Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Bakalářská práce Autor: Kateřina Zemanová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. Praha Duben, 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Písku, dne Kateřina Zemanová

3 Poděkování Za cenné rady, náměty, ochotu a trpělivost bych touto cestou chtěla poděkovat panu prof. JUDr. Petru Trösterovi, CSc..

4 Anotace Bakalářská práce na téma Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele uvádí úplný přehled moţností ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dle platného zákoníku práce v České republice. Zabývá se problematikou jednotlivých způsobů moţného ukončení pracovněprávního vztahu a to jak na základě právních úkonů, učiněných účastníky tohoto vztahu, tak i ukončením pracovního poměru na základě právních událostí. Na počátku práce je dotčen historický vývoj zákoníku práce. Dále v teoretické části je vymezena základní problematika týkající se ukončení pracovního poměru v kontextu zákoníku práce. Získané teoretické poznatky jsou doplněny poznatky z praxe na základě reálného stavu pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Přílohou jsou vzory dokumentů, nezbytných pro platné rozvázání pracovního poměru. Klíčová slova: Zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní poměr, zákoník práce, pracovněprávní vztah. Annotation: This bachelor thesis with topic The termination of the employment contract by the employer covers complete overview of ways for termination of a work relationship by an employer as in the legislation and in the recently valid Labor Code in the Czech Republic. It is focused on different ways of a termination of a work relationship based on legal acts, done by any of participants of a work relationship, or based on different legal events. The historical evolution of the Labor Code is covered at the beginning of the thesis. The theoretical part covers as next a basic understanding and facts of the termination of a work relationship in the context of the Labor Code. Summarized theoretical knowledge is completed by additional cases from practical application experience based on real situations of work relationship among employees and employers. In the attachment there are examples of documents, needed for a valid termination of a work relationship. Key words: Employee, employer, employment contract, Labor Code, labor-law relation.

5 Obsah ÚVOD A CÍL PRÁCE... 6 Úvod 6 Cíl práce 6 1 PRAMENY, METODIKA PRACOVNÍ POMĚR FORMY SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Právní úkony (skutečnosti) Právní úkony zúčastněných stran Právní události 13 4 ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE Způsoby rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Zákaz zrušení pracovního poměru ve zkušební době Skončení pracovního poměru na dobu určitou Dohoda Výpověď Výpovědní doba Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem Výjimky ze zákazu výpovědi dané zaměstnavatelem Odstupné Okamţité zrušení pracovního poměru Hromadné propouštění Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance Neplatné rozvázání pracovního poměru Účast odborové organizace Práva a povinnosti zaměstnavatele ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY PŘÍLOHY

6 ÚVOD A CÍL PRÁCE Úvod Téměř kaţdý člověk se v ţivotě setká s pracovním právem, ať uţ v postavení zaměstnavatele, či zaměstnance. Dá se říci, ţe pracovní právo tvoří nedílnou součást ţivota kaţdého z nás. Je tedy důleţité vědět, jaká práva a povinnosti nám z pracovního práva vyplývají. Jak je i dále uvedeno, práce se zaměřuje na srozumitelné podání problematiky ukončení pracovního poměru laické veřejnosti. Abychom se k pracovnímu poměru vůbec dostali, je na počátku uveden způsob a podmínky jeho vzniku. Další kapitola se věnuje obecným formám skončení pracovního poměru právním úkonům a právním událostem. Následující, nejobsáhlejší kapitola, se jiţ zabývá konkrétními způsoby rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jednotlivé způsoby detailněji rozebírá, uvádí také situace, za nichţ zaměstnavatel pracovní poměr ukončit nemůţe. Zmíněna je taktéţ problematika odstupného a odborových organizací. Poslední kapitola je zaměřena na povinnosti, které pro zaměstnavatele při skončení pracovního poměru vyplývají. Jedná se zejména o vydávání pracovních posudků a potvrzení o odstupném. Cíl práce Cílem této bakalářské práce je uvést všechny přípustné způsoby ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, zmínit se o právech i povinnostech jak zaměstnavatele, tak zaměstnance při tomto pracovněprávním úkonu a především vše podat formou srozumitelnou a pochopitelnou běţným zaměstnancům, tedy těm, kdo se nezabývají personalistikou a řeč zákoníku práce jim nemusí být zcela srozumitelná. 6

