Roční zpráva Puncovního úřadu zpracovaná podle vyhlášky č. 323/2005 Sb. za rok a) Puncovní úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva Puncovního úřadu zpracovaná podle vyhlášky č. 323/2005 Sb. za rok 2006. a) Puncovní úřad"

Transkript

1 Roční zpráva Puncovního úřadu zpracovaná podle vyhlášky č. 323/2005 Sb. za rok 2006 a) Puncovní úřad Sídlo a korespondenční adresa: Kozí 4/748, Praha 1 Telefon: (příjem/výdej-receipt/issue), (automatická ústředna-exchange) FAX: Webové stránky: IČ: Úřední hodiny pro veřejnost: PO: ÚT: ST: ČT: PÁ: * * V pátek otevřeno od pouze pro příjem starého zboží od firem (starožitnosti, bazary, zastavárny, galerie).

2 b) Způsob zřízení zřizovatele Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Je zřízen zákonem ČNR č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 157/2006 Sb.), z něhož také vyplývají jeho oprávnění a povinnosti. Hmotná úprava puncovnictví je obsažena v zákoně č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 19/1993 Sb., zákona č. 127/2003 Sb. a zákona č. 157/2006). Puncovní úřad je organizační složkou státu. Nadřízeným orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. c) Organizační struktura: (viz. příloha č. 1 organizační schéma Puncovního úřadu) Činnost Puncovního úřadu je dána 4 zákona č. 19/1993 Sb. 1. vykonává puncovní kontrolu a puncovní inspekci, 2. přiděluje a zrušuje výrobní značky výrobcům tuzemského zboží a přiděluje a zrušuje odpovědnostní značky obchodníkům dovážejícím cizí zboží, 3. vede seznam registrovaných slitin z drahých kovů, 4. vydává, popřípadě odebírá výrobcům slitin drahých kovů osvědčení o další odborné způsobilosti a vydává osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin, 5. rozhoduje o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky, 6. ověřuje ryzost dentálních drahých kovů a slitin při ražbě českých mincí z drahých kovů, 7. na žádost ověřuje ryzost lístkového zlata nebo stříbra a jiných věcí z drahých kovů, 8. na žádost provádí expertní činnost v oboru puncovnictví, zkoušení a analytické chemie drahých kovů a hospodaření s drahými kovy, 9. nakládá s výrobky a věcmi z drahých kovů, které stát nabyl podle zvláštních předpisů nebo na základě mezinárodních smluv, 10. vyjadřuje se k návrhům československých norem v oboru zkoušení a analytické chemie drahých kovů, 11. ukládá pokuty podle puncovního zákona, 12. plní další úkoly vyplývající ze zvláštních právních předpisů. d) Základní personální údaje viz. tabulka příloha č

3 e) Majetek Puncovního úřadu Investiční majetek ke dni v Kč 013 DNM - software , DDNM - drobný nehmotný majetek , DHM - budovy, haly, stavby , DHM - samostatné movité věci a soubory , DDHM - drobný hmotný majetek ,62 třída 0 celkem ,65 Materiálové zásoby ke dni v Kč 112 materiál na skladě (OPV) ,81 třída 1 celkem , rezervní fond , účet FKSP , depozitní účet , ceniny (kolky) 0,00 pohledávky celkem ,06 závazky celkem ,00 Rozpis pohledávek a jejich stav k v Kč 314 poskytnuté provozní zálohy , pohledávky za příjmy , ostatní pohledávky ,76 pohledávky celkem ,06 Rozpis závazků a jejich stav k v Kč 325 ostatní závazky ČS (spoření) 2 550, závazky vůči zaměstnancům , zúčtování s institucemi soc. zabezpečení , zúčtování daní ,00 závazky celkem ,00-3 -

