Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu Kompletní ŠVP. Obchodník. RVP L/01 Obchodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166. Kompletní ŠVP. Obchodník. RVP 66-41-L/01 Obchodník"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 Kompletní ŠVP Obchodník od

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika ŠVP Podmínky realizace Začlenění průřezových témat 5 4 Učební plán Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Dějepis Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Biologie se základy ekologie Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Odborné vzdělávání Ekonomika Obchodní provoz Zbožíznalství Písemná a elektronická komunikace Účetnictví Management Oborová legislativa Marketing Odborný výcvik Aplikovaná psychologie Aplikovaná ekonomie Spolupráce se sociálními partnery 104

3 PLACE HERE Obchodník Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Obchodník Datum Verze 1 Platnost od Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Délka studia v letech: 4 Název RVP Dosažené vzdělání Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou Název školy Adresa IČ REDIZO Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou Telefon Fax www vosrk.cz Zřizovatel Adresa Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245/2, Hradec Králové datum, podpis, razítko 2

4 Profil absolventa 2 Profil absolventa Škola Název ŠVP, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou Obchodník Platnost od Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání PROFIL ABSOLVENTA Profesní uplatnění absolventa Absolvent ŠVP oboru obchodník je středoškolsky vzdělaný odborník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Absolventi jsou připraveni pro práci v obchodní, obchodně provozní a podnikatelské oblasti. Jsou připraveni zastávat pracovní pozice například v oddělení nákupu a prodeje zboží, v oblasti marketingu, logistiky, propagace, pozici obchodního referenta, obchodního zástupce, zásobovače zbožíznalce, referenta reklamace, účetní, personalisty, vedoucí úseku prodeje. Vzdělávání v ŠVP směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žák vytvořil na odpovídající úrovni následující kompetence: a) Odborné - připravovat podklady pro obchodní jednání s tuzemskými i se zahraničními partnery; - vést jednání s orgány státní správy, včetně zajištění náležité dokumentace; - jednat se zákazníky, zajišťovat proces nákupu a prodeje zboží, služeb; - poskytovat informace o výrobcích, zboží a službách; - pracovat s pokladnami a pokladními systémy; - připravovat podklady pro reklamační řízení a vyřizovat reklamace; - zajišťovat profesní marketingové činnosti, provádět průzkum trhu, vyhodnocovat jej a využívat v praxi jeho výsledků, navrhovat a realizovat prodejní a propagační akce; - orientovat se v legislativních normách upravujících obchodní činnost a dokázat je aplikovat v praxi; - řešit samostatně, flexibilně a zodpovědně úkoly plynoucí z profesních činností; - vést administrativní agendu a evidenci spojenou s obchodní činností firmy, sledovat vývojové trendy; - vést účetnictví a daňovou evidenci s použitím prostředků informačních technologií; - zajišťovat základní personální činnosti; - orientovat se v dodavatelsko-odběratelské síti, v subjektech finančního trhu, v daňovém systému, v tržních ekonomikách zemí EU; - provozovat profesní podnikatelské činnosti fyzické i právnické osoby; - vyhledávat a rozvíjet kontakty s ohledem na podnikatelskou činnost; - dodržovat zásady podnikatelské etiky, společenského chování a vystupování; - dodržovat zásady bezpečnosti práce, hygieny práce a ochrany zdraví; - dodržovat zásady ochrany životního prostředí a principy efektivního ekonomického a ekologického provozu. b) Klíčové Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni: - osvojit si kvalitní občanskou gramotnost s důrazem na kvality člověka důležité pro plnohodnotnou aktivní činnost v demokratické společnosti; - využívat optimálně svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení; - jednat v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování, uznávat hodnoty a postoje podstatné pro život; - mít reálnou představu o kvalitě své práce, pracovat svědomitě a pečlivě, snažit se dosahovat co nejlepších výsledků; - dokázat se přesně a účelně vyjadřovat, obhajovat svoje postoje a názory, mít kulturní vystupování; - být schopni se přizpůsobit různým pracovním podmínkám, dokázat pracovat v týmu a být odpovědný za splněný úkol; 3

