Všeobecné obchodní podmínky pro baumax kartu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro baumax kartu"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro baumax kartu I. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom VOP ) upravují podmínky vystavení a způsob užívání baumax karty společnosti BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, Praha 4 - Chodov, IČ (dále jenom baumax ), při uskutečňování nákupů v obchodní síti baumax v ČR. baumax karta je použitelná dle těchto VOP v síti všech baumax prodejen na území celé ČR. II. Vydání baumax karty 2.1. baumax karta je vystavována na základě řádně vyplněné žádosti při splnění předepsaných podmínek. Žadatelem je osoba, která v některé z baumax prodejen nebo v elektronické podobě prostřednictvím internetových stránek a aplikací baumax nebo internetových stránek a aplikací smluvních třetích stran podá žádost o vystavení baumax karty na předtištěném formuláři nebo na formuláři v elektronické podobě. baumax kartu vystaví baumax žadateli, pokud předložil nebo v elektronické podobě odeslal řádně vyplněnou žádost o vystavení baumax karty. Pokud je žadatelem fyzická osoba, musí být zletilá a plně svéprávná Při podání žádosti o vystavení baumax karty je žadatel, který je fyzickou osobou, povinen předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti s fotografií za účelem ověření totožnosti žadatele a údajů uvedených v žádosti. Žadatel, který je podnikající fyzickou osobou (osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného oprávnění dle zvláštních předpisů), je povinen k žádosti o baumax kartu přiložit kopii živnostenského listu nebo kopii jiného osvědčení o oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti. Žadatel, který je právnickou osobou, je povinen předložit výpis z veřejného rejstříku, do kterého se tato právnická osoba dle zákona zapisuje, nebo živnostenské oprávnění, a osoba, která za žadatele - právnickou osobu žádost podává, musí prokázat, že je oprávněna v dané věci za žadatele jednat, a dále musí prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti s fotografií. Žadatel fyzická osoba podnikatel a právnická osoba je povinen v žádosti o vystavení karty uvést IČO a DIČ. V případě podání žádosti v elektronické podobě se tyto dokladu a dokumenty předkládají při převzetí baumax karty Žadatel je povinen v žádosti o vystavení baumax karty uvést i účel jejího použití. Jednu kartu nemůže zákazník používat na více než jeden účel. Toto však nezavazuje baumax provádět pro držitele karty jednotlivá rozúčtování podle uskutečněných nákupů na soukromé a na podnikatelské baumax kartabude vystavena a spravována centrálou baumax v sídle společnosti. baumax kartu, o kterou je požádáno na předtištěném formuláři v prodejně baumax, předá žadateli domovská prodejna. baumax karta, o kterou bude požádáno elektronickou formou, bude vystavena centrálou společnosti do 60 dnů od přijetí elektronické žádosti a bude připravena k převzetí žadatelem na jím zvolené prodejně baumax v České republice. Žadateli se následně oznámí možnost vyzvednutí baumax karty. Žadatel je povinen při převzetí baumax karty potvrdit akceptaci VOP pro právní vztahy vyplývající z baumax karty a předložit doklady a dokumenty uvedené v odst tohoto článku, jinak je baumax oprávněn odmítnout předání baumax karty. Každá karta obsahuje jedinečný 13-místný EAN kód, podle něhož je možné identifikovat zákazníka baumax (centrála baumax nebo kterákoliv baumax prodejna) je oprávněn žádost o vystavení baumax karty odmítnout, přičemž k jejímu odmítnutí nesmí dojít z diskriminačních důvodů. baumax je oprávněn odmítnout vystavení baumax karty zejména v případě, že žadateli byla v minulosti vystavena baumax karta nebo jiná obdobná karta v rámci zaniklých věrnostních programů (např. Zákaznická baumax karta, Projektová karta baumax, Karta stálého zákazníka) a z důvodu porušení podmínek bylo její používání ze strany baumax omezeno nebo zakázáno, případně byla tato karta zrušena Držitelem baumax karty (dále jenom držitel karty ) se rozumí žadatel, kterému byla karta na základě jeho žádosti vystavena, a v případě převodu baumax karty dle čl. VIII. odst VOP osoba, na niž byla karta v souladu s těmito VOP převedena. Domovskou prodejnou se rozumí baumax prodejna, kde byla držiteli karty baumax karta vydána, příp. kde držitel karty podal žádost o její vystavení. 1

