MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ"

Transkript

1 Základní škola Komenium Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Plán na školní rok Základní materiály: 1. Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, č.j / Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j / Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané, č.j / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví č.j / Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Komenium, č.j. 06/2014, platný od Magistrát města Olomouce Odbor sociální pomoci novelizovaný zákon č. 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí. 8. Plán práce ZŠ Komenium Olomouc na rok

2 Cíl: Cílem primární prevence na naší škole je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování, sociálně patologickým jevům, jako jsou: - drogové závislosti, alkoholismus a kouření - šikana a kyberšikana a další formy násilného chování - záškoláctví - gamblerství a virtuální drogy - rasismus, xenofobie, intolerance - vandalismus, kriminalita a delikvence Cílem našeho programu je pozitivní změna klimatu ve škole, minimalizace kázeňských problémů žáků, projevů šikany, počtu kouřících žáků a žáků zneužívajících další návykové látky, zlepšení motivace žáků i pedagogů a pozitivní změny ve vztazích učitel žák, žák žák, učitel učitel. Důraz je položen na informovanost žáků především v hodinách prvouky a přírodovědy na prvním stupni a v hodinách rodinné výchovy, výchovy k občanství, chemie, přírodopisu. Cílem je také motivovat učitele k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i na neformální bázi při komunikaci se žáky, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné informovanosti o chování žáků. Dalším velmi důležitým momentem je program na budování zdravého klimatu nejen ve škole, ale především v každé třídě, což je v kompetenci každého třídního učitele. Naším cílem je také vést žáky ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek, apod. K tomuto cíli využíváme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k žákům, atd. V letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu v prvouce, přírodovědě, výchově k občanství, výchově ke zdraví, tělesné výchově, chemii. Velmi důležitým prvkem je prohlubování komunikačních dovedností mezi žáky, žáky, učiteli a rodiči. Vedeme žáky k posilování zdravého sebevědomí, sebeúcty, úcty k ostatním, učíme je řešit konflikty a překonávat překážky, se kterými se setkávají. Dále se je snažíme motivovat ke smysluplnému trávení volného času a tím předcházet nudě. V hodinách předmětů uvedených výše předáváme žákům pravdivé informace o návykových látkách a učíme je schopnostem tyto látky odmítnout, pokud jim budou nabídnuty. Totéž platí i o tabáku a alkoholu, které žáci mnohdy berou na lehkou váhu. Tím, že žáci dostávají pravdivé a ucelené informace v této oblasti, vytvářejí si své vlastní postoje. Tak se snažíme v nich podpořit jejich dobré stránky osobnosti. Naším cílem je pomoci vytvořit stabilní osobnosti odolné proti stresu a schopné vyrovnat se s náročnějšími životními situacemi. V prevenci šikany na naší škole hraje velmi důležitou roli práce s třídním kolektivem, budování zdravého klimatu ve třídách a práce třídního učitele. Využíváme zde metody aktivního učení, individuální přístup k žákům, diskuse a vzájemné výměny názorů žáků mezi 2

3 sebou pod vedením učitele. Pro trávení volného času odpoledne si mají možnost žáci vybrat z nabídky kroužků, které vedou učitelé (viz nabídka volnočasových aktivit uvedených níže). Metodik primární prevence na naší škole KDO: Ing. Naděžda Straňáková KDY SE TI MOHU VĚNOVAT: o přestávce + dle dohody MŮŽEŠ PŘIJÍT, KDYŽ: - se bojíš někoho, nebo tě již někdo šikanuje - našel jsi někde podezřelou látku nebo nádobíčko na užití drogy - máš problém v rodině atd. - chceš pomoci kamarádovi s problémem - si nevíš rady s informací o ubližování týrání, šikanování, zneužívání někoho známého - víš o páchání trestné činnosti ve škole Metodik PP úzce spolupracuje s VP Mgr. Hanou Skalickou a VP Mgr. Janou Skoupilovou. Dlouhodobé cíle: - formovat postoje našich žáků k návykovým látkám, Coca cole, rozpouštědlům - snížit počet kuřáků a uživatelů alkoholu - předcházet možnému experimentování s drogou, snížit tolerantní postoj žáků k marihuaně - předcházet vzniku šikany - eliminovat nebo snížit záškoláctví - zpříjemnit sociální klima ve škole, třídě - vytvořit atmosféru pohody a klidu, bez strachu a nejistoty - rozvíjet sociální dovednosti - odpovědnost za své chování, uvědomění si důsledků jednání - posilování komunikačních dovedností - zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku Cíle v jednotlivých ročnících: ročník: - společné stanovení a zažití pravidel soužití žáků ve třídě a mezi učitelem a žáky - zvyšování zdravého sebevědomí žáků - zkoumání a uvědomování si vlastní osobnosti - vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a jejich respektování - nácvik sebeúcty, vzájemné úcty a důvěry - rozvoj schopnosti komunikace 3