4 Majetek se v Puncovním úřadu neodepisuje. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů viz. příloha č. 3 g) Hodnocení a analýza údajů: 1. zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů v průběhu roku 2006: Rozpočtové opatření č. 1 Navýšení neinvestičních rozpočtových výdajů o tis. Kč. Z této částky bylo tis. Kč určeno na úhradu výdajů na úklid pracovišť Puncovního úřadu, který se zajišťuje od ledna 2006 dodavatelsky. 180 tis. Kč bylo určeno na úpravu prostor Puncovního úřadu (vymalování místností a chodeb, výměna starého nábytku na chodbách, nátěry oken). 220 tis. Kč bylo určeno na kompletní výměnu systému zabezpečení a zavírání vstupních dveří do místnosti příjmu Puncovního úřadu. Rozpočtové opatření č. 2 Navýšení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o částku 950 tis. Kč, z důvodu narůstající složitosti vykonávaných činností, včetně nárůstu nových úkolů. Nárůst povinného pojistného placené zaměstnavatelem o 333 tis. Kč a převod do FKSP 19 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 3 Navýšení neinvestičních věcných výdajů o tis. Kč. Z této částky byly tis. Kč určeny na úhradu vyšší ceny energií, PHM, zvýšenou potřebu školení a jazykového vzdělávání pracovníků, na opravy vzduchotechniky, na další potřeby spojené s pořádáním oslav 200-letého výročí puncovnictví v Čechách a konání mimořádného zasedání AEAO a Konvenci. Částka ve výši 450 tis. Kč byla určena k řešení havarijního stavu střechy na objektu v Jablonci nad Nisou. Současně se snižovaly neinvestiční výdaje v ISPROFINu o tis. Kč, vzhledem k úspoře výdajů. Rozpočtové opatření č. 4 Navýšení celkových neinvestičních věcných výdajů o částku 350 tis. Kč. Prostředky byly určeny na opravy laboratorní pece, celkovou opravu dveří a prosklené stěny v budově Puncovního úřadu v Jablonci nad Nisou, na opravy automobilů, opravy krabic určených pro manipulaci zboží, zvýšených cen za plyn, filtrační papír atd. Rozpočtové opatření č. 5 Navýšení celkových neinvestičních věcných výdajů o 200 tis. Kč. Prostředky byly určeny na opravy dorozumívacího zařízení, nákup mikrofonů, nákup formulářů pro příjem zboží. Rozpočtové opatření č. 6 Úprava výše výdajů u jednotlivých investičních akcí přesun finančních prostředků v rámci investic. Dále pak snížení závazného ukazatele limitu výdajů na pohoštění a dary o částku 377 tis. Kč a jejich použití v oblasti materiálních výdajů

5 2. vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech: Příjmy Puncovního úřadu v roce 2006 v tis. Kč 2006 příjmy z činnosti PÚ příjmy nahodilé od organizací a obyvatelstva příjmy z pronájmu nemovitostí 398 příjmy kapitálové - prodej vozidel 30 převod nevyč.pojist. a přepl. za ener.a m. pl. 56 příjmy celkem Rovněž v roce 2006 byly puncovní poplatky za činnost Puncovního úřadu vybírány na základě sazebníku puncovních poplatků vydaného vyhláškou MPO č. 53/2003 Sb. Tato vyhláška vešla v platnost již 1. ledna V celkových příjmech činnosti PÚ jsou zahrnuty příjmy ze zkoušení a označování drahých kovů, tavení a chemických analýz jak od organizací, tak i od občanů. Rovněž jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností a příjmy za prodej řádů, vyznamenání a medailí z majetku státu. Nahodilé příjmy jsou převážně tvořeny vybíráním poštovného za cenné zásilky, prodejem vyhlášek a poskytováním dokumentačních služeb (např. seznamu zlatníků), aukčního prodeje předmětů z komise cenností. Puncovní úřad vybír, formou kolkových známek, správní poplatky za přidělení výrobních značek, registraci slitin, přiznání živnosti slévání drahých kovů atd. V roce 2006 byly vybrány ve výši ,- Kč. V rozpočtu na rok 2006 byly schváleny příjmy Puncovního úřadu na 58 mil. Kč. Při sestavování návrhu rozpočtu se předpokládalo, že budou v roce 2006 příjmy z puncování stagnovat. K této skutečnosti došlo, ale díky konaným aukcím cenností a prodejem řádů, vyznamenání a medailí z majetku státu se ukázalo, že je možné původní schválený rozpočet splnit. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k převýšení příjmů o 5,562 mil. Kč. Skutečné celkové příjmy nakonec dosáhly hodnoty 63, 611 mil. Kč, ale v porovnání s rokem 2005 byly o 4,361 mil. Kč nižší. Puncovní úřad neuskutečnil v roce 2006 žádný prodej nemovitého majetku. V roce 2006 se prodalo jedno motorové vozidlo Škoda Felicia Combi GLX 1,6 za prodejní cenu Kč, což představuje kapitálové příjmy z prodeje aut. Finanční částky, které Puncovní úřad vybere na pokutách udělených při puncovní inspekci, jsou příjmem Celního úřadu v Praze 1 Veškeré příjmy Puncovního úřadu jsou příjmem státního rozpočtu

