Program primární prevence rizikových forem chování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program primární prevence rizikových forem chování"

Transkript

1 Program primární prevence rizikových forem chování ZŠ Brno, Horácké náměstí 2014/2015 Mgr. Ivana Melichárková ředitelka školy: Ing. Ilona Nesňalová metodička prevence 2. stupně:..

2 OBSAH Komplexní aktivity preventivního programu... 2 Systematické vzdělávání a podpora pedagogů... 2 Mapování situace ve škole a jednotlivých třídách... 2 Peer program... 3 Projektové vyučování, daltonská výuka a celoškolní projekty... 4 Komunikace s rodiči, veřejností... 4 Zveřejňování informací... 5 Řešení přestupků... 5 Personální zajištění prevence... 6 Výchovný poradce... 6 Metodik prevence... 6 Školní psycholog... 6 Pedagogové... 7 Ředitelka školy... 7 Prevence šikany na ZŠ Horácké náměstí:... 7 Další aktivity podporující primární prevenci... 8 Aktivity zacílené na rodiče a veřejnost... 9 Příloha 1: Program proti šikanování ZŠ Brno, Horácké nám. pro rok aneb chceme tu mít bezpečno a dobré vztahy Základní východiska programu Konkrétní moţnosti prevence pro jednotlivé prvky vztahové sítě školy Vyšetřování šikany Příloha 2: Deník třídního učitele Příloha 3: Příklad tabulky prevence

3 Komplexní aktivity preventivního programu Komplexní aktivity preventivního programu se týkají systematického vzdělávání a podpory pedagogů, průběţného mapování situace ve škole a jednotlivých třídách v rámci třídnických hodin, dále celoškolních projektů a nově i zavedení peer programu. Tyto aktivity probíhají ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, které sestává z metodiků prevence, výchovných poradců a školních psychologů. Systematické vzdělávání a podpora pedagogů Pedagogičtí pracovníci jsou průběţně vzdělávání formou různých školení v metodikách preventivní výchovy a osvojují si praktické, psychologické a sociálně psychologické dovednosti, techniky rozvíjení osobnosti, metody vedoucí k vytváření pozitivních vztahů mezi ţáky a k řešení problémových situací. ŠPP průběţně sleduje situaci ve škole a v jednotlivých třídních kolektivech a členové ŠPP jsou všem učitelům v této problematice plně k dispozici. Pro učitele je také vytvořen tzv. Manuál třídního učitele (krizové plány) s návody, jak reagovat v různých situacích. Krizové plány se týkají poniţování, agrese, záškoláctví, návykových látek, poruch příjmu potravy, sebepoškozování, krádeţí a kyberšikany. Všechny krizové plány jsou přístupné ve sborovně, v kabinetech učitelů a na učitelském webu. Na začátku školního roku také proběhlo třídenní setkání učitelů mimo prostory školy. Učitelé se zde ve spolupráci se ŠPP seznámili formou workshopů mimo jiné s novou koncepcí prevence a moţnými přístupy k problémům týkajících se poniţování osobní důstojnosti. Mapování situace ve škole a jednotlivých třídách Ke zjištění aktuálního i dlouhodobého stavu sociálně patologických jevů ve škole jsou vyuţívány dotazníkové metody, práce třídních učitelů a připomínky ţákovského parlamentu. Školní psycholog provádí u problémových tříd mapování školního kolektivu a pomáhá učitelů v práci se třídou. Třídnické hodiny (tzv. Pelíšky) jsou pevnou součástí rozvrhu druhého stupně, a to 1x týdně. Na prvním stupni probíhají třídnické hodiny podle potřeby v rámci výuky. V těchto třídnických hodinách se mj. formou komunitních kruhů rozvíjí vzájemná komunikace, podporuje soudrţnost 2

