Evropský Sociální Fond : Příručka pro odbory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský Sociální Fond 2007-2013: Příručka pro odbory"

Transkript

1 ETUI-REHS European Trade Union Institute RESEARCH EDUCATION HEALTH & SAFETY Evropský Sociální Fond : Příručka pro odbory Evropská odborová konfederace (EOK) Vydáno za finančního přispění Evropského společenství

2

3 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] OBSAH Předmluva, John Monks, generální tajemník, EOK 2 Jak používat tuto příručku, Jeff Bridgford, ETUI-REHS 3 Strukturální fondy a strategie EOK, Józef Niemiec, Tajemník konfederace EOK 4 Evropský sociální fond podporuje sociální dialog a sociální partnery, Dominique Be, DG Zaměstnanost, Evropská komise 8 Evropské strukturální fondy v kostce (z kapitoly č. 13 příručky Odbory a nadnárodní projekty 6. vydání) 11 Partnerství v Evropském sociálním fondu, Claude Denagtergal, EOK 18 Dobré praxe odborů při používání ESF (Alan Manning, TUC, Charlotta Krafft, SACO, Ornella Cilona, CGIL, Luis Galiano, UGT-E a Paco Moreno, CC.OO.) 20 Přílohy: 45 Klíčové texty EU pro období Pedagogické materiály, použité při vzdělávacím kurzu ETUI-REHS Seminář pro tvorbu a realizaci odborových projektů z ESF, června 2007, odborová škola Juan Muñiz Zapico, Madrid Užitečné odkazy na webové stránky [ 1 ]

4

5 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] PŘEDMLUVA Účelem této příručky je podpořit zástupce odborových svazů, kteří se účastní různých jednání výborů, které byly vytvořeny v rámci Evropského sociálního fondu. Příručka poskytuje informace o nejaktuálnějších reformách ESF a jiných strukturálních fondů a také o principech partnerství v rámci Evropského sociálního fondu. Ukazuje také řadu příkladů dobré praxe odborových svazů při používání ESF. Doufáme, že tento průvodce bude užitečným nástrojem pro zlepšení vlivu odborových organizací v zavádění strukturální politiky Společenství a obzvlášť ESF. Cílem strukturální politiky Evropské unie je pomoct snížit rozdíly mezi regiony a podporovat společnost s plnou zaměstnaností, rovnými příležitostmi, sociálním zapojením a konvergencí a tedy šířeji viděno Evropský sociální model. Pro EOK je princip partnerství klíčem ke garantování úspěšné činnosti opatření strukturálních fondů. Vysoce kvalitní partnerství by se mělo vyvíjet se zapojením sociálních partnerů do každé fáze zásahů fondů. Evropský sociální fond je jediný fond, který se opírá o aktivní účast sociálních partnerů v jeho Evropském výboru. Doufáme, že tato účast zajistí podstatnou přidanou hodnotu a mrzí nás, že ten samý princip účasti nebyl rozšířen i na ostatní strukturální fondy. ESF je základním nástrojem pro podporu zavádění Evropské strategie zaměstnanosti (ESS). EES by měla být konkrétně začleněna do národní, regionální a místní politiky pracovního trhu a do cílů ESF. To vyžaduje, aby ESF přispíval dále k dosažení cílů pro změnu ve znalostech společnosti a podpořil celoživotní vzdělávání a tedy obecněji, v zavádění Lisabonské strategie. Evropa potřebuje provést velké investice do lidí, kteří jsou nepochybně nejdůležitější konkurenční výhodou v každé společnosti. Tato investice by měla předvídat sociální změny, vznikající ze znalosti společnosti, přičemž by měla poskytovat odpovědi na témata jako jsou zachování práce a její vytváření, zvyšování stupňů produktivity v evropském podnikání, identifikování inovativních a efektivnějších způsobů organizace práce včetně podstatných investic do vývoje kvalifikace a dovedností pracujících, sociálního zapojení a podpory rovných příležitostí. To je klíč Evropy k budoucnosti. John Monks Generální tajemník EOK [ 3 ]

6 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU Tato příručka byla vytvořena v ETUI-REHS ve spolupráci s EOK a je pokračováním příručky Průvodce pro odboráře, kterou vydala EOK při předchozím vydání Strukturálních fondů v letech Je zaměřena na poskytování specifické podpory pro odborové kolegy z 12 členských států, kteří se poprvé účastní ESF. Zaměřili jsme naší pozornost na ESF, protože je jedním z hlavních nástrojů pro podporování Evropské strategie zaměstnanosti a jako příspěvek k Evropskému trojúhelníku znalostí (výzkum, inovace a vzdělávání v EU). Vlastně poprvé tato směrnice klade užitečný důraz na zapojení sociálních partnerů a nastavuje vhodné přidělení potenciálů pro vytváření kapacit, které jsou zaměřené na posilování sociálního dialogu a aktivit, které jsou společně konané sociálními partnery. Průvodce je zaměřen na: poskytnutí obecných informací o nové struktuře ESF pro období let ; zvýšení povědomí odborů o tom, jak se mohou účastnit na zavádění ESF na různých stupních a úrovních, obzvlášť v monitorovacích výborech, ve kterých jsou odbory dotazované na poskytování poradenství o iniciativách a o souvislostech mezi finančními intervencemi a klíčovými cíli pro pracující; ukázat odborovým členům, jak mohou používat ESF, aby měli vliv na zaměstnanost a inovační politiku ve svých zemích. V příloze příručky je několik školících materiálů, které používaly ETUI-REHS a EOK při svém prvním společném kurzu o Seminář pro tvorbu a realizaci projektů Evropského sociálního fondu, který se konal v Madridu v červnu Příklady dobré praxe, které se přednášely v Madridu a které jsou zde popsané, snad poskytnou inspiraci našim kolegům. Rád bych poděkoval následujícím kolegům, kteří mi pomáhali při vytvoření tohoto materiálu a předali své znalosti do této oblasti práce: John Monks, Józef Niemiec a Claude Denagtergal z EOK, Ornella Cilona a Roberto Pettenello z CGIL, Charlotta Krafft z SACO, Alan Manning z TUC, Luis Galiano z UGT-E a Paco Moreno z CC.OO. Děkuji také Silvaně Pennella, která je odpovědná za Informační servis ETUI-REHS EU, za koordinaci této iniciativy a její dovedení do úspěšného konce. Zvláštní poděkování patří zástupci Evropské komise Dominique Be, která nám jako zástupce ředitele odboru v Koordinaci Evropského sociálního fondu DG Zaměstnanost (European Social Fund Coordination of DG Employment), poskytla užitečnou pomoc a rady. Tento průvodce byl vytvořen v angličtině a francouzštině. EOK a ETUI-REHS jsou ochotni spolupracovat s konfederacemi, aby byl umožněn překlad do jejich národních jazyků. Jeff Bridgford Ředitel oddělení vzdělávání ETUI-REHS [ 4 ]

