PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE"

Transkript

1 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ŠKOLNÍ ROK 2012/13 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

2 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI MŠ speciální ZŠ praktická ZŠ speciální Rejstřík škol a školských zařízení a jejich optimalizace Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 9, Bártlova 83 IČO datum posledního zařazení do sítě škol optimalizace sítě škol spojena Zvláštní škola a Pomocná škola se Speciální mateřskou školou Litvínovská 300, Praha 9 Ředitelka školy Mgr. Alžběta Cibochová tel. fax , mob Součásti právního subjektu Mateřská škola speciální Základní škola praktická Základní škola speciální Přípravný stupeň ZŠ speciální Školní družina Školní jídelna a výdejna Kurz na doplnění základů vzdělání Charakteristika školy Škola má 3 pracoviště na Praze 9 /Horní Počernice, Hloubětín a Prosek/. Hlavní budova je v Bártlově ulici /ZŠ praktická se sedmi třídami, jednou třídou ZŠ speciální/. V areálu Dětského centra Paprsek hl. m. Prahy ve Svépravické ulici v Hloubětíně, je nová školní budova se 3 třídami ZŠ speciální pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Druhé odloučené pracoviště je MŠ speciální v Litvínovské ul. na Proseku se čtyřmi třídami MŠ speciální a dvěma třídami ZŠ speciální, také pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. 2

3 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradeck ý Liberecký Moravskoslezs ký Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Počet škol podle zřizovatele Zřizovatel Kraj Počet právních subjektů MŠ speciální ZŠ praktická ZŠ speciální Počty škol (součástí) a žáků podle typu zdravotního postižení - zřizovatel HMP Zdravotní postižení celkem z toho: mentální Celkem MŠ speciální ZŠ praktická ZŠ speciální školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci zrakové 2 sluchové vady řeči 9 tělesné 5 kombinované vady autismus 10 6 vývojové poruchy učení vývojové poruch chování 7 Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) kraj počet žáků celkem z toho: nově přijatí 6 30 ŠVP zaměření a zhodnocení MŠ speciální - vzdělávání dětí probíhá podle ŠVP Škola malého stromu. Je zaměřeno na specifický přístup k jednotlivým dětem s ohledem na velkou variabilitu postižení jednotlivých dětí. Díky menšímu počtu dětí ve třídě je možná individuální péče i v různých činnostech. Velkou část roku chodí děti na plavání, 3

4 saunují se, zvládají v předškolním ročníku jízdu na kole, včetně dítěte s PAS a dětí s lehčími tělesnými vadami. Po celý rok probíhají kroužky keramiky. Činnosti jsou zaměřeny na doplňkový program logopedické péče s cílem zkvalitnění komunikace a podporu neformálních vztahů mezi učiteli, rodiči a dětmi. Cílem je příprava dětí odpovídajícím způsobem pro nástup do ZŠ běžného typu. ZŠ praktická Výuka probíhala ve všech ročnících v plném souladu s ŠVP Od teorie k praxi, od praxe k životu. Oproti předchozím letům představovalo nejvýraznější změnu zrušení projektu Jiné světy, jiné kultury, který byl sice v mnoha ohledech úspěšný, ale nedařila se v něm realizovat v dostatečné míře předpokládaná průřezová témata. Odpovídající obsah průřezových témat Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evroských a globálních souvislostech byl zapracován a realizován ve vybraných předmětech obou stupňů ZŠP. Do stávajícího ŠVP byly též zařazeny dílčí změny v předmětech Dějepis a Přírodopis. Jde o změny v posloupnosti učiva, případně o posuny vybraných částí učiva mezi ročníky. Tyto změny byly zkoušeny a konzultovány v předchozím školním roce. V 2. pololetí byly do výuky I. i II. stupně pokusně zařazeny prvky předmětu Dopravní výchova. Ověřování probíhalo v předmětech Člověk a jeho svět, Výchova ke zdraví, Občanská výchova a Tělesná výchova. Získané poznatky a zkušenosti byly využity pro další zapracování předmětu do ŠVP a jeho plnou realizaci v následujícím školním roce. Evaluační činnost koordinátorů a vedení školy se zaměřila na způsob hodnocení dosahovaných výstupů, vyhodnocování výsledků v porovnání s očekávanými výstupy a jednotné hodnocení žáků dle kritérií, stanovených ŠVP. Ve vybraných předmětech byly též porovnávány využívané výchovně vzdělávací strategie a metody či formy práce. Zde se objevily dílčí nedostatky, které z velké části souvisely se zastaráváním technických výukových prostředků, nedostatečnou kapacitou počítačových stanic ve školní síti a v některých případech i zastaralým či špatně fungujícím softwarem jednotlivých počítačů. ZŠ speciální Výuka podle ŠVP Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech probíhala v ročníku 1.,2.,3.,7.,8.,9. Vzhledem k tomu, že nelze u všech žáků aplikovat ŠVP v celé jeho šíři kvůli vícečetným postižením, jsou každému žáku vybrány z daného předmětu okruhy, které je schopen zvládnout a naplnit, takže v rámci svých individuálních možností a schopností rozvíjí klíčové kompetence a zvládá naplnit očekávané výstupy v různých oblastech ŠVP. Každý žák měl vypracován individuálně vzdělávací plán nebo program, který vycházel ze ŠVP. Byly plně respektovány specifické potřeby žáků. Výuka probíhala za pomoci speciálně pedagogických metod, kompenzačních pomůcek a ve spolupráci s rodinou a speciálně pedagogickými centry. U některých žáků byla z důvodu jejich zdravotního stavu na žádost rodičů a na doporučení SPC snížena týdenní časová dotace, protože nebyli schopni zvládat náročnost učebního plánu v celém jeho rozsahu. Byla upravena tabulka pro užší slovní hodnocení žáků s těžkým kombinovaným postižením, kteří potřebují trvalou a intenzivní pomoc a podporu druhé osoby v pohybu, komunikaci, sebeobsluze apod. Hodnocení dle nově vypracované tabulky je přesnější, více odpovídá situaci a zaměřuje se více na aktivitu a snahu žáka. 4

