PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE"

Transkript

1 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ŠKOLNÍ ROK 2012/13 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU

2 1. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI MŠ speciální ZŠ praktická ZŠ speciální Rejstřík škol a školských zařízení a jejich optimalizace Mateřská škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální, Praha 9, Bártlova 83 IČO datum posledního zařazení do sítě škol optimalizace sítě škol spojena Zvláštní škola a Pomocná škola se Speciální mateřskou školou Litvínovská 300, Praha 9 Ředitelka školy Mgr. Alžběta Cibochová tel. fax , mob Součásti právního subjektu Mateřská škola speciální Základní škola praktická Základní škola speciální Přípravný stupeň ZŠ speciální Školní družina Školní jídelna a výdejna Kurz na doplnění základů vzdělání Charakteristika školy Škola má 3 pracoviště na Praze 9 /Horní Počernice, Hloubětín a Prosek/. Hlavní budova je v Bártlově ulici /ZŠ praktická se sedmi třídami, jednou třídou ZŠ speciální/. V areálu Dětského centra Paprsek hl. m. Prahy ve Svépravické ulici v Hloubětíně, je nová školní budova se 3 třídami ZŠ speciální pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Druhé odloučené pracoviště je MŠ speciální v Litvínovské ul. na Proseku se čtyřmi třídami MŠ speciální a dvěma třídami ZŠ speciální, také pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. 2

3 Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradeck ý Liberecký Moravskoslezs ký Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský Celkem Počet škol podle zřizovatele Zřizovatel Kraj Počet právních subjektů MŠ speciální ZŠ praktická ZŠ speciální Počty škol (součástí) a žáků podle typu zdravotního postižení - zřizovatel HMP Zdravotní postižení celkem z toho: mentální Celkem MŠ speciální ZŠ praktická ZŠ speciální školy děti/žáci školy děti školy žáci školy žáci zrakové 2 sluchové vady řeči 9 tělesné 5 kombinované vady autismus 10 6 vývojové poruchy učení vývojové poruch chování 7 Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP) kraj počet žáků celkem z toho: nově přijatí 6 30 ŠVP zaměření a zhodnocení MŠ speciální - vzdělávání dětí probíhá podle ŠVP Škola malého stromu. Je zaměřeno na specifický přístup k jednotlivým dětem s ohledem na velkou variabilitu postižení jednotlivých dětí. Díky menšímu počtu dětí ve třídě je možná individuální péče i v různých činnostech. Velkou část roku chodí děti na plavání, 3

4 saunují se, zvládají v předškolním ročníku jízdu na kole, včetně dítěte s PAS a dětí s lehčími tělesnými vadami. Po celý rok probíhají kroužky keramiky. Činnosti jsou zaměřeny na doplňkový program logopedické péče s cílem zkvalitnění komunikace a podporu neformálních vztahů mezi učiteli, rodiči a dětmi. Cílem je příprava dětí odpovídajícím způsobem pro nástup do ZŠ běžného typu. ZŠ praktická Výuka probíhala ve všech ročnících v plném souladu s ŠVP Od teorie k praxi, od praxe k životu. Oproti předchozím letům představovalo nejvýraznější změnu zrušení projektu Jiné světy, jiné kultury, který byl sice v mnoha ohledech úspěšný, ale nedařila se v něm realizovat v dostatečné míře předpokládaná průřezová témata. Odpovídající obsah průřezových témat Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evroských a globálních souvislostech byl zapracován a realizován ve vybraných předmětech obou stupňů ZŠP. Do stávajícího ŠVP byly též zařazeny dílčí změny v předmětech Dějepis a Přírodopis. Jde o změny v posloupnosti učiva, případně o posuny vybraných částí učiva mezi ročníky. Tyto změny byly zkoušeny a konzultovány v předchozím školním roce. V 2. pololetí byly do výuky I. i II. stupně pokusně zařazeny prvky předmětu Dopravní výchova. Ověřování probíhalo v předmětech Člověk a jeho svět, Výchova ke zdraví, Občanská výchova a Tělesná výchova. Získané poznatky a zkušenosti byly využity pro další zapracování předmětu do ŠVP a jeho plnou realizaci v následujícím školním roce. Evaluační činnost koordinátorů a vedení školy se zaměřila na způsob hodnocení dosahovaných výstupů, vyhodnocování výsledků v porovnání s očekávanými výstupy a jednotné hodnocení žáků dle kritérií, stanovených ŠVP. Ve vybraných předmětech byly též porovnávány využívané výchovně vzdělávací strategie a metody či formy práce. Zde se objevily dílčí nedostatky, které z velké části souvisely se zastaráváním technických výukových prostředků, nedostatečnou kapacitou počítačových stanic ve školní síti a v některých případech i zastaralým či špatně fungujícím softwarem jednotlivých počítačů. ZŠ speciální Výuka podle ŠVP Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech probíhala v ročníku 1.,2.,3.,7.,8.,9. Vzhledem k tomu, že nelze u všech žáků aplikovat ŠVP v celé jeho šíři kvůli vícečetným postižením, jsou každému žáku vybrány z daného předmětu okruhy, které je schopen zvládnout a naplnit, takže v rámci svých individuálních možností a schopností rozvíjí klíčové kompetence a zvládá naplnit očekávané výstupy v různých oblastech ŠVP. Každý žák měl vypracován individuálně vzdělávací plán nebo program, který vycházel ze ŠVP. Byly plně respektovány specifické potřeby žáků. Výuka probíhala za pomoci speciálně pedagogických metod, kompenzačních pomůcek a ve spolupráci s rodinou a speciálně pedagogickými centry. U některých žáků byla z důvodu jejich zdravotního stavu na žádost rodičů a na doporučení SPC snížena týdenní časová dotace, protože nebyli schopni zvládat náročnost učebního plánu v celém jeho rozsahu. Byla upravena tabulka pro užší slovní hodnocení žáků s těžkým kombinovaným postižením, kteří potřebují trvalou a intenzivní pomoc a podporu druhé osoby v pohybu, komunikaci, sebeobsluze apod. Hodnocení dle nově vypracované tabulky je přesnější, více odpovídá situaci a zaměřuje se více na aktivitu a snahu žáka. 4

