1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne v Kyjově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově"

Transkript

1 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne v Kyjově

2 Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky JMK 2013) Dotační program pro oblast protidrogových aktivit Síť služeb JMK

3 Odbor školství KrÚ JMK Oddělení prevence a volnočasových aktivit Vedoucí oddělení prevence a volnočasových aktivit: Mgr. Lucien Rozprým Tel: Referent prevence kriminality: Mgr. Pavla Tichá Tel.:

4 Odbor školství KrÚ JMK Školská koordinátorka prevence a protidrogová koordinátorka JMK: Mgr. Lenka Možná Tel.: Dále na odboru školství přímo řízena vedoucí OŠ je i koordinátorka pro národnostní menšiny JMK: PaedDr. Věra Koupilová Tel.:

5 Charakteristika drog. scény JMK V roce 2013 v porovnání s rokem 2012 nebyly zaznamenány zásadní změny ve vývoji drogové scény a cílové populace. V prostředí zábavy především experimentující mládež preferuje užívání marihuany a perorální konzumaci tanečních drog. Také zaznamenáváme signály rozšíření nových syntetických látek. Tato skupina osob užívá spíše rekreačně a intervenci ve službách nevyhledává.

6 Charakteristika drog. scény JMK V Jihomoravském kraji jsou nejrozšířenějšími legálními drogami alkohol a tabák, z nelegálních drog jde o pervitin a heroin. V roce 2013 bylo v kontaktu s nízkoprahovými službami klientů nealkoholových drog, z toho cca 67% mužů a 81,55% bylo injekčních uživatelů (1946 klientů). Vysoký podíl injekčních uživatelů potvrzuje potřebnost programů Harm reduction výměny injekčních stříkaček a testování klientů na infekce hepatitidami a HIV.

7 Charakteristika drog. scény JMK Tyto programy plní rovněž edukační cíl (převádění klientů na bezpečnější způsoby užívání drog, případně navození motivace k léčbě). Průměrný věk klientů nízkoprahových služeb Jihomoravského kraje je 27 let. V kraji bylo uskutečněno kontaktů a bylo vyměněno setů. Oproti roku 2012 došlo k nárůstu kontaktů (o 1726) a k nárůstu vyměněných setů (o ks), což sebou přineslo i zvýšené finanční náklady na zdravotnický materiál v nízkoprahových službách.

8 Charakteristika drog. scény JMK Závažným fenoménem souvisejícím s intravenózním užíváním drog je riziko náhodného poranění o pohozenou jehlu na volném prostranství (pískoviště, parky) či nastraženou (veřejné dopravní prostředky či jiná veřejnosti dostupná místa). Každoročně tak v Jihomoravském kraji bývá ohlášeno několik desítek takových poranění, především u malých dětí. V roce 2013 probíhalo vyšetřování 40 náhodně poraněných osob o pohozenou použitou injekční jehlu. Zdroj: KHS se sídlem v Brně, 2014

9 Charakteristika drog. scény JMK Ze zpráv služeb poskytovaných v regionech kraje (mimo Brno) vyplývá nadále přetrvávající roztříštěnost drogové scény a trend migrace uživatelů služeb do menších měst a obcí. Hodonínsko a Kyjovsko Region zaznamenává mírné navýšení nitrožilního způsobu užívání. Primární nelegální drogou je pervitin, často v kombinaci s marihuanou. Ojediněle se vyskytly případy opiátů a substituovaných uživatelů.

10 Charakteristika drog. scény JMK Nejčastější způsob aplikace u uživatelů pervitinu je intravenózní aplikace (75% z celkového počtu identifikovaných UD). Průměrný věk uživatelů kontaktních a terénních služeb Hodonínska je 25,5 let a Kyjovska je 31 let. Poskytovatelé služeb na Kyjovsku popisují v roce 2013 experimentování s novými syntetickými drogami opakovaně u několika klientů z důvodu zvědavosti. Klienti však nepokračovali v užívání kvůli nízké dostupnosti v porovnání s dostupností pervitinu.

11 Z toho se základní drogou Charakteristika drog. scény JMK Nízkoprahová služba Brno Hodonín KC TP Blansko TP Břeclav KC + TP KC TP Kyjov KC + TP Vyškov TP Znojmo KC + TP Celkem JMK Počet klientů uživatelů nealkoholových drog Z toho mužů Z toho IUD heroin pervitin Průměrný věk klientů kanabinoidy ,14 26, , ,31

12 Charakteristika drog. scény JMK V posledních letech pozorujeme vzrůstající zájem o ambulantní typ služeb. Těchto služeb nestátních neziskových organizací užilo v roce 2013 celkem 1057 klientů. Pobytových terapeuticko-resocializačních služeb v terapeutických komunitách v roce 2013 užilo 73 klientů a 431 klientů využilo doléčovacích programů v doléčovacích centrech.

