UNIE âesk CH PùVECK CH SBORÒ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIE âesk CH PùVECK CH SBORÒ"

Transkript

1 UNIE âesk CH PùVECK CH SBORÒ ČASOPIS PRO SBOROVÉ UMĚNÍ ČÍSLO 1*2004 (60.)

2 CANTUS časopis pro sborové umění Šéfredaktor: Mgr. Miloslav Samek Redakční rada: Libuše Benýšková, Ing. Alexandr Gabor, Mgr. Věra Honcová, Mgr. Karel Chutný, prof. Dr. Jiří Kolář, Antonín Kříž, Jan Míšek, Jan Popelka, Ing. Stanislav Sedláček, prof. František Zumr Vydává: Unie českých pěveckých sborů za finanční podpory MK ČR. Redakce: Horská 430, Vrchlabí 4 tel./fax: , mobil: internet: Tisk: Tiskárna Havránek & Žídek s. r. o., Vrchlabí Vychází 4x ročně Roční předplatné včetně poštovného 200 Kč Uzávěrka příštího čísla MIC MK ČR E ISSN

3 OBSAH SBOROVÁ TVORBA KLASIKŮ 5-9 Stan. Pecháček: Česká sb. tvorba Vilém Petrželka VYBRALI JSME PRO VÁS Jiří Kurfiřt ABC začínajícího sbormistra - 26., 27. UČPS na internetu Přežije svátek všech muzikantů? Nový komp. disk Ostravského dět. sb. - recenze Zápis z jednání HV UČPS UČPS - zápis z jednání PHV Zápis ze zasedání HK HV UČPS Chlapecký sbor Boni pueri do USA Muzikantské historky Česká duchovní a vánoční hudba v nových nahrávkách našich pěveckých sborů Pražské Vánoce 2003 Leoš Janáček SBOROVÉ FESTIVALY Festivaly 22. Mezin. sbor. festival v Preveze Mezin. festival dětských pěv. sborů Bohemia Cantat v Liberci XXVI. Festival zborového spevu Viliama Figuša -Bystrého - Banská Bystrica Slovensko Královéhradecké slavnosti sb. zpěvu VI. ročník Setkání pěveckých sborů s duchovní hudbou v Mostě BLAHOPŘEJEME Blahopřejeme PS Křížkovský zářil v Praze Pěv. sbor ostravských učitelek zazářil NAPSALI NÁM Varhany a pěvecké sbory Večer krásných vzpomínek Izaiášovo proroctví Dopis, který potěšil Družební kontakty Jak se ladí sbor Dech písně - dech života Chomutovský Hlahol v Neapoli Sborová tradice v Chlumci Předvedena nejjemnější vokální hudba Uplynulý rok 2003 byl pro polské sbory na Těšínsku úspěšný Adash na Pražském jaru Z trochu jiného pohledu HUDEBNÍ JUBILEA Miroslav Šulc Jubilejní koncert Smíš. pěv. sboru Vokál Přerov Z domečku plného tónů Rok stotřicátýpátý... Canzonetta slavila výročí 40 let sbormistrovské práce doc. Luboše Klimeše Oslavy Roku české hudby i pod Bílou věží Z KONCERTNÍHO ŽIVOTA říjen - prosinec 2003 NOTOVÁ PŘÍLOHA Na kamenečku sedela - slovenská lidová - upravil: Ján Cikker

4

5 SBOROVÁ TVORBA KLASIKŮ Stanislav Pecháček: Česká sborová tvorba Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. Praha 2002 Publikací o sborovém zpěvu není u nás příliš mnoho, ačkoliv právě v této oblasti má naše vlast mimořádný věhlas v mezinárodním měřítku. Proto si myslím, že kniha (301 stran) s atraktivním názvem Česká sborová tvorba ( ) jistě vzbudí zvědavost čtenářů, ponejvíce sbormistrů. Zpočátku budou možná trochu zaskočeni, že nejde o nějakou vývojově koncipovanou studii, ale pak ocení, že se jim takto nabízí velmi cenný a spolehlivý slovník. Autor vybírá 40 skladatelů, jejichž tvorba dobře ilustruje vývojové tendence ve vymezeném období. Slovník je řazen abecedně, každý z autorů je uveden stručnou biografickou črtou s výsečí ve vztahu k sborové tvorbě. Komentáře jednotlivých opusů kombinují informace z příslušné literatury (bohatý poznámkový aparát) a analytické postřehy autora. K cenným faktografickým údajům patří i soustavné zmínky o dataci prvního provedení, prvních interpretech, o prvním vydání skladeb a věcné informace o autorech textových předloh. Publikace je doplněna o Slovníček sborových dirigentů a Slovníček pěveckých sborů, s nimiž se čtenář nejčastěji setká ve vymezeném období. Vedle klasiků české hudby, k nimž nesporně patří B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček, Z. Fibich, J. B. Foerster, V. Novák, J. Suk, B. Martinů, zde najdeme z 19. století V. J. Tomáška, F. Škroupa, P. Křížkovského, V. Blodka, K. Bendla, J. Maláta. Z autorůl, jejichž tvorba spadá svým vznikem na přelom 19. a 20. století a do století dvacátého, Pecháček přibližuje jména, která při chronologickém řazení ukážou jeho preference i dobrou orientaci ve sborové tvorbě. Jsou tu: K. Stecker, K. Kovařovic, K. Weiss, J. Křička, J. Jindřich, O. Ostrčil, J. Kunc, E. Axman, B. Vomáčka, V. Petrželka, P. Bořkovec, J. Řídký, J. Jeremiáš, O. Jeremiáš, J. Kvapil. K. B. Jirák, R. Karel, V. Kaprál. V. Kálik, A. Hába, E. Schulhoff, L. Vycpálek, I. Krejčí, J. Ježek, V. Nejedlý. Autor opravuje i řadu chybných údajů, které se zabydlely v literatuře (např. u V. J. Tomáška), připomíná i neprávem zapomenutá díla (např. F. Škroupa, V. J. Tomáška, K. Weisse, J. Maláta ad.), zmiňuje se o tradici některých interpretačních odchylek mezi sbory (např.v medailonu o L. Janáčkovi). Ačkoliv jde o slovník, pečlivý čtenář v něm najde řadu poznámek, které osvětlují mnohé historické skutečnosti i mezilidské vztahy. Slovník je psán živým, čtivým jazykem, čímž naplňuje předpoklady pro to, aby se stal vítanou četbou pro sbormistry i pro sborové zpěváky a fanoušky sborového zpěvu. Pecháčkova kniha se svým shromážděným materiálem stane nepochybně cennou oporou pro souhrnnou monografii o historii českého sborového zpěvu, kterou zatím naše muzikologická literatura nemá. Doc. PhDr. Stanislav Pecháček působí téměř dvacet let na Pedagogické fakultě UK v Praze a patří ke zkušeným a úspěšným sbormistrům mládežnických a dětských sborů. V současné době vede Dětský pěvecký sbor Mládí při ZUŠ Štefánikova, Praha 5. V letech byl šéfredaktorem Časopisu pro sborové umění Cantus, vydávaný Unií českých pěveckých sborů. Alena Burešová sborová tvorba klasiků 5

