VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/10"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ

2 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Materiálně-technické podmínky školy 1.5 Údaje o školské radě 1.6 Údaje o ţácích ve školním roce 2009/ Výchovně vzdělávací činnost školy 2.1 Přehled forem vzdělávání 2.2 Výchovné aktivity 3. Pracovníci školy 3.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ a ostatních pracovníkŧ školy 4. Školní a mimoškolní aktivity 4.1 Výjezdy školy ve školním roce 2009/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 4.3 Spolupráce s profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery 5. Studentské praxe 5.1 Související akce 6. Školská poradenská zařízení 7. Občanská sdruţení pracující při škole 8. Projektová činnost školy 9. Kontroly uskutečněné ve školním roce 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ PRAHA 6, ROOSEVELTOVA 169/8 IČ: Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon: Mgr. Eva Klípová Mgr. Jitka Zimová tel.: , tel: , Zřizovatel Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2 podle zřizovací listiny vydané dne Rejstřík škol a školských zařízení a jejich optimalizace Počet škol podle zřizovatele Zřizovatel Obec Právní subjekty Kraj 1 Soukromý Církev v tom: MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře MŠMT x x x x x Celkem 1 3

4 1.3 Součásti školy IZO (součásti): Základní škola speciální IZO: Speciálně pedagogické centrum Vertikála IZO: Přípravný stupeň základní školy speciální IZO: Školní druţina IZO: Školní jídelna výdejna IZO: Základní škola speciální, Praha 6, Rooseveltova 8 vzdělává ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola vykonává činnost vzdělávací a výchovnou. Organizace se skládá z těchto součástí: základní škola speciální, speciálně pedagogické centrum, přípravný stupeň ZŠ speciální, školní druţina, školní jídelna výdejna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování. Posláním Základní školy speciální Rooseveltova je poskytovat výchovu a vzdělávání ţákŧm s mentálním postiţením v rozsahu lehkého aţ těţkého stupně mentální retardace, s diagnózou autismus, s poruchami psychomotorického vývoje a dalšími specifickými poruchami učení. Vzdělávání probíhá v rámci povinné školní docházky, která je rozloţena do10 let. Škola poskytuje základy vzdělání. Cílem výchovně vzdělávacího procesu je připravit co nejlépe ţáky školy na ţivot v dospělosti. Základními principy vzdělávání jsou individuální přístup k ţákŧm, respekt k jejich jedinečnosti i k jejich specifickým problémŧm a dŧraz na maximální moţné rozvinutí schopností a dovedností kaţdého ţáka. 1.4 Materiálně-technické podmínky školy Budova Rooseveltova Hlavní sídlo školy je Rooseveltova 8, Praha 6, kde se nachází ředitelství, ekonomické oddělení a speciálně pedagogické centrum. Budova Základní školy speciální Rooseveltova v Praze 6 je umístěna ve velmi pěkném prostředí starého Bubenče v blízkosti Stromovky. Jedná se o vilu z roku 1908, která přes své netypické uspořádání velmi dobře slouţí jako školní prostor jiţ od roku Budova má jedno podzemní, dvě nadzemní podlaţí a podkroví. V budově je 6 tříd, které jsou vybaveny moderním školním nábytkem a 4

5 základní počítačovou technikou. V podkroví jsou 2 malé třídy s malým počtem ţákŧ, herna a cvičná kuchyňka. V druhém podlaţí se nacházejí 2 třídy, tělocvična a kanceláře vedení školy. V prvním podlaţí je vstupní zádveří, šatna ţákŧ, kancelář, 2 třídy, výdejna jídla a jídelna pro ţáky. V suterénu jsou 2 kanceláře, ve kterých pracovalo do konce tohoto školního roku Speciálně pedagogické centrum Vertikála, dále je zde nebytový prostor, který je pronajat zaměstnanci školy a další nebytové prostory (sportovní a technický sklad a kotelna). Jedna třída byla po dobu 5 let umístěna v budově Základní škole Emy Destinnové, v Českomalínské 35, Praha 6 v rámci skupinové integrace ţákŧ. V červnu 2010 byl tento projekt ukončen z dŧvodu prostorových a organizačních. Zhodnocení projektu viz. bod 2.1. Součástí objektu je velká zahrada o výměře 4300 m 2, na které je vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Ţáci vyuţívají zahradu kaţdý den o přestávce, při hodinách TV a při odpoledních volnočasových aktivitách, starší ţáci pracují na zahradě v rámci pracovního vyučování, 1x týdně zde probíhá hipoterapie. V tomto školním roce byla zahrada vybavena novými herními prvky (houpačky, řetězový most, hrazda). Škola má v pronájmu prostor od Městské části Praha 6 v suterénu činţovního domu ve Verdunské ulici. V tomto prostoru jsou zřízeny 2 výtvarné dílny (keramická a textilní), které ţáci hojně vyuţívají v dopoledních i odpoledních hodinách. Detašované třídy v Alţírské ul. Detašované třídy naší školy jsou umístěné v Alţírské ulici v Praze 6 v areálu Dětského centra Paprsek. V moderním, dvoupodlaţním pavilonu se nacházejí 3 třídy, jídelna, kuchyň, herna, tělocvična, výtvarná dílna, kancelář a rehabilitační místnost. Třídy jsou vybaveny nábytkem vytvořeným na míru dle speciálních potřeb ţákŧ s těţkým zdravotním postiţením Jedna třída je umístěna v prostorách stacionáře v sousední budově. V dubnu 2010 byla ve spolupráci se stacionářem DC Paprsku dokončena senzorická místnost Snoezelen. Praktická škola Na jaře 2010 byla zahájena rekonstrukce pavilonu v areálu Základní školy Pod Marjánkou v Praze 6, ve kterém bude zřízena Praktická škola dvouletá (1. ročník byl zahájen v září 2010). Prostory jsou pronajaty od MČ Prahy 6. Od května probíhala rozsáhlá rekonstrukce (výměna oken, úprava podlah, elektroinstalace, výmalba). Za finančního přispění Magistrátu hlavního města Prahy bylo pořízeno vybavení učeben a kanceláří. 5

