ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky."

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 1

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROFIL ABSOLVENTA Uplatnění absolventa Výsledky vzdělávání kompetence absolventa Způsob ukončení studia CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Organizace výuky Hodnocení žáků a diagnostika Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných UČEBNÍ PLÁN Tabulace učebního plánu Poznámky k učebnímu plánu Klíč UČEBNÍ OSNOVY A VZDĚLÁVACÍ MODULY Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk (2. cizí jazyk) Ruský jazyk (2. cizí jazyk) Základy společenských věd Dějepis Základy přírodních věd Matematika Tělesná výchova Ekonomika Účetnictví Informatika Statistika Hospodářský zeměpis Právo Písemná a elektronická komunikace Integrovaný ekonomický předmět Seminář z anglického jazyka

3 5.19 Seminář z německého jazyka Seminář z ruského jazyka Seminář z matematiky Programování Společenskovědní seminář HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Klíčové kompetence a jejich hodnocení PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY DLE ŠVP Materiální podmínky Personální podmínky Organizační podmínky Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Spolupráce se sociálními partnery OSTATNÍ ÚDAJE Seznam užitých zkratek Aktualizace ŠVP

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA VALAŠSKÉ KLOBOUKY čtyřletý vzdělávací program denní forma vzdělávání pro ročník M/02 Obchodní akademie střední vzdělávání s maturitní zkouškou zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání M/02 Obchodní akademie Název programu: ÁMOS OA Adresa školy: Ředitel školy: Komenského 60, Val. Klobouky RNDr. Eva Cepková Kontakty: telefon: web: Zřizovatel školy: Zlínský kraj adresa: třída Tomáše Bati Zlín telefon: web: IČO školy: IZO školy: Platnost dokumentu: od , aktualizováno podpis ředitele školy razítko školy 4

5 2 PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP: ÁMOS OA Název školy: Gymnázium Valašské Klobouky Adresa školy: Valašské Klobouky, Komenského 60 Zřizovatel školy: Krajský úřad Zlínského kraje Kód a název vzdělávacího programu: M/02 Obchodní akademie 2.1 Uplatnění absolventa Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. 2.2 Výsledky vzdělávání kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující klíčové a odborné kompetence, tzn. aby absolventi byli schopni: ODBORNÉ KOMPETENCE Aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti: orientovat se v právní úpravě pracovněprávních vztahů a závazkových vztahů vyhledávat příslušné právní předpisy pracovat s příslušnými právními předpisy Provádět typické podnikové činnosti orientovat se v kupní smlouvě a ostatních dokladech souvisejících s prodejem zabezpečovat hlavní činnost oběžným majetkem (zejména nákup materiálu a zboží), popř. dlouhodobým majetkem provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob provádět základní výpočty odpisů, výpočty využití kapacity dlouhodobého majetku a efektivnosti investic zpracovávat podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru provádět základní mzdové výpočty (výpočet hrubé a čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění, zdanění příjmů ze závislé činnosti) zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě provádět průzkum trhu, využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu i prodeji 5

6 komunikovat se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti Efektivně hospodařit s finančními prostředky orientovat se v činnostech bank a pojišťoven provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem sestavovat kalkulace provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku stanovovat daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů vypočítávat odvod sociálního a zdravotního pojištění účtovat pohledávky, závazky, náklady, výnosy provádět účetní závěrku a uzávěrku dokázat efektivně hospodařit se svými finančními prostředky Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své, svých spolupracovníků, klientů a zákazníků i jako jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy dodržovat příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, hygienické předpisy a zásady spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbát na používání pracovních nástrojů, pomůcek a technického vybavení v souladu s bezpečnostními a protipožárními předpisy uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním úrazu Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje uvědomit si význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí KLÍČOVÉ KOMPETENCE Kompetence k učení využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností přijímat hodnocení výsledků své práce a způsobu jednání i ze strany jiných lidí, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok 6

7 Kompetence k řešení problémů porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické, heuristické) a myšlenkové operace volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné ke splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků Kompetence komunikativní vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně aktivně se účastnit diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých zpracovávat jednoduché texty na běžná i odborná témata a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskuzí, porad aj.) vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování komunikovat ústní i písemnou formou ve dvou cizích jazycích, a to v osobním i pracovním životě Kompetence personální a sociální reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobních konfliktů, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem Kompetence občanské a kulturní povědomí jednat odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném dbát na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovat práva a osobnost jiných lidí, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování demokratických hodnot uvědomovat si - v rámci plurality a multikulturního soužití - vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí aktivně se zajímat o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru 7

