Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007"

Transkript

1 DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007 DEN MATEK NA SOKOLOVN VE VELKÉM STYLU V nedli 13. kvtna se v místní sokolovn poádal ke Dni matek velkolepý den. Pro své maminky zde vystoupily dti z mateské školky, Dechový orchestr mladých z Chotboe, dti a mládež ze ZUŠ, poboky Krucemburk a probhlo slavnostní otevení nového víceúelového hišt za úasti významných osobností. Hrál se také pátelský fotbalový zápas mezi TJ Sokol Krucemburk a Perunem Hluboká. Udily se klobásky, pekly se bramboráky, maminkám se rozdávaly kvtiny, prost krásné pohodové odpoledne. Více na stran. 2. TIŠÍ BLÁZNI, ANEB CO NOVÉHO NA ZAÁKU. Vtšina lidí jim jinak neekne. Sedí tiše u vody a za každého poasí ekají na svj rekordní úlovek. Kopají žížaly, vaí kukuici, míchají všelijaké ingredience, nakupují spousty rzných návazc, speciálních splávk, hák, dvojhák, trojhák. A to všechno jenom proto, aby po dlouhých strávených hodinách u vody pinesli dom svj vytoužený úlovek. A nkteí chytají prost jenom tak, pro potšení ve stylu chy a pus. Naše místní organizace RS Krucemburk má 224 len, z toho 47 dtí a mládeže, což ji adí na první místa organizovaných zájm v Krucemburku. Tak jsme se vyrazili podívat na Zaák a poptat se, jak se našim rybám daí. Stojí to za prd, tahám samé menky, slyšíme od prvního rybáe hned po píchodu. Já už jsem jich vytáhl pt, jednoho pkného lysáe jsem zapytloval, ale poslední pl hodiny ani uk. Bude to asi tím, že se otoil vítr, mudruje další. A tak jsme se dozvdli spoustu vcí, pro to zrovna nebere, a nebo práv naopak bere. Hodinka procházky kolem rybníku nám poskytla dostatek informací k vytvoení otázek pro pedstavenstvo MO RS Krucemburk. Jak to s místní organizací rybá vypadá, v jakém stavu jsou hráze a co rybáe eká do budoucna se dotete na stran.5. VÁŽENÍ OBANÉ Chtl bych Vám podkovat za velký zájem o náš asopis. Posíláte nám opravdu velké množství lánk a tžko se vybírají ty nejzajímavjší k otisknutí na omezený poet našich stránek. Pokud v tomto vydání svj lánek nenajdete, nezoufejte. Budeme se snažit otisknout tyto lánky v dalším ísle. Pracujeme také na úprav webových stránek, abychom v budoucnu mohli takové lánky zveejnit alespo prostednictvím internetu. Za celou redakci Vám peji krásné léto plné pohody a dkuji za Vaši píze. R. Dopita - šéfredaktor

2 DEN MATEK NA SOKOLOVN VE VELKÉM STYLU pokraování ze strany 1 Zbytek odpoledne se odehrával za sokolovnou. Pes bránu víceúelového hišt se vinula slavnostní páska, která ekala na své pestižení a zahájení jeho oficiálního provozu. Nedlní odpoledne 13. kvtna bylo doslova nabité programem. Všechny maminky, babiky, prababiky u vchodu pivítal náš starosta pan Havlíek a pan Hulák, radní kraje Vysoina. Každá od nich dostala tradiní symbol lásky - perníkové srdíko. Celou akci zahájil po boku našeho pana starosty ing. Jan Kasal, 1. místopedseda poslanecké snmovny PR. Jako první vystoupily naše malé dti z mateské školky. Jejich pásmo složené z básniek, písniek, scének a cviení, se všem velmi líbilo. Bylo vidt, že nacviování muselo být velmi nároné, a proto dtem a paním uitelkám z MŠ patí velké podkování. starosta p. Havlíek a p. Hulák,radní kraje Vysoina Páska byla pestižena panem Krátkým, místostarostou eské obce sokolské, paní Smejkalovou, starostkou Havlíkovy župy sokolské, panem Hulákem, radním kraje Vysoina, panem Havlíkem, starostou Mstyse Krucemburk, panem Štillem, editelem firmy Elasta, panem Kujanem, zastupitelem Mstyse Krucemburk a panem Kubovým, jednatelem TJ Sokol Krucemburk. Po pestižení pásky nastoupila na hišt mužstva TJ Sokol Krucemburk a Perun Hluboká k prvnímu slavnostnímu pátelskému zápasu. Následovalo vystoupení ZUŠ, poboky Krucemburk. Maminky si poslechly flétnový koncert dtí pod vedením místního uitele pana Milana Ondráka a díví pvecký sbor pod vedením paní Marty Rejškové. Venku pod bízami se poté uskutenil koncert Dechového orchestru mladých z Chotboe pod taktovkou pana Milana Moce, editele ZUŠ Chotbo. Bhem celého odpoledne zajišovali lenové Sokola oberstvení formou uzených klobásek, bramborák na lávovém kameni, vychlazeného piva a nealkoholických nápoj. Dkujeme všem zúastnným. TJ Sokol Krucemburk foto Dušan Mikulecký Podkování Z dvodu ohrožení okolí, musela být zvýšena bezpenostní konstrukce se sítí smrem k budov. Konstrukci zhotovila pouze za materiálové náklady firma Zámenictví Šulc Petr Krucemburk. Tímto bychom jí chtli podkovat. TJ Sokol Krucemburk

3 SVÁTEK MATEK Letošní, již tradiní besídka k Svátku matek se tentokrát konala v sokolovn. Program besídky byl velice pkný a vhodn tak doplnil celé svátení odpoledne. Chtli bychom touto cestou podkovat editelce mateské školy M. Misaové, uitelkám D. Kasalové, D. Misaové, I. Markové, L. Beránkové a cviitelce nejmenších sokolík M. Málkové za trplivost a práci s nimi. Naše podkování patí též vedoucí poboky ZUŠ M. Rejškové, všem úinkujícím, M. Bízovi ze Ždírce nad Doubravou za ozvuení a lenm TJ Sokol Krucemburk za vytvoení píjemné atmosféry celého odpoledne. Za výbor MO KDU-SL Krucemburk Zrzavý Jií závodníky se zúastnili závodníci z Jihlavy, Chotboe, Hlinska a dalších okolních míst. Závodm pálo poasí, bouka pišla 30 minut po jejich ukonení. SVÁTEK DTÍ VE STARÉM RANSKU I za nepíznivého poasí jsme uspoádali na hišti ve Starém Ransku odpoledne plné soutží na oslavu Dne dtí. Pipravili jsme dvanáct rzných stanoviš, na nichž si dti vyzkoušely nejen fyzickou, ale i vdomostní zdatnost. Za každou zdárn splnnou disciplínu dostaly zaplaceno kuponkem. Za nastádané kuponky si potom nakupovaly u stolu plného rzných sladkostí, hraek, drobných poteb a dalších dárek. Byly pipraveny ti základní trat upravené pro jednotlivé vkové kategorie od pedškolák pes školáky a juniory až pro elitní závodníky (celkem 9 kategorií). Závodu se zúastnili též dva úadující misti eské republiky v maratónu horských kol, jeden jako divák, druhý závodil v kategorii Elite, kterou také vyhrál. Z domácích závodník vyhráli Pavel Soukup ml., Lin a Alžbta Havlasová, druhá místa obsadili Martin Máel ml. a Tomáš Stuna z poádajícího oddílu. Víme, že v píštím roce se podaí uspoádat závody opt a s lepší propagací i vyšší úastí krucemburských závodník. Dkujeme pedevším Úadu mstyse Krucemburk, Raneckému polesí, firm ELASTA-VESTIL, spol. s r.o., paní Jiin Moravcové, firm ELKO Kopecký, firm Rehau, s.r.o., a firm PLASTOCHEM BRNO, s.r.o., za poskytnutí krásných cen pro vítze. KROUŽEK ŠACHIST Martin Máel sportovní editel Cyklo klub Plastochem Naštstí jsme získali podporu spousty sponzor, díky kterým jsme mohli nakoupit krásné ceny. Patí jim proto velký dík. Myslíme si, že i pes hrozící déš se dtí sešlo pomrn dost a všechny odcházely plné zážitk a dárek. Milým zpestením odpoledne byla jist i nabídka míchaných nápoj, které míchané pímo na míst potšily nejen dti, ale i dosplé. Chtli bychom touto cestou podkovat všem pomocníkm a poadatelm, kteí si našli as a vnovali ho dtským hrám. CYKLISTICKÉ ZÁVODY V KRUCEMBURKU RW, HJ, MS Domácí Cyklo klub Plastochem uspoádal dne na ece první závody horských kol zaazené do seriálu závod Bikové úterky. První závod se uskutenil v Herálci, druhý v Krucemburku a finále v Hlinsku. Závodu se zúastnilo celkem 30 cyklist. Mimo domácí krucemburské V sezon 2006/2007 hrál TJ Sokol Krucemburk Krajskou soutž západ. Soutže se úastnila ptilenná družstva. Po. Družstvo V R P Body Partie Skóre 1. SK Holcim Prachovice B Sokol Lázn Bohdane Dymák Hem. Mstec B ŠK Polabiny F V 5. ŠK Vysoké Mýto C V 6. TJ Sokol Krucemburk TJ Sokol Krouna V 8. Cyclo Content Pardubice TJ Štefanydes Polika E V 10. TJ Štefanydes Polika D V listopadu opt zane nová šachová sezona. Touto cestou chceme pozvat všechny zájemce o šachovou hru do sokolovny v Krucemburku (každý pátek od 18 hodin).

