STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (dále: SPJ)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (dále: SPJ)"

Transkript

1 STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (dále: SPJ) V souladu s Metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen žák ) ve školách a školských zařízeních v souladu se Strategií prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy, Národní strategií protidrogové politiky, Strategií prevence kriminality všechny strategie vždy na příslušná období, 29 odst. 1 a 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 18 písm. c) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže je zpracována strategie prevence SPJ. 1.1.Úvod Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojením pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti. Strategie prevence a Minimální preventivní program Střední odborné školy v Bruntále jsou v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání, tzv. Bílou knihou, a to v oblasti která se týká změny vnitřního klimatu školy, vztahů žáků a pedagogů a vytváření klíčových kompetencí pro osobní život i budoucí uplatnění mladých lidí. Pedagogové SOŠ jsou již nyní vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů, doškolování v dovednostech a znalostech využitelných při realizaci této části nové vzdělávací koncepce. Koncepce je též v souladu s Akčním plánem Evropské unie boje proti drogám pro období , s Usnesením vlády ČR č o Národní strategii protidrogové politiky na období , s Metodickým pokynem MŠMT ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j. 2129/2010, Metodickým pokynem MŠMT ČR k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j / a dokumentem WHO Evropské zdraví 21 cíl Charakteristika školy Hlavní budova školy se nachází na okraji bývalého okresního města Bruntál, na Krnovské ulici. Zařízení je jedinou střední školou ve městě, nabízející učební obory. Ve škole se vzdělává cca 550 žáků v deseti oborech s vyučením, 1 obor nástavbového studia a 2 obory pro absolventy vzdělávacího programu zvláštní školy se speciálními vzdělávacími potřebami. 1 ZDROJ.: MŠMT, Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti ministerstva školství, mládeže a sportu na období

2 Ke škole patří i odloučená pracoviště, na kterých probíhá teoretický a odborný výcvik. Ve městě jsou dvě střediska a další pracoviště jsou rozptýlena na území téměř celého bývalého okresu, většinou v soukromých firmách nebo ve školách (obory gastronomické). Střídání teorie a odborného výcviku probíhá v týdenních cyklech. Žáci jsou týden ve škole a týden na praxi. Pouze žáci maturitních oborů a speciálního vzdělávání mají jiný režim. Ve škole pracuje cca 70 pedagogických pracovníků učitelů, učitelů OV a vychovatelů. Součástí týmu jsou i provozní pracovníci. Většina pedagogů má odpovídající pedagogické vzdělání. Školní poradenské pracoviště tvoří vedoucí Poradenského pracoviště která je současně výchovnou poradkyní ( současně pro odloučené pracoviště na Krnovské ulici), školní metodici prevence pro pracoviště Dukelská a Krnovská, školní psycholog, školní psycholog se zaměřením pro žáky s SPU a výukovými obtížemi, speciální pedagog. Poradenské pracoviště spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Bruntále (dále jen PPP). Škola má zpracován MPP. Tento program je každoročně aktualizován a konzultován s okresním metodikem prevence Mgr. Stanislavem Tomanem. Je závazný pro všechny pedagogické pracovníky. 1.3.Analýza současného stavu na škole Při analýze stavu školy vycházíme z následujících poznatků a zkušeností: z porad učitelů, připomínek k chování žáků z konzultací s rodiči z individuálních pohovorů s žáky ze zájmu dětí o téma sociálně patologických jevů z informací k drogám a dalším problémům v médiích, především v časopisech pro mládež ze současných trendů ovlivňujících život dětí a mládeže rizikových oblastí z diskuzí s ostatními ŠMP z Bruntálska, okresním metodikem prevence, výchovným poradcem, školním psychologem ze zkušenosti z předchozích aktivit, jejich rozborů Výskyt SPJ: při vymezení SPJ, které se na škole nacházejí lze jednoznačně vycházet z pokynu MŠMT 2, který do oblastí prevence sociálně patologických jevů zahrnuje: konzumaci drog včetně kouření a alkoholu, drogové závislosti kriminalitu virtuální drogy a gambling záškoláctví šikanování a jiné násilí 2Srov. Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. : 14514/ k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. : 22294/ k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních. 2

