VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/10"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ

2 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Materiálně-technické podmínky školy 1.5 Údaje o školské radě 1.6 Údaje o ţácích ve školním roce 2009/ Výchovně vzdělávací činnost školy 2.1 Přehled forem vzdělávání 2.2 Výchovné aktivity 3. Pracovníci školy 3.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ a ostatních pracovníkŧ školy 4. Školní a mimoškolní aktivity 4.1 Výjezdy školy ve školním roce 2009/ Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 4.3 Spolupráce s profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery 5. Studentské praxe 5.1 Související akce 6. Školská poradenská zařízení 7. Občanská sdruţení pracující při škole 8. Projektová činnost školy 9. Kontroly uskutečněné ve školním roce 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ PRAHA 6, ROOSEVELTOVA 169/8 IČ: Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon: Mgr. Eva Klípová Mgr. Jitka Zimová tel.: , tel: , Zřizovatel Zřizovatelem školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2 podle zřizovací listiny vydané dne Rejstřík škol a školských zařízení a jejich optimalizace Počet škol podle zřizovatele Zřizovatel Obec Právní subjekty Kraj 1 Soukromý Církev v tom: MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře MŠMT x x x x x Celkem 1 3

4 1.3 Součásti školy IZO (součásti): Základní škola speciální IZO: Speciálně pedagogické centrum Vertikála IZO: Přípravný stupeň základní školy speciální IZO: Školní druţina IZO: Školní jídelna výdejna IZO: Základní škola speciální, Praha 6, Rooseveltova 8 vzdělává ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola vykonává činnost vzdělávací a výchovnou. Organizace se skládá z těchto součástí: základní škola speciální, speciálně pedagogické centrum, přípravný stupeň ZŠ speciální, školní druţina, školní jídelna výdejna. Organizace zabezpečuje školní stravování a závodní stravování. Posláním Základní školy speciální Rooseveltova je poskytovat výchovu a vzdělávání ţákŧm s mentálním postiţením v rozsahu lehkého aţ těţkého stupně mentální retardace, s diagnózou autismus, s poruchami psychomotorického vývoje a dalšími specifickými poruchami učení. Vzdělávání probíhá v rámci povinné školní docházky, která je rozloţena do10 let. Škola poskytuje základy vzdělání. Cílem výchovně vzdělávacího procesu je připravit co nejlépe ţáky školy na ţivot v dospělosti. Základními principy vzdělávání jsou individuální přístup k ţákŧm, respekt k jejich jedinečnosti i k jejich specifickým problémŧm a dŧraz na maximální moţné rozvinutí schopností a dovedností kaţdého ţáka. 1.4 Materiálně-technické podmínky školy Budova Rooseveltova Hlavní sídlo školy je Rooseveltova 8, Praha 6, kde se nachází ředitelství, ekonomické oddělení a speciálně pedagogické centrum. Budova Základní školy speciální Rooseveltova v Praze 6 je umístěna ve velmi pěkném prostředí starého Bubenče v blízkosti Stromovky. Jedná se o vilu z roku 1908, která přes své netypické uspořádání velmi dobře slouţí jako školní prostor jiţ od roku Budova má jedno podzemní, dvě nadzemní podlaţí a podkroví. V budově je 6 tříd, které jsou vybaveny moderním školním nábytkem a 4

5 základní počítačovou technikou. V podkroví jsou 2 malé třídy s malým počtem ţákŧ, herna a cvičná kuchyňka. V druhém podlaţí se nacházejí 2 třídy, tělocvična a kanceláře vedení školy. V prvním podlaţí je vstupní zádveří, šatna ţákŧ, kancelář, 2 třídy, výdejna jídla a jídelna pro ţáky. V suterénu jsou 2 kanceláře, ve kterých pracovalo do konce tohoto školního roku Speciálně pedagogické centrum Vertikála, dále je zde nebytový prostor, který je pronajat zaměstnanci školy a další nebytové prostory (sportovní a technický sklad a kotelna). Jedna třída byla po dobu 5 let umístěna v budově Základní škole Emy Destinnové, v Českomalínské 35, Praha 6 v rámci skupinové integrace ţákŧ. V červnu 2010 byl tento projekt ukončen z dŧvodu prostorových a organizačních. Zhodnocení projektu viz. bod 2.1. Součástí objektu je velká zahrada o výměře 4300 m 2, na které je vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Ţáci vyuţívají zahradu kaţdý den o přestávce, při hodinách TV a při odpoledních volnočasových aktivitách, starší ţáci pracují na zahradě v rámci pracovního vyučování, 1x týdně zde probíhá hipoterapie. V tomto školním roce byla zahrada vybavena novými herními prvky (houpačky, řetězový most, hrazda). Škola má v pronájmu prostor od Městské části Praha 6 v suterénu činţovního domu ve Verdunské ulici. V tomto prostoru jsou zřízeny 2 výtvarné dílny (keramická a textilní), které ţáci hojně vyuţívají v dopoledních i odpoledních hodinách. Detašované třídy v Alţírské ul. Detašované třídy naší školy jsou umístěné v Alţírské ulici v Praze 6 v areálu Dětského centra Paprsek. V moderním, dvoupodlaţním pavilonu se nacházejí 3 třídy, jídelna, kuchyň, herna, tělocvična, výtvarná dílna, kancelář a rehabilitační místnost. Třídy jsou vybaveny nábytkem vytvořeným na míru dle speciálních potřeb ţákŧ s těţkým zdravotním postiţením Jedna třída je umístěna v prostorách stacionáře v sousední budově. V dubnu 2010 byla ve spolupráci se stacionářem DC Paprsku dokončena senzorická místnost Snoezelen. Praktická škola Na jaře 2010 byla zahájena rekonstrukce pavilonu v areálu Základní školy Pod Marjánkou v Praze 6, ve kterém bude zřízena Praktická škola dvouletá (1. ročník byl zahájen v září 2010). Prostory jsou pronajaty od MČ Prahy 6. Od května probíhala rozsáhlá rekonstrukce (výměna oken, úprava podlah, elektroinstalace, výmalba). Za finančního přispění Magistrátu hlavního města Prahy bylo pořízeno vybavení učeben a kanceláří. 5