6 Vilém Petrželka Vilém Petrželka patří do okruhu skladatelů, kteří prošli brněnskou varhanickou školou a trvale zakotvili v Brně. Pedagogicky byli spjati s konzervatoří, později s JAMU a jako skladatelé a výkonní umělci bohatě ovlivňovali koncertní život ve městě. 1 Petrželkův skladatelský odkaz není příliš rozsáhlý, zahrnuje kolem 70 skladeb, z nichž 60 autor o- značil opusovým číslem. I když byl v jádru skladatelem instrumentálním, 2 obracel se rád aschutí i k tvorbě vokální. Představuje ji 13 písňových cyklů, opera, 3 2 kantáty a 16 sborových děl, mezi nimiž výrazně převládají mužské sbory (11), zatímco sbory smíšené a ženské jsou zastoupeny jen okrajově třemi, resp. dvěma opusy. V mládí prošel Petrželka silným vlivem Janáčkovým a Novákovým, poměrně dlouho se pak propracovával k osobitému skladebnému výrazu. Pro jeho sbory, stejně jako pro další oblasti jeho tvorby, je příznačný sklon k vzrušené baladičnosti a dramatičnosti. Jeho sborový zvuk je hutný, s oblibou užívá polyfonní sazbu s častými imitačními postupy a s typickým oktávovým zdvojováním tenorů a basů. Petrželkova vrcholná díla spojuje výrazová prostota a jednoduchost, odrážejí se v nich i vlivy moravské lidové hudby. Rodák z brněnského předměstí Královo Pole vyrůstal v sociálně skromných poměrech, od mládí však přicházel do těsného kontaktu s hudbou - jeho otec nacházel obživu jako praktický muzikant v různých brněnských zábavních a tanečních kapelách. Vilém začal studovat na gymnáziu, v kvartě však převládla touha věnovat se hudbě, a tak vstoupil na varhanickou školu (1905), kde se stal žákem L. Janáčka. Už v době studií u něho nad interpretační orientací převládl zájem o kompozici. Ze závěrečného roku pobytu na škole (1908) pochází jeho nejstarší dochovaná sborová skladba - Agnus, smíšený šestihlasý sbor s varhanním doprovodem. V kontextu dalšího Petrželkova díla ojedinělý pokus o chrámovou kompozici přirozeně vyplynul z profesního zaměření školy, vyvolal jej konkrétně cyklus Janáčkových přednášek o církevní hudbě. Po absolvování varhanické školy nastoupil Petrželka jako učitel klavíru a teoretických předmětů na hudební školu v Zábřehu u Moravské Ostravy. Své dojmy z Ostravska, mezi nimiž byl nejsilnější prožitek milostný, zachytil mladý skladatel v jediném díle tohoto krátkého období, šestihlasém mužském sboru Frýdečoni (1908, J.F. Karas). 4 Emocionálně vzrušená skladba prozrazuje již značnou technickou vyspělost. Na Ostravsku se však Petrželkovi nelíbilo, a proto odešel v únoru 1909 k východočeské divadelní společnosti, 5 kde se uplatnil jako korepetitor a dirigent operních představení. Ani vkočovném životě nenalezl zálibu, a tak se po skončení sezóny, v létě 1909, vrátil do rodného Brna. Hmotné zajištění nalezl na varhanické škole, kam jej Janáček povolal jako u- čitele teoretických předmětů. Období bylo skladatelsky neplodné, důvod spočíval především v silném zážitku z brněnské premiéry Novákovy Bouře (1910), kdy si Petrželka uvědomil, že jako skladatel musí jít jinou cestou než dosud. Odešel proto na rok do Prahy (1913), kde se na doporučení R. Reissiga stal soukromým žákem V. Nováka avedle toho studoval klavír u K. Hoffmeistera. Až v závěru pražského období se opět vrá- 6 sborová tvorba klasiků

7 til ke komponování. Mezi novými skladbami vyniká cyklus mužských sborů Život, op. 5. Zatímco jeho první dvě části (1. Šly touhy a naděje, 2. Slunce na ostrovech mládí - obě A. Sova) vznikly na jaře 1914, druhou polovinu cyklu (3. Moře se bouří - V. Dyk, 4. Hymnus noci - J.S. Machar) Petrželka dokončil až po prožitku prvních válečných let. Technicky náročný cyklus, který vrcholí ve 3. a 4. čísle dramaticky vzrušenými obrazy, je prvním významným projevem Petrželkovy cesty k umělecké osobitosti. (Č. 1 a 3 provedlo PSMU, F. Vach, 1922, Brno, č. 2 PS Smetana Plzeň, N. Kubát, 1925, Plzeň, č. 4 neprovedeno. Celý cyklus vydala Hudební matice Umělecké besedy, 1919.) V r byl Petrželka odveden, po roční vojenské službě byl však propuštěn do civilu. Vrátil se do Brna, kde ho R. Reissig přijal jako učitele na hudební školu Brněnské besedy. Petrželkova pedagogická dráha pokračovala po válce na nově ustavené brněnské konzervatoři, kde byl v r jmenován profesorem skladby a teoretických předmětů. 6 První prací kantátového charakteru je Modlitba k slunci, op. 11, hymnus pro smíšený sbor a orchestr (1921, J. Chaloupka). 7 Jde o stavebně vyvážené dílo, s významově rovnocennými partiemi orchestrálními a sborovými, v nichž se symbolicky oslavný text váže na souvisle plynoucí hudební proud. Slohově vykazuje skladba do jisté míry vlivy impresionismu a V. Nováka. (Beseda brněnská a orchestr Národního divadla v Brně, F. Neumann, , Brno. Rkp.) Petrželkovo nejrozsáhlejší sborové dílo představuje cyklus Slováckou pěšinou, op. 12 ( ), zahrnující 9 mužských sborů a capella na texty moravských lidových písní. Komplikovaná, převážně pětihlasá sazba, vyzrálá pod vlivem Janáčkovým anovákovým, se osobitě proměňuje ve shodě s náladou textů. Zatímco v I. oddíle (1. Keď sa Slovák, 2. Při Dunaji šaty perú, 3. Chodzila Mariška, 4. Pime, chlapci) se občas objeví sklon k patetickému výrazu, sbory II. oddílu (5. Ej, hory, 6. Mám já, 7. Husári, 8. Brněnská kasárňa, 9. Pime, chlapci) se vyznačují střídmě uměřeným výrazem. (Č. 2 a4 PS Lumír, L. Kundera, 1923, Brno, celý cyklus PPS Smetana. Vydala HMUB, I. díl 1922, II. díl 1926.) Od 2. poloviny 20. let se zjednodušením hudebního výrazu a oproštěním od popisných prvků projevují v Petrželkově tvorbě vlivy neoklasicismu. Skladatelův krátký studijní pobyt v Paříži (1926) se stal bezprostřední inspirací ke dvěma sborovým cyklům na verše francouzských básníků: Dva mužské sbory, op. 16 (1. De profundis - J.M. Bernard, 2. Nokturno - J. Moréas. Provedl PPS Smetana, F. Spilka, , Praha. Rkp.) a Dva ženské sbory, op. 17 (1. náladový obrázek rušného života velkoměsta Večer v avenue - L. Maudin, 2. hudební žert Sardinky v oleji - G. Fourest. Č. 2 zaznělo v podání Vachova sboru moravských učitelek v Brně, č. provedl týž sbor Rkp.) Konec 20. let byl pro Petrželkovu tvorbu významný setkáním s poezií J. Wolkera. Mužské sbory Vzkříšení a písňový cyklus Štafeta na Wolkerovy verše lze považovat za jakousi přípravu k vrcholnému dílu tohoto období, kantátě Námořník Mikuláš. Dramatickým spádem, úsečností a zhuštěností výrazu, hutnou, až šestihlasou sazbou se vyznačuje dvojice mužských sborů Vzkříšení, op. 20 (1927, 1. Ty a já - P. Bezruč, 2. Jitřní píseň - J. Wolker. PSMU, F. Vach, , Brno. Rkp.). Námořník Mikuláš, op. 21 (1928), symfonické drama na slova Wolkerovy Balady sborová tvorba klasiků 7