7 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] STRUKTURÁLNÍ FONDY A STRATEGIE EOK Nejprve bych rád pogratuloval oddělení vzdělávání ETUI-REHS za přípravu této vzdělávací aktivity o programovém období ESF. Jsem přesvědčen, že to pomůže členským organizacím EOK v zapojení do projektů, financovaných fondem. EOK vždy trvalo na potřebě posílit strukturální politiku rozšířené EU, protože principy konvergence a solidarity jsou uchovány v dohodě a stanovují dva nejdůležitější body programu pro integraci lidí a dotčených teritorií. Politika konvergence potřebuje pomoci přinést řešení pro mnoho výzev (globalizace, rozšiřování, atd.), při snižování rozdílů mezi regiony a podporování společnosti v plné zaměstnanosti, rovných příležitostech, sociálním zapojením a sociální soudržnosti, tedy jinými slovy, náš sociální model. Byly již definované rozsáhlé směrnice politiky pro roky , protože mají své celkové financování a společně stanovují pravidla a rozpočty pro toto období. Jak zjistíte, EOK představila své názory (v říjnu 2004) na politiku konvergence EU v období po roku 2006 a pak ( v prosinci 2005) o finančních perspektivách pro období To nám umožnilo prezentovat naší pozici a požadavky pro diskuse mezi různými institucemi EU v posledních letech. Krátce se vrátím k naším prioritám. Kongres v Seville se zaměřil hlavně na budoucnost evropského rozpočtu, přičemž zaznamenal, že se nebudou měnit pravidla fondů, ale že se EU rozhodla přezkoumat financování evropské politiky v roce Takže bych se měl koncentrovat na počet těchto klíčových aspektů, které budou důležité pro vaší práci na tomto třídenním semináři. Rád bych se zaměřil hlavně na roli EOK, na naše prioritní požadavky a na akce, které jsou potřebné v krátké době. Nová struktura pro politiku konvergence, která integruje efektivněji lisabonské cíle V roce 2007 byly provedené hlavní změny pro pravidla pro decentralizaci a důvody zjednodušení. EOK velmi uvítala tento nový přístup, přičemž podtrhla potřebu efektivní koordinace politiky EU, hlavně s Lisabonskou strategií. Podle toho vzala EOK v úvahu jednoznačný odkaz na velkou důležitost cílů Lisabonu a Göteborgu v obecné směrnici a hlavně fakt, že politika konvergence musí integrovat tyto cíle a stát se základním pilířem pro jejich dosažení pomocí národních rozvojových programů. Současně EOK podporuje zaměření témat priorit na tři hlavní cíle: konvergence, regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a evropská teritoriální spolupráce. O konvergenci se EOK domnívá, že méně rozvinuté regiony rozšířené EU, které se zpožďují za průměrem EU, musí zůstat prioritou, ale že se musí poskytnou dočasná pomoc do těch regionů, kde je HDP na hlavu o 75 % nižší než průměr v 15 zemích EU (tak zvaný statistický dopad rozšiřování) a proto se nestaly rychle bohaté. EOK se domnívá, že cíl regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti se ve skutečnosti může těžko zavádět do současného programu. Základem je jasně specifikovat sociální rozměr regionálního rozvoje a to, že členské státy musí poskytovat spojení s národními akčními plány pro zaměstnanost a národními akčními plány pro zapojení. Zavedení obou těchto aspektů je základem a to prostřednictvím regionálních rozvojových programů, které pomáhají regionům předvídat a podporovat ekonomické změny pomocí podpory jejich konkurenceschopnosti a atraktivnosti jako místa; a zadruhé, prostřednictvím programů, definovaných na příslušné [ 5 ]

8 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] teritoriální úrovni, které pomohou lidem se připravit a adaptovat se tyto ekonomické změny. Avšak co se týče způsobilosti regionů. Zatímco členské státy, v úzké spolupráci s regiony, jsou nejlépe schopni identifikovat oblasti, které potřebují nejvíce pomoc, my pokaždé zdůrazňujeme to, že strukturální fondy jsou politikou EU, aplikovanou na základě počtu společných principů a cílů, aby se zabránilo jakékoliv odchylce směrem k opětovné nacionalizaci této politiky. Proto je základem definovat objektivní kritéria způsobilosti při zajištění optimálního členění a rovnováhy mezi evropskými, národními a regionálními úrovněmi. EOK je potěšena, že na základě zkušenosti iniciativy INTERREG, se vytvořil nový cíl Evropské teritoriální spolupráce, se zaměřením na podporu harmonické a vyrovnané integrace teritorií EU prostřednictvím spolupráce mezi jejími členy na důležitých tématech Společenství na přeshraničních, nadnárodních a meziregionálních úrovních. Ovšem, spolupráce a činnost potřebují posílit na přeshraničních, nadnárodních a meziregionálních úrovních. Pozitivní zkušenost odborů z činností, prováděných 41 meziregionálními odborovými výbory (EOK), včetně regionů, které sdílejí hranici s novými členskými státy, ukazuje, že to je ten správný směr. EOK podporuje strategický přístup, navržený Komisí, který je řízen ke zjednodušení a zejména vedení každoročního strategického dialogu s evropskými institucemi, které mají vyhodnotit pokrok, který byl dosažen ve strategických prioritách a požadované výsledky. EOK vítá fakt, že se se sociálními partnery na evropské úrovni konzultuje globální strategický dokument pro politiku konvergence. Podobně, sociální partneři potřebují řádné konzultace na národní úrovni o Národním strategickém referenčním rámci, vytvořeném členskými státy. EOK také podporuje myšlenku větší decentralizace delegováním větších odpovědností na členské státy a regiony, při zachování finanční přísnosti, tak že Komise zajistí soudržnost s evropskou politikou a cíli, stejně jako koordinaci mezi evropskými, národními a regionálními úrovněmi, aby se zabránilo riziku nepoměru jak mezi členskými státy, tak uvnitř těchto států. EOK je přesvědčená, že princip partnerství je životně důležitý při garantování zavedení činností ze strukturálních fondů. Je nutné pokračovat v zajištění vysoce kvalitního partnerství zapojením sociálních partnerů do všech fází akcí, sponzorovaných ESF. To je důvodem, proč EOK vyžadovala, že regulace strukturálních fondů musí jasně definovat principy partnerství, spíš než se spoléhat na národní pravidla a praxe. Podobně, co se týče Evropského sociálního fondu, EOK podporovala návrh Komise pro přidělení minimálně 2 % ze zdrojů ESF pro vývoj kapacit a aktivit, konaných společně sociálními partnery o cíli Konvergence, přičemž trvala na jasném vztahu na sociální dialog. Bohužel tyto požadavky byly odmítnuté. EOK také lituje toho, že Evropský sociální fond je pouze jediný, který obsahuje aktivní účast sociálních partnerů na zasedání jeho Evropského výboru. Zastáváme názor, že tato účast přináší významnou přidanou hodnotu. Tvrdíme, že roční setkání mezi Evropskou komisí a sociálními partnery zahrnuje reálné konzultace a že byla založena jiná fóra pro diskuse se členskými státy a Komisí. Domníváme se také, že sociální partneři potřebují zajištění technické podpory, aby se zlepšily jejich kapacity, obzvlášť v nových členských zemích, aby se umožnila jejich účast na administrativě a zavádění iniciativy Komise pro vytvoření pracovní skupiny, která bude zaměřená na pomoc zlepšit zavedení principu partnerství ve výboru ESF. Finanční zdroje odrážejí záměr politiky EU. Musí být řečeno, že současná úroveň investic unijních zdrojů rozpočtu je relativně skromná v porovnání s dosaženými positivními výsledky, zejména co se týče zlepšení situace méně zvýhodňovaných regionů a začátku reálné konvergence. A dále, s ambiciózními cíli, že členské státy stanovily úroveň zdrojů pro EU, v rámci rozšiřování a strategických cílů z Lisabonu a Göteborgu, které jsou pouze okolo 1 %, což není v poměru ani k výzvám, ani k závazkům, které se uskutečnily. Růst EU byl podporován k velkému rozšíření fondy, poskytovanými méně zvýhodňovaným členským státům a regionům. V roce 2005 byla dohoda o Finančním výhledu na období znepokojivá z toho pohledu, protože fondy, které byly přístupné novým členským státům, se ukázaly být menší než v minulosti. Kontrola [ 6 ]

