Všeobecné obchodní podmínky pro baumax kartu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky pro baumax kartu"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky pro baumax kartu I. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom VOP ) upravují podmínky vystavení a způsob užívání baumax karty společnosti BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, Praha 4 - Chodov, IČ (dále jenom baumax ), při uskutečňování nákupů v obchodní síti baumax v ČR. baumax karta je použitelná dle těchto VOP v síti všech baumax prodejen na území celé ČR. II. Vydání baumax karty 2.1. baumax karta je vystavována na základě řádně vyplněné žádosti při splnění předepsaných podmínek. Žadatelem je osoba, která v některé z baumax prodejen nebo v elektronické podobě prostřednictvím internetových stránek a aplikací baumax nebo internetových stránek a aplikací smluvních třetích stran podá žádost o vystavení baumax karty na předtištěném formuláři nebo na formuláři v elektronické podobě. baumax kartu vystaví baumax žadateli, pokud předložil nebo v elektronické podobě odeslal řádně vyplněnou žádost o vystavení baumax karty. Pokud je žadatelem fyzická osoba, musí být zletilá a plně svéprávná Při podání žádosti o vystavení baumax karty je žadatel, který je fyzickou osobou, povinen předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti s fotografií za účelem ověření totožnosti žadatele a údajů uvedených v žádosti. Žadatel, který je podnikající fyzickou osobou (osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného oprávnění dle zvláštních předpisů), je povinen k žádosti o baumax kartu přiložit kopii živnostenského listu nebo kopii jiného osvědčení o oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti. Žadatel, který je právnickou osobou, je povinen předložit výpis z veřejného rejstříku, do kterého se tato právnická osoba dle zákona zapisuje, nebo živnostenské oprávnění, a osoba, která za žadatele - právnickou osobu žádost podává, musí prokázat, že je oprávněna v dané věci za žadatele jednat, a dále musí prokázat svou totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti s fotografií. Žadatel fyzická osoba podnikatel a právnická osoba je povinen v žádosti o vystavení karty uvést IČO a DIČ. V případě podání žádosti v elektronické podobě se tyto dokladu a dokumenty předkládají při převzetí baumax karty Žadatel je povinen v žádosti o vystavení baumax karty uvést i účel jejího použití. Jednu kartu nemůže zákazník používat na více než jeden účel. Toto však nezavazuje baumax provádět pro držitele karty jednotlivá rozúčtování podle uskutečněných nákupů na soukromé a na podnikatelské baumax kartabude vystavena a spravována centrálou baumax v sídle společnosti. baumax kartu, o kterou je požádáno na předtištěném formuláři v prodejně baumax, předá žadateli domovská prodejna. baumax karta, o kterou bude požádáno elektronickou formou, bude vystavena centrálou společnosti do 60 dnů od přijetí elektronické žádosti a bude připravena k převzetí žadatelem na jím zvolené prodejně baumax v České republice. Žadateli se následně oznámí možnost vyzvednutí baumax karty. Žadatel je povinen při převzetí baumax karty potvrdit akceptaci VOP pro právní vztahy vyplývající z baumax karty a předložit doklady a dokumenty uvedené v odst tohoto článku, jinak je baumax oprávněn odmítnout předání baumax karty. Každá karta obsahuje jedinečný 13-místný EAN kód, podle něhož je možné identifikovat zákazníka baumax (centrála baumax nebo kterákoliv baumax prodejna) je oprávněn žádost o vystavení baumax karty odmítnout, přičemž k jejímu odmítnutí nesmí dojít z diskriminačních důvodů. baumax je oprávněn odmítnout vystavení baumax karty zejména v případě, že žadateli byla v minulosti vystavena baumax karta nebo jiná obdobná karta v rámci zaniklých věrnostních programů (např. Zákaznická baumax karta, Projektová karta baumax, Karta stálého zákazníka) a z důvodu porušení podmínek bylo její používání ze strany baumax omezeno nebo zakázáno, případně byla tato karta zrušena Držitelem baumax karty (dále jenom držitel karty ) se rozumí žadatel, kterému byla karta na základě jeho žádosti vystavena, a v případě převodu baumax karty dle čl. VIII. odst VOP osoba, na niž byla karta v souladu s těmito VOP převedena. Domovskou prodejnou se rozumí baumax prodejna, kde byla držiteli karty baumax karta vydána, příp. kde držitel karty podal žádost o její vystavení. 1

