MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ"

Transkript

1 Základní škola Komenium Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Plán na školní rok Základní materiály: 1. Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, č.j / Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j / Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komenium, č.j. 06/2014, platný od Magistrát města Olomouce Odbor sociální pomoci novelizovaný zákon č. 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí. 8. Plán práce ZŠ Komenium Olomouc na rok

2 Cíl: Cílem primární prevence na naší škole je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování, sociálně patologickým jevům, jako jsou: - drogové závislosti, alkoholismus a kouření - šikana a kyberšikana a další formy násilného chování - záškoláctví - gamblerství a virtuální drogy - rasismus, xenofobie, intolerance - vandalismus, kriminalita a delikvence Cílem našeho programu je pozitivní změna klimatu ve škole, minimalizace kázeňských problémů žáků, projevů šikany, počtu kouřících žáků a žáků zneužívajících další návykové látky, zlepšení motivace žáků i pedagogů a pozitivní změny ve vztazích učitel žák, žák žák, učitel učitel. Důraz je položen na informovanost žáků především v hodinách prvouky a přírodovědy na prvním stupni a v hodinách rodinné výchovy, výchovy k občanství, chemie, přírodopisu. Cílem je také motivovat učitele k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i na neformální bázi při komunikaci se žáky, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné informovanosti o chování žáků. Dalším velmi důležitým momentem je program na budování zdravého klimatu nejen ve škole, ale především v každé třídě, což je v kompetenci každého třídního učitele. Naším cílem je také vést žáky ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek, apod. K tomuto cíli využíváme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k žákům, atd. V letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu v prvouce, přírodovědě, výchově k občanství, výchově ke zdraví, tělesné výchově, chemii. Velmi důležitým prvkem je prohlubování komunikačních dovedností mezi žáky, žáky, učiteli a rodiči. Vedeme žáky k posilování zdravého sebevědomí, sebeúcty, úcty k ostatním, učíme je řešit konflikty a překonávat překážky, se kterými se setkávají. Dále se je snažíme motivovat ke smysluplnému trávení volného času a tím předcházet nudě. V hodinách předmětů uvedených výše předáváme žákům pravdivé informace o návykových látkách a učíme je schopnostem tyto látky odmítnout, pokud jim budou nabídnuty. Totéž platí i o tabáku a alkoholu, které žáci mnohdy berou na lehkou váhu. Tím, že žáci dostávají pravdivé a ucelené informace v této oblasti, vytvářejí si své vlastní postoje. Tak se snažíme v nich podpořit jejich dobré stránky osobnosti. Naším cílem je pomoci vytvořit stabilní osobnosti odolné proti stresu a schopné vyrovnat se s náročnějšími životními situacemi. V prevenci šikany na naší škole hraje velmi důležitou roli práce s třídním kolektivem, budování zdravého klimatu ve třídách a práce třídního učitele. Využíváme zde metody aktivního učení, individuální přístup k žákům, diskuse a vzájemné výměny názorů žáků mezi 2

3 sebou pod vedením učitele. Pro trávení volného času odpoledne si mají možnost žáci vybrat z nabídky kroužků, které vedou učitelé (viz nabídka volnočasových aktivit uvedených níže). Metodik primární prevence na naší škole KDO: Ing. Naděžda Straňáková KDY SE TI MOHU VĚNOVAT: o přestávce + dle dohody MŮŽEŠ PŘIJÍT, KDYŽ: - se bojíš někoho, nebo tě již někdo šikanuje - našel jsi někde podezřelou látku nebo nádobíčko na užití drogy - máš problém v rodině atd. - chceš pomoci kamarádovi s problémem - si nevíš rady s informací o ubližování týrání, šikanování, zneužívání někoho známého - víš o páchání trestné činnosti ve škole Metodik PP úzce spolupracuje s VP Mgr. Hanou Skalickou a VP Mgr. Janou Skoupilovou. Dlouhodobé cíle: - formovat postoje našich žáků k návykovým látkám, Coca cole, rozpouštědlům - snížit počet kuřáků a uživatelů alkoholu - předcházet možnému experimentování s drogou, snížit tolerantní postoj žáků k marihuaně - předcházet vzniku šikany - eliminovat nebo snížit záškoláctví - zpříjemnit sociální klima ve škole, třídě - vytvořit atmosféru pohody a klidu, bez strachu a nejistoty - rozvíjet sociální dovednosti - odpovědnost za své chování, uvědomění si důsledků jednání - posilování komunikačních dovedností - zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku Cíle v jednotlivých ročnících: ročník: - společné stanovení a zažití pravidel soužití žáků ve třídě a mezi učitelem a žáky - zvyšování zdravého sebevědomí žáků - zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti - vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a jejich respektování - nácvik sebeúcty, vzájemné úcty a důvěry - rozvoj schopnosti komunikace 3