9 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] rozpočtu byla vítána, ale je nutné uznat, že některé problémy zůstaly. Podle rozhodnutí Evropského výboru z března 2006 se bude muset přezkoumat každý prvek v letech 2008/2009, včetně záležitostí zemědělských dotací a speciálních slev pro Velkou Británii (třebaže snížených) z evropského rozpočtu. Protože Komise nenavrhla žádné nové zvláštní zdroje pro nejbližší budoucnost, systém si ponechá svou stávající strukturu. Současný systém začal být kritizován pro svou komplexnost a nedostatek průhlednosti. EOK má tudíž výhodu v navrhované debatě o této záležitosti a o tom, jak napravit tyto nedostatky, a provede aktivní příspěvek do těchto diskusí. Taková diskuse by neměla být omezená na specifické téma, ale potřebuje revidovat strukturování zdrojů a výdajů. EOK zastává názor, že finanční perspektivy zohledňují politická úsilí EU. Jsou založená na znalosti, že ekonomická výhoda, kterou každá země získá z toho, že patří do EU, přesáhne přísně rozpočtové náklady svého členství. Evropa je ta vhodná úroveň pro určité typy výdajů a investic. Evropská přidaná hodnota potřebuje vést úvahy, spíš než úsilí pro zajištění férového navrácení, založeného na zdánlivém výpočtu čistých vyrovnaných rozpočtů na národní úrovni. Rozšíření a solidarita, kterou to vyžaduje, stejně jako zaměření evropské politiky na cíle Lisabonské strategie, dávají příležitost pro zohlednění nového systému vlastních zdrojů a pro cíle evropských daní. Chceme, aby se EU sama zavázala k těmto cílům a aby členské země byly připravené přispět ke společné politice, o které vědí, že je efektivní a nutná, založená na solidaritě a větší demokracii. Józef Niemiec, Tajemník konfederace EOK ETUI-REHS Vzdělávání Vzdělávací seminář, červen 2007, Madrid [ 7 ]

10 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PODPORUJE SOCIÁLNÍ DIALOG A SOCIÁLNÍ PARTNERY Evropská unie je zavázána pro víc zaměstnání a lepších zaměstnání. Proto potřebuje investovat do svých lidí a Evropský sociální fond (ESF) je jejím hlavním nástrojem pro tento úkol. ESF utratí přes 10 miliard ročně v celé EU, aby pomohl lidem zvýšit jejich vzdělání a dovednosti. To reprezentuje více než 10 % z celkového rozpočtu Evropské unie. V období se ESF zaměřil na čtyři oblasti se zvláštní důležitostí pro sociální partnery a jejich členy: adaptabilita mezi pracujícími a podniky, dostupnost k zaměstnání, snížení vyloučení ze společnosti a podpora partnerství pro reformu. Směrnice ESF zdůrazňuje hlavní roli sociálních partnerů v dodání cílů Lisabonské strategie pro růst a zaměstnání, a důležitost jejich závazku pro posílení ekonomické a sociální soudržnosti zlepšením zaměstnanosti a pracovních příležitostí. Role sociálních partnerů je také zdůrazněna v integračních směrnicích pro růst a zaměstnání pro období , které jsou základní politickým nástrojem pro vývoj a zavedení Lisabonské strategie. Směrnice pro politiku zaměstnanosti zdůrazňují roli sociálních partnerů, hlavně s ohledem na podporu flexibility kombinované se zajištěním práce, snížením segmentování pracovního trhu a zajištění pracovně přijatelného vývoje pracovních nákladů a mechanizmů nastavení mezd. Od sociálních partnerů se hlavně očekává, že přispějí k vývoji kapacit odpovídajících pracovních příležitostí pracovních úřadů, vývojem politiky k zabránění snižování dovedností a zvětšování fungování pracovních trhů. Partnerství je hlavně důležité pro zlepšování situace pracovního trhu a v podpoře dobrého řízení. Směrnice ESF proto zahrnuje novou a samostatnou prioritu pro podporu ESF (článek 3.1(e)), která poskytuje zvláštní podporu pro partnerství a pakty prostřednictvím sítě relevantních stakeholderů, jako jsou sociální partneři a nevládní organizace, s cílem mobilizovat reformy v oblasti zaměstnanosti a sociálního zapojení. Dalším potvrzení důležitosti sociálního partnerství je, že směrnice ESF zdůrazňuje potřebu aktivního zapojení sociálních partnerů do zavedení ESF při poskytování zvláštní podpory pro vývoj partnerství. Sociální partneři jsou hlavními příjemci ESF stejně jako klíčoví účastníci v jeho řízení. Sociální partneři jsou aktivně zapojeni do implementace ESF Sociální partneři podporují velké množství projektů, které financuje ESF. Během programového období byli sociální partneři zapojeni hlavně do adaptability oblasti pracujících, tj. v poskytování odborné přípravy a celoživotního vzdělávání. Směrnice ESF pro období zajišťuje, že sociální partneři budou pokračovat v tom, že budou příjemci podle všech priorit ESF ve všech členských zemích instruováním řídících autorit každého operačního programu pro podpoření adekvátní účasti sociálních partnerů v činnostech, založených ESF. Sociální partneři těží ze zvětšené podpory v nejméně rozvinutých členských zemí a regionech Evropská unie uznává, že sociální dialog je základní součástí rozhodování v Evropě a že sociální partneři mají jedinečnou roli v ekonomickém a sociálním rozhodování. Dohoda sama podporuje vývoj sociálního dialogu (článek ). Zapojení sociálních partnerů a jiných stakeholderů je klíčem k vývoji a zavedení efektivní politiky a jak EU, tak i členské státy těží z účinných struktur sociálního dialogu. Navzdory posledním letům zůstávají sociální partneři a sociální dialog relativně slabí v mnoha regionech, způsobilých pro cíle Konvergence, tj. regionech, kde je HDP na člověka pod 75 % průměru Společenství. ESF proto poskytuje zvýšenou podporu sociálním partnerům v těchto regionech. Cílem je další zlepšení kapacity [ 8 ]

