1. Úvod do deregulace trhu Základní pojmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Úvod do deregulace trhu. 1.1. Základní pojmy"

Transkript

1 Pokyny k realizaci změny dodavatele pro externí obchodníky EPET Tento materiál slouží k lepší orientaci externích prodejců elektřiny a plynu, kteří spolupracují s EP ENERGY TRADING, a.s. (dále EPET). Zabývá se především procesem změny dodavatele, možnostmi ukončení smluvních vztahů a nabídce produktových řad a produktů EPET. 1. Úvod do deregulace trhu 1.1. Základní pojmy Trh s elektřinou i plynem je v současné chvíli zcela otevřen, což znamená, že každý odběratel v ČR si může vybrat svého dodavatele elektřiny a plynu. Vnásledující kapitole budou popsány základní pojmy důležité pro trh s elektřinou a plynem. Dodavatel elektřiny a plynu společnost, která se zabývá prodejem elektřiny a plynu zákazníkům - odběratelům. Určuje cenu komodity (silové elektřiny/plynu), tedy složky která je neregulovaná. Se zákazníkem uzavírá buď Smlouvu na dodávku elektřiny/plynu (bez distribuce) nebo Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu (včetně distribuce). Dodavatel elektřiny nebo plynu musí mít pro svou podnikatelskou činnost platnou licenci na obchod s plynem, které vydává Energetický regulační úřad. Provozovatel distribuční soustavy (elektřina a plyn) společnost, která zajišťuje distribuci elektřiny nebo plynu. Zpravidla vlastní rozvody a tím je pro dané odběrné místo určena (má na distribuci monopol na daném území) a nelze ji změnit. Se zákazníkem uzavírá smlouvu o připojení, případně smlouvu o distribuci. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu smlouva na jejímž základě zákazník uzavírá s dodavatele smluvní vztah na dodávku i distribuci elektřiny/plynu. Dodavatel má s distributorem uzavřenou rámcovou smlouvu na jejímž základě objednává distribuci do odběrného místa zákazníka - náklady na distribuci účtuje dodavatel zákazníkovi ve stejné výši jako distributor. Zákazník tedy dostává pro svůj odběr jednu fakturu. Vpraxi na základě této smlouvy Dodavatel zajistí veškeré služby dodávky elektřiny/plynu tak, aby Zákazník mohl nerušeně odebírat elektřinu nebo plyn a jeho jedinou povinností bylo zaplatit včas za tyto služby. Smlouva o dodávce elektřiny/plynu smlouva, kdy zákazník s dodavatelem uzavírá smluvní vztah pouze na dodávku. Musí mít tedy ještě s příslušnou distribuční společností uzavřenou smlouvu o distribuci elektřiny/plynu. Zákazník dostává 2 samostatné faktury jednu za dodávku od dodavatele, druhou za distribuci od distributora. Smlouva o připojení smlouva uzavíraná mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy, na jejímž základě jsou stanoveny parametry pro připojení odběrné místo do distribuční sítě. VOPDE/VOPDP Všeobecné obchodní podmínky dodávky elektřiny/plynu upravují podrobnosti smluvního vztahu při dodávce elektřiny/plynu a jsou vždy nedílnou součástí smlouvy. OPDE/OPDP Obchodní podmínky dodávky elektřiny ze sítí vvn a vn /plynu pro velkoodběratele upravují podrobnosti smluvního vztahu při dodávce elektřiny/plynu a jsou vždy nedílnou součástí smlouvy. Složky ceny elektřiny a plynu výsledná cena se skládá z regulované a neregulované složky ceny. Regulované složky ceny (cena za distribuci, daně, regulované poplatky) stanovuje Energetický regulační úřad v Cenovém rozhodnutí a liší se v distribučních územích. Neregulované složky ceny, tedy ceny za dodávku komodity (elektřiny/plynu) stanovuje každý dodavatel individuálně a je předmětem konkurence. Příklad je uveden v následujících tabulkách. Strana 1 (celkem 10)

