Krizový management ve školství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krizový management ve školství"

Transkript

1 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Krizový management ve školství

2 O čem to vlastně je Krizový management je tradičně chápán jako specifický, zpravidla krátkodobý přístup řízení, jehož podstatou je vyřešit krizovou situaci Veber Souhrn vědeckých poznatků, odborných postupů a aplikačních nástrojů preventivních, rozhodovacích a technologických opatření umožňujících řídícím pracovníkům, řešit krizové situace. Hálek Souhrn řídících činností orgánu krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury Zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení

3

4 Krizový management Režim řízení, pravomoci krizového manažera, organizační struktura Krize je označení pro období způsobené negativní událostí, kdy jsou významně ovlivněny či ohroženy výsledky nebo dokonce existenci organizace.

5 Krizový management aktivní předcházení problémům řízení rizik zvládání krizí

6 Příklady z poslední doby Krizové řízení v souvislosti se snižováním počtu žáků v odborném školství Spolupráce zřizovatele a ředitelů středních škol v době optimalizace Krizovým plán rizikového chování na základní škole Žďár Nad Sázavou

7 Efektivní zvládání krizového managementu Zdroj:

8 Základní pojmy krizového managementu Krize Hrozba Riziko Krizová situace Krizový stav

9 Úrovně krize První úroveň se týká krize v rámci organizace. Druhá úroveň se týká krize, do které je zapojeno několik organizací Třetí úroveň se vztahuje ke katastrofální události

10 Krizový management a jeho Řízení rizik procesy systematická aplikace cíleně plánovaných aktivit, procedur a praktik zaměřených na identifikaci, analýzu, zhodnocení, monitorování a ovlivňování hrozeb a z nich plynoucích rizik Prevence Korekce Protikrizová intervence

11 Krizový management a jeho Řízení krizí procesy systematická aplikace cíleně plánovaných aktivit, procedur a praktik zaměřených na identifikaci, analýzu, zhodnocení, monitorování a ovlivňování hrozeb a z nich plynoucích rizik Redukce Obnova Živelné x krizový management

12 Krizový management ve školství Soubor nástrojů, odborných přístupů, zkušeností, praktických doporučení a metod, které vedení škol, zřizovatelé i ministerstvo využívá při řízení krizových situací, a dále při předcházení, vyhledávání a eliminaci hrozeb. Dále sem patří analýza a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování postupu při vzniku krizové situace a otevřená komunikace pracovníků škol a školských zařízení, dětí, žáků, studentů, zákonných zástupců a veřejnosti.

13 Příčiny krizí vnitřní příčiny krize způsobené například nehodou nebo nevhodným řízením či rozhodováním nebo situací, kterou se managementu nepodařilo zvládnout. Vnitřním příčinám krize lze předcházet, například vhodným řízením rizik) nebo vnější příčiny krize - způsobené například přírodní katastrofou - vnější příčiny nelze přímo ovlivnit, ale jejich dopady lze snížit připraveností organizace - například plány, připraveností krizového řízení (např. distaster recovery plan)

14 Hrozby ve školství Objektivní Subjektivní Bezpečnostní Technogenní Finanční Informační

15 Národní strategie a právní předpisy pro krizový management ve školství Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období Strategie prevence kriminality na období Národní strategie protidrogové politiky na období

16 Národní strategie a právní předpisy pro krizový management ve školství Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízení Zákon 561/2004 Sb. Preventivně výchovná péče Zákon 109/2002 Sb. Poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška 72/2005 Sb.

17 Právní předpisy pro krizový management ve školství Vyhláška č. 317/2005 Sb. - stanovuje nezbytné kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností Zákon č. 563/2004 Sb. - stanovuje, že metodik, který splňuje kvalifikační předpoklady, má nárok na příplatek za svou činnost Vyhláška č. 73/2005 Sb. - se zabývá problematikou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (ve vztahu k primární prevenci zejména oblastí sociálního znevýhodnění)

18 Národní strategie a právní předpisy pro krizový management ve školství Vyhláška č. 74/2005 Sb. - stanovuje, že školská zařízení pro zájmové vzdělávání budou uskutečňovat formy činností v zájmovém vzdělávání vedoucí k prevenci rizikového chování dětí, žáků, studentů Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta

19 Vnitřní bezpečnostní hrozby Způsobené žákem Způsobené zaměstnanci školy Způsobené cizí osobou Snižování rizika zpracované a aktualizované směrnice k zajištění bezpečnosti a dalších

20 rizika jsou řízena pomocí administrativních úkonů - školení dětí, žáků, studentů a zaměstnanců, zápis o úrazu a s tím spojené úkony, zpětná vazba (po zvoleném časovém intervalu např. po jednom roce vyhodnocení situace a stanovení následných opatření) a aktualizace vnitřních směrnic.