4 ŽÁKOVSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ se konal v Krucemburku 4. roník žákovského šachového turnaje. Zúastnilo se ho 6 žák a 2 žákyn. Hrálo se ve zrychlené he 2 x 10 minut. Šachový oddíl dkuje za sponzorský dar mstyse Krucemburk. Celková tabulka 1. Janáek Jan 6 b. 2. Janáek Tomáš 4,5 b. 3. Piklopil Jan 4 b. 4. Havlíek Josef 3,5 b. 5. Soukup Jan 3 b. 6. Janáek Filip 3 b. 7. Havlíková Anežka 2 b. 8. Havlíková Dorotka 1 b. Starší žáci Mladší žáci Žákyn 1. Janáek Jan 1. Janáek Tomáš 1. Havlíková Anežka 2. Piklopil Jan 2. Soukup Jan 2. Havlíková Dorotka 3. Havlíek Josef 3. Janáek Filip Msíc kvten se nesl v duchu oslav Dne matek. Maminkám jsme chtli popát hezkým vystoupením v místní sokolovn. A tak jsme nacviovali a nacviovali básn, písn, scénky, v nichž se odrazil jeden den práce a starostí maminek, radosti a hry dtí. 17. kvtna jsme se sešli slavnostn obleeni. Víte pro? To aby nám to na fotografiích co nejvíce slušelo. Pro 29. kvtna stál ped školkou v pl osmé autobus? No pece celá školka jela na výlet. Kam? Za zvíátky do ZOO v Jihlav. Poasí nám pálo, a to zrána vypadalo na poádný déš. S sebou jsme si vezli dobrou náladu, ranec buchet, zásobu pití. Vrátili jsme se všichni spokojeni a plni krásných dojm. Msíc erven zaal oslavou svátku dtí s hledáním pokladu. Bude pokraovat ve znamení sportovních aktivit, turistických i cyklistických výlet s poznáváním blízkého okolí. 25. ervna ekalo budoucí prváky slavnostní rozlouení s mateskou školou. Mezi pravidelné kulturní akce patila pohádka Zahrada a návštva divadélka Úsmv s pohádkami O zlaté rybce, Šípková Rženka a Jak koátko zapomnlo moukat. Kolektiv MŠ peje všem krásné léto plné sluníka, zážitk a pohody. ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kolektiv MŠ DNÍ V MATESKÉ ŠKOLE V naší MŠ se stále nco dje. V msíci dubnu jsme se vydali na tajemnou cestu do PRAVKU. Inspirací nám byl film Cesta do pravku promítaný v místním kin. Od toho dne v jednotlivých tídách zaala vznikat pravká krajina. Využívali jsme poznatky z encyklopedií, vlastních knih dtí, videonahrávek a z pírodních materiál, které jsme získávali hledáním a sbrem na vycházkách. V bohaté míe pispla i pedstavivost a fantazie dtí. Pravkou krajinu vhodn oživila spousta dinosaur pinesených dtmi z domova.spolený tvrí duch pinesl radost nejen z hmatatelných výsledk, ale také posílil sebevdomí dtí a pispl zárove ke stmelení kolektivu. KAM S NIMI?. ANEB ODPADY V REGIONU Tato nerudovská otázka nás napadla v hodin chemie, kdy jsme se zamýšleli nad tím, co všechno se ukrývá pod pojmem odpady a kde vlastn tyto odpady koní. Proto jsme se 17. kvtna pod vedením pí u. Bencové vydali na exkurzi a navštívili jsme nkterá místa v našem regionu, kde se odpady ukládají, tídí, pípadn dále zpracovávají. Nejprve jsme jeli do Ronova u Pibyslavi. Tam jsme mohli vidt obrovskou skládku a recyklaci papíru. Slisovaný sbrový papír poslouží k výrob papíru stejn, jako když se papír vyrábí ze deva. Takto je možné papír recyklovat ptkrát až sedmkrát. Používá se pak na papír novinový, sešitový i toaletní a na zhotovování lepenkových krabic. ODAS Žár nad Sázavou byl dalším místem, kam jsme zavítali. Pi prohlídce sbrného dvora jsme vidli svoz odpadu, jeho tídní, lisování a další pepravu. Nejvíce nás zaujala recyklace plast. Každý druh plastu je zpracováván jinou technologií, protože má jiné složení a vlastnosti. Vlákna vyrobená z PET lahví se nap. používají do výplní zimních bund, spacích pytl nebo se pidávají do tzv. zátžových koberc. Ze smsi rzných plast lze vyrábt zahradní nábytek nebo protihlukové stny u dálnic. Naše putování konilo ve Veselíku, kde nám pedvedli manipulaci s nebezpeným odpadem. Jsou to nap. televizory, monitory, mikrovlnné trouby, mrazniky, akumulátory, ale i léky, barvy, lepidla a další. Nebezpené odpady jsou sbírány ve dvorech se speciálními ekosklady nebo je svážejí pojízdné sbrny nákladní automobily vybavené speciálními kontejnery. Na všech místech, která jsme navštívili, nám bylo zdraznno, jak dležité je tídní odpad. Má to smysl, tite odpad. Exkurze byla zajímavá a pouná, byl to pkn prožitý den. žáci 9. tídy Diabetes mellitus V hodinách chemie jsme se uili o pírodních látkách, které mají dopad na lidské zdraví. V souasné dob je

5 pomrn rozšíena nemoc lidov zvaná cukrovka odborn diabetes mellitus. Zajímalo nás, co je podstatou nemoci, jaké jsou její projevy a vliv na celkové zdraví lovka. Lenka Knobová, žákyn 9. tídy, podle své osobní zkušenosti nám k této problematice ekla více. Vypracovala projekt s názvem Diabetes mellitus. Formou zajímavé pednášky doplnné výukovým videoprogramem Cukrovky se nebojíme a praktickými ukázkami pomcek pro nemocné se žáci 2. stupn naší školy dozvdli dležité informace o diabetu a o tom, jak s touto nemocí žít, aby lovk byl co nejmén omezován, jak pizpsobit stravu i denní režim. Dále mli všichni možnost zmit si hladinu cukru v krvi glykémii. Nakonec jsme si mohli ovit získané vdomosti v krátkém testu. Jeho výsledky dosvdily, že žáci byli vnímaví a pozorní. Celý projekt tímto nekoní, bude pokraovat dál v hodinách zdravovdy. Dkujeme Lence za zajímavou výukovou akci a pejeme jí hodn úspch ve studiu na stední zdravotnické škole. žákyn 9. tídy Tiší blázni, aneb co nového na Zaáku. Pokraování ze strany 1 Z informací získaných od místních rybá jsme vytvoili otázky, které jsme položili pedsedovi MO RS Krucemburk panu Alešovi Málkovi a zástupci hospodáe panu Miroslavu Nejedlému. Beh pod Macurákem a u silnice se rozpadá. Jakým zpsobem je plánujete opravit a jak se to ešilo do te? Do te se to ešilo zásypem kamení, a protože jedna tatra kamene stojí zhruba 8000,- K bez dopravy, tak jsme se rozhodli, že to bude každý rok jedna tatra. Pomáhá to? Pomáhá. Je to dobré, jiná dostupná alternativa není. íká se, že se bude Zaák na podzim vypouštt a opravovat hráz. Co je na tom pravdy? Tato alternativa se zvažovala, ale po bližším prozkoumání jsme zjistili, že hráz je v poádku a vodu propouští stará prkna ve stavidle. Ty budou vymnny v prbhu léta za plného stavu vody. V posledních letech voda na Zaáku zapáchá. ím je to zpsobené? Na Macuráku tomu tak není. Na Macuráku tomu tak není, protože se každý rok loví a tím se voda obmuje. Na Zaáku je silná vrstva sedimentu, která by byla poteba odstranit a samozejm k tomu pispívá i teplejší klima spojené s menším pítokem vody do soustavy. Plánujete tedy to "bahno" njak odstranit a jakým zpsobem? Možností by bylo pomocí techniky sediment vytlait za hráz, ale sedimenty z rybník se dnes považují za nebezpený odpad a vyvezením na skládku se investice zdesetinásobí na cca jeden milion korun. Bohužel takovou investici si nemžeme dovolit. Navíc jsme pouze nájemci, majitelem je Mstys Krucemburk. Je to o dalším jednání do budoucna a o snaze se pokusit získat njaký grant nebo dotaci. Místní rybái mluví o špatné násad, že se prý na Zaák vysadili kapi z njakého zneištného rybníka. íkají jim "NAFÁCI". Co je na tom pravdy? Jedná se zejm o 120 kg kapr, což je zhruba 40 až 50 kus ve velikosti kolem 50cm, které byli ureny na závody. Pocházeli ze sádky ve Ždírci n. Dobravou, kde pišel pívalový déš a nkde asi došlo k úniku nafty nebo podobných látek, které se dostaly do sádky. Msto zavolalo odbor životního prostedí, ale na nic závažného nepišli. Do dnes nám nepišlo žádné vyjádení o zneištní vody. Kapi byli ze sádky sloveni a vypuštni na vyištní pes zimu do komorovacího rybníka na Hatích. Na jae se vysadili na Zaák. "Od nkterých rybá poslouchám, že se jíst nedají od jiných zase že ano. Tak nevím co je na tom pravdy, já ty ryby nejedl, ale tch padesát kapr je z celkové osádky deseti metrák zanedbatelný poet." íká pan Nejedlý. "Na podzim se vysadilo na Zaák 9 metrák kapr a také 3 metráky tolstolobik." dodává pedseda pan Málek. Rybái si nám postžovali, že nejsou brigády, a že si je musí zaplatit. Co nám k tomu eknete? Práce je dost, jenom už neposíláme pozvánky, protože vtšinou nikdo nepišel. Zájemci o brigády se mžou hlásit u hospodáe pana Jaroslava Málka a nebo jeho zástupce pana Nejedlého. Vtšinou to bývá spíš naopak. Hodn rybá si radji brigády zaplatí, než aby trávili as na brigád. Sumá úlovk MO RS Krucemburk za rok 2006 Kapr 495 ks 866 kg Lín 18 ks 5,7 kg Štika 10 ks 21 kg Candát 2 ks 2,6 kg Sumec 1 ks 7,5 kg Úho 7 ks 10 kg Amur 1 ks 2,8 kg Ostatní ryby kg Co se chystá nového do konce roku? Na podzim by se mla zahájit výstavba nového chovného rybníka pod Rychtákou o výme 0,7 ha. Do budoucna to znamená, že by se nám mohlo podait zvýšit množství ryb pro násadu a nabízí se možnost z chovného Macuráku udlat další sportovní vodu. Na konci podzimu nás eká lenská schze, kde se bude volit nový jednatel a lenové dozorí rady. Naším cílem je omladit vedení svazu. Všichni lenové budou s termínem schze v as obeznámeni. Vím, že se sejdeme v hojném potu. Chcete dodat nco na závr? "Na závr bych chtl podkovat vedení Mstyse Krucemburk za vstícný pístup k rybáskému spolku. A také bych chtl podkovat panu Janu Šulcovi za dlouholetou výchovu našich mladých rybá. V našem spolku je jich zhruba 50 a velice m tší, že se vnují tomuto krásnému koníku", dodává pedseda. Roman dopita, Tomáš Trávníek

