1. Úvod do deregulace trhu Základní pojmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod do deregulace trhu. 1.1. Základní pojmy"

Transkript

1 Pokyny k realizaci změny dodavatele pro externí obchodníky EPET Tento materiál slouží k lepší orientaci externích prodejců elektřiny a plynu, kteří spolupracují s EP ENERGY TRADING, a.s. (dále EPET). Zabývá se především procesem změny dodavatele, možnostmi ukončení smluvních vztahů a nabídce produktových řad a produktů EPET. 1. Úvod do deregulace trhu 1.1. Základní pojmy Trh s elektřinou i plynem je v současné chvíli zcela otevřen, což znamená, že každý odběratel v ČR si může vybrat svého dodavatele elektřiny a plynu. Vnásledující kapitole budou popsány základní pojmy důležité pro trh s elektřinou a plynem. Dodavatel elektřiny a plynu společnost, která se zabývá prodejem elektřiny a plynu zákazníkům - odběratelům. Určuje cenu komodity (silové elektřiny/plynu), tedy složky která je neregulovaná. Se zákazníkem uzavírá buď Smlouvu na dodávku elektřiny/plynu (bez distribuce) nebo Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu (včetně distribuce). Dodavatel elektřiny nebo plynu musí mít pro svou podnikatelskou činnost platnou licenci na obchod s plynem, které vydává Energetický regulační úřad. Provozovatel distribuční soustavy (elektřina a plyn) společnost, která zajišťuje distribuci elektřiny nebo plynu. Zpravidla vlastní rozvody a tím je pro dané odběrné místo určena (má na distribuci monopol na daném území) a nelze ji změnit. Se zákazníkem uzavírá smlouvu o připojení, případně smlouvu o distribuci. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu smlouva na jejímž základě zákazník uzavírá s dodavatele smluvní vztah na dodávku i distribuci elektřiny/plynu. Dodavatel má s distributorem uzavřenou rámcovou smlouvu na jejímž základě objednává distribuci do odběrného místa zákazníka - náklady na distribuci účtuje dodavatel zákazníkovi ve stejné výši jako distributor. Zákazník tedy dostává pro svůj odběr jednu fakturu. Vpraxi na základě této smlouvy Dodavatel zajistí veškeré služby dodávky elektřiny/plynu tak, aby Zákazník mohl nerušeně odebírat elektřinu nebo plyn a jeho jedinou povinností bylo zaplatit včas za tyto služby. Smlouva o dodávce elektřiny/plynu smlouva, kdy zákazník s dodavatelem uzavírá smluvní vztah pouze na dodávku. Musí mít tedy ještě s příslušnou distribuční společností uzavřenou smlouvu o distribuci elektřiny/plynu. Zákazník dostává 2 samostatné faktury jednu za dodávku od dodavatele, druhou za distribuci od distributora. Smlouva o připojení smlouva uzavíraná mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy, na jejímž základě jsou stanoveny parametry pro připojení odběrné místo do distribuční sítě. VOPDE/VOPDP Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny/plynu upravují podrobnosti smluvního vztahu při dodávce elektřiny/plynu a jsou vždy nedílnou součástí smlouvy. OPDE/OPDP Obchodní podmínky dodávky elektřiny ze sítí vvn a vn /plynu pro velkoodběratele upravují podrobnosti smluvního vztahu při dodávce elektřiny/plynu a jsou vždy nedílnou součástí smlouvy. Složky ceny elektřiny a plynu výsledná cena se skládá z regulované a neregulované složky ceny. Regulované složky ceny (cena za distribuci, daně, regulované poplatky) stanovuje Energetický regulační úřad v Cenovém rozhodnutí a liší se v distribučních územích. Neregulované složky ceny, tedy ceny za dodávku komodity (elektřiny/plynu) stanovuje každý dodavatel individuálně a je předmětem konkurence. Příklad je uveden v následujících tabulkách. Strana 1 (celkem 10)

2 Elektřina 2013, nízké napětí nn do 0,4 kv Složka ceny Podsložka ceny Výše Regulované Cena za distribuci elekrřiny Měsíční plat za příkon Dle distribučního území, sazby a výše hlavního jističe Cena za Dle distribuční sazby dopravenou MWh Cena systémových 132,19 Kč/MWh služeb Cena na podporu 583 Kč/MWh výkupu OZE Cena za činnost OTE 7,56 Kč/MWh Neregulované Cena za dodávku Pevná měsíční cena 50 Kč/měsíc elektřiny za odběrné místo Cena za odebranou elektřinu v MWh Dle produktové řady a produktu Elektřina 2013, velmi vysoké a vysoké napětí vvn a vn Složka ceny Podsložka ceny Výše Regulované Cena za distribuci elekrřiny Měsíční plat za roční rezervovanou napěťové hladiny Neregulované Cena systémových služeb Cena na podporu výkupu OZE Cena za činnost OTE Cena za dodávku elektřiny vn kapacitu Měsíční plat za měsíční rezervovanou kapacitu Cena za dopravenou MWh Cena za překročení rezervované kapacity Cena za překročení rezervovaného příkonu Cena za nevyžádanou dodávku jalové energie Cena za nedodržení účiníku Cena za odebranou elektřinu v MWh Bonusy a příplatky napěťové hladiny napěťové hladiny 4 násobek ceny za roční rezervovanou kapacitu za každou kw překročení 4 násobek ceny za měsíční rezervovanou kapacitu za každou kw překročení Dle příslušného cenového rozhodnutí ERÚ, vysvětlení přesahuje rámec tohoto dokumentu Dle příslušného cenového rozhodnutí ERÚ, vysvětlení přesahuje rámec tohoto dokumentu 132,19 Kč/MWh 583 Kč/MWh 7,56 Kč/MWh Dle produktu a tarifu Dle smlouvy Strana 2 (celkem 10)