6 Ve školním pavilonu jsou dvě třídy, dva kabinety pro učitele a dvě kanceláře Speciálně pedagogického centra Vertikála, které se do zrekonstruované budovy v srpnu přestěhovalo. 1.5 Údaje o školské radě Usnesením Rady Hlavního města Prahy byly zřízeny školské rady na školách zřizovaných Hl. městem Prahou s účinností od Sloţení školské rady: Ing. Jaroslava Trnková, PhDr. Michal Popel, Mgr. Jana Drahotová, Mgr. Eliška Silberhornová, Petra Rosová, Olga Suchá Školská rada v tomto sloţení byla zvolena a její funkční období stále trvá. Schází se pravidelně 2x do roka. 1.6 Údaje o žácích ve školním roce 2009/2010 Počet ţákŧ ve školním roce 2009/10 k Základní škola speciální Přípravný stupeň Individuální vzdělávání 58 ţákŧ 5 ţákŧ 8 ţákŧ Ţáci jsou rozděleni do 11 tříd; 8 ţákŧ plní školní docházku formou individuálního vzdělávání viz 41 Školského zákona 561/2004 Sb. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ţáci s cizí státní příslušností 1 ţákyně - Ukrajina 2 ţáci - Rusko 1 ţák - Nigérie 6

7 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezsk ý Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Rozdělení škol vzdělávajících děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami podle typu zdravotního postižení zřizovatel HMP Zdravotní postiţení celkem z toho: mentální zrakové Celkem MŠ ZŠ SŠ školy děti/ţáci školy děti školy ţáci školy ţáci sluchové vady řeči tělesné kombinované vady autismus vývojové poruchy učení vývojové poruchy chování Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) K r a j Počty dojíţdějících ţákŧ Celkem Z toho: nově přijatí 7

8 2. Výchovně vzdělávací činnost školy 2.1 Přehled forem vzdělávání Vzdělávací program v Základní škole speciální Vzdělávací program se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu ZŠ speciální. Obsah vzdělávacího programu zahrnuje nácvik sebeobsluhy, základy trivia (čtení, psaní, počty), věcné učení, komunikační dovednosti, tělesnou výchovu včetně speciální výuky plavání, hudební výchovu včetně muzikoterapie, individuální výuku na počítačích, výtvarnou výchovu a arteterapii a výchovu pracovní. Školní vzdělávací program Vzdělávací oblasti: JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČTENÍ, PSANÍ, ŘEČOVÁ VÝCHOVA) MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT ČLOVĚK A SPOLEČNOST ČLOVĚK A PŘÍRODA UMĚNÍ A KULTURA (HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) ČLOVĚK A ZDRAVÍ (VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, TĚLESNÁ VÝCHOVA) ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Ve škole byla vytvořena pracovní verze Školního vzdělávacího programu. Sestavily ji pracovní týmy sloţené z pedagogických pracovníkŧ, kteří v prŧběhu posledních let zpracovávali osnovy vzdělávacích oblastí na základě jiţ vytvořené oficiální verze RVP pro obor vzdělání v základní škole speciální. Tato verze slouţí vnitřním potřebám školy, v prŧběhu školního roku se ověřovala. Školní vzdělávací program bude závazný od září školního roku 2010/2011. Zpracovávání ŠVP vychází z konkrétních pedagogických zkušeností, ze vzdělávacích potřeb ţákŧ a z dalších moţností naší školy. Program je zpracován tak, aby odpovídal konkrétním potřebám a schopnostem ţákŧ. Je rozčleněn do jednotlivých vzdělávacích oblastí s vytyčením vzdělávacích cílŧ a následně kompetencí ţákŧ. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou koncipovány tak, aby respektovaly sníţenou úroveň rozumových schopností ţákŧ a svými konkrétními cíli a vzdělávacím obsahem podporovaly poznávací a komunikační schopnosti, zájmy a potřeby ţákŧ, a rozvíjely tak jejich osobnost. 8