13 Charakteristika drog. scény JMK Nejvíce žadatelů o léčbu* je ve skupině let. Podíl mužů k ženám je přibližně 3:1. Nejčastěji je počátek užívání drog zaznamenán ve věkové skupině let. Mezi uživateli drog z registru žadatelů o léčbu jsou nejčastěji zastoupeni lidé se základním vzděláním 42%, se středoškolským vzděláním bez maturity 24%, se SŠ s maturitou 12%, s vysokoškolským vzděláním 2% (ostatní neuvedli). * zdroj: KHS se sídlem v Brně, 2014

14 Charakteristika drog. scény JMK Dle odborných studií lze odhadnout počet patologických hráčů v Jihomoravském kraji cca (ø 8 600), ve městě Brně (ø 2 850) patologických hráčů. Další tisíce jsou nepřímo postiženi daným problémem (např. rodinní příslušníci nebo oběti opatřovací trestné činnosti).

15 Charakteristika drog. scény JMK Drogová kriminalita v působnosti PČR Celkem Počet V rámci primární drogové kriminality v roce 2013 bylo zahájeno a stíháno v trestním řízení v Jihomoravském kraji celkem 317 pachatelů dle výše uvedených drogových paragrafů trestního zákona. 283 nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

16 OPL Charakteristika drog. scény JMK Orientační ceny pouličního prodeje drog v Jihomoravském kraji* cena/gram pouliční prodej nejčastější výskyt pouliční prodej Cannabis Kč 150 Kč Heroin Kč Kokain Kč - Metamfetamin Kč Kč * Zdroj: Krajské ředitelství Policie JMK, 2014

17 Síť služeb JMK Síť služeb pro UD poskytovaných z 80% NNO v JMK je dlouhodobě stabilizovaná, komplexní a zahrnuje programy počínaje primární prevencí, přes nízkoprahové služby tj. terénní programy a kontaktní centra, po ambulantní či pobytová léčebná a resocializační zařízení jak pro legální, tak i pro nelegální drogy. JMK každoročně finančně podporuje prostřednictvím dotačních programů síť zařízení NNO cca 10,5 miliony Kč (+ financování protialkoholní záchytné stanice cca 7 mil. Kč) a obce JMK ze svých rozpočtů částkou téměř 8,4 miliony Kč.

18 Síť služeb JMK NÁVRH FINANČNÍ PODPORY ZABEZPEČENÍ SLUŽEB V PROTIDROGOVÉ OBLASTI V JMK Kč Specifická PP - finanční podpora celkem Kč Kontaktní a porad. služby - finanční podpora celkem Kč Léčba a doléč. programy - finanční podpora celkem Kč Další podpor. programy - finanční podpora celkem Kč Síť zařízení legál. drogy - finanční podpora celkem Kč Rezerva (výzkumy, nové projekty, dofinancování projektů ) - - finanční podpora celkem Kč

19 DP - protidrogové aktivity Dotační program pro oblast protidrog. aktivit v roce... Celková částka určená na DP je 9000 tis. Kč. Program určen pro spolky, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní, náboženské společnosti, církevní právnické osoby nebo další právnické osoby, jejichž činnost je zaměřena na oblast protidrogových aktivit a které mají sídlo nebo působí na území JMK.

20 DP protidrog. aktivity 2015 Vyhlášen na podzim 2014 (aktuálně připraven materiál ke schválení RJMK) Dotační program JMK bude vyvěšen na internetových stránkách Jihomoravského kraje (sekce Granty a dotace Dotační portál JMK Prevence a požární ochrana) a školském portálu (sekce Dotace a granty Dotační programy odboru školství JMK)

21 Síť zařízení JMK Jihomoravský kraj podporuje primární prevenci jak nespecifickou tak i specifickou. Nespecifická primární prevence se promítá v programech podporujících talentovanou mládež, tělovýchovu a sport, volnočasové aktivity dětí a mládeže včetně programů podporujících zdraví. Specifická primární prevence je podporována v rámci dotačních programů pro oblast prevence kriminality, protidrogové prevence a preventivních programů ve školách a školských zařízeních.

22 Síť zařízení zabývající se specifickou PP na území JMK Primární prevence je realizovaná ve všech školách kraje v rámci minimálního preventivního programu; Pedagogicko - psychologické poradny řeší problematiku prevence rizikového chování na úrovni primární a sekundární prevence, Střediska výchovné péče - primárně řeší problematiku prevence rizikového chování na úrovni sekundární prevence; Domy dětí a mládeže - volnočasové aktivity jako nespecifická primární prevence; Státní a nestátní organizace rozsáhlé, ucelené, interaktivní projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů, práci s dětmi a mládeží, rodičovskou a širší veřejnost (ve většině okresů, nadstandardní projekty vysoké kvality).

23 Pedagogicko-psychologické poradny Pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) patří mezi specializovaná poradenská pracoviště ve školství. Disponují odborným zázemím v oblasti primární prevence. PPP zajišťují prostřednictvím metodika prevence primární prevenci ve školách a školských zařízeních, realizaci preventivních programů, opatření a koordinaci školních metodiků prevence v Jihomoravském kraji. Metodik prevence PPP pro region Hodonínska a Kyjovska Mgr. Jiří Hilčer, tel.: ,

24 Síť zařízení JMK V oblasti školního prostředí jsou realizovány preventivní programy v celé šíři rizikového chování u dětí a mládeže včetně poradenství pro rodiče. Síť nízkoprahových služeb pro nelegální drogy v kraji je dobře dostupná, problémem je nadále situace v Brně, kde jsou terénní pracovníci vzhledem k počtu obyvatel ve městě dlouhodobě pod stavem. V sedmi okresech Jihomoravského kraje existuje 5 kontaktních center a 7 terénních programů. V okrese Hodonín fungují 2 kontaktní centra s terénními programy.