4 3. 5. ročník: - pozitivní ovlivňování zdraví žáků - pozitivní citové naladění a myšlení - osvojování si dovedností řešit stres, dodržování životosprávy - osvojování si vzájemné pomoci, podřízení se možnostem skupiny, zvládání fyzicky náročných situací 6. ročník: - vzájemné poznávání žáků mezi sebou - vytváření vztahu důvěry mezi žáky, mezi žáky a novým TU a ostatními učiteli - stanovení pravidel soužití ve třídě - formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem - začlenění nových žáků do skupiny 7. ročník: - hlubší vzájemné poznávání žáků mezi sebou a žáků a učitelů - prohlubování kolektivních vztahů se včasným podchycením nežádoucích projevů chování - trénink obrany před manipulací, umění říci NE - trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí - nácvik zvládaní fyzické a duševní zátěže - učení zvládat neúspěch, vyrovnat se s ním 8. ročník: - upevňování vztahů v komunitě vrstevníků - rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí - nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků - společenské vztahy (mediální hygiena, vliv reklamy) - přehled životních rizik - zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu a zátěžovým situacím - zvýšení schopnosti odolávat návykovým látkám a nevhodným způsobům chování 9. ročník: - mapování dosažených výsledků - fixování jednotlivých dovedností Úkoly na školní rok účast ŠMP na odborných seminářích - věnovat zvýšenou pozornost žákům s problémovým chováním, projevům vandalismu, brutality, rasismu, záškoláctví - věnovat zvýšenou pozornost jevům signalizujícím zneužívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku - věnovat zvýšenou pozornost jevům signalizujícím počínající zrod šikany, záškoláctví, sexuálního zneužívání, týrání apod. 4

5 - pracovat s konkrétními tématy prevence v rámci vzdělávacího procesu jednotlivých předmětů - opětovně upozorňovat žáky na možnost využívání schránky důvěry - realizovat akce, soutěže a možné projekty v rámci prevence rizikového chování (kroužky, akce školní družiny a jiné mimoškolní aktivity) - podporovat projekty, které žáky motivují k zlepšování školního prostředí např. sběr papíru a elektroodpadu, environmentální programy, projekty sdružení pro ekologickou výchovu. V rámci tělesné a výtvarné výchovy se zapojit do programů vedoucích k větší spolupráci mezi žáky a k rozvíjení zdravé soutěživosti. - publikovat úspěchy žáků na sportovních akcích a soutěžích, rozvíjet spolupráci s Nadací Bezpečná Olomouc při realizaci projektu Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc Realizace: Na realizaci MPP se podílí všichni pedagogičtí pracovníci, v případě potřeby okresní metodik prevence, pracovníci PPP, dětský lékař, OSPOD, Policie ČR. - pedagogický dozor je zajištěn během všech přestávek v prostorách školy (prevence šikany, zneužívání návykových látek, úrazů) - během roku - dotazníkové šetření na zneužívání návykových látek - dotazníkové šetření zaměřené na šikanu - prevence rizikového chování je součástí školního řádu, CD vydané MŠMT kyberšikana - webové stránky školy - Návod na používání bezpečného internetu - zařazení tematicky cílených besed Kázeňské přestupky žáků jsou řešeny v souladu se školním řádem, se kterým jsou žáci seznámeni na začátku školního roku, rodiče na úvodních třídních schůzkách. Školní řád je rovněž vyvěšen ve škole a zveřejněn na webových stránkách školy. Šikana postup při řešení - základem řešení konkrétního případu šikany vždy musí být důkladná analýza všech důležitých okolností - různé případy šikany žádají různé řešení - neuvážený nebo nevhodný zásah ve prospěch oběti často vede spíše ke zhoršení její situace - na šikanu nelze pohlížet jen jako na výchovný problém, je jen obtížně řešitelná běžnými výchovnými prostředky, vyžaduje komplexní přístup - represe nebo formálně stanovené pravidla obvykle vedou pouze k formálnímu přizpůsobení a tajení - nehledejme viníky, ale nápravu situace - trest není nejlepším ani jediným možným řešením Všichni pedagogičtí pracovníci byli prokazatelně seznámeni s metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení čj / Zákonní zástupci i žáci jsou seznámeni s následujícím letákem pro oblast prevence šikany 5

