Primární prevence rizikových forem chování a sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Primární prevence rizikových forem chování a sociálně patologických jevů u dětí a mládeže"

Transkript

1 Primární prevence rizikových forem chování a sociálně patologických jevů u dětí a mládeže PaedDr. Jiří Pilař Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1

2 V oblasti PROTIDROGOVÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE bylo MŠMT usnesením vlády č. 549/2003, o posílení národní protidrogové politiky, pověřeno koordinací primární protidrogové prevence na meziresortní úrovni. Důvody: - cílová skupina v rámci primární prevence je především školní populací - celková délka působení školního prostředí na děti je ve srovnání s dalšími faktory nejdelší - školní vzdělávání má významný vliv na formování osobnosti mladých lidí 2

3 Zásady primární prevence ve školství Rizikové formy chování - v jeho důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu zdravotních, sociálních a výchovných rizik pro jedince nebo společnost Sociálně patologické jevy chování,které ve svých důsledcích ohrožuje nejen jedince, ale jeho bezprostřední i širší okolí a mívá negativní dopad na celou společnost či její část Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít rizikovým formám chování a následkům spojeným často se sociálně patologickými jevy, případně jejich dopad minimalizovat a zamezit jejich šíření. 3

4 Zásady primární prevence ve školství Nespecifickou primární prevencí se rozumí volnočasové aktivity, které tvoří nedílnou součást obecné primární prevence a jejímž obsahem jsou všechny metody a přístupy umožňující rozvoj harmonické osobnosti, včetně možnosti rozvíjení nadání, zájmů a pohybových a sportovních aktivit. Programy nespecifické prevence (např. různé volnočasové aktivity) by byly i v případě, že by neexistovaly sociálně patologické jevy 4

5 Zásady primární prevence ve školství Specifická primární prevence tj. systém aktivit a služeb jedincům, u nichž lze v případě jejich absence předpokládat další negativní vývoj. podpůrné programy pro rizikové skupiny, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jako prevence před exkluzí. Součástí systému jsou Standardy primární prevence, od jejichž naplňování při preventivních aktivitách se očekává dodržení potřebné úrovně a kvality daných aktivit 5

6 Zásady primární prevence ve školství Programy nesmí být založené na odstrašování a represi Jasná pravidla o drogách ve škole a důsledky pro provinilce Významným úkolem je snížení prevalence a tedy nárůstu nových uživatelů Členské státy Evropské unie mají za úkol podporovat školní prevenci a zařazovat ji do školních osnov 6

7 Dekriminalizace x legalizace držení drog V celé Evropě se rozlišují drogy na legální a nelegální V některých zemích se rozlišuje mezi různou mírou rizika některých drog (konopí x opiáty, kokain) Holandsko, Velká Británie V řadě zemi Evropy se spěje k dekriminalizaci držení drog (např. konopí) pro vlastní potřebu, ale s dopadem např. na řidičské oprávnění, držení zbraně, pokuty, apod.) V žádné zemi Evropy nedošlo k legalizaci držení drog (tedy regulaci nákupu, držení a prodeje státem) 7

8 Základní cíle strategie výchova ke zdravému životnímu stylu rozvoj a podpora sociálních kompetencí zkvalitněním koordinace a kontroly specifické primární prevence napříč resorty dosáhnout vyšší kvality a efektivity prováděných programů 8

9 9

10 Komunikační struktura a hlavní subjekty systému prevence ve školství MŠMT odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy Krajský školský koordinátor prevence Pracovník krajského úřadu nejednotné zařazení v různých odborech Středisko výchovné péče - ambulantní služby - celodenní služby -intenátní služby Diagnostický ústav - dětský - pro mládež Oblastní metodik prevence Pracovník školského poradenského zařízení Dětský domov Dětský domov se školou Výchovný ústav Školní metodik prevence Proškolený učitel školy 10

