1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, Martinovského 153, Rakovník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, Martinovského 153, 269 01 Rakovník"

Transkript

1 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, Martinovského 153, Rakovník VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. ZŠ RAKOVNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1

2 OBSAH Strana 1. Charakteristika školy Umístění školy Klima školy Prezentace Spolupráce Školní rok 2009/ Přehled o stavu ţáků ve školním roce 2009/ Učební plán Přehled o prospěchu a chování Práce s integrovanými a talentovanými ţáky Úrazovost Zápis ţáků do 1. ročníku Rozmisťovací řízení Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Prevence sociálně patologických jevů Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Předloţené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Poskytování informací Vyřizování stíţností Kontroly Materiálně technické podmínky školy Opravy a rekonstrukce Vyuţívání didaktické a výpočetní techniky Rozvoj počítačové gramotnosti Akce pořádané pro ţáky Exkurze a školní výlety Úspěchy školy v okresních a regionálních soutěţích Mimoškolní aktivity Chronologie událostí v ţivotě školy Fotogalerie z událostí v ţivotě školy Zpráva o hospodaření školy

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V RAKOVNÍKU Zpracováno na základě zákona č.561/2004 Sb., 10 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY NÁZEV ŠKOLY 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 škola s právní subjektivitou zřízená Městem Rakovník ADRESA ŠKOLY 1. ZŠ Rakovník, tel./fax ředitelna: Martinovského 153 tel. sborovna: Rakovník tel. ŠJ: tel. ŠD: IZO: REDIZO: IČO: KONTAKTNÍ OSOBY Ředitelka školy: Zástupce ředitelky: Výchovná poradkyně: Mgr. Věroslava Borská Mgr. Marcela Skučková Mgr. Libuše Dušková ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola poskytuje základní vzdělání v jazyce českém podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96 a podle Školního vzdělávacího programu 1. ZŠ Rakovník. ZAŘAZENÍ DO REJSTŘÍKU ŠKOL S účinností od získala 1. základní škola právní subjektivitu s formou hospodaření jako příspěvková organizace zřízená Městem Rakovník, identifikační číslo IZO:

4 UMÍSTĚNÍ ŠKOLY Škola je umístěna v centru města a výuka zde probíhá od jejího otevření v roce K této budově patří přilehlá budova Omáčkovny a samostatný objekt školních dílen. Součástí areálu je také dvůr a malý pozemek. K výuce je vyuţíváno 22 učeben, z nichţ jsou některé odborné (např. učebna fyziky, výpočetní techniky, přírodopisu, školní dílny, školní kuchyňka). Vzhledem k prostorovým moţnostem je omezen počet samostatných kabinetů na čtyři (přírodopis s výchovným poradenstvím, chemie, fyzika s výtvarnou výchovou, český jazyk). Vyučující mohou vyuţívat celkem tři sborovny. Součástí školy je školní druţina umístěna v MŠ V Parku. Další součástí školy je školní jídelna, v níţ se stravují ţáci nejen 1. ZŠ, ale i 2. ZŠ, studenti gymnázia a pracovníci uvedených škol. Od února 1998 vcházejí ţáci do budovy školy přes nové šatní prostory. Byl vyřešen dlouhodobý problém s odkládáním obuvi a oblečení a zároveň se otevřel nový pohled na historickou budovu propojenou s moderní přístavbou. V září 2003 byla zprovozněna nová tělocvična, která je propojena spojovacím koridorem s hlavní budovou. KLIMA ŠKOLY Je významným prvkem úspěšné práce na škole, úspěšné realizace změn jak v oblasti pedagogické, tak i provozní. Příznivé klima pomáhá vytvářet dobré vztahy mezi učitelem ţákem rodičem, mezi učiteli navzájem, mezi všemi pracovníky školy. Klima školy má úzkou vazbu v oblasti výchovně vzdělávací práce na činnost pedagogů, zejména třídních učitelů. Právě ti mohou naplnit motto školy: Aby děti chodily do školy rády. Toto motto lze doplnit o:... a aby se děti školy nebály. Ředitelství školy má zájem na tom, aby se děti ve škole cítily dobře. Vychází proto vstříc potřebám ţáků a rodičů, pokud to umoţňuje organizační chod školy. PREZENTACE Škola má zřízeny své vlastní internetové stránky (http://www.1zsrako.cz), kde se prezentuje nejen svými výročními zprávami, svou činností a organizačními záleţitostmi, ale také dává prostor i tvůrčí práci svých ţáků. I v tomto školním roce škola zveřejňovala a prezentovala svoji činnost a úspěchy v regionálním tisku. Škola pro rodičovskou veřejnost vydávala kaţdý měsíc informační zpravodaj Ze ţivota školy. Pro zapsané ţáky do 1. tříd a jejich rodiče připravuje škola v závěru školního roku tzv. ŠKOLIČKU, kde si budoucí prvňáčci mohou poprvé proţít práci a atmosféru ve škole. Škola se tím snaţí předejít případným obavám před skutečným nástupem do školy a děti 1.září jiţ přicházejí do známého prostředí. Učitelé 1. stupně zajišťují spolu s vychovatelkami ŠD pro děti v době vedlejších prázdnin poznávací a rekreační jednodenní výlety. Ţáci se pravidelně zúčastňují většiny okresních soutěţí a dosahují velmi dobrých sportovních, kulturních i vědomostních výsledků. 4