5 Profil absolventa - mít základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu, umět posoudit a zjistit možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání; - stanovit si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů; - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně, umět myslet kriticky, vytvářet si vlastní postoj a chápat význam životního prostředí pro člověka; - využívat prostředky informačních a komunikačních technologií, selektovat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi. Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je maturitní vysvědčení a absolvent získává střední vzdělání s maturitní zkouškou. Úspěšné složení maturitní zkoušky umožňuje absolventovi ucházet se o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách, včetně studia v zahraničí. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti v oboru různými školeními a kurzy. 4

6 Charakteristika ŠVP 3 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Název ŠVP U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou Obchodník Platnost od Dosažené vzdělání Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou Kód a název oboru Délka studia v letech: Podmínky realizace Podmínky realizace Personální zabezpečení Výuka je zabezpečena učiteli všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Teoretické vyučování je zabezpečeno pedagogickými pracovníky s vysokoškolským vzděláním a odborníky s dlouholetou praxí. Výuku v oboru obchodník zajišťují učitelé všeobecně vzdělávacích předdmětů, odborných předmětů a odborného výcviku. Všichni pedagogičtí pracovníci procházejí systémem DVPP a odbornými kurzy a semináři. Škola má vlastního speciálního pedagoga. Materiální podmínky výuky Teoretická výuka Teoretická výuka probíhá v budově Javornická 1228 v Rychnově nad Kněžnou v kmenových učebnách. Některé učebny jsou vybaveny video nebo DVD rekordérem. Pro výuku informatiky jsou v budově dvě odborné učebny. Pro výuku je používána také učebna multimediální techniky se SMART tabulí. Za budovou školy je hřiště. Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně v budově U Stadionu. V této budově mohou žáci využívat také knihovnu. Odborný výcvik Odborný výcvik probíhá v budově školy Javornická 1228 ve specializované učebně obchodních oborů a na smluvních pracovištích pod dohledem učitelů odborného výcviku a instruktorů. Další prostory školy Kabinety Rekonstruované sociální zařízení, sklady. Ubytování a stravování žáků Součástí školy jsou dva domovy mládeže s mnoha možnostmi mimoškolní činnosti a školní jídelna. 3.2 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Pokryto předmětem Německý jazyk Občanská nauka Management Oborová legislativa Marketing Anglický jazyk Dějepis Tělesná výchova Obchodní provoz Člověk a životní prostředí Pokryto předmětem Fyzika Chemie Biologie se základy ekologie Chemické vzdělávání A Chemické vzdělávání B Biologické a ekologické vzdělávání Tělesná výchova Zbožíznalství Odborný výcvik 5

7 Charakteristika ŠVP 3.2 Začlenění průřezových témat Člověk a svět práce Integrace do výuky Management 3. ročník Plánování Úvod do předmětu Pokryto předmětem Management Oborová legislativa Aplikovaná ekonomie Ekonomika Obchodní provoz Zbožíznalství Účetnictví Odborný výcvik Aplikovaná psychologie Informační a komunikační technologie Pokryto předmětem Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Písemná a elektronická komunikace Účetnictví 6

8 Učební plán 4 Učební plán Škola Název ŠVP, U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou Obchodník Platnost od Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání Učební plán ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Občanská nauka Dějepis Fyzika Chemie Biologie se základy ekologie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Obchodní provoz Zbožíznalství Písemná a elektronická komunikace Účetnictví Management Oborová legislativa Marketing Odborný výcvik Aplikovaná psychologie Aplikovaná ekonomie Celkem základní dotace Celkem disponibilní dotace Celkem v ročníku Nepovinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Aplikovaná psychologie

9 Učební plán Přehled využití týdnů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Výuka dle rozpisu učiva lyžařský kurz 1 cyklisticko-turistický kurz 1 Odborná praxe 3 1 null Celkem: Odborná praxe Výuka je realizována v podmínkách reálného vybraného podniku, probíhá souvisle po dobu 3 týdnů ve 3. ročníku a 1 týdne ve 4. ročníku. Součástí hodnocení žáků je vypracování závěrečné práce z odborné praxe, které bude zahrnuto do klasifikace předmětu obchodní provoz. 8