9 Ověřování výsledků vzdělávání Výsledky vzdělávání jsou ověřovány v rámci vyhodnocení IVP vţdy na konci školního roku. Při sestavování IVP se vychází z aktuálních dosaţených znalostí a dovedností ţáka a zároveň se nastavují nové cíle vzdělávání pro další období. Ţáci jsou hodnoceni slovním hodnocením vţdy na konci kaţdého pololetí. Ţáci automaticky postupují do dalšího ročníku školy na základě svého věku. Charakteristika jednotlivých tříd pracoviště Rooseveltova Elementární třídy jsou určeny pro ţáky se středně těţkou mentální retardací. Výuka je zaměřena na osvojování základŧ trivia - základních početních představ, osvojení základŧ čtení globální i analyticko-syntetickou metodou, rozvíjení schopností třídění, rozlišování, porovnávání, doplňování a na orientaci v prostoru a v čase. Dŧleţitou součástí výchovně vzdělávacího procesu je správný nácvik sebeobsluhy včetně hygienických návykŧ. Třídy pro ţáky s diagnózou autismus proces vyučování a výchovné práce je veden formou strukturované výuky. Prostor tříd je přizpŧsoben vnímání ţákŧ, jejich potřebě orientace a poţadavkŧm názorného vyučování s upevňováním procesuálních schémat. V kaţdé třídě jsou 2 pedagogové, kteří s ţáky pracují individuálně nebo skupinově. Dŧleţitou součástí výuky je nácvik komunikace, posilování sociálních dovedností, soustředění a rozvoje samostatnosti. Do tříd s rozšířenou výukou předmětŧ v rozsahu základní školy praktické jsou zařazování ţáci s lehkou mentální retardací. Vzdělávací program těchto tříd je rozšířen o předměty fyzika, dějepis, přírodopis a zeměpis. Naukové předměty jsou vyučovány skupinově. D Dlouhodobý projekt s názvem Společně ve škole byl realizován ve spolupráci Základní školy speciální Rooseveltova a Základní školy Emy Destinnové jako integrační program. Informace o projektu: Projekt byl zahájen v roce 2005 Třída ZŠS byla umístěna v ZŠ Emy Destinnové v budově Českomalínská, kde se tito žáci vzdělávali dle individuálních vzdělávacích plánů pod vedením 2 speciálních pedagogů Učitelé základní školy i ZŠS tvořivě spolupracovali a vyhledávali vhodné příležitosti pro zapojení žáků z obou škol Integrační projekt podporovala SPC Vertikála 9

10 Cílem projektu bylo ověření přínosu skupinové integrace žáků Základní školy speciální. Při realizaci projektu bylo využito přirozeného prostředí vrstevníků k nácviku běžných sociálních dovedností. Očekávané výstupy: Výchova k toleranci a přijímání odlišností Vytváření konkrétních společných výukových projektů Vyhodnocení projektu: Po 5 letech realizace projektu skupinové integrace mladších žáků s mentálním postižením je možno konstatovat, že žáci se v prostředí základní školy adaptovali velmi dobře, přirozeně zvládali všechny sociální situace, spontánně se spolužáky základní školy komunikovali, jevili zájem o kontakty. Nepodařilo se však vytvořit pevný program společného vzdělávání žáků. Nejsnazší propojení výuk bylo ve výchovných předmětech výtvarná výchova, hudební a tělesná. Pravidelně se žáci setkávali při různých soutěžích a sportovních akcích organizovaných cíleně oběma školami. Projekt přinesl všem zúčastněným pedagogům mnoho cenných zkušeností, které budou moci využít v dalších projektech s inkluzivním zaměřením. Individuální vzdělávání od roku 2005 poskytuje škola program individuálního vzdělávání ( 41 Školského zákona 561/2004 Sb.), do kterého bylo ve školním roce 2009/2010 zařazeno 8 ţákŧ. Rozhodnutí o individuálním vzdělávání se vydává vţdy na základě zdŧvodněné ţádosti rodičŧ. Škola poskytuje rodičŧm či jiným vyučujícím metodické vedení při výuce, pomáhá s přípravou IVP a zajišťuje ţákŧm didaktické pomŧcky a učebnice. Na konci kaţdého pololetí jsou ţáci přezkoušeni a škola jim vydává vysvědčení. Charakteristika jednotlivých tříd detašované pracoviště Alžírská Ve třídách pro ţáky s diagnózou autismus je výuka zaměřena především na rozvoj komunikace, sebeobsluhy a rozvoj sociálních dovedností. V rámci rozvoje komunikace děti pouţívají komunikační knihy, prostřednictvím kterých se učí vyjadřovat své potřeby a přání. K rozvoji komunikace a porozumění slouţí vizualizace prostoru a struktura všech činností. Komunikace je podpořena také znakovým jazykem Makaton. Rozumové schopnosti kaţdého ţáka jsou rozvíjeny dle jeho individuálních moţností. Dŧraz je kladen zvláště na nácvik sociálních dovedností, který probíhá často v přirozeném prostředí (obchody, jízdy dopravními prostředky, výlety apod). Sebeobsluha je trénována v pravidelných denních úkonech - stolování, oblékání a hygiena. Tělesná výchova je rozšířena o výuku plavání a hipoterapii. 10