6 OTEVENÝ DOPIS ZASTUPITELSTVU MSTYSE KRUCEMBURK Vážení zastupitelé, dovoluji si Vás touto cestou zdvoile požádat o odpov na následující dva dotazy. iním tak veejnou formou, aby se popípad mohli pipojit i ostatní obané svými pipomínkami, i dotazy. Za minulého vedení obce mn tato forma dotaz nebyla umožnna, a proto doufám, že te tomu bude již jinak. Patím mezi obyvatele, kteí tak zvan bydlí na hlavní silnici. Jejíž souasný velmi silný provoz iní obývání v takových domech docela složitým. Kdo tohle zná, jist ví, o em mluvím. Proto m zcela nedávno zaujala informace, že obané Želetavy (obec na silniním tahu z Jihlavy na Znojmo) dostali z fond od Evropské unie nenávratnou dotaci na výmnu oken a opravu zdí vystavených vlivu silnice 1 tídy. Proto se ptám, zda-li by jste vy, naši zastupitelé, mohli iniciovat takovou pomoc i našim obanm žijících na silnici, ku prospchu nejen jich samotných, ale i ke zlepšení tváe Mstyse Krucemburk? Druhý dotaz iním ohledn naší bývalé starostky paní Pecinové. Chtl bych se zeptat, jak je možné, že bývalá paní starostka, která je od listopadu loského roku ve stavu nemocných, se chová jako by vbec nemocná nebyla. Pracuje, voln bez jakéhokoli omezení se pohybuje, navštvuje jednání zastupitelstev? Což bylo už v podstat na prvním listopadovém zastupitelstvu v kin, kde se celý veer volil nový starosta, rada a zastupitelé skládali slib. To už byla nemocná a dle mého názoru již tehdy, stejn jako i te porušovala léebný režim. A nemocí pokrauje i v tomto roce. Jak je možné, že i nadále pi pobírání maximálních nemocenských dávek navštívila zastupitelstvo v únoru, dubnu a v ervnu rozšíenou radu? Navíc 12.kvtna ve Štíím dole organizuje celodenní akci pro dti, což jí zabralo jist více než pouhý jeden den. Pokud vím, tak lovk na nemocenské má být doma a maximáln dostane tyi hodiny vycházek, vtšinou rozdlených na dv hodiny dopoledne a odpoledne. Nikde jsem nevidl, že by ml nkdo vycházky do deseti, nebo jedenácti hodin veer, kdy nkterá zastupitelstva teprve konila. Pokud vím, dostává navíc každý zastupitel finanní odmnu za zasedání. Takže se ptám, jsou nkteí mezi námi rovnjší mezi rovnými? Je normální, že pro rekreaní stedisko Štíí dl poádá celodenní akce, pivydlává si jako zastupitel a to všechno na nemocenské a za maximální nemocenské dávky? Naše peníze? Potom mi to pipadá jako zneužívání sociálních systém v R, konec konc hodn by mohl íci obvodní léka, ale toho k nám dosadila peci také bývalá paní starostka. Pokud vím tyto dávky jí vyplácí Mstys Krucemburk, a proto se na Vás obracím s tímto dotazem. Nechci nikoho urážet nebo napadat, ale pravidla v našem stát jsou pro všechny stejná, a tak nevím, pro by naše bývalá paní starostka mla být výjimkou. Bu je tedy nemocná a podle toho by se mla také chovat. Nebo se naskýtá otázka, zda není nemocná jen úelov tak, aby mohla pobírat maximální nemocenskou dávku z pokladny státu, pedpokládám tak asi ve výši cca ,- K, nebo z cca ,- K platu starostky to asi jiná ástka asi nebude. Je zajímavé, že po tom co jsme se dozvdli v jakém stavu bylo hospodaení obce za její vlády, se ješt i te stává žábou na prameni obecních prostedk. Nesmíme totiž zapomenout ani na tak zvaný Zlatý padák, což je odstupné ve výši 5-ti násobku msíního platu. Takže, i když obec Krucemburk (Mstys), nic nezískala, jeden oban, resp. obanka na tom pinejmenším velmi dobe vydlává. Dkuji pedem za odpov na mé dotazy a jsem s pátelským pozdravem INFORMACE Z RADY Jií Holas Rada schválila navýšení nabídkové ceny za pípojku NN pro OV na ástku K z pvodní ceny K z dvod nutnosti umístit mení spoteby do velína OV, s ímž nabídka nepoítala. Rada schválila dotaci Spolenosti Jana Zrzavého v celkové výši 4000 K. Rada schválila cenu za inzerci v asopise Domov na ástku 1000 K za formát A4. Rada schválila proútování závazk a pohledávek pro rok Rada uložila podání žádosti na MÚ Chotbo ohledn vyjmutí pozemk z pdního fondu na stavbu hbitova Rada schválila zápis do kroniky mstyse Krucemburk za rok 2006 Rada schválila nabídku pana Piklopila na provedení opravy elektroinstalace v domech p. 345 a 193 za cenu K za jeden byt a souhlasí s nabídkou výmny pívod do el. m. rozvad v cen K. Rada rozhodla, aby žádosti dobrovolných neziskových organizací o finanní píspvek pro další rok byly podány vždy do konce msíce listopadu. Rada rozhodla, aby výstava fotografií pana Binka poádaná Spoleností Jana Zrzavého byla z dvod soubhu se svatebními obady umístna ve velké zasedací místnosti Úadu mstyse Krucemburk. Rada projednala kontrolu prbhu prací na rekonstrukci byt v bytových domech p. 193 a 345. Rada projednala kontrolu prbhu prací na výstavb dvojdomku na Vinikách Rada schválila zpsob pidlení volného bytu v dom p Z uchaze byly vybrány tyi rodiny s dtmi. Výbr jedné rodiny bude proveden za osobní úasti uchaze formou losování, které provede nezávislá osoba. Rada projednala žádost TJ Spartak Staré Ransko o pronájem pozemk p.. 84, 85, 44/2 (podle KN) a p.. 94 (podle PK) na dobu 20 let, výše nájmu 1 K, a doporuuje ji ke schválení zastupitelstvem. Prodej tlakové nádrže z CHOV jako nepotebného materiálu Sboru dobrovolných hasi Jitkov za cenu 5000 K. Rada schválila vydání pedbžného souhlasu s finanní spoluúastí mstyse Krucemburk na oprav kostela sv. Mikuláše (nezbytné pro získání dotace) Rada schválila nákup malotraktoru s pívsem na drobné pevozy materiálu (tráva, odpad apod.) pro poteby mstyse Krucemburk. Pedpokládaná cena do K. Rada schválila píspvek dle poteby na dopravu Dechového orchestru mladých z Chotboe, který bude koncertovat ke Dni matek na sokolovn v Krucemburku dne

7 Rada schválila umístní znaky zákaz vjezdu nákladních automobil na námstí smrem ke katolické fae. Rada schválila nákup betonových odpadních koš a kvtiná pro poteby mstyse Krucemburk Rada schválila nové limity pokladní hotovosti: Pokladna. 1 Mstys pokladník paní Valecká ,- K Pokladna. 2 Pe. služba pokladník paní Jandová K Pokladna. 3 Inf. centrum pokladník paní Šillerová ,- K Pokladna. 4 Kino pokladník pan Polanský ,- K Pokladna. 5 Knihovna pokladník paní Coufalová 2.000,- K Pokladna. 6 Poplatky pokladník paní Šillerová 5.000,- K Rada schválila konání turistické akce Krucemburská stopa v prostorách Informaního centra. Rada schválila zabezpeení letního provozu v Informaním centru. Rada schválila poskytnutí píspvku 1000 K Spartaku Staré Ransko na poádání Dne dtí. Rada schválila pesthování rekvizit divadla Oblázek do budovy kina do Rada schválila pronájem pozemku za parkem p /1 a 1393/2 pani Spilkové v dob konání pouti v roce Rada schválila spolupráci se Svazkem obcí Pibyslavska v projektu tídní odpad. Rada se seznámila se zprávou školní inspekce v ZŠ Krucemburk (kladný výsledek) Rada projednala pípravu výstavby nájemního bytového domu ve Školní ulici a schválila vyzvat firmu Tareka s.r.o.tábor k píprav výbrového ízení. Pro tento úel byla ustavena hodnotící komise ve složení: Bc. Jií Havlíek, František Hoke, Jiina Moravcová, Ing. Jií Kohl, Ing. Luboš Pleska, Ing. František Kujan, Lukáš Dohnal. Rada schválila ceník služeb pro klienty Peovatelské služby v Krucemburku. Rada vzala na vdomí informaci o prodeji jedné poloviny dvojdomku na Vinikách. INFORMACE ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MSTYSE KRUCEMBURK Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p /10 o výme 169 m 2 v k. ú. Krucemburk manželm K. za cenu 30 K/m 2 (legalizace stávajícího zaplocení). Zastupitelstvo schválilo prodej ½ rozestavného dvojdomku na Vinikách vetn pozemk (p.. 352/4 a st. p.. 662) za cenu K panu D. B. Zastupitelstvo schválilo výhledový investiní zámr pro plánovací období do programu MZe pro obce do 2000 obyvatel. Zastupitelstvo schválilo výhledový rozpoet na rok Zastupitelstvo schválilo jako poskytovatele úvru na dofinancování stavby kanalizace v Krucemburku eskou spoitelnu Havlíkv Brod, poboka Havlíkv Brod, Havlíkovo námstí 168, a povilo starostu podpisem píslušných smluv po získání píslibu dotace MZe na kanalizaci. Zastupitelstvo schválilo spoluúast mstyse Krucemburk pi financování kostela sv. Mikuláše ve výši 10% náklad pro píslušný rok, kdy bude oprava probíhat. Zastupitelstvo schválilo bezúplatný pevod pozemku p /4 v k.ú. Krucemburk od Úadu pro zastupování státu ve vcech majetkových a povilo starostu podpisem píslušných smluv. Zastupitelstvo schválilo žádosti dvou žadatel o pjky z Fondu rozvoje bydlení. Zastupitelstvo schválilo úast mstyse Krucemburk v zakládané Obecn prospšné spolenosti (OPS) za úelem využití prmyslového areálu u OV a budování BPS (bioplynová stanice) a povilo starostu podepsáním píslušných smluv a zastupování v orgánech spolenosti. Zastupitelstvo ukládá starostovi pipravit vyhlášku dle OZ, která je nutná k tomu, aby byl uren vlastník kulturní památky litinového kíže na most u Starého Ranska. INFORMACE Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MSTYSE KRUCEMBURK, DNE ZM projednalo a schválilo darovací smlouvu od eské spoitelny na ástku 5 000,- K jako sponzorský dar na poádání VII. roník Krucemburského kulturního léta ZM projednalo a schválilo, aby výbrové ízení na zhotovitele stavby 10 BJ v Krucemburku ve Školní ulici realizovala firma Tareka s.r.o. Tábor. Stanovením soutžních podmínek pro výbrové ízení byla povena rada.hodnotící komise byla jmenována ve složení - Bc. Jií Havlíek, František Hoke, Jiina Moravcová, ing. Luboš Pleska, ing. Jií Kohl, ing. František Kujan a Lukáš Dohnal. Zastupitelstvo mstyse projednalo požadavek spolenosti Vodafone na vybudování základové stanice v prostoru za Binkovými Dolcema na pozemku mstyse a pro tento úel schválilo zízení vcného bemene na pozemcích mstyse Krucemburk v k.ú. Krucemburk p..230, 207/4, 1706, 353, 513/1, 513/23 pro uložení vedení NN a telefonního kabelu, cena za zízení vcného bemene se stanovuje na ,- K za jednotlivý pozemek. Pístupová cesta k pozemku par k základové stanici bude pes pozemek parc Cena za pronájem pozemku na par k vystavní základové stanice bude ,- K ron s valorizaní doložkou. ZM projednalo a schválilo rozpotové zmny rozpotu na rok ZM schvaluje pronájem nebytových prostor (instalace antény) na budovách v majetku obce ZŠ, ÚM, Peovatelská služba, BD p. 345 za 1 K ron za objekt splatný na 5 let dopedu k umístní pijímacího a vysílacího zaízení Metropolitní sít pro spolenost Coprosys Chrudim a SVOP Podoubraví. ZM souhlasí s pronájmem nebytových prostor na BD p. 193 (instalace antény) za cenu dohodou 4.500,- K ron s valorizaní doložkou pro spolenost OK Comp Vojnv Mstec