7 Bakalářská práce obsahuje část teoretickou, která je případně na potřebných místech doplněna poznatky z praxe. Teorie je věnována základním pojmům, vyjmenovává způsoby rozvázání pracovního poměru tak, jak je umoţňuje zákoník práce, zmiňuje jejich výhody a nevýhody i např. v kontextu následné podpory v nezaměstnanosti a jiných dopadů na další pracovní ţivot. V poznámkách z praxe uvádím způsoby rozloučení se se zaměstnancem tak, jak probíhají ve skutečnosti. Čerpám z vlastních zkušeností z pohledu zaměstnavatele a věřím, ţe podobná praxe probíhá v mnoha firmách. 7

8 1 PRAMENY, METODIKA Tato bakalářská práce je zaloţena na základním právním předpisu, jímţ je zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Ten nahradil předchozí zákon č. 65/1965 Sb. a ve znění zákona č. 585/2006 Sb. nabyl účinnosti dne 1.ledna Od nové právní úpravy se očekávalo, že přinese větší liberalizaci pracovněprávních vztahů, zejména prolomení rigidní zásady, na níž byla založena dosavadní úprava, a to, že co nebylo zákoníkem práce výslovně dovoleno, bylo zakázáno. Strany se v zásadě vůbec nemohly odchýlit od úpravy stanovené zákoníkem práce, resp. sjednat smluvně cokoli jiného, než výslovně předpokládal tento právní předpis. 1 V průběhu doby proběhly další novelizace, v závěru roku 2011 došlo ke schválení zákona č. 365/2011 Sb. a tento nabyl účinnosti k 1.lednu Ke změnám zákona bylo v bakalářské práci přihlédnuto a tyto byly aktualizovány. Nejvýznamnějších změn bylo doznáno např. ve stanovení zkušební doby vedoucích zaměstnanců, v dobách moţného sjednání pracovního poměru na dobu určitou, ve způsobu výpočtu výše odstupného aj. Zákoník práce je vázán taktéţ na zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. V roce 2011 byla schválena podoba nového občanského zákoníku, jenţ by měl být účinný od roku V této souvislosti lze očekávat další novelizaci zákoníku práce, která by měla na nový občanský zákoník reagovat. Dalším zdrojem informací, z nichţ jsem čerpala, byla odborná literatura k dané problematice. Její výtisky jsou z různých let a proto bylo potřeba zaměřit se na proběhnuvší změny a informace aktualizovat dle poslední platné legislativy. V neposlední řadě jsem informace hledala a ověřovala si na internetu.. Bakalářská práce je koncipována tak, aby umoţnila rychlou a přehlednou orientaci v daném problému, pro její zpracování byla pouţita především metoda rešerše, byla provedena analýza a komparace skutečností, souvisejících se zánikem pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 1 POHOVEJSKÁ, M., epravo.cz, a.s , Nový zákoník práce [online]. [cit ]. Dostupné z: ISSN X. 8

9 2 PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr je základním pracovněprávním vztahem. Upravuje právní vztahy, jeţ vznikají při výkonu závislé práce mezi subjekty tohoto závazkového vztahu. Těmito subjekty jsou zaměstnanci osoby fyzické a zaměstnavatelé těmi mohou být osoby fyzické i osoby právnické, coţ je zřejmě nejběţnější situace. Cílem právní úpravy je na jedné straně poskytnout zaměstnavateli nástroje k organizaci a řízení práce, což odpovídá organizační funkci pracovního práva, na druhé straně zajistit zaměstnanci standardní podmínky pro výkon práce, což odpovídá ochranné funkci pracovního práva. Pracovněprávní vztahy proto mají svá specifika oproti jiným soukromoprávním vztahům, i když celkově se jedná o právo soukromé. 2 Jak jiţ bylo zmíněno výše, pracovněprávní vztah upravuje vztahy, vznikající při výkonu závislé práce. Za takovou se povaţuje práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Praxe ukazuje, ţe tato hierarchie poté naprosto převaţuje i v případě rozvázání pracovního poměru v podstatě zaměstnavatel vystupuje téměř vţdy v roli nadřízeného a diktuje podmínky ukončení pracovního poměru, byť to legislativně nemusí být zcela v pořádku.. Vraťme se ještě k pojmu zaměstnanec. Jiţ jsem uvedla, ţe zaměstnancem můţe být vţdy pouze fyzická osoba. Dle občanského zákoníku je zletilosti dosaţeno věkovou hranicí 18 let. Věková hranice být způsobilým k nabývání a disponování s právy a povinnostmi v pracovněprávním vztahu však vzniká jiţ dnem, kdy fyzická osoba dovrší 15.narozeniny. Od tohoto dne se můţe stát zaměstnancem jedinou podmínkou je ukončení povinné školní docházky. Detailněji řečeno, nezletilý můţe jednat o uzavření pracovní smlouvy ode dne, kdy dosáhne 15 let věku, jako datum nástupu do zaměstnání však můţe být sjednán aţ den, kdy dotyčný ukončí povinnou školní docházku. Druhou stranou, tedy zaměstnavatelem, můţe být jak fyzická, tak právnická osoba. Je-li v pozici zaměstnavatele stát, je brán v pozici osoby právnické. 2 ANDRAŠČÍKOVÁ, M.; JAKUBKA, J.; HLOUŠKOVÁ, P.; a kol. Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, Edice práce, mzdy, pojištění, s. 33. ISBN