11 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] sociálních partnerů účastnit se sociálního dialogu a řízení sociálního, pracovního trhu a ekonomického řízení. Podpora pro posílení institucionální kapacity sociálních partnerů je viděna jako základní pro podporu nastavení a fungování struktur sociálního dialogu na všech úrovních stejně jako podpora vývoje partnerství a dialogu mezi veřejnými organizacemi, sociálními partnery a nevládními organizacemi. Směrnice ESF (článek 3.2(b)) proto upřednostňuje podporu pro posílení kapacity institucí a efektivitu sociálních partnerů, hlavně podporou vytváření kapacit v regionech s konvergencí. Navíc směrnice ESF (článek 5.3(2)) stanovuje, že se má vyčlenit vhodná částka ze zdrojů ESF pro podporu vytváření kapacit pro sociální partnery. Aktivity pro vytváření kapacit zahrnují školení, opatření sítí, posílení sociálního dialogu a aktivit, společně prováděných sociálními partnery, především ve vztahu k adaptabilitě pracujících a podniků. Sociální partneři hrají základní roli v řízení ESF Směrnice ESF bere na vědomí, že účinné a efektivní zavedení činností, podporovaných ESF, závisí na dobrém řízení a partnerství mezi všemi příslušnými účastníky a hlavně sociálními partnery a jinými stakeholdery. Zatímco sociální partneři byli již efektivně zapojeni do zavádění ESF během období , jejich zapojení je dále posilováno v období obecnou směrnicí (EC) číslo 1083/2006 (článek 11), která podporuje členské státy v organizování partnerství s úřady a orgány jako jsou sociální partneři, a směrnice ESF (článek 5), která říká, že ESF má podporovat dobré řízení a partnerství. Výslovněji stanovuje směrnice ESF (článek 5.2 a 5.3) sociálním partnerům jednoznačnou roli v řízení ESF, pobízející členské státy zajistit jejich vliv na přípravě, uvádění a monitorování podpory ESF. Zapojením se do monitorování ESF mají sociální partneři slovo v zavádění operačních programů, protože schvalují kritéria pro výběr operací, financovaných ESF, kontrolují pokrok operačních programů a schvalují zprávy o zavádění. Závěr Evropská unie bere na vědomí, základní přispění sociálních partnerů pro dosažení plné zaměstnanosti, zlepšení kvality a produktivity v práci a posílení sociální a teritoriální soudržnosti, a dává sociální partnery do centra implementace ESF. Dominique BE Zástupce vedoucího jednotky EMPL A/1 Koordinace Evropského sociálního fondu DG Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti [ 9 ]

12 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ FONDY V KOSTCE (z kapitoly 13 příručky Odbory a nadnárodní projekty 6. vydání, ETUI-REHS vzdělávání 1 ) Mezi nejdůležitějšími mechanizmy financování, se kterými nakládá Komise, jsou tak zvané Strukturální fondy, z nichž je zřejmě z pohledu odborů nejdůležitější Evropský sociální fond. Po obecném přehledu Strukturálních fondů se tato kapitola zaměřila detailněji na Evropský sociální fond a roli odborů v něm. Strukturální fondy Strukturální fondy jsou základními nástroji, používanými Evropskou unií, v partnerství se členskými státy, aby podporovala méně zvýhodňované oblasti v rámci EU. Jsou používané pro snížení sociálně-ekonomických rozdílů mezi členskými státy a mezi rozdílnými teritoriálními oblastmi. Jsou zaměřené na zrychlení ekonomické a sociální soudržnosti, na konkurenceschopnost a zaměstnanost, v kontextu modelu trvale udržitelného vývoje, což je nejdůležitější priorita z politických priorit EU. Jsou to tyto fondy: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), který se používá pro financování výrobních investic, infrastruktury a iniciativ, navržených pro snížení ekonomických a sociálních nerovností mezi teritoriálními oblastmi EU Evropský sociální fond (ESF), který je zaměřen na zaměstnanost, rozvoj lidských zdrojů a podporu sociální integrace Fond soudržnosti, který je zaměřen na politiku životního prostředí a na transevropskou dopravní infrastrukturu, použitou na celou oblast těchto členských států, které mají hrubý národní příjem (GNI) menší než 90 % z průměru Společenství. Tyto fondy jsou řízené za účelem splnění tří prioritních cílů, definovaných pro období : Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská teritoriální spolupráce. Cíl Konvergence Cíl Konvergence je zaměřen na zrychlení konvergence méně rozvinutých členských zemí a regionů zlepšováním podmínek pro růst a zaměstnanost takto: Zvyšováním a zlepšováním kvality investic do lidského a fyzického kapitálu Podporováním inovací a znalostí společnosti Podporováním adaptability pro ekonomické a sociální změny Zajištěním ochrany a zlepšováním životního prostředí Sledováním administrativní účinnosti. Regiony s tímto zaměřeným cílem jsou ty, kde je hrubý domácí produkt (HDP) na osobu, počítáno na základě údajů ES pro období 2000 až 2002, menší než 75 % průměru HDP 25 EU pro stejné referenční období. 1 [ 10 ]

