PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a Rokycany, tel.: , PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: I. Dosažený stav II. Zabezpečení hlavních úkolů a cílů III. Materiální a personální zabezpečení provozu IV. Přílohy: 1. Časový a obsahový plán 2. Plán řídící a kontrolní činnosti (zvláštní příloha) 3. Plán práce výchovného poradce 4. Plán práce metodického sdružení 5. Plán činnosti školy na úseku prevence soc pat. jevů 6. Kritéria pro přiznávání osobních příplatků a odměn 7. Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy (DVPP) 8. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 9. Výchova k volbě povolání předprofesní příprava 10. Ochrana člověka za mimořádných situací Projednáno a schváleno na PR dne MUDr. Ivana Faitová ředitelka školy 1

2 Cílem práce školy zůstává v dlouhodobé perspektivě připravit žáky s přihlédnutím k jejich specifickým dispozicím pro život ve společnosti s tržním hospodářstvím, formovat je k uplatňování a respektování principů demokratické společnosti a humanity. Konečným cílem výchovně vzdělávací práce je příprava žáků na zapojení do běžného občanského života. V tomto smyslu byl a je uspořádán vnitřní život školy a směřuje sem naše výchovné působení. I. Dosažený stav Školní rok 2012/2013 byl charakterizován dalším kvalitativním posunem při vytváření potřebných pracovních a organizačních podmínek pro práci žáků i pedagogů, byly dosaženy celkově dobré výchovně vzdělávací výsledky, posun nastal v koncepčnosti řízení, pokračovalo zlepšování materiálních podmínek výuky, celkově úspěšně byl realizován roční plán práce. Tím se daří k výše uvedenému cíli dále přibližovat. Nadále se pokračuje se zaváděním ŠVP v ZŠ speciální. Podařilo se nám školu lépe prezentovat na veřejnosti, počet žáků se navýšil celkem o 6. V průběhu celého školního roku se znovu negativně projevovala mediální kampaň a snahy o zásadní změny v systému speciálního školství týkající se zejména perspektivy práce s žáky na ZŠ praktické. Dosažené výsledky Prostorové a materiální podmínky Pokračovalo vytváření dalších potřebných podmínek pro práci žáků i pedagogů (přestavba učebny výpočetní techniky, zasíťování školy projekt EU peníze školám, nové výukové programy, metodické materiály pro pedagogy, práce na školním pozemku okrasné i užitkové rostliny, využívání atletického hřiště, zlepšení podmínek v pracovně výpočetní techniky, údržba budovy, osvětlení, topení). Byla provedena změna poskytovatele služeb pro vnitřní počítačovou síť školy a zároveň bylo změněno i připojení. Celkové ušetřené náklady jsou cca 7000 Kč měsíčně. Dále se pokračovalo ve zlepšování estetičnosti interiéru. Daří se funkčně využívat prostory (besedy, zájmové útvary), dále se zlepšily podmínky pro vyučující, podmínky pro práci školní družiny. Personální zajištění Vcelku optimálně se podařilo zajistit výuku kvalifikovanými a zkušenými pedagogy. Kontrolní činnost prokázala celkově dobrou úroveň práce jednotlivých pedagogických i provozních pracovníků. Vzrostl počet žáků s kombinovaným postižením to si vyžaduje přítomnost dalších PP ve třídách. Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují vzdělávacích programů a akcí. Na škole jsou pořádány i vlastní metodické akce k plánovaným či aktuálním tématům (viz. Plán práce MS). Je zajišťován neformální přenos poznatků mezi ostatní členy pedagogického sboru. Dlouhodobě velmi dobrou práci odvádí v celé šíři svěřené problematiky kvalifikovaná výchovná poradkyně paní Romana Oplíštilová. Funkci zástupkyně ředitele od 1. září 2012 zastává paní Mgr. Danuše Hůsková. 2

