V ČR. Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07. VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ČR. Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07. VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví"

Transkript

1 NÁVRH KONCEPCE PENZIJNÍ REFORMY V ČR Vypracoval: Bc. Martin SVOBODA, březen 07 VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví Specializace: Účetnictví a finanční řízení podniku

2 OBSAH 1. Úvod Analýza současné situace Důchodové pojištění Demografický vývoj Systém veřejných financí Výzkum veřejného mínění o českém důchodovém systému Informovanost o fungování stávajícího důchodového systému Zkušenosti se správou sociálního zabezpečení a penzijními fondy/pojišťovnami Problematika penzijního připojištění a životního pojištění Investiční chování Názory na současný důchodový systém Názory na reformu důchodového systému Návrh penzijního systému Nutnost změny stávajícího penzijního systému Návrh koncepce penzijní reformy Reforma sociální oblasti a trhu práce Daňová reforma a dobrovolné zajištění vlastních důchodů Úlohy jednotlivých subjektů v novém sytému Závěr Podklady k analýze informací...25 Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 2

3 1. Úvod Otázka zda provést penzijní reformu nebo nechat současný systém založený na průběžném financování důchodů v existující podobě by se měla podle mého názoru změnit na otázku kdy provést reformu penzijního systému. Čísla o stárnoucí populaci mluví jasně a proto je jen otázkou času, kdy se budeme muset s tímto problémem nějakým způsobem vyrovnat. O penzijní reformě se v posledních letech již napsalo mnoho článků a provedlo mnoho diskusí. Provést penzijní reformu však není krok jednoduchý, je třeba systém nastavit tak, aby fungoval bez větších změn několik desítek let dopředu. Dnešní mladí lidé (a samozřejmě nejenom oni), kteří začínají pracovat a mají se zabezpečit na odchod do důchodu a s tím spojený pokles příjmů musí mít takový důchod, aby se jim nezměnila podstatným způsobem životní úroveň jakou budou mít těsně před odchodem do důchodu. Musí mít tedy všeobecně jistotu stability nového systému, a to ať bude v jakékoliv podobě. Je třeba se tedy zamyslet nad dvěmi základními otázkami a těmi jsou: Jak bude vypadat penzijní systém a kdy dojde k jeho změně. V této práci se budu tedy snažit zodpovědět obě tyto otázky, i když je to bezpochyby úkol nelehký. Samozřejmě to nejsou jen tyto otázky, ale v souvislosti s nimi bude nutné zodpovědět mnoho dalších kterých věkových skupin obyvatelstva se tato změna bude týkat, kdo zabezpečí přechod na nový systém a mnoho dalších. Na úvod tak musím uvést, že podle mého názoru je vzhledem k rozsahu informací týkajících se této oblasti nutné zapojit do analýzy více pohledů než jen ten vlastní. Tato práce tedy bude jednostranným pohledem, který představuje určitý názor na tuto problematiku. Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 3

4 2. Analýza současné situace 2.1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění jako jednu ze součástí problematiky sociálního pojištění upravuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Sociální zabezpečení provádějí orgány sociálního zabezpečení, kterými jsou: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, okresní správy sociálního zabezpečení, a dále Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti pokud se jedná o speciální skupiny účastníků sociálního pojištění jako jsou například vojáci z povolání, příslušníci Policie ČR apod. Současný důchodový systém se skládá ze dvou částí, a to z části povinné základní důchodové pojištění a části doplňkové, která představuje dobrovolné odkládání peněžních prostředků převážně do státem podporovaných sociálních programů. Základní důchodové pojištění je založeno na průběžném systému financování (tzv. pay as you go) a na mezigenerační solidaritě účastníků. To znamená, že pracující odvádějí odvody na důchodové pojištění a z nich jsou placeny příspěvky na důchody jednotlivým skupinám obyvatel. To znamená, že okamžitě při výběru peněz jsou tyto prostředky vráceny do sociálního systému jako příspěvky na starobní, invalidní, částečně invalidní, vdovské (vdovecké) a sirotčí důchody. Tyto příspěvky upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje obecné principy, podmínky přiznání a výpočet důchodů. V případě zaměstnanců tak představují odvody na sociálním pojištění 8% z jejich vyměřovacího základu 1 (v této výši jsou obsaženy odvody na nemocenské pojištění ve výši 1,1% a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 0,4%). Zaměstnavatel pak z tohoto základu dále odvádí 26% (i zde je obsažen příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 1,2% a odvody na nemocenské pojištění ve výši 3,3%). Celkem je tedy odvedeno 34% na sociálním pojištění, kde podíl 28% připadá na oblast důchodového pojištění. U osob samostatně výdělečně činných jsou tyto sazby v souhrnu stejné 28% důchodové pojištění, 1,6% příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 4,4% nemocenské pojištění, které je 1 Pro naši analýzu můžeme ztotožnit vyměřovací základ s hrubou mzdou Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 4

