Slovo Ředitele. Petr Hampacher ředitel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo Ředitele. Petr Hampacher ředitel"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014

2 2

3 OBSAH Slovo ředitele... 1 Druhy služeb let Majáku... 4 Primární prevence Děti na rozcestí Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež NZDM Zapes NZDM Voraz NZDM Vagón Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření Výrok auditora Dopisy od dětí / zpětná vazba Přehled škol Kontakt Děkujeme... 29

4 4

5 Slovo Ředitele Výroční zpráva, kterou držíte v ruce, popisuje mnoho nového v uplynulém období. To bylo znovu plné změn i růstu, a to jak na poli primární prevence, tak i nízkoprahových sociálních služeb, na jehož konci je Maják znovu o něco větší a silnější organizací. Tak například bez dalšího omezování služeb se nám podařilo personálně zajistit a otevřít další, v pořadí již třetí nízkoprahový klub, díky kterému se naše pomoc mladým lidem rozšiřuje již i na Hrádecko. Koncem roku prakticky současně jsme museli projít auditem sociálních služeb ve všech třech nízkoprahových klubech. Důvodem byla přímá vazba na výše dotací pro další období. Jsem velice rád, že pracovníci v sociálních službách obdrželi od nezávislé organizace vysokou známku za své nadšení a kvalitní práci. Jsem rád, že v minulých obdobích Maják započal přesahovat hranice poskytované primární prevence a v posledních letech i sociálních služeb. Ano, i díky všestrannému týmu pracovníků, Maják v současnosti pomáhá dokonce i mladistvým delikventům. Na tomto zatím posledním dlouhodobém projektu Maják odborně participuje s Probační a mediační službou v Liberci, se kterou společně nastavujeme individuální plán pro každého nezletilého delikventa s cílem odklonit jej od kriminální dráhy. K tomu všemu jsme oslavili 15 let. Ano, přátelé, Majáku je skutečně již 15 let. Oslavu jsme pojali velkoryse a mysleli při tom i na naší cílovou skupinu, pro kterou jsme uspořádali koncert australského zpěváka Paula Colmana. Sobě i celému pracovnímu týmu pak závěrem přeji po rychlém nárůstu dalších nabízených služeb do dalšího období stabilizaci pracovních povinností i potřebné usazení nové organizační a komunikační struktury. Na úplný závěr zmíním, že nebylo možné do této zprávy vměstnat vše zajímavé, jak bych si přál, i proto ji berte jako skutečně malé retro minulého roku. Ucelenější obrázek se případným zájemcům pokusím nastínit při osobním setkání. Petr Hampacher ředitel 1

6 Druhy služeb Obecně prospěšná společnost MAJÁK byla založena dne Sborem Jednoty bratrské v Liberci a Nadací EURONISA. Jejím posláním je napomáhat při řešení negativních sociálních jevů rozšířených mezi dětmi, mládeží a mladými dospělými, a to jak preventivním působením, tak při řešení již vzniklých situací pomocí odpovídajících programů, volnočasových aktivit a sociálních služeb. SYSTÉM ROZVOJE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Platná certifikace programů všeobecné primární prevence. Externí rozvojové audity kvality sociálních služeb. Soustavné vzdělávání pracovníků v organizaci. Aktivní účast na komunitním plánování Libereckého kraje. 2