11 Rehabilitační třídy do rehabilitačních tříd jsou zařazeni ţáci s těţkým kombinovaným postiţením. Výuka probíhá podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. Do programu v rehabilitační třídě je zahrnuta komplexní rehabilitace (individuální fyzioterapie, vodoléčba, hipoterapie), která je u dětí s těţkým postiţením nezbytná. Individuální práce se speciálním pedagogem probíhá denně. V rámci této práce se uskutečňuje individuální výuka, multisenzorická stimulace, bazální stimulace, orofaciální stimulace, alternativní komunikace, muzikoterapie. Dŧleţitou součástí výuky je alternativní komunikace, při které se pouţívá zejména tělesný kontakt. Sem patří tzv. iniciální dotek, který děti informuje o začátku a konci dané činnosti. Některé děti pracují s hlasovým komunikátorem, učí se v co největší míře ovlivnit okolní dění. V rámci rozvoje rozumových schopností se u dětí provádějí rŧzné stimulace (somatická stimulace, vibrační stimulace, haptická stimulace, osvěţující koupel, ). Děti pracují u ergoterapeutického stolu, který má několik vyměnitelných sklopných desek. Díky nim má dítě s těţkým kombinovaným postiţením moţnost manipulovat s předměty připevněnými suchým zipem. Často se vyuţívá Little Room, koutek, ve kterém dítě stimuluje zrakové, sluchové a hmatové smysly. Díky odhlučněnému prostředí je dítě schopno vnímat i svŧj vlastní dech. Při rozvoji grafomotoriky děti pracují se speciálním drţákem pro správný úchop tuţky. V rámci výuky se u dětí velice osvědčila bazální stimulace (somatické, vestibulárně-stimulační a vibrační masáţe). Prevence sociálně patologických jevů (prevence rizikového chování) Prioritou školy je pozitivní přijetí kaţdého ţáka, pedagogové rozvíjejí schopnosti dětí spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých. Ţáci se učí projevovat pozitivní city a preferovat mravní hodnoty dobro, pravda, ohleduplnost, tolerance k odlišnostem. Děti ve škole zaţívají odmítavé postoje k projevŧm násilí a brutality, učí se vyjádřit svoji ţádost o pomoc. Ve škole se uskutečňuje pravidelné poučení ţákŧ o bezpečnosti uvnitř školy i v rámci silničního provozu. Environmentální výchova - výchova k udržitelnému rozvoji Cílem je vést ţáky k ochraně ţivotního prostředí, ovlivňovat jejich ţivotní styl a hodnotovou orientaci. Děti se učí třídit odpad tak, aby mohl být recyklován, šetřit s elektrickou energií a s vodou. Společně s pedagogy zaujímají kritické postoje k projevŧm vandalství v přírodě i ve městě. 11