6 Ve školním pavilonu jsou dvě třídy, dva kabinety pro učitele a dvě kanceláře Speciálně pedagogického centra Vertikála, které se do zrekonstruované budovy v srpnu přestěhovalo. 1.5 Údaje o školské radě Usnesením Rady Hlavního města Prahy byly zřízeny školské rady na školách zřizovaných Hl. městem Prahou s účinností od Sloţení školské rady: Ing. Jaroslava Trnková, PhDr. Michal Popel, Mgr. Jana Drahotová, Mgr. Eliška Silberhornová, Petra Rosová, Olga Suchá Školská rada v tomto sloţení byla zvolena a její funkční období stále trvá. Schází se pravidelně 2x do roka. 1.6 Údaje o žácích ve školním roce 2009/2010 Počet ţákŧ ve školním roce 2009/10 k Základní škola speciální Přípravný stupeň Individuální vzdělávání 58 ţákŧ 5 ţákŧ 8 ţákŧ Ţáci jsou rozděleni do 11 tříd; 8 ţákŧ plní školní docházku formou individuálního vzdělávání viz 41 Školského zákona 561/2004 Sb. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ţáci s cizí státní příslušností 1 ţákyně - Ukrajina 2 ţáci - Rusko 1 ţák - Nigérie 6

7 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezsk ý Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Rozdělení škol vzdělávajících děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami podle typu zdravotního postižení zřizovatel HMP Zdravotní postiţení celkem z toho: mentální zrakové Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/ţáci školy děti školy ţáci školy ţáci sluchové vady řeči tělesné kombinované vady autismus vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) K r a j Počty dojíţdějících ţákŧ Celkem Z toho: nově přijatí 7

8 2. Výchovně vzdělávací činnost školy 2.1 Přehled forem vzdělávání Vzdělávací program v Základní škole speciální Vzdělávací program se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu ZŠ speciální. Obsah vzdělávacího programu zahrnuje nácvik sebeobsluhy, základy trivia (čtení, psaní, počty), věcné učení, komunikační dovednosti, tělesnou výchovu včetně speciální výuky plavání, hudební výchovu včetně muzikoterapie, individuální výuku na počítačích, výtvarnou výchovu a arteterapii a výchovu pracovní. Školní vzdělávací program Vzdělávací oblasti: JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČTENÍ, PSANÍ, ŘEČOVÁ VÝCHOVA) MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA UMĚNÍ A KULTURA (HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) ČLOVĚK A ZDRAVÍ (VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, TĚLESNÁ VÝCHOVA) ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Ve škole byla vytvořena pracovní verze Školního vzdělávacího programu. Sestavily ji pracovní týmy sloţené z pedagogických pracovníkŧ, kteří v prŧběhu posledních let zpracovávali osnovy vzdělávacích oblastí na základě jiţ vytvořené oficiální verze RVP pro obor vzdělání v základní škole speciální. Tato verze slouţí vnitřním potřebám školy, v prŧběhu školního roku se ověřovala. Školní vzdělávací program bude závazný od září školního roku 2010/2011. Zpracovávání ŠVP vychází z konkrétních pedagogických zkušeností, ze vzdělávacích potřeb ţákŧ a z dalších moţností naší školy. Program je zpracován tak, aby odpovídal konkrétním potřebám a schopnostem ţákŧ. Je rozčleněn do jednotlivých vzdělávacích oblastí s vytyčením vzdělávacích cílŧ a následně kompetencí ţákŧ. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou koncipovány tak, aby respektovaly sníţenou úroveň rozumových schopností ţákŧ a svými konkrétními cíli a vzdělávacím obsahem podporovaly poznávací a komunikační schopnosti, zájmy a potřeby ţákŧ, a rozvíjely tak jejich osobnost. 8