2 Elektřina 2013, nízké napětí nn do 0,4 kv Složka ceny Podsložka ceny Výše Regulované Cena za distribuci elekrřiny Měsíční plat za příkon Dle distribučního území, sazby a výše hlavního jističe Cena za Dle distribuční sazby dopravenou MWh Cena systémových 132,19 Kč/MWh služeb Cena na podporu 583 Kč/MWh výkupu OZE Cena za činnost OTE 7,56 Kč/MWh Neregulované Cena za dodávku Pevná měsíční cena 50 Kč/měsíc elektřiny za odběrné místo Cena za odebranou elektřinu v MWh Dle produktové řady a produktu Elektřina 2013, velmi vysoké a vysoké napětí vvn a vn Složka ceny Podsložka ceny Výše Regulované Cena za distribuci elekrřiny Měsíční plat za roční rezervovanou napěťové hladiny Neregulované Cena systémových služeb Cena na podporu výkupu OZE Cena za činnost OTE Cena za dodávku elektřiny vn kapacitu Měsíční plat za měsíční rezervovanou kapacitu Cena za dopravenou MWh Cena za překročení rezervované kapacity Cena za překročení rezervovaného příkonu Cena za nevyžádanou dodávku jalové energie Cena za nedodržení účiníku Cena za odebranou elektřinu v MWh Bonusy a příplatky napěťové hladiny napěťové hladiny 4 násobek ceny za roční rezervovanou kapacitu za každou kw překročení 4 násobek ceny za měsíční rezervovanou kapacitu za každou kw překročení Dle příslušného cenového rozhodnutí ERÚ, vysvětlení přesahuje rámec tohoto dokumentu Dle příslušného cenového rozhodnutí ERÚ, vysvětlení přesahuje rámec tohoto dokumentu 132,19 Kč/MWh 583 Kč/MWh 7,56 Kč/MWh Dle produktu a tarifu Dle smlouvy Strana 2 (celkem 10)

3 Plyn 2013, maloodběry - MOdo spotřeby 630 MWh/rok Složka ceny Podsložka ceny Výše Regulované Cena za distribuci plynu Neregulované Cena za činnost OTE Cena za dodávku plynu Pevná cena za odebraný plyn Stálý měsíční plat za kapacitu / pevná roční cena za vypočtenou kapacitu Komoditní část ceny za distribuovaný plyn Stálý měsíční plat Cena za odebraný plyn aktuálního ceníku za MWh Cenového rozhodnutí za v Kč/MWh 2,16 Kč/MWh Dle ceníku v Kč/měsíc Dle produktové řady a produktu v Kč/MWh Plyn 2013 středoodběry a velkoodběry nad spotřebu 630 MWh/rok Složka ceny Podsložka ceny Výše Regulované Neregulované Ceny jsou uvedeny bez DPH Cena za distribuci plynu pro OM s měřením typu C (neprůběhové měření) Cena za distribuci plynu pro OM s měřením typu A, B (průběhové měření) Cena za činnost OTE Cena za dodávku plynu Kapacitní část ceny roční cena za vypočtenou denní pevnou rezervovanou kapacitu Kapacitní část ceny roční / Kapacitní část ceny měsíční cena za sjednanou denní pevnou rezervovanou kapacitu Komoditní část ceny za distribuovaný plyn Stálý měsíční plat Cena za odebraný plyn aktuálního ceníku v Kč/m 3 a den Cenového rozhodnutí za v Kč/m 3 a den Cenového rozhodnutí za v Kč/MWh 2,16 Kč/MWh Dle ceníku v Kč/měsíc Dle produktu v Kč/MWh Daň z elektřiny je stanovena ve výši 28,30 Kč/MWh. Od daně je osvobozena elektřina vyrobená ekologicky šetrným způsobem a dále elektřina dodávaná pro metalurgii, mineralogické postupy, trakce, výrobu elektřiny. Zákazník je povinen předložit dodavateli potvrzení Celní správy, které se daň v celé výši odvádí. Daň z plynu je stanovena ve výši 30,60 Kč/MWh. Od daně jsou osvobozeny domácnosti a na základě čestného prohlášení i domovní kotelny. Jednotarifní sazba pojem se používá v elektřině. Jde o sazby D01d, D02d pro domácnosti a C01d, C02d a C03d pro podnikatelský maloodběr, kde je veškerá spotřeba na vysokém tarifu (VT). Zvláštní jednotarifní sazba je C62d určena pro veřejné osvětlení. Pro odběrná místa ze sítí vvn a vn se používá produkt Single Dvoutarifní sazba pojem se používá v elektřině. U těchto sazeb se spotřeba rozděluje do vysokého tarifu (VT) a nízkého tarifu (NT). Doba trvání nízkého tarifu záleží na přidělené sazbě: Strana 3 (celkem 10)