3 Plyn 2013, maloodběry - MOdo spotřeby 630 MWh/rok Složka ceny Podsložka ceny Výše Regulované Cena za distribuci plynu Neregulované Cena za činnost OTE Cena za dodávku plynu Pevná cena za odebraný plyn Stálý měsíční plat za kapacitu / pevná roční cena za vypočtenou kapacitu Komoditní část ceny za distribuovaný plyn Stálý měsíční plat Cena za odebraný plyn aktuálního ceníku za MWh Cenového rozhodnutí za v Kč/MWh 2,16 Kč/MWh Dle ceníku v Kč/měsíc Dle produktové řady a produktu v Kč/MWh Plyn 2013 středoodběry a velkoodběry nad spotřebu 630 MWh/rok Složka ceny Podsložka ceny Výše Regulované Neregulované Ceny jsou uvedeny bez DPH Cena za distribuci plynu pro OM s měřením typu C (neprůběhové měření) Cena za distribuci plynu pro OM s měřením typu A, B (průběhové měření) Cena za činnost OTE Cena za dodávku plynu Kapacitní část ceny roční cena za vypočtenou denní pevnou rezervovanou kapacitu Kapacitní část ceny roční / Kapacitní část ceny měsíční cena za sjednanou denní pevnou rezervovanou kapacitu Komoditní část ceny za distribuovaný plyn Stálý měsíční plat Cena za odebraný plyn aktuálního ceníku v Kč/m 3 a den Cenového rozhodnutí za v Kč/m 3 a den Cenového rozhodnutí za v Kč/MWh 2,16 Kč/MWh Dle ceníku v Kč/měsíc Dle produktu v Kč/MWh Daň z elektřiny je stanovena ve výši 28,30 Kč/MWh. Od daně je osvobozena elektřina vyrobená ekologicky šetrným způsobem a dále elektřina dodávaná pro metalurgii, mineralogické postupy, trakce, výrobu elektřiny. Zákazník je povinen předložit dodavateli potvrzení Celní správy, které se daň v celé výši odvádí. Daň z plynu je stanovena ve výši 30,60 Kč/MWh. Od daně jsou osvobozeny domácnosti a na základě čestného prohlášení i domovní kotelny. Jednotarifní sazba pojem se používá v elektřině. Jde o sazby D01d, D02d pro domácnosti a C01d, C02d a C03d pro podnikatelský maloodběr, kde je veškerá spotřeba na vysokém tarifu (VT). Zvláštní jednotarifní sazba je C62d určena pro veřejné osvětlení. Pro odběrná místa ze sítí vvn a vn se používá produkt Single Dvoutarifní sazba pojem se používá v elektřině. U těchto sazeb se spotřeba rozděluje do vysokého tarifu (VT) a nízkého tarifu (NT). Doba trvání nízkého tarifu záleží na přidělené sazbě: Strana 3 (celkem 10)

4 Domácnosti: D25d, D26d, 8 hodin D35d 16 hodin D45d 20 hodin D55d, D56d 22 hodin D61d nízký tarif běží od pátku 12 hodin do neděle 22hodin Podnikatelský maloodběr: C25d, C26d 8 hodin C35d 16 hodin C45d 20 hodin C55d, C56d 22 hodin Dvoutarifní sazbě je přizpůsoben i elektroměr (2 číselníky) a spínání se zajišťuje pomocí tzv. Hromadné dálkové ovládání (HDO, spínací hodiny), jehož přijímač má zákazník nainstalovaný před elektroměrem. Cena se mezi VT a NT rozúčtovává na základě odečtených hodnot na elektroměru. Změnou dodavatele se na spínání nízkého tarifu nic nemění. Veškerá pravidla určuje distributor, který i po změně dodavatele je stále stejný. Velkoodběratelé - odběrná místa ze sítí vn: Double platnost VT v pracovní dny od 6:00 do 22:00, v ostatních hodinách NT Double Plus platnost VT v pracovní dny od 6:00 do 20:00, v ostatních hodinách NT Double Season, Double Season Plus Léto platí v měsících duben až září, Zima platí v měsících leden až březen a říjen až prosinec Energetický zákon zákon 458/2000 sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ke kterému bylo postupně doplněno několik změn. Poslední významná změna proběhla v roce 2011 úpravou 211/2011 sb., která mimo jiné významně posiluje práva zákazníka při odstoupení od smlouvy. Vyhláška o pravidlech trhu Vyhláška 541/2005 sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona. Navazuje na energetický zákon a upravuje např. podmínky přístupu k přenosové soustavě, postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku nebo pravidla tvorby přiřazení a využití typových diagramů dodávek elektřiny. Dále termíny a postup výběru dodavatele elektřiny, postupy přerušení nebo omezení dodávek elektřiny a postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance. Vyhláška 365/2009 sb. o pravidlech trhu s plynem. Podobně jako v předchozí vyhlášce jsou zde stanoveny pravidla přístupu kpřepravní a distribuční soustavě a k zásobníku plynu, postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku nebo pravidla tvorby, přiřazení a využití typových diagramů dodávek plynu. Dále také termíny a postup při změně dodavatele plynu, postupy přerušení, omezení nebo obnovení dodávek plynu a postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance. ERÚ Energetický regulační úřad byl zřízen energetickým zákonem a do jeho působnosti patří hlavně: regulace cen podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí šetření soutěžních podmínek podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích Strana 4 (celkem 10)