5 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Kontrola plnění povinností ředitelky školy podle 49 odst. 1,2, 165odst. 2 písm.e/ školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a 9 vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami proběhla 24. a 25. června Kontrolou rozhodnutí ředitelky školy o právech a povinnostech v oblasti státní správy /správní řízení/ bylo zjištěno, že jsou v souladu s právními předpisy, které se týkají přijetí žáka k základnímu vzdělávání, přestupu a převedením do vzdělávacího programu ZŠ pro žáky se zdravotním postižením. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Ověřování výsledků vzdělávání v tomto školním roce nebyly vypracovány školní testy Kalibro pro ZŠ praktickou, žáci byli hodnoceni v rámci jednotlivých předmětů a výsledky byly porovnávány s loňskými. Dále byl hodnocen soulad výuky s požadavky ŠVP v součinnosti s koordinátorem a vedením školy. Byly navrženy drobné dílčí změny v uplatňování konkrétních výchovně vzdělávacích strategií v jednotlivých vzdělávacích oblastech a došlo k úpravě formulaci hodnocení žáků v ZŠS, kde se více hodnotí snaha žáků. Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání letos nebyl otevřen Kurz na doplnění základů vzdělávání Pedagogická asistence Pedagogická asistence v našich školách je velice nutná a účelná. Všichni asistenti mají odpovídající vzdělání, někteří mají vysokoškolské vzdělání, většina má středoškolské vzdělání s absolvováním kurzu pro asistenty pedagoga. Jsou velkým přínosem pro naše žáky a pomocníky učitelů. V rámci školy pracují asistenti pedagoga, kteří jsou nezbytní pro vzdělávací činnost žáků, poskytují jim pomoc při výuce, sebeobsluze, přemísťování, při jídle i při mimoškolních aktivitách, hlavně při zapojování a integraci do kolektivu. ZŠP asistenti pedagoga jsou určeni jednotlivým žákům, hlavně autistům, žákům s problémy v orientaci a komunikaci v kolektivu třídy a školy, jsou nápomocni jak při výuce, tak i při převádění ze tříd, vycházkách a mimoškolních akcích. ZŠS ve třídách rehabilitačních pomáhají asistenti pedagoga při individuální i kolektivní výuce, při obsluze, polohování a převozu imobilních žáků. Dva asistenti pedagoga působí v DC Paprsek, kde se žákům věnují v rámci denního stacionáře a podle pokynů pedagogů s nimi pracují podle jejich individuálních vzdělávacích plánů. Zajišťují přechod žáků ze stacionáře do školy a naopak. Bez asistentů pedagoga by nebylo možné, aby se žáci s těžkým kombinovaným postižením a potížemi v učení účastnili výuky i školních aktivit. V MŠS asistenti pedagoga pomáhají s autistickými dětmi, s dětmi imobilními, s poruchami chování, s inkontinencí a hygienou. Vzdělávání nadaných žáků Žáci, kteří dosahují mimořádně dobrých výsledků, nejsou do naší školy zařazováni. Úroveň rozumových schopností našich žáků se naopak více snižuje. Vývojovým trendem posledních let je nárůst žáků ZŠ speciální oproti žákům ZŠ praktické. Nově přijatí žáci, kteří byli původně integrovaní na běžné ZŠ, nedosahují zdaleka takových výsledků jako žáci odpovídajících ročníků ZŠ praktické, proto je třeba s nimi pracovat individuálně a doplnit jejich znalosti na úroveň žáků téhož ročníku. 5

