Závěrečná práce. Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Mgr. David Holý. Manažerské minimum Název práce: Autor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Mgr. David Holý. Manažerské minimum Název práce: Autor:"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. Autor: Mgr. David Holý

2 Obsah 1. Úvod strana 3 2. Popis programu strana 3 2. Metodika programu strana 5 3. Personální zajištění programu strana Pracovníci programu strana Přijímání nových pracovníků strana Zaškolování nových pracovníků strana Pravidla pro zaměstnávání pracovníků s předchozími nebo současnými problémy s rizikovým chováním strana Výměna informací mezi pracovníky strana 10

3 1. Úvod Obsahem této práce je řešení otázky personálního zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s. v jeho metodice, konkrétně v Operačním manuálu. V 2. kapitole je popsán program Primární prevence, jeho cíle, obsah a také stručná historie. Další část popisuje strukturu metodiky programu a její obsah. Čtvrtá kapitola je pak samotná část Operačního manuálu věnovaná personálnímu zajištění programu, kterou jsem pro program vytvářel. 2. Popis programu Jedná se o program všeobecné primární prevence rizikového chování určený pro žáky základních škol a studenty středních škol v Praze a Středočeském kraji. Jde o dlouhodobý kontinuální interaktivní program. Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol, kteří nejsou (nebo není známo, že by byli) ve větším rozsahu zasaženi užíváním návykových látek a nebo jiným rizikovým jevem (gambling, agresivita, šikana, rizikové sexuální chování...), a je tak vhodná indikace programu primární prevence. V každém ročníku jsou volena taková témata, která odpovídají aktuálním potřebám žáků. Cílem programu je: - zprostředkovat a poskytnout cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl - pracovat takovou formou, aby tyto přednosti dokázali žáci uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnu - omezit u cílové skupiny pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování, zejména užívání návykových látek. Strana 3 (celkem 12)

4 Program usiluje o: - rozvoj sociálních dovedností - rozvoj komunikativních dovedností - rozvoj schopnosti navazovat zdravé vztahy mimo rodinu - posílení schopnosti efektivně řešit konflikty - posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku - podpoření protidrogových postojů - zprostředkování nabídek pozitivních alternativ trávení volného času - poskytnutí objektivních informací a vytvoření povědomí o návykových látkách a nepříznivých důsledcích spojených s jejich užíváním - o pozitivní změnu v životě klientů Náplní jednotlivých bloků programu je práce se třídou prostřednictvím diskusí, výkladů, nácvikových, sebepoznávacích, výtvarných, pohybových a relaxačních technik. Jedním ze základů práce se žáky je vytváření bezpečného prostředí pro podporu otevřenosti při diskusi o tématech, poskytování informací a podpora v rozvíjení dovedností k zodpovědnému chování. Témata bloků se týkají různých oblastí, například komunikace a zdravého sebeprosazení, předcházení šikany, sexuality, závislosti na návykových látkách, a jsou rámcově uspořádána do ročníků s možností flexibilního přesouvání dle potřeb a zakázky základní školy. S třídou vždy pracuje dvojice lektorů. Bloky jsou dvou nebo tříhodinové, záleží na zakázce školy. Během školního roku by měly proběhnout minimálně 2 bloky, aby byla zajištěna alespoň minimální kontinuita programu a nešlo o jednorázové akce. Proxima Sociale začala program Primární prevence realizovat v roce 2004 (šk. rok 2003/ 2004) ve 2 základních školách v Praze 12. Počet škol se postupně zvyšoval, v počátku šlo však výhradně o školy v Praze 12. V té době byl program realizován týmem Nízkoprahových služeb pro děti a mládež v Praze 12. Strana 4 (celkem 12)

