ZIMNÍ RADOSTI I STAROSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZIMNÍ RADOSTI I STAROSTI"

Transkript

1 LL 2 / 2 X. L i s t y L a n š k r o u n s k a r e g i o n á l n í n o v i n y Cena 12 Kč / ledna 2010 STRANA 1 Rozhovor s Janem Schleglem, velitelem městské policie v Lanškrouně str. 11 ZIMNÍ RADOSTI I STAROSTI Články a rozhovory s tématikou zimy najdete na dvojstraně 6 a 7. Foto: K. Kokešová Výstava historických kočárků v muzeu str. 12 Loňský rozpočet Lanškrouna skončil přebytkem str. 3 DĚKUJEME TĚM, KTEŘÍ SI I NADÁLE ZAMETAJÍ PŘED SVÝM PRAHEM Vydatné lednové sněžení bylo os trým testem účinnosti známé chod níkové novely. Sněhové přívaly mizely, ale ne tak rychle, jak bychom si představovali. V operačním plánu zimní údržby jsou totiž stanovena tři pořadí důle žitosti ulic a chodníků s tím, že komu nikace v prvním pořadí (tedy ty nej důležitější) mají být sjízdné do 4 ho din, v druhém pořadí do 12 hodin a ve třetím do 48 hodin. Novela ne novela, nejjistějším způsobem, jak si včas zajistit schůdné okolí domu, zů stává jako každý rok vytáhnout vlast ní hrablo či lopatu... O svých čerstvých zkušenostech s přívaly sněhu hovoří nový jednatel Technických služeb Lanškroun, s.r.o., Ing. Aleš Ondrůšek a dispečer Pavel Rainer. Jak byly technické služby připra veny na ostrý příchod letošní zimy? Ještě před ostrým příchodem zimy jsme se zaměřili na doplnění malé me chanizace. To hlavně s ohledem na údržbu chodníků, které nám spadly do klína díky mediálně velmi disku tované Kuberově chodníkové no vele zákona o pozemních komu nikacích. Zakoupili jsme tedy dva jednoosé traktory AGZAT s radlič kou (40 tis.kč za ks). V ulicích se můžete potkat s malým kolovým nakladačem Kramer (900 tis. Kč), jehož radlici a nakládací lžíci použí váme hlavně pro dočišťování po sněhu z chodníků a parkovišť. Pokračování čtěte na straně 7.

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 2 / 2010 Rada města jednala dne 18. ledna 2010 Na začátku jednání se rada seznámila se zápisy z jednání svých poradních orgánů komise životního prostředí, komise pro výchovu a vzdělávání a ko mise pro cestovní ruch a zahraniční styky. Poté rada diskutovala o odstoupení společnosti Gurman Lanškroun, s.r.o., od smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod vlastnictví areálu Společenského domu a o exekučním příkazu, kde oprávněným je ČSOB, a.s., a povinným společnost Gurman. Radě byla předložena vyúčtování veřejné podpory, které podaly organizace Dům dětí a mládeže Lanškroun, Průmyslové muzeum Mladějov a Laxus, o.s. Ze závazného ukazatele rozpočtu města na veřejnou finanční podporu, o jehož použití rozhoduje rada města, přispělo město v loňském roce i na kostýmy pro lanškrounské mažoretky Světlušky, na drť pod trať mladějovské železnice a na zdravotnický materiál pro terénní pracovníky občanského sdružení Laxus, které zabezpečuje výměnu injekčních stříkaček uživatelům drog i v Lanškrouně. Finanční záležitosti: Rada města schválila rozpočtová opatření č. 1 až 4 k roz počtu města na rok 2010, kterým přijala státní dotace na některé sociální dávky. Rada stanovila limity prostředků na platy v příspěvkových organizacích a pod mínky čerpání příspěvku na provoz v rámci schváleného rozpočtu na rok 2010, v položce závodní stravování zaměstnanců v příspěvkových organizacích, kde je závodní stravování zabezpečováno prostřednictvím jiné právnické osoby. Ocenění mladých reprezentantů města: Rada souhlasila s oceněním repre zentantů v anketě Mládež reprezentuje město Lanškroun. Jedná se o tradiční akci, na které bude vyhodnoceno celkem 70 jednotlivců z 93 přihlášených a 21 kolektivů z 24 přihlášených. Vyhodnocení proběhne v pondělí 15. února v prostorách lanškrounského zámku a poté i v jednotlivých organizacích vždy za přítomnosti některého představitele lanškrounské samosprávy. Spolupráce s hospodářskou komorou: Rada města schválila Rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardu bického kraje. Tato dohoda nezakládá žádné finanční plnění. Deklaruje vůli prohlubovat spolupráci s hospodářskou komorou. Stavba centra sociálních služeb: Rada projednala žádost Oblastní charity Ústí n/o o darování pozemků pro stavbu Cen tra sociálních služeb Lanškroun a o sou hlas s umístěním této stavby na pozem cích města. Rada souhlasila s umístě ním navržené stavby na pozemcích v Olbrachtově ulici. Charita plánuje vy budovat v areálu ZŠ speciální a ZŠ B. Smetany, budova Palackého, byty na půl cesty, nízkoprahové denní centrum a zázemí pečovatelské služby. Vyslovení podpory projektu: Rada projednala žádost společnosti Brýdl, s.r.o., a podporuje záměr projektu Rozšíření a zkvalitnění služeb Penzionu Martina. Pronájmy pozemků: Rada rozhodla ukončit nájem části ppč. 1740/1 v k.ú. Lanškroun o výměře 23 m 2 dohodou ke dni Nájemce již zahrádku nevyužívá. Jedná se o pozemek u okálů v ulici B. Modrého. Rada města projednala žádost společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné n/o o pronájem pozemků v areálu čističky odpadních vod a rozhodla pro najmout společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné n/o pozemky o celkové výměře m 2 za smluvní roční nájemné ve výši Kč , s připočtením DPH v aktuální výši na dobu určitou do Rada rozhodla uzavřít s uvedenou akciovou společností dohodu o narovnání a o zaplacení úhrady za užívání výše uvedených nemovitostí v majetku města. Bezplatné užívání pozemku: Rada projednala žádost Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Lanškroun o bezplatné užívání pozemku v ma jetku města, rozhodla povolit bezplatné užívání pozemku stpč. 3347/4 v k.ú. Lanškroun o výměře 20 m 2 a uložila odboru právnímu a majetku sepsat se ža datelem příslušnou dohodu o bezplatném užívání předmětného pozemku. Jedná se o nápravu majetkoprávních vztahů, na pozemku je umístěna kovová kon strukce nouzového únikového schodiště z budovy školy na Sokolské ulici. Rekonstrukce plynovodu v ulici Kollárova: Rada projednala žádost o sou hlas s umístěním stavby plynárenského zařízení a zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni ve prospěch společ nosti VČP Net, s.r.o., na pozemcích ve vlastnictví města v ulici Kollárova, sou hlasila s umístěním plynárenských za řízení a rozhodla o zřízení práva věcné ho břemene. Jedná se o rekonstrukci stávajících NTL plynovodů v délce cca 620 m a stávajících NTL přípojek ply nu. V ulici Kollárova bude položen nový STL plynovod, na který budou na pojeny zrekonstruované přípojky plynu. Stavba plynovodu je umístěna v celé délce do prostoru veřejné komunikace, chodníků a přilehlých zelených ploch, které jsou v majetku města Lanškroun. Finanční náhrada za věcné břemeno činí , Kč. Smlouva byla zkontrolována právníkem města. Mimořádné přidělení bytu: Rada města projednala žádost o mimořádné při dělení bytu a rozhodla pronajmout žadatelům byt č. 3, v domě čp. 747, Palac kého ulice, Lanškroun a uložila jednateli společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., sepsat se žadateli nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Příští jednání rady města je plánováno na 1. února Všechna přijatá usnesení rady (s anonymizovanými osobními údaji) najdete na oficiálních webových stránkách města a na úřední desce městského úřadu. K nahlédnutí jsou i v kanceláři starosty a tajemníka, kde Vám je na požádání předložíme v plné, neanonymizované verzi. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun Kč , Návštěva partnerské školy v Kežmarku Střední zemědělská škola Lanškroun Kč 5.000, Návštěva Polnohospodářské školy Kežmarok TJ Lanškroun Volejbalový oddíl Kč , Mezinárodní volejbalový turnaj Mazovia Cup Serock Celkem: Kč , Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Polská partnerská města Dzierżoniów (vlevo) a Serock VEŘEJNÁ PODPORA V ROCE 2009 V uplynulém roce byly z rozpočtu města uvolněny nemalé finanční pro středky na veřejnou finanční podporu. V tomto a dalších číslech Listů vás budeme seznamovat s přehledem poskytnutých dotací v členění dle jednot livých oblastí podpory. Dnes vás chceme informovat o veřejné finanční pod poře poskytnuté na partnerské styky (žádost o dotaci na rozvoj cestovního ruchu v loňském roce nedošla). V příštím čísle budeme informovat o tom, jak byly rozděleny finance určené na sportovní aktivity mládeže. Oblast veřejné podpory: Cestovní ruch a partnerské styky Příjemce veřejné podpory Výše poskytnutého příspěvku Účel použití Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Zubr a Dikobraz Kč 5.000, Letní tábor skautů se skauty z partnerského města Dzierżoniów Lanškrounský smíšený sbor Vystoupení na Festivalu ľudových řemesel Kežmarok Římskokatolická farnost děkanství Lanškroun Výměnná návštěva sborů kostela sv. Václava a chrámového sboru města Dzierżoniów Sdružení rodičů při ZUŠ Jindřicha Pravečka Společný koncert se ZUŠ Dzierżoniów v Polsku Kč , Kč 5.000, Kč , Město bude opravovat byty v ulici Palackého Rada města na svém jednání dne 18. ledna schválila záměr společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., provést kompletní opravy bytů a pro uvedený účel zároveň stanovila finanční limity pro použití finančních prostředků v rámci hospodářské činnosti města: č.1 v domě čp. 649, Palackého ulice (rozvody vody, odpady, elektroinsta lace) včetně zřízení etážového vytápění a výměny zařizovacích předmětů (ku chyňská linka, sporák, vana, umyvadlo, WC) částka Kč , bez DPH; č.1v domě čp. 648, Palackého ulice (rozvody vody, odpady, elektroinstalace) včetně výměny zařizovacích předmětů (kuchyňská linka, sporák, vana, umyvadlo, WC) částka Kč , bez DPH; č. 5 v domě čp. 648, Palackého ulice (rozvody vody, odpady, elektroinstalace) včetně zřízení etážového vytápění a výměny zařizovacích předmětů (kuchyňská linka, sporák, vana, umyvadlo, WC) částka Kč , bez DPH; č. 4 v domě čp. 648, Palackého ulice (rozvody vody, odpady, elektroinstalace) včetně zřízení etážového vytápění a výměny zařizovacích předmětů (kuchyňská linka, sporák, vana, umyvadlo, WC) částka Kč , bez DPH. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

3 LL 2 / 2010 RADNICE SDĚLUJE STRANA 3 Hospodaření města za rok 2009 skončilo přebytkem 18,5 mil. Kč V loňském roce měla na hospodaření měst a obcí velký vliv světová hospo dářská krize. Jejich rozpočty zaznamenaly značné propady v daňových příjmech. Tento jev se nevyhnul ani rozpočtu našeho města. I přes nepříznivou ekono mickou situaci však skončilo hospodaření města za rok 2009 s přebytkem ve výši 18,5 mil. Kč. Město Lanškroun mělo na rok 2009 schválen rozpočet, který počítal s výší daňových příjmů podle špatné prognózy ministerstva financí. Důvodem takto navrženého rozpočtu byl především fakt, že rozpočet na následující rok byl připravován již v září, tedy v době, kdy se o krizi ještě nemluvilo. Ta nás pak překvapila svou prudkostí v době, kdy byl rozpočet sestaven již ve finální po době. Vzhledem k tomu, že město mělo značnou finanční rezervu nahospo dařenou z let minulých, nepředstavoval takto schválený rozpočet pro město velké riziko. Bylo plánováno, že výpadek daňových příjmů bude v případě nutnosti vyplněn touto rezervou. Hospodaření v roce 2009 se však vyvíjelo zcela jiným směrem. Finanční rezerva nemusela být čerpána, naopak díky kladnému saldu hospodaření loňského roku byla navýšena. Propad daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu byl značný, činil Kč 15,3 mil. Tento fakt jsme museli přijmout a jako každá jiná organizace se se situací vyrovnat. Město nemá žádnou možnost, kterou by mohlo ovlivnit výši inkasovaných sdílených daní. Významný propad oproti plánovanému inkasu zaznamenala zejména daň z příjmu právnických osob 8,6 mil. Výpadek daňo vých příjmů byl částečně nahrazen zvýšením jiných druhů příjmů. Některé výdaje nebyly z objektivních příčin čerpány. Rozpočet byl během roku upravo ván podle skutečného vývoje několika rozpočtovými opatřeními. Následující tabulka ukazuje přehled inkasa sdílených daňových příjmů v letech : rok celkové inkaso sdílených daní v Kč Strukturu loňského rozpočtu značně ovlivnil i přesun plánované investice sportovního stadionu do letošního roku. V žádném případě to nebylo z nedo statku financí. Kdyby se uskutečnila plánovaná investice do sportovního are álu, i tak by hospodaření města skončilo v kladných číslech. Rozpočet na letošní rok byl schválen již v loňském roce a to v období, kdy nebyl znám přesný výsledek hospodaření roku Při sestavováni rozpočtu nebylo tedy počítáno s finančními prostředky z přebytku loňského roku. Vzhle dem k jeho výši budou navržena zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření, která navýší investiční výdaje rozpočtu. Konkrétně se bude jednat o rekonstrukci některé z ulic, příspěvek na výstavbu cyklostezky a investici do školní budovy. Potěšitelným faktem je, že naše město se i v době krize těší dobrému finan čnímu zdraví. Přejme si, aby po nepříznivém daňovém vývoji došlo v letošním roce k určitému zlepšení a Lanškroun měl do dalších let dostatečné prostředky na další plánované investice. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Poplatek za komunální odpad za rok 2010 Výše poplatku pro rok 2010 zůstává shodná jako v loňském roce Kč 492, na osobu. Možnosti úhrady poplatku: hotově na pokladně finančního odboru Městského úřadu Lanškroun, příkazem k úhradě z důvodu změny evidence poplatku od roku 2010 je nutné vyžádat si nový variabilní symbol, který je jedinečný pro každou osobu, NOVĚ úhrada formou SIPO, informace a přihlášky k tomuto způsobu platby byly občanům doručeny do schránek. Dále jsou k vyzvednutí na finan čním odboru Městského úřadu nebo ke stažení na cz/urad/dokumenty/formulare/odbor financni/ Nový variabilní symbol vám bude sdělen na pokladně finančního odboru Městského úřadu Lanškroun, na tel. číslech , nebo na ových adresách: Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Dotazník na téma Strategie rozvoje města Lanškroun Touto cestou bychom vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku, který na leznete na internetových stránkách města Lanškroun v sekci Městský úřad a samospráva a odevzdání na podatelnu Městského ú řadu Lanškroun, nám. J. M. Marků 5, přízemí. Pokud budete mít zájem o tiš těnou verzi tohoto dotazníku, obdržíte ho na informacích Městského úřadu Lanškroun, nám. J. M. Marků 5, přízemí. Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny v Listech Lanškrounska, budou sloužit jako podklad k na psání diplomové práce, ale také se s nimi bude dále pracovat při aktualizaci Strategického plánu. Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Z KALENDÁŘE STAROSTY 14. prosince Pracovní schůzka k problematice činnosti svazku obcí Lanš krounsko a k přípravě realizace cyklostezky Lanškroun Rudoltice 15. prosince Pracovní jednání o možnostech energetického využívání od padů v areálu Asanace, spol. s r.o., v Žichlínku 16. prosince Jednání zastupitelstva města 17. prosince Pracovní jednání s p. Jaroslavem Lechnýřem o podpoře pro jektu cyklostezky do Rudoltic; pracovní porada MěÚ 18. prosince Jednání s p. Ladislavem Maixnerem, členem zastupitelstva města, o možnosti získání dotace z programu Věda a výzkum pro inovace; pracovní jednání s p. Markétou Tauberovou, členkou rady Pk, o problematice zdravotnictví 19. prosince Adventní koncert v Sázavě 21. prosince Pracovní schůzka s p. Přemyslem Kokešem, městským archi tektem; jednání rady města 22. prosince Projednání kontroly poskytnuté dotace na rekonstrukci Dělnic kého domu v Lanškrouně s pracovníky Finančního úřadu v Ústí nad Orlicí 23. prosince Pracovní jednání s p. Milanem Slezákem, jednatelem MBP 27. prosince Zahájení turnaje O pohár starosty města Lanškrouna ve stolním tenise 29. prosince Setkání starostů obcí s rozšířenou působností ve Svitavách u příležitosti mezinárodního turnaje juniorů ve volejbale 4. ledna Setkání důchodců podniku Tesla Lanškroun 5. ledna Jednání s p. Zdeňkem Sedláčkem, ředitelem spol. VAK Jablonné, a.s.; jednání Správní rady sdružení Orlické hory a Podorlicko v Kostelci n/o, setkání s podnikateli tamtéž 6. ledna Jednání o přípravě výstavby cyklostezky Lanškroun Rudoltice; jednání o problematice vztahů mezi městem a spol. Gurman Lanškroun, s.r.o. 7. ledna Jednání o investičních záležitostech města 8. ledna Jednání o záměru vybudování Návštěvnického centra v Lanškrouně 11. ledna Pracovní schůzka ohledně problematiky výstavby a provozu sportovního areálu 12. ledna Jednání se zástupci spol. Renards o přípravě žádosti o dotace na investiční záměry města 14. ledna Veletrh REGIONTOUR v Brně 15. ledna Projednání záměru vybudování Návštěvnického centra v Lanškrouně 18. ledna Jednání rady města 19. ledna Návštěva vedení Technické univerzity v Liberci a jednání o mož nostech spolupráce 20. ledna Jednání o přípravě a financování výstavby cyklostezky Lanš kroun Rudoltice; jednání Shromáždění starostů DSO Lanškrounsko Jednání Asociace starostů ORP Pardubického kraje v Hlinsku 22. ledna Výroční valná hromada SDH Lanškroun ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zápis do všech lanškrounských škol na školní rok 2010/2011 proběhne ve středu dne od 13 do 17hodin. Výjimkou je pouze Základní ško la pro děti se zdravotním postižením (bývalá ZŠ Praktická), kde zápis proběhne od 14 do 16hodin. K zápisu se svojí ratolestí můžete přijít do budov škol na ulici Dobrovského 630, náměstí J. M. Marků 80, ulici Palackého 204, v Dolním Třešňovci 24, náměstí Aloise Jiráska 140 (ZŠ pro děti se zdravotním postižením bývalá ZŠ Praktická), ulici Olbrachtově 206 (Pomocná škola). Z podkladů Jitky Krejčové, oddělení školství a kultury FO, zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka.