11 Cílové skupiny specifické primární prevence Specifické cílové skupiny Prevence založená ve společnosti předpokládá řadu spolupracujících složek. Vedle rodiny, škol a školských zařízení je třeba sladěných a propojených opatření v oblasti sociálně právní ochrany dětí, zdravotnických zařízení, místní samosprávy, nestátních neziskových organizací, poradenských institucí ve školství, duchovních sdružení, policie, kulturních středisek, zájmových organizací, podnikatelských subjektů apod. 11

12 Cílové skupiny specifické primární prevence Děti a mládež Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům schopné dělat samostatná ( a pokud možno správná) rozhodnutí přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek. 12

13 Cílové skupiny specifické Pedagogičtí pracovníci primární prevence Zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům vyžaduje systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních. Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, odborně erudovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. 13

14 RIZIKOVÉ FAKTORY na úrovni jedince podléhání tlakům okolí, spolužáků, party odlišnost poruchy chování /potíže v oblasti sebeovládání, rozhodování, zvládání konfliktů/ nízká nebo nepřiměřená asertivita nízká výkonnost /potíže s učením/ slabé sociální dovednosti /problémy v komunikaci s dospělými, vrstevníky i s mladšími/ handicap chronická traumatizace neadekvátní sociální vazby pro-drogové postoje problémy s rozpoznáváním následků určitého jednání 14 nízká schopnost zvládat úzkost a stres

15 RIZIKOVÉ FAKTORY na úrovni školy Nejasná pravidla přístupu k žákům Neefektivní způsoby komunikace v rámci školy (zákazy, příkazy, malý prostor pro diskusi) Konflikty v týmu pracovníků (skryté či manifestní) Rozdílné názory na řešení výchovných situací Zatajování skutečností (v naší škole nic takového není, my už to máme za sebou, ) Dlouhodobé neřešení výchovných situací Nepřátelská atmosféra vůči dětem Aktivity zaměřené především na výkon žáků Ignorování práce s neúspěchem, absence kvalitního školního poradenství Neefektivní programy 15

16 Hodnocení dosavadního stavu Negativa: Problémy z podceňování až nezájmu o prevenci na většině úrovní státní správy a samosprávy Špatné podmínky práce ve školách formální přístup mnoha ředitelů Nedostatečná motivace pedagogů ke změně sociálního klimatu školy Školní metodik prevence nemá prostor pro práci nedostatek času, nesystémovost, formalismus Podceňování úrovně vzdělávání preventistů Problematické financování nekvalitních aktivit!!! obecné podceňování prevence!!! 16

17 Výdaje krajů na primární prevenci 2007 (Kč/počet obyvatel) PHA MSL VYS JIM STČ UL KV LIB PLZ HK OL ZL PU Česko 17

18 Výdaje krajů na prevenci (v mil. Kč) Srovnání PHA SČ JM LB UL JČ M S VY KH PL OL PU ZL KV Česko 18

19 50 Výdaje územních rozpočtů (kraje + obce) na primární prevenci 2007 Kč / počet obyvatel PHA MSL StČ UL JM VYS PLZ LIB JČ HK OL ZL PU KV Česko 19

20 Výdaje na primární prevenci 2007 Stát / kraj / obce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PHA STČ JIHČ PLZ KVK ÚLK LIB KHK PUK VYS JHM OLK ZLK MSK 20

21 Výdaje územních rozpočtů (kraje + obce) na protidrogovou prevenci dle typu služeb v roce 2007 (v tis. Kč) Rozpočty krajů Rozpočty obcí CELKEM Primární prevence Harm Reduction Léčba Následná péče Koordinace nezařazeno 21

22 Nejčastější problémy školních metodiků prevence v krajích (dle jejich výpovědí) Nesnížený úvazek, není čas Chybí podpora vedení škol, formální přístup, podcenění Kumulace funkcí mp a vp Platové podmínky Nedostatečné materiální zázemí Požadavek na 250 hod DVPP zpětně Chybí podpora kolegů Není systém vzdělávání Málo peněz na projekty Absence metodických textů Nemotivovanost Fluktuace ve funkcích Absence supervize 22

