PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE"

Transkript

1 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ŠKOLNÍ ROK 2012/13 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

2 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI MŠ speciální ZŠ praktická ZŠ speciální Rejstřík škol a školských zařízení a jejich optimalizace Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 9, Bártlova 83 IČO datum posledního zařazení do sítě škol optimalizace sítě škol spojena Zvláštní škola a Pomocná škola se Speciální mateřskou školou Litvínovská 300, Praha 9 Ředitelka školy Mgr. Alžběta Cibochová tel. fax , mob Součásti právního subjektu Mateřská škola speciální Základní škola praktická Základní škola speciální Přípravný stupeň ZŠ speciální Školní družina Školní jídelna a výdejna Kurz na doplnění základů vzdělání Charakteristika školy Škola má 3 pracoviště na Praze 9 /Horní Počernice, Hloubětín a Prosek/. Hlavní budova je v Bártlově ulici /ZŠ praktická se sedmi třídami, jednou třídou ZŠ speciální/. V areálu Dětského centra Paprsek hl. m. Prahy ve Svépravické ulici v Hloubětíně, je nová školní budova se 3 třídami ZŠ speciální pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Druhé odloučené pracoviště je MŠ speciální v Litvínovské ul. na Proseku se čtyřmi třídami MŠ speciální a dvěma třídami ZŠ speciální, také pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. 2

3 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradeck ý Liberecký Moravskoslezs ký Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Počet škol podle zřizovatele Zřizovatel Kraj Počet právních subjektů MŠ speciální ZŠ praktická ZŠ speciální Počty škol (součástí) a žáků podle typu zdravotního postižení - zřizovatel HMP Zdravotní postižení celkem z toho: mentální Celkem MŠ speciální ZŠ praktická ZŠ speciální školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci zrakové 2 sluchové vady řeči 9 tělesné 5 kombinované vady autismus 10 6 vývojové poruchy učení vývojové poruch chování 7 Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) kraj počet žáků celkem z toho: nově přijatí 6 30 ŠVP zaměření a zhodnocení MŠ speciální - vzdělávání dětí probíhá podle ŠVP Škola malého stromu. Je zaměřeno na specifický přístup k jednotlivým dětem s ohledem na velkou variabilitu postižení jednotlivých dětí. Díky menšímu počtu dětí ve třídě je možná individuální péče i v různých činnostech. Velkou část roku chodí děti na plavání, 3

