VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/10"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ

2 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Materiálně-technické podmínky školy 1.5 Údaje o školské radě 1.6 Údaje o ţácích ve školním roce 2009/ Výchovně vzdělávací činnost školy 2.1 Přehled forem vzdělávání 2.2 Výchovné aktivity 3. Pracovníci školy 3.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ a ostatních pracovníkŧ školy 4. Školní a mimoškolní aktivity 4.1 Výjezdy školy ve školním roce 2009/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 4.3 Spolupráce s profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery 5. Studentské praxe 5.1 Související akce 6. Školská poradenská zařízení 7. Občanská sdruţení pracující při škole 8. Projektová činnost školy 9. Kontroly uskutečněné ve školním roce 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ PRAHA 6, ROOSEVELTOVA 169/8 IČ: Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon: Mgr. Eva Klípová Mgr. Jitka Zimová tel.: , tel: , Zřizovatel Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2 podle zřizovací listiny vydané dne Rejstřík škol a školských zařízení a jejich optimalizace Počet škol podle zřizovatele Zřizovatel Obec Právní subjekty Kraj 1 Soukromý Církev v tom: MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře MŠMT x x x x x Celkem 1 3

4 1.3 Součásti školy IZO (součásti): Základní škola speciální IZO: Speciálně pedagogické centrum Vertikála IZO: Přípravný stupeň základní školy speciální IZO: Školní druţina IZO: Školní jídelna výdejna IZO: Základní škola speciální, Praha 6, Rooseveltova 8 vzdělává ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola vykonává činnost vzdělávací a výchovnou. Organizace se skládá z těchto součástí: základní škola speciální, speciálně pedagogické centrum, přípravný stupeň ZŠ speciální, školní druţina, školní jídelna výdejna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování. Posláním Základní školy speciální Rooseveltova je poskytovat výchovu a vzdělávání ţákŧm s mentálním postiţením v rozsahu lehkého aţ těţkého stupně mentální retardace, s diagnózou autismus, s poruchami psychomotorického vývoje a dalšími specifickými poruchami učení. Vzdělávání probíhá v rámci povinné školní docházky, která je rozloţena do10 let. Škola poskytuje základy vzdělání. Cílem výchovně vzdělávacího procesu je připravit co nejlépe ţáky školy na ţivot v dospělosti. Základními principy vzdělávání jsou individuální přístup k ţákŧm, respekt k jejich jedinečnosti i k jejich specifickým problémŧm a dŧraz na maximální moţné rozvinutí schopností a dovedností kaţdého ţáka. 1.4 Materiálně-technické podmínky školy Budova Rooseveltova Hlavní sídlo školy je Rooseveltova 8, Praha 6, kde se nachází ředitelství, ekonomické oddělení a speciálně pedagogické centrum. Budova Základní školy speciální Rooseveltova v Praze 6 je umístěna ve velmi pěkném prostředí starého Bubenče v blízkosti Stromovky. Jedná se o vilu z roku 1908, která přes své netypické uspořádání velmi dobře slouţí jako školní prostor jiţ od roku Budova má jedno podzemní, dvě nadzemní podlaţí a podkroví. V budově je 6 tříd, které jsou vybaveny moderním školním nábytkem a 4