7 Druhy obecně prospěšných služeb 1. Přednášková a poradenská činnost v oblasti prevence negativních sociálních jevů vyskytujících se mezi mladými lidmi se zaměřením na tato hlavní témata: prevenci závislosti na drogách, nikotinu, hracích automatech apod., prevenci projevů rasismu, extremismu, antisemitismu a xenofobie, prevenci růstu kriminality a násilí, problematiku fanatismu a náboženských sekt, problematiku partnerských vztahů a sexuální výchovy, včetně problematiky sexuálně přenosných chorob a otázek spojených s interrupcí, problematiku netolismu, počítačové kriminality a rizik virtuálního světa. 2. Provoz bezpečného klubového prostoru, kde lze trávit volný čas a realizovat se ve volnočasových aktivitách; poskytování pomoci a podpory mladým lidem v obtížných a rizikových životních situacích prostřednictvím odpovídajících sociálních služeb. 3. Terénní sociální práce nabídka sociálních služeb mladým lidem v nepříznivé životní situaci v jejich přirozeném prostředí. 4. Skupinová práce se začínajícími mladistvými delikventy. 5. Nabídka výkonu obecně prospěšných prací při výkonu alternativních trestů pro mladistvé. 6. Organizace diskusních a zájmových klubů, seminářů a dílen pro mládež. 7. Pořádání kulturních, sportovních a jiných obdobných akcí zaměřených na prevenci výše uvedených negativních sociálních jevů u cílových skupin (např. tábory, soutěže, koncerty apod.). 8. Zprostředkování služeb poskytovaných jinými obdobně zaměřenými subjekty mladým lidem. 3

8 15let Majáku Ano, je tomu již 15 let, kdy Maják započal svou cestu. Od roku 1999, kdy jej založily Sbor Jednoty bratrské v Liberci a Nadace EURONISA, uběhlo mnoho času. Nostalgicky dnes vzpomínáme na počátky prvního lektora primární prevence, současně jediného zaměstnance i ředitele v jedné osobě v malé kanceláři a navíc bez internetu. Křesťanské hodnoty a touha podávat pravdivé informace však vždy převládala nad všemi obtížemi. V současnosti Maják poskytuje již komplexní služby a zdaleka se neomezuje jen na prevenci. Vizí Majáku je poskytovat ucelený soubor služeb každému, kdo jej potřebuje a projeví o něj zájem. Od monitoringu rizikového chování ve škole, přes individuální podporu v krizových životních situacích v životě mladých lidí (životní krize, konflikt se zákonem), např. v našich nízkoprahových klubech až po nabídku rodinného poradenství. Maják dnes nabízí mladému člověku místo, kde se může bez obav svěřit a společně s pracovníky hledat to nejlepší řešení. Nabídka bezpečného neformálního prostředí spolu s opravdovým zájmem i podporou jedinečnosti a nedotknutelnosti každého člověka se pak nese Majákem od jeho počátku a stále stojí na prvním místě při poskytování všech odborných služeb. Proto i oslava 15 let proběhla téměř v rodinné atmosféře. Velký dík v naší činnosti patřil a patří všem partnerům i školám, které naši činnost jakkoli podporují. Maják i jim přeje mnoho úspěchů v činnosti i školní výchově. K oslavě 15. výročí Majáku, byl uspořádán koncert australského pop-rockového zpěváka Paula Colmana, který byl určen především cílové skupině, tedy dospívající mládeži z Liberecka. Koncert se uskutečnil v Kulturním centru VRATISLAVICE

9 5

10 Primární prevence 2014 Mgr. Jan Molnár vedoucí primární prevence, lektor Bc. Petra Horáčková koordinátor prevence, lektor Bc. Patrik Müller lektor Bc. Roman Kladivo lektor (do ) Jaromír Babka lektor David Nitra lektor Martin Kalášek lektor V roce 2014 primární prevence zaznamenala zřejmě největší změny v programech za své celé působení a to obzvláště v letním předělu pololetí. V květnu 2014 proběhlo certifikační šetření podle standardů MŠMT. Získání certifikátu je současně jedna z podmínek oprávnění žádat o dotaci MŠMT. Certifikace nebyla jednoduchá, museli jsme přijmout celou řadu změn a to na všech úrovních od struktur programů, přes jejich hodnocení až po organizaci práce. Certifikát jsme získali zatím na jeden rok, přičemž dopracované výtky certifikační komise by nám měly napomoci získat v srpnu 2015 certifikaci plnou, a to na celých pět let. Seznam doporučení certifikačního týmu nám tedy byl zdrojem usilovné práce s cílem zásadních změn, které povedou k efektivnější primární prevenci. Jednou z hlavních změn je transformace jednotlivých programů do podoby uceleného program dlouhodobé a komplexní primární prevence pro třídy. Mnohé programy pak prošly změnou cílů, odborného zaměření v prevenci a především větším zacílením na postoje žáků. Programy dále získaly větší časovou dotaci, ze zaběhlých dvou hodin na tři. Tím vznikl větší prostor se jednotlivým tématům věnovat podrobněji. Rozšířili jsme témata rizikového chování. 6