13 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Má za cíl posílit konkurenceschopnost a zaměstnanost a předvídat ekonomické a sociální změny. Má za cíl podporovat: Zvýšení kvality a kvality investic do lidského kapitálu Inovace a myšlenka znalosti společnosti Podnikání Ochrana a zlepšování životního prostředí Zlepšování dostupnosti, adaptability pracujících a podniků Vývoj celkových pracovních trhů. Regiony, na které jsou zaměřené tyto cíle, jsou ty, na které se nevztahuje cíl Konvergence. Cíl evropské teritoriální spolupráce Tento cíl se zaměřuje na posílení: Přeshraniční spolupráci pomocí společných místních a regionálních iniciativ v hraničním regionech Nadnárodní spolupráci mezi regiony, označenými Evropskou komisí jako způsobilé, pomocí akcí, které jsou jak prospěšné integrovanému teritoriálnímu vývoji, tak spojené s prioritami ES Meziregionální spolupráce a výměna zkušeností napříč daným teritoriem ES. Přechodná podpora je dostupná pro regiony, které splnily kritéria pro cíl Konvergence, mají své HDP na hlavu počítané podle podmínek 15 zemí EU spíše než EU-25. Podobná přechodná podpora je dostupná pro státy, které by splnily kritéria pro podporu z fondu soudržnosti, a mají svůj HNP měřen vůči tomu z EU-15, spíše než země EU-25. Cíl Konvergence je podporován všemi výše uvedenými fondy. Regionální konkurenceschopnost a cíl zaměstnanosti je podporován ERDF a ESF. Evropská teritoriální spolupráce je podporována výlučně ERDF. Je důležité zdůraznit, že od roku 2007 dále budou tyto strukturální fondy používané pro všech 27 evropských členských zemí (tj. včetně Bulharska a Rumunska). Každý členský stát, pracující ve spojení s Evropskou komisí, byl požádán připravit do konce roku 2006 rámcový dokument (známý jako Národní strategický referenční rámec). Tento dokument poskytuje jak obecné, tak i specifické směrnice pro intervence podle každého cíle. A navíc, každá země, opět ve spolupráci při konzultování s Komisí, je požadována dodat Operační program, který obsahuje plánovaná opatření pro zavedení, plány investic a metody pro zacházení a monitorování pro každou intervenci. Od členských států se vyžaduje zapojit regionální a místní instituce, společně s ekonomickými a sociálními partnery, včetně odborů, do přípravy, zavádění, monitorování a vyhodnocování Operačních programů. Financování Strukturálních fondů Celková suma pro finance EU, odevzdané do fondů pro období , je 308,041 milionu. Tato částka je přidělená pro různé účely takto: Cíl Konvergence 81,54 % Regionální konkurenceschopnost a cíl zaměstnanost 15,95 % Cíl evropská teritoriální spolupráce 2,52 % Navíc, částky jsou účelově zanesené pro národní spolufinancování. Normálně musí každá země přispět shodným fondem, který bude mít částku minimálně 25 % pro oblasti, zahrnuté do cíle Konvergence a 50 % pro oblasti, zahrnuté do cílů regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, ačkoliv jsou zde některé výjimky, včetně oblastí těžící z nadnárodní podpory. [ 11 ]

14 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] Evropský sociální fond Evropský sociální fond byl přeorientován pro lepší naplňování cílů Lisabonské strategie. V současné podobě podporuje cíle Společenství v oblasti sociálního začleňování, boje proti diskriminaci, podpory rovnosti, vzdělávání a odborné přípravy. Je zajištěna provázanost mezi ESF a politickým rámcem Evropskou strategií zaměstnanosti, s důrazem na zaměstnanost a odbornou přípravu. Proto stojí za pozornost blíže se seznámit s prioritami stanovenými obecnými zásadami Společenství pro období pro cíle Konvergence a Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Jsou to: a) zvyšování přizpůsobivosti pracovníků, podniků a podnikatelů s cílem zlepšit předjímání hospodářských změn a jejich dobré zvládnutí, zejména podporou : (i) celoživotního učení a zvýšených investic podniků, zejména malých a středních, a pracovníků samotných do lidských zdrojů, a to prostřednictvím vývoje a provádění systémů a strategií, včetně učňovského vzdělávání, které zajistí lepší přístup zejména nízce kvalifikovaných a starších pracovníků k odborné přípravě, rozvoje kvalifikací a schopností, šíření informačních a komunikačních technologií, e-učení, technologií příznivých pro životní prostředí a řídících dovedností, jakož I podpory podnikání a inovace a zakládání podniků; (ii) navrhování a šíření inovativních a produktivnějších forem organizace práce, včetně zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti, zjišťování budoucích pracovních a kvalifikačních požadavků a rozvoje specifických služeb v oblasti zaměstnanosti, odborné přípravy a podpory pro pracující včetně přeřazování na jinou práci v souvislosti s restrukturalizací podniků a odvětví; b) zlepšení přístupu k zaměstnání a trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání a neaktivních osob do trhu práce, předcházení nezaměstnanosti, zejména dlouhodobé nezaměstnanosti a nezaměstnanosti mládeže, podpora aktivního stáří a delšího pracovního života a zvyšování účasti na trhu práce, zejména podporou: (i) modernizace a posílení institucí trhu práce, zvláště služeb zaměstnanosti a jiných příslušných iniciativ v rámci strategií Evropské unie a členských států pro plnou zaměstnanost; (ii) provádění aktivních a preventivních opatření pro zajištění včasného zjištění potřeb pomocí individuálních akčních plánů a individuální podpory, jako jsou přizpůsobená odborná příprava, hledání zaměstnání, přeřazování na jinou práci a mobilita, samostatná výdělečná činnost a zakládání podniků včetně družstev, podněty k podpoře účasti na trhu práce, pružná opatření k delšímu udržení starších pracovníků v zaměstnání a opatření k lepšímu sladění pracovního a soukromého života, například usnadnění přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby; (iii) přístupu založeného na rovnosti pohlaví, cílených opatření pro zlepšení přístupu k zaměstnání, zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen a udržitelného postupu žen v zaměstnání, snížení segregace podle pohlaví na trhu práce, včetně řešení příčin, přímých i nepřímých, mzdových a platových rozdílů mezi ženami a muži; (iv) zvláštních opatření na zvýšení účasti migrantů na zaměstnanosti, čímž se posílí jejich sociální integrace; usnadnění teritoriální a profesní mobility pracovníků a integrace přeshraničních trhů práce, též prostřednictvím poradenství, jazykového vzdělávání a uznávání schopností a získaných dovedností; c) posílení sociálního začlenění znevýhodněných osob za účelem jejich trvalého začlenění do pracovního procesu a boj se všemi formami diskriminace na trhu práce, zejména podporou: (i) cest k začleňování a návratu znevýhodněných osob, například osob čelících sociálnímu vyloučení, osob bez ukončeného vzdělání, příslušníků menšin, postižených osob a osob pečujících o závislé osoby, do pracovního procesu, a to prostřednictvím opatření na zlepšení zaměstnatelnosti, včetně socioekonomických opatření, prostřednictvím přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě a prostřednictvím doprovodných opatření a související podpory a služeb veřejné péče, které zvyšují množství pracovních příležitostí; (i) kladného přístupu k rozmanitosti na pracovišti a boje proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu, rovněž prostřednictvím zvyšování povědomí a zapojení místních společenství a podniků podporou místních iniciativ na pomoc zaměstnanosti; d) posílení lidského kapitálu a podporou partnerství pro reformy v oblastech zaměstnanosti a začleňování, zejména podporou: (i) navrhování a zavádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zlepšování zaměření základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trh práce a trvalého zlep- 2 Viz [ 12 ]