8 Prodej obecního majetku: - ZM schvaluje prodej pozemku v k.ú. Krucemburk parc (cesta do hájku) o výme 971 m2 ing. Vladimírovi Kubešovi za cenu 30 K/m2 s podmínkou zízení vcného bemene pro majitele sousedících pozemk. Náklady spojené se zízením vcného bemene hradí kupující. - ZM neschvaluje prodej pozemku v k.ú. Krucemburk parc.. 141/2 Jolan Blažkové z dvodu plánovaného uložení kanalizace a zajištní pístupu k Msteckému potoku vetn ochranného pásma 15 m od hrany potoka. - - ZM souhlasí s pedkupním právem nájemce uživatele pozemku 141/2. - ZM vyhlašuje moratorium na prodej a pevod pozemk v majetku mstyse, které jsou v soubhu i blízkosti plánované budované splaškové kanalizace na dobu ukonení investice do Výjimky mohou být udleny ve výjimených pípadech hodné zvláštního zetele. ZM schvaluje název Obecn prospšné spolenosti BIO Krucemburk (výroba bioplynu) a zárove schvaluje vklad do zakládané OPS ve výši ,- K a návratnou pjku ve výši ,- K s dobou splatnosti 2 roky. ZM projednalo a schválilo závrený úet hospodaení obce za rok ZM vzalo na vdomí zprávu o výsledku pezkoumání hospodaení mstyse za rok 2006 a pijalo opatení k náprav shledaných závad. ZM schválilo uzavení Mandátní smlouvy na technický dozor pi výstavb splaškové kanalizace s výkonem investorsko inženýrské innosti s ing. Kujanem. ZM schvaluje podání žádosti o vymezení zastavitelného území dle zákona. 83/2006 Sb., stavební zákon, o oblasti, které nejsou ešeny ÚPSU Krucemburk ZM schvaluje smnu pozemk parc.. 412/7, 412/1, 413/1, 416, 371/3 v k.ú. Hluboká v celkové hodnot ,- K s Pozemkovým fondem Praha, pracovišt H.Brod za pozemek parc.. 290/1 v k.ú. Staré Ransko v celkové hodnot ,- K ZM schválilo Volební ád Rady školy ZM schválilo uzavení hypoteního úvru s eskou spoitelnou pobokou Havlíkv Brod na dofinancování výstavby 10 BJ v Krucemburku CO NOVÉHO S KANALIZACÍ. V pedminulém ísle jste byli prostednictvím ing. Kujana informováni o prbhu pípravy výstavby splaškové kanalizace v naší obci. Na pelomu roku 2006 jsme podali žádost o vydání stavebního povolení. Za tímto konstatováním se skrývá mnoho a mnoho neviditelné práce, spoívající zejména v píprav, kompletaci a zajišování potebných podklad. Veškerá vyjádení dotených orgán státní správy, fyzických a právnických osob musela být obnovena, nebo platnost nkterých z nich ješt ped vydáním stavebního povolení vypršela. Bylo nutné zajistit od mnohých našich oban prostednictvím smluv o smlouvách budoucích souhlas s umístním kanalizace na jejich soukromých pozemcích. Touto inností jsme strávili neuvitelné množství asu, protože bylo nutné zpsob uložení potrubí projednat osobn s jednotlivými vlastníky dotených pozemk. V dalším prbhu stavebního ízení vyvstal prakticky neuvitelný problém, dohodnout s projektantem stavby trasy kanalizace tak, aby byly v souladu s vydaným územním rozhodnutím. Pi jednáních jsme se dostávali do stále vtšího asového skluzu, nebo jsme museli do ureného data aktualizovaný projekt vetn délek tras dodat vodoprávnímu úadu. Do dnešního dne se nám podailo ukonit stavební ízení a máme vydané platné stavební povolení, což je velmi dležité. Máme sice ukonená dležitá ízení s orgány státní správy, ale bohužel jsme nebyli zaazeni k financováni v první polovin tohoto roku dle sdlení Ministerstva zemdlství. Protože máme stavební povolení, mžeme dokompletovat celou agendu materiál a podklad, nutných k doložení žádosti pro ministerstvo a prostednictvím krajského úadu urgovat zaazení do financování se státní spoluúastí. Jak budeme úspšní je odvislé od vzájemné spolupráce. V bhu je jednání s editelstvím silnic a dálnic kraje Vysoina, nebo kanalizace má být uložena i v silnici I/37, která protíná naší obec, se souasným zízením nových pípojek splaškové kanalizace všech nemovitostí okolo této komunikace. Velmi problematická se ukazuje i otázka zajištní uzavení ásti prtahu silnice v obci a nutných objíždk. Pokud se nám nepodaí dohodnout s SD Jihlava trasu objíždk, budeme nuceni realizovat úpravy již schválené dokumentace, protože nejsme schopni zafinancovat celou uzávru pro nákladní vozidla vetn vyznaení, kontrol a oprav poškozených komunikací, kudy by objížky byly vedeny. Tato povinnost padá na investora. Úsek výstavby kanalizace v silnici I/37 bude velmi komplikovaný a nároný na kvalitu provedení. Tím však nechci íci, že ostatní trasy nároné nebudou. Jsem pesvden, že nastal as, abychom si v zastupitelstvu ekli, zda se budeme navzájem zatžovat nevraživostí i chceme tuto stavbu zrealizovat. Mnozí z nás si snad ani neuvdomují, jak tžký úkol ped námi leží. Potom by bylo lepší pijmout usnesení, že nebudeme akci splaškové kanalizace realizovat. Dležité je nejen zajištní financování, ale zejména prokázání splnní parametr po skonení akce, ke kterým jsme se zavázali v žádosti. To však bude velmi obtížné, pokud nebude zajištna pravidelná kontrola prací v prbhu provádní stavby vetn píslušných zkoušek vyplývajících z platné legislativy. Pestože jsem v této oblasti pomrn skeptický, vím, že se i naše zastupitelstvo dokáže nakonec sjednotit a spoleným úsilím napomže k realizaci této pro obec velmi dležité a ekologicky významné stavby. Jií Havlíek- starosta OTÁZKY OKOLO KANALIZACE Výstavba nové splaškové kanalizace je bezesporu jedna z nejvtších staveb v djinách Krucemburku. Víme, že vás napadá spousta otázek a my jsme se snažili vymyslet zpsob, jak vám je zodpovdt. Do záí vytvoíme na webových stránkách speciální odkaz, nebo chcete-li rubriku, ve které vám pracovníci úadu mstyse zodpoví vaše otázky. Nejpodstatnjší otázky potom zveejníme v píštích íslech zpravodaje. redakce OTEVENÝ DOPIS STAROSTOVI Vážený pane starosto, na zasedání zastupitelstva mstyse Krucemburk jsme Vám sdlili, že ve Vašem lánku v DOMOV. 1/2007 nazvaném Starosta informuje o situaci v našem mstysu a co nás eká do budoucna uvádíte nepravdivé údaje a

9 zpochybujete práci pedešlých dvou zastupitelstev, a tím i kontrolního a finanního výboru. Uvedli jsme, že na lánek budeme reagovat tímto dnešním píspvkem, ve kterém uvedeme fakta, a tím budeme záležitost považovat za uzavenou. V žádném pípad neoekávejte pokraující polemiku prostednictvím DOMOVA. Neztotožujeme se s Vašimi zpsoby, které Vám nebrání po pouhém msíci ve funkci (viz. Vaše slova v lánku nechtl jsem na vás vychrlit stezky, náky, i lamentování v pedvánoní dob) kritizovat nkolikaletou práci minulých zastupitelstev, aniž byste se seznámil s jejím skuteným prbhem. A nyní si dovolíme pistoupit k rozboru Vašeho lánku. V uvozovkách je uvádna citace Vašich slov. Odst. 2: Toto íslo zpravodaje vychází v souladu s tiskovým zákonem, tzn., že máme oprávnní vydávat takovouto tiskovinu, což díve nebylo vydal OÚ Krucemburk první íslo Obecních novin DOMOV, které se pedstavily mimo jiné následujícími vtami: Picházím do Vašeho domova já, první íslo obecního zpravodaje. Chci být obrazem dní v našich obcích, chci být zdrojem informací z obecního úadu, peji si, abych mohl zveejovat hodn Vašich podnt a píspvk. Na spolupráci s Vámi se tším a pedem za ni dkuji. Váš obasník DOMOV. Dle informací okresního úadu, které jsme si tenkrát samozejm vyžádali, pro obasník nebyla požadována registrace na ministerstvu kultury. Odst. 5: Na konci roku 2006 má obec splácet následující úvry dojdete k íslu, které pesahuje K Jist mi každý z Vás dá za pravdu, že se jedná o velkou finanní zátž, když daové píjmy obce od finanního úadu jsou ve výši cca ,- K ron. Tyto finance budeme muset splatit v následujících dvou letech Dvody užití a úelnost prostedk nebudu rozebírat, protože to jsou prakticky peníze již všechny spotebované. Obecní majetek, akcie energetiky a plyna byly rozprodány, finance spotebovány, ale bohužel podle mého názoru velký efekt není píliš vidt - Do souhrnu úvr zahrnujete i cca K do fondu rozvoje bydlení. Pitom se nejedná o úvr, ale o státní výpomoc Ministerstva pro místní rozvoj R ve výši ,- K, kterou jsme získali od státu v roce 1999 k vytvoení Fondu rozvoje bydlení obce Krucemburk. Díky ní až do roku 2009 má obec možnost pjovat obanm každoron nemalé ástky korun na opravy a rekonstrukce jejich nemovitostí na základ smluv, ve kterých je stanovena lhta splatnosti 4 roky pi úrokové sazb 4 %. Úroky od oban tedy budou v roce 2009 tvoit nemalou ást splátky návratné bezúroné výpomoci, nikoliv pouze daové píjmy obce! A jen tak na okraj: díky této dotaci jsme už v roce 1999 vybudovali plynové kotelny v obecních bytových domech 119,345, a 193, a tím jsme podstatn pispli k obhájení státní dotace na plynofikaci obce, jejíž výše byla ohrožena nedostaujícím potem zplynofikovaných domácností! V letech následujících byly peníze z fondu rozvoje bydlení použity na rekonstrukci bytových dom p 285 a p. 18. V letošním roce je práv z tchto zdroj provádna rekonstrukce rozvod vody a odpad v domech p. 193 a Výše zadluženosti obce ke konci roku 2006 Vámi uvedená se tedy musí o 1 milion snížit, ale i tak dle našich výpot by nemla init 5,5 milionu, ale cca ,- K! Ke konci voleb. období, tedy poátkem listopadu 2006, byly úvry ve výši cca K, msíní splátka iní K. A nyní porovnejme: Na zaátku volebního období mla obec povinnost splácet úvry ve výši ,- K pi daových píjmech od FÚ podstatn nižších, než v souasné dob. Obecní pokladna i úty byly bez penz, na stole hospodáky byly nezaplacené dlužné faktury za mnohem více než pl milionu korun. Naproti tomu ke konci volebního období 2006 byla obec zatížena úvry ve výši cca ,- K a zastupitelstvo i finanní výbor po celé období dbali na to, aby nebyla pekroena míra dluhové služby, a tím ohrožen chod obce. Na útech obce byla v den pedávání funkce dne 10. listopadu 2006 celková ástka ,90 K, v pokladn ástka 2.338,- K! Žádné faktury s prošlou lhtou splatnosti nebyly do nového volebního období pevádny! A nyní naše fakta k prodeji akcií: obce Podoubraví se z iniciativy ždíreckého úadu spojily ve velký celek, a tak se podailo akcie Východoeské plynárenské ( 453 kus nominální hodnoty 1.000,- K/kus) v letech 1999 až 2000 odprodat za 1.500,- a ve druhé vln za 1.550,- K za akcii, což byla více než dvojnásobná cena proti pvodn nabízeným ,- K, kdy byly oslovovány jednotlivé obce! Akcie Východoeské energetiky (1.167 kus nom.hod ,- K/kus) se podoubravským obcím jako celku podailo prodat za 3.750,- K/kus. Díky prozíravosti finanního výboru a zastupitelstva tak obec získala do rozpotu nemalou finanní ástku. Uvádíte ve svém lánku, že podle Vašeho názoru velký efekt není píliš vidt. My oponujeme tvrzením, že píjem z akcií dopomohl k uskutenní nkterých finann nároných investiních akcí, jichž se v období zrealizovalo mnoho - mžeme jmenovat napíklad tyto: opravy a opomíjená údržba obecního majetku (mj. ti nákladné opravy ohradní zdi katolického hbitova, opravy místních komunikací apod.), dokonení plynofikace kotelny v ZŠ, cyklostezka Krucemburk-Vojnv Mstec, plynofikace Starého Ranska, vykoupení pozemk pro Farskou ulici, plynofikace kotelny zdravotního stediska, koup domu p. 262 a zahájení jeho rekonstrukce na dm s peovatelskou službou, rekonstrukce Doležalovy ulice, vybudování IC a Pamtní sín Jana Zrzavého, cyklostezka Krucemburk Ždírec nad Doubravou, nákup lesních a rekreaních pozemk, výstavba ty nových byt v p. 193 a 345, rekonstrukce stechy MŠ a opravy budov ZŠ, rekonstrukce veejného osvtlení a rozhlasu ve Starém Ransku, rozšíení a oprava vodovodního adu v lokalit Vinika a v RS eka, plynofikace lokality stavebních parcel na Vinikách, zástavbová studie St. Ranska, rekonstrukce jídelen v MŠ a ZŠ a další akce. Troufáme si prohlásit, že akcí za jedno volební období zastupitelstvo zrealizovalo velké množství vzhledem ke skutenosti, že po finanní stránce zaínalo od nuly, takže Vaše tvrzení, že píjmy za akcie se spotebovaly bez velkého efektu, nepotebuje komentá. Spolen s daovými píjmy od FÚ a obcí získanými dotacemi byly investovány úeln. Odst.6 : Vaše hra s ísly zstatku rozpotu obce v roce 2005 a 2006 de facto svdí o kvalitní práci finanního výboru a zastupitelstva i ve volebním období V DOMOV z tohoto období si tením pipomete dní v obci v tch letech a uvdomíte si, kolik akcí bylo opt dokoneno. V zstatku rozpotu roku 2006 jsme zanechali i rezervu na úhradu dobíhajících investiních akcí, a už to bylo dokonení pístavby tlocviny, nebo doplacení projektu kanalizace. Jak ve svém lánku uvádíte, byla rezerva i na vyplacení odstupného bývalé starostce, které jste navíc vyplatil se zpoždním a až na doporuení krajského úadu. Pitom je docela možné, že v dob, kdy jste byl poslancem, vyplácení odstupného ve Vámi uvádné výši jste souhlasem se znním zákona pomohl schválit, a to nejen pro J. Pecinovou, ale i pro sebe!