8 o námořníku pro sóla, recitaci, smíšený sbor, symfonický a jazzový orchestr a varhany, představuje typ epicko-dramatické kantáty. 9 Skladatel ji rozdělil ve shodě s básnickou předlohou do tří oddílů. 1. díl (S Bohem!) zachycuje loučení Mikuláše (tenor) s jeho ženou Evou (soprán), odjezd a cestu po moři. 2. díl (Marseille-Návrat) líčí tragédii Mikulášovy milenky (alt) z krčmy v Marseille a Mikulášovo odhalení nevěry jeho ženy. V 3. díle (Sám) pak Mikulášův příběh završuje jeho odhodlání stát se strážcem majáku a sloužit jiným lidem. Zatímco sólistům jsou svěřeny přímé řeči jednajících postav, sbor (a ve scéně Mikulášova návratu domů též recitátor) má úlohu vypravěče, přičemž jej skladatel užívá v mužské, ženské i smíšené sestavě. Taneční motivy v podání jazzového orchestru posloužily skladateli k vystižení prostředí a nálady v přístavní krčmě, stejnou scénu pak dotváří jako určitá kuriozita čtvrttónová hudba ve smyčcových nástrojích. Skladba dále upoutá bohatou harmonickou strukturou s četnými polytonálními kombinacemi, logicky a sevřeně vedenými polyfonními (často imitačními) postupy, skvělou deklamací sólových i sborových partů i mistrovskou instrumentací symfonického orchestru, který v mezihrách vytváří jakési malé symfonické básně. Při své premiéře (Beseda brněnská, orchestr Národního divadla v Brně, J. Kvapil, , Brno) sklidilo Petrželkovo mistrovské dílo velkou pozornost publika i kritiky. (Státní cena, Klavírní výtah HMUB, 1934.) Po čtyřleté odmlce se Petrželka vrátil ke sborové tvorbě cyklem Tři mužské sbory, op. 27 (1932, 1. Noc u moře - F. Kožík, 2. Barkarola, 3. Silvestrovská noc - obě V. Nezval), které představují svou prostotou, zjednodušením výrazu, poetickou náladovostí i posílením lyrického prvku jakési odlehčení mezi jinak převážně dramaticky vyhrocenými skladbami. (PPS Smetana, F. Spilka, , Praha. Rkp.) Od poloviny 30. let věnoval Petrželka soustředěnou pozornost práci na své první a jediné opeře, a proto se další sborové dílo objevilo až v r Je jím mužský sbor Alarm, op. 34 (Z. Kriebel). 10 Volba společensky burcujícího textu, v němž básník vyjádřil svůj ideál sociálně spravedlivé společnosti, byl skladatelovou reakcí na politické události konce 30. let. Dramaticky výbušnou skladbu, která se svým rozsahem blíží kantátě, rozčlenil autor podle textu na pět zpěvů a dozpěv. (Provedení nedoloženo. Rkp.) V letech okupace obohatil Petrželka sborový repertoár dvěma opusy. K r se vztahuje vznik mužského sboru To je má zem, op. 37. Báseň J. Zatloukala, 11 oslavující krásu moravské země, podnítila skladatele k jedinečnému vyjádření lásky k rodnému kraji. Nejen výrazová prostota, vzorná deklamace a vzácně vyrovnaná harmonická a polyfonní složka, ale především ve své době zvlášť působivé vlastenecké zabarvení učinily z tohoto sboru v době války i v prvních letech poválečných jednu z nejčastěji provozovaných skladeb u nás. (PSMU, J. Šoupal, , Brno. HMUB, 1943.) Na texty téhož básníka napsal Petrželka také Tři ženské sbory (1943), jimiž se po 17 letech vrátil k oboru ženského sborového zpěvu. Vpoválečných letech vyvrcholila Petrželkova pedagogická dráha. V letech působil na JAMU, r zde byl jmenován profesorem skladby. V 50. letech vyučoval současně hudebně teoretickým předmětům na katedře hudební vědy filozofické fakulty brněnské univerzity, působil také jako předseda brněnské pobočky Svazu čs. skladatelů ( ). Dostalo se mu i společenského ocenění celoživotní práce (1958 vyzname- 8 sborová tvorba klasiků

9 nání Za vynikající práci, 1965 zasloužilý umělec). Převážně optimistickým laděním svých děl a snahou o zjednodušení výrazu se Petrželka zařadil v posledním období své tvorby do oficiálně radostné atmosféry socialistického umění 50. let. Třemi drobnými sborovými skladbami přesto zůstal stranou mohutného proudu budovatelské písně. Jde o mužský sbor Prosba za mír, op. 48 (1949, K. Šiktanc. Premiéra , Brno. Rkp.), smíšený sbor Milostná, op. 50 (1950. Rkp.) a mužský sbor Velikonoční píseň, op. 57 (1957, F. Branislav. Rkp.). Umělecky tyto skladby nepřinesly nic nového a v podstatě jen typově zopakovaly sborové tvary, ke kterým autor dospěl ve 20. a 30. letech. Literatura Firkušný, L.: Vilém Petrželka. Praha, Patří sem dále V. Kaprál, J. Kunc, J. Kvapil, O. Chlubna, Z. Blažek aj. 2 Napsal 10 skladeb pro velký symfonický orchestr, z téměř 30 skladeb komorních vyniká 6 smyčcových kvartetů a 10 opusů klavírních. 3 Horník Pavel, op. 33 ( , libreto F. Kožík. Neprovedeno). 4 Josef František Karas ( ). Prozaik, dramatik a básník. Ve svém rozsáhlém díle zpracovával náměty z moravské historie i současnosti. V letech působil jako redaktor Ostravských listů. 5 V této sezóně ji vedl Karel Moor ( ). Absolvoval Pražskou varhanickou školu, až do 50 let často měnil místa svého působení (Pardubice, Terst, Praha, Brno, jihoslovanská města Zadar, Bělehrad, Lublaň, Sinje a Sarajevo). Od r byl dirigentem smíchovské Arény a sbormistrem Ženského pěveckého sdružení v Praze. Z jeho díla je nejznámější orchestrální Česká suita a opereta Pan profesor v Pekle. 6 Z jeho žáků vynikli Z. Blažek, M. Sokola, V. Kaprálová, J. Novák a J. Berg. 7 Josef Chaloupka ( ). Básník a dramatik. Učitel na rodinné škole Vesny v Brně. Na jeho verše zkomponoval několik sborů také J. Kvapil. 8 František Neumann ( ). Dirigent a skladatel. Vystudoval konzervatoř v Lipsku, působil jako kapelník německých scén v Karlsruhe, Hamburku, Regensburku, Linci, Liberci, Teplicích, Frankfurtu nad Mohanem. V r byl jmenován šéfem opery ND v Brně a r ředitelem divadla. Zasloužil se o povznesení jeho úrovně. Uvedl zde mj. premiéry všech Janáčkových oper, které vznikly po r Od r též vyučoval dirigování na brněnské konzervatoři. (Jeho žáky byli mj. B. Bakala a Z. Chalabala). Psal hlavně písně a sbory, vrcholným dílem je kantáta Bouře. 9 Na stejnou báseň vytvořil B. Vomáčka o několik let později ( ) kantátu Strážce majáku. 10 Zdeněk Kriebel ( ). JUDr., právník, redaktor Státního nakladatelství dětské knihy a brněnského rozhlasu. V letech a znovu od r byl manželem pěvkyně Marie Podvalové. Psal lyrickou poezii a básnické prózy pro děti (např. Ptám se, ptám se, pampeliško). 11 Jaroslav Zatloukal ( ). Básník a libretista. Působil jako středoškolský profesor vbratislavě a později v Brně. Z dalších zhudebnění jeho veršů vyniká především Žalm země podkarpatskej (E. Suchoň, 1938) a několik děl Z. Blažka, J. Kvapila a O. Chlubny. sborová tvorba klasiků 9