3 Výchovně vzdělávací výsledky Daří se udržovat potřebnou kvalitu a úroveň výchovy tělesné, pracovní (soutěže) a výtvarné (ocenění v soutěžích). Většina učitelů přichází s vlastními nápady a experimentuje s novými výchovnými a vyučovacími metodami (pořádali jsme vlastní metodické akce). Všichni žáci, kteří se přihlásili ke studiu na OU, byli po přijímacích zkouškách přijati. Dařilo se naplňovat Minimální preventivní program. Kázeň části žáků se v průběhu školního roku mírně zlepšila, výslednost spolupráce s rodiči je ale stále nízká. Bohužel stoupl počet zameškaných omluvených hodin, počet neomluvených hodin naopak poklesl. Spolupráce s OSZ městského úřadu se zlepšila, je však potřebná další neformální spolupráce (včasné příchody žáků, absence, osobní hygiena žáků apod.). Přetrvávajícím problémem zůstává vysoká nemocnost části žáků a jejich časté omlouvání z výuky. Řízení Důraz byl opětovně položen na řešení koncepčních a organizačních úkolů školy (učebna VT, informační gramotnost, tvorba a evaluace ŠVP apod.). Trvale dobrou úroveň má spolupráce ředitele a jeho zástupce. Nevznikly žádné vážnější problémy při výkonu správního řízení. Podařilo se zvládnout množství zásadních i operativních úkolů. Splněny byly úkoly na úseku kontroly, včetně hospitační činnosti. V průběhu školního roku byly také vydány vnitřní předpisy školy od nová ředitelka Trvale dobrá byla spolupráce s zřizovatelem. Pracovníci ŠÚMS PK poskytovali škole neformální a účinnou, zejména metodickou pomoc. Negativní je pokračující tendence trvalého nárůstu administrativní práce pro vedení školy (CN, DS, spisová služba, dotazníkové akce). To snižuje prostor vedení pro tvůrčí práci pedagogickou. Negativně se projevila již zmíněná negativní vnější kampaň proti systému práce v ZŠ praktické. Bez jasné perspektivy a při zpochybňování práce na ZŠ praktické nelze dlouhodobě plánovat zejména personální práci. Další negativní věcí je nedostatek přímých výdajů na pomůcky (ONIV). Objektivní finanční požadavky na provoz školy byly pokryty. Mnohé záměry k vytvoření optimálních podmínek je však třeba korigovat a posouvat na pozdější období (velká údržba, pomůcky, vzdělávání). Spolupráce s mimoškolními činiteli Rodiče - dobrá byla úroveň spolupráce s na prostou většinou rodičů, stále se nedaří spolupráce s částí zejména romských rodin, které maří výchovné úsilí školy, řešení však zůstává mimo sféru vlivu působení školy. PPP, SPC - spolupráce má standardně dobrou úroveň. Policie došlo k podstatnému zkvalitnění spolupráce, přestalo narušování vyučování. 3

4 Oddělení péče o dítě - spolupráce přináší dílčí zlepšení, výsledky zejména na úseku hygieny části žáků však nejsou vždy upokojivé. Úspěšně pokračovala spolupráce s Městskou knihovnou, muzeem (pravidelné besedy) a dalšími subjekty a organizacemi jejich konkrétní výčet je uveden ve výroční zprávě školy. Podařilo se nám navázat spoustu nových kontaktů, zviditelnit více naši školu v médiích a na veřejnosti. Z pohledu školy je dobrá spolupráce i s jednotlivými odděleními a pracovníky odboru školství mládeže a tělovýchovy KÚ PK i odboru majetku KÚ PK. Závěry úkoly: Ve školním roce 2013/2014 je třeba řešit následující problémy a realizovat tyto A: Úkoly dlouhodobé, přesahují perspektivu jednoho školního roku: 1. Využít prostředky vlastního Investičního fondu a realizovat především opravu střechy, dále pak oken a funkční i estetickou úpravu interiéru původních pavilonů školy i celého školního areálu - ( atrium, oplocení, náročnější opravy) horizont 3 let. 2. Pokračovat a úspěšně zvládnout projekt EU Peníze školám konektivita, nákup interaktivní tabule a nového SW, dokončení stávajících úprav učebny. 3. Získat potřebné finanční prostředky na rekonstrukci podlahy tělocvičny projekt Požadavky na provozní i investiční prostředky jsou zpracovány a byly postoupeny odboru majetku PK a OŠMT PK. B: Úkoly krátkodobé, s perspektivou jednoho školního roku: 1. Výslednost práce učitele dále hodnotit důsledně přes výchovně vzdělávací výsledky žáků. Učitelům ponechat maximální míru volnosti a samostatnosti při volbě metod a prostředků. Teprve na základě objektivních zjištění pak případně ovlivňovat a korigovat jejich práci. Důraz položit na práci s výpočetní technikou a na znalost rodinného prostředí žáků, na individuální přístup a důslednost při řešení výchovných problémů. 2. Dále se zaměřit na metodiku využívání SW při odstraňování a kompenzaci některých poruch učení. Dále zvyšovat znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků v práci s výpočetní technikou a technikou vůbec. 3. Důsledně řešit veškeré případy hrubosti, záškoláctví, zanedbávání hygieny dětí, zkvalitnit výslednost spolupráce s rodinou a okresním oddělením péče o rodinu a dítě. 4. Bezpečnost žáků trvalý a důležitý úkol, důsledná kontrola dohledů nad žáky, akce a projekty zaměřené na tuto tématiku 5. Důsledně potírat jakékoliv náznaky šikany 6. Průběžně hodnotit a případně operativně korigovat ŠVP ZŠ praktické i ŠVP ZŠ speciální. 4