5 SPOLUPRÁCE Škola spolupracuje se sdruţením rodičů. Zástupci rodičů jednotlivých tříd jsou aktivní, vstřícní, zajímají se o chod školy a iniciativně napomáhají vedení školy při řešení problémů. Sdruţení rodičů také finančně podporuje aktivity školy. S účinností od je podle zákona č. 561/2004 Sb., 167 zřízena Školská rada při 1. ZŠ Rakovník (ŠR). ŠR pracovala ve sloţení Ing. Jitka Gregorová, předsedkyně ŠR, RNDr. Jan Jirátko, Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Marcela Skučková, Mgr. Milena Mouchová a Petr Šajner, členové ŠR. Rodiče navštěvují školu nejen během třídních schůzek SRPDŠ, ale mohou navštívit jednotlivé učitele po předchozí domluvě kdykoliv během školního roku. Ve škole pracuje také výchovná komise, která jedná s rodiči a protidrogový koordinátor, na kterého se mohou obrátit nejen ţáci, ale i rodiče. Škola byla v úzkém kontaktu s pracovníky odboru sociální péče. Vedení školy i jednotliví učitelé dále spolupracují s Domem dětí a mládeţe v Rakovníku a Městskou knihovnou. Společně připravují různé akce pro ţáky a veřejnost. ŠKOLNÍ ROK 2009/10 V tomto školním roce měla 1. ZŠ Rakovník zapsáno k 30. září 2009 celkem 294 ţáků. Do dvou oddělení školní druţiny se přihlásilo 54 ţáků. Personální zajištění školního roku Ředitelka školy: Zástupce ředitelky: Výchovná poradkyně: Třídní učitelé: Netřídní učitelé: Provozní zaměstnanci: Školní jídelna: Školní druţina: Mgr. Věroslava Borská Mgr. Marcela Skučková Mgr. Libuše Dušková Mgr. Zuzana Ledvinová, Mgr. Alena Rojíková, Mgr. Jana Erlebachová, Mgr. Jitka Pazáková, Mgr. Blanka Vamberová, Mgr. Ivana Hejdová, Mgr. Milena Fridrichová, PaedDr. Květa Emingerová, Mgr. Martina Vorlová, Mgr. Libuše Dušková, Mgr. Marcela Marvanová, Robert Chytrý, Mgr. Danuše Šťáhlavská, Martin Borský, Mgr. Marika Palivová. Mgr. Marie Fišerová, Romana Hubková, Artur Kolář, Mgr. Věra Pavlíková, Mgr. Dana Hlaváčková, Mgr. Kateřina Štíbrová, Mgr. Eliška Dyršmídová. Radka Severinová (ekonomka), Danuta Šímová (školnice), Pavlína Jakubův, Dagmar Podolková, Jiřina Vaňková a Jana Vostrá (uklízečky). Eva Amlerová (vedoucí do ), Monika Slachová (vedouci od , Danuta Šímová (domovnice), Marie Cílková, Hana Gebhartová, Miroslava Kublová, Jana Liprtová (kancelář), Věra Pleštilová, Květuše Srdínková, Lenka Zlechovcová, Martina Novotná, Ilona Závorová (kuchařky), Natálie Veselá (uklízečka). Irena Hlavsová, Romana Hubková (vychovatelky). 5