4 3. 5. ročník: - pozitivní ovlivňování zdraví žáků - pozitivní citové naladění a myšlení - osvojování si dovedností řešit stres, dodržování životosprávy - osvojování si vzájemné pomoci, podřízení se možnostem skupiny, zvládání fyzicky náročných situací 6. ročník: - vzájemné poznávání žáků mezi sebou - vytváření vztahu důvěry mezi žáky, mezi žáky a novým TU a ostatními učiteli - stanovení pravidel soužití ve třídě - formování skupiny, která je pro žáky bezpečným místem - začlenění nových žáků do skupiny 7. ročník: - hlubší vzájemné poznávání žáků mezi sebou a žáků a učitelů - prohlubování kolektivních vztahů se včasným podchycením nežádoucích projevů chování - trénink obrany před manipulací, umění říci NE - trénink odpovědnosti za vlastní rozhodnutí - nácvik zvládaní fyzické a duševní zátěže - učení zvládat neúspěch, vyrovnat se s ním 8. ročník: - upevňování vztahů v komunitě vrstevníků - rozvoj schopností přijímat svobodná a odpovědná rozhodnutí - nácvik efektivní komunikace na základě vlastních prožitků - společenské vztahy (mediální hygiena, vliv reklamy) - přehled životních rizik - zvýšení schopnosti odolávat nebezpečím, krizím, stresu a zátěžovým situacím - zvýšení schopnosti odolávat návykovým látkám a nevhodným způsobům chování 9. ročník: - mapování dosažených výsledků - fixování jednotlivých dovedností Úkoly na školní rok účast ŠMP na odborných seminářích - věnovat zvýšenou pozornost žákům s problémovým chováním, projevům vandalismu, brutality, rasismu, záškoláctví - věnovat zvýšenou pozornost jevům signalizujícím zneužívání návykových látek včetně alkoholu a tabáku - věnovat zvýšenou pozornost jevům signalizujícím počínající zrod šikany, záškoláctví, sexuálního zneužívání, týrání apod. 4

5 - pracovat s konkrétními tématy prevence v rámci vzdělávacího procesu jednotlivých předmětů - opětovně upozorňovat žáky na možnost využívání schránky důvěry - realizovat akce, soutěže a možné projekty v rámci prevence rizikového chování (kroužky, akce školní družiny a jiné mimoškolní aktivity) - podporovat projekty, které žáky motivují k zlepšování školního prostředí např. sběr papíru a elektroodpadu, environmentální programy, projekty sdružení pro ekologickou výchovu. V rámci tělesné a výtvarné výchovy se zapojit do programů vedoucích k větší spolupráci mezi žáky a k rozvíjení zdravé soutěživosti. - publikovat úspěchy žáků na sportovních akcích a soutěžích, rozvíjet spolupráci s Nadací Bezpečná Olomouc při realizaci projektu Výtvarná soutěž Bezpečná Olomouc Realizace: Na realizaci MPP se podílí všichni pedagogičtí pracovníci, v případě potřeby okresní metodik prevence, pracovníci PPP, dětský lékař, OSPOD, Policie ČR. - pedagogický dozor je zajištěn během všech přestávek v prostorách školy (prevence šikany, zneužívání návykových látek, úrazů) - během roku - dotazníkové šetření na zneužívání návykových látek - dotazníkové šetření zaměřené na šikanu - prevence rizikového chování je součástí školního řádu, CD vydané MŠMT kyberšikana - webové stránky školy - Návod na používání bezpečného internetu - zařazení tematicky cílených besed Kázeňské přestupky žáků jsou řešeny v souladu se školním řádem, se kterým jsou žáci seznámeni na začátku školního roku, rodiče na úvodních třídních schůzkách. Školní řád je rovněž vyvěšen ve škole a zveřejněn na webových stránkách školy. Šikana postup při řešení - základem řešení konkrétního případu šikany vždy musí být důkladná analýza všech důležitých okolností - různé případy šikany žádají různé řešení - neuvážený nebo nevhodný zásah ve prospěch oběti často vede spíše ke zhoršení její situace - na šikanu nelze pohlížet jen jako na výchovný problém, je jen obtížně řešitelná běžnými výchovnými prostředky, vyžaduje komplexní přístup - represe nebo formálně stanovené pravidla obvykle vedou pouze k formálnímu přizpůsobení a tajení - nehledejme viníky, ale nápravu situace - trest není nejlepším ani jediným možným řešením Všichni pedagogičtí pracovníci byli prokazatelně seznámeni s metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení čj / Zákonní zástupci i žáci jsou seznámeni s následujícím letákem pro oblast prevence šikany 5

