STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŮSOBNOSTI ODBORU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU VE ZLÍNSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŮSOBNOSTI ODBORU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU VE ZLÍNSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2010-2012"

Transkript

1 STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V PŮSOBNOSTI ODBORU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU VE ZLÍNSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2010

2 Obsah 1. Úvod Analytická část Zhodnocení realizace Koncepce prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve Zlínském kraji v působnosti odboru školství, mládeže a sportu na léta Vybrané zákony, vyhlášky a klíčové dokumenty vztahující se k prevenci rizikového chování Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, krajská školská koordinátorka prevence Organizační články v systému prevence Nejvýznamnější aktivity v oblasti primární prevence Finanční zajištění primární prevence a protidrogové prevence v kraji Přehled výskytu rizikového chování ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže Institucionální zajištění prevence SWOT analýza byla provedena v roce 2010 ve spolupráci s okresními metodiky prevence, pracovníky Krajské pedagogicko - psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Návrhová část Cílové skupiny primární prevence: Diferencované působení na uvedené skupiny, záměry, efektivita, evaluace Děti a mládež Pedagogičtí pracovníci Specifické cílové skupiny Vymezení potřeb k eliminaci rizikového chování Vize prevence v období Cíle prevence Prevence rizikového chování v mateřských školách Prevence na základních školách Prevence na středních školách Závěr Přílohy

3 1. Úvod Dokument Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na období (dále jen Strategie), navazuje na Koncepci prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období Smyslem strategie je doplnit následující koncepční materiály kraje: - Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji ; - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období ; - Strategii rozvoje Zlínského kraje ; - Koncepci romské integrace na období ; - Výroční zprávu o realizace protidrogové politiky Zlínského kraje za rok Strategie zabezpečí zdokumentování situace v oblasti primární prevence ve školách a školských zařízení kraje, zakotví pravidla spolupráce ve vertikální i horizontální rovině s dotčenými odbory kraje, NNO a dalšími subjekty, které v primární prevenci působí. Koncepce poskytne prostor i okresním metodikům prevence, kteří budou na základě znalostí místa, místních potřeb a záměrů Krajské pedagogicko - psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín realizovat prevenci v místě svého působení, tak aby byl zajištěn základní princip strategie - tím je výchova mladé generace ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje (dále jen odbor) zodpovídá v přenesené i samostatné působnosti za realizaci primární prevence ve školách a školských zařízeních. Činnost odboru vychází ze závěrů pravidelných jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ČR), okresními a školními metodiky prevence, spoluprací s dotčenými odbory kraje a úkoly obsaženými v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje. Jeho úkolem je stanovení základní strategie, jednotlivých priorit a opatření na časově vymezená období, podpora organizačních článků působících v systému prevence a vytváření personálních, materiálních a finančních podmínek pro vlastní realizaci prevence. Cílem Strategie je vytyčit školám, školským zařízením a dalším subjektům v dané oblasti směr v návaznosti na jejich potřeby, možnosti, podmínky a konkrétní situace. Dosáhnout vyšší úrovně Minimálních preventivních programů v těch školách, kterým se tento záměr ještě nezdařil, rovnoměrně rozložit materiální a metodickou pomoc do všech škol a školských zařízení kraje, pravidelně vyhodnocovat školní metodiky prevence za příkladnou realizaci těchto aktivit ve školách. Podporovat v jednáních s MŠMT ČR vytvoření a následné přijetí zákona o prevenci a snížení přímé míry vyučovací povinnosti školním metodikům prevence. Podporovat a iniciovat vznik školních poradenských pracovišť ve spolupráci s Institutem pedagogicko - psychologického poradenství v projektu Rozvoje a zdokonalení integrovaného diagnostického, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání - VIP kariéra. 3

4 2. Analytická část 2.1. Zhodnocení realizace Koncepce prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve Zlínském kraji v působnosti odboru školství, mládeže a sportu na léta Vybrané zákony, vyhlášky a klíčové dokumenty vztahující se k prevenci rizikového chování. Koncepce pro uvedené období vycházela z těchto zákonů: - č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; - č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; - č. 109/2002 Sb., O výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; - č. 379/2005 Sb., O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Opírala se o vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR; - č. 72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů; - č. 317/2005 Sb., O dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů; - č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT ČR, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů; - č. 48/2005 Sb., O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů; - č. 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; - č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Byla v souladu s uvedenými strategiemi: - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období ; - Národní strategie protidrogové politiky na období ; - Strategie prevence kriminality na léta ; - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. Století (usnesení vlády č. 1046/2002); - Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí a jeho aktualizace na další období (usnesením vlády č. 716/2000); - Protidrogový akční plán EU na léta ; - Protidrogová strategie EU na léta Školní metodici prevence postupovali podle metodických pokynů MŠMT ČR / Metodický pokyn MŠMT ČR k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance; 4