6 PŘEHLED O STAVU ŢÁKŦ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/10 STAV ŢÁKŦ K Třída Hoši: Dívky: Celkem: Třídní učitel I Mgr. Zuzana Ledvinová II Mgr. Alena Rojíková III.A Mgr. Ivana Hejdová III.B Mgr. Jana Erlebachová IV Mgr. Jitka Pazáková V.A Mgr. Marika Palivcová V.B Mgr. Blanka Vamberová I.st.celkem VI.A Robert Chytrý VI.B Mgr. Milena Fridrichová VII.A PaedDr. Květa Emingerová VII.B Mgr. Danuše Šťáhlavská VIII.A Mgr. Martina Vorlová VIII.B Mgr. Pavla Pešková IX.A Mgr. Libuše Dušková IX.B Mgr. Marcela Marvanová II. st. celk CELKEM prům./tř 11,13 8,47 19,60 STAV ŢÁKŦ K Třída Hoši: Dívky: Celkem: Třídní učitel I Mgr. Zuzana Ledvinová II Mgr. Alena Rojíková III.A Mgr. Ivana Hejdová III.B Mgr. Jana Erlebachová IV Mgr. Jitka Pazáková V.A Mgr. Marika Palivcová V.B Mgr. Blanka Vamberová I.st.celkem VI.A Robert Chytrý VI.B Mgr. Milena Fridrichová VII.A PaedDr. Květa Emingerová VII.B Mgr. Danuše Šťáhlavská VIII.A Mgr. Martina Vorlová VIII.B Mgr. Pavla Pešková IX.A Mgr. Libuše Dušková IX.B Mgr. Marcela Marvanová II. st. celk CELKEM prům./tř 11,06 8,66 19,72 6

7 UČEBNÍ PLÁN V prvním, druhém, třetím, šestém, sedmém a osmém ročníku se vyučovalo podle vlastního Školního vzdělávacího programu, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2. UČEBNÍ PLÁN - I. STUPEŇ I. II. III.A III.B IV. V.A V.B Ţáci Učitelé Čj Cj / 3/ M Inf Prv Vl Př Hv Vv Tv Pv Disp.h UČEBNÍ PLÁN - II. STUPEŇ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Ţáci Učitelé Čj Cj / 3/3 4/ 4/ M Inf D OvRv F Ch Př Z Hv Vv Pč /1 1/ Tv 2/ /2 2/ /2 2/ /2 2/2 2/ VP-Cj/Tv 2/ 2/2 2/ 2/2 2/ 2/ VP - - 1/1 1/1 2/2 2/

8 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Název předmětu: Vyučující Pohybové a sportovní aktivity Robert Chytrý, Martin Borský Základy administrativy Danuše Šťáhlavská Základy německého jazyka Květa Emingerová Sportovní výchova Robert Chytrý, Martin Borský Informatika pro mírně pokročilé a pokročilé Martin Borský Informatika pro mírně pokročilé Artur Kolář Ekologie Marcela Marvanová Základy ruského jazyka Květa Emingerová Domácnost Libuše Dušková Celkem hodin na škole : 415 hod. ţáci / 443 hod. učitelé Výuka plavání byla zařazena do učebních plánů ve druhém a třetím ročníku a probíhala podle rozpisu plavecké školy. Vyučující měli písemně zpracovány tématické plány jednotlivých předmětů a plány pro integrované ţáky. Vzhledem k naplněnosti úvazků učitelů základními předměty nebyla moţnost vytvořit další předměty jako nepovinné. Učitelky na prvním stupni pracovaly v metodických sdruţeních. Na počátku školního roku byly zpracovány plány metodických sdruţení, kterými se vyučující řídili. Obdobou těchto sdruţení jsou na druhém stupni předmětové komise. I tyto komise vypracovaly na začátku školního roku učební plány, které byly pro učitele závazné. 8