4 STRANA 4 NEJEN Z RADNICE LL 2 / 2010 Vážně, nevážně z linky kolem půl jedenácté večer přijala stálá služba MěP telefonické oznámení o nálezu značně použitého anděla mezi odpadky u kontejneru na jedné z okrajových ulic Lanškrouna. Hlídka anděla v již pokročilém věku na rovnala, upravila mu křídla a vyslala směrem k domovu, kde se zcela jistě zod povídal ze své pijatiky svatému Petru, tedy pardon, manželce. Napříště můžeme už jen přát větší štěstí na výběr Mikuláše, který když už lépe nedohlédne na svého svěřence a nezajistí, aby nesešel na cestu hříchu, tak alespoň nebude tr pět Alzheimerovou chorobou a nezapomene, že si pomocníka někde odložil. Po ránu čekal obyvatelku Dolního Třešňovce na její zahradě výjev jako z filmu Texaský masakr motorovou pilou 3. Do prostoru totiž vnikli dva psi a roztrhali množství slepic. Po příjezdu hlídky MěP na místo již nebylo koho zatýkat, neboť oba gauneři po příchodu majitelky zahrady vzali do za ječích. Hlídce se následným šetřením podařilo zjistit majitele psů, který přislíbil veškerou škodu uhradit. Vzhledem k masakru, za který by se nemusel stydět ani scénárista filmu SAW, a k tomu, že se jednalo o slepičí šampiónky, speci álně vyšlechtěné a dovezené z Německa, byla ovšem hlídka nucena na místo přivolat i kolegy z PČR. Ti si hororový případ převzali k dalšímu šetření. 15. prosince několik recesistů vyřešilo nedostatek sněhu před Vánocemi po svém. Vynalézavost a vtip jim nelze upřít, nejen že si kousek od náměstí vytvořili sjezdovku, ale postavili si i skokanský můstek. Bohužel si ale vybrali chodník a jejich jízda na snowboardu se neslučovala se zákonem o provozu na pozemních komunikacích, proto jejich sportovní aktivity musel ukončit příchod hlídky MěP. Zimní nadšenci svým výkonem nikoho neohrozili ani nic nepoškodili, strážcům zákona tedy postačilo, že vše uvedli do původního stavu, a věc vyřešili domluvou. Mladíci poté odešli domů s přáním kvalitní sněhové pokrývky během vánočních prázdnin bylo předmětem zájmu strážníků MěP ilegální zimní kluziště. Ono nakonec by na něm nebylo nic zas až tak špatného, kdyby nevznikalo na vozovce na jednom z místních sídlišť. Na vině tentokrát nebyl žádný padouch, ale voda vytékající z poškozeného potrubí. Strážníkům tak stačilo kontaktovat kompetentní osoby, které havárii profesionálně odstranily. Jedinými návštěv níky kluziště se tak nakonec stali pracovníci Technických služeb Lanškroun bylo oznámeno, že na ulici poblíž náměstí tančí ve sněhu téměř nahá a bosá žena. Bohužel se nejednalo o žádnou rusalku, jak by se dalo z ozná mení usuzovat, ani nešlo o opilecké výjevy, se kterými se setkáváme až příliš často. Byla to další ukázka toho, jak je kolikrát slušná komunikace mezi dvě ma dospělými nemožná. Druh oné nedobrovolné rusalky řešil neshody vskutku svérázně. Nejprve ženu fyzicky napadl, sebral jí mobilní telefon a že nu, tak jak byla, vystrčil na mráz z bytu a odmítal ji pustit zpět. Tím ale své hr dinství pro tento večer vyčerpal a před strážníky se schoval do sklepa domu, kde byl dopaden. Po důrazné domluvě hrdina telefon vrátil a opustil dům v doprovodu strážníků. Ve večerních hodinách dne 6. ledna asistovala hlídka MěP při silniční kon trole s kolegy ze státní policie, kdy jeden kočí ocelové drožky na pokyn k za stavení reagoval poněkud sportovně, způsobem sobě vlastním, jak se později zjistilo, neboť přímo před strážci pořádku udělal otočku a tím odstartoval zá vod s policisty a strážníky. Jak to již bývá, nějaké to promile alkoholu zřejmě nebylo dobrým navigátorem, a tak nedalo uniformám velkou práci tohoto řidiče dopadnout. Výsledek dechové zkoušky na přítomnost alkoholu prozradil něco málo přes promile alkoholu v krvi. Teď již může tento výtečník dělat otočky před policisty pouze na chodníku. Jak se říká, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu Tento frajer je pro strážníky i policisty dobře znám pro svoje kšeftíky, kterými obšťastnil mnoho místních obyvatel. V noci 11. ledna se jeden z mladíků přesvědčil o tom, co to znamená dráždit hada bosou nohou, ale k tomu se ještě dostaneme. Nejprve MěP přijala ozná mení o fyzickém napadení v jedné z místních vyhlášených náleven. Na místě bylo zjištěno, že tento slušný a uvědomělý občan byl bez varování takřka bru tálně napaden neznámým agresorem. Šetřením bylo zjištěno, že útočníkem byl osamělý mstitel, který se trochu nešťastně rozhodl vzít spravedlnost do svých rukou, neboť onen poškozený mstitele a jeho rodinu dlouhodobě obtě žuje urážlivými textovými zprávami, kde se neštítí velmi peprných invektiv. Kde je pravda, ukáže až šetření kolegů z PČR, kterým byla kauza předána. Zákrok strážníků proti ujíždějícímu řidiči z předchozí události zřejmě za nechal v tomto vykukovi velký dojem. V noci 15. ledna se na strážníky obrá til s žádostí o pomoc ve své další kauze. Žádal strážníky, aby domluvili dvě ma dívkám, které navštívily stejné restaurační zařízení jako on. Cítil se totiž dotčen, že tyto dívky věnují větší pozornost dvěma neznámým mužům než jemu. MěP sdělila zhrzenému milenci, že se dívky žádného protiprávního jed nání nedopouštějí a vzhledem k jeho povaze je to spíš nutnost. Dnešní okénko městské policie uzavřeme nevesele. MěP v posledních dnech eviduje nárůst případů volného pobíhání psů. Pro městskou policii není problém takové psy odchytit, problémem se ovšem stává zjištění majitele. Psi jsou čas to bez obojku, a když už ho mají, chybí identifikační známka. Ze záznamů také vyplývá, že se vaši čtyřnozí miláčci často stávají obětí dopravních nehod. Apelujeme proto na všechny milovníky němých tváří, aby své nejlepší přátele vyzbrojili alespoň telefonním číslem na vás. Nebylo by tak nutné psa umisťovat do útulku a zkrátí se doba, než strážníci uprchlíka předají jeho majiteli. S přáním všeho dobrého strážníci MěP Lanškroun Petr Blažek & Lukáš Dian Vývoj nezaměstnanosti v roce 2009 Na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jsou zveřejněny informa ce o výši nezaměstnanosti za rok V lednu roku 2009 jsme vzpomínali na čísla ze začátku roku 2008, kdy míra nezaměstnanosti v Lanškrouně byla úctyhodných 3,7%. Bohužel to, co jsme si nepřáli, se stalo skutečností, podniky pod tíhou ekonomické krize hromadně propouštěly a také díky tomu jsme se dostali na začátku roku 2009 na 8,8%. Na začátku roku 2010 je pravý čas na shrnutí čísel a dat získaných z již zmi ňovaného portálu, ale také díky spolupráci s Úřadem práce Ústí nad Orlicí. Míra nezaměstnanosti během roku již tradičně narůstala. Nejvyšší byla v ob dobí od března do června, a to 11,5%. Naopak nejnižší míra nezaměstnanosti byla v měsících říjen a listopad, a to 9,2%. Jedním z důvodů klesání může také být to, že na Úřadu práce Ústí n/o byla zaevidována nová pracovní místa přímo v Lanškrouně. Např. firma RIESS KOVOVÝROBA, s.r.o., nabídla v srpnu 17 nových míst a dalších 22 míst v září. Další firmy, jejichž nabídky nových stojí za zveřejnění, jsou firma AVX Czech Republic, s.r.o., Jiří Dinga Tanden a Galvanizace Lanškroun, s.r.o., které přišly na trh práce s nabídkou 6 volných pracovních pozic. V prosinci se opět vše vrátilo do starých kolejí a míra nezaměstnanosti v Lanškrouně začala opět mírně narůstat na konečných 9,4%. Situace v rámci mikroregionu Lanškrounsko a také v rámci okresu Ústí n/o se odvíjela v roce 2009 obdobně. Na Lanškrounsku byla zaznamenána nejnižší míra nezaměstnanosti v měsíci lednu (9%), dále v říjnu (9,8%) a nejvyšší v dubnu (12,8%). V rámci okresu byla nejnižší čísla zaznamenána v lednu (7,2%) a únoru (8%). Naopak nejhůře vyhlíží prosinec se svými 10,4%. Doufejme, že dopady ekonomické krize se budou v tomto roce zmírňovat a stejně tak snižovat čísla, která za rok 2009 neskutečně narostla. Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Zápisy z jednání rady města se zveřejňují na webu Od začátku letošního roku jsou informace zveřejňované na oficiálních webových stránkách města rozšířeny o další dokumenty zápisy z jednání ra dy města. Najdete je v sekci Městský úřad a samospráva ve složce Dokumenty. Jednání rady města je neveřejné a zveřejňování zápisů neukládá žádný zákon. Občané, které zajímá, o čem rada jednala, a nestačí jim přijatá usnesení, tuto novinku jistě uvítají. Webové stránky Lanškrouna se již třetím rokem umisťují v první desítce soutěže Infoliga (viz obrázek). Mezi obcemi s rozšířenou působností, které nejsou bývalými okresními městy, si stále drží první místo. INFOLIGA poskytuje jednak soutěž, v níž mohou různé samosprávné sub jekty v objektivně nastavených pravidlech soutěžit o vyšší informační hodnotu svých webových stránek. Dále Infoliga poskytuje průběžně generovanou sta tistiku, která z vložených údajů o informačním obsahu hodnocených webů vytváří celkové přehle dy o stavu v ČR na tomto poli. Slouží tedy zároveň k obecnému poznání v oblasti aktiv ního poskytování in formací samosprá vami. Více se může te dočíst na inter netových stránkách Ing. P. Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka

5 LL 2 / 2010 NEJEN Z MĚSTA STRANA 5 ZE ZPRAVODAJSTVÍ POLICIE ČR Mezitím, co v sobotu navečer mladý muž sledoval na stadionu v Lanš krouně hokejové utkání, zloděj kradl. Využil chvilkové nepozornosti a sáhl mu do otevřené kapsy zimní bundy, ze které vytáhl peněženku se 4,5 tisíci Kč, doklady a platební kartou. Pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. V jednom z podniků na ulici 5. května v Lanškrouně došlo ve večerních hodinách dne 10. ledna k potyčce mezi dvěma hosty. Vše skončilo operací zlomeného klíčku v pravém rameni jednoho z nich a následnou hospitalizací v nemocnici. Věc je šetřena jako přečin ublížení na zdraví podala v Lanškrouně trestní oznámení na svého manžela 33letá žena. Již v březnu loňského roku ji muž napadl poprvé. Pak se ale jeho útoky stup ňovaly. Zpočátku stačila slova, potom padla i nějaká rána. Vše vyvrcholilo, když ženu strčil ze tří schodů. Při pádu si zlomila zápěstí a následně se musela podrobit operaci. Případ nyní lanškrounští policisté prošetřují. Neuvěřitelně drzí byli dva mladíci, kteří ve dvě hodiny odpoledne při šli do jedné z prodejen v Lanškrouně. Na hlavách měli kšiltovky, zimní bun dy přehozené přes rameno a chovali se velmi sebevědomě. Prošli kolem ostat ních zákazníků do zadní části prodejny, kde se sotva otočili, a zase odcházeli pryč. U vchodu sebral jeden z nich z pokladny mobilní telefon. Uviděl to zá kazník, který okamžitě upozornil vedoucího. Vše se ale odehrálo velice rychle. Vedoucí sotva stačil vyběhnout z prodejny, když už mladíci nasedali do auta a odjížděli. Až potom vedoucí prodejny zjistil, že v regále chybí elektrické se kací kladivo a motorová benzinová pila, vše za 22 tisíce korun. Kriminalisté se zabývají případem 38letého muže z Liberce a jeho o rok mladší družky, kteří se v Lanškrouně řádně nestarali o své tři nezletilé děti (1, 7, 9). Proti nezodpovědným rodičům policisté zahájili trestní stíhání. Již od srpna roku 2008 si totiž s péčí o svoje potomky nedělali starosti. Holdovali alkoholu a pak se před nimi hádali, nechávali je často doma bez dozoru. A to i v nočních hodinách. Děti byly často hladové a špinavé, proto jim byly již v červ nu odebrány a umístěny do péče dětského domova. Za ohrožování mravní výchovy mládeže mohou nezodpovědní rodiče strávit až dva roky za mřížemi. Neznámý pachatel se v noci ze 14. na 15. ledna 2010 vloupal do kůlny u rodinného domu na ulici Hradební v Lanškrouně. Odnesl si lup za necelých 3.300, Kč. Předmětem zájmu se u lapky staly zahradnické nůžky, kovová palice, 3 ks seker a kombinované kleště. V průběhu noci z 16. na 17. ledna 2010 došlo ke krádeži psa plemena lab rador retriever slyšícího na jméno Charlie z voliéry na zahradě v obci Dolní Čermná Jakubovice. Pachatel způsobil majiteli škodu ve výši , Kč. Linku tísňového volání 158 využila půl hodiny před polednem žena z Lanškrouna. Napadl ji manžel. K potyčkám doprovázeným i ranami docházelo již od počátku loňského roku. Jenomže teď vzal do ruky nůž a k fackám přiby lo i vyhrožování. Běsnění agresora nebralo konce. Do bytu proto přijel kromě policistů i lékař. Zvládnout podnapilého útočníka, který nadýchal více než 2,2 promile alkoholu, nebylo vůbec jednoduché. Z nemocnice byl proto převezen na záchytku do Pardubic. Za domácí násilí ho policisté vykázali z bytu. Navíc mu hrozí obvinění z přečinu týrání osoby žijící ve společném obydlí, za který mu hrozí až čtyřletý trest odnětí svobody odpoledne vlezl zloděj do bytu v Lanškrouně a celý jej důkladně pro hledal. Po jeho návštěvě zůstala doslova spoušť. Navíc nyní majitelé postrá dají zlato za třicet tisíc korun. Na zařízení způsobil pachatel škodu za dalších deset tisíc. V případě dopadení mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. O dávku hmotné nouze si v minulém roce zažádal 24letý mladý muž z Lan škrounska. Jenomže vyšlo najevo, že při sepisování žádosti mladík zapomněl uvést osoby, se kterými žije ve společné domácnosti. Neoprávněně mu tak bylo vyplaceno bezmála jedenáct tisíc korun. Za podvod mu hrozí trestní stíhání. Na jedné ubytovně v Lanškrouně využil neznámý zloděj nepozornosti muže a v nestřeženém okamžiku mu z náprsní tašky sebral bezmála šest tisíc korun. V případě dopadení pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. O víkendu na maturitním plese v Lanškrouně neznámý zloděj v nestřeženém okamžiku vlezl do místnosti, kde měly maturantky svoje věci a z jednoho ba tohu sebral jedenáct tisíc korun. Podle trestního zákoníku hrozí pachateli krádeže až dvouletý trest odnětí svobody. To ale nic nezmění na tom, že dívky budou na svůj velký den vzpomínat se slzou v oku. Hořelo ve firmě Dlouhý a spol. a v Čenkovicích K požáru, který vypukl 18. ledna před 17 hodinou v podniku na výrobu elektroniky, vyjížděli profesionální hasiči z Lanškrouna a Ústí nad Orlicí. Na místo byly dále povolány jednotky dobrovolných hasičů z Žichlínku a Lanš krouna. Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že hoří v prvním patře a ob jekt je zakouřen. Hasiči museli použít dýchací přístroje a k odvětrání zakou řených prostor použili přetlakovou ventilaci. Požár byl lokalizován v 17.23, v hodin byl zcela zlikvidován. Škoda byla předběžně vyčíslena na 10 mi lionů korun a příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně technická závada na zářivkovém svítidle. Událost ze strany hasičů byla ukončena v hod. Foto: Martina Rybková Pět hasičských jednotek likvidovalo 24. ledna časně ráno (2.06 hod.) požár rekreační chaty v obci Čenkovice. Z ubytovacího zařízení byly evakuovány v pořádku dvě rodiny, které v době vzniku požáru uvnitř spaly. Hasiči bojovali s plameny několik hodin. Hasičům ztěžoval likvidaci požáru silný mráz (až 15 stupňů Celsia). Práce hasičů v mrazivém počasí je velmi komplikovaná. Hrozí mnoho rizik dochází k zamrzání čerpadel, hadicových vedení a armatur, voda použitá na hašení neodtéká, ale vytváří na konstrukcích, přístupových cestách a požární technice silné vrstvy ledu, a tím dochází k omezení pohybu hasičů. Při mrazu také dochází k podstatně intenzivnějšímu hoření, způso benému teplotním rozdílem hoření a okolí. Dalším problémem byly přístupové cesty. K horskému středisku měli hasiči velmi ztížený přístup. Požár hasiči zcela zlikvidovali v 5.22 hodin a poslední jednotky z místa události odjížděly v 6.44 hodin. Příčinou tohoto rozsáhlého požáru byly spáry v komíně. Škoda byla předběžně vyčíslena na 2,5 milionu korun. (http://www.hzspa.cz) Novinky na městském webu Diskuzní fórum a Ankety Na oficiálních webových stránkách města bylo opět zprovozněno Diskuzní fórum. S dalšími návštěvníky webu můžete diskutovat v tématech, jako jsou doprava, kultura, školství, sport a volný čas, veřejná prostranství či zdra votnictví. Dle potřeby budeme přidávat další témata. V sekci E služby úřadu (pravý sloupec) si můžete nově kliknout na položku Ankety a vyjádřit svou spokojenost nebo nespokojenost s občanskou vyba veností, kulturním či sportovním vyžitím ve městě. Máte možnost vyslovit se k dalším zajímavým oblastem, jakou je např. činnost městského úřadu. S va šimi názory se vedení města bude pravidelně seznamovat. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2,