5 / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví; / Informace pro odbory školství krajských úřadu, předškolní zařízení, školy a školská zařízení. Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané; / Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu; / Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních; / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, krajská školská koordinátorka prevence Oblast prevence rizikového chování v rámci přenesené i samostatné působnosti je v gesci Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. V oblasti prevence plní odbor řadu úkolů. Jednak je to stanovování základních strategií v daných oblastech, stanovení priorit na budoucí období, podpora vytváření struktury subjektů realizujících či spolupodílejících se na vytyčených prioritách a v neposlední radě podpora vytváření materiálních, personálních a finančních podmínek nezbytných pro vlastní realizaci prevence ve školství. Na Oddělení sportu, mládeže a rozvoje lidských zdrojů zabezpečuje tuto funkci krajská školská koordinátora prevence. Jejím stěžejním úkolem je vytvářet a inovovat krajské koncepce, spolupracovat s dotčenými odbory Krajského úřadu Zlínského kraje a především s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín. Monitoruje situaci na školách, vyhodnocuje Minimální preventivní programy (MPP), provádí jejich kontrolu ve spolupráci s okresními a školními metodiky prevence. Účastní se porad se školními a okresními metodiky prevence v jednotlivých okresech. Je členkou výboru krajských školských koordinátorů prevence při MŠMT ČR, podílí se na výběru projektů v dotačním programu MŠMT ČR ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období Spolupracuje s odborem pověřeným koordinací prevence na MŠMT ČR. Pracuje jako členka Komise Rady Zlínského kraje pro protidrogovou prevenci a prevenci kriminality a Komise Rady Zlínského kraje pro národnostní menšiny, etnické skupiny a romskou integraci. (Poradní orgány kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., O krajích). Spolupodílela se na výběru projektů podpořených v rámci programů podpory v oblasti specifické primární prevence realizovaných nestátními neziskovými organizacemi působícími ve Zlínském kraji tak, aby tyto smysluplně doplňovaly aktivity škol a školských zařízení. Informovala školskou veřejnost o krajských i národních dotačních titulech a spolupodílela se na výběru projektů vhodných k podpoře. Velmi úzce spolupracuje s krajským protidrogovým koordinátorem a krajskou koordinátorkou pro národnostní menšiny, pracovníky Oddělení neziskového sektoru, Odboru Kanceláře hejtmana. V oblasti primární prevence podporuje programy pro ohroženou skupinu neorganizovaných dětí a mládeže v mimoškolním prostředí Organizační články v systému prevence Páteř prevence sociálně patologických jevů ve školství tvoří MŠMT ČR, Krajský úřad Zlínského kraje, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín a její detašovaná pracoviště v okresech, školy a školská zařízení a pracovníci zařazení do organizační struktury těchto zařízení s odpovědností za zajištění a realizaci preventivních opatření v obvodu působení. 5

6 Páteř prevence rizikového chování ve školství Vertikální úroveň Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT ČR Krajský úřad Zlínského kraje Odbor školství, mládeže sportu Oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů Krajská školská koordinátorka prevence Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín Okresní metodici prevence Školy a školská zařízení v kraji Školní metodici prevence Specifickou prevenci rizikového chování a realizaci preventivních opatření v oblasti své územní působnosti zajišťuje Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, prostřednictvím svých detašovaných pracovišť v okresech a městech (Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Kroměříž, Holešov) pověřeným pracovníkem - okresním metodikem prevence. Zajišťují koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizují pro ně pravidelné porady a poskytují jim individuální odborné konzultace. Formou osobních návštěv řeší problémy ve školách, pracují se třídou, pomáhají odbornou radou při vypracování projektů, spolupodílí se na zkvalitnění a vyhodnocení Minimálních preventivních programů. Podle potřeb a na žádost škol pomáhají řešit konkrétní výskyt rizikového chování. Školní metodik prevence je garantem primární prevence na škole. Vypracovává a realizuje MPP školy, řeší případné případy rizikového chování ve škole, spolupracuje s ostatními pedagogy při zapracování témat prevence do školních vzdělávacích plánů. Podílí se na vyhledávání a řešení nevhodných forem chování, poskytuje základní krizovou intervenci, spolupracuje s rodiči a metodikem v poradně. Využívá nabídek nestátních neziskových organizací při realizaci konkrétních akcí, spolupracuje s dalšími institucemi, SVP, PČR, městskými a obecními úřady, sociálními odbory. Podrobná specifikace standardní činnosti školního metodika prevence je uvedena ve Vyhlášce č.72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školství. Doposud se nepodařilo ve všech školách oddělit funkci školního metodika od funkce výchovného poradce. 6