5 základní počítačovou technikou. V podkroví jsou 2 malé třídy s malým počtem ţákŧ, herna a cvičná kuchyňka. V druhém podlaţí se nacházejí 2 třídy, tělocvična a kanceláře vedení školy. V prvním podlaţí je vstupní zádveří, šatna ţákŧ, kancelář, 2 třídy, výdejna jídla a jídelna pro ţáky. V suterénu jsou 2 kanceláře, ve kterých pracovalo do konce tohoto školního roku Speciálně pedagogické centrum Vertikála, dále je zde nebytový prostor, který je pronajat zaměstnanci školy a další nebytové prostory (sportovní a technický sklad a kotelna). Jedna třída byla po dobu 5 let umístěna v budově Základní škole Emy Destinnové, v Českomalínské 35, Praha 6 v rámci skupinové integrace ţákŧ. V červnu 2010 byl tento projekt ukončen z dŧvodu prostorových a organizačních. Zhodnocení projektu viz. bod 2.1. Součástí objektu je velká zahrada o výměře 4300 m 2, na které je vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Ţáci vyuţívají zahradu kaţdý den o přestávce, při hodinách TV a při odpoledních volnočasových aktivitách, starší ţáci pracují na zahradě v rámci pracovního vyučování, 1x týdně zde probíhá hipoterapie. V tomto školním roce byla zahrada vybavena novými herními prvky (houpačky, řetězový most, hrazda). Škola má v pronájmu prostor od Městské části Praha 6 v suterénu činţovního domu ve Verdunské ulici. V tomto prostoru jsou zřízeny 2 výtvarné dílny (keramická a textilní), které ţáci hojně vyuţívají v dopoledních i odpoledních hodinách. Detašované třídy v Alţírské ul. Detašované třídy naší školy jsou umístěné v Alţírské ulici v Praze 6 v areálu Dětského centra Paprsek. V moderním, dvoupodlaţním pavilonu se nacházejí 3 třídy, jídelna, kuchyň, herna, tělocvična, výtvarná dílna, kancelář a rehabilitační místnost. Třídy jsou vybaveny nábytkem vytvořeným na míru dle speciálních potřeb ţákŧ s těţkým zdravotním postiţením Jedna třída je umístěna v prostorách stacionáře v sousední budově. V dubnu 2010 byla ve spolupráci se stacionářem DC Paprsku dokončena senzorická místnost Snoezelen. Praktická škola Na jaře 2010 byla zahájena rekonstrukce pavilonu v areálu Základní školy Pod Marjánkou v Praze 6, ve kterém bude zřízena Praktická škola dvouletá (1. ročník byl zahájen v září 2010). Prostory jsou pronajaty od MČ Prahy 6. Od května probíhala rozsáhlá rekonstrukce (výměna oken, úprava podlah, elektroinstalace, výmalba). Za finančního přispění Magistrátu hlavního města Prahy bylo pořízeno vybavení učeben a kanceláří. 5

6 Ve školním pavilonu jsou dvě třídy, dva kabinety pro učitele a dvě kanceláře Speciálně pedagogického centra Vertikála, které se do zrekonstruované budovy v srpnu přestěhovalo. 1.5 Údaje o školské radě Usnesením Rady Hlavního města Prahy byly zřízeny školské rady na školách zřizovaných Hl. městem Prahou s účinností od Sloţení školské rady: Ing. Jaroslava Trnková, PhDr. Michal Popel, Mgr. Jana Drahotová, Mgr. Eliška Silberhornová, Petra Rosová, Olga Suchá Školská rada v tomto sloţení byla zvolena a její funkční období stále trvá. Schází se pravidelně 2x do roka. 1.6 Údaje o žácích ve školním roce 2009/2010 Počet ţákŧ ve školním roce 2009/10 k Základní škola speciální Přípravný stupeň Individuální vzdělávání 58 ţákŧ 5 ţákŧ 8 ţákŧ Ţáci jsou rozděleni do 11 tříd; 8 ţákŧ plní školní docházku formou individuálního vzdělávání viz 41 Školského zákona 561/2004 Sb. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ţáci s cizí státní příslušností 1 ţákyně - Ukrajina 2 ţáci - Rusko 1 ţák - Nigérie 6

7 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezsk ý Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Rozdělení škol vzdělávajících děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami podle typu zdravotního postižení zřizovatel HMP Zdravotní postiţení celkem z toho: mentální zrakové Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/ţáci školy děti školy ţáci školy ţáci sluchové vady řeči tělesné kombinované vady autismus vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) K r a j Počty dojíţdějících ţákŧ Celkem Z toho: nově přijatí 7

8 2. Výchovně vzdělávací činnost školy 2.1 Přehled forem vzdělávání Vzdělávací program v Základní škole speciální Vzdělávací program se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu ZŠ speciální. Obsah vzdělávacího programu zahrnuje nácvik sebeobsluhy, základy trivia (čtení, psaní, počty), věcné učení, komunikační dovednosti, tělesnou výchovu včetně speciální výuky plavání, hudební výchovu včetně muzikoterapie, individuální výuku na počítačích, výtvarnou výchovu a arteterapii a výchovu pracovní. Školní vzdělávací program Vzdělávací oblasti: JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČTENÍ, PSANÍ, ŘEČOVÁ VÝCHOVA) MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA UMĚNÍ A KULTURA (HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) ČLOVĚK A ZDRAVÍ (VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, TĚLESNÁ VÝCHOVA) ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Ve škole byla vytvořena pracovní verze Školního vzdělávacího programu. Sestavily ji pracovní týmy sloţené z pedagogických pracovníkŧ, kteří v prŧběhu posledních let zpracovávali osnovy vzdělávacích oblastí na základě jiţ vytvořené oficiální verze RVP pro obor vzdělání v základní škole speciální. Tato verze slouţí vnitřním potřebám školy, v prŧběhu školního roku se ověřovala. Školní vzdělávací program bude závazný od září školního roku 2010/2011. Zpracovávání ŠVP vychází z konkrétních pedagogických zkušeností, ze vzdělávacích potřeb ţákŧ a z dalších moţností naší školy. Program je zpracován tak, aby odpovídal konkrétním potřebám a schopnostem ţákŧ. Je rozčleněn do jednotlivých vzdělávacích oblastí s vytyčením vzdělávacích cílŧ a následně kompetencí ţákŧ. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou koncipovány tak, aby respektovaly sníţenou úroveň rozumových schopností ţákŧ a svými konkrétními cíli a vzdělávacím obsahem podporovaly poznávací a komunikační schopnosti, zájmy a potřeby ţákŧ, a rozvíjely tak jejich osobnost. 8