5 7. Zapojit se do dalších projektů pro zkvalitnění edukace naší školy 8. Podpořit DVPP především v oblasti IT 9. Vytvořit 2 menší centra s výpočetní technikou 10. Vytvořit smyslovou a multirelaxační místnost snoezelen V Rokycanech dne MUDr. Ivana Faitová, ředitelka školy II. Zabezpečení hlavních úkolů a cílů 1. V oblasti výchovy a vzdělávání a) V rozumové výchově - ve VVP uplatňovat aktivní přístup při osvojování si vědomostí a dovedností, důraz klást na vhodnou motivaci T: trvale Z: všichni PP - využívat výpočetní techniku a příslušné učebny T: průběžně Z: všichni PP b) V mravní výchově - při veškeré činnosti zaměřit výchovnou práci na vytváření vztahu žáků k práci, zodpovědnosti za splnění uložených úkolů, příkladem je učitel, vychovatel, asistent ped. T: trvale Z: všichni - každodenním důsledným přístupem k nárokům usměrňovat kázeň žáků, sledovat docházku žáků, každou neomluvenou hodinu důsledně řešit (rodiče, Policie, komise péče o rodinu a dítě, soud) T: průběžně Z: třídní učitelé, VP - formovat a usměrňovat návyky slušného chování a vystupování (zdravení, zevnějšek, jednání) T: trvale Z: všichni c) V pracovní výchově - vést k odpovědnosti za vykonanou práci, pořádek, bezpečnost, formovat správný postoj k práci, důsledně využívat času hodin pracovního vyučování nepřipustit ztráty těchto hodin T: trvale Z: všichni - důsledně zajistit péči o svěřenou část školního areálu podle rozpisu T: trvale Z: všichni, p. uč. Balounová - nejlepší výrobky žáků vystavovat ve třídě, v dílně, ve vestibulu (zúčastnit se soutěží) T: průběžně Z: třídní učitelé - realizovat školní soutěže Dovedné ruce, Domácí práce 5

6 T: duben Z: vyučující PV d) V estetické výchově - vést hodiny HV za aktivity žáků, většinu vyučovací jednotky věnovat zpěvu T: trvale Z: vyučující Hv - ve ŠD zařazovat pravidelně do týdenního plánu HV, zpěv T: trvale Z: vych. ŠD - vést žáky k pravidelné četbě, zlepšování techniky čtení s porozuměním ve všech třídách, literaturu využívat k citové výchově (využívat besed Okr. knihovna), využívat ŽK T: trvale Z: učitelé Čj. - zabezpečit vkusnou výzdobu vstupu, chodeb i tříd, estetické prostředí udržovat T: trvale, leden Z: všichni, ZŘ - komplexně působit v duchu estetických hodnot, zaměřit se na odstranění krutosti, hrubosti a zlepšování vztahů mezi žáky T: trvale Z: všichni e) V tělesné výchově - důsledně plnit požadavky osnov, efektivně využívat čas vyučovací hodiny, využívat pobytu na hřišti, využívat šatny T: trvale Z: učitelé TV - specifickou a individuální pozornost věnovat žákům se zdravotním omezením T: průběžně Z: učitelé TV - zajistit přípravu školního kola Atletického čtyřboje T: průběžně Z: učitelé TV - ve ŠD zařazovat pravidelně do týdenního plánu sportovní činnost p. Faitová, Nekulová - - T: trvale Z: vych. ŠD - výšenou pozornost věnovat hygieně dětí (pedikulóza), čistotě jejich oblečení, v tomto směru zvýšit účinnost spolupráce se Sociálním odborem MěÚ Rokycany. f) v pojetí vyučovací hodiny, práci ŠD - ve vytvořených časových rezervách věnovat pozornost opakování, utvrzování a výchovnému využití učiva, podle specifiky třídy upravit tematický plán T: od počátku roku Z: všichni - maximálně diferencovat podle schopností žáků, maximálně využívat názor T: trvale Z: všichni - ve ŠD pracovat podle promyšlených měsíčních (předkládat ke schváleni) a týdenních plánů, účelně a systematicky využívat celý čas přímé práci s dětmi k formování morálně volních vlastností, využívat možností práce s počítačem, tělocvičnu, hřiště T: trvale Z: vych. ŠD - zvyšovat dovednosti žáků ve využívání výpočetní techniky T: trvale Z: vych. ŠD 6

7 2. V připravenosti pedagogických pracovníků - plnit upravené učebních plány a osnovy, upravené TP přizpůsobit složení třídy, pracovat důsledně dle IVP (spolupracovat s rodiči i SPC a PPP) T: říjen, průběžně Z: vyučující - sledovat odborné časopisy a literaturu (po předmětech) a Speciální pedagogiku T: průběžně Z: všichni - podle odbornosti i zájmu se zúčastňovat vzdělávacích akcí, prioritou je vyhodnocování a korigování ŠVP ZŠ praktické i speciální T: průběžně Z: všichni - prohlubovat znalosti a dovednosti ve využívání výpočetní techniky a audiovizuální techniky ve výuce včetně didaktiky T: trvale Z: všichni - optimalizovat individuální vzdělávací plány a programy (cíle, prostředky) a programy, využívat rehabilitačního programu pro část žáků ZŠ speciální, zejména u žáků s kombinovaným postižením spolupracovat s SPC T: průběžně Z: TU - specifickou pozornost věnovat Marii Mlnaříkové a Renatě Hálové nově vyučují T: průběžně Z: VP, vedení školy - průběžně studovat nové vyhlášky a prováděcí předpisy i doporučení vydaná MŠMT P: průběžně Z: všichni PP - průběžně vyhodnocovat, v MS pravidelně hodnotit výslednost ŠVP P: pololetně Z: všichni PP 3. Ve zkvalitňování řídící práce - důsledně dodržovat zásady pro nerušenou práci školy, nepřipustit vnitřní ani vnější zásahy k narušování vyučování, zamezit neplánovaným ztrátám hodin T: trvale Z: vedení školy - vyhlásit tematické úkoly a zabezpečit jejich objektivní zhodnocení a odměnění T: Z: ředitelka školy - konat pravidelné měsíční informativní porady pedagogického sboru T: měsíčně Z: ředitelka školy - kontrolní činnost vykonávat podle neveřejného plánu kontrolní činnosti, zvláštní pozornost věnovat: - učitelům, jejichž metody práce je žádoucí zobecnit a rozšířit - péči o školní budovu a svěřený inventář, ekonomiku, práci provozních zaměstnanců (nový topič) - PP v nových funkcích - PP bez speciální pedagogiky (p. Vébrová, p. Hálová, p. Mlnaříková) T: průběžně 7