5 však dobrovolné. V tomto případě jsou dále stanoveny ještě další podmínky a to zejména na minimální vyměřovací základ ve výši Kč a maximální výše je omezena na Kč 2. Pokud budeme brát pro naši analýzu jako nedůležitější část důchodového pojištění starobní důchody, zajímají nás potom podmínky nároku na tento důchod. Nárok na starobní důchod se určuje rozdílně u mužů a žen a to na 60 let věku u mužů a u žen se podle počtu vychovaných dětí tento věk krátí na 57, 56, 55, 54, 53 let věku (0, 1, 2, 3-4, 5 dětí). Další podmínkou je získání potřebné doby pojištění, která činí 25 let nebo při dosažení 65 let věku 15 let. Tyto podmínky se týkají osob, které dosáhly tohoto věku do Po tomto datu se důchodový věk stanoví vždy tak, že ke každému kalendářnímu měsíci, ve kterém dosáhne pojištěnec této věkové hranice, přičteme 2 kalendářní měsíce u mužů a u žen 4 kalendářní měsíce za každý započatý kalendářní rok po tomto datu. Od tak budou stanoveny důchodové věky na 63 let u mužů a u žen na 63, 62, 61, 60, 59 let (opět podle počtu vychovaných dětí). Starobní důchod se pak skládá z fixní a procentní části fixní část dnes činí Kč měsíčně a procentní část pak tvoří minimálně 770 Kč a to jako 1,5% z vypočteného základu (redukovaný měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů), přičemž maximální výše není stanovena. Doplňkové spoření spočívá zejména v odkládání části peněžních prostředků prostřednictvím penzijního připojištění se státním příspěvkem do penzijních fondů. Dále pak také různé druhy životního pojištění (důchodové, kapitálové, investiční jejich bližším popisem se však zabývat nebudu). Tyto formy spoření jsou ze strany státu podporovány ve formě státních příspěvků (penzijní připojištění) a daňových úlev (penzijní připojištění i životní pojištění). Tyto formy spoření jsou také výhodné i pro samotné zaměstnavatele, pro které jsou také daňovou úsporou (jsou daňově uznatelné) a neplatí se z nich sociální a zdravotní pojištění 3. Na celkovém důchodu důchodců se však tyto programy podílí jen v nepatrné míře. S ohledem na vývoj v Evropské Unii však můžeme očekávat, že obliba těchto programů bude i nadále stoupat. Jako doplňkové spoření můžeme považovat také různé formy investování, a to jak do různých fondů, tak do akcií apod. Zde nejsou žádné přímé podpory od státu ve formě státních příspěvků nebo daňových úlev, za daňovou úlevu však můžeme považovat osvobození od daně z příjmů při držbě cenných papíru 6 a více měsíců od data jejich nákupu. 2 Pro rok 2007, každým rokem se tento vyměřovací základ mění, maximální vyměřovací základ nepodléhá každoroční změně 3 Vše dle zákonem stanovených kritérií zejména výše příspěvku Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 5

6 V současném systému financování je tedy vidět hned několik problémů. Základní problém systému spočívá v tom, že peníze, které jsou odvedeny na sociálním pojištění jsou okamžitě přerozděleny jednotlivým skupinám obyvatel a nejsou žádným způsobem zadrženy v systému a dále zhodnocovány. Jako druhý problém vidím malou ochotu obyvatelstva odkládat si peněžní prostředky na svůj vlastní důchod. Je to pravděpodobně z toho důvodu, že je tu všeobecně zažitá představa, že stát je hlavním garantem vyplácení starobních důchodů Demografický vývoj Hlavním problémem (v podstatě tím nejdůležitějším) je demografický vývoj obyvatelstva, zejména pak jeho věková struktura. Jedním z charakteristických rysů demografického vývoje v České republice je tendence k poklesu počtu obyvatel způsobená přirozeným úbytkem obyvatelstva. Podle střední varianty projekce obyvatelstva České republiky 4 do roku 2050, která byla provedena na základě údajů z posledního sčítání lidu v roce 2001, se počítá s každoročním přirozeným úbytkem obyvatelstva (počet narozených je menší než počet zemřelých). Celkový počet obyvatel České republiky bude podle této varianty až do roku 2016 mírně růst, a to z důvodu zahraniční migrace (počet přistěhovalých je větší než počet odstěhovaných). Od roku 2017 se pak počítá s celkovým poklesem počtu obyvatel České republiky. V roce 2030 má být podle těchto odhadů v České republice 10,102 mil. obyvatel, v roce 2050 potom 9,438 mil. obyvatel. V roce 2006 však dle skutečných dat byl počet narozených 105,8 tis. (nárůst oproti roku 2005) a počet zemřelých 104,4 tis. (pokles oproti roku 2005), což je kladný přirozený přírůstek obyvatelstva. Saldo migrace je také vyšší než předpokládaná střední varianta projekce. Těmto údajům tedy spíše (přibližně) odpovídá vysoká projekce podle které počet obyvatel České republiky bude klesat až od roku Která z těchto dvou variant bude pravděpodobnější ukáží až další údaje Českého statistického úřadu o pohybu obyvatelstva v následujících letech. Osobně se přikláním ke střední variantě vývoje populace v České republice, protože vysoká varianta se mi jeví jako příliš optimistická. V dalších úvahách budu proto vycházet ze střední varianty. Zajímavým ukazatelem je také hodnota naděje dožití, která ukazuje zlepšení úmrtnostních poměrů v České republice. Je to způsobené zejména zlepšením lékařské péče, celkovými 4 Dle Českého statistického úřadu Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 6

7 životními a pracovními podmínkami, což se projevuje ve stále rostoucím podílu starší části populace na celkovém počtu obyvatelstva. Naděje dožití při narození je dnes 73,4 let u mužů a 79,7 let u žen. V případě naděje dožití ve věku 60 let je to 18,2 roku u mužů a 22,3 let u žen. Mezi lety 1990 a 2006 naděje při dožití vzrostla o 5,8 roku u mužů a o 4,3 roku u žen. Tento trend však odpovídá trendu vývoji během předchozích 40 let. S růstem doby dožití tak roste doba, po kterou je nutné zajistit důchody pro danou skupinu obyvatel a tím roste potřeba na větší zdroje financování. Vidíme také sbližování naděje dožití u mužů a žen, v další části proto nebudu brát v úvahu rozdělení na daná pohlaví. S rostoucí nadějí dožití a poklesem přirozeného přírůstku obyvatelstva se tak zvyšuje průměrný věk obyvatelstva, který má za následek přesun počtu obyvatelstva z mladších věkových skupin do těch starších. Ve střední projekci obyvatelstva se tak počítá s nárůstem průměrného věku obyvatelstva na 45,9 let v roce 2030 a 48,8 let v roce 2050 (to je nárůst oproti roku 2002, ze kterých vycházely reálné údaje projekce o 6,6 resp. 9,5 roku). S rostoucí naděje dožití a poklesem přirozeného přírůstku obyvatelstva se také mění i jeho věková struktura. Zatímco v roce 1990 činil podíl 60 a více letých 17,7 %, v roce 2005 to bylo již 19,9%. V případě 0-14 letých lze pozorovat opačný trend a to změnu z 21,4% v roce 1990 na 14,8% v roce Ve střední projekci obyvatelstva se tak počítá s podílem obyvatelstva v kategorii 65 a více letých v letošním roce 14,5%, v roce ,8%, v roce 2050 pak nárůst až na 31,3 %. To má za následek zejména růst potřeby zdrojů financování důchodů. Na druhé straně tu máme podíl letých, které ztotožníme pro naše úvahy jako obyvatelstvo ekonomicky činné (odvádí důchodové pojištění). V této kategorii bude pro letošní rok tento podíl 64,9%, v roce ,8% a v roce 2050 pokles až na 52%. V těchto demografických údajích tak vidím zásadní problém s financováním důchodů. Na jedné straně se nám zvyšuje podíl důchodců a na straně druhé nám klesá podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva, které má tento systém financovat 5. Pokud vezmeme v úvahu to, že z důchodových příjmů se financují nejen důchody, ale i jiné sociální potřeby obyvatelstva (viz následující kapitola), máme tu systém, do kterého přitéká méně peněz než je odpovídající výše na uspokojení různých sociálních potřeb občanů České republiky. 5 V případě odvodů na důchodové pojištění zaměstnavatelů tu může být stejný problém, protože s poklesem počtu zaměstnanců budou i odvody do státního rozpočtu nižší za předpokladu, že nebude provedena úprava sazeb směrem nahoru to je vzhledem k vysokému zatížení v oblasti sociálního pojištění nepravděpodobné Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 7