5 Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Kontrola plnění povinností ředitelky školy podle 49 odst. 1,2, 165odst. 2 písm.e/ školského zákona, ve znění pozdějších předpisů a 9 vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami proběhla 24. a 25. června Kontrolou rozhodnutí ředitelky školy o právech a povinnostech v oblasti státní správy /správní řízení/ bylo zjištěno, že jsou v souladu s právními předpisy, které se týkají přijetí žáka k základnímu vzdělávání, přestupu a převedením do vzdělávacího programu ZŠ pro žáky se zdravotním postižením. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Ověřování výsledků vzdělávání v tomto školním roce nebyly vypracovány školní testy Kalibro pro ZŠ praktickou, žáci byli hodnoceni v rámci jednotlivých předmětů a výsledky byly porovnávány s loňskými. Dále byl hodnocen soulad výuky s požadavky ŠVP v součinnosti s koordinátorem a vedením školy. Byly navrženy drobné dílčí změny v uplatňování konkrétních výchovně vzdělávacích strategií v jednotlivých vzdělávacích oblastech a došlo k úpravě formulaci hodnocení žáků v ZŠS, kde se více hodnotí snaha žáků. Kurzy na doplnění základního vzdělání nebo základů vzdělání letos nebyl otevřen Kurz na doplnění základů vzdělávání Pedagogická asistence Pedagogická asistence v našich školách je velice nutná a účelná. Všichni asistenti mají odpovídající vzdělání, někteří mají vysokoškolské vzdělání, většina má středoškolské vzdělání s absolvováním kurzu pro asistenty pedagoga. Jsou velkým přínosem pro naše žáky a pomocníky učitelů. V rámci školy pracují asistenti pedagoga, kteří jsou nezbytní pro vzdělávací činnost žáků, poskytují jim pomoc při výuce, sebeobsluze, přemísťování, při jídle i při mimoškolních aktivitách, hlavně při zapojování a integraci do kolektivu. ZŠP asistenti pedagoga jsou určeni jednotlivým žákům, hlavně autistům, žákům s problémy v orientaci a komunikaci v kolektivu třídy a školy, jsou nápomocni jak při výuce, tak i při převádění ze tříd, vycházkách a mimoškolních akcích. ZŠS ve třídách rehabilitačních pomáhají asistenti pedagoga při individuální i kolektivní výuce, při obsluze, polohování a převozu imobilních žáků. Dva asistenti pedagoga působí v DC Paprsek, kde se žákům věnují v rámci denního stacionáře a podle pokynů pedagogů s nimi pracují podle jejich individuálních vzdělávacích plánů. Zajišťují přechod žáků ze stacionáře do školy a naopak. Bez asistentů pedagoga by nebylo možné, aby se žáci s těžkým kombinovaným postižením a potížemi v učení účastnili výuky i školních aktivit. V MŠS asistenti pedagoga pomáhají s autistickými dětmi, s dětmi imobilními, s poruchami chování, s inkontinencí a hygienou. Vzdělávání nadaných žáků Žáci, kteří dosahují mimořádně dobrých výsledků, nejsou do naší školy zařazováni. Úroveň rozumových schopností našich žáků se naopak více snižuje. Vývojovým trendem posledních let je nárůst žáků ZŠ speciální oproti žákům ZŠ praktické. Nově přijatí žáci, kteří byli původně integrovaní na běžné ZŠ, nedosahují zdaleka takových výsledků jako žáci odpovídajících ročníků ZŠ praktické, proto je třeba s nimi pracovat individuálně a doplnit jejich znalosti na úroveň žáků téhož ročníku. 5