2 2.7. Držitel karty může požádat o založení maximálně 5 vedlejších karet k baumax kartě v kterékoliv prodejně baumax na hlavních informacích. Na základě žádosti podané na předtištěném formuláři centrála baumax vystaví vedlejší karty, které budou držiteli karty zaslány poštou do 2 měsíců od podání žádosti na poslední známou adresu držitele karty. Obraty vedlejších karet se přičtou k účtu hlavní baumax karty a mají stejný EAN kód jako hlavní karta. Vedlejší kartu mohou využívat osoby blízké držitele karty, jeho zaměstnanci, kteří předloží doklad prokazující jejich vztah k držiteli karty, nebo členové statutárního orgánu držitele karty, pokud doloží svůj poměr k držiteli karty. Vedlejší kartu jsou v uvedeném rozsahu a zde uvedeným způsobem oprávněni využívat i zástupci držitele karty. Držitel karty v plné míře odpovídá za to, že vedlejší karty budou využívány pouze oprávněnými osobami. Kontaktní osobou je pro baumax vždy jen držitel hlavní karty. Zneužití vedlejší karty je zároveň považováno za zneužití baumax karty, ke které je vedlejší karta založena a evidována, a společnost baumax je oprávněna postupovat způsobem podle čl. VI. odst a čl. VIII. odst VOP. Podmínky pro používání a nakládání s baumax kartou upravené těmito VOP se přiměřeně vztahují a uplatňují i na používání a nakládání s vedlejší kartou baumax karta je platná neomezeně až do odvolání. baumax může kdykoli zrušit její platnost, zejména v případě důvodného podezření z falšování údajů, manipulace s evidencí nákupů nebo porušení podmínek čerpání výhod plynoucích z baumax karty nebo v případě jejího nahrazení jiným věrnostním programem nebo při zrušení věrnostního programu bez náhrady Ztrátu nebo krádež baumax karty je držitel karty povinen ihned oznámit v domovské prodejně na hlavních informacích. Na základě žádosti podané na předtištěném formuláři mu bude baumax centrálou vystaven duplikát karty, který mu bude zaslán poštou do 2 měsíců od podání žádosti na poslední známou adresu držitele karty Změnu adresy, jména nebo názvu, ové adresy a dalších údajů uvedených v žádosti o vystavení baumax karty musí držitel karty neprodleně oznámit na tiskopisech baumax na hlavních informacích kterékoli prodejny nebo prostřednictvím Zákaznické linky baumax. V opačném případě platí jako závazná poslední známá adresa držitele karty. Při podání žádosti o změnu kontaktních údajů k baumax kartě je držitel karty, který je fyzickou osobou, povinen předložit občanský průkaz, resp. jiný doklad totožnosti s fotografií (příp. další doklady k ověření ohlašované změny údajů) za účelem ověření jeho totožnosti a ohlašovaných údajů a držitel karty, který je právnickou osobou, výpis z veřejného rejstříku, do kterého se tato právnická osoba dle zákona zapisuje, nebo živnostenské oprávnění a osoba, která za držitele karty právnickou osobu ohlášení provádí, musí prokázat své oprávnění jednat za držitele karty a prokázat svou totožnost občanským průkazem, resp. jiným dokladem totožnosti s fotografií Držitel karty může používat kartu též prostřednictvím Android/iOS aplikací k věrnostním kartám. Držitel karty nese plnou odpovědnost za zabezpečení svého zařízení, na němž využívá aplikací k věrnostním kartám. baumax nenese odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou držiteli karty užíváním jakékoli aplikace k věrnostním kartám Držitel karty může využívat i jiné věrnostní programy poskytované nebo akceptované baumax-em. V rámci realizace jednotlivého nákupu však může uplatnit pouze jeden z takových programů (kartu) a po uplatnění takového programu (karty), tedy po načtení příslušné karty na kase před zahájením markování nákupu již není možné volbu věrnostního programu měnit. Hodnotu nákupu lze tedy načíst pouze na jednu z věrnostních karet dle volby jejich držitele, přičemž tyto karty nelze při jednom nákupu kombinovat. Obdobně i jiné výhody (včetně např. bonusů či poukázek) lze u jednotlivého nákupu uplatnit pouze v rámci jednoho věrnostního programu. III. Poskytované výhody 3.1. Držiteli karty jsou při splnění příslušných podmínek pro poskytnutí jednotlivých výhod poskytovány tyto výhody: a) Roční bonus, b) projektové služby (podmínky vzniku nároku na projektové služby jsou upraveny v čl. VI těchto VOP), c) garance vrácení zboží v hotovosti do 14 dnů od dne nákupu Při uplatnění nároku je oprávněná osoba povinna předložit baumax kartu, jinak je baumax oprávněn odepřít poskytnutí výhody. baumax je oprávněn poskytované výhody kdykoli změnit, omezit, nahradit jinými nebo zcela zrušit. Držitele karty bude o takové skutečnosti baumax informovat oznámením zveřejněným na internetových stránkách baumax (www.baumax.cz) a v prodejnách baumax. 2