2 2.7. Držitel karty může požádat o založení maximálně 5 vedlejších karet k baumax kartě v kterékoliv prodejně baumax na hlavních informacích. Na základě žádosti podané na předtištěném formuláři centrála baumax vystaví vedlejší karty, které budou držiteli karty zaslány poštou do 2 měsíců od podání žádosti na poslední známou adresu držitele karty. Obraty vedlejších karet se přičtou k účtu hlavní baumax karty a mají stejný EAN kód jako hlavní karta. Vedlejší kartu mohou využívat osoby blízké držitele karty, jeho zaměstnanci, kteří předloží doklad prokazující jejich vztah k držiteli karty, nebo členové statutárního orgánu držitele karty, pokud doloží svůj poměr k držiteli karty. Vedlejší kartu jsou v uvedeném rozsahu a zde uvedeným způsobem oprávněni využívat i zástupci držitele karty. Držitel karty v plné míře odpovídá za to, že vedlejší karty budou využívány pouze oprávněnými osobami. Kontaktní osobou je pro baumax vždy jen držitel hlavní karty. Zneužití vedlejší karty je zároveň považováno za zneužití baumax karty, ke které je vedlejší karta založena a evidována, a společnost baumax je oprávněna postupovat způsobem podle čl. VI. odst a čl. VIII. odst VOP. Podmínky pro používání a nakládání s baumax kartou upravené těmito VOP se přiměřeně vztahují a uplatňují i na používání a nakládání s vedlejší kartou baumax karta je platná neomezeně až do odvolání. baumax může kdykoli zrušit její platnost, zejména v případě důvodného podezření z falšování údajů, manipulace s evidencí nákupů nebo porušení podmínek čerpání výhod plynoucích z baumax karty nebo v případě jejího nahrazení jiným věrnostním programem nebo při zrušení věrnostního programu bez náhrady Ztrátu nebo krádež baumax karty je držitel karty povinen ihned oznámit v domovské prodejně na hlavních informacích. Na základě žádosti podané na předtištěném formuláři mu bude baumax centrálou vystaven duplikát karty, který mu bude zaslán poštou do 2 měsíců od podání žádosti na poslední známou adresu držitele karty Změnu adresy, jména nebo názvu, ové adresy a dalších údajů uvedených v žádosti o vystavení baumax karty musí držitel karty neprodleně oznámit na tiskopisech baumax na hlavních informacích kterékoli prodejny nebo prostřednictvím Zákaznické linky baumax. V opačném případě platí jako závazná poslední známá adresa držitele karty. Při podání žádosti o změnu kontaktních údajů k baumax kartě je držitel karty, který je fyzickou osobou, povinen předložit občanský průkaz, resp. jiný doklad totožnosti s fotografií (příp. další doklady k ověření ohlašované změny údajů) za účelem ověření jeho totožnosti a ohlašovaných údajů a držitel karty, který je právnickou osobou, výpis z veřejného rejstříku, do kterého se tato právnická osoba dle zákona zapisuje, nebo živnostenské oprávnění a osoba, která za držitele karty právnickou osobu ohlášení provádí, musí prokázat své oprávnění jednat za držitele karty a prokázat svou totožnost občanským průkazem, resp. jiným dokladem totožnosti s fotografií Držitel karty může používat kartu též prostřednictvím Android/iOS aplikací k věrnostním kartám. Držitel karty nese plnou odpovědnost za zabezpečení svého zařízení, na němž využívá aplikací k věrnostním kartám. baumax nenese odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou držiteli karty užíváním jakékoli aplikace k věrnostním kartám Držitel karty může využívat i jiné věrnostní programy poskytované nebo akceptované baumax-em. V rámci realizace jednotlivého nákupu však může uplatnit pouze jeden z takových programů (kartu) a po uplatnění takového programu (karty), tedy po načtení příslušné karty na kase před zahájením markování nákupu již není možné volbu věrnostního programu měnit. Hodnotu nákupu lze tedy načíst pouze na jednu z věrnostních karet dle volby jejich držitele, přičemž tyto karty nelze při jednom nákupu kombinovat. Obdobně i jiné výhody (včetně např. bonusů či poukázek) lze u jednotlivého nákupu uplatnit pouze v rámci jednoho věrnostního programu. III. Poskytované výhody 3.1. Držiteli karty jsou při splnění příslušných podmínek pro poskytnutí jednotlivých výhod poskytovány tyto výhody: a) Roční bonus, b) projektové služby (podmínky vzniku nároku na projektové služby jsou upraveny v čl. VI těchto VOP), c) garance vrácení zboží v hotovosti do 14 dnů od dne nákupu Při uplatnění nároku je oprávněná osoba povinna předložit baumax kartu, jinak je baumax oprávněn odepřít poskytnutí výhody. baumax je oprávněn poskytované výhody kdykoli změnit, omezit, nahradit jinými nebo zcela zrušit. Držitele karty bude o takové skutečnosti baumax informovat oznámením zveřejněným na internetových stránkách baumax (www.baumax.cz) a v prodejnách baumax. 2

