PRIMÁRNI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U ŽÁKŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRIMÁRNI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U ŽÁKŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM"

Transkript

1 Stati a zprávy z výzkumu PRIMÁRNI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ U ŽÁKŮ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Tereza Skákalová, Martin Kaliba, Martin Slovák, Markéta Novotná Anotace: Příspěvek prezentuje výsledky výzkumného šetření, které bylo provedeno v roce 2011 s cílem přispět ke zvýšení efektivity procesu primární prevence vybraných sociálně patologických jevů u žáků se sluchovým postižením na školách pro sluchově postižené. Klíčová slova: sluchová vada, žák se sluchovým postižením, primární prevence, kyberšikana, pohlavně přenosné choroby, drogy, trestní odpovědnost. Uvedení do problematiky S nárůstem výskytu prakticky všech forem sociálně patologického chování v současné době nachází primární prevence takového chování stále větší důležitost. Realizace primární prevence rizikových projevů chování je důležitou součástí edukace prakticky všech věkových skupin, větší důraz je však tradičné kladen na děti a mládež. Zcela specifickou skupinou jsou pak jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami. Rizikovou skupinou jsou zvláště osoby se sluchovým postižením, protože u nich sluchová vada primárně způsobuje značný komunikační a informační deficit a dále je omezuje v náhodném učení přirozeným sociálním situacím. Protože tyto faktory jsou velmi významné pro pochopení dané problematiky, budou níže podrobněji vysvětleny. Sluch umožňuje příjem zvukových informací z okolního prostředí, které jsou důležité nejen pro rozvoj sociálních kontaktů, ale usnadňují i prostorovou orientaci, vnímání polohy a pohybů vlastního těla a v neposlední řadě vnímání zvuků varovných. Sluchové vnímání tak představuje jeden z nejdůležitějších informačních kanálů člověka. Sluch má velký význam pro náhodné, nezáměrné učení. Díky náhodnému odposlouchání" určitých situací získává člověk důležité aktuální informace, vysvětlení některých prvků okolního dění a také životní zkušenosti, které může dále využít a být díky nim připraven na obdobnou situaci. Toto náhodné učení je také přirozeným způsobem učení mluveného jazyka. 175

2 Redakce časopisu Speciální pedagogika informuje autory O FORMÁTOVÁNÍ DODANÝCH PODKLADŮ Časopis Speciální pedagogika přijímá k publikování stati, výzkumná sdělení, přehledové studie, diskusní příspěvky, informace z praxe, zprávy a recenze. Základním požadavkem na tyto texty je původnost. Text je potřeba opatřit anotací, klíčovými slovy, souhrnem v češtině v rozsahu 1 normostrany, který dává redakce sama přeložit do angličtiny, přehledem literatury citované podle normy ISO 690, případně poznámkovým aparátem (netýká se diskuse, zpráv a recenzí). Texty posuzují vždy dva recenzenti, recenzní řízení je anonymní. Bližší pokyny k citacím uvádějí Pravidla pro bibliografické citace - aktualizace říjen 2008, která najdete na v rubrice Rychlé odkazy, Knihovna a podrubrice Informační vzdělávání. Rozsah příspěvků je limitován následovně (včetně bibliografie): stati a výzkumná sdělení 15 normostran (tj B), přehledové studie do 40 normostran (tj B), tyto studie jsou vyžádány redakcí, diskusní příspěvky 12 normostran (tj B), zprávy a recenze 5 normostran (tj B). Strana (normostrana) má 30 řádků o 60 úhozech (tj B). Při překročení délky příspěvků redakce zpravidla vrací práce autorům ke zkrácení. K textu je vhodné připojit na zvláštním listě údaje o autorovi (jméno se všemi tituly, adresa bydliště, pracoviště, telefon, ). Texty přijímá redakce v tištěné podobě a na disketě nebo CD s vyznačením odstavců, tučného písma, kurzívy atd. Mohou být zaslány též jako příloha elektronickou poštou na adresu: Můžete použít textové editory pracující pod WINDOWS, pro naši počítačovou techniku je nejvhodnější textový editor MICROSOFT WORD, verze nerozhoduje. Text je třeba psát průběžně, řádky nezarovnávat. Klávesu ENTER používejte pouze na konci odstavce. Obrázky a tabulky by měly být vloženy do textu na místo, kde je chcete mít. Obrázky je ale nutné zároveň zaslat jako samostatné dokumenty (vložením do textu je obrázek nevratně kvalitativně znehodnocen). Vhodné formáty (koncovky) obrazového dokumentu jsou jpg, tiff nebo psd v rozlišení nejlépe 300 dpi. Při tvorbě grafu mějte prosím na paměti, že tisk není barevný, a volte takové odstíny, které po převodu do šedé škály nesplynou v jeden. Nejlepší je grafy ukládat v černobílé verzi. Nevyžádané rukopisy redakce nevrací a nehonoruje. Děkujeme za respektování pokynů, kterým přispějete ke zpružnění recenzního řízení a vzájemného kontaktu mezi autorem a redakcí. Informace najdete též na: 174