3 IV. Celkový obrat 4.1. Celkový obrat uskutečněný držitelem karty baumax kartou za zúčtovací období představuje celkovou výši nákupu (včetně DPH) načteného na baumax kartu v baumax prodejnách v rámci daného zúčtovacího období. Obraty vedlejších karet se přičítají k účtu hlavní karty Pro načtení nákupu na baumax kartu musí být baumax karta předložena u pokladny před zahájením pokladní operace (před markováním zboží). Zaměstnanci prodejny nejsou povinni upozornit držitele karty, aby předložil baumax kartu před zahájením markování zboží. V průběhu pokladní operace ani po jejím ukončení není možné u pokladny dodatečně přiznat hodnotu takto uskutečněného nákupu ve prospěch baumax karty ani přiznat tuto hodnotu do celkového obratu pro uplatnění následného nároku na Roční bonus podle čl. V. těchto VOP. Pokud držitel karty nepředloží baumax kartu u pokladny před zahájením pokladní operace (např. protože si nepřeje uvedení čísla baumax karty na pokladním bloku), může požádat bezprostředně po provedení nákupu na hlavních informacích prodejny, kde nákup provedl, o dodatečné načtení provedeného nákupu na baumax kartu s předložením pokladního bloku a baumax karty; pokud není o načtení provedeného nákupu požádáno bezprostředně po jeho provedení, je baumax oprávněn jeho načtení na baumax kartu odmítnout. Do celkového obratu na baumax kartu se zahrnuje i úhrada provedená prostřednictvím poukázek baumax kromě poukázky Ročního bonusu baumax je oprávněn uvádět na pokladním bloku číslo baumax karty, která byla u pokladny předložena před zahájením pokladní operace, a dále jméno, příjmení a bydliště držitele této karty. Použití baumax karty zároveň s jinými kartami pro kumulaci bonusů, slev nebo jakýchkoliv jiných poskytovaných výhod vztahujících se k použití těchto karet je vyloučeno, pokud baumax neurčí jinak; takové rozhodnutí je baumax oprávněn kdykoli jednostranně změnit Do celkového obratu nelze započítat: a) hodnotu poukázky na Roční bonus, použité při nákupu, b) hodnotu nákupu v případě speciálních celoplošných slev a akcí, pokud v podmínkách konkrétní akce není stanoveno jinak, hodnotu nákupu při využití nebo uplatnění jiného programu slev (např. Lyoness Cashback Card), c) hodnotu nákupu, při kterém byly uplatněny individuální ceny vyplývající z výhod v rámci poskytování projektových služeb dle čl. VI. VOP, d) hodnotu nákupu dárkových poukázek baumax. Nákupy uvedené v písm..b), c), d) nelze ani načíst na baumax kartu V případě vrácení zboží, jehož hodnota byla načtena na baumax kartu a započítána do celkového obratu, je zákazník povinen předložit při vrácení daného zboží příslušnou baumax kartu, přičemž baumax upraví evidenci nákupů na baumax kartě a poníží o hodnotu vraceného zboží výši celkového obratu. Zatajení baumax karty nebo její nepředložení k odečtu hodnoty vraceného zboží při jeho vrácení se považuje za nepovolenou manipulaci s baumax kartou a je důvodem pro její zrušení. V případě vrácení/výměny zboží a/nebo kupní ceny baumax upraví evidenci nákupu na baumax kartě. V. Roční bonus 5.1. Prostřednictvím baumax karty je možné v síti baumax prodejen v ČR získat Roční bonus, který bude centrálou baumax vyúčtován po uplynutí zúčtovacího období. Zúčtovacím obdobím je období od 1. března daného kalendářního roku do 28. února bezprostředně následujícího kalendářního roku, pokud je tento kalendářní rok přestupný, pak končí zúčtovací období tohoto roku. V případě založení baumax karty je prvním zúčtovacím obdobím období ode dne založení baumax karty do následujícího kalendářního roku, pokud je tento kalendářní rok přestupný, pak končí zúčtovací období tohoto roku Roční bonus je poskytován na zboží zakoupené v síti baumax prodejen v ČR. Roční bonus se stanoví na základě celkového obratu uskutečněného držitelem karty baumax kartou za zúčtovací období. Pravidla pro stanovení celkového obratu uskutečněného držitelem karty baumax kartou jsou upravena v čl. IV. těchto VOP. 3