6 Leták: Prevence šikany V naší škole je šikana toto: Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit ti, ohrozit nebo zastrašovat tě, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči tobě nebo skupině žáků, kteří se neumí, nebo nemohou z nejrůznějších důvodů bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Může se realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace kyberšikana. Ta zahrnuje útoky pomocí e- mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Když budeš šikanovaný: Neboj se ihned toto oznámit školnímu metodikovi prevence nebo výchovné poradkyni, nebo jakékoliv dospělé osobě, ke které máš důvěru. Když budeš šikanovat, očekávej: Přísný kázeňský postih, pohovor s tvými rodiči, oznámení tvého chování na OSPOD Magistrátu Olomouc nebo na Policii ČR. Když je Vaše dítě obětí šikany: Neprodleně toto oznamte ve škole, na OSPOD nebo na Policii ČR. Očekávejte úspěšné vyřešení situace a vašemu dítěti bude pomoženo. Když je Vaše dítě pachatelem a vy se to dozvíte: Nekryjte ho, hovořte s ním o jeho nevhodném chování, vyhledejte odborníka pro práci s dětmi a mládeží psycholog, pracovníci pedagogické poradny a řiďte se jejich radami. Spolupracujte se školou, škola není Váš nepřítel, chce Vám pomoci. Letáky budou rozdány a vysvětleny v hodinách výchovy k občanství. Podrobnější návody a informace týkající se šikany jsou možné zapůjčit u školního metodika prevence. Ve škole je budováno bezpečné, respektující a spolupracující prostředí nepodporující šikanu a násilí - je kladen důraz na komunikaci a vztahy mezi žáky ve třídách - je podporována kolegialita, úcta, vzájemný respekt žáků mezi sebou - je věnována pozornost všem náznakům začínající šikany, i když žáci tvrdí, že je to jen legrace, nebo hra - jsou zapojeni všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci 6

7 Ve škole je postupováno jednotně - pokud vyučující nebo jiný pracovník školy zachytí náznak nebo již jasné projevy šikany, pokud se dozví informace o údajné šikaně od žáků, předá veškeré informace školnímu metodikovi prevence. Ten provede další šetření spolu s třídním učitelem. Dbá na ochranu oběti. - v případě, že se šikanování prokáže, pozve k jednání zákonné zástupce agresora a oznámí skutečnost na OSPOD Magistrátu města Olomouc nebo na Policii ČR pokud šikana naplňuje skutkovou podstatu trestných činů či provinění - vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, násilí proti skupině žáků nebo jednotlivci, poškozování cizí věci. - žáky všech tříd obecně seznámí třídní učitelé o případu a o potrestání viníka, či viníků. Nepoužíváme termín výchovná opatření, ale opatření, která škola přijímá v souvislosti se šikanováním. Na monitoringu náznaků počínající šikany se podílí všichni pedagogičtí pracovníci. Podrobnější postup při řešení šikany - viz příloha Všichni pedagogičtí pracovníci četli Minimální preventivní program - prevence rizikového chování, plán na rok a byli prokazatelně seznámeni s metodickým pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení - č.j / Vypracovala: Ing. Naděžda Straňáková 7

8 Příloha: Šikana postup při řešení Definice pojmu: Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci nebo skupině žáků, kteří se neumí, nebo nemohou z nejrůznějších důvodů bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Může se realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace kyberšikana. Ta zahrnuje útoky pomocí e- mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu. Mezi základní formy šikany patří: - verbální šikana, přímá a nepřímá psychická šikana, též kyberšikana - fyzická šikana, přímá i nepřímá, patří sem i krádeže a ničení majetku oběti - smíšená šikana, kombinace verbální a fyzické šikany (násilné a manipulativní příkazy apod.) Dominantním znakem šikany je bezmocnost oběti a neoddělitelnou součástí problému je skupinová dynamika. Vývoj vztahu skupiny k oběti: Neoblíbenost, nezájem vytlačování na okraj skupiny, odmítání zesměšňování, občasné ubližování nepřátelství, systematické ponižování, útoky, trestání za odlišnost, nejrůznější obviňování, aktivní vymezování se proti oběti zneužívání, totální ponížení, oběť jako ztělesnění odpudivosti. Nejčastější příčiny šikanování: - tlak skupiny na přizpůsobení se odlišného jedince (usilování o nápravu, obrana vlastního hodnotového systému = netolerantnost) - necitlivý humor až zábava za každou cenu zesměšňování (nedostatek sociálního cítění, bezohlednost, zlomyslnost) - odreagování špatné nálady - zesměšňování a ponižování jako projev nedostatku komunikačních dovedností nebo nejistého postavení nepřímo vyjadřovaná kritika, nepřímá agresivita (ironie, zveličování slabin) - nedostatek sociálních dovedností nebo nedostatek sebejistoty snaha posílit si sebevědomí a získat si lacinou popularitu (zesměšňování, ponižování slabšího, útočení na neoblíbeného jedince) - prosazování se pomocí nejprimitivnějších prostředků moc a síla jako základní hodnoty trestání slabosti - destrukce jako náhražka tvořivého činu, ubližování místo pozitivních vztahů potíže s naplněním přirozené lidské potřeby něco způsobit, potíže se získáváním pozitivního ocenění ( negativní kreativita ) - zneužívání mocenské převahy opojnost pocitu převahy (fascinace mocí), kompenzace vnitřní nejistoty a pocitu nedostačivosti - sadistická slast narušená osobnost, způsob odreagování psychických potíží 8