7 Výchovně vzdělávací působení však samo o sobě nestačí. Tuto činnost je nezbytné podpořit jednak systémovým zapojením školních preventivních aktivit do preventivních strategií místních a krajské a jednak další podporou poradenských zařízení ve školství, jako jsou především pedagogicko - psychologické poradny, střediska výchovné péče, speciálně pedagogická centra, školní poradenská pracoviště a další zařízení Nejvýznamnější aktivity v oblasti primární prevence - Vyhodnocení a následné ocenění Minimálních preventivních programů; - Konference k prevenci; - Plnění koncepce formou metodické a vzdělávací činnosti; - Organizace porad s okresními metodiky prevence v kraji a školními metodiky prevence v okresech; - Dotační řízení Program I.; - Oponentské posudky pro MŠMT ČR; - Činnosti související s prací ve výboru krajských školských koordinátorů prevence při MŠMT ČR; - Mapování rizikového chování ve školách; - Výběr projektů v dotačním titulu MŠMT ČR Dotační program pro oblast prevence na období Finanční zajištění primární prevence a protidrogové prevence v kraji Záměr Zlínského kraje řešit tuto problematiku je zakotven v Strategii rozvoje ZK Finanční zajištění protidrogové politiky v kraji se zaměřuje především na: - kontaktní centra cílová skupina uživatelé drog, rodiče a rodinní příslušníci; - terénní výměnné programy pro uživatele drog cílová skupina uživatelé drog bez motivace k návštěvě příslušných odborných zařízení; - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež cílová skupina děti a mládež, která zažívá nepříznivou sociální situaci; - terénní programy pro neorganizovanou mládež - cílová skupina děti a mládež v nepříznivé situaci. Uvedené programy jsou administrovány oddělením neziskového sektoru v gesci krajského protidrogového koordinátora. Údaje o podpoře jsou uvedeny v tabulce. Tabulka podpory protidrogové prevence kontaktní centra 2006 Počet projektů Kč 4 projekty Počet projektů Kč 4 projekty Počet projektů Kč 4 projekty Počet projektů Kč 4 projekty 1, Celkem Počet projektů Kč 16 projektů 3, terénní výměnné programy pro uživatele drog nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 projektů 2 projekty projektů 1, projektů 1, projekty projektů 1, projekty projektů 1, projektů projektů 5, Kč terénní programy pro neorganizovanou mládež 4 projekty projekty projekty projekty projektů 1, Celkem 18 projektů 3, projektů 3, projektů 3, projektů 3, projektů 12, Primární preventivní programy škol a školských zařízení byly dotovány obcemi v roce 2009 částkou Kč. Primárně preventivní programy NNO a dalších subjektů byly z kraje dotovány částkou 7

8 Kč a z rozpočtu obcí částkou Kč (zdroj: Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Zlínského kraje za rok 2009). Prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu je poskytováno ocenění Rady Zlínského kraje školám a školským zařízením s nejlepšími Minimálními preventivními programy ( Kč). Další dotační prostředky jsou uvolněny na realizaci Krajské konference k prevenci ( Kč). Účinnému fungování prevence v kraji napomohl Program I. Jeho cílem bylo finančně podpořit realizace MPP ve školách. Finanční prostředky poskytovalo MŠMT ČR, administroval ho Krajský úřad Zlínského kraje. Vzhledem k tomu, že se MŠMT ČR doposud nepodařilo zajistit odpovídající podmínky pro práci školních metodiků prevence (snížení přímé míry vyučovací povinnosti), byly z tohoto programu podpořeny krajským úřadem projekty například Kurz pro metodiky prevence na školách k výkonu specializovaných činností I. a II., tak aby byl naplněn záměr Vyhlášky č. 72/2005 Sb. Ta je důležitým prvkem vytvoření stabilního, efektivního a funkčního systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků působících v oblasti prevence ve školách a školských zařízeních a vytváření podmínek pro evaluační procesy, které jsou vhodným nástrojem pro zkvalitňování preventivních aktivit. Tabulky uvádí poskytnuté finanční prostředky na Program I v hodnoceném období. Přehled poskytnuté podpory v rámci Programu I. ve školním roce 2006/2007 Požadovaná podpora žádostí žadatelů Poskytnutá podpora Požadovaná částka (Kč) žádostí žadatelů Poskytnutá podpora (Kč) Podíl podpořených žadatelů % Přehled poskytnuté podpory v rámci Programu I. ve školním roce 2007/2008 Požadovaná podpora žádostí žadatelů Požadovaná Poskytnutá podpora částka (Kč) žádostí žadatelů Poskytnutá podpora (Kč) Podíl podpořených žadatelů ,7 % Přehled poskytnuté podpory v rámci Programu I. ve školním roce 2008/2009 Požadovaná podpora žádostí žadatelů Poskytnutá podpora Požadovaná částka (Kč) žádostí žadatelů Poskytnutá podpora (Kč) Podíl podpořených žadatelů % Z Fondu mládeže a sportu ZK byla v roce 2008 vyčleněna částka Kč na Podporu mládežnického sportu. V roce 2009 poskytl kraj na Podporu mládežnického sportu Kč. Dotace na podporu volnočasových aktivit v roce 2009 činila Kč. Z rozpočtu Zlínského kraje byly účelově vyčleněny také finanční prostředky na ocenění nejlepších Minimálních preventivních programů škol a školských zařízení kraje, které pro sledované období byly základními nástroji prevence. V rámci jejich hodnocení bylo možné konstatovat, že úroveň programů, jeho zpracování i kritéria pro následné evaluace se každoročně zvyšovaly. Většina programů byla směrována do oblasti specifické primární prevence. Kvalita MPP, přínos pro žáky, školu i veřejnost byla každoročně hodnocena krajskou školskou koordinátorkou prevence ve spolupráci s okresními metodiky prevence. Každý rok bylo oceněno 16 programů ve čtyřech kategoriích. Základní školy, které 8

