Program primární prevence rizikových forem chování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program primární prevence rizikových forem chování"

Transkript

1 Program primární prevence rizikových forem chování ZŠ Brno, Horácké náměstí 2014/2015 Mgr. Ivana Melichárková ředitelka školy: Ing. Ilona Nesňalová metodička prevence 2. stupně:..

2 OBSAH Komplexní aktivity preventivního programu... 2 Systematické vzdělávání a podpora pedagogů... 2 Mapování situace ve škole a jednotlivých třídách... 2 Peer program... 3 Projektové vyučování, daltonská výuka a celoškolní projekty... 4 Komunikace s rodiči, veřejností... 4 Zveřejňování informací... 5 Řešení přestupků... 5 Personální zajištění prevence... 6 Výchovný poradce... 6 Metodik prevence... 6 Školní psycholog... 6 Pedagogové... 7 Ředitelka školy... 7 Prevence šikany na ZŠ Horácké náměstí:... 7 Další aktivity podporující primární prevenci... 8 Aktivity zacílené na rodiče a veřejnost... 9 Příloha 1: Program proti šikanování ZŠ Brno, Horácké nám. pro rok aneb chceme tu mít bezpečno a dobré vztahy Základní východiska programu Konkrétní moţnosti prevence pro jednotlivé prvky vztahové sítě školy Vyšetřování šikany Příloha 2: Deník třídního učitele Příloha 3: Příklad tabulky prevence

3 Komplexní aktivity preventivního programu Komplexní aktivity preventivního programu se týkají systematického vzdělávání a podpory pedagogů, průběţného mapování situace ve škole a jednotlivých třídách v rámci třídnických hodin, dále celoškolních projektů a nově i zavedení peer programu. Tyto aktivity probíhají ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, které sestává z metodiků prevence, výchovných poradců a školních psychologů. Systematické vzdělávání a podpora pedagogů Pedagogičtí pracovníci jsou průběţně vzdělávání formou různých školení v metodikách preventivní výchovy a osvojují si praktické, psychologické a sociálně psychologické dovednosti, techniky rozvíjení osobnosti, metody vedoucí k vytváření pozitivních vztahů mezi ţáky a k řešení problémových situací. ŠPP průběţně sleduje situaci ve škole a v jednotlivých třídních kolektivech a členové ŠPP jsou všem učitelům v této problematice plně k dispozici. Pro učitele je také vytvořen tzv. Manuál třídního učitele (krizové plány) s návody, jak reagovat v různých situacích. Krizové plány se týkají poniţování, agrese, záškoláctví, návykových látek, poruch příjmu potravy, sebepoškozování, krádeţí a kyberšikany. Všechny krizové plány jsou přístupné ve sborovně, v kabinetech učitelů a na učitelském webu. Na začátku školního roku také proběhlo třídenní setkání učitelů mimo prostory školy. Učitelé se zde ve spolupráci se ŠPP seznámili formou workshopů mimo jiné s novou koncepcí prevence a moţnými přístupy k problémům týkajících se poniţování osobní důstojnosti. Mapování situace ve škole a jednotlivých třídách Ke zjištění aktuálního i dlouhodobého stavu sociálně patologických jevů ve škole jsou vyuţívány dotazníkové metody, práce třídních učitelů a připomínky ţákovského parlamentu. Školní psycholog provádí u problémových tříd mapování školního kolektivu a pomáhá učitelů v práci se třídou. Třídnické hodiny (tzv. Pelíšky) jsou pevnou součástí rozvrhu druhého stupně, a to 1x týdně. Na prvním stupni probíhají třídnické hodiny podle potřeby v rámci výuky. V těchto třídnických hodinách se mj. formou komunitních kruhů rozvíjí vzájemná komunikace, podporuje soudrţnost 2