4 saunují se, zvládají v předškolním ročníku jízdu na kole, včetně dítěte s PAS a dětí s lehčími tělesnými vadami. Po celý rok probíhají kroužky keramiky. Činnosti jsou zaměřeny na doplňkový program logopedické péče s cílem zkvalitnění komunikace a podporu neformálních vztahů mezi učiteli, rodiči a dětmi. Cílem je příprava dětí odpovídajícím způsobem pro nástup do ZŠ běžného typu. ZŠ praktická Výuka probíhala ve všech ročnících v plném souladu s ŠVP Od teorie k praxi, od praxe k životu. Oproti předchozím letům představovalo nejvýraznější změnu zrušení projektu Jiné světy, jiné kultury, který byl sice v mnoha ohledech úspěšný, ale nedařila se v něm realizovat v dostatečné míře předpokládaná průřezová témata. Odpovídající obsah průřezových témat Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evroských a globálních souvislostech byl zapracován a realizován ve vybraných předmětech obou stupňů ZŠP. Do stávajícího ŠVP byly též zařazeny dílčí změny v předmětech Dějepis a Přírodopis. Jde o změny v posloupnosti učiva, případně o posuny vybraných částí učiva mezi ročníky. Tyto změny byly zkoušeny a konzultovány v předchozím školním roce. V 2. pololetí byly do výuky I. i II. stupně pokusně zařazeny prvky předmětu Dopravní výchova. Ověřování probíhalo v předmětech Člověk a jeho svět, Výchova ke zdraví, Občanská výchova a Tělesná výchova. Získané poznatky a zkušenosti byly využity pro další zapracování předmětu do ŠVP a jeho plnou realizaci v následujícím školním roce. Evaluační činnost koordinátorů a vedení školy se zaměřila na způsob hodnocení dosahovaných výstupů, vyhodnocování výsledků v porovnání s očekávanými výstupy a jednotné hodnocení žáků dle kritérií, stanovených ŠVP. Ve vybraných předmětech byly též porovnávány využívané výchovně vzdělávací strategie a metody či formy práce. Zde se objevily dílčí nedostatky, které z velké části souvisely se zastaráváním technických výukových prostředků, nedostatečnou kapacitou počítačových stanic ve školní síti a v některých případech i zastaralým či špatně fungujícím softwarem jednotlivých počítačů. ZŠ speciální Výuka podle ŠVP Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech probíhala v ročníku 1.,2.,3.,7.,8.,9. Vzhledem k tomu, že nelze u všech žáků aplikovat ŠVP v celé jeho šíři kvůli vícečetným postižením, jsou každému žáku vybrány z daného předmětu okruhy, které je schopen zvládnout a naplnit, takže v rámci svých individuálních možností a schopností rozvíjí klíčové kompetence a zvládá naplnit očekávané výstupy v různých oblastech ŠVP. Každý žák měl vypracován individuálně vzdělávací plán nebo program, který vycházel ze ŠVP. Byly plně respektovány specifické potřeby žáků. Výuka probíhala za pomoci speciálně pedagogických metod, kompenzačních pomůcek a ve spolupráci s rodinou a speciálně pedagogickými centry. U některých žáků byla z důvodu jejich zdravotního stavu na žádost rodičů a na doporučení SPC snížena týdenní časová dotace, protože nebyli schopni zvládat náročnost učebního plánu v celém jeho rozsahu. Byla upravena tabulka pro užší slovní hodnocení žáků s těžkým kombinovaným postižením, kteří potřebují trvalou a intenzivní pomoc a podporu druhé osoby v pohybu, komunikaci, sebeobsluze apod. Hodnocení dle nově vypracované tabulky je přesnější, více odpovídá situaci a zaměřuje se více na aktivitu a snahu žáka. 4

5 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Kontrola plnění povinností ředitelky školy podle 49 odst. 1,2, 165odst. 2 písm.e/ školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a 9 vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami proběhla 24. a 25. června Kontrolou rozhodnutí ředitelky školy o právech a povinnostech v oblasti státní správy /správní řízení/ bylo zjištěno, že jsou v souladu s právními předpisy, které se týkají přijetí žáka k základnímu vzdělávání, přestupu a převedením do vzdělávacího programu ZŠ pro žáky se zdravotním postižením. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Ověřování výsledků vzdělávání v tomto školním roce nebyly vypracovány školní testy Kalibro pro ZŠ praktickou, žáci byli hodnoceni v rámci jednotlivých předmětů a výsledky byly porovnávány s loňskými. Dále byl hodnocen soulad výuky s požadavky ŠVP v součinnosti s koordinátorem a vedením školy. Byly navrženy drobné dílčí změny v uplatňování konkrétních výchovně vzdělávacích strategií v jednotlivých vzdělávacích oblastech a došlo k úpravě formulaci hodnocení žáků v ZŠS, kde se více hodnotí snaha žáků. Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání letos nebyl otevřen Kurz na doplnění základů vzdělávání Pedagogická asistence Pedagogická asistence v našich školách je velice nutná a účelná. Všichni asistenti mají odpovídající vzdělání, někteří mají vysokoškolské vzdělání, většina má středoškolské vzdělání s absolvováním kurzu pro asistenty pedagoga. Jsou velkým přínosem pro naše žáky a pomocníky učitelů. V rámci školy pracují asistenti pedagoga, kteří jsou nezbytní pro vzdělávací činnost žáků, poskytují jim pomoc při výuce, sebeobsluze, přemísťování, při jídle i při mimoškolních aktivitách, hlavně při zapojování a integraci do kolektivu. ZŠP asistenti pedagoga jsou určeni jednotlivým žákům, hlavně autistům, žákům s problémy v orientaci a komunikaci v kolektivu třídy a školy, jsou nápomocni jak při výuce, tak i při převádění ze tříd, vycházkách a mimoškolních akcích. ZŠS ve třídách rehabilitačních pomáhají asistenti pedagoga při individuální i kolektivní výuce, při obsluze, polohování a převozu imobilních žáků. Dva asistenti pedagoga působí v DC Paprsek, kde se žákům věnují v rámci denního stacionáře a podle pokynů pedagogů s nimi pracují podle jejich individuálních vzdělávacích plánů. Zajišťují přechod žáků ze stacionáře do školy a naopak. Bez asistentů pedagoga by nebylo možné, aby se žáci s těžkým kombinovaným postižením a potížemi v učení účastnili výuky i školních aktivit. V MŠS asistenti pedagoga pomáhají s autistickými dětmi, s dětmi imobilními, s poruchami chování, s inkontinencí a hygienou. Vzdělávání nadaných žáků Žáci, kteří dosahují mimořádně dobrých výsledků, nejsou do naší školy zařazováni. Úroveň rozumových schopností našich žáků se naopak více snižuje. Vývojovým trendem posledních let je nárůst žáků ZŠ speciální oproti žákům ZŠ praktické. Nově přijatí žáci, kteří byli původně integrovaní na běžné ZŠ, nedosahují zdaleka takových výsledků jako žáci odpovídajících ročníků ZŠ praktické, proto je třeba s nimi pracovat individuálně a doplnit jejich znalosti na úroveň žáků téhož ročníku. 5