9 nemají všechny ročníky, základní školy, střední školy a speciální školy a školská zařízení. Ocenění je realizováno každoročně od roku Školní rok Počet škol / školských zařízení Odevzdané MMP Evaluace Oceněné školy 2006/ % / % / % 16 Novou aktivitou odboru v prevenci bylo pořádání krajských konferencí k prevenci. První konference se uskutečnila v roce 2007, druhá byla realizovaná v roce 2008 jako součást Moravského kongresu k sexuální výchově ve spolupráci se Střední odbornou školou Uherský Brod, třetí byla realizována ve Zlíně ve spolupráci s Obchodní akademií Tomáše Bati a Vyšší odbornou škola ekonomickou Zlín Přehled výskytu rizikového chování ve školách a školských zařízeních ve Zlínském kraji Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje již od roku 2007 provádí mapování rizikového chování ve školách a školských zařízeních na území kraje. Jedná se o základní školy, základní školy neúplné, střední školy, vyšší odborné školy, dětské domovy, speciální školy. Při prvním šetření bylo vráceno 184 dotazníků, odpovědělo 62 % z dotázaných škol. V roce 2008 se vrátilo 207 dotazníků, odpovědělo 66% z oslovených škol. 9

10 V roce 2009 bylo osloveno 312 škol, vrátilo se 212 dotazníků, což představuje 68% návratnost. Nejvyšší výskyt mezi sociálně patologickými jevy během tří sledovaných let představuje vulgární vyjadřování a chování žáků a to až ve procentech. Od roku 2007 se stále zvyšuje počet žáků, kteří kouří. Oproti roku 2008 se tento podíl v roce 2009 zvýšil o 4 procentní body. Reálně bylo zjištěno kouření u žáků, u dalších žáků se jednalo o podezření. Pětiprocentní zvýšení je zaznamenáno v záškoláctví, kdy až 18 % žáků v roce 2009 trávilo čas v době vyučování mimo školu. Pozitivní pokles je zaznamenán v užívání alkoholu, ve srovnání s rokem 2007 (14%) se počet žáků snížil v roce 2009 o 9 procentních bodů (na 5 %). Opět se jedná o reálné zjištění, ovšem dotazované školy uvedly podezření na požití alkoholu pětkrát vyšší. Mírně se snížil také výskyt kriminality, užívání drog a gamblerství. Dotazníkové šetření na školách ve Zlínském kraji poskytuje důležitý přehled sociálně patologických jevů, který napomáhá při tvorbě cílů a záměrů preventivní práce, přesto je pro tyto jevy charakteristická latentnost Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže Navázala na Koncepci prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve Zlínském kraji v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu na období Základním principem prevence rizikového chování je výchova dětí k životu bez závislostí, k osvojení lidsky a společensky 10

11 vnímaného pozitivního chování a jednání a k celkovému zdravému rozvoji osobnosti. Je určena pro 618 subjektů, které vykonávají činnost škol a školských zařízení: Ve Zlínském kraji vykonávají činnost školy nebo školského zařízení obce, kraj, soukromé subjekty, církev, stát. Zřizovatel Počet právnických osob Zlínský kraj 110 Obec 464 Stát 5 Soukromý subjekt 32 Církev 7 Celkem 618 Těmto subjektům, především základním školám a středním školám je určena: Primární prevence, která svým dlouhodobým působením na děti a mládež s ohledem na jejich věk a jejich aktuální prožívání světa, si klade za cíl předejít problémům a následkům spojeným s rizikovým chováním, případně minimalizovat jeho dopad či šíření. Specifická primární prevence, která zahrnuje aktivity zaměřené do konkrétních oblastí rizikového chování, nejen pro skupinu mládeže, u níž lze předpokládat další negativní vývoj. Tyto aktivity působí selektivně na určitou formu rizikového chování, nejsou určeny pro všechny děti. Nespecifická primární prevence, jejím obsahem jsou všechny metody a formy umožňující harmonický rozvoj osobnosti, včetně rozvíjení nadání, zájmů, pohybových a sportovních aktivit určené všem dětem. Rizikové chování se především projevuje v - záškoláctví; - šikanování; - užívání návykových látek, včetně alkoholu, kouření, anabolik, léků a dalších látek; - kriminality, delikvence, vandalismu a jiných forem násilného chování; - xenofobii, rasismu, intoleranci a antisemitismu; - ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže; - komerčním sexuálním zneužíváním dětí (psychické týrání, zanedbávání, systémové týrání apod.); - syndromu týraných a zneužívaných dětí; - netolismu ( virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling); - diváckém násilí; - životním stylu (škodlivost kouření, pití alkoholu, kanabis, omamné psychotropní látky), - kvalitních stravovací návycích (nadváha a obezita, bulimie, anorexie, tělesná aktivita); - sociálně patologických náboženských hnutí a sekt - kyberšikaně a s ní spojenými další jevy, například sexting, stalking, hoax, grooming apod 11