9 Ověřování výsledků vzdělávání Výsledky vzdělávání jsou ověřovány v rámci vyhodnocení IVP vţdy na konci školního roku. Při sestavování IVP se vychází z aktuálních dosaţených znalostí a dovedností ţáka a zároveň se nastavují nové cíle vzdělávání pro další období. Ţáci jsou hodnoceni slovním hodnocením vţdy na konci kaţdého pololetí. Ţáci automaticky postupují do dalšího ročníku školy na základě svého věku. Charakteristika jednotlivých tříd pracoviště Rooseveltova Elementární třídy jsou určeny pro ţáky se středně těţkou mentální retardací. Výuka je zaměřena na osvojování základŧ trivia - základních početních představ, osvojení základŧ čtení globální i analyticko-syntetickou metodou, rozvíjení schopností třídění, rozlišování, porovnávání, doplňování a na orientaci v prostoru a v čase. Dŧleţitou součástí výchovně vzdělávacího procesu je správný nácvik sebeobsluhy včetně hygienických návykŧ. Třídy pro ţáky s diagnózou autismus proces vyučování a výchovné práce je veden formou strukturované výuky. Prostor tříd je přizpŧsoben vnímání ţákŧ, jejich potřebě orientace a poţadavkŧm názorného vyučování s upevňováním procesuálních schémat. V kaţdé třídě jsou 2 pedagogové, kteří s ţáky pracují individuálně nebo skupinově. Dŧleţitou součástí výuky je nácvik komunikace, posilování sociálních dovedností, soustředění a rozvoje samostatnosti. Do tříd s rozšířenou výukou předmětŧ v rozsahu základní školy praktické jsou zařazování ţáci s lehkou mentální retardací. Vzdělávací program těchto tříd je rozšířen o předměty fyzika, dějepis, přírodopis a zeměpis. Naukové předměty jsou vyučovány skupinově. D Dlouhodobý projekt s názvem Společně ve škole byl realizován ve spolupráci Základní školy speciální Rooseveltova a Základní školy Emy Destinnové jako integrační program. Informace o projektu: Projekt byl zahájen v roce 2005 Třída ZŠS byla umístěna v ZŠ Emy Destinnové v budově Českomalínská, kde se tito žáci vzdělávali dle individuálních vzdělávacích plánů pod vedením 2 speciálních pedagogů Učitelé základní školy i ZŠS tvořivě spolupracovali a vyhledávali vhodné příležitosti pro zapojení žáků z obou škol Integrační projekt podporovala SPC Vertikála 9