9 Priority při řešení šikany: - zajistit maximální možné fyzické bezpečí oběti, předejít opakování - změnit celkovou atmosféru ve skupině - pomoci obětem i útočníkům, osvojit si adekvátnější způsoby chování Při řešení šikany je dobré vyhnout se některým stereotypům: - že útočník musí být jen zavrženíhodný padouch (výjimeční nejsou tzv. sympatičtí agresoři, všeobecně oblíbení) - že oběť musí být jen politováníhodný ubožák (často jde o problematické osobnosti s jen velmi obtížně akceptovatelnými způsoby chování pro všechny) - že ostatních spolužáků se problém nějak netýká (součástí šikany je přinejmenším tichá podpora nebo akceptování ze strachu většiny členů skupiny) - že zodpovědnost za šikanu nesou učitelé, protože nedokázali udržet kázeň, nebo rodiče útočníka, protože své dítě špatně vychovali - není dobré ani uvěřit, že všichni jsou nevinni a že oběť si za všechno může sama (poměrně častý závěr vyšetřování šikany) Hlavní prostředky: - odhalení, vytažení problému na světlo, jeho pojmenování - objasnění, pochopení všech souvislostí, nalezení příčin - přesvědčit všechny účastníky o nutnosti změny např. ukázat důsledky daného chování (seznámit s utrpením oběti) - diskuze nad problémem jako součást jeho řešení - společné hledání řešení, nalézání možnosti odčinění - vysvětlení přijatých opatření, přesvědčení o jejich oprávněnosti - všechny předchozí lze chápat i jako prevenci - pojmenování hlavních viníků (pozor, ne vždy lze viníka jednoznačně určit) První kroky řešení šikany Okamžitý zásah by měl zabránit zejména fyzické újmě oběti a krátkodobému přímému prospěchu útočníka (obdiv ostatních, užívání vynucené věci apod.) Základní ochranná opatření - jak zabránit opakování, preventivní kroky - v rámci možností zajistit fyzické bezpečí oběti Získání informací a orientace v problému - odhalení a pochopení příčin, zjištění všech okolností kdo, s kým, kde, kdy, jak často, za jakých okolností, proč - jednání s hlavními účastníky (spíše útočníky než oběťmi), s nezúčastněnými svědky, kolegy, rodiči, viz zásady vyšetřování - je běžné, že oběti nechtějí, nebo nejsou schopni vypovídat o svém pronásledování, není výjimečné, že vše popírají nebo omlouvají útočníky - nevyslovovat plané hrozby 9

10 Zvláštní možnost globálního nebo jen dílčího vyšetřování a řešení - veřejné probírání před celou třídou, zaangažování i ostatních vyučujících a rodičů - nenápadná práce jen s vybranými účastníky Jednání s oběťmi vyjádření podpory - promluvit si o tom, co se stalo, ale neprovádět hned výslech, nenaléhat, netlačit, aby oběť prozradila jména - nespoléhat, že výpověď oběti objasní celý případ, ani že pomůže usvědčit viníky - nikdy nekonfrontovat oběti s útočníky Spolupráce s ostatními kolegy a vedením školy - šikana je komplexní problém vyžadující širokou spolupráci - všichni by měli problematické skupině věnovat zvýšenou pozornost, měli by si začít všímat i drobných varovných signálů, měli by být připraveni okamžitě zasáhnout - k přípravě zásahu by měl být připraven i ostatní personál školník, jídelna apod. (pohybují se i na místech, kam se žáci mohou ukrývat před učiteli) Práce s útočníky MOTTO: Také útočníci potřebují pomoc, aby se naučili řešit své problémy vhodnějšími prostředky Obecné úvahy: - problematické chování (zejména u mladších dětí) považovat spíše za závažný signál osobních problémů než zločinných úmyslů - hledáme příčiny - často nacházíme stejné příčiny jak u útočníků, tak jejich obětí (emoční deprivace, nefunkční zázemí, nepřiměřené trestání doma, nedostatek základních sociálních dovedností neumí se mezi vrstevníky prosadit, nedostatečné sebevědomí, ADHD, - pohlavní zneužití aj.) - děti se často stávají útočníky, protože jsou sami obětí šikanování, nebo jsou doma neúměrně trestány - oddělovat chování od osobnosti u útočníků nekompromisně vystupovat proti jejich nežádoucímu chování, ale s porozuměním přistupovat k jejich osobnosti: ty nejsi totožný s tímto chováním, nesouhlasím s tvým jednáním, ale vážím si tě jako člověka - odhalení viníků, jejich usvědčení a potrestání obvykle k vyšetření problému nestačí - nejde o trest ani pomstu, ale o nápravu Hlavní zásady: - odlišit okamžitý zásah na ochranu oběti před kázeňským řešením - obecně nestavět na domluvách ani na represi - nezaujímat vůči útočníkovi agresivní postoj posiluje se model agresivního chování - neplýtvat slepou municí plané hrozby prozrazují jen naši bezmocnost - omluvy obvykle nic nevyřeší, zejména když jsou vynucené, nebo jsou nabízeny jen účelově nutnost přijmout osobně vyslovení omluvy může být pro oběť vysoce nepříjemná a dokonce až ohrožující - zabránit byť krátkodobého prospěchu ze šikany věci získané vydíráním, výsluní pozornosti celé třídy apod. - trvat na odčinění škody náhrada zničených věcí, osobní pomoc, finanční odškodnění (pozor penězi trestáme více rodiče než samotného útočníka) 10