8 chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje ctít tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a řešit své osobní a sociální problémy Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám orientovat se v možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání vytvořit si reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými předpoklady, přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Matematické kompetence správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a používat je pro řešení správně používat a převádět jednotky nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, vymezit je, popsat a využít pro konkrétní řešení provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi myslet kriticky, tj. dokázat zkoumat věrohodnost informací, nenechávat sebou manipulovat, tvořit si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením učit se používat nový aplikační software komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií 8

9 2.3 Způsob ukončení studia Maturitní zkoušky (MZ) jsou realizovány v souladu se Zákonem 561/2004 Sb. a platných prováděcích předpisů, především vyhlášky c. 177/2009 Sb. Obsah a organizace MZ se řídí 77, 78, 79 a 80 výše uvedeného zákona. Absolvent obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou. Organizace maturitní zkoušky Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí ze společné a profilové. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části. Společná část maturitní zkoušky Od školního roku 2010/2011 se společná část maturitní zkoušky skládá ze dvou povinných zkoušek: - 1. povinná zkouška z českého jazyka a literatury - 2. povinná zkouška s možností volby zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky Žák může konat též nepovinnou zkoušku. Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku. Aby žák vykonal společnou část MZ úspěšně, musí úspěšně složit všechny části obou zkoušek. Organizace a zadání zkoušek ve společné části je v kompetenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a probíhá dle jednotného harmonogramu a za stejných podmínek pro všechny přihlášené žáky. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení. Profilová část maturitní zkoušky Profilová část MZ oboru obchodní akademie se skládá ze tří zkoušek. Žák musí úspěšně absolvovat všechny tři zkoušky, aby profilovou část vykonal úspěšně. Kromě těchto povinných zkoušek si žák může zvolit i zkoušky nepovinné. Profilová část maturitní zkoušky vychází z odborného zaměření oboru a slouží k ověření odborných kompetencí žáků tohoto oboru vzdělávání. Zkoušky jsou stanoveny s ohledem na zaměření oboru a ve vztahu k potřebám a požadavkům na profil a uplatnění absolventa na trhu práce v regionu a též s ohledem na zaměření jeho dalšího studia. Počet zkoušek, jejich obsah, formu, termíny a organizační zajištění zkoušek stanovuje ředitelka školy v souladu s platnou legislativou. Žáci oboru obchodní akademie skládají v profilové části povinné maturitní zkoušky z těchto předmětů: - zkouška z ekonomiky, ústní forma - zkouška z účetnictví, ústní forma - praktická maturitní zkouška, písemná forma 9

10 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a formy studia: Stupeň vzdělání: Platnost: ÁMOS OA M/02 Obchodní akademie čtyřleté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou od počínaje 1. a 2.ročníkem 3.1 Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a složení přijímacích zkoušek podle pravidel- kritérií, která jsou stanovena ředitelkou školy vždy pro přijetí do 1. ročníku na nadcházející konkrétní školní rok. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována. Studium je vhodné též pro nadané, zdravotně či sociálně znevýhodněné žáky. 3.2 Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Záměrem vzdělávání v oboru obchodní akademie je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle, jsou různorodé. Převažují metody aktivizující, kterými je žák nucen při získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastní úsilí. Metody pasivní, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové. Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích. To vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí cizího jazyka, resp. cizích jazyků na úrovni odpovídající požadavkům maturitní zkoušky, či přijímacích zkoušek na vysoké školy. Vzdělávání je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů informační technologie a písemné a elektronické komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích spojena, např. integrovaný ekonomický předmět. Dále je řada předmětů podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, hospodářského zeměpisu, ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů. Velký význam pro rozvoj žáků mají předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia. Školní vzdělávací program vytváří časový prostor pro matematické vzdělání. Hodinové dotace matematiky s možností volby matematického semináře ve třetím a čtvrtém ročníku umožní žákům úspěšné složení maturity i přijímacích zkoušek na vyšší odborné a vysoké školy. Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která se vážou k obsahu jednotlivých předmětů a tímto je rozvíjejí. 10

