1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, Martinovského 153, Rakovník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, Martinovského 153, 269 01 Rakovník"

Transkript

1 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, Martinovského 153, Rakovník VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. ZŠ RAKOVNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1

2 OBSAH Strana 1. Charakteristika školy Umístění školy Klima školy Prezentace Spolupráce Školní rok 2009/ Přehled o stavu ţáků ve školním roce 2009/ Učební plán Přehled o prospěchu a chování Práce s integrovanými a talentovanými ţáky Úrazovost Zápis ţáků do 1. ročníku Rozmisťovací řízení Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Prevence sociálně patologických jevů Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Předloţené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Poskytování informací Vyřizování stíţností Kontroly Materiálně technické podmínky školy Opravy a rekonstrukce Vyuţívání didaktické a výpočetní techniky Rozvoj počítačové gramotnosti Akce pořádané pro ţáky Exkurze a školní výlety Úspěchy školy v okresních a regionálních soutěţích Mimoškolní aktivity Chronologie událostí v ţivotě školy Fotogalerie z událostí v ţivotě školy Zpráva o hospodaření školy

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLY V RAKOVNÍKU Zpracováno na základě zákona č.561/2004 Sb., 10 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY NÁZEV ŠKOLY 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 škola s právní subjektivitou zřízená Městem Rakovník ADRESA ŠKOLY 1. ZŠ Rakovník, tel./fax ředitelna: Martinovského 153 tel. sborovna: Rakovník tel. ŠJ: tel. ŠD: IZO: REDIZO: IČO: KONTAKTNÍ OSOBY Ředitelka školy: Zástupce ředitelky: Výchovná poradkyně: Mgr. Věroslava Borská Mgr. Marcela Skučková Mgr. Libuše Dušková ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola poskytuje základní vzdělání v jazyce českém podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96 a podle Školního vzdělávacího programu 1. ZŠ Rakovník. ZAŘAZENÍ DO REJSTŘÍKU ŠKOL S účinností od získala 1. základní škola právní subjektivitu s formou hospodaření jako příspěvková organizace zřízená Městem Rakovník, identifikační číslo IZO:

4 UMÍSTĚNÍ ŠKOLY Škola je umístěna v centru města a výuka zde probíhá od jejího otevření v roce K této budově patří přilehlá budova Omáčkovny a samostatný objekt školních dílen. Součástí areálu je také dvůr a malý pozemek. K výuce je vyuţíváno 22 učeben, z nichţ jsou některé odborné (např. učebna fyziky, výpočetní techniky, přírodopisu, školní dílny, školní kuchyňka). Vzhledem k prostorovým moţnostem je omezen počet samostatných kabinetů na čtyři (přírodopis s výchovným poradenstvím, chemie, fyzika s výtvarnou výchovou, český jazyk). Vyučující mohou vyuţívat celkem tři sborovny. Součástí školy je školní druţina umístěna v MŠ V Parku. Další součástí školy je školní jídelna, v níţ se stravují ţáci nejen 1. ZŠ, ale i 2. ZŠ, studenti gymnázia a pracovníci uvedených škol. Od února 1998 vcházejí ţáci do budovy školy přes nové šatní prostory. Byl vyřešen dlouhodobý problém s odkládáním obuvi a oblečení a zároveň se otevřel nový pohled na historickou budovu propojenou s moderní přístavbou. V září 2003 byla zprovozněna nová tělocvična, která je propojena spojovacím koridorem s hlavní budovou. KLIMA ŠKOLY Je významným prvkem úspěšné práce na škole, úspěšné realizace změn jak v oblasti pedagogické, tak i provozní. Příznivé klima pomáhá vytvářet dobré vztahy mezi učitelem ţákem rodičem, mezi učiteli navzájem, mezi všemi pracovníky školy. Klima školy má úzkou vazbu v oblasti výchovně vzdělávací práce na činnost pedagogů, zejména třídních učitelů. Právě ti mohou naplnit motto školy: Aby děti chodily do školy rády. Toto motto lze doplnit o:... a aby se děti školy nebály. Ředitelství školy má zájem na tom, aby se děti ve škole cítily dobře. Vychází proto vstříc potřebám ţáků a rodičů, pokud to umoţňuje organizační chod školy. PREZENTACE Škola má zřízeny své vlastní internetové stránky (http://www.1zsrako.cz), kde se prezentuje nejen svými výročními zprávami, svou činností a organizačními záleţitostmi, ale také dává prostor i tvůrčí práci svých ţáků. I v tomto školním roce škola zveřejňovala a prezentovala svoji činnost a úspěchy v regionálním tisku. Škola pro rodičovskou veřejnost vydávala kaţdý měsíc informační zpravodaj Ze ţivota školy. Pro zapsané ţáky do 1. tříd a jejich rodiče připravuje škola v závěru školního roku tzv. ŠKOLIČKU, kde si budoucí prvňáčci mohou poprvé proţít práci a atmosféru ve škole. Škola se tím snaţí předejít případným obavám před skutečným nástupem do školy a děti 1.září jiţ přicházejí do známého prostředí. Učitelé 1. stupně zajišťují spolu s vychovatelkami ŠD pro děti v době vedlejších prázdnin poznávací a rekreační jednodenní výlety. Ţáci se pravidelně zúčastňují většiny okresních soutěţí a dosahují velmi dobrých sportovních, kulturních i vědomostních výsledků. 4