6 Aktivity a prezentace škol na veřejnosti ZŠ speciální pokračuje v projektu integrace Setkávání. V rámci projektu integrace proběhly další společné akce žáků ZŠ speciální a žáků ZŠ Stoliňské v Praze 9 v Horních Počernicích, které plánují sami žáci ZŠ jako dobrovolné akce, kde se setkávají a spolupracují žáci obou škol /kavárna, dopravní hřiště, Mirakulum, výměnné návštěvy škol a pod. / Počernické kuře spolupořádání akce, výtěžek jako každoročně věnován na konto Pomozte dětem účast na festivalu Integrace Slunce Jarní výstava ve spolupráci se ZUŠ Ratibořická každoroční účast na výstavě zahrádkářů na Chvalské tvrzi ve spolupráci se SOŠ pro evropskou administrativu Praha 9 Lipí Svatováclavská pouť, pálení čarodějnic a společná výstava obrazů v SOŠ ve spolupráci s DC Paprsek škola pořádá besídky, karnevaly, soutěžní dny při příležitosti Masopustu, Velikonoc, Vánoc apod. Masopust v okolí školy, Vánoční výstava, Tříkrálový průvod Horními Počernicemi, zahradní slavnost pro rodiče dětí, návštěvy divadel, muzeí, výstav, galerií, planetária, hvězdárny, památníků, Toulcova dvora, naučné stezky, koncerty, výstavy na Chvalském zámku, Muzeum hl. m. Prahy, Schola pragensis, Aquapark Babylon v Liberci, ZOO, kavárna Vesmírna, výlety do Prahy, Klánovic a blízkého okolí, poznávání regionu, filmová představení /kino za odměnu/ divadla, letní divadlo, literární pořady v knihovně exkurze: OU Chabařovická, Radotín, Učňovská, Vratislavova relaxace: solná jeskyně, hipoterapie, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, relaxační Bílý pokoj pravidelné návštěvy keramiky, muziko a dramatoterapie v Motýlku zájmové kroužky: míčové a sportovní hry Mezinárodní spolupráce škola navázala spolupráci s dvěma speciálními školami ze Slovinska, jejichž pedagogové nás navštívili. Byla to 40 členná delegace pedagogů z měst Velenje a Dobrna. 6