3 IV. Celkový obrat 4.1. Celkový obrat uskutečněný držitelem karty baumax kartou za zúčtovací období představuje celkovou výši nákupu (včetně DPH) načteného na baumax kartu v baumax prodejnách v rámci daného zúčtovacího období. Obraty vedlejších karet se přičítají k účtu hlavní karty Pro načtení nákupu na baumax kartu musí být baumax karta předložena u pokladny před zahájením pokladní operace (před markováním zboží). Zaměstnanci prodejny nejsou povinni upozornit držitele karty, aby předložil baumax kartu před zahájením markování zboží. V průběhu pokladní operace ani po jejím ukončení není možné u pokladny dodatečně přiznat hodnotu takto uskutečněného nákupu ve prospěch baumax karty ani přiznat tuto hodnotu do celkového obratu pro uplatnění následného nároku na Roční bonus podle čl. V. těchto VOP. Pokud držitel karty nepředloží baumax kartu u pokladny před zahájením pokladní operace (např. protože si nepřeje uvedení čísla baumax karty na pokladním bloku), může požádat bezprostředně po provedení nákupu na hlavních informacích prodejny, kde nákup provedl, o dodatečné načtení provedeného nákupu na baumax kartu s předložením pokladního bloku a baumax karty; pokud není o načtení provedeného nákupu požádáno bezprostředně po jeho provedení, je baumax oprávněn jeho načtení na baumax kartu odmítnout. Do celkového obratu na baumax kartu se zahrnuje i úhrada provedená prostřednictvím poukázek baumax kromě poukázky Ročního bonusu baumax je oprávněn uvádět na pokladním bloku číslo baumax karty, která byla u pokladny předložena před zahájením pokladní operace, a dále jméno, příjmení a bydliště držitele této karty. Použití baumax karty zároveň s jinými kartami pro kumulaci bonusů, slev nebo jakýchkoliv jiných poskytovaných výhod vztahujících se k použití těchto karet je vyloučeno, pokud baumax neurčí jinak; takové rozhodnutí je baumax oprávněn kdykoli jednostranně změnit Do celkového obratu nelze započítat: a) hodnotu poukázky na Roční bonus, použité při nákupu, b) hodnotu nákupu v případě speciálních celoplošných slev a akcí, pokud v podmínkách konkrétní akce není stanoveno jinak, hodnotu nákupu při využití nebo uplatnění jiného programu slev (např. Lyoness Cashback Card), c) hodnotu nákupu, při kterém byly uplatněny individuální ceny vyplývající z výhod v rámci poskytování projektových služeb dle čl. VI. VOP, d) hodnotu nákupu dárkových poukázek baumax. Nákupy uvedené v písm..b), c), d) nelze ani načíst na baumax kartu V případě vrácení zboží, jehož hodnota byla načtena na baumax kartu a započítána do celkového obratu, je zákazník povinen předložit při vrácení daného zboží příslušnou baumax kartu, přičemž baumax upraví evidenci nákupů na baumax kartě a poníží o hodnotu vraceného zboží výši celkového obratu. Zatajení baumax karty nebo její nepředložení k odečtu hodnoty vraceného zboží při jeho vrácení se považuje za nepovolenou manipulaci s baumax kartou a je důvodem pro její zrušení. V případě vrácení/výměny zboží a/nebo kupní ceny baumax upraví evidenci nákupu na baumax kartě. V. Roční bonus 5.1. Prostřednictvím baumax karty je možné v síti baumax prodejen v ČR získat Roční bonus, který bude centrálou baumax vyúčtován po uplynutí zúčtovacího období. Zúčtovacím obdobím je období od 1. března daného kalendářního roku do 28. února bezprostředně následujícího kalendářního roku, pokud je tento kalendářní rok přestupný, pak končí zúčtovací období tohoto roku. V případě založení baumax karty je prvním zúčtovacím obdobím období ode dne založení baumax karty do následujícího kalendářního roku, pokud je tento kalendářní rok přestupný, pak končí zúčtovací období tohoto roku Roční bonus je poskytován na zboží zakoupené v síti baumax prodejen v ČR. Roční bonus se stanoví na základě celkového obratu uskutečněného držitelem karty baumax kartou za zúčtovací období. Pravidla pro stanovení celkového obratu uskutečněného držitelem karty baumax kartou jsou upravena v čl. IV. těchto VOP. 3