12 Institucionální zajištění prevence Jméno Kontakt Profese/Instituce 1. PhDr. Jarmila Peterková Krajská školská koordinátorka prevence/ Krajský úřad Zlínského kraje 2. Mgr. Karel Opravil Ředitel Krajské pedagogicko psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín 3. Mgr. Bohdana Blažková Okresní metodička prevence, psycholog/ Krajská pedagogicko psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, detašované pracoviště U. Hradiště 4. Mgr. Irena Prokšová Okresní metodička prevence, speciální pedagog/ KPPP a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, detašované pracoviště Kroměříž 5. PhDr. Vladimíra Vyoralová 6. Bc. Zdeňka Martínková Okresní metodička prevence, speciální pedagog/ KPPP a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Zlín Okresní metodička prevence / KPPP a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Valašské Meziříčí 7. Ing. Petr Pala Okresní metodik prevence / KPPP a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Vsetín V každé škole kraje pracuje školní metodik prevence. Seznam školních metodiků prevence na stránkách 12

13 2.3. SWOT analýza byla provedena v roce 2010 ve spolupráci s okresními metodiky prevence, pracovníky Krajské pedagogicko - psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Silné stránky Existence systému prevence ve vertikální a horizontální úrovni Pravidelné dotace na Program I. z MŠMT Vyhodnocení Minimálních preventivních programů škol a školských zařízení kraje Konference k prevenci Vznik krajské pedagogicko - psychologické poradny Vzdělávání školních metodiků prevence Zájem pedagogů o pozitivní sociální klima škol Slabé stránky Nedostatek finančních prostředků z rozpočtu ZK Nízká podpora vedení škol školním metodikům prevence Neúplné základní školy nemají možnost účastnit se akcí k prevenci Nejednotnost systému Obměna školních metodiků prevence Malá spolupráce s rodinou Nízká autorita učitele Do preventivních aktivit není zapojena celá škola Nezájem o výkon funkce školního metodika prevence Neodborná záměna nepreventivních aktivit za preventivní Příležitosti Propojit zřizovatele škol Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kvalitně připravené Minimální preventivní programy Vzdělávání pedagogických pracovníků k novým formám rizikového chování Zákon o prevenci Pedagogové zvýšení společenské prestiže Kvalitní příprava budoucích pedagogů na VŠ, zejména ve skupinové dynamice tříd Dlouhodobé sledování výsledky prevence nejsou někdy hned patrné Nízká erudice rodičovské veřejnosti a osvěty v oblasti výchovy Hrozby Nezájem pedagogů o funkci ŠMP, nechuť vyvíjet nové aktivity Nové formy rizikového chování, kyberšikana, sebevraždy, sebepoškozování, nová náboženská hnutí Klesá věk výskytu sociálně patologických jevů zvláště šikany Nárůst administrativy Neřešení snížení přímé míry vyučovací povinnosti pro školní metodiky prevence Agresivita a nechuť spolupracovat ze strany rodičů vůči pedagogům Děti nerespektují pravidla ani normy chování Děti neznají zákon jen svá práva Syndrom vyhoření pedagogických pracovníků Zvyšující se agresivita dětí a mládeže Společenská tolerance vůči legálním návykovým látkám (tabák, alkohol) 13

14 3. Návrhová část Cílové skupiny primární prevence: Diferencované působení na uvedené skupiny, záměry, efektivita, evaluace Děti a mládež Cílem preventivního působení je výchova odpovědného člověka za vlastní způsob chování jednání, tak aby toto jednání bylo v souladu s rozvojem osobnosti i společnosti. Jde o posílení duševní odolnosti vůči stresu, negativním zážitkům a neúspěchům, vybavení přiměřenými sociálními a komunikativními dovednostmi. Cílem je výchova dítěte schopného řešit problémy, s pozitivním vztahem k lidem, přírodě, motivované aktivně přijímat zdravý životní styl v souladu s životosprávou, kulturními a sportovními aktivitami. Za rozvoj klíčových kompetencí lze u žáků považovat: - kompetence zvládat předepsanou výuku; - kompetence řešit problémy; - komunikativní kompetence; - sociální a interpersonální kompetence; - občanské kompetence. Prostředky k dosažení kompetencí: - kvalitní výuka, kompetence učitelů rodinné výchovy s vymezením hranic žákům; - kvalitní školní vzdělávací program včetně Minimálního preventivního programu a dobrá rodinná výchova s vymezením hranic a odpovědnosti; - dobré klima školy s odborně i lidsky připravenými pedagogy; - školní poradenská pracoviště; - kvalitní poradenská, výchovná a vzdělávací síť orgánů a organizací. Evaluace: - výskyt rizikového chování ve školách a školských zařízení kraje; - vědomostní soutěže, účasti na soutěžích a olympiádách, vyhodnocení školní úspěšnosti Pedagogičtí pracovníci Primární prevenci ve škole není možno realizovat bez připravených pedagogů s osobnostními předpoklady, schopnými zvládat zátěž, řešit krizové situace, empatické a vstřícné. Svou osobností se stávají pozitivním příkladem a vzorem, jsou schopni vyučovat za aktivní účasti dětí. Za klíčové kompetence jsou u pedagogických pracovníků v oblasti prevence považovány tyto: - schopnost komunikovat, řešit a zvládat krizové situace; - systémová a koordinovaná příprava, včetně dalšího sebevzdělávání; - schopnost mediace; - odborná erudovanost (psychologická, speciálně pedagogická); - sociální a personální kompetence; - občanské kompetence - základní kompetence potřebné k odhalení různých poruch chování - komunikace s rodičovskou veřejností, práce s dynamikou dětských skupin Prostředky k dosažení kompetencí: - systémové, celoživotní vzdělávání; - spolupráce a zapojení celého pedagogického sboru, včetně podpory vedení. 14