5 výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích OTE Operátor trhu vznikl také na základě energetického zákona v roce 2001 a má na starosti organizaci krátkodobého trhu s plynem a elektřinou a zpracovávání bilancí nabídek a poptávek na dodávku a odběr elektřiny/plynu. Vyhodnocuje také odchylku mezi skutečnými a sjednanými dodávkami elektřiny/plynu na celém území státu a vyhodnocení pak předává jednotlivým subjektům zúčtování a provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy Ještě než začnete Na jaké věci je potřeba si dát pozor, aby vyplnění formulářů a práce na výpovědi stávající smlouvy nebyla zbytečná a předešlo se negativní zkušenosti zákazníka. Platnost smlouvy pokud se nejedná o odstoupení od smlouvy z důvodu zvýšení ceny nebo změny obchodních podmínek (aktuální přehled změn poskytne EPET)je ideální pokud má zákazník k dispozici současnou smlouvu. Zde naleznete, zda se jedná o smlouvu na dobu neurčitou (zpravidla 3 měsíční výpovědní doba) nebo smlouvu na dobu určitou. V případě smlouvy na dobu určitou, kdy platnost stávající smlouvy je ještě více jak 4 měsíce, nemá smysl vyplňovat Žádost smlouvu, jelikož EPET nebude moci požádat o změnu dodavatele. Pokud nemá zákazník smlouvu k dispozici je nejlepší si údaje vyžádat prostřednictvím Zákazníka od jeho stávajícího dodavatele, který by mu je měl bezodkladně poskytnout. Změna dodavatele je možná k libovolnému datu. Smlouvy pro velkoodběratele jsou téměř výhradně uzavírány na dobu určitou, bez možnosti výpovědi. Prolongace smluv pokud zákazníkovi končí smlouva na dobu určitou je potřeba se podívat do smlouvy popř. VOPDE/P, jak dlouho před prolongací smlouvy je potřeba oznámit, že si zákazník prolongaci nepřeje. U EPET je to 1 nebo tři měsíce, ale jsou obchodníci, kteří mají až 6 měsíců. Výpověď ze strany zákazníka stává se, že zákazník si výpověď podá sám a těsně před ukončením smlouvy začne shánět nového dodavatele. Zde je třeba počítat, že EPET potřebuje na realizaci změny dodavatele alespoň 14 pracovních dnů (4 PD EPET + 10 PD změna v systému OTE). Změna dodavatele s přepisem tento proces je obecně nejrychlejší změnou dodavatele. Pozor ale na termíny dodavatelů. Většina dodavatelů chce podklady pro přepis s předstihem 30 dnů, RWE 35 dnů. Strana 5 (celkem 10)

6 1.3. Časté otázky Kolik bude změna dodavatele stát? Naše společnost si v souladu se zákonem neúčtuje žádné poplatky spojené ať už se změnou dodavatele, nebo s řádným ukončením smluvního vztahu. Budu muset provádět změny v elektroinstalaci nebo přípojce plynu? Bude mi vyměněn elektroměr nebo plynoměr? Jelikož měníte dodavatele energií nikoliv distributora, tak se v instalacích nic nemění. Zůstává elektroměr, HDO, plynoměr, které má u Vás distributor nainstalované. Jediné co je potřeba hlídat je odečet elektroměru/plynoměru v den změny dodavatele. Někteří distributoři provádějí odečet sami, většina ho ale provádí odhadem. Proto vždy doporučujeme, aby zákazník předchozímu dodavateli odečet nahlásil. U plynu platí lhůta do druhého pracovního dne do 10:00 a u elektřiny 5 pracovních dnů. Bude mi při změně dodavatele elektřiny zachována distribuční sazba? Ano, sazba je přiznávána distributorem, který se nemění. Jakým způsobem se sjednávají rezervované kapacity pro odběrná místa z vvn a vn / velkoodběry? Způsob sjednávání kapacit je popsán podrobně v OPDE / OPDP. Jak dlouho trvá změna dodavatele? Počátek dodávky od naší společnosti závisí na ukončení Vašeho stávajícího smluvního vztahu s původním dodavatelem, tedy na délce výpovědní doby smlouvy na dobu neurčitou nebo termínu ukončení smlouvy na dobu určitou. U smlouvy na dobu neurčitou je standardní výpovědní lhůta tři měsíce. Jak často budu dostávat fakturu? Faktury budete dostávat zpravidla jednou za rok v závislosti na pravidelném odečtu provozovatele distribuční soustavy (bude zachován stávající cyklus). Fakturačním obdobím pro odběrná místa z vvn a vn / velkoodběratele je vždy kalendářní měsíc. Kdy odesíláte upomínku? Orientační termíny zasílání upomínek jsou 1. upomínka po 7-14 dnech, 2. upomínka po dnech, třetí upomínka po dnech, 4 upomínka po 61 dnech. Co budu dělat v případě poruchy? V případě poruchy elektřiny nebo plynu můžete kontaktovat zákaznický servis EPET nebo přímo poruchovou linku příslušného provozovatele distribuční soustavy (plyn 1239), který odstranění poruchu zajistí. Jakou si mohu zvolit frekvenci záloh? Jako zákazník EPET si můžete vybrat z měsíční nebo kvartální frekvence záloh. Pro velmi malé odběry nebo u něterých smluv pro velkoodběratele umožňujeme nastvení bez záloh. Obdržím přeplatek na faktuře zpět nebo jej EPET používá na další? Pokud Vaše vyúčtování skončí přeplatkem, odesílá jej EPET zpět na účet zákazníka do 14-ti dnů od vystavení faktury. Strana 6 (celkem 10)