3 Dále má sluch velký význam pro mimoslovní dorozumívání, které tvoří podstatnou část jakéhokoli sdělení. Může se jednat o vokální projevy, které vyjadřují či provázejí emoce (smích, pláč, bolest, údiv aj.), ale také o jiné zvukové projevy, které význam sdělení podstatně doplňují či jsou samy nositeli významu (významné pokašlání, demonstrativní bouchnutí dveřmi, klakson atd.). Sluch má tedy i bezpečnostní funkci, je to jeden ze smyslů (stejně jako např. čich či hmat), který zůstává stále aktivní. Osoba se sluchovým postižením se tedy v tomto smyslu stává zranitelnější. Z výše uvedených argumentů jasné vyplývá, že sluchová vada ve většině případů způsobuje závažnou informační a komunikační bariéru. Kromě těchto bariér lze shrnout další důsledky sluchové vady: deficit v orientačních schopnostech - orientace v prostoru se omezuje jen na rámec zorného pole; psychická zátěž; omezení sítě sociálních vztahů - především kvůli komunikační bariéře; vliv sluchové vady na celkový vývoj jedince (poznávací a kognitivní procesy, motorika, socializace). Co se týče vlivu sluchové vady na vývoj dítěte, je nutné si v první řadě uvědomit, že tato vada neznamená zásadní a nezvratné omezení schopností člověka. Dítě se rodí se stejným potenciálem a předpokladem intelektového i sociálního vývoje, jako mají děti slyšící (v případě izolované vady sluchu), rozvoj dítěte ale pak závisí více na působení okolí. Pokud dítě sesluchovou vadou není včas dostatečné a adekvátně stimulováno, může u něho dojít k patologickým odlišnostem ve vývoji. Těžké sluchové postižení v raném věku vede k podnětové deprivaci, konkrétně k omezení či úplnému chybění zvukových podnětů," (Vágnerová, 1999, s. 125). Nedostatek vnímání a pochopení zvuků z okolí vede k výraznému opoždění v oblasti vývoje řeči. V návaznosti na rozvoj řeči se rozvíjí i myšlení, pokud tedy dítěti chybí plnohodnotná komunikace s jeho okolím, dochází k omezení rozvoje pojmového myšlení (verbální inteligence). Tyto děti pak mnohdy nedosahují stadia symbolických operací, tzn. že pochopí správně základní vlastnosti a vztahy, ale toto poznání je jen částečné a nepřesné. Může být zpomalen i vývoj abstrakce, v důsledku čehož dochází k ulpívání na konkrétních situacích. Podobně i usuzování a tvorba obecných pojmů jsou pro děti s těžkou sluchovou vadou obtížné, mj. vlivem chudší zásoby představ a jejich časté nepřesnosti. Pro předcházení výše uvedeným vývojovým obtížím je v raném období pro dítě podstatné, aby se rozvíjela funkční komunikace s jeho okolím, méně už potom záleží na tom, jakou formou je komunikace realizována. Při předpokladu těžké sluchové vady, která zabraňuje plnohodnotnému sluchovému vnímání mluvy, je pro úspěšný rozvoj komunikace (a dále také pro zdravý kognitivní, citový a sociální vývoj) zásadní použití takového způsobu dorozumívání, který je přístupný smyslové výbavě dítěte. V tomto 3

4 Stati a zprávy z výzkumu případě je možné využít vizuálně motorický jazykový systém, kterým je znakový jazyk - jazyk přirozený, s vlastním slovníkem i gramatikou, a tím pádem i srovnatelný s jazyky mluvenými. Uherík upozorňuje na to, že mluvená řeč je sice důležitý komunikační prostředek, který ovlivňuje rozumovou úroveň, ale nelze jej pokládat za hlavní ukazatel intelektové úrovně dítěte a jediný cíl výchovy dítěte" (Uherík, 1990, s. 49). Klade důraz na budování vnitřní, neexpresivní řeči, která je přirozeným významným stupněm ve vývoji mluvené řeči a má zásadní význam pro vývoj intelektu. Umělé vyvozování mluvené řeči vyžaduje velké úsilí jak ze strany dítěte s těžkou sluchovou vadou, tak i ze strany rodičů a logopedů. To, že se takové dítě naučí vyslovovat, ještě neznamená, že je kompetentní v komunikaci mluveným jazykem. Navíc vlivem absence sluchové zpětné vazby jeho mluva nezní nikdy přirozeně a zpravidla ustrne na určitém bodu vývoje. To pak může být někdy nesprávně chápáno jako ustrnutí celkového kognitivního vývoje. Nejpodstatnéjším úkolem pro dítě v procesu socializace je postupné začleňování se do společnosti a vytváření kvalitních sociálních vztahů. Tento vývoj začíná bezprostředně po narození a navázání plnohodnotného primárního vztahu k matce je základem pro pozdější sociální a emoční zralost dítěte. Již zde však může dojít u dětí s těžkou sluchovou vadou k problémům, protože takové dítě nemusí reagovat na matku tak, jak ona předpokládá. S postupujícím vývojem může v některých případech dojít k tomu, že je dítě se sluchovou vadou méně vystavováno interakčním situacím, a má tedy méně sociálních zkušeností než dítě slyšící, obtížně navazuje vztahy a udržuje je. Je to dáno tím, že dítě je zvýšené závislé na matce, protože jeho komunikační schopnosti jsou na nižší úrovni, chápání sociálních vztahů může být zkreslené a spektrum informací o světě je ochuzeno o mimovolné (náhodné) sluchové vnímání. Sociální chování takového dítěte pak může být na nižší vývojové úrovni a může vykazovat charakteristické rysy - nepřiměřené reakce, afekty, zjednodušené (až černobílé) chápání povahových vlastností, nedostatky ve vývoji empatie, nedostatek sebeúcty, úzkost (Potměšil, 1999). Uvedené charakteristické rysy mohou přetrvávat až do dospělosti a projevují se obdobně: člověk reaguje nezvykle až nevhodně, nezná nebo neumí přijmout tzv. nepsaná společenská pravidla. Může se objevit tzv. dětský egoismus, tzn. že člověk má potíže s agresí, nemá schopnost empatie a reaguje pak zásadně podle svých aktuálních pocitů. U některých osob se sluchovou vadou lze také spatřovat obtížné rozhodování, což je dáno zpravidla dlouhodobou závislostí např. na rodičích. Výše popsané následky sluchové vady a neadekvátního přístupu k dítěti s touto vadou se postupem času mohou rozvinout do tzv. postižení, které je chápáno jako sociální důsledek vady. Následky sluchové vady se mj. projevují 4