5 SPOLUPRÁCE Škola spolupracuje se sdruţením rodičů. Zástupci rodičů jednotlivých tříd jsou aktivní, vstřícní, zajímají se o chod školy a iniciativně napomáhají vedení školy při řešení problémů. Sdruţení rodičů také finančně podporuje aktivity školy. S účinností od je podle zákona č. 561/2004 Sb., 167 zřízena Školská rada při 1. ZŠ Rakovník (ŠR). ŠR pracovala ve sloţení Ing. Jitka Gregorová, předsedkyně ŠR, RNDr. Jan Jirátko, Mgr. Zdeňka Jirková, Mgr. Marcela Skučková, Mgr. Milena Mouchová a Petr Šajner, členové ŠR. Rodiče navštěvují školu nejen během třídních schůzek SRPDŠ, ale mohou navštívit jednotlivé učitele po předchozí domluvě kdykoliv během školního roku. Ve škole pracuje také výchovná komise, která jedná s rodiči a protidrogový koordinátor, na kterého se mohou obrátit nejen ţáci, ale i rodiče. Škola byla v úzkém kontaktu s pracovníky odboru sociální péče. Vedení školy i jednotliví učitelé dále spolupracují s Domem dětí a mládeţe v Rakovníku a Městskou knihovnou. Společně připravují různé akce pro ţáky a veřejnost. ŠKOLNÍ ROK 2009/10 V tomto školním roce měla 1. ZŠ Rakovník zapsáno k 30. září 2009 celkem 294 ţáků. Do dvou oddělení školní druţiny se přihlásilo 54 ţáků. Personální zajištění školního roku Ředitelka školy: Zástupce ředitelky: Výchovná poradkyně: Třídní učitelé: Netřídní učitelé: Provozní zaměstnanci: Školní jídelna: Školní druţina: Mgr. Věroslava Borská Mgr. Marcela Skučková Mgr. Libuše Dušková Mgr. Zuzana Ledvinová, Mgr. Alena Rojíková, Mgr. Jana Erlebachová, Mgr. Jitka Pazáková, Mgr. Blanka Vamberová, Mgr. Ivana Hejdová, Mgr. Milena Fridrichová, PaedDr. Květa Emingerová, Mgr. Martina Vorlová, Mgr. Libuše Dušková, Mgr. Marcela Marvanová, Robert Chytrý, Mgr. Danuše Šťáhlavská, Martin Borský, Mgr. Marika Palivová. Mgr. Marie Fišerová, Romana Hubková, Artur Kolář, Mgr. Věra Pavlíková, Mgr. Dana Hlaváčková, Mgr. Kateřina Štíbrová, Mgr. Eliška Dyršmídová. Radka Severinová (ekonomka), Danuta Šímová (školnice), Pavlína Jakubův, Dagmar Podolková, Jiřina Vaňková a Jana Vostrá (uklízečky). Eva Amlerová (vedoucí do ), Monika Slachová (vedouci od , Danuta Šímová (domovnice), Marie Cílková, Hana Gebhartová, Miroslava Kublová, Jana Liprtová (kancelář), Věra Pleštilová, Květuše Srdínková, Lenka Zlechovcová, Martina Novotná, Ilona Závorová (kuchařky), Natálie Veselá (uklízečka). Irena Hlavsová, Romana Hubková (vychovatelky). 5