4 5.3. Roční bonus činí: a) 2 % z celkového obratu při celkovém obratu od 1,00 Kč do ,99 Kč, b) 5 % z celkového obratu při celkovém obratu od ,00 Kč do ,99 Kč, c) 10 % z celkového obratu při celkovém obratu od ,00 Kč. Při celkovém obratu nižším než 1,- Kč nevzniká držiteli karty žádný nárok na Roční bonus a baumax není povinen vystavit držiteli karty výpis Ročního zúčtování baumax karty. Sazby a hranice pro Roční bonus může baumax jednostranně měnit, a to i v průběhu zúčtovacího období, přičemž pro stanovení Ročního bonusu se použijí sazby a hranice platné k poslednímu dni zúčtovacího období V případě podezření z neoprávněné manipulace s baumax kartou (např. načítání nákupů neprovedených držitelem karty) je baumax oprávněn požadovat od držitele karty předložení pokladních dokladů prokazujících provedené nákupy, kterými byl dosažen celkový obrat. Pokud držitel karty dosažení celkového obratu na základě provedených nákupů neprokáže a nedojde k vyvrácení důvodných pochybností o zneužití karty, baumax nárok na Roční bonus nepřizná. Pokud baumax zjistí zneužití baumax karty po přiznání nároku na Roční bonus, má právo poukázku na Roční bonus zrušit nebo zneplatnit; tuto skutečnost oznámí baumax bez zbytečného odkladu držiteli karty na poslední známou ovou adresu oznámenou baumaxu V případě, že držitel karty reklamuje hodnotu vyčísleného Ročního bonusu, baumax prověří zúčtování Ročního bonusu do 60 dní od dne požádání a výsledek oznámí držiteli karty. Když se prokáže oprávněný nárok držitele karty, bude mu bezodkladně vystavena opravená poukázka Ročního bonusu a původní poukázka na Roční bonus bude zneplatněna. Platnost takto vystavené poukázky Ročního bonusu je možné prodloužit o dobu posouzení této reklamace Roční bonus se poskytuje výhradně formou poukázky jenom držiteli karty, v případě, že jsou ke kartě vystaveny vedlejší karty, jen držiteli hlavní karty. Poukázka na Roční bonus (dále také jenom poukázka ) se vystavuje s platností do kalendářního roku, ve kterém byla poukázka vystavena. baumax oznámí způsob odevzdání poukázky zveřejněním informace na internetové stránce baumax a v prodejnách baumax nejpozději do jednoho měsíce od skončení zúčtovacího období. Poukázku je možné vyzvednout po zveřejnění způsobu jejího odevzdání, nejpozději do kalendářního roku, v kterém předmětné zúčtovací období skončilo. Držiteli karty, který baumax-u oznámil platnou ovou adresu, může být informace o zúčtování zaslána i v elektronické podobě Minimální hodnota poukázky na Roční bonus je 10 Kč. V případě, že držiteli karty vznikne nárok na Roční bonus nižší, než je přípustná minimální hodnota, baumax může Roční bonus poskytnout jinou formou než poukázkou na Roční bonus. Maximální hodnota jedné poukázky na Roční bonus je ,- Kč. Jestliže bude výška Ročního bonusu vyšší než ,- Kč, baumax vystaví několik poukázek na Roční bonus tak, aby maximální hodnota jedné poukázky nepřekročila ,- Kč a aby celkový součet poukázek na Roční bonus daného držitele karty tvořil výši nároku na Roční bonus za dané zúčtovací období. Počet vystavených poukázek Ročního bonusu pro jednoho držitele karty je omezený výší celkového nároku na Roční bonus Poukázku je možno použít jenom pro nákup zboží v síti všech baumax prodejen na území celé ČR. Poukázku lze uplatnit u pokladny pouze společně s baumax kartou, jejíž číslo je uvedeno na poukázce, a pouze za předpokladu, že tak držitel karty učiní před zahájením markování zboží Držitel karty nemá nárok na proplacení plné nebo nevyčerpané hodnoty poukázky. V případě, že držitel karty uplatní poukázku při nákupu zboží v nižší hodnotě, než na jakou je vystavena poukázka, nevyčerpaná hodnota poukázky propadá. V případě vrácení zboží, jehož nákup přispěl k získání ročního bonusu, je baumax oprávněn dodatečně bonus snížit nebo odebrat v rozsahu odpovídajícím hodnotě vráceného zboží a částku snížení bonusu nebo hodnotu odebraného bonusu započítat na pohledávku držitele karty Vícenásobné uplatnění poukázky se považuje za zneužití baumax karty a baumax má právo takovou kartu bez náhrady zrušit. Zboží, které držitel karty získá uplatněním poukázky, může držitel karty na základě dohody s příslušným 4