10 Fyzická osoba získává práva a povinnosti narozením. Způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti jako zaměstnavatel však vzniká aţ dosaţením 18 let. Abychom se vůbec mohli dostat k podstatě bakalářské práce, tedy rozvázání pracovního poměru, musí tento nejprve vzniknout. Vzniku pracovního poměru předchází výběr zaměstnance, jenţ je upraven v ustanovení 30 zákoníku práce. Zaměstnavatel můţe při výběru zohlednit hledisko kvalifikace, nezbytných poţadavků či zvláštních schopností kandidáta. Nesmí však ţadatele o zaměstnání diskriminovat tzn. zohledňovat např. pohlaví, rasu, náboţenskou příslušnost, sexuální orientaci apod. V souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru můţe zaměstnavatel od uchazeče vyţadovat pouze údaje, které bezprostředně souvisí s uzavřením pracovní smlouvy. Těmi jsou např. informace o dosaţené kvalifikaci, potvrzení o předchozím zaměstnání, pracovní posudky, ale také třeba výpis z rejstříku trestů. Poté, co jsou splněny veškeré kroky a podmínky předcházející uzavření pracovního poměru, dochází přímo k tomuto pracovněprávnímu úkonu. K uzavření pracovního poměru můţe dojít dvěma způsoby - sjednáním pracovní smlouvy a jejím následným podpisem či jmenováním. Uzavření pracovní smlouvy je aktem dvoustranným, dobrovolným, vzniká na principu rovnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Má zákonem stanovené formální náleţitosti, podle ustanovení 34 odst. 1 zákoníku práce musí obsahovat: druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat místo výkonu práce, v němţ má být práce dle předchozího bodu vykonávána den nástupu do práce Smlouva můţe obsahovat i další doplňková ujednání, pokud na nich některá ze zúčastněných stran trvá. Můţe zde být zmíněna výše mzdy, zkušební doba, vysílání na sluţební cesty, forma zkráceného pracovního úvazku atd. Neuvedení těchto nepovinných náleţitostí však nezakládá neplatnost pracovní smlouvy. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, ve dvou vyhotoveních, z nichţ kaţdá strana obdrţí po jednom. V případě absence písemné podoby pracovní smlouvy však přesto dochází ke vzniku pracovního poměru, nastoupí-li zaměstnanec do zaměstnání a je mu umoţněno vykonávat práci. Poté jde o porušení povinnosti ze strany zaměstnavatele, nicméně pracovní poměr vznikl. 10

11 Lze říci, ţe v ustanovení 34 odst. 3 zákoníku práce je zmíněna jiţ první moţnost ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (ustanovení 350a zákoníku práce) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. 3 Toto odstoupení musí být vţdy provedeno písemně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od samého počátku (ex tunc), tedy pohlíţí se na ni, jako by nikdy nebyla uzavřena. Dalším moţným způsobem vzniku pracovního poměru je jiţ zmíněné jmenování. Toto se provádí na vedoucí pracovní místa v případech stanovených zvláštním právním předpisem, či v taxativně vyjmenovaných případech, uvedených v ustanovení 33 odst.3 zákoníku práce. Jmenování je jednostranným právním úkonem ze strany zaměstnavatele, nicméně zaměstnanec s ním musí samozřejmě souhlasit. Zákoník práce bliţší postup při jmenování do pracovní funkce neupravuje. 3 SCHMIED, Z.; JAKUBKA, J. Zákoník práce 2012 s výkladem. Právní stav k vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2012, s. 37. ISBN