10 5 5.1 Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Charakteristika předmětu Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci: uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele; chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa. Předmět připravuje žáky pro zvládnutí základní úrovně maturitní zkoušky. 1. ročník 2+1 týdně, P 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Dotace učebního bloku: 20 v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu 1.1 Hlavní principy českého pravopisu 1.2 Gramatické tvary 1.3 Tvarosloví 1.3 Větná skladba, druhy vět 9

11 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. ročník 2 Komunikační a slohová výchova Dotace učebního bloku: 20 řídí se zásadami správné výslovnosti odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) přednese krátký projev vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka...) 2.1 Základy komunikačního procesu 2.2 Komunikační situace 2.3 Způsoby vyjadřování 2.4 Základy stylistiky 2.5 Styl prostě sdělovací 3 Získávání informací, práce s neuměleckým textem Dotace učebního bloku: 9 posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů samostatně zpracovává informace rozumí obsahu textu i jeho částí 3.1 Výchova o získávání informací 3.2 Funkce knihoven a masmédií 3.3 Orientace v textu 3.4 Reprodukce textu 4 Literatura a ostatní druhy umění Dotace učebního bloku: 40 rozumí obsahu textu i jeho částí zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl 4.1 Kultura a kulturní hodnoty 4.2 Obecná charakteristika literárního umění 4.3 Vývoj světové a české literatury v literárně historických souvislostech nejstarší literatury světa středověká literatura humanismus a renesance baroko klasicismus, osvícenství, preromantismus 5 Práce s literárním textem Dotace učebního bloku: 10 rozezná umělecký text od neuměleckého vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi text interpretuje a debatuje o něm konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie 5.1 Základní informace z oblasti literární vědy 5.2 Literární druhy a žánry 5.3 Četba a interpretace literárního textu 10

12 5.1.1 Český jazyk a literatura 2. ročník 2. ročník 3 týdně, P 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Dotace učebního bloku: 20 rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak orientuje se ve výstavbě textu uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování 1.1 Slovní zásoba 1.2 Tvoření slov, obohacování slovní zásoby 1.3 Stylové rozvrstvení slovní zásoby 1.4 Vývoj spisovné češtiny 1.5 Větná skladba 2 Komunikační slohová výchova Dotace učebního bloku: 20 sestaví základní projevy administrativního stylu ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně přednese krátký projev rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka...) sestaví základní projevy administrativního stylu vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary 2.1 Projevy mluvené a psané 2.2 Administrativní styl 2.3 Publicistika, reklama 3 Získávání informací, práce s neuměleckým textem Dotace učebního bloku: 9 sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka...) zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů samostatně zpracovává informace rozumí obsahu textu i jeho částí pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů vypracuje anotaci má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti text interpretuje a debatuje o něm 3.1 Publicistické druhy a žánry 3.2 Získávání a zpracování informací z textu 11

13 5.1.1 Český jazyk a literatura 2. ročník 4 Literatura a ostatní druhy umění Dotace učebního bloku: 40 zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů 4.1 Národní obrození 4.2 Romantismus v literatuře a ostaních druzích uměn 4.2 Realismus v české a světové proze 4.3 Charakteristika české tvorby od 40. let do 90. let 19. století - odraz v kontextu doby 5 Práce s literním textem Dotace učebního bloku: 10 rozezná umělecký text od neuměleckého vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi 5.1 Četba a interpretace literárních textů 3. ročník 3 týdně, P 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Dotace učebního bloku: 20 vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny řídí se zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby orientuje se ve výstavbě textu uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování 1.1 Zvuková stránka českého jazyka 1.2 Gramatické tvary 1.3 Větná skladba 1.4 Druhy vět 12