5 i v množství znalostí a informací, které dítě má a dovede získávat. Samotná sluchová vada jedince značné omezuje v přístupu k informacím, které jsou tak pro něho mnohdy nedostupné (u osob s těžkou sluchovou vadou jsou to veškeré informace v akustické podobě!). Nabízí se tedy např. příjem informací v písemné podobě, což však opět nemusí vést ke stoprocentní úspěšnosti. Na vztah k mluvenému jazyku, čtenářské dovednosti a dovednosti srozumitelné psát obecně působí kognitivní procesy jedince a vliv rodinného prostředí a školy. V případě sluchové vady se k tomuto přidává zejména doba vzniku sluchové ztráty, její typ a stupeň, ale zvláště včasné navázání plnohodnotné komunikace, což dále může blokovat správné a komplexní osvojení jazyka. Hluchota primárně způsobuje neschopnost slyšet mluvenou řeč a poznat tak přirozenou cestou strukturu mluveného jazyka ještě předtím, než dítě začne chodit do školy. Neznalost jazyka pak sekundárně blokuje možnost porozumět smyslu psaného fexfu,"(strnadová, 1998, s. 238). Pouhá znalost písmen 1 (neslyšící slovo vidí jen jako shluk písmen, nezná jeho zvukovou podobu, maximálně si pod ním může představit odpovídající znak) ještě nezaručuje funkční gramotnost, tj. efektivní využívání psaných a tištěných informací. 2 Mnozí neslyšící si tedy pouze mechanicky osvojí čtení, ale bez porozumění. Snaha naučit neslyšící číst s porozuměním prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem, protože čtení je považováno za jednu ze základních složek lidské gramotnosti," (Souralová, 2002, s. 15). Jak ale bylo již výše uvedeno, toto úsilí má své limity a ovlivňuje je mnoho faktorů. Riziko sociálně patologických jevů u osob se sluchovým postižením Populace osob se sluchovým postižením (zvláště mládež) je ve srovnání se slyšící populací zvýšeně ohrožena výskytem sociálně patologických jevů. Toto vyšší riziko souvisí se zvláštnostmi jejich psychiky, výchovy a sociálních vztahů" (Vymětal, 2000, s. 22), což bylo v základním rámci popsáno v předcházejícím textu. Dále budou uvedeny konkrétní možné příčiny zvýšeného výskytu sociálně patologických jevů u osob se sluchovým postižením. Obecně však lze shrnout, že riziko sociálně patologických jevů souvisí s jejich nezralou či nestabilní identitou. Tato nedotvorená vlastní identita se nejčastěji projevuje tak, že člověk nevnímá ^sám sebe jako plnohodnotnou osobnost, neumí vnímat své potřeby a pocity, často zažívá pocit méněcennosti. Člověk pak 1 Neslyšící ditéje vystaveno jazyku v jeho písemné podobé mnohem dříve, často již kolem třetího roku véku... Jako první si osvojuje formu optickou, ledy dříve čte, než mluví" (Souralová, 2002, s. 11). 1 Funkční čtení je schopnost přijímat textové informace a účelné je využívat (analýza a hodnocení získaných informací, vztahování a integrace nových poznatků ke komplexu již nabytých zkušeností a znalostí, \ywzovat logické vztahy a souvislosti atd.); funkční psaní je schopnost využívat znalosti, zkušenosti a informace z vtiéjších zdrojů a schopnost vyjádřit a obhájit myšlenky a názory prostřednictvím psané formy jazyka srozumitelné, výstižné a adekvátné" (Komorná, 2007, s. 15). 5

