Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 1 Školní rok:2013/14 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr. Boris Stodůlka Telefon na ředitele na ředitele Jméno školního metodika Mgr. Jana Hradečná prevence Telefon Specializační studium Ano Studuje Ne vzdělávání Ostravská univerzita Ostrava Jméno výchovného poradce Mgr. Marcela Pizurová Telefon Specializační studium Ano Studuje Ne vzdělávání Ostravská univerzita Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II.stupeň Celkem pedagogů na škole 21

2 2 Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétním dokumentem školy zaměřeným zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků školy. MPP je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován a písemné vyhodnocení účinnosti jeho realizace za školní rok je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. Cílem primární prevence je zabránit výskytu rizikového chování, nebo co nejvíce omezit škody působené jeho výskytem mezi žáky. Primární prevence rizikového chování se zaměřuje na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: a) agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie b) záškoláctví c) závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling d) rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů e) spektrum poruch příjmu potravy f) negativní působení sekt g) sexuální rizikové chování Primární prevence rizikového chování se snaží o rozpoznání a zajištění včasné intervence nebo krizové intervence zejména v případech: a) traumatických zážitků domácího násilí, šikanování, násilného chování, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání

3 3 b) ohrožování výchovy dítěte c) experimentování s návykovými látkami (legální a nelegální návykové látky) d) rizikových stravovacích návyků vedoucích k poruchám příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 1.1 Poloha školy ZŠ Krnov, Dvořákův okruh 2, p.o. je úplnou školou pro žáky 1. až 9.ročníku. Nachází se v historické budově, která oslavila již 100 let od svého založení. Jedná se o školu stojící v blízkosti centra města Krnova, naproti sídliště, přímo u hlavní silnice.. Většina žáků školy bydlí v okolí školy,jelikož se nachází hned u autobusové zastávky MHD, je škola snadno dostupná prostřednictvím MHD. Dojíždějí k nám také žáci především z Brantic, Krásných Louček, kteří. využívají dobrého autobusového spojení. Kolem školy je dostatek prostoru pro bezpečný pohyb dětí, nedávno zrekonstruovaný školní dvůr, školní hřiště a městský par k.plánovaná kapacita školy je 490,v současné době ji navštěvuje 328 žáků. 1.2 Vybavení školy K výuce má škola k dispozici 14 kmenových tříd. Některým předmětům slouží odborné učebny 2 učebny pro výuku informatiky, 1 učebna pro výuku fyziky a chemie, 1 učebna cizích jazyků, pracovna výtvarné výchovy, cvičná kuchyň, dílny.ke školní budově patří tělocvična s kvalitním povrchem, školní družina se nachází v budově školy ve 3 samostatných třídách. K občerstvení využívají žáci školního bufetu. Za příznivého počasí mají žáci možnost trávit velkou přestávku v prostoru školního dvora.. 2 ANALÝZA VÝCHOZÍ SITUACE Cílem analýzy situace je subjektivní pohled školy na aktuální realitu, ve které se nachází. 2.1 Vnitřní a vnější zdroje školy Charakteristika školy Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2 je situována v blízkosti centra města.. V posledních několika letech dochází k mírnému nárůstu počtu žáků, Většina žáků je české národnosti.