5 K rozšíření programu o větší počet škol v Praze 12, tak i v dalších městských částech (především Praha 11 a 13) začalo postupně docházet po roce 2006, kdy se také postupně rozšiřoval tým programu a začal se personálně stávat nezávislým na Nízkoprahových službách pro děti a mládež. Stejně tak se rozšiřovala nabídka témat programu a byly do něho zahrnovány i nižší ročníky. V roce 2012 byl program poprvé realizován také pro studenty víceletých gymnázií. V roce 2014 byl programu udělen nový Certifikát odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek MŠMT. 3. Metodika programu Metodika programu se skládá ze tří základních materiálů: Koncepce programu, Operačního manuálu a Manuálů bloků. Metodika programů Proxima Sociale se řídí pravidlem, že jako základní zdroj slouží organizační směrnice a pokud nějakou situaci již řeší některá ze směrnic, metodika jednotlivých programů na ní odkazuje (tzn., neopisuje znovu daný text v metodice), v případě potřeby jí upřesňuje nebo doplňuje. Např. přijímání nových zaměstnanců se obecně řídí směrnicí Přijímání a odchod pracovníků, Operační manuál na tuto směrnici odkazuje a dále pak popisuje pravidla specifická přímo pro program Primární prevence. Organizační směrnice se člení na ekonomické, materiálně technické, organizační a personální. Koncepce programu je dokument, který slouží především k popsání programu a jeho pravidel navenek organizace. Je zasílán zájemcům o program v průběhu dojednávání zakázky a je pak i přílohou podepsaného kontraktu. Je také volně ke stažení na webových stránkách organizace. Skládá se ze čtyř základních kapitol: 1) Popis programu poslání, cíle, cílová skupina, metody a techniky 2) Ochrana práv osob práva a povinnosti klientů programu, stížnosti klientů a způsob jejich vyřizování Strana 5 (celkem 12)

6 3) Podmínky realizace programu způsob realizace, spolupráce se školami, role pedagoga 4) Personální zajištění programu Operační manuál slouží především pracovníkům programu. Stejně jako Koncepce popisuje program, jeho poslání, cíle, východiska, dále však přesněji určuje pravidla a postupy v konkrétních oblastech. Skládá se z pěti základních kapitol: 1) Popis programu poslání, cíle, cílová skupina, metody a techniky 2) Ochrana práv osob práva a povinnosti klientů programu, stížnosti klientů a způsob jejich vyřizování 3) Podmínky realizace programu spolupráce se školami, úvodní zhodnocení prostředí, organizační zajištění, časová struktura programu, materiálové požadavky 4) Způsob realizace programu struktura bloků, první kontakt se třídou 5) Mimořádné situace během programu výčet mimořádných situací a postupy pro jejich řešní 6) Personální zajištění programu viz kap. 3 7) Vedení dokumentace 8) Hodnocení programu 9) Doporučená spolupráce, návazné služby postupy při zprostředkování návazných služeb, v jakých případech a s kým spolupracovat, kam odkazovat 10) Literatura, internetové odkazy doporučené zdroje informací pro pracovníky programu 11) Legislativa seznam legislativy relevantní pro program a citace příslušných částí Dále je Operační manuál tvořen přílohami, např. vzory smluv, vzory dotazníků apod. Strana 6 (celkem 12)