6 PŘEHLED O STAVU ŢÁKŦ VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/10 STAV ŢÁKŦ K Třída Hoši: Dívky: Celkem: Třídní učitel I Mgr. Zuzana Ledvinová II Mgr. Alena Rojíková III.A Mgr. Ivana Hejdová III.B Mgr. Jana Erlebachová IV Mgr. Jitka Pazáková V.A Mgr. Marika Palivcová V.B Mgr. Blanka Vamberová I.st.celkem VI.A Robert Chytrý VI.B Mgr. Milena Fridrichová VII.A PaedDr. Květa Emingerová VII.B Mgr. Danuše Šťáhlavská VIII.A Mgr. Martina Vorlová VIII.B Mgr. Pavla Pešková IX.A Mgr. Libuše Dušková IX.B Mgr. Marcela Marvanová II. st. celk CELKEM prům./tř 11,13 8,47 19,60 STAV ŢÁKŦ K Třída Hoši: Dívky: Celkem: Třídní učitel I Mgr. Zuzana Ledvinová II Mgr. Alena Rojíková III.A Mgr. Ivana Hejdová III.B Mgr. Jana Erlebachová IV Mgr. Jitka Pazáková V.A Mgr. Marika Palivcová V.B Mgr. Blanka Vamberová I.st.celkem VI.A Robert Chytrý VI.B Mgr. Milena Fridrichová VII.A PaedDr. Květa Emingerová VII.B Mgr. Danuše Šťáhlavská VIII.A Mgr. Martina Vorlová VIII.B Mgr. Pavla Pešková IX.A Mgr. Libuše Dušková IX.B Mgr. Marcela Marvanová II. st. celk CELKEM prům./tř 11,06 8,66 19,72 6

7 UČEBNÍ PLÁN V prvním, druhém, třetím, šestém, sedmém a osmém ročníku se vyučovalo podle vlastního Školního vzdělávacího programu, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2. UČEBNÍ PLÁN - I. STUPEŇ I. II. III.A III.B IV. V.A V.B Ţáci Učitelé Čj Cj / 3/ M Inf Prv Vl Př Hv Vv Tv Pv Disp.h UČEBNÍ PLÁN - II. STUPEŇ VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Ţáci Učitelé Čj Cj / 3/3 4/ 4/ M Inf D OvRv F Ch Př Z Hv Vv Pč /1 1/ Tv 2/ /2 2/ /2 2/ /2 2/2 2/ VP-Cj/Tv 2/ 2/2 2/ 2/2 2/ 2/ VP - - 1/1 1/1 2/2 2/

8 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Název předmětu: Vyučující Pohybové a sportovní aktivity Robert Chytrý, Martin Borský Základy administrativy Danuše Šťáhlavská Základy německého jazyka Květa Emingerová Sportovní výchova Robert Chytrý, Martin Borský Informatika pro mírně pokročilé a pokročilé Martin Borský Informatika pro mírně pokročilé Artur Kolář Ekologie Marcela Marvanová Základy ruského jazyka Květa Emingerová Domácnost Libuše Dušková Celkem hodin na škole : 415 hod. ţáci / 443 hod. učitelé Výuka plavání byla zařazena do učebních plánů ve druhém a třetím ročníku a probíhala podle rozpisu plavecké školy. Vyučující měli písemně zpracovány tématické plány jednotlivých předmětů a plány pro integrované ţáky. Vzhledem k naplněnosti úvazků učitelů základními předměty nebyla moţnost vytvořit další předměty jako nepovinné. Učitelky na prvním stupni pracovaly v metodických sdruţeních. Na počátku školního roku byly zpracovány plány metodických sdruţení, kterými se vyučující řídili. Obdobou těchto sdruţení jsou na druhém stupni předmětové komise. I tyto komise vypracovaly na začátku školního roku učební plány, které byly pro učitele závazné. 8

9 PŘEHLED PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ PŘEHLED PROSPĚCHU I. pololetí školního roku 2009/10 Třída: poč. ţ. vyznam. % prospěli % neprosp. % nehodn. % I II III.A III.B IV V.A V.B I. st. celkem , ,8 4 2,8 1 0,7 VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B II. st. celkem CELKEM , , ,0 1 0,3 II. pololetí školního roku 2009/10 Třída: poč. ţ. vyznam. % prospěli % neprosp. % nehodn. % I II III.A III.B IV V.A V.B I. st. celkem VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B II. st. celkem CELKEM PŘEHLED O CHOVÁNÍ pololetí: NTU DTU DŘŠ II.st. III.st. celkem pochvaly I II Vysvětlivky: NTU - napomenutí třídního učitele DTU - důtka třídního učitele DŘŠ - důtka ředitele školy II.st. - druhý stupeň z chování III.st. - třetí stupeň z chování 9