12 3 FORMY SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Jak bylo uvedeno, základním předpokladem pracovněprávního vztahu je jeho uzavření na základě pracovní smlouvy. V průběhu pracovního poměru je moţno obsah pracovní smlouvy na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem taktéţ měnit (ustanovení 40 zákoníku práce, dále téţ ZP). Z hlediska tématu této bakalářské práce je však nejpodstatnější poslední část pracovního poměru a to jeho skončení. Ustanovení, týkající se rozvázání a skončení pracovního poměru, tvoří obsáhlou část zákoníku práce v části druhé je jim věnována celá Hlava IV. Není divu, ukončení zaměstnání můţe mít nemalé důsledky jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Na druhou stranu, zaměstnanec můţe projevit přání změnit zaměstnání a tedy současné opustit, naopak z pohledu zaměstnavatele by mohlo např. dojít ke sniţování stavu zaměstnanců ve firmě či nutnosti řešit porušování kázně ze strany zaměstnance; v takových případech pak nastává potřeba chránit zájmy obou stran a najít moţnost řešení. Formy skončení pracovního poměru lze obecně rozdělit na dvě skupiny ukončení na základě právního úkonu a ukončení na základě právní události. Obecná ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru upravuje zákoník práce v Právní úkony (skutečnosti) Dle ustanovení 48 zákoníku práce můţe být pracovní poměr rozvázán na základě právního úkonu pouze : dohodou výpovědí okamţitým zrušením zrušením ve zkušební době 12

13 Z uvedených moţných právních úkonů se pouze u dohody o rozvázání pracovního poměru jedná o právní úkon dvoustranný, k jehoţ uzavření je třeba souhlasu obou účastníků. Pracovní poměr poté končí dnem, který byl v dohodě ujednán. Ostatní právní úkony, tedy výpověď, okamţité zrušení, zrušení ve zkušební době jsou úkony jednostrannými. Práce je zaměřena na stranu zaměstnavatele, především jeho práva a povinnosti Právní úkony zúčastněných stran Z výše vyjmenovaných právních úkonů je patrno, ţe pracovní poměr můţe být ukončen jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. Pro obě strany však platí obecná pravidla projev vůle, směřující k rozvázání pracovního poměru, musí být učiněn písemně, v opačném případě hrozí sankce neplatnosti, musí být oznámen a řádně doručen druhému účastníku. Právní účinky tohoto aktu poté nastanou v době dohodnuté mezi oběma stranami, určené jednou ze zúčastněných stran, či v době stanovené zákonem. Ukončit pracovně právní vztah je mnohem jednodušší pro zaměstnance rozhodne-li se k odchodu ze zaměstnání, můţe podat zaměstnavateli návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou a v tomto dokumentu si domluvit jakékoliv podmínky odchodu, vyhovující oběma stranám, zejména pak datum ukončení zaměstnání. Můţe se však samozřejmě stát, ţe zaměstnavatel na dohodu nepřistoupí, či nebude souhlasit s podmínkami, vyţadovanými zaměstnancem. V tom případě můţe zaměstnanec postupovat podáním výpovědi. Tuto můţe podat z jakéhokoliv důvodu, nebo dokonce bez jeho udání a zaměstnavatel je povinen ji přijmout. Uplynutím dohodnuté (ve většině případů minimální, tzn. dvouměsíční) výpovědní doby můţe tedy zaměstnanec svou práci opustit. 3.2 Právní události Druhou uvedenou formou ukončení pracovního poměru je ukončení na základě právní události. Sem se řadí : uplynutí předem sjednané doby skončení pracovního poměru při vzniku nároku na starobní důchod 13

14 smrt zaměstnance smrt zaměstnavatele fyzické osoby Smrtí zaměstnance pracovní poměr vţdy zaniká, není moţné jej dědit. Některá práva a povinnosti však přetrvávají, toto bude probráno v samostatné kapitole na konci bakalářské práce. Nejde li o pokračování v ţivnosti (coţ řeší ustanovení 13 odst. 1 ţivnostenského zákona), zaniká pracovní poměr i v případě smrti zaměstnavatele fyzické osoby. Tento případ je blíţe řešen zákoníkem práce v ustanovení 342 odst.1. Ustanovení 48 odst. 3 ZP řeší taktéţ konkrétní důvody, na jejichţ základě dochází k ukončení pracovního poměru cizince či fyzické osoby bez české státní příslušnosti. K ukončení pracovního poměru u cizince můţe dojít z obdobných důvodů jako u občana České republiky, nicméně nezanikne-li zaměstnání z jiţ z výše uvedených důvodů, je toto moţno - dá se říci na základě úředního rozhodnutí, a to: dnem, kterým končí pobyt této osoby na území ČR podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu dnem, kdy nabyl právní moci rozsudek ukládající této osobě trest vyhoštění z území ČR uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání Cizinec můţe být přijat do zaměstnání pouze tehdy, má-li platné povolení k pobytu na území České republiky a platné povolení k zaměstnání. Novelizací 48 odstavce 3 písmene c) zákoníku práce zákonem č. 382/2008 Sb. došlo k dalšímu rozšíření důvodů pro skončení pracovního poměru cizince uplynutím doby, na niţ bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání ve zvláštních případech Těmito případy se rozumí zaměstnání na základě povolení dle tzv. zelených a modrých karet (ustanovení 42g a 42i zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.). Současně platný zákoník práce zrušil odst. 5 48, který uváděl povinnost zaměstnavatele oznámit příslušnému úřadu práce rozvázání pracovního poměru s osobou zdravotně postiţenou, ať uţ k rozvázání došlo jakýmkoliv způsobem. 14