4 Domácnosti: D25d, D26d, 8 hodin D35d 16 hodin D45d 20 hodin D55d, D56d 22 hodin D61d nízký tarif běží od pátku 12 hodin do neděle 22hodin Podnikatelský maloodběr: C25d, C26d 8 hodin C35d 16 hodin C45d 20 hodin C55d, C56d 22 hodin Dvoutarifní sazbě je přizpůsoben i elektroměr (2 číselníky) a spínání se zajišťuje pomocí tzv. Hromadné dálkové ovládání (HDO, spínací hodiny), jehož přijímač má zákazník nainstalovaný před elektroměrem. Cena se mezi VT a NT rozúčtovává na základě odečtených hodnot na elektroměru. Změnou dodavatele se na spínání nízkého tarifu nic nemění. Veškerá pravidla určuje distributor, který i po změně dodavatele je stále stejný. Velkoodběratelé - odběrná místa ze sítí vn: Double platnost VT v pracovní dny od 6:00 do 22:00, v ostatních hodinách NT Double Plus platnost VT v pracovní dny od 6:00 do 20:00, v ostatních hodinách NT Double Season, Double Season Plus Léto platí v měsících duben až září, Zima platí v měsících leden až březen a říjen až prosinec Energetický zákon zákon 458/2000 sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ke kterému bylo postupně doplněno několik změn. Poslední významná změna proběhla v roce 2011 úpravou 211/2011 sb., která mimo jiné významně posiluje práva zákazníka při odstoupení od smlouvy. Vyhláška o pravidlech trhu Vyhláška 541/2005 sb. o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona. Navazuje na energetický zákon a upravuje např. podmínky přístupu k přenosové soustavě, postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku nebo pravidla tvorby přiřazení a využití typových diagramů dodávek elektřiny. Dále termíny a postup výběru dodavatele elektřiny, postupy přerušení nebo omezení dodávek elektřiny a postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance. Vyhláška 365/2009 sb. o pravidlech trhu s plynem. Podobně jako v předchozí vyhlášce jsou zde stanoveny pravidla přístupu kpřepravní a distribuční soustavě a k zásobníku plynu, postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku nebo pravidla tvorby, přiřazení a využití typových diagramů dodávek plynu. Dále také termíny a postup při změně dodavatele plynu, postupy přerušení, omezení nebo obnovení dodávek plynu a postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance. ERÚ Energetický regulační úřad byl zřízen energetickým zákonem a do jeho působnosti patří hlavně: regulace cen podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí šetření soutěžních podmínek podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích Strana 4 (celkem 10)

5 výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích OTE Operátor trhu vznikl také na základě energetického zákona v roce 2001 a má na starosti organizaci krátkodobého trhu s plynem a elektřinou a zpracovávání bilancí nabídek a poptávek na dodávku a odběr elektřiny/plynu. Vyhodnocuje také odchylku mezi skutečnými a sjednanými dodávkami elektřiny/plynu na celém území státu a vyhodnocení pak předává jednotlivým subjektům zúčtování a provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy Ještě než začnete Na jaké věci je potřeba si dát pozor, aby vyplnění formulářů a práce na výpovědi stávající smlouvy nebyla zbytečná a předešlo se negativní zkušenosti zákazníka. Platnost smlouvy pokud se nejedná o odstoupení od smlouvy z důvodu zvýšení ceny nebo změny obchodních podmínek (aktuální přehled změn poskytne EPET)je ideální pokud má zákazník k dispozici současnou smlouvu. Zde naleznete, zda se jedná o smlouvu na dobu neurčitou (zpravidla 3 měsíční výpovědní doba) nebo smlouvu na dobu určitou. V případě smlouvy na dobu určitou, kdy platnost stávající smlouvy je ještě více jak 4 měsíce, nemá smysl vyplňovat Žádost smlouvu, jelikož EPET nebude moci požádat o změnu dodavatele. Pokud nemá zákazník smlouvu k dispozici je nejlepší si údaje vyžádat prostřednictvím Zákazníka od jeho stávajícího dodavatele, který by mu je měl bezodkladně poskytnout. Změna dodavatele je možná k libovolnému datu. Smlouvy pro velkoodběratele jsou téměř výhradně uzavírány na dobu určitou, bez možnosti výpovědi. Prolongace smluv pokud zákazníkovi končí smlouva na dobu určitou je potřeba se podívat do smlouvy popř. VOPDE/P, jak dlouho před prolongací smlouvy je potřeba oznámit, že si zákazník prolongaci nepřeje. U EPET je to 1 nebo tři měsíce, ale jsou obchodníci, kteří mají až 6 měsíců. Výpověď ze strany zákazníka stává se, že zákazník si výpověď podá sám a těsně před ukončením smlouvy začne shánět nového dodavatele. Zde je třeba počítat, že EPET potřebuje na realizaci změny dodavatele alespoň 14 pracovních dnů (4 PD EPET + 10 PD změna v systému OTE). Změna dodavatele s přepisem tento proces je obecně nejrychlejší změnou dodavatele. Pozor ale na termíny dodavatelů. Většina dodavatelů chce podklady pro přepis s předstihem 30 dnů, RWE 35 dnů. Strana 5 (celkem 10)