4 5.3. Roční bonus činí: a) 2 % z celkového obratu při celkovém obratu od 1,00 Kč do ,99 Kč, b) 5 % z celkového obratu při celkovém obratu od ,00 Kč do ,99 Kč, c) 10 % z celkového obratu při celkovém obratu od ,00 Kč. Při celkovém obratu nižším než 1,- Kč nevzniká držiteli karty žádný nárok na Roční bonus a baumax není povinen vystavit držiteli karty výpis Ročního zúčtování baumax karty. Sazby a hranice pro Roční bonus může baumax jednostranně měnit, a to i v průběhu zúčtovacího období, přičemž pro stanovení Ročního bonusu se použijí sazby a hranice platné k poslednímu dni zúčtovacího období V případě podezření z neoprávněné manipulace s baumax kartou (např. načítání nákupů neprovedených držitelem karty) je baumax oprávněn požadovat od držitele karty předložení pokladních dokladů prokazujících provedené nákupy, kterými byl dosažen celkový obrat. Pokud držitel karty dosažení celkového obratu na základě provedených nákupů neprokáže a nedojde k vyvrácení důvodných pochybností o zneužití karty, baumax nárok na Roční bonus nepřizná. Pokud baumax zjistí zneužití baumax karty po přiznání nároku na Roční bonus, má právo poukázku na Roční bonus zrušit nebo zneplatnit; tuto skutečnost oznámí baumax bez zbytečného odkladu držiteli karty na poslední známou ovou adresu oznámenou baumaxu V případě, že držitel karty reklamuje hodnotu vyčísleného Ročního bonusu, baumax prověří zúčtování Ročního bonusu do 60 dní od dne požádání a výsledek oznámí držiteli karty. Když se prokáže oprávněný nárok držitele karty, bude mu bezodkladně vystavena opravená poukázka Ročního bonusu a původní poukázka na Roční bonus bude zneplatněna. Platnost takto vystavené poukázky Ročního bonusu je možné prodloužit o dobu posouzení této reklamace Roční bonus se poskytuje výhradně formou poukázky jenom držiteli karty, v případě, že jsou ke kartě vystaveny vedlejší karty, jen držiteli hlavní karty. Poukázka na Roční bonus (dále také jenom poukázka ) se vystavuje s platností do kalendářního roku, ve kterém byla poukázka vystavena. baumax oznámí způsob odevzdání poukázky zveřejněním informace na internetové stránce baumax a v prodejnách baumax nejpozději do jednoho měsíce od skončení zúčtovacího období. Poukázku je možné vyzvednout po zveřejnění způsobu jejího odevzdání, nejpozději do kalendářního roku, v kterém předmětné zúčtovací období skončilo. Držiteli karty, který baumax-u oznámil platnou ovou adresu, může být informace o zúčtování zaslána i v elektronické podobě Minimální hodnota poukázky na Roční bonus je 10 Kč. V případě, že držiteli karty vznikne nárok na Roční bonus nižší, než je přípustná minimální hodnota, baumax může Roční bonus poskytnout jinou formou než poukázkou na Roční bonus. Maximální hodnota jedné poukázky na Roční bonus je ,- Kč. Jestliže bude výška Ročního bonusu vyšší než ,- Kč, baumax vystaví několik poukázek na Roční bonus tak, aby maximální hodnota jedné poukázky nepřekročila ,- Kč a aby celkový součet poukázek na Roční bonus daného držitele karty tvořil výši nároku na Roční bonus za dané zúčtovací období. Počet vystavených poukázek Ročního bonusu pro jednoho držitele karty je omezený výší celkového nároku na Roční bonus Poukázku je možno použít jenom pro nákup zboží v síti všech baumax prodejen na území celé ČR. Poukázku lze uplatnit u pokladny pouze společně s baumax kartou, jejíž číslo je uvedeno na poukázce, a pouze za předpokladu, že tak držitel karty učiní před zahájením markování zboží Držitel karty nemá nárok na proplacení plné nebo nevyčerpané hodnoty poukázky. V případě, že držitel karty uplatní poukázku při nákupu zboží v nižší hodnotě, než na jakou je vystavena poukázka, nevyčerpaná hodnota poukázky propadá. V případě vrácení zboží, jehož nákup přispěl k získání ročního bonusu, je baumax oprávněn dodatečně bonus snížit nebo odebrat v rozsahu odpovídajícím hodnotě vráceného zboží a částku snížení bonusu nebo hodnotu odebraného bonusu započítat na pohledávku držitele karty Vícenásobné uplatnění poukázky se považuje za zneužití baumax karty a baumax má právo takovou kartu bez náhrady zrušit. Zboží, které držitel karty získá uplatněním poukázky, může držitel karty na základě dohody s příslušným 4