23 Co je školní program prevence rizikového chování? Školní program prevence rizikového chování zahrnuje komplexní a celistvou škálu přístupů, filosofických přístupů, dlouhodobých cílů, akcí a aktivit spojených s prevencí rizikového chování a sociálně patologických jevů 23

24 Rámec školního programu prevence rizikového chování OBSAH: Filosofická východiska a přístupy AKTIVITY: Vzdělávací aktivity Extrakurikulární aktivity (aktivity mimo rámec školních osnov) STRATEGIE / POLITIKA Nařízení legislativní a nelegislativní povahy Angažmá politiků na centrální, krajské i municipální úrovni 24

25 Hodnocení dosavadního stavu Ke stanovení priorit prevence ve školách je třeba: mít informace o tom, jakou podobu má konzumace návykových látek mezi mladými lidmi, jaké kriminogenní faktory převažují, informace o prevalenci sociální patologie (tedy o tom, jaký typ návykové látky či jaké další formy sociální patologie se vyskytují, v jakém věku a v jaké četnosti), se dají využít k tomu, aby se preventivní snahy mohly zaměřit na specifické věkové skupiny a specifické problémy. Problematika sociálně patologických jevů je rozsáhlá, jednotlivé jevy mají v mnoha případech vzájemné vazby. Jejich prevence vyžaduje systémový přístup, komplexnost, včasnost, vytrvalost, důslednost a pružnost. 25

26 Hodnocení dosavadního stavu Nutno zajistit: změnu postoje krajů a obcí, ale i některých ústředních orgánů k prevenci odpovídající podmínky pro práci školních metodiků prevence kvalitní akreditované programy DVPP pro pedagogy dostatek financí na vzdělávání metodiků zavedení do praxe základních škol systém celodenní péče o děti s pestrou nabídkou volnočasových aktivit, legislativní zakotvení prevence její vymahatelnost 26

27 Okruhy primární prevence ve školství Prevence v působnosti resortu školství, zahrnuje především aktivity v oblastech : násilí a šikanování, záškoláctví, kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování, ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu, užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek, virtuálních drog a patologického hráčství (gambling), diváckého násilí. komerčního sexuálního zneužívání dětí, syndromu týraných a zneužívaných dětí sekt a sociálně patologických náboženských hnutí. 27

28 Záškoláctví Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví (březen, 2002) Dobu a způsob uvolnění žáka ze školního vyučování stanoví školní řád. V případě podezření z nevěrohodnosti omluvenky, se může ředitel školy obrátit na zákonného zástupce nezletilého žáka, nebo požádat o spolupráci věcně příslušný správní orgán. Na prevenci záškoláctví se podílí třídní učitel, výchovný poradce a školní metodik prevence ve spolupráci s ostatními učiteli a zákonnými zástupci žáka. Nepřítomnost ve škole omlouvá u nezletilého žáka zákonný zástupce žáka 28

29 Záškoláctví V individuálně stanovených případech (především při časté nepřítomnosti žáka nasvědčující zanedbávání školní docházky) může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře Školy a zdravotnická zařízení, tedy i praktičtí lékaři pro děti a dorost, jsou v souladu s 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinni oznamovat OSPOD skutečnosti, že se patrně jedná o děti, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje (které vedou zahálčivý nebo nemravný život především v tom, že zanedbávají školní docházku; o děti, jejichž rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo tato práva nevykonávají či jich zneužívají apod.). 29

30 Záškoláctví Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem řeší třídní učitel formou pohovoru Neomluvenou nepřítomnost nad 10 vyučovacích hodin řeší ředitel školy školní výchovnou komisi, za účasti: ředitel školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy, oznámení školy sociálnímu odboru = pozastavení sociálních dávek Neomluvenou nepřítomnost žáka přes 25 hodin řeší ředitel školy oznámením o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku, pokud již byli zákonní zástupci pravomocným rozhodnutím správního orgánu postiženi pro přestupek, je třeba postoupit v pořadí již druhé hlášení o zanedbání školní docházky Policii ČR, - trestní oznámení pro podezření 30 spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže

31 Šikana Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (prosinec, 2008) Cílem pokynu je upozornit na závažnost šikanování, poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace o jeho projevech a napomoci hledat řešení. Slovo šikana pochází z francouzského slova chicane, což znamená zlomyslné obtěžování, týrání, sužování a pronásledování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje: bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka 31 v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.

32 Šikana Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, vzbuzení důvodné obavy, poškození cizí věci, znásilnění, kuplířství a pod. Učiteli nebo vychovateli, jemuž bude znám případ šikanování a nepřijme žádné opatření, hrozí trestní postih pro neoznámení, případně nepřekažení trestného činu Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví. 32

33 Šikana Projevy šikanování - verbální přímé a nepřímé, - fyzické přímé a nepřímé, - aktivní a pasivní. Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti Školy a školská zařízení v prevenci šikanování - pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka, - respekt k individualitě každého jedince, - etické jednání (humanita, tolerance), - jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince 33

34 Metody řešení šikanování Pro vyšetřování šikany lze doporučit strategii prováděnou v těchto pěti krocích: Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s obětmi. Nalezení vhodných svědků. Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů). Zajištění ochrany obětem. Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi. Spolupráce školy s rodiči Při podezření na šikanování žáka je nezbytná spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Nelze však předpokládat, že rodiče budou vždy hodnotit situaci objektivně, proto se doporučuje upozornit je na to, aby si všímali možných příznaků šikany a nabídnout jim pomoc. Pokud se rodiče setkají s příznaky šikanování, měli by se poradit s třídním učitelem, školním metodikem prevence, ředitelem školy, popř. psychologem, etopedem nebo jiným specialistou. 34

35 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu byla poprvé formulována v závěrech II. Světového kongresu proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí v Jokohamě prosince 2001 Nechat se dítětem poučit o službách, které používá, a ujistit se o jejich obsahu. Nikdy svému dítěti nedovolit setkání o samotě s někým, s kým se seznámil na internetu, bez přítomnosti rodičů. Nutno se zajímat o internetové kamarády svých dětí Základem při komunikaci rodiče s dítětem je otevřenost. Při nepříjemných zkušenostech dítěte s děsivým obsahem nebo nepříjemným člověkem není řešením trestat dítě nebo mu dokonce bránit používat internet, ale poradit mu, jak se v budoucnu nepříjemným zkušenostem vyhnout. 35

36 Vzdělávání Cíle specifické primární prevence Vytvoření a zavedení do praxe systému akreditací vzdělávání v oblasti primární prevence a sjednocení parametrů udílení těchto akreditací Revize systému kontroly kvality vzdělávacích programů zaměřených na oblast primární prevence Zavedení do praxe specializačního studia školních metodiků prevence; specializační studium bude organizováno ve smyslu návrhu vyhlášky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků jako studium k výkonu specializovaných činností Zavedení do praxe systému vzdělávání v oblasti posilování právního vědomí v problematice prevence sociálně 36 patologických jevů

37 Cíle specifické primární prevence Provázanost systému resortu školství se systémy ostatních věcně příslušných resortů Jednotný systém koordinace činností v oblasti primární prevence na horizontální i vertikální úrovni preventivní činnosti přímo řízených organizací MŠMT a preventivních strategií na úrovni krajů Efektivní spolupráce na mezinárodní úrovni v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže Funkční informační systém pro realizaci preventivního působení Funkční systém vzdělávání školních a metodiků a krajských koordinátorů prevence Efektivní systém akreditací vzdělávacích programů v oblasti primární prevence 37 Vícezdrojové a víceleté financování projektů primární prevence