7 2. Produktové řady a produkty EPET 2.1. Domácnosti - elektřina Produktová řada KLASIK varianta Partner je určená pro zákazníky z řad domácností. Dělí se díle na produkty, které souvisejí s jednotlivými sazbami pro domácnosti. Smlouva se sjednává na 24 měsíců. Ceníky se standardní variantou a všemi nabízenými produkty, včetně dalších např. distribučních podmínek jsou vždy ke stažení na Pokud je v rámci smlouvy dojednán jiný ceník, dostává provizní partner webovou stránku, kde tento ceník nalezne. Ceník opět obsahuje všechny podmínky Domácnosti plyn Produktová řada KLASIK varianta Partner je určena pro domácnosti. Na rozdíl od elektřiny jsou ceníky rozděleny po jednotlivých distribučních územích ČR, takže existuje celkem 6 ceníků. Smlouva se sjednává na 24 měsíců a je účinná datem zahájení dodávky. Ceníky po distribučních územích najdete na Pokud je v rámci smlouvy dojednán jiný ceník, dostává provizní partner webovou stránku, kde tento ceník nalezne Firmy Elektřina standardní ceník Produktová řada KLASIK varianta Partner určená zákazníkům na nízkém napětí. Zpravidla se jedná o podnikatelský maloodběr. Podobně jako u domácností je i u firem dělení na jednotlivé produkty souvisejícími s distribuční sazbou. Smlouva se sjednává na 24 měsíců nebo na neurčito. Ceníky se všemi nabízenými produkty, včetně dalších např. distribučních podmínek jsou vždy ke stažení na Ceník je určen především pro odběry do 100 MWh/rok. Pokud je v rámci smlouvy dojednán jiný ceník, dostává provizní partner webovou stránku, kde tento ceník nalezne. Ceník opět obsahuje všechny podmínky Firmy plyn standardní ceník Produktová řada KLASIK varianta Partner je určena pro maloodběratele plynu z řad firem s roční spotřebou do 630 MWh. Ceník pro firmy je totožný s ceníkem pro domácnosti. Smlouva se sjednává na 24 měsíců a je účinná datem zahájení dodávky. Pokud je v rámci smlouvy dojednán jiný ceník, dostává provizní partner webovou stránku, kde tento ceník nalezne. Ceník opět obsahuje všechny podmínky Firmy individuální ceník Pro odběry nad 100 MWh/rok sestavuje EPET na vyžádání zákazníka individuální cenu, která vychází z aktuální ceny elektřiny a plynu na trhu a může být sjednána až na 2 roky dopředu. Zákazník si musí vždy o individuální cenovou nabídku požádat. Cenová nabídka má omezenou platnost. Během této doby musí zákazník, pokud ji chce akceptovat, doručit podepsanou smlouvu s EPET. Popsaný postup platí pro obě komodity. Strana 7 (celkem 10)

8 2.6. TOP Tato produktová řada je určena pro zákazníky, kteří jsou napojení na VN nebo VVN a u plynu zákazníkům se spotřebou nad 630 MWh. Pro vytvoření cenové nabídky je vždy zapotřebí dodat: Název a IČ zákazníka Adresa zákazníka Počet a specifikace odběrných míst (pokud možno EAN, EIC a adresy) Současný dodavatel V případě, že zákazník ještě nezměnil dodavatele, též ověřit, zda má zákazník uzavřenu smlouvu o připojení V elektřině pokud zákazník nemá smlouvu o připojení, ověřit, zda je vlastníkem trafostanice. Pokud není vlastníkem jedná se o tzv. falešné B, do kterého se nemůže dostat jiný dodavatel V plynu pokud zákazník nemá smlouvu o připojení a má instalované měření typu A, vystavuje se nebezpečí, že distributor neuzná změnu hodnoty denní pevné rezervované kapacity V elektřině dodat soubor s hodinovými hodnotami odběru za období uplynulých 12 měsíců. Může se jednat též o čtvrthodiny (objem dat je pochopitelně větší). Je jedno, zda zákazník dodá ve sloupci nebo v matici, může být v MWh i kwh. V plynu dodat hodnoty spotřeb za jednotlivé měsíce, nejlépe v uplynulém roce. Je jedno, zda jsou hodnoty v MWh, kwh nebo v m 3 Před odesláním poptávky ověřte, zda se nejedná o stávajícího zákazníka EPET! Před odesláním poptávky rovněž komunikujte se zákazníkem, za jakým účelem má být nabídka předložena. Pokud se jedná pouze o průzkum trhu, nebo snahu zákazníka předložením konkurenční nabídky EPET přimět stávajícího dodavatele ke snížení ceny, je lépe se nabídkou dále nezabývat. Pokud bude mít zákazník při projednávání nabídky specifické dotazy, neváhejte nám poslat kontakt, abychom mohli přímo a profesionálně odpovědět. Tyto dotazy se mohou týkat např. způsobu sjednávání distribučních hodnot, specifických požadavků k platebním podmínkám, nebo postupného nákupu. Poptávku zákazníka a další informace zasílejte na ovou adresu Další informace naleznete na 3. Proces změny dodavatele pro maloodběratele a nn Procesem změny dodavatele označujeme soubor kroků, které potřeba učinit od vyplnění formuláře Smlouva o sdružených službách dodávky až po samotné zahájení dodávek do odběrného místa od EPET Standardní změna dodavatele Sepsání Smlouvy a plné moci Pro to, aby změna dodavatele mohla začít je potřeba vždy vyplnit formulář Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu a vpřípadě, že zákazník chce od EPET zařídit i ukončení jeho stávajícího smluvního vztahu, také Plnou moc. V případě samostatných smluv u domácností je tato plná moc součástí formuláře Smlouvy. Tyto dokumenty je potřeba vždy odeslat poštou na adresu EPET. Strana 8 (celkem 10)