9 Ověřování výsledků vzdělávání Výsledky vzdělávání jsou ověřovány v rámci vyhodnocení IVP vţdy na konci školního roku. Při sestavování IVP se vychází z aktuálních dosaţených znalostí a dovedností ţáka a zároveň se nastavují nové cíle vzdělávání pro další období. Ţáci jsou hodnoceni slovním hodnocením vţdy na konci kaţdého pololetí. Ţáci automaticky postupují do dalšího ročníku školy na základě svého věku. Charakteristika jednotlivých tříd pracoviště Rooseveltova Elementární třídy jsou určeny pro ţáky se středně těţkou mentální retardací. Výuka je zaměřena na osvojování základŧ trivia - základních početních představ, osvojení základŧ čtení globální i analyticko-syntetickou metodou, rozvíjení schopností třídění, rozlišování, porovnávání, doplňování a na orientaci v prostoru a v čase. Dŧleţitou součástí výchovně vzdělávacího procesu je správný nácvik sebeobsluhy včetně hygienických návykŧ. Třídy pro ţáky s diagnózou autismus proces vyučování a výchovné práce je veden formou strukturované výuky. Prostor tříd je přizpŧsoben vnímání ţákŧ, jejich potřebě orientace a poţadavkŧm názorného vyučování s upevňováním procesuálních schémat. V kaţdé třídě jsou 2 pedagogové, kteří s ţáky pracují individuálně nebo skupinově. Dŧleţitou součástí výuky je nácvik komunikace, posilování sociálních dovedností, soustředění a rozvoje samostatnosti. Do tříd s rozšířenou výukou předmětŧ v rozsahu základní školy praktické jsou zařazování ţáci s lehkou mentální retardací. Vzdělávací program těchto tříd je rozšířen o předměty fyzika, dějepis, přírodopis a zeměpis. Naukové předměty jsou vyučovány skupinově. D Dlouhodobý projekt s názvem Společně ve škole byl realizován ve spolupráci Základní školy speciální Rooseveltova a Základní školy Emy Destinnové jako integrační program. Informace o projektu: Projekt byl zahájen v roce 2005 Třída ZŠS byla umístěna v ZŠ Emy Destinnové v budově Českomalínská, kde se tito žáci vzdělávali dle individuálních vzdělávacích plánů pod vedením 2 speciálních pedagogů Učitelé základní školy i ZŠS tvořivě spolupracovali a vyhledávali vhodné příležitosti pro zapojení žáků z obou škol Integrační projekt podporovala SPC Vertikála 9

10 Cílem projektu bylo ověření přínosu skupinové integrace žáků Základní školy speciální. Při realizaci projektu bylo využito přirozeného prostředí vrstevníků k nácviku běžných sociálních dovedností. Očekávané výstupy: Výchova k toleranci a přijímání odlišností Vytváření konkrétních společných výukových projektů Vyhodnocení projektu: Po 5 letech realizace projektu skupinové integrace mladších žáků s mentálním postižením je možno konstatovat, že žáci se v prostředí základní školy adaptovali velmi dobře, přirozeně zvládali všechny sociální situace, spontánně se spolužáky základní školy komunikovali, jevili zájem o kontakty. Nepodařilo se však vytvořit pevný program společného vzdělávání žáků. Nejsnazší propojení výuk bylo ve výchovných předmětech výtvarná výchova, hudební a tělesná. Pravidelně se žáci setkávali při různých soutěžích a sportovních akcích organizovaných cíleně oběma školami. Projekt přinesl všem zúčastněným pedagogům mnoho cenných zkušeností, které budou moci využít v dalších projektech s inkluzivním zaměřením. Individuální vzdělávání od roku 2005 poskytuje škola program individuálního vzdělávání ( 41 Školského zákona 561/2004 Sb.), do kterého bylo ve školním roce 2009/2010 zařazeno 8 ţákŧ. Rozhodnutí o individuálním vzdělávání se vydává vţdy na základě zdŧvodněné ţádosti rodičŧ. Škola poskytuje rodičŧm či jiným vyučujícím metodické vedení při výuce, pomáhá s přípravou IVP a zajišťuje ţákŧm didaktické pomŧcky a učebnice. Na konci kaţdého pololetí jsou ţáci přezkoušeni a škola jim vydává vysvědčení. Charakteristika jednotlivých tříd detašované pracoviště Alžírská Ve třídách pro ţáky s diagnózou autismus je výuka zaměřena především na rozvoj komunikace, sebeobsluhy a rozvoj sociálních dovedností. V rámci rozvoje komunikace děti pouţívají komunikační knihy, prostřednictvím kterých se učí vyjadřovat své potřeby a přání. K rozvoji komunikace a porozumění slouţí vizualizace prostoru a struktura všech činností. Komunikace je podpořena také znakovým jazykem Makaton. Rozumové schopnosti kaţdého ţáka jsou rozvíjeny dle jeho individuálních moţností. Dŧraz je kladen zvláště na nácvik sociálních dovedností, který probíhá často v přirozeném prostředí (obchody, jízdy dopravními prostředky, výlety apod). Sebeobsluha je trénována v pravidelných denních úkonech - stolování, oblékání a hygiena. Tělesná výchova je rozšířena o výuku plavání a hipoterapii. 10