11 Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, zkušenostech pedagogů, nových poznatcích pedagogické vědy a reakci sociálních partnerů. 3.3 Organizace výuky Výuka je realizována v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v rozdělených třídách, tak jako výuka cizích jazyků. Výuka je umístěna zpravidla do odborných učeben, vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou to především lyžařský výcvikový kurz pro žáky prvního ročníku, volitelný sportovně turistický kurz pro žáky třetího ročníku a v každém školním roce sportovní aktivity, ve kterých soutěží družstva jednotlivých tříd a jednotlivci mezi sebou v různých sportovních disciplínách. Pro zvýšení motivace k učení se cizím jazykům jsou pravidelně organizovány konverzační soutěže v angličtině a němčině. Měřit své znalosti mohou i v odborných předmětech svou účastí ve vyhlašovaných soutěžích z elektronických komunikací či finanční gramotnosti. Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších aktivit, které doplňují běžnou výuku o praktické činnosti, zprostředkovávají poznávání reality a odborné i umělecké zážitky žáků, což vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. Ve třetím a čtvrtém ročníku absolvují žáci souvislou praxi v nějakém podniku či instituci, která je zakončena závěrečnou zprávou. Praxe se realizují ve spolupráci se sociálními partnery, soukromými firmami a státními institucemi. V oblasti estetické výchovy se žáci mohou účastnit exkurzí do kulturně významných míst České republiky, zejména do Prahy, dále jsou realizovány návštěvy divadel, koncertů, výstav, knihoven. Exkurze jsou zaměřeny na poznávání architektonicky, kulturně a historicky významných památek, kulturních vystoupení a jsou organizovány systematicky podle ročníků. V oblasti výuky cizích jazyků jsou organizovány výukové a poznávací zájezdy do zahraničí. Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběžně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků. 3.4 Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Hodnocení je veřejné a učitel známku vždy zdůvodní, žáci mají právo se ke známce vyjádřit. Bližší kritéria hodnocení jsou uvedena v kapitole 6. Hodnocení. 3.5 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných Škola je bezbariérová a je přístupná žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním či sociálním znevýhodněním. Škola je přístupná i žákům talentovaným, s mimořádným nadáním. 11

12 Při všech výchovných a vzdělávacích činnostech ve škole respektujeme individuální potřeby žáka a uplatňujeme jejich zdravotní hlediska. Žáci se zdravotním znevýhodněním, postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v běžných třídách. V přístupu k těmto žákům se postupuje dle 16 a 17 Školského zákona a v souladu s vyhl. 147/2011 Sb.. Individuální potřeby jednotlivců jsou respektovány. Vzdělávací potřeby žáků zajišťuje výchovný poradce spolu s třídním učitelem, kteří spolupracují se zákonnými zástupci žáka a se školským poradenským zařízením. Na základě odborného posudku poradenského pracoviště učitelé ve spolupráci s rodiči žáka realizují individuální přístup a volí vhodné metody i postupy při výuce. V případě potřeby škola vypracovává individuální vzdělávací plán žáka. Snahou školy je talent mimořádně nadaných žáků nejen podporovat, ale i rozvíjet. Proto jsou v procesu výuky zařazovány např. činnosti ve skupinách, které jsou diferencovány i podle nadání žáků. Učitelé připravují a zadávají specifické úkoly, zapojují žáky do soutěží a projektů, v nichž mají možnost uplatnit svůj talent. Dovednosti žáků v příslušných oblastech jsou těmito aktivitami rozvíjeny a prohlubovány. Rozvoj a péče o talenty je podporován též nabídkou zájmových kroužků dle volby a zájmu žáků. Taktéž nabídka doplňkové činnosti školy rozšiřuje volnočasové aktivity nadaných žáků. Nadaní žáci s vyhraněným zájmem mohou navštěvovat volitelné bloky výuky nad rámec své týdenní povinné výuky i ve vyšších ročnících. 12