4 třídy a zdravé klima. V těchto hodinách probíhá jak preventivní činnost týkající se šesti závazných témat i intervenční aktivity zaměřené na řešení aktuálních problémů ve třídě. Závazná témata třídnických hodin 1. Pravidla třídy a vzájemného souţití. 2. Mapování třídního kolektivu třídní klima, skupinová dynamika, vztahy a komunikační vzorce. 3. Návykové látky se zaměřením zejména na cigarety a alkohol, na 2. stupni také na marihuanu. 4. Jak si nenechat ublíţit rizikové situace v ţivotě mladého člověka. 5. Internet počítačové hry, facebook, kyberšikana. 6. Poniţování osobní důstojnosti. Na učitelský web budou k jednotlivým tematickým okruhům průběţně vkládány různé aktivity, kterými lze dané téma ve třídě podrobněji rozpracovávat. Tyto podklady mohou dále slouţit jako inspirace pro další práci se třídou. Při výskytu patologických jevů je situace urychleně řešena a jsou s ní seznámeni rodiče, případně jiné instituce podle závaţnosti daného problému. Třídní učitel si o průběhu třídnických hodin (tzv. Pelíšků) vede záznamy, případné problémy řeší ve spolupráci s výchovnými poradci, psychology, metodiky prevence a s rodiči. Všechny závaţné problémy stejně jako náplň třídnických hodin průběţně zapisuje do deníku třídního učitele elektronickou formou (viz příloha). Tento deník slouţí pro sledování vývoje třídy, vyhodnocení problematických ţáků a slabých i silných stránek třídy. Dále do pedagogického deníku zaznamenává přesný popis závaţných kázeňských prohřešků, stručný popis intervence pedagoga, případně následná jednání s rodiči. Pro přehlednost práce se třídou učitel zapisuje datum těchto závazných témat na učitelský web do tabulky prevence (viz příloha). Kontrolu vedení deníku provádí průběţně ředitelka školy například při hospitační činnosti. Od letošního roku jsme na naší škole zavedli také elektronickou schránku důvěry, která slouţí zejména k prevenci i řešení sociálně patologických jevů, ale také k dotazům, problémům či dalším nápadům ţáků, pedagogů i rodičů. Peer program V letošním roce proběhne pilotní verze peer programu, jehoţ cílem je přizvat a zapojit ţáky do podpory pozitivního klimatu školy a realizace preventivních programů pro ţáky niţších ročníků. 3

5 Díky aktivní spolupráci s odborně informovanými a supervidovanými vrstevníky dětí v jednotlivých třídách druhého stupně je ostatním ţákům umoţněno ztotoţnit se s ţádoucím vrstevnickým vzorem, formovat postoje a ovlivňovat rizikové chování. Peer program bude probíhat pod vedením metodika prevence a školních psychologů. Projektové vyučování, daltonská výuka a celoškolní projekty Projektové vyučování, daltonská výuka a celoškolní projekty umoţňují ţákům seznámit se s aktuálními tématy formou intenzivní spolupráce tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci ţáků napříč třídami i ročníky. Ţáci se navzájem poznávají a rozvíjejí spolupráci bez ohledu na věk. Jedná se současně i o podstatný prvek prevence šikany starších ţáků vůči mladším. I zde plánujeme vyuţít spolupráci s peeristy. Komunikace s rodiči, veřejností Rodiče o preventivním programu informují především třídní učitelé na třídních schůzkách. Informovanost je zaměřena zejména na oblast prevence uţívání návykových látek a poniţování osobní důstojnosti. S konečnou verzí preventivního programu se mohou rodiče i veřejnost seznámit na webových stránkách školy. Rodiče na prvních třídních schůzkách obdrţeli také kontakty na osoby, na které se mohou v případě problémů obracet. Potřebné informace lze najít i na webových stránkách školy. Kaţdý ze členů ŠPP má vypsány konzultační hodiny pro rodiče i ţáky. V případě aktuálního problému lze vyuţít telefonický kontakt. Rovněţ byli rodiče seznámeni s kázeňskými postihy v případě závaţného porušování školního řádu. Rodiče ţáků, kteří mají v těchto oblastech potíţe, jsou průběţně třídními učiteli informováni o situaci, aby mohlo dojít prostřednictvím spolupráce rodiny a školy k řešení. Plánujeme také setkání rodičů se zástupci OSPODu, Policie České republiky a oslovíme i poradenská centra. 4