4 třídy a zdravé klima. V těchto hodinách probíhá jak preventivní činnost týkající se šesti závazných témat i intervenční aktivity zaměřené na řešení aktuálních problémů ve třídě. Závazná témata třídnických hodin 1. Pravidla třídy a vzájemného souţití. 2. Mapování třídního kolektivu třídní klima, skupinová dynamika, vztahy a komunikační vzorce. 3. Návykové látky se zaměřením zejména na cigarety a alkohol, na 2. stupni také na marihuanu. 4. Jak si nenechat ublíţit rizikové situace v ţivotě mladého člověka. 5. Internet počítačové hry, facebook, kyberšikana. 6. Poniţování osobní důstojnosti. Na učitelský web budou k jednotlivým tematickým okruhům průběţně vkládány různé aktivity, kterými lze dané téma ve třídě podrobněji rozpracovávat. Tyto podklady mohou dále slouţit jako inspirace pro další práci se třídou. Při výskytu patologických jevů je situace urychleně řešena a jsou s ní seznámeni rodiče, případně jiné instituce podle závaţnosti daného problému. Třídní učitel si o průběhu třídnických hodin (tzv. Pelíšků) vede záznamy, případné problémy řeší ve spolupráci s výchovnými poradci, psychology, metodiky prevence a s rodiči. Všechny závaţné problémy stejně jako náplň třídnických hodin průběţně zapisuje do deníku třídního učitele elektronickou formou (viz příloha). Tento deník slouţí pro sledování vývoje třídy, vyhodnocení problematických ţáků a slabých i silných stránek třídy. Dále do pedagogického deníku zaznamenává přesný popis závaţných kázeňských prohřešků, stručný popis intervence pedagoga, případně následná jednání s rodiči. Pro přehlednost práce se třídou učitel zapisuje datum těchto závazných témat na učitelský web do tabulky prevence (viz příloha). Kontrolu vedení deníku provádí průběţně ředitelka školy například při hospitační činnosti. Od letošního roku jsme na naší škole zavedli také elektronickou schránku důvěry, která slouţí zejména k prevenci i řešení sociálně patologických jevů, ale také k dotazům, problémům či dalším nápadům ţáků, pedagogů i rodičů. Peer program V letošním roce proběhne pilotní verze peer programu, jehoţ cílem je přizvat a zapojit ţáky do podpory pozitivního klimatu školy a realizace preventivních programů pro ţáky niţších ročníků. 3

5 Díky aktivní spolupráci s odborně informovanými a supervidovanými vrstevníky dětí v jednotlivých třídách druhého stupně je ostatním ţákům umoţněno ztotoţnit se s ţádoucím vrstevnickým vzorem, formovat postoje a ovlivňovat rizikové chování. Peer program bude probíhat pod vedením metodika prevence a školních psychologů. Projektové vyučování, daltonská výuka a celoškolní projekty Projektové vyučování, daltonská výuka a celoškolní projekty umoţňují ţákům seznámit se s aktuálními tématy formou intenzivní spolupráce tříd v rámci ročníku. Celoškolní projekt navíc podporuje spolupráci ţáků napříč třídami i ročníky. Ţáci se navzájem poznávají a rozvíjejí spolupráci bez ohledu na věk. Jedná se současně i o podstatný prvek prevence šikany starších ţáků vůči mladším. I zde plánujeme vyuţít spolupráci s peeristy. Komunikace s rodiči, veřejností Rodiče o preventivním programu informují především třídní učitelé na třídních schůzkách. Informovanost je zaměřena zejména na oblast prevence uţívání návykových látek a poniţování osobní důstojnosti. S konečnou verzí preventivního programu se mohou rodiče i veřejnost seznámit na webových stránkách školy. Rodiče na prvních třídních schůzkách obdrţeli také kontakty na osoby, na které se mohou v případě problémů obracet. Potřebné informace lze najít i na webových stránkách školy. Kaţdý ze členů ŠPP má vypsány konzultační hodiny pro rodiče i ţáky. V případě aktuálního problému lze vyuţít telefonický kontakt. Rovněţ byli rodiče seznámeni s kázeňskými postihy v případě závaţného porušování školního řádu. Rodiče ţáků, kteří mají v těchto oblastech potíţe, jsou průběţně třídními učiteli informováni o situaci, aby mohlo dojít prostřednictvím spolupráce rodiny a školy k řešení. Plánujeme také setkání rodičů se zástupci OSPODu, Policie České republiky a oslovíme i poradenská centra. 4