10 VYBRALI JSME PRO VÁS Jiří Kurfiřt Můžete čtenářům CANTUSu povědět o Vašich hudebních začátcích již na základní a střední škole? Mohu. Chci ale nejdříve říci, že jsem chtěl být fotbalistou, kosmonautem, horolezcem a hlavně cestovatelem jako Hanzelka a Zikmund. Hudební základy jsem dostal od otce. Učil mě hrát nejdříve na klavír, potom přibyly housle. Zpíval jsem v dětském chrámovém sboru a musím se pochlubit, že jsem měl velmi zvučný alt, snad po mamince. Na gymnáziu jsem vyměnil housle za violoncello, zdálo se mi mužnější. Hru na tento nástroj jsem studoval u p. B. Chlada z Jičína, který do semilské LŠU dojížděl jednou týdně. Se spolužáky, a naše třída na gymnáziu byla hudebně zaměřená (snad 20 spolužáků se učilo na některý nástroj hrát), jsme vytvářeli příležitostná dua, kterými jsme těšili našeho třídního profesora, hlavně tedy v hodinách matematiky. Také jsem vypomáhal v hodinách ruského jazyka s nácvikem sovětských a ruských písní jako doprovázeč. Snad díky tomu jsem i z tohoto jazyka odmaturoval. Na gymnáziu ve mně uzrála myšlenka, že bych snad chtěl "hudbu dělat" a začal jsem chodit do hodin klavíru k paní profesorce Růžence Černé z nedaleké Zásady, poté jsem se stal jejím žákem na LŠU Tanvald. Rádi bychom se dozvěděli též o Vašem studiu, které Vás dovedlo až do dnešních dnů. V roce 1974 jsem byl přijat do 3. ročníku Konzervatoře v Teplicích, kde jsem studoval klavírní hru postupně u prof. Ireny Černé, Jaroslava Čermáka, Vojtěcha Haňky a znovu u prof. Černé. K takovému střídání kantorů přispěl těžký úraz prof. Černé, ale bylo to velmi poučné. Chtěl jsem být "bozkovským Lisztem", ale v 5. roč. převládl zájem o klavírní pedagogiku, kterou jsem během studia zkoušel na žácích v Litvínově. Po absolutoriu vr jsem narukoval k Posádkové hudbě Tábor, kde jsem dostal na vybranou : buď zvládnu nástroj zvaný bastrubka, nebo mohu jít k tankistům. Podmínkou bylo zvládnout part československé a sovětské státní hymny zpaměti do 14 dnů. Asi jsem to zvládl, protože jsem potom mohl po dva roky prožívat velmi zajímavé chvíle se čtyřicetičlenným vojenským tělesem. Mohu říci, že to také byla škola. Jaké vzory na Vás působily? Patrně největší vliv va Vás měl Váš otec. Táta na mne vliv měl. Jsem rád, že mě u hudby udržel. Měl to se mnou těžké. Jsme oba dost umíněné povahy. Vliv na mne měla spousta dalších. Třeba takový profesor klavírní metodiky a hry z listu Jaromír Brož, moc rád jsem měl i profesora na konzervatoři Františka Gauseho a velmi mě ovlivnil i třídní profesor Karel Nygrýn a mnoho dalších. Potkával jsem spoustu dobrých lidí. Můžete nám sdělit, kde všude jste působil a v jaké roli? To mohu. Leccos jsem již zodpověděl výše. Po vojně jsem se chtěl dostat od domova co nejdále, abych byl samostatný, ale dopadlo to úplně jinak. Narodil jsem se v Bozkově a v Bozkově žiju. V Semilech jsem navštěvoval gymnázium a v Semilech působím od návratu z vojny. Velmi rád na ZUŠ učím a myslím si, že i poměrně úspěšně. Byl jsem ředi- 10 vybrali jsme pro vás

11 telem LŠU Jiřím Matlasem vyslán dělat sbormistra sboru textilních učnic Paprsek. Ten jsem vedl asi deset let a s děvčaty byla často legrace. Nakonec ve srovnání s učnicemi z jiných zařízení byly semilské učnice v celostátních soutěžích úspěšné. A díky nejrůznějším opatřením tehdejší moci se mezi učnice dostávala i děvčata, která by mohla studovat i na gymnáziích a podobných školách. Také jsem v Semilech od r předsedou Kruhu přátel hudby. Zakotvil jste v Semilech. Co nám o nich povíte? Semily jsou takové menší město v úzkém údolí Jizery na pomezí Českého ráje a Krkonoš, v kterém žijí dobří a méně dobří, slušní a méně slušní lidé s různými zájmy. V Semilech a v okolí Semil je krásně. Přijeďte se podívat. Můj vztah k Semilům ovlivnil i malíř Vladimír Komárek (který byl i mým kolegou na LŠU) a spolupracovníci ve škole. Semily žijí poměrně bohatým kulturním životem. Jsou zde sbory, vynikající divadelní soubor, Kruh přátel hudby KC Golf pořádá ročně osm koncertů vážné hudby, velmi populární je minifestival Jazz pod Kozákovem, výstavy pořádají Pojizerská galerie a Muzeum v Semilech a Státní okresní archiv, působí zde i rockové skupiny ap. Dalo by se jmenovat spousta dalšího. Na Semilech mě zlobí jen to, že Městská hudební škola, Lidová škola umění a Základní umělecká škola, což je vlastně název jedné instituce, stále nemají potřebné prostorové vybavení a vinou toho se velmi těžko rozvíjí činnost hudebních souborů školy a dalších atraktivních aktivit, které by škola mohla nabídnout mládeži i dospělým. A to letos ZUŠ Semily slaví 65 let od založení. Od kdy spolupracujete s Jizeranem a o jaký sbor se jedná? V roce 1990 jsem se stal ředitelem ZUŠ, ale role sbormistra mi zůstala. Byl jsem totiž osloven spolužákem z gymnázia Jaroslavem Vávrou, který v roce 1988 obnovil činnost pěveckého spolku Jizeran, zda bych nechtěl sboru pomoci, protože v té době neměl sbormistra. Nikdy jsem si do té doby nepomyslel, že bych snad měl vést sbor dospělých. Dokonce jsem ani nechtěl, necítil jsem se na tuto činnost, ale moje samaritánská povaha mě přemohla. Pěvecký spolek Jizeran spojuje zpěváky nejrůznějších profesí. V roce 1988 v něm začínalo 65 členů, postupně jich ubývalo na současných 25. Sbor je to smíšený a hlavně je to skupina nejrůznějších a obětavých individualit, které spolu s radostí zpívají. Zajímal by nás repertoár - výběr a složení. V repertoáru Jizeranu je hudba všech stylových období. Zpíváme skladby duchovní i světské, dovolíme si větší celky. Na každé vánoce připravujeme některou z vánočních mší za doprovodu orchestru. Osobně mám rád skladby B. Martinů, úpravy lidových písní Z. Lukáše, renesanční polyfonii a postupně je sboru vnucuji. Rád se dotknu i černošských spirituálů, ale stále cítím, že v tomto typu hudby úplně doma nejsem. Mnoho nápadů má i předseda spolku J. Vávra, který mě často natolik inspiruje podněty, že ho mnohdy musím krotit. Bez něho si to však představit nedovedu. Jistě je za Vámi a rovněž před Vámi mnoho kulturních akcí. Jakého jsou obvykle charakteru? Vyčerpávající odpověď na první část otázky by vám poskytl předseda, který je velmi pořádný a vede si evidenci akcí minulých i budoucích. Já se soustřeďuji spíše na provedení. Vyhovuje mi to tak. A charakter jednotlivých vystoupení? Sbor Jizeran se rád zú- vybrali jsme pro vás 11