6 Aktivity a prezentace škol na veřejnosti ZŠ speciální pokračuje v projektu integrace Setkávání. V rámci projektu integrace proběhly další společné akce žáků ZŠ speciální a žáků ZŠ Stoliňské v Praze 9 v Horních Počernicích, které plánují sami žáci ZŠ jako dobrovolné akce, kde se setkávají a spolupracují žáci obou škol /kavárna, dopravní hřiště, Mirakulum, výměnné návštěvy škol a pod. / Počernické kuře spolupořádání akce, výtěžek jako každoročně věnován na konto Pomozte dětem účast na festivalu Integrace Slunce Jarní výstava ve spolupráci se ZUŠ Ratibořická každoroční účast na výstavě zahrádkářů na Chvalské tvrzi ve spolupráci se SOŠ pro evropskou administrativu Praha 9 Lipí Svatováclavská pouť, pálení čarodějnic a společná výstava obrazů v SOŠ ve spolupráci s DC Paprsek škola pořádá besídky, karnevaly, soutěžní dny při příležitosti Masopustu, Velikonoc, Vánoc apod. Masopust v okolí školy, Vánoční výstava, Tříkrálový průvod Horními Počernicemi, zahradní slavnost pro rodiče dětí, návštěvy divadel, muzeí, výstav, galerií, planetária, hvězdárny, památníků, Toulcova dvora, naučné stezky, koncerty, výstavy na Chvalském zámku, Muzeum hl. m. Prahy, Schola pragensis, Aquapark Babylon v Liberci, ZOO, kavárna Vesmírna, výlety do Prahy, Klánovic a blízkého okolí, poznávání regionu, filmová představení /kino za odměnu/ divadla, letní divadlo, literární pořady v knihovně exkurze: OU Chabařovická, Radotín, Učňovská, Vratislavova relaxace: solná jeskyně, hipoterapie, canisterapie, arteterapie, muzikoterapie, relaxační Bílý pokoj pravidelné návštěvy keramiky, muziko a dramatoterapie v Motýlku zájmové kroužky: míčové a sportovní hry Mezinárodní spolupráce škola navázala spolupráci s dvěma speciálními školami ze Slovinska, jejichž pedagogové nás navštívili. Byla to 40 členná delegace pedagogů z měst Velenje a Dobrna. 6