11 Rehabilitační třídy do rehabilitačních tříd jsou zařazeni ţáci s těţkým kombinovaným postiţením. Výuka probíhá podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. Do programu v rehabilitační třídě je zahrnuta komplexní rehabilitace (individuální fyzioterapie, vodoléčba, hipoterapie), která je u dětí s těţkým postiţením nezbytná. Individuální práce se speciálním pedagogem probíhá denně. V rámci této práce se uskutečňuje individuální výuka, multisenzorická stimulace, bazální stimulace, orofaciální stimulace, alternativní komunikace, muzikoterapie. Dŧleţitou součástí výuky je alternativní komunikace, při které se pouţívá zejména tělesný kontakt. Sem patří tzv. iniciální dotek, který děti informuje o začátku a konci dané činnosti. Některé děti pracují s hlasovým komunikátorem, učí se v co největší míře ovlivnit okolní dění. V rámci rozvoje rozumových schopností se u dětí provádějí rŧzné stimulace (somatická stimulace, vibrační stimulace, haptická stimulace, osvěţující koupel, ). Děti pracují u ergoterapeutického stolu, který má několik vyměnitelných sklopných desek. Díky nim má dítě s těţkým kombinovaným postiţením moţnost manipulovat s předměty připevněnými suchým zipem. Často se vyuţívá Little Room, koutek, ve kterém dítě stimuluje zrakové, sluchové a hmatové smysly. Díky odhlučněnému prostředí je dítě schopno vnímat i svŧj vlastní dech. Při rozvoji grafomotoriky děti pracují se speciálním drţákem pro správný úchop tuţky. V rámci výuky se u dětí velice osvědčila bazální stimulace (somatické, vestibulárně-stimulační a vibrační masáţe). Prevence sociálně patologických jevů (prevence rizikového chování) Prioritou školy je pozitivní přijetí kaţdého ţáka, pedagogové rozvíjejí schopnosti dětí spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých. Ţáci se učí projevovat pozitivní city a preferovat mravní hodnoty dobro, pravda, ohleduplnost, tolerance k odlišnostem. Děti ve škole zaţívají odmítavé postoje k projevŧm násilí a brutality, učí se vyjádřit svoji ţádost o pomoc. Ve škole se uskutečňuje pravidelné poučení ţákŧ o bezpečnosti uvnitř školy i v rámci silničního provozu. Environmentální výchova - výchova k udržitelnému rozvoji Cílem je vést ţáky k ochraně ţivotního prostředí, ovlivňovat jejich ţivotní styl a hodnotovou orientaci. Děti se učí třídit odpad tak, aby mohl být recyklován, šetřit s elektrickou energií a s vodou. Společně s pedagogy zaujímají kritické postoje k projevŧm vandalství v přírodě i ve městě. 11