7 Manuály bloků popisují realizaci konkrétních bloků cíle bloku jako takového, jednotlivé techniky, jejich cíle a způsoby jejich realizace, časovou dotaci a pomůcky pro jejich realizaci. Každý jednotlivý blok má svůj manuál s jasně danou strukturou. Výjimkou je blok Vztahy ve třídě III, jehož manuál tvoří jednotlivé techniky bez předem dané struktury. Strukturu tohoto bloku vytvářejí sami lektoři z nabídky technik na základně individuálních potřeb konkrétní třídy. 4. Personální zajištění programu 4.1 Pracovníci programu Vedoucí programu Je kontaktní osobou zodpovědnou za realizaci programu a koordinaci jeho dílčích aktivit. Je zodpovědný za komunikaci a vyjednávání spolupráce se zájemci o službu, uzavírání smluv, zhodnocování prostředí, tvorbu individuálních plánů práce se třídami, přípravu závěrečných zpráv a tvorbu metodiky. Sestavuje lektorské týmy a účastní se pravidelných porad, supervizí a metodických seminářů. Je přímo zodpovědný řediteli organizace a může být zároveň realizátorem programu (lektorem). Kompetence a odpovědnosti podrobněji upravuje směrnice Popisy pracovních pozic. Požadavky na odbornost: min. VŠ vzdělání zaměřené na práci s lidmi - v oboru pedagogika, sociální práce, adiktologie, psychologie, a min. 2 roky praxe v oboru. Lektor programu Vede preventivní bloky a zhotovuje zápisy z proběhlých aktivit. Podílí se na tvorbě metodiky a vypracovávání závěrečných zpráv. Je povinen plnit úkoly, kterými jej deleguje vedoucí programu. Účastní se supervizí, metodických seminářů, porad a školení, na které je zaměstnavatelem vyslán. Preventivní bloky realizují vždy dva lektoři. Řídí se metodikou a pokyny vedoucího programu. Kompetence a odpovědnosti podrobněji upravuje směrnice Popisy pracovních pozic. Strana 7 (celkem 12)

8 Požadavky na odbornost: Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce, psychologie, pedagogiky a dalších humanitních nebo pedagogických směrů (ukončené nebo minimálně započatý 2.ročník studia). Realizaci přímé práce programu zajišťují vždy dva lektoři. Dva lektoři jsou důležití z hlediska principů preventivní práce se třídou, bezpečnosti žáků. Prioritou programu je lektorské složení týmu muž žena. Supervizor programu Externí pracovník zařízení, který superviduje realizátory programu. Zabývá se případovou supervizí, metodickou a týmovou. Supervize bývají v pravidelném intervalu (min. 1 x za 2 měsíce, v případě potřeby i jinak). Pokud je supervizorovi známé riziko ohrožení programu či uživatele služby, je povinen upozornit realizátory, vedoucího programu či ředitele organizace. Požadavky na odbornost: VŠ vzdělání, ukončený dlouhodobý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik a praxe min. 5 let v oboru. Výhodou akreditace Českého institutu pro supervizi (ČIS). Program nevyužívá k personálnímu zajištění dobrovolníky ani stážisty. 4.2 Přijímání nových pracovníků Přijímání nových pracovníků se řídí organizační směrnicí Přijímání a odchod pracovníků 1 obecně platnou pro všechny nové pracovníky. Povinnosti a oprávnění jednotlivých zaměstnanců stanovují popisy pracovních pozic. Při výběru nových pracovníků je během pohovoru v rámci výběrového řízení zjišťován postoj a zkušenosti uchazeče s rizikovým chováním (např. užívání návykových látek). 1 Směrnice stanovuje, kdo odpovídá za přípravu, realizaci a ukončení výběrové řízení, jaké jsou jeho náležitosti. Výběrové řízení je čtyřkolové. Dále směrnice také upravuje nástup pracovníka do organizace (povinnosti pracovníka i organizace), založení osobního spisu pracovníka a jeho obsah, osobní IT účty. Strana 8 (celkem 12)