5 vedoucím prodejny vyměnit, vrácení kupní ceny není možné. Práva spotřebitele při reklamaci vad zboží přitom zůstávají zachována. V případě ztráty, odcizení nebo zničení poukázky není baumax povinen poukázku nebo její duplikát opětovně vystavit. Poukázku nelze použít na nákup dárkových poukázek baumax V případě, že částka nákupu při uplatnění poukázky Ročního bonusu převýší částku uplatňované poukázky na Roční bonus, tento rozdíl je možné započítat do celkového obratu. VI. Projektové služby 6.1. Projektovými službami jsou služby odborného pracovníka po celou dobu nákupu, služby projektového poradce a projektové ceny. Nárok na projektové služby může získat držitel karty, který dosáhne za dvanáct bezprostředně po sobě následujících kalendářních měsíců celkového obratu alespoň v hodnotě ,- Kč Společnost baumax může v odůvodněných případech na základě žádosti držitele karty tuto lhůtu prodloužit až na 18 měsíců, pokud lze důvodně očekávat, že požadovaného limitu ,- Kč dosáhne v této lhůtě Společnost baumax aktivuje nárok na projektové služby na žádost držitele karty, který splní podmínky uvedené v odst. 6.1., příp tohoto článku. Společnost baumax může aktivovat nárok na projektové služby i držiteli karty, který prokáže existenci projektu (např. stavební povolení), pro který bude nákupy realizovat, pokud lze předpokládat, že bude dosaženo v období bezprostředně následujících dvanácti kalendářních měsíců celkového obratu alespoň v hodnotě ,- Kč. O aktivaci nároku na projektové služby rozhoduje společnost baumax a společnost baumax není povinna aktivovat tyto výhody ani v případě splnění podmínek uvedených v odst. 6.1., resp tohoto článku Po uplynutí šesti měsíců ode dne aktivace nároku na projektové služby je společnost baumax oprávněna přistoupit ke kontrole uskutečněných nákupů, kdy by měla hodnota uskutečněných nákupů přesáhnout částku ,-Kč. Jestliže bude hodnota uskutečněných nákupů po 6 měsících nižší než ,-Kč, bude baumax zákazníka kontaktovat a upozorní ho na výši realizovaných nákupů. V případě, že výše uskutečněných nákupů po období 12 kalendářních měsíců od aktivace nároku na projektové služby nepřesáhne částku ,- Kč, je společnost baumax oprávněna deaktivovat nárok na projektové služby. Společnost baumax je oprávněna deaktivovat nárok na projektové služby, pokud celkový obrat za období libovolných bezprostředně po sobě jdoucích dvanácti kalendářních měsíců nedosáhne alespoň částky ,- Kč Držitel karty s aktivovaným nárokem na projektové služby je oprávněn využívat služeb projektového poradce, který mu bude společností baumax přiřazen. Společnost baumax může kdykoli provést změnu projektového poradce S držitelem karty s aktivovaným nárokem na projektové služby mohou být sjednány individuální ceny odchylné od běžných maloobchodních cen uplatňovaných baumaxem (tzv. projektové ceny). Při nákupu, jehož součástí je zboží s projektovou cenou, nesmí být předložena baumax karta a hodnota takového nákupu se nenačítá na baumax kartu a není součástí celkového obratu, což znamená, že nebude předmětem výpočtu ročního bonusu. Individuální ceny není možné kombinovat s jiným systémem slev, bonusů apod baumax má právo nárok na projektové služby kdykoliv deaktivovat v případě podezření ze zneužití výhody nebo baumax karty, nebo nepovolené manipulace s baumax kartou, uvádění nepravdivých údajů apod S držitelem karty s aktivovaným nárokem na projektové služby mohou být v rámci služeb projektového poradce sjednány individuální objednávky zboží, které není na skladě společnosti baumax (dále také Zákaznická objednávka ). V takovém případě může být požadováno zaplacení 100% zálohy z celé ceny zboží objednaného Zákaznickou objednávkou, příp. jiné podmínky dodání zboží na základě individuální objednávky Podmínky jednotlivých projektových služeb dle tohoto článku se řídí podmínkami baumax stanovenými pro příslušnou službu a platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti baumax. VII. Garance vrácení zboží 5