10 Cílem projektu bylo ověření přínosu skupinové integrace žáků Základní školy speciální. Při realizaci projektu bylo využito přirozeného prostředí vrstevníků k nácviku běžných sociálních dovedností. Očekávané výstupy: Výchova k toleranci a přijímání odlišností Vytváření konkrétních společných výukových projektů Vyhodnocení projektu: Po 5 letech realizace projektu skupinové integrace mladších žáků s mentálním postižením je možno konstatovat, že žáci se v prostředí základní školy adaptovali velmi dobře, přirozeně zvládali všechny sociální situace, spontánně se spolužáky základní školy komunikovali, jevili zájem o kontakty. Nepodařilo se však vytvořit pevný program společného vzdělávání žáků. Nejsnazší propojení výuk bylo ve výchovných předmětech výtvarná výchova, hudební a tělesná. Pravidelně se žáci setkávali při různých soutěžích a sportovních akcích organizovaných cíleně oběma školami. Projekt přinesl všem zúčastněným pedagogům mnoho cenných zkušeností, které budou moci využít v dalších projektech s inkluzivním zaměřením. Individuální vzdělávání od roku 2005 poskytuje škola program individuálního vzdělávání ( 41 Školského zákona 561/2004 Sb.), do kterého bylo ve školním roce 2009/2010 zařazeno 8 ţákŧ. Rozhodnutí o individuálním vzdělávání se vydává vţdy na základě zdŧvodněné ţádosti rodičŧ. Škola poskytuje rodičŧm či jiným vyučujícím metodické vedení při výuce, pomáhá s přípravou IVP a zajišťuje ţákŧm didaktické pomŧcky a učebnice. Na konci kaţdého pololetí jsou ţáci přezkoušeni a škola jim vydává vysvědčení. Charakteristika jednotlivých tříd detašované pracoviště Alžírská Ve třídách pro ţáky s diagnózou autismus je výuka zaměřena především na rozvoj komunikace, sebeobsluhy a rozvoj sociálních dovedností. V rámci rozvoje komunikace děti pouţívají komunikační knihy, prostřednictvím kterých se učí vyjadřovat své potřeby a přání. K rozvoji komunikace a porozumění slouţí vizualizace prostoru a struktura všech činností. Komunikace je podpořena také znakovým jazykem Makaton. Rozumové schopnosti kaţdého ţáka jsou rozvíjeny dle jeho individuálních moţností. Dŧraz je kladen zvláště na nácvik sociálních dovedností, který probíhá často v přirozeném prostředí (obchody, jízdy dopravními prostředky, výlety apod). Sebeobsluha je trénována v pravidelných denních úkonech - stolování, oblékání a hygiena. Tělesná výchova je rozšířena o výuku plavání a hipoterapii. 10

11 Rehabilitační třídy do rehabilitačních tříd jsou zařazeni ţáci s těţkým kombinovaným postiţením. Výuka probíhá podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. Do programu v rehabilitační třídě je zahrnuta komplexní rehabilitace (individuální fyzioterapie, vodoléčba, hipoterapie), která je u dětí s těţkým postiţením nezbytná. Individuální práce se speciálním pedagogem probíhá denně. V rámci této práce se uskutečňuje individuální výuka, multisenzorická stimulace, bazální stimulace, orofaciální stimulace, alternativní komunikace, muzikoterapie. Dŧleţitou součástí výuky je alternativní komunikace, při které se pouţívá zejména tělesný kontakt. Sem patří tzv. iniciální dotek, který děti informuje o začátku a konci dané činnosti. Některé děti pracují s hlasovým komunikátorem, učí se v co největší míře ovlivnit okolní dění. V rámci rozvoje rozumových schopností se u dětí provádějí rŧzné stimulace (somatická stimulace, vibrační stimulace, haptická stimulace, osvěţující koupel, ). Děti pracují u ergoterapeutického stolu, který má několik vyměnitelných sklopných desek. Díky nim má dítě s těţkým kombinovaným postiţením moţnost manipulovat s předměty připevněnými suchým zipem. Často se vyuţívá Little Room, koutek, ve kterém dítě stimuluje zrakové, sluchové a hmatové smysly. Díky odhlučněnému prostředí je dítě schopno vnímat i svŧj vlastní dech. Při rozvoji grafomotoriky děti pracují se speciálním drţákem pro správný úchop tuţky. V rámci výuky se u dětí velice osvědčila bazální stimulace (somatické, vestibulárně-stimulační a vibrační masáţe). Prevence sociálně patologických jevů (prevence rizikového chování) Prioritou školy je pozitivní přijetí kaţdého ţáka, pedagogové rozvíjejí schopnosti dětí spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých. Ţáci se učí projevovat pozitivní city a preferovat mravní hodnoty dobro, pravda, ohleduplnost, tolerance k odlišnostem. Děti ve škole zaţívají odmítavé postoje k projevŧm násilí a brutality, učí se vyjádřit svoji ţádost o pomoc. Ve škole se uskutečňuje pravidelné poučení ţákŧ o bezpečnosti uvnitř školy i v rámci silničního provozu. Environmentální výchova - výchova k udržitelnému rozvoji Cílem je vést ţáky k ochraně ţivotního prostředí, ovlivňovat jejich ţivotní styl a hodnotovou orientaci. Děti se učí třídit odpad tak, aby mohl být recyklován, šetřit s elektrickou energií a s vodou. Společně s pedagogy zaujímají kritické postoje k projevŧm vandalství v přírodě i ve městě. 11