11 - důslednost hledat způsoby řešení a udělovat jen tresty, jejichž splnění lze kontrolovat - snažit se konstruktivním způsobem zapojit do řešení i rodiče Pro nalezení účinného řešení je nezbytné provést co nejdůkladnější vyšetření: - řešení situace musí vycházet z posouzení osobnosti agresora nekompromisní postoj k asociálním osobnostem (domluvy vnímají jako projev slabosti), u ostatních raději hledat možnosti odčinění než trest, u nejmladších spíše ukázat důsledky jejich chování (přiblížit utrpení oběti) - je třeba pečlivě zvážit míru provinění konkrétní osoby jaký byl jeho osobní přínos Zamyšlení nad rolí skupinové dynamiky při násilném chování: - jakou sociální roli hraje daný žák ve skupině útočníků iniciátor, ideolog, provokatér, vykonavač, aktivní, pasivní člen, na šikaně se podílí spíše ze strachu aj. - rozdíly v chování - když sám, když spolu s nějakou konkrétní osobou, když celá skupina v čem a proč se chování liší (např. dvojice jeden podněcuje, druhý vykonává, problémy jsou, jen když jsou spolu) Přemýšlet i o neobvyklých způsobech řešení: - poskytnout možnost dobrovolného odčinění pomoc s učením, poskytování ochrany před jinými útočníky, dobrovolná oběť v prospěch oběti nechat, ať sám navrhne - možnost paradoxní reakce: vypadnout ze stereotypu, zachovat se k útočníkovi jinak než jako rovného s rovným - bude více naslouchat - vtáhnout do diskuse, vyprovokovat přemýšlení o otázkách, co asi pociťuje oběť, co si myslí ostatní o útočníkovi bez zaujímání morálních postojů - pozvání do rodiny oběti, bližší poznání oběti - ztráta anonymity Jednání s provinilcem v přítomnosti rodičů: - výhody: jednání je závažnější, můžeme předpokládat, že na žáka bude mít větší dopad, vtáhne rodiče více do hry - nevýhody: hrozí riziko nekritické reakce rodičů, navíc staví rodiče i učitele do složitého postavení - rozpaky, nejistota, předrážděnost - pokud rodiče neznáme, bude bezpečnější nejdříve s nimi promluvit bez přítomnosti dítěte a o společném jednání rozhodnou až na základě této zkušenosti Dohoda o opatřeních, způsobu odčinění apod. musí být vždy jednoznačně stanovena a konkrétně naformulována: - sepsat písemně, podepsat, dát kopii jako hmotnou připomínku - stanovit konkrétně termíny (příštího jednání, data splnění, trvání trestu aj.) Trestání provinilců úvahy o trestu - práce s trestem hledáme nápravu situace, ne spravedlivé potrestání - důkladně zvážit možnosti i přiměřenost trestu, nakolik dokážeme daného provinilce reálně zastrašit udělením směšného trestu přicházíme o autoritu - trest může být účinný pouze, když je potrestaným přijímán a uznáván jako adekvátní, bez pocitu viny vyvolává spíše přání pomstít se - slouží víc ochraně skupiny než nápravě potrestaného (exemplární příklad) 11

12 - tělesné tresty jsou zcela nevhodné patří k typickým příčinám šikanování slabších a ve svém důsledku vedou spíše k posílení násilnického chování (trestáš mně, protože jsi silnější, já jsem také silnější než má oběť ) - účinnější než trest je uznání viny a nalezení možnosti odčinění - zvážit, zda bude účinnější nenápadná forma potrestání nebo zda vyhlásit potrestání před celou třídou pokud třída stojí na straně útočníka, smyslem je vyjádřit jasný postoj školy k jeho chování - potrestáním ale není ještě nic vyřešeno trest je jen prostředkem, ne cílem Psychologická pomoc při odstraňování příčin agresivního chování: - hledání a nácvik nových způsobů jak se pozitivně prosazovat - posílení sebevědomí nemuset kompenzovat siláckým vystupováním - pomoci dosáhnout prožitku úspěchu i bez destrukce - relaxační metody zvládání stresu, odreagovávání napětí - náplň volného času účelné trávení času, zažít úspěch - pomoc při řešení problémů v rodině Specifika vedení rozhovoru s útočníky výslech násilníků - projednávat vždy individuálně ne před třídou, kdy je pravděpodobnější vzdorovitý postoj (hraní role, potřeba zachovat si tvář) - s více útočníky jednat jednotlivě, zabránit jejich vzájemné domluvě (např. při čekání na chodbě) - nechat samostatně napsat, co nejpodrobněji, co se stalo porovnávat výpovědi všech zúčastněných, žádat objasnění rozporů - méně mluvit více se ptát - nenechat se přistihnou při nevědomosti - nechat souvisle vypovídat zapletení do vlastních lží - při pohovoru si psát podrobné poznámky známka důležitosti, možnost konfrontace s předchozí výpovědí, případně s výpověďmi ostatních - odhalování lží odkrývání rozporů ( předtím jsi říkal, podle ostatních jsi ale ) nátlak na objasnění bezvýznamných podrobností (nemá připraveno, zamotává se) všímat si přeřeknutí, nonverbálních projevů - nevynášet předčasné nebo nepodložené závěry, raději nechat útočníka v nejistotě - využívat výhody přesily jeden se ptá, druhý může v klidu pozorovat, co jednomu ujde, může druhý doplnit (pozor na vyměňování rozdílných názorů v přítomnosti vyšetřovaného) - úzkostlivě tajit zdroje informací (nežádoucí informaci můžeme snadno prozradit v zápalu dokazování) - nikdy nekonfrontovat útočníky s oběťmi (oběti ze strachu všechno popírají, útočníci se později mohou mstít chtějí si odreagovat všechny své nepříjemné pocity nebo i úhonu) - i k případné konfrontaci svědků s útočníky přistupovat s největší opatrností (zvažovat, zda je tím nemůžeme vystavit nebezpečí) Práce s oběťmi Citlivě nabídnout pomoc, nevnucovat se za každou cenu. Je třeba se zabývat i otázkou subjektivního postoje učitele otevřeně se zamyslet nad vlastním vztahem k oběti případně dokázat si přiznat vlastní zaujatost (např. vnímám ho 12