9 Každý externí dodavatel obdrží při podpisu smlouvy ID, které vyplňuje u samostatných smluv do hlavičky formuláře a u společných smluv do dolní části vpravo. Pokud bude doručen formulář bez vyplněného ID nelze vyplatit provizi. Formuláře nelze zpracovat, pokud nejsou úplně vyplněny, především je potřeba mít vyplněny údaje o osobě či firmě, včetně data narození/ič a dále údaje o odběrném místě, především EAN/EIC což jsou jednoznačné identifikátory daného OM a nelze bez nich provést změnu dodavatele ani výpověď smlouvy, dále pak u elektřiny sazba, jistič a počet fází. Všechny tyto údaje lze většinou najít na stávající smlouvě i faktuře Další kroky na straně EPET Na základě dodaných formulářů zaeviduje EPET zákazníka do své databáze a pokud zákazník udělil i plnou moc k ukončení jeho stávající smlouvy, provede výpověď smlouvy, dle požadavku zákazníka a podmínek výpovědi jeho dosavadní smlouvy. U smluv na dobu neurčitou je zpravidla výpovědní doba 3 měsíce. Tato výpovědní doba začíná běžet od následujícího měsíce, kdy byla výpověď smlouvy doručena. Jelikož u některých dodavatelů lze vypovědět smlouvu jen písemně, upozorňujeme vždy zákazníky i externí prodejce, aby doručili formuláře pokud možno nejpozději do 23. dne v měsíci. Poté již není možno 100% zaručit doručení výpovědi stávajícímu dodavateli v daném měsíci a proces změny dodavatele se o měsíc prodlouží. Po odeslání výpovědi a v ideálním případě její akceptaci ze strany dosavadního dodavatele (ne všichni však dělají) provede EPET registraci OM na sebe u Operátora trhu. Pokud je i tato operace úspěšná a nedojde k zamítnutí ze strany distributora (důvodem může být smlouva na jiného zákazníka či platná smlouva) nebo původního dodavatele (důvodem může být smlouva na jiného zákazníka, jiná platnost smlouvy než bylo deklarováno nebo zrušení plné moci zákazníkem), začne od zadaného data EPET do OM komoditu dodávat Změna dodavatele na základě zvýšení ceny nebo změny VOPD V případě, že dodavatel zvýší ceny nebo změní smluvní podmínky (VOPD) a Zákazníka adresně informuje (nestačí publikování na webových stránkách Dodavatele) a poučí ho o právu na odstoupení od Smlouvy, má zákazník možnost odstoupit od smlouvy ke dni účinnosti takové změny odstoupení od smlouvy může zaslat také nový dodavatel na základě plné moci. Zároveň pokud dodavatel zákazníka adresně a individuálně neinformoval o těchto změnách, má zákazník možnost změnit dodavatele (odstoupit od smlouvy) i 3 měsíce po účinnosti takové změny. Tento bod se týká všech smluv, kterých se změna dotýká bez ohledu na to, zda je smlouva na dobu určitou či neurčitou. Zákazník si může zvolit i pozdější datum odstoupení od smlouvy (tohoto postupu lze využít např. v případě, kdy není dostatek času na změnu dodavatele). V praxi to znamená, že změnu dodavatele lze realizovat i za kratší dobu než je výpovědní doba smlouvy. Pro realizaci je potřeba opět vyplnit formulář Smlouva o sdružených službách dodávky a Plnou moc. EPET poté provede všechny kroky popsané při standardní změně dodavatele k datu účinnosti změny ceníku nebo VOPD. Pokud se použije pro odstoupení od smlouvy důvod neiformování o změně, tedy realizuje se do 3 měsíců po termínu účinnosti změny, lze změnit dodavatele od 1. následujícího měsíce, pokud odstoupení od smlouvy bylo doručeno 10 dnů před touto změnou. Je však nutné mít na paměti, že na realizaci změny dodavatele je potřeba minimálně 10 pracovních dnů Změna dodavatele s přepisem Pokud v odběrném místě dochází ke změně zákazníka, a nový zákazník chce odebírat elektřinu či plyn od EPET, lze v této situaci provést Změnu dodavatele s přepisem. V praxi to znamená, že původní zákazník ukončí dosavadní smlouvu (pozor na sankce! v současné době je u některých dodavatelů téměř nemožné ukončit smlouvu stávajícího zákazníka bez sankcí jedná se však o problém stávajícího zákazníka nového zákazníka se tento problém netýká) a ke stejnému datu Strana 9 (celkem 10)