10 PRÁCE S INTEGROVANÝMI A TALENTOVANÝMI ŢÁKY Škola věnuje velkou pozornost ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou handicapováni různými druhy specifických poruch učení, případně jsou integrováni. Výchovná poradkyně vede přehled integrovaných ţáků a ředitelství školy spolu s ní sleduje práci učitelů s integrovanými ţáky. Učitelé především českého jazyka nebo matematiky konzultují s odborníky sestavování individuálních studijních plánů pro tyto ţáky. Řada učitelek na 1.stupni vedla v tomto školním roce kurzy náprav SPU, při nichţ se mohly individuálně věnovat kaţdému handicapovanému ţákovi. SPU jsou zohledňovány v pedagogickém procesu, ţáci mají odpovídající úlevy a vzhledem ke sniţujícímu se počtu ţáků ve třídách je moţné úspěšně aplikovat i různé nestandardní formy výuky a individuální přístup. Škola je v kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou a vyskytnuvší se problémy rychle a operativně řeší. V rámci vzdělávacích programů se snaţíme talentovaným ţákům nabídnout dostatečný prostor k seberealizaci. Ţákům je nabízena pestrá paleta volitelných předmětů s cílem pokrýt co největší spektrum ţákovských zájmů. Aby měla tato nabídka co největší efekt, rozhodlo se ředitelství školy vytvořit pracovní skupiny volitelných předmětů (tzv. workshopy) nikoli podle tříd nebo ročníků, nýbrţ podle skutečného zájmu ze strany ţáků. Škola rovněţ nabízela i různé volnočasové aktivity (různé druhy krouţků nebo nepovinných předmětů). ÚRAZOVOST Největší podíl na úrazovosti mají hodiny tělesné výchovy a chování ţáků o přestávkách i přes zodpovědný přístup učitelů a opakovaná poučení o bezpečnosti. ÚRAZY CELKEM ODŠKODNĚNÍ POJIŠŤOVNOU počet všech zapsaných úrazů 50 registrované úrazy celkem 18 počet úrazů odškodněných pojišťovnou ,- ZÁPIS ŢÁKŦ DO 1. ROČNÍKU Zápis dětí do 1. ročníku se konal ve dnech 11. a 12. února 2009 K zápisu se dostavilo celkem 31 dětí. U 5 z nich poţádali rodiče o odklad a ţádost doloţili písemně. Škola předpokládá, ţe bude otevírat ve školním roce 2010/11 jednu první třídu. 10

11 ROZMISŤOVACÍ ŘÍZENÍ Do středních škol a učilišť nastoupilo 46 ţáků z devátých tříd a 1 ţák ze sedmé třídy. Umístěni byli všichni vycházející ţáci, při rozmisťovacím řízení nedocházelo k problémům, ţáci byli většinou přijati na 1. termín, většina z nich bez přijímacích zkoušek. Z 1. stupně odešli dva ţáci do primy Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník. Přehled typů středních škol, do kterých byli ţáci přijati: Střední školy, SOU a U okresu Rakovník Škola: Počet přijatých ţákŧ Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník: 5 Masarykova obchodní akademie Rakovník: 4 Střední zemědělská škola Rakovník: 4 ISŠ Rakovník Jirkov: 5 ISŠ technická Rakovník: 6 SOU zemědělské Nové Strašecí: 8 ISŠ Jesenice 1 Střední školy, VOŠ, SOU a U mimo okres Škola: Počet přijatých ţákŧ SOU Stochov 1 SPŠ stavební Kladno 2 SOŠ a SOU Ţatec 2 SPŠ Jana Palacha Kladno 1 SOŠ a SOU Kladno 2 SŠ Kralovice 1 SZdŠ a VOŠ Kladno 5 11

12 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Ve školním roce 2009/10 bylo ve škole zaměstnáno celkem 24 pedagogických pracovníků včetně ředitelky, zástupkyně ředitelky, výchovné poradkyně, 2 vychovatelky a dále 13 pracovníků školní jídelny a 6 provozních zaměstnanců. Z 24 učitelů je 20 kvalifikovaných, 3 studují VŠ. Věkový průměr pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/10 činil 44 let, coţ je téměř stejná hodnota jako v uplynulém školním roce. Rozvrstvení pedagogické praxe, kdy převahu tvoří zkušení učitelé s dlouholetou praxí, ukazuje následující tabulka. Věková skladba pedagogických pracovníkŧ Do 35 let let let 56 let-dŧch.věk Dŧch. věk celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen celkem/ţen 6/3 9/9 3/3 3/3 3/3 24/21 Pedagogický sbor školy ve školním roce 2009/10 12