13 4 UČEBNÍ PLÁN Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a formy studia: Stupeň vzdělání: Platnost: ÁMOS OA M/02 Obchodní akademie čtyřleté denní střední vzdělání s maturitní zkouškou od počínaje 1. a 2.ročníkem 4.1 Tabulace učebního plánu Vyučovací předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. celkem předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk cizí jazyk (německý/ruský jazyk) Základy společenských věd Dějepis Základy přírodních věd Matematika Tělesná výchova Ekonomika Účetnictví Informatika Statistika Hospodářský zeměpis Právo Písemná a elektronická komunikace Integrovaný ekonomický předmět Volitelné semináře Praxe týdny 2 týdny Celková týdenní hodinová dotace Poznámky k učebnímu plánu Dělení tříd do skupin v předmětech, kde je to stanoveno tímto školním vzdělávacím programem, se řídí pravidly pro dělení žáků do skupin při výuce cizím jazykům dle ŠZ. Dělení lze rozšířit dle vzdělávacích potřeb a individuálních potřeb jednotlivých tříd. Dělení nad rámec stanovený v ŠVP je v kompetenci ředitele školy, který se v těchto případech opírá současně o doporučení dané předmětové komise. Český jazyk a literatura do tohoto předmětu je integrována část vzdělávací oblasti Písemná a ústní komunikace v rozsahu 1 hodina týdně a vzdělávací oblast Estetické vzdělávání v plném rozsahu (5 hodin), časová dotace je navíc posílena o 3 disponibilní hodiny v 1. ročníku je jedna hodina z celkové časové dotace dělená Anglický jazyk časová dotace posílena o 4 disponibilní hodiny anglický jazyk je volen jako 1. jazyk, jeho absolvováním dosáhne žák minimálně úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 13

14 výuka v dělených skupinách 2. cizí jazyk (německý/ruský jazyk) časová dotace posílena o 4 disponibilní hodiny druhý cizí jazyk u žáka je ten, který buď již studoval na ZŠ a nebo jej začíná studovat a jeho absolvováním dosáhne minimální úrovně A2 výuka v dělených skupinách Základy společenských věd obsah tohoto předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání Dějepis spolu se ZSV pokrývá náplň vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání týdenní časová dotace je posílena o 2 disponibilní hodiny Základy přírodních věd svým obsahem zcela pokrývá náplň vzdělávací oblasti Přírodovědné vzdělávání v základní časové dotaci v 1. ročníku je náplní učiva fyzika, ve 2. ročníku biologie a chemie stejným dílem Matematika svým obsahem zcela pokrývá náplň vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání. Je posílena o 3 disponibilní hodiny ve 2. ročníku je jedna hodina z celkové časové dotace dělená Tělesná výchova svým obsahem zcela pokrývá náplň vzdělávací oblasti Vzdělávání pro zdraví v základní časové dotaci Informační a komunikační technologie svým obsahem zcela pokrývá náplň vzdělávací oblasti Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích v základní časové dotaci probíhá v dělených skupinách Písemná a elektronická komunikace svým obsahem pokrývá převážnou část vzdělávací oblasti Písemná a ústní komunikace do předmětu je integrována část vzdělávací oblasti Finance, daně, finanční trh v rozsahu 2 hodin, z toho 1 je disponibilní týdenní dotace je posílena o další 2 disponibilní hodiny a je přidána dále 1 hodina ve 4. ročníku nad minimum disponibilních hodin probíhá v dělených skupinách Účetnictví svým obsahem vychází ze vzdělávací oblasti Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku (8 hodin) a částečně je zde integrován obsah vzdělávací oblasti Finance, daně, finanční trh v rozsahu 3 hodin, z nichž 2 jsou disponibilní probíhá v dělených skupinách 14

15 Ekonomika svým obsahem vychází ze vzdělávací oblasti Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku (5 hodin) a částečně ze vzdělávacích oblastí Finance, daně, finanční trh v rozsahu 5 hodin, z toho 3 jsou disponibilní a dále ze vzdělávací oblasti Tržní ekonomika, národní a světová ekonomika v rozsahu 2 hodin, z nichž 1 je disponibilní, a jedna hodina je dána navíc nad minimum dis ve 3. ročníku všechny hodiny dělené Integrovaný ekonomický předmět svým obsahem vychází ze vzdělávací oblasti Finance, daně, finanční trh v rozsahu 3 hodiny týdně předmět je posílen o jednu hodinu nad minimum dis výuka probíhá v dělených skupinách Volitelné semináře žák si na konci 2. ročníku volí na následující dvouleté období dva semináře výuka v seminářích probíhá ve skupinách nabídka seminářů viz následující tabulka hodinové dotace seminářů jsou pokryty z disponibilních hodin Nabídka seminářů 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Seminář z anglického jazyka Seminář z německého jazyka Seminář z ruského jazyka Seminář z matematiky Programování Společenskovědní seminář RVP ŠVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Jazykové vzdělávání - český jazyk - cizí jazyky Společenskovědní vzdělávání Minimální počet Vyučovací předmět Skutečný počet týdně celkem týdně celkově Český jazyk 5+6int+3dis cizí jazyk 9+4dis cizí jazyk 9+4dis 426 Základy společenských věd Dějepis 3 2+2dis Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd Matematické vzdělávání Matematika 8+3dis 360 Estetické vzdělávání integrováno do ČJL (5) Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Písemná a ústní komunikace Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku Informatika Finance, daně, finanční trh Písemná a elektronická komunikace část integrováno do ČJL Ekonomika Právo Účetnictví Integrovaný ekonomický předmět Statistika 3+2int+2dis int int (1)