6 Výdaje Puncovního úřadu v roce 2006 v tis. Kč 2006 výdaje celkem neinvestiční výdaje z toho: mzdy z toho: OOV 42 pojistné FKSP 540 transfer mezinár.organizacím 164 věcné výdaje investiční výdaje Stejně tak jako v minulých letech byly celkové výdaje čerpány zejména na provozní činnosti při plnění úkolů souvisejících se základními činnostmi Puncovního úřadu. To je zejména na zkoušení a označování zboží z drahých kovů, činnosti puncovní inspekce, vzdělávání zaměstnanců, nákup SW a jeho licencí, přístrojů na zkoušení drahých kovů, pořízení analytických a laboratorních vah, zakoupení serverů a nových služebních automobilů. Nemalé výdaje byly čerpány v souvislosti s oslavami 200 letého výročí samostatného puncovnictví v Čechách, rovněž pak na výdaje související s mimořádným zasedáním AEAO a Konvence HC. Pracoviště Puncovního úřadu (kromě pobočky v Jablonci nad Nisou) jsou umístěna v pronajatých nebytových prostorách. Proto je významnou položkou ve výdajích placení nájemného za tyto prostory a služeb s tím souvisejících (energie, voda, ostraha apod.). Celkové výdaje Puncovního úřadu byly za rok 2006 čerpány ve výši tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen v průběhu kalendářního roku o 3,493 mil Kč. Nevyčerpané finanční prostředky oproti upravenému rozpočtu činily celkem 310 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly ponechány ve prospěch státního rozpočtu. V roce 2006 byly neinvestiční výdaje čerpány ve výši tis. Kč. Z této částky bylo nejvíce čerpáno na mzdy a pojistné celkem tis. Kč. Celková částka, která nebyla vyčerpána na mzdy, činila 42 Kč a pojistné 23 tis. Kč. Tyto částky byly převedeny do státního rozpočtu. Ministerstvo průmyslu předepisuje Puncovnímu úřadu závazný limit počtu pracovníků na každý kalendářní rok. Na tento počet pracovníků má Puncovní úřad přiděleny finanční prostředky na mzdy. Výše platů zaměstnanců je stanovena na základě jejich zařazení a tabulek uveřejněných v nařízení vlády pro pracovníky státní správy. Investiční systémová dotace byla čerpána ve výši tis. Kč. Největší částka tis. Kč byla čerpána na zakoupení nových serverů. Nevyčerpáno zůstalo ,55 Kč. Investiční výdaje v porovnání s rokem 2005 se zvýšily o 550 tis. Kč a neinvestiční výdaje se zvýšily v roce 2006 o tis. Kč. Věcné výdaje, byly čerpány ve výši 19,641 mil. Kč, a zvýšily se v porovnáním s rokem 2005 o 1,987 mil. Kč. Na výdajích, které se oproti roku 2005 zvýšily, se podílely např. výdaje na nákup materiálu. Tato částka se zvýšila o 469 tis. Kč, výdaje za energie se zvýšily o 188 tis. Kč. Výdaje za nákup služeb se zvýšily o tis. Kč. Zde je zahrnuta i položka, která byla použita na nákup služeb v souvislosti s konáním 200 letého výročí ve výši 273 tis. Kč. Ostatní nákupy se zvýšily o 439 tis. Kč

7 Ke snížení věcných výdajů došlo v porovnání s rokem 2005 jen u zcela malého počtu položek, např. u páry (o 4 tis. Kč), telefonů (o 77 tis. Kč), bankovních poplatků (o 78 tis. Kč), cestovného (o 306 tis. Kč), pohonných hmot (o 16 tis. Kč) Výdaje na pracovní cesty byly čerpány v roce 2006 v celkové výši 660 tis. Kč. V roce 2006 byly výdaje na tuzemské pracovní cesty čerpány ve výši 457 tis. Kč. Celkové náklady na zahraniční pracovní cesty činily 203 tis. Kč. V roce 2006 poskytl Puncovní úřad příspěvek na činnost sekretariátu Úmluvy o kontrole a činnost sekretariátu Asociace evropských puncovních úřadů celkovou částkou 164 tis. Kč. Zálohové platby na investiční práce a dodávky nebyly v roce 2006 poskytnuty. Zálohy neinvestičního charakteru byly poskytnuty pouze na tiskoviny. Tyto zálohy jsou průběžně likvidovány po dodání tiskovin. 3. V Puncovním úřadu je 100 % podíl státního rozpočtu na financování činnosti. 4. Rozbor čerpání mzdových prostředků: Mzdové prostředky Puncovního úřadu byly čerpány v souladu se závazným ukazatelem. Ministerstvo průmyslu a obchodu předepisuje Puncovnímu úřadu závazný limit počtu pracovníků na každý kalendářní rok. Na tento počet pracovníků má Puncovní úřad přiděleny finanční prostředky na mzdy. Výše platů zaměstnanců je stanovena na základě jejich zařazení a tabulek uveřejněných v nařízení vlády pro pracovníky státní správy 5. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetků V roce 2006 byla Puncovnímu úřadu poskytnuta systémová investiční dotace v celkové výši tis. Kč. Tato dotace byla vyčerpána na 99,71 %. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši ,55 Kč byly ponechány ve prospěch státního rozpočtu. V porovnání s rokem 2005 byla poskytnutá dotace vyšší o 550 tis. Kč. Finanční prostředky na investiční dotace byly z 59 % použity na zakoupení serverů (4,754 mil Kč), dále pak na zakoupení přístrojů Spectero MIDEX rentgenového testeru na drahé kovy, který pracuje na principu rentgenové fluorescence. Tento přístroj umožňuje zkoušení výrobků z drahých kovů a slitin a to jednou z nejpřesnějších nedestruktivních metod