15 4 ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE Právní úprava rozvázání pracovního poměru je natolik obsáhlá, aby mohly být zásadním způsobem chráněny zájmy zaměstnance i zaměstnavatele. Nemělo by tedy být moţno, aby nastala situace, kdy si zaměstnanec nebude moci být jist stabilitou zaměstnání, bude vyhozen bez či z malicherného důvodu, jako důsledek neshody s nadřízeným, jako nadbytečná či např. drahá pracovní síla bez jistoty následného finančního zajištění; na druhé straně naopak zájmy zaměstnavatele by měly být chráněny moţností rozloučit se se zaměstnancem, způsobujícím závaţné potíţe při výkonu zaměstnání, poškozujícím zaměstnavatele, či moţností přizpůsobit počet svých zaměstnanců momentálním provozním podmínkám. Jak bylo uvedeno výše, zaměstnanec můţe ukončit pracovní poměr bez udání důvodu. Pro zaměstnavatele je situace sloţitější. Můţe sice dojít ke zmiňované dohodě, nicméně pokud na ni zaměstnanec nepřistoupí, musí zaměstnavatel postupovat formou výpovědi. Pro tu zákoník práce na straně zaměstnavatele taxativně vymezuje důvody, na jejichţ základě je moţno se se zaměstnancem rozloučit.touto problematikou se zabývá zákoník práce v hlavě IV, oddílu 2, 52, písm. a) aţ h). Dalším moţným způsobem rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele můţe být okamţité zrušení pracovního poměru, hromadné propouštění. Zřejmě nejméně problematické je pak řešení v případě skončení pracovního poměru na dobu určitou či zrušení pracovního poměru ve zkušební době. 15

16 4.1 Způsoby rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Řešeno ustanovením 66 zákoníku práce. Zkušební doba. Jak jiţ název sám napovídá, je to období, v němţ zaměstnavatel můţe blíţe posoudit schopnosti a kvality nového zaměstnance, získat bliţší poznatky o jeho přístupu k práci, dodrţování poţadovaných pravidel atd. Zkušební doba se zpravidla sjednává jiţ v pracovní smlouvě, musí mít tedy písemnou podobu a nesmí přesáhnout tři měsíce ode dne vzniku pracovního poměru, respektive šest měsíců u vedoucího zaměstnance. Tato doba nesmí být dodatečně prodluţována, prodluţuje se však o dobu celodenních překáţek v práci či o dobu celodenní dovolené. V této, většinou tedy tříměsíční, zkušební době, můţe zaměstnavatel formálně a snadno zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu, či dokonce bez jeho udání a bez souhlasu druhé strany. Ukončení musí mít písemnou formu, jinak je neplatné. Písemné oznámení by mělo být zaměstnanci doručeno alespoň 3 dny předem, nicméně pokud se tak nestane, nemá to vliv na ukončení pracovního poměru. Pracovní poměr končí dnem, kdy bylo rozhodnutí doručeno, většinou je však v dokumentu přímo uvedeno datum, k němuţ bude pracovní poměr ukončen. Toto datum můţe být i pozdější, neţ je den doručení. Ukončení pracovního poměru ve zkušební době je právním úkonem zrušení, nikoliv výpovědí, a proto se na něj nevztahuje ochranná doba dle ustanovení 53 a ustanovení 54 zákoníku práce Zákaz zrušení pracovního poměru ve zkušební době Přesto však existují výjimky, při nichţ pracovní poměr ani ve zkušební době zrušen být nemůţe. Jedná se o prvních 14 kalendářních dnů od počátku zaměstnání. Druhým případem je doba prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Platnost tohoto omezení je zákonem prozatím stanovena na období od 1.ledna 16