15 Evaluace: - pravidelná setkávání s pedagogickými pracovníky v detašovaných pracovištích Krajské pedagogicko psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín a školními metodiky prevence; - propojení odborné veřejnosti s terénem (společná témata, výměna informací); - krajské konference k prevenci Specifické cílové skupiny Jsou cílové skupiny, bez jejichž dobrého fungování, zázemí a spolupráce by se primární prevence nedala rozvíjet. - metodici prevence (Krajské pedagogicko psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín) - školní metodici prevence (vybraní pedagogové ve školách a školských zařízeních) - nestátní neziskové organizace (seznam organizací je aktualizován na a - rodina - Formuje somatické, psychické i sociální zdraví dítěte. Je dynamickým, měnícím se systémem, s nejvýraznější možností pozitivně ovlivnit rizikové chování dětí. Děti se učí tím, jak v rodinách žijí. Je nezastupitelná ve výchovném přístupu a formování dítěte, instituce ji nemůže plnohodnotně nahradit. Prostředky k dosažení cílů primární prevence rizikového chování: - vzájemná informovanost o systému rizikového chování rodina, škola, společnost; - zájem a konkrétní aktivity směrem k rizikovému chování dětí a mládeže; - vědomá vzájemná spolupráce rodina, škola, společnost. Evaluace specifických cílových skupin: - rozpoznání a včasné zajištění intervence; - pozitivní otevření specifických skupin k sociálním vztahům Vymezení potřeb k eliminaci rizikového chování - Potřeba koordinace a odborného řízení Zachovat stávající funkční systém řízení MŠMT ČR, kraj, okresní metodici prevence, školní metodici prevence. Koordinovat činnost směrem k poskytovatelům primární prevence, sociálních, vzdělávacích a dalších aktivit. - Potřeba systémového řešení Při realizaci preventivních aktivit plánovat, postupovat systémově, navazovat na získané poznatky, vědomosti a dovednosti, prevenci realizovat jako komplexní systém po celou školní docházku, přiměřeně k věku a schopnostem dětí ve vzájemné součinnosti a návaznosti všech forem prevence. - Potřeba efektivnosti Efektivně a účelně využívat všech zdrojů a možností, škol, sponzorů, podprogramů, nadací a dalších dotačních možností. Kvalitními projekty přispět k rozvoji prevence. Nastavit systém dotací MŠMT ČR 15

16 tak, aby co nejvíce prostředků dostaly školy a školská zařízení. Vyčlenit prostředky z rozpočtu kraje na ocenění Minimálních preventivních programů a konferenci k prevenci. - Potřeba spolupráce Efektivní prevence je prevence, ve které se budou potkávat rodina, škola, NNO, obce, města a další subjekty, spolu s pedagogy tak, aby působení na žáky bylo systematické, vyvážené, cílené a propojené. - Potřeba ucelených informací Dotazníková, monitorovací, osobní znalost je předpokladem kvalitní cílené prevence zaměřené na specifickou cílovou skupinu. Potřeby, požadavky dětí i společnosti musí být postaveny na objektivních základech, se znalostí problematiky - Potřeba adresnosti Sdělovaná problematika musí být určena dané cílové skupině vzhledem k cíli, kterého chceme dosáhnout v návaznosti na potřeby žáků, učitelů, rodičů či jiných cílových skupin Vize prevence v období Úkoly pro další období - provázání jednotlivých věcně příslušných subjektů systému prevence; - školní preventivní strategie provázané s regionálními programy s cílem zohlednění místních specifických problémů škol; - funkční systém vzdělávání školních a okresních metodiků prevence; - kontinuální programy se sebezkušenostními prvky pro celé sborovny; - optimální počet škol zapojených do projektu Škola podporující zdraví realizovaného v rámci programu Zdraví 21 a programu Bezpečná škola prevence školních úrazů; - validními evaluačními mechanismy (vzdělávání, výměna zkušeností) napomoci zkvalitnění školních preventivních strategií; - průběžně mapovat činnosti organizací působících v prevenci, s cílem předávat informace o jejich kvalitě veřejnosti, prostřednictvím portálu - podpořit vznik infocenter v každém okrese s cílem rozvoje spolupráce, informovanosti, propojenosti v akcích a aktivitách; - podílet se na realizaci systémových a národních projektů s dopadem na prevenci aplikovat jejich výstupy a výsledky do praxe; - do projektu minimalizace šikany zapojit co nejvíce škol v kraji; - dosáhnout postupného začlenění problematiky prevence do programu práce rady školy; - každoročně vyhodnocovat nejkoncepčnější Minimální preventivní programy a jejich tvůrce; - umožnit školním metodiků prevence kraje setkávání 1x ročně při organizaci Krajské konference k prevenci; - při realizaci konference vycházet z aktuálních potřeb prevence a k tomuto cíli zaměřit odborný program konference; - zmapovat trendy rizikového chování v MŠ a I. stupni ZŠ se záměrem získat vypovídající informace o nastavení populace pro cílenou prevenci. Vzdělávání - vytvořit podmínky pro systémové a koordinované vzdělávání školních metodiků prevence využít dotací OPVK; - zvýšit erudice pedagogů mateřských a základních škol v oblasti specifické primární prevence a multikulturní výchovy; 16