6 STRANA 6 AKTUÁLNĚ LL 2 / 2010 Turisté se dočkali moderní chalupy na sedle V lyžařské oblasti Červenovodského sedla stojí nová dřevěná chata, kde najdou turisté informační centrum a sociální zázemí. Srub postavilo Sdružení obcí Orlicko za 10 milionů korun s přispěním evropských fondů. Čtvrtečního otevření se zúčastnili zástupci Pardubického kraje, náměstek hejtmana Roman Línek s radními Miroslavem Stejskalem a Petrem Šilarem. Nové zařízení určitě přivítají v zimě běžkaři a v létě cykloturisté, kterým chata poskytne nejen občerstvení při jejich cestě po regionu, ale i potřebné informace o oblasti Suchého vrchu, Bukové hory a okolí, uvítal Miroslav Stejskal, radní zodpovědný za cestovní ruch, iniciativu Sdružení Orlicko. Je přesvědčený, že chata se zázemím výrazně zlepší nabídku služeb v této oblasti Pardubického kraje. Finanční prostředky na výstavbu objektu a elektrické přípojky získalo sdružení z Regionálního operačního programu NUTS II Se verovýchod na rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. V areálu Suchého vrchu a Bukové hory je udržováno přes dvacet kilometrů vyhledávaných běžeckých stop. Evropská dotace tedy pomohla změnit původní malou chaloupku s víkendovým provozem na horskou chatu s důstojným sociálním zařízením, turisticko informačním servisem a občerstvením, které slouží veřejnosti denně od osmi do osmnácti hodin, sdělil náměstek Línek. (mag) Základní fakta: objekt informačního a sociálního zázemí v lyžařské oblasti Buková hora Suchý vrch byl realizován v době Celkové výdaje činily ,00 Kč, z toho dotace RR (EU + státní roz počet) byly ,86 Kč (z toho dotace EU ,07 Kč). Sněhová nadílka a veřejná služba Paní Zima v letošním roce nijak sněhem nešetřila a zasypala naše město pořádnou nadílkou. Jak známo, pro někoho radost a pro někoho starost. Úklid města mají na svých bedrech Technické služby Lanškroun, s.r.o., a je to práce jistě náročná. Pomáhají jim také naši klienti. Město Lanškroun zavedlo od června 2009 veřejnou službu tak, jak to u možnila novela zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Tedy stručně řečeno, občanům našeho města, kteří jsou ve hmotné nouzi vypláceni dávkou hmotné nouze, je umožněno zvýšit si příjem vlastní prací. Jde zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kul turního rozvoje a sociální péče. Občanu, který vykonává veřejnou službu, sice za výkon veřejné služby nenáleží žádná odměna, ale může dojít k měsíčnímu navýšení jeho dávky hmotné nouze, příspěvku na živobytí až o 1659 Kč (po odpracování 30 hod. za měsíc z 2020 Kč na 3679 Kč). V současné době 17 našich klientů vykonává veřejnou službu, a to u Tech nických služeb města Lanškroun, s.r.o., a u Městského bytového podniku Lanškroun, s.r.o. V době sněhové nadílky se většina z nich podílí na úklidu sněhu, především v místech, kde nelze užít techniku a která jsou méně dostupná. Je to práce vykonaná pro město zdarma a jistě ku prospěchu města. Nemůžu si ale pomoci a musím si trochu povzdechnout nad nezájmem ně kterých našich klientů o veřejnou službu. Veřejná služba je dobrovolná, a tak bohužel mnozí z těch, kteří by byli vhodní pro výkon veřejné služby, tuto otevřeně odmítají anebo se snaží hledat výmluvy, proč se nemohou veřejné služby účastnit. Jsem přesvědčena, že je nutné zavést další opatření, která povedou k většímu zvýhodnění těch, kteří se alespoň trochu snaží pracovat, a která ještě více postihnou ty, kteří pracovat mohou, ale nechtějí. Věra Ptáčková, vedoucí odboru SVZ Lyžování na Lanškrounsku Díky přívalům sněhu z předminulého a minulého týdne jedou v Čenkovicích všechny vleky. Sněhová pokrývka dosahuje na sjezdovkách až 50 cm a je kom binací technického a přírodního sněhu. Povrch, na kterém převažuje hrubý krystalický sníh, je v některých místech zledovatělý, ale pravidelně se upravuje. Ceny sjezdového lyžování jsou ve srovnání s jinými centry stále příznivé celodenní permanentka přijde dospělé na 400 Kč a děti na 320 Kč. Za cenu, která je mimochodem stejná jako v loňské sezóně, můžete jezdit na všech sedmi vlecích JOS (jednotného odbavovacího systému). Celodenní rodinná permanentka 2+2 stojí 1300 Kč. Fronty na vleky jsou krátké nebo žádné. Poněkud stranou stojící 400 metrová sjezdovka U lesa (není součástí JOS), kterou mohou využít především začátečníci a rodiny s dětmi, nabízí ještě výrazně nižší ceny celodenního lyžování 250 Kč/dospělý a 200 Kč/dítě. Parkování pořídíte za 40 Kč na auto bez ohledu na délku parkování. To vy volává u některých návštěvníků jistou míru nevole, neboť jinde se již platba za parkování zrušila úplně, nebo je odstupňovaná délkou parkování. Dobrá zpráva je, že lyžařům, kteří přijedou na celý den, se po předložení stvrzenky cena par kovného odečítá od celodenní permanentky. Obec vysvětluje znovuzavedení parkovného snahou pokrýt náklady na údržbu plochy. Výprachtický vlek firmy Ovaz se rozběhl v pátek 15. ledna. K dispozici je 360 m dlouhý svah s převýšením 70 m a celodenní lyžování je zde na Lanš krounsku asi nejlevnější: 175 Kč/dospělý a 140 Kč/dítě. Také oblíbené běžecké tratě v okolí Suchého vrchu a Bukové hory nezahá lejí. Strojově je upraveno přes 40 km. Tratě jsou protažené až do Štítů a v opač ném směru přes Mladkov až do Českých Petrovic. Opomenout nelze ani no vinku pro letošní sezónu novou budovu s občerstvením u parkoviště na Červenovodském sedle. Problém je v některých hodinách o víkendu pouze s tím, kde zaparkovat, protože nával běžkařů je zde obrovský. Milovníci běžek však letos nemusí kvůli své zálibě vůbec sednout do auta, neboť stovky milovníků tohoto sportu z celého regionu prošláply bezpočet stop vedoucích snad všemi směry a do všech obcí regionu. Stopy jsou rychlé a vymrzlé, takže zbývá už jen vybrat si ten správný směr. Úrazů bylo v Orlických horách dle vyjádření náčelníka horské služby Josefa Šifry zatím spíše méně, než bývá v daném období běžné. A dodává, co bylo nejčastější příčinou úrazů: Vesměs šlo o zranění způsobená pády na tvrdý, uměle zasněžovaný povrch sjezdovek. Převažují zlomeniny horních končetin, otřesy mozku a zranění kolen. Naštěstí 90% dětí a snowboardistů již běžně jezdí v přilbě a situace se postupně zlepšuje také mezi dospělými. Text a foto: F. Teichmann VEŘEJNÁ PODPORA V ROCE 2010 Tak jako v předchozích letech bude i v roce 2010 město Lanškroun rozdě lovat finanční prostředky na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let a na podporu výchovně vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých, možné bude požádat i o grant na rozvoj partnerských vztahů a cestovního ruchu. Žádosti můžete podávat do konce února. V rozpočtu města Lanškroun je připraveno Kč tis. na sport, Kč 320 tis. na podporu výchovně vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých a Kč 80 tis. na rozvoj partnerských vztahů a cestovního ruchu. Pokud budete žádat o poskytnutí veřejné podpory, měli byste se nejprve podrobně seznámit s dokumentem Pravidla pro poskytování veřejné podpory z rozpočtu města Lanškroun. Pravidla jsou zveřejněna na oficiálních stránkách města Lanškroun v sekci Granty a dotace města, vytištěná si je můžete vyzvednout i v kanceláři informací městského úřadu v přízemí radnice. Připomínáme, že posledním termínem pro vyúčtování nákladů celoroč ní činnosti v roce 2009 je pondělí Poslední den pro přijímání vyúčtování je pondělí Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

7 LL 2 / 2010 AKTUÁLNĚ STRANA 7 DĚKUJEME TĚM, KTEŘÍ SI I NADÁLE ZAMETAJÍ PŘED SVÝM PRAHEM Pokračování z titulní strany: Dokoupili jsme dvě nové radlice za traktor (80 tis.kč), nová košťata na multikáry a univerzální nakladač Bobek. Tato košťata odvádějí velmi kvalitní práci zvláště u čerstvého prašanu (viz foto Bobek na chodníku ulice Ná dražní). Provedli jsme generálky na dvou multikárách s radlicí a sypačem (cca 400 tis.kč). Přiobjednali jsme a rozmístili po městě také několik nových zásobníků na posyp. Na skladě máme také zásobu posypového materiálu, soli a ruční pomocníky hrabla a smetáky. Jako každoročně byl vypracován plán pohotovostí, kdy sedm pracovníků TS (o dva více než před novelou) je v době od 4.00 do připraveno k výjezdu, aby zajistili pojízdnost a po chůznost námi spravovaných místních komunikací a chodníků. Myslím te dy, že se příprava na zimu nepodcenila, ale nejde bez praktických zkušeností odhadnout dopředu, co bude potřeba. Dnes už asi víme, co se bude měnit a vy lepšovat. Využívají TS při úklidu sněhu výpomoc jiných firem a nezaměstnaných? Podepsali jsme smlouvu se několika kooperanty, kteří se se svou mecha nizací (traktory s radlicí a sypačem, multikáry a nakladače) starají o jim svěřené úseky Lanškrouna. Dlouhodobě nezaměstnaní mohou v rámci tzv. veřejné služby odpracovat ve prospěch města hodin. V současnosti máme za evidováno asi 9 lidí, kteří se na této službě městu podílejí. Konkrétně odklízejí sníh z přechodů, nástupišť autobusů, schodišť apod. Ovšem nutno podotknout, že v zimním období chodí 4 5 těchto,,pracovníků. Daří se dodržovat schválený nový operační plán zimní údržby? První velký ostrý zásah a zároveň největší zkouškou bylo pro nás vydatné nepřetržité sněžení o víkendu ledna Někde se to nazývalo kala mitou. Až na některé výjimky se nám podařilo dodržet plán zimní údržby hned napoprvé. Při dalších zásazích sněhovou logistiku stále vylepšujeme a těchto výjimek postupně ubývá. Otevřeně přiznáváme, že údržba odlehlých a dopravně méně důležitých chodníků není úplně podle našich představ, ale je to limitováno počtem techniky a charakterem těchto chodníků. Mnohdy při jíždíme a už je od občanů vlastně uklizeno. Jaké jsou vaše zkušenosti s důsledky již zmíněné chodníkové novely, tedy s rozšířením počtu ošetřovaných chodníků? V prvé řadě bych rád podotknul to, o čem se příliš nehovoří. Se slavnou chodníkovou novelou pana senátora Kubery přešla sice zodpovědnost za škody způsobené neschůdností chodníků na jejich vlastníky, tedy většinou na obce. Ale ta novela nehovoří nic o povinnosti města zajistit jejich úklid! Stále totiž platí ustanovení Občanského zákoníku, kde je jasně definováno, že jsou ob čané povinni předcházet a zabránit škodám na majetku či zdraví. Tudíž by se měli sami podílet na úklidu chodníku před svým domem, aby si na něm někdo nepolámal kosti či se nějak jinak nezranil. Má úplně první zkušenost byla ještě s prvním prosincovým sněhem. Byl to telefonát jednoho rozčíleného ob čana, kdy že bude uklizen chodník před jeho bytovkou. Jestli tam pošleme někoho ze sociálky z veřejné služby, nebo zda si má chodník uklidit sám a pak tento úklid přefakturovat technickým službám. Připadlo mi to tak, že stojí se stopkami u okna a že zrovna nemá nic jiného důležitějšího na práci než sledovat, jak stíháme předepsané limity... Smutné na tom bylo, když jsem se doda tečně dozvěděl, že tento občan sám patří do řad nezaměstnaných a má tedy dost času chopit se lopaty a smetáku. Je to holt o osobním přístupu. Naopak jiní se nám sami nabídli, že nám svou mechanizací pomohou udržovat chodní ky, a my jejich nabídku neodmítli. Nebo nám napsali, že jsou invalidé, zda jim vyhrneme sníh od výjezdu z domu. Zajistili jsme to ke vzájemné spokojenosti. Chce to jen dát o sobě vědět a poté záleží na vzájemné domluvě. Hlavní důsledek chodníkové novely tedy vidím v podstatném zvýšení pro vozních nákladů v účetní položce zimní údržba. Zvýší se nám spotřeba po honných hmot, opotřebení strojů a zařízení a částečně také mzdové náklady. Najedeme mnohem více kilometrů a motohodin, spotřebujeme více posypu a pracovníci technických služeb i naši kooperanti budou více vytíženi. Máte spočteno nebo aspoň odhadnete, kolik zatím stál zimní úklid v Lanškrouně za první tři týdny roku 2010? Přesná čísla k dnešnímu ještě neznáme, budeme to vědět koncem první dekády února, kdy budou hotová všechna vyúčtování za leden. Nemáme do šlé faktury od kooperantů ani za PHM. Které chodníky navíc proti loňsku zvládáte uklidit? A kde uvítáte iniciativu majitelů či obyvatel přilehlých nemovitostí? Podle plánu zimní údržby musíme uklidit všechny chodníky, což se nám také díky kooperantům a samotným občanům daří. K již dříve udržovaným 28 km místních komunikací a 12 km chodníků nám přibylo k údržbě dalších cca 26 km chodníků. Jistě mi dáte za pravdu, že je to dost náročné, zvládnout v asi patnácti lidech kompletně vše uklidit od sněhu a náledí. Co má ruce a no hy, vyráží do terénu uklízet. Prosím tímto občany hlavně o trpělivost. Pokud mohou, ať si před domem alespoň trochu sníh uklidí tak, jak to dělali doposud a nenechají nás v tom sa motné. Žádný stroj to ve srovnání s rukou, hrablem a smetákem neudělá tak dobře. A uklizený a udržovaný chodník před domem je přece také vizitkou ma jitele. Velmi jim za to tímto děkuji! Můžete nějak podpořit ty, kteří své chodníky (zejména v okrajových částech města) stále uklízejí sami? Jak jsem již řekl, velice si vážíme těch, kteří si doslova zametou před svým prahem, a děkujeme jim. Takto nám velmi pomáhají v údržbě chodníků. A to myslím upřímně, ne jako Standa Gross... Samozřejmě se na nás obyvatelé Lanškrouna mohou s důvěrou obrátit a někteří tak již učinili. Pracovníci technických služeb jim rádi poskytnou posyp, hrabla nebo smetáky na sníh. Je to jen o tom dát o sobě vědět, a o vzájemné domluvě. Po ulicích města tech nické služby rozmístily asi 30 kontejnerů, kam průběžně doplňují posypový materiál, který mohou občané zdarma použít pro posyp v okolí svých domů. Lada Sitová, foto: archiv TS Malotraktor kooperanta