12 Multikulturní výchova V současné době navštěvují školu ţáci z jiných zemí s jinou jazykovou výbavou (z Ruska, Ukrajiny a z Nigérie). Multikulturní výchova se děje přirozeně posilováním vzájemné solidarity, vzájemného respektu, podporou komunikace a učení se porozumění. Všechny tyto výchovné prvky jsou příleţitostí k vzájemnému obohacení. 2.2 Výchovné aktivity PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ Při škole je zřízený tříletý přípravný stupeň, do kterého jsou zařazováni ţáci s potřebou větší adaptace na školní výuku. V přípravném stupni je kladen dŧraz na smyslovou a rozumovou výchovu, komunikační dovednosti, sebeobsluhu a nácvik dovedností potřebných pro další školní vzdělávání. Do přípravného stupně jsou zařazováni především děti s vývojovými a kombinovanými vadami. ŠKOLNÍ DRUŢINA PRACOVIŠTĚ ROOSEVELTOVA Školní druţina je provozována v rozsahu ranního hlídání ţákŧ před nástupem do vyučování aţ do cíleně programovaných odpoledních aktivit. Časový rozsah je v ranních hodinách od 6.45 do 8.00 a v odpoledních od 12,30 do 16,30. Součástí programu druţiny je odpolední odpočinek, svačina a volná hra. Odpolední druţinu vyuţívají přednostně rodiče, kteří chodí do zaměstnání. Nabídka odpoledních programŧ patří do celkové koncepce školy. Kaţdý den probíhá několik specifických odpoledních aktivit, do kterých jsou zařazováni ţáci podle svých schopností a výchovné potřeby. Pravidelné aktivizační činnosti 1. Dramatický kroužek jeho základem jsou prvky dramaterapie, která obsahuje komunikační hry, volné etudy a pohybová cvičení. Kaţdoročně se přitom nacvičuje divadelní hra, která se veřejně představuje při presentačních akcích školy. V letošním roce se podařilo nacvičit volné zpracování pohádky O dvanácti měsíčkách za účasti ţákŧ a pedagogŧ ze ZŠ Emy Destinnové. 2. Arteterapie v pedagogickém procesu je cíleně podporována a rozvíjena specifická schopnost tvořivosti ţákŧ. V oblasti výtvarné a rukodělné se ţáci učí rozlišovat a pouţívat barvy, pracují s rŧznými typy materiálŧ, které podporují jemnou motoriku a psychomotorický rozvoj. Výtvarné a pracovní techniky jsou vyuţívány v arteterapeutických skupinách, ve kterých jsou ţáci motivováni k vlastnímu tvoření, 12

13 hraní si s materiálem a s barvami a k vnímání vlastní tvorby. Výtvarná výchova ţákŧ v autistických třídách je zaměřena na rozvoj specifických, často však stereotypních dovedností, formou uvolňování a hrou s materiálem. Díky citlivému pedagogickému vedení vytvářejí ţáci vynikající kresby, které měly jiţ mnohý ohlas na rŧzných výstavách a prodejních akcích. Při škole funguje keramická a výtvarná dílna, ve kterých probíhají arteterapeutické aktivity. Při keramice ţáci zpracovávají hlínu, vytvářejí drobné keramické výrobky, které často sami glazují. V těchto dílnách vznikají originální individuální i kolektivní výrobky, kterým se pak dostává ocenění při prezentaci školy. Kaţdoročně se daří vytvořit kolekci výrobkŧ pro vánoční a velikonoční prodejní výstavu ve společnosti Citibank a také pro Zahradní slavnost. V letošním roce se část výrobkŧ dodává do stálé prodejní expozice školy, která je umístěna v prostorách radnice MČ Prahy 6. Pro ţáky je velkou motivací vytvářet výrobky, které se lidem líbí a mají zájem si je kupovat. 3. Tělesná výchova v odpoledních hodinách probíhá v Sokole Dejvice. Zde ţáci zaţívají cvičení v tradičním prostoru sokolovny s velmi dobrým materiálním vybavením, coţ umoţňuje zapojení i méně zdatných ţákŧ. Mezi oblíbené programy patří míčové hry zejména přehazovaná, dále překáţkové dráhy, soutěţe ve druţstvech, cvičení na nářadí atd. Ţáci zároveň systematicky trénují sebeobsluhu, soustředění a adaptaci. 4. Hudebně - pohybový krouţek je zaloţen na posilování pohybových aktivit ţákŧ spolu s vnímáním a aktivním vyjadřováním hudby. Základem je hudba, která povzbuzuje k tanci kaţdého ţáka i přes rŧzná omezení. Zapojení velmi odlišných a svérázných tanečníkŧ ve stylovém oblečení, sdílení radosti a odvahy vystoupit na jevišti pozitivně nabíjí ţáky i pedagogy. Tvorba tohoto krouţku je pravidelně představována na presentačních vystoupeních školy. 5. Florball - sálový hokej probíhá v tělocvičně ZŠ Interbrigády a účastní se ho schopnější skupina ţákŧ. Výuka obsahuje postupné osvojování si techniky a pravidel hry, trénink herní spolupráce a tolerance, smysl pro fair play a přiměřené soupeření i umění prohrávat. Kolektivní hra pozitivně motivuje ţáky k aktivitě, vytrvalosti a sebekázni. 6. Turisticko-poznávací vycházky jsou pravidelnou součástí odpoledních aktivit ţákŧ. Při těchto vycházkách poznávají ţáci bliţší i vzdálenější okolí školy, systematicky se procvičují orientační schopnosti, chování v dopravní situaci a na veřejných místech (při návštěvách muzeí a výstav, exkurzí do jiných škol a partnerských zařízení, posezení v cukrárně nebo kavárně). Často je na vycházkách vyuţívána také jízda vlakem vzhledem k blízkosti nádraţí Praha Bubeneč a jeho napojení na praţskou integrovanou dopravu. Trénování bezpečného pohybu ţákŧ mimo školu je stálou doprovodnou aktivitou. 13