8 S problémem stárnutí se však podle mého názoru budou muset vyrovnat i jiné oblasti než jen důchodový systém. Bude to zejména trh práce a daňový systém. Na stárnutí populace reagovala v roce 2002 vláda Národním programem přípravy na stárnutí na období let V listopadu 2005 vláda České republiky vzala na vědomí první zprávu o plnění Programu. V návaznosti na tuto zprávu byla v březnu 2006 zřízena Rada vlády pro seniory a stárnutí populace, která na svém prvním zasedání dne 20. dubna 2006 zřídila 4 pracovní skupiny, které se budou věnovat prioritním tématům ve vztahu ke stárnutí populace a starším lidem. Prioritami Rady vlády pro seniory a stárnutí populace z pohledu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou podpora podnikání všech osob, podpora tvorby strategií zaměstnavatelů vůči starším zaměstnancům a zvýšení jejich zaměstnanosti, podpora rodiny, zlepšování funkčního zdraví seniorů, zabránění diskriminaci na základě věku, ochrana seniorů v rizikových situacích (ochrana proti zneužívání a násilí), zvyšování povědomí lidí o stárnutí a stáří (vytvoření vhodných informačních a komunikačních nástrojů k tomuto účelu) a rozvoj spolupráce mezi státní správou, regionální a místní samosprávou, neziskovými organizacemi a sociálními partnery 6. Tento krok nelze hodnotit jinak než pozitivně, snaha zvýšit zaměstnanost a omezit diskriminaci důchodců je základem pro to, aby tato skupina obyvatel mohla pracovat i před odchodem do důchodu. To bude problém zejména do budoucna, protože již dnes s rostoucím věkem odchodu do důchodu je tato skupina při snaze pracovat diskriminována svým věkem. Zda tato snaha Rady bude úspěšná nebo ne ukáže až čas. Doufejme však, že ano Systém veřejných financí Výše vynaložených prostředků do sociálního systému pak dále souvisí také s přístupem vlády k sociální politice obyvatelstva. V případě sociálně orientované vlády má tato vláda tendenci ke štědřejším sociálním příspěvkům (tímto myslím veškeré příspěvky obyvatelstvu sociálního charakteru nejen důchody) a může tak docházet k růstu schodku financí v této oblasti. Podle Ministerstva financí České republiky byly v roce 2004 příjmy důchodového pojištění 243 mld. Kč, naproti tomu výdaje na sociální dávky činily 313 mld. Kč (z toho 231 mld. Kč na důchody v této částce je obsažena výplata starobních důchodů ve výši 168 mld. Kč, zbytek tvoří ostatní formy důchodů). V roce 2005 byly příjmy důchodového pojištění 258, 28 mld. Kč a výdaje na sociální dávky 326 mld. Kč (z toho 247 mld. Kč na důchody v této částce je obsažena 6 Převzato z www stránek Ministerstva práce a sociálních věcí - Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 8

9 výplata starobních důchodů ve výši 180 mld. Kč). Za rok byly příjmy důchodového pojištění 301 mld. Kč a výdaje na sociální dávky 324 mld. Kč (z toho 250 mld. Kč na důchody). Z těchto posledních údajů lze pozorovat, že příjem z důchodového pojištění je vždy nižší než výdaje sociálního charakteru. Tyto deficity je nutné dofinancovat z jiných zdrojů státního rozpočtu. Tyto rozdíly (70, 68, 23, mld. Kč) však nejsou příliš propastné, ale vzhledem k výsledkům v části demografického vývoje české populace by to ale mohl být problém v budoucích letech, kdy začne ubývat ekonomicky aktivního obyvatelstva a na druhé straně přibývat důchodců. Podle mého názoru jsou výdaje sociálního charakteru v určitých oblastech až příliš vysoké a nemotivují tak některé skupiny obyvatelstva k tomu, aby si hledali práci a odváděli státu odvody na důchodové (sociálním) pojištění. Místo toho je pro ně ekonomicky výhodnější využívat štědrého sociálního systému v podobě sociálních dávek a k tomu podporovat šedou ekonomiku (práce bez pracovních smluv, zatajování příjmů apod.). Tento fakt tak prohlubuje rozdíl mezi příjmy a výdaji sociálního charakteru a k nutnosti financovat tento schodek z jiných, zejména daňových příjmů. Z těchto předchozích analýz a úvah je tedy nesporné, že Česká republika reformu penzijního systému potřebuje a v dalších částech této práce se již budu zabývat samotnými přístupy k řešení tohoto problému. Je také patrné, že společně s penzijní reformou tak bude potřeba provést i sociální reformu (oblast sociálních dávek a trhu práce). Nedílnou součástí těchto reforem by podle mého názoru měla být i reforma daňová. To je však problém o kterém by se dala napsat jiná práce, proto se tímto problémem nebudu příliš zabývat. 7 K datu ukončení této práce byla dostupná data pouze za měsíce leden-listopad Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 9