14 5.1.1 Český jazyk a literatura 3. ročník 2 Komunikační a slohová výchova Dotace učebního bloku: 20 používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů 2.1 Slohotvorní činitelé 2.2 Monologické a dialogické projevy 2.3 Odborný styl 3 Získávání informací, práce s neuměleckým textem Dotace učebního bloku: 6 vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka...) odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového sestaví základní projevy administrativního stylu vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů samostatně zpracovává informace rozumí obsahu textu i jeho částí 3.1 Styl prostě sdělovací, odborný, administrativní, publicistický - práce s textem 3.2 Získávání a zpracování informací z textu 4 Literatura a ostatní druhy umění Dotace učebního bloku: 40 zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl samostatně vyhledává informace v této oblasti 4.1 Moderní umělecké směry z přelomu 19. a 20. století 4.2 Česká literární moderna a buřičství 4.3 Reakce na 1. světovou válku 4.4 Charakteristika dramtické tvorby 4.5 Detektivní žánr 13

15 5.1.1 Český jazyk a literatura 3. ročník 5 Práce s literárním textem Dotace učebního bloku: 10 rozezná umělecký text od neuměleckého vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi text interpretuje a debatuje o něm konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie 5.1 Četba a interpretace literárního textu 4. ročník 2+1 týdně, P 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Dotace učebního bloku: 20 rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka orientuje se v soustavě jazyků odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak orientuje se ve výstavbě textu používá adekvátní slovní zásoby včetně příslušné odborné terminologie 1.1 Národní jazyk a jeho útvary 1.2 Jazyková kultura 1.3 Hlavní principy českého pravopisu 1.4 Tvarosloví 1.5 Větná skladba 1.6 Systematizace jazykových vědomostí a dovedností 14

16 5.1.1 Český jazyk a literatura 4. ročník 2 Komunikační a slohová výchova Dotace učebního bloku: 20 řídí se zásadami správné výslovnosti vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat) vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně přednese krátký projev vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi sestaví jednoduché zpravodajské a propagační útvary (zpráva, reportáž, pozvánka, nabídka...) odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary 2.1 Umělecký styl, literatura faktu 2.2 Grafická a formální úprava textů 2.3 Volba vhodných jazykových prostředků 2.4 Systematizace učiva o slohových stylech a útvarech 3 Získávání informací, práce s neuměleckým textem Dotace učebního bloku: 5 posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu sestaví základní projevy administrativního stylu zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů samostatně zpracovává informace rozumí obsahu textu i jeho částí pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů vypracuje anotaci má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti 3.1 Získávání informací z textu (především administrativního a odborného) 3.2 Reprodukce textu, jeho trasformace do jiné podoby 3.3 Práce s tiskovinami 4 Literatura a ostaní druhy umění Dotace učebního bloku: 35 zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období zhodnotí význam daného autora i díla pro dobu, v níž tvořil, pro příslušný umělecký směr i pro další generace vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl samostatně vyhledává informace v této oblasti 4.1 Literární přístupy v 2. polovině 20. století 4.2 Česká literární scéna 2. poloviny 20. století 4.3 Současná česká tvorba 4.4 Systematizace literárního učiva 5 Práce s lierárním textem Dotace učebního bloku: 10 vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl rozezná umělecký text od neuměleckého vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi text interpretuje a debatuje o něm konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie 5.1 Upevňování základů literární vědy 5.2 Literární druhy a žánry 5.3 Interpretace literárních textů 15

17 5.1.2 Anglický jazyk 4. ročník Anglický jazyk 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Charakteristika předmětu Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život. Žáci by měli zvládnout na různých úrovních řečové dovednosti nejméně ve dvou jazycích. Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá: u prvního cizího jazyka minimální úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; u dalšího cizího jazyka minimální úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15 % lexikálních jednotek. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky; efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností; získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci; pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností; využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu jazyků; chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie. K podpoře výuky jazyků je vhodné pracovat s multimediálními výukovými programy a internetem, utvářet příznivé školní prostředí, rozvíjet a využívat nabízené evropské programy. Rovněž je účelné integrovat odborný jazyk do výuky, např. vytvářet podmínky pro částečnou výuku tematických celků vybraných předmětů v cizím jazyce, zapojovat žáky do projektů a soutěží a navazovat kontakty a spolupráci mezi školami doma i v zahraničí. Pro motivaci žáků k učení cizích jazyků, pro jejich osobní zkušenost a poznání života v multikulturní společnosti se doporučuje organizování odborných jazykových pobytů a zahraničních stáží. Škola vytváří podmínky pro motivaci a vedení Evropského jazykového portfolia, a tím rovněž podporuje pozitivní přístup žáků k učení se cizím jazykům. Je třeba, aby škola respektovala cizí jazyk, který již žáci v základním vzdělávání studovali. Obsah vzdělávání (učivo) je v RVP vymezen jednotně pro úroveň B1 i A2 a z didaktického hlediska je rozdělen do čtyř kategorií. Školy při tvorbě ŠVP zohlední všechny zmiňované kategorie učiva. Je samozřejmé, že v procesu výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a nenásilně propojují. Není žádoucí je vyučovat izolovaně. V kompetenci škol je zařazení takových témat do ŠVP, která odpovídají potřebě a specializaci vyučovaných oborů. jsou v ŠVP diferencovány podle úrovní jazykových kompetencí lingvistických, sociolingvistických a pragmatických. 16