8 Z: vedení školy 4. V prohlubování spolupráce s dalšími výchovnými činiteli - spolupracovat s OO Policie při řešení záškoláctví a případné trestné činnosti T: průběžně Z: zástupce ředitele - spolupracovat s úřadem práce a SŠ při rozmisťovacím řízení T: průběžně, dle termínů přihlášek Z: VP - dále pokračovat ve spolupráci s PPP, SPC Plzeň a SPC Zbůch T: průběžně Z: ředitelka školy, VP - v úzké spolupráci se zřizovatelem zabezpečit úkoly na úseku hospodářském T: trvale Z: ředitelka školy - dále prohlubovat spolupráci s protidrogovým koordinátorem T: trvale Z: vých. poradce - Nadále pokračovat v zajišťování projektu E bezpečnost. T.: trvale Z: zástupce ředitele III. Materiální a personální zajištění provozu 1. Zajistit pravidelné čerpání rozpočtu v roce 2013/2014, účelně snížený rozpočet využít a nepřekročit ho. T: měsíčně Z: ředitelka školy, úč. 2. Využít vypsaných projektů k získání mimorozpočtových prostředků kompenzační pomůcky, tělocvična, preventivní aktivity T: prosinec Z: ředitelka školy 3. Zajistit nutné operativní náhrady a změny pedagogických i provozních pracovníků školy. T: průběžně Z: ředitelka školy 4. Zajistit potřebnou vybavenost pomůckami s důrazem na nové předměty a realizaci výuky podle ŠVP T: průběžně Z: zást. ředitele Všechny cíle a úkoly nutno realizovat s přihlédnutím ke specifice práce na ZŠ praktické a ZŠ speciální. Některé problémy a úkoly není možno řešit pouze z pohledu jediného školního roku, jejich řešení je záležitostí dlouhodobější a v mnohém závisí na vytvoření potřebných organizačních a ekonomických podmínek ze strany zřizovatele. V Rokycanech dne MUDr. Ivana Faitová, ředitelka školy 8

9 IV. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Časový a obsahový plán poradního orgánu a) Pedagogické rady 1) informační - přivítání, rozdělení základních povinností - úkoly přípravného týdne, zahájení školního roku - poučení o BOZP, první pomoc - řád školy, nové předpisy a směrnice - návrh plánu práce a rozpočtu - příprava inventarizace - projednání výroční zprávy školy 2) čtvrtletní (povede pí. Hůsková) - hodnocení prospěchu a chování, výstupní hodnocení - rozbor práce za 1. čtvrtletí - práce ŠD 3) pololetní - hodnocení prospěchu a chování - plnění plánu práce za I. pololetí - rozbor úrazovosti - výsledky hospitační a kontrolní činnosti 4) čtvrtletní - hodnocení prospěchu a chování - stav rozmisťovacího řízení - hodnocení projektových dnů 5) závěrečná (možno rozdělit do dvou termínů) - výroční zpráva o činnosti školy, vlastní hodnocení školy podklady a teze - hodnocení prospěchu a chování - hodnocení výslednosti a zkušenosti s uplatňováním ŠVP PR začínají ve hodin. 9

10 b) Porady vedení školy Účast: ředitel, zástupce ředitele, výchovný poradce, účetní Termín: porady se konají každé první úterý v měsíci v 7.30 hodin v ředitelně školy (cca 30 minut). školy Porada ředitel, zástupce ředitele a účetní každé úterý od 8.00 hodin v ředitelně c) Informační porady provozní porady Účast: všichni (pedagogičtí) pracovníci školy Termín: porady se konají každý první čtvrtek v měsíci od 7.30 hodin (délka cca 15 minut). Provozní zaměstnance školy informuje o všech důležitých skutečnostech ředitel nebo zástupce ředitele školy (dle přímé podřízenosti). Poznámka: termíny možno změnit na základě informací a úkolů zřizovatele. d) Exkurze a vycházky - Koordinují vyučující učitelé s třídními učiteli. - Počet a obsah je v souladu s učebními osnovami příslušného předmětu. - Odchod na vycházku či exkurzi nutno předem ohlásit vedení školy, požádat o povolení, předložit program akce (přípravu), předem provést příslušné poučení žáků. e) Školní výlety Třídní učitelé uskuteční školní výlet dle směrnice. f) Třídní schůzky Třídní schůzky uskuteční dne a vždy ve 14,00 hodin a v 15,00 hodin a dále dle potřeby rodičů a TÚ. hodin. Běžný styk s rodiči zajišťují vyučující prostřednictvím stanovených konzultačních V Rokycanech dne MUDr. Ivana Faitová ředitelka školy 10