13 PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŦ V oblasti prevence sociálně patologických jevů zpracovává škola v rámci školního preventivního programu pro kaţdý školní rok samostatný dokument Plán prevence proti sociálně patologickým jevům, který definuje strategie dlouhodobých a krátkodobých cílů v konkrétních aktivitách prevence proti sociálně patologickým jevům, návykovým látkám, šikaně, rasismu, xenofobii, záškoláctví. Školní preventivní program - Plán prevence proti sociálně patologickým jevům pro školní rok 2009/10 byl plněn v rámci výuky, vzdělávacích a mimoškolních volnočasových aktivitách a přijatých opatření. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŦ Škola nebyla ve školním roce 2009/10 zapojena do ţádných rozvojových a mezinárodních programů. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ Škola podporuje a vytváří podmínky pro účast svých zaměstnanců v programech celoţivotního učení, které směřuje k získání nebo prohloubení jejich kvalifikace a zvyšuje jejich konkurenceschopnost na trhu práce. V oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) má škola v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků zpracován Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který je konkretizován se stanovením priorit vţdy pro příslušný školní rok. 13

14 ÚČAST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŦ NA PROGRAMECH DVPP VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/10 1. pololetí školního roku Čís. akce Název programu Datum Jméno, příjmení, titul Cena (Kč) Pedagogický sbor R50 Jazykový kurz AJ pro začátečníky Mgr. Zuzana Ledvinová R50 Jazykový kurz AJ pro začátečníky Mgr. Marika Palivcová R50 Netradiční hodiny Čj a liter. II Mgr. Milena Fridrichová R50 Netradiční hodiny Čj a liter. II Mgr. Martina Vorlová R50 Netradiční hodiny Čj a liter. II Mgr. Věra Pavlíková R50 Jak vybírat témata pro sloh Mgr. Milena Fridrichová R50 Jak vybírat témata pro sloh Mgr. Martina Vorlová A50 Jak napsat preventivní program školy Mgr. Martina Vorlová R50 Moderní didaktika matematiky II Mgr. Marcela Marvanová R50 Moderní didaktika matematiky II Mgr. Marcela Skučková R50 Jak jsme na tom se ŠVP Mgr. Marcela Skučková R50 BOZP a PO ve školách Mgr. Marcela Skučková 650 Celkem: pololetí školního roku Čís. akce Název programu Datum Jméno, příjmení, titul Cena (Kč) R60 Praktická výuka Čj na 1.st Mgr. Marika Palivcová R60 Praktická výuka Čj na 1.st Mgr. Ivana Hejdová R60 Praktická výuka Čj na 1.st Mgr. Blanka Vamberová R60 Pojďte si hrát/rozvoj sil. Schopností Mgr. Marika Palivcová R60 Pojďte si hrát/rozvoj sil. Schopností Mgr. Ivana Hejdová R60 Velikonoce Mgr. Dana Hlaváčková A62 Zámek Lány Mgr. Danuše Šťáhlavská A62 Zámek Lány Mgr. Milena Fridrichová A62 Zámek Lány Mgr. Martina Vorlová R60 Jak učit poválečné čs. dějiny A60 Šikana jako narušení vztahů ve skup Mgr. Milena Fridrichová Mgr. Martina Vorlová R60 Proč děti zlobí? Mgr. Martina Vorlová R60 Datové schránky,spisový a skart. řád Mgr. Věroslava Borská R61 Školská legislativa Mgr. Věroslava Borská R60 Výjezdní seminář pro ŘŠ Mgr. Věroslava Borská A60 Příprava ke konkurzu Mgr. Milena Mouchová A60 Příprava ke konkurzu Mgr. Marcela Skučková R60 Strategická teorie her Mgr. Marcela Skučková Celkem:

15 PŘEDLOŢENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŦ Ve školním roce 2009/10 škola nerealizovala ţádný projekt financovaný z cizích zdrojů. Ve školním roce 2009/10 se škola zapojila jako nefinanční partner do grantového projektu Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Rozšíření výuky Aj na ZŠ Středočeského kraje programem Super-Nature z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizace dvouletého projektu s finanční podporou ESF a státního rozpočtu, do kterého je zapojeno 13 partnerských ZŠ ve Středočeském kraji, byla zahájena a ukončena bude SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŦ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŦ VE VZDĚLÁVÁNÍ Vzhledem k tomu, ţe škola poskytuje základní vzdělání a nepřipravuje primárně své ţáky pro vstup na trh práce, nevyvíjí škola uţší spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími sociálními partnery. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 SB. Ve školním roce 2009/10 byly ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. na základě ţádosti poskytnuty informace o ţácích Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ - oddělení sociálně právní ochrany dětí a Okresnímu státnímu zastupitelstvu v Rakovníku. Ţádná soukromá osoba nepoţádala o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Informační panel je k dispozici v 1. patře v hlavní budově školy. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Ve školním roce 2009/10 neřešilo ředitelství školy ţádnou stíţnost. KONTROLY KHS Předmět kontroly: Kontrola plnění povinností stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 852/2004 o hygieně potravin. Závěr kontroly: bez závad, opatření k nápravě nebylo uloţeno. 15

16 KHS Předmět kontroly: Kontrola plnění povinností stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 852/2004 o hygieně potravin. Závěr kontroly: Nová školní jídelna zahájila provoz Dosud není provoz plně funkční. Za provozu se řeší opravy a reklamace na technologickém vybavení. Byla uloţena pokuta 1000,-Kč, řešeno s odborem výstavby MěÚ Rakovník KHS Předmět kontroly: Kontrola plnění povinností stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 852/2004 o hygieně potravin. Závěr kontroly: bez závad, opatření k nápravě nebylo uloţeno Město Rakovník Předmět kontroly: Finanční kontrola. Závěr kontroly: účetnictví lze označit jako správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné OSSZ Předmět a účel kontroly: Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného v souladu s ustanoveními zákona č. 187/2006 Sb. Závěr kontroly: ve všech kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právních předpisů, opatření k nápravě nebylo uloţeno. Pravidelné čtvrtletní kontroly hospodaření prováděné zřizovatelem proběhly bez připomínek. MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY I v tomto školním roce docházelo na 1. ZŠ k modernizaci jak nábytku, tak učebních pomůcek: - obměna staršího a poškozeného školního nábytku (lavice) učebna č obměna staršího a poškozeného školního nábytku učebna č. 9 - pořízeny: 8 tabulí, 13 počítačů, 3 notebooky, Sony mini HI-FI systém, 3 radiomagnetofony, 4 tiskárny, digitální fotoaparát, branky na házenou, běţecký pás. OPRAVY A REKONSTRUKCE Provedené opravy a rekonstrukce: - vymalování několika učeben dle plánu - oprava šatnových kójí - výměna světel a výbojek v obou tělocvičnách - drobné opravy a údrţba, oprava ţaluzií, tabulí, kopírky 16

17 VYUŢÍVÁNÍ DIDAKTICKÉ A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Počítače v učebnách výpočetní techniky jsou pravidelně vyuţívány ve skupinách volitelného předmětu informatika a v předmětu praktické činnosti. Počítačové učebny jsou také vyuţívány i vyučujícími ostatních předmětů, kteří zde mají moţnost přístupu k internetu a pracovat s různými počítačovými výukovými programy. Nejčastěji zde probíhala výuka českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a praktických činností. Velká část pedagogického sboru rovněţ vyuţívá výpočetní techniku při administrativní činnosti, k přípravě na vyučování či k získávání informací na internetu. Na prvním stupni jsou PC vyuţívány nejen k individuální práci ţáků, ale i k odstraňování specifických poruch učení. Škola zpřístupnila učebnu výpočetní techniky pro ţáky i mimo vyučování. Pod dohledem informatika si zde mohou ţáci sami vyhledávat různé informace na internetu, zpracovávat referáty pro výuku, vyzkoušeli si různé uţivatelské programy, nebo chatovali na internetu. Vyuţívány jsou také učebny vybavené interaktivními tabulemi s připojením přes počítač s dalšími audio a video médii. ROZVOJ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI Kaţdým rokem se zvyšuje počet učitelů, kteří při přípravě na výuku vyuţívají PC, vyhledávají informace na internetu, vyuţívají pro interaktivní výuku počítačové učebny a učebny s interaktivními tabulemi. AKCE POŘÁDANÉ PRO ŢÁKY Škola se zúčastňovala takřka všech odborných, kulturních i sportovních soutěţí, které byly vyhlašovány. Kromě těchto soutěţí (naše úspěchy jsou uvedeny níţe) naši pedagogové pořádali pro ţáky školy své vlastní soutěţe (třídní, případně celoškolní) a organizovali pro ţáky i další různé aktivity ( např. exkurze, návštěvy divadelních představení, školní výlety, besídky, dopravní výchovu na dopravním hřišti apod.) EXKURZE EXKURZE A ŠKOLNÍ VÝLETY Třída Třídní učitel Datum Místo Pedagogický dozor I. Ledvinová DivadloS+H, Výstava hraček Ledvinová II. Rojíková DivadloS+H, Výstava hraček Rojíková III.B Erlebachová Archiv Rakovník Erlebachová V.A Palivcová Velikonoce v muzeu krojů Palivcová V.A Palivcová Planetárium,Království železnic Palivcová 17