6 Leták: Prevence šikany V naší škole je šikana toto: Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit ti, ohrozit nebo zastrašovat tě, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči tobě nebo skupině žáků, kteří se neumí, nebo nemohou z nejrůznějších důvodů bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Může se realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace kyberšikana. Ta zahrnuje útoky pomocí e- mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Když budeš šikanovaný: Neboj se ihned toto oznámit školnímu metodikovi prevence nebo výchovné poradkyni, nebo jakékoliv dospělé osobě, ke které máš důvěru. Když budeš šikanovat, očekávej: Přísný kázeňský postih, pohovor s tvými rodiči, oznámení tvého chování na OSPOD Magistrátu Olomouc nebo na Policii ČR. Když je Vaše dítě obětí šikany: Neprodleně toto oznamte ve škole, na OSPOD nebo na Policii ČR. Očekávejte úspěšné vyřešení situace a vašemu dítěti bude pomoženo. Když je Vaše dítě pachatelem a vy se to dozvíte: Nekryjte ho, hovořte s ním o jeho nevhodném chování, vyhledejte odborníka pro práci s dětmi a mládeží psycholog, pracovníci pedagogické poradny a řiďte se jejich radami. Spolupracujte se školou, škola není Váš nepřítel, chce Vám pomoci. Letáky budou rozdány a vysvětleny v hodinách výchovy k občanství. Podrobnější návody a informace týkající se šikany jsou možné zapůjčit u školního metodika prevence. Ve škole je budováno bezpečné, respektující a spolupracující prostředí nepodporující šikanu a násilí - je kladen důraz na komunikaci a vztahy mezi žáky ve třídách - je podporována kolegialita, úcta, vzájemný respekt žáků mezi sebou - je věnována pozornost všem náznakům začínající šikany, i když žáci tvrdí, že je to jen legrace, nebo hra - jsou zapojeni všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci 6

7 Ve škole je postupováno jednotně - pokud vyučující nebo jiný pracovník školy zachytí náznak nebo již jasné projevy šikany, pokud se dozví informace o údajné šikaně od žáků, předá veškeré informace školnímu metodikovi prevence. Ten provede další šetření spolu s třídním učitelem. Dbá na ochranu oběti. - v případě, že se šikanování prokáže, pozve k jednání zákonné zástupce agresora a oznámí skutečnost na OSPOD Magistrátu města Olomouc nebo na Policii ČR pokud šikana naplňuje skutkovou podstatu trestných činů či provinění - vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, násilí proti skupině žáků nebo jednotlivci, poškozování cizí věci. - žáky všech tříd obecně seznámí třídní učitelé o případu a o potrestání viníka, či viníků. Nepoužíváme termín výchovná opatření, ale opatření, která škola přijímá v souvislosti se šikanováním. Na monitoringu náznaků počínající šikany se podílí všichni pedagogičtí pracovníci. Podrobnější postup při řešení šikany - viz příloha Všichni pedagogičtí pracovníci četli Minimální preventivní program - prevence rizikového chování, plán na rok a byli prokazatelně seznámeni s metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení - č.j / Vypracovala: Ing. Naděžda Straňáková 7