13 jako protivného provokatéra) racionální uchopení, zamyšlení nad příčinami napomáhají lépe zpracovat negativní emoce. Hlavní zásady při jednání s obětí: - nepodléhat emocím nebědovat, přehnaně nelitovat - chybou je i bagatelizace pocitů ( vždyť o nic nejde ) - pocity bezmoci, pocit, že se nedá nic dělat, odmítání jakékoliv změny typické pro téměř všechny oběti nepřistoupit na tuto hru - základní úvaha, téma diskusí: Co se dá dělat jinak! - v rámci poskytování psychické podpory lze i empaticky mlčet Pokud řešení složitějších osobních problémů přesahuje možnosti školy, je třeba: - doporučit a pomoci vyhledat odbornou pomoc - pomoci překonat zábrany, aby nutnost navštívit poradnu nebyla vnímána jako další újma ( nejenom, že mě šikanují, ale ještě musím k psychoušovi ). Častým problémem je zhoršená schopnost správně odhadnout situaci do určité míry lze zde pomoci radou nebo rozborem problému. - naučit rozlišovat skutečně nezbytečné situace, zbavit zbytečného strachu (dokázat obstát v provokativních testech odvahy! ) a naopak kdy je nejlépe vyklidit pole - naučit, jak poznat, kdy je zapotřebí se bránit a kdy je nejlepší nereagovat - zdůraznit, že obrátit se o pomoc k učiteli není žalováním: Nežalovat! ale žádat o pomoc! - jak rozlišit skutečného přítele od útočníka, který si jen hraje na protektora - rady: vyhýbání se riskantním situacím, zůstávat ve skupině jiných dětí, zajistit si předem pomoc. Posílení sebevědomí - zbavit pocitů vlastní viny nad svou situací vysvětlit podstatu šikany, zamyšlení nad motivací útočníků - napomoci k zážitku úspěchu - doporučit, povzbudit k zájmovým aktivitám zdroj uspokojení i přímo posílení (např. bojové sporty), zejména ve středním školním věku (cca 10 12) let je u dětí zvýšeně hodnocena tělesná zdatnost (soutěživé vývojové období) a cvičením lze poměrně snadno dosáhnout zlepšení ale bez povzbuzení a podpory dítě nedokáže samo cvičit ani posilovat, neměly by se podceňovat ani lehké stupně pohybové dovednosti Naučit oběti vhodnějším reakcím na provokaci, jak jednat v nebezpečí apod.: - jak překonávat provokace nebo výsměch klid, sebejistota, připravit a nacvičit možné odpovědi ( to je fakt, tak to chodí, určitě máš pravdu, to víš, v mohutném těle, mohutný duch aj.), odhadnout, kdy mlčet - jak nedávat najevo strach co říkat, nebo jak mlčet - a naopak, jak dát najevo svůj odpor dokázat zakřičet ne!! - naučit vyhledávat pomoc koho lze požádat o pomoc (některé spolužáky, rodiče, učitele, oslovit i neznámého, návštěva poradny atp.), neostýchat se požádat o pomoc a jakým způsobem - najít si mezi spolužáky silnějšího ochránce - kdy se energicky postavit na obranu, verbálně i fyzicky bez ohledu na přesilu 13