16 Tržní ekonomika, národní a světová ekonomika integrováno do Ekonomiky integrováno do účetnictví integrováno do PEK integrováno do Ekonomiky Hospodářský zeměpis (2+3dis) (1+2dis) (1+1dis) (1+1dis) Disponibilní hodiny Volitelné předměty Celkem Celkem Praxe 4 týdny Praxe 2 x 2 týdny Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Činnost 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Vyučování dle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz Odborná praxe Maturitní zkouška Časová rezerva, výchovně-vzdělávací akce Celkem týdnů Klíč Vyučovací předměty jsou číslovány v kapitole 5 podle následujícího klíče číslo kapitoly 5. číslo předmětu (vzor: 5.1 je ČJL): Český jazyk a literatura (ČJL) 1 Anglický jazyk (AJ) 2 Německý jazyk (NJ) 3 Ruský jazyk (RJ) 4 Základy společenských věd (ZSV) 5 Dějepis (D) 6 Základy přírodních věd (ZPV) 7 Matematika (M) 8 Tělesná výchova (TV) 9 Ekonomika (Ek) 10 Účetnictví (Úč) 11 Informační a komunikační technologie (IKT) 12 Statistika (Sta) 13 Hospodářský zeměpis (HZ) 14 Právo (Pr ) 15 Písemná a elektronická komunikace (PEK) 16 Integrovaný ekonomický předmět (IEP) 17 Volitelné semináře: Seminář z anglického jazyka (SAJ) 18 Seminář z německého jazyka (SNJ) 19 Seminář z ruského jazyka (SRJ) 20 Seminář z matematiky (SM) 21 Programování (Prog) 22 Společenskovědní seminář (SVS) 23 16

17 5 UČEBNÍ OSNOVY A VZDĚLÁVACÍ MODULY 5.1 Český jazyk a literatura Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obor vzdělání: M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 454 Platnost: od počínaje 1. a 2.ročníkem Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem jazykového vzdělávání je naučit žáky užívat jazyka jako nástroje k myšlení a dorozumívání, zpracovávat různé typy textů a získávat z nich informace, čímž je rozvíjena zejména komunikační kompetence žáků. Předmět je vyučován ve všech ročnících s touto hodinovou dotací: 1. ročník 4 hodiny týdně 2. ročník 3 hodiny týdně 3. ročník 3 hodiny týdně 4. ročník 4 hodiny týdně. Do předmětu ČJL je integrován obsah vzdělávací oblasti Estetické vzdělávání. Vzdělávací oblast Estetické vzdělávání zaujímá ve výchovně-vzdělávacím procesu centrální postavení, neboť v jejím rámci jsou žáci připravováni na úspěšné začlenění se do společnosti. Rozvíjeny jsou tak především jejich komunikační schopnosti (umění prezentovat se, vyjádřit svůj názor), výchova k vnímání estetična přispívá také k utváření zdravého žebříčku hodnot, k vzájemné mezilidské toleranci a úctě k hodnotám demokracie. Výuka probíhá převážně v kmenových učebnách a dle možností v žákovské knihovně. Cíl předmětu prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných textů z různých funkčních stylů naučit žáky porozumět čtenému textu pěstovat u co největšího počtu žáků schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi, poskytnout žákům základy literárního vzdělání v oblasti vývoje literatury a uměleckých směrů jednotlivých kulturních epoch pomocí znalostí základních literárněvědných poznatků vést žáky k pochopení struktury, významu a funkci literárního díla prohlubovat komunikační dovednosti žáků poskytnout žákům základy jazykovědného vzdělání prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku vést žáky k funkční a mediální gramotnosti Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Klíčové kompetence: Kompetence k učení vytvářet pozitivní vztah k učení a vzdělávání 17