12 Multikulturní výchova V současné době navštěvují školu ţáci z jiných zemí s jinou jazykovou výbavou (z Ruska, Ukrajiny a z Nigérie). Multikulturní výchova se děje přirozeně posilováním vzájemné solidarity, vzájemného respektu, podporou komunikace a učení se porozumění. Všechny tyto výchovné prvky jsou příleţitostí k vzájemnému obohacení. 2.2 Výchovné aktivity PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ Při škole je zřízený tříletý přípravný stupeň, do kterého jsou zařazováni ţáci s potřebou větší adaptace na školní výuku. V přípravném stupni je kladen dŧraz na smyslovou a rozumovou výchovu, komunikační dovednosti, sebeobsluhu a nácvik dovedností potřebných pro další školní vzdělávání. Do přípravného stupně jsou zařazováni především děti s vývojovými a kombinovanými vadami. ŠKOLNÍ DRUŢINA PRACOVIŠTĚ ROOSEVELTOVA Školní druţina je provozována v rozsahu ranního hlídání ţákŧ před nástupem do vyučování aţ do cíleně programovaných odpoledních aktivit. Časový rozsah je v ranních hodinách od 6.45 do 8.00 a v odpoledních od 12,30 do 16,30. Součástí programu druţiny je odpolední odpočinek, svačina a volná hra. Odpolední druţinu vyuţívají přednostně rodiče, kteří chodí do zaměstnání. Nabídka odpoledních programŧ patří do celkové koncepce školy. Kaţdý den probíhá několik specifických odpoledních aktivit, do kterých jsou zařazováni ţáci podle svých schopností a výchovné potřeby. Pravidelné aktivizační činnosti 1. Dramatický kroužek jeho základem jsou prvky dramaterapie, která obsahuje komunikační hry, volné etudy a pohybová cvičení. Kaţdoročně se přitom nacvičuje divadelní hra, která se veřejně představuje při presentačních akcích školy. V letošním roce se podařilo nacvičit volné zpracování pohádky O dvanácti měsíčkách za účasti ţákŧ a pedagogŧ ze ZŠ Emy Destinnové. 2. Arteterapie v pedagogickém procesu je cíleně podporována a rozvíjena specifická schopnost tvořivosti ţákŧ. V oblasti výtvarné a rukodělné se ţáci učí rozlišovat a pouţívat barvy, pracují s rŧznými typy materiálŧ, které podporují jemnou motoriku a psychomotorický rozvoj. Výtvarné a pracovní techniky jsou vyuţívány v arteterapeutických skupinách, ve kterých jsou ţáci motivováni k vlastnímu tvoření, 12

13 hraní si s materiálem a s barvami a k vnímání vlastní tvorby. Výtvarná výchova ţákŧ v autistických třídách je zaměřena na rozvoj specifických, často však stereotypních dovedností, formou uvolňování a hrou s materiálem. Díky citlivému pedagogickému vedení vytvářejí ţáci vynikající kresby, které měly jiţ mnohý ohlas na rŧzných výstavách a prodejních akcích. Při škole funguje keramická a výtvarná dílna, ve kterých probíhají arteterapeutické aktivity. Při keramice ţáci zpracovávají hlínu, vytvářejí drobné keramické výrobky, které často sami glazují. V těchto dílnách vznikají originální individuální i kolektivní výrobky, kterým se pak dostává ocenění při prezentaci školy. Kaţdoročně se daří vytvořit kolekci výrobkŧ pro vánoční a velikonoční prodejní výstavu ve společnosti Citibank a také pro Zahradní slavnost. V letošním roce se část výrobkŧ dodává do stálé prodejní expozice školy, která je umístěna v prostorách radnice MČ Prahy 6. Pro ţáky je velkou motivací vytvářet výrobky, které se lidem líbí a mají zájem si je kupovat. 3. Tělesná výchova v odpoledních hodinách probíhá v Sokole Dejvice. Zde ţáci zaţívají cvičení v tradičním prostoru sokolovny s velmi dobrým materiálním vybavením, coţ umoţňuje zapojení i méně zdatných ţákŧ. Mezi oblíbené programy patří míčové hry zejména přehazovaná, dále překáţkové dráhy, soutěţe ve druţstvech, cvičení na nářadí atd. Ţáci zároveň systematicky trénují sebeobsluhu, soustředění a adaptaci. 4. Hudebně - pohybový krouţek je zaloţen na posilování pohybových aktivit ţákŧ spolu s vnímáním a aktivním vyjadřováním hudby. Základem je hudba, která povzbuzuje k tanci kaţdého ţáka i přes rŧzná omezení. Zapojení velmi odlišných a svérázných tanečníkŧ ve stylovém oblečení, sdílení radosti a odvahy vystoupit na jevišti pozitivně nabíjí ţáky i pedagogy. Tvorba tohoto krouţku je pravidelně představována na presentačních vystoupeních školy. 5. Florball - sálový hokej probíhá v tělocvičně ZŠ Interbrigády a účastní se ho schopnější skupina ţákŧ. Výuka obsahuje postupné osvojování si techniky a pravidel hry, trénink herní spolupráce a tolerance, smysl pro fair play a přiměřené soupeření i umění prohrávat. Kolektivní hra pozitivně motivuje ţáky k aktivitě, vytrvalosti a sebekázni. 6. Turisticko-poznávací vycházky jsou pravidelnou součástí odpoledních aktivit ţákŧ. Při těchto vycházkách poznávají ţáci bliţší i vzdálenější okolí školy, systematicky se procvičují orientační schopnosti, chování v dopravní situaci a na veřejných místech (při návštěvách muzeí a výstav, exkurzí do jiných škol a partnerských zařízení, posezení v cukrárně nebo kavárně). Často je na vycházkách vyuţívána také jízda vlakem vzhledem k blízkosti nádraţí Praha Bubeneč a jeho napojení na praţskou integrovanou dopravu. Trénování bezpečného pohybu ţákŧ mimo školu je stálou doprovodnou aktivitou. 13