12 častňuje sborových festivalů, zúčastnil se i hodnocených sborových přehlídek a pořádá převážně samostatná vystoupení a pro zpestření koncertů si zve sólové insatrumentalisty i zpěváky většinou z místních zdrojů. Chceme, aby každé vystoupení Jizeranu bylo pestré a aby se publikum nenudilo. Vím také o tom, že jste spolu s dalšími zpěváky dávali Bokovu mši. Kde to všude bylo a jaká byla spolupráce s autorem? Chci předeslat, že spolupráce se sbory je různá. Nejlépe se Jizeranu spolupracovalo s jičínským Foerstrem. Společně jsme připravili sborová čísla v Loutně české A. Michny z Otradovic, kterou realizoval s Musicou Bohemicou Jaroslav Krček a spolu se sborem z Náchoda jsme se připravili na Missu solemnis Miloše Boka. Tu jsme provedli s Filharmonií Hradec Králové postupně v Hradci Králové, Havlíčkově Brodě a v Jičíně. S orchestrem ZUŠ Karlovy Vary též v Týnském chrámu v Praze. Spolupráce s autorem byla výborná. Nejvíce mě potěšila věta: "Teď už jste použitelní". Pan Bok píše hudbu, jakou cítí. Přesvědčil mě. Po spolupráci s ním jsem přišel na chuť novoromantikům. V současné nelehké době se musejí na provoz usilovně shánět finanční prostředky za pomoci sponzorů. Jaké s tím máte zkušenosti? Zkušenosti s tím mám minimální. V roce 1991 jsem se pokusil sehnat peníze pro školu a připadal jsem si nedobře. Od té doby jsem tuto činnost neprovozoval; čekám na mecenáše a až zbohatnu, budu mecenášem. O finanční záležitosti sboru se více stará předseda. Jsme skromní. Něco dostaneme od města, něco si vyděláme, něco naskládáme z členských příspěvků. Snažíme se vyhnout prodělečným akcím. A co zahraniční zájezdy? Do zahraničí cestuje sbor hlavně v rámci spolupráce Semil s holandským Driebergenem a německým Schauenburgem. Jedná se o výměnné koncerty. Také jsme v rámci Euroregionu Nisa vystupovali ve Weisswasseru a Nieskách (SRN). Nejzajímavější na těchto akcích je střetávání s lidmi a spolupráce při nácviku i provedení společných skladeb.s holandským sborem Scherzando jsme např. uvedli Missu brevis J. Haydna v Praze a Bozkově ve spolupráci s Komorním symfonickým orchestrem Podkrkonošského metra, který vede vynikající mladý zpěvák Karel Jakubů. Jste ředitelem ZUŠ v Semilech. Jaké zde máte obory? Předpokládám, že z hudebního oboru se rekrutují děti pro váš pěvecký spolek. ZUŠ v Semilech má hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor. ZUŠ využívá toho, že v Semilech a okolí je spousta šikovných dětí, pomáhá jim s orientací ve světě "kumštu" a řada z nich se posléze věnuje odbornému uměleckému studiu. Součástí ZUŠ je od r i DPS Jizerka (sbm. Alena a Václav Brádlovi). Členy Jizeranu jsou mnozí, kteří prošli pěveckým oddělením ZUŠ nebo Jizerkou, ale mnozí odcházejí z města a další mají jiné zájmy. Očekával bych, že jich přijde zpívat více, ale jsem rád za ty, kteří zpívají. Se sbormistrem Jizeranu ze Semil Jiřím Kurfiřtem rozmlouval Miloslav Samek 12 vybrali jsme pro vás

13 26. Jak často může dětský sbor veřejně vystupovat? Dětský pěvecký sbor by měl veřejně vystupovat tak často, aby 1. veřejná činnost nenarušovala plnění školních i dalších povinností jeho členů, 2. veřejná vystoupení nezevšedněla či se dokonce neznechutila, a tím případně neopadl zájem nejen o činnost v souboru, ale o zpěv vůbec. 3. vystoupení bylo a zůstalo vždy určitou odměnou, vrcholem předchozího období příprav. Stanovit optimální počet vystoupení za určité období není dost dobře možné. Závisí na úrovni sboru, rozsahu jeho repertoáru, věku a prospěchu dětí, a také na délce přednášeného pořadu. Vyspělejší kolektiv s rozsáhlým repertoárem může např. uskutečnit měsíčně dvě až čtyři menší vystoupení s rozdílným programem či jeden samostatný koncert, zatímco pro začínající soubor je jedno vystoupení čtvrtletně maximem. V každém případě je nutné velice kriticky posuzovat případy, kdy dětský kolektiv účinkovat několikrát týdně, někdy i dvakrát denně, stejně jako případy, kdy byl pěvecký nebo pěvecko-dramatický soubor s povinnou docházkou několika "postižených" dětí sestaven jenom pro nějaké příležitostné vystoupení a pak se opět s úlevou zúčastněných rozpadl. To je zavrženíhodný případ zneužívání dětské tvořivosti a nejlepší metoda, jak dětem na dlouhou dobu zpívání znechutit. Je nutné dbát i na to, v jakém prostředí mají děti vystoupit. Činnost v pěveckém kolektivu má svoji estetickovýchovnou hodnotu, jež může být vystoupením před vnímavým publikem v kulturním prostředí ještě umocněna, v opačném případě však zcela potlačena. Odmítejte proto účinkovat s dětmi tam, kde pro to nejsou optimální podmínky a kde by jejich účast měla být jenom formální "kulturní vložkou". Vítejte naopak možnost uplatnit se s dětmi tam, kde bude mít jejich vystoupení žádoucí odezvu, která i v nich samotných vyvolá pocit radosti a uspokojení. 27. Průvodní slovo při vystoupení - ANO či NE? Odpověď na otázku o vhodnosti průvodního slova je závislá na tom, mají-li posluchači k dispozici tištěné programy, chceme-li a máme-li posluchačům co zajímavého nebo nutného sdělit a máme-li k dispozici vhodného konferenciéra. Tištěný program může poskytnout posluchači všechny nejdůležitější informace o tom, kdo účinkuje a co bude zpívat. Programy obsáhlejší přinášejí někdy informace a poznámky o autorech a skladbách, vysvětlují text apod. Nemůže-li konferenciér (nověji vybrali jsme pro vás 13