17 2012 do 31.prosince Jak ale bylo zmíněno výše, zkušební doba se následně prodlouţí právě o dobu trvání pracovní neschopnosti zaměstnance. Zákaz zrušit pracovní poměr v době pracovní neschopnosti znamená, ţe písemné rozhodnutí o ukončení zaměstnání nesmí být zaměstnanci v této době doručeno. Pokud by tedy bylo doručeno před počátkem uvedeného období, pak by bylo platné ke dni doručení. Platné by bylo i v případě, ţe v dokumentu by bylo uvedeno takové datum ukončení zaměstnání, které by připadlo jiţ na dobu pracovní neschopnosti Skončení pracovního poměru na dobu určitou Řešeno ustanovením 65 zákoníku práce. Jedná-li se o pracovní poměr na dobu určitou, musí být tato skutečnost výslovně sjednána jiţ v pracovní smlouvě. Takové určení vyplývá buďto přesně stanoveným datem, k němuţ pracovní poměr skončí, nebo jiným, jednoznačně vymezeným způsobem na základě skutečností, o jejichţ trvání nemůţe být pochyb. Pracovní poměr na dobu určitou je však ve smyslu podmínky stanovené v 39 odst. 2 vždy nutné limitovat dobou nejvýše tří let od jeho sjednání. Proto také nepostačí, že pracovní smlouva na dobu určitou bude obsahovat trvání pracovního poměru po dobu nepřítomnosti například konkrétní zaměstnankyně z důvodu čerpání mateřské dovolené, popřípadě dovolené, čerpané bezprostředně po skončení této mateřské dovolené podle 217 odst. 5 zákoníku práce a po dobu rodičovské dovolené, ale vždy současně musí být uvedena maximální doba trvání takového pracovního poměru tedy tři roky ode dne jeho sjednání (popřípadě prodloužení). 4 Pracovní poměr, sjednaný na dobu určitou, skončí tedy k datu, uvedenému v pracovní smlouvě, či uplynutím trvání konkrétní skutečnosti, na jejíţ dobu byl sjednán (mateřská a rodičovská dovolená předchozí zaměstnankyně, výkon konkrétních prací apod.). Zaměstnavatel je povinen upozornit zaměstnance na blíţící se ukončení pracovního poměru, 4 ANDRAŠČÍKOVÁ, M.; JAKUBKA, J.; HLOUŠKOVÁ, P.; a kol. Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, Edice práce, mzdy, pojištění, s. 98. ISBN

18 a to alespoň tři dny předem (nedodrţení této povinnosti však nezakládá neplatnost skončení pracovního poměru na dobu určitou). Pokud však zaměstnanec po uplynutí doby určité pokračuje s vědomím zaměstnavatele kde postačuje vědomí nejbliţšího nadřízeného zaměstnance ve výkonu práce, dochází ke změně pracovního poměru na pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou. I tuto formu zaměstnání (na dobu určitou) lze podle ustanovení 65 odst. 1 ZP ukončit kromě uplynutí doby taktéţ ostatními způsoby uvedenými v ustanovení 48 zákoníku práce, tedy dohodou, výpovědí, okamţitým zrušením atd Dohoda Řešeno ustanovením 49 zákoníku práce. Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný právní úkon. K jejímu uzavření je zapotřebí souhlasu obou zúčastněných stran. Dohodu o rozvázání pracovního poměru zaměstnanec není nikdy povinen se svým zaměstnavatelem uzavřít. Proto je to dohoda, tedy dvoustranný úkon, na kterém se obě strany svobodně a bez nátlaku dohodnou a sjednají si podmínky, za kterých pracovní poměr chtějí skončit, samozřejmě včetně těch finančních. 5 Pokud se zaměstnanec i zaměstnavatel dohodnou a rozvázání pracovního poměru tudíţ nic nebrání, skončí tento dnem, sjednaným v dohodě. Termín skončení pracovního poměru však nemusí být stanoven jen konkrétním datem; je moţno jej vymezit i jiným způsobem, např. ukončením dané práce, dnem následujícím po ukončení mateřské či rodičovské dovolené dané zaměstnankyně apod. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, poţaduje-li to zaměstnanec. Uvedení důvodu skončení pracovního poměru v dohodě o jeho rozvázání můţe mít význam zejména v případě skončení pracovního poměru z organizačních důvodů, nebo ze zdravotních důvodů. Současná úprava zákona o zaměstnanosti totiţ v ustanovení 50 odst. 3 stanoví sníţení podpory v nezaměstnanosti na 45% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu v prvních 4 měsících podpůrčí doby tomu, kdo ukončí pracovní poměr výpovědí či dohodou. Nicméně ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží 5 RANDLOVÁ, N. a kol. 50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 30. ISBN