21 školení o bezpečnosti a ochraně zdraví pro děti, žáky, studenty škol a školských zařízení - o školení se musí provést zápis do třídní knihy. evidence úrazů studentů, žáků a dětí, které vznikly v souvislosti s činností škol a školských zařízení - do Knihy úrazů (do 24 hodin od oznámení úrazu) Záznam o úrazu - zasílá se elektronicky na ČŠI, na pojišťovnu žáka a jeden výtisk se předá zákonnému zástupci dítěte, žáka, studenta nebo zletilému žákovi, studentovi a místně příslušnému útvaru Policie ČR (pokud máme podezření, že v souvislosti s úrazem došlo ke spáchání trestného činu )

22 Pojištění - Posudek o bolestném, Hlášení pojistné události Evidence úrazů zaměstnanců - Kniha úrazů Úrazy na pracovní cestě zákoník práce Školení BOZP minimálně jednou za dva roky - musí být zabezpečeno prostřednictvím vedoucích zaměstnanců či specializovaných pracovníků nebo soukromých institucí zabývajících se touto problematikou

23 Riziko a práce s ním Identifikace Posouzení významu Stanovení pravděpodobnosti Stanovení blízkosti

24 Závažnost dopadu Pravděpodobnost výskytu BR BR BR AR AR 2 BR BR AR AR MR 3 BR AR AR MR NR 4 AR AR MR NR VR 5 AR MR NR VR VR Hodnota závažnosti dopadu Míra rizika 1 poranění bez pracovní neschopnosti BR bezvýznamné riziko (1 3) 2 poranění s pracovní neschopností AR akceptovatelné riziko (4 9) 3 vážnější úraz vyžadující hospitalizaci MR mírné riziko (10 14) 4 těžký úraz a úraz s trvalými následky NR nežádoucí riziko (15 20) 5 smrtelný úraz VR nepřijatelné riziko (21 25) Pravděpodobnost výskytu rizika 1. Nahodilá 2. Nepravděpodobná 3. Pravděpodobná 4. Velmi pravděpodobná 5. Trvalá

25 Reakce na rizika Reakce na riziko Vyhnout se Snížit Náhradní řešení Transfer Reakce na příležitost Využít Podpořit Sdílet Přijmout Odmítnout

26 Krizový manažer Silná osobnost Vysoké sebevědomí Silná intuice Analytické myšlení Schopnost efektivní komunikace Organizační schopnosti Charisma Ochota akceptovat riziko Fyzická zdatnost Přizpůsobivost, adaptabilita, tolerance k omylům

27 Krizový plán Krizový plán je plánovací dokument, který analyzuje různá rizika a krizové situace hrozící organizaci a popisuje detailní postupy, jak krizové situace a rizika zvládat v momentu, kdy nastanou - manuály, co a jak je třeba dělat v případě krize.

28 Krizová komunikace Buďte čestní nikdy nelžete, pokud nemůžete odpovědět, tak to zmiňte a nekličkujte Buďte přesní a nespekulujte Chraňte své zájmy Respektujte termíny médií, dodržujte dohody a sliby Ukažte vhodné emoce (tj, lítost, sebejistotu) Nenechte se vyvést z míry Neříkejte nic mimo záznam (off-record) Dejte si pozor na neverbální komunikaci

29 Parettovo pravidlo Pravidlo 80 / 20) Jedná se o jednoduchou analytickou techniku, pomůcku, která pomáhá zjednodušit a zacílit řízení a rozhodování, například následovně: 80 % příjmů podniku pochází od 20 % zákazníků 20 % výrobků generuje 80 % zisku Obecně lze Parettovo pravidlo 80/20 vyjádřit následovně: 20 % příčin způsobuje 80 % výsledků.

30

31

32 Seznam právních předpisů týkajících se vnitřních bezpečnostních hrozeb krizového managementu ve školství Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Úmluvě o právech dítěte 104/1991 Sb. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

33 Seznam právních předpisů týkajících se vnitřních bezpečnostních hrozeb krizového managementu ve školství zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

34 Seznam právních předpisů týkajících se vnitřních bezpečnostních hrozeb krizového managementu ve školství Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání

35 Seznam právních předpisů týkajících se vnitřních bezpečnostních hrozeb krizového managementu ve školství Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Vyhláška č. 116/2011 Sb.,, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

36 Seznam právních předpisů týkajících se vnitřních bezpečnostních hrozeb krizového managementu ve školství Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/54/ES z , o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci vydává legislativu, která usiluje o minimalizaci zdravotních rizik.

37

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikového chování MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vláda USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. února 2008 č. 165 k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a o Koncepci ochrany

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva

Koncepce ochrany obyvatelstva Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 1 č.j. 21291/2010-28 Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní. Ochrana kritické infrastruktury v ČR. Věra Steinerová. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní. Ochrana kritické infrastruktury v ČR. Věra Steinerová. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Ochrana kritické infrastruktury v ČR Věra Steinerová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky

Národní politika. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí III. Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky červen 2008 OBSAH ÚVOD I. Význam bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) II. Hodnocení

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018

Školní preventivní strategie Správná cesta, správný krok 2014-2018 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Správná cesta, správný krok 2014-2018 Havířov 2014 Obsah 1. Úvod 3 2. 3 2. 1.

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

2. Školní vzdělávací programy

2. Školní vzdělávací programy Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015, Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 (Jednotlivá kritéria se využijí v návaznosti na charakter posuzované školy nebo školského zařízení.

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Směrnice ke stanovení organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1 Úvodní ustanovení Ředitel Českého vysokého učení technického v Praze, Masarykova ústavu vyšších studií (dále jen MÚVS ) vydává k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na základě platné

Více

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy OBSAH: Čl. I. ÚVOD... 1 Čl. II ZDROJE INFORMACÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ... 2 Čl. III INTERNÍ DOKUMENTY

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více