6 Stati a zprávy z výzkumu prožívá prehnané důvěřivý vztah ke slyšícím či neslyšícím (snadno se ztotožňuje s jakýmkoli vzorem) a chybí mu realistický a kritický pohled na véc. Zneužívání návykových látek je jednou z oblastí, která má vzrůstající tendenci také u osob se sluchovým postižením. Dle Vymětala (2000, s. 22) toto riziko ovlivňuje zvláště zvýšená důvěřivost, snadná ovlivnitelnost, narušené rodinné vztahy, snížené nároky na samostatnost a rozhodování, někdy pocit životní prázdnoty", pocit smyslového ochuzení a zkreslené chápání informací o drogové problematice. K experimentům s návykovými látkami jsou náchylné obecné osobnosti s rysy nezdrženlivosti, nevyváženosti, nezralosti, sociální nepřizpůsobivosti a osoby citlivé, uzavřené, těžko snášející zátěž běžného života atd. Svůj vliv na vzniku závislosti nese i působení sociálního prostředí a výchova. Spouštěcím podnětem, který uvede do chodu celý mechanismus užívání návykových látek a vzniku závislosti, může být zvědavost, nuda, neschopnost se přizpůsobit sociálním poměrům či kladeným nárokům, snaha vypadat dospěle" a také dlouhodobé stavy duševního napětí (kvůli nepochopení ze strany slyšícího okolí, pocitům nedostatečnosti, obavám ze selhání atd.). Obdobně jako se zneužíváním návykových látek se lze setkat i se šikanou v prostředí sluchově postižených a nevyhýbá se ani školám pro žáky se sluchovým postižením. Výhodou těchto škol je, že ve třídách bývá výrazně nižší počet žáků a projevy násilí by se tak měly snáze rozpoznat. V těchto školách se také žáci lépe prosadí, protože nemusejí překonávat komunikační bariéru a neodlišují se od svých spolužáků. Naopak ale většina škol pro sluchové postižené je internátního typu a právě na internátech může častěji k šikaně docházet. U integrovaných dětí je rizikem jejich odlišnost od spolužáků zejména v komunikaci. Velmi často dochází k verbální formě šikany (posměšky, nadávky, provokace, urážky aj.) a také k izolaci dítěte. Je však nutné odlišit, co je dáno obavou a nechutí se s někým bavit kvůli komunikačním obtížím a co je úmyslné přehlížení. Jak vyplývá z výše uvedených specifik, osoba se sluchovým postižením se často může stát obětí trestné činnosti (např. rodinné a domácí násilí, sexuální zneužití). Typickými znaky oběti jsou zvláště slabost jedince, osamělost, izolovanost od ostatních, fyzická odlišnost (handicap), plachost, úzkostnost, nízké sebevědomí aj. Vymětal (2002) dále uvádí zvláště následující faktory, které se vyskytují u osob se sluchovým postižením: vysoká důvěřivost až nekritičnost ke slyšícím osobám, menší právní povědomí, pocit nižší kompetence případný skutek hlásit na policii. Naopak pachatelem trestné činnosti se osoba se sluchovým postižením může stát zvláště z nedbalosti (dopravní nehoda, požár atd.), vlivem závislosti a vysoké důvěřivosti vůči slyšícímu okolí (např. obchodování s drogami - vidina snadného zisku, absence právního povědomí), dále pro komunikační bariéru, 6

7 z neznalosti a pro nedostatek informací. U osob s těžkou sluchovou vadou dochází zejména ke spáchání posledního uvedeného typu trestných činů, ale neznalost zákona neomlouvá". Důvodem spáchání takového činu bývá často nepochopení situace, její rozporuplné vysvětlení s realitou, zkreslený pohled na normy a postoje okolí (zpravidla krádeže a mravnostní delikty - znásilnění, sexuální zneužívání, kuplířství). Uvedené stěžejní faktory, které přispívají k tomu, že se osoba se sluchovým postižením snadno stane obětí či pachatelem nejen trestných činů, jsou však zároveň ovlivnitelné vhodnou výchovou a vzděláváním, především tedy předáním zásadních informací o těchto jevech adekvátní formou. Prezentace výsledků výzkumu Na základě uvědomění si výše uvedených východisek byl na Katedře speciální pedagogiky PdF UHK realizován projekt specifického výzkumu, který byl zaměřen na primární prevenci rizikového chování u žáků a studentů se sluchovým postižením. Cílem projektu je přispět ke zvýšení efektivity procesu primární prevence sociálně patologických jevů (rizikového chování) zejména prostřednictvím průzkumu úrovně znalosti a porozumění vybraným pojmům z oblasti rizikového chování u žáků pomocí kvantitativního dotazníkového šetření. Současně byl rozdán dotazník pro pedagogy - realizátory primární prevence, jehož cílem bylo zjistit, jakým způsobem je primární prevence rizikového chování na jejich škole zajištěna a jaké odhadují, že mají jejich žáci a studenti znalosti ve vybraných oblastech. Výzkum se zaměřoval na zmapování znalostí žáků 7., 8. a 9. tříd a studentů středních škol a učilišť. Dotazník sestával z 19 položek zjišťujících porozumění vybraným pojmům a orientaci v problematice - nejčastěji se jednalo o otevřené otázky typu: Co je...?" (kyberšikana, AIDS atp.). Posledních pět položek zjišťovalo, odkud a v jakém množství získávají žáci informace o sociálně patologických jevech. Žáci zde měli pouze odhadnout, odkud a kolik informací získávají. Dotazník byl tvořen ve spolupráci se dvěma pedagogy působícími ve školách pro sluchově postižené a dále s tlumočnicí znakového jazyka. Specifičnost tvorby dotazníku byla způsobena tím, že jsme předpokládali problematické čtenářské kompetence dětí se sluchovým postižením, ale pro realizaci výzkumu a naplnění jeho cíle se jevila jako nejvhodnější forma dotazníkového šetření, tzn. prostřednictvím psané podoby majoritního jazyka. Po vytvoření určité struktury otázek byl dotazník orientačně rozeslán klientům SNN v ČR - Hradeckého spolku neslyšících. Do tohoto předvýzkumu se dobrovolně zapojilo pět neslyšících osob (komunikujících primárně ve znakovém jazyce) ve věku let. Mezi těmito respondenty byly osoby, které pracují či pracovaly na škole pro sluchové postižené, a dále také dvě matky neslyšících dětí. 7