18 5.1.2 Anglický jazyk 1. ročník 3 týdně, P Lifestyle/Getting to know you Dotace učebního bloku: 17 vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k tématům z oblasti zaměření studijního oboru řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti sdělí a zdůvodní svůj názor přeloží text a používá slovníky i elektronické 1.ročník 3 hodiny, celkem 99 hodin 1.Opakování učiva základní školy sk.1 2.Module 1 slovní zásoba, úvod k tématu Lifestyles 2.1 Gramatika přítomného času prostého a průběhového 2.2 Práce s textem,procvičování poslechových a řečových dovedností 2.3 Získávání informací o životním stylu ve Velké Británii a srovnávání kultur sk.2 Introduction Revision Revision Getting to know you Tenses Present, Past, Future Questions, question words Homes/The way we live Dotace učebního bloku: 13 prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země sk.1 3.Module 2 slovní zásoba, úvod k tématu Homes 3.1 Gramatika present perfect,opakování 3.2 Strategie odhadování při čtení textu,řečové dovednosti 3.3 Psaní osobního dopisu, intonace řeči, diskuze sk.2 The way we live Describing countries Present Simple Living in the USA Present Continuous Words, dialogs Revision 17

23-41-M/01 Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 23-41-M/01 Strojírenství zaměření Počítačová podpora konstruování a výroby (od 1.9.2011) zaměření

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Vojenské lyceum 78-42-M/07 Vojenské lyceum 1. Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium

KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium školní vzdělávací program 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK KUCHAŘ-ČÍŠNÍK - 3-leté studium Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště BEAN, s. r. o. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF

Více

Podnikání - večerní forma studia

Podnikání - večerní forma studia školní vzdělávací program 039/2011 Podnikání - večerní forma studia Podnikání - večerní forma studia Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Identifikační

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

63 41 M/01 Ekonomika a podnikání

63 41 M/01 Ekonomika a podnikání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63 41 M/01 Ekonomika a podnikání 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství

75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 75 31 M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů

33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 33-43-M/01 Výroba hudebních nástrojů Vydalo Ministerstvo školství, mládeže

Více

pro obor vzdělání pedagogika

pro obor vzdělání pedagogika pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie pedagogika Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-31-M/01 1602M01 Předškolní Průmyslová a mimoškolní ekologie

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 39-08-M/01 Průmyslová ekologie Požární ochrana pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ekologie ochrana Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 39-08-M/01 1602M01 Průmyslová Požární ochrana ekologie Vydalo Ministerstvo

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

82-41-M/05 Grafický design

82-41-M/05 Grafický design 82-41-M/05 Grafický design MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický design Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie

pro obor vzdělání Průmyslová ekologie pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 16-02-M/01 1602M01 Průmyslová ekologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

26 47 M/01 Informační technologie

26 47 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 26 47 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

82-41-M/17 Multimediální tvorba

82-41-M/17 Multimediální tvorba 82-41-M/17 Multimediální tvorba MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-41-M/17 Multimediální tvorba Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

78 42 M/01 Technické lyceum

78 42 M/01 Technické lyceum MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78 42 M/01 Technické lyceum 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 3

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program:

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PEDAGOGICKÉ LYCEUM Obor vzdělání: 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní

Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Forma studia - večerní Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY dvouletých oborů nástavbového studia středního vzdělání

Více