3 rasismus, xenofobii, intoleranci Prevence v souvislosti sociálně patologickými jevy je nutná, jevy se vyskytují i v SOŠ Bruntál. Pedagogičtí pracovníci musí věnovat náležitou pozornost optimalizaci sociálního i psychického prostředí školy a všestrannému rozvoji osobnosti žáka. Musí sledovat projevy zneužívání návykových látek zejména alkoholu a drog, i ostatní sociálně patologické jevy patologické hráčství, šikanování, vandalismus, brutalitu a agresivitu, rasismus, kriminální činny, sex. obtěžování, tabakismus apod. a vždy po konzultaci se ŠPP budou navrhovat a realizovat cílená opatření v konkrétní třídě Garant programu a spolupracovníci koordinátor ŠSP a MPP: ŠMP Mgr. Milena Hebnarová, vzdělání UP Olomouc, PdF, specializační studium metodik prevence SPJ na UP Olomouc absolvovala 2004, 20 let pdg. praxe, 15 let ŠMP(včetně působení na předchozím pracovišti) za realizaci programu odpovídá: PaedDr. Eva Nedomlelová, ředitelka školy poradenský tým školy: ŠMP Mgr. Milena Hebnarová, VP Ing. Věra Zavadilová, školní psycholog PhDr. Pavel Čapka, školní psycholog se zaměřením na žáky s SPU a výukovými obtížemi PhDr. Pavel Wiesner, speciální pedagog Mgr. Jolana Lolková garant programu: okresní MP Mgr. Stanislav Toman Ředitelka školy vytváří podmínky pro realizaci MPP, nese odpovědnost za realizaci MPP podporuje ve škole vytvoření beznátlakové, ale náročné atmosféry hodnocení sama sebe tak, aby se škola stala organizací, která se sama učí, jmenuje školního metodika prevence sociálně patologických jevů, zařadí do tématických plánů konkrétních tříd a konkrétních předmětů témata zdravého životního stylu, etiky, právního vědomí a patologických jevů, zajišťuje další vzdělávání a odborný rozvoj pracovníků v oblasti prevence, s cílem praktického využití odborných znalostí a zkušeností učitelů při prácí se žáky, zajišťuje vybavení školy odbornými a metodickými materiály, zajišťuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků v oblasti prevence, sleduje efektivitu preventivních aktivit a zajišťuje pravidelné vyhodnocování ŠSP, zjistí, aby v řádu školy i byl uveden zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy včetně sankcí, které z porušení zákazu vyplývají,dále ošetří v řádu školy potírání projevu rasismu a šikanování, záškoláctví, krádeže, kouření a požívání alkoholu, plní ohlašovací povinnost směrem k orgánům činným v trestním řízením řízení a orgánu sociálně právní ochrany dětí. 3

4 Školní metodik prevence koordinuje přípravu MPP a jeho zavádění ve škole, inovuje jej a vyhodnocuje odborně a metodicky pomáhá při zavádění témat prevence SPJ do výuky koordinuje přípravu pedagogů v oblasti metodiky a didaktiky v oblasti SPJ, aktivních sociálních metod učení a budování sociálně příznivého klimatu školy informuje o vhodných preventivních aktivitách, poskytuje odborné informace sleduje s ostatními pracovníky rizika vzniku patologických jevů a navrhuje opatření spolupracuje s okresním metodikem, účastní se porad, zajišťuje přenos informací z nich spolupracuje na základě pověření ředitelka školy s dalšími zařízeními v oblasti prevence poskytuje poradenství žákům, má stanoveny konzultační hodiny pro anonymní připomínky a dotazy žáku je u vrátnice umístěna schránka Vzdělávání ŠMP Specializační studium pro ŠMP na UP Olomouc, vzdělávací akce pořádné KVIC Krnov, UK Praha vzdělávání metodiků prevence SPJ, UP Olomouc v tématech závislostí, komunikace, kritické myšlení, rozvoj sociálních kompetencí žáků, zdravý životní styl. Nezbytné je další individuální vzdělávání a samostudium, protože styl a metody práce se neustále proměňují podle současné celospolečenské situaci i aktuálních poměrů. Znalost legislativy je nezbytnou složkou vzdělání ŠMP. Pedagogická poradna zůstává i nadále zdrojem aktuálních informací pro ŠMP Činnost všech pracovníků školy v oblasti prevence všichni pracovníci školy, pedagogové i technickohospodářští pracovníci, se seznámí s MPP a budou se podílet na jeho realizaci, každý na svém úseku v rámci svých pracovních povinností pedagogové v rámci vyučovaných předmětů zařadí do výuky podle pokynů ředitelky školy témata zdravého životního stylu, morálky, etiky, právního vědomí pedagogové cíleně věnují pozornost možnostem které jim skýtají předměty k působení na žáky ve smyslu prevence patologických jevů. při zjištění výskytu patologických jevů navrhují příslušná opatření v metodických komisích, na poradách pedagogických pracovníků a pedagogických radách podílí se na tvorbě MPP pedagogičtí pracovníci spolupracují se zákonnými zástupci žáků a s orgány státní správy a samosprávy působícími v oblasti prevence sociálně patologických jevů 4