6 1.3. Časté otázky Kolik bude změna dodavatele stát? Naše společnost si v souladu se zákonem neúčtuje žádné poplatky spojené ať už se změnou dodavatele, nebo s řádným ukončením smluvního vztahu. Budu muset provádět změny v elektroinstalaci nebo přípojce plynu? Bude mi vyměněn elektroměr nebo plynoměr? Jelikož měníte dodavatele energií nikoliv distributora, tak se v instalacích nic nemění. Zůstává elektroměr, HDO, plynoměr, které má u Vás distributor nainstalované. Jediné co je potřeba hlídat je odečet elektroměru/plynoměru v den změny dodavatele. Někteří distributoři provádějí odečet sami, většina ho ale provádí odhadem. Proto vždy doporučujeme, aby zákazník předchozímu dodavateli odečet nahlásil. U plynu platí lhůta do druhého pracovního dne do 10:00 a u elektřiny 5 pracovních dnů. Bude mi při změně dodavatele elektřiny zachována distribuční sazba? Ano, sazba je přiznávána distributorem, který se nemění. Jakým způsobem se sjednávají rezervované kapacity pro odběrná místa z vvn a vn / velkoodběry? Způsob sjednávání kapacit je popsán podrobně v OPDE / OPDP. Jak dlouho trvá změna dodavatele? Počátek dodávky od naší společnosti závisí na ukončení Vašeho stávajícího smluvního vztahu s původním dodavatelem, tedy na délce výpovědní doby smlouvy na dobu neurčitou nebo termínu ukončení smlouvy na dobu určitou. U smlouvy na dobu neurčitou je standardní výpovědní lhůta tři měsíce. Jak často budu dostávat fakturu? Faktury budete dostávat zpravidla jednou za rok v závislosti na pravidelném odečtu provozovatele distribuční soustavy (bude zachován stávající cyklus). Fakturačním obdobím pro odběrná místa z vvn a vn / velkoodběratele je vždy kalendářní měsíc. Kdy odesíláte upomínku? Orientační termíny zasílání upomínek jsou 1. upomínka po 7-14 dnech, 2. upomínka po dnech, třetí upomínka po dnech, 4 upomínka po 61 dnech. Co budu dělat v případě poruchy? V případě poruchy elektřiny nebo plynu můžete kontaktovat zákaznický servis EPET nebo přímo poruchovou linku příslušného provozovatele distribuční soustavy (plyn 1239), který odstranění poruchu zajistí. Jakou si mohu zvolit frekvenci záloh? Jako zákazník EPET si můžete vybrat z měsíční nebo kvartální frekvence záloh. Pro velmi malé odběry nebo u něterých smluv pro velkoodběratele umožňujeme nastvení bez záloh. Obdržím přeplatek na faktuře zpět nebo jej EPET používá na další? Pokud Vaše vyúčtování skončí přeplatkem, odesílá jej EPET zpět na účet zákazníka do 14-ti dnů od vystavení faktury. Strana 6 (celkem 10)