8 Příloha: Šikana postup při řešení Definice pojmu: Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí, nebo nemohou z nejrůznějších důvodů bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Může se realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace kyberšikana. Ta zahrnuje útoky pomocí e- mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany patří: - verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana, též kyberšikana - fyzická šikana, přímá i nepřímá, patří sem i krádeže a ničení majetku oběti - smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.) Dominantním znakem šikany je bezmocnost oběti a neoddělitelnou součástí problému je skupinová dynamika. Vývoj vztahu skupiny k oběti: Neoblíbenost, nezájem vytlačování na okraj skupiny, odmítání zesměšňování, občasné ubližování nepřátelství, systematické ponižování, útoky, trestání za odlišnost, nejrůznější obviňování, aktivní vymezování se proti oběti zneužívání, totální ponížení, oběť jako ztělesnění odpudivosti. Nejčastější příčiny šikanování: - tlak skupiny na přizpůsobení se odlišného jedince (usilování o nápravu, obrana vlastního hodnotového systému = netolerantnost) - necitlivý humor až zábava za každou cenu zesměšňování (nedostatek sociálního cítění, bezohlednost, zlomyslnost) - odreagování špatné nálady - zesměšňování a ponižování jako projev nedostatku komunikačních dovedností nebo nejistého postavení nepřímo vyjadřovaná kritika, nepřímá agresivita (ironie, zveličování slabin) - nedostatek sociálních dovedností nebo nedostatek sebejistoty snaha posílit si sebevědomí a získat si lacinou popularitu (zesměšňování, ponižování slabšího, útočení na neoblíbeného jedince) - prosazování se pomocí nejprimitivnějších prostředků moc a síla jako základní hodnoty trestání slabosti - destrukce jako náhražka tvořivého činu, ubližování místo pozitivních vztahů potíže s naplněním přirozené lidské potřeby něco způsobit, potíže se získáváním pozitivního ocenění ( negativní kreativita ) - zneužívání mocenské převahy opojnost pocitu převahy (fascinace mocí), kompenzace vnitřní nejistoty a pocitu nedostačivosti - sadistická slast narušená osobnost, způsob odreagování psychických potíží 8

9 Priority při řešení šikany: - zajistit maximální možné fyzické bezpečí oběti, předejít opakování - změnit celkovou atmosféru ve skupině - pomoci obětem i útočníkům, osvojit si adekvátnější způsoby chování Při řešení šikany je dobré vyhnout se některým stereotypům: - že útočník musí být jen zavrženíhodný padouch (výjimeční nejsou tzv. sympatičtí agresoři, všeobecně oblíbení) - že oběť musí být jen politováníhodný ubožák (často jde o problematické osobnosti s jen velmi obtížně akceptovatelnými způsoby chování pro všechny) - že ostatních spolužáků se problém nějak netýká (součástí šikany je přinejmenším tichá podpora nebo akceptování ze strachu většiny členů skupiny) - že zodpovědnost za šikanu nesou učitelé, protože nedokázali udržet kázeň, nebo rodiče útočníka, protože své dítě špatně vychovali - není dobré ani uvěřit, že všichni jsou nevinni a že oběť si za všechno může sama (poměrně častý závěr vyšetřování šikany) Hlavní prostředky: - odhalení, vytažení problému na světlo, jeho pojmenování - objasnění, pochopení všech souvislostí, nalezení příčin - přesvědčit všechny účastníky o nutnosti změny např. ukázat důsledky daného chování (seznámit s utrpením oběti) - diskuze nad problémem jako součást jeho řešení - společné hledání řešení, nalézání možnosti odčinění - vysvětlení přijatých opatření, přesvědčení o jejich oprávněnosti - všechny předchozí lze chápat i jako prevenci - pojmenování hlavních viníků (pozor, ne vždy lze viníka jednoznačně určit) První kroky řešení šikany Okamžitý zásah by měl zabránit zejména fyzické újmě oběti a krátkodobému přímému prospěchu útočníka (obdiv ostatních, užívání vynucené věci apod.) Základní ochranná opatření - jak zabránit opakování, preventivní kroky - v rámci možností zajistit fyzické bezpečí oběti Získání informací a orientace v problému - odhalení a pochopení příčin, zjištění všech okolností kdo, s kým, kde, kdy, jak často, za jakých okolností, proč - jednání s hlavními účastníky (spíše útočníky než oběťmi), s nezúčastněnými svědky, kolegy, rodiči, viz zásady vyšetřování - je běžné, že oběti nechtějí, nebo nejsou schopni vypovídat o svém pronásledování, není výjimečné, že vše popírají nebo omlouvají útočníky - nevyslovovat plané hrozby 9