8 Stati a zprávy z výzkumu Jsme si vědomi toho, že se jedná o jinou věkovou skupinu, ale přesto nám jejich odpovědi a komentáře pomohly k představě, zda je dotazník uzpůsoben potřebám cílové skupiny a zda je využitelný. Výsledky a průběh předvýzkumu potvrdily, že znění otázek je jasné a srozumitelné. K úpravám došlo zvláště u otázek, kde měli respondenti odhadnout, do jaké míry získávají informace z jednotlivých zdrojů. Zde bylo nakonec zvoleno zakreslování na číselné ose od 0 do 100 %, které se dále osvědčilo. V rámci následného ověřování použitelnosti dotazníku byl dotazník rozdán studentům jedné školy pro sluchově postižené (věkové rozmezí let). Na základě předběžného vyhodnocení jejich odpovědí se potvrdilo, že dotazník lze v této podobě distribuovat na další školy. Dotazník byl tedy zadáván v textové podobě, s ohledem na specifické potřeby žáků a studentů se sluchovým postižením bylo při zadávání povoleno převést znění otázky do komunikačních systémů, které tito studenti preferují. Celkem bylo osloveno 14 základních a středních škol pro žáky s vadami sluchu po celé ČR s nabídkou participace na projektu. Do projektu se nakonec zapojilo šest škol: MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice, MŠ a ZŠ pro sluchové postižené Brno, SŠ, ZŠ a MŠ Praha - Holečkova, SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchové postižené Praha - Výmolová, SŠ pro sluchově postižené a OU Brno, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí. Výzkumné šetření probíhalo v průběhu měsíců září a října Vyhodnoceno bylo celkem 118 dotazníků, na které odpovídali žáci a studenti se sluchovým postižením ve věku od 13 do 24 let (dva dotazníky byly vyřazeny pro nerelevantnost údajů), a osm dotazníků, které vyplnili pedagogové (ze čtyř různých škol pro sluchově postižené). Při vyhodnocování dotazníků, které vyplňovali žáci a studenti, bylo přihlédnuto ke specifikům v písemném vyjadřování osob s těžkým sluchovým postižením. Níže jsou při prezentaci výsledků vybraných oblastí uvedeny opisy odpovědí respondentů pro představu, jak konkrétně žáci a studenti se sluchovým postižením jednotlivé pojmy chápou. Je nutné ale mít na paměti, že psaná forma mluveného jazyka není pro většinu respondentů (67%) primárním komunikačním systémem. Tito respondenti preferují komunikaci ve znakovém jazyce, mluvený jazyk je pro ně tedy jazykem cizím/druhým. Na hodnocení odpovědí respondentů se proto podílela osoba, která sama ovládá znakový jazyk, a tudíž vnímá jeho odraz v písemném projevu osob s těžkým sluchovým postižením. Z výsledků výzkumu vyplývá, že žáci a studenti vykazují relativně nízkou úroveň znalosti a porozumění vybraným pojmům z oblasti rizikového chování. Jejich orientace v pojmech je často velmi povrchní, schematická a založená na stereotypních asociacích, které jsou mnohdy v protikladu k realitě. Níže je prezentováno vyhodnocení klíčových oblastí, na které bylo šetření zaměřeno. 8