7 Ve Francii Mions byla uspořádaná výstava výtvarných prací žáků na téma Modrá, které se zúčastnilo několik našich žáků /výběr prací žáků hornopočernických a mionských škol/. Na podzim bude výstava převezena na Chvalský zámek Spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími soc. partnery ZŠ speciální - spolupracuje s SPC Starostrašnická a SPC Chotouňská. Spolupracujeme s vedením a odborníky DC Paprsek. ZŠ Stoliňská a ZŠ Chodovická v Horních Počernicích; ZŠS Trávníčkova, ZŠ Tolerance, ZŠS Starostrašnická /integrace, spolupráce v oblasti sportu, - granty MHMP/ Gymnázium Praha 10, Anglická škola Praha 6 Zahrádkáři Praha 9 - Horní Počernice konto Pomozte dětem - Počernické kuře spolupráce se sociálním odborem ÚMČ Praha 20 a Místní Policií, PPP a SPC v červnu 2013 školu navštívil husitský biskup pražský Daniel Toncar Psali o nás Týdeník školství článek v Čechách máme 200. oranžové hřiště ČEZ /příspěvek na sportovní potřeby pro ZŠS Bártlova/ Náš region Jiný pohled na život fungování Aktivačních center pro handicapované upoutávka na AC Učitelské noviny 25/2013 Běžná práce ve Zvláštní škole průběžně měsíčně Hornopočernický zpravodaj 2013 Aktivační centra Je projekt MŠMT který je zaměřen na vytváření podmínek pro zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Jedná se o speciální vzdělávací aktivity pro osoby s nejtěžšími formami zdravotního a kombinovaného postižení ve věku do 26 let. Projekt je operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a partnerem je Národní institut pro další vzdělávání - NIDV. Jedná se o inovaci metod práce v oblasti zájmového vzdělávání a celoživotního vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Projekt zaměřený na školní aktivity /lidová řemesla, chovatelství, pěstitelství, technické práce a svět kolem nás/ bude ukončen v dubnu Ve třech typech kurzů si účastníci utvrzují a rozšiřují úroveň svého dosud získaného vzdělání. Jedná se hlavně o handicapované klienty z Horních Počernic a blízkého okolí, kteří jsou také našimi spoluobčany, sousedy a nejsou pro ně doposud žádné vhodné aktivity po ukončení školní docházky. Jsou proto odkázáni pouze na členy rodiny a domácí prostředí. 7

8 Úspěšnost v soutěžích Sportovní hry mládeže atletický čtyřboj ZŠP a ZŠS 6x 1. místo, 3x 2. místo, 4x 3. místo /grant MHMP/ Malá kopná - přebor Prahy 9-1. místo /grant MHMP/ Plavecké přebory ZŠP 1x 2. místo, 3x 3. místo Fotocontest celorepubliková fotosoutěž 1x 3. místo a předání ceny na Staroměstské radnici Výchovné poradenství V průběhu školního roku jsme pravidelně spolupracovali s PPP pro Prahu 3 a 9, s SPC Chotouňská a Starostrašnická. Průběžně probíhala psychologická vyšetření o správnosti zařazení žáků do systému speciálního školství. Ve spolupráci psychologů s třídními učiteli byla vypracována doporučení a navrženy společné postupy pro další vzdělávání žáků. Rovněž byly zpracovány podklady nutné pro získání povolení funkce asistentů pedagoga pro některé žáky. Podle individuálně vzdělávacího plánu / 18/ pracovalo v ZŠP 5 žáků, v ZŠS pracují podle individuálně vzdělávacího programu všichni žáci. V zahraničí / 38/ se vzdělávají 2 žáci, povinnou školní docházku podle 50 plnil 1 žák, podle 41 1 žákyně, podle 42 1 žák. Kázeňské problémy, přestupky, nebo neomluvené hodiny byly řešeny v součinnosti s třídními učiteli, metodičkou prevence a rodiči. Závažnější přestupky byly projednávány na výchovných komisích, kterých bylo letos celkem 12. V těchto případech jsme často spolupracovali i se sociálními odbory příslušných městských částí /zvláště Prahy 9 a 14/. V průběhu roku výchovná poradkyně prováděla pohovory se žáky o volbě jejich povolání, sledovala zájem o jednotlivé učební obory a odborná učiliště. Volbě povolání je v 9. ročníku věnována i část předmětu pracovní vyučování svět práce. Pro rodiče poradkyně vypracovala informační brožuru obsahující podrobnosti o typech škol, způsobu zakončení studia na OU a podrobný seznam pražských učilišť a nabízených oborů. Vzhledem k zájmu o studium na SOU, někteří rodiče a žáci konzultovali s výchovnou poradkyní vhodnost a perspektivu tohoto rozhodnutí. V rámci předprofesní přípravy žáci navštívili odborná učiliště, kde se seznámili s novým školním prostředím a s možnostmi, která jim OU nabízejí. S dalšími nabídkami se setkali žáci 8. a 9. ročníků na prezentaci škol na výstavě Schola Pragensis. Ve 2. pololetí byli žáci ve spolupráci s vyučujícími PV rozdělováni do skupin tak, aby převládaly pracovní činnosti blízké jejich zvolenému učebnímu oboru. Vzdělávání ukončili v ZŠ speciální 3 žáci, v ZŠ praktické 11 žáků 9. ročníku. 8 žáků bylo přijato do OU na tříletý učební obor, 3 žáci na obor dvouletý, ostatní žáci ZŠS, kteří splnili základy vzdělání v dalším vzdělávání nepokračují. Další studium Zákon o pg. pracovnících Novely právních předpisů Správní řízení Kyberšikana Jarní dílna prožitkového zpívání Met. setkání as.ped. pozice as.pg. Zahrada hrou Superviza pro as. ped. Comenius Agency P.Zeman NIDV MHMP Voicecamp SPC Štíbrova Nadace Proměny SPC při ZŠ pro poruchy chování 8