14 7. Hipoterapie jako rekondiční jízda na koních se koná pravidelně 1x týdně na zahradě školy, kam jsou dováţeni dva speciálně vycvičení koně. Odborné vedení zajišťuje majitel koní, náročnou asistenci pak zacvičení pedagogové školy. Tato aktivita se stala velkým oţivením odpoledních programŧ, podporuje motorickou obratnost ţákŧ, posiluje jejich odvahu a překonávání strachu z velkých zvířat. ŠKOLNÍ DRUŢINA PRACOVIŠTĚ ALŢÍRSKÁ Školní druţina poskytuje výchovný program v odpoledních hodinách. Přednostně je určena ţákŧm, jejichţ oba rodiče jsou zaměstnáni. Provoz druţiny trvá do hod. Začíná obědem, po provedení hygieny následuje odpočinek s poslechem hudby nebo oblíbených pohádek. Do programu jsou zařazeny pohybové aktivity ve formě hudebně pohybových her, závodních drah nebo cvičení na rehabilitačních míčích, kreslení, zpívání, pobytu venku na školních hřištích. Ţáci mají dostatek prostoru i pro volnou hru, při níţ se za asistence dospělého učí hrát s běţnými hračkami a mají čas věnovat se své oblíbené činnosti. Probíhá zde i nácvik zjednodušených společenských her. Při kaţdé činnosti se pedagogické pŧsobení zaměřuje na nácvik sebeobsluţných dovedností a správných stolovacích a hygienických návykŧ. 3. Pracovníci školy Celkový počet pracovníkŧ k 30. červnu 2010 je 44. Učitelé...16 Vychovatelé Provozní zaměstnanci. 7 SPC 7 Mateřská dovolená.. 7 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Odborná kvalifikace a věková struktura Odborná kvalifikace v % věkový prŧměr MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře 80% 42 let 28 pedagogických pracovníkŧ 11 pedagogických pracovníkŧ si doplňuje vysokoškolským studiem pedagogické vzdělání 14

15 3.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Organizační zajištění dalšího vzdělávání ve škole: Externí vzdělávací akce Nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ /kurzy, školení, semináře/ shromaţďuje ředitelství školy. Nabídkové seznamy jsou také sledovány na příslušných webových stránkách vzdělávacích institucí a akreditovaných pracovišť. Pedagogičtí pracovníci předkládají individuální přihlášky vedení školy a po schválení ředitelkou si zajistí přihlášení a náleţitosti ohledně platby. Povolení přihlášek provádí ředitelka školy, zohledňována je: profilace pracovníka potřeba daného tématu pro pedagogickou činnost počet akcí za rok pro jednotlivého pracovníka časová náročnost finanční náročnost Interní vzdělávací akce Probíhají v prostorách školy a jsou určeny pro všechny pedagogické pracovníky včetně pracovníkŧ SPC Vertikála. Ve školním roce 2009/2010 se škole uskutečnil kurz alternativní komunikace VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém). Školení mělo vysokou odbornou úroveň, zúčastnili se všichni pracovníci školy. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ pravidelně probíhá na pracovišti v Alţírské praktická část kurzu pro vzdělávání pedagogŧ, který pořádá sdruţení APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem). Název akce Typ akce Počet účastníků Dilemata sexuality Zdravotní pracovník Školení software - Bakaláři Keramika Vývoj a diagnostika dětí Zpŧsoby čtení a psaní Práce s vinou Výchova a vzdělávání ţákŧ s autismem seminář 1 školení 2 školení 1 kurz 3 seminář 2 kurz 1 kurz 2 kurz 3 15