6 Aktivity a prezentace škol na veřejnosti ZŠ speciální pokračuje v projektu integrace Setkávání. V rámci projektu integrace proběhly další společné akce žáků ZŠ speciální a žáků ZŠ Stoliňské v Praze 9 v Horních Počernicích, které plánují sami žáci ZŠ jako dobrovolné akce, kde se setkávají a spolupracují žáci obou škol /kavárna, dopravní hřiště, Mirakulum, výměnné návštěvy škol a pod. / Počernické kuře spolupořádání akce, výtěžek jako každoročně věnován na konto Pomozte dětem účast na festivalu Integrace Slunce Jarní výstava ve spolupráci se ZUŠ Ratibořická každoroční účast na výstavě zahrádkářů na Chvalské tvrzi ve spolupráci se SOŠ pro evropskou administrativu Praha 9 Lipí Svatováclavská pouť, pálení čarodějnic a společná výstava obrazů v SOŠ ve spolupráci s DC Paprsek škola pořádá besídky, karnevaly, soutěžní dny při příležitosti Masopustu, Velikonoc, Vánoc apod. Masopust v okolí školy, Vánoční výstava, Tříkrálový průvod Horními Počernicemi, zahradní slavnost pro rodiče dětí, návštěvy divadel, muzeí, výstav, galerií, planetária, hvězdárny, památníků, Toulcova dvora, naučné stezky, koncerty, výstavy na Chvalském zámku, Muzeum hl. m. Prahy, Schola pragensis, Aquapark Babylon v Liberci, ZOO, kavárna Vesmírna, výlety do Prahy, Klánovic a blízkého okolí, poznávání regionu, filmová představení /kino za odměnu/ divadla, letní divadlo, literární pořady v knihovně exkurze: OU Chabařovická, Radotín, Učňovská, Vratislavova relaxace: solná jeskyně, hipoterapie, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, relaxační Bílý pokoj pravidelné návštěvy keramiky, muziko a dramatoterapie v Motýlku zájmové kroužky: míčové a sportovní hry Mezinárodní spolupráce škola navázala spolupráci s dvěma speciálními školami ze Slovinska, jejichž pedagogové nás navštívili. Byla to 40 členná delegace pedagogů z měst Velenje a Dobrna. 6