14 7. Hipoterapie jako rekondiční jízda na koních se koná pravidelně 1x týdně na zahradě školy, kam jsou dováţeni dva speciálně vycvičení koně. Odborné vedení zajišťuje majitel koní, náročnou asistenci pak zacvičení pedagogové školy. Tato aktivita se stala velkým oţivením odpoledních programŧ, podporuje motorickou obratnost ţákŧ, posiluje jejich odvahu a překonávání strachu z velkých zvířat. ŠKOLNÍ DRUŢINA PRACOVIŠTĚ ALŢÍRSKÁ Školní druţina poskytuje výchovný program v odpoledních hodinách. Přednostně je určena ţákŧm, jejichţ oba rodiče jsou zaměstnáni. Provoz druţiny trvá do hod. Začíná obědem, po provedení hygieny následuje odpočinek s poslechem hudby nebo oblíbených pohádek. Do programu jsou zařazeny pohybové aktivity ve formě hudebně pohybových her, závodních drah nebo cvičení na rehabilitačních míčích, kreslení, zpívání, pobytu venku na školních hřištích. Ţáci mají dostatek prostoru i pro volnou hru, při níţ se za asistence dospělého učí hrát s běţnými hračkami a mají čas věnovat se své oblíbené činnosti. Probíhá zde i nácvik zjednodušených společenských her. Při kaţdé činnosti se pedagogické pŧsobení zaměřuje na nácvik sebeobsluţných dovedností a správných stolovacích a hygienických návykŧ. 3. Pracovníci školy Celkový počet pracovníkŧ k 30. červnu 2010 je 44. Učitelé...16 Vychovatelé Provozní zaměstnanci. 7 SPC 7 Mateřská dovolená.. 7 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Odborná kvalifikace a věková struktura Odborná kvalifikace v % věkový prŧměr MŠ ZŠ SŠ Konzervatoře 80% 42 let 28 pedagogických pracovníkŧ 11 pedagogických pracovníkŧ si doplňuje vysokoškolským studiem pedagogické vzdělání 14

15 3.1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Organizační zajištění dalšího vzdělávání ve škole: Externí vzdělávací akce Nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ /kurzy, školení, semináře/ shromaţďuje ředitelství školy. Nabídkové seznamy jsou také sledovány na příslušných webových stránkách vzdělávacích institucí a akreditovaných pracovišť. Pedagogičtí pracovníci předkládají individuální přihlášky vedení školy a po schválení ředitelkou si zajistí přihlášení a náleţitosti ohledně platby. Povolení přihlášek provádí ředitelka školy, zohledňována je: profilace pracovníka potřeba daného tématu pro pedagogickou činnost počet akcí za rok pro jednotlivého pracovníka časová náročnost finanční náročnost Interní vzdělávací akce Probíhají v prostorách školy a jsou určeny pro všechny pedagogické pracovníky včetně pracovníkŧ SPC Vertikála. Ve školním roce 2009/2010 se škole uskutečnil kurz alternativní komunikace VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém). Školení mělo vysokou odbornou úroveň, zúčastnili se všichni pracovníci školy. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkŧ pravidelně probíhá na pracovišti v Alţírské praktická část kurzu pro vzdělávání pedagogŧ, který pořádá sdruţení APLA (Asociace pomáhající lidem s autismem). Název akce Typ akce Počet účastníků Dilemata sexuality Zdravotní pracovník Školení software - Bakaláři Keramika Vývoj a diagnostika dětí Zpŧsoby čtení a psaní Práce s vinou Výchova a vzdělávání ţákŧ s autismem seminář 1 školení 2 školení 1 kurz 3 seminář 2 kurz 1 kurz 2 kurz 3 15

16 Celkové náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ činily v roce 2009/ ,-Kč. Exkurze pedagogických pracovníkŧ V rámci zvyšování kvalifikace ve dnech května 2010 se uskutečnily exkurze v rŧzných zařízeních a speciálních školách. Kaţdý pracovník navštívil vytipované zařízení a zpracoval charakteristiku včetně zápisu z vlastního pozorování a stručného hodnocení. Referáty pracovníkŧ byly předmětem celoškolní porady. Navštívená zařízení: ARPIDA - ČESKÉ BUDĚJOVICE CENTRUM SLUŢEB - UNHOŠŤ MODRÝ KLÍČ - PRAHA KLUBÍČKO - BEROUN ZŠS STRAKONICE PAPRSEK - PRAHA ZŠ WALDORFSKÁ - PRAHA ZŠ NÁM. MÍRU - PRAHA MŠ ŠTÍBROVA - PRAHA IC ZAHRADA - PRAHA DIAKONIE - STODŦLKY - PRAHA Evaluace školy hodnocení pracovníkŧ Na závěr školního roku probíhá pravidelně evaluace výsledkŧ vzdělávání a organizace školního roku. Na evaluaci se podílejí všichni pracovníci školy, kteří vyplňují evaluační dotazníky. Výsledky dotazníkového šetření jsou podkladem pro zpracování celkového hodnocení školy, které zpracovává ředitelka školy. Závěry z šetření jsou zohledněny v programu dalšího školního roku a rovněţ z nich vychází strategické plánování školy na další tříleté období. Konkrétní výtky a připomínky jsou řešeny v následném školním roce. Rodiče hodnotí práci pedagogŧ školy i celkové fungování organizace při individuálních konzultacích, na kterých je tomuto tématu dáván velký prostor. Podnětné připomínky jsou aktuálně zapracovány a případně řešeny dle moţností školy. 16