14 - a naopak, kdy neoplácet rány Posílit pocit základního bezpečí - vyhlásit konkrétní a reálná opatření na ochranu před šikanou, důsledně kontrolovat jejich dodržování, osobně demonstrovat nesmiřitelný postoj k projevům šikany - při každé vhodné příležitosti dávat najevo porozumění, nabízet emoční podporu - společně probrat a hledat nová preventivní opatření proti opakování šikany Jednání se zákonnými zástupci (zz) Problém šikany do značné míry přerůstá rámec školy, proto důležitou součástí hledání řešení je i jednání se zz, zejména hlavních útočníků a obětí. Ale i zz ostatních dětí by měli být informováni, zejména o odhodlání školy zabývat se tímto nepříjemným problémem. Cílem těchto jednání by neměla být kritika zz, ale hledání vzájemné spolupráce při řešení problému. - otevřeně (pokud to jde) informovat o situaci, snažit se přesvědčit o odhodlání školy problémy řešit - zajímat se o názory zz - jednání v přítomnosti ředitele školy má větší váhu - preferovat pozitivní přístup ne výčitky, hrozby, ale zdůrazňovat vlastní zájem zz, ne kritika jejich výchovy, ale požádat o spolupráci při řešení (např. při jednání se zz útočníka: pojetí šikanujícího chování více jako osobnostního problému než výchovného přestupku, agresivní dítě ve škole bude brzy agresivní i na zz zejména v dospívání, riziko kriminálního vývoje v budoucnosti, stejně jako věnujeme pozornost tělesnému stavu dítěte, měli bychom se věnovat i jeho psychice) - dohodnout se na společném postupu, výsledek jednání sepsat a podepsat - předem zvážit, zda s oběťmi nebo útočníky hovořit v přítomnosti zz nebo raději zvlášť společný rozhovor může být účinnější, ale může přinést i neočekávatelné zvraty a vyznít zcela opačně, než jsme plánovali - raději očekávat a připravit se na složité jednání - nejčastější problém: nekritická obrana vlastního dítěte, nepřátelský postoj vůči škole, nezájem, nebo jen formální zájem o problém i jeho řešení, problematické rodinné vztahy nebo problematické osobnosti zz aj. Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření, že žák užil omamnou látku (uvedeno též v ŠŘ) Identifikace a ukládání látek Zajistí-li pedagog podezřelou látku a je-li podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy a uschová do školního trezoru. Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. Identifikaci provede vždy policie, nikoli zaměstnanec školy či školského zařízení. Pokud je zajištěna podezřelá látka u dítěte, které jeví známky otravy, předá se látka uložená stejným způsobem přivolanému lékaři. 14

15 Ohrožení zdraví žáka - V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do ředitelny nebo kanceláře, musí být ale zajištěn dohled dospělé osoby, kde zůstane po dobu, než si pro něj přijde zákonný zástupce nebo lékařská služba. Škola kontaktuje bezodkladně zákonné zástupce žáka o blíže nespecifikovaných zdravotních potížích žáka, zz jsou vyzváni k tomu, aby si dítě co nejdříve vyzvedli ze školy, neboť je nutné lékařské vyšetření žáka. - Pokud si zz přijde do školy pro dítě, je seznámen se zdravotními potížemi (např. zúžené zornice, návaly horka, potíže s dýcháním, ). Po užití stimulačních či kanabinoidních látek (jsou např. zornice rozšířené) škola apeluje na zz, aby s dítětem navštívil lékaře, a nabídne možnosti, kde se může poradit o výchovných postupech. Pedagog odkáže zz k odborníkům na specializovaných pracovištích (PPP, K - centrum). - Pokud si zz do školy pro dítě nepřijde, škola přehodnotí zdravotní stav žáka a je v kompetenci školy přivolat lékařskou službu (může jít o předávkování návykovou látkou), zz je o postupu školy předem informován. Škola vyhotoví zápis průběhu celého případu a stanoví postup, jak zamezí případnému výskytu žáka pod vlivem omamné látky nebo výskytu podezřelé látky ve škole. - Proběhne třídní schůzka zákonných zástupců, seznámení s účinky a příznaky užití návykových látek dítěte, jak se škola k případu postaví, jak bude pracovat s rizikovou třídou v preventivní oblasti, zz jsou vybídnuti ke spolupráci při výskytu sociálně nežádoucího chování, jsou seznámeni s náplní práce a konzultačními hodinami VP, ŠMP. Jsou seznámeni s tím že: dítě pod vlivem návykové látky ve škole porušuje vnitřní řád školy (zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy, včetně sankcí, které z porušení tohoto zákazu vyplývají, výchovná opatření). Viz Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j / , Věstník MŠMT sešit 10/ Žák, který prokazatelně zneužíval omamnou látku v areálu školy a tím porušil řád školy, bude kázeňsky potrestán dle školního řádu. Škola pozve nejrychlejší cestou zz tohoto žáka k jednání se školou. Zz jsou seznámeni se všemi skutečnostmi případu, s porušením řádu školy a návrhem výchovného opatření TU. Škola doporučí zákonným zástupcům žáka specializovanou pomoc odborníků, vyhotoví dva zápisy z jednání, jeden obdrží rodiče, druhý zůstane uložen ve škole. Škola nabídne zz pomoc-monitorování, pravidelné schůzky ZZ + TU, ŠMP, VP. Žáci jsou obecnou formou seznámeni s případem a jsou upozorněni na závažnost držení, přechovávání a užívání návykové látky, a to nejen v areálu školy. Třída, v níž se problém objevil, bude monitorována, budou v ní pracovat odborníci primární prevence nebo sekundární prevence. - V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky, školní metodik prevence, výchovný poradce, třídní učitel, pověřený pracovník dle svých odborných možností a komunikativních sociálních dovedností: - povede diskrétní šetření, pohovor s dítětem, doporučí mu rozhovor s odborníkem, např. přes Linku důvěry, doporučí odborníky ze zdravotnického zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, K- centra (předá veškeré kontakty). V případě možné nedůvěry ze strany dítěte k pracovníku školy doporučujeme (již při prvním rozhovoru) součinnost odborníků pedagogicko-psychologické poradny, sociálních 15