10 Odst.8,9,10: Za uplynulá dv volební období se zastavla rodinnými domky lokalita Vinika, o kterou pedtím nebyl zájem. Pisplo k tomu dobudování vodovodního adu a plynofikace území. Ped dokonením je i Vámi kritizovaný dvojdomek, jehož ob ásti již mají majitele, takže do rozpotu obce se jako velice slušná rezerva vrátí náklady vynaložené obcí do jedné jeho poloviny! Minulé zastupitelstvo jednalo uvážliv, když nevykoupilo veškeré pozemky v prmyslové zón, ale pouze jejich ást, u které se pedpokládá pednostní zájem investor, který se dle názoru odborník z Czechinvestu projeví až po vyerpání pozemk v zónách ve Ždírci n/d. a v Chotboi, protože ony mají výhodu polohy u hlavní silnice.pesto však pivedením vody a plynu do zóny zastupitelstvo pipravilo pro možné investory alespo základní podmínky.obec Krucemburk se stala v roce 2006 spoluzakladatelem Obecn prospšné spolenosti Havlíkv kraj, mj. spolen se Zemdlskou a.s. Krucemburk. Dvodem je možnost získání dotace z programu LEADER na vybudování silnice prmyslovou zónou. Zastupitelstvo proto zadalo vypracování geometrického plánu budoucí komunikace jako podkladu pro výkup pozemk v ní do vlastnictví obce. Byl dokonen v záí 2006, tedy bezprostedn ped volbami. Nic tedy nebrání souasnému zastupitelstvu v postupném výkupu pozemk od jednotlivých vlastník dle finanních možností obce. Pedchozí zastupitelstvo v roce 2006 zadalo vypracovaní projektové dokumentace na novou splaškovou kanalizaci v Krucemburku a již v dubnu 2006 podalo žádost o pidlení státní dotace na tuto akci. Zastupitelstvo tedy neopomnlo myslet ani na budoucnost. Pedjednán mlo v nkolika variantách i úvr, který by umožnil obci bez rizika pi budování kanalizace dostát i všem ostatním finanním závazkm. A jak se postavit k Vašemu tvrzení, že mnohé akce byly zahájeny, ale skoro nic nebylo dokoneno v plánovaném termínu? Opt se nabízí možnost peíst si DOMOV z minulého období a oživit si pam. Pejeme novému zastupitelstvu, aby se mu práce pro obec daila. Vás, pane starosto, žádáme, abyste zvážil míru serióznosti a objektivnosti Vašeho jednání. Kritizovat je velice snadné. Avšak kritizovat s pomocí nepravdivých a neovených informací a bez neexistující opory ve výsledcích vlastní práce je, mírn eeno, víc než zavádjící a nezodpovdné. Jaroslava Pecinová, Radomír Debnár, František Hoke, Ing. Jií Kohl, Josef Strašil, Vladimír Kozel STAROSTA ODPOVÍDÁ Vážení obané, nkteí lenové zastupitelstva se rozhodli reagovat oteveným dopisem na mj lánek Starosta informuje z Domova.1/2007. Je teba uvést, že mj lánek vbec nebyl koncipován s úmyslem jakkoliv snižovat innost pedchozího zastupitelstva obce, ale ukázat skutený stav vcí v jakém se nacházejí. Jestliže jsem uvedl, že DOMOV vychází v souladu s tiskovým zákonem je to fakt a relatizování ze strany pisatel není na míst, protože píslušný zákon platí od V pípad zadlužení obce se hraje se slovíky úvr, státní výpomoc od ministerstva, ale vždy se jedná o návratné finance (Smlouva o poskytnutí návratné finanní výpomoci), takže pokud si obec pjí peníze z fondu bydlení, tak je musí splatit i s úrokem. Výše zadlužení k (stejné k pedávání funkce) byla ve výši ,- K, k tomu je nutné pipoíst ,- K nevyerpaného úvru na hrazení náklad výstavby ½ dvojdomku, zstatek k splácení do fondu bydlení ve výši ,- K, a povinnost obce (vznikla v íjnu 2006) uhradit do fondu bydlení ,- K z prodaných byt (zde obec neplnila vlastní naízení), souhrn iní ,- K. Pevzali jsme povinnost uhradit ,- K (dostavba ZŠ) ,-K (metropolitní sí) ,- (pípojka elektro k OV) ,- K (doplatek projektu kanalizace) ,- K (úhrada do fondu bydlení) + pti násobek platu odstupující starostce dle zákona, dostaneme se k ástce, která pesahuje ,- K, takže žádná rezerva na útu obce fakticky nebyla. Dále je v lánku itateli podsunuta myšlenka, že v dob mého poslancování jsem pomohl schválit výše zmiovaný zákon o odstupném. Mj mandát poslance skonil v ervnu 2002 a píslušná novela zákona byla schválena v roce 2006 a platí od Výet realizovaných akcí uvádných v lánku vbec nerozlišuje akce realizované se státní, krajskou nebo jinou dotací (nevratné peníze), ani asovou posloupnost volební období od , od roku Vše je shrnuto do oslavy jedné osoby a vyslovení pochybnosti i názoru se trestá zostuzením osoby. Vím, že jsme si vyjasnili fakta uvedená v ísle 1/2007 a všichni te napeme síly, abychom pracovali pro blaho všech našich oban. Váš Jií Havlíek starosta Zemdlská a.s. Krucemburk akciová spolenost Koželužská Krucemburk Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás pozvat do našich prodejen ve Ždírci nad Doubravou, Krucemburku a Vojnov Mstci, v nichž nabízíme denn erstvé maso a široký výbr našich výrobk (bez separát apod.). Lze si pímo v prodejnách nebo telefonicky na výrobn objednat: vepové plky, selata a kýty naložené ke grilování nebo uzení apod. (na pání zákazníka jemnjší i pikantnjší). Již dnes Vám dkujeme za Vaši návštvu a pejeme si, abyste byli s námi spokojeni. POZVÁNKA NA 7. RONÍK TRHU EMESEL V KRUCEMBURKU Ve svátení den 6 ervence 2007 se uskutení od 8 hodin dopoledne na námstí tradiní trh emesel, na kterém mžete zhlédnout emeslnou a umleckou výrobu. Odpoledne vystoupí SALONNÍ DECHOVÝ ORCHESTR ze Žáru nad Sázavou, který pro Vaši pohodu zahraje pevážn klasickou eskou dechovku. Všichni jste srden zváni.