7 Ve Francii Mions byla uspořádaná výstava výtvarných prací žáků na téma Modrá, které se zúčastnilo několik našich žáků /výběr prací žáků hornopočernických a mionských škol/. Na podzim bude výstava převezena na Chvalský zámek Spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími soc. partnery ZŠ speciální - spolupracuje s SPC Starostrašnická a SPC Chotouňská. Spolupracujeme s vedením a odborníky DC Paprsek. ZŠ Stoliňská a ZŠ Chodovická v Horních Počernicích; ZŠS Trávníčkova, ZŠ Tolerance, ZŠS Starostrašnická /integrace, spolupráce v oblasti sportu, - granty MHMP/ Gymnázium Praha 10, Anglická škola Praha 6 Zahrádkáři Praha 9 - Horní Počernice konto Pomozte dětem - Počernické kuře spolupráce se sociálním odborem ÚMČ Praha 20 a Místní Policií, PPP a SPC v červnu 2013 školu navštívil husitský biskup pražský Daniel Toncar Psali o nás Týdeník školství článek v Čechách máme 200. oranžové hřiště ČEZ /příspěvek na sportovní potřeby pro ZŠS Bártlova/ Náš region Jiný pohled na život fungování Aktivačních center pro handicapované upoutávka na AC Učitelské noviny 25/2013 Běžná práce ve Zvláštní škole průběžně měsíčně Hornopočernický zpravodaj 2013 Aktivační centra Je projekt MŠMT který je zaměřen na vytváření podmínek pro zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Jedná se o speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního a kombinovaného postižení ve věku do 26 let. Projekt je operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a partnerem je Národní institut pro další vzdělávání - NIDV. Jedná se o inovaci metod práce v oblasti zájmového vzdělávání a celoživotního vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Projekt zaměřený na školní aktivity /lidová řemesla, chovatelství, pěstitelství, technické práce a svět kolem nás/ bude ukončen v dubnu Ve třech typech kurzů si účastníci utvrzují a rozšiřují úroveň svého dosud získaného vzdělání. Jedná se hlavně o handicapované klienty z Horních Počernic a blízkého okolí, kteří jsou také našimi spoluobčany, sousedy a nejsou pro ně doposud žádné vhodné aktivity po ukončení školní docházky. Jsou proto odkázáni pouze na členy rodiny a domácí prostředí. 7

8 Úspěšnost v soutěžích Sportovní hry mládeže atletický čtyřboj ZŠP a ZŠS 6x 1. místo, 3x 2. místo, 4x 3. místo /grant MHMP/ Malá kopná - přebor Prahy 9-1. místo /grant MHMP/ Plavecké přebory ZŠP 1x 2. místo, 3x 3. místo Fotocontest celorepubliková fotosoutěž 1x 3. místo a předání ceny na Staroměstské radnici Výchovné poradenství V průběhu školního roku jsme pravidelně spolupracovali s PPP pro Prahu 3 a 9, s SPC Chotouňská a Starostrašnická. Průběžně probíhala psychologická vyšetření o správnosti zařazení žáků do systému speciálního školství. Ve spolupráci psychologů s třídními učiteli byla vypracována doporučení a navrženy společné postupy pro další vzdělávání žáků. Rovněž byly zpracovány podklady nutné pro získání povolení funkce asistentů pedagoga pro některé žáky. Podle individuálně vzdělávacího plánu / 18/ pracovalo v ZŠP 5 žáků, v ZŠS pracují podle individuálně vzdělávacího programu všichni žáci. V zahraničí / 38/ se vzdělávají 2 žáci, povinnou školní docházku podle 50 plnil 1 žák, podle 41 1 žákyně, podle 42 1 žák. Kázeňské problémy, přestupky, nebo neomluvené hodiny byly řešeny v součinnosti s třídními učiteli, metodičkou prevence a rodiči. Závažnější přestupky byly projednávány na výchovných komisích, kterých bylo letos celkem 12. V těchto případech jsme často spolupracovali i se sociálními odbory příslušných městských částí /zvláště Prahy 9 a 14/. V průběhu roku výchovná poradkyně prováděla pohovory se žáky o volbě jejich povolání, sledovala zájem o jednotlivé učební obory a odborná učiliště. Volbě povolání je v 9. ročníku věnována i část předmětu pracovní vyučování svět práce. Pro rodiče poradkyně vypracovala informační brožuru obsahující podrobnosti o typech škol, způsobu zakončení studia na OU a podrobný seznam pražských učilišť a nabízených oborů. Vzhledem k zájmu o studium na SOU, někteří rodiče a žáci konzultovali s výchovnou poradkyní vhodnost a perspektivu tohoto rozhodnutí. V rámci předprofesní přípravy žáci navštívili odborná učiliště, kde se seznámili s novým školním prostředím a s možnostmi, která jim OU nabízejí. S dalšími nabídkami se setkali žáci 8. a 9. ročníků na prezentaci škol na výstavě Schola Pragensis. Ve 2. pololetí byli žáci ve spolupráci s vyučujícími PV rozdělováni do skupin tak, aby převládaly pracovní činnosti blízké jejich zvolenému učebnímu oboru. Vzdělávání ukončili v ZŠ speciální 3 žáci, v ZŠ praktické 11 žáků 9. ročníku. 8 žáků bylo přijato do OU na tříletý učební obor, 3 žáci na obor dvouletý, ostatní žáci ZŠS, kteří splnili základy vzdělání v dalším vzdělávání nepokračují. Další studium Zákon o pg. pracovnících Novely právních předpisů Správní řízení Kyberšikana Jarní dílna prožitkového zpívání Met. setkání as.ped. pozice as.pg. Zahrada hrou Superviza pro as. ped. Comenius Agency P.Zeman NIDV MHMP Voicecamp SPC Štíbrova Nadace Proměny SPC při ZŠ pro poruchy chování 8