9 Přestože kyberšikana patří mezi nejaktuálnější fenomény v oblasti rizikového chování, není znalost tohoto pojmu mezi žáky nijak velká (graf 1). Více než polovina oslovených tento termín buď nezná, nedokáže ho vysvětlit, nebo ho interpretuje chybné (např. odpovédi typu: Je to velká šikana, např. skupina lidí šikanuje jednoho člověka. Asi nějaká droga. Ubližují či donutí lidi, aby něco dělali... např. peníze, sluha,... pořád šikanuje a nechtěl říct matce" atp.). Relativně přesně rozumí danému pojmu přibližně třetina žáků ( Psychické týrání přes počítač. Šikana přes internet. Jsou šikana asi třeba počítače, mobilní telefony, y, internet."). sexem, krev dostá k cizímu krvi je nemoc. AIDS je onemocnění, že nějak nemocný krvi a může být umřít, nedá léčit."). Více než třetina žáků má o onemocnění AIDS jen velmi povrchní informace ( Smrtelná nemoc."), pětina všech oslovených pojem nezná nebo ho chápe chybné ( vir, vyrážka, hlavně umyj se své čistit! Nemoc, rakovinu, bezpečné tělo" atd.). 15(13 42 (35 Co je to AIDS? 8(7%) 54 <4S Správné Částečné /zkreslené Chybné Neví Porozumění obsahu pojmu kyberšikana si (43 %y ( ífl 1 / v ^ 4 3 (36%) Q Správné Částečně ^^^B /zkreslené Chybně %) 12(10%) DNevl 13(11 Graf 1. Porozumění obsahu pojmu kyberšikana Vyšší (i když často opět velmi zkreslenou) míru porozumění prokázali respondenti v oblasti rizikového chování spojeného se sexualitou (graf 2). Celkem 45% studentů dokáže poměrně přesné vystihnout podstatu pojmu AIDS ( Pohlavní nemoc smrtelná. Syndrom získaného selhání imunity."), i když v mnoha případech ne tak čistě" (např. Kazípřes Graf 2. Porozumění obsahu pojmu AIDS Pozitivní je, že naproti tomu většina (65 %) žáků zná správné způsoby ochrany proti přenosu pohlavních chorob (graf 3). V odpovědích se objevoval odkaz jak na používání bariérové antikoncepce, tak na zodpovědné sexuální chování a partnerskou věrnost ( Nemít sex a když už tak s kondomem. Kondom. Prezervativ DUREX! nebo mít 1 a stálého partnera. Kondom nebo být panicem a pannou."). Bohužel 13% oslovených má představy 'o správném způsobu prevence pohlavně přenosných chorob značně zkreslené (většinou zařazením hormonální antikoncepce). Dalších 8% studentů a žáků má potom zcela nepřesné, mnohdy opravdu nedostatečné znalosti ( Použít léky proti nebezpečné infekci. Očkování."). 9

10 Stati a zprávy z výzkumu Jaká je nejlepšf ochrana proti pohlavním nemocem? Od kolika let si v ČR můžeš koupit alkohol? 17(14%) Správně 9(8%) /C j j g k 16 (13%) V (65 %) Částečné /zkreslené Chybné Nevi I Správné I Částečné /zkreslené Chybně Graf 3. Znalost způsobu ochrany proti pohlavně přenosným nemocem Podobná je také situace v orientaci v legislativě (graf 4). Celkem 53 % dotázaných dokázalo správně uvést věkovou hranici, od které naše trestní právo umožňuje legální pohlavní styk, 8% pak neví přesné, kdy tato hranice nastane (15-18), i když implicitně je správná odpověď přítomna, 36 % udává jako správný naprosto chybný údaj ( To je jedno. Od "), 3 % pak o existenci takové věkové hranice neví vůbec. 111 (93%) Neví Graf 5. Znalost legální věkové hranice umožňující nákup alkoholických nápojů v ČR Cílem šetření bylo mj. zjistit také míru informovanosti o hranici trestní odpovědnosti. V této problematice mají respondenti se sluchovým postižením očividně větší problémy (graf 6), neboť správně odpovědělo jen 33% studentů. Naopak 52% respondentů odpovědělo chybně { Usoudu nikdy.") a 10% na otázku neodpovědělo. Od kolika let spolu mohou v ČR dva lidé mít sex? 4(3 %) k 8 Plne 43(36%)/ \ Částečné J H 63 (53 %) m Chybné \ 1 4 ' Nevi 9(8%) Od kolika let jsi trestně odpovědný? 12(10%) A I \ f \ l > ^^ 39(33%) Q Plné Částečné Chybné 62 (52 ^ (5 %) Neví Graf 4. Znalost legální věkové hranice způsobilosti k pohlavnímu styku Přesně jsou pak studenti informováni o legální věkové hranici, která jim umožňuje nákup alkoholických nápojů. Celých 93% žáků odpovědělo správně (graf 5). Graf 6. Znalost hranice trestní odpovědnosti Závislostní chování patří v oblasti sociálně patologických jevů mezi nejvýznamnéjší fenomény. Z našeho šetření ovšem jednoznačné vychází, že žáci se sluchovým postižením mají velký pro- 10