11 JEŠT K ERBU RODU DIETRICHŠTEJN V prvním ísle našeho zpravodaje zveejnil pan Petr Coufal kriticky pojatý lánek s názvem Dokáme se instalace kamenného erbu rodu Dietrichštejn?, který se zabývá podivným osudem šlechtického erbu, jenž byl po celá staletí nedílnou souástí objektu vrchnostenského hospodáského dvora na Starém Ransku a který je nyní, po jeho ástené demolici, uložen v budov lesní správy LDO Pibyslav, skryt zrakm kolemjdoucích. Aktivit pana Coufala vyjaduji jako nelhostejný oban plnou podporu. Kamenný erb pochází z období baroka, jeho zhotovení si objednal slavný knížecí rod. Pro LDO Pibyslav by mlo být optovné zasazení tohoto historického pedmtu na veejn pístupné místo nejenom vcí prestiže, ale vzhledem k obyvatelm a rodákm i morální povinností. Dosavadní arogance lesní správy tedy rozhodn není na míst. Naopak je teba podotknout, jak unáhlené a krátkozraké bylo samotné zbourání podstatné ásti uzaveného dvora v dob, kdy se v eských regionech s pispním grant stále astji pistupuje k rekonstrukcím takových objekt pro poteby turistiky. Demolovaná budova nebyla krom špatné krytiny a celkov zanedbané údržby nijak zásadn narušena a po oprav mohla dál sloužit bu svému pedchozímu úelu, nebo potebám komerního ubytování, agroturistiky i k muzejní innosti (vnované nap. tradici tžby železné rudy, slévárenství aj.). Její pes metr silné zdi nesly soustavu valených a kížových hebínkových kleneb, vetn unikátní vysoké klenby tzv. erné kuchyn místnosti, která bývá jinde chloubou a zajímavým poutaem pro návštvníky. Díve uzavený dvr je dnes nevzhledným skladištm s jediným pozstatkem šastnjších as krásným mohutným prastarým stromem. Pravý díl budovy se zaklenutým vjezdem, k nmuž byla kdysi dokonce plánovan vysazena dnes chránná alej strom, nyní nestojí! Ústední místo ranského stromoadí je tak v neprospch okolí nenávratn ponieno. Na levé stran sice dodnes stojí vysoká obytná ást dvora, objekt byl ale ped desetiletími zbaven pvodního štukového dlení omítky a opaten znan nevzhlednou bízolitovou omítkou. Navrácením pvodního lenní fasády a zapuštním kamenného erbu do plochy zdiva by se docílilo alespo dstojného umístní tohoto památného reliéfu. Cokoliv se dovede opravit, když je k tomu vle a zájem. Dobrým píkladem je nyní probíhající, velmi citlivá rekonstrukce bývalého Jouklova statku v Krucemburku. Jií Slavík KRUCEMBURSKÉ PÍBHY Tragédie U obrázku v ranském lese Vysloužilý voják Pavel Henzl z Hluboké byl vyuený krejí. Po vyuení šil doma pro lidi. Tehdejší cechy však písn dbaly, aby ten, kdo neml nahlášenou živnost, nešil naerno doma; provádly se prohlídky, zdali se tak nedje. To Pavla omrzelo a vydal se na vandr do svta. Nemohl však dlouho nikde nalézt místo, a proto se z roztrpení nechal dobrovoln odvést na vojnu v Jihlav k dlostelectvu. V té dob to byla celoživotní vojenská služba. Vtšinou sloužil v Itálii, kde se zúastnil boj pod velením maršála Radeckého. Pozdji byl dlouhé roky v Olomouci, kde pešíval dstojníkm uniformy jako plukovní krejí. Po vydání patentu císae Ferdinanda ten, kdo sloužil doživotn a ml by doma zajištno živobytí, mohl z vojska odejít. Pavel napsal dopis svému bratru Josefovi do Hluboké, zdali by jej nechal u sebe žít. Po bratrov souhlasu odešel a byl mu vymen dchod 10 krejcar stíbra denn. Z Olomouce šel pšky a na malém vozíku si pivezl bedniku knih, psaných vtšinou nmecky. Z vojny pišel v roce 1849, bylo mu 46 rok a na vojn sloužil 26 rok. Pomáhal bratrovi pi hospodáství asi po ti léta. Pak jeli jednou spolen k ranským dolm pro díví na šindel, které ve svém lese nemli. Na zpátení cest je vyzval lesní adjunkt Hamatschek, Nmec, který esky vbec nemluvil, aby zastavili a prokázali se mu paletou, že díví mají koupené. Vysloužilý voják mu odpovdl nmecky, a jim dá pokoj, a jestli nco chce, a jde k nim a pospíší si. A jeli dál. Adjunkt se rozílil, že nezastavili a neposlechli ho, strhl s ramene pušku a vysloužilého vojáka jednou ranou zastelil. Druhou ránu vystelil po hospodáovi, kterého lehce zranil. Ten pak naložil svého bratra na vz a po píjezdu dom uinil udání etníkm. Nastalo vyšetování a pípad se dostal ped porotu do Kutné Hory. Adjunkt se hájil tím, že myslel, že vezou kradené díví, i když mu dokázali, že bylo ádn koupené a zaplacené. Byl odsouzen na jeden msíc do vzení, mimo to k náhrad lékaského ošetení a zaplacení 17 zlatých bolestného. Byl pak peložen na jiné panství Clam- Galass na Moravu. Protože tam ml také nco provést, byl z panských služeb propuštn. Skonil špatn, zemel jako tulák. Popsaná vražda se stala u erné silnice na kopeku blízko dol. Lidé na památku této události na strom v míst vraždy umístili obrázek a od té doby se tam íká U obrázku. Nález lidské kostry Stalo se to na zaátku minulého století. Dlníci, kteí pracovali na úprav chléva patícího k domu. 168, pi bourání žlabu ohlásili strašný nález. Za zídkou, která byla postavena za žlabem, ležela lidská kostra Pivolaný místní léka MUDr. Raiman zjistil, že jde o kostru mladé ženy nebo dívky, která zde byla již delší dobu pohbena. Dm i pilehlý domek kdysi patily prvnímu krucemburskému lékai Herzovi, který ve skutenosti byl jen ranhoji židovského pvodu, pocházející z Polné. Bydlel zde asi pt rok a pak se odsthoval do Vídn. MUDr. Raiman dal píkaz, aby pozstatky byly v tichosti pohbeny. Byl totiž pokrokový lovk a obával se, aby se nerozpoutala mediální kampa kolem nálezu mrtvé. V té dob v echách doznívala tak zvaná hilsneriáda. V Polné byla v roce 1899 zavraždna Anežka Hrzová a za její vraždu byl obvinn židovský mladík Ladislav Hilsner. Pi prvním procesu tisk vyprovokoval protižidovskou hysterii ve veejném mínní a zákonodárných sborech. Hilsner byl odsouzen k trestu smrti. Jeho obhájce a T. G. Masaryk se snažili vyvrátit povry o rituálních vraždách a usilovali o revizi procesu. Císa František Josef I. v roce 1901 zmnil trest smrti na doživotí. Roku 1918 byl Hilsner omilostnn císaem Karlem. Kdo byla mrtvá žena a co bylo píinou její smrti, o tom mžeme jen spekulovat. Zejm to mohlo být chudé služebné dve, které opustil

12 její milenec, a tak si zde chtla nechat pomoc od následk své lásky. V té dob takovou pomoc poskytovaly pokoutn takzvané andlíkáky a následky bývaly nezídka tragické. Krucemburský léka Herz se mohl takovou praxí tajn zabývat. Zákrok zejm žena nepežila a tajn pak byla pohbena za zídkou v chlév. Herz se pak snažil rychle z Krucemburku odsthovat. Jeho manželka, které dm patil, jej prodala dalšímu lékai, dr. Dubovi, jehož potomci dm vlastnili v dob nálezu. Možné je i to, že smrt mladé ženy mohla mít i jinou píinu, ale to dnes již nikdo nezjistí. Vše zastel as a nám zbývají jen dohady. KNIHOVNA VE STARÉM RANSKU Obliba knihy u oban Starého Ranska sahá až na zaátek 20. století. Pes všechny obtíže, které se bhem minulých let vyskytly, se innost knihovny udržela až po dnešní dny. Místní knihovna je potem evidovaných výtisk i registrovaných tená jist jedna z nejmenších v eské republice, ale díky zájmu tená o výpjky byla v íjnu roku 2002 zapsána do evidence knihoven eské republiky. Je to jist dobré vysvdení pro obany tak malé obce jako Ransko. Ke konci roku 2006 bylo v ranecké knihovn zapsáno více než 10% oban Ranska starších l8 let, bylo zapjeno více než svazk knih rzných obor. Místní knihovna je otevena každý pátek od l6 do l7 hodin v místnosti domu p. 88 na Milíích. Registraní poplatek a pjovné na celý kalendání rok iní 25 K u obana staršího l8 let, u mládeže pak 10 K. Podíváme-li se do historie, pak knihovna ve Starém Ransku se zaala budovat asi od roku Tento rok byla založena strana Sociální demokracie, která kulturní innost podporovala a dle finanních možností nakupovala odborné i zábavné knihy pedních eských spisovatel. Rovnž Spolek dobrovolných hasi založený roku 1910 budova1 svoji knihovnu, což potvrzují zápisy výroních schzí tohoto spolku. Pestože se bližší písemné zprávy nedochovaly, dá se íci, že výše uvedené spolky položily základ obecní knihovny. Rovnž zájem i pomoc místního závodu je zejmá ze skutenosti, že knihovna mla tzv. kovodlnou ást. A nelze opomenout ani nevšední podporu tehdejšího obecního zastupitelstva v Ransku. Po první svtové válce pokraovalo rozšiování knihovny velmi pomalu. Knihy i pjovní místnost se nacházely v dom p. Ehrmanna (p. 15), kde byl v té dob hostinec i sál pro zábavy. Prvým knihovníkem byl p. Rudolf Janáek a této innosti zstal vrný až do roku Po osvobození roku 1945 byla zvolena knihovní rada mající za úkol ídit a doplovat fond knihovny. Pedsedou byl zvolen p. V. Musil, knihovníkem p. R. Janáek. V tomto roce byla knihovna pesthována do levého kídla závodní jídelny a byla pomrn hodn navštvována mládeží i obany. V roce 1955 se pemístila úadovna MNV i s knihovnou do obecního domku p. 88 na Milíích. Kovodlná ást zstala v místním závod, kde se budovala pi organizaci ROH vlastní bibliotéka. V roce 1978 byla místní knihovna pilenna ke stediskové knihovn ve Ždírci n. D., kde byl vybudován tzv. výmnný knižní fond, který je místní knihovnou pln využíván. Od roku 1985 obec Ransko pechází správním ízením pod MNV v Kížové. Knihovna však v obci zstává a pes veškeré tžkosti je stále v innosti. Knihovník navazuje užší styk se stediskovou knihovnou ve Ždírci n. D. Pro letní a zimní období zajišuje soubory knih, které pak pjuje obanm. V íjnu roku 1997 knihy znovu mní svoji psobnost. Vzhledem ke zízení prodejny potravin se musel bhem tí dn inventá pesthovat do jiné, nezaízené a nevytápné místnosti, absolutn nevyhovující pro skladování i pjování knih. Díky pochopení nového zastupitelstva, zvoleného 13. a 14. listopadu 1998, nastaly zmny k lepšímu. Tak mohlo být pikroeno v srpnu 1999 ke generální úprav a celkovému vylepšení místnosti. Byla provedena nová elektroinstalace, zapojena elektrická kamna, vymalováno, položeno linoleum, dány nové zárubn vetn dveí, provedena výzdoba a úklid. Ješt téhož roku je v místnosti instalována rozhlasová aparatura. Od roku 2000 slouží místnost knihovny k veškerým volbám pro volební okrsek. 2 - Staré Ransko. Zpracoval Jan Velík BYLA KDYSI V KRUCEMBURKU MINCOVNA? V starší historické regionální literatue a v turistických prvodcích se asto objevuje zmínka o ran stedovké mincovn v Krucemburku. Zda se toto tvrzení zakládá na pravd, se pokusíme zodpovdt. Nejprve se však musíme spolen zamyslet nad nkolika historickými fakty. Území poínající za Kižanovem a konící v okolí Libice nad Doubravou náleželo královské korun a nesmlo být kolonizováno z dvodu pirozené hranice, neprostupného pralesa mezi echami a Moravou. Nejstarší zmínkou je listina o darování tohoto území knížetem Sobslavem I. v roce 1126 olomouckému kostelu. Jistý je fakt, že král Václav I. dne potvrdil darovací listinu, v níž Jan z Polné (syn Zbislava z Bratic župana áslavského kraje) daroval ádu Nmeckých rytí nkterá území, mezi nimiž byl i tzv. Slubický les. V této dob Krucemburk ješt nebyl založen, nebo by o nm jist byla zmínka v darovací listin. Na tehdy pustém území divokého pralesa by existence osady, i dokonce tvrze jist neunikla pozornosti úedník sepisujících listinu, v níž se pracn pokoušeli popsat hranice pozemk, nebo mapy byly vcí neznámou. Dostáváme se tedy k období kolem roku , kdy ád Nmeckých rytí v rámci kolonizace tohoto pustého území zakládá osadu v míst dnešního Krucemburku. Pevné spojení ádu Nmeckých rytí s mstem Kreuzburg (dnes Kluczbork v Polsku), stejn jako s mstem Creuzburg poblíže Eisenachu v Nmecku je zejmé. Je tedy velmi pravdpodobné, že nov vzniklou osadu s tvrzí nebo s opevnným správním stediskem nazvali ádoví brati nmeckým názvem Kížová hora nebo Kižovnický hrad, z nhož se po mnoha staletích ustálila dnešní podoba názvu Krucemburk. Nastínili jsme tedy dobu, o které hovoíme, místo, majitele území a nyní se dostáváme ke stžejní osob, ústednímu bodu otázky, již ešíme - Jindich Kreuzburger, královský pražský mincmistr! Podotknme, že mincmistr byl královský úedník, jehož král povoval dozorem nad dlními pracemi, organizací ražby mincí a hlavn který hájil zájmy královské