17 - zvýšit odbornost pedagogických pracovníků v oblasti používání nových technik ve školní i mimoškolní práci s dětmi a mládeží v návaznosti na možnosti zneužití informačních technologií k rizikovému chování; - prostřednictvím krajských konferencí zprostředkovat nové poznatky v rizikovém chování, poskytnout pracovníkům v prevenci možnost výměny zkušeností. Financování a legislativa - při výběru projektů preferovat projekty s vícezdrojovým financováním a projekty škol a školských zařízení kraje; - legislativně i společensky ukotvit významné pozice preventistů na všech úrovních systému prevence; - preventivní aktivity postupně systémově a zásadně včlenit do školních vzdělávacích programů, podporovat projekty škol a školských zařízení do dotačního programu MŠMT ČR; - vícezdrojové a víceleté financování projektů primární prevence s využitím dotací EU v Operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a dalších dotačních titulů Cíle prevence Prevence rizikového chování v mateřských školách - zaměřit se na zdravý životní styl, vytvoření pozitivních návyků, adaptace v kolektivu; - provést mapování směrů rizikového chování Cíl: Příprava na školní výuku a nové sociální vazby, příprava na specifickou primární prevenci Prevence na základních školách - seznámit žáky s nebezpečím, které s sebou přináší rizikové chování jak pro ně, tak i pro společnost; - umět rozpoznat nebezpečí, předvídat, připravit se; - seznámit se s účinky omamných psychotropních látek; - motivovat ke zdravému životnímu stylu; - naučit komunikaci, zodpovědnosti; - posunout případné rizikové chování do pozdějšího věku. Cíl: bezpečná škola pro žáky i pedagogy Prevence na středních školách - jasně demonstrovaný zájem o život mladých lidí, znát odpovědi na otázky, kdo jsou mladí lidé naší školy, jak žijí, co preferují, jaké jsou jejich hodnoty, s cílem předejít rizikovému chování; - vhodně volené preventivní aktivity, eliminaci rizikového chování, rozvoj mimoškolních činností a aktivit; - zveřejňování pozitivních příkladů v primární prevenci (výzkumné práce žáků, vlastní aktivity v prevenci). Cíl: Odpovědný přístup mladých lidí k vlastnímu životu i společnosti. 17

18 4. Závěr Prevence znamená vědět předem, připravit se, předvídat. Preventivní může být každý výchovný čin a vlastní pozitivní příklad. Období školního vzdělávání má velmi významnou funkci v oblasti formování osobnosti mladých lidí a vše, co se v tomto období nezdaří, se jen velmi obtížně napravuje v období dospělosti. Toto je důvod, proč je oblasti prevence rizikového chování u školní populace věnována mimořádná pozornost a to nejen ze strany kraje, ale i dalších složek podílejících se na řízení školství, zvláště pak obcí, měst, orgánů a organizací. Cílené uskutečňování školní preventivní strategie se musí stát neoddělitelnou součástí výuky a denního života každé školy či školského zařízení. Není to jen záležitostí výběru několika témat zdravého životního stylu, není dostatečně účinné realizovat preventivní aktivity pouze jako volnočasové aktivity. Jde o to, aby každodenní život školy měl takovou kvalitu, která by umožňovala dětem a mládeži osvojit si kompetence zdravého životního stylu, zprostředkovat jim dostatek podnětů, umožnit jim všestranný rozvoj a podpořit kvalitní zájmy a koníčky. Cílem by mělo být vytvořit inspirující a plnohodnotné prostředí školy v klidné a přátelské atmosféře mezi žáky i pedagogickými pracovníky. Nelze ovšem vycházet z předpokladu, že škola zcela přejímá zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu. Nejdůležitější a nejúčinnější prevencí je funkčnost rodiny. Zejména rané zkušenosti, které dítě získává v rodinném prostředí, jsou pro jeho další vývoj určující. Škola rodičům pomáhá v rozvoji dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině dětí a výchovou dítěte k dovednosti žít ve formální společenské instituci. 18