11 blém s identifikací toho, co přesně patří pod nadřazený pojem drogy" (graf 7). 16 % žáků to neví vůbec, z toho 9 % uvedlo naprosto irelevantní odpovědi (např. Bezdomovec, punk. HASIČ."). 14% oslovených pak mezi drogy dokáže zařadit konkrétní podoby, byť někdy poněkud vágně ( prášky do nosu" 3krát, kokon") nebo asociačně nepřesně ( stříkačky" 6krát). Nejčastěji zmíněnou konkrétní substancí ze 70% správných odpovědí byla marihuana (i v různých variantách slangových názvů) v 78 případech. 17(14%) Co patři mezi drogy? 8(7%) 11 (9%) Správné Částečně /zkreslené Chybné D Neví (70%) Graf 7. Porozumění obsahu pojmu drogy Poněkud paradoxně má pak většina oslovených žáků pocit, že jim škola dává o sociálně patologických jevech dostatek informací. Z grafu 8 je patrné, že na otázku Myslíš, že ti škola dává dost informací o závislosti, drogách, sexu, násilí atd.?" odpověděla více než poloviční většina respondentů ano". Z předběžného vyhodnocení výzkumného šetření mezi pedagogy, kteří na zmíněných školách pro sluchově postižené (zapojilo se osm pedagogů ze čtyř škol) realizují primární prevenci, vyplývá, že prevence není optimální a neodpovídá současným požadavkům na realizaci efektivních programů primární prevence. Nejčastěji zmiňovanou formou prevence jsou občasné jednorázové besedy a přednášky s různou tématikou (např. šikana, drogová závislost, návykové látky, sexuální výchova, sekty a náboženství, právní vědomí). Na těchto aktivitách školy většinou spolupracují s dalšími subjekty, v našem průzkumu se jednalo nejčastěji 0 Policii ČR. Tyto aktivity však nelze v žádném případě považovat za efektivní nástroj primární prevence odpovídající soudobým trendům v této oblasti. Respondenti-pedagogové ze dvou škol doplňují k uvedeným besedám a přednáškám i probírání určitých témat v rámci běžné výuky (přírodopis, občanská výchova a ICT) či v rámci třídnických hodin. Pouze jedna z dotázaných škol realizuje v rámci prevence 1 další aktivity - kromě přednášek pořádá sportovní kroužky, soutěže a lyžařský kurz a účastní se celostátních sportovních her. Na preventivním programu tato škola spolupracuje s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti Myslíš, že tl škola dává dost Informaci o závislosti, drogách, sexu, násilí atd? ANO NE Jiné Neodpovédôlo Graf 8 Názor žáků na množství informací získaných ve škole 11

12 Stati a zprávy z výzkumu Z odpovědí pedagogů dále vyplývá, že se v praxi potýkají s mnohými překážkami při zařazování problematiky rizika sociálně patologických jevů do výuky. Jedná se např. o nízkou časovou dotaci pro tato témata či o spolupráci s dětmi (berou to jako legraci nebo se stydí a nechtějí spolupracovat). Jak na straně žáků, tak na straně učitelů je ale největší překážkou omezená slovní, resp. znaková zásoba, která na sebe váže problém s porozuměním jednotlivým pojmům a s celkovým pochopením problematiky (pedagogové hodnotili znalost znakové zásoby související se sociálně patologickými jevy mezi učiteli průměrnou známkou 2,8). Z výzkumu logicky vychází, že podle hodnocení pedagogů budou mít žáci dobré znalosti v oblasti šikany a závislostí, kterým je na školách věnováno nejvíce prostoru. Náš průzkum ukazuje, že např. v těchto oblastech nedosahují žáci ani 50% úspěšnosti. V ostatních hodnocených oblastech jsou výsledky sice lepší, ale přesto je nelze pokládat za uspokojivé. Shrnutí výsledků Jak ukazují výsledky realizovaného výzkumného šetření, žáci a studenti se sluchovým postižením na vybraných školách pro sluchově postižené vykazují relativně nízkou úroveň znalostí a porozumění vybraným klíčovým pojmům z oblasti rizikového chování. Akceptovatelné znalosti v celém spektru klíčových oblastí neprojevil žádný respondent. Jsme si vědomi toho, že pro komplexní posouzení hodnocených jevů nestačí pouze provedené výzkumné šetření. Pro vyslovení adekvátních závěrů je zásadní také komparace našich výsledků s výsledky získanými od cílové skupiny slyšících žáků a studentů na běžných školách. Na této druhé části výzkumného šetření se v současné době pracuje. Nejen našimi výsledky se pak potvrzuje, že školy patří mezi hlavní zprostředkovatele informací pro žáky se sluchovým postižením. Žáci jsou subjektivně přesvědčeni, že jim škola dává dostatek informací o sociálně patologických jevech (viz graf 8). Obdobné výsledky potvrzuje i vyhodnocení otázek, odkud a v jakém množství získávají žáci informace o sociálně patologických jevech. Nejvíce informací získávají žáci a studenti se sluchovým postižením z internetu a právě ze školy. Průměrná hodnota zisku informací o sociálně patologických jevech (podle odhadu samotných respondentů) je v obou případech shodné cca 57%, což ve slovním vyjádření odpovídá kategorii středně. Na druhém místě jsou v jejich hodnocení kamarádi (48 %), dále pak televize (téměř 46%) a bohužel až na pomyslném posledním místě rodina (41 %). Z faktu, že v případě žáků se sluchovým postižením právě škola subjektivné poskytuje většinu informací z dané oblasti, je nutné vycházet při plánování a realizaci primární prevence sociálně patologických jevů. Langer (2002) uvádí, že při prevenci je možné využít ovlivnitelnost" sluchově postižených, kteří se snadněji ztotožní s jakýmkoli 12