10 Zvláštní možnost globálního nebo jen dílčího vyšetřování a řešení - veřejné probírání před celou třídou, zaangažování i ostatních vyučujících a rodičů - nenápadná práce jen s vybranými účastníky Jednání s oběťmi vyjádření podpory - promluvit si o tom, co se stalo, ale neprovádět hned výslech, nenaléhat, netlačit, aby oběť prozradila jména - nespoléhat, že výpověď oběti objasní celý případ, ani že pomůže usvědčit viníky - nikdy nekonfrontovat oběti s útočníky Spolupráce s ostatními kolegy a vedením školy - šikana je komplexní problém vyžadující širokou spolupráci - všichni by měli problematické skupině věnovat zvýšenou pozornost, měli by si začít všímat i drobných varovných signálů, měli by být připraveni okamžitě zasáhnout - k přípravě zásahu by měl být připraven i ostatní personál školník, jídelna apod. (pohybují se i na místech, kam se žáci mohou ukrývat před učiteli) Práce s útočníky MOTTO: Také útočníci potřebují pomoc, aby se naučili řešit své problémy vhodnějšími prostředky Obecné úvahy: - problematické chování (zejména u mladších dětí) považovat spíše za závažný signál osobních problémů než zločinných úmyslů - hledáme příčiny - často nacházíme stejné příčiny jak u útočníků, tak jejich obětí (emoční deprivace, nefunkční zázemí, nepřiměřené trestání doma, nedostatek základních sociálních dovedností neumí se mezi vrstevníky prosadit, nedostatečné sebevědomí, ADHD, - pohlavní zneužití aj.) - děti se často stávají útočníky, protože jsou sami obětí šikanování, nebo jsou doma neúměrně trestány - oddělovat chování od osobnosti u útočníků nekompromisně vystupovat proti jejich nežádoucímu chování, ale s porozuměním přistupovat k jejich osobnosti: ty nejsi totožný s tímto chováním, nesouhlasím s tvým jednáním, ale vážím si tě jako člověka - odhalení viníků, jejich usvědčení a potrestání obvykle k vyšetření problému nestačí - nejde o trest ani pomstu, ale o nápravu Hlavní zásady: - odlišit okamžitý zásah na ochranu oběti před kázeňským řešením - obecně nestavět na domluvách ani na represi - nezaujímat vůči útočníkovi agresivní postoj posiluje se model agresivního chování - neplýtvat slepou municí plané hrozby prozrazují jen naši bezmocnost - omluvy obvykle nic nevyřeší, zejména když jsou vynucené, nebo jsou nabízeny jen účelově nutnost přijmout osobně vyslovení omluvy může být pro oběť vysoce nepříjemná a dokonce až ohrožující - zabránit byť krátkodobého prospěchu ze šikany věci získané vydíráním, výsluní pozornosti celé třídy apod. - trvat na odčinění škody náhrada zničených věcí, osobní pomoc, finanční odškodnění (pozor penězi trestáme více rodiče než samotného útočníka) 10

11 - důslednost hledat způsoby řešení a udělovat jen tresty, jejichž splnění lze kontrolovat - snažit se konstruktivním způsobem zapojit do řešení i rodiče Pro nalezení účinného řešení je nezbytné provést co nejdůkladnější vyšetření: - řešení situace musí vycházet z posouzení osobnosti agresora nekompromisní postoj k asociálním osobnostem (domluvy vnímají jako projev slabosti), u ostatních raději hledat možnosti odčinění než trest, u nejmladších spíše ukázat důsledky jejich chování (přiblížit utrpení oběti) - je třeba pečlivě zvážit míru provinění konkrétní osoby jaký byl jeho osobní přínos Zamyšlení nad rolí skupinové dynamiky při násilném chování: - jakou sociální roli hraje daný žák ve skupině útočníků iniciátor, ideolog, provokatér, vykonavač, aktivní, pasivní člen, na šikaně se podílí spíše ze strachu aj. - rozdíly v chování - když sám, když spolu s nějakou konkrétní osobou, když celá skupina v čem a proč se chování liší (např. dvojice jeden podněcuje, druhý vykonává, problémy jsou, jen když jsou spolu) Přemýšlet i o neobvyklých způsobech řešení: - poskytnout možnost dobrovolného odčinění pomoc s učením, poskytování ochrany před jinými útočníky, dobrovolná oběť v prospěch oběti nechat, ať sám navrhne - možnost paradoxní reakce: vypadnout ze stereotypu, zachovat se k útočníkovi jinak než jako rovného s rovným - bude více naslouchat - vtáhnout do diskuse, vyprovokovat přemýšlení o otázkách, co asi pociťuje oběť, co si myslí ostatní o útočníkovi bez zaujímání morálních postojů - pozvání do rodiny oběti, bližší poznání oběti - ztráta anonymity Jednání s provinilcem v přítomnosti rodičů: - výhody: jednání je závažnější, můžeme předpokládat, že na žáka bude mít větší dopad, vtáhne rodiče více do hry - nevýhody: hrozí riziko nekritické reakce rodičů, navíc staví rodiče i učitele do složitého postavení - rozpaky, nejistota, předrážděnost - pokud rodiče neznáme, bude bezpečnější nejdříve s nimi promluvit bez přítomnosti dítěte a o společném jednání rozhodnou až na základě této zkušenosti Dohoda o opatřeních, způsobu odčinění apod. musí být vždy jednoznačně stanovena a konkrétně naformulována: - sepsat písemně, podepsat, dát kopii jako hmotnou připomínku - stanovit konkrétně termíny (příštího jednání, data splnění, trvání trestu aj.) Trestání provinilců úvahy o trestu - práce s trestem hledáme nápravu situace, ne spravedlivé potrestání - důkladně zvážit možnosti i přiměřenost trestu, nakolik dokážeme daného provinilce reálně zastrašit udělením směšného trestu přicházíme o autoritu - trest může být účinný pouze, když je potrestaným přijímán a uznáván jako adekvátní, bez pocitu viny vyvolává spíše přání pomstít se - slouží víc ochraně skupiny než nápravě potrestaného (exemplární příklad) 11