10 3. Výzkum veřejného mínění o českém důchodovém systému V prosinci 2005 provedla společnost Factum Invenio výzkum veřejného mínění o českém důchodovém systému pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, o kterém vydala zprávu. Tohoto výzkumu se zúčastnili jak samotní pojištěnci, tak OSVČ 8 a organizace zaměstnávající tyto pojištěnce. Společnost Factum Invenio se zaměřila na šest oblastí důchodového systému a provedla šetření u daných subjektů. V této části se budu snažit shrnout nejdůležitější výsledky tohoto výzkumu Informovanost o fungování stávajícího důchodového systému Lidé se cítí být informování o možnostech životního pojištění a zejména penzijního připojištění více než o fungování současného důchodového systému a o chystaných změnách mají pak nedostatečné informace. Informace o stávajícím systému a o jeho případných změnách získávají nejvíce z televize. Dostatečně informace mají lidé spíše staršího věku (před důchodem) a lidé s vyšší úrovní dosaženého vzdělání. Tato skupina lidí se také domnívá, že stávající systém je příliš solidární. O fungování stávajícího důchodového systému se cítí být častěji informovány OSVČ než obecná populace. Co se týče navrhovaných změn, má tato skupina pocit, že informovanost je také nedostatečná. Věková struktura a vzdělání dostatečně informovaných OSVČ, stejně jako zdroje informací odpovídají obecné populaci. U této skupiny však hrají větší roli informace získané z České správy sociálního zabezpečení. Informovanost v oblasti životního pojištění a penzijního připojištění je větší než v případě obecné populace. Tato informovanost je také větší v případě fungování současného důchodového systému a o případných změnách tohoto systému Zkušenosti se správou sociálního zabezpečení a penzijními fondy/pojišťovnami Lidé pociťují nedostatek informací zejména ve vztahu k důchodovému zabezpečení (o nárocích na důchod a případných změnách tohoto systému), nedostatky vidí také v rychlosti vyřizování svých žádostí. Všeobecně však považují vztahy s těmito institucemi jako dobré. 8 OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná 9 Celý výzkum je možno si prohlédnout na: Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 10

11 Zkušenosti OSVČ s jednáním a s dostatečností informací jsou obdobné jako u obecné populace. Je tu však větší kontakt se správou sociálního zabezpečení z důvodů zajišťování otázky sociálního zabezpečení svých zaměstnanců. Zaměstnavatelé na pobočkách jednotlivých okresních správ sociálního zabezpečení tak získávají informace, využívají možnosti získávání formulářů týkajících se této oblasti a také zde tyto formuláře odevzdávají. Do popředí se však dostávají možnosti získání formulářů z internetových stránek a jejich elektronického podání. 2/3 zaměstnavatelů pak do budoucna uvažuje o možnosti využití elektronického podání. V těchto oblastech však cítí potřebu lepší informovanosti. V případě zkušeností občanů s penzijními fondy hodnotí tuto zkušenost jako dobrou 90% občanů. Většina lidí je s oblastí informovanosti spokojená, určitý deficit však cítí v oblasti informací o zajištění vkladů a jiných obecných informací. V oblasti životního pojištění má více než 80% obyvatel dobré zkušenosti s jednáním s pojišťovnami, jako nedostatečné vidí informovanost o porovnání pojišťoven a zhodnocení jejich vkladů Problematika penzijního připojištění a životního pojištění Účastníky penzijního připojištění jsou přibližně 2/5 obyvatelstva. Nejčastější platbou je 500 Kč a více než 60% smluv o penzijním připojištění je placeno z vlastních zdrojů. Daňových úlev využívají 2/5 účastníků penzijního připojištění. Životní pojištění má sjednáno přibližně 1/4 populace, nejčastěji využívají kapitálovou formu (více než polovina), a to s příspěvkem 500 Kč, daňové úlevy využívá necelá polovina účastníků. Mezi účastníky penzijního připojištění a životního pojištění jsou zejména lidé v produktivním věku, s vyšší úrovní vzdělání, pracující v nemanuálních profesích a s hrubými příjmy domácnosti nad Kč. Jsou to tedy lidé, kteří by případnou krizí důchodového systému byli postižení poměrně méně. Z uvedených údajů je tak patrné, že pro většinu obyvatel není důležité zabezpečení se na stáří z vlastních prostředků, spoléhají se tak na pomoc státu. Případná krize důchodového systému by tak pro většinu obyvatel znamenala razantní zásah do jejich životní úrovně spočívající v demografické chudobě a závislosti na sociální pomoci od státu. OSVČ se účastní penzijního připojištění a životního pojištění více než obecná populace (více než 50% penzijní připojištění a téměř 50% životní pojištění ). Nejčastější platbou na penzijní připojištění je opět 500 Kč, 3/4 účastníků však využívá daňové úlevy. V případě životního pojištění je to Kč a daňové úlevy využívají 4/5 účastníků. Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 11

12 Relativně častěji využívají tyto formy spoření OSVČ s vyšším dosaženým vzděláním a s platbami na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve vyšší než minimální výši. Z tohoto pohledu je opět patrné, že se této formy spoření účastní lépe situovaná část podnikatelů. 1/4 zaměstnavatelů využívá možnosti přispět všem svým zaměstnancům na penzijní připojištění, dalších 17 % zaměstnavatelů pak přispívá některým skupinám zaměstnanců. Příspěvky všem svým zaměstnancům v případě životního pojištění platí jen 11% zaměstnavatelů, některým skupinám pak přispívá téměř 14% zaměstnavatelů. Pro většinu zaměstnanců i přes existenci příspěvků zaměstnavatele platí, že této formy spoření nevyužívají. Důvody mohou spočívat v nedostatečné míře vlastního zajišťování se na důchod a spoléhání se tak na státní důchodový systém. Další možností však může být i nedostatečná informovanost o těchto možnostech zajištění na stáří. 2/5 obyvatel považuje systém penzijních fondů za důvěryhodný, zhruba stejná skupina nepovažuje tento systém jako důvěryhodný. Obavy spočívají zejména v nedostatečné garanci návratnosti vložených prostředků státem (po této garanci volá 40% obyvatel). Větší důvěru v penzijní fondy mají naopak OSVČ. Po garanci vložených prostředků státem však volá zhruba stejné procento těchto osob Investiční chování Nejčastějším způsobem investováním finančních prostředků (s vyloučením běžných účtů a investic doma) jsou investice s jistým ziskem a minimálním rizikem, tedy stavební spoření a penzijní připojištění. Stále oblíbené jsou však také tradiční vkladní knížky. Lidé by chtěli získat více informací o penzijním připojištění a životním pojištění, dále pak o možnosti investovat do nákupu nemovitostí. Všeobecně můžeme říci, že vkládání úspor do penzijního připojištění a životního pojištění častěji využívají osoby s vyššími příjmy a s vyšším stupněm vzdělání, tedy osoby, které krizí důchodového systému mohou být postiženy relativně méně. Většina obyvatel i OSVČ má obavy o to, zda jejich důchod bude dostatečný na pokrytí finančních nákladů, obávají se také toho, že s rostoucím počtem důchodců nebude stát schopný se o všechny postarat. Obyvatelé v předdůchodovém věku se obávají neochoty bohatých lidí podílet se na solidárnosti systému více než nesolidaritu mladých lidí, je tu také obava ohledně zvyšujícího Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 12