6 Zveřejňování informací Potřebné informace budou zveřejňovány na nástěnce u kabinetu výchovného poradce, dveře číslo: 219. Rovněţ na nástěnkách v jednotlivých třídách jsou umístěny informace o telefonních číslech a konzultačních hodinách výchovných poradců, metodiků prevence a školních psychologů a další informace vztahující se k primárnímu programu. Dále jsou informace na webových stránkách školy. K jednotlivým problémům se mohou v průběhu školního roku ţáci vyjádřit i formou anket, kde je zjišťována zpětná vazba. Podněty ohledně informací vychází z poţadavků ţáků vznesených na ţákovském parlamentem. Vyuţíván je i školní časopis. Dalším informačním zdrojem pro ţáky a hlavně vyučující je knihovna v kabinetě metodika prevence. Řešení přestupků Porušování školního řádu, které se týká drţení, distribuce a uţívání návykových látek v prostorách školy, je klasifikováno jako závaţný přestupek a jsou vyvozeny patřičné důsledky. Jsou sledovány i další sociálně patologické jevy nezdravé vztahy v kolektivu, poniţování důstojnosti, xenofobie atd. Při jejich zjištění jsou navrţena cílená opatření. Jedním z prostředků zpětnovazebních opatření je také bodový systém, který je zaloţen na principu brzd a rovnovah (moţná redukce trestu aţ na polovinu nebo udělení podmínky při: přiznání, lítosti, strukturované sebereflexi, absolvování rozhovoru se ŠP, absolvování resocializačního programu, ambulance SVP). Body jsou odstupňovány dle závaţnosti, tedy např. poniţování je závaţnější neţ zničení ţákovské kníţky; za vyrušování nelze mít stejné body jako za činnosti ohroţující zdraví; krádeţe jsou méně závaţné neţ poniţování apod. Při závaţných porušeních se neřídí škola body, ale přistupuje min. k pohovoru u ŘŠ u váţných přestupků probíhá první jednání s rodiči, druhé jednání pak i za účasti OSPOD. Postup opatření má následující schéma: 1. individuální pohovor se ţákem, 2. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise, 3. doporučení kontaktu s odborníky, 4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru (OSPOD), 5. v případě porušení zákona oznámení Policii ČR. 5

7 Personální zajištění prevence Výchovný poradce Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti prevence. Aktivně nabízí učitelům a ţákům moţnost poradit se o svých problémech. Zaměřuje se na ţáky, kteří jsou ohroţeni ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými. Učitelé informují výchovného poradce o případech výskytu agresivního chování ve třídě, o potíţích ţáka (osobnostní, rodinné, vztahové), náhlém i trvalém neúspěchu v učení, obtíţné komunikaci, konfliktu s rodiči, porušování pravidel souţití ve škole ţákem, krádeţích ve třídách. Výchovný poradce navrhuje opatření, navrhuje řediteli školy svolání výchovné komise, vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o moţnostech odborné péče a další pomoci (adresář sociálních sluţeb, linku bezpečí, apod.). Jedná se sociálním odborem. Konzultuje problémy s odbornými pracovišti SPC, PPP. Na škole působí celkem tři výchovní poradci jeden pro druhý stupeň, dva pro první stupeň. Metodik prevence Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci.komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k moţné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice sociálně patologických jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. Na škole pracují tři metodici prevence, jeden pro druhý stupeň a dva pro první stupeň. Koordinaci jejich práce má na starosti metodik druhého stupně. Školní psycholog Školní psycholog napomáhá metodikovi prevence s minimálním preventivním programem a podílí se na jeho realizaci. S metodikem prevence se účastní vyšetřování a řešení neţádoucích jevů (role konzultanta). Pomáhá třídním učitelům s realizací třídnických hodin, zejména co se týče obsahu hodin. Úzce spolupracuje s učiteli ohledně problémových ţáků, u kterých provádí individuální konzultace. Zaštiťuje práci ţákovského parlamentu a podílí se na všech jejich aktivitách. Po souhlasu 6

8 rodičů nabízí individuální konzultace s dětmi. Nabízí také konzultace rodičům. Případně je účasten výchovných komisí. Na škole aktuálně působí celkem dva školní psychologové. Pedagogové Věnují se v rámci výuky rozvoji kompetencí ţáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Provádějí průběţnou diagnostiku ţáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Učitel je v kontaktu s rodiči ţáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších moţností komunikace. Učitel věnuje pozornost ţákům, registruje signály o moţnémproblému ţáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči,metodikem prevence, výchovným poradcem a školním psychologem. Případně je vyuţíváno dalšíchodborných institucí (PPP aj.) Učitelé nabízejí všem rodičům moţnost individuální konzultace. Všichni učitelé mají konzultační hodiny, kde s ţáky i rodiči řeší případné problémy. Ředitelka školy Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a provádí personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného souţití ve škole. Svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, pedagogů, členů ŠPP a pracovníků orgánů péče o dítě. Prevence šikany na ZŠ Horácké náměstí: Cílem realizace preventivního programu je zvyšování sociální kompetence rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků jednání, posilování komunikačních dovedností zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku, vytváření pozitivního sociálního klimatu pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty. 7