16 Celkové náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ činily v roce 2009/ ,-Kč. Exkurze pedagogických pracovníkŧ V rámci zvyšování kvalifikace ve dnech května 2010 se uskutečnily exkurze v rŧzných zařízeních a speciálních školách. Kaţdý pracovník navštívil vytipované zařízení a zpracoval charakteristiku včetně zápisu z vlastního pozorování a stručného hodnocení. Referáty pracovníkŧ byly předmětem celoškolní porady. Navštívená zařízení: ARPIDA - ČESKÉ BUDĚJOVICE CENTRUM SLUŢEB - UNHOŠŤ MODRÝ KLÍČ - PRAHA KLUBÍČKO - BEROUN ZŠS STRAKONICE PAPRSEK - PRAHA ZŠ WALDORFSKÁ - PRAHA ZŠ NÁM. MÍRU - PRAHA MŠ ŠTÍBROVA - PRAHA IC ZAHRADA - PRAHA DIAKONIE - STODŦLKY - PRAHA Evaluace školy hodnocení pracovníkŧ Na závěr školního roku probíhá pravidelně evaluace výsledkŧ vzdělávání a organizace školního roku. Na evaluaci se podílejí všichni pracovníci školy, kteří vyplňují evaluační dotazníky. Výsledky dotazníkového šetření jsou podkladem pro zpracování celkového hodnocení školy, které zpracovává ředitelka školy. Závěry z šetření jsou zohledněny v programu dalšího školního roku a rovněţ z nich vychází strategické plánování školy na další tříleté období. Konkrétní výtky a připomínky jsou řešeny v následném školním roce. Rodiče hodnotí práci pedagogŧ školy i celkové fungování organizace při individuálních konzultacích, na kterých je tomuto tématu dáván velký prostor. Podnětné připomínky jsou aktuálně zapracovány a případně řešeny dle moţností školy. 16

17 4. Školní a mimoškolní aktivity 4.1 Výjezdy školy ve školním roce 2009/2010 Typ výjezdu Místo pobytu Datum Škola v přírodě Běleč nad Orlicí září 2009 Zájezd na hory Janské lázně Duncan března 2010 Ozdravný pobyt Bibione v Ilálii května 2010 Škola v přírodě (třídy z Alţírské) Běleč nad Orlicí června 2010 Škola v přírodě (rehabilitační třídy z Alţírské) Holany u České Lípy června 2010 Letní integrovaný tábor srpna 2010 Občanské sdruţení NA DLANI pořádá kaţdoročně letní tábor pro ţáky naší školy. Cílem tábora je zaţít společný týden s ţáky školy, jejich sourozenci a kamarády. Malí účastníci tábora dohromady vytvářejí společenství, které umoţní přirozenou integraci dětí s postiţením. Zároveň je to pomoc rodičŧm ţákŧ školy, kteří v době letních prázdnin těţko hledají pro své děti vhodný program. Tábor se letos konal jiţ po dvanácté v rekreačním zařízení Jedličkova ústavu Praha, které se nachází v lese u rybníka, poblíţ obce Buková u Nových Hradŧ. Kaţdý tábor provází táborová hra, která je zaměřena na tvořivost, rozvoj zdatnosti, samostatnosti a představivosti. V jednotlivých druţinkách jsou zařazeni ţáci naší školy spolu se zdravými vrstevníky, kteří tak zblízka poznávají ţivot dětí s postiţením, učí se jim rozumět a trpělivě je doprovázet, učí se toleranci a respektu k nim. Personální zajištění tábora tvoří pedagogové školy, studenti a asistenti. Někteří z nich jezdí na naše tábory dlouhodobě a tato zkušenost bývá někdy podnětem pro jejich studijní či profesní orientaci. Tito mladí lidé připravují programovou část tábora a pracují jako vedoucí druţin a asistenti dětí s postiţením. 4.2 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Sportovní akce účast sportovcŧ školy na 10. České speciální olympiádě pořádané Českým hnutím speciálních olympiád. Ţáci soutěţili v disciplíně plavání. Olympiáda 17