7 Ve Francii Mions byla uspořádaná výstava výtvarných prací žáků na téma Modrá, které se zúčastnilo několik našich žáků /výběr prací žáků hornopočernických a mionských škol/. Na podzim bude výstava převezena na Chvalský zámek Spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími soc. partnery ZŠ speciální - spolupracuje s SPC Starostrašnická a SPC Chotouňská. Spolupracujeme s vedením a odborníky DC Paprsek. ZŠ Stoliňská a ZŠ Chodovická v Horních Počernicích; ZŠS Trávníčkova, ZŠ Tolerance, ZŠS Starostrašnická /integrace, spolupráce v oblasti sportu, - granty MHMP/ Gymnázium Praha 10, Anglická škola Praha 6 Zahrádkáři Praha 9 - Horní Počernice konto Pomozte dětem - Počernické kuře spolupráce se sociálním odborem ÚMČ Praha 20 a Místní Policií, PPP a SPC v červnu 2013 školu navštívil husitský biskup pražský Daniel Toncar Psali o nás Týdeník školství článek v Čechách máme 200. oranžové hřiště ČEZ /příspěvek na sportovní potřeby pro ZŠS Bártlova/ Náš region Jiný pohled na život fungování Aktivačních center pro handicapované upoutávka na AC Učitelské noviny 25/2013 Běžná práce ve Zvláštní škole průběžně měsíčně Hornopočernický zpravodaj 2013 Aktivační centra Je projekt MŠMT který je zaměřen na vytváření podmínek pro zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Jedná se o speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního a kombinovaného postižení ve věku do 26 let. Projekt je operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a partnerem je Národní institut pro další vzdělávání - NIDV. Jedná se o inovaci metod práce v oblasti zájmového vzdělávání a celoživotního vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Projekt zaměřený na školní aktivity /lidová řemesla, chovatelství, pěstitelství, technické práce a svět kolem nás/ bude ukončen v dubnu Ve třech typech kurzů si účastníci utvrzují a rozšiřují úroveň svého dosud získaného vzdělání. Jedná se hlavně o handicapované klienty z Horních Počernic a blízkého okolí, kteří jsou také našimi spoluobčany, sousedy a nejsou pro ně doposud žádné vhodné aktivity po ukončení školní docházky. Jsou proto odkázáni pouze na členy rodiny a domácí prostředí. 7

8 Úspěšnost v soutěžích Sportovní hry mládeže atletický čtyřboj ZŠP a ZŠS 6x 1. místo, 3x 2. místo, 4x 3. místo /grant MHMP/ Malá kopná - přebor Prahy 9-1. místo /grant MHMP/ Plavecké přebory ZŠP 1x 2. místo, 3x 3. místo Fotocontest celorepubliková fotosoutěž 1x 3. místo a předání ceny na Staroměstské radnici Výchovné poradenství V průběhu školního roku jsme pravidelně spolupracovali s PPP pro Prahu 3 a 9, s SPC Chotouňská a Starostrašnická. Průběžně probíhala psychologická vyšetření o správnosti zařazení žáků do systému speciálního školství. Ve spolupráci psychologů s třídními učiteli byla vypracována doporučení a navrženy společné postupy pro další vzdělávání žáků. Rovněž byly zpracovány podklady nutné pro získání povolení funkce asistentů pedagoga pro některé žáky. Podle individuálně vzdělávacího plánu / 18/ pracovalo v ZŠP 5 žáků, v ZŠS pracují podle individuálně vzdělávacího programu všichni žáci. V zahraničí / 38/ se vzdělávají 2 žáci, povinnou školní docházku podle 50 plnil 1 žák, podle 41 1 žákyně, podle 42 1 žák. Kázeňské problémy, přestupky, nebo neomluvené hodiny byly řešeny v součinnosti s třídními učiteli, metodičkou prevence a rodiči. Závažnější přestupky byly projednávány na výchovných komisích, kterých bylo letos celkem 12. V těchto případech jsme často spolupracovali i se sociálními odbory příslušných městských částí /zvláště Prahy 9 a 14/. V průběhu roku výchovná poradkyně prováděla pohovory se žáky o volbě jejich povolání, sledovala zájem o jednotlivé učební obory a odborná učiliště. Volbě povolání je v 9. ročníku věnována i část předmětu pracovní vyučování svět práce. Pro rodiče poradkyně vypracovala informační brožuru obsahující podrobnosti o typech škol, způsobu zakončení studia na OU a podrobný seznam pražských učilišť a nabízených oborů. Vzhledem k zájmu o studium na SOU, někteří rodiče a žáci konzultovali s výchovnou poradkyní vhodnost a perspektivu tohoto rozhodnutí. V rámci předprofesní přípravy žáci navštívili odborná učiliště, kde se seznámili s novým školním prostředím a s možnostmi, která jim OU nabízejí. S dalšími nabídkami se setkali žáci 8. a 9. ročníků na prezentaci škol na výstavě Schola Pragensis. Ve 2. pololetí byli žáci ve spolupráci s vyučujícími PV rozdělováni do skupin tak, aby převládaly pracovní činnosti blízké jejich zvolenému učebnímu oboru. Vzdělávání ukončili v ZŠ speciální 3 žáci, v ZŠ praktické 11 žáků 9. ročníku. 8 žáků bylo přijato do OU na tříletý učební obor, 3 žáci na obor dvouletý, ostatní žáci ZŠS, kteří splnili základy vzdělání v dalším vzdělávání nepokračují. Další studium Zákon o pg. pracovnících Novely právních předpisů Správní řízení Kyberšikana Jarní dílna prožitkového zpívání Met. setkání as.ped. pozice as.pg. Zahrada hrou Superviza pro as. ped. Comenius Agency P.Zeman NIDV MHMP Voicecamp SPC Štíbrova Nadace Proměny SPC při ZŠ pro poruchy chování 8