18 V.A Palivcová Archiv Rakovník Palivcová V.B Vamberová Planetárium,Království železnic Vamberová V.B Vamberová Archiv Rakovník Vamberová VI.A Chytrý Archiv Rakovník Fridrichová VI.B Fridrichová Archiv Rakovník Fridrichová VI.B Fridrichová Národní galerie, Pražský hrad Fridrichová VI.B Fridrichová Velikonoční výstava Kněževes Fridrichová VII.A Emingerová Národní galerie, Pražský hrad Emingerová VII.A Emingerová Velikonoce v muzeu krojů Emingerová VII.A Emingerová Keramická dílna Křivoklát Emingerová,Štíbrová VII.A Emingerová Ukázka řemesel - Zbečno Emingerová, Fridrichová VII.B Šťáhlavská Národní galerie, Pražský hrad Šťáhlavská VII.B Šťáhlavská Velikonoce v muzeu krojů Šťáhlavská VIII.A Vorlová ZOO Plzeň Vorlová, Dušková VIII.A Vorlová Velikonoce v muzeu krojů Vorlová VIII.A Vorlová Techmánie Plzeň Vorlová VIII.B Borský ZOO Plzeň Borský VIII.B Borský Techmánie Plzeň Kolář IX.A Dušková Geologická exkurze - Skryje Dušková IX.B Marvanová Geologická exkurze - Skryje Marvanová IX.B Marvanová Techmánie Plzeň Marvanová ŠD Hlavsová Praha - letiště Ruzyně Hlavsová, Hubková VÝLETY Třída Třídní učitel Datum Místo Pedagogický dozor I. Ledvinová Koněprus. jesk.,medvědárium Ledvinová II. Rojíková Koněprus. jesk.,medvědárium Rojíková III.A Hejdová Koněprus. jesk.,medvědárium Hejdová III.B Erlebachová Koněprus. jesk.,medvědárium Erlebachová IV. Pazáková Koněprus. jesk.,medvědárium Pazáková V.B Vamberová Lesní stopování,chko Křivoklátsko Vamberová VI.A Chytrý Vojtův mlýn Chytrý VI.B Fridrichová Skryje Štíbrová VII.A Emingerová Skryje Emingerová VII.B Šťáhlavská Skryje Šťáhlavská VIII.A Vorlová Západní Čechy Vorlová VIII.B Borský Vojtův mlýn Borský IX.A Dušková Západní Čechy Dušková ŠD Hlavsová Beckiland Praha Zličín Hlavsová, Hubková Kromě uvedených aktivit pořádaly třídní učitelky na 1. stupni celou řadu zajímavých akcí buď společně nebo individuálně. Připravovaly ţáky na různá kulturní vystoupení, tělovýchovné a sportovní soutěţe (výsledky z okresních, případně krajských kol uvádíme na jiném místě). S dětmi se rovněţ zúčastnily i celé řady kulturních představení (hudební pořady, divadelní hry apod.). Ţáci 2. a 3.ročníku absolvovali plavecký výcvik. Obdobně tomu bylo i v případě učitelů 2. stupně. Se ţáky třídní učitelé rovněţ navštívili celou řadu divadelních a hudebních představení, organizovali pro ně návštěvy muzeí a galerií, 18