13 se věku odchodu do důchodu a necelá polovina účastníků penzijního připojištění má obavy, že o své peněžní prostředky přijde. Pokud se však lidé chtějí zabezpečit na stáří, tak necelá polovina obyvatel uvažuje, že to bude prostřednictvím stavebního spoření a penzijního připojištění. 1/4 obyvatel pak bere penzijní připojištění nejdůležitější formu zajištění na stáří. 1/3 obyvatel si pak chce přilepšit životním pojištěním. Nedílnou součástí však je spoření na běžný účet, vkladní knížku nebo spoření doma. Bez ohledu na účel využití finančních prostředků v současnosti, chtějí lidé (i OSVČ) využívat tyto zdroje i k zabezpečení na stáří, jen v intenzivnější a více plánovité formě. V případě vážného onemocnění by se obyvatelé (taktéž OSVČ) spoléhali na vlastní úspory, invalidní důchod a v neposlední řadě také na životní pojištění, naopak se nechtějí spoléhat na pomoc rodiny. Složení důchodových příjmů by se tak podle české populace a OSVČ měla skládat ze státem garantovaného důchodu (2/3 důchodových příjmů). Přibližně šestina by se pak měla skládat z penzijního připojištění a životního pojištění, zbytek by měl tvořit další úspory, výdělečnou činnost (zejména OSVČ) a zcela minimálně prostředky od svých potomků Názory na současný důchodový systém Přibližně čtvrtina obyvatel si myslí, že sazba pojistného na sociální zabezpečení a důchodové pojištění je příliš vysoká, a to bez ohledu na to, zda dokážou tuto sazbu objektivně určit. Naproti tomu bezmála polovina OSVČ považuje tuto sazbu za příliš vysokou. Zavedení minimálního vyměřovacího základu tak nepovažuje téměř 44% OSVČ za správné, naopak 23% ho za správné považuje. Dále pak téměř 80% OSVČ je přesvědčeno, že v případě problémů důchodového systému bude tento minimální vyměřovací základ navýšen a 40% se obává zrušení maximálního vyměřovacího základu. Téměř polovina populace nepovažuje současný systém za spravedlivý, naopak třetina ho jako spravedlivý vnímá. Za příliš solidární a málo výkonový považuje tento systém 46% lidí, a to zejména lidé s vysokoškolským vzděláním, nemanuálních profesí, příznivci ODS a obyvatelé velkých měst. Čtvrtina populace se pak domnívá, že systém je vyvážený (zejména obyvatelé venkova a příznivci ČSSD a KDU-ČSL). 3/5 OSVČ považují tento systém za příliš solidární a málo výkonový, což je podíl výrazně vyšší než u obecné populace (opět zejména příznivci ODS z velkých měst). Čtvrtina OSVČ se naopak Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 13

14 málo solidární a příliš výkonový (sídlo na venkově, střední vzdělání bez maturity). Zbytek si myslí, že systém je vyvážený. 90% obyvatel i OSVČ nemá představu o tom jaký důchod podle současných pravidel budou dostávat. Větší informovanost je pak u osob po 50. roku života. Okolo 60% lidí i OSVČ, kteří mají představu o výši důchodu ho považují za nedostatečně vysoký. Polovina současných důchodců se svým důchodem vystačí, 1/3 s velkými obtížemi a pětina si musí hledat dodatečné příjmy Názory na reformu důchodového systému 85% obyvatel má určitou představu o hlavním důvodu možné budoucí důchodové krize (podle 2/5 jsou to příčiny v demografickém vývoji, podle další 1/4 jsou příčiny v nedostatku peněžních prostředků). Představu o tom, v čem by měla reforma spočívat, má 63% lidí. Lidé se především domnívají, že systém vyžaduje celkovou změnu financování a větší množství finančních prostředků a vytvoření jasných pravidel tak, aby byl systém přehledný a fungoval. Hlavní zásluhu na vyřešení důchodové krize má mít stát. Menší procento obyvatel potom spojuje důchodovou reformu s větší aktivitou samotného jedince. Názory OSVČ jsou v podstatě obdobné. Podle 2/3 populace by se měl důchod vyplácet více výkonově, to znamená podle množství prostředků, které do důchodového systému zaplatí (to vítají spíše lidé lépe informovaní, s vyšším dosaženým vzděláním, pracující v nemanuálních profesích a podnikatelé). 92% obyvatel se domnívá, že hlavním zdrojem důchodů by měl být základní důchod, menší podíl vlastních zdrojů by uvítali opět vyšší příjmové skupiny. Podle většiny populace by však tento systém měl být z části doplněn výkonovým způsobem. Většina populace tak nepodporuje omezení státního pilíře a přenesení odpovědnosti na jedince. Obdobně to platí i pro OSVČ, ale zde lze pozorovat pozitivnější snahu podílet se na svém důchodu více výkonově. Většina obyvatel se pak dále domnívá, že osoby, které vychovaly jedno nebo více dětí by měly být určitým způsobem zvýhodněny. 80% obyvatel i OSVČ nesouhlasí se zvyšováním důchodového věku. Devět z deseti potom považuje odchod do důchodu v 65 letech za nejvyšší možný. Jako přiměřenou výši starobního důchodu považují občané částku pohybující se kolem Kč. U OSVČ je tato hranice asi o 20% vyšší. Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 14