7 2. Produktové řady a produkty EPET 2.1. Domácnosti - elektřina Produktová řada KLASIK varianta Partner je určená pro zákazníky z řad domácností. Dělí se díle na produkty, které souvisejí s jednotlivými sazbami pro domácnosti. Smlouva se sjednává na 24 měsíců. Ceníky se standardní variantou a všemi nabízenými produkty, včetně dalších např. distribučních podmínek jsou vždy ke stažení na Pokud je v rámci smlouvy dojednán jiný ceník, dostává provizní partner webovou stránku, kde tento ceník nalezne. Ceník opět obsahuje všechny podmínky Domácnosti plyn Produktová řada KLASIK varianta Partner je určena pro domácnosti. Na rozdíl od elektřiny jsou ceníky rozděleny po jednotlivých distribučních územích ČR, takže existuje celkem 6 ceníků. Smlouva se sjednává na 24 měsíců a je účinná datem zahájení dodávky. Ceníky po distribučních územích najdete na Pokud je v rámci smlouvy dojednán jiný ceník, dostává provizní partner webovou stránku, kde tento ceník nalezne Firmy Elektřina standardní ceník Produktová řada KLASIK varianta Partner určená zákazníkům na nízkém napětí. Zpravidla se jedná o podnikatelský maloodběr. Podobně jako u domácností je i u firem dělení na jednotlivé produkty souvisejícími s distribuční sazbou. Smlouva se sjednává na 24 měsíců nebo na neurčito. Ceníky se všemi nabízenými produkty, včetně dalších např. distribučních podmínek jsou vždy ke stažení na Ceník je určen především pro odběry do 100 MWh/rok. Pokud je v rámci smlouvy dojednán jiný ceník, dostává provizní partner webovou stránku, kde tento ceník nalezne. Ceník opět obsahuje všechny podmínky Firmy plyn standardní ceník Produktová řada KLASIK varianta Partner je určena pro maloodběratele plynu z řad firem s roční spotřebou do 630 MWh. Ceník pro firmy je totožný s ceníkem pro domácnosti. Smlouva se sjednává na 24 měsíců a je účinná datem zahájení dodávky. Pokud je v rámci smlouvy dojednán jiný ceník, dostává provizní partner webovou stránku, kde tento ceník nalezne. Ceník opět obsahuje všechny podmínky Firmy individuální ceník Pro odběry nad 100 MWh/rok sestavuje EPET na vyžádání zákazníka individuální cenu, která vychází z aktuální ceny elektřiny a plynu na trhu a může být sjednána až na 2 roky dopředu. Zákazník si musí vždy o individuální cenovou nabídku požádat. Cenová nabídka má omezenou platnost. Během této doby musí zákazník, pokud ji chce akceptovat, doručit podepsanou smlouvu s EPET. Popsaný postup platí pro obě komodity. Strana 7 (celkem 10)

8 2.6. TOP Tato produktová řada je určena pro zákazníky, kteří jsou napojení na VN nebo VVN a u plynu zákazníkům se spotřebou nad 630 MWh. Pro vytvoření cenové nabídky je vždy zapotřebí dodat: Název a IČ zákazníka Adresa zákazníka Počet a specifikace odběrných míst (pokud možno EAN, EIC a adresy) Současný dodavatel V případě, že zákazník ještě nezměnil dodavatele, též ověřit, zda má zákazník uzavřenu smlouvu o připojení V elektřině pokud zákazník nemá smlouvu o připojení, ověřit, zda je vlastníkem trafostanice. Pokud není vlastníkem jedná se o tzv. falešné B, do kterého se nemůže dostat jiný dodavatel V plynu pokud zákazník nemá smlouvu o připojení a má instalované měření typu A, vystavuje se nebezpečí, že distributor neuzná změnu hodnoty denní pevné rezervované kapacity V elektřině dodat soubor s hodinovými hodnotami odběru za období uplynulých 12 měsíců. Může se jednat též o čtvrthodiny (objem dat je pochopitelně větší). Je jedno, zda zákazník dodá ve sloupci nebo v matici, může být v MWh i kwh. V plynu dodat hodnoty spotřeb za jednotlivé měsíce, nejlépe v uplynulém roce. Je jedno, zda jsou hodnoty v MWh, kwh nebo v m 3 Před odesláním poptávky ověřte, zda se nejedná o stávajícího zákazníka EPET! Před odesláním poptávky rovněž komunikujte se zákazníkem, za jakým účelem má být nabídka předložena. Pokud se jedná pouze o průzkum trhu, nebo snahu zákazníka předložením konkurenční nabídky EPET přimět stávajícího dodavatele ke snížení ceny, je lépe se nabídkou dále nezabývat. Pokud bude mít zákazník při projednávání nabídky specifické dotazy, neváhejte nám poslat kontakt, abychom mohli přímo a profesionálně odpovědět. Tyto dotazy se mohou týkat např. způsobu sjednávání distribučních hodnot, specifických požadavků k platebním podmínkám, nebo postupného nákupu. Poptávku zákazníka a další informace zasílejte na ovou adresu Další informace naleznete na 3. Proces změny dodavatele pro maloodběratele a nn Procesem změny dodavatele označujeme soubor kroků, které potřeba učinit od vyplnění formuláře Smlouva o sdružených službách dodávky až po samotné zahájení dodávek do odběrného místa od EPET Standardní změna dodavatele Sepsání Smlouvy a plné moci Pro to, aby změna dodavatele mohla začít je potřeba vždy vyplnit formulář Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu a vpřípadě, že zákazník chce od EPET zařídit i ukončení jeho stávajícího smluvního vztahu, také Plnou moc. V případě samostatných smluv u domácností je tato plná moc součástí formuláře Smlouvy. Tyto dokumenty je potřeba vždy odeslat poštou na adresu EPET. Strana 8 (celkem 10)