15 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] šování dovednosti vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovaci a znalostní ekonomiku; (ii) vytváření sítí mezi vysokoškolskými institucemi, výzkumnými a technologickými středisky a podniky; e) partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důležitých činitelů, jako například sociálních partnerů a nevládních organizací, na nadnárodní, celostátní, regionální a místní úrovni s cílem podnítit reformy v oblasti zaměstnanosti a začleňování do trhu práce. V rámci cíle Konvergence jsou stanoveny tyto priority: a) rozšiřování a zlepšování investic do lidského kapitálu, zejména podporou: (i) provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy, zvláště s cílem zlepšit schopnost lidí reagovat na potřeby znalostní společnosti a celoživotního učení; (ii) zvýšené celoživotní účasti na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné prostřednictvím opatření zaměřených na snížení počtu osob s nedokončeným vzděláním a rozdělení předmětů podle pohlaví, jakož i zvyšování dostupnosti a kvality základního, odborného a terciárního vzdělávání a odborné přípravy; (iii) rozvoje lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků; b) posilování institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni a případně též sociálních partnerů a nevládních organizací s ohledem na reformy, zdokonalení právní úpravy a řádnou správu věcí veřejných zejména v oblasti hospodářství, zaměstnanosti, vzdělávání, sociálních věcí, životního prostředí a soudnictví, zejména podporou: (i) mechanismů ke zlepšení vypracovávání, monitorování a hodnocení politik a programů, mimo jiné pomocí studií, statistik a odborných doporučení, podpory koordinace mezi jednotlivými resorty a dialogu mezi důležitými veřejnými a soukromými činiteli; (ii) budování kapacit pro provádění politik a programů v odpovídajících oblastech, mimo jiné též pokud jde o prosazování právních předpisů, zejména prostřednictvím trvalého vzdělávání vedoucích i ostatních pracovníků a cílené podpory klíčových služeb, inspektorátů a socioekonomických činitelů, včetně sociálních partnerů a partnerů z oblasti životního prostředí, příslušných nevládních organizací a reprezentativních profesních organizací. V rámci těchto cílů bude ESF podporovat operační programy připravené členskými státy na národní nebo regionální úrovni. Zdroje ESF také představují jeden z hlavních nástrojů pro podporu Evropské strategie zaměstnanosti, vyhlášené Evropskou radou v Lucemburku v roce 1997 a upravené rozhodnutím Evropské rady v Bruselu v červenci roku Tato strategie stanovila následující kvantitativní cíle, jež by měly být splněny do roku 2010: aby osoby, které hledají zaměstnání v rámci EU, mohly konzultovat všechna volná pracovní místa nabízená službami zaměstnanosti členských států aby byl do roku 2010 zvýšen efektivní průměrný věk odchodu z trhu práce na úrovni EU o pět let (ve srovnání s 59,9 lety v roce 2001) aby byla do roku 2010 zajištěna péče o dítě pro alespoň 90 % dětí ve věku od 3 let do věku povinné školní docházky a alespoň 33 % dětí ve věku do 3 let aby průměrná míra počtu mladých lidí předčasně opouštějících školu v EU nepřesáhla 10 % aby alespoň 85 % mladých lidí ve věku 22 let mělo v EU ukončené vyšší střední vzdělání aby v EU průměrná míra účasti na celoživotním učení dosáhla alespoň 12,5 % u obyvatelstva v produktivním věku (věková skupina 25 až 64). Evropský sociální fond podporuje rovněž nadnárodní a meziregionální opatření zejména založená na sdílení informací, zkušeností, výsledků a osvědčených postupů a vytváření průběžných a přiměřených strategií pro zvládání změn. Dále bude podporovat aktivity zohledňující poznatky získané v rámci iniciativy Společenství EQUAL (jedna z hlavních iniciativ Společenství podporovaná z ESF v období , která již nebude v období zřízena). V rámci těchto aktivit bude prostřednictvím posilování nadnárodní spolupráce věnována zvláštní pozornost integraci migrantů, včetně žadatelů o azyl, a skupinám na okraji trhu práce. 3 Pro další podrobnosti viz [ 13 ]