9 studium: SOŠ MILLS, Čelákovice, Předškolní a mimoškolní pedagogika 2. roč. spec. pedagogika, CŽV, PF UK Praha bakalářské studium Speciální pedagogika magisterské studium Speciální pedagogika Ped FUK Granty: Zdravé město Praha 2013 MHMP Podpora projektů sociální a zdravotní oblasti - Setkávání ZŠ Stoliňská a ZŠS Bártlova ÚMČ Praha 20 Podpora projektů v oblasti kultury - Setkávání ÚMČ Praha 20 Prevence sociálně patologických jevů, prevence rizikového chování Pravidelně spolupracujeme s obvodním metodikem prevence z PPP Mgr. Pavlem Klímou a s protidrogovou koordinátorkou z úřadu MČ Praha 20 Radkou Tadičovou. Dlouhodobě spolupracujeme s o.s. Prak. Ve všech třídách na druhém stupni proběhly preventivní programy zaměřené na zlepšování vztahů v třídních kolektivech, na rozvoj tolerance, asertivity a na snižování agresivity mezi žáky. V 6., 7. a 8. ročníku se konal program zaměřený proti kyberšikaně. V 7., 8. a 9. ročníku proběhly interaktivní semináře zaměřené na trestní zodpovědnost. Ve spolupráci s o.s. Prak navštívili žáci 9. ročníku Vazební věznici Ruzyně, kde se seznámili s prostorem a chodem věznice. Po absolvování prohlídky věznice proběhl ve škole seminář. Každoročně se u nás konají besedy proti kouření: Nekuřátka pro 5. a 6. ročník, Típni to I. pro 7. a 8. ročník a Típni to II. pro 9. ročník. Program zaštiťuje Česká koalice proti tabáku. V rámci Národní programu boje proti AIDS při Státním zdravotním ústavu jsme připravili pro žáky 8. a 9. ročníku interaktivní Hru proti AIDS. Pro žáky prvního stupně se ve škole konala dvě divadelní představení. Pořady motivovaly děti k osvojení pozitivního sociálního chování a k nácviku správných postojů mezi vrstevníky. Při nespecifické primární prevenci pořádáme ve škole spoustu sportovních a kulturních akcí pro třídní kolektivy. Pro celou školu organizujeme Mikulášskou, Jarní výstavu, Pálení čarodějnic, Den dětí, Sportovní den a Den v centru Babylon, kde se snažíme žákům představit vhodné způsoby trávení volného času a posilovat vztahy mezi žáky naší školy. Na druhém stupni se každý týden konají komunitní kruhy v každé třídě, které vede metodik prevence ve spolupráci s třídními učiteli. Metodik prevence společně s výchovným poradcem mají konzultační hodiny pro žáky i rodiče. Ve škole je zřízen informační panel pro děti i rodiče a pro žáky funguje schránka důvěry a meilová adresa metodika prevence. Environmentální výchova, výchova k trvale udržitelnému rozvoji a ekologická výchova je dlouhodobě součástí běžného chodu školy. Žáci a učitelé třídí základní odpad papír a plasty. Sbíráme také hliník. V budově školy máme sběrné nádoby na použité baterie a drobné elektrospotřebiče, které za pomoci organizace Recyklohraní necháváme odvážet do sběrného dvora. V tomto školním roce jsme v rámci výuky i mimoškolních činností plnili úkoly zadané v Recyklohraní - jednalo se o výtvarné, 9