9 studium: SOŠ MILLS, Čelákovice, Předškolní a mimoškolní pedagogika 2. roč. spec. pedagogika, CŽV, PF UK Praha bakalářské studium Speciální pedagogika magisterské studium Speciální pedagogika Ped FUK Granty: Zdravé město Praha 2013 MHMP Podpora projektů sociální a zdravotní oblasti - Setkávání ZŠ Stoliňská a ZŠS Bártlova ÚMČ Praha 20 Podpora projektů v oblasti kultury - Setkávání ÚMČ Praha 20 Prevence sociálně patologických jevů, prevence rizikového chování Pravidelně spolupracujeme s obvodním metodikem prevence z PPP Mgr. Pavlem Klímou a s protidrogovou koordinátorkou z úřadu MČ Praha 20 Radkou Tadičovou. Dlouhodobě spolupracujeme s o.s. Prak. Ve všech třídách na druhém stupni proběhly preventivní programy zaměřené na zlepšování vztahů v třídních kolektivech, na rozvoj tolerance, asertivity a na snižování agresivity mezi žáky. V 6., 7. a 8. ročníku se konal program zaměřený proti kyberšikaně. V 7., 8. a 9. ročníku proběhly interaktivní semináře zaměřené na trestní zodpovědnost. Ve spolupráci s o.s. Prak navštívili žáci 9. ročníku Vazební věznici Ruzyně, kde se seznámili s prostorem a chodem věznice. Po absolvování prohlídky věznice proběhl ve škole seminář. Každoročně se u nás konají besedy proti kouření: Nekuřátka pro 5. a 6. ročník, Típni to I. pro 7. a 8. ročník a Típni to II. pro 9. ročník. Program zaštiťuje Česká koalice proti tabáku. V rámci Národní programu boje proti AIDS při Státním zdravotním ústavu jsme připravili pro žáky 8. a 9. ročníku interaktivní Hru proti AIDS. Pro žáky prvního stupně se ve škole konala dvě divadelní představení. Pořady motivovaly děti k osvojení pozitivního sociálního chování a k nácviku správných postojů mezi vrstevníky. Při nespecifické primární prevenci pořádáme ve škole spoustu sportovních a kulturních akcí pro třídní kolektivy. Pro celou školu organizujeme Mikulášskou, Jarní výstavu, Pálení čarodějnic, Den dětí, Sportovní den a Den v centru Babylon, kde se snažíme žákům představit vhodné způsoby trávení volného času a posilovat vztahy mezi žáky naší školy. Na druhém stupni se každý týden konají komunitní kruhy v každé třídě, které vede metodik prevence ve spolupráci s třídními učiteli. Metodik prevence společně s výchovným poradcem mají konzultační hodiny pro žáky i rodiče. Ve škole je zřízen informační panel pro děti i rodiče a pro žáky funguje schránka důvěry a meilová adresa metodika prevence. Environmentální výchova, výchova k trvale udržitelnému rozvoji a ekologická výchova je dlouhodobě součástí běžného chodu školy. Žáci a učitelé třídí základní odpad papír a plasty. Sbíráme také hliník. V budově školy máme sběrné nádoby na použité baterie a drobné elektrospotřebiče, které za pomoci organizace Recyklohraní necháváme odvážet do sběrného dvora. V tomto školním roce jsme v rámci výuky i mimoškolních činností plnili úkoly zadané v Recyklohraní - jednalo se o výtvarné, 9