5 pedagogové se systematicky vzdělávají v oblasti prevence sociálně patologických jevů, získávají dovednosti nutné k naplňování cílů z oblasti prevence o výskytu sociálně patologických jevů informují ŠPP Obsah vzdělávání pedagogů vzdělávání a příprava pedagogů v oblasti SPJ, seznámení se školskými právními předpisy zaměření vzdělávání pedagogů na osvojování metod aktivního sociálního učení a metod výuky v zážitkové pedagogice podporujících formování osobnosti a rozvoj klíčových kompetencí žáků vzdělávání pedagogů jako sociálních manažerů skupin tříd; podílení výkonu činnosti třídního učitele a UOV s ohledem na jejich manažerskou činnost vzdělávání v dovednostech pracovat se skupinovou dynamikou a zabezpečení organizace rozvrhu hodin tak, aby třídní učitel vždy učil ve své třídě. Zavedení třídnické hodiny Třídní učitel (ve vztahu k primární prevenci): spolupracuje se školním metodikem prevence při zachycování varovných signálů 3, podílí se na reali-zaci Preventivního programu a na pedagogické diagnostice vztahů ve třídě, motivuje k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem, a dbá na jejich důsledné dodržování (vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě); podporuje rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy, zprostředkovává komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a je garantem spolupráce školy se zákonnými zástupci nezletilých žáků třídy, získává a udržuje si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi Rámcový přehled oblastí spolupráce s odborníky a orgány státní správy pedagogicko-psychologická poradna o. s. Citadela, Mgr. Piňos krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor školství, mládeže a sportu Mgr. A. Adamovská městský úřad Bruntál, sociální odbor Mgr. P. Zemanová, MěÚ Krnov OSPOD, Rýmařov OSPOD 3 příloha č. 3/II vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních poradenské činnosti odst. 2. 5

6 policie ČR, Kriminalita mládeže PČR, P. Tušková, městská policie Bruntál, Bc. Petr Petr privátní lékaři nebezpečí drogové závislosti, Tomáš Lutzewský, drogový street pracovník, MU Bruntál osobní hygiena hochů a dívek, p. Navrátilová Činnost probační a mediační služby ČR, PMS ČR, Bruntál, I. Brisudová ÚP v Bruntále, IPS Bruntál 1.6. Propagace MPP je zveřejněn na společném intranetu školy. Pedagogové mohou podle svých potřeb kdykoliv s MPP pracovat. Jednotlivé aktivity jsou navíc samostatně zveřejňovány na nástěnce a informování jsou třídní učitelé. Rodiče jsou informování na třídních schůzkách. Větší akce a soutěže jsou oznamovány tisku. Součástí hodnocení na pravidelných pedagogických radách je i plnění MPP, informace o výskytu SPJ a akce plánované v nejbližší době Primární prevence Terminologie v prevenci; Primární prevence práce s nezasaženou skupinou nebo žáky Sekundární prevence práce s ohroženou skupinou nebo žáky Terciární prevence práce s uživateli drog, pachateli trestných činů záškoláky atd. Škola se zabývá především primární prevencí, sekundární prevence je organizována s pomocí školních psychologů, popřípadě dalších odborníků. Zavádí programy zaměřené na tyto skupiny žáků. Terciární prevenci škola neprovádí, kontaktuje odborná pracoviště. Nespecifická prevence aktivity, které tvoří nedílnou součást primární prevence, umožňuje rozvoj harmonické osobnosti, nadání, zájmů, pohybových a sportovních aktivit pro všechny žáky. Specifická prevence zaměřují se na určité cílové skupiny(rizikovější, ohroženější než jiné) a snaží se hledat způsoby, jak předcházet vzniku a rozvoji sociálně nežádoucích jevů Preventivní působení v oblasti SPJ má jednotnou podobu a principy. Nelze provádět prevenci jednotlivých negativních jevů odděleně. Prevence musí být nedílnou součástí výchovně vzdělávacího informačního procesu. Důležité je formování postojů a vytváření pozitivního sociálního prostředí a vazeb. Komunikační dovednosti, schopnost vytvářet přátelské vazby, asertivní 6