9 PŘEHLED PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ PŘEHLED PROSPĚCHU I. pololetí školního roku 2009/10 Třída: poč. ţ. vyznam. % prospěli % neprosp. % nehodn. % I II III.A III.B IV V.A V.B I. st. celkem , ,8 4 2,8 1 0,7 VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B II. st. celkem CELKEM , , ,0 1 0,3 II. pololetí školního roku 2009/10 Třída: poč. ţ. vyznam. % prospěli % neprosp. % nehodn. % I II III.A III.B IV V.A V.B I. st. celkem VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B II. st. celkem CELKEM PŘEHLED O CHOVÁNÍ pololetí: NTU DTU DŘŠ II.st. III.st. celkem pochvaly I II Vysvětlivky: NTU - napomenutí třídního učitele DTU - důtka třídního učitele DŘŠ - důtka ředitele školy II.st. - druhý stupeň z chování III.st. - třetí stupeň z chování 9

10 PRÁCE S INTEGROVANÝMI A TALENTOVANÝMI ŢÁKY Škola věnuje velkou pozornost ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou handicapováni různými druhy specifických poruch učení, případně jsou integrováni. Výchovná poradkyně vede přehled integrovaných ţáků a ředitelství školy spolu s ní sleduje práci učitelů s integrovanými ţáky. Učitelé především českého jazyka nebo matematiky konzultují s odborníky sestavování individuálních studijních plánů pro tyto ţáky. Řada učitelek na 1.stupni vedla v tomto školním roce kurzy náprav SPU, při nichţ se mohly individuálně věnovat kaţdému handicapovanému ţákovi. SPU jsou zohledňovány v pedagogickém procesu, ţáci mají odpovídající úlevy a vzhledem ke sniţujícímu se počtu ţáků ve třídách je moţné úspěšně aplikovat i různé nestandardní formy výuky a individuální přístup. Škola je v kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou a vyskytnuvší se problémy rychle a operativně řeší. V rámci vzdělávacích programů se snaţíme talentovaným ţákům nabídnout dostatečný prostor k seberealizaci. Ţákům je nabízena pestrá paleta volitelných předmětů s cílem pokrýt co největší spektrum ţákovských zájmů. Aby měla tato nabídka co největší efekt, rozhodlo se ředitelství školy vytvořit pracovní skupiny volitelných předmětů (tzv. workshopy) nikoli podle tříd nebo ročníků, nýbrţ podle skutečného zájmu ze strany ţáků. Škola rovněţ nabízela i různé volnočasové aktivity (různé druhy krouţků nebo nepovinných předmětů). ÚRAZOVOST Největší podíl na úrazovosti mají hodiny tělesné výchovy a chování ţáků o přestávkách i přes zodpovědný přístup učitelů a opakovaná poučení o bezpečnosti. ÚRAZY CELKEM ODŠKODNĚNÍ POJIŠŤOVNOU počet všech zapsaných úrazů 50 registrované úrazy celkem 18 počet úrazů odškodněných pojišťovnou ,- ZÁPIS ŢÁKŦ DO 1. ROČNÍKU Zápis dětí do 1. ročníku se konal ve dnech 11. a 12. února 2009 K zápisu se dostavilo celkem 31 dětí. U 5 z nich poţádali rodiče o odklad a ţádost doloţili písemně. Škola předpokládá, ţe bude otevírat ve školním roce 2010/11 jednu první třídu. 10

11 ROZMISŤOVACÍ ŘÍZENÍ Do středních škol a učilišť nastoupilo 46 ţáků z devátých tříd a 1 ţák ze sedmé třídy. Umístěni byli všichni vycházející ţáci, při rozmisťovacím řízení nedocházelo k problémům, ţáci byli většinou přijati na 1. termín, většina z nich bez přijímacích zkoušek. Z 1. stupně odešli dva ţáci do primy Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník. Přehled typů středních škol, do kterých byli ţáci přijati: Střední školy, SOU a U okresu Rakovník Škola: Počet přijatých ţákŧ Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník: 5 Masarykova obchodní akademie Rakovník: 4 Střední zemědělská škola Rakovník: 4 ISŠ Rakovník Jirkov: 5 ISŠ technická Rakovník: 6 SOU zemědělské Nové Strašecí: 8 ISŠ Jesenice 1 Střední školy, VOŠ, SOU a U mimo okres Škola: Počet přijatých ţákŧ SOU Stochov 1 SPŠ stavební Kladno 2 SOŠ a SOU Ţatec 2 SPŠ Jana Palacha Kladno 1 SOŠ a SOU Kladno 2 SŠ Kralovice 1 SZdŠ a VOŠ Kladno 5 11