6 Zveřejňování informací Potřebné informace budou zveřejňovány na nástěnce u kabinetu výchovného poradce, dveře číslo: 219. Rovněţ na nástěnkách v jednotlivých třídách jsou umístěny informace o telefonních číslech a konzultačních hodinách výchovných poradců, metodiků prevence a školních psychologů a další informace vztahující se k primárnímu programu. Dále jsou informace na webových stránkách školy. K jednotlivým problémům se mohou v průběhu školního roku ţáci vyjádřit i formou anket, kde je zjišťována zpětná vazba. Podněty ohledně informací vychází z poţadavků ţáků vznesených na ţákovském parlamentem. Vyuţíván je i školní časopis. Dalším informačním zdrojem pro ţáky a hlavně vyučující je knihovna v kabinetě metodika prevence. Řešení přestupků Porušování školního řádu, které se týká drţení, distribuce a uţívání návykových látek v prostorách školy, je klasifikováno jako závaţný přestupek a jsou vyvozeny patřičné důsledky. Jsou sledovány i další sociálně patologické jevy nezdravé vztahy v kolektivu, poniţování důstojnosti, xenofobie atd. Při jejich zjištění jsou navrţena cílená opatření. Jedním z prostředků zpětnovazebních opatření je také bodový systém, který je zaloţen na principu brzd a rovnovah (moţná redukce trestu aţ na polovinu nebo udělení podmínky při: přiznání, lítosti, strukturované sebereflexi, absolvování rozhovoru se ŠP, absolvování resocializačního programu, ambulance SVP). Body jsou odstupňovány dle závaţnosti, tedy např. poniţování je závaţnější neţ zničení ţákovské kníţky; za vyrušování nelze mít stejné body jako za činnosti ohroţující zdraví; krádeţe jsou méně závaţné neţ poniţování apod. Při závaţných porušeních se neřídí škola body, ale přistupuje min. k pohovoru u ŘŠ u váţných přestupků probíhá první jednání s rodiči, druhé jednání pak i za účasti OSPOD. Postup opatření má následující schéma: 1. individuální pohovor se ţákem, 2. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise, 3. doporučení kontaktu s odborníky, 4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru (OSPOD), 5. v případě porušení zákona oznámení Policii ČR. 5

7 Personální zajištění prevence Výchovný poradce Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a ţákům moţnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na ţáky, kteří jsou ohroţeni ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Učitelé informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, o potíţích ţáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtíţné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel souţití ve škole ţákem, krádeţích ve třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o moţnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních sluţeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti SPC, PPP. Na škole působí celkem tři výchovní poradci jeden pro druhý stupeň, dva pro první stupeň. Metodik prevence Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci.komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k moţné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. Na škole pracují tři metodici prevence, jeden pro druhý stupeň a dva pro první stupeň. Koordinaci jejich práce má na starosti metodik druhého stupně. Školní psycholog Školní psycholog napomáhá metodikovi prevence s minimálním preventivním programem a podílí se na jeho realizaci. S metodikem prevence se účastní vyšetřování a řešení neţádoucích jevů (role konzultanta). Pomáhá třídním učitelům s realizací třídnických hodin, zejména co se týče obsahu hodin. Úzce spolupracuje s učiteli ohledně problémových ţáků, u kterých provádí individuální konzultace. Zaštiťuje práci ţákovského parlamentu a podílí se na všech jejich aktivitách. Po souhlasu 6

8 rodičů nabízí individuální konzultace s dětmi. Nabízí také konzultace rodičům. Případně je účasten výchovných komisí. Na škole aktuálně působí celkem dva školní psychologové. Pedagogové Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí ţáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběţnou diagnostiku ţáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Učitel je v kontaktu s rodiči ţáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších moţností komunikace. Učitel věnuje pozornost ţákům, registruje signály o moţnémproblému ţáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči,metodikem prevence, výchovným poradcem a školním psychologem. Případně je vyuţíváno dalšíchodborných institucí (PPP aj.) Učitelé nabízejí všem rodičům moţnost individuální konzultace. Všichni učitelé mají konzultační hodiny, kde s ţáky i rodiči řeší případné problémy. Ředitelka školy Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a provádí personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného souţití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, členů ŠPP a pracovníků orgánů péče o dítě. Prevence šikany na ZŠ Horácké náměstí: Cílem realizace preventivního programu je zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání, posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku, vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty. 7