9 V případě, že je zjištěno, že uchazeč má současné anebo nedořešené předchozí problémy s některým rizikovým chováním anebo k němu má takový postoj, který se neslučuje s filozofií programu, a toto skutečnost by mohla negativně ovlivnit realizaci programu, je tato skutečnost důvodem k jeho nepřijetí. V případě, že je takováto skutečnost zjištěna po přijetí pracovníka, řeší s ním tuto věc vedoucí programu individuálním pohovorem, případně je tato věc řešena na supervizi. Pokud z řešení situace vyplyne, že lektor není ochoten nebo schopen situaci řešit a přistoupit na doporučení, je toto důvodem k ukončení pracovního poměru. 4.3 Zaškolování nových lektorů Zaškolování nových lektorů se řídí organizační směrnicí Přijímání a odchod pracovníků 2 obecně platnou pro všechny nové pracovníky. Tento manuál dále rozšiřuje a specifikuje proces a obsah zaškolování lektorů primární prevence. 1) Noví lektoři absolvují náslech minimálně 3 bloků primární prevence, než mohou jít sami se zkušenějším lektorem realizovat blok. V případě individuální potřeby a po dohodě s vedoucím programu je jim umožněno více náslechů a to i v době, kdy již sami lektorují. 2) Dalších min. 30 bloků realizují vždy ve dvojici se zkušeným lektorem. 3) Období zaškolování trvá min. 3 měsíce; toto období je zároveň dáno splněním minimálně 96 hodin realizace přímé práce lektorem a 30 hodinami zaškolování v teoretické části. Další vzdělávání lektorů upravuje směrnice Systém profesního rozvoje 3. Součástí pravidelného hodnocení pracovníků je stanovení plánu osobního rozvoje každého lektora, v jehož rámci se plánují doporučené stáže, kurzy a další rozvojové cíle. 2 Směrnice stanovuje, kdo je za zaškolování nového pracovníka odpovědný, že do týdne po nástupu musí být společně s novým pracovníkem stanoven zaškolovací plán, který má tři fáze, a co tento plán musí obsahovat. Dále také stanovuje institut garanta, který je vnímán jako podpora nového pracovníka zkušeným kolegou (nemělo by nahrazovat zaškolování do přímé práce). Přílohou směrnice je formulář plánu zaškolení. Strana 9 (celkem 12)

10 4.4 Pravidla pro zaměstnávání pracovníků s předchozími nebo současnými problémy s rizikovým chováním Při výběru nových pracovníků je během pohovoru v rámci výběrového řízení zjišťován postoj a zkušenosti uchazeče s rizikovým chováním (např. užívání návykových látek). V případě, že je zjištěno, že uchazeč má současné anebo nedořešené předchozí problémy s některým rizikovým chováním anebo k němu má takový postoj, který se neslučuje s filozofií programu, a toto skutečnost by mohla negativně ovlivnit realizaci programu, je tato skutečnost důvodem k jeho nepřijetí. V případě, že je takováto skutečnost zjištěna po přijetí pracovníka, řeší s ním tuto věc vedoucí programu individuálním pohovorem, případně je tato věc řešena na supervizi. Pokud z řešení situace vyplyne, že lektor není ochoten nebo schopen situaci řešit a přistoupit na doporučení, je toto důvodem k ukončení pracovního poměru. O důvodech ukončení pracovního poměru je informován ředitel, případně mohou s ním být i konzultovány. 4.5 Výměna informací mezi pracovníky Pracovníci programu mají možnost nacházet řešení klientských, metodických, koncepčních a organizačně technických problémů vyplývajících z přímé práce s klienty v rámci následujících setkávání: - pravidelné organizační porady celého týmu (min. dvakrát za měsíc, 1h) - pravidelné intervizní porady (jednou měsíčně, 2h) - pravidelné supervize (případová, týmová i metodická) (min. jednou za 2 měsíce, 2h) - výjezdová setkání týmu přípravná, hodnotící, plánující atp. (1x za rok) - týmová spolupráce nad vytvářením koncepčně metodických podkladů pro zajištění kvality poskytované služby. - regionální porady v rámci fungující (státní i nestátní) sociální sítě v lokalitách působnosti 3 Směrnice vzdělání pracovníků dělí na základní, doporučené a fakultativní. Vzhledem k tomu rozdělení pak stanovuje finanční zajištění vzdělávání. Dále také upravuje formy vzdělávání, jeho minimální rozsah, nárok na studijní volno. V příloze směrnice je stanoveno základní a doporučené vzdělání pro pozici lektora primární prevence do 1 roku a do 2 let. Strana 10 (celkem 12)