9 Program sestává z následujících aktivit: 1. Mapování vztahů ve třídě třídním učitelem. 2. Mapování vztahů ve třídě školním psychologem. 3. Mapování vztahů jinými organizacemi. (případné výukové programy od jiných organizací.) 4. Jednorázová či opakovaná návštěva školního psychologa. 5. Třídnické hodiny ke specifické problematice. 6. Tematicky orientované projekty. 7. Vytváření třídních pravidel společně s ţáky. 8. Programy jiných organizací. 9. Beseda s městskou policií. 10. Seznamovací akce pro nově vytvořené třídní kolektivy třídenní adaptační pobyt pro ţáky šestých tříd pro nově vytvořené kolektivy. 11. Vícedenní výlety. 12. Soustředění sportovních tříd. 13. Rozhovory s rodiči. Další aktivity podporující primární prevenci Mezi další (specifické i nespecifické) mechanismy podporující primární prevenci sociálně patologických jevů jsou zařazeny také následující aktivity: výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování, akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (vyuţití nabídek různých druhů spolupráce s Policií ČR a městskou policií) podle potřeby, zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneuţívání apod., na základně průzkumu zaměřeného na zneuţívání návykových látek věnovat i nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření v rámci hodin Čz,Vo, třídnických hodinách a podle potřeby, dovednost volby správné ţivotosprávy poruchy příjmu potravy: mentální anorexie a bulimie (blok v rámci hodin Čz, videoprojekce) cílené zařazení těchto preventivních aktivit do naukových předmětů, zvláště Čz 8

10 přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS podle aktuální nabídky, akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a xenofobie, zvyšování příznivého klimatu ve třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, ŠVP, lyţařského výcvikového kurzu, seznamovacích pobytů pro ţáky šestých tříd. organizování akcí směřujících k oţivení klimatu ve škole a zábavnou formou zpříjemnění školního prostředí (tématické dny, sportovní akce, víkendové výjezdy atd.), nabídka volnočasových aktivit zvláště na prvním stupni, účast v literárních, výtvarných, sportovních a jiných soutěţích, enviromentální výchova (výukové programy v rámci přírodovědné stanice, zapojení do vyhlášených ekologických soutěţí jako v minulých letech, viz sběr plastových lahví a umělohmotných vršků apod.), ekoškola, školní zpravodaj, oběţník pro sportovní třídy, ţákovský parlament (ţákovská rada) rozvíjí zodpovědnost ţáků za širší společenství a vzájemné souţití, je prostorem pro zapojení ţáků do organizace školy. Pravidelná setkání umoţňují kontinuální práci a prevenci problémů ve třídách. Školní rada ve spolupráci se školními psychology organizuje různé ankety a mapování situace v rámci školy např. kouření. Aktivity zacílené na rodiče a veřejnost Aktivity týkající se primární prevence realizované se zaměřením na rodiče a širší veřejnost jsou následující: seznámení rodičů s MPP v rámci třídních schůzek, nabídka konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa, seznámení rodičů s postupem školy v případě problémů ţáků s drogami, diskuze o nebezpečí drog zejména u starších ţáků v rámci třídních schůzek, osvětová činnost týkající se prevence sociálně patologických jevů a zdravého ţivotního stylu, dílny v projektu Otevřené školy. 9

11 Příloha 1: Program proti šikanování ZŠ Brno, Horácké nám. v roce 2014/2015 aneb chceme tu mít bezpečno a dobré vztahy Základní východiska programu Cílem programu je vytvářet ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí. Důleţité je zaměřit se na oblast kaţdodenní komunikace a vztahů mezi ţáky ve třídách, a to bez ohledu na to, zda tam k projevům šikany jiţ došlo či ne. Základem prevence šikanování a násilí je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi ţáky a mezi ţáky a učiteli. Škola při efektivní realizaci prevence šikanování usiluje o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem: podporuje solidaritu a toleranci, podporuje vědomí sounáleţitosti, posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech ţáků do aktivit třídy a školy, uplatňuje spolupráci mezi dětmi a rozvíjí jejich vzájemný respekt, rozvíjí jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. Konkrétní možnosti prevence pro jednotlivé prvky vztahové sítě školy pro učitele 1. Intenzivní práce a posílení role třídního učitele v oblasti vztahů mezi dětmi ve třídě, navázání ţáků na sebe, zvýšené monitorování třídy a podpora i o přestávkách zvláště v 6.roč. (proto i omezení dozorů jinde ve škole). 2. Třídní učitele revidují TH ve směru strukturované TH s povinnými tématy. Pro TH lze vyuţít jiţ vypracované metodiky např. viz odyssea.cz. Vhodná témata: I. Poznáváme, dodrţujeme a určujeme základní pravidla, II. Poznáváme spoluţáky, III. Pečujeme o dobré vztahy, IV. Učíme se učit, V. Učíme se být v pohodě kaţdý sám sebou, VI. Tvořivě řešíme mezilidské situace, VII. Poznáváme svůj vztah k lidem, VIII. Učíme se zvládat svou agresivitu, IX. Poznáváme svou osobnost, X. Proţíváme, vyjadřujeme a zvládáme své emoce, 10