4 4 Všechny učebny školy jsou umístěny v hlavní budově, kde se nachází, specializované učebny 1. (učebny AJ, počítačová učebna) a všechny odborné učebny 2. stupně (fyzika, cvičná školní kuchyně), kmenové třídy 2. stupně a odborné učebna VV,, počítačové učebny, knihovna). Součástí školy je tělocvična, se školní budovou sousedí školní hřiště a školní dvůr. Pro realizaci preventivních a volnočasových aktivit jsou využívány nejčastěji učebny s interaktivními tabulemi, knihovna, tělocvična. Z hlediska výskytu rizikového chování žáků vnímáme jako riziková prostředí školy šatny, WC, stále ještě nevyhovující školní hřiště. V blízkosti školy je to pak prostor rampy, kde se obvykle scházejí kuřáci. Platný aktuální školní řád popisuje pravidla chování ve školním prostředí, včetně sankcí za jejich porušení. S jeho zněním jsou žáci seznamováni na začátku každého školního roku a rodiče podepisují Generální souhlas, jehož součástí je také seznámení s platným školním řádem a s činností školního poradenského pracoviště na škole ŠMP, preventivní tým a vedení školy Funkce školního metodika prevence není kumulovaná s funkcí výchovného poradce. Pedagogové, kteří zastávají tyto funkce, mají vlastní kabinet.. Porady širšího vedení školy, probíhají v ředitelně školy, probíhají zde výchovné komise či pohovory se zákonnými zástupci žáků. Školní preventivní tým je složen ze zástupců vedení školy, školního metodika prevence, výchovného poradce a speciálního pedagoga. Na řešení aktuálních problémů týkajících se výchovných či vzdělávacích potíží se dle potřeby účastní také třídní učitelé konkrétních žáků či další pedagogičtí pracovníci Vnitřní informační zdroje Mezi vnitřní informační zdroje týkající se prevence rizikového chování patří odebírání časopisu Prevence. Poradenství má také svůj oddíl na webových stránkách školy (www.zs1krnov.cz), zřízena je také schránka důvěry.ve sborovně i na chodbě školy jsou nástěnky pro informace preventivního charakteru. Důležité preventivní dokumenty školy i preventivní metodické materiály jsou průběžně umísťovány a aktualizovány ve složce Prevence na počítačovém serveru Kantor Vnější informační zdroje Metodickou pomoc při tvorbě a realizaci MPP škol získává především od oblastního metodika prevence Mgr. et Bc. Stanislava Tomana (PPP Bruntál), z internetových stránek, které jsou

5 5 informačními zdroji v oblasti primární prevence (viz příloha 1). Odborná pomoc v oblasti prevence rizikového chování je zajišťována sociální sítí organizací a odborných zařízení, na kterých se škola obrací v indikovaných případech (seznam organizací a zařízení, včetně kontaktů viz příloha 2). 2.2 Monitoring Užitečnými zdroji pro shromažďování informací z oblasti prevence rizikového chování jsou: a) žáci hlavní cílová skupina, na kterou jsou zaměřeny preventivní aktivity a tedy hlavní zdroj informací. b) zákonní zástupci žáků mají velký vliv na efektivitu preventivních aktivit ve škole, svou angažovaností mohou účinnost prevence výrazně posílit, naopak, pokud s cíli školy v oblasti prevence nesouhlasí, mohou ji ovlivňovat negativně. c) učitelé odpovídají za preventivní aktivity, zařazení preventivních témat do výuky. Monitorování jejich názorů na situaci ve škole a účinnost preventivních programů má zásadní význam. d) škola jako celek velký vliv na atmosféru ve škole mají také další pracovníci školy, naprosto klíčový je význam vedení školy. Monitoring jejich názorů je nezbytný (v případě vedení školy) nebo důležitý pro dokreslení celkového klimatu ve škole. Dalšími zdroji pro popis situace ve šškole v oblasti prevence rizikového chování žáků mohou být (důvěrné osobní údaje lze v rámci monitoringu využít obecně a nelze uvádět konkrétní data nebo informace o jednotlivých případech) : a) záznamy školního metodika prevence, výchovného poradce a speciálního pedagoga b) záznamy četnosti výskytu rizikového chování kniha Problémového chováí c) důvěrná sdělení na OSPOD, soud, popř. PČR d) zápisy z pohovorů a výchovných komisí 2.3 Analýza výchozí situace Mezi nejčastější rizikové projevy chování (dále jen RPCH) v minulém školním roce patřili: problémy ve vzájemných vztazích mezi spolužáky (nevhodné chování, agresivní formy chování, vulgarity) vulgarity vůči učitelům úmyslné poškozování školního majetku