15 4. Návrh penzijního systému Na základě předchozích analýz se v této části budu snažit navrhnout variantu penzijního systému, která se mi jeví jako nejpřijatelnější. Myslím si však, že ideální návrh neexistuje, protože nový penzijní systém nelze navrhnout tak, aby byl pro všechny skupiny obyvatel v maximální míře přijatelný, to znamená, aby splňoval podmínky dostatečné solidárnosti a zároveň byl maximálně spravedlivý Nutnost změny stávajícího penzijního systému Z předchozích informací v kapitole 2 vyplynulo, že provést reformu penzijního systému je nutností. Otázkou však zůstává zda provést jen určité dílčí změny současného systému nebo přistoupit ke změnám razantnějšího charakteru. Určité změny parametrů stávajícího systému by například mohly spočívat v oddálení důchodového věku až na 75 let, to je však ze sociálního hlediska nepřípustné a také nereálné z praktických důvodů (efektivnost pracovníků v tak vysokém věku nebude příliš vysoká a šance být zaměstnán, popřípadě najít si zaměstnání také není příliš pravděpodobná). Další možností by mohlo být postupné zvyšování sociálních a daňových odvodů, což také není možné, protože sociální odvody v České republice jsou poměrně dost vysoké. Zvýšení počtu dětí v rodinách není také příliš reálné nevidím zde žádný donucovací prostředek (nebyl by ani příliš morální) a velké množství dětí by státní rozpočet v počátečních fázích příliš finančně zatížilo. Jako jedno z mála parametrických řešení se zdá být přenesení odpovědnosti jedince zabezpečit se částečně na svůj důchod z vlastních zdrojů. Z analýzy společnosti Factum Invenio však vyplývá, že lidé spíše spoléhají na zajištění důchodu ze strany státu. V důsledku daných demografických charakteristik by však budoucí nerovnováhu tohoto systému kosmetické úpravy jen oddálily, nikoliv však úplně vyřešily. Demografický trend změny struktury obyvatelstva nezměníme, musíme proto nový systém nastavit tak, aby byl finančně stabilní v řádu několika generací dopředu. Je proto nutné zabývat se komplexní změnou penzijního systému a to zejména na straně výdajové, to znamená v oblasti výplaty důchodů. Bude tak třeba skloubit některé z výše uvedených parametrických změn do jednoho modelu a analyzovat je jako celek. Můj názor na současný penzijní systém je ten, že je až příliš solidární. Důchody vysokopříjmových skupin jsou rozdělovány nízkopříjmovým skupinám. Dochází tak k růstu solidárnosti na úkor zásluhovosti (spravedlnosti) jednotlivých skupin v systému, to může vést až Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 15

16 ke snaze vyhnout se povinnosti do tohoto systému přispívat. Je tedy nutné najít takovou úroveň mezigenerační a mezipříjmové solidarity, která umožní lidem v tomto systému podílet se na financování důchodu částečně z vlastních zdrojů a zvýšit tak vlastní zásluhovost. Další problém také vidím v malé motivaci účastnit se vlastního zajištění stáří. To souvisí již s dříve zmíněným faktem, že většina obyvatel spoléhá v případě výplaty důchodů na stát, i když má možnost určitou část svých peněžních prostředků odložit ve svůj budoucí prospěch. Myslím si, že to záleží ve značné míře na spotřebním chování českých domácností Návrh koncepce penzijní reformy Vzhledem k rozsahu změny penzijního systému a nutnosti poznat celou problematiku není v silách jednoho člověka nastavit a analyzovat jednotlivé parametry 10 tohoto systému tak, aby tento systém byl relativně stabilní a dané parametry nebylo potřeba měnit. Proto v následující části budou uvedeny návrhy a náhledy na danou problematiku, které vycházejí z obecně dostupných informací a z určitých odhadů, které bude nutné v návaznosti na detailnější analýzu daných parametrů specifikovat. Tyto návrhy vycházejí zejména z dlouhodobé projekce Českého statistického úřadu na období do roku 2050 a z provedeného výzkumu veřejného mínění výše uvedené společnosti Factum Invenio. Daný časový horizont je nutné brát jako projekci, to znamená ne jako predikci určitých ukazatelů, ale jako určitý časový trend nebo modelovou situaci. V úvahu také musíme vzít věkovou strukturu obyvatel, kterých se bude důchodová reforma týkat. Pokud se dnes mladý člověk stává součástí pracovního procesu (např. 20 let), bude součástí tohoto procesu odhadem 45 let a dalších 25 let bude v důchodovém věku, plyne z toho, že časový horizont by měl končit někdy okolo roku Je tedy také otázkou jakou relevanci dat poskytuje tento dlouhý časový horizont. Start penzijní reformy je předpokládán na V roce 2007 je nutné připravit zákony týkající se penzijní reformy a seznámit veřejnost s navrženými změnami. Konec reformy je předpokládán (to znamená časový interval 15 měsíců). Do je provedeno vyhodnocení procesu přechodu na nový penzijní systém formou výzkumu veřejného mínění. V tomto systému počítám s postupným prodlužováním odchodu do důchodu na 65 let věku, a to bez ohledu na pohlaví. Odchod do důchodu bude prodlužován každým rokem od startu 10 Zejména makro a mikroekonomický pohled Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 16