10 se v odběrném místě přihlásí nový zákazník, který už má uzavřenou s distributorem smlouvu o připojení a s EPET Smlouvu o sdružených službách dodávky Potřebné dokumenty Původní zákazník Ukončení smlouvy formulář příslušného dodavatele Nový zákazník Elektřina Smlouva o připojení formulář příslušného distributora Žádost Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny formulář EPET Oba formuláře EPET odešle a změnu dodavatele zařídí. Plyn Smlouva o připojení zákazník zařizuje sám např. u RWE jde udělat on line a potvrzenou smlouvu odešle na EPET Žádost Smlouva o sdružených službách dodávky plynu formulář EPET Další kroky na straně EPET Dokumenty EPET zasílá na příslušného dodavatele, který smlouvu ke zvolenému datu ukončí (pozor, musí se respektovat termíny původního dodavatele, většinou 30 dnů předem, u RWE 35 dnů předem) a zároveň EPET zažádá o registraci OM a tedy kontinuálně naváže s odběrem zákazník nový. 4. Proces změny dodavatele pro velkoodběratele a vn Procesem změny dodavatele pro velkoodběratele a vn označujeme soubor kroků, které následují po zaslání závazné objednávky zákazníka. Jedná se o zpracování Smlouvy o sdružených službách dodávky (popř. Smlouvy o dodávce) až po samotné zahájení dodávek do odběrných míst od EPET. Veškeré smluvní dokumenty pro velkoodběratele provádějí zaměstnanci EPET. Činnost externích prodejců v této fázi je v oblasti konzultací se zákazníkem, popř. zprostředkování jednání. Strana 10 (celkem 10)

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ

Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Výpočet elektřiny pro domácnosti od Skupiny ČEZ Příklady výpočtu elektřiny u společnosti ČEZ. Ceny produktů Skupiny ČEZ pro domácnosti na rok 2010 včetně regulovaných cen za dopravu elektřiny. Z jakých

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2014 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2014 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO Strana 1 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/522978 uzavřená mezi: Obchodníkem s elektřinou (na straně jedné): Pražská energetika, a.s. sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2016 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2014 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2017 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa zákazníků a pro předací místa souběžného

Více

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice

Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Energeticko-technický inovační klastr, z. s. se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice Optimalizace velikosti jističů a distribučních sazeb u odběrných míst nízkého napětí elektřiny Zákon 458/2000 Sb.-

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s.

CENÍK. elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE. Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. CENÍK elektrické energie EA - 01 / 2011 - EE Dodavatel: ENERGOAQUA,a.s. Platnost od: 1.1.2011 Zpracovala: Miloslava Matějková vedoucí EPO Schválil: Ing. Oldřich Havelka generální ředitel a.s. Základní

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2015

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, platné od 1. ledna 2015 č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,sleva 11%, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2014 pro zákazníky kategorie Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2015 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2017

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. ledna 2017 Ceník č.1/2017/zp/modom/gasnet/bez kapacitní složky Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky, né od 1. ledna 2017 Tyto prodejní jsou né pro všechna

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, platné od 1.

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, platné od 1. č.2/2016/zp/modom při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro rodiny s malými dětmi, né od 1. května 2016 Tyto

Více

Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny.

Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny. Z jakých složek se skládá celková cena za dodávku elektřiny? Celková cena za dodávku elektřiny se skládá ze dvou základních složek 1) ceny silové elektřiny a 2) ceny za distribuci elektřiny. 1) Cenu silové

Více

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie D Domácnosti Produktová řada Elektřina

Více

Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská, a. s. č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. května 2016

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,bez kapacitní složky ceny, platné od 1. května 2016 č.2/2016/zp/modom při využití produktu Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,, platné od 1. května 2016 Tyto prodejní jsou platné pro všechna odběrná místa a pro předací

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Jistota, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie C - podnikatelé Platnost ceníku od 1. 1. 2013 Ke stažení na: www.eeikasafranek.cz Společnost EEIKA

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, platné od 1. září 2016

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, platné od 1. září 2016 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu,,senior+, né od 1. září 2016 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Regulovaná složka ceny je tvořena:

Regulovaná složka ceny je tvořena: č. 1/2015/ZP/MODOM Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., při využití produktu Sleva pro Seniory od 65 let a držitele průkazu ZTP/P, né od 1. ledna 2015 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, platné od 13. června 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., produkt Družstevník, né od 13. června 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt 2v1, platný od 1. 10. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. platný od 1. 1. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž

Více

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN

Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN IČ: 276 43 191 www.forumliberec.cz/lds Smlouva o připojení a poskytování distribuce elektřiny do odběrného zařízení k lokální distribuční soustavě ze sítí NN Č. smlouvy: číslo uzavřená mezi: Provozovatel

Více

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249

Zákazník Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33, Křížkovského 300/33, 603 00 Brno 3, číslo účtu: 3004043001/5500, IČ: 28267249 E.ON Energie, a.s. - F. A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Společenství vlastníků jednotek Křížkovského 33 Sejkorova 2725/24 636 00 Brno 36 E.ON Energie, a.s. Kontaktní adresa Středisko služeb

Více

Přehled produktů a cen

Přehled produktů a cen E.ON Energie, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice www.eon.cz Přehled produktů a cen elektřiny společnosti E.ON Energie, a.s. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé Produktová řada StandardPower

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Firma+, platný od 1. 1. 2017 Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt Senior+ (Elektřina), platný od 1. 9. 2016 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina) platné

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2012 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2012 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Nákup elektrické energie a zemního plynu pro nezávislé sdružení obcí a příspěvkových organizací

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Nákup elektrické energie a zemního plynu pro nezávislé sdružení obcí a příspěvkových organizací ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K ÚČ ASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI Podlimitní veřejnou zakázku realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s.

Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s. 12 E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s. Přehled sazeb a cen E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 distribuce

Více

I. Všeobecné podmínky

I. Všeobecné podmínky Cenové rozhodnutí ERÚ č. 27/2003 ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny a podmínky pro dodávku elektřiny chráněným zákazníkům ze sítí vysokého napětí - kategorie B Energetický

Více

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Strakatého 2720/2, 636 00 Brno E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Ing. Petr Doležal Sejkorova 2725/24 Brno 36 636 00 Brno Zákazník Ing. Petr Doležal, Sejkorova 2725/24, Brno 36, 636 00 Brno číslo účtu:

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí ERÚ č. 14/2005 ze dne 30. listopadu 2005, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU

ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU ODBĚR ELEKTRICKÉ ENERGIE A ZEMNÍHO PLYNU adresa: Univerzita Karlova v Praze Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1 DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, spol. s r.o. Sladkého 13, 617 00 Brno Tel.: 545 110 141 Fax: 545

Více

Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina

Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina Uzance průmyslových a ostatních komodit elektřina Předmět a místo plnění Předmětem burzovního obchodu je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst zájemce s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. listopadu 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie D Domácnosti. distribuce elektřiny E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Vyúčtování bylo provedeno za období od do : Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem , ,44

Vyúčtování bylo provedeno za období od do : Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem , ,44 E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice HORNI NEMCI 90 687 64 HORNI NEMCI Zákazník, Horní Němčí 90, 687 64 Horní Němčí číslo účtu: 163968833/0300, IČ: 46256466 Faktura za elektřinu

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2013 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2013 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence na obchod

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2010 Tyto prodejní jsou platné pro všechny zákazníky, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě Pražské plynárenské Distribuce,

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Klimkovice a jeho organizace na rok 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu realizované výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014

Tisková zpráva. k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 29. listopadu 2013 Tisková zpráva k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 3/2013 ze dne 27. listopadu 2013, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu pro rok 2014 Energetický regulační úřad v souladu se

Více

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem -230,15-278,48. Přeplatek 279,00 *) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad.

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Celkem (Kč) Faktura celkem -230,15-278,48. Přeplatek 279,00 *) Na tyto zálohy byl již plátcům DPH vystaven daňový doklad. E.ON Energie, a.s. - F.A. Gerstnera 2151/6-370 49 České Budějovice Zákaznické číslo: 5100019859 a ) Jungmannova 968 664 34 Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim číslo účtu: 22824641/0100, IČ: 00281964 Opravná

Více

Jestliže se jedná o přepis odběrného místa zemního plynu, nezapomeňte vyplnit tabulky Využívané plynové spotřebiče a Typ nemovitosti.

Jestliže se jedná o přepis odběrného místa zemního plynu, nezapomeňte vyplnit tabulky Využívané plynové spotřebiče a Typ nemovitosti. Vážená paní, vážený pane, obsahem tohoto dokumentu jsou formuláře pro přepis odběrného místa v rámci naší společnosti na nového odběratele. Níže uvádíme stručný postup pro správné vyplnění všech formulářů.

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. listopadu 2011 Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. listopadu 2011 Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence na distribuci plynu a licence

Více

Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s.

Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s. Přehled sazeb a cen za distribuci elektřiny E.ON Distribuce, a. s. pro odběratele kategorie C (maloodběr podnikatelů) odebírající elektřinu ze sítí nízkého napětí Platnost od 1. 1. 2010 Ceny jsou uvedeny

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu Číslo smlouvy Pro odběrné místo Ulice č. popisné/parc. č. orientační patro

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. Přehled sazeb a cen E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 distribuce

Více

SOUHRNNÁ FAKTURA ZA ELEKTŘINU

SOUHRNNÁ FAKTURA ZA ELEKTŘINU SOUHRNNÁ FAKTURA ZA ELEKTŘINU Není daňovým dokladem Strana 1/13 Skupinový účet 3900 2401 Zákazník 3000212015 Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9- U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Společenství pro

Více

Terra Group Investment, a.s. Korespondenční a kontaktní adresa: Karolíny Světlé 716/1, Brno telefon:

Terra Group Investment, a.s. Korespondenční a kontaktní adresa: Karolíny Světlé 716/1, Brno telefon: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K ÚČASTI V ELEKTRONICKÉ AUKCI Druh zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu v předpokládané hodnotě 1 266 000 Kč NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Nákup elektrické energie a zemního plynu

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu (dále jen Smlouva )

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu (dále jen Smlouva ) Smlouva o sdružených službách dodávky plynu (dále jen Smlouva ) Číslo Smlouvy: CPTSM-139829 Produktová řada: TOP Produkt: Fix 100 % s tolerancí Dodavatel EP ENERGY TRADING, a.s. se sídlem Praha 1, Klimentská

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. č

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny. č Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9000001285 Smluvní strany: 1 ) Dodavatel : Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 zastoupená: IČ: 282 44

Více

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,

(3) Měření elektřiny se člení na a) přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory, Částka 31 Sbírka zákonů č. 82 / 2011 Strana 851 82 VYHLÁŠKA ze dne 17. března 2011 o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s.