5 vedoucím prodejny vyměnit, vrácení kupní ceny není možné. Práva spotřebitele při reklamaci vad zboží přitom zůstávají zachována. V případě ztráty, odcizení nebo zničení poukázky není baumax povinen poukázku nebo její duplikát opětovně vystavit. Poukázku nelze použít na nákup dárkových poukázek baumax V případě, že částka nákupu při uplatnění poukázky Ročního bonusu převýší částku uplatňované poukázky na Roční bonus, tento rozdíl je možné započítat do celkového obratu. VI. Projektové služby 6.1. Projektovými službami jsou služby odborného pracovníka po celou dobu nákupu, služby projektového poradce a projektové ceny. Nárok na projektové služby může získat držitel karty, který dosáhne za dvanáct bezprostředně po sobě následujících kalendářních měsíců celkového obratu alespoň v hodnotě ,- Kč Společnost baumax může v odůvodněných případech na základě žádosti držitele karty tuto lhůtu prodloužit až na 18 měsíců, pokud lze důvodně očekávat, že požadovaného limitu ,- Kč dosáhne v této lhůtě Společnost baumax aktivuje nárok na projektové služby na žádost držitele karty, který splní podmínky uvedené v odst. 6.1., příp tohoto článku. Společnost baumax může aktivovat nárok na projektové služby i držiteli karty, který prokáže existenci projektu (např. stavební povolení), pro který bude nákupy realizovat, pokud lze předpokládat, že bude dosaženo v období bezprostředně následujících dvanácti kalendářních měsíců celkového obratu alespoň v hodnotě ,- Kč. O aktivaci nároku na projektové služby rozhoduje společnost baumax a společnost baumax není povinna aktivovat tyto výhody ani v případě splnění podmínek uvedených v odst. 6.1., resp tohoto článku Po uplynutí šesti měsíců ode dne aktivace nároku na projektové služby je společnost baumax oprávněna přistoupit ke kontrole uskutečněných nákupů, kdy by měla hodnota uskutečněných nákupů přesáhnout částku ,-Kč. Jestliže bude hodnota uskutečněných nákupů po 6 měsících nižší než ,-Kč, bude baumax zákazníka kontaktovat a upozorní ho na výši realizovaných nákupů. V případě, že výše uskutečněných nákupů po období 12 kalendářních měsíců od aktivace nároku na projektové služby nepřesáhne částku ,- Kč, je společnost baumax oprávněna deaktivovat nárok na projektové služby. Společnost baumax je oprávněna deaktivovat nárok na projektové služby, pokud celkový obrat za období libovolných bezprostředně po sobě jdoucích dvanácti kalendářních měsíců nedosáhne alespoň částky ,- Kč Držitel karty s aktivovaným nárokem na projektové služby je oprávněn využívat služeb projektového poradce, který mu bude společností baumax přiřazen. Společnost baumax může kdykoli provést změnu projektového poradce S držitelem karty s aktivovaným nárokem na projektové služby mohou být sjednány individuální ceny odchylné od běžných maloobchodních cen uplatňovaných baumaxem (tzv. projektové ceny). Při nákupu, jehož součástí je zboží s projektovou cenou, nesmí být předložena baumax karta a hodnota takového nákupu se nenačítá na baumax kartu a není součástí celkového obratu, což znamená, že nebude předmětem výpočtu ročního bonusu. Individuální ceny není možné kombinovat s jiným systémem slev, bonusů apod baumax má právo nárok na projektové služby kdykoliv deaktivovat v případě podezření ze zneužití výhody nebo baumax karty, nebo nepovolené manipulace s baumax kartou, uvádění nepravdivých údajů apod S držitelem karty s aktivovaným nárokem na projektové služby mohou být v rámci služeb projektového poradce sjednány individuální objednávky zboží, které není na skladě společnosti baumax (dále také Zákaznická objednávka ). V takovém případě může být požadováno zaplacení 100% zálohy z celé ceny zboží objednaného Zákaznickou objednávkou, příp. jiné podmínky dodání zboží na základě individuální objednávky Podmínky jednotlivých projektových služeb dle tohoto článku se řídí podmínkami baumax stanovenými pro příslušnou službu a platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti baumax. VII. Garance vrácení zboží 5