12 - tělesné tresty jsou zcela nevhodné patří k typickým příčinám šikanování slabších a ve svém důsledku vedou spíše k posílení násilnického chování (trestáš mně, protože jsi silnější, já jsem také silnější než má oběť ) - účinnější než trest je uznání viny a nalezení možnosti odčinění - zvážit, zda bude účinnější nenápadná forma potrestání nebo zda vyhlásit potrestání před celou třídou pokud třída stojí na straně útočníka, smyslem je vyjádřit jasný postoj školy k jeho chování - potrestáním ale není ještě nic vyřešeno trest je jen prostředkem, ne cílem Psychologická pomoc při odstraňování příčin agresivního chování: - hledání a nácvik nových způsobů jak se pozitivně prosazovat - posílení sebevědomí nemuset kompenzovat siláckým vystupováním - pomoci dosáhnout prožitku úspěchu i bez destrukce - relaxační metody zvládání stresu, odreagovávání napětí - náplň volného času účelné trávení času, zažít úspěch - pomoc při řešení problémů v rodině Specifika vedení rozhovoru s útočníky výslech násilníků - projednávat vždy individuálně ne před třídou, kdy je pravděpodobnější vzdorovitý postoj (hraní role, potřeba zachovat si tvář) - s více útočníky jednat jednotlivě, zabránit jejich vzájemné domluvě (např. při čekání na chodbě) - nechat samostatně napsat, co nejpodrobněji, co se stalo porovnávat výpovědi všech zúčastněných, žádat objasnění rozporů - méně mluvit více se ptát - nenechat se přistihnou při nevědomosti - nechat souvisle vypovídat zapletení do vlastních lží - při pohovoru si psát podrobné poznámky známka důležitosti, možnost konfrontace s předchozí výpovědí, případně s výpověďmi ostatních - odhalování lží odkrývání rozporů ( předtím jsi říkal, podle ostatních jsi ale ) nátlak na objasnění bezvýznamných podrobností (nemá připraveno, zamotává se) všímat si přeřeknutí, nonverbálních projevů - nevynášet předčasné nebo nepodložené závěry, raději nechat útočníka v nejistotě - využívat výhody přesily jeden se ptá, druhý může v klidu pozorovat, co jednomu ujde, může druhý doplnit (pozor na vyměňování rozdílných názorů v přítomnosti vyšetřovaného) - úzkostlivě tajit zdroje informací (nežádoucí informaci můžeme snadno prozradit v zápalu dokazování) - nikdy nekonfrontovat útočníky s oběťmi (oběti ze strachu všechno popírají, útočníci se později mohou mstít chtějí si odreagovat všechny své nepříjemné pocity nebo i úhonu) - i k případné konfrontaci svědků s útočníky přistupovat s největší opatrností (zvažovat, zda je tím nemůžeme vystavit nebezpečí) Práce s oběťmi Citlivě nabídnout pomoc, nevnucovat se za každou cenu. Je třeba se zabývat i otázkou subjektivního postoje učitele otevřeně se zamyslet nad vlastním vztahem k oběti případně dokázat si přiznat vlastní zaujatost (např. vnímám ho 12