17 důchodové reformy o 2 měsíce u mužů i žen 11 (do roku 2020), dále pak 4 měsíce u zbývající skupiny žen tak, aby odchod do důchodu rostl rychlejším tempem. Muži tak dosáhnou tohoto věku v roce 2020, ženy pak podle počtu dětí v intervalu Celková pojistná sazba důchodového pojištění se sníží na 25%, rozdíl 3% oproti současnému stavu bude určen jako zdroj na povinné financování případných invalidních důchodů. Tyto prostředky by měly směřovat do soukromé sféry jako samostatný produkt invalidního pojištění, u kterého v případě pojistné události (určitý stupeň invalidity) bude danou pojišťovnou vyplácena částka v podobě renty, a to do doby odchodu do starobního důchodu. Předpokladem je také vlastní participace na tomto produktu podle vlastního uvážení jednotlivých pojištěnců. Výhodu tohoto systému vidím v menší možnosti zneužití invalidního pojištění jako výhodného zdroje příjmů a také možnosti zadržet část peněz v systému pojišťoven a tak tyto prostředky zhodnotit. Renta, kterou by takto invalidní osoba dostávala by byla díky zhodnocení vyšší. Důchodový systém potom bude doplněn o povinný fondový pilíř, který budou představovat penzijní spořitelny. Tyto subjekty budou fungovat jako součásti penzijních fondů nebo jednotlivých pojišťoven s přísně odděleným hospodařením. Licenci ke správě penzijních prostředků dostanou společnosti, které mají ve fungování na českém kapitálovém trhu tradici (nikoliv nové subjekty) s předepsanou výší základního kapitálu 150 mil. Kč. Do tohoto systému bude odcházet 1/2 důchodové sazby a zde se bude zhodnocovat podle předem stanovených kritérií. Druhá polovina bude odcházet do společného systému jako část zajišťující solidaritu tohoto systému. Z této části se pak bude vyplácet státní důchod, který bude odpovídat výši 20% průměrné mzdy, která se rovná průměrné mzdě předcházejícího období ve kterém má být důchod vyplacen. Výše tohoto státního důchodu tak bude odpovídat celkové výkonnosti české ekonomiky. V případě dřívějšího odchodu do důchodu bude pak státní důchod snížen vždy o jeden procentní bod za každých 6 měsíců dřívějšího odchodu do důchodu. Odchod do důchodu bude možný po 40 odpracovaných letech, nejdříve však v 65 letech věku po roce Povinnost odvádět část důchodového pojištění penzijní spořitelně bude povinná pro osoby, kterým bude v roce 2008 méně než 50 let (ročníky narození 1958 a mladší), osoby od 51 let do 55 let ( ) budou mít možnost volby přechodu do nového systému nebo zůstat v systému starém změna systému však nebude možná. U osob starších 56 let (1952 a starší) zůstane starý 11 Výchozí důchodový věk je brán věk 63 let u mužů a let podle počtu dětí jako v kapitole 2 Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 17

18 systém s parametrickými změnami. Těmto osobám bude vyplácen taktéž státní důchod ve výši 20% průměrné mzdy, k tomu bude náležet důchod orientovaný na výkonnost jednotlivého jedince, a to v podobě 20 nebo 25% průměrné mzdy vypočtené jako indexovaný průměr 20 posledních let. Výše 20% bude určena osobám s průměrným příjmem menšími než průměrná mzda v ekonomice, naopak 25% bude určeno osobám s nadprůměrnými příjmy, a to až do výše 4 násobku jejich průměrné mzdy. Tato část důchodu se bude valorizovat o vážený průměr růstu nominálních mezd a růstu cenové hladiny (s váhou 1 a 2 jednotky). S takto nastaveným systémem však bude snaha odcházet do důchodu co možná nejpozději, protože se tak bude zvyšovat pobíraný důchod podle starého systému a bude snaha překračovat průměrnou mzdu v ekonomice. Po 15 letech odvádění důchodového pojištění do státního pilíře, kdy veškerá populace odejde do důchodu podle starého systému a nebude již možno pobírat výkonnostní důchod z tohoto pilíře, tak začne tento systém tvořit úspory a postupně tak uhradí deficit vytvořený za předchozí období. V případě rodin s dětmi bude poměr vlastních odvodů a příspěvků do solidárního systému zvyšován ve prospěch vlastních odvodů vždy o 2 procentní body za každé vychovávané dítě až do výše 60% (maximální počet dětí je tedy 5). Odvody do solidárního systému se tak sníží na 40%. Co se týče odvodů za nezaměstnané osoby, bude stát platit za tyto osoby důchodové pojištění ve výši 12,5% minimální mzdy, aby tak byl zajištěn nárok na státní důchod. Tyto platby budou poskytovány v maximální výši 1 roku. Snaha nezaměstnaných tak bude tento stav co nejdříve opustit, aby byl zajištěn přísun peněz penzijní spořitelně. Penzijní spořitelny tak budou shromažďovat finanční prostředky jednotlivých plátců na jejich individuálních účtech (obdoba penzijních fondů 3 druhy) a dále je zhodnocovat podle předem stanovených kritérií. Ty budou odpovídat době, která zbývá do odchodu do důchodu. U osob, kterým zbývá do odchodu do důchodu více než 15 let to bude dynamický fond, mezi 15 5 rokem vyvážený fond a méně než 5 let fond konzervativní. Při dosažení této doby se tak budou více rizikové fondy překlápět do méně rizikových tak, aby s přibližováním důchodového věku klesalo riziko kolísání tohoto fondu. Kritéria dynamického fondu jsou: 70% investice do akcií, 20% dluhopisy, 10% nástroje peněžního trhu. Výnosnost tohoto typu fondu však nesmí klesnout pod úroveň 60% ostatních Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 18

19 penzijních spořitelen. Pokud klesnou pod stanovenou mez je třeba zajistit přísnější dohled ze strany státu. U vyváženého fondu jsou pak kritéria: 40% investice do akcií, 30% dluhopisy a 30% nástroje peněžního trhu. Výnosnost tohoto fondu nesmí klesnout pod úroveň 75% výnosnosti ostatních penzijních spořitelen. Konzervativní typ fondu má pak kritéria: 40% dluhopisů a 60% nástrojů peněžního trhu. Výnosnost tohoto fondu nesmí klesnout pod úroveň 90% výnosnosti ostatních penzijních spořitelen. Přechody mezi penzijními spořitelnami jsou možné, nejdříve však po jednom roce od předchozí změny. Administrativní náklady přechodu klienta nese v plné výši nová penzijní spořitelna. Pokud počet klientů penzijní spořitelny klesne pod 30% průměru všech penzijních spořitelen, potom se peněžní prostředky této penzijní spořitelny převedou na jinou penzijní spořitelnu. Kontrola penzijních spořitelen spočívá v pravidelném čtvrtletním auditu, jednou za rok je pak audit proveden i jinou auditorskou společností. Jedenkrát za pět let musí být tato auditorská společnost změněna. Opakovaný audit je po této změně možný. Česká národní banka pak svým speciálním útvarem provádí kontrolu a dohled nad celým soukromým penzijním systémem. Vždy po ročním zúčtování daní vyhotoví zaměstnavatel nebo OSVČ penzijní evidenční list ve dvou vyhotoveních. Jeden odevzdá zaměstnanci (v případě OSVČ si ho ponechá) a druhý odevzdá na okresní správě sociálního zabezpečení. Ta ho předá útvaru České národní banky z důvodů kontroly výše sražených důchodových plateb a příchozích plateb na jeho individuální účet u penzijní spořitelny. V případě bankrotu penzijní spořitelny jsou peníze převedeny na novou penzijní spořitelnu, z objemu spravovaných aktiv nejsou odčerpány žádné peníze z důvodů odděleného hospodaření penzijní spořitelny od ostatních činností. Garance návratnosti finančních prostředků je tak velmi vysoká, to zvyšuje důvěryhodnost tohoto systému. Při odchodu do důchodu tyto penzijní spořitelny mohou vyplatit až 20% celkových prostředků individuálního účtu jednorázově, zbytek se bude dále zhodnocovat a z takto navyšovaných prostředků (zamezení znehodnocení peněz inflací) bude pak vyplácena doživotní renta s přihlédnutím k úmrtnostním tabulkám mužů a žen. V případě smrti účastníka jsou peněžní prostředky předmětem dědického řízení. Z tohoto důvodu tedy nebudou existovat vdovské Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 19