19 mu podpora v nezaměstnanosti ve výši procentní sazby podpory v nezaměstnanosti 6 (tedy první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu). 7 Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí mít písemnou formu, v opačném případě hrozí sankce neplatnosti. Podpisy a tudíţ vyjádření souhlasu obou stran však nemusí být na téţe listině, moţné je také postupovat formou návrhu jedné strany na jedné listině a jeho přijetí druhou stranou na listině jiné. Zde však můţe vzniknout nebezpečí nedorozumění, kdy odpověď by byla doručena mimo lhůtu, jeţ byla k odpovědi stanovena, případně by odpověď nebyla doručena vůbec. V tom případě se má za to, ţe k dohodě nedošlo. Návrhem dohody o rozvázání pracovního poměru je druhý účastník vázán, jakmile dojde druhé straně. Pouze do této doby může vzít návrh zpět. Například návrh je podán dopisem, účastník si to rozmyslí a pošle telegram či autorizovaný či fax. 8 Rozvazuje-li se pracovní poměr dohodou, má zaměstnanec nárok na poskytnutí pracovního volna, aby mu bylo umoţněno pokusit se najít si nové zaměstnání. Volno se poskytuje na dobu nezbytně nutnou, avšak v maximální výši půldne za týden, po dobu, jeţ odpovídá výpovědní době. Pracovní volno je v tomto případě poskytováno bez náhrady mzdy. Pouze pokud by dohoda byla uzavřena na základě organizačních důvodů, daných zaměstnavatelem, je pracovní volno placeno náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku Výpověď Řešeno ustanovením zákoníku práce. Oproti dohodě o rozvázání pracovního poměru je výpověď jednostranným právním úkonem. Zaměstnavatel dává tímto způsobem najevo úmysl ukončit pracovní poměr, bez ohledu na případný nesouhlas druhé strany. Výpověď daná zaměstnavatelem musí mít několik podstatných náleţitostí: písemnou formu doručení výpovědi zaměstnanci 6 Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti 7 Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti 8 JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi, komplexní průvodce s řešením problémů. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., Edice Právo v praxi, s. 89. ISBN

20 doručení výpovědi zaměstnanci do vlastních rukou jednoznačné vymezení důvodu výpovědi Problematika doručování je řešena v zákoníku práce v ustanovení 334 aţ 337. Zde je stanoveno, co je povaţováno za doručení do vlastních rukou. Takovým způsobem můţe být předání osobně na adrese zaměstnance, na pracovišti, nebo na jakémkoliv místě, kde bude zaměstnanec zastiţen. Za doručení je přitom povaţována i situace, pokud zaměstnanec převzetí zásilky odmítne. Za osobní doručení lze povaţovat taktéţ předání dokumentu prostřednictvím klasické či elektronické pošty. Vyuţívání elektronické pošty v pracovněprávním vztahu je poměrně novou, či nepříliš obvyklou záleţitostí, pojďme si tedy podrobněji představit nutný postup. Elektronické komunikace lze vyuţít v případě, ţe zaměstnanec vyslovil písemný souhlas s doručováním dokumentů tímto způsobem a poskytl zaměstnavateli svoji elektronickou adresu. Na straně zaměstnavatele je poté povinnost opatřit doručovaný dokument elektronickým podpisem, jenţ je zaloţen na kvalifikovaném certifikátu. Vrátí-li se však taková písemnost zaměstnavateli zpět jako nedoručitelná, povaţuje se doručení za neplatné. Stejně tak není doručení výpovědi účinné, pokud zaměstnanec nepotvrdí převzetí zprávy do tří dnů od odeslání datovou zprávou se svým certifikovaným elektronickým podpisem. Moţnosti zaměstnavatele, jak můţe dát zaměstnanci výpověď, jsou poměrně omezeny. Můţe tak učinit pouze z důvodů taxativně vymezených v ustanovení 52 písm. a) h) zákoníku práce. Pojďme si jednotlivé důvody podrobněji vysvětlit, aby byly srozumitelnější a lépe pochopitelné i pro laickou veřejnost. Ad ustanovení 52 písm. a) ZP: Toto ustanovení řeší jako důvod výpovědi situaci zrušení zaměstnavatele jako celku, nebo jeho části. Zaměstnavatelem můţe být jak fyzická, tak právnická osoba. Znamená to tedy, ţe výpověď můţe být dána např. v případě, kdy se ruší oddělení či pobočka firmy, kdy fyzická osoba ruší svoji podnikatelskou činnost, přestává tedy existovat v postavení zaměstnavatele apod. 20

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru KAPITOLA IV Skončení pracovního poměru Pracovní právo váže skončení pracovního poměru na níže uvedené právní skutečnosti, z nichž některé jsou na vůli subjektů nezávislé (právní události) a některé závislé