6 6 počet omluvených hodin skryté záškoláctví 3 CÍLE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Na základě dlouhodobých a střednědobých cílů Školní preventivní strategie stanovuje MPP následující krátkodobé cíle: Zdůvodnění cíle: zajišťovat chod fungujícího preventivního týmu včas a kvalitně zpracovaný MPP na daný školní rok průběžné plnění cílů MPP dokumentace dokládající řešení aktuálně vzniklých závažných událostí z oblasti RPCH správně, rychle a efektivně fungující tým odborníků je jedním z pilířů účinné prevence RPCH a vytváří podmínky pro tvorbu a udržování pozitivního klimatu školy systematicky rozvíjet a udržovat pozitivní školní klima Zdůvodnění cíle: zvyšovat informovanost pedagogů v oblasti RPCH, zejména pak šikany a kyberšikany počet vzdělávacích programů na dané téma počet proškolených pedagogů Zvýšení kompetencí zefektivňuje práci pedagogických pracovníků a zkvalitňuje výchovné působení na žáky v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvýšit počet proškolených pedagogických pracovníků aktivně se podílejících na prevenci zařazovat problematiku RPCH do jednotlivých předmětů, věnovat se prevenci RPCH v rámci pravidelných třídnických hodin, zachycovat varovné signály možných RPCH; posilovat spolupráci se zákonnými zástupci žáků

7 7 Zdůvodnění cíle: počet preventivních témat zařazených v učivu jednotlivých předmětů počet zachycených varovných signálů - konzultace třídního učitele se ŠMP, písemně zaznamenaný pohovor se žákem, příp. se zákonnými zástupci žáka Včasné zachycení varovných signálů a řešení vzniku potenciální problémové situace v samotném začátku výrazně snižuje riziko vzniku závažnějšího problému zajistit pravidelnou a efektivní práci s třídními kolektivy, zlepšovat vztah žáků ke školnímu prostředí budovat návyky zdravého životního stylu, snižovat počet žáků experimentujících s návykovými látkami, snižovat počet případů šikany, násilí a nesnášenlivosti vést žáky ke zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovování si reálných životních cílů, poznávání sebe sama, zvládání stresů a dovednosti řešit problémy bez pomocí návykových látek rozšiřovat možnosti trávení volného času, pravidelně poskytovat co nejvíce možných informací i volnočasových aktivitách v rámci školy i města Zdůvodnění cíle: vybírat a zajišťovat vhodné programy s tématikou prevence RPCH počet programů nespecifické primární prevence počet programů specifické primární prevence počet organizací, se kterými škola na prevenci RPCH spolupracuje Spolupráce s institucemi zabývajícími se primární prevencí RPCH obohacuje vlastní preventivní aktivity školy vnáší nové prvky, pohledy a zkušenosti pro všechny zúčastněné. Některá témata prevence jsou žáky lépe vnímána, pokud jsou podávána přímo odborníky na danou problematiku např. téma trestní odpovědnosti, domácího násilí atd. v podání příslušníků Policie ČR apod. snažit se rizikovým projevům chování předcházet, zvýšit informovanost (učitelů i žáků) v oblasti sociální patologie a trestně právní odpovědnosti Zdůvodnění důsledně sledovat absenci žáků přehled omluvené a neomluvené absence žáků počet písemně zaznamenaných pohovorů se zákonnými zástupci problémových žáků zápisy z výchovných komisí svolaných k řešení daného problému Pravidelné vyhodnocování absence žáků během školního roku předchází