19 knihovny, pořádali různé exkurze (viz přehled výše), chodili se ţáky bruslit, ţáci především 7. a 8. ročníku se zúčastnili lyţařského výcviku. Nejdůleţitější akce jsou uvedeny v chronologickém přehledu ze ţivota školy. Naše škola vyuţila moţnost ţádat o grant MěÚ Rakovník a pí. učitelka Vorlová (protidrogový koordinátor) připravila projekt, na který jsme získali finanční příspěvek. Vybraní ţáci 2. stupně se v rámci projektu zúčastnili adaptačního kurzu, který byl zaměřen na primární protidrogovou prevenci. ÚSPĚCHY ŠKOLY V OKRESNÍCH A REGIONÁLNÍCH SOUTĚŢÍCH Datum: Akce / jméno: Umístění Rakovnický sprint Petr Holeček IX.A (V. kat.) Petr Kabele VII.B (IV. kat.) Atletický čtyřboj (okresní soutěţ) Petr Kabele VII.B (mladší ţáci) Petr Holeček IX.A (starší ţáci) Druţstvo mladších ţáků Rakovnický vytrvalec Jan Jelínek III.B Petr Holeček IX:A Podzimní botanická soutěţ (okresní soutěţ) Jan Gregor V.A 1. místo 2. místo 1. místo 1. místo 2. místo 2. místo 3. místo 3. místo Přírodovědný klokan Tereza Kladišovská IX.B místo Lenka Gregorová VIII.A místo Lucie Krobová IX.B 3. místo Stolní tenis okresní kolo ZŠ Školní druţstvo hoši III. kategorie 2. místo Basketbal okresní kolo Školní druţstvo hoši 3. místo Literární soutěţ Tmavomodrý svět Veronika Bayerová 1. místo Karel Chudoba 1. místo Lucie Zelenková 2. místo Daniel Holý 1. místo Lucie Krobová 2. místo Tereza Burešová 3. místo ORION Florbal Cup Školní druţstvo starších ţáků 3. místo Přírodovědná soutěţ Vánoční kapr Jan Gregor V.A (1. kategorie) 3. místo Karlovarská skřivánek soutěţ ZŠ Kristýna Jelínková (kategorie A) 3. místo Soutěţ v anglickém jazyce okresní kolo Roman Štěpka (kategorie II. A) 2. místo Dětská scéna recitace jednotlivcŧ I. kategorie Martin Benda 2. místo III. kategorie Kristýna Jelínková 1. místo Silový čtyřboj Kategorie starší ţákyně 1. místo Kategorie starší ţáci 3. místo Ekologická soutěţ okresní kolo Jan Gregor V.A (1. kategorie) 3. místo Aleš Zwettler V.A (1. kategorie) 3. místo 19

20 Rakovnická laťka I. kategorie Miroslav Engelthaler 2. místo Výtvarná soutěţ Škola základ ţivota Jiří Mrázek 3. místo Porta pěvecká soutěţ I. kategorie Martin Kukla 1. místo I. kategorie Kristýna Štěpková 2. místo Soutěţ mladých zdravotníkŧ Školní druţstvo II. stupně 3. místo Atletika -jednotlivci Jan Jelínek III.B skok do dálky 1. místo Karolína Šmídová II. tř. hod míčkem 2. místo Jan Jelínek III.B vytrvalost 2. místo Karolína Kozáková V.tř. běh na 50m 3. místo Volejbal ZŠ okresní kolo Školní druţstvo hoši 2. místo Zlatá srnčí trofej okresní kolo Jan Gregor V.A 1. místo Aleš Zwettler V.A 2. místo Olympiáda atletika Petr Kabele hod míčkem 1. místo Kristýna Kleknerová hod míčkem 3. místo Olympiáda - hry Volejbal hoši 2. místo Basketbal hoši 2. místo Softbal ZŠ Školní druţstvo hoši 2. místo Školní druţstvo dívky 3. místo Novostrašecký florbalový turnaj Školní druţstvo dívky; 2. místo MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY Škola pronajímá v době mimo výuku různým subjektům (sportovní oddíly, dětské a mládeţnické organizace a další zájmové a vzdělávací subjekty) školní tělocvičny a učebny ke sportovním a zájmovým, či vzdělávacím aktivitám. Škola spolupracovala při zajišťování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se Vzdělávacím zařízením Středočeského kraje, střediskem Rakovník. Ve škole se konala řada seminářů a kurzů pro učitele škol rakovnického okresu. Ve škole také zkouší ţenský pěvecký sbor Magistrae Raconenses. CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ V ŢIVOTĚ ŠKOLY ZÁŘÍ Slavnostní zahájení školního roku Výuka dopravní výchovy - dopravní hřiště - 1. stupeň Sportovní odpoledne pro ŠD (ve spolupráci s DDM) Exkurze 8. tříd do ZOO Plzeň Stop drogám protidrogové prevence III.A, III.B, IV Třídní schůzka rodičů ţáků 1. třídy 20

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Obsah

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2. UMÍSTĚNÍ ŠKOLY... 3 3. KLIMA ŠKOLY... 3 4. PREZENTACE... 3

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2011/2012 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více