6 7.1. Držitel karty je oprávněn vrátit zboží zakoupené v některé z prodejen baumax v České republice, a to do 30 dnů ode dne jeho zakoupení Držitel karty je při vracení zboží povinen předložit baumax kartu a dále doklad o zakoupení vraceného zboží a umožnit zaznamenání vrácení zboží na tomto dokladu a potvrdit vrácení zboží na dokladech baumaxu. Pokud byl nákup hrazen platební kartou, je povinen předložit i příslušnou platební kartu. Vracené zboží musí být nepoužívané a zabalené v původním obalu Pokud bude zboží vráceno do 14 dnů od koupě zboží, bude držiteli vrácena kupní cena za vrácené zboží v hotovosti při vrácení zboží. Pokud by však vracená částka přesahovala Kč, bude vrácena do 14 dnů od vrácení zboží převodem na účet u poskytovatele platebních služeb uvedený držitelem karty vedený v České republice v české měně. Vrací se kupní cena po slevě, za kterou bylo dle předloženého dokladu o zakoupení vraceného zboží zboží zakoupeno, a to i se zohledněním relativních slev, příp. poměrným zohledněním absolutních slev, které se vztahovaly k celému nákupu. Vrácení zboží se příslušným způsobem zohlední v celkovém obratu načteném na baumax kartě. Po uplynutí 14 dnů od koupě zboží bude vrácena kupní cena ve formě nákupních poukázek baumax Garance vrácení zboží se nevztahuje na zboží vyrobené nebo upravené na míru anebo dle požadavků držitele karty anebo zajištěné na základě Zákaznické objednávky, dále se nevztahuje na rostliny, časopisy, knihy a audiovizuální nosiče a potraviny. Garance vrácení zboží se dále nevztahuje na zboží prodané jako použité anebo vadné a na zboží, jehož minimální datum spotřeby nebo datum použitelnosti je kratší než jeden měsíc ode dne nákupu. Garance vrácení zboží se dále nevztahuje na zboží, pokud bylo zakoupeno v rámci nákupu, na jehož úhradu byla byť zčásti použita poukázka Ročního bonusu V případě zboží, jež bylo baumaxem obstaráno pro držitele karty na základě jeho zvláštní objednávky, lze vrácení takového zboží provést pouze za podmínky, že vrácení zboží bude baumaxu odsouhlaseno dodavatelem tohoto zboží. V případě tohoto zboží je dále baumax oprávněn strhnout z vracené ceny náklady na dopravu zboží zpět dodavateli. Výši těchto nákladů je baumax povinen sdělit držiteli karty při vracení zboží Bližší pravidla pro způsob uplatnění garance vrácení zboží a vypořádání vzájemných nároků se řídí zvláštními podmínkami baumax stanovenými pro garanci vrácení zboží. VIII. Další ustanovení 8.1. baumax karta je majetkem baumaxu. V případě zrušení platnosti baumax karty je její držitel povinen ji vrátit baumaxu Na základě písemné žádosti osoby, na niž má být karta převedena, je možné provést změnu držitele karty, a to tak, že tato osoba podá v některé z prodejen baumax řádně vyplněnou žádost o vystavení baumax karty, ke které přiloží písemný souhlas držitele karty s převodem karty na jeho osobu. V případě úmrtí držitele karty zanikají veškerá jeho práva spojená s baumax kartou a vyplývající z těchto VOP. baumax karta je nepřenosná. baumax karta zůstává majetkem vystavitele Držitel karty může smluvní vztah kdykoli písemně ukončit výpovědí v kterékoli prodejně baumax podáním žádosti o zrušení baumax karty na předepsaném formuláři. Držitel karty je povinen kartu odevzdat společně s žádostí o zrušení baumax karty, jinak bude žádost o zrušení baumax karty odmítnuta. Na základě řádné žádosti bude baumax karta zrušena do 60 dnů ode dne podání žádosti. Případné nároky ze zrušené baumax karty zanikají jejím zrušením. baumax nemá povinnost informovat držitele karty o zrušení jeho baumax karty baumax může smluvní vztah s držitelem karty ukončit i okamžitě zrušením baumax karty, a to v případě, pokud držitel karty porušil své povinnosti nebo zneužil baumax kartu, či jinak jednal v rozporu s těmito VOP nebo v rozporu s oprávněnými zájmy baumax. Při ukončení smluvního vztahu ze strany společnosti baumax z důvodu zneužití baumax karty nároky z baumax karty bez náhrady zanikají. Při ukončení smluvního vztahu musí být baumax karta bezodkladně vrácena v domovské prodejně na hlavních informacích. baumax má právo zrušenou kartu zadržet. baumax nemá 6