12 Multikulturní výchova V současné době navštěvují školu ţáci z jiných zemí s jinou jazykovou výbavou (z Ruska, Ukrajiny a z Nigérie). Multikulturní výchova se děje přirozeně posilováním vzájemné solidarity, vzájemného respektu, podporou komunikace a učení se porozumění. Všechny tyto výchovné prvky jsou příleţitostí k vzájemnému obohacení. 2.2 Výchovné aktivity PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ Při škole je zřízený tříletý přípravný stupeň, do kterého jsou zařazováni ţáci s potřebou větší adaptace na školní výuku. V přípravném stupni je kladen dŧraz na smyslovou a rozumovou výchovu, komunikační dovednosti, sebeobsluhu a nácvik dovedností potřebných pro další školní vzdělávání. Do přípravného stupně jsou zařazováni především děti s vývojovými a kombinovanými vadami. ŠKOLNÍ DRUŢINA PRACOVIŠTĚ ROOSEVELTOVA Školní druţina je provozována v rozsahu ranního hlídání ţákŧ před nástupem do vyučování aţ do cíleně programovaných odpoledních aktivit. Časový rozsah je v ranních hodinách od 6.45 do 8.00 a v odpoledních od 12,30 do 16,30. Součástí programu druţiny je odpolední odpočinek, svačina a volná hra. Odpolední druţinu vyuţívají přednostně rodiče, kteří chodí do zaměstnání. Nabídka odpoledních programŧ patří do celkové koncepce školy. Kaţdý den probíhá několik specifických odpoledních aktivit, do kterých jsou zařazováni ţáci podle svých schopností a výchovné potřeby. Pravidelné aktivizační činnosti 1. Dramatický kroužek jeho základem jsou prvky dramaterapie, která obsahuje komunikační hry, volné etudy a pohybová cvičení. Kaţdoročně se přitom nacvičuje divadelní hra, která se veřejně představuje při presentačních akcích školy. V letošním roce se podařilo nacvičit volné zpracování pohádky O dvanácti měsíčkách za účasti ţákŧ a pedagogŧ ze ZŠ Emy Destinnové. 2. Arteterapie v pedagogickém procesu je cíleně podporována a rozvíjena specifická schopnost tvořivosti ţákŧ. V oblasti výtvarné a rukodělné se ţáci učí rozlišovat a pouţívat barvy, pracují s rŧznými typy materiálŧ, které podporují jemnou motoriku a psychomotorický rozvoj. Výtvarné a pracovní techniky jsou vyuţívány v arteterapeutických skupinách, ve kterých jsou ţáci motivováni k vlastnímu tvoření, 12

13 hraní si s materiálem a s barvami a k vnímání vlastní tvorby. Výtvarná výchova ţákŧ v autistických třídách je zaměřena na rozvoj specifických, často však stereotypních dovedností, formou uvolňování a hrou s materiálem. Díky citlivému pedagogickému vedení vytvářejí ţáci vynikající kresby, které měly jiţ mnohý ohlas na rŧzných výstavách a prodejních akcích. Při škole funguje keramická a výtvarná dílna, ve kterých probíhají arteterapeutické aktivity. Při keramice ţáci zpracovávají hlínu, vytvářejí drobné keramické výrobky, které často sami glazují. V těchto dílnách vznikají originální individuální i kolektivní výrobky, kterým se pak dostává ocenění při prezentaci školy. Kaţdoročně se daří vytvořit kolekci výrobkŧ pro vánoční a velikonoční prodejní výstavu ve společnosti Citibank a také pro Zahradní slavnost. V letošním roce se část výrobkŧ dodává do stálé prodejní expozice školy, která je umístěna v prostorách radnice MČ Prahy 6. Pro ţáky je velkou motivací vytvářet výrobky, které se lidem líbí a mají zájem si je kupovat. 3. Tělesná výchova v odpoledních hodinách probíhá v Sokole Dejvice. Zde ţáci zaţívají cvičení v tradičním prostoru sokolovny s velmi dobrým materiálním vybavením, coţ umoţňuje zapojení i méně zdatných ţákŧ. Mezi oblíbené programy patří míčové hry zejména přehazovaná, dále překáţkové dráhy, soutěţe ve druţstvech, cvičení na nářadí atd. Ţáci zároveň systematicky trénují sebeobsluhu, soustředění a adaptaci. 4. Hudebně - pohybový krouţek je zaloţen na posilování pohybových aktivit ţákŧ spolu s vnímáním a aktivním vyjadřováním hudby. Základem je hudba, která povzbuzuje k tanci kaţdého ţáka i přes rŧzná omezení. Zapojení velmi odlišných a svérázných tanečníkŧ ve stylovém oblečení, sdílení radosti a odvahy vystoupit na jevišti pozitivně nabíjí ţáky i pedagogy. Tvorba tohoto krouţku je pravidelně představována na presentačních vystoupeních školy. 5. Florball - sálový hokej probíhá v tělocvičně ZŠ Interbrigády a účastní se ho schopnější skupina ţákŧ. Výuka obsahuje postupné osvojování si techniky a pravidel hry, trénink herní spolupráce a tolerance, smysl pro fair play a přiměřené soupeření i umění prohrávat. Kolektivní hra pozitivně motivuje ţáky k aktivitě, vytrvalosti a sebekázni. 6. Turisticko-poznávací vycházky jsou pravidelnou součástí odpoledních aktivit ţákŧ. Při těchto vycházkách poznávají ţáci bliţší i vzdálenější okolí školy, systematicky se procvičují orientační schopnosti, chování v dopravní situaci a na veřejných místech (při návštěvách muzeí a výstav, exkurzí do jiných škol a partnerských zařízení, posezení v cukrárně nebo kavárně). Často je na vycházkách vyuţívána také jízda vlakem vzhledem k blízkosti nádraţí Praha Bubeneč a jeho napojení na praţskou integrovanou dopravu. Trénování bezpečného pohybu ţákŧ mimo školu je stálou doprovodnou aktivitou. 13