25 Síť zařízení JMK Služby ambulantního typu jsou zajišťovány po státní linii především psychiatry a ambulancemi v psych. léčebnách. V působnosti nestátních neziskových organizací fungují 2 ambulantní programy zaměřené na pomoc uživatelům nelegálních drog a patologickým hráčům. Síť léčebných rezidenčních zařízení (terapeutických komunit) je v Jihomoravském kraji v porovnání s jinými kraji České republiky naddimenzována, kraj finančně dlouhodobě podporuje 3 terapeutické komunity.

26 Síť zařízení JMK Programy charakteru doléčování pro bývalé uživatele nelegálních drog jsou v kraji 2, oba jsou typu ambulantního i s možností pobytu. Léčba závislostí na legálních drogách je realizována především prostřednictvím státních zdravotnických institucí (psychiatrické léčebny, psychiatři ). V působnosti nestátních organizací fungují 2 doléčovací programy pro legální drogy ve městě Brně. Jedná se jak o ambulantní doléčování, tak o jedno pobytové zařízení.

27 Síť zařízení JMK Jihomoravský kraj se vyznačuje širokou nabídkou služeb, včetně služeb typu: chráněného zaměstnávání poradenských programů specifických programů zaměřených na patologické hráče substitučního programu drogových služeb ve vězeňství a následné péče vzdělávacího centra webové poradny a prevence zneužívání syntetických drog.

28 Připravované akce/ podzim 2014: IV. podzimní adiktologická konference, dne v Brně, v prostorách Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a Konference Škola a drogy 2014, ve dnech v Praze, v prostorách Paláce Charitas, Karlovo nám. 5 Stav ve věcech drog v ČR v roce 2013, dne v Praze, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN, Apolinářská 4a

29 Děkuji za pozornost!!! Mgr. Lenka Možná protidrogová koordinátorka a školská koordinátorka prevence JMK odloučené pracoviště Cejl 73 telefon: web:

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence

KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V ROCE 2006 KOPPR Krajské oddělení protidrogové prevence Úvodní slovo primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma V letošním roce se Vám

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Královéhradeckém kraji za rok 2012 Kraj: Královéhradecký Zpracovala: Mgr. Michaela Klementová, Krajský protidrogový koordinátor Projednala a vzala na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2015-2020 Obsah Úvod... 3 1. Vyhodnocení Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014... 5 2. Klíčové subjekty a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020

Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 Moravskoslezský kraj Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor sociálních věcí Obsah 1 Úvod... 5 2 Systém protidrogové politiky

Více

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2012

Závěrečná zpráva o protidrogové politice obce za rok 2012 Obec: Zpracoval: Jilemnice Jana Krůfová Projednáno/schváleno (kým): vedoucí odboru Bc. Jaroslav Kandl Odkaz na internetovou prezentaci obce věnovanou drogám: http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/odbory-uradu/odbor-socialnichveci/prevence/zajimave-odkazy/

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2012-2014 Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek OBSAH strana

Více

Místní plán protidrogové politiky

Místní plán protidrogové politiky města Kyjova města Kyjova Město Kyjov 2013 Obsah 1. Předmluva....3 2. Úvod....4 3. Legální nelegální drogy....5 4. Stručná charakteristika Kyjovska.......7 5. Cíle protidrogové politiky Kyjova........9

Více

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006

Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2005-2006 odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje únor 2007 Specifický

Více

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010

Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Královéhradecký kraj Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje na období 2008 2010 Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obsah Úvod...- 4-1.Situace ve

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 2013 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 Viktor

Více

Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka

Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka Obec: Statutární město Liberec Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Jaroslava Nývltová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 28.3. 2011 Schváleno: (Petrou Svatoňovou, vedoucí odboru sociálních a zdravotních

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 (znění předložené na jednání vlády dne 10. 5. 2010) Kontakt na zpracovatele: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Úřad

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2008 Viktor

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje 2006 Obsah Úvodní slovo 1 Souhrn... 4 1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality... 4 1.2 Trendy v uţívání návykových látek a rizikové

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Nový Bor Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Vladimíra Olšarová, DiS., místní protidrogová koordinátorka Dne: 28.3.2011 Schváleno (kým): bude předložena Radě města Rada města 1. Obecná charakteristika

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aktuální situace a zdrojů pro plánování sociálních služeb... 4 1.2. Proces plánování sociálních služeb...

Více

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI

Výroční zpráva. o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 Viktor

Více

III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012

III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 III. Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012 Funkce akčního plánu Akční plán je nezbytným nástrojem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITYA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITYA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITYA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2013-2016 OBSAH Obsah Obsah 2 1 Úvod... 4 2 Prevence kriminality v Plzeňském kraji, přehled preventivních projektů...

Více