12 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Ve školním roce 2009/10 bylo ve škole zaměstnáno celkem 24 pedagogických pracovníků včetně ředitelky, zástupkyně ředitelky, výchovné poradkyně, 2 vychovatelky a dále 13 pracovníků školní jídelny a 6 provozních zaměstnanců. Z 24 učitelů je 20 kvalifikovaných, 3 studují VŠ. Věkový průměr pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/10 činil 44 let, coţ je téměř stejná hodnota jako v uplynulém školním roce. Rozvrstvení pedagogické praxe, kdy převahu tvoří zkušení učitelé s dlouholetou praxí, ukazuje následující tabulka. Věková skladba pedagogických pracovníkŧ Do 35 let let let 56 let-dŧch.věk Dŧch. věk celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen 6/3 9/9 3/3 3/3 3/3 24/21 Pedagogický sbor školy ve školním roce 2009/10 12

13 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŦ V oblasti prevence sociálně patologických jevů zpracovává škola v rámci školního preventivního programu pro kaţdý školní rok samostatný dokument Plán prevence proti sociálně patologickým jevům, který definuje strategie dlouhodobých a krátkodobých cílů v konkrétních aktivitách prevence proti sociálně patologickým jevům, návykovým látkám, šikaně, rasismu, xenofobii, záškoláctví. Školní preventivní program - Plán prevence proti sociálně patologickým jevům pro školní rok 2009/10 byl plněn v rámci výuky, vzdělávacích a mimoškolních volnočasových aktivitách a přijatých opatření. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŦ Škola nebyla ve školním roce 2009/10 zapojena do ţádných rozvojových a mezinárodních programů. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ Škola podporuje a vytváří podmínky pro účast svých zaměstnanců v programech celoţivotního učení, které směřuje k získání nebo prohloubení jejich kvalifikace a zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce. V oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) má škola v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků zpracován Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který je konkretizován se stanovením priorit vţdy pro příslušný školní rok. 13

14 ÚČAST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŦ NA PROGRAMECH DVPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/10 1. pololetí školního roku Čís. akce Název programu Datum Jméno, příjmení, titul Cena (Kč) Pedagogický sbor R50 Jazykový kurz AJ pro začátečníky Mgr. Zuzana Ledvinová R50 Jazykový kurz AJ pro začátečníky Mgr. Marika Palivcová R50 Netradiční hodiny Čj a liter. II Mgr. Milena Fridrichová R50 Netradiční hodiny Čj a liter. II Mgr. Martina Vorlová R50 Netradiční hodiny Čj a liter. II Mgr. Věra Pavlíková R50 Jak vybírat témata pro sloh Mgr. Milena Fridrichová R50 Jak vybírat témata pro sloh Mgr. Martina Vorlová A50 Jak napsat preventivní program školy Mgr. Martina Vorlová R50 Moderní didaktika matematiky II Mgr. Marcela Marvanová R50 Moderní didaktika matematiky II Mgr. Marcela Skučková R50 Jak jsme na tom se ŠVP Mgr. Marcela Skučková R50 BOZP a PO ve školách Mgr. Marcela Skučková 650 Celkem: pololetí školního roku Čís. akce Název programu Datum Jméno, příjmení, titul Cena (Kč) R60 Praktická výuka Čj na 1.st Mgr. Marika Palivcová R60 Praktická výuka Čj na 1.st Mgr. Ivana Hejdová R60 Praktická výuka Čj na 1.st Mgr. Blanka Vamberová R60 Pojďte si hrát/rozvoj sil. Schopností Mgr. Marika Palivcová R60 Pojďte si hrát/rozvoj sil. Schopností Mgr. Ivana Hejdová R60 Velikonoce Mgr. Dana Hlaváčková A62 Zámek Lány Mgr. Danuše Šťáhlavská A62 Zámek Lány Mgr. Milena Fridrichová A62 Zámek Lány Mgr. Martina Vorlová R60 Jak učit poválečné čs. dějiny A60 Šikana jako narušení vztahů ve skup Mgr. Milena Fridrichová Mgr. Martina Vorlová R60 Proč děti zlobí? Mgr. Martina Vorlová R60 Datové schránky,spisový a skart. řád Mgr. Věroslava Borská R61 Školská legislativa Mgr. Věroslava Borská R60 Výjezdní seminář pro ŘŠ Mgr. Věroslava Borská A60 Příprava ke konkurzu Mgr. Milena Mouchová A60 Příprava ke konkurzu Mgr. Marcela Skučková R60 Strategická teorie her Mgr. Marcela Skučková Celkem:

15 PŘEDLOŢENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŦ Ve školním roce 2009/10 škola nerealizovala ţádný projekt financovaný z cizích zdrojů. Ve školním roce 2009/10 se škola zapojila jako nefinanční partner do grantového projektu Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Rozšíření výuky Aj na ZŠ Středočeského kraje programem Super-Nature z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizace dvouletého projektu s finanční podporou ESF a státního rozpočtu, do kterého je zapojeno 13 partnerských ZŠ ve Středočeském kraji, byla zahájena a ukončena bude SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŦ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŦ VE VZDĚLÁVÁNÍ Vzhledem k tomu, ţe škola poskytuje základní vzdělání a nepřipravuje primárně své ţáky pro vstup na trh práce, nevyvíjí škola uţší spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími sociálními partnery. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 SB. Ve školním roce 2009/10 byly ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. na základě ţádosti poskytnuty informace o ţácích Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ - oddělení sociálně právní ochrany dětí a Okresnímu státnímu zastupitelstvu v Rakovníku. Ţádná soukromá osoba nepoţádala o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Informační panel je k dispozici v 1. patře v hlavní budově školy. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Ve školním roce 2009/10 neřešilo ředitelství školy ţádnou stíţnost. KONTROLY KHS Předmět kontroly: Kontrola plnění povinností stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 852/2004 o hygieně potravin. Závěr kontroly: bez závad, opatření k nápravě nebylo uloţeno. 15

16 KHS Předmět kontroly: Kontrola plnění povinností stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 852/2004 o hygieně potravin. Závěr kontroly: Nová školní jídelna zahájila provoz Dosud není provoz plně funkční. Za provozu se řeší opravy a reklamace na technologickém vybavení. Byla uloţena pokuta 1000,-Kč, řešeno s odborem výstavby MěÚ Rakovník KHS Předmět kontroly: Kontrola plnění povinností stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 852/2004 o hygieně potravin. Závěr kontroly: bez závad, opatření k nápravě nebylo uloţeno Město Rakovník Předmět kontroly: Finanční kontrola. Závěr kontroly: účetnictví lze označit jako správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné OSSZ Předmět a účel kontroly: Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného v souladu s ustanoveními zákona č. 187/2006 Sb. Závěr kontroly: ve všech kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právních předpisů, opatření k nápravě nebylo uloţeno. Pravidelné čtvrtletní kontroly hospodaření prováděné zřizovatelem proběhly bez připomínek. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY I v tomto školním roce docházelo na 1. ZŠ k modernizaci jak nábytku, tak učebních pomůcek: - obměna staršího a poškozeného školního nábytku (lavice) učebna č obměna staršího a poškozeného školního nábytku učebna č. 9 - pořízeny: 8 tabulí, 13 počítačů, 3 notebooky, Sony mini HI-FI systém, 3 radiomagnetofony, 4 tiskárny, digitální fotoaparát, branky na házenou, běţecký pás. OPRAVY A REKONSTRUKCE Provedené opravy a rekonstrukce: - vymalování několika učeben dle plánu - oprava šatnových kójí - výměna světel a výbojek v obou tělocvičnách - drobné opravy a údrţba, oprava ţaluzií, tabulí, kopírky 16