18 uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, být čtenářsky gramotný s porozuměním poslouchat mluvené projevy ( např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí Kompetence k řešení problémů porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi Kompetence komunikativní vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na odborná i běžná témata dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování rozebrat a interpretovat text Kompetence personální a sociální reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností Kompetence občanské a kulturní povědomí jednat odpovědně, samostatně a iniciativně dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru rozumět podstatě a principům podnikání umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace 18

19 Průřezová témata: Občan v demokratické společnosti rozvoj funkční gramotnosti rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi dovednost jednat s lidmi rozvoj komunikativních a personálních kompetencí práce s informacemi Člověk a svět práce verbální a neverbální komunikace při důležitých jednáních rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi Informační a komunikační technologie práce s internetem, vyhledávání potřebných informací Mezipředmětové vztahy: - dějepis - cizí jazyky - hospodářský zeměpis - informatika - základy společenských věd Hodnocení výsledků žáků K hodnocení žáků se používá různých forem zjišťování úrovně znalostí: ústní zkoušení, písemné zkoušení (orientační, opakovací), hodnocení samostatných prací. Způsoby hodnocení spočívají v kombinaci známkování a slovního hodnocení. Výsledné hodnocení je vždy známkou. Bližší kritéria viz kapitola 6. Hodnocení. 19

20 Český jazyk a literatura 1. ročník Výsledky a kompetence Žák - rozlišuje jazyk spisovný, hovorový a dialekty - dodržuje zásady správné výslovnosti - vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny - využívá znalostí českého pravopisu v písemném projevu, odhaluje jazykové nedostatky a opravuje je - uplatňuje poznatky z tvarosloví - pracuje s příručkami českého jazyka - orientuje se v soustavě jazyků - nahrazuje běžná cizí slova příslušnými ekvivalenty - orientuje se ve výstavbě textu - uplatňuje znalosti skladby při logickém vyjadřování - ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a formulovat odpovědi, vhodným způsobem se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska při diskusi - v mluveném a psaném projevu sděluje postoje neutrální, negativní i pozitivní - sestaví a přednese krátký projev - vyjadřuje se jasně a srozumitelně - vyhledá charakteristické znaky různých druhů textů a vystihne rozdíly mezi nimi - rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar - sestaví základní útvary administrativního stylu - odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového - má přehled o slohových postupech uměleckého stylu - vyhledává potřebné informace z dostupných zdrojů a samostatně je zpracovává - používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů - rozumí obsahu textu i jeho částí - pořizuje z odborného textu výpisky a výtah - vypracuje anotaci - má přehled o denním tisku a tisku své zájmové oblasti - má přehled o knihovnách a jejich službách - zaznamenává bibliografické údaje Tematické celky Národní jazyk a jeho útvary Původ a postavení češtiny mezi ostatními jazyky Vývoj českého jazyka Hlavní principy českého pravopisu Slovní zásoba, rozvrstvení, obohacování Větná skladba, druhy vět Styl prostěsdělovací a administrativní Osobní dopis, inzerát, vypravování, popis, výklad Druhy řečnických projevů Publicistika, reklama Grafická a formální úprava písemných projevů Orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu Druhy a žánry textu Starověká literatura Středověká literatura Baroko Klasicismus a osvícenství, preromantismus NO- I. a II. fáze 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání 3 Název ŠVP:

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie

Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/0 Obchodní akademie zaměření všeobecná ekonomika veřejná správa s rozšířenou výukou informačních technologií s rozšířenou výukou cizích jazyků držitelka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomika pro život platný od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie, vyšší odborné školy cestovního ruchu a jazykové školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více

Školní vzdělávací program MANAGEMENT SPORTU

Školní vzdělávací program MANAGEMENT SPORTU S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A P O D N I K A T E L S K Á P R O F I T, S P O L. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Školní vzdělávací program MANAGEMENT

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18. 1. 2002 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium ÁMOS G 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2. vyšší stupeň kvinta oktáva. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2. vyšší stupeň kvinta oktáva. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro osmileté gymnázium ÁMOS 2 vyšší stupeň kvinta oktáva Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 02 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Obchodní akademie 63-41-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Dodatek č. 1 ke IV. části Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii

Dodatek č. 1 ke IV. části Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii Dodatek č. 1 ke IV. části Učební plán a učební osnovy pro obchodní akademii 1 Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 2. Přehled využití týdnů v období září červen školního roku...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Rakovník platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Kód a název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií

Více

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/02 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18. 1. 2002 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více