13 koruny v tomto nejlukrativnjším oboru podnikání. S tímto vysoce postaveným mužem se setkáváme poprvé v listin z roku 1247 (Heinricus dictus Cruciburgensis), následn roku 1253 (.Crancpurgarius) a 1261 (. Chruczburgarius ). Minimáln na dvou dalších listinách se objevuje toto jméno ve spojitosti s ádem Nmeckých rytí, mstem Jihlavou a Nmeckým Brodem. Je tedy jisté, že se pohyboval v stíbronosném revíru nedaleko našeho msteka a ml pevné vazby na ádovou komendu. Nkteí badatelé se tedy vzhledem k jeho pídomku piklonili k teorii, že mincmistr Jindich dnešní Krucemburk založil nebo v nm možná i žil. A zde, díky jeho profesi mincmistra, vzklíila myšlenka o existenci mincovního domu v Krucemburku. Postupem asu se neustálým pepisováním a opakováním vryla do podvdomí a pro mnoho z nás se tak stala faktem. Pokusme se tedy shrnout naše poznatky a odpovdt: Jako nejpravdpodobnjší pvod mincmistra Jindicha Kreuzburgera se jeví nmecké msto Creuzburg, kde v první polovin 13. století tžba stíbra již probíhala a odkud do ech picházeli zkušení havíi. Jindich tedy zejm do Prahy picházel (nebo byl povolán) jako báský odborník, podnikatel a pomrn zámožný lovk s vazbou na ádovou komendu. Jakékoli spojení se založením našeho msteka nelze potvrdit ani vyvrátit. Pokud pipustíme, že by byl lokátorem, není vzhledem k jeho postavení pravdpodobné a ani možné, aby se zdržoval v nov založené osad, daleko od civilizaních center tehdejšího svta. Stžejní je, že msteko Krucemburk leží již mimo stíbrorudnou tžební oblast, žádné archeologické nálezy, pinky, odvaly ran stedovkých šachet, tavíren stíbra, strusek ani pozstatky mincovny nejsou v katastru a okolí msta doloženy. A myšlenka, že vytavené pruty stíbra z okolí Nmeckého Brodu a Jihlavy na hbetech koní ozbrojenci dopravují špatn schdnou stezkou divokým lesem do tehdy neznámé vznikající osady a vyražené mince stejn nebezpenou cestou vezou zpt do dobe opevnných mst, je tém úsmvná. Závrem nám tedy vyplývá, že jediným podntem k myšlence o existenci mincovny v Krucemburku je pídomek královského mincmistra Jindicha - Kreuzburger. Jednoznaná a jistá odpov neexistuje, je ovšem velmi pravdpodobné, že v druhé polovin 13. století ani v dob pozdjší v Krucemburku žádná mincovna nebyla. Stojíme spolen ped mlžnou stnou dávnovku, v níž jako vzdálená svtélka záí nkolik popsaných pergamen, z nichž se snažíme dopátrat pravdy. Marn? Možná až jednoho dne zmizí zchátralé budovy koželužny a podaí se provést archeologický przkum, pak se možná dozvíme víc. Josef Štefánek SPOLEK ZAHRÁDKÁ KRUCEMBURK uspoádal ve dnech 21. až. 22. dubna 2007 jarní výstavu kvtin se zamením na nové odrdy narcis. V letošním atypickém poasí, jsme museli akci posunout na dívjší termín oproti minulým rokm, kdy byly výstavy poádány i druhý víkend v kvtnu. Zstalo tím mén asu na propagaci, což se zejm projevilo i na návštvnosti. Bohatý sortiment tém 240 druh narcis byl zajištn zejména díky našemu lenovi Jirkovi Orlíkovi a byl doplnn o výpstky dalších zahrádká. Zejména návštvníci ze vzdálenjších míst byli pekvapeni úrovní a sortimentem výstavy. Je škoda, že místní obané tuto výstavu vtšinou nevidli. Všem zahrádkám, kteí prezentovali své výpstky a zajistili pípravu a prbh výstavy, patí naše podkování. V souasné dob pipravuje Spolek zahrádká zájezd na Letní výstavu Flóra Olomouc v sobotu 18. srpna. Pi této píležitosti chceme navštívit zahradní centrum Horizont Bystrovany u Olomouce a výstavu Kvtiny pro zámeckou paní na zámku Námš na Hané. Cena pro lena a jednoho rodinného píslušníka 100 K, cena pro další zájemce 200 K. Vstupné si hradí každý sám. V záí pipravujeme podzimní výstavu. Tímto vyzýváme zahrádkáe k prezentaci svých výpstk. Bližší informace k tmto akcím budou zveejovány na nástnce Spolku zahrádká vedle prodejny Jednoty. Pavel Novák NAŠE PÍRODA Každoron vyhlašuje eská ornitologická spolenost Ptáka roku. Úelem vyhlášení je seznámit širokou veejnost s daným ptaím druhem, podchytit z informací jeho poetnost, výskyt a výbr hnízdního prostedí v rzných ástech eské republiky. Zprávy, hlášení i fenologická pozorování píletu i odletu opeenc ze sledovaných území zasílají ornitologové ale mže se zapojit i veejnost eské ornitologické spolenosti, Na Blidle 252/34, Praha 5, tel / fax , Zde je možno rovnž požádat o individuální lenství nebo lze vstoupit do nkteré z poboek SO. Spousta ptaích druh mizí z naší planety, a proto mžete pomoci i vy, teba jenom umístním ptaí budky. Díve vyhlášení Ptáci roku Vrabec domácí (Passer domesticus) Rorýs obecný (Apus apus) Skivan polní (Alauda arvensis) Orel moský (Haliaeetus albicilla) Pro rok 2007 byl vyhlášen Ptákem roku slavík obecný (Luscinia megarhynchos). Patí do drozdovitých (Turdidae). V roce 1886 byl ješt uvádn pod názvem Lusciola luscinia. Slavík obecný je štíhlý, na svrchní stran rezav šedý, dole svtle šedý, ocas má narezavlý, nohy mají nahndlou barvu. Zpv slavík se ozývá pi okrajích listnatých les, z vlhího prostedí. Rovnž ho mžeme pozorovat v zarostlých parcích, v houštinách u rybník a ek nebo i v zahradách, prost v prostedí, které mu nejvíce vyhovuje. Zpv