8 STRANA 8 Z KRAJE I REGIONU LL 2 / 2010 Mění se zřizovatelské funkce základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže i základních speciálních škol Do konce roku 2010 dojde k převodu kompetencí zřizovatelských funkcí základních uměleckých škol (ZUŠ) a domů dětí a mládeže (DDM) z Pardu bického kraje na příslušná města. Zároveň dochází k bezúplatnému převodu majetku těchto škol na města. Změny se týkají i základních speciálních škol. Školy tohoto typu, které dosud nejsou zřizovány krajem, budou rovněž nej později do převedeny pod zřizovatelskou funkci Pardubického kraje. Uvedené změny byly v průběhu roku 2009 projednány se zástupci městských samospráv, které se k postupu kraje postavily vstřícně. Pardubický kraj je zřizovatelem dvanácti základních uměleckých škol a de seti domů dětí a mládeže. K 1. lednu 2010 již došlo k převodu dvou domů dětí a mládeže, a to DDM Štolbova a DDM Delta v Pardubicích. Další převody se budou realizovat v termínech k a k Základní umělecké školy v Pardubickém kraji mají vynikající úroveň a jsou známé nejen na národní, ale i na mezinárodní úrovni. Myslím si, že jejich převodem pod obce se ještě více urychlí komunikace a přísun potřebných fi nančních prostředků do těchto škol, soudí Jana Pernicová, radní pro školství, kulturu a památkovou péči. Velice děkuji všem starostům za velmi vstřícné a ochotné jednání. Jsem ráda, že při nich nehrála roli politická příslušnost, ale snaha udělat to nejlepší pro naše školy, dodává. Převody ZUŠ a DDM byly nutné kroky, které se měly udělat již v minulém období. Bývalé vedení však k tomuto kroku nenašlo odvahu. Jediní, kdo však touto situací až doposud trpěli, byla právě tato školská zařízení, komentuje změny Jana Pernicová. Cesta jak nalákat turisty: vlastní cestovní kancelář Na brněnském veletrhu GO a Regiontour se setkal radní Pardubického kraje Miroslav Stejskal s řadou odborníků na cestovní ruch. Diskutoval také s ministrem pro místní rozvoj Rostislavem Vondruškou, a to o případném zřízení cestovní kanceláře, která by existovala vedle Destinační společnosti Východní Čechy. Uvažujeme o cestovní kanceláři, která by za určitých podmínek nabízela produkty cestovního ruchu z našeho kraje, sdělil radní Stejskal. Ministr upozornil radního, že podobný projekt funguje ve Zlínském kraji, a to v návaznosti na Moravskou jantarovou stezku. Zlínský kraj vybral cestovní kancelář s tím, že tato cestovka nabízí za předem sjednaných podmínek například známou jantarovou stezku. Myšlenku založení cestovní kanceláře, jejímž zakladatelem by byl kraj, ale pan ministr příliš nedoporučuje, shrnul radní výsledek krátkého jednání. Záměr bude radní Stejskal konzultovat s kolegou ze Zlínského kraje. Hlavní téma asociace krajů: regulační poplatky Dvoudenní jednání Asociace krajů ČR v Brně v polovině ledna 2010, bylo zaměřeno především na zdravotnictví. S ministrem vnitra Martinem Pecinou rada diskutovala o úhradě zdravotnických poplatků a zahájení správ ního řízení s některými kraji. Projednávaly se také další kroky spojené se vznikem Asociace krajských nemocnic. O systému, jak regulační poplatky hradí pacientům Pardubický kraj, informoval ministra Pecinu poradce hejtma na a předseda Klubu zastupitelů ČSSD Martin Netolický, který zastupoval na jednání asociace nemocného Radko Martínka. Podle našeho právního roz boru systém úhrady regulačních poplatků není v rozporu s českými zákony. Naopak striktně postupujeme podle práva. Vyčkáme, jaké další kroky mi nisterstvo v této věci učiní. Pardubický kraj bude i nadále pokračovat v do savadním systému úhrad, přiblížil poradce Netolický obsah rozhovoru. Na zasedání byl pozván ředitel VZP Pavel Horák. Deklaroval, že objem fi nančních prostředků v jednotlivých krajích zůstane zachovaný i v případě, když kraje přistoupí k restrukturalizaci zdravotní péče. To je poprvé, kdy na hlas zazněl takový optimistický přístup, ocenila vstřícnost VZP radní Par dubického kraje zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová. Kritika zazněla na úhradovou vyhlášku, která podstatně zhorší financování nemocnic proti loňskému roku. Asociace se zabývala i budoucností kardio center. Situaci podstatně změnil věstník ministerstva zdravotnictví z konce roku 2009, který upravuje specializovanou péči. Po novém roce vyšlo najevo, že pouze v nemocnicích uvedených ve věstníku se budou moci voperovávat kardiostimulátory. O tyto výkony přijde 16 nemocnic, mezi nimi i ústecko orlická, upozornila radní Tauberová. Přesuny měly být oznámeny dříve, aby chom operace kardiostimulátorů přesunuli do vybraných center. (mag) REGULAČNÍ POPLATKY (ÚNOR PROSINEC 2009) Celková suma za poplatky Z toho Pk uhradil formou daru Z této částky : Za ambulantní ošetření: Za hospitalizaci: Za léky: Za pohotovost: Suma za krajské nemocnice: Nemocnice UO (dary 47%): Mladí lidé mají možnost získat finance na svoje projekty Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost Nokia ve spolu práci s regionálním partnerem Občanským sdružením Altus otevírají devátý ročník dobrovolnického programu Make a Connection Připoj se. V loň ském ročníku bylo podáno v kraji šestnáct projektů a z toho jich bylo 13 podpořeno v celkové výši Kč. To už je důvod, proč se zamyslet a nevyužít této zajímavé nabídky. Pokud Ti je let a máš alespoň čtyři stejně staré kamarády, tak můžeš získat finanční podporu až do výše 30 tisíc korun. Za ně můžeš realizovat jakýkoliv veřejně prospěšný projekt. Je úplně jedno, jestli to budou benefiční koncerty, opravy památek, organizování tábora, ochrana přírody nebo práce s hendikepovanými. Hlavní podmínkou je však dobrovolná práce, smysluplnost projektu a jeho využitelnost pro okolí, nikoliv jen pro členy týmu. Navíc, pokud bude projekt tvého týmu podpořen, tak pro jednoho zástupce z týmu budou zorganizována několikadenní zážitková ško lení. Na nich získá základní informace z řady oblastí, které úzce souvisejí s realizací neziskových projektů, jako je například problematika propagace, teambuildingu či spolupráce s médii. Co máš udělat pro získání finančních prostředků? Vyplň jednoduchý formulář (od konce ledna 2009 na stránkách v něm spe cifikuj cílovou skupinu, místo a termín realizace a zejména význam a přínos projektu. Svou žádost pak musíš elektronicky zaregistrovat na a podepsanou žádost navíc odeslat nejpozději do konce března 2010 na adresu Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS). Potřebuješ poradit? Jestli Tvůj projekt je správně napsaný či jestli splňuje podmínky? Projdi si důkladně a pokud odpověď na svou otázku nenajdeš, pošli své dotazy na adresu Do pár dní Ti přijde odpověď. Uspěly už nějaké projekty v mém okolí? Určitě! Za osm minulých ročníků bylo rozdě leno do všech koutů Pardubického kraje okolo 2,3 milionů korun. Takže to zkus taky! Přejeme mnoho úspěchů při podávání projektů Roman Málek, Občanské sdružení Altus Nový projekt na podporu technického vzdělávání v Pardubickém kraji Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) zahájila realizaci projektu Volba povolání v Pardubickém kraji. Cílem tohoto projektu je vý razné posílení zájmu žáků základních a středních škol o technicky zaměřené obory při volbě dalšího studia a následně povolání, zvýšení jejich uplatni telnosti na trhu práce a rozvoj jejich podnikatelských znalostí, schopností a dovedností. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a bude realizován do Khk Pk, která je dobrovolným sdružením podnikatelských subjektů a pod poruje podnikání na území kraje, reaguje tímto projektem na pokles nabídky technicky vzdělané pracovní síly na trhu práce. Na trhu práce chybí především absolventi odborných učilišť a technicky zaměřených středních škol. Hlavní aktivity projektu Volba povolání v Pardubickém kraji budou: Organizování a financování exkurzí žáků ZŠ a SŠ do výrobních firem. Vytvoření a distribuce informačních a propagačních materiálů o zaměstna vatelích v Pardubickém kraji a jejich požadavcích na jednotlivé profese. Poradenská činnost zaměřená na zvýšení prestiže řemeslných a technických oborů a poskytování informací o požadavcích zaměstnavatelů v jednotlivých regionech Pardubického kraje. Zvýšení prestiže výuky manuálních dovedností na školách (pořádání soutěží o nejlepší výrobek z praktického vyučování a o nejlepší popis technických profesí z výuky českého jazyka). Mediální podpora technických oborů vzdělávání. Roman Sodomka, ředitel KHK Pardubického kraje Smlouvy o poskytnutí podpory na zateplení objektů Rada Pardubického kraje schválila tři smlouvy o poskytnutí dotace z Operač ního programu Životní prostředí. Dotace v celkové výši cca 18 milionů ko run je určena na zateplení objektů SOŠ a SOU v Poličce, průmyslové školy v Le tohradě a zemědělské školy v Lanškrouně, uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Jednotlivé akce jsou již ukončené, zbývá jen proúčtování dotace. Rada kraje také schválila přípravu projektové dokumentace na zateplení objektů v osmi dalších přípa dech (nemocnice, školy, do mov důchodců). Předpoklá dané náklady jsou 268 mili onů korun. Avšak o jejich časové realizaci rozhodne až úspěšnost při podání jednot livých projektů do dotačních programů. M. Navrátilová (kráceno) Foto SZeŠ Lanškroun: FT

9 LL 2 / 2010 Z REGIONU STRANA 9 Tradice v Žichlínku žijí Dobré tradice nemizí v zapomnění. O tom ví své i občané obce Žichlínek. Čtyři dny před vánočními svátky se uskutečnilo vítání občánků, které osla vilo narození čtyř nových životů Verunky, Denise, Josífka a Natálky. V zasedací místnosti obecního úřadu se sešli členové rodin malých osla venců se zastupiteli starostou obce Radovanem Filipem a předsedou kulturní komise Františkem Filipem, kteří se ve spolupráci se zdejší školou postarali o zdárný průběh akce. O kulturní část předvánočního odpoledne se zasloužily žačky místní školy, které si pod vedením Mgr. Radky Divíškové a Mgr. Jitky Kostelecké, připravily krátké vystoupení. Každé z novorozeňat bylo na závěr akce zapsáno do obecní kroniky a jejich rodina obdržela pamětní list a malé překvapení. Text a foto: JS Z programu: 8.30 hod. Starosta se svou družinou a kapelou navštíví sídliště Zámeček 9.30 hod. Zahájení masopustní veselice na místním hřišti (dechová kapela Letohradská 13, pravá vesnická zabíjačka, stánky) hod. Start masopustního průvodu obcí sraz maškar na místním hřišti (kočár s koňským spřežením, trasa podle aktuálního počasí) hod Maškarní rej pro děti na sále místního kulturního domu hod. Maškarní rej pro dospělé na sále místního kulturního domu (country kapela Doklobouku, vstupné: masky zdarma, ostatní 50, Kč) Štědrovečerní punčování O založení neobvyklé tradice se pokouší skupina občanů ve spolupráci s ně kolika členy zastupitelstva obce Žichlínek. Všímaví místní obyvatelé si uvě domili, že na rozdíl od okolních obcí zde nebývá rozsvícený vánoční strom. Tento stav se na Vánoce roku 2009 pokusili s úspěchem napravit. Do čela aktivistů se postavil místostarosta Otakar Řehák se svou rodinou, který dokázal myšlenku realizovat. Ozdobený strom se skutečně krátce před Vánocemi u obec ního úřadu rozsvítil. Díky ujednání, které vzniklo, byl připraven plán dopro vodné akce, který předpokládal oslovení několika náhodných občanů obce, kteří by se v pozdních štědrovečerních hodinách sešli u rozsvíceného stromu. Překvapivě se pod stromem ukázalo hned 32 zvědavých, kteří si s chutí poslechli i zazpívali několik koled a vánočních písní, přičemž nechybělo ani vánoční po hoštění a popíjení punče. To, co začalo jako recese, se může změnit v zajímavou tradici, vyjádřil naději jeden z účastníků setkání člen žichlínského zastupitelstva František Filip. Doufám, že se příští rok podaří uspořádat stejná akce s obdobným úspě chem jako letos. JS Přečetli jsme: Chtějí v obci referendum o větrnících Po třech měsících od svého založení pořádá občanské sdružení Krajina pod Lázkem historicky první valnou hromadu. Po devadesáti dnech existence chce sdružení pracovat na prosazení místního referenda o stavbě větrných elektráren, připravuje petici a zároveň uvažuje o rozšíření svých aktivit. Po ustavující schůzi jsme navázali kontakty s obcí, především jsme chtěli získat informace týkající se výstavby větrných elektráren, připomněl začátky sdružení Prokop Holý. Soustředili jsme se také na informační činnost. Založili jsme webové stránky kde se pravidelně obje vují obecné příspěvky o problematice větrných elektráren i konkrétní informace z obce. Mnoho lidí tu nemá internet, proto vkládáme informace do dvou in formačních tabel. Vydali jsme také jedno číslo občasníku, uvedl Holý. V současné době má sdružení, usilující primárně o zachování krajinného rázu na Lanškrounsku, 142 členů. Dalších 28 zájemců, kteří podali přihlášku, se stane členy zítra. Chceme naše členy informovat, že začneme sbírat podpisy za vyhlášení místního referenda pro katastrální území Cotkytle, Herbortice a Mezilesí u Lanškrouna. V sousední obci Strážná vyhlásil referendum obecní úřad. Náš obecní úřad touto cestou jít nechce. Je to jediná možnost, jak se ve řejnost skutečně může vyjádřit k problematice větrných elektráren, říká Holý. Dodává, že mají také již návrh petice proti větrným elektrárnám na Lanškrounsku. Občanské sdružení Krajina pod Lázkem chce na valné hromadě představit návrh aktivit směřujících do obce. Jeho členové by rádi pomohli se zušlechtěním a rozvojem obce. Nechali jsme si zpracovat rešerši možných grantů na opravy drobných historických památek, křížů a božích muk, upřesnil další záměr Prokop Holý. Sdružení nechce být v obci vnímáno negativně, jen jako opozice. (Orlický deník, , kráceno) Tříkrálová sbírka na Zámečku Při letošní už 10. tříkrálovou sbír ce si dvě skupiny v rudoltických by tovkách pod Zámečkem jako vloni rozdělily domy na sudá a lichá čísla, aby se nestalo, že by do některého šly obě skupiny. Všem jsme popřáli hodně štěstí v novém roce, děvčata zazpívala pí seň, zeptala se, jestli chtějí obyvatelé nad dveře napsat K+M+B 2010 pro štěstí, a každý dostal kalendář a cukr jako symbol bílého zlata. Obyvatelé přispívali do charitní pokladničky podle svých možností. Nikdo z nás neví, jestli sám někdy nebude v situaci, kdy by také pomoc potřeboval. V charitních novinách, které jsou k nahlédnutí i na Zámečku, je možné si přečíst, na jaké účely bude letošní příspěvek využit pro spoluobčany, kteří pomoc potřebují, i na jaké účely byl využit v minulém roce (bylo to mezi jiným také na přímou pomoc obyvatelům podkroví z vyhořelé bytovky 605 na Zámečku). Všem, kteří se letos sbírky přes nepříznivé podmínky a spousty sněhu přímo účastní, patří za velkou obětavost a upřímnou snahu přispět a pomoci lidem v nouzi velký dík. Text a foto: Krasava Šerkopová Finanční úřad v Ústí nad Orlicí SLUŽBY v Lanškrouně V zasedací místnosti budovy radnice, nám.j.m.marků 12 (1.patro) Pravidelné služby: každou první středu v měsíci a Mimořádné služby v roce 2010 k dani z příjmů fyzických osob: každou středu v únoru a březnu a od 22. do každý pracovní den Úřední hodiny: v pondělí až čtvrtek a , v pátek a Ve služebně nelze platit daň v hotovosti!

10 STRANA 10 ŠKOLY LL 2 / 2010 ABSOLVENTSKÉ PRÁCE V prosinci proběhly na ZŠ Lanš kroun, ul. B. Smetany prezentace absolventských prací žáků devátých tříd. Témata si volili sami žáci již na začátku letošního školního roku. Každý projekt, ať individuální či sku pinový (maximálně 3 žáci), měl při děleného konzultanta z řad učitelů, se kterým mohli žáci spolupracovat. Žel někteří žáci nevyužili nabízených konzultací nebo dostatečného času tří měsíců na zpracování projektu, což se podepsalo na nízké úrovni jejich prací. Na druhou stranu musíme vyzdvihnout i zdařilé projekty, jež byly srozu mitelné, obsahově odpovídaly zvolenému tématu, ale také byly dobře odpre zentovány. Není jednoduché stát několik minut před učebnou plnou posluchačů a souvisle hovořit. Může to být obzvlášť velmi stresující, pokud vás z prvních lavic pozorují oči několika učitelů najednou. Uvádíme názvy nejzdařilejších prací, které postupují do oblastního kola. Pro autory to ovšem znamená další práci během ledna a částečně i v únoru. Musí přidat vlastní výzkum nebo statistická šetření, která si vhodně a přehledně zpracují na již jednotnou soutěžní plochu poster. IX. A: Kateřina Štichauerová, Aneta Pirklová JAK VZNIKNE KNIHA Žaneta Kosová PO STOPÁCH JANA MARKA MARKŮ Tomáš Vaněk CYKLISTIKA Zuzana Klimešová, Michaela Vodičková PSÍ ÚTULEK CANIS CENTRUM Šimon Šperlich, Jakub Jehlička TRABANT 601 S IX. B: Radka Šplíchalová, Marie Kopecká, Monika Jányšková DROGY Zuzana Polášková, Tereza Šplíchalová CO VYVOLÁVÁ GENIALITU? Připravila: p. uč. Jana Kernová Nám zima nevadí Chodíme do Mateřské školy Na Výsluní. Venku mrzne až praští. Rampouchy si daly závody v poč tu a velikosti. Všude kolem samý sníh. Tři králové nám na začátku ledna přáli štěstí a zdraví. Víme, jak ve zdraví přežít zimu. Užít si ji. Už vám někdo řekl, ať se jdete klouzat? Tak klidně běžte. Na některém chodníku to sice krásně klouže, ale nemělo by. Není to fér hlavně pro starší lidi. My se klou žeme, kde se dá. Sami třeba na kalu ži, s rodiči na rybníku. Nejlepší klou zání jsme zažili začátkem ledna. Byli jsme s paní učitelkou na zim ním stadionu. Neumíme bruslit, tak nás pan Černý nechal sklouznout. Přiznáváme se, že někdy tajně lí žeme sníh, i když se to nemá a toužebně vyhlížíme rampouchy, které vypadají jako obrovská ledová lízátka. Shodit rampouch není jen tak. Bývají pro nás moc vysoko. Dospělí říkají naštěstí. Nechali jsme jeden den rozpustit tro chu sněhu ve sklenici. Rozpustil se a ta voda vážně nebyla čistá. Na zahradě mateřské školy je nejlepší sníh na sněhuláka. Loňští sněhuláci nám roztáli hned druhý den. Letošní jsou na tom líp. Na fotce vidíte, jak se nám povedli. Někdy vypadáme i my jako sněhuláci. Na malém kopci u MŠ jezdíme na kluzácích. Deset kluků a holek jede 25. až na lyžařský výcvik do Čenkovic a s nimi i dvě paní učitelky. Výcvik pořádá lyžařská škola pana Jozy. Na nás ostatní (55 60 dětí) zůstanou ve školce taky dvě paní učitelky a paní ředitelka. Užívejte si zimu jako my, klouzejte se, ale neuklouzněte. Za děti z MŠ Na Výsluní napsala M. Wieczorková Příspěvek z městského rozpočtu využit i pro nákup počítačů do mateřské školky Děti předškolního věku vyrůstají v době, kdy se bez počítačové gramotnosti neobejdou. Z finančních prostředků od města Lanškrouna a z kraje pořídili do MŠ Žižkova dva počítače pro výuku těch nejmenších. Programy pro děti jsme vybrali podle doporučení na webových stránkách Pedagogicko psychologické poradny Ústí nad Orlicí, sdělila ředitelka školky paní Eva Bernášková. Děti s pomocí učitelek se mohou na počítači např. učit barvy nebo zábavnou formou zvládnout základní pohyby s myší. Jiným způ sobem tak rozvíjejí své dovednosti podle tématických celků třídního vzdělá vacího programu. Různorodé hry jsou přizpůsobeny věku dítěte a jeho schopnostem. Při ranních činnostech je o hru na počítači velký zájem, potvrdila paní Ilona Matějková, jedna z učitelek. Děti se střídají, ale vždy jim pomáhá někdo z pedagogů. Text a foto: KK Dotace z Operačního programu Životního prostředí ČR poputují i do Lanškrouna Schválené dotace z OPŽP překročily 48,2 miliardy korun. Od přijetí prvních žádostí v září 2007 bylo schváleno projektů za celkové způsobilé výdaje přesahující 56 miliard korun. Po lednovém schválení posledních žádostí o dotaci přesáhla celková výše podpory z Fon du soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj 48,2 miliardy korun. Největší objem finančních prostředků putoval do 306 projektů na zlepšení vodohospodářské infra struktury (výstavba a rekonstrukce čistíren a kanalizace) celková výše dotace dosáhla 38,6 miliard korun. Nejvíce projektů 1192 bylo pod pořeno v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Celková výše podpory pro prioritní osu 3 dosáhla 17,8 miliard korun. Z toho téměř 16,8 miliard korun zamířilo do oblasti výstavby a rekon strukce zdrojů tepla a úspor energie v budovách mateřských a základních škol a dalších veřejných budov. Ministr životního prostředí také schválil všechny 3 žádosti města Lan škroun o podporu z OPŽP na snížení energetické náročnosti objektů zateplení MŠ Vančurova, Wolkerova a ZŠ B. Smetany, budova na ul. Pa lackého z prioritní osy 3, podoblast podpory Realizace úspor energie. Dotace z fondů EU a ze SFŽP bude přidělena ve výši Kč 5,9 mil. Z podkladů Jaroslavy Sedlákové, investiční odbor zpracovala Drahomíra Lišková, kancelář starosty a tajemníka Zateplení se dočkají (shora) MŠ Vančurova, MŠ Wolkerova a ZŠ B. Smetany, budova na ul. Palackého. Foto: Petr Celý