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny

Více

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT

SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PROPOUŠTĚNÍ, NADBYTEČNOST, OUTPLACEMENT Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

203/2015 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 203/2015 Sb. ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějích předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Část druhá Pracovní poměr

Část druhá Pracovní poměr Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 2006 Sb., zákoník práce Část druhá Pracovní poměr Hlava II: Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada EKONOMIKA,

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

ČINNOST INSPEKTORÁTU PRÁCE PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

ČINNOST INSPEKTORÁTU PRÁCE PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ČINNOST INSPEKTORÁTU PRÁCE PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011

JUDr. Jaroslav Škubal. 20. října 2011 Jak na problematické zaměstnance JUDr. Jaroslav Škubal 20. října 2011 HR Days Prevence Prevence před uzavřením pracovní smlouvy omezené možnosti získání informací v průběhu přijímacího pohovoru rovněž

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín

Práva zaměstnanců. JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín Výpověď acodál? Práva zaměstnanců při skončení pracovního poměru JUDr. Tereza Erényi, LL.M. Mgr. Tomáš Liškutín 20. října 2011 Rozvázání pracovního poměru Zrušení pracovního poměru ve zkušební době Výpověď

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb.

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974

SMĚRNICE RADY. ze dne 17. prosince 1974 SMĚRNICE RADY ze dne 17. prosince 1974 o právu státních příslušníků členského státu zůstat po skončení výkonu samostatně výdělečné činnosti na území jiného členského státu (75/34/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru 2., aktualizované a rozšířené

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního poměru PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech pracovněprávních Vznik, změny a skončení pracovního poměru Úvod... 19 Seznam použitých zkratek... 20 I. VZNIK A ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU... 23 A. Pracovní smlouva... 23 1. Vznik

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 17. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Pracovní poměr

Více

STIPENDIJNÍ SMLOUVU A DOHODU O POSKYTOVÁNÍ PRAXE V RÁMCI ODBORNÉHO VÝCVIKU

STIPENDIJNÍ SMLOUVU A DOHODU O POSKYTOVÁNÍ PRAXE V RÁMCI ODBORNÉHO VÝCVIKU SSI Schäfer s.r.o., se sídlem Hranice, Tovární č.p. 325, PSČ 753 00, IČ: 610 60 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16513, jednající (dále jen SSI ) a

Více

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavřen ení pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.3.2011 do částky 16/2011 Sb. a 6/2011 Sb.m.s. Obsah a text 262/2006 Sb. - poslední stav textu 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU TERMINATION OF EMPLOYMENT

Více

Zákon. č. 262 ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Část první. Všeobecná ustanovení. Hlava I. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Zákon. č. 262 ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Část první. Všeobecná ustanovení. Hlava I. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Zákon č. 262 ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon Část první Všeobecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU MINISTERSTVO OBRANY sekce personální Příloha č. 4 k čj. 18-61/2009/DP-7542 Výtisk č. Počet listů: 5 Personální práce s vojáky z povolání a občanskými zaměstnanci při organizační změně

Více

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Číslo projektu Šablona Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova17 materiálu Vypracoval, Dne

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

Více

Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval

Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval Advokátní Kancelář Týnská - Attorneys at Law - Rechtsanwälte JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., JUDr. Tomáš Rydval Novinky v oblasti pracovního práva zákoník práce 2012 Vážení klienti, Dnem 1. 1. 2012 vstoupila

Více

Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci. MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3.

Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci. MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3. Dopady zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění na posuzování zdravotní způsobilosti k práci MUDr. Dana Kuklová, CSc. SZÚ Praha 18.3.2010 spirála zdravotnických zákon konů 2005 2003... 1994 1991

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce

2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce 2006/262 Sb. Zákon Zákoník práce 265/2006 ve znění 250/2014 Zákon zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a),

d) upravuje též některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů podle písmene a), Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2013, naposledy novelizován zákonem č. 385/2012 Sb. ze dne 24. října 2012. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

Povinnosti mzdové účetní a personalisty

Povinnosti mzdové účetní a personalisty ~ 1 ~ Povinnosti mzdové účetní a personalisty 1)Zákoník práce pojem závislé práce: Od roku 2012 došlo k upřesnění pojmu závislá práce, kdy je podle ust. 2 ZP závislou prací práce, která je vykonávána ve

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb.,

ZÁKON č. 262/2006 Sb., ZÁKON č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce ZMĚNY: Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. - částka 112, rozeslaná dne 28. prosince

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Zákoník práce ve znění účinném od 1. 1. 2014: Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Bakalářská práce Autor: Olga Hudcová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: prof.

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více