9 Každý externí dodavatel obdrží při podpisu smlouvy ID, které vyplňuje u samostatných smluv do hlavičky formuláře a u společných smluv do dolní části vpravo. Pokud bude doručen formulář bez vyplněného ID nelze vyplatit provizi. Formuláře nelze zpracovat, pokud nejsou úplně vyplněny, především je potřeba mít vyplněny údaje o osobě či firmě, včetně data narození/ič a dále údaje o odběrném místě, především EAN/EIC což jsou jednoznačné identifikátory daného OM a nelze bez nich provést změnu dodavatele ani výpověď smlouvy, dále pak u elektřiny sazba, jistič a počet fází. Všechny tyto údaje lze většinou najít na stávající smlouvě i faktuře Další kroky na straně EPET Na základě dodaných formulářů zaeviduje EPET zákazníka do své databáze a pokud zákazník udělil i plnou moc k ukončení jeho stávající smlouvy, provede výpověď smlouvy, dle požadavku zákazníka a podmínek výpovědi jeho dosavadní smlouvy. U smluv na dobu neurčitou je zpravidla výpovědní doba 3 měsíce. Tato výpovědní doba začíná běžet od následujícího měsíce, kdy byla výpověď smlouvy doručena. Jelikož u některých dodavatelů lze vypovědět smlouvu jen písemně, upozorňujeme vždy zákazníky i externí prodejce, aby doručili formuláře pokud možno nejpozději do 23. dne v měsíci. Poté již není možno 100% zaručit doručení výpovědi stávajícímu dodavateli v daném měsíci a proces změny dodavatele se o měsíc prodlouží. Po odeslání výpovědi a v ideálním případě její akceptaci ze strany dosavadního dodavatele (ne všichni však dělají) provede EPET registraci OM na sebe u Operátora trhu. Pokud je i tato operace úspěšná a nedojde k zamítnutí ze strany distributora (důvodem může být smlouva na jiného zákazníka či platná smlouva) nebo původního dodavatele (důvodem může být smlouva na jiného zákazníka, jiná platnost smlouvy než bylo deklarováno nebo zrušení plné moci zákazníkem), začne od zadaného data EPET do OM komoditu dodávat Změna dodavatele na základě zvýšení ceny nebo změny VOPD V případě, že dodavatel zvýší ceny nebo změní smluvní podmínky (VOPD) a Zákazníka adresně informuje (nestačí publikování na webových stránkách Dodavatele) a poučí ho o právu na odstoupení od Smlouvy, má zákazník možnost odstoupit od smlouvy ke dni účinnosti takové změny odstoupení od smlouvy může zaslat také nový dodavatel na základě plné moci. Zároveň pokud dodavatel zákazníka adresně a individuálně neinformoval o těchto změnách, má zákazník možnost změnit dodavatele (odstoupit od smlouvy) i 3 měsíce po účinnosti takové změny. Tento bod se týká všech smluv, kterých se změna dotýká bez ohledu na to, zda je smlouva na dobu určitou či neurčitou. Zákazník si může zvolit i pozdější datum odstoupení od smlouvy (tohoto postupu lze využít např. v případě, kdy není dostatek času na změnu dodavatele). V praxi to znamená, že změnu dodavatele lze realizovat i za kratší dobu než je výpovědní doba smlouvy. Pro realizaci je potřeba opět vyplnit formulář Smlouva o sdružených službách dodávky a Plnou moc. EPET poté provede všechny kroky popsané při standardní změně dodavatele k datu účinnosti změny ceníku nebo VOPD. Pokud se použije pro odstoupení od smlouvy důvod neiformování o změně, tedy realizuje se do 3 měsíců po termínu účinnosti změny, lze změnit dodavatele od 1. následujícího měsíce, pokud odstoupení od smlouvy bylo doručeno 10 dnů před touto změnou. Je však nutné mít na paměti, že na realizaci změny dodavatele je potřeba minimálně 10 pracovních dnů Změna dodavatele s přepisem Pokud v odběrném místě dochází ke změně zákazníka, a nový zákazník chce odebírat elektřinu či plyn od EPET, lze v této situaci provést Změnu dodavatele s přepisem. V praxi to znamená, že původní zákazník ukončí dosavadní smlouvu (pozor na sankce! v současné době je u některých dodavatelů téměř nemožné ukončit smlouvu stávajícího zákazníka bez sankcí jedná se však o problém stávajícího zákazníka nového zákazníka se tento problém netýká) a ke stejnému datu Strana 9 (celkem 10)