11 Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a Rokycany, tel.: , , Organizace školního roku 2013/2014 Termíny: Pedagogičtí pracovníci nastupují do školy v úterý Období školního vyučování začne pondělí Vyučování v prvním pololetí bude ukončeno ve čtvrtek Období školního vyučování bude ukončeno v pátek Prázdniny: Podzimní prázdniny připadnou na úterý a středu Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu a skončí v neděli Vyučování opět začne v pondělí Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna Jarní prázdniny budou v termínu až Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek a pátek Hlavní prázdniny budou trvat od soboty do neděle Zápis do 1.ročníku: Čtvrtek Rozmisťovací řízení: Konečný termín odeslání přihlášek je pátek V Rokycanech dne MUDr. Ivana Faitová ředitelka školy 11

12 Příloha č. 3 Plán práce výchovného poradce ve školním roce 2013/2014 Úkoly: 1. Koordinovat systém profesionální informační činnosti. Vybavovat kabinet materiály o výchovném poradenství. 2. Poskytovat individuální informace a odborné rady žákům i rodičům (podmíněno souhlasem zákonného zástupce, viz Informovaný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka) 3. Doplňovat kartotéku žáků se specifickými poruchami a vadami. Doplnit seznam žáků s uvolněním a omezením v Tv a Pč, žáků s IVP (kontrola platnosti vyšetření v SPC a PPP) 4. Spolupracovat s příslušnými dětskými lékaři, úřadem práce, SPC, PPP, Probační a mediační službou 5. Výchovný poradce kontroluje správné vyplňování přihlášek do učebních oborů a odpovídá za veškerou agendu výchovného poradenství, dodržení termínů (viz pracovní náplň). 6. Pravidelně informovat ředitele školy a učitele o výsledcích práce VP (na PR). 7. Pravidelná účast na akcích kabinetu VP PPP. 8. Péče o vlastní odborný růst (sebevzdělávání). 9. Doplňovat kartotéku VP o konkrétní závěry z vyšetření jednotlivých žáků. 10. Spolupracovat s protidrogovým koordinátorem a sociálním kurátorem OSPOD při MěÚ - odbor zdravotní a sociální, PPP v Rokycanech a PMS v Rokycanech 11. Vytvářet podmínky pro realizaci Minimálního preventivního programu a Programu proti šikanování v oblasti sociálně patologických jevů u dětí. Konzultační hodiny: úterý 12,35 13,00 hodin Zpracovala: Mgr. Romana Oplíštilová, výchovná poradkyně V Rokycanech dne MUDr. Ivana F a i t o v á ředitelka školy 12

13 Příloha č. 5 Plán činnosti školy na úseku prevence návykových látek, poruch chování, volby povolání, sexuální a rodinné výchovy Činnost školy se zaměří na následující: - spolupráce s OSPOD, Probační a mediační službou, PPP, SPC, úřadem práce, Policií ČR T: průběžně a podle potřeby Z: pí. Oplíštilová - návštěva kurzů, seminářů k výše uvedené problematice T: průběžně Z: vyučující - rozšiřovat příruční knihovnu z odborných, osvětových a metodických materiálů, průběžně doplňovat přehled T: průběžně Z: pí. Oplíštilová - doplňovat seznam vhodných DVD T: průběžně Z: pí. Oplíštilová - spolupracovat s úřadem práce (informační a poradenské středisko pro volbu povolání) T: podzim Z: pí. Oplíštilová přednášky a besedy pro žáky: - Vztahy mezi dětmi, ročník PPP T: 3. říjen, 9,50 10,35 hodin Z: pí. Oplíštilová - Vztahy mezi dětmi, kamarádství, ročník - PPP T: 10. říjen, 9,50 10,35 hodin Z: pí. Oplíštilová - Beseda na úřadu práce T: podzim Z: pí. Oplíštilová - Návštěva učiliště v Blovicích T: podle nabídky učiliště Z: pí. Oplíštilová - Zdravý životní styl, třídy ZŠ speciální - PPP T: 24. říjen, 9,50 10,35 hodin Z: pí.oplíštilová - Vztahy mezi dětmi, ročník PPP T: 31. říjen, 9,50 10,35 hodin Z: pí. Oplíštilová - Šikana, 6., ročník PPP T: 7. listopad, 9,50 10,35 hodin Z: pí. Oplíštilová - Drogy, ročník PPP T: leden 2014, 9,50 10,35 hodin Z: pí.oplíštilová - Partnerské vztahy, 6., ročník PPP T: únor, 9,50 10,35 hodin Z: pí. Oplíštilová - Šikana, ročník PPP T: březen, 9,50 10,35 hodin Z: pí. Oplíštilová - Vztahy mezi dětmi, třídy ZŠ speciální PPP T: duben, 9,50 10,35 hodin Z: pí. Oplíštilová - Dopravní tématika, (ZŠ speciální, tř.), TM Policie ČR T: květen, 9,50 10,35 hodin Z: pí. Oplíštilová - Trestní odpovědnost, ročník PMS T: červen, 9,50 10,35 hodin Z: pí. Oplíštilová Další případné akce dle aktuální nabídky knihovny, muzea, PPP, PMS, Diakonie aj. V Rokycanech dne MUDr. Ivana F a i t o v á ředitelka školy 13