11 Práce lektorů s kolektivem probíhá nově v komunitním kruhu, do programů je vsunuto více aktivit. Stěžejním se stalo přesunutí programu více na žáky skrze různé aktivity. Komplexní program probíhá nově ve dvou blocích. Změn je samozřejmě více i na rovině spolupráce se školou. Statistiky níže nejvíce poukazují na proběhlé změny, kde se časová dotace s jednotlivými kolektivy více prohlubovala, proto již není ukazatel pouze číslo týkající se kvantity navštívených škol a žáků apod. Ve spolupráci s některými školami vznikly nově také tři programy pro rodiče, u kterých se jednotliví lektoři snažili předat své zkušenosti z praxe. Tyto programy hodnotíme velmi pozitivně. Pro školy je samozřejmě těžké takové akce vůbec zorganizovat, proto si vážíme, že tuto aktivitu pro rodiče podnikly. Vedle stěžejní práce probíhají i setkávání na odborné rovině s ostatními organizacemi v Liberci a okolí. Našimi preventivními programy a návaznou činností naplňujeme výkon sociálně právní ochrany dětí (vyhledávání ohrožených dětí, realizace preventivních programů pro rodiče, ochrana dětí před škodlivými vlivy). Za tým primární prevence Mgr. Jan Molnár 7

12 8

13 Počet žáků a programů Místo Liberec Jablonec Ostatní Celkem 1. Pololetí Programů Žáků 1. Stupeň dohromady Stupeň dohromady 6264 SŠ 1209 Žáků Místo Liberec Jablonec Ostatní Královohradecký kraj Celkem 2. Pololetí Programů Žáků Tématické ZŠ 1391 Tématické SŠ 146 Komplexní 1555 Třídní skupiny ZŠ 256 Třídní skupiny SŠ 536 Žáků

14 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Cílem nízkoprahových služeb Majáku je podpora mladých lidí z Nového Města pod Smrkem, Liberce a Hrádku nad Nisou, kteří bezcílně a neorganizovaně tráví svůj volný čas na ulicích a vykazují společensky nepřijatelné a rizikové chování, příp. jsou jím akutně ohroženi. 10

15 Děti na rozcestí Projekt Děti na rozcestí byl započat v říjnu roku 2013 z podnětu Městské policie Liberec při spolupráci s Probační a mediační službou a OSPOD. Jde o program prevence kriminality pro děti ve věku let. Projekt si klade za cíl odklonit kontaktované dospívající osoby od případné kriminální kariéry a snížit rizika opakování protiprávního jednání. Dalším cílem je vytváření podmínek pro získání potřebných sociálních dovedností a kompetencí k vymanění z nepříznivých sociálních vlivů. Nově vzniklá preventivní skupina tak přímo řeší přetrvávající potřebu Majáku hlouběji pracovat s mládeží ohroženou přijetím rizikového způsobu života. Bc. Karin Novotná sociální pracovnice 11