9 Program sestává z následujících aktivit: 1. Mapování vztahů ve třídě třídním učitelem. 2. Mapování vztahů ve třídě školním psychologem. 3. Mapování vztahů jinými organizacemi. (případné výukové programy od jiných organizací.) 4. Jednorázová či opakovaná návštěva školního psychologa. 5. Třídnické hodiny ke specifické problematice. 6. Tematicky orientované projekty. 7. Vytváření třídních pravidel společně s ţáky. 8. Programy jiných organizací. 9. Beseda s městskou policií. 10. Seznamovací akce pro nově vytvořené třídní kolektivy třídenní adaptační pobyt pro ţáky šestých tříd pro nově vytvořené kolektivy. 11. Vícedenní výlety. 12. Soustředění sportovních tříd. 13. Rozhovory s rodiči. Další aktivity podporující primární prevenci Mezi další (specifické i nespecifické) mechanismy podporující primární prevenci sociálně patologických jevů jsou zařazeny také následující aktivity: výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování, akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (vyuţití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR a městskou policií) podle potřeby, zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneuţívání apod., na základně průzkumu zaměřeného na zneuţívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření v rámci hodin Čz,Vo, třídnických hodinách a podle potřeby, dovednost volby správné ţivotosprávy poruchy příjmu potravy: mentální anorexie a bulimie (blok v rámci hodin Čz, videoprojekce) cílené zařazení těchto preventivních aktivit do naukových předmětů, zvláště Čz 8

10 přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS podle aktuální nabídky, akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie, zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, ŠVP, lyţařského výcvikového kurzu, seznamovacích pobytů pro ţáky šestých tříd. organizování akcí směřujících k oţivení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tématické dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.), nabídka volnočasových aktivit zvláště na prvním stupni, účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěţích, enviromentální výchova (výukové programy v rámci přírodovědné stanice, zapojení do vyhlášených ekologických soutěţí jako v minulých letech, viz sběr plastových lahví a umělohmotných vršků apod.), ekoškola, školní zpravodaj, oběţník pro sportovní třídy, ţákovský parlament (ţákovská rada) rozvíjí zodpovědnost ţáků za širší společenství a vzájemné souţití, je prostorem pro zapojení ţáků do organizace školy. Pravidelná setkání umoţňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách. Školní rada ve spolupráci se školními psychology organizuje různé ankety a mapování situace v rámci školy např. kouření. Aktivity zacílené na rodiče a veřejnost Aktivity týkající se primární prevence realizované se zaměřením na rodiče a širší veřejnost jsou následující: seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek, nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa, seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů ţáků s drogami, diskuze o nebezpečí drog zejména u starších ţáků v rámci třídních schůzek, osvětová činnost týkající se prevence sociálně patologických jevů a zdravého ţivotního stylu, dílny v projektu Otevřené školy. 9

11 Příloha 1: Program proti šikanování ZŠ Brno, Horácké nám. v roce 2014/2015 aneb chceme tu mít bezpečno a dobré vztahy Základní východiska programu Cílem programu je vytvářet ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Důleţité je zaměřit se na oblast kaţdodenní komunikace a vztahů mezi ţáky ve třídách, a to bez ohledu na to, zda tam k projevům šikany jiţ došlo či ne. Základem prevence šikanování a násilí je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi ţáky a mezi ţáky a učiteli. Škola při efektivní realizaci prevence šikanování usiluje o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem: podporuje solidaritu a toleranci, podporuje vědomí sounáleţitosti, posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech ţáků do aktivit třídy a školy, uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt, rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. Konkrétní možnosti prevence pro jednotlivé prvky vztahové sítě školy pro učitele 1. Intenzivní práce a posílení role třídního učitele v oblasti vztahů mezi dětmi ve třídě, navázání ţáků na sebe, zvýšené monitorování třídy a podpora i o přestávkách zvláště v 6.roč. (proto i omezení dozorů jinde ve škole). 2. Třídní učitele revidují TH ve směru strukturované TH s povinnými tématy. Pro TH lze vyuţít jiţ vypracované metodiky např. viz odyssea.cz. Vhodná témata: I. Poznáváme, dodrţujeme a určujeme základní pravidla, II. Poznáváme spoluţáky, III. Pečujeme o dobré vztahy, IV. Učíme se učit, V. Učíme se být v pohodě kaţdý sám sebou, VI. Tvořivě řešíme mezilidské situace, VII. Poznáváme svůj vztah k lidem, VIII. Učíme se zvládat svou agresivitu, IX. Poznáváme svou osobnost, X. Proţíváme, vyjadřujeme a zvládáme své emoce, 10