13 vzorem. Ve školním prostředí se tímto pozitivním vzorem stává jednoznačné pedagog. Specifikem realizace primární prevence v oblasti sociálně patologických jevů u žáků a studentů se sluchovým postižením je potřeba sdělené informace stále opakovat a upevňovat žákům dané znalosti. Lze předpokládat, že posílením zvláště komunikačních kompetencí u pedagogů na školách pro sluchové postižené se může výrazně podpořit efektivita a funkčnost celého procesu primární prevence. Je nutné si uvědomit, že trendem ve vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením je důraz na podporu jejich samostatnosti a rovnoprávného uplatnění ve většinové společnosti. Pokud se však mají žáci uplatnit v naší společnosti, je potřeba seznámit je s reálným nebezpečím zde a připravit je i na odvrácenou tvář lidské společnosti, kterou představují sociálně patologické jevy. Výsledky výzkumu dokazují, že žáci se sluchovým postižením jsou prozatím připraveni nedostatečně. Je nutné se této oblasti systematicky věnovat. LITERATURA FREEMAN, R.D., CLIFTON, F.C., BOESE, R.J. Tvé dítě neslyší? Praha : FRPSP., s. GREGORY, S., KNIGHT, P. Sociální rozvoj a život v rodině. In GREGORY, S. et al. Problémy vzdělávání sluchově postižených. Praha : FF UK, s. ISBN HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. díl. 2. vyd. Praha : FRPSP, s. ISBN KOMORNÁ, M. Psaná čeština a čeští neslyšící. Info-Zpravodaj - magazín informačního centra o hluchotě. 2007, roč. 15, č. 3, s LANGER, J. Význam znaků z oblasti protidrogové prevence pro sluchové postižené. In III. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc : Univerzita Palackého,. 2002, s ISBN MATĚJČEK, Z. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 3. vyd. Jinočany : H&H, s. ISBN POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchové postižených. Praha : Fortuna, s. ISBN SKÁKALOVÁ, T. Uvedení do problematiky sluchového postižení. Hradec Králové : Gaudeamus, s. ISBN SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc : Univerzita Palackého., s. ISBN STRNADOVA, V. Hluchota a jazyková komunikace: Současné problémy české komunity neslyšících. Praha : FF UK, s. ISBN UHERÍK, A. Hluchota, reč, poznanie. Martin : Osveta, s. ISBN VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese: Variabilita a patologie lidské psychiky. Praha : Portál, s. ISBN

14 Stati a zprávy z výzkumu VYMĚTAL, S. Drogová problematika u sluchové postižených. Info-Zpravodaj - magazín informačního centra o hluchotě. 2000, roč. 8, č. 2, s. 22. VYMĚTAL, Š. K problematice šikany. Info- Zpravodaj - magazín informačního centra o hluchotě. 2001, roč. 9, č. 2, s. 26. VYMÉTAL, Š. Ohrožení sluchové postižených lidí kriminalitou. Info-Zpravodaj - magazín informačního centra o hluchotě. 2002, roč. 10, č. 3, s

2. mimořádné číslo/2010

2. mimořádné číslo/2010 2. mimořádné číslo/2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY VÝSTUP KLÍČOVÉ AKTIVITY Č. 5 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY 1. Název přednášky/semináře Komunikace v zátěžových situacích Stručná anotace - obecná pravidla komunikace, zásady jednání - komunikace

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová

Postižení sluchu. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr.Ladislava Ulrychová Postižení sluchu Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová Lidé důvěřují více očím než uším. Z toho vyplývá,

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola K. Dvořáčka 1230, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Složení preventivního týmu: Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel ZŠ Mgr. Jana Czajová, výchovný

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.8.2 Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví, jejímž prostřednictvím se ochrana a podpora zdraví stává přirozenou součástí každodenního života školy, vychází

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie

Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce. Surdopedie Navazující magisterské studium Speciální pedagogika Logopedie-surdopedie Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Surdopedie 1) Terminologické vymezení surdopedie jako oboru (předmět, cíl, metody používané v

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II

Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Logohrátky aneb maminko,tatínku, povídej si se mnou II Anotace projektu (max. 600 znaků, může být zveřejněna) Projekt doplňuje systém logopedické péče na škole o systematickou logopedickou prevenci. Je

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál

ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál ANALÝZA VÝSKYTU SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH v obcích a městech spadajících pod rozšířenou působnost města Bruntál spolufinancováno Městem Bruntál a Moravskoslezským krajem

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE Školní rok 2014/2015 Přípravná třída s rozšířenou výukou estetické výchovy ESTETICKÁ VÝCHOVA Září - prosociální vztahy mezi dětmi - prevence šikany Leden - pravidla

Více

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient

Modul č. XV. Poruchy socializace, problémový klient Modul č. XV Poruchy socializace, problémový klient PORUCHY SOCIALIZACE CO ČLOVĚKA UTVÁŘÍ Na fenotypu (úrovni konečné osobnosti) se podílí faktory: a) vnitřní vrozené (genetická dědičnost) získané (sociální

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Metodika vstupního screeningu Speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní

Metodika vstupního screeningu Speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ. Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Metodika vstupního screeningu Speciálních vzdělávacích potřeb žáků ZŠ Metodika vytvořená v rámci projektu Učíme se být odpovědní Obsah: 1. Úvod... 2 2. Vymezení pojmu Speciální vzdělávací potřeby... 3

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21

Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno. Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Kongresové dny Asociace výchovného poradenství 9-10. 9. 2014 Brno - dílčí vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení části c - Kariérové poradenství, otázky č. 13-21 Dotazník byl vypracován pro účely

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Informační chování sluchově postižených

Informační chování sluchově postižených Informační chování sluchově postižených Eva Šebestová Jinonické informační pondělky 7.12. 2009 Program přednášky: komunikace sluchově postižených, bariéry v komunikaci, znakový jazyk informační chování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více