13 jako protivného provokatéra) racionální uchopení, zamyšlení nad příčinami napomáhají lépe zpracovat negativní emoce. Hlavní zásady při jednání s obětí: - nepodléhat emocím nebědovat, přehnaně nelitovat - chybou je i bagatelizace pocitů ( vždyť o nic nejde ) - pocity bezmoci, pocit, že se nedá nic dělat, odmítání jakékoliv změny typické pro téměř všechny oběti nepřistoupit na tuto hru - základní úvaha, téma diskusí: Co se dá dělat jinak! - v rámci poskytování psychické podpory lze i empaticky mlčet Pokud řešení složitějších osobních problémů přesahuje možnosti školy, je třeba: - doporučit a pomoci vyhledat odbornou pomoc - pomoci překonat zábrany, aby nutnost navštívit poradnu nebyla vnímána jako další újma ( nejenom, že mě šikanují, ale ještě musím k psychoušovi ). Častým problémem je zhoršená schopnost správně odhadnout situaci do určité míry lze zde pomoci radou nebo rozborem problému. - naučit rozlišovat skutečně nezbytečné situace, zbavit zbytečného strachu (dokázat obstát v provokativních testech odvahy! ) a naopak kdy je nejlépe vyklidit pole - naučit, jak poznat, kdy je zapotřebí se bránit a kdy je nejlepší nereagovat - zdůraznit, že obrátit se o pomoc k učiteli není žalováním: Nežalovat! ale žádat o pomoc! - jak rozlišit skutečného přítele od útočníka, který si jen hraje na protektora - rady: vyhýbání se riskantním situacím, zůstávat ve skupině jiných dětí, zajistit si předem pomoc. Posílení sebevědomí - zbavit pocitů vlastní viny nad svou situací vysvětlit podstatu šikany, zamyšlení nad motivací útočníků - napomoci k zážitku úspěchu - doporučit, povzbudit k zájmovým aktivitám zdroj uspokojení i přímo posílení (např. bojové sporty), zejména ve středním školním věku (cca 10 12) let je u dětí zvýšeně hodnocena tělesná zdatnost (soutěživé vývojové období) a cvičením lze poměrně snadno dosáhnout zlepšení ale bez povzbuzení a podpory dítě nedokáže samo cvičit ani posilovat, neměly by se podceňovat ani lehké stupně pohybové dovednosti Naučit oběti vhodnějším reakcím na provokaci, jak jednat v nebezpečí apod.: - jak překonávat provokace nebo výsměch klid, sebejistota, připravit a nacvičit možné odpovědi ( to je fakt, tak to chodí, určitě máš pravdu, to víš, v mohutném těle, mohutný duch aj.), odhadnout, kdy mlčet - jak nedávat najevo strach co říkat, nebo jak mlčet - a naopak, jak dát najevo svůj odpor dokázat zakřičet ne!! - naučit vyhledávat pomoc koho lze požádat o pomoc (některé spolužáky, rodiče, učitele, oslovit i neznámého, návštěva poradny atp.), neostýchat se požádat o pomoc a jakým způsobem - najít si mezi spolužáky silnějšího ochránce - kdy se energicky postavit na obranu, verbálně i fyzicky bez ohledu na přesilu 13