8 Rozbor čerpání systémové dotace položka popis platby Kč 6111 programové vybavení ,00 z toho: Total Storage Produktivity Center Data , stroje, přístroje a zařízení ,55 z toho: váhy laboratorní a analytické ,50 mikroskop ,05 spectro MIDEX , dopravní prostředky ,00 z toho: 2 automobily Škoda Fabia , výpočetní technika ,90 z toho: servery ,90 switch pro servery ,00 celkem ,45 6. Spolupráce Puncovního úřadu se zahraničím Hallmarking Convention Puncovní úřad spolupracuje s Mezinárodní organizací - Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals (Hallmarking Convention), v překladu - Úmluva o kontrole a označování předmětů z drahých kovů. Sídlo organizace se nachází ve Švýcarsku Ženevě. ČR je právoplatným členem od roku Úmluva byla založena v roce 1972 ve Vídni. Důvodem založení bylo usnadnit export zboží z drahých kovů mezi členskými státy Úmluvy. Zboží vyzkoušené a označené značkou Úmluvy není v importujících členských státech podrobeno zkoušení ani označování. Depozitářem Úmluvy je Švédské království. Pro ČR má členství význam v tom, že zboží označené Puncovním úřadem a vyvážené do členských zemí je obchodovatelné bez dalšího omezení. Výše ročního příspěvku činila v roce EUR, což bylo cca 26 tis. Kč. AEAO Puncovní úřad rovněž spolupracuje s mezinárodní organizací The Association of European Assay Office, v překladu Asociace evropských puncovních úřadů. Sídlo organizace se nachází v Anglii Londýně. ČR je plnoprávným členem od roku Puncovní úřad zastupuje v této mezinárodní organizaci ČR. Asociace je sdružení odpovědných zástupců puncovních organizací nejen z Evropy ale i ostatních zemí. Asociace se zabývá harmonizací puncovní praxe v celém rozsahu oboru a výměnou zkušeností v oblasti zkoušení a označování. Prostřednictvím svých zástupců v EU se podílí na přípravě Direktivy EU pro drahé kovy. Význam pro ČR spočívá v tom, že dochází k sjednocování postupů v oblasti puncovnictví v rámci EU. V roce 2001 bylo rozhodnuto o placení příspěvku členů AEAO na činnost sekretariátu. Výše ročního příspěvku činila v roce ,- CHF, což bylo cca 162 tis. Kč Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC

9 Puncovní úřad zastupuje Českou republiku v mezinárodní normalizaci v oblasti drahých kovů, a to v ISO ve skupině WG 1 TC 174 a v CEN v komisi TC V roce 2006 činily výdaje za zahraniční pracovní cesty 203 tis. Kč. Zahraniční spolupráce Puncovního úřadu sledovala v roce 2006 tyto základní cíle: Práce v rámci Vídeňské konvence (Úmluvy) a Asociace evropských puncovních úřadů, kde Puncovní úřad obhajuje zájmy České republiky. Práce v rámci puncovních úřadů zemí Viszegradské čtyřky, kde od počátku činnosti předsedá český zástupce. Cílem je koordinace práce uvedených úřadů, zvláště otázky spojené s činností úřadů po připojení zemí k EU, zvláště při uznávání punců některých zemí EU. Spolupráce v oblasti rozpoznávání falešných punců. Sledování a rozvoj identifikačních metod v této oblasti se ukazuje jako klíčový zejména po zavedení uznávání punců některých zemí EU po našem připojení k EU. Práce v rámci Puncovní rady, pravidelných pracovních setkání zástupců českého a slovenského Puncovního úřadu, zaměřená na koordinaci postupů v rámci stávající puncovní unie ustanovené po rozdělení ČSFR. V roce 2006 byla obzvláště důležitá jednání koordinující zavedení vzájemného uznávání punců v rámci EU. Spolupráce s ostatními evropskými puncovními úřady formou pracovních setkání odborníků. Došlo k řadě setkání zejména v Polsku, V Maďarsku, Slovensku, Francii, Anglii. Pokračovala a dále se rozšiřovala spolupráce v rámci námi organizovaného systému kruhových analýz LABTEST, jehož se již zúčastňuje více než 6 desítek laboratoří, který je velmi důležitý pro všechny akreditované laboratoře jako součást ověřování kvality jejich práce. 8. K pohybu finančních prostředků v roce 2006 na rezervním fondu nedošlo. Celková částka fondu činí 793 tis. Kč. 9. Puncovní úřad a jeho systém hospodaření: Puncovní úřad je organizační složkou státu. Vedoucí organizační složky státu a jím pověření zaměstnanci jsou oprávněni jednat, v rozsahu vymezeném zákonem, přímo jménem státu. Zaměstnanci v organizační složce státu jsou zaměstnanci státu. Organizační složka státu je oprávněna hospodařit s majetkem státu a závazky z její činnosti jsou přímo závazky státu. Rozpočet Puncovnímu úřadu rozepisuje pro kalendářní rok Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rozpočet je tvořen příjmy, neinvestičními a investičními výdaji

10 h) Příjemci služeb Puncovního úřadu: Služby Puncovní úřad poskytuje pro zákazníky, kterými jsou jak fyzické, tak i právnické osoby. Řada pravidelných zákazníků je zaregistrovaná v seznamu zlatníků Puncovního úřadu

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011 Roční zpráva o hospodaření za rok 211 Červen 211 OBSAH Seznam používaných zkratek... 4 Úvod... 6 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 211... 6

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Předkládá: Ing. Jan Štěpánek Ústřední ředitel ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV.

Více

Objem práce Puncovního úřadu v roce 2004

Objem práce Puncovního úřadu v roce 2004 Jako hlavní a nejdůležitější výstup z činnosti Puncovního úřadu za rok 2004 je možno označit skutečnost, že úřad se úspěšně vypořádal se všemi úkoly, které mu byly uloženy. Veškeré předložené zboží z drahých

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 KAPITOLA 372 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 KAPITOLA 372 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 KAPITOLA 372 RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU KAPITOLY 1. Úvod Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) je zřízena

Více

Investiční dotace v roce 2005. Vnější kontroly. Činnost komise cenností

Investiční dotace v roce 2005. Vnější kontroly. Činnost komise cenností Investiční dotace v roce 2005 Puncovní úřad nečerpal žádné finanční prostředky v rámci programů PHARE. V roce 2005 byla Puncovnímu úřadu poskytnuta systémová investiční dotace v celkové výši 7 460 tis.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

R o č n í z p r á v a 2005

R o č n í z p r á v a 2005 Česká geologická služba - GEOFOND Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2005 Březen 2006 Obsah: Úvod 1 Část 1 - Roční zpráva 2005 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 14. dubna 2014 Č.j.: KPR 2277/2014 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2013 Předkládá: Ing.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Úvodní slovo předsedy Výboru a předsedkyně Dozorčí rady Fondu Přehled právních předpisů 1. Roční účetní závěrka za rok 2011

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014 OBSAH 1. Úvod...3 2. Údaje o majetku...4 3. Zálohové platby...5 4. Bezúplatný převod majetku...5 5. Plnění závazných ukazatelů...6 6. Rozpočtová opatření...7 7. Vyhodnocení příjmů... 10 7.1. Srovnání příjmů

Více

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014...

Obsah Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... Obsah I Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1 Celkové vztahy kapitoly 333 ke státnímu rozpočtu v roce 2014... 4 1.1 Financování v roce 2014... 4 1.1.1 Priority státního rozpočtu... 4 1.1.2 Schválený

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 Zastupitelstvo Zlínského kraje 13. 6. 2012 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne 11. dubna 2011 Č.j.: KPR 2036/2011 PRO JEDNÁNÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY ZA ROK 2010 Předkládá: PhDr.

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více