14 slavík, tlukot, se rozléhá za jasných veer mnohotvárnými melodiemi. Nkdy vkládá do melodie odposlouchaný zpv jiných pták. Slavíci ovšem nezpívají jenom v noci, jak se nkdo domnívá, ale jeho zpv mžete zachytit i za bílého dne. Podobn jako u lidí nezpívají stejn pkn, nkterý má lepší melodii, nkterý horší a doslova se jí uí. Slavík obecný pilétá z jara od poloviny dubna, vtšinou v noci. Nejprve pilétají sameci, samiky potom pozdji. Hnízdo si staví nízko nad zemí, vtšinou až na výjimky v koví, a je dobe skryté. Stavba je provedena z trávy, koínk a suchých list. Samice snáší 4 až 5 vajec a asi za dní se narodí mláata. Z hnízda vyskáou, ješt neumjí létat. Potom je pomáhá vychovávat i samec. Jejich potravou je rozliný hmyz, jeho larvy, pavouci, mravení kukly apod. Slavík obecný je považován za jednoho z nejlepších evropských pvc. I v lidské mluv jsou velice asto zmínky o slavících, nap. zpívá jako slavík, máme také,,zlatého slavíka apod. K dalším slavíkm napíklad patí kriticky ohrožený druh slavík modráek tundrový (Luscinia svecica svecica). Slavík obecný (Luscinia magarhynchos) je zaazen mezi ohrožený druh pták (Aves). 10. výroí NPR Ransko. Na závr bych chtl pipomenout jedno menší výroí. Vyhláškou. 17 ze dne 27. ledna 1997 byla vyhlášena národní pírodní rezervace Ransko. Tato vyhláška stanoví bližší ochranné podmínky v rezervaci se konalo slavnostní vyhlášení národní pírodní rezervace Ransko a tím byly splnny základní podmínky chránných krajinných oblastí dle 26 zák o ochran pírody a krajiny. Co se podailo za tch uplynulých deset let ochránit, si musí udlat úsudek každý sám. Vyhlášením bylo dovršeno nkolikaleté úsilí místních adových len poboky SOP. NPR Ransko obdivuje ada odborník, milovník pírody i host našeho regionu. NPR Ransko se nachází v katastrálním území Staré Ransko a Havlíkova Borová. F.C. PERUN CUP Zimní liga sálové kopané Letošní roník Zimní ligy Perun Cup ml hned dv zvláštnosti: pivítali jsme nového úastníka soutže a poprvé zvítzil nkdo jiný než Kleopatra Chrudim. K tomu, že máme v soutži nový tým, lze íct pouze to, že se skvle adaptoval a vyrovnal se s naším systémem pravidel a netradiní organizací zápas. Myslím, že ádn potrápil staré matadory PERUN CUPU. Asi budeme muset s CHLUMTÍNEM do budoucna poítat na vyšší píky, než je 4. místo. Že byla poprvé za pt roníku sesazená z pomyslného trnu KLEOPATRA, svdí o tom, že se PERUN na sezonu ádn pipravil a neponechal ani jediný zápas náhod. Vzal si k srdci má slova z loského vyhlášení, kdy jsem ekl, že už to pipomíná slavný hokejový tým CSKA Moskva, který v dob hluboké totality na trn v Sovtském svazu nikoho nepustil. Každopádn je to správné provtrání soutže a urit to pidá na atraktivit (zase má Chrudim motivaci). Sokol Studnice se svými 10 body udržel svj standard, a vybojoval tak tetí píku. PFK Žár uplynulý turnaj ponkud nezvládli a zbyl na n pouze pohár za páté místo. I když nám let neustále pibývá a ím dál h se dávají kvli zranní, ale i práci a rodin týmy dohromady, byla by velmi velká škoda solidn vybudovanou tradici zimní ligy zahodit. Tak a nám to píští rok všem poádn kope! Milan PFK Žár Ludk Perun Hluboká A jak to zaíná? "V záí se vždycky sejdeme, popijeme a domluvíme zaátek." sdlil nám Milan Röhrich alias "Velký vezír" kapitán PFK Žár nad Sázavou, šéf organizace celé soutže. (PFK - poslední fotbalový kroužek - pozn. redakce) "V podstat jde o to nenudit se, zahrajeme si, pobavíme, pak popijeme v hospdce a je vše OK. Jsme samí tyicátníci, nehrajeme na krev, prost se bavíme. Karel Ohradník, kapitán Kleopatry Chrudim: "Je fantastické, že se sejdou takovéhle týmy z dálky. Už to hrajeme pátý rok bez rozhodích a je to naprosto v pohod. Díky Perun Cupu jsme zaali hrát i futsal v Chrudimi, což už je oficiální soutž. Kluci hrajou rádi." Jií Vaníek, organizátor sportovního dní v Chlumtín: "Celá vc zaíná v rodin, ve vesnici a potom v okolí, ve spolených zájmech. eská republika je sportovní velmoc a my chceme jít píkladem našim dtem, pokraovat v této tradici. Oproti naším politikm nás sportovci výborn reprezentují po celém svt. Chtl bych podkovat Sokolu za zbudování hišt tetí generace, což okolní vesnice závidjí. Rádi si sem pijedeme opt zahrát. Vždy já jsem sem chodil do školy." Ludk Strašil, prezident Perunu: "Jsme rádi, že jsme porazili Chrudim. Kluci poctiv chodili na zápasy, takže to nemlo volný prbh jako pedtím. Snažil jsem se je dotlait, aby jsme alespo jednou mli putovní pohár doma na vysoin. Trvalo to tyi roky, ale už je to tady! Tšíme se na píští roník." A co Vás eká dál v Perunu? "Jedeme na fotbalový turnaj do Vysokých Tater, eká nás také Hlubocký Perun Cup, a možná vycestujeme zase na Ukrajinu." Jaké to je na Ukrajin? "Špikové! Poje s námi, poznáš co je život. Píroda nádherná, ješt nádhernjší holky a výborná vodka!" PERUN S VÁMA Ludk To zní jako velmi lákavá nabídka, budu jí muset zvážit. Každopádn výlety Perunu za fotbalem do zahranií jsou minimáln na další jeden lánek. Uvidíme, teba v píštích íslech. Roman Dopita, foto Tomáš Trávníek

15 PROGRAM LETNÍHO KINA KRUCEMBURK ERVENEC 2007 SRPEN KRVAVÝ DIAMNAT 4.8. KRVAVÁ SKLIZE 6.7. DIVOÁCI 6.8. BESTIA 7.7. PRÁZDNINY PANA BEANA 4.8. PIRÁTI Z KARIBIKU HORY MAJÍ OI VRATNÉ LAHVE SPIDER MAN SHREK : BITVA U TERMOPYL ROMING SHREK THE NUMBER PIRÁTI Z KARIBIKU TAJNOSTI VRATNÉ LAHVE SMRTONOSNÁ PAST SUNSHINE HUDBU SLOŽIL,SLOVA NAPSAL BAREVNÝ ZÁVOJ MAHARAL TAJEMSTVÍ TALISMANU A BUDE H ZAÁTKY PEDSTAVENÍ BUDOU UVEDENY NA PLAKÁTECH a Firma ANTICOR, s.r.o., Vojnv Mstec pijme pro pracovišt ve Starém Ransku nové zamstnance: vedoucí provozu kooperátor výroby konstruktér technolog kontrolor montážní výroby horizontá soustružník fréza vrta rýsova strojní zámeník jeábník vaza na montážní díln pomocný dlník do tryskárny Informace poskytneme na tel. íslech: , Piblížení k obanovi Neobvyklá dynamika rozvoje obce Ždírec nad Doubravou pináší další pozitiva v obanské obslužnosti. Od ervna zde zaíná psobit obchodn-poradenské jednatelství pod záštitou nejsilnjší finanní skupiny eské pojišovny. Dochází tak jednoznan ke zlepšení obslužnosti oban Ždírecka, kteí zde naleznou plný servis pi ešení svých finanních, pojistných i analytických poteb. Jednatelství je pímo napojeno na rozhodující leny této nejsilnjší finanní skupiny v zemi, takže zde lidé naleznou poradenskou i analytickou službu pi poteb zajištní píjmu. nap. v dob nemoci. pi ešení ochrany svého majetku i vozidla, i pi nalezení optimální možnosti zhodnocení svých prostedk vetn úasti v dnes celosvtov velice vyhledávaných podílových fondech. Své služby poskytuje nejen v otevírací dob kanceláe, ale i v terénu podle poteb i požadavk klienta. Oteveno bude po, st, t 8-12, Kancelá má sídlo v ul. Chrudimská 121 (bývalé sklenáství). Kontakt na pracovníky kanceláe: p. Roman Víšek , Markéta Ságiová Tšíme se na vaši návštvu a naši spolupráci. Roman Víšek Po stopách Jana Zrzavého výstava výtvarných prací žák základních škol v prostorách Základní školy Krucemburk v období od 27. kvtna do 30. záí 2007 Základní škola Krucemburk zve všechny rodie a ostatní zájemce o výtvarné umní na tetí roník soutže dtských výtvarných prací nazvané Po stopách Jana Zrzavého. Zúastnné školy: ZŠ Krucemburk, Sobíov, Okrouhlice, Havlíkova Borová, Vojnv Mstec a ZŠ Otakara Beziny Jihlava. O víkendech a prázdninách bude zpístupnna dle domluvy na telefonních íslech nebo Všichni zájemci o výtvarné práce žák základních škol jsou srden zváni. Jií Šikl, editel ZŠ INFORMANÍ CENTRUM - NOVÉ KNIHY TOULKY NAD HAVLÍKOBRODSKEM Zdenk Vošický spojil svj zájem o letectví a fotografování: nkolik let poizoval letecké snímky Vysoiny. Výbr fotografií zobrazujících msta a vesnice Havlíkobrodského okresu pináší výpravná publikace Toulky nad Havlíkobrodskem. Obsahuje i šest barevných fotografií Krucemburku, Starého Ranska, Hluboké a rybníku eka. KRAJINOU EKY DOUBRAVY Text: Marie Hrušková Foto: Marie Holeková O historií i souasnosti kraje a lidí kolem eky Doubravy pojednávají dívjší publikace autorky PhDr. Marie Hruškové "Tam kde tee Doubravka" 1., II., III. s grafickou úpravou Jaroslava Turka. Nová knížka nabízí pohled na kraj kolem eky Doubravy prostednictvím pekrásných barevných zábr zkušené fotografky Mgr. Marie Holekové, na kterou zajímavá místa a malebná krajina bezprostedn zapsobily novými dojmy. Tmito publikacemi potšíte sebe i své známé. Zpravodaj mstyse Krucemburk, vydání 2/2007 Vydává Úad mstyse Krucemburk, Redakní rada: Tomáš Trávníek, Roman Dopita, Jiina Moravcová, Marie Šillerová, Petr Coufal, Pavel Vomela, Bc. Jií Havlíek, Jií Zeman. Šéfredaktor Roman Dopita, jazyková korektura Jií Zeman., grafická úprava Tomáš Trávníek Registraní znaka MK R E 17399, píští uzávrka Redakní rada si vyhrazuje právo píspvky krátit a upravovat. Tiskové chyby vyhrazeny, názory vyjádené v láncích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Vytiskl UNIPRESS Žár nad Sázavou.

16 NAVŠTIVTE REKREANÍ STEDISKO EKA Máte zde možnost: koupání ubytování stanování pjovna lodk a šlapadel MSTYS KRUCEMBURK VÁM PEJE POHODOVÉ LÉTO! foto: Dušan Mikulecký

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Tak jsme se opt po roce sešli na Výroní valné hromad, pežili jsme svátky vánoní i oslavy Silvestra bez vtší úhony na zdraví a tak mi dovolte, abych vám popál do tohoto

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar

Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Usnesení ze schze zastupitelstva obce Skalika, konané dne 11.dubna 2007 v salónku hospdky u Bagar Zastupittelstvo obce po projednání vzalo na vdomí: kontrolu minulého usnesení vzdání se funkce lena zastupitelstva

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 2. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 13.11.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schváí programu. 3. Seznámení se základní zákonnou

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

íslo 08 roník 15, záí 2009

íslo 08 roník 15, záí 2009 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 1. 10. 2009 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 08 roník 15, záí 2009 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 24.9. 2009 Zastupitelstvo schválilo:

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p.

15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. 15. zasedání ZO Pernink zápis a usnesení konané 17.12.2007 od 17.30 h. na OÚ Pernink pítomni: viz prezenní listina ovovatelé zápisu: p. Mašek, Štauber V úvodu požádala starostka zastupitele o doplnní programu

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev...

U S N E S E N Í. file://c:\documents and Settings\All Users\Dokumenty\zalohy webu\web Sev... Stránka. 1 z 5 U S N E S E N Í z 2. schze Rady mstského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa, která se konala 16. 12. 2002 od 9.00 do 13.00 hodin v kancelái tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavba 2. Usn.. 11/02 Výbrová

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006

ZÁPIS 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 1.VEEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OHRAZENICE,DNE 13.12.2006 Pítomni : dle prezenní listiny Zahájení : 18.05 h. Konec : 19.25 h. 1. K zápisu a usnesení minulé schze ( 6.10.06) a ust. zasedání ZO nebyly

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007

ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 ZÁPIS A USNESENÍ Z V. VEEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 30. kvtna 2007 Pítomni: viz prezenní listina Jednání zahájil a ídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17.00 hod. s konstatováním

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod

P eshrani ní spolupráce p i nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze seminá e v Žaclé i z 10/2012 Ing. Karel Novotný Anotace Úvod Peshraniní spolupráce pi nakládání s odpady mezi R a PR - poznatky ze semináe v Žacléi z 10/2012 Ing. Karel Novotný e-mail: novotny@gemec.cz, GEMEC UNION a.s., Jívka 187, PS 542 13 Anotace Obecn prospšná

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více