7 povinnost informovat držitele karty o zrušení jeho baumax karty.pokud během doby platnosti baumax karty nerealizuje držitel karty alespoň jeden nákup na baumax kartu v období delším než 12 měsíců po sobě jdoucích, baumax si vyhrazuje právo tuto baumax kartu zrušit bez nároku na poskytnutí Ročního bonusu a projektových služeb, nebo nároku na jakoukoliv jinou náhradu či kompenzaci. baumax nemá povinnost informovat zákazníka o zrušení baumax karty baumax si ponechává právo na zkvalitnění nebo změny výhod, které jsou prostřednictvím baumax karty poskytovány nebo které s ní jsou spojeny, stejně jako možnost dočasného přerušení připisování obratů na baumax kartu anebo připisování bonusu k dobru pro případ vyšší moci nebo výjimečných technických problémů. baumax rozhoduje o přiznání konkrétních dalších výhod pro jednotlivé držitele karty. Přiznané výhody mohou mít omezenou platnost, není možné je prodloužit ani si jiným způsobem nárokovat Blíže mohou VOP doplňovat interní postupy zveřejněné na hlavních informacích kterékoli prodejny baumax, přičemž držitel karty je povinen se o takových interních postupech předem informovat. Za porušení této povinnosti držitele karty a následky s tím spojené (např. nemožnost načtení hodnoty nákupu do celkového obratu apod.) nenese baumax žádnou odpovědnost baumax neodpovídá za nemožnost doručení zboží nebo jiných zásilek z důvodu nesprávnosti nebo neaktuálnosti osobních údajů držitele karty, ledaže tato situace nastane z důvodů na straně baumaxu. baumax dále neodpovídá za žádné škody, které jsou v příčinné souvislosti se zde uvedeným. IX. Osobní účet držitele karty Držitel karty může zjistit stav obratů na své baumax kartě em na adrese ve kterém uvede EAN kód baumax karty a který bude zaslán z ové adresy uvedené v žádosti o vystavení baumax karty, případně oznámen v souladu s čl. II odst nebo prostřednictvím zákaznické linky nebo v prodejnách baumax na dostupných elektronických zařízeních. X. Souhlas se zpracováním osobních údajů Držitel karty užíváním baumax karty dobrovolně souhlasí s tím, aby všechny údaje týkající se jeho osoby získané v souvislosti s vystavením, nakládáním a správou baumax karty nebo karet dle předchozích věrnostních programů, které byly baumax kartou nahrazeny, byly společností baumax dále zpracovány za účelem jejich využívání v rámci obchodních aktivit společnosti baumax, a to zejména k reklamním a marketingovým aktivitám (mimo jiné pro účely stávajících i budoucích věrnostních programů), a to pro účel přímého marketingu, komunikace ohledně podmínek používání karty včetně případných změn VOP a soutěží určených pro držitele karty, poskytování výhod držitelům karty, obchodních, marketingových a reklamních aktivit společnosti baumax a pro evidenční a statistické účely společnosti baumax. Každý žadatel o vystavení baumax karty, který v žádosti o vydání baumax karty vyjádřil svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, souhlasí s jejich poskytnutím a zpřístupněním i jiným společnostem koncernu baumax (tedy i do zahraničí)1, příp. poskytnutím a převedením na marketingové společnosti pověřené koncernem baumax v souladu s účelem jejich zpracování.2 Údaje o držitelích karet jsou zpracovány a využívány v souladu s účelem jejich zpracování. Údaje o držitelích karet jsou zpracovány a využívány v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálně i automaticky a rozumí se jím následující nakládání s osobními údaji: jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování, aktualizace, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění, kombinování, blokování či likvidace. 1 baumax AG, se sídlem: Klosterneuburg, Aufeldstrasse 17-23, 3403, Rakouská republika baumax SR, spol. s r.o., se sídlem: Bratislava, Hodonínska 25, PSČ: , Slovenská republika 2 INFAS,a.s., se sídlem: Praha 3, Bořivojova 99, PSČ , Česká republika, Lion Teleservices CZ, a. s., Erno Košťála , Pardubice, Česká republika, ANOVATIVE, a.s.o. Moldavská cesta 43/A, Košice Západ