38 Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek (Standardy primární prevence) Stěžejním materiálem očekávání zvýšení potřebné úrovně, kvality a forem indikovaných aktivit specifikovaných pro konkrétní, specifické skupiny dětí Schváleny Radou vlády KPP 9/2005 Zásadní záměr» formulování základních požadavků jak, kdo a za jakých podmínek programy realizuje» závazná kritéria kvality» nástroj pro posuzování kvalitních a nekvalitních programů 38

39 Standardy primární prevence Speciální požadavky na programy: Programy specifické primární prevence poskytované v rámci školní docházky (zasazení do systému, cíle, cílová skupina, obsah služeb, odborné zajištění, supervize, apod.) Programy specifické prevence poskytované mimo rámec školní docházky (zasazení do systému, cíle, ) Programy včasné intervence (dtto) Vzdělávací programy v oblasti specifické primární prevence (cíle programu, obsah, cílová skupina, návazné programy, personální zabezpečení, supervize, apod.) Ediční činnost v oblasti primární prevence 39

40 Standardy primární prevence Realizátor: Institut pedagogicko psychologického poradenství (IPPP), p.ř.o. MŠMT příprava vzdělávacího programu pro auditory (certifikátory) programů primární prevence Vzdělávání auditorů (certifikátorů) do prosince 2006 dva běhy (asi 50 auditorů) Poskytovatel preventivních aktivit požádá o místní šetření Nezávislý tým proškolených certifikátorů šetření provede Výstupem:- doporučení udělení certifikátu - doporučení s podmínkou - nedoporučení udělení certifikátu Na certifikačním řízení se budou podílet kraje 40

41 Sekundární prevence Střediska výchovné péče resort školství K (kontaktní) Centra resort práce a sociálních věcí Ambulantní zařízení pro závislosti - resort zdravotnictví 41

42 Středisko výchovné péče Jsou součástmi vybraných diagnostických ústavů a výchovných ústavů Jejich činnost je definovaná dle 16 až 17 zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních Účelem střediska je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování Pracují převážně na úrovni prevence sekundární Podmínkou přijetí je svobodné rozhodnutí dítěte a jeho zákonných zástupců Pracoviště ambulantní - celodenní (stacionární) - lůžková (internátní) Pracuje se převážně s celou rodinou, na úpravě konstelace v ní 42

43 Středisko výchovné péče Nabízí a poskytuje všestranně preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc dětem a mládeži s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem a mládeži propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti Poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v oblasti výchovy a vzdělávání žáků s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji Spolupracuje na zpracování plánů aktivit prevence sociálně patologických jevů a drogových závislostí na území své působnosti Zpracovává odborné podklady na vyžádání soudů, policie a OSPOD pro jejich rozhodnutí, vč. ústavní výchovy Spolupracuje s probační a mediační službou 43

44 Demografický vývoj školní populace v ČR (v letech ) Počet všech žáků v MŠ, ZŠ a SŠ v ČR v letech Počet žáků / / / / / /06 Školní rok Počet žáků 44

45 Klienti využívající služeb SVP letech Vývoj počtu klientů SVP v letech Počet klientů / / / / / /06 Školní rok Počet klientů SVP 45

46 Důvody, které vedly k vyhledání služeb SVP P o č e t k l i e n t ů Hlavní důvody pro příchod klienta do SVP z časového hlediska v letech / / / / / /06 Rodinné problémy Zneužívání návykových látek Asociální, kriminální chování Š k o l n í r o k Š kolní problémy Osobnostní problémy 46

47 Změny v hlavních příčinách vyhledání služeb SVP Proměny hlavních důvodů vedoucích k přijetí klienta do SVP v letech Počet klientů / / / / / /06 Školní rok Zneužívání návykových látek Asociální chování, delikvence 47

48 Poměr mezi počtem klientů a klientů s doporučenou ústavní péčí Vývoj počtu všech klientů SVP a počtu klientů, kterým byla doporučena ústavní výchova Počet klientů / / / / / /06 Školní rok Celkový počet klietnů v S VP Podíl klientů doporučených k ústavní výchově 48