12 XI. Umíme se soustředit, XII. Učíme se obnovit a uvolnit své síly, XIII. Tvořivě řešíme praktické situace, XIV. Umíme druhému sdělit, co se nám v jeho chování líbí a nelíbí, XV. Pečujeme o sebe i o druhé, XVI. Řešíme problémy a přijímáme výzvy, XVII. Naplňujeme vlastní ideály, Učíme se otevřeně uplatňovat své názory, potřeby a práva, XIX. Přemýšlíme o hodnotách, XX. Zkoumáme ctnosti). Zbylé TH se snaţíme intenzivně vyuţívat komunitních kruhů, kde řešíme a sdílíme aktuální témata, pocity, potíţe. 3. Zvýšená pozornost a aktivní práce s dynamikou vztahů ve třídě vevšech hodinách např. reflexe dělení do skupin, při zachycení ostrakizace je nezbytné komunikovat s TU a na poradě, dále preferovat při dělení do skupin náhodný výběr rozpočítávat, neprohlubovat vydělení dítěte např. tím, ţe sedí samo či jinak, předat informaci o stavu i ŠPP, nenechat problém zrát. 4. Maximální senzitivita k poznámkám poniţujícího a šikanózního charakteru nikdy nepřecházet ani nepřehlíţet. Nejprve pojmenovat, vytvářet náhled a empatii upozorněním, pojmenováním jevu, vlastní reflexí. Podruhé pak poniţování vţdy řešit s TU. Při dalším opakování řešit i s ŠPP (pro ţáka povinný pohovor s VP či ŠP, ideálně za přítomnosti TU). 5. Třídní učitelé předávají informace o třídách na jednání ŠPP, v případě potíţí se třídou se jednání aktivně účastní. Na metodických setkáních reflektují vztahy ve třídě. 6. Metodická podpora ŠPP průběţně, dle potřeby (metodické materiály, školení a workshopy, individuální konzultace ad.). 7. Mezipředmětové bloky snaha propojovat jednotlivá témata v předmětech tak, aby ţáci vnímali souvislosti. Např. arteterapeutický blok vyuţití spolupráce ŠP a VV: v rámci posilování identity a integrity třídy je např. ve třídách výtvarně zpracovaná vlajka třídy, která byla vytvořena v rámci arteterapeutického bloku na adaptačním programu 6. tříd. pro žáky 1. Posílení prevence prvkem peer programu výcviková setkání s cílem zapojit aktivně ţáky do prevence a vytváření zdravých vztahů, zapojit je do přenosu informace a řešení prvních neţádoucích jevů. Vytipování ţáků ve spolupráci s TU, navázání spolupráce s TU. 2. Zpětná vazba pro ţáky, důraz na porozumění pravidlům přehodnocení a výraznější postihy v bodovém systému pro uvědomění závaţnosti jevů vedoucích k šikaně a ohroţení bezpečí, posílení smyslu a významu limitů. Zaměření se na smysl a fungování formálních 11

13 i neformálních pravidel (vyvěšená pravidla souţití ve třídách, které si třída sama stanovila, školní řád v animaci na webu školy, reflexe pravidel v soutěţi Extra třída). 3. Interaktivita řešení po prvním (méně váţném) incidentu rozhovor s TU, při opakování či prvním váţnějším incidentu i se členem ŠPP, TU a rodiči, dále pak jiţ vţdy ohlášení na OSPOD a jednání za jeho účasti. 4. Podpůrné skupiny pro ţáky, kteří potřebují rozvíjet své sociální dovednosti. Zváţení vytvoření podpůrné skupiny i pro ţáky s problémy v chování. 5. Aktivní absolvování konzultací s ŠP či u dalších institucí by mělo být vnímáno pozitivně i s účinky alternativního trestu či podmíněného odkladu sníţené známky z chování. Vyuţití explicitní smlouvy se ţákem a rodiči. pro rodiče 1. Zapojení do řešení případů, zveme na jednání se ţáky. 2. Komunikace navenek se školou i preventivně opět diskuzní dílny i na toto téma. 3. PR školy články na webu školy. Práce na odstranění negativní nálepky školy. pro další spolupracující subjekty 1. OSPOD intenzivní předávání informací. Pravidelné schůzky a komunikace, pozvánky i na některá ŠPP. Podpora dobré praxe. Zapojení do dílen pro rodiče. 2. Zapojení agresorů do resocializačních programů a ambulantní psychologické péče např. program Změnit směr, program Aristoteles při Ratolest Brno či SVP. Podmínit např. lepší hodnocení chování absolvováním programu. Vyšetřování šikany 1. Méně závaţné události vyšetřují, dokumentují a ošetřují TU samipo poradě s členem ŠPP. V případě potřeby či nejistoty si vyţádají jeho další podporu. 2. Závaţnější a opakované události vţdy řešit ve spolupráci se členem ŠPP. 3. Veškerá dokumentace se ukládá u ŘŠ. Je třeba precizně dodrţovat pravidla a postup vyšetřování. 12