14 7. Hipoterapie jako rekondiční jízda na koních se koná pravidelně 1x týdně na zahradě školy, kam jsou dováţeni dva speciálně vycvičení koně. Odborné vedení zajišťuje majitel koní, náročnou asistenci pak zacvičení pedagogové školy. Tato aktivita se stala velkým oţivením odpoledních programŧ, podporuje motorickou obratnost ţákŧ, posiluje jejich odvahu a překonávání strachu z velkých zvířat. ŠKOLNÍ DRUŢINA PRACOVIŠTĚ ALŢÍRSKÁ Školní druţina poskytuje výchovný program v odpoledních hodinách. Přednostně je určena ţákŧm, jejichţ oba rodiče jsou zaměstnáni. Provoz druţiny trvá do hod. Začíná obědem, po provedení hygieny následuje odpočinek s poslechem hudby nebo oblíbených pohádek. Do programu jsou zařazeny pohybové aktivity ve formě hudebně pohybových her, závodních drah nebo cvičení na rehabilitačních míčích, kreslení, zpívání, pobytu venku na školních hřištích. Ţáci mají dostatek prostoru i pro volnou hru, při níţ se za asistence dospělého učí hrát s běţnými hračkami a mají čas věnovat se své oblíbené činnosti. Probíhá zde i nácvik zjednodušených společenských her. Při kaţdé činnosti se pedagogické pŧsobení zaměřuje na nácvik sebeobsluţných dovedností a správných stolovacích a hygienických návykŧ. 3. Pracovníci školy Celkový počet pracovníkŧ k 30. červnu 2010 je 44. Učitelé...16 Vychovatelé Provozní zaměstnanci. 7 SPC 7 Mateřská dovolená.. 7 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Odborná kvalifikace a věková struktura Odborná kvalifikace v % věkový prŧměr MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře 80% 42 let 28 pedagogických pracovníkŧ 11 pedagogických pracovníkŧ si doplňuje vysokoškolským studiem pedagogické vzdělání 14

15 3.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Organizační zajištění dalšího vzdělávání ve škole: Externí vzdělávací akce Nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ /kurzy, školení, semináře/ shromaţďuje ředitelství školy. Nabídkové seznamy jsou také sledovány na příslušných webových stránkách vzdělávacích institucí a akreditovaných pracovišť. Pedagogičtí pracovníci předkládají individuální přihlášky vedení školy a po schválení ředitelkou si zajistí přihlášení a náleţitosti ohledně platby. Povolení přihlášek provádí ředitelka školy, zohledňována je: profilace pracovníka potřeba daného tématu pro pedagogickou činnost počet akcí za rok pro jednotlivého pracovníka časová náročnost finanční náročnost Interní vzdělávací akce Probíhají v prostorách školy a jsou určeny pro všechny pedagogické pracovníky včetně pracovníkŧ SPC Vertikála. Ve školním roce 2009/2010 se škole uskutečnil kurz alternativní komunikace VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém). Školení mělo vysokou odbornou úroveň, zúčastnili se všichni pracovníci školy. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ pravidelně probíhá na pracovišti v Alţírské praktická část kurzu pro vzdělávání pedagogŧ, který pořádá sdruţení APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem). Název akce Typ akce Počet účastníků Dilemata sexuality Zdravotní pracovník Školení software - Bakaláři Keramika Vývoj a diagnostika dětí Zpŧsoby čtení a psaní Práce s vinou Výchova a vzdělávání ţákŧ s autismem seminář 1 školení 2 školení 1 kurz 3 seminář 2 kurz 1 kurz 2 kurz 3 15