20 (vdovecké) důchody. Při přechodu na nový sytém tak budou tyto důchody vypláceny jen dočasně, a to ve výši 20% přiznaného důchodu. Posledním třetím pilířem, který je zcela dobrovolný, pak bude forma spoření do klasických penzijních fondů a prostřednictvím životního pojištění. Tento typ spoření stát nadále podporuje. Předpokládá se i s jinými formami zajištění (zejména investice). Chování subjektů v tomto třetím pilíři však nelze spolehlivě odhadovat Reforma sociální oblasti a trhu práce Na reformu penzijního systému se nemůžeme dívat jako na jeden izolovaný problém. Spolu s takto výraznými změnami musí být provedeny i úpravy v jiných než důchodových oblastech a to zejména v oblasti sociálních dávek a také pracovního trhu. V tomto případě se již bude jednat zejména o parametrické změny stávajících nastavení těchto systémů. Tento model jak již bylo uvedeno zvýhodňuje rodiny s dětmi. Tato skupina je často postižena nedostatkem peněžních prostředků a je tak zvýhodněna formou přesunu části prostředků na svůj individuální účet na úkor odvodů do solidárního systému. Na druhé straně je však třeba zajistit i bezproblémové začlenění osob před důchodovým věkem do pracovního procesu, a to zejména dostatečnou informovaností o volných pracovním místech. Jednou z možností je i podpora pracovních příležitostí ve formě snížené sazby daně z příjmů nejen pro samotné důchodce a pro osoby v předdůchodovém věku, ale také pro jejich zaměstnavatele. Samozřejmostí je i jejich začlenění do společnosti jako celku, tak aby pro ně stáří nebylo přítěží, ale normální životní etapou. Zvyšující se podíl samofinancování má tak pozitivní dopad na trh práce, a to v podobě intenzivnějšího hledaní zaměstnání v případě jeho ztráty, protože důchod jedince je z velké části závislý na jeho odvodech v průběhu produktivního života. Důležitou vidím také podporu státu mladým lidem, kteří se ještě neúčastní pracovního procesu v plné výši, ale pracovní trh je pro ně jen formou získání dodatečných příjmů (například v období studia). Tuto skupinu lidí je vhodné podporovat v oblasti daňových úlev (například do ročně nebudou tyto příjmy zdaněny) a budou podléhat jen odvodům do penzijní spořitelny. Důležitý je právě návyk mladého člověka pracovat. V této oblasti je tak podpořen odvodem veškerých peněžních prostředků na vlastní individuální účet. Návrh koncepce penzijní reformy v ČR 20

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému

Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Zavedení pravidelného výzkumu veřejného mínění o českém důchodovém systému Závěrečná zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR projekt HR140/05 12. června 2006 Fakta na dosah 1 Firma je zapsána

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Co přinese důchodová reforma 1. dlouhodobě udržitelný důchodový systém 2. dlouhodobě solidní úroveň důchodů 3. větší spravedlnost 4. důchody nebudou

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDČASNÝCH DŮCHODŮ A PŘEDDŮCHODŮ DO ROKU 2065 Zuzana Mačková Martina Miskolczi Abstrakt Předčasné důchody mají v České republice již dlouholetou tradici, může si o ně zažádat osoba nejdříve

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA

NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY DŮCHODOVÁ REFORMA 1 Způsob práce skupiny důchodová reforma Východisko: materiály PES z června 2010 Pracovní skupina rozšířena o externí členy 6 schůzek pracovní skupiny v

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

1- Základní informace o důchodovém systému

1- Základní informace o důchodovém systému 1- Základní informace o důchodovém systému Počet všech důchodů (březen 2014) 3 569 000 důchodců 2 859 000 starobních důchodců 2 332 000 z toho krácených pro předčasnost 549 000 z toho před věkovou hranicí

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

30. března 2011 Lenka Fialková

30. března 2011 Lenka Fialková Důchodová reforma 30. března 2011 Lenka Fialková Důvody reformy Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95% příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) velmi solidární/rovnostářský

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

9 Financování sociálního zabezpečení

9 Financování sociálního zabezpečení 9 Financování sociálního zabezpečení Obsah : 9.1 Principy a modely sociálního zabezpečení. 9.2 Metody sociálního zabezpečení. 9.3 Způsoby financování sociálního zabezpečení. 9.4 Systémy financování sociálního

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Rada seniorů České republiky, o.s.

Rada seniorů České republiky, o.s. Rada seniorů České republiky, o.s. Návrh na přijetí zákona o minimálním starobním důchodu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o důchodovém

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

V kolika půjdeme do důchodu aneb co lze vyčíst z demografického vývoje?

V kolika půjdeme do důchodu aneb co lze vyčíst z demografického vývoje? V kolika půjdeme do důchodu aneb co lze vyčíst z demografického vývoje? Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Změny v demografickém chování populace ČR po roce 1989 Změny v přístupu k manželství

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

9 Programové prohlášení nové vlády

9 Programové prohlášení nové vlády 9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění:

~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Tabulka potřebné doby pojištění: ~ 1 ~ DŮCHODOVÁ PROBLEMATIKA 2010-2013: Důchodový věk, předčasný starobní důchod a předdůchod: U starobního důchodu se v roce 2010 podstatně změnilo ustanovení 29 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění

Více