16 NZDM Zapes Jan Pelant vedoucí NZDM Bc. Karin Novotná sociální pracovník Ing. Pavla Molnárová kontaktní pracovník Pavel Rada kontaktní pracovník Zapes v Liberci se na první pohled může zdát jako alternativa k různým zájmovým činnostem, kroužkům nebo jiným organizovaným aktivitám. Na druhý pohled už je ale jasně patrné, že stěžejní činností v Zapesu je snaha o hlubokou individuální kontaktní práci s každým klientem ve věku let. Zásadní význam naší klubové činnosti spočívá v poradenské a preventivní činnosti, kde je dětem a mládeži umožněno popovídat si nebo se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Klubový prostor pak pracovníci i klienti vnímají jako bezpečné místo, prosté všech rizikových faktorů, které mladého člověka negativně ovlivňují. V minulém roce jsme po dlouhé úvaze v týmu snížili věkovou hranici pro vstup do klubu z 11 na 10 let. Nyní toto rozhodnutí hodnotím velmi pozitivně. Pružně jsme reagovali na specifické potřeby místní lokality a současně jsme vyplnili kapacitní možnosti klubu. V minulém roce naši pomoc využilo celkem 113 klientů. Jan Pelant vedoucí NZDM Zapes 12

17 NZDM Voraz Martina Dvořáková, DiS. vedoucí NZDM sociální pracovník David Nitra kontaktní pracovník Hana Ptáčková kontaktní pracovník Zdeňka Jersáková asistentka v sociálních službách Posláním NZDM Voraz je pracovat s mladými lidmi ve věku let z Nového Města pod Smrkem a okolí, kteří vykazují nebo jsou ohrožováni společensky nepřijatelným či rizikovým chováním a poskytovat jim pomoc a podporu v jejich přirozeném prostředí. V rámci klubu i na ulicích města jsme pracovali s konkrétními mladými lidmi, se kterými jsme řešili jejich složité životní situace. Těmto klientům byly poskytovány služby formou konzultací, osobních rozhovorů, poradenství a krizových intervencí, které by se nikdy neuskutečnily bez důvěry ve vztazích mezi pracovníky a klienty. Pracovníci NZDM Voraz řeší s klienty nejčastěji jejich problémy v oblasti rodiny, školy, nezaměstnanosti, závislostí nebo zaměstnanosti. Obecně je naším cílem především zapojení mladých lidí do normálního života tak, aby byli schopni vystoupit ze začarovaného kruhu problémového rodinného zázemí, předčasného ukončení vzdělání, dlouhodobé nezaměstnanosti a dluhové pasti. Pro mnohé mladé lidi je také hlavním důvodem jejich rizikového trávení volného času nuda a nedostatek jiných příležitostí takovým klientům se snažíme nabídnout alternativní volnočasové aktivity. Učíme je, že volný čas se dá trávit také jinak než vandalizováním svého okolí nebo užíváním alkoholu. Sociální služby NZDM Voraz jsou klientům poskytovány anonymně a zdarma. V roce 2014 jsme se také zaměřili na rozšíření otevírací doby klubu, který nyní funguje každý den od pondělí do pátku a nabízí navíc svým návštěvníkům také různé specificky zaměřené programy např. programy jen pro ženy nebo prostor pro realizaci vlastních aktivit např. zkoušku hudební skupiny nebo tanečního souboru. V rámci nové otevírací doby je také více prostoru pro individuální poradenství nebo doučování. Naším cílem je také nabízet mladým lidem v našem regionu akce, které mohou být zajímavou alternativou trávení volného času. Našich služeb v roce 2014 využilo 178 klientů. Martina Dvořáková, DiS. vedoucí NZDM Voraz sociální pracovnice 13

18 NZDM Vagón Petr Hampacher - vedoucí NZDM BC. Karin Novotná - sociální pracovnice Naďa Vokálová kontaktní pracovnice Pavel Rada terénní pracovník Šimon Mayer terénní pracovník V říjnu 2014 Maják otevřel další, v pořadí již třetí nízkoprahový klub. Ten pod názvem Vagón sídlí v Hrádku nad Nisou. Služba je poskytována jak ambulantní formou (klub), tak i terénní (streetwork) v lokalitách a prostředí blízké cílové skupině let, pro kterou i nízkoprahový, anonymní klub zůstává stále ještě výzvou. I přes krátké období k hodnocení se práce v klubu i v terénu slibně rozjíždí a nabízené služby jsou již od jeho otevření hojně využívány cílovou skupinou. Petr Hampacher ředitel vedoucí NZDM Vagón 14