16 Celkové náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ činily v roce 2009/ ,-Kč. Exkurze pedagogických pracovníkŧ V rámci zvyšování kvalifikace ve dnech května 2010 se uskutečnily exkurze v rŧzných zařízeních a speciálních školách. Kaţdý pracovník navštívil vytipované zařízení a zpracoval charakteristiku včetně zápisu z vlastního pozorování a stručného hodnocení. Referáty pracovníkŧ byly předmětem celoškolní porady. Navštívená zařízení: ARPIDA - ČESKÉ BUDĚJOVICE CENTRUM SLUŢEB - UNHOŠŤ MODRÝ KLÍČ - PRAHA KLUBÍČKO - BEROUN ZŠS STRAKONICE PAPRSEK - PRAHA ZŠ WALDORFSKÁ - PRAHA ZŠ NÁM. MÍRU - PRAHA MŠ ŠTÍBROVA - PRAHA IC ZAHRADA - PRAHA DIAKONIE - STODŦLKY - PRAHA Evaluace školy hodnocení pracovníkŧ Na závěr školního roku probíhá pravidelně evaluace výsledkŧ vzdělávání a organizace školního roku. Na evaluaci se podílejí všichni pracovníci školy, kteří vyplňují evaluační dotazníky. Výsledky dotazníkového šetření jsou podkladem pro zpracování celkového hodnocení školy, které zpracovává ředitelka školy. Závěry z šetření jsou zohledněny v programu dalšího školního roku a rovněţ z nich vychází strategické plánování školy na další tříleté období. Konkrétní výtky a připomínky jsou řešeny v následném školním roce. Rodiče hodnotí práci pedagogŧ školy i celkové fungování organizace při individuálních konzultacích, na kterých je tomuto tématu dáván velký prostor. Podnětné připomínky jsou aktuálně zapracovány a případně řešeny dle moţností školy. 16

17 4. Školní a mimoškolní aktivity 4.1 Výjezdy školy ve školním roce 2009/2010 Typ výjezdu Místo pobytu Datum Škola v přírodě Běleč nad Orlicí září 2009 Zájezd na hory Janské lázně Duncan března 2010 Ozdravný pobyt Bibione v Ilálii května 2010 Škola v přírodě (třídy z Alţírské) Běleč nad Orlicí června 2010 Škola v přírodě (rehabilitační třídy z Alţírské) Holany u České Lípy června 2010 Letní integrovaný tábor srpna 2010 Občanské sdruţení NA DLANI pořádá kaţdoročně letní tábor pro ţáky naší školy. Cílem tábora je zaţít společný týden s ţáky školy, jejich sourozenci a kamarády. Malí účastníci tábora dohromady vytvářejí společenství, které umoţní přirozenou integraci dětí s postiţením. Zároveň je to pomoc rodičŧm ţákŧ školy, kteří v době letních prázdnin těţko hledají pro své děti vhodný program. Tábor se letos konal jiţ po dvanácté v rekreačním zařízení Jedličkova ústavu Praha, které se nachází v lese u rybníka, poblíţ obce Buková u Nových Hradŧ. Kaţdý tábor provází táborová hra, která je zaměřena na tvořivost, rozvoj zdatnosti, samostatnosti a představivosti. V jednotlivých druţinkách jsou zařazeni ţáci naší školy spolu se zdravými vrstevníky, kteří tak zblízka poznávají ţivot dětí s postiţením, učí se jim rozumět a trpělivě je doprovázet, učí se toleranci a respektu k nim. Personální zajištění tábora tvoří pedagogové školy, studenti a asistenti. Někteří z nich jezdí na naše tábory dlouhodobě a tato zkušenost bývá někdy podnětem pro jejich studijní či profesní orientaci. Tito mladí lidé připravují programovou část tábora a pracují jako vedoucí druţin a asistenti dětí s postiţením. 4.2 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Sportovní akce účast sportovcŧ školy na 10. České speciální olympiádě pořádané Českým hnutím speciálních olympiád. Ţáci soutěţili v disciplíně plavání. Olympiáda 17

18 se konala ve sportovním areálu Juliska v Praze 6. Účastnilo se 5 ţákŧ školy, všichni se umístili do 3. místa. Termín: července 2010 Výstavní a prodejní akce v letošním roce zorganizoval Úřad MČ Prahy 6 v prostorách radnice Prahy 6 stálou prodejní výstavu, na které jsou vystaveny výrobky ţákŧ školy. Tyto výrobky vznikají ve výtvarných dílnách, v rámci hodin výtvarné výchovy a arteterapie. Výtěţek z prodeje je poukazován na účet občanského sdruţení NA DLANI. Vystoupení divadelní soubor Přepestro vystupoval letos v Jedličkově ústavu pro ţáky a studenty škol Jedličkova ústavu. Na programu byla divadelní hra O 12 měsíčkách Termín: 29. dubna 2010 Zahradní slavnost k příleţitosti oslavy ukončení školního roku a radosti z nastupujícího léta měla letos téma INDIÁNI. Na zahradní slavnost jsou pravidelně zváni rodiče, bývalí ţáci školy, bývalí pracovníci, zástupci zřizovatele a MČ Prahy 6, spolupracující odborníci, sponzoři a přátelé školy. Termín: 10. června 2010 Den otevřených dveří v autistických a rehabilitačních třídách. Širší veřejnost, rodiče i studenti měli moţnost nahlédnout do běţného dne ve třídách, k dispozici byla také videodokumentace školy. Termín: 28. ledna 2010 Benefiční odpoledne - otevřená akce pro širokou veřejnost, která se uskutečnila v Café Na pŧl cesty v Praze 4. Na programu byl koncert, divadlo a výstava prací ţákŧ. Termín: 22. května 2010 Buřtpárty - tradiční zahradní akce tříd v Alţírské na závěr školního roku. Termín: 24. června Spolupráce s profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery Spolupráce s organizacemi a školami, které poskytují návazné vzdělávání či nabízejí rŧzné sociální sluţby, kterých mohou ţáci školy vyuţívat: Rytmus - nabídka kurzŧ pro ţáky školy kurzy Tovaryš - Práce na počítači, Kurz vaření 18