14 Příloha č. 4 Plán práce metodického sdružení pro 1.stupeň ZŠ praktická ve školním roce 2013/2014 Úkoly: Stěžejním úkolem pro školní rok 2013/2014 bude výuka a vyhodnocování výsledků práce podle ŠVP Most do života (koordinátorkou je pí. Hůsková) ve spojeném 1., 3. a 4. ročníku tř.uč. pí.a. Vébrová a vyučující pí. Balounová, pí. Hůsková, pí. Hálová a 1., 2.,3. a 4.ročník tř.uč M. Kiráĺová a vyučující pí. Hůsková, pí. Hálová a paní asistentka E. Kindlová. Učitelé se zaměří při výuce žáků na zdravý životní styl, hygienické návyky (pedikuloza, předcházení nakažlivých chorob TBC, chřipka, virová hepatitida A, dále na kyberšikanu, e-bezpečnost). V tomto školním roce bude realizován školní projekt Můj život, který je zaměřený na podporu rozvoje zdravé osobnosti žáků, jejich sociálních dovedností a vztahů k prostředí, ve kterém žijí. Formou informace na nástěnce a v měsíčních plánech budou pedagogové seznamováni s novými poznatky, metodickými materiály a literaturou z oboru pedagogiky, psychologie a dalších věd pomáhajících odbornému růstu učitelů. Při výuce budou využívány vytvořené DUM v rámci EU peníze školám. Další vzdělávání bude probíhat dobrovolnou formou samostudia. Pedagogičtí pracovníci se individuálně, podle svého zájmu a zaměření, účastní vzdělávacích akcí z nabídky PC Plzeň a PC Praha Pragoverza, NIDV Praha a KCVJŠ Plzeň. Metodické akce pořádané na škole přenos z absolvovaných vzdělávacích akcí a) Seznámení s novým využitím PC učebny T: září Z: pí. Nekulová, p.svoboda b) Seznámení s pomůckami pro výuku žáků s PAS T: září Z: pí. Hálová c) Prezentace výukových programů Terasoft T: dle nabídky Z: pí. Nekulová c) Řešení výchovných a kázeňských problémů T: podzim Z: pí. Balounová e) Přehled o nových učebnicích (Parta, Fortuna aj.) Z.: pí. Hůsková T: průběžně f) Konzultace ke ŠVP pro ZŠ praktickou a ZŠ speciální případné změny, dodatky a korekce v učebních osnovách T: říjen listopad Z.: pí. Oplíštilová, Hůsková g) Rozvíjení grafomotoriky prostřednictvím rytmických cvičení T: podzim Z.: pí. Kiráĺová h) Druhy narušené komunikační schopnosti Z: pí. Mlnaříková Příprava projektů, soutěží a školních akcí a) Ekologický den (1. 4.) 14

15 T: listopad Z.: pí. Királová b) Vánoční setkání (1. 4.) Z.: pí. Balounová T.: prosinec c) Dětský karneval Den tolerance T.: únor Z.: ped. pracovníci 1.-4.roč. a ZŚ speciální d) Vítání jara (1.- 4.) Z.: pí. Hůsková, Mlnaříková T: duben e) Den Země (1. 4.) Z.: pí. Faitová, T: duben f) Dětský den (1. 4.) Z.: pí. Vébrová, Hálová T: červen g) Den plný her (1. 4.) Z.: pí. Hůsková, Nekulová T: červen h) učitelé Vv účast ve výtvarných soutěžích T: průběžně Z: pí. Holubová Žáci školy se zúčastní všech soutěží projektů, ve kterých mohou rovnocenně soutěžit se žáky ZŠ (integrace). Zpracovala: Mgr. Danuše Hůsková 15

16 Plán práce metodického sdružení pro 2.stupeň ZŠ praktická ve školním roce 2013/2014 Úkoly: Stěžejním úkolem pro školní rok 2013/2014 bude výuka a vyhodnocování výsledků práce podle ŠVP Most do života. (koordinátorkou je pí. Oplíštilová), ve spojeném 5. a 7. ročník, tř.uč. pí. Nekulová a vyučující pí.oplíštilová, pí. Faitová, pí. Hůsková, pí. Hálová, pí. Vébrová, ve spojeném 6., 8. A 9.ročníku tř.uč.i. Balounová a vyučující pí. Oplíštilová, pí. Faitová, pí. Hůsková, pí. Hálová, pí. Nekulová a pí. Vébrová. Učitelé se zaměří při výuce žáků na zdravý životní styl, hygienické návyky (pedikuloza, předcházení nakažlivých chorob TBC, chřipka, virová hepatitida A, kyberšikana, e-bezpečnost, prvky etické a sexuální výchovy, dále na oblast šikany a rasismu. V tomto školním roce bude realizován školní projekt Můj život, který je zaměřený na podporu rozvoje zdravé osobnosti žáků, jejich sociálních dovedností a vztahů k prostředí, ve kterém žijí. Ve výuce budou využívány vytvořené DUM v rámci EU peníze školám. Formou informace na nástěnce a v měsíčních plánech budou pedagogové seznamováni s novými poznatky, metodickými materiály a literaturou z oboru pedagogiky, psychologie a dalších věd pomáhajících odbornému růstu učitelů. Další vzdělávání bude probíhat dobrovolnou formou samostudia. Pedagogičtí pracovníci se individuálně, podle svého zájmu a zaměření, účastní vzdělávacích akcí z nabídky PC Plzeň a PC Praha Pragoverza, NIDV Praha a KCVJŠ Plzeň. Metodické akce pořádané na škole přenos z absolvovaných vzdělávacích akcí a) Konzultace ke ŠVP Most do života případně změny a korekce v uč.osnovách jednotlivých předmětů T: průběžně Z: pí. Oplíštilová, Hůsková b) Prezentace výukových programů Terasoft T: dle nabídky Z: pí. Nekulová c) Přehled o nových učebnicích (Parta, Fortuna aj.) T: průběžně Z.: pí. Hůsková d) Program BAKALÁŘI (Matrika) T: září listopad Z: pí. Nekulová, Faitová, p. Svoboda e) Řešení výchovných a kázeňských problémů T.: podzim Z.: pí. Balounová f) 3 D kreslení v programu Google SKETCHUP T: září prosinec Z: pí. Nekulová Příprava projektů a soutěží a) Ekologický den (5. 9). Z.: pí. Királová T. listopad b) Vánoční setkání ( ) Z.: pí Balounová T.: prosinec c) Dovedné ruce, Domácí práce (5. 9) Z.: pí. Nekulová 16