8 10.2. Držitel karty je oprávněn požádat baumax o informaci o zpracování svých osobních údajů a baumax je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Držitel karty má právo požadovat na společnosti baumax vysvětlení nebo požadovat odstranění závadného stavu v případě, že zjistí nebo se domnívá, že dochází k zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné s ohledem na účel zpracování Souhlasy dle tohoto článku jsou uděleny na dobu neurčitou a je možné je kdykoli písemně odvolat. Doručením odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů společnosti baumax se ukončuje platnost baumax karty. XI. Závěrečná ustanovení Žadatel svým podpisem Žádosti o vystavení baumax karty uznává platnost těchto VOP a považuje je pro sebe za závazné. baumax má právo VOP kdykoli jednostranně změnit, případně je zcela nahradit novými všeobecnými obchodními podmínkami pro baumax kartu. Vztah mezi žadatelem nebo držitelem karty a baumaxem se řídí vždy aktuálním zněním VOP, které je zveřejněno na internetové stránce VOP, změny a doplňky těchto VOP budou vždy baumax centrálou zveřejněny v síti všech baumax prodejen na území celé ČR a jejich písemný text bude volně dostupný na hlavních informacích a na internetové stránce Tyto změny a doplňky nabývají účinnosti dnem zveřejnění na internetové stránce Záležitosti neupravené těmito VOP se budou posuzovat podle Všeobecných obchodních podmínek baumax, které jsou na webových stránkách nebo k nahlédnutí v kterékoliv prodejně baumax Jakékoliv vymáhání nároků vyplývajících z držby a používání baumax karty soudní cestou je vyloučeno Věrnostní program baumax karty je pokračováním všech předchozích věrnostních systémů, které baumax poskytoval Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. dubna BAUMAX ČR s.r.o. 8

Všeobecné obchodní podmínky pro MAX kartu

Všeobecné obchodní podmínky pro MAX kartu BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem: Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 - Chodov, Česká republika, IČO: 186 31 991, DIČ: CZ18631991, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93612 Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu

Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom VOP ) upravují podmínky vystavení a způsob užívání Zákaznické baumax karty společnosti BAUMAX ČR

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Společnost BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 18631991. vyhlašuje tímto. reklamní prodejní akci

Společnost BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 18631991. vyhlašuje tímto. reklamní prodejní akci Společnost BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4 Chodov, IČ: 18631991 vyhlašuje tímto reklamní prodejní akci 500 LCD TV pro nejrychlejší! Pravidla a podmínky prodejní akce: 1. Pořadatel

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu

Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu Všeobecná pravidla FOKUS OPTIK klubu FOKUS OPTIK klub (dále jen klub) je program pro zákazníkyspolečnosti FOKUS optik, as se sídlem v ulici Třeboradická 1110/51, Praha 8 (dále jen FOKUS optik) Tento program

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU Tescoma Club Tescoma Club (dále též jen TC) je program, který společnost TESCOMA s.r.o. (dále jen Tescoma) nabízí všem zákazníkům Tescomy v ČR. Cílem programu je ještě

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen "Podmínky přenositelnosti")

Podmínky služeb. Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) 1. Úvodní ustanovení. (dále jen Podmínky přenositelnosti) Podmínky služeb Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel (platí od 1. 9. 2013) (dále jen "Podmínky přenositelnosti") 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky přenositelnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Platnost od 1.9.2013 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů

Reklamační řád Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Výklad základních pojmů Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Poskytovatel ) je ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, právnickou osobou, která zajišťuje sítě elektronických komunikací

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení

Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD. Článek I. Základní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky HARRACHOV CARD Článek I. Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky systému HARRACHOV CARD (dále jen Podmínky ) upravují vydávání a používání karet HARRACHOV CARD.

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE

STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE STATUT A ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE Soutěž Eurest Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Eurest. Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O STAVEBNICE MERKUR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Reklamační řád sítě Termsnet

Reklamační řád sítě Termsnet Reklamační řád sítě Termsnet 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád platí pro zákazníky telekomunikační sítě Termsnet (dále jen prodávající, poskytovatel). Reklamační řád blíže upravuje práva a povinnosti

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu.

A. Úvodní ustanovení. 2. Kupujícím se rozumí zákazník Internetového obchodu. A. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v Internetových obchodech umístěných na následujících internetových stránkách www.radiocity.cz (dále pro všechny tyto internetové obchody

Více