8 8 cíle: vzniku tzv. skryté absence podporované rodinou = vysoký počet pochybně zdůvodnitelných omluvených hodin. Pohovor se zákonnými zástupci (s písemným záznamem a podpisy zúčastněných stran) je často prevencí vzniku závažnějšího problému a nutnosti oznámení situace na OSPODAR, současně může pomoci rozvoji dalších problémů souvisejících s vysokou absencí špatný školní prospěch, problémy v kolektivu spolužáků, záškoláctví, ) systematicky rozvíjet a udržovat pozitivní školní klima zajistit pravidelnou a efektivní práci s třídními kolektivy, zlepšovat vztah žáků ke školnímu prostředí soustavně prohlubovat a udržovat komunikaci a spolupráci s rodiči, podporovat zájem rodičů o dění ve škole Zdůvodnění cíle: podporovat zapojení žáků do života školy počet zástupců žáků ve školním parlamentu počet žáků účastnících se školních soutěží, olympiád počet akcí školy organizovaných samotnými žáky počet žáků podílejících se na organizaci školních akcí a zapojení žáků do školních akcí pořádek ve školních prostorách a třídění odpadu Posilování pozitivního vztahu žáků ke školnímu pracovnímu prostředí, pocitu sounáležitosti se školou, aktivní účasti na životě školy a pocitu spoluzodpovědnosti za budování pozitivního školního klimatu a dobrého jména školy přispívá k minimalizaci výskytu RPCH. systematicky rozvíjet a udržovat pozitivní školní klima (atmosféra důvěry, vzájemného respektu mezi všemi zúčastněnými, fungující komunikace) zajistit pravidelnou a efektivní práci s třídními kolektivy, zlepšovat vztah žáků ke školnímu prostředí podporovat zapojení žáků do života školy počet zástupců žáků ve školním parlamentu počet žáků účastnících se školních soutěží, olympiád počet akcí školy organizovaných samotnými žáky počet žáků podílejících se na organizaci školních akcí a zapojení žáků do školních akcí

9 9 Zdůvodnění cíle: pořádek ve školních prostorách a třídění odpadu Posilování pozitivního vztahu žáků ke školnímu pracovnímu prostředí, pocitu sounáležitosti se školou, aktivní účasti na životě školy a pocitu spoluzodpovědnosti za budování pozitivního školního klimatu a dobrého jména školy přispívá k minimalizaci výskytu RPCH. systematicky rozvíjet a udržovat pozitivní školní klima (atmosféra důvěry, vzájemného respektu mezi všemi zúčastněnými, fungující komunikace) zajistit pravidelnou a efektivní práci s třídními kolektivy, zlepšovat vztah žáků ke školnímu prostředí 4 ORGANIZACE A ODBORNÁ ZAŘÍZENÍ, SE KTERÝMI ŠKOLA V RÁMCI PREVENCE RPCH SPOLUPRACUJE Škola pravidelně a úspěšně spolupracuje s následujícími organizacemi a odbornými zařízeními: Pedagogicko psychologická poradna Bruntál, příspěvková organizace Středisko výchovné péče Krnov Speciálně pedagogické centrum Bruntál, Policie ČR Městský úřad Krnov Oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny, kurátoři pro mládež Městský úřad Krnov Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Městský úřad Krnov Manažer prevence kriminality Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace Kontakty: Pedagogicko-psychologická poradna Krnovská 9, Bruntál tel.: (oblastní metodik prevence) Středisko výchovné péče Náměstí Míru 13, Krnov tel.: Policie ČR

10 1 Obvodní oddělení Krnov Albrechtická 1, Krnov MěÚ Krnov Odbor sociální Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a rodiny - OD Vodní 1, Krnov vedoucí oddělení OD: Bc. Jiřina Kolářová Telefon: , Kancelář: podlaží Provádění činnosti: vedení oddělení, náhradní rodinná výchova referent OD: Bc. Iveta Jančíková Telefon: Kancelář: podlaží Provádění činnosti: kurátor pro mládež referent OD: Bc. Michal Zuzaník DiS. Telefon: mobil: Kancelář: podlaží Provádění činnosti: kurátor pro mládež Manažer prevence kriminality Ing. Otakar Válek Hlavní náměstí 1, Krnov tel.: mobil: Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Mgr. et Bc. Hana Vlčková předsedkyně komise Středisko volného času Méďa, Krnov, Dobrovského 16, příspěvková organizace