11 LL 2 / 2010 ROZHOVOR STRANA 11 Městská policie je především služba pro občany Rozhovor s Janem Schleglem, velitelem městské policie v Lanškrouně Předpokládám, že běžná pracovní doba městských strážníků se odlišuje od normální osmihodinové směny už tím, že služebna městské policie funguje nepřetržitě. Jak dnes vypadá běžný služební den městského strážníka? Ano, směna strážníků je dvanáctihodinová, na denní službu strážníci nastupují v 7 hodin a končí v 19 hodin. Noční služba začíná v 19 hodin a končí v 7 ho din druhý den. Služební den začíná pro strážníky v pracovních dnech dozorem na přechodech pro chodce, kdy chodí děti do školy. Dále plní úkoly dané roz pisem služby a další, které vyplynou z dané situace nebo oznámení občanů. V případě signálu o narušení objektu připojeného na pult centrální ochrany vyjíždí hlídka prověřit událost. Strážníci mají také rozdělené části města, kde provádí průběžnou kontrolu místních záležitostí veřejného pořádku. V nočních hodinách provádí kontrolu veřejného pořádku na katastru města, monitorují pohyb podezřelých osob a vozidel. Je dnes zájem o práci u městské policie? Co by měl eventuální uchazeč o toto zaměstnání vědět a jaké vzdělání je k této profesi potřeba? Ano. Průběžně se u nás občané informují, zda nemáme volné místo nebo jak postupovat při získání zaměstnání u městské policie. Uchazeč o toto za městnání musí splňovat podmínky dané zákonem o obecní policii. Musí mít středoškolské vzdělání s maturitou a fyzické předpoklady, trestní bezúhonnost, musí projít výběrovým řízením a psychotesty. Po přijetí nastoupí osmitýdenní rekvalifikační kurz, který je završen zkouškou u komise Ministerstva vnitra na Policejní akademii v Praze. Městská policie patří mezi instituce, které vznikly až po roce Během těch let se její pravomoce ladily až do současné podoby. Vyhovují městské policii její současné pravomoci, tak jak byly nastaveny od července 2006, nebo byste ještě přivítal nějaké změny? Jsem přesvědčen, že městská policie je služba především pro občany a sa mosprávu města. Měla by hlavně řešit místní záležitosti veřejného pořádku, oznamovat a poukazovat na zjištěné nedostatky, a ne řešit dopravní situace ve městě, např. měření rychlosti. Strážník by měl být ve městě mezi občany a ne sedět v kanceláři a vytvářet slohové práce, které jsou požadovány při pře dávání zjištěných přestupků, podezření z trestné činnosti a dalších oznámení jiným správním orgánům. Tuto agendu by bylo potřeba ještě dořešit. Řekl bych, že současné pravomoce jsou dostatečné. Nemyslím, že by bylo potřeba nějakých výrazných změn. Projevily se navýšené pravomoce městských strážníků (především mož nost zastavování vozidel v případě podezření ze spáchání přestupku a mož nost měření rychlosti) na zlepšení dopravně bezpečnostní situace ve městě? Jelikož jsme nikdy nevlastnili vlastní přístroj na měření rychlosti, v několika případech jsme ho měli pouze zapůjčený, bylo měření v malé míře a nemohu tuto oblast hodnotit objektivně. Tuto činnost v Lanškrouně provádí především dopravní policie. Pro nás je určitou výhodou zastavovat vozidla, která se do pustila přestupku zákazu vjezdu, jízdy v protisměru nebo podezření na řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Usnadnilo nám to práci v tom, že můžeme přestupek projednat na místě. Některé části centra města jsou dnes monitorované kamerovým systémem. Je to zařízení spíše preventivní povahy, nebo se s jeho pomocí daří lépe od halovat přestupky a trestnou činnost ve městě? Kamerový systém je především preventivní povahy, jsou monitorovány určité části města. MKDS se využívá při kontrole místních záležitostí veřejného pořádku, monitorování dopravní situace v dohledu kamer, parkování a stání mimo vyhrazená parkoviště nebo zákazu vjezdu a jízd v protisměru do jedno směrných ulic. Během ročního provozu můžeme konstatovat, že nám tento systém pomohl v některých případech odhalit přestupky a trestnou činnost. Kamerový systém využívá i PČR. Do budoucnosti plánujeme rozšíření o mo bilní kamery, které budou umísťovány podle potřeby na místech, kde dochází k narušování veřejného pořádku. Představte čtenářům LL, jak funguje pult centrální ochrany a jak se z hlediska ochrany majetku osvědčil. Město provozuje pult centrální ochrany (PCO), který je umístěn u nás na služebně. Jedná se o službu pro občany a právnické subjekty, které chtějí zabezpečit svůj objekt proti vloupání, případně proti požáru. Při signálu na rušení objektu strážníci vyjíždějí k události, kterou na místě vyhodnotí a při volají kompetentní osoby. PCO se ve městě osvědčil, máme připojeno přes sto objektů. Celou řadu činností dnes MP koordinuje nebo vykonává v součinnosti s policií ČR. Určitá část spolupráce vyplývá přímo ze zákona o MP. Uveďte některé z typických akcí, při kterých se tato spolupráce dlouhodobě osvědčuje, a představte v obecné rovině to, jak je technicky tato spolupráce zajištěna. Mimo spolupráci stanovenou přímo zákonem máme ještě s PČR uzavřenou smlouvu o spolupráci v některých dalších činnostech jako např. výcvik stráž níků v sebeobraně a střelbě. S obvodním oddělením PČR Lanškroun spolupracujeme většinou u do pravních nehod při řízení dopravy, při kontrolách nalévání alkoholických ná pojů mladistvým v restauračních zařízeních a v programu prevence kriminality děláme přednášky pro žáky ve školách. Kterou přestupkovou a trestnou činnost dnes městští strážníci nejčastěji řeší, pominete li asi tradiční prohřešky s parkováním? Strážníci řeší měsíčně průměrně na 150 přestupků. Většinou se jedná o přestupky v dopravě a po zvýšení nezaměstnanosti jde také o drobné krádeže v marketech, především se jedná o potraviny, alkoholické nápoje, u nezletilých hříšníků se jedná o pamlsky. Dále strážníci ve velké míře zasahují při řešení přestupků proti občanskému soužití. Přestupky, které nelze vyřešit na místě, předávají strážníci k dalšímu opatření na oddělení přestupků MěU, se kterým též v mnoha případech spolupracujeme. Mám informace, že Lanškroun dlouhodobě patří mezi města s vysokou mírou zneužívání drog, byť v poněkud skryté podobě. MP se má spolupodílet na potírání tohoto sociálně patologického jevu ve spolupráci s PČR. Jste úspěšní v této citlivé a mimořádně záludné oblasti? Přesné údaje o tom, jak je na tom Lanškroun, co se týče drogové proble matiky, nemáme. Zjištěné poznatky předáváme k dalšímu šetření na PČR, která se tímto dále zabývá. V této věci většinou nic nepodnikáme, jelikož bychom mohli narušit další šetření policie. Kompletní přehled o všech pře stupcích projednaných podle zákona o přestupcích páchaných na našem území má oddělení přestupků. Jeden z plánovaných projektů městské policie mělo být zřízení signálu v tísni určeného pro občany s vážným zdravotním stavem, kteří se mohou lehce ocitnout v ohrožení života. Daří se tento projekt realizovat? Zjišťovalo se u obvodních lékařů, kteří se dotazovali svých starších pacientů, zda by byl zájem o tuto službu. Zájem by byl, ale tento projekt ztroskotal na fi nančních prostředcích. V současné době se o tomto projektu neuvažuje. Řídíte MP už řadu let. Mění se nějak bezpečnostní situace ve městě v posledních letech třeba v souvislosti s nárůstem nezaměstnanosti v uplynulém roce (měřeno třeba počtem přestupků a trestných činů)? Nárůst přestupků stoupá s pravomocí strážníků a samozřejmě, jak bylo již zmíněno, tak i s nárůstem nezaměstnanosti. Další problém v bezpečnostní situaci ve městě je pohyb cizích osob, kdy každý může pobývat, kde chce ne omezenou dobu, nemusí se hlásit k přechodnému pobytu a na trvalém bydlišti se nezdržuje. Většinou se jedná o problémové občany, kteří páchají trestnou činnost po celé republice. Jak hodnotíte přístup obyvatel Lanškrouna ke svému okolí z hlediska práce MP? Jsou lanškrounští obyvatelé spíše lhostejní, nebo všímaví, dá li se vůbec takto kategoricky tato věc vymezit? Spíše se v Lanškrouně setkáváme s všímavostí občanů, kteří nás upozorňují na přestupky, problémy, nedostatky, závady. Rok od roku je spolupráce s ob čany našeho města lepší, většina si již zvykla na naši přítomnost. Od začátku loňského roku jsme rozšířili naši spolupráci s obcí Rudoltice, se kterou máme uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o činnosti městské policie na jejím katastru. Výsledná spolupráce za rok 2009 v Rudolticích byla kladně hodnocena i je jich občany. S jakým bezpečnostním problémem se dnes nejčastěji setkáváte a pova žujete jeho vyřešení ze strany MP za klíčové? Z naší strany vidím problém do budoucna v nedostatečném množství parkovacích míst ve městě, jedná se o parkování v centru i na sídlištích. Dále bych byl rád, kdyby k sobě byli naši občané vstřícnější, ke svému okolí a přírodě byli ohle duplnější a vedli k tomu i své děti. Text a foto: F. Teichmann

12 STRANA 12 SDĚLENÍ, POZVÁNKY LL 2 / 2010 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun Vás zve na 10. jubilejní ročník Mezinárodní soutěže studentů středních škol v kosmetické a kadeřnické tvorbě KALIBR CUP 2010 na téma: Éra hvězd 30. let ve čtvrtek 11. února 2010 od 10 hodin ve sportovní hale SOŠ a SOU Lanškroun na Sokolské ulici. Soutěží provádí Vendy Vaníčková. Doprovodný program: prezentace kosmetických a kadeřnických firem s možností nákupu jejich výrobků; taneční vystoupení žáků ZUŠ Lanškroun a Street Dance klubu Lanškroun; módní přehlídka žáků SUPŠ Ústí nad Orlicí; vystoupení Lanškrounských mažoretek Světlušek, Čertic, Lentilek; vystoupení žáků SOŠ a SOU Lanškroun; taneční škola Šárky Prossové z České Třebové; orientální tanečnice Katka Bartošíková... Slavnostní vyhodnocení soutěže a předání cen bude přibližně v 18 hodin. Vstupné na tuto akci je 50 Kč. Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám příjemnou zábavu. Ing. Jaroslav Novák, ředitel školy Městské muzeum Lanškroun ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun Vás zve na tradiční desátý LANŠKROUNSKÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD A VESELICI v sobotu Program: Sraz účastníků masek v hale muzea Odchod masek masopustního průvodu ze zámeckého nádvoří a jízda Bacchusa s jeho milou kočárem taženým koňmi Průvod prochází ulicemi: Školní, Purkyňova, Nádražní, 5.května, Komenského (hostinec Krčma zastávka), Dukelská, Marie Majerové, B. Martinů, Dvorská (hostinec U Milána zastávka), Dobrovského, 28. října, nám. J.M.Marků Hlavní program na náměstí J.M.Marků: Dechový soubor Lanškroun Představení masopustních masek, soutěž o nejlepší masku a předání cen Bacchusem, předání klíče od města starostou Vystoupí: Lanškrounský smíšený sbor a Komo/K/rák (ZUŠ J. Pravečka) folklorní soubor Lipka Pardubice moravská hudební skupina Koňaboj skupina historického šermu Medieval soubor bicích nástrojů ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a soukromé bicí školy OR drums Petra Oravce Občerstvení: v prodeji zabijačkové produkty (Řeznictví a uzenářství pana Františka Kocour ka), masopustní koblihy, koláče a pečivo (Pe kařství Sázava, p. Matějík a p. Kollert), různé nápoje a další cukrovinky zajištěny. Přijďte se na nás podívat, poveselit se, zazpívat si, pobavit se! ZÁMEČEK MIMO SEZONU Zkušební a prozatímní provoz kavárny na Zámečku je nepravidelný, a po kud je zavřeno z technických důvodů, tak se návštěvníkům omlouváme. Vždy je lépe si telefonicky ověřit u provozovatele (tel.: ), jestli v době výletu na Zámeček bude možno se do kavárny podívat. Prohlídky věže a sklepení zatím nejsou možné. Až se vrátím z rehabilitačního pobytu v Brandýse, tak návštěvníky zase ráda provedu. Krasava Šerkopová Šedesátiletá střední škola Jen málokterá střední škola u nás má tak široké rozpětí vzdělávání, jako má Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Lanškrouně. Oslavila v letošním školním roce 60.výročí svého založení a patří bezesporu ke školám s pevným zázemím, postavením i tradicí. Vznikla kdysi jako vzdělávací instituce při Tesle Lanškroun, přelomovým rokem se stal r. 1999, kdy se škola začala ubírat zcela novým směrem v souladu s moderním evropským školstvím. Vznik lo kvalitní materiální, technické i odborné zázemí, zařadila se mezi 10 škol s nejvyšším počtem žáků v kraji. Navíc se zapojila velmi úspěšně do přípravy projektů na získávání grantů EU a Pardubického kraje, součástí nového smě řování byl projekt na další vzdělávání dospělých, trendu, který je přirozenou součástí systému vzdělávání v civilizovaném světě a jednou z priorit EU. Dominantní záležitostí období let byl projekt financovaný EU z operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, jímž byla realizována strategie bývalého ředitele doc. Ing. Ladislava Maixnera, CSc. a jeho spolupracovníků respektovat soudobé trendy v technických oborech a zařadit školu mezi kvalitní vzdělávací instituce 21.století. Na projektu spolupracovalo 8 partnerů včetně zástupců 3 škol vysokých a 2 středních. Naše škola se stala dokonce centrem výuky mechatroniky v celostátním měřítku a školicím pracovištěm firmy Festo, která je významným distributorem automatizační techniky na našem trhu. Následovaly další projekty v rámci programu Leonardo da Vinci, pokračoval projekt zaměřený na mechatroniku: Podpora výuky mechatroniky, v rámci projektu UNIV (uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení) vznikly 2 vzdělávací programy pro dospělé, projekt pokračuje s cílem vytvoření sítě škol ve všech krajích ČR a pilotním ověřováním standardů. V současné době se utváří tým spolupracovníků, kteří by měli konzultovat již konkrétní věci k naplnění budoucích vzdělávacích aktivit školy. V současné době škola nabízí vzdělávání nejen v technických oborech (slaboproudá elektrotechnika, mechanik elektronik, nástrojař), ale i v oborech odborných estetických služeb (kosmetička, kadeřník kadeřnice, knihař). Po slední zmíněný obor, který je v současné době informačních technologií zdán livě na ústupu, má na naší škole v kontextu ČR výlučné zastoupení. Žáci této školy studují v maturitních nebo učebních oborech, někteří z nich po obdržení výučního listu pokračují na škole v příbuzném maturitním oboru, s motivací dosáhnout úplného středního vzdělání s maturitou a rozšířit si kva lifikaci. Existuje i opačný trend s cílem dosáhnout širší přehled a praxi v tech nickém oboru volí někteří maturanti možnost zkráceného studia v učňovském oboru Škola je odborně i materiálně na velice slušné úrovni, uplatnění ab solventů na trhu práce je pomineme li současné makroekonomické problémy, které jsou celospolečenského charakteru velmi dobré. SOŠ a SOU Lanškroun je školou, která respektuje současné trendy ve vý chově a vzdělání, i když při jakékoli práci s lidmi se lze jen těžko vyhnout ob tížím vznikajícím zejména v mezilidské komunikaci, navíc se současná společ nost potýká s řadou věcí, na něž škola vliv nemá, ale přirozeně se jí dotýkají. Škola pečlivě zpracovala svůj školní výchovně vzdělávací program s cílem vzdělat a vychovat současného absolventa v samostatnou, kreativní bytost, s kvalitním odborným základem, ale i s morálně volními vlastnostmi, které každá společnost, má li fungovat, potřebuje především. Škola není jen klasickou vzdělávací institucí s pevným vyučováním, ale její žáci se zapojují do řady soutěží, volnočasových aktivit, přehlídek, olympiád i sportovních akcí. SOŠ a SOU Lanškroun pojí navíc dlouholeté přátelské vztahy se školami obdobného charakteru na Slovensku, v Polsku a Německu, završené téměř pravidelně výměnnými pobyty učitelů a žáků. Žáci obsazují čelná místa v řadě soutěží (olympiádách v matematice, cizím jazyce, SOD oboru mechanik), výteční jsou mladí knihaři, kteří uchvacují svou zručností a estetickým citem i na mezinárodních soutěžích. Kadeřnice a kosmetičky zažívají svůj největší svátek při soutěži KALIBR CUP, kde předvádějí svůj um, smysl pro krásu a kreativitu. Každoročně je vyhlášeno téma, jemuž je přizpůsobeno celkové provedení modelu letos jsou to Hvězdy 30. let. Škola dosáhla čelného umístění i v celostátním měřítku. V současné době, kdy se společnost potýká s ekonomickými, ale zejména s etickými problémy, má na škole své pevné postavení předmět Etická výchova. I při vědomí, že základ pro mravní kodex každého člověka klade zejména ro dina, místo v této oblasti má škola také. SOŠ a SOU Lanškroun byla jedinou střední školou, která dostala ocenění za kvalitu výuky etické výchovy v roce 2007/8, v následujícím roce byla mezi oceněnými školami opět. Harmonicky rozvinutá bytost, v jednotě ducha a těla, je už od antiky jistým ideálem společnosti. Tělesné aktivity a sport mají ve škole dlouholetou tradici. Škola je pořadatelem řady soutěží v kopané, futsalu, florbalu, košíkové, s ú častí svých vybraných žáků. Pravidelně se koná lyžařský výcvik pro žáky prvních ročníků, pro žáky 3. ročníků je určen sportovně cyklistický kurz, k nezapomenutelným a oblíbeným mezi žáky patří vodácký kurz. Kulturní a ekonomická vyspělost každého státu začíná u kvalitního systému vzdělávání na všech stupních. Máme co dohánět, zároveň máme rozhodně na čem stavět Mgr. Ladislava Csillagová