14 moderátor) poskytnout posluchačům žádné jiné zajímavé údaje, ztrácí jeho role smysl. Může se uplatnit nanejvýš tak, že přivítá posluchače, případně se s nimi rozloučí, ale je zcela zbytečné, aby opakoval to, co si může každý přečíst. Svými výstupy by program jenom tříštil a zdržoval. Nemají-li posluchači tištěné programy, je ovšem naopak velmi nutné jim alespoň nejdůležitější údaje sdělit mluveným slovem. Chceme-li být struční, postačí oznámit jména účinkujících a autory a tituly zpívaných skladeb. Přitom je vhodné ohlásit najednou vždy skupinu dvou až čtyř písní, případně celý cyklus, aby hudební pořad nebyl konferencí neustále přerušován. Chceme-li být výmluvnější, můžeme připojit i další zajímavé informace o autorech, o vzniku a obsahu skladeb, o interpretech a pod. Dramaturgický záměr je vhodné zveřejnit jenom v případě, že nevysvítá ze samotného pořadu a řazení skladeb (např. vývoj sborové tvorby, od jednohlasu k vícehlasu, souvislost s ročními obdobími a- pod.). Průvodní slovo lze zpestřit i četbou či přednesem básní, svým obsahem blízkých či naopak kontrastujících s náměty písní. Ale využití těchto možností už bude více než na našich záměrech závislé na tom, máme-li k dispozici vhodného interpreta. Není-li tomu tak, omezíme průvodní slovo na co nejmenší míru. Přitom je výhodnější svěřovat ohlašování mladším dětem, které bývají svědomitější, své poslání berou jako závažný úkol a obvykle svým mládím a jemu odpovídajícím projevem působí velmi roztomile. Přeřeknutí či jiný omyl u nich nepůsobí zdaleka tak rušivě jako u starších dětí, o dospělých ani nemluvě. Také reakce na vlastní kiks bývá u malých dětí přirozenější a přijímána vlídněji. Můžeme-li ovšem pro průvodní slovo využít někoho, kdo má řečnický nebo dokonce i herecký talent, neměli bychom si nechat tuto příležitost ujít. Není- li z důvodů již uvedených vhodné ohlašovat účinkující a program, využijme takového jedince např. k přednesu textu zpívaných písní. Posluchač se tak s nimi seznámí dřív než zazní ve zhudebněné podobě. Zvláště účelné je to tehdy, je-li text v písni vlivem např. polyfonického zpracování těžko srozumitelný, nebo jde-li o text mimořádně zdařilý. Účelné je také seznámit posluchače s překladem písní, zpívaných v cizím jazyce. V takových a podobných případech bude vystoupení schopného přednášeče vítaným zpestřením vlastního hudebního pořadu. Čestmír Stašek 14 vybrali jsme pro vás

15 Unie českých pěveckých sborů na internetu Oblastní výbor pro Prahu a Středočeský kraj ve spolupráci s Hlavním výborem spustil v dubnu tohoto roku nový informační server na adrese Na tomto serveru jsou umístěny informace Hlavního výboru a Oblastního výboru Praha, dále je zde databáze chystaných kulturních akcí (akce UČPS, Artamy, akce členských sborů, festivaly a koncerty), články a reportáže různého zaměření, informace o soutěži Gymnasia Cantant a projektu Vocalissimo, odkazy a kontakty na kulturní instituce u nás i v zahraničí. Počítá se s umístěním seznamu všech členských sborů a jejich kontaktních údajů, s pravidelným doplňováním databáze akcí o kulturní akce a pravidelným doplňováním databáze článků. Tyto sekce je též možné obohatit o informace z produkce ostatních oblastních výborů, budou-li zasílány ve snadno zpracovatelné elektronické podobě (nejlépe plaintext, MS Word nebo přímo v textu u /pozor na kódování/, ne pdf!) Snahou UČPS v příštích letech by mělo být zefektivnění a zlevnění komunikace mezi jejími jednotlivými složkami,t.j. maximální využívání možností internetu a elektronické pošty. Z tohoto důvodu žádáme všechny oblastní výbory o zřízení a aktivní používání vlastní ové adresy! Webmaster serveru UCPS.CZ Jan Popelka, v.r. Přežije svátek všech muzikantů? Podpisem diplomatické nóty a Charty Svátku hudby potvrdil počátkem roku 1990 tehdejší ministr kultury Milan Lukeš akt, kterým se Česká republika připojila k vyspělým evropským zemím, které Evropský svátek hudby pořádají. V letošním roce budeme v první letní den (21. 6.) slavit již 10. jubilejní ročník těchto hudebních slavností. Některé obce a města si vzaly pořádání akce za své a slavnosti se staly neodmyslitelnou součástí jejich kulturního života, v mnohých se ještě nestačila uchytit. Faktem je, že akce jako celonárodní prestižní záležitost je kvůli nedostatku finančních prostředků ohrožena. Hlavním pořadatelem v České republice je Nadační fond Evropský svátek hudby - ČR a jeho zástupci upozorňují na to, že poslední dva ročníky posihla stagnace a nedostatek finančních zdrojů. Aby se jubilejní 10. ročník mohl konat a dostalo se mu lokální, národní, ale i mezinárodní prezentace a v neposlední řadě, aby mohly být vytvořeny podmínky pro konání slavností v souladu s Chartou SH, přichází Josef Svoboda - prezident NF a Zdeňka Kukalová - předsedkyně správní rady a zakladatelka svátku v ČR, s projektem na samofinancování. Princip tkví v tom, že kraj,obec či městská část se oficiálně přihlásí ke konání slavností podpisem Charty Svátku hudby a poskytnou nadačnímu fondu účelově vázaný dar. Jeho výše není stanovena, ale organizátoři si na základě dlouholeté zkušenosti dovolili učinit návrh, ve kterém výše příspěvku souvisí s počtem obyvatel lokality. Oficiálním účastníkům slavností potom budou poskytnuty určité výhody. Např. prezentace v médiích, mož- vybrali jsme pro vás 15

16 nost prezentace v Praze nebo v jiných partnerských městech, hostování zahraničních umělců na slavnosti v místě apod. Další výhodou je bezplatné poskytnutí loga či potřebné množství bianco plakátů a dalších propagačních materiálů. Celonárodní rámec a součinnost jsou velmi důležité pro rozvoj akce a usnadňují např. mezinárodní kulturní výměnu v rámci Evropy, objevování výjimečných talentů a možnost prezentace všem zájemcům. Zároveň ale není možné zapomenout na to, že Svátek hudby je spontánním projevem vztahu k hudbě a poskytuje radost všem, ať už jsou to sami účinkující, náhodní kolemjdoucí či ti, kteří si z nabídky programově vybrali. Byla by škoda, kdyby v budoucnu první letní dny u nás ztichly. Všechny související informace a podrobnosti včetně projektu samofinancování a přihlášky najdete na Zdroj: Místní kultura 1-2 /2004, Ludmila Kučerová Nový kompaktní disk Ostravského dětského sboru - recenze Ostravský dětský sbor ZUŠ E. Marhuly v Ostravě - Mariánských Horách oslaví v roce 2004 již 40 let svého působení. Nový kompaktní disk je třetím v pořadí,který ODS nahrál, a obsahuje podstatnou část současného repertoáru sboru. Reprezentativní výběr uváděných sborových skladeb jasně dokumentuje široký repertoárový a stylový rejstřík tohoto známého dětského sborového tělesa, které patří mezi špičkové sbory České republiky. Nalezneme zde skladby nejrůznějších slohových období v rozpětí od renesance (Orlando di Lasso), baroka (H. Purcell), přes romantismus (P. I. Čajkovskij), představitele hudby 20. stol. (S. Rachmaninov, Z. Kodály, B. Martinů) až po současné autory (O. Mácha, P. Kostiainen, M. Kocsár a další...). Logicky nemůže chybět zařazení úprav lidových písní s důrazem na české a slovenské autory. Vnímavého posluchače okamžitě upoutá čistá bezprostřední muzikalita výkonu, obdivuhodná hlasová technika, vokální disciplína a nezaměnitelný zvukový témbr. I náročného znalce osloví bohatá výrazová a dynamická škála interpretace, bezchybná intonace, nádherná barevnost a hlasová vyrovnanost. Pro sbor i jeho dirigenta Milana Chromíka je typická neumdlévající pracovitost a snaha o stálé zdokonalování, které vedou až k finální lehkosti a suverenitě při koncertním provedení.o umělecké kvalitě uvedených sborových skladeb svědčí příznivé ohlasy na domácích i zahraničních koncertech a zejména vavříny v podobě 1. cen, které si sbor přivezl z mezinárodních festivalů v Evropě a v Japonsku.Kromě zahraničních cest se ODS často zapojuje do kulturního života v Ostravě. Již několik let úspěšně spolupracuje s Janáčkovou filharmonií Ostrava v rámci abonentních cyklů na vánočních koncertech i při provádění rozsáhlejších vokálně instrumentálních skladeb (C. Orff: Carmina burana). Pavel Režný 16 vybrali jsme pro vás