Přehled sazeb a cen. pro zákazníky kategorie C Podnikatelé. distribuce elektřiny. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba - elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba - plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce

5a Zkušební provoz (1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce Strana 7790 Sbírka zákonů č. 454 / 2008 454 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2001 ze dne 4. ledna 2001, kterým se stanovují maximální ceny elektřiny Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/008 ze dne 18. listopadu 008, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Energetický regulační úřad podle c zákona č. 65/1991 Sb.,

Více

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Sejkorova 2725/24, Brno

Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby: Sejkorova 2725/24, Brno - - Zákaznické číslo: 5100209763 a ) Židenice Zákazník,, Židenice, Mimořádná faktura za elektřinu Vážený zákazníku, v souladu se smlouvou uzavřenou s naší společností jsme provedli vyúčtování v místě spotřeby:,

Více

PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY

PŘEHLED SAZEB A CEN ZA ZAJIŠŤOVÁNÍ DISTRIBUCE ELEKTŘINY E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Zákaznická linka ZDARMA T 800 77 33 22 Poruchová služba elektřina T 800 22 55 77 Poruchová služba plyn T 1239 info@eon.cz www.eon.cz

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2006 ze dne 27. listopadu 2006, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí Energetický regulační úřad

Více

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti

KOMFORT. Ceník elektřiny pro domácnosti Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od 1. 1. 2014 OBSAH Ceny za dodávku a distribuci elektřiny...4 KOMFORT KLASIK 24 + D01d, D02d...6-7 KOMFORT AKU 8 + D25d, D26d...8-9 KOMFORT EMOBILITA + D27d...10-11

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu Číslo OZ: OBCHODNÍK Maxim Energy, a.s. Radlická 520/117, 158 00 Praha 5 IČ: 24135712 DIČ: CZ 24135712 Číslo licence elektřina: 141118837 Číslo licence

Více

Chcete-li se stát zákazníkem PRE, stačí, když budete postupovat podle přiložených dokumentů.

Chcete-li se stát zákazníkem PRE, stačí, když budete postupovat podle přiložených dokumentů. Pražská energetika, a. s. (PRE), působí jako tradiční dodavatel elektrické energie na trhu v České republice již 115 let. Převážnou část našich spokojených zákazníků tvoří domácnosti. Elektřinu však dodáváme

Více

Proč se nebát převést elektřinu a plyn

Proč se nebát převést elektřinu a plyn Proč se nebát převést elektřinu a plyn Přečtěte si následující důvody, proč se nebát změnit dodavatele elektřiny nebo plynu. Přijdete na to, že je to úplná hračka a nepodstupujete žádné riziko. Navíc výrazně

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu

Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu pro středního odběratele (SO) uzavřená podle zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický

Více

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. Na jaké změny se aktivně připravit a kdy?

Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích. Na jaké změny se aktivně připravit a kdy? Novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích Na jaké změny se aktivně připravit a kdy? ČEZ Prodej Leden 2016 Úvodní slovo Vážení zákazníci, od roku 2016 vstupuje v účinnost rozsáhlá novela

Více

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2011 ze dne 21. listopadu 2011, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí

Více

Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad

Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad Nová tarifní struktura v elektroenergetice Ing. Ondřej Touš Energetický regulační úřad Konference Co přinese nová tarifní struktura v elektroenergetice?" Konference ERÚ, MPO - 21. ledna 2016 Projekt Nová

Více

Ceny za distribuci plynu

Ceny za distribuci plynu Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny pro distribuci plynu do odběrného místa zákazníka provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská

Více

Cena za systémové služby uvedená v bodě (2) je stanovena v souladu s přílohami č. 5 a 7 tohoto cenového rozhodnutí.

Cena za systémové služby uvedená v bodě (2) je stanovena v souladu s přílohami č. 5 a 7 tohoto cenového rozhodnutí. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. XX/2016 ze dne XX. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny Energetický regulační

Více

ČEZ PRODEJ, S.R.O. NOVÝ POVINNĚ VYKUPUJÍCÍ NA DISTRIBUČNÍM ÚZEMÍ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. ČEZ Prodej, s.r.o.

ČEZ PRODEJ, S.R.O. NOVÝ POVINNĚ VYKUPUJÍCÍ NA DISTRIBUČNÍM ÚZEMÍ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. ČEZ Prodej, s.r.o. ČEZ PRODEJ, S.R.O. NOVÝ POVINNĚ VYKUPUJÍCÍ NA DISTRIBUČNÍM ÚZEMÍ ČEZ DISTRIBUCE, A. S. ČEZ Prodej, s.r.o. AGENDA Krátké představení společnosti Klíčové změny v legislativě pro oblast POZE Změny v oblasti

Více

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY:

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: odběratelům ze sítí nízkého napětí V souladu s 17e odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice

Dodávka elektrické energie pro město Hartmanice datum zveřejnění: 16.10.2013 VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů) ke zjednodušenému podlimitnímu řízení dle 38 zákona č.

Více