13 LL 2 / 2010 NEJEN Z MĚSTA STRANA 13 Výsledky Tříkrálové sbírky 2010 Naše Charity věnují minimálně desetinu výtěžku sbírky, který se vrací zpět do regionu, na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti (70 % část ky) a také na pomoc postiženým povodněmi v Indii na podzim 2009 (30 %), uvedla Alena Lorencová z Diecézní charity Hradec Králové, koordinátorka Tříkrálové sbírky. Děkujeme všem dárcům, kteří do sbírky přispěli, že i v době krize myslí na ty nejpotřebnější. Díky patří také koledníkům a organizátorům akce. Nejvíce se tříkrálové kasičky naplnily koledníkům Oblastní charity Ústí n/o ( Kč) a Oblastní charity Havlíčkův Brod ( Kč). A jak vypadají výsledky v obcích na Lanškrounsku? Podle stále ještě ne oficiálních informací Oblastní charity v Ústí nad Orlicí takto: Obec Skupinek Vybráno Albrechtice Anenská Studánka Čenkovice Damníkov Dolní Čermná Horní Čermná Horní Heřmanice Horní Třešňovec Květná Lanškroun Luková Ostrov Petrovice Rudoltice Trpík Žichlínek Celkem Foto: KK VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOČÁRKŮ V sobotu 16. ledna byla v městském muzeu zahájena výstava historických kočárků ze sbírky Miloslavy Šormové. Sběratelka poskytla více než 60 kočárků ze své kolekce, budované už čtvrt sto letí. Prostor galerie v bývalé konírně je členěn do historických období, přičemž u vchodu čekají na příchozí kočárky poválečné, důvěrně známé ty, ve kte rých většina z nich buď vozila své děti, nebo v nichž sami byli voženi. Kočárek, který se velmi podobá to mu z jejího dětství, na snímku předvádí ředitelka muzea Marie Borkovcová. Na výstavu se můžete přijít do muzea podívat až do L. Sitová SBÍRKA NA HAITI Nejchudší zemi západní polokoule Haiti zasáhlo 12. ledna 2010 ničivé ze mětřesení. Otřesy půdy vážně poničily hlavní město Port au Prince a podle odhadů zemětřesení zasáhlo tři miliony osob. 21. ledna došlo k novým otřesům, které zasáhly další území země. Charita ČR vyhlásila prostřednictvím Arcidie cézní charity Olomouc veřejnou sbírku na pomoc postiženým. (ACHO řídí na Haiti řadu let humanitární projekty a např. farnost Zábřeh trvale podporuje činnost misionáře Romana Musila.) Sbírkový účet č /0100 u Komerční banky, VS Do sbírky je možné přispět také odesláním DMS HAITI na číslo K 20. lednu podpořili lidé tuto veřejnou sbírku částkou Kč a pro střednictvím mobilu přišlo přes 83 tisíc DMS zpráv. Charita ČR uvolnila na pomoc pro Haiti ze svých krizových fondů částku jeden milion korun a vy slala do centra humanitární pomoci na Haiti dva své pracovníky, kteří kromě zapojení do humanitárních aktivit Charity budou zjišťovat potřeby postižených obyvatel. Podle tiskových zpráv CHČR a ACHO z a zpracovala I. Marková, OCH Ústí n/o Na Haiti pomáhají i lidé z našeho kraje Kvůli jedné z největších přírodních katastrof vyráží na Haiti v současných dnech stovky humanitárních pracovníků. Do Baie de Henne na severozápadě Haiti odletěl 18. ledna také Filip Hlásný z Býště, technik projektu Praga Haiti. Má opravit Pragovku po závažné poruše, k níž došlo krátce před ze mětřesením. Je vybaven zkoušečkou vstřikovačů, novým čerpadlem motoru a dalším nezbytným vybavením nutným k zajištění opravy. Dlouholetý projekt spojený s misií v jedné z nejchudších zemí světa Haiti pomáhají zajišťovat lidé z projektu Praga Haiti. Konkrétně se jedná o par tu nadšenců z Jablonného nad Orlicí, s koordinátorem Václavem Vackem v čele, říká radní Petr Šilar, který má v Pardubickém kraji na starost neziskové organizace a dodává: Tento projekt pomůže zajišťovat pitnou vodu z vrtaných studní pro domorodce s pomocí české techniky. Naprosto nezastupitelná jsou naše auta Praga V3S. Po úspěšném odeslání moderně vybavené skříňové vétřiesky, zaučení místního řidiče a osobních jednáních s misionářem P. Romanem Musilem pokračuje Fidcon, o.s., realizátor projektu Praga Haiti, vysláním druhého auta a soupravy na vrtání studní. Tentokrát půjde o val ník, který bude vrtací soupravu přepravovat v těžko prostupném terénu. Zároveň bude další vétřieska sloužit k přepravě stavebního materiálu v misii. Tato fáze projektu, pracovně nazvaná Voda pro Haiti, má vysoké ambice a pro místní obyvatele je velkým požehnáním. Nedostatek pitné vody je jedním z klíčových problémů haitských obyvatel, vysvětluje koordinátor Václav Vacek. Celý projekt Praga Haiti je financován z darů. Toto dílo můžete podpořit svým darem na účet veřejné sbírky projektu: /100, var. symbol Adresa majitele účtu projektu: Arcidiecézní charita Olomouc, Kříž kovského 6/505, Olomouc, Děkujeme všem laskavým dárcům. Více informací o projektu naleznete na stránkách haiti.cz. Petr Čada Povídali o zpívání v Americe Osm mladých lanškrounských zpěváků sdružených do oktetu Somebody s Singing si splnilo sen. Na konci října měli totiž možnost zpívat a přitom zblíz ka poznávat život v části USA. O jejich cestě jste se už mohli dočíst v zimní příloze Listů Lanškrounska, která vyšla 18. prosince. Kromě zážitků si zpěváci přivezli také spoustu fotografií. Část z nich představili v sobotu 16. ledna v restau raci U Pastýře. Průvodní slovo měl Tomáš Krejča. Somebody s Singing zpívali v Ame rice na různých místech v kostele, ve škole, v Lincolnově muzeu i na plese. Na plakát se výborně hodila fotografie, kterou jim v Lanškrouně udělala místní fotografka paní Jiřina Straková. LS

14 STRANA 14 PŘEČTĚTE SI LL 2 / 2010 Island nebo snad Norsko? Nikoliv. Tuhle ledovou krásu krápníků, ledu a gej zíru vody objevíte při pro cházce ke Starému mlýnu. Onu krásu zimy spatříte u mostku pod hrází Dlou hého rybníka. Výpusť tu vytváří ně kolikrát za minutu až půl druhého metru vysoký gejzír vody, který se vrací s tlumeným, tajemným hukotem zpět do odtéka jícího potoka. Krásná po dívaná. ift Není admirál jako admirál Když jsem se dočetla, že Rusové natočili nový velkofilm o admirálu Kol čakovi, byla jsem zvědavá, jak ruský současný režisér zpracoval tragické udá losti, které uvrhly celé Rusko do 70leté éry bolševismu. Těšila jsem se, že film ukáže admirálovu osobnost, pro kterou ho Rusové milovali. Byl to hr dina několika válek, zároveň vědec, cestovatel, prostě někdo, na koho může být národ pyšný. Viděla jsem jeho fotografii s českým generálem Gajdou. Za tímco Gajda vypadá jako pravý ostřílený a tvrdý válečník, Kolčak má klidný výraz a trochu zasněný pohled, byl to hezký a důstojný muž. Nejvíc jsem se těšila, že se dozvím, jak dnes Rusové vidí účast našich legionářů v jejich občan ské válce. Jak a zda jsou nám vděčni, nebo jestli je pravda, co píše Ivan Savic ký: Rusové nám nikdy neodpustí, že naši legionáři vydali Kolčaka bolševikům. Tak jsem si na internetu objednala film a toto jsou mé dojmy. Film režiséra Kravčuka prý byl nejdražším ruským filmem a já dodávám, že určitě také nejdelším. Je rozdělen do 10 částí a jenom přetrpět první čtyři mě stálo velké úsilí. Byla to nuda a nikterak se to netýkalo charakteru Kolčaka, myslím, že kdyby režisér vypustil všechny ty scény ze společnosti, u modistky, sáňkování a jiné frivolnosti, udělal by pro film jenom dobře. Snad to byla snaha napodobit Nikitu Michalkova. Zbytečná. Největším zklamáním bylo obsazení hlavní role. Herec Konstantin Cheben skij je prý v Rusku oblíbený, ale do role hrdiny nepatřil. Celou nekonečnou délku filmu nezměnil svůj stabilní unuděný a otrávený výraz, pouze občas vy padal méně otráveně než jindy. Navíc ani neměl vojenské držení těla, většinou seděl za stolem a kouřil. Každý z jeho důstojníků by se na tu roli hodil lépe. Režisér se zhlédnul také v doktoru Živagovi a z milostného poměru, o kterém nevíme, nebyl li zcela smyšlený, udělal rovnocenný motiv filmu. Zatímco všude kolem umíraly tisíce lidí v hrozné bratrovražedné válce, filmový Kolčak seděl za stolem, kouřil, psal zamilovaný dopis, případně byl nevěrný. Takže zůstane pro diváka navždy záhadou, proč mu všichni tak věřili, proč v něm dokonce viděli příštího cara. Asi od 7. části se události daly trochu do pohybu, ale naši legionáři z nich byli vymazáni. Marně jsem se těšila, že uvidím, jak na naše vojáky čekají ven kované, protože vědí, že jenom Čechoslováci jsou schopni zajistit pořádek, marně čekám na scénu, jak je vítá každé dobyté město a jak před nimi bolševici utíkají. Byl to ruský film a všechna sláva v něm patřila Kolčakovi, to se ještě dá pochopit. Ale je těžké strávit ten naprostý nevděk, dokonce náznaky, že naši vojáci se podvodně zmocnili zlatého pokladu. Kolčakův konec, zrada našich, kteří ho bolševikům vydali, je samozřejmě zachycen velmi podrobně a zdlouhavě, filmový Kolčak si při zatčení ještě zapálí a dopije čaj, neztratí ani tehdy svůj unuděný výraz. Ivan Savický má pravdu: nikdy nám to neodpustí. Rusové promarnili příležitost, jak se podívat bez předsudků na svou nedáv nou minulost. Ani dnes nejsou ochotni přiznat, že za jejich tragedii nemůže nikdo jiný než oni sami, protože nebyli schopni přesvědčit celý národ, aby bránil svoji svobodu, kulturu, tisíciletou tradici, Svatou Rus. Nikdo jiný to za ně nemohl vybojovat. Ve filmu jsou i některé působivé epizody, například přísaha věrnosti, kterou skládá Kolčakova armáda, krásné a mrazivé jsou všechny davové scény v kru tém sibiřském mrazu, ovšem ze Sibiře není vidět mnoho, ani Bajkalské jezero. Shodou okolností jsem si nedávno koupila ruský film slavného režiséra Pu dovkina Admirál Nachimov. Je to černobílý film z roku 1946, určitě natočený s minimálním rozpočtem, ale jaký rozdíl! Od první scény je nabitý energií, od začátku je admirál, vítěz z Krymské války 1853, vykreslován jako velká osob nost, která dokáže povzbudit v bezvýchodné situaci, vlastenec, dobrý velitel, který zná své vojáky, dovede s nimi mluvit. Od začátku až do konce je jasné, jaký byl režisérův záměr, co chtěl filmem sdělit. V tomto novém Admirálovi to jasné není nikomu. Opět se ukázalo, že ani drahý materiál, ani kilometry filmu nevytvoří velké umění. Eva Latifová Dopis z domova pro seniory Vánoce 2009 Vážení přátelé, Vánoce jsou nejkrásnější svátky plné hudby a koled. Lidé jsou milí a usměvaví. Je sice pro někoho špatný rok, ale i malý dáreček po těší. Hlavně, aby byl stromeček a celá rodina u jednoho stolu. Ráda bych vám napsala, jak jsme slavili Vánoce v domově již podruhé. Už předem se dělal veliký úklid. Všechny chodby se malovaly. Každé patro má svoji barvu. I kancelářské místnosti se malovaly, aby se tam děvčatům hezky sedělo. Všude vánoční výzdoba. Kdo vešel do hlavního vchodu, cítil se, jako by vešel do Betlému. Když jsme se podívali z okna, viděli jsme rozsvícený strom, také balkon svítil všemi barvami.když nastal Štědrý den, překvapil nás pan starosta Martin Košťál, který nám přišel popřát krásné svátky. Veli ce nás překvapilo, že při svých starostech a povinnostech si na nás udělal čas v tento den. Pro nás, kteří jsme tu zůstali sami, bez rodiny, to moc znamená. Pak přišel ten očekávaný Štědrý večer. Nezapomněl ani náš pan ředitel, který nám všem také přišel podat ruku a popřál nám hodně zdraví a štěstí, abychom byli spokojeni a nebylo smutno všem nám, kteří jsme tu museli zů stat a nemáme kam jít. I dárky jsme dostali. Pak nás překvapili naši kuchaři Martin a Kája. Krásně připravená jídelna, jako v hotelu. To je radost, sednout si k tak prostřenému stolu, při poslechu koled. Všem se líbil ten začátek. Když jsme všichni seděli a bylo ticho, otevřely se dveře a vešel pan farář, vzácný host. Přesto, že to k nám má tak blízko, pro jeho charitativní aktivity nemá tolik času, ale na Štědrý večer si ho vždy udělá. Pan ředitel ho hezky přivítal, i koledu jsme si s ním zazpívali a díky jeho mobilu jsme se dostali i do Čes kého rozhlasu. Po modlitbě zůstal s námi, aby ochutnal rybí polévku. Pak se omluvil, že má ještě jiné povinnosti. My jsme pokračovali. Sociální pracovnice Marcelka a vrchní sestra Anička začaly nosit ten slavný bramborový salát. Rybí řízek, a kdo nejí ryby, dostal řízek vepřový. Začala vánoční nálada. Po večeři jsme si zazpívali krásné koledy, ale někdo nám tam chyběl, aby nám podle starého zvyku podal kousek chleba, abychom neměli hlad, a kousek jablka, abychom byli zdraví. Chyběl nám pan ředitel, který letos chtěl být se svými rodiči, pro tože člověk nikdy neví, co se může stát. Ti, co se o nás starali celý večer, se také chtěli dostat domů ke svým rodinám. Tak když jsme se pěkně najedli a ochut nali cukroví, hezky jsme za všechno poděkovali a šli jsme k televizi na půlnoční mši svatou, kde jsme viděli hroznou věc. Před tolika lidmi se jedna narušená žena najednou vrhla přes překážky na Svatého Otce a strhla ho k zemi spolu s dalším knězem, který si při pádu zlomil krček. Naštěstí se Svatému Otci nic nestalo a mohl dál sloužit mši svatou. Ochranka ženu odvedla na psychiatrii. Člověk až žasne, co se může při takové krásné atmosféře stát. Ještě štěstí, že měl Svatý Otec strážného anděla, který ho ochránil. Ještě jsme měli krásný den Silvestr. To jsme popíjeli horký punč a po slouchali krásnou hudbu, o kterou se staral pan Skalický. Pak ohňostroj a přípitek o půlnoci a popřáli jsme si šťastný nový rok... Také já přeji všem dobrým lidem v novém roce 2010 hodně zdraví a lásky. Anežka Š. Kam s ním? Klasická nerudovská otázka. I po více než sto letech je stále aktuální. Se slámou ze slamníku si pan Neruda musel poradit sám. Popelnice v jeho době nebyly. Dnes to máme jedno dušší, odpad jde do popelnice, a co s ním bude, nás už ve většině případů nezajímá. Jenže odpad z popelnice musí někam putovat. Odpad z domácností je problémem volených zástupců ve městech a vesni cích. Rozepisovat se o třídění odpadů a jeho dalším využití, je dnes nošením dříví do lesa. Nejlépe by bylo žádný odpad nevytvářet, ale to je hudba dale ké budoucnosti, pokud to vůbec jde. Připusťme, že odpad je celospole čenský problém. A on jím je. Zásadní chybou je přistupovat k odbornému problému politicky. Odpad není ani pravý, ale ani levý, není ani zelený či oranžový nebo snad modrý. Odpad je odpad a je nutné jej likvidovat. I když se podíváme na problém z druhé strany, není jednoduchých ře šení. Pokud vezmeme odpad jako cen nou surovinu, můžeme se dopracovat k řešení. Ovšem i toto řešení nakonec skončí tím, že je určitá část odpadu, který nelze likvidovat jinak, než ohněm. Kontaminovaný materiál ze zdravot nických zařízení, nebezpečné a jedo vaté látky aj. Bez spalovny se nemů žeme obejít. Nyní už víme, že část odpadu spálit musíme. Problém spalovny je vyře šen. Jenže, kdo by chtěl takové zaříze ní vedle svého domu nebo v blízkém okolí? Nazývat odpor lidí proti spa lovně hysterií je sice možné, ale nikam to nevede. Problém kam s ním to neřeší. Pak se ovšem nedivme, že se z odbor ného problému stane problém politic ký. A politicky odborný problém ne lze řešit. Nedivím se občanům v Pardubicích a okolí, že se spalovně brání. Žijí v ob lasti s vysokou koncentrací průmyslu a další komín si už nepřejí. Určitě se budou bránit i dovozu odpadů ke spa lování z jiných částí republiky či ze zahraničí. Spalovna by sice neměla být prodělečná a zatěžovat veřejný rozpočet, ale neměla by být zřízena za účelem byznysu. Jak je vidět, ani po sto letech není jednoduché zlikvidovat odpad, který nikdo nechce a nejde znovu použít. Jan Neruda nakonec řešení našel. Sláma skončila u koní. Kde skončí náš odpad, se zatím neví. Pavel Kosina