17 T: květen d) Den Země (5. 9.) Z.: pí. Faitová T: duben e) Dětský den (5. 9.) Z.: pí. Vébrová T: červen f) Den plný her (5. 9.) Z.: pí. Hůsková, Nekulová T: červen g) učitelé Vv účast ve výtvarných soutěžích T: průběžně Z: pí. Holubová h) učitelé Tv příprava na sportovní soutěž ZŠ praktických Atletický čtyřboj T: květen Z: učitelé Tv Žáci školy se zúčastní všech soutěží, ve kterých mohou rovnocenně soutěžit se žáky ZŠ (integrace). Zpracovala: Mgr. Romana Oplíštilová 17

18 Hlavní cíle a úkoly: Specifikum práce a zaměření metodického sdružení ZŠ speciální Školní rok 2013/2014 Hlavním cílem metodického sdružení je přispívat k obohacování a zkvalitňování výchovné a vzdělávací práce s těžce mentálně postiženými žáky a žáky s kombinovaným postižením více vadami (mentální, tělesné, zrakové a sluchové postižení, autismus). Hlavním úkolem metodického sdružení je pomáhat pedagogickým pracovníkům řešit problémy, které souvisí s výchovou a vzděláváním těchto žáků. Plán činnosti metodického sdružení: Koordinace pedagogických pracovníků při vyplňování třídní a žákovské dokumentace a při zpracování tematických nebo individuálních vzdělávacích plánů na základě zkušeností. Termín: září 2013 Zod.: všichni vyučující Konzultace pedagogických pracovníků k problematice relaxačních cvičení těžce mentálně postižených žáků. Seznámení se s příručkou H. Žáčková, D. Jucovičová: Relaxace nejen pro děti s LMD. Vzájemná výměna zkušeností pedagogických pracovníků z praktické činnosti. Termín: listopad 2013 Zod.: všichni pracovníci Konzultace pedagogických pracovníků ke způsobu zpracování slovního hodnocení žáků, k vypisování vysvědčení za 1. pololetí a předání informací z absolvovaných školení. Termín: leden 2014 Zod.: všichni vyučující Výměna informací a zkušeností pedagogických pracovníků s výchovou a vzděláváním žáků postižených autismem se zaměřením na vhodné stimulační výukové činnosti a aktivity. Termín: duben 2014 Zod.: všichni pracovníci Vyhodnocení činnosti metodického sdružení, podání návrhů a námětů pro práci metodického sdružení v následujícím školním roce, doporučení vhodných činností, předání informací. Termín: červen 2014 Zod.: všichni pracovníci Průběžný celoroční úkol: Sledování internetových stránek MŠMT (změny týkající se vzdělávání v ZŠ speciální). Průběžná aktualizace nástěnky ZŠ speciální v budově školy. Své náměty nebo návrhy pro práci metodického sdružení můžete posílat na V Rokycanech, dne Zpracoval: Mgr. Pavel Kiráľ MUDr. Ivana F a i t o v á ředitelka školy 18

19 Příloha č. 5 Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a Rokycany, tel: , ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K ŘEŠENÍ ŠIKANY PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Č.j.: Vypracovala: Schválil: ZSCech40/127/13 Mgr. Romana Oplíštilová MUDr. Ivana Faitová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 19