10 fotografické a vědomostní soutěže spojené s recyklací odpadu. Za zpracované úkoly jsme obdrželi body, které směňujeme za sportovní a volnočasové potřeby. Cenné praktické zkušenosti získávají žáci prostřednictvím práce na školní zahradě, péčí o všechna školní zvířata /v letošním školním roce jsme naši sbírku zvířat rozšířili o další akvária s rybičkami a terárium s agamami/. Pokračujeme v údržbě a aktualizaci naučné stezky, která je v areálu školy. V rámci výuky se také věnujeme práci na školním kompostu, pokračujeme v péči o žížaly ve vermikompostéru, ve kterém se vytváří žížalohumus později využívaný na školním pozemku. Jako každoročně i v tomto školním roce jsme úzce spolupracovali s organizací Lesy hlavního města Prahy výlov dolnopočernického rybníka, několik praktických vycházek v Klánovickém lese, Xaverovském háji a v okolí Svépravického rybníka. Přímo v budově školy proběhla ukázka práce včelaře a sokolníka. Kromě častých výletů do okolí školy spojených s pozorováním živočichů, rostlin a krajiny absolvovali žáci 2. stupně exkurzi ve spalovně Malešice a ve Staré čistírně /Ekodomov/. Multikulturní výchova je nedílnou součástí hodin občanské výchovy a realizuje se i formou plnění tematických okruhů. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin v našich ZŠ jsou pouze dvě dívky ze Slovenka, které mluví česky, v MŠ speciální je více cizinců /Rusko, Ukrajina, Anglie/, kteří si zdokonalují český jazyk, hlavně slovní zásobu, pracují s nimi i logopedi MŠ speciální Jazykové vzdělávání a jeho podpora V ZŠ praktické máme 4 vyučující anglického jazyka Žáci ZŠP se učí angličtinu od 7. ročníku. Jedna hodina je pro celou třídu společná, na druhou jsou rozděleni na poloviny podle schopností, což umožňuje intenzivnější práci se slabšími žáky a na druhé straně možnost zařadit zábavnější a případně složitější činnosti pro schopnější žáky. V hodinách používáme učebnice Start with Click 1-3 z nakladatelství Fraus, které jsou sice určeny pro 1. stupeň ZŠ, ale pro naše žáky jsou vhodné. Do velkých sešitů si děti lepí obrázky s vyobrazením probíraných slov a vytvářejí si tak vlastní obrázkové slovníky. Při výuce je maximálně redukováno čtení a psaní /to zkoušejí v omezené míře pouze ti nejschopnější/, zaměřujeme se na mluvený projev. Žáci si osvojují základní slovní zásobu a jednoduché věty použitelné v běžné komunikaci. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ kvalifikace podle druhů škol /MŠ, ZŠ, SŠ/ počet ped. prac. celkem (ve fyz. osobách) k kvalifikovaní * 10 v tom nekvalifikovaní MŠS ZŠP ZŠS celkem

11 * podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů věková struktura pedagogů podle druhů škol /MŠ, ZŠ/ počet celkem ve fyz. osobách k do 20 let v tom podle věkových kategorií let let let let MŠ ZŠ celkem a více let 2. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ Přípravný stupeň základní školy speciální v letošním školním roce nebyl otevřen ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ Pedagogicko-psychologická poradna není v naší škole zřízena, pouze při MŠ speciální pracuje na částečný úvazek 0,2 psycholožka ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina máme jedno oddělení školní družiny při ZŠ praktické v Bártlově ul. V Praze dne Mgr. Alžběta Cibochová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2012 2013 Č. j.: 905/2013 V Praze dne 29. října 2013 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012/2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 ŠKOLA PRO VŠECHNY Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 1 2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the rigthts of Persons with Disabilities) OSN New York 13.12.2006 Podpis ČR v

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP

Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP 1 Současné znění 16 školského zákona (1)Dítětem, žákem a studentem se SVP potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida,

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava Poruba, příspěvková organizace Gustava Klimenta 493/3 708 00 Ostrava Poruba tel.: +420 596 912 198, e-mail:profesor@jazgym.cz; www.jazgym.cz čj.: JGPT/1314/2016

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/4.1.00/33.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole, Kladno, Pařížská 2249 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015/2016 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní údaje o školském zařízení Druh školského zařízení: Speciálně pedagogické

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO:

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955 IČO: 63831252 Zřizovatel: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO: 00063517 Vedení školy: Do 16.5.2016 pověřena vedením : Hana Hlaváčková Od 16.5.2016

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více