6 7.1. Držitel karty je oprávněn vrátit zboží zakoupené v některé z prodejen baumax v České republice, a to do 30 dnů ode dne jeho zakoupení Držitel karty je při vracení zboží povinen předložit baumax kartu a dále doklad o zakoupení vraceného zboží a umožnit zaznamenání vrácení zboží na tomto dokladu a potvrdit vrácení zboží na dokladech baumaxu. Pokud byl nákup hrazen platební kartou, je povinen předložit i příslušnou platební kartu. Vracené zboží musí být nepoužívané a zabalené v původním obalu Pokud bude zboží vráceno do 14 dnů od koupě zboží, bude držiteli vrácena kupní cena za vrácené zboží v hotovosti při vrácení zboží. Pokud by však vracená částka přesahovala Kč, bude vrácena do 14 dnů od vrácení zboží převodem na účet u poskytovatele platebních služeb uvedený držitelem karty vedený v České republice v české měně. Vrací se kupní cena po slevě, za kterou bylo dle předloženého dokladu o zakoupení vraceného zboží zboží zakoupeno, a to i se zohledněním relativních slev, příp. poměrným zohledněním absolutních slev, které se vztahovaly k celému nákupu. Vrácení zboží se příslušným způsobem zohlední v celkovém obratu načteném na baumax kartě. Po uplynutí 14 dnů od koupě zboží bude vrácena kupní cena ve formě nákupních poukázek baumax Garance vrácení zboží se nevztahuje na zboží vyrobené nebo upravené na míru anebo dle požadavků držitele karty anebo zajištěné na základě Zákaznické objednávky, dále se nevztahuje na rostliny, časopisy, knihy a audiovizuální nosiče a potraviny. Garance vrácení zboží se dále nevztahuje na zboží prodané jako použité anebo vadné a na zboží, jehož minimální datum spotřeby nebo datum použitelnosti je kratší než jeden měsíc ode dne nákupu. Garance vrácení zboží se dále nevztahuje na zboží, pokud bylo zakoupeno v rámci nákupu, na jehož úhradu byla byť zčásti použita poukázka Ročního bonusu V případě zboží, jež bylo baumaxem obstaráno pro držitele karty na základě jeho zvláštní objednávky, lze vrácení takového zboží provést pouze za podmínky, že vrácení zboží bude baumaxu odsouhlaseno dodavatelem tohoto zboží. V případě tohoto zboží je dále baumax oprávněn strhnout z vracené ceny náklady na dopravu zboží zpět dodavateli. Výši těchto nákladů je baumax povinen sdělit držiteli karty při vracení zboží Bližší pravidla pro způsob uplatnění garance vrácení zboží a vypořádání vzájemných nároků se řídí zvláštními podmínkami baumax stanovenými pro garanci vrácení zboží. VIII. Další ustanovení 8.1. baumax karta je majetkem baumaxu. V případě zrušení platnosti baumax karty je její držitel povinen ji vrátit baumaxu Na základě písemné žádosti osoby, na niž má být karta převedena, je možné provést změnu držitele karty, a to tak, že tato osoba podá v některé z prodejen baumax řádně vyplněnou žádost o vystavení baumax karty, ke které přiloží písemný souhlas držitele karty s převodem karty na jeho osobu. V případě úmrtí držitele karty zanikají veškerá jeho práva spojená s baumax kartou a vyplývající z těchto VOP. baumax karta je nepřenosná. baumax karta zůstává majetkem vystavitele Držitel karty může smluvní vztah kdykoli písemně ukončit výpovědí v kterékoli prodejně baumax podáním žádosti o zrušení baumax karty na předepsaném formuláři. Držitel karty je povinen kartu odevzdat společně s žádostí o zrušení baumax karty, jinak bude žádost o zrušení baumax karty odmítnuta. Na základě řádné žádosti bude baumax karta zrušena do 60 dnů ode dne podání žádosti. Případné nároky ze zrušené baumax karty zanikají jejím zrušením. baumax nemá povinnost informovat držitele karty o zrušení jeho baumax karty baumax může smluvní vztah s držitelem karty ukončit i okamžitě zrušením baumax karty, a to v případě, pokud držitel karty porušil své povinnosti nebo zneužil baumax kartu, či jinak jednal v rozporu s těmito VOP nebo v rozporu s oprávněnými zájmy baumax. Při ukončení smluvního vztahu ze strany společnosti baumax z důvodu zneužití baumax karty nároky z baumax karty bez náhrady zanikají. Při ukončení smluvního vztahu musí být baumax karta bezodkladně vrácena v domovské prodejně na hlavních informacích. baumax má právo zrušenou kartu zadržet. baumax nemá 6