9 studium: SOŠ MILLS, Čelákovice, Předškolní a mimoškolní pedagogika 2. roč. spec. pedagogika, CŽV, PF UK Praha bakalářské studium Speciální pedagogika magisterské studium Speciální pedagogika Ped FUK Granty: Zdravé město Praha 2013 MHMP Podpora projektů sociální a zdravotní oblasti - Setkávání ZŠ Stoliňská a ZŠS Bártlova ÚMČ Praha 20 Podpora projektů v oblasti kultury - Setkávání ÚMČ Praha 20 Prevence sociálně patologických jevů, prevence rizikového chování Pravidelně spolupracujeme s obvodním metodikem prevence z PPP Mgr. Pavlem Klímou a s protidrogovou koordinátorkou z úřadu MČ Praha 20 Radkou Tadičovou. Dlouhodobě spolupracujeme s o.s. Prak. Ve všech třídách na druhém stupni proběhly preventivní programy zaměřené na zlepšování vztahů v třídních kolektivech, na rozvoj tolerance, asertivity a na snižování agresivity mezi žáky. V 6., 7. a 8. ročníku se konal program zaměřený proti kyberšikaně. V 7., 8. a 9. ročníku proběhly interaktivní semináře zaměřené na trestní zodpovědnost. Ve spolupráci s o.s. Prak navštívili žáci 9. ročníku Vazební věznici Ruzyně, kde se seznámili s prostorem a chodem věznice. Po absolvování prohlídky věznice proběhl ve škole seminář. Každoročně se u nás konají besedy proti kouření: Nekuřátka pro 5. a 6. ročník, Típni to I. pro 7. a 8. ročník a Típni to II. pro 9. ročník. Program zaštiťuje Česká koalice proti tabáku. V rámci Národní programu boje proti AIDS při Státním zdravotním ústavu jsme připravili pro žáky 8. a 9. ročníku interaktivní Hru proti AIDS. Pro žáky prvního stupně se ve škole konala dvě divadelní představení. Pořady motivovaly děti k osvojení pozitivního sociálního chování a k nácviku správných postojů mezi vrstevníky. Při nespecifické primární prevenci pořádáme ve škole spoustu sportovních a kulturních akcí pro třídní kolektivy. Pro celou školu organizujeme Mikulášskou, Jarní výstavu, Pálení čarodějnic, Den dětí, Sportovní den a Den v centru Babylon, kde se snažíme žákům představit vhodné způsoby trávení volného času a posilovat vztahy mezi žáky naší školy. Na druhém stupni se každý týden konají komunitní kruhy v každé třídě, které vede metodik prevence ve spolupráci s třídními učiteli. Metodik prevence společně s výchovným poradcem mají konzultační hodiny pro žáky i rodiče. Ve škole je zřízen informační panel pro děti i rodiče a pro žáky funguje schránka důvěry a meilová adresa metodika prevence. Environmentální výchova, výchova k trvale udržitelnému rozvoji a ekologická výchova je dlouhodobě součástí běžného chodu školy. Žáci a učitelé třídí základní odpad papír a plasty. Sbíráme také hliník. V budově školy máme sběrné nádoby na použité baterie a drobné elektrospotřebiče, které za pomoci organizace Recyklohraní necháváme odvážet do sběrného dvora. V tomto školním roce jsme v rámci výuky i mimoškolních činností plnili úkoly zadané v Recyklohraní - jednalo se o výtvarné, 9