15 LL 2 / 2010 PŘEČTĚTE SI STRANA 15 PODĚKOVÁNÍ Z ÚTULKU Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem lidem, organizacím a školám, kteří se zúčastnili naší vánoční akce ŠTĚKÁNÍ NA JEŽÍŠKA, a to: ZŠ A. Jiráska družince, p.j.novákovi z Lanškrouna, všem děvčatům a chlap cům i vedení z firmy Dlouhý a spol., naší Věrce Mirgové a její rodině, p.junkové, p.krátké, rodině Morávkových, p.dajčovi, p.martině Bezstarostli vové, p.věře Klimkačové, p.chlebounové a Duškové, p.tesařové, p.krátké, sl.hegrové, sl.krištofové, p.matějkové, ZŠ.B.Smetany 2B, p.šípkové, p.sed lákové, p.chrzové, Honzíkovi Markytánovi, p.hojgrové, p.kubátové, p.řez níčkovi, p.kotěrovi, rodině Marešových, 4. ročníku gymnázia, p.popelářovi, p.fajtovi, p.klinkáčkové, p.hlavaté, p.martínkovi a p.ševčíkové, p.jansovi, rodině Koutných, p.vyhnálkové a p.formánkovi, p.fenykové, p.mačátové, p.švecové, sl.koutné, p.levové. Dále děkujeme všem za pomoc při záchraně Aničky, Elišky, Tlapičky a Berušky. Jmenovitě MVDr Miroslavu Šilarovi, MVDr Martě Šilarové, MVDr Lence Šilarové, p.juřinové, p.kabrhelové, p.turajové, p.neubauerové Věře a Tereze, p.mastné, p.voříškové, p.kubátové Kateřině, p.šárce Brych tové, p.koncerové Lence, p.levé D., p.růžkové Daně, p.horákové Lence, p.bajerové Veronice, p.zapletalové Miluši, p.evě Poutecké, p.lence Ho rákové, p.ivetě Kvintové, p.vlachové Evě, p.renatě Dobiášové, p.klusoňové Marii a Beránkové Martině. Děkujeme všem (firmám i fyzickým osobám), kteří svými finančními a věcnými dary zpříjemnili našim svěřencům pobyt v útulku. Doufáme, že i v následujícím roce nám zachováte přízeň. Díky celému týmu Canis centra (p. Ivě a Míše Vávrové a p. Jaroslavu Vondrovi). Za tým Canis centra Renata Kristková tel.: Děkujeme také všem, kteří nám přispívají na čipy PES 2011: Ing.Ludmile Mannové, Veronice Bajerové, Magdě Bernardové, Janě Faltové, Ing.Janě Krejčí a panu Milanu Mazacovi. PES 2011 je sponzorský projekt Národního registru majitelů zvířat. Jeho cílem je zajistit označení mikročipem pro psy a kočky v útulcích pro opuštěná zvířata. Během své existence pomohl již desítkám útulků získat tolik potřebné čtecí zařízení a tisícům pejsků a koček pomohl zajistit identitu a tím i šanci na návrat k majiteli. Celoročně potřebují útulky zapojené do projektu pro označení svých svěřenců přibližně 7000 mikročipů. Jsme rádi, pokud se s Vaší pomocí podaří zajistit alespoň jejich část. Každý mikročip, který sponzor pro útulek uhradí, je automaticky zaevidovaný do Národního registru majitelů zvířat. Je ho nositel už tak nikdy nemůže být ano nymní Punťa nebo Mourek, který niko mu nepatří. Podpořit projekt můžete úhradou libovolného počtu mikročipů ať již pro konkrétní, nebo pro libovolný útulek. Dotovaná cena jednoho mikro čipu je 117, Kč (provozovatel Národního registru majitelů zvířat na každý čip a jeho evidenci přispívá částkou 172, Kč). Proč byly u pekařství svíčky? Mnozí z vás si všimli, že na trávníku na horním konci náměstí u pekařství se začátkem roku objevila fotka a u stromu spousta svíček. Ten kluk na fotce byl kamarád Pavel Kratochvila přezdívaný Fajfkár. Před několika lety přišel do Lanškrouna hledat štěstí a začal pracovat v hotelu Starý mlýn. Mezi pejskaři byl se svým puntíkatým psem Datlem brzy známý. Za rok si na Voříškiádě vy hlédl dalšího psa do party a s útulkovým Fíkem utvořili ještě svéráznější tro jici. Později pracoval na náměstí, právě vedle pekařství, v baru Uzi. (Právě proto vzniklo improvizované pietní místo právě tam.) Pavel se shlédl v mushingu (psí spřežení), začal se poohlížet po dal ších psích originálech, a tak přibyli hafani Bluma, Kaštan, Slíva. V té době se z Lanškrouna odstěhoval. Se svojí smečkou byl Pavel velmi spokojený. Cestovali a na výletech přebývali v obytném autě, tento způ sob života se stal Pavlovi osudným. Na konci loňského roku se na vý letě po Berounsku i s přítelkyní a dvě ma psy udusil v autě oxidem uhel natým. Zbylo po něm 9 smutných němých tváří a nám vzpomínky na kamaráda s čistým, otevřeným srd cem. Jana Vokálová Foto: KK Více informací na: nebo Otužilci na Dlouhém rybníce Pokud vás děsí dlouhá zi ma s vidinou chřipky a jaro plné únavy, pokud hledáte povzbuzení a chcete si ná sledující období vychutnat, zpestřit, zpříjemnit a dát vi rům, bakteriím a únavě vale, máme pro vás recept, za kte rý nemusíte platit a zaručeně funguje. Přijďte mezi nás otužilce amatéry. Amatér ve volném překladu znamená mít rád. Máme rádi leccos, tedy i koupání a plavání venku za každého počasí, a to i nyní v zimě. Začátek letošního ledna venku mínus osm a voda v rybníku pomalu, ale jistě tuhne v led. Pro leckoho děsivá představa: teď a ven kovní koupel! Molo na Dlou hém rybníku je pro tyto rado vánky jako stvořené. Sestoupíte ze schůdků, rozbijete led, vyházíte kry a šup do vody. Ta vás obejme a každičká část vašeho těla se prokrví, zčervená a pohltí vás ohromující pocit vol nosti a blaženosti. Zkuste to. Bude vám pri ma a budete mít zároveň ko lem sebe kamarády do nepo hody. ift NABÍDKA KURZŮ KREATIV Dům dětí a mládeže Lanškroun nabízí další kurzy tradičních i netradičních technik pro dospělé, které proběhnou v měsících únor březen Enkaustika Výroba košíku z papírových ruliček Fusing Tkaní na rámu Frivolitky Tvorba šperků z korálků Termíny jednotlivých kurzů budou upřesněny. Bližší informace na telefonu , nebo na internetových stránkách lanskroun.cz Cestovatelské zážitky dobrovolnice Almuth Po čtvrtroce stráveném v Lanškrouně jsem se na tři týdny vrátila do Německa, abych zde s rodinou a přáteli prožila Vánoce a oslavila Silvestra. Krátce před odjezdem do ČR 10. ledna jsem sice četla předpověď, která slibovala husté sněžení a dopravní kalamitu, ale měla jsem už předem koupenou jízdenku, a proto jsem nemohla svůj návrat o den či dva odložit. Očekávaná situace nastala vlak měl obrovské zpoždění a já jsem už nenašla další přípoj do Lanškrouna. Rychle jsem se rozhodla a telefonicky jsem si za jistila přespání u známých v Praze. Tak jsem také poznala problémy pražských tramvají v zimě. Ztratila jsem tedy neplánovaně spoustu času a v práci jsem se objevila o dost později. Nikdo se však na mne nezlobil, všichni měli pro mé cestovatelské zážitky pochopení. I když uplynulo od začátku roku několik dní, chtěla bych popřát všem šťastný rok Almuth, DDM VOLNÉ BRUSLENÍ V HALE B. MODRÉHO obvyklý provoz: středa od 18.15, sobota od 14 a od 17 hodin, neděle od 14 hodin Kynologická organizace Lanškroun zahajuje od a následně každou neděli od 8.30 hod. VÝCVIK A VÝCHOVU PSŮ na novém cvičišti u koupaliště. Informace na tel , Při výcviku se vám budou věnovat zkušení instruktoři s dlouholetou praxí.

16 STRANA 16 INZERCE, SPORT LL 2 / 2010 AKADEMIE VZDĚLÁVÁNÍ v Ústí nad Orlicí Vás zve na semináře, zapište si do diáře: Ing. Jaroslav Trávníček, Merkur A.C.A. Praha: Praktická aplikace daně z příjmů a daně z přidané hodnoty v podmínkách roku JUDr. Svatopluk Galočík, daňový poradce, Praha: DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi podlenovely ZDPH k 1. lednu Katarína Dobešová, MF ČR Praha: Roční zúčtování záloh na daň za rok 2009 a změny ve zdaňování mezd od JUDr. Marie Salačová, odbornice na cestovní náhrady, MF ČR Praha: Cestovní náhrady od pracovní a podobné cesty (tuzemské i zahraniční) včetně pracovních souvislostí a vazeb na zákon o dani z příjmů a další zákony Ing. Vlasta Zachová, daň. poradce a soudní znalec, Trutnov a Marek Reinoha, poradce v oblasti cel a obchodu, Brno: Opakování daní 2009/2010 a co jsme ještě nevysvětlili Řešení nových problémů chce nový přístup. POLOVÍKENDOVÝ SEMINÁŘ!!! Podrobné informace k seminářům Vám rádi zašleme! Tel , ORTOPEDICKÁ AMBULANCE ZÁBŘEH MUDr. MATUŠKA JIŘÍ, budova C polikliniky Zábřeh, Školská 13 nabízí léčbu RÁZOVOU VLNOU. Jedná se o novou a účinnou metodu při léčbě bolestí kloubů, šlach a úponů (jako např. tenisový loket, patní ostruhy). Ordinační doba: Po, St, Čt a Objednávka na telefonu: ZPRÁVY Z BADMINTONU Infit Cup ve znamení kalamity: Asi nikdo nemohl být víc zklamaný než pořadatelé, pro tože z předem přihlášených rekordních 39 účastníků z Čech i Polska přijelo pouze deset nejotrlejších a nejvěrnějších hráčů z Trutnova, Malých Svatoňovic a Kladna. Sněhová kalamita nakonec způsobila, že se na kurtech sešlo 20 hráčů. Kompletní výsledky byly známé před čtvrtou hodinou odpolední a dopadlo to takto: Muži pokročilí: 1. Jiří Dinga, 2. David Jirges, 3. Pavel Hrdina Začátečníci:1. Natálie Kyselicová, 2. Antonín Šlechta,3. Eliška Smejkalová Čtyřhra mužů: 1. Jirges, Homolka, 2. Hrdina, Bednář, Jakubčín, Šlechta a Jirásek, Krejzl Mix: 1. Jirges, Smejkalová, 2. Bednář, Kyselicová a 3. Jakubčín, Seidlová Grand Prix mládeže Hradec Králové: Optimisticky lze říct, že lepší budoucnost kraj ského mládežnického badmintonu se pomalu, ale jistě stěhuje také do Lanškrouna. Devítiletý Adam Chrobák pokračuje ve vzestupných výkonech a za tímto tahounem se vezli na vlnách úspěchu i Věrka Smejkalová, Míša Šemberová, Honza Paukert, Mar tin Bílý a nejmladší Péťa Pešek. Všichni jmenovaní startovali v kategorii do 13 let a bojovali velmi srdnatě. Adamovi uniklo se mifinále o pouhopouhé dva body v nastavení se skoro dvanáctiletým Denisem Hurychem z Polabin Pardubice. Skvělou formu potvrdil ve čtyřhře s Honzou Šťáskem obsadili první místo. Věrka Smejkalová s Míšou Šemberovou si pohlídaly konečné třetí místo ve čtyřhře dívek. Ve čtyřhře dívek U17 Eliška Smejkalová se svou tradiční partnerkou Veronikou Ostrou prohrály až ve fi nále. Kategorie U15 v neděli byla už pouze tzv. one girl show Elišky Smej kalové (na snímku), která co mohla, to vyhrála: dvouhru i čtyřhru dívek opět s Veronikou Ostrou a výrazně si tak zase pojistila svoji pozici krajské jedničky ve své věkové skupině. Fotogalerii a informace z prostředí badmintonového oddílu najdete na webu: Jiří Dinga za badmintonový oddíl Inzerce v Listech Lanškrounska LL nabízejí zájemcům o podnikatel skou inzerci tyto podmínky: cena 12 Kč / 1 cm 2. Cena při opakované inzerci: Velikost 1x 2 5x 6 a více celá strana /2 strany /4 strany Příplatky: foto, logo, grafické zpracování Kč. Umístění na poslední straně + 20%. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, za publikaci inzerce v jednom čísle LL. Představujeme vám: 3500 Kč / strana. Řádková inz. soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná 6 Kč/ 1 cm 2. PRONÁJEM OBCHODU v Ústí nad Orlicí osvědčené prostory v centru tel po 17. h

17 LL 2 / 2010 SPORT STRANA 17 TURNAJ SOFT MISTRŮ 2009 V úterý 29. prosince 2009 se v lanškrounské hale na Střelnici konal již třetí ročník soft tenisového turnaje jednotlivců Turnaj Soft Mistrů Oproti loňskému ročníku bylo možno na turnaji přivítat Johna McEnroe (Radek Be neš) a prvního českého zástupce Petra Kordu (Roman Klement). Do turnaje byla dle výsledků z minulého roku nasazena čtveřice nejlepších. Ve skupině B si postup do dalších bojů o titul nejvýše nasazení pohlídali, ve sku pině A si však na úkor Martina Farkaše vybojoval druhé postupové místo černý kůň turnaje Roman Klement. Semifinálové zápasy opět ovládli nejvýše nasazení Zbyněk Jurča a Radek Dostál. Zápas o třetí místo byl určitě nejdelší zápas letošního ročníku a možná i nejdelší vůbec. Utkali se Roman Klement a Michal Netušil (nasazený hráč číslo 3). Ten začal lépe a po dlouhých výmě nách si vybojoval vedení 5:2. Poslední dva zápasy se však hrají na devět ví tězných her, takže Roman vyrovnal a nakonec po bojovném a hlavně běhavém výkonu dosáhl vítězstvím 9:6 na skvělé třetí místo. Poté už bylo vše připraveno k finálovému zápasu, ve kterém se utkal obhájce titulu a nasazený hráč číslo 1 Zbyněk Jurča s loni poraženým finalistou a na sazeným hráčem číslo 2 Radkem Dostálem. Předpokládalo se, že ve finále se při první příležitosti zúčastnění pokusí o vítězný úder. Předpoklady se naplnily, i když bylo vidět i několik skvělých výměn. Radek vyhrál předzápasové loso vání, a tak si zvolil příjem podání (v soft tenise již tradičně podání je spíše nevýhoda). Vyplatilo se, po několika skvělých returnech se ujal vedení 1:0. Jenže pak Zbyněk uhrál tři hry v řadě a vítězstvím 9:5 obhájil titul. Všichni hráči obdrželi při slavnostním vyhlášení výsledků diplomy a věcné ceny v hodnotě několika tisíc korun (hlavní cenou letošního ročníku byly brýle Oakley Flak). Dík patří všem zúčastněným hráčům za skvělé výkony a také štědrým sponzorům: Vítězslav Bureš, Bema Lanškroun, s.r.o., E+E Lanškroun, s.r.o., a Josef Pirkl. Autoři článku: hráči turnaje Konečné pořadí: 1. Zbyněk Jurča, 2. Radek Dostál, 3. Roman Klement, 4. Michal Netušil, 5. Martin Farkaš, Marcel Pánik, 7. Radek Beneš, Josef Prikl Nahoře zleva: M. Pánik, V. Bureš, R. Dostál, M. Pro kop, M. Farkaš, R. Beneš, R. Klement a J. Pirkl, dole: M. Netušil a Z. Jurča Volejbal výsledky Sobota KP žen I. třídy v Dolním Újezdu, 19. a 20. kolo: Sokol Dolní Újezd VO TJ Lanškroun B 3 : 1 (25:23, 25:15, 17:25, 25:23), 3 : 2 (24:26, 19:26, 25:20, 25:19, 15:13) Naše hráčky se jen těžko dostávaly do tempa. Pauza a vánoční kila zřejmě udělaly své. Sestava: Šebrlová Hana, Jehličková Petra, Jurčová Eva, Váně Hana, Hájková Hana, Betlachová Veronika, Marková Lucie. Sobota liga žen ve Frýdku Místku, 19. a 20. kolo: Sokol Frýdek Místek B VO TJ Lanškroun A 3 : 1 (25:13, 29:27, 20:25, 25:16), 0 : 3 (17:25, 19:25, 24:26) Vyhrát ve Frýdku Místku je rozhodně velký úspěch. I nadále jsou naše hráčky na nečekaném třetím místě soutěže. Sestava: Strnadová Blanka, Chládková Šárka, Kristková Markéta, Jurčanová Anna, Šedá Tereza, Míková Kristýna, Gottwaldová Lenka, Vlčková Klára, Matějková Katka, Janyšková Radka, Roubalová Sabina. 1. liga kadetek v Kroměříži, skupina o záchranu, 1. a 2. kolo: VC Kroměříž VO TJ Lanškroun 0 : 3 (15:25, 20:25, 15:25), 0 : 3 (21:25, 17:25, 16:25) I průměrný výkon stačil na dvě jasná vítězství našich hráček nad zřejmě nej slabším družstvem soutěže. Sestava: Picková Kristýna, Musilová Tereza, Jandová Tereza, Marešová Veronika, Svatoňová Veronika, Brožková Lucie, Zechovská Zuzana, Píšová Martina. KP mužů I. třídy v Chrudimi, 19. a 20. kolo: Sokol Chrudim VO TJ Lanškroun A 3 : 2 (25:21, 16:25, 17:25, 25:17, 16:14), 3 : 1 (25:18, 19:25, 25:19, 25:23) Škoda prvého utkání. Druhé vítězství v soutěži bylo na dosah. Sestava: Pfeifer Jiří, Janisch Filip, Dařílek Radek, Rybka Michal, Křepelka Lukáš, Peškar Michal, Valúšek Milan, Havlena Matouš. KP mladších žákyň v Lanškrouně, 9. kolo: VO TJ Lanškroun Sokol Žichlínek 2 : 0 (28:26, 25:15), TJ Svitavy 2 : 0 (25:19, 25:12), Slovan Moravská Třebová 1 : 2 (17:25, 25:23, 5:12) Sestava: Horáčková Adéla, Chrobáková Aneta, Fišerová Kristýna, Kartari ková Nela, Kovářová Kristýna, Králová Tereza, Le Thu Huong. KP mladších žáků v České Třebové, skupina B, 1. kolo: VO TJ Lanškroun Sokol Malšovice 1 : 2 (25:21, 24:26, 1:15), Sokol Plotiště 0 : 2 (7:25, 13:25), TJ Svitavy B 2 : 1 (25:20, 25:27, 15:4) Lanškrounská amatérská volejbalová liga (LAVL), 4. kolo: Zápasy měly zase super volejbalovou úroveň. Oproti jiným kolům se však nehrálo tentokrát moc tie breaků. Vítězné družstvo VK Bystřec si upevnilo celkové první místo v celé soutěži. Bystřec Lanškroun C 2:0 (21, 23), Veteráni Žichlínek 2:0 (11, 22) Žichlínek Bystřec 1:2 ( 14, 24, 8), Lanškroun C Veteráni 2:0 (23, 9) Veteráni Bystřec 0:2 ( 17, 13), Lanškroun C Žichlínek 2:0 (17, 10) Neděle liga juniorek v Trutnově, skupina o záchranu, 1. a 2. kolo: Lokomotiva Trutnov VO TJ Lanškroun 0 : 3 (18:25, 19:25, 16:25), 1 : 3 (25:27, 25:21, 20:25, 22:25) Důležitá vítězství na palubovce soupeře zvýšila naději na záchranu. Sestava: Šemberová Martina, Ficnarová Adéla, Zechovská Zuzana, Svatoňová Veronika, Zachařová Veronika, Picková Kristýna, Jelínková Markéta, Komínková Michaela. KP starších žákyň v Lanškrouně, skupina A, 1. kolo: VO TJ Lanškroun A Spartak Polička 2 : 0 (28:26, 25:20), TJ Svitavy 2 : 0 (25:20, 26:24), Slovan Moravská Třebová 0 :2 (21:25, 12:25) V neúplné sestavě jsou dvě vítězství hodně cenná a udržují naději na postup do přeboru republiky. Sestava: Kulhánková Michaela, Fišerová Kristýna, Preisnerová Sofie, Habermann Julia, Burešová Adéla, Krsková Tereza, Po lášková Zuzana, Macháčková Zuzana. KP starších žákyň v Žichlínku, skupina C, 1. kolo: VO TJ Lanškroun B Sokol Žichlínek 0 : 2 (17:25, 12:25), Spartak Přelouč 2 : 0 (25:21, 25:17), Sokol Česká Třebová 0 : 2 (20:25, 17:25) Sestava: Hejlová Katka, Hejlová Bára, Horáčková Adéla, Chrobáková Aneta, Jelínková Eliška, Kartariková Nela, Kovářová Kristýna, Králová Tereza, Le Thu Huong. Libor Tomiška Informace z VO TJ Lanškroun najdete na internetu: ROZLOSOVÁNÍ zápasy VO TJ Lanškroun: Sobota, 30. leden Lanškroun Pardubice Lanškroun Prostějov Rychnov n/k Lanškroun La Znojmo Přímětice Hradec Králové La Neděle, 31. leden La Mikulova Praha Ervěnice Lanškroun