17 Zápis z jednání HV UČPS dne 29. listopadu 2003 v Praze Přítomni: J. Kolář, F. Zumr, J. Levý, L. Štěchová, J. Frolík (3), D. Goll (4;2), V. Černý (4;3), V. Polák (6), Z. Děrkas (7) - host S.Kuchař (7) Omluveni: M. Samek, R. Michálek (010), V. Honcová Nepřítomni: M. Šlechtová, J. Fuchs (2), J. Vávra (5), L. Dokulil (PRK), E. Šrámková (RK), B. Lorberová Jednání řídil prof. Jiří Kolář. 1) Byl schválen navržený program jednání HV. Neomluvenou neúčast některých členů HV na dnešním jednání si HV nedovede vysvětlit. 2) Kontrola zápisu z jednání HV dne 1. února 2003: Z úkolů, které vyplynuly z jednání HV, byly nedostatečně plněny nebo vůbec neplněny Obl. v. body zápisu: 2) Prověření příspěvkové morálky sborů dle Stanov a odvod 40% z Obl.v. HV UČPS do konce března 2003.Též odeslání kopie o zaplacení hospodářce HV. 4) Příprava a odeslání dopisu p. Šlechtovou ohledně jednání o placení paušálu za UČPS - OSA. 5) Prověření možnosti platby 150,-Kč za každý jednotlivý sbor a tím možnost platit členské příspěvky v mezinárodní organizaci EC. 8) Zprávy o činnosti sborů za rok 2002 (měly být předány do konce března) docházely ještě v srpnu t.r. 9) Písemné návrhy z jednotlivých oblastí na Sbor roku 2002 prof. Kolář neobdržel. Jinak byly úkoly z jednání HV plněny. Je však nutné zlepšit informovanost sborů prostřednictvím jednotlivých Oblastních výborů. Příkladné je vydávání tištěného zpravodaje Obl. v. 4;3 Liberec. 3) Zpráva o stavu členské základny a příprava zpráv o činnosti za rok 2003: V roce 2003 pracuje v UČPS 206 pěveckých sborů se 7379 členy. Počet sborů se již několik let zmenšuje a rok od roku se zvyšuje věkový průměr členů. Je nutno, aby OV věnovaly větší pozornost školním sborům. Budoucnost je právě v dnešních dětech a dětských sborech. HV UČPS doporučuje, aby u jednotlivých Obl. v. vznikala poradní centra sbormistrů. Činnost UČPS je závislá na činnosti v jednotlivých oblastech. Finanční situace v UČPS není dobrá. Činnost jsme schopni udržet pouze z vlastních finančních příspěvků. HV UČPS, ale i Oblastní výbory se do budoucna neobejdou bez manažerů, kteří by sháněli sponzory a finance na činnost. 4) Zpráva o hospodaření HV UČPS a příspěvková morálka v minulém období: Příjem příspěvků od jednotlivých Obl.v ,- Kč Výdaje: kancel. spotř. materiál ,80 Kč služby ,80 Kč poštovné ,30 Kč cestovné (akce v ČR i na zahran. jednání) ,- Kč pohoštění na jednání HV ,60 Kč vybrali jsme pro vás 17

18 poplatky ČS,a.s ,06 Kč odměny dle dohod o vykonání práce ,- Kč odvod daní FÚ ,- Kč Zůstatek ,44 Kč Časopis CANTUS (3 výtisky) Příjmy: grant MK ČR ,-Kč ; předplatné ,- Kč ,- Kč Výdaje: odměny ,-Kč materiál ,40 Kč služby ,- Kč tisk ,- Kč cestovné ,- Kč poštovné ,50 Kč Zůstatek ,10 Kč (předpokládané výdaje do konce roku /4.č./ cca ,- Kč) 5) Zprávy o činnosti a hospodaření jednotlivých Oblastních výborů: Přítomní zástupci Oblastních výborů stručně informovali jak o uskutečněných, tak i připravovaných akcích. Vzhledem k tomu, že neměli připravenou zprávu o hospodaření, bylo dohodnuto, že jednotlivé Obl.v. zašlou zprávu o hospodaření spolu s materiálem připravovaných akcí písemně přímo předsedovi UČPS prof.kolářovi. 6) Územní členění Obl. výborů UČPS a nové krajské dělení ČR: Podle písemného materiálu zpracovaného jednatelem HV navrhuje ponechat dosavadní početní stav Oblastních výborů. Ty by zastupovaly jeden nebo dva kraje. S 9 sbory je potom potřebné dohodnout administrativní přesun pod jinou oblast,než doposud (podle nového krajského uspořádání ).Týká se sborů evid.č.: 551; 529; 534; 635; 636; 663;664; 715 a 719 (netýká se sboru 4301 uvedeného v materiálu chybně). Předsedové dohodnou možný přesun sborů a sdělí výsledek předsedovi a jednateli HV. 7) Právní subjektivita Oblastních výborů a význam další existence HV UČPS: Právní subjektivitu s právem nabývat majetek a hospodařit s ním ve svých oblastech dle platných Stanov UČPS schválených MV ČR pod č. VSP/1-3496/90 - R mají Obl.výbory Praha a Středočeský kraj - IČO ; 2 - Českobudějovický a Jihlavský kraj - IČO ; 3 - Plzeňský a Karlovarský kraj - IČO ; 5 - Královéhradecký a Pardubický kraj - IČO ; 6 - Brněnský a Zlínský kraj - IČO ; 7 - Ostravský a Olomoucký kraj - IČO ; 8 - Polské sbory v kraji Ostrava -IČO Získání právní subjektivity doporučujeme i Obl.v. 4;2 - kraj Ústí n.l. a 4;3 kraj Liberec. Stanovy UČPS jsou jedny a závazné pro celou Unii. Musí být opatřeny kulatým razítkem MV ČR. HV UČPS zůstává úkol jednat s celorepublikovými orgány a institucemi, jakož i zahraničními, Oblastní výbory jednají ve svých oblastech (krajích). Všechna jednání musejí být v souladu s platnými Stanovami UČPS. 18 vybrali jsme pro vás