7 dovednosti, zlepšení sebeovládání, nenásilné zvládání konfliktů, zvládnutí úzkosti a stresu, jsou základní atributy zdravého životního stylu. Prevence orientovaná do oblasti zdravého životního stylu je východiskem i cílem Cíle prevence Cílové skupiny Žáci Cílem nespecifického preventivního působení jsou všichni žáci školy. Jsou informováni v problematice SPJ a jejich legislativních souvislostech, vedeni ke zdravému životnímu stylu, rozvíjení osobnosti. Systematické vzdělávání je rozděleno do všech tří ročníků vzdělávání. Podle možnosti je vždy upozorněno na souvislost učiva se SPJ. Ve výuce jsou používány metody a formy, které rozvíjejí sociální kompetence žáků, osobnostní růst,komunikační dovednosti a kritické myšlení. Je podporována atmosféra spolupráce, tolerance a vzájemné pomoci. Zvláštní pozornost v rámci nespecifické prevence je věnována žákům nastupujícím do 1. ročníku, tito absolvují adaptační kurz, který jim usnadní přechod na střední školu, umožní vytvoření pozitivních sociálních vztahů mezi žáky i pedagogy. V průběhu 1. ročníku bude prováděno hodnocení klimatu třídy, zjišťování vztahu žáků k závislostem a upevňování hygienické návyky. Skupinou ohroženou v souvislosti se SPJ jsou zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Na ně jsou zaměřeny programy specifické prevence. Zvláštní pozornost je věnována jejich začleňování do kolektivů, školní úspěšnosti, zvládání problémů v učení a chování. Jedná se o integrované žáky se SPU i žáky speciálních tříd. Aktivně budou vyhledáváni žáci s problémy v chování a se sklonem ke kriminálnímu chování. Tito budou zařazeni do programu intervenční péče školního psychologa. Žákům ze znevýhodněného sociálního prostředí budou zprostředkovány služby a pomoc ve spolupráci s orgány státní správy zejména sociálně právní ochrany dětí příslušných městských úřadů. Pedagogové Podmínkou účinnosti ŠSP je vzájemná spolupráce ŠMP, vedení školy, výchovný poradce, školní psycholog, učitelé předmětů zapojených do prevence a ostatní učitelé. Bez náležité podpory vedení, odkud se také často odvíjí podpora celého sboru, nemůže prevence fungovat kvalitně. Nikdy se všichni nepodílí, ale podpora pracovní, fyzická i psychická by měla být zřejmá. SOŠ Bruntál v tomto ohledu postupuje v oblasti prevence mílovými kroky, stále jsou však rezervy v aktivním zapojování dalších pedagogů. Předpokladem naplňování cílů v oblasti prevence je pedagog vzdělaný, odborně erudovaný, komunikativně, psychologicky a speciálně pedagogicky vybavený. 7