17 4. Školní a mimoškolní aktivity 4.1 Výjezdy školy ve školním roce 2009/2010 Typ výjezdu Místo pobytu Datum Škola v přírodě Běleč nad Orlicí září 2009 Zájezd na hory Janské lázně Duncan března 2010 Ozdravný pobyt Bibione v Ilálii května 2010 Škola v přírodě (třídy z Alţírské) Běleč nad Orlicí června 2010 Škola v přírodě (rehabilitační třídy z Alţírské) Holany u České Lípy června 2010 Letní integrovaný tábor srpna 2010 Občanské sdruţení NA DLANI pořádá kaţdoročně letní tábor pro ţáky naší školy. Cílem tábora je zaţít společný týden s ţáky školy, jejich sourozenci a kamarády. Malí účastníci tábora dohromady vytvářejí společenství, které umoţní přirozenou integraci dětí s postiţením. Zároveň je to pomoc rodičŧm ţákŧ školy, kteří v době letních prázdnin těţko hledají pro své děti vhodný program. Tábor se letos konal jiţ po dvanácté v rekreačním zařízení Jedličkova ústavu Praha, které se nachází v lese u rybníka, poblíţ obce Buková u Nových Hradŧ. Kaţdý tábor provází táborová hra, která je zaměřena na tvořivost, rozvoj zdatnosti, samostatnosti a představivosti. V jednotlivých druţinkách jsou zařazeni ţáci naší školy spolu se zdravými vrstevníky, kteří tak zblízka poznávají ţivot dětí s postiţením, učí se jim rozumět a trpělivě je doprovázet, učí se toleranci a respektu k nim. Personální zajištění tábora tvoří pedagogové školy, studenti a asistenti. Někteří z nich jezdí na naše tábory dlouhodobě a tato zkušenost bývá někdy podnětem pro jejich studijní či profesní orientaci. Tito mladí lidé připravují programovou část tábora a pracují jako vedoucí druţin a asistenti dětí s postiţením. 4.2 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Sportovní akce účast sportovcŧ školy na 10. České speciální olympiádě pořádané Českým hnutím speciálních olympiád. Ţáci soutěţili v disciplíně plavání. Olympiáda 17

18 se konala ve sportovním areálu Juliska v Praze 6. Účastnilo se 5 ţákŧ školy, všichni se umístili do 3. místa. Termín: července 2010 Výstavní a prodejní akce v letošním roce zorganizoval Úřad MČ Prahy 6 v prostorách radnice Prahy 6 stálou prodejní výstavu, na které jsou vystaveny výrobky ţákŧ školy. Tyto výrobky vznikají ve výtvarných dílnách, v rámci hodin výtvarné výchovy a arteterapie. Výtěţek z prodeje je poukazován na účet občanského sdruţení NA DLANI. Vystoupení divadelní soubor Přepestro vystupoval letos v Jedličkově ústavu pro ţáky a studenty škol Jedličkova ústavu. Na programu byla divadelní hra O 12 měsíčkách Termín: 29. dubna 2010 Zahradní slavnost k příleţitosti oslavy ukončení školního roku a radosti z nastupujícího léta měla letos téma INDIÁNI. Na zahradní slavnost jsou pravidelně zváni rodiče, bývalí ţáci školy, bývalí pracovníci, zástupci zřizovatele a MČ Prahy 6, spolupracující odborníci, sponzoři a přátelé školy. Termín: 10. června 2010 Den otevřených dveří v autistických a rehabilitačních třídách. Širší veřejnost, rodiče i studenti měli moţnost nahlédnout do běţného dne ve třídách, k dispozici byla také videodokumentace školy. Termín: 28. ledna 2010 Benefiční odpoledne - otevřená akce pro širokou veřejnost, která se uskutečnila v Café Na pŧl cesty v Praze 4. Na programu byl koncert, divadlo a výstava prací ţákŧ. Termín: 22. května 2010 Buřtpárty - tradiční zahradní akce tříd v Alţírské na závěr školního roku. Termín: 24. června Spolupráce s profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery Spolupráce s organizacemi a školami, které poskytují návazné vzdělávání či nabízejí rŧzné sociální sluţby, kterých mohou ţáci školy vyuţívat: Rytmus - nabídka kurzŧ pro ţáky školy kurzy Tovaryš - Práce na počítači, Kurz vaření 18