19 8) Členství UČPS v evropských sborových organizacích: Pro finanční svízele na zaplacení členského příspěvku jsme museli pozastavit naše členství v evropské organizaci pro sbory Europa Cantat. Rovněž tak z finančních důvodů neplatíme příspěvky v AEGC. Přesto si tato organizace UČPS velice váží pro výsledky práce našich sborů. 9) Příprava Sjezdu UČPS: V roce 2004 uplyne 5 let od konání posledního sjezdu. Podle Stanov UČPS musí se tedy v roce 2004 další sjezd konat.na něm by měla být zpráva o činnosti UČPS za posledních 5 let, zpráva RK o hospodaření, volba nového HV a PHV UČPS včetně diskuse a usnesení. Sjezdu se zúčastní po jednom zástupci z každého sboru a po dvou zástupcích z každého Obl.v. Samotnému sjezdu musejí předcházet oblastní konference, a to nejpozději do 30 dnů před konáním celostátní konference. V té době je nutné také podat návrhy a připomínky k jednání, jakož i návrhy kandidátů na členy HV, jeho předsednictva, RK HV, hudební komise HV,návrhové a volební komise sjezdu. Předběžně byl zamluven sál pro konání celostátní konference, a to na den 15. května 2004 od do h. v Praze v Domě odborových svazů. HV se však částka za pronájem a ozvučení sálu pro 250 osob (9.000,-Kč) zdá příliš vysoká. PHV bude shánět jiný,levnější prostor. Je nutné s dostatečným předstihem zjistit počet delegátů z jednotlivých oblastí UČPS. K tomuto mohou sloužit i zprávy o činnosti sborů v r. 2003, které byly zástupcům Obl. výborů předány. HV je doporučuje odeslat koncem tohoto roku, aby se již v lednu 2004 mohly vrátit zpět jednateli HV UČPS. 10) Paušální poplatek za sbory pořadající koncerty - OSA: Na podkladě jednání PHV se spojil jednatel s OSA, aby prošetřil možnosti platby autorských poplatků OSA formou paušální roční částky. OSA souhlasí- je nutno se však dohodnout na výši paušálního poplatku. Ten by měl být stanoven průměrem míst pro diváky a průměrným vstupným.zatím podle vyjádření sborů je průměr na jeden koncert 200 diváků při 30 Kč vstupném. O dalším jednání bude PHV oblastní výbory informovat. 11) Návrhy na sbormistrovské ceny za rok 2003 a na Sbor roku 2003: Hudební komise UČPS bude vybírat z došlých návrhů na udělení Ceny: F. Lýska - M. Chromík, J.Skopal F. Vacha - D. Hostýnková, Z. Vimr B. Smetany - D. Moravec, A. Motýl, J. Dostalík, T. Fiala, L.Pivovarský, J. Štrunc Cena roku pro mladé sbormistry (do 35 let ) - P. Pálka, J. Míšek, J. Ocetek, T. Tláskalová Přehled udělených národních sbormistrovských cen: Cena Františka Lýska Milan Uherek, Jiřina Uherková Alois Motýl, Ivan Sedláček Jaromír Richter, Čestmír Stašek Jaroslav Dostalík, Jaroslav Cyrus,Vl. Souček Jiří Chvála, František Krahulec Vlastislav Novák, Jiří Štrunc vybrali jsme pro vás 19

20 Josef Baierl, Václav Štývar Josef Brabenec, Eva Špriňarová Jaroslav Keprta Zdeňka Součková Vlastimil Kobrle, Karel Košárek Vladimír Frühauf Václav Ptáček MilušeKleinová Vlastimil Podlena Cena Bedřicha Smetany J.M. Dobrodinský, Antonín Šídlo, Miroslav Košler, Milan Malý, Jaromír Klobouk Jan Kasal, Vladimír Doležal Jiří Vála, Jiří Holner Josef Boček, Josef Hercl Jan Hanuš LubošKlimeš, Zdeněk Šesták, Milan Uherek Čestmír Stašek, Václav Nouza, VladimírKovařík Jaroslav Cyrus, Ivan Sedláček Cena Ferdinanda Vacha Lumír Pivovarský, Alois Škarka Jan Kasal, Jan Skopal Vladimír Doležal, Rudolf Zeman Tomáš Fiala, František Hába Luboš Klimeš, Vladimír Kovařík Stanislav Pešička FrantišekBarák, Theodor Pártl Jiří Kolář Miloslav Buček Otakar Hanzelka Protože většina oblastních výborů návrh na Sbor roku 2003 ze své oblasti nedodala, není možné ho vybrat za celou UČPS. 12) Žádost HV UČPS o granty MK ČR pro rok 2004: Prof.Kolář seznámil přítomné s granty, o které UČPS ministerstvo kultury na r žádá. 13) Notový archiv UČPS: Notový archiv je úspěšně umístěn u doc. Vimra na Západočeské univerzitě v Plzni a je dokončována jeho příprava k provozu,který by měl započít od ledna Z tohoto archivu si za zvýhodněnou cenu budou moci sbory UČPS zapůjčovat notové materiály. Pro zkvalitnění a rozšíření notového archivu UČPS by bylo žádoucí, aby sbory předávaly archivu po jednom výtisku nových a zajímavých notových materiálů. 14) Časopis Cantus: Pro omluvenou nepřítomnost Mgr. M. Samka odloženo na příští jednání HV. 20 vybrali jsme pro vás

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu

Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Pěvecká soutěž Olomouc 2015 v klasickém sólovém zpěvu Vyhlašovatel soutěže: Sdružení rodičů ZUŠ Žerotín Olomouc a Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6 Podpora a doporučení: Ministerstvo

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011

Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Vyhlášení soutěží základních uměleckých škol ve školním roce 2010/2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro školní rok 2010/2011 soutěžní přehlídku výtvarného oboru a soutěž hudebního

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor )

I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) S T A N O V Y Dětského folklórního souboru JAVORNÍČEK BRNO, z.s. I. NÁZEV A SÍDLO I.1. Spolek má název Dětský folklórní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s. (Dále jako soubor ) I.2. Sídlo souboru JAVORNÍČEK BRNO

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU PROPOZICE SOUTĚŽE / ORGANIZAČNÍ ŘÁD ROK 2014 Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary (dále jen ZŠ a ZUŠ) a Mezinárodní pěvecké centrum Antonína

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana

Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Ministerstvo školství, mládeže a tě lovýchovy Č R Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pedagogům základních uměleckých škol Odborům školství krajských úřadů a Magistrátu hl.m. Prahy Odborným inspektorům

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Program jednání včetně doplňku a úpravy byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan JUDr. Kupka

Program jednání včetně doplňku a úpravy byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan JUDr. Kupka Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 14.04.2009 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Klubu UNESCO v roce 2008 Informace o činnosti přináší v průběhu roku naše stránky www.unesco-kromeriz.cz, o které se stará David Zapletal z Knihovny Kroměřížska. Zde pokračuje

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska

I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska International Competition of Vlastimil Lejsek I. mezinárodní soutěž Vlastimila Lejska v klavírním duu Brno 13. 14. listopadu 2015 Vždy jsem se snažil psát hudbu pro dobrou pohodu Vlastimil Lejsek Vážení

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, příspěvková organizace MK ČR ANOTACE A PŘEHLED AKCÍ K ROKU ČESKÉ HUDBY 2014 I. Celostátní přehlídky a festivaly, které pořádá každoročně NIPOS-ARTAMA

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014 VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu UZÁVĚRKA ANOTACÍ: 30. ČERVNA 2014 VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY ZE SBORNÍKU K 21. BD 2014 BUDOU ZAŘAZENY

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 6. březnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů

DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů DĚTSKÁ SCÉNA 2013 Přehlídka dětských recitátorů Přehlídka dětských divadelních souborů, loutkařských souborů, recitačních kolektivů propozice 42. ročník 2012/2013 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ OBLASTNÍHO (OKRESNÍHO)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007

Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Zápis ze zasedání Rady ČJF dne 14.2.2007 Přítomni (dle abecedního pořádku): Ing. Josef Balaštík, Václav Drbal, Pavel Hudeček, Ing. Miloslav Mentlík, Ing. Jan Metelka, Ing. Václav Nágr, MVDr.Jiří Orlický,

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

Prezentace spolku. Varhany pro Královo Pole

Prezentace spolku. Varhany pro Královo Pole Prezentace spolku Varhany pro Královo Pole Výběr z naší činnosti 2016 10. 4. benefiční koncert Prague Cello Quartet v brněnském Besedním domě 10. 1. benefiční koncert s Gloria Brunensis, uvedena Missa

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Čtete elektronickou verzi časopisu DUHA?

Čtete elektronickou verzi časopisu DUHA? Komentář k anketě časopisu DUHA únor 2015 Cíl: Anketa probíhala od 22. 1. do 20. 2. 2015 elektronickou formou. Prvotním cílem bylo zjištění zájmu o zasílání periodika DUHA v jeho různých formátech (elektronický

Více