49 Klienti SVP, kterým byla doporučena ústavní výchova Vývoj podílu klientů SVP, kterým byla doporučena ústavní výchova P o d í l k l i e n t ů 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2,7% 1,8% 2,2% 1,6% 1,5% 1,8% 2000/ / / / / /06 Š k o l n í r o k Podíl klientů SVP, kterým byla doporučena ústavní výchova 49

50 Sekundární a terciární prevence ve školství Diagnostické ústavy (DDÚ, DÚM) 14 zařízení - kapacita 530 průměr 38 dětí /1 DÚ Dětské domovy (DD) 150 zařízení kapacita 5310 průměr 35 dětí /1 DD Dětské domovy se školou (DDŠ) 29 zařízení kapacita 1030 průměr 35 dětí /1 DDŠ Výchovné ústavy (VÚ) 34 zařízení kapacita 1426 průměr 42 dětí / 1 VÚ C E L K E M 225 zařízení o kapacitě 8237 dětí průměr 37 dětí /1 zařízení 50

51 Počet zjištěných trestných činů v krajích ČR Pha SČ MSL ÚS JM JČ PLZ LIB OL HK PU ZL KV VYS 51

52 Děkuji vám za pozornost a nám všem v prevenci přeji zájem vlivných osob nejen v dobách předvolebních kampaní a politických půtek PaedDr. Jiří Pilař Poradce primátora hlavního města Prahy tel.:

EX/2/2007/12 NÁRODNÁ SPOLOČNOSŤPRE PREVENCIU KRIMINALITY, Dist.: limitovaná TRESTNÉ PRÁVO A SÚDNICTVO 20. január 2007 EXPERTNÁ SKUPINA

EX/2/2007/12 NÁRODNÁ SPOLOČNOSŤPRE PREVENCIU KRIMINALITY, Dist.: limitovaná TRESTNÉ PRÁVO A SÚDNICTVO 20. január 2007 EXPERTNÁ SKUPINA N Národná EX/2/2007/12 NÁRODNÁ SPOLOČNOSŤPRE PREVENCIU KRIMINALITY, Dist.: limitovaná TRESTNÉ PRÁVO A SÚDNICTVO 20. január 2007 S Spoločnosť EXPERTNÁ SKUPINA Expertná skupina pre odbornú a organizačnú

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 1 č.j. 21291/2010-28 Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 1 Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) Na období šk. roku 2013/14,2014/15.2015/16 Strana 1. Současný stav problematiky 2 2. Personální zajištění prevence 6 3. Potřebnost projektu 7 4. Cíle projektu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

Šikana a rizikové chování dětí a žáků

Šikana a rizikové chování dětí a žáků Šikana a rizikové chování dětí a žáků (vybrané části právních předpisů, informace a kontakty vztahující se k problematice šikany a rizikového chování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Více

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7

Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 Minimální preventivní program Základní školy T. G. Masaryka Praha 7 1. Cíle minimálního preventivního programu 1.1. Stanovení cílů minimálního preventivního programu školy Stanovení cílů je prvním krokem

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE STÁTNÍ SPRÁVA PRIMÁRNÍ PREVENCE V KONTEXTU TVORBY KURIKULA

PRIMÁRNÍ PREVENCE STÁTNÍ SPRÁVA PRIMÁRNÍ PREVENCE V KONTEXTU TVORBY KURIKULA PRIMÁRNÍ PREVENCE STÁTNÍ SPRÁVA PRIMÁRNÍ PREVENCE V KONTEXTU TVORBY KURIKULA Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2011/2012 V Opavě dne 8. 9. 2011 Schvaluji: PaedDr. Josef Gabrhel ředitel školy Zpracoval: Ing. Miloš Cibulec 1 Obsah Minimální preventivní program...1 Obsah...2 Úvod...3

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více