17 VYUŢÍVÁNÍ DIDAKTICKÉ A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Počítače v učebnách výpočetní techniky jsou pravidelně vyuţívány ve skupinách volitelného předmětu informatika a v předmětu praktické činnosti. Počítačové učebny jsou také vyuţívány i vyučujícími ostatních předmětů, kteří zde mají moţnost přístupu k internetu a pracovat s různými počítačovými výukovými programy. Nejčastěji zde probíhala výuka českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a praktických činností. Velká část pedagogického sboru rovněţ vyuţívá výpočetní techniku při administrativní činnosti, k přípravě na vyučování či k získávání informací na internetu. Na prvním stupni jsou PC vyuţívány nejen k individuální práci ţáků, ale i k odstraňování specifických poruch učení. Škola zpřístupnila učebnu výpočetní techniky pro ţáky i mimo vyučování. Pod dohledem informatika si zde mohou ţáci sami vyhledávat různé informace na internetu, zpracovávat referáty pro výuku, vyzkoušeli si různé uţivatelské programy, nebo chatovali na internetu. Vyuţívány jsou také učebny vybavené interaktivními tabulemi s připojením přes počítač s dalšími audio a video médii. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI Kaţdým rokem se zvyšuje počet učitelů, kteří při přípravě na výuku vyuţívají PC, vyhledávají informace na internetu, vyuţívají pro interaktivní výuku počítačové učebny a učebny s interaktivními tabulemi. AKCE POŘÁDANÉ PRO ŢÁKY Škola se zúčastňovala takřka všech odborných, kulturních i sportovních soutěţí, které byly vyhlašovány. Kromě těchto soutěţí (naše úspěchy jsou uvedeny níţe) naši pedagogové pořádali pro ţáky školy své vlastní soutěţe (třídní, případně celoškolní) a organizovali pro ţáky i další různé aktivity ( např. exkurze, návštěvy divadelních představení, školní výlety, besídky, dopravní výchovu na dopravním hřišti apod.) EXKURZE EXKURZE A ŠKOLNÍ VÝLETY Třída Třídní učitel Datum Místo Pedagogický dozor I. Ledvinová DivadloS+H, Výstava hraček Ledvinová II. Rojíková DivadloS+H, Výstava hraček Rojíková III.B Erlebachová Archiv Rakovník Erlebachová V.A Palivcová Velikonoce v muzeu krojů Palivcová V.A Palivcová Planetárium,Království železnic Palivcová 17

18 V.A Palivcová Archiv Rakovník Palivcová V.B Vamberová Planetárium,Království železnic Vamberová V.B Vamberová Archiv Rakovník Vamberová VI.A Chytrý Archiv Rakovník Fridrichová VI.B Fridrichová Archiv Rakovník Fridrichová VI.B Fridrichová Národní galerie, Pražský hrad Fridrichová VI.B Fridrichová Velikonoční výstava Kněževes Fridrichová VII.A Emingerová Národní galerie, Pražský hrad Emingerová VII.A Emingerová Velikonoce v muzeu krojů Emingerová VII.A Emingerová Keramická dílna Křivoklát Emingerová,Štíbrová VII.A Emingerová Ukázka řemesel - Zbečno Emingerová, Fridrichová VII.B Šťáhlavská Národní galerie, Pražský hrad Šťáhlavská VII.B Šťáhlavská Velikonoce v muzeu krojů Šťáhlavská VIII.A Vorlová ZOO Plzeň Vorlová, Dušková VIII.A Vorlová Velikonoce v muzeu krojů Vorlová VIII.A Vorlová Techmánie Plzeň Vorlová VIII.B Borský ZOO Plzeň Borský VIII.B Borský Techmánie Plzeň Kolář IX.A Dušková Geologická exkurze - Skryje Dušková IX.B Marvanová Geologická exkurze - Skryje Marvanová IX.B Marvanová Techmánie Plzeň Marvanová ŠD Hlavsová Praha - letiště Ruzyně Hlavsová, Hubková VÝLETY Třída Třídní učitel Datum Místo Pedagogický dozor I. Ledvinová Koněprus. jesk.,medvědárium Ledvinová II. Rojíková Koněprus. jesk.,medvědárium Rojíková III.A Hejdová Koněprus. jesk.,medvědárium Hejdová III.B Erlebachová Koněprus. jesk.,medvědárium Erlebachová IV. Pazáková Koněprus. jesk.,medvědárium Pazáková V.B Vamberová Lesní stopování,chko Křivoklátsko Vamberová VI.A Chytrý Vojtův mlýn Chytrý VI.B Fridrichová Skryje Štíbrová VII.A Emingerová Skryje Emingerová VII.B Šťáhlavská Skryje Šťáhlavská VIII.A Vorlová Západní Čechy Vorlová VIII.B Borský Vojtův mlýn Borský IX.A Dušková Západní Čechy Dušková ŠD Hlavsová Beckiland Praha Zličín Hlavsová, Hubková Kromě uvedených aktivit pořádaly třídní učitelky na 1. stupni celou řadu zajímavých akcí buď společně nebo individuálně. Připravovaly ţáky na různá kulturní vystoupení, tělovýchovné a sportovní soutěţe (výsledky z okresních, případně krajských kol uvádíme na jiném místě). S dětmi se rovněţ zúčastnily i celé řady kulturních představení (hudební pořady, divadelní hry apod.). Ţáci 2. a 3.ročníku absolvovali plavecký výcvik. Obdobně tomu bylo i v případě učitelů 2. stupně. Se ţáky třídní učitelé rovněţ navštívili celou řadu divadelních a hudebních představení, organizovali pro ně návštěvy muzeí a galerií, 18