10 fotografické a vědomostní soutěže spojené s recyklací odpadu. Za zpracované úkoly jsme obdrželi body, které směňujeme za sportovní a volnočasové potřeby. Cenné praktické zkušenosti získávají žáci prostřednictvím práce na školní zahradě, péčí o všechna školní zvířata /v letošním školním roce jsme naši sbírku zvířat rozšířili o další akvária s rybičkami a terárium s agamami/. Pokračujeme v údržbě a aktualizaci naučné stezky, která je v areálu školy. V rámci výuky se také věnujeme práci na školním kompostu, pokračujeme v péči o žížaly ve vermikompostéru, ve kterém se vytváří žížalohumus později využívaný na školním pozemku. Jako každoročně i v tomto školním roce jsme úzce spolupracovali s organizací Lesy hlavního města Prahy výlov dolnopočernického rybníka, několik praktických vycházek v Klánovickém lese, Xaverovském háji a v okolí Svépravického rybníka. Přímo v budově školy proběhla ukázka práce včelaře a sokolníka. Kromě častých výletů do okolí školy spojených s pozorováním živočichů, rostlin a krajiny absolvovali žáci 2. stupně exkurzi ve spalovně Malešice a ve Staré čistírně /Ekodomov/. Multikulturní výchova je nedílnou součástí hodin občanské výchovy a realizuje se i formou plnění tematických okruhů. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin v našich ZŠ jsou pouze dvě dívky ze Slovenka, které mluví česky, v MŠ speciální je více cizinců /Rusko, Ukrajina, Anglie/, kteří si zdokonalují český jazyk, hlavně slovní zásobu, pracují s nimi i logopedi MŠ speciální Jazykové vzdělávání a jeho podpora V ZŠ praktické máme 4 vyučující anglického jazyka Žáci ZŠP se učí angličtinu od 7. ročníku. Jedna hodina je pro celou třídu společná, na druhou jsou rozděleni na poloviny podle schopností, což umožňuje intenzivnější práci se slabšími žáky a na druhé straně možnost zařadit zábavnější a případně složitější činnosti pro schopnější žáky. V hodinách používáme učebnice Start with Click 1-3 z nakladatelství Fraus, které jsou sice určeny pro 1. stupeň ZŠ, ale pro naše žáky jsou vhodné. Do velkých sešitů si děti lepí obrázky s vyobrazením probíraných slov a vytvářejí si tak vlastní obrázkové slovníky. Při výuce je maximálně redukováno čtení a psaní /to zkoušejí v omezené míře pouze ti nejschopnější/, zaměřujeme se na mluvený projev. Žáci si osvojují základní slovní zásobu a jednoduché věty použitelné v běžné komunikaci. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ kvalifikace podle druhů škol /MŠ, ZŠ, SŠ/ počet ped. prac. celkem (ve fyz. osobách) k kvalifikovaní * 10 v tom nekvalifikovaní MŠS ZŠP ZŠS celkem

11 * podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů věková struktura pedagogů podle druhů škol /MŠ, ZŠ/ počet celkem ve fyz. osobách k do 20 let v tom podle věkových kategorií let let let let MŠ ZŠ celkem a více let 2. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ ŠKOLSKÁ ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ Přípravný stupeň základní školy speciální v letošním školním roce nebyl otevřen ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ Pedagogicko-psychologická poradna není v naší škole zřízena, pouze při MŠ speciální pracuje na částečný úvazek 0,2 psycholožka ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina máme jedno oddělení školní družiny při ZŠ praktické v Bártlově ul. V Praze dne Mgr. Alžběta Cibochová ředitelka školy

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2012/2013 Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí: 1. 1. Základní

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2009-2010 1 Výroční zpráva 2009-2010 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Základní škola TOLERANCE

Základní škola TOLERANCE 1 Výroční zpráva 2011-2012 Základní škola TOLERANCE 2 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu speciálních škol, pedagogickopsychologických poraden, a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (struktura v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) (veškeré údaje uvádějte podle

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva 2010-2011

Výroční zpráva 2010-2011 1 Výroční zpráva 2010-2011 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576. Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola TOLERANCE

Základní škola TOLERANCE 1 Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola TOLERANCE Jestliže děti hledí na učitele a vidí v něm takovou lidskou bytost, kterou by rády byly, pak jim dal dar, jenž má stejnou hodnotu jako veškeré jím poskytované

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ 700 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 ČJ.: 119/14/DOC OBSAH 1. Základní údaje o škole str. 3 4 1.1 Název školy str. 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva 2007-2008

Výroční zpráva 2007-2008 1 Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva Základní školy Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8 školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní školy Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8 školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy Zahrádka, Praha, U Zásobní zahrady 8 školní rok 202/20 Obecná část Název školy: Základní škola Zahrádka, Praha, U Zásobní zahrady 8 Zřizovatel: Hlavní město Praha Adresa školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 19. 9. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 Základní škola, Generála Janouška 1006, Praha 9 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 PRAHA SRPEN 2013 2012-2013 V Praze dne 30.8.2013 Mgr. Ilona Šťastná ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 200/20 [v souladu se zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky č. 5/2005

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více