12 XI. Umíme se soustředit, XII. Učíme se obnovit a uvolnit své síly, XIII. Tvořivě řešíme praktické situace, XIV. Umíme druhému sdělit, co se nám v jeho chování líbí a nelíbí, XV. Pečujeme o sebe i o druhé, XVI. Řešíme problémy a přijímáme výzvy, XVII. Naplňujeme vlastní ideály, Učíme se otevřeně uplatňovat své názory, potřeby a práva, XIX. Přemýšlíme o hodnotách, XX. Zkoumáme ctnosti). Zbylé TH se snaţíme intenzivně vyuţívat komunitních kruhů, kde řešíme a sdílíme aktuální témata, pocity, potíţe. 3. Zvýšená pozornost a aktivní práce s dynamikou vztahů ve třídě vevšech hodinách např. reflexe dělení do skupin, při zachycení ostrakizace je nezbytné komunikovat s TU a na poradě, dále preferovat při dělení do skupin náhodný výběr rozpočítávat, neprohlubovat vydělení dítěte např. tím, ţe sedí samo či jinak, předat informaci o stavu i ŠPP, nenechat problém zrát. 4. Maximální senzitivita k poznámkám poniţujícího a šikanózního charakteru nikdy nepřecházet ani nepřehlíţet. Nejprve pojmenovat, vytvářet náhled a empatii upozorněním, pojmenováním jevu, vlastní reflexí. Podruhé pak poniţování vţdy řešit s TU. Při dalším opakování řešit i s ŠPP (pro ţáka povinný pohovor s VP či ŠP, ideálně za přítomnosti TU). 5. Třídní učitelé předávají informace o třídách na jednání ŠPP, v případě potíţí se třídou se jednání aktivně účastní. Na metodických setkáních reflektují vztahy ve třídě. 6. Metodická podpora ŠPP průběţně, dle potřeby (metodické materiály, školení a workshopy, individuální konzultace ad.). 7. Mezipředmětové bloky snaha propojovat jednotlivá témata v předmětech tak, aby ţáci vnímali souvislosti. Např. arteterapeutický blok vyuţití spolupráce ŠP a VV: v rámci posilování identity a integrity třídy je např. ve třídách výtvarně zpracovaná vlajka třídy, která byla vytvořena v rámci arteterapeutického bloku na adaptačním programu 6. tříd. pro žáky 1. Posílení prevence prvkem peer programu výcviková setkání s cílem zapojit aktivně ţáky do prevence a vytváření zdravých vztahů, zapojit je do přenosu informace a řešení prvních neţádoucích jevů. Vytipování ţáků ve spolupráci s TU, navázání spolupráce s TU. 2. Zpětná vazba pro ţáky, důraz na porozumění pravidlům přehodnocení a výraznější postihy v bodovém systému pro uvědomění závaţnosti jevů vedoucích k šikaně a ohroţení bezpečí, posílení smyslu a významu limitů. Zaměření se na smysl a fungování formálních 11