16 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] Odbory a strukturální fondy Směrnice ES poskytují pro plné zapojení odborů a zaměstnavatelských organizací v různých stupních zavádění, strukturální fondy se zvláštním důrazem na přípravu, zavádění a monitorování plánů a akcí. To zahrnuje účast v monitorovacích výborech, které se ustanoví pro každý Operační program, založený strukturálními fondy. V těchto výborech mohou odbory nabídnou řízení pro podporu směrnic, stejně jako monitorování vztahu mezi přidělením financí a hlavními cíli pro pracující. Rozhodnutí, týkající se individuálních projektů, zůstanou pro většinu v působnosti institučních orgánů, jako jsou ministerstva a regionální úřady, které v minulosti nebyly vždy vnímavé k projektům zahrnující odbory. Avšak, v celých obecných cílech v Evropském sociálním fondu je kontinuální odkaz na pracující, na sociální partnery a na důležitost vzdělávání jako základní faktor ve zlepšování práceschopnosti. Odbory by měly dobře využít tyto odkazy, dbajíc hlavně zdrojů ESF, které poprvé určuje směrnice ESF jako cíl Konvergence. To zahrnuje zvyšování kapacit sociálních partnerů pro realizování cílů ESF prostřednictvím školení, opatření sítí, posílením sociálního dialogu a jiných aktivit společně prováděných sociálními partnery, hlavně s ohledem na adaptabilitu pracujících a firem. Důležitost tohoto pro odbory je zřejmá. Nejlepší příležitosti pravděpodobně vzniknou ve spojení s projekty, které jsou zaměřené na školení nebo přeškolování pracujících nebo na poskytování podpory pro profesní orientaci mladých lidí a nezaměstnaných. Většina z nich má pravděpodobně formu projektů profesního vzdělávání, což je oblast, ve které se v současnosti aktivně nezúčastňují všechny evropské odborové svazy. Profesní vzdělávání potřebuje být interpretováno v nejširším možném smyslu, včetně množství oblastí expertiz, vhodných pro ty odborové struktury, které jsou zapojené do odborového vzdělávání. Vzdělávání představitelů odborů, jejichž prací bude sledovat programy Evropského sociálního fondu, politiku pracovního trhu, iniciativ pro zrychlování zaměstnanosti na místní úrovni, imigrační problémy, rovné příležitosti a různé formy nesrovnalostí, které jsou na místní úrovni, musí zahrnovat rozhodující oblasti expertiz vzdělávání, včetně: Předchozí analýzy potřeb vzdělávání Navrhování učebního plánu a implementace způsobů vzdělávání Navrhování směrnic, inovativního materiálu a IT pomoci. Tím, že je jim dána příležitost realizovat nadnárodní akce prostřednictvím ESF a také prostřednictvím cíle Evropské teritoriální spolupráce, budou odbory potřebovat co nejlépe využít sítě v rámci EOK a vzdělávání ETUI-REHS, aby se identifikovaly nejlepší zdroje a příležitosti a potenciální partnerské organizace pro pomoc definovat a realizovat úspěšné nadnárodní aktivity. Sítě a výsledky některých hlavních projektů, realizovaných během posledních několika let v ETUI-REHS, jsou pro to důležitým zdrojem. Tyto zahrnují projekt DIALOG-ON s 16 partnerskými organizacemi, který se soustředí na zkoumání používání informačních nástrojů společnosti v kontextu sociálního dialogu a TRACE 4, s 20 partnery, který se týkal posilování kapacity v evropských oborech pro předvídání a řízení změny. Další informace na: Webové stránky Evropské komise a Evropského sociálního fondu Informační servis EU 4 Viz: [ 14 ]

17 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] PARTNERSTVÍ V ESF Princip partnerství Strukturální fondy pracují na základě čtyř hlavních principů: koncentrace, partnerství, adicionalita a programování. Pro EOK je princip partnerství klíčovým, který zaručuje úspěšnou činnost opatření strukturálního fondu. Vysoce kvalitní partnerství by se mělo vyvíjet se zapojením sociálních partnerů do každé fáze zásahu fondů. EOK lituje faktu, že pravidla strukturálních fondů jasně nedefinují princip partnerství, zatímco se opět spoléhají na stávající národní pravidla a praxe. Je třeba vzít na vědomí, že nová směrnice rozšiřuje definici potenciálních partnerů. Partnerství se může organizovat s úřady a orgány jako jsou: kompetentní regionální, místní, městské a jiné veřejné orgány; ekonomičtí a sociální partneři; jakýkoliv jiný vhodný orgán, reprezentující civilní společnost, partnery z oblasti životního prostředí, nevládní organizace a orgány, odpovědné za podporu rovnosti mezi muži a ženami. Nová směrnice stanovuje, že partnerství by mělo zahrnovat přípravu, zavedení, monitorování a vyhodnocení operačních programů. Členské státy musí zapojit tam, kde je to vhodné, každého relevantního partnera, hlavně v regionech, na různých úrovních programování v časovém limitu, nastaveném pro každý stupeň. Operační program Nová směrnice stanovuje, že každý operační program musí být koncipován členským státem nebo jakýmkoliv orgánem, určeným členským státem, ve spolupráci s partnery. Monitorovací výbor Monitorovacímu výboru by měl předsedat zástupce členského státu nebo řídící autorita. Jeho složení by mělo být rozhodnuto členským státem v souladu s řídící autoritou. Technická pomoc V iniciativě Komise a/nebo jménem Komise mohou fondy financovat přípravu, monitorování, administrativu a technickou podporu, vyhodnocování, audit a kontrolní opatření, nezbytné pro zavedení směrnice s podmínkou maximálně 2,5 % jejich příslušného ročního přidělení. Je nutné poznamenat, že tyto akce musí hlavně obsahovat: opatření zaměřená na partnery, příjemce pomoci z fondů a na obecnou veřejnost včetně informačních opatření; opatření pro rozšiřování informací, sítí, zvyšování povědomí, podporu spolupráce a výměnu zkušeností. [ 15 ]

18 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] * V ESF Směrnice o ESF posiluje principy dobrého řízení a partnerství. Specifikuje, že ESF by měl podporovat dobré řízení a partnerství. Jeho podpora by měla být navrhována a implementována na příslušné teritoriální úrovni s ohledem na národní, regionální a místní úroveň, založené na institučních záležitostech, specifických pro každý členský stát. Navíc musí členské státy zajistit zapojení sociálních partnerů, adekvátní konzultace a účast jiných stakeholderů na příslušné teritoriální úrovni v přípravě a monitorování podpory ESF. Financování V rámci směrnice musí řídící orgán každého operačního programu podporovat adekvátní účast sociálních partnerů na akcích, financovaných podle článku 3. Obzvlášť podle cíle Konvergence se musí přidělit vhodná suma zdrojů ESF pro vytváření kapacit, které musí zahrnovat vzdělávání, opatření sítí, posilování sociálního dialogu a aktivit, které dělají společně sociální partneři, hlavně s ohledem k adaptabilitě pracujících a firem podle článku 3 (1) (a). Komise vytvořila za tímto účelem skupinu pro podporu ESF pro sociální partnery, aby se tato podpora zajistila a monitorovala. Setkání této skupiny byla velmi užitečná pro vyjasnění evropského porozumění sociálního dialogu a definování sociálních partnerů. Výborem ESF byla formálně přijata listina o sociálních partnerech jako příjemcích ESF, jako oficiální referenční dokument pro výbory. Na žádost EOK odsouhlasila Komise zajištění podpory ESF pro sociální partnery jako trvalou vlastnost pro budoucí agendu výboru ESF. Claude Denagtergal EOK [ 16 ]