14 - a naopak, kdy neoplácet rány Posílit pocit základního bezpečí - vyhlásit konkrétní a reálná opatření na ochranu před šikanou, důsledně kontrolovat jejich dodržování, osobně demonstrovat nesmiřitelný postoj k projevům šikany - při každé vhodné příležitosti dávat najevo porozumění, nabízet emoční podporu - společně probrat a hledat nová preventivní opatření proti opakování šikany Jednání se zákonnými zástupci (zz) Problém šikany do značné míry přerůstá rámec školy, proto důležitou součástí hledání řešení je i jednání se zz, zejména hlavních útočníků a obětí. Ale i zz ostatních dětí by měli být informováni, zejména o odhodlání školy zabývat se tímto nepříjemným problémem. Cílem těchto jednání by neměla být kritika zz, ale hledání vzájemné spolupráce při řešení problému. - otevřeně (pokud to jde) informovat o situaci, snažit se přesvědčit o odhodlání školy problémy řešit - zajímat se o názory zz - jednání v přítomnosti ředitele školy má větší váhu - preferovat pozitivní přístup ne výčitky, hrozby, ale zdůrazňovat vlastní zájem zz, ne kritika jejich výchovy, ale požádat o spolupráci při řešení (např. při jednání se zz útočníka: pojetí šikanujícího chování více jako osobnostního problému než výchovného přestupku, agresivní dítě ve škole bude brzy agresivní i na zz zejména v dospívání, riziko kriminálního vývoje v budoucnosti, stejně jako věnujeme pozornost tělesnému stavu dítěte, měli bychom se věnovat i jeho psychice) - dohodnout se na společném postupu, výsledek jednání sepsat a podepsat - předem zvážit, zda s oběťmi nebo útočníky hovořit v přítomnosti zz nebo raději zvlášť společný rozhovor může být účinnější, ale může přinést i neočekávatelné zvraty a vyznít zcela opačně, než jsme plánovali - raději očekávat a připravit se na složité jednání - nejčastější problém: nekritická obrana vlastního dítěte, nepřátelský postoj vůči škole, nezájem, nebo jen formální zájem o problém i jeho řešení, problematické rodinné vztahy nebo problematické osobnosti zz aj. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření, že žák užil omamnou látku (uvedeno též v ŠŘ) Identifikace a ukládání látek Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je-li podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru. Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy či školského zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka uložená stejným způsobem přivolanému lékaři. 14

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Školní preventivní strategie platnost od roku 2013 aktualizováno dne 25.8.2014 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala : Mgr. Jana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2010/2011 Zpracovala: Zuzana Pšejová Obsah Úvod...3 REALIZACE MPP NA NAŠÍ ŠKOLE 1 Spolupráce s ředitelkou a pedagogy

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, okres Kolín zskolin@iol.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/15 Vypracovala: Mgr. Naděžda Hněvsová Schválila: Mgr. Irena Kaurová 1 Obsah 1. Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín Libverda, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Vávrová, školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, ZVLÁŠTĚ PROTIDROGOVÉ PREVENCE 2014/2015

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ, ZVLÁŠTĚ PROTIDROGOVÉ PREVENCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov U Školy 181, 664 84 Zastávka, tel. /fax: 546 429 181, e-mail: zs@zastavka.cz č. j.: viz Organizační řád školy spisový/skartační

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případech

Více

Školní preventivní strategie 2014 / 2015

Školní preventivní strategie 2014 / 2015 Školní preventivní strategie 2014 / 2015 Strategie školní prevence je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání, tzn. Bílou knihou, s Akčním plánem Evropské unie boje proti drogám, s Usnesením

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Šaldova 6, Litoměřice 412 01 Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy: Mgr. Jana Večeřová Školní metodička prevence: Mgr. Miluše Šicnerová Úvod

Více

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín KRIZOVÝ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Schopnost odpouštět neznamená přijímat nebo schvalovat ubližování. J. Gray Tento Krizový program proti šikanování č. 420/PR/2013

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Dolní Loučky školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy ZŠ a MŠ Dolní Loučky, okres Brno venkov, příspěvková organizace Zřizovatel Obec Dolní Loučky

Více

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. duben 2014. Zpracovala: Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. duben 2014. Zpracovala: Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ duben 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Obsah: 1. Zmapování situace 2. Cíle programu 3. Motivování pedagogů pro změnu 4. Společné

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Vranovice KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Vranovice KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Jana Masaříková 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Zdice Minimální preventivní program Projednáno a schváleno školskou radou Projednáno a schváleno pedagogickou radou Zpracovala: Mgr. Jitka Palanová Mgr. Radek Hampl 1 1 Úvod 1.1 Současný

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

Krizový plán školy. Úvod..1. Krizový plán omamné látky.3. Krizový plán šetření a výslech policií ČR. 5. Krizový plán šikana..6

Krizový plán školy. Úvod..1. Krizový plán omamné látky.3. Krizový plán šetření a výslech policií ČR. 5. Krizový plán šikana..6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 PSČ 384 21 MŠ 388331127 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz Krizový plán školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více