19 5. Přílohy Příloha č. 1 Užívání drog v krajích české republiky (Zpracováno podle Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách ESPAD, Úřad vlády České republiky 2009) Celkový počet dotázaných studentů byl Jedná se o studenty narozené v roce 1991, kteří v roce realizace studie dosáhli 16 let. Z celkového počtu 5339 respondentů bylo 2461 chlapců (45,6%) a 2938 dívek (54,4%). Kraj Počet respondentů Denní kuřáci v % Alkohol 5 a více v posledních 30 dnech v % Konopí celoživotní prevalence v % Extáze celoživotní prevalence v % Halucinogeny celoživotní prevalence v % Pervitin celoživotní prevalence v % Těkavé látky cel.prev.. v % Hl.m.Praha ,2 31,5 47,8 4,3 6,1 2,8 5,7 Středočeský ,1 30,6 45,5 5,1 2,7 3,2 6,8 Jihočeský ,5 26,1 38,7 4,8 4,0 2,6 7,1 Plzeňský ,7 26,5 42,4 2,6 3,8 3,8 5,2 Karlovarský ,5 19,3 48,4 3,5 5,6 5,6 4,9 Ústecký ,0 21,0 53,2 5,7 5,7 7,0 4,9 Liberecký ,1 25,4 41,7 5,3 6,8 3,9 9,5 Královéhradecký ,2 24,2 45,3 2,1 2,4 2,1 6,3 Pardubický ,1 23,2 45,2 4,5 5,7 1,5 7,4 Vysočina ,1 24,7 38,8 3,2 3,5 1,1 7,7 Jihomoravský ,0 25,8 42,7 3,0 5,4 2,8 6,3 Olomoucký ,3 22,0 44,8 5,5 4,2 4,4 10,1 Zlínský ,4 20,4 43,1 2,8 5,0 2,5 7,8 Moravsko ,4 16,0 38,1 6,0 5,5 3,9 6,4 slezský 5399 Ø 24,04 Ø Ø 43,9 Ø 4,17 Ø 4.74 Ø 3.35 Ø 6,86 Z uvedených výsledků lze doložit, že Zlínský kraj patří mezi kraje s nižším výskytem užívání legálních i nelegálních drog. Pouze v užívání halucinogenů (především LSD a halucinogenních hub) a těkavých látek překračuje průměrnou hodnotu. Pod průměrem je užívání extáze a alkoholu. Z hlediska kouření a užívání alkoholu patří mezi exponovanější regiony Karlovarský a Ústecký kraj, Praha, Středočeský a Olomoucký kraj. K méně exponovaným regionům patří kraje Jihočeský, Vysočina a Zlínský. Podrobnější srovnání ukázalo, že studenti v krajích s vyšším podílem kuřáků častěji uvádějí také zkušenosti s vybranými nelegálními drogami (konopí, pervitin, halucinogenní houby). 19

20 Příloha č. 2 Četnost rizikového chování ve školách Zlínského kraje ve školním roce 2008/2009 Kouření - reálná zjištění 3382 podezření 8838 počet řešení školou 1665 Alkohol - reálná zjištění 545 podezření 2901 počet řešení školou 230 Drogy - reálná zjištění 189 podezření 1449 počet řešení školou 160 Šikana - reálná zjištění 439 podezření 695 počet řešení školou 482 Záškoláctví do 10 hodin 1886 nad 10 hod počet řešení školou 2148 Kriminalita - reálná zjištění 120 podezření 256 počet řešení 110 Gamblerství - reálná zjištění 34 podezření 365 počet řešení školou 25 Rasismus - reálná zjištění 55 podezření 325 počet řešení školou 37 Vulgarismus - reálná zjištění 3863 podezření 9296 počet řešení školou 1921 Jiné SPJ - reálná zjištění 123 podezření 285 počet řešení školou 144 Zdroj: Údaje 212 škol, žáků škol Zlínského kraje

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012-2014

STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012-2014 Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 165/2012/ZK-31 ze dne 15. 5. 2012 STRATEGIE PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012-2014 KONCEPCE Oddělení prevence

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže

Směrnice ředitele školy k primární prevenci sociálně patalogických jevů u dětí a mládeže Vydal: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Vypracovala Mgr. Miloslav Ječný Schválil: Mgr. Miloslav Ječný Účinnost: od 1.9.2010 skartační znak A10 Závaznost: směrnice je závazná pro

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ

POZNEJ SÁM SEBE ΓΝΏΘΙ ΣΑΥΤΌΝ Příloha č. 17 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2014 2018 jako součást Školního vzdělávacího programu Základní školy a mateřské školy Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace POZNEJ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Školní preventivní strategie 2010-2015

Školní preventivní strategie 2010-2015 Školní preventivní strategie 2010-2015 Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475 Praha 5 www.gymjh.cz 1 Obsah I. Zdůvodnění potřeby školní preventivní strategie II. Popis současného stavu problematiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle Příloha č. 4 Školní preventivní strategie 2014-2019 1 Charakteristika školy Název: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Adresa: Lerchova 63, Brno 602 00 Zřizovatel: Česká provincie

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008

Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní preventivní strategie,,cesta k dospělosti na období 2005-2008 Havířov

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Gymnázium Boskovice, 2014/2015 Minimální preventivní program (MPP) je dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více