18 se konala ve sportovním areálu Juliska v Praze 6. Účastnilo se 5 ţákŧ školy, všichni se umístili do 3. místa. Termín: července 2010 Výstavní a prodejní akce v letošním roce zorganizoval Úřad MČ Prahy 6 v prostorách radnice Prahy 6 stálou prodejní výstavu, na které jsou vystaveny výrobky ţákŧ školy. Tyto výrobky vznikají ve výtvarných dílnách, v rámci hodin výtvarné výchovy a arteterapie. Výtěţek z prodeje je poukazován na účet občanského sdruţení NA DLANI. Vystoupení divadelní soubor Přepestro vystupoval letos v Jedličkově ústavu pro ţáky a studenty škol Jedličkova ústavu. Na programu byla divadelní hra O 12 měsíčkách Termín: 29. dubna 2010 Zahradní slavnost k příleţitosti oslavy ukončení školního roku a radosti z nastupujícího léta měla letos téma INDIÁNI. Na zahradní slavnost jsou pravidelně zváni rodiče, bývalí ţáci školy, bývalí pracovníci, zástupci zřizovatele a MČ Prahy 6, spolupracující odborníci, sponzoři a přátelé školy. Termín: 10. června 2010 Den otevřených dveří v autistických a rehabilitačních třídách. Širší veřejnost, rodiče i studenti měli moţnost nahlédnout do běţného dne ve třídách, k dispozici byla také videodokumentace školy. Termín: 28. ledna 2010 Benefiční odpoledne - otevřená akce pro širokou veřejnost, která se uskutečnila v Café Na pŧl cesty v Praze 4. Na programu byl koncert, divadlo a výstava prací ţákŧ. Termín: 22. května 2010 Buřtpárty - tradiční zahradní akce tříd v Alţírské na závěr školního roku. Termín: 24. června Spolupráce s profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery Spolupráce s organizacemi a školami, které poskytují návazné vzdělávání či nabízejí rŧzné sociální sluţby, kterých mohou ţáci školy vyuţívat: Rytmus - nabídka kurzŧ pro ţáky školy kurzy Tovaryš - Práce na počítači, Kurz vaření 18

19 APLA poradenská činnost poradenská činnost ve třídách pro ţáky s diagnózou autismus poradenská činnost v rodinách ţákŧ školy školení VOKS pro pedagogy školení VOKS pro rodiče vyšetření ţákŧ školy určení diagnózy autismus Máme otevřeno? - nabídka volnočasových aktivit pro ţáky školy Jedličkŧv ústav Praha - kaţdoroční pronájem rekreačního zařízení Buková - letní integrovaný tábor ZŠ Emy Destinnové projekt Společně ve škole skupinová integrace ţákŧ školy 5. Studentské praxe Škola uzavřela Smlouvu o výkonu odborné praxe s těmito vzdělávacími institucemi: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Jírovcova 1347 / 24, České Budějovice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Evropská 33, Praha 6 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Hrusická 2537/7, Praha 4 Jabok, Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, Praha 2 Studenti z těchto škol vykonávají ve škole prŧběţně odbornou pedagogickou praxi, účastní se dopolední výuky i odpolední druţiny. Pod vedením pedagogŧ pŧsobí jako osobní asistenti ţákŧ. 5.1 Související akce Praktická maturitní zkouška Dne uzavřela Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola se ZŠ speciální Smlouvu o provedení praktické maturitní zkoušky studentŧ ve škole. Čtyři studenti oboru Sociální činnost sociální vychovatelství docházeli pravidelně do školy po dobu 2 měsícŧ, během této doby připravovali se skupinou ţákŧ ZŠ maturitní program. Tento program byl zaměřený především na posilování hrubé 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA Č.j. 0109 2010/021 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA UČÍME SE PRO ŽIVOT 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY název ŠVP: předkladatel: název školy: Školní vzdělávací program Základní

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Strana 1 (celkem 66)

Strana 1 (celkem 66) Strana 1 (celkem 66) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříţ F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříţ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 Název materiálu: Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 za období školního roku 2010-2011 Zpracovala: PaedDr. Věra Kozohorská

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SPECIÁLNÍ JABLONEC NAD NISOU, PALACKÉHO 37, příspěvková organizace Palackého 37, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ 72 74 34 33 tel. 483 320 973 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2013/2014 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní školy logopedické a Mateřské školy logopedické, Praha 10, Moskevská 29 Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje 1. 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace V Karviné, 16. října 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Filipcová ředitelka školy Obsah 1 Základní údaje o škole...-1-1.1 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola Roztoky. okres Praha západ. Školní nám. 470, 252 63 Roztoky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola Roztoky okres Praha západ Školní nám. 470, 252 63 Roztoky 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRAKTICKOU ŠKOLU DVOULETOU Mateřská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Mrázkova 700/III Soběslav 392 01 1. Identifikační údaje 1.1 Název

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-899/12-H. Mgr. Pavlem Urbanem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-899/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA č. j. V550 ZŠ 871/10 Obsah ČÁST A (SPOLEČNÁ PRO I. A II. DÍL)... 6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2. 1 PRŮŘEZ HISTORIÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více