19 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] DOBRÉ PRAXE ODBORŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ ESF ODBOROVÝ KONGRES (TUC) A EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND TUC je odborová centrála ve Velké Británii se 66 členskými odborovými svazy, které dohromady zastupují 6,5 milionů členů. ESF je nástrojem pracovního trhu a v rámci Velké Británie jsou dvě velké oblasti pro aktivity: Zaměstnat lidi Vytvořit adaptabilní a kvalifikovanou pracovní sílu V tomto komentáři je uvedena zkušenost TUC a členských odborových svazů v těchto dvou hlavních tématech. Zkušenosti odborů: do práce Ve Velké Británii zavedla nová vláda Strany práce tzv. Novou dohodu pro mladé nezaměstnané lidi a pro ty, kdo již po nějakou dobu nemá práci. V následujících letech byla Nová dohoda trvale rozšiřovaná na další skupiny, které mají zkušenosti s odcizením z trhu práce, jako jsou osamělí rodiče a invalidní pracující. Nová dohoda je nejúspěšnější, když rozpozná několikanásobné překážky, kterým čelí jednotlivec a ESF byl velmi užitečný ve financování testování flexibilnějšího a inovativnějšího přístupu, který podporovaly odbory a který pomáhal zaměřit Novou dohodu spíš na pomáhání, než na penalizování jednotlivců. V přípravě pro Hry Britského společenství, které se konaly v Manchesteru v roce 2002, podporoval ESF velký program pro nábor dobrovolníků, kteří pomáhali při chodu her. Program poskytoval hodnotné příležitosti a školení pro nezaměstnané jednotlivce ze znevýhodněných skupin. Podporou a zapojením odborů se zajistilo, že program nabízel reálné dodatečné příležitosti a nenahrazoval práci, která měla být prováděná placeným personálem. Zkušenosti odborů: Dovednosti pracujících ESF byl použit pro podporu iniciativ, vedených odbory, aby reagoval na velké množství nadbytečnosti pracovních sil po restrukturalizaci sektorů a oblastí, zatímco činnosti, financované ESF potřebují analyzovat, poradenské programy a přizpůsobené školící programy daly pracujícím dovednosti, které si mohli vzít do nových sektorů a zaměstnání. Příklady obsahují národní projekt, který pokrýval celý ocelářský průmysl, a který byl veden odbory pro tento sektor a jeho vlastní školící organizací v partnerství s jinými, a další projekt, který byl pro keramický průmysl, který se soustředil především na region Velké Británie. ESF se používal pro podporu úsilí odborů pro zvýšení dovedností členů. Vyvinuli jsme program náboru a školení pro školící se odborové zástupce vzdělávání. Ti jsou zástupci odborů z pracovišť, jejichž práce je stýkat se se zaměstnanými členy pro zajištění příležitostí pro vzdělávání, které nejsou spojené pouze s prací. Jednou z technik bylo podporovat vzdělávací centra pro pracoviště, která nabízí jak kapacity pro zlepšení dovedností, spojených s prací, tak příležitost pro širší vzdělávání a osobní rozvoj. Jedním z našich klíčových odborových cílů bylo zajistit příležitosti pro všechny. ESF pomáhal odborům v minu- [ 17 ]

20 [ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND : PŘÍRUČKA PRO ODBORY ] losti a během poslední fáze programu Equal podporovat Dovednosti pro život pro členy. Vývoj materiálů a nástrojů, uvedených v kontextu, byl kromě domácího financování podporován v různých bodech investicemi ESF. Odbory a ESF: některá poučení Z naší zkušenosti je základem začít s jasnými cíli odborů. Pro nás to zahrnuje vytvoření odborových zástupců vzdělávání a odborových iniciativ pro reagování na nadbytek pracujících. Pak jsme se rozhodli hledat zdroje pro podporu této práce. V některých případech to byl ESF, v jiných to byly domácí programy, zatímco u jiných to byly investice zajištěné přes vyjednávání se zaměstnavateli. Byli jsme úspěšnější, když jsme pracovali s partnery. Máme dlouhou tradici v provádění školení pro naše vlastní zástupce na pracovištích a vedoucí pracovníky v partnerství s místními univerzitami pro další vzdělávání a s dobrovolnými orgány z veřejného sektoru, jako je Asociace vzdělávání pracujících. Náš program školení pro odborové zástupce vzdělávání byl vytvořen na základně tohoto partnerství. Pečlivá administrativa projektů, financovaných ESF, je základem nejen pro to, být schopen splnit nejlepší standardy čestnosti atd., ale pro to, že se můžeme sami monitorovat, pokud používáme moudře naše zdroje. Naučili jsme se, že základem je vytvořit strategii vyhodnocování ve všech projektech, takže můžeme zajistit, že jsme docílili naše cíle. Další informace na: Webových stránkách TUC: ESF ve Velké Británii: Equal: Alan Manning TUC Velká Británie [ 18 ]

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH

SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH SPOLEČNÉ POKYNY EVROPSKÉ KOMISE DG AGRI, EMPL, MARE A REGIO PRO KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ V EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDECH 29. dubna 2013 Do českého jazyka přeloženo pracovní skupinou

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství,

obsah Vážení spoluobčané, přátelé a členové místního partnerství, ESIF KUPINY iky AJ E E MAS Cínovecko o.p.s. Místní partnerství Tisá Petrovice Jílové Libouchec lnice Velké Chvojno Labské s Po Chuderov Ryjice Brandov Chlumec ařovice Ústí nad Labem Hora Svaté Kateřiny

Více

Regionální politika v EU a ČR

Regionální politika v EU a ČR Regionální politika v EU a ČR Jiří Vystoupil, René Wokoun Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie Rostoucí blahobyt obyvatel v zemích Evropské unie a vnitřní otevřenost pro její obyvatele

Více

Akční rámec k zaměstnávání mladých lidí

Akční rámec k zaměstnávání mladých lidí Evropští sociální partneři 1 : Akční rámec k zaměstnávání mladých lidí Červen 2013 ÚVOD Nezaměstnanost mladých lidí je jedním z nejnaléhavějších evropských problémů. V současné ekonomické a sociální krizi

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Memorandum o celoživotním učení

Memorandum o celoživotním učení Memorandum o celoživotním učení Pracovní materiál Evropské komise 1 Obsah 1. Úvod 2. Celoživotní učení čas jednat 3. Evropa občanů díky celoživotnímu učení 3.1. Znalostní společnosti: úkoly, které přináší

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006

NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/ 2006 Z 11. ČERVENCE 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY STRUKTURÁLNÍ FONDY VE VAZBĚ NA AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY editorka Helena Součková editorka Ing. Helena Součková, CSc. STRUKTURÁLNÍ FONDY

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

(Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

(Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE C 119/2 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2009 IV (Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání

Více

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU

VÁŠ PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Z FONDŮ EU 2 0 1 4 ++ EVROPSKÉ STRUKTURÁLNÍ A INVESTIČNÍ FONDY (ESI FONDY) ++ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) ++ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF) ++ INICIATIVA NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MLADÝCH LIDÍ (YEI)++

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více