7 povinnost informovat držitele karty o zrušení jeho baumax karty.pokud během doby platnosti baumax karty nerealizuje držitel karty alespoň jeden nákup na baumax kartu v období delším než 12 měsíců po sobě jdoucích, baumax si vyhrazuje právo tuto baumax kartu zrušit bez nároku na poskytnutí Ročního bonusu a projektových služeb, nebo nároku na jakoukoliv jinou náhradu či kompenzaci. baumax nemá povinnost informovat zákazníka o zrušení baumax karty baumax si ponechává právo na zkvalitnění nebo změny výhod, které jsou prostřednictvím baumax karty poskytovány nebo které s ní jsou spojeny, stejně jako možnost dočasného přerušení připisování obratů na baumax kartu anebo připisování bonusu k dobru pro případ vyšší moci nebo výjimečných technických problémů. baumax rozhoduje o přiznání konkrétních dalších výhod pro jednotlivé držitele karty. Přiznané výhody mohou mít omezenou platnost, není možné je prodloužit ani si jiným způsobem nárokovat Blíže mohou VOP doplňovat interní postupy zveřejněné na hlavních informacích kterékoli prodejny baumax, přičemž držitel karty je povinen se o takových interních postupech předem informovat. Za porušení této povinnosti držitele karty a následky s tím spojené (např. nemožnost načtení hodnoty nákupu do celkového obratu apod.) nenese baumax žádnou odpovědnost baumax neodpovídá za nemožnost doručení zboží nebo jiných zásilek z důvodu nesprávnosti nebo neaktuálnosti osobních údajů držitele karty, ledaže tato situace nastane z důvodů na straně baumaxu. baumax dále neodpovídá za žádné škody, které jsou v příčinné souvislosti se zde uvedeným. IX. Osobní účet držitele karty Držitel karty může zjistit stav obratů na své baumax kartě em na adrese ve kterém uvede EAN kód baumax karty a který bude zaslán z ové adresy uvedené v žádosti o vystavení baumax karty, případně oznámen v souladu s čl. II odst nebo prostřednictvím zákaznické linky nebo v prodejnách baumax na dostupných elektronických zařízeních. X. Souhlas se zpracováním osobních údajů Držitel karty užíváním baumax karty dobrovolně souhlasí s tím, aby všechny údaje týkající se jeho osoby získané v souvislosti s vystavením, nakládáním a správou baumax karty nebo karet dle předchozích věrnostních programů, které byly baumax kartou nahrazeny, byly společností baumax dále zpracovány za účelem jejich využívání v rámci obchodních aktivit společnosti baumax, a to zejména k reklamním a marketingovým aktivitám (mimo jiné pro účely stávajících i budoucích věrnostních programů), a to pro účel přímého marketingu, komunikace ohledně podmínek používání karty včetně případných změn VOP a soutěží určených pro držitele karty, poskytování výhod držitelům karty, obchodních, marketingových a reklamních aktivit společnosti baumax a pro evidenční a statistické účely společnosti baumax. Každý žadatel o vystavení baumax karty, který v žádosti o vydání baumax karty vyjádřil svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, souhlasí s jejich poskytnutím a zpřístupněním i jiným společnostem koncernu baumax (tedy i do zahraničí)1, příp. poskytnutím a převedením na marketingové společnosti pověřené koncernem baumax v souladu s účelem jejich zpracování.2 Údaje o držitelích karet jsou zpracovány a využívány v souladu s účelem jejich zpracování. Údaje o držitelích karet jsou zpracovány a využívány v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálně i automaticky a rozumí se jím následující nakládání s osobními údaji: jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování, aktualizace, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění, kombinování, blokování či likvidace. 1 baumax AG, se sídlem: Klosterneuburg, Aufeldstrasse 17-23, 3403, Rakouská republika baumax SR, spol. s r.o., se sídlem: Bratislava, Hodonínska 25, PSČ: , Slovenská republika 2 INFAS,a.s., se sídlem: Praha 3, Bořivojova 99, PSČ , Česká republika, Lion Teleservices CZ, a. s., Erno Košťála , Pardubice, Česká republika, ANOVATIVE, a.s.o. Moldavská cesta 43/A, Košice Západ