18 STRANA 18 SPORT LL 2 / 2010 Lední hokej výsledky Krajská soutěž mužů, HBM Lanškroun, , 235 diváků: TJ Orli Lanškroun Spartak Choceň B 5:4 (0:1, 3:1, 2:2) Sestava: Kolek Janků Michal, Pachl, Jirků, Boruch Konečný, Kilčický, Kocián Pilavka, Kotoulek, Řoutil Tichý, Obst. Branky: Pilavka 2, Kotoulek, Kocián, Boruch, nahrávky: Boruch, Pilavka, Kotoulek. Vyloučení 9:7, využití 1:1, oslabení 1:0. Krajská soutěž mužů, ZS Opočno, , 130 diváků: Sokol Semechnice TJ Orli Lanškroun 8:3 (3:1, 3:1, 2:1) Sestava: Kolek Janků Michal, Pachl, Kotoulek, Boruch Gremlica, Kilčický, Kocián Pilavka, Obst, Řoutil Novák. Branky: Řoutil 2, Pilavka, nahrávky: Kilčický, Pilavka. Vyloučení 12:12, využití 4:1, oslabení 1:0. Krajská soutěž mužů, ZS Třebechovice, : Sokol Čestice TJ Orli Lanškroun 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) Sestava: Kolek Janků Michal, Pachl, Jirků, Boruch, Novák, Kollert Kocián, Kilčický, Řoutil Konečný, Bednář, Gremlica Pražák, Tichý, Obst. Branky: Pražák, Řoutil, Kilčický, nahrávka: Kocián. Vyloučení 8:11, navíc Kilčický 10+OK, využití 2:0, oslabení 0:1. Krajská soutěž mužů, ZS Č. Třebová, , 436 diváků: Lokomotiva Česká Třebová TJ Orli Lanškroun 4:7 (1:3, 2:1, 1:3) Sestava: Kolek Pachl, Güttler, Kollert, Boruch, Pražák, Janků Michal, Novák Kocián, Šula, Kilčický Pilavka, Kotoulek, Řoutil Bednář, Janků Martin, Gremlica Konečný. Branky: Kilčický 3, Pilavka, Janků Martin, Bednář, Güttler, nahrávky: Šula 3, Kotoulek 2, Kocián, Janků Martin, Güttler, Pilavka. Vyloučení 8:8, využití 1:3, oslabení 0:1, střely na branku 38:28. Orli zejména díky výbornému výko nu brankáře Kolka (na fotu) přehráli v důležitém utkání doma Choceň, ale potom v silně oslabené sestavě vy soko prohráli se Semechnicí a dokonce i s beznadějně posledními Česticemi. V kompletním složení pak dokázali vyhrát po výborném a důrazném vý konu v České Třebové. Zde byl opět oporou brankář Kolek. Do konce základní části zbývá poslední zápas (doma s Poličkou). Lanškroun je zatím třetí a do play off postupují čtyři nejlepší týmy. Krajská liga dorostu, ZS Choceň, : Spartak Choceň TJ Orli Lanškroun 13:3 Krajská liga dorostu, HBM Lanškroun, : TJ Orli Lanškroun HC Chotěboř 4:12 Krajská liga žáků, ZS Hlinsko, : HC Hlinsko TJ Orli Lanškroun 10:4 (mladší) Krajská liga žáků, HBM Lanškroun, : TJ Orli Lanškroun HC Skuteč 6:8 (mladší) Krajská liga žáků, ZS Chotěboř, : HC Chotěboř TJ Orli Lanškroun 7:6 (starší), 6:3 (mladší) Přípravky 3. tříd: Panteři Pardubice Orli La 8:5 Kosatky Pardubice Orlíci La 9:3 Orli La Lišáci Polička 6:7 Foto: P.Mareš Orlíci La Tygříci Polička 2:1 Orli Chrudim Orli La 17:0 Jestřábi Chrudim Orlíci La 1:7 Jan Ruščák LHL 12. KOLO 1. liga: Soma RYDO Č. Třebová 8:3 (Sonntag 2, Krňávek 2, Fišer, Holínka, Fořt R., Najman Cendelín 2, Šána) Žraloci D.Čermná Kačeři z LA 7:0 (Maťaš 3, Resler, Kostelecký, Koláček, Paštika Marcel) HC Soren Lazy Neckers 6:4 (Hejč 5, Dvořák Hostovský, Dostál, Holoubek, Peřina) Šumavští Tygři Sršni Zábřeh 8:2 (Muselík 4, Trkal 2, Dlesek, Andrle Stejskal, Amanatidis) Hopr Zábřeh Klas Nekoř 4:6 (Bílek 2, Horák 2 Kubíček T. 2, Motyčka 2, Šulc, Mazurkiewicz) HC Soren RYDO Č. Třebová 8:2 (Dvořák 3, Hejč 2, Poljak, Pachl V., Trnka Šána, Mareš) Hopr Zábřeh Lazy Neckers 2:3 (Brablc 2 Sršeň Jan, Dušek J., Dostál) Klas Nekoř Sršni Zábřeh 7:2 (Šulc 3, Kubiček T. 2, Mazurkiewicz) 2 2. liga: Bobři Greenhorns 1:0 (Zaleský) AHK Jedlí Flyers ČT 4:1 (Minář, Diblík, Šanovec, Krňávek Mastik) Wild Band LA Yellow Sharks 4:0 (Sváda 2, Zapletal, Kocian) HC Petrovice Medvědi Bystřec 3:1 (Novák V., Bednář, Moravec K. Krátký) Customs RW OMB Letohrad 2:2 (Švéda, Večeř Vítek, Řehák M.) Customs RW LA Yellow Sharks 1:1 (Sedlák Nagy) 3. liga: Ostrov Rybníkáři 2:1 (Karlík, Strouhal Brandejs) Snakes D.Dobrouč Horní Čermná 6:2 (Havlíček 2, Novák 2, Matějíček T., Krejčí L. Koudelka, Brábník) Format Verměřovice Horní Třešňovec 5:3 (Prokopec 3, Petr, Horský Hryzlík, Dušek, Tobiška) Žichlínek Bleskosvodi 1:11 (Filip Dvořák 3, Ordoš D. 2, Hruška 2, Krejsa T., Všetička, Kail, Krejsa Z.) Úvodními zápasy odstartovala rozhodující část LHL o konečné pořadí. Nejvíce soubojů měla na programu první liga. Vesměs vítězili favorité. Dosud suve rénní Soma udolala RYDO až ve druhé polovině utkání. Žraloci si smlsli na Kačerech 7:0, když u šesti branek byl Jan Koláček. Podobně Milan Hejč do vedl Soren k výhře nad Lazy Neckers 6:4 pěti brankami a potom v předehrávce i nad Rydem 8:2, tentokrát šesti kanadskými body. Čtyři branky zaznamenal Šumavský tygr Petr Muselík proti Sršňům. Výborně vstoupil do finálové části Klas Nekoř, který zdolal oba zábřežské týmy nejprve Hopr 6:4, potom Srš ně 7:2. Nejvyrovnanější bitvu svedli Hopr a Lazy Neckers, kde nejtěsnější výhru zajistil lanškrounskému týmu 54 sekund před koncem Leoš Dostál. Hned úvodní kolo druhé ligy přineslo očekávaný duel Bobrů s Greenhorny. Bezgólový zápas rozhodl pět minut před koncem z nahrávky Jirky Dvořáka Václav Záleský. Neporažené AHK Jedlí rozhodlo o výhře nad nováčkem Flyers Česká Třebová už v první třetině, kterou vyhrálo 3:0. Customs Red Wings odstartovali dvěma remízami s OMB a nováčkem Žlutými žraloky. Také ve třetí lize vítězili favorité. Snakes a Format s přehledem, Ostrov s odře nýma ušima. Hattrick zaznamenal verměřovický junior David Prokopec. Nej vyšší výhru kola uštědřili Bleskosvodi Žichlínku. Třemi góly a nahrávkou se v ní blýskl Václav Dvořák. J. Ruščák ÚSPĚCHY HOROLEZECKÉHO KLUBU LANŠKROUN V sobotu se konaly hned dva závody. Andrea Pokorná (12 let) a Eliška Paukertová (10 let) odjely do Jeseníku, kde se zúčastnily závodu No voroční opičák. Závodilo se v boulderu, rychlosti a obtížnosti v kategorii mládeže do 14 let. Naše lezkyně lezly výborně a v závodě neměly konkurenci. Po celkovém sečtení bodů ze všech závodů Andrea Pokorná obhájila 1. místo z loňského roku a Eliška Paukertová obsadila 2. místo. Druhý tým ve složení Radovan Šifra (13 let) a Veronika Scheuerová (12 let) odjel bojovat do Police nad Metují na závody Novoroční open v obtížnosti pro juniory a dospělé. Naši lezci se v tvrdé konkurenci neztratili. Radovan Šifra v juniorech vybojoval skvělé 2. místo, v do spělých obsadil 15. místo. Veronika Scheuero vá s v juniorech obsadila 3. místo. Závod v ka tegorii dospělých byl pro ni první, kde vstoupila mezi ženské lezkyně a hned se zapsala krásným 9. místem. Za horolezecký oddíl Dita Pokorná Na fotografii jsou zleva Eliška Paukertová a Andrea Pokorná. KRAJSKÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU Sněhová nadílka odradila vzdálenější týmy od cesty, a tak se na prvním tur naji krajského přeboru družstev v Lanškrouně v sobotu 9. ledna 2010 sešla pouze čtyři družstva. Po poradě vedoucích jsme se rozhodli hrát dvoukolově, aby si ti, co přijeli, zahráli. Lanškrounská družstva hrála v sestavách: C Jan Paukert, Matěj Kupsa, Adam Brejša, Petr Pešek a Radim Bako a D Martin Knoll, Petr Kaška, Marie Urbanová, Marek Černohous a Julie Kalousová. Po prvním kole vykrystalizovaly dvě dvojice, které soupeřily o první a třetí místo. Teprve poslední partie závěrečných zápasů rozhodly o konečném pořadí. Nejprve Marek Černohous odmítl dát Verunce Holáskové jednotažec, aby vzápětí partii prohrál, a odsoudil svůj tým k poslednímu místu. Ve druhé dvojici bojoval Jan Paukert s Michalem Fran kem. Kvalita navíc stačila lanškroun skému hráči k remíze a k celkovému vítězství družstva TJ Lanškroun C. JK Konečné pořadí: Poř. Tým + = Body 1. TJ Lanškroun C Litomyšl ,5 3. Ústí n/o B ,5 4. TJ Lanškroun D

19 LL 2 / 2010 PROGRAM AKCÍ V REGIONU STRANA 19 Volejbal program doma: Sobota 30. a neděle Český pohár kadetek, 2. kolo 9.00 hodin, sportovní hala Střelnice Sobota VO TJ Lanškroun A TJ Svitavy 2. liga žen, 23. a 24. kolo 10 a 14 hodin, sportovní hala Střelnice Neděle VO TJ La A Sokol Č. Třebová B KP mužů I. třídy, 25. a 26. kolo 9 a 13 hodin, sportovní hala Střelnice VO TJ La B Sokol Č. Třebová KP žen I. třídy, 25. a 26. kolo 11 a 15 hodin, sportovní hala Střelnice Volejbal program venku: Sobota USK Pardubice VO TJ La B KP žen I. třídy, 23. a 24. kolo Sokol Kerhartice VO TJ La A KP mužů I. třídy, 23. a 24. kolo Sobota Slovácká Slávia Uherské Hradiště VO TJ Lanškroun, 1. liga kadetek, skupina o záchranu, 5. a 6. kolo Neděle KP starších žákyň v Moravské Tře bové, skupina A, 2. kolo KP starších žákyň v České Třebové, skupina C, 2. kolo Hokej program Orlů v HBM Lanškroun: Neděle v Spartak Polička, kraj. soutěž mužů Sobota v HC Litomyšl, krajská liga dorostu Sobota v 9.30 a Spartak Polička, krajská liga žáků Neděle v HC Litomyšl, krajská liga 3. tříd PROGRAM LHL: Pátek Cyklo Rafani Kačeři Hopr Zábřeh Sobota LA Y.Sharks OMB Letohr Soma Žraloci D.Čermná Neděle HC L. Neckers Klas Nekoř H.Třešňovec Rybníkáři RYDO Šumavští Tygři Tatenice Wild Band Pondělí Greenhorns HC Petrovice Horní Čermná Žichlínek Úterý Bobři HC Jedlí Snakes Cyklo Pátek Rafani Ostrov Forez Ostrov Format Sobota Flyers Customs R.W. Pondělí CBA Nuget HC Soren Sršni Zábřeh HC L.Neckers Úterý HC Soren Soma Městské muzeum Lanškroun nám. A. Jiráska zámek, tel.: Otevírací doba celoročně: Út Pá So Ne HISTORICKÉ KOČÁRKY ze sbírky Miloslavy Šormové Výstava trvá do MUZIKOTERAPIE: 5. února od hodin, MŠ a ZŠ Horní Heřmanice VÝUKA BUBNOVÁNÍ Vyučuje: Lukáš Vídenský Bubny k zapůjčení Cena: Kč 200, Přihlášky na tel.: PLESY: So ve 20 hod. Lidový ples sál v Žichlínku So ve 20 hod. Lidový ples zámek Tatenice Pá v 19 hod. Maturitní ples 4. ročníku gymnázia Společenský dům Lanškroun Tombola, taneční vystoupení, bar manská a laserová show. Hraje skupina BS STYL MUSIC, večerem provází moderátor Českého rozhlasu Jakub Hřib. Vstupenky (100, stání, 150, sezení) v předprodeji u G. Novákové, tel So ve 20 hod. Maškarní rej pro dospělé Kulturní dům Rudoltice Pá , sál v Žichlínku Maturitní ples 4.A SZeŠ Lanškroun So , sokolovna Horní Čermná Ples Unie rodičů So ve 20 hod. Country bál zámek Tatenice Český rybářský svaz MO Lanškroun Vás zve na tradiční RYBÁŘSKÝ PLES v sobotu 27. února ve hodin v hostinci v Žichlínku (doprava Lan škroun Žichlínek Lanškroun zajištěna) Hudba: YAMAHA BAND Radek Plhák, bohaté občerstvení a tombola Vstupné 100, Kč Prodej vstupenek: Ing. Milan Janda, Žichlínek 235, mobil: nám. A. Jiráska 1, tel., fax: od hodin, sál zámku DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL pořádají skauti ze střediska Zubr a Dikobraz Lanškroun v 8.15, 9.30 a h., sál zámku Divadlo KRAPET, o. s., Praha uvádí pohádku pro mateřské školy a I. stupeň ZŠ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ Podle literární předlohy Jiřího Kahouna Hudba: Petr Skoumal, texty písní: Zdeněk Svěrák Vstupné: 50, Kč v hodin, sál zámku 201. abonentní koncert v rámci cyklu KPH TRIO 75: Jan Keller violoncello, Martin Fila klavír, Jiří Partyka housle Vstupné: 150, Kč, sleva 120, Kč důchodci a studenti Více na: v hodin, sál zámku Pořad divadla UNGELT Praha MARTA KUBIŠOVÁ: JÁ JSEM JÁ recitál Ohlédnutí za celoživotní pěveckou poutí Marty Kubišové. V jímavém retro recitálu zazní všechny hity této legendární zpěvačky. U piána: Karel Štolba Slovem provází: Milan Hein Vstupné: 360, Kč v hodin, sál zámku Slavnostní vyhodnocení ankety Mládež reprezentuje město Městské muzeum ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun Vás zve na tradiční desátý LANŠKROUNSKÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD A VESELICI v sobotu Od hod. hlavní program na náměstí J.M.Marků. T. G. Masaryka 3, tel.: ledna hodin * PARANORMAL ACTIVITY Víš, co se děje v noci, když spíš? Dům opředený děsivou pověstí. Nežije tu ještě někdo další? Filmový hit roku, nenechte si jej ujít. (USA) 86 min. Vstupné: 74, Kč Mládeži nepřístupno února hodin STÍNU NEUTEČEŠ (ČR) 102 min. Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti. Vstupné: 64, Kč Mládeži přístupno 3. února hodin *ŠTVANEC IRA (V.Británie, Kanada) 117 min. Musíš si vybrat, na kterou stranu se přidáš. Pravdivý příběh britského a genta uprostřed IRA. Vstupné: 69, Kč Mládeži nepřístupno 4. února hodin DVOJKA (ČR) 89 min. Roadmovie ve třech. Vstupné: 69, Kč Do 12 let nevhodné 5. února 17 a hod. 6. a 7.února hodin ZOUFALCI (ČR) 89 min. Jak být spokojený, a přitom nebýt sám? Vstupné: 59, Kč Do 12 let nevhodné 8. února 17 a hod. 9. února hodin * TWILIGHT SAGA: NOVÝ MĚSÍC (USA) 96 min. Poté co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji málem stál život, chystá se s Edwardem a jeho rodinou oslavit své Vstupné: 64, Kč Do 12 let nevhodné 10. února 17 a hod. PROTEKTOR (ČR, Německo) Co všechno jste ochotni zradit pro lásku? Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí válečného dramatu prožívají vlastní drama sou kromé. 100 min. Vstupné: 69, Kč Do 12 let nevhodné 11., 13. a 14.února hodin 12. února 17 a hod. KAVASAKIHO RŮŽE (ČR) Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší. 98 min. Vstupné: 69, Kč Mládeži přístupno Programy označené * jsou titulkovány

20 STRANA 20 INZERCE LL 2 / 2010 Melitrade a.s. přední výrobce hygienických výrobků značky Linteo hledá pracovníka na pozici VÝROBNÍ A PRODUKTOVÝ REFERENT KVALITY Pracovní náplní bude evidence a správa technických listů výrobků a přísná kontrola příjmu výrobků včetně kontroly jakosti a kontroly výrobních postupů v našich výrobních závodech v ČR, Polsku, Itálii. Požadujeme: VŠ/SŠ vzdělání v oblasti výrobních technologií nebo obchodní zaměření Dobrou komunikační i písemnou znalost AJ podmínkou, PL výhodou 100% samostatného a zodpovědného pracovníka Aktivní řidičské schopnosti skupiny B Ochotu cestovat do zahraničí Nabízíme: Zázemí silné společnosti Dobré platové ohodnocení Samostatnou práci Své přihlášky v podobě CV zasílejte nejpozději do na adresu: Melitrade a.s., Na Terase 224, Lanškroun, nebo zasílejte asistentce vedení paní Kateřině Kuběnkové: LISTY LANŠKROUNSKA vydává za podpory MÚ v Lanškrouně TG TISK s.r.o. Adresa: 5. května 1010, Lanškroun, tel.: , , fax: E mail: Šéfredaktor Mgr. F. Teichmann, redakce RNDr. L. Sitová. Foto: soukromé archivy autorů. Uzávěrka příštího čísla: , vychází v pátek Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů; vyhrazuje si právo lehce pozměnit texty. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Kresby P. Dvořáček. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod ev. č. MK ČR E

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00245607 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 3.12.2012

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 3. 3. 2009 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více