20 Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Směrnice vychází z metodického pokynu MŠMT č.j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (určený pro školy zřizované MŠMT). Text tohoto metodického pokynu je provázán s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j / , ve znění pozdějších oprav. Šikanování mezi dětmi se u nás dostává stále více pozornosti ze strany odborníků, laické veřejnosti i sdělovacích prostředků. Školní prostředí se bohužel stává otevřené vzniku šikany a žádná ze škol není imunní proti vzniku tohoto patologického chování. Problém šikany vzniká v podmínkách problematických vztahů, tam, kde je uplatňován autokratický, zákazový, svobodnou prezentaci osobnosti potlačující rámec vztahů, který se snaží zajistit autoritu mechanickým uplatňováním příkazů, zákazů a tendencí průměrovat každého a každou situaci. Naproti tomu, kde vládne respekt, spolupráce, úcta, vlídnost, zájem a asertivita, tam lze docílit opory a podpory většiny a nepodlehnout problému jedinců s patologickým chováním. Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje výchovně vzdělávací cíle školy a proto je potřeba věnovat tomuto jevu zvláštní pozornost. Účinně se lze chránit v té škole, která bude schopna vytvářet a uplatňovat vlastní preventivní program. Je nutné se zaměřit na vytváření dobrých vztahů uvnitř třídních kolektivů, zabývat se vztahy dětí ve třídách a vůbec vztahy mezi dětmi v celé škole ještě před vznikem šikany. Na prevenci šikany by měli spolupracovat všichni pedagogičtí pracovníci podle předem dohodnutých postupů a pravidel. Je důležité, aby pedagogičtí pracovníci uměli rozpoznat a řešit počáteční stádia šikanování. V případě rozvinutí pokročilé šikany je nutná spolupráce školy s odborníky ze specializovaných zařízení. Vnější charakteristika šikanování Šikanování je chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit žáka, případně celou skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci nebo skupině, kteří se nemohou nebo neumí bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování a ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. V poslední době se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace tvz. kyberšikanu (útoky pomocí ů, SMS zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod.). Je jednou z forem psychické šikany. Kyberšikanou není oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování, ani vzájemné internetové psychické násilí, ani věcný konflikt (i opakovaný) mezi rovnocennými partery. Důležité znaky šikany záměrnost, cílenost, opakování (není podmínkou), nepoměr sil, bezmocnost oběti, nepříjemnost útoku, samoúčelnost. Za šikanu se nepovažuje škádlení a agrese, která nemá znaky šikanování (opakování, záměrnost atd.). Například, když se tzv. poperou dva přibližně stejně silní žáci kvůli dívce, nejde o šikanování, protože tu chybí nepoměr sil. Odpovědnost školy chránit žáky před šikanou Škola má jednoznačnou odpovědnost za žáky, v souladu s ustanovením 29 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou školy povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování. Z toho důvodu pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předchází, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho oběti poskytne okamžitou pomoc. 20

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování I. Cíl programu Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit šikanování. Základem prevence šikanování

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Manuál pro řešení nežádoucích jevů

Manuál pro řešení nežádoucích jevů Manuál pro řešení nežádoucích jevů ŠIKANA Obsah: OBSAH:... 1 1 ŠIKANOVÁNÍ JE VŠUDYPŘÍTOMNÉ A MŮŽE NÁS DOPROVÁZET PO CELÝ ŽIVOT.... 2 1.1 CO JE A CO NENÍ ŠIKANA.... 2 1.2 PREVENCE ŠIKANY... CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice

Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování v ZŠ Blatnice Školní program proti šikanování je nejúčinnějším způsobem, jak ochránit žáky před šikanou. Předpokladem jeho fungování je dobrá všeobecná prevence rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Jablonec nad Nisou- Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Výňatek OBSAH: 1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA 2. CÍL 3. ÚKOLY 4. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Příloha č. 51 PREVENCE ŠIKANY 1. Vnitřní směrnice č. 51 Odborného učiliště, Křenovice 8. Prevence šikany

Příloha č. 51 PREVENCE ŠIKANY 1. Vnitřní směrnice č. 51 Odborného učiliště, Křenovice 8. Prevence šikany Příloha č. 51 PREVENCE ŠIKANY 1 Vnitřní směrnice č. 51 Odborného učiliště, Křenovice 8 Prevence šikany Č.j.: OUKR/1011/2013 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 4. července 2013 Působnost Pedagogičtí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován

Program může být v průběhu školního roku doplňován a aktuálně upravován PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Návrh struktury Programu proti šikanování k dispozici na www.pppnj.cz Tento Program proti šikanování je součástí Minimálního preventivního programu Základní školy, Frenštát pod

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

MPP prevence proti šikaně

MPP prevence proti šikaně 1.Charakteristika šikanování MPP prevence proti šikaně (1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Obsah Programu proti šikaně

Obsah Programu proti šikaně Obsah Programu proti šikaně Charakteristika šikanování Rozpoznání šikanování Dokumenty Odpovědnost školy Odpovědnost vedení školy Odpovědnost pedagogických pracovníků školy Prevence šikany ve škole Prevence

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA: ZŠ Bečov ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 GARANT PROGRAMU: Mgr. Martina Martínková CÍLE ŠKOLNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE Cílem školní primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Úvodem

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. Úvodem Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních Úvodem (1) Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk

Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1. Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Nový metodický pokyn MŠMT Č.j. MSMT- 22294/2013-1 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí (agrese),

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid Waclawková metodik prevence Program proti šikanování

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, tel.: 323/647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz Program proti šikanování Program a jeho cíl: Tento program je určen všem pedagogickým

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 Kpt. Jaroše 836, 674 01 Třebíč Školní rok 2015/2016 ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE (příloha Minimálního preventivního programu) dle Metodického pokynu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Odborné učiliště Kelč

Odborné učiliště Kelč Odborné učiliště Kelč SMĚRNICE K PREVENCI A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY 1. Směrnice rozpracovává Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol

Více