8 Svou osobností se pozitivně podílí na vývoji sebeuvědomění žáka a je schopen vyučovat za aktivní účasti dětí. Zvyšování odolnosti dětí a mládeže proti sociálně patologickým jevům vyžaduje systémovou a koordinovanou přípravu realizátorů preventivních aktivit ve školách a školských zařízeních z řad pedagogů a popřípadě dalších spolupracujících odborníků. Rodiče Rodiče či zákonní zástupci patří mezi jednu z nejdůležitějších cílových skupin, které se podílejí na cílech stanovených v MPP. Nelze vycházet z předpokladu, že škola zcela přejímá zodpovědnost za výchovu ke zdravému životnímu stylu. Zejména rané zkušenosti, které žák získává v rodinném prostředí, jsou pro další vývoj žáka určující. Škola rodičům pomáhá v rozvoji žáka jeho vzděláváním a socializací ve skupině žáků a výchovou žáka k dovednosti žít ve formální společenské instituci. Do výchovně vzdělávacího procesu na SOŠ je třeba zapojit také rodiče, kteří jsou posléze zpětnou vazbou také pozitivně ovlivňováni směrem k přijetí a osvojení zdravého životního stylu. Je nezbytné zabezpečit informovanost rodičů o postojích školy nebo školského zařízení k preventivní strategii a o oblasti sociálně patologických jevů. Toto bude činěno prostřednictvím třídních schůzek, stejně jako informovaností o ŠSP na webových stránkách školy. Aktivní účast rodičů na akcích školy (školní akademie, účesová show, číšnicko-kuchařské soutěže, výlety, exkurze apod.) se jeví jako velmi plodná, protože záměr přiblížit rodičovské veřejnosti v tuto problematiku jen pomocí tradičních aktivit nabízených školou (besedy, přednášky, apod.) se ukazuje jako málo účinný. Je třeba hledat nové formy a metody k zapojení rodičů do tohoto výchovně vzdělávacího procesu. Využít všech nových informačních médií (internet apod.), profesionálně zvládnutých kampaní (den otevřených dveří apod.), vzdělávacích a výchovných aktivit vhodných k účasti celých rodin Cíle Obecné cíle cílem působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů: žák odpovědný za vlastní chování a způsob života v míře přiměřeného jeho věku žák s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům žák schopný dělat samostatná (a pokud možno správná) rozhodnutí s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi žák schopný řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů žák s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám žák podílející se na tvorbě kvalitního prostředí a životních podmínek rodina získaná pro spolupráci 8

9 Dlouhodobé cíle ŠSP(horizont více let) snížení nárůstu negativních jevů u žáků včasná diagnostika negativních jevů výchova ke zdravému životnímu stylu rozvoj a podpora sociálních kompetencí vytvoření bezpečného pracovního prostředí pro žáky úprava učeben tak, aby v nich bylo možno pracovat různými formami a metodami vybudování kompetentního pracovního týmu, schopného reagovat a řešit problémy v oblasti SPJ Střednědobé cíle (2-3 roky) základní informace o SPJ do výuky v průběhu celého vzdělávání ve výuce používat metody formy podporující spoluprácí, komunikaci a kritické myšlení vybudování prostoru, kde bude možné realizovat adaptační kurzy a intervenční programy se třídou příprava pedagogů na úkoly vyplývají z plnění ŠSP (vzdělání) Krátkodobé cíle (v tomto roce) adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků diagnostika ohrožení SPJ v 1 ročnících, zaměřeno na podporu nekuřáctví včasné zachycení rizikových forem chování u všech žáků podpora vytváření zdravé atmosféry ve škole informovanost žáků v oblasti SPJ, zařazení témat do výuky, doplnění o besedy s odborníky z praxe vytvoření metodiky pro intervenci ve třídách při výskytu SPJ posílení kompetencí pedagogů při řešení problémů ve třídě, zejména komutace, řešení konfliktů, práce se skupinou zpracovala: Mgr. M. Hebnarová ŠMP 9

10 i

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 1 č.j. 21291/2010-28 Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky

Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí. 1. Současný stav problematiky Školní preventivní strategie 2014-2015 Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí 1. Současný stav problematiky Škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj prevence. Program je vyhodnocován

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2011/2012 V Opavě dne 8. 9. 2011 Schvaluji: PaedDr. Josef Gabrhel ředitel školy Zpracoval: Ing. Miloš Cibulec 1 Obsah Minimální preventivní program...1 Obsah...2 Úvod...3

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015)

Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS)(2012-2015) 1. Současný stav problematiky Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Česká Ves, okres Jeseník, Makarenkova 414, 790 81 Česká Ves Školní preventivní strategie Vize naší školy: Vytvářet prostředí, ve kterém budou děti i pedagogové nejen spokojeni, ale které

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ROKY 2010-2013 účinnost od 1.9.2009 Zpracovala : Mgr. Martina Janoušková výchovný poradce, školní metodik prevence Schválil: Ing. Radovan MARESZ ředitel školy OBSAH OBSAH...

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

STRATEGIE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Školní rok 2014/2015

STRATEGIE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Školní rok 2014/2015 STRATEGIE VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Školní rok 2014/2015 Tato Strategie výchovného poradenství nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2013. Aktualizována na školní rok 2014/2015 dne 7.7. 2014. Vychází z Projektu koncepce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více