13 i neformálních pravidel (vyvěšená pravidla souţití ve třídách, které si třída sama stanovila, školní řád v animaci na webu školy, reflexe pravidel v soutěţi Extra třída). 3. Interaktivita řešení po prvním (méně váţném) incidentu rozhovor s TU, při opakování či prvním váţnějším incidentu i se členem ŠPP, TU a rodiči, dále pak jiţ vţdy ohlášení na OSPOD a jednání za jeho účasti. 4. Podpůrné skupiny pro ţáky, kteří potřebují rozvíjet své sociální dovednosti. Zváţení vytvoření podpůrné skupiny i pro ţáky s problémy v chování. 5. Aktivní absolvování konzultací s ŠP či u dalších institucí by mělo být vnímáno pozitivně i s účinky alternativního trestu či podmíněného odkladu sníţené známky z chování. Vyuţití explicitní smlouvy se ţákem a rodiči. pro rodiče 1. Zapojení do řešení případů, zveme na jednání se ţáky. 2. Komunikace navenek se školou i preventivně opět diskuzní dílny i na toto téma. 3. PR školy články na webu školy. Práce na odstranění negativní nálepky školy. pro další spolupracující subjekty 1. OSPOD intenzivní předávání informací. Pravidelné schůzky a komunikace, pozvánky i na některá ŠPP. Podpora dobré praxe. Zapojení do dílen pro rodiče. 2. Zapojení agresorů do resocializačních programů a ambulantní psychologické péče např. program Změnit směr, program Aristoteles při Ratolest Brno či SVP. Podmínit např. lepší hodnocení chování absolvováním programu. Vyšetřování šikany 1. Méně závaţné události vyšetřují, dokumentují a ošetřují TU samipo poradě s členem ŠPP. V případě potřeby či nejistoty si vyţádají jeho další podporu. 2. Závaţnější a opakované události vţdy řešit ve spolupráci se členem ŠPP. 3. Veškerá dokumentace se ukládá u ŘŠ. Je třeba precizně dodrţovat pravidla a postup vyšetřování. 12

14 Na naší škole probíhá prevence rizikového chování v souladu se směrnicemi rizikového chování, které jsou součástí jak organizačního řádu školy (školní řád), tak klasifikačního řádu (přesné stanovení postihů při porušování těchto směrnic) a dále preventivního programu naší školy.s těmito informacemi jsou seznámeni všichni učitelé a metodik prevence odpovídá za seznámení učitelů s preventivním programem, jeho správným pochopením a účastní se vyšetřování, které se týká rizikového chování v této oblasti. 13

15 Příloha 2: Deník třídního učitele Silné stránky třídy: (dle TU) Základní informace o třídě Slabé stránky třídy: (dle TU) Rizika: (dle TU) Ţáci s rizikem vyčlenění či na okraji: Prosociální, podpůrní ţáci: Ţáci v parlamentu peeři: 14

16 Silné stránky třídy: (dle ţáků) Hodnocení třídy ţáky třídnická hodina ze dne: Slabé stránky třídy: (dle ţáků) Rizika: (dle ţáků) Další poznámky: 15

17 Plán práce se třídou: Na čem je třeba pracovat: Cíl: Metody: 16

18 Konzultace třídního učitele se ţáky (zde vpisujte individuální intervence i prevenci s jednotlivými ţáky) Datum Jména ţáků Popis prevence/intervence 17

19 Třídnické hodiny Datum Téma Popis prevence/intervence 18

20 Konzultace třídního učitele s rodiči (zde vpisujte kontakt s rodiči) Datum Jména ţáků - rodičů Popis prevence/intervence 19

21 Příloha 3: Příklad tabulky prevence Tabulka č. 1: Tabulka prevence 1. stupně (stav k ). TŘÍDA Pravidla třídy Mapování třídního kolektivu, klima Návykové látky Jak si nenechat ublíţit Internet a jeho rizika Poniţování osobní důstojnosti 1.A 1.B 1.C průběţně 1.D 1.E 2.A 2.B 2.C 2.D 2.E 3.A 3.B 3.C 3.D A 4.B 4.C 5.A 5.B 5. C 5.D 20

22 Tabulka č. 2: Tabulka prevence 2. stupně (stav k ). TŘÍDA Pravidla třídy Mapování kolektivu, klima Návykové látky Jak si nenechat ublíţit Internet a jeho rizika Poniţování osobní důstojnost 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 2. 9., D 8.A 8.B 8.C 9.A B 9.C

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola RADNICE příspěvková organizace Sídliště 591 338 28 Radnice Zpracovala: Mgr. Jana

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ

Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha - východ Období: 2011-2012 Zpracovala: Lenka Konrádová, školní metodička prevence Realizátor: Základní

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz V Brně dne 1. února 2012 Školní preventivní strategie

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato ŠPS: Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Adresa a ředitelství

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Základní škola Ţatec, Komenského alej 749 www.komenacek.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Rodová Garant: ředitel školy Mgr. Zdeněk Srp Obsah Úvod Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. v oblasti sociálně patologických jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů Realizován pro: Základní škola Hlubočky Mariánské Údolí Termín realizace programu: školní rok 2012-2013, Škola: malotřídní, 1. stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2013/2014 Škola /název, adresa/: Koordinátor: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí Mgr. Pavlína Bobčíková 1. Charakteristika školy ZŠ a ZUŠ v Dolním Němčí je vesnickou školou

Více