14 Na naší škole probíhá prevence rizikového chování v souladu se směrnicemi rizikového chování, které jsou součástí jak organizačního řádu školy (školní řád), tak klasifikačního řádu (přesné stanovení postihů při porušování těchto směrnic) a dále preventivního programu naší školy.s těmito informacemi jsou seznámeni všichni učitelé a metodik prevence odpovídá za seznámení učitelů s preventivním programem, jeho správným pochopením a účastní se vyšetřování, které se týká rizikového chování v této oblasti. 13

15 Příloha 2: Deník třídního učitele Silné stránky třídy: (dle TU) Základní informace o třídě Slabé stránky třídy: (dle TU) Rizika: (dle TU) Ţáci s rizikem vyčlenění či na okraji: Prosociální, podpůrní ţáci: Ţáci v parlamentu peeři: 14

16 Silné stránky třídy: (dle ţáků) Hodnocení třídy ţáky třídnická hodina ze dne: Slabé stránky třídy: (dle ţáků) Rizika: (dle ţáků) Další poznámky: 15

17 Plán práce se třídou: Na čem je třeba pracovat: Cíl: Metody: 16

18 Konzultace třídního učitele se ţáky (zde vpisujte individuální intervence i prevenci s jednotlivými ţáky) Datum Jména ţáků Popis prevence/intervence 17

19 Třídnické hodiny Datum Téma Popis prevence/intervence 18

20 Konzultace třídního učitele s rodiči (zde vpisujte kontakt s rodiči) Datum Jména ţáků - rodičů Popis prevence/intervence 19

21 Příloha 3: Příklad tabulky prevence Tabulka č. 1: Tabulka prevence 1. stupně (stav k ). TŘÍDA Pravidla třídy Mapování třídního kolektivu, klima Návykové látky Jak si nenechat ublíţit Internet a jeho rizika Poniţování osobní důstojnosti 1.A 1.B 1.C průběţně 1.D 1.E 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 3.A 3.B 3.C 3.D A 4.B 4.C 5.A 5.B 5. C 5.D 20

22 Tabulka č. 2: Tabulka prevence 2. stupně (stav k ). TŘÍDA Pravidla třídy Mapování kolektivu, klima Návykové látky Jak si nenechat ublíţit Internet a jeho rizika Poniţování osobní důstojnost 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 2. 9., D 8.A 8.B 8.C 9.A B 9.C

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Projednáno dne: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Školní preventivní strategie Mgr. Ivana Pláteníková Pedagogická rada Směrnice platí ode dne:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ

Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program ZŠ PROSEČ Minimální preventivní program pro školní rok 2013/ 2014 Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům s přihlédnutím

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ ÚDOLÍ DESNÉ šk. rok: 2010/2011 I. Metodik prevence: - Mgr. Jana Učňová - kancelář výchovného poradce, 3. patro ZŠ a MŠ pracoviště Petrov nad Desnou - tel.: 583 550

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY š kolní rok 2015/16

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY š kolní rok 2015/16 Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY š kolní rok 2015/16 Školní metodici prevence: Mgr. Monika Dytrychová (pro 1. st.) Mgr. Iveta Kurdzielová (pro

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Ing.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013

1 Filozofie a obsah minimálního preventivního programu na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola na Datyňské ulici ve Vratimově je typem spíše venkovské školy. Vratimov je poměrně malé město (cca 7 000 obyvatel)

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Dokument č. 16.02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ZŠ 2014/2015 Č.j.: RGaZS/520/2012 Spisový znak: A8 Skartační znak: A10 Vypracoval:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Základní škola Ruda nad Moravou

Základní škola Ruda nad Moravou Základní škola Ruda nad Moravou Sportovní 300 Ruda nad Moravou 789 63 tel. + 420 583 236 330 Minimální preventivní program protidrogová prevence a další sociálně patologické jevy pro školní rok 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více