11 1 Dobrovského 16, Krnov, tel.: , Organizace a odborná zařízení, se který 5. SPECIFICKÁ PREVENCE Ročník 1. Motýl Adaptační pobyt pro žáky 1. tříd Mgr. Kurtišová, Mgr. Derková Termín Říjen 2013 Ročník 2 Cesta do školy Zásady bezpečného pohybu v silničním provozu Termín Říjen 2013 Mgr. Fučíková, Mgr. Krygelová Ročník 3 Tolerance k odlišnostem Během výuky v průběhu celého školního roku se vedou žáci k přijímání odlišností všeho druhu Termín Září 2013 říjen 2014 Mgr. Holubová, Mgr. Kopecká Ročník 4 Dopravní výchova Výuka pravidel silničního provozu na dopravním hřišti znalosti pravidel Termín Září duben 2014 Mgr. Gajdošová Šikana Během výuky se zaměřují vyučující na dodržování pravidel slušného chování, vyzdvihují význam přátelství, třídního kolektivu, zdravých vztahů Termín Září 2013 červen 2014

12 1 Mgr. Fajkusová, Mgr. Mecová Ročník 5. Drogy a kouření Beseda a prezentace informující o nebezpečí hrozících při kouření, nebezpečí drog Stručná charakteristika Žáciy s hlavními riziky a důsledky programu Termín Leden 2014 Mgr. Hradečná + OPEN HOUSE Ročník 6 Šikana Beseda s preventisty Městské policie Krnov Stručná charakteristika Formou řízeného rozhovoru a prezentace seznamují žáky s problematikou násilí ve školním i jiném prostředí Termín Listopad 2013 Mgr. Hradečná + preventisté MP Krnov Ročník 7 Stručná charakteristika Termín Poskytování první pomoci Výukový Žáci jsou seznamováni se zásadami poskytování první pomoci Únor Mgr. Janková Ročník 8 Facebook a jeho pravá tvář Beseda s odborníkem v této oblasti o bezpečné internetové komunikaci,používání internetu Termín Březen 2014 Ing. Vladislav Motyka, sdružení ACET Kyberšikana Beseda s odborníkem o nebezpečích, rizicích a

13 1 důsledcích nesprávného používání PC Termín Duben 2014 Ing. Motyka, sdružení ACET Základy sebeobrany Dívky jsou seznamovány se základními prvky sebeobrany Termín Listopad prosinec 2013 Mgr. Hradečná + instruktoři Zásady intimní hygieny, prevence AIDS Dívky jsou seznamovány se zásadami intimní hygieny, používáním antikoncepce Termín Květen 2014 Gynekologická sestra Ročník 9 Trestní odpovědnost Beseda s policisty ČR, kdy jsou žáci seznamování s termíny přestupek, trestný čin, trest,instituce právní ochrany - Termín Únor 2014 PČR Domácí násilí Žáci besedují s příslušníky PČR o tom co je a není domácí násilí, Termín Duben 2014 PČR Vypracovala: Mgr. Jana Hradečná Září 2013

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 1 Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 okres Bruntál, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence 2 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 24. SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Č.j.: ZŠKL 589/2010 Vypracoval: Mgr. Jana Glombová,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2011/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato ŠPS: Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Adresa a ředitelství

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Číslo jednací: Spisový znak: Skartační znak: Vypracovala: Schválil: PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŘŠ 11/2011 A. 1. A. 5. Pedagogická

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Oblasti rizikového chování ve škole 3. Organizace a

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015. ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Minimální preventivní program (MPP) pro školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Osnova: 1. Základní údaje o škole 2. Současný stav problematiky, charakteristika školy 3. Cíle MPP 4. Metody

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 Základní škola Údlice, okres Chomutov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 prevence sociálně patologických jevů Zpracovala: Schválil:. Mgr. Margita Puchingerová metodik primární prevence...

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 1 č.j. 21291/2010-28 Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více