19 NZDM 2014 Vagón (2 měsíce) Voraz Zapes Počet aktivních klientů Poskytnuté odborné služby MAJÁK o.p.s realizuje v letech projekt IP5 Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ a SR ČR. 15

20 16

21 Zpráva o činnosti 2014 Frýdlantští dramatici v NZDM Zapes komnata klienti NZDM Voraz natáčí vlastní video EC párty setkání klientů z NZDM Voraz s vrstevníky z USA Across the street pouliční fotbalová liga ve Vratislavicích nad Nisou. V druhém turnaji vyhrálo NZDM Voraz 1. místo Vodní bitva v NZDM Zapes English Camp Kořenov s účastí klientů z NZDM Zapes Otevření nového NZDM v Hrádku nad Nisou. Maják provozuje již 3 kluby První společná dílna v novém NZDM v Hrádku n. Nisou Pečení cukroví v NZDM Zapes S klienty NZDM v Hrádku n. Nisou po stopách Fantoma staré Prahy - Víkendová akce Street battle třetí ročník hiphopové akce s účastí Wessani crew, Kalwiche a Enveje v NZDM Voraz push-ups challenge výzva pro klienty NZDM Voraz zvládnout dvacet tisíc kliků do 120 minut

22 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. movitým věcem (a souborům movitých věcí) Pokladna Ceniny Peníze na bankovním účtu Peníze na cestě Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby Pohledávky za zaměstnanci Jiné pohledávky Náklady příštích období Příjmy příštích období Součet aktiv Aktiva Počáteční stav Hospodářský výsledek Konečný stav Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Zdravotní pojištění Sociální pojištění Ostatní přímé daně a důchodové pojištění Jiné závazky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Součet pasiv Pasiva Počáteční stav Konečný stav ROZVAHA

23 Nakoupený materiál Nakoupené zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní daně a poplatky Dary Jiné provozní náklady Výnosy Tržby za služby Tržby za prodané zboží Úroky Jiné ostatní výnosy Dary a příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem Hospodářský výsledek Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 24 Poskytnuté členské příspěvky Náklady celkem VÝSLEDOVKA 19

24 20

25 21

26 Dopisy od dětí Tento den byl velice zábavný pane Míro, zaujalo mě vaše nadšení a nápady. Vaše pojmenování hry,, blbá hra,, bylo zajímavé a trefné a dost jsme se pobavily. Bavil jste se o našich problémech s pubertou a radil jste nám, jak ji bezpečně a pohodlně zvládnout i bez hubnutí a dalších věcí. Alespoň mě to velice zaujalo a určitě i ostatní ve třídě. Byl jste velice milý a ochotný pro nás. Tešíme se na vás a doufám, že přijedete s novými tématy!.) NIKY K nám přijel muž z organizace Maják. Měl nám tři hodiny přednášet na téma Partnerské vztahy a pojetí krásy. Představil se nám jménem Míra. Nejdřív nechal v naší třídě kolovat pásku s fixou na, které jsme měli napsat své jméno, abychom si mohli tykat. Potom měl úvod. V průběhu přednášky jsme hráli tři hry, které byli, jak zábavné, tak poučné. Po celou dobu byla veselá a příjemná atmosféra. Jelikož to bylo vtipnější formou, tak to ani nebylo nudné, naopak to bylo zajímavé. Pan z Majáku Míra mi byl sympatický, byl hodný a bylo vidět, že umí pracovat s dětmi. Přednáška se mi moc líbila a určitě bych byla pro další. SÍMA Ráno, když jsem přišel do třídy tak to vypadalo, jako normální den. Pár minut před programem se začali ve třídě dít velké přesuny. Když byla třída připravena, tak za nedlouhou dobu přišel mladý muž. Velice mě v prvních minutách překvapil, protože sice se z obou stran moc neznáme, ale nabídl nám tykání. Jmenuje se v dnešní době, myslím, moc nepoužívaným jménem Míra. Od této chvíle, už bylo jen na něm, aby nás zaujal. Myslím, že se mu to náramně povedlo. Z neklidné třídy se najednou stala klidná, spolupracující skupina. Náplní programu je, jak z názvu vyplívá Partnerské vztahy a pojetí krásy. Na začátek jsme hráli hru Moje židle, která sice vůbec nesouvisela s tématem, ale myslím, že Míra zkoušel naší spolupráci. Potom jsme se rozdělili na čtyři skupiny. Dostali jsme každá skupina téma a velký papír a na něj jsme měli napsat věci spjaté s daným pojmem. Když jsme to dokončili, tak každý tým představil svou práci. Na závěr jsme to shrnuli a rozloučili se. Myslím, že Míra je dobrej přednašeč. Líbilo se mi to. TADEÁŠ 22