19 knihovny, pořádali různé exkurze (viz přehled výše), chodili se ţáky bruslit, ţáci především 7. a 8. ročníku se zúčastnili lyţařského výcviku. Nejdůleţitější akce jsou uvedeny v chronologickém přehledu ze ţivota školy. Naše škola vyuţila moţnost ţádat o grant MěÚ Rakovník a pí. učitelka Vorlová (protidrogový koordinátor) připravila projekt, na který jsme získali finanční příspěvek. Vybraní ţáci 2. stupně se v rámci projektu zúčastnili adaptačního kurzu, který byl zaměřen na primární protidrogovou prevenci. ÚSPĚCHY ŠKOLY V OKRESNÍCH A REGIONÁLNÍCH SOUTĚŢÍCH Datum: Akce / jméno: Umístění Rakovnický sprint Petr Holeček IX.A (V. kat.) Petr Kabele VII.B (IV. kat.) Atletický čtyřboj (okresní soutěţ) Petr Kabele VII.B (mladší ţáci) Petr Holeček IX.A (starší ţáci) Druţstvo mladších ţáků Rakovnický vytrvalec Jan Jelínek III.B Petr Holeček IX:A Podzimní botanická soutěţ (okresní soutěţ) Jan Gregor V.A 1. místo 2. místo 1. místo 1. místo 2. místo 2. místo 3. místo 3. místo Přírodovědný klokan Tereza Kladišovská IX.B místo Lenka Gregorová VIII.A místo Lucie Krobová IX.B 3. místo Stolní tenis okresní kolo ZŠ Školní druţstvo hoši III. kategorie 2. místo Basketbal okresní kolo Školní druţstvo hoši 3. místo Literární soutěţ Tmavomodrý svět Veronika Bayerová 1. místo Karel Chudoba 1. místo Lucie Zelenková 2. místo Daniel Holý 1. místo Lucie Krobová 2. místo Tereza Burešová 3. místo ORION Florbal Cup Školní druţstvo starších ţáků 3. místo Přírodovědná soutěţ Vánoční kapr Jan Gregor V.A (1. kategorie) 3. místo Karlovarská skřivánek soutěţ ZŠ Kristýna Jelínková (kategorie A) 3. místo Soutěţ v anglickém jazyce okresní kolo Roman Štěpka (kategorie II. A) 2. místo Dětská scéna recitace jednotlivcŧ I. kategorie Martin Benda 2. místo III. kategorie Kristýna Jelínková 1. místo Silový čtyřboj Kategorie starší ţákyně 1. místo Kategorie starší ţáci 3. místo Ekologická soutěţ okresní kolo Jan Gregor V.A (1. kategorie) 3. místo Aleš Zwettler V.A (1. kategorie) 3. místo 19

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2012/2013 Dolní Benešov Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková 10. 10. 2013 Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: 611/2010 Školní rok 2009-2010 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola Roudnice nad Labem Školní 1803, okres Litoměřice příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2007 / 2008 Říjen 2008 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá 2 OBSAH:

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více