11 4.5.1 Porady Konají se min. dvakrát za měsíc a délka jedné porady je min. 1 hod. Porady se účastní celý tým programu včetně jeho vedoucího. Obsahem porad jsou především organizačně technické záležitosti (např. domlouvání termínů, aktuální nabídky vzdělávání, technické zajištění programu apod.). Z každé porady je vypracován zápis (vyhotovuje pověřený pracovník), který vedoucí programu po schválení rozesílá všem členům týmu a řediteli organizace. Zápis je také uložen ve složce: Odkaz na danou složku Intervize Intervize se konají min. jednou měsíčně v minimálním rozsahu 2 hod. Intervize se účastní celý tým programu včetně jeho vedoucího. Obsahem intervizí jsou především případové a metodické záležitosti (metodika bloků jejich struktura, jednotlivé bloky; situace ve třídách; obsahová nabídka programu apod.) Z každé intervize je vypracován zápis (vyhotovuje pověřený pracovník), který vedoucí programu po schválení rozesílá všem členům týmu. Zápis je také uložen ve složce: Odkaz na danou složku Supervize Supervize se konají v pravidelném intervalu (min. 1 x za 2 měsíce v rozsahu 2 hod., v případě potřeby i jinak). Supervize se účastní celý tým programu včetně jeho vedoucího. Obsahem supervize je kvalita odborné práce i týmová spolupráce. Strana 11 (celkem 12)

12 Supervizi programu vykonává externí kvalifikovaný pracovník, který se nepodílí na přímé práci v žádné službě poskytované v rámci Proxima Sociale o.p.s. Pokud je supervizorovi známé riziko ohrožení programu či uživatele služby, je povinen upozornit realizátory, vedoucího programu či ředitele organizace. Supervizi pracovníkům programu plně hradí organizace. Pracovníci mají povinnost účastnit se supervize v minimálním rozsahu 60 % z celkového ročního úhrnu. Každý pracovník týmu má možnost požádat o individuální supervizi, kterou musí schválit ředitel organizace. Dokumentace supervizí: - přítomnost na supervizích je evidována vedoucím programu - výstupy ze supervize jsou dokumentovány zápisem, který provádí jeden z účastníků - zápisy ze supervize jsou uloženy tak, aby byly chráněny před zneužitím; za dokumentaci supervize zodpovídá vedoucí programu - zápis ze supervize je uložen: Odkaz na danou složku Hodnocení supervize - supervize je vyhodnocována 2 x ročně, za přítomnosti supervizora i supervidovaných, o hodnocení je učiněn zápis v zápisu ze supervize - supervizor 2x ročně vypracovává zprávu ze supervize, kterou doručí prostřednictvím vedoucího programu řediteli organizace. - zpráva od supervizora je uložena: Odkaz na danou složku Strana 12 (celkem 12)

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

www.mostknadeji.eu IČ: 63125137 ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část

www.mostknadeji.eu IČ: 63125137 ID datové schránky cyx2qb5 Přílohová část Přílohová část PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE... 78 PROVOZNÍ ŘÁD TP... 79 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY... 79 DOKUMENTAČNÍ ŘÁD... 81 TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PROGRAMY... 81 DOHODA O VNĚJŠÍ SUPERVIZI PRACOVNÍHO TÝMU TERÉNNÍCH

Více

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

II. METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH II. OBSAH METODIKA PŘÍPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ II.1 VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY II.1.1 PODMÍNKY REGISTRACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II.1.2

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2014 : Metodika služby sociální rehabilitace platná pro středisko Výměník Zpracoval: tým pracovníků střediska Výměník a MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar,

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Přeštice I. Úvod II. Pravidla pro plnění standardů

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR Metodika Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR 1 2 Obsah Obsah 1. Zmapování aktuální situace v dané oblasti (situační analýza) 5 1.1. Úvod do problematiky 1.2. Výzkum k

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP

METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP METODIKA TVORBY KURIKUL A REALIZACE KURZŮ DVPP ZAMĚŘENÝCH NA INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Veronika Machowská, Lucia Pastieriková, Dita Finková a kolektiv SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. DRUHOVÉ STANDARDY KVALITY SLUŽBY RANÁ PÉČE závazně odhlasované členskými pracovišti APRP dne 10. 10. 2013 OBSAH: Procedurální standardy: Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více