10 fotografické a vědomostní soutěže spojené s recyklací odpadu. Za zpracované úkoly jsme obdrželi body, které směňujeme za sportovní a volnočasové potřeby. Cenné praktické zkušenosti získávají žáci prostřednictvím práce na školní zahradě, péčí o všechna školní zvířata /v letošním školním roce jsme naši sbírku zvířat rozšířili o další akvária s rybičkami a terárium s agamami/. Pokračujeme v údržbě a aktualizaci naučné stezky, která je v areálu školy. V rámci výuky se také věnujeme práci na školním kompostu, pokračujeme v péči o žížaly ve vermikompostéru, ve kterém se vytváří žížalohumus později využívaný na školním pozemku. Jako každoročně i v tomto školním roce jsme úzce spolupracovali s organizací Lesy hlavního města Prahy výlov dolnopočernického rybníka, několik praktických vycházek v Klánovickém lese, Xaverovském háji a v okolí Svépravického rybníka. Přímo v budově školy proběhla ukázka práce včelaře a sokolníka. Kromě častých výletů do okolí školy spojených s pozorováním živočichů, rostlin a krajiny absolvovali žáci 2. stupně exkurzi ve spalovně Malešice a ve Staré čistírně /Ekodomov/. Multikulturní výchova je nedílnou součástí hodin občanské výchovy a realizuje se i formou plnění tematických okruhů. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin v našich ZŠ jsou pouze dvě dívky ze Slovenka, které mluví česky, v MŠ speciální je více cizinců /Rusko, Ukrajina, Anglie/, kteří si zdokonalují český jazyk, hlavně slovní zásobu, pracují s nimi i logopedi MŠ speciální Jazykové vzdělávání a jeho podpora V ZŠ praktické máme 4 vyučující anglického jazyka Žáci ZŠP se učí angličtinu od 7. ročníku. Jedna hodina je pro celou třídu společná, na druhou jsou rozděleni na poloviny podle schopností, což umožňuje intenzivnější práci se slabšími žáky a na druhé straně možnost zařadit zábavnější a případně složitější činnosti pro schopnější žáky. V hodinách používáme učebnice Start with Click 1-3 z nakladatelství Fraus, které jsou sice určeny pro 1. stupeň ZŠ, ale pro naše žáky jsou vhodné. Do velkých sešitů si děti lepí obrázky s vyobrazením probíraných slov a vytvářejí si tak vlastní obrázkové slovníky. Při výuce je maximálně redukováno čtení a psaní /to zkoušejí v omezené míře pouze ti nejschopnější/, zaměřujeme se na mluvený projev. Žáci si osvojují základní slovní zásobu a jednoduché věty použitelné v běžné komunikaci. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ kvalifikace podle druhů škol /MŠ, ZŠ, SŠ/ počet ped. prac. celkem (ve fyz. osobách) k kvalifikovaní * 10 v tom nekvalifikovaní MŠS ZŠP ZŠS celkem

11 * podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů věková struktura pedagogů podle druhů škol /MŠ, ZŠ/ počet celkem ve fyz. osobách k do 20 let v tom podle věkových kategorií let let let let MŠ ZŠ celkem a více let 2. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ Přípravný stupeň základní školy speciální v letošním školním roce nebyl otevřen ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ Pedagogicko-psychologická poradna není v naší škole zřízena, pouze při MŠ speciální pracuje na částečný úvazek 0,2 psycholožka ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina máme jedno oddělení školní družiny při ZŠ praktické v Bártlově ul. V Praze dne Mgr. Alžběta Cibochová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 ŠKOLA PRO VŠECHNY Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 1 2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the rigthts of Persons with Disabilities) OSN New York 13.12.2006 Podpis ČR v

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny za školní rok 2003/2004 Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva KPPP za školní rok 2003/2004 str. 1 Výroční zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015

Činnost speciálněpedagogických center. Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Činnost speciálněpedagogických center Inkluzivní škola v praxi Praha, 14.10.2015 Integrace x inkluze při vzdělávání Integrované vzdělávání - diagnostika zdravotního postižení zaměřená primárně na konstatování

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více