19 APLA poradenská činnost poradenská činnost ve třídách pro ţáky s diagnózou autismus poradenská činnost v rodinách ţákŧ školy školení VOKS pro pedagogy školení VOKS pro rodiče vyšetření ţákŧ školy určení diagnózy autismus Máme otevřeno? - nabídka volnočasových aktivit pro ţáky školy Jedličkŧv ústav Praha - kaţdoroční pronájem rekreačního zařízení Buková - letní integrovaný tábor ZŠ Emy Destinnové projekt Společně ve škole skupinová integrace ţákŧ školy 5. Studentské praxe Škola uzavřela Smlouvu o výkonu odborné praxe s těmito vzdělávacími institucemi: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Jírovcova 1347 / 24, České Budějovice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Evropská 33, Praha 6 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Hrusická 2537/7, Praha 4 Jabok, Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Salmovská 8, Praha 2 Studenti z těchto škol vykonávají ve škole prŧběţně odbornou pedagogickou praxi, účastní se dopolední výuky i odpolední druţiny. Pod vedením pedagogŧ pŧsobí jako osobní asistenti ţákŧ. 5.1 Související akce Praktická maturitní zkouška Dne uzavřela Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola se ZŠ speciální Smlouvu o provedení praktické maturitní zkoušky studentŧ ve škole. Čtyři studenti oboru Sociální činnost sociální vychovatelství docházeli pravidelně do školy po dobu 2 měsícŧ, během této doby připravovali se skupinou ţákŧ ZŠ maturitní program. Tento program byl zaměřený především na posilování hrubé 19

20 motoriky a jemné motoriky, rozvoj obratnosti a rychlosti, dále pak obsahoval mnoho metodických ukázek a speciálně pedagogických přístupŧ k ţákŧm s MP. Praktická maturitní zkouška se uskutečnila dne Na pracovišti Rooseveltova vykonali maturitní zkoušku 2 studenti, další 2 studenti skládali zkoušku na pracovišti Alţírská. Všichni studenti sloţili praktickou maturitní zkoušku na výbornou. 6. Školská poradenská zařízení SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM VERTIKÁLA Stručná charakteristika: předmětem činnosti SPC Vertikála je podpora dětí s mentálním postiţením a poruchami autistického spektra (dětský autismus, atypický autismus, Aspergerŧv syndrom). Zaměřuje se především na oblast integrovaného vzdělávání v mateřských, základních a středních školách. Podpora je věnována jak samotným integrovaným ţákŧm, jejich rodičŧm, tak učitelŧm, asistentŧm pedagoga i ředitelŧm škol. Klienty SPC jsou děti, ţáci a studenti ve věku od 3 do 22 let. Jejich diagnózy jsou dětský nízkofunkční autismus a vysokofunkčním autismus, Aspergerŧv syndrom, hraniční autismus, atypický autismus, dezintegrační porucha, poruchy pozornosti, mentální retardace (např. DMO, Downŧv syndrom, vývojová dysfázie). Klientŧm SPC jsou poskytovány tyto sluţby: speciálně pedagogické vyšetření odklady školní docházky zajišťování metodické podpory integrovaným ţákŧm v základních školách úpravy školních vzdělávacích programŧ, vytváření pomŧcek poradenství při výběru základní školy, pomoc při vyhledávání vhodných speciálních škol i navazujícího vzdělání Klientŧm je vedena a zpracovávána dokumentace (doporučení k integraci, IVP, záznamové listy s doporučením specifických metod práce a zvládnutí učiva). Semináře přednášky přednášky na seminářích asociace APLA vedení metodických seminářŧ pro asistenty pedagoga v o.s. Rytmus vedení metodických seminářŧ pro učitele prvního a druhého stupně ZŠ pro středočeský kraj pořádané o.s. Rytmus účast na projektu Společně do školy účast na zavedení nového systému vzdělávání asistentŧ pedagoga pomocí PC 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální škola pro žáky s více vadami, Kopřivnice, Bedřicha Smetany 1122 B. Smetany 1122, 742 21

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení NA DLANI. Praha 6, Rooseveltova 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení NA DLANI. Praha 6, Rooseveltova 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení NA DLANI Praha 6, Rooseveltova 8 ROK 2011 Občanské sdružení NA DLANI Praha 6, Rooseveltova 8/169 tel.: 224 322 147 IČO: 49276441 Rada Občanského sdružení Jitka Vaňková,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1)

Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Školní vzdělávací program základní školy speciální (1) - 1 - I. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Středisko Diakonie ČCE Ratolest církevní speciální školy pro žáky s více vadami, Praha 10, Saratovská 159

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Č.j.: SPC.ZR- 686/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-770/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIE-770/11-E Název právnické osoby Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. vykonávající činnost školy a školského zařízení:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více