16 kurátorů, pracovníků oddělení péče o dítě, zdravotnického zařízení, K centra White light, atd. - kontaktuje rodiče (zákonné zástupce). V případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti a v případě, že rodiče nezařídí pro žáka další péči, uvědomí sociální odbor. - V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole, nebo v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování, ředitel školy nebo pověřený pracovník školy: - uvědomí rodiče, popřípadě jiného zákonného zástupce, současně kontaktuje ošetřujícího lékaře žáka - uvědomí OSPOD Magistrátu města Olomouc V Olomouci dne Mgr. František Vlček ředitel školy 16

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní materiály: 1. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j. 21291/2010-28 2. Metodický pokyn MŠMT k prevenci

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní materiály: 1. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže č.j. 21291/2010-28 2. Metodický pokyn MŠMT k prevenci

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Program proti šikanování a kyberšikaně

Program proti šikanování a kyberšikaně ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Program proti šikanování a kyberšikaně pro školní rok 2014/2015 září 2014 Zpracovaly: Mgr. Lenka Doležalová, Mgr. Dana Fecková Program proti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Zá kladní š ko la a Mateřská š ko la Úterý, o k r e s P l z e ň - s e v e r, p ř í s p ě v k o v á or g a n i za c e Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8.

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy Program proti šikanování ve škole Č.j. : Účinnost od: 14.9. 2013 Spisový znak: A.8. Skartační znak: A5 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

1. Minimální preventivní program Úvod

1. Minimální preventivní program Úvod 1. Minimální preventivní program 1.1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy se dotýkají i děti, které navštěvují naší základní školu. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu

Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Příloha č.1 ke Školnímu řádu platnému od 23.9.2009 Podezření na užití alkoholu Podezření na užití tabákových výrobků Podezření na užití návykových látek Výskytu šikany Výskytu krádeže či vandalismu Projednáno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr.

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace. Krizový plán školy. Zpracoval: Mgr. tel.:+420 601 555 149; 482 771 326 fax: 482 771 329 IČ: 46748075 Krizový plán školy Zpracoval: Mgr. Petr Král Krizový plán školy je dokument, ve kterém je přesný návod postupu při řešení krizových situací

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY

Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola Mohelnice, Vodní 27 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY PŘÍLOHA K MINIMÁLNÍMU PREVENTIVNÍMU PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Krizový plán nastiňuje všem zaměstnancům školy postup při řešení vybraných krizových

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník Lubná 228, PSČ 270 36 IČO: 470 13 532 Cílem krizového plánu je stanovit závazný postup pro všechny pracovníky školy v případech

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ

Příloha č. 1 Preventivního programu. Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Příloha č. 1 Preventivního programu Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice KRIZOVÝ PLÁN CO DĚLAT, KDYŽ Krizový plán - CO DĚLAT KDYŽ Základní postup: ü Zabránit v další činnosti (konzumaci

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ č.j. Š/X/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Preventivní program školy Preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2015 / 2016 (akceptující Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole.

SANKČNÍ ŘÁD. Celý sankční řád není vytvořen proto, abychom žáky trestali, ale abychom vytvořili jasná pravidla, vedoucí k příznivému klimatu ve škole. SANKČNÍ ŘÁD V souladu s preventivním programem zabývajícím se rizikovými faktory chování žáků jsme vypracovali následující sankční řád, který je nedílnou součástí řádu školy. Je v něm stanoven procesní

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. Vypracovala: Martina Sulovari školní metodik prevence Schválila: Ing. Vladimíra Ilievová ředitelka školy Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V naší škole při řešení sociálně patologických jevech spolupracují učitelé, popřípadě se radí výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017

Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, ŘÍČANY. Školní program proti šikanování 2016/2017 Střední odborná škola stravování Říčany s. r. o. Jiráskova 1519, 251 01 ŘÍČANY Školní program proti šikanování 2016/2017 Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola stravování Říčany s. r.

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace Školní preventivní strategie 2016-2018 Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Brusová Ředitelka školy:

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Příloha 2 Program proti šikanování ve škole (jako součást Preventivního programu ZŠ Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí, zpracován dle metodického

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Školní program proti šikanování

Školní program proti šikanování Školní program proti šikanování I. Cíl programu Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí a co nejdřív odhalit a účinně řešit šikanování. Základem prevence šikanování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová

KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY. pro školní rok 2016/2017. Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2016/2017 Školní metodik prevence: Mgr. Miluše Tichotová Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace Holoubkov 14 338 01 Cílem krizového

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více