10 se v odběrném místě přihlásí nový zákazník, který už má uzavřenou s distributorem smlouvu o připojení a s EPET Smlouvu o sdružených službách dodávky Potřebné dokumenty Původní zákazník Ukončení smlouvy formulář příslušného dodavatele Nový zákazník Elektřina Smlouva o připojení formulář příslušného distributora Žádost Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny formulář EPET Oba formuláře EPET odešle a změnu dodavatele zařídí. Plyn Smlouva o připojení zákazník zařizuje sám např. u RWE jde udělat on line a potvrzenou smlouvu odešle na EPET Žádost Smlouva o sdružených službách dodávky plynu formulář EPET Další kroky na straně EPET Dokumenty EPET zasílá na příslušného dodavatele, který smlouvu ke zvolenému datu ukončí (pozor, musí se respektovat termíny původního dodavatele, většinou 30 dnů předem, u RWE 35 dnů předem) a zároveň EPET zažádá o registraci OM a tedy kontinuálně naváže s odběrem zákazník nový. 4. Proces změny dodavatele pro velkoodběratele a vn Procesem změny dodavatele pro velkoodběratele a vn označujeme soubor kroků, které následují po zaslání závazné objednávky zákazníka. Jedná se o zpracování Smlouvy o sdružených službách dodávky (popř. Smlouvy o dodávce) až po samotné zahájení dodávek do odběrných míst od EPET. Veškeré smluvní dokumenty pro velkoodběratele provádějí zaměstnanci EPET. Činnost externích prodejců v této fázi je v oblasti konzultací se zákazníkem, popř. zprostředkování jednání. Strana 10 (celkem 10)

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK ELEKTŘINY ZE SÍTÍ VN / VVN

OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK ELEKTŘINY ZE SÍTÍ VN / VVN OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK ELEKTŘINY ZE SÍTÍ VN / VVN pro smluvní vztahy uzavřené od 15. 8. 2014 I. Základní ustanovení I.1. Tyto Obchodní podmínky dodávek elektřiny [dále jen OPD] jsou nedílnou součástí

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva )

SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) SMLOUVA O SDRUŽENÝCH DODÁVKÁCH ELEKTŘINY č. A246023 (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva ) Zákazník Mateřská škola, Litvínov, Gorkého 1614, okres Most, příspěvková organizace Gorkého 1614, 436 01 Litvínov

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Smlouva. o poskytování služeb. (Smlouva o sdružených službách dodávky) Všeobecné obchodní podmínky. A. Základní podmínky

Smlouva. o poskytování služeb. (Smlouva o sdružených službách dodávky) Všeobecné obchodní podmínky. A. Základní podmínky Smlouva o poskytování služeb (Smlouva o sdružených službách dodávky) Všeobecné obchodní podmínky COMFORT ENERGY s.r.o., Na Poříčí 24 26, 110 00 Praha 1, IČ: 28393538, DIČ: CZ28393538 A. Základní podmínky

Více

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005

541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 Systém ASPI - stav k 5.1.2009 do částky 1/2009 Sb. a 34/2008 Sb.m.s. Obsah a text 541/2005 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2010 541/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech

Více

Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o.

Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. Řád provozovatele distribuční soustavy RWE GasNet, s.r.o. telefonická pohotovostní služba pro plyn: 1239 Kontakt na společnost RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940 401 17 Ústí nad Labem www.rwe-distribuce.cz

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza obchodních příležitostí na trhu s elektrickou energií a plynem v ČR Tereza Fenclová 2012/2013

Více

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb.