19 APLA poradenská činnost poradenská činnost ve třídách pro ţáky s diagnózou autismus poradenská činnost v rodinách ţákŧ školy školení VOKS pro pedagogy školení VOKS pro rodiče vyšetření ţákŧ školy určení diagnózy autismus Máme otevřeno? - nabídka volnočasových aktivit pro ţáky školy Jedličkŧv ústav Praha - kaţdoroční pronájem rekreačního zařízení Buková - letní integrovaný tábor ZŠ Emy Destinnové projekt Společně ve škole skupinová integrace ţákŧ školy 5. Studentské praxe Škola uzavřela Smlouvu o výkonu odborné praxe s těmito vzdělávacími institucemi: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Jírovcova 1347 / 24, České Budějovice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Evropská 33, Praha 6 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Hrusická 2537/7, Praha 4 Jabok, Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, Praha 2 Studenti z těchto škol vykonávají ve škole prŧběţně odbornou pedagogickou praxi, účastní se dopolední výuky i odpolední druţiny. Pod vedením pedagogŧ pŧsobí jako osobní asistenti ţákŧ. 5.1 Související akce Praktická maturitní zkouška Dne uzavřela Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola se ZŠ speciální Smlouvu o provedení praktické maturitní zkoušky studentŧ ve škole. Čtyři studenti oboru Sociální činnost sociální vychovatelství docházeli pravidelně do školy po dobu 2 měsícŧ, během této doby připravovali se skupinou ţákŧ ZŠ maturitní program. Tento program byl zaměřený především na posilování hrubé 19

20 motoriky a jemné motoriky, rozvoj obratnosti a rychlosti, dále pak obsahoval mnoho metodických ukázek a speciálně pedagogických přístupŧ k ţákŧm s MP. Praktická maturitní zkouška se uskutečnila dne Na pracovišti Rooseveltova vykonali maturitní zkoušku 2 studenti, další 2 studenti skládali zkoušku na pracovišti Alţírská. Všichni studenti sloţili praktickou maturitní zkoušku na výbornou. 6. Školská poradenská zařízení SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM VERTIKÁLA Stručná charakteristika: předmětem činnosti SPC Vertikála je podpora dětí s mentálním postiţením a poruchami autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerŧv syndrom). Zaměřuje se především na oblast integrovaného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách. Podpora je věnována jak samotným integrovaným ţákŧm, jejich rodičŧm, tak učitelŧm, asistentŧm pedagoga i ředitelŧm škol. Klienty SPC jsou děti, ţáci a studenti ve věku od 3 do 22 let. Jejich diagnózy jsou dětský nízkofunkční autismus a vysokofunkčním autismus, Aspergerŧv syndrom, hraniční autismus, atypický autismus, dezintegrační porucha, poruchy pozornosti, mentální retardace (např. DMO, Downŧv syndrom, vývojová dysfázie). Klientŧm SPC jsou poskytovány tyto sluţby: speciálně pedagogické vyšetření odklady školní docházky zajišťování metodické podpory integrovaným ţákŧm v základních školách úpravy školních vzdělávacích programŧ, vytváření pomŧcek poradenství při výběru základní školy, pomoc při vyhledávání vhodných speciálních škol i navazujícího vzdělání Klientŧm je vedena a zpracovávána dokumentace (doporučení k integraci, IVP, záznamové listy s doporučením specifických metod práce a zvládnutí učiva). Semináře přednášky přednášky na seminářích asociace APLA vedení metodických seminářŧ pro asistenty pedagoga v o.s. Rytmus vedení metodických seminářŧ pro učitele prvního a druhého stupně ZŠ pro středočeský kraj pořádané o.s. Rytmus účast na projektu Společně do školy účast na zavedení nového systému vzdělávání asistentŧ pedagoga pomocí PC 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/08

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/08 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/08 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Praha 6, Rooseveltova 8/169 Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ 1 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných ZŠ Projekt realizovaný v rámci JPD 3, spolufinancovaný ESF, státním rozpočtem ČR a rozpočtem HMP Cílem je vytvořit

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více