8 10.2. Držitel karty je oprávněn požádat baumax o informaci o zpracování svých osobních údajů a baumax je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Držitel karty má právo požadovat na společnosti baumax vysvětlení nebo požadovat odstranění závadného stavu v případě, že zjistí nebo se domnívá, že dochází k zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné s ohledem na účel zpracování Souhlasy dle tohoto článku jsou uděleny na dobu neurčitou a je možné je kdykoli písemně odvolat. Doručením odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů společnosti baumax se ukončuje platnost baumax karty. XI. Závěrečná ustanovení Žadatel svým podpisem Žádosti o vystavení baumax karty uznává platnost těchto VOP a považuje je pro sebe za závazné. baumax má právo VOP kdykoli jednostranně změnit, případně je zcela nahradit novými všeobecnými obchodními podmínkami pro baumax kartu. Vztah mezi žadatelem nebo držitelem karty a baumaxem se řídí vždy aktuálním zněním VOP, které je zveřejněno na internetové stránce VOP, změny a doplňky těchto VOP budou vždy baumax centrálou zveřejněny v síti všech baumax prodejen na území celé ČR a jejich písemný text bude volně dostupný na hlavních informacích a na internetové stránce Tyto změny a doplňky nabývají účinnosti dnem zveřejnění na internetové stránce Záležitosti neupravené těmito VOP se budou posuzovat podle Všeobecných obchodních podmínek baumax, které jsou na webových stránkách nebo k nahlédnutí v kterékoliv prodejně baumax Jakékoliv vymáhání nároků vyplývajících z držby a používání baumax karty soudní cestou je vyloučeno Věrnostní program baumax karty je pokračováním všech předchozích věrnostních systémů, které baumax poskytoval Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. dubna BAUMAX ČR s.r.o. 8

Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu

Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom VOP ) upravují podmínky vystavení a způsob užívání Zákaznické baumax karty společnosti BAUMAX ČR

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o.

Všeobecné podmínky. poskytování služeb elektronických komunikací. společnosti. COOP Mobil s.r.o. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací společnosti COOP Mobil s.r.o. 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem

Více

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice. Všeobecné obchodní podmínky Ing. Jaroslava Holara Místo podnikání: Chodov 127, PSČ 345 33 Identifikační číslo: 64409678 DIČ: CZ7602101760 zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Domažlice.

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ SOFTLABS CZECH s.r.o. se sídlem Klatovská 169c, 321 00 Plzeň IČ: 02806533 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) právnické osoby SOFTLABS CZECH s.r.o., se sídlem Klatovská

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ KARET CCS Platné od 1. 5. 2008, pro karty CCS Limit, CCS Business a CCS Osobní. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337. 1 1. CCS Česká společnost pro

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA 1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY VIRTUÁLNÍHO MOBILNÍHO OPERÁTORA Společnost TVNET s.r.o., se sídlem: Rezlerova 304, 109 00 Praha 10,

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Co byste měli vědět o svém úvěru?

Co byste měli vědět o svém úvěru? Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v ruce, jsou poměrně rozsáhlý dokument. Řada ustanovení, která jsou

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP:

DEFINICE POJMŮ VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ OP: Obchodní podmínky zásilkového prodeje www.beliema.cz DEFINICE POJMŮ 1. PRODÁVAJÍCÍ - prodávajícím se rozumí společnost, která prodává nabízené zboží v tomto internetovém obchodě - zásilkové službě Idelyn

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více