Změna: 552/2006 Sb. Změna: 365/2007 Sb. Změna: 454/2008 Sb. Změna: 468/2009 Sb. Změna: 400/2010 Sb. VYHLÁŠKA č. 541/2005 Sb. ze dne 21. prosince 2005 o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Více

Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s.

Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s. Řád provozovatele distribuční soustavy ENERGETIKA KUŘIM, a.s. telefonická pohotovostní služba pro plyn: Kontakt na společnost Energetika Kuřim, a.s. Štefánikova 110/41 602 00 Brno www.energetika-kurim.cz

Více

Předmět úpravy. Předmět úpravy

Předmět úpravy. Předmět úpravy Platné znění části vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve

Více

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce

OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce OranŽový průvodce Praktické informace, tipy a rady v kostce SKUPINA ČEZ obsah Rádi vám vše osvětlíme 5 co vše je potřeba, když chci odebírat elektřinu? 6 co dělat, když už elektřinu odebírám? 8 jak platit

Více

EECS Elektřina Doménový protokol České republiky

EECS Elektřina Doménový protokol České republiky Příloha k Obchodním podmínkám Evidence Záruk Původu EECS Elektřina Doménový protokol České republiky Vypracoval: OTE, a.s. Na základě Pravidel EECS, 7. vydání 2. vydání únor 2014 Obsah A Úvod...5 B Všeobecné

Více

Správa Pražského hradu

Správa Pražského hradu Správa Pražského hradu příspěvková organizace Hrad 1 119 08 Praha 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky zadávané v rámci otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., Zákon o veřejných zakázkách Dodávka

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu

FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu FORMULÁŘ PŘEVOD ODBĚRU ZEMNÍHO PLYNU 1. část - žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky a odběru zemního plynu Číslo smlouvy Pro odběrné místo Ulice č. popisné/parc. č. orientační patro

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2017 Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen elektřina)

Více

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/003/2 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 6.9.2013

ZÁVĚRKOVÝ LIST. Číslo závěrkového listu: BSKBP/09/13/003/2 Číslo aukce: 1 Datum burzovního shromáždění: 6.9.2013 ZÁVĚRKOVÝ LIST Závěrkový list burzovního shromáždění realizovaném na Komoditní burze PROFIT,, IČ: 29398762 Dodavatel Obchodní jméno: Pragoplyn, a.s. Sídlo: Jungmanova 36/31, 11000 Praha 1 - Nové Město

Více

OTE, a.s. Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8. Revize 14 únor 2012. Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku

OTE, a.s. Sokolovská 192/79 186 00 Praha 8. Revize 14 únor 2012. Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku Obchodní podmínky OTE, a.s. pro elektroenergetiku Revize 14 únor 2012 Identifikace Operátora trhu OTE, a.s. - obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI INVESTCON MOBIL S.R.O. - CHACHAR mobil s účinností od 19. 9. 2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INVESTCON mobil s.r.o.

Více

Lumius Distribuce, spol. s r.o.

Lumius Distribuce, spol. s r.o. Příloha č. 1 Rámcové smlouvy č. LUM-DI-001/2013 Lumius Distribuce, spol. s r.o. Adresa: Míru 3267, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 26139715, DIČ: CZ26139715, zapsána v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě,

Více

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012

červenec 2013 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2012 červenec 2013 Seznam nejpoužívanějších zkratek ČR ERÚ MPO ČEPS OTE PXE EEX SEI ÚOHS PS PPS

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s.

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. ONIVON a. s. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ONIVON a. s. Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení uživatelů k

Více

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ

PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ PROČ JE ELEKTŘINA 8x DRAŽŠÍ Analýza vývoje cen a příčin zdražování elektrické energie v ČR v letech 1991-2014 Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. Osíčko srpen 2014 Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Připomínky Svazu průmyslu a dopravy ČR (SPČR) k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

Více

Nákup zemního plynu pro Město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2016-2019 formou postupného nákupu

Nákup zemního plynu pro Město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace a založené společnosti na období 2016-2019 formou postupného nákupu Zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název veřejné zakázky: Nákup zemního plynu

Více

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014

Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství Revize 8 říjen 2014 Obchodní podmínky OTE, a.s. pro plynárenství IDENTIFIKACE OPERÁTORA TRHU OTE, a.s. OTE, a.s. je obchodní společnost zapsaná v obchodním

Více

Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva )

Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva ) Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 009728 (dále jen Smlouva ) mezi: Poskytovatelem: Vodafone Czech Republic a.s., Se sídlem Vinohradská

Více