27 Primárka - zpětná vazba ZŠ a MŠ Doctrina s.r.o. - zpětná vazba Hodnocení od žáka: Líbila se mi ta hra, kde jsme se seřadily podle barvy očí a podle velikosti nohou. Při těch hrách jsem se naučila, že holky nesmí opovrhovat kluky a kluci nesmí opovrhovat holkami. Týmová práce je super, když se k sobě hezky chováme. žákyně 4. třídy Hodnocení od učitele: Hodnocení programu: Hodnotám pozitivně. Děti se přiměřeným způsobem dozvěděly, co je šikana, jak vzniká a jak se zachovat v situaci, kdy se s ní setkají. Na program bude možné navázat během školního roku a povědomí o této problematice rozšiřovat. Díky hrám se otevřely i jiné otázky a problémy ve vztazích ve třídě. Hodnocení lektora: Lektor podle mého názoru volil vhodné hry a aktivity, i z rozhovorů s dětmi bylo patrné, že děti program bavil a lektora vnímaly velmi pozitivně. Podněty k programu: Z programu vzešlo mnoho dobrých podnětů pro další činnosti ve třídě (spolupráce dvojic kluk-holka aj.) Dobrý den pane Molnare,omlouvám se že jsem nenapsal dřív,protože jsem měl vypnutý počítač. A ještě k tomu jak jste přišel vyprávět o ty šikany byla to paráda. Dnešní přednáška o šikaně se mi líbila. Když budu mít nějaký problem asi přijdu. > Mužete mi když tak napsat budu rád. Dobrý den Honzo,dneska jste byl u nás ve třídě. Velice se mi líbily ty scénky a aktivity. Byl bych moc rád kdybyste nás ještě navštívil. Posílám vám poděkování za dnešní dopoledne, v naší třídě na téma agrese a šikana. Ať se vám stále daří v MAJÁKU Děkuji že jste k nám přišel moc se mi to líbilo Ahoj Honzo, dnešní přednáška se mi fakt líbila a chtěla bych, aby si zase někdy přišel. Nejvíts se mi líbili hry na přemísťování. 23

28 PŘEHLED ŠKOL Liberec - 28 Jablonec nad Nisou - 9 Turnov - 4 Nový Bor - 4 Frýdlant - 3 Semily - 3 Hrádek nad Nisou - 2 Tanvald - 2 Bílý potok - 1 Cvikov - 1 Dětřichov - 1 Dolní Maxov - 1 (Josefův Důl) Hodkovice nad Mohelkou - 1 Jablonné v Podještědí - 1 Jilemnice - 1 Lomnice nad Popelkou - 1 Lučany nad Nisou - 1 Mříčná - 1 Raspenava - 1 Stráž nad Nisou - 1 Velké Hamry - 1 Zákupy - 1 Žandov - 1 Železný Brod - 1 Česká Lípa - 1 Skalice u České Lípy - 1 Dolní Řasnice Jičín - 1 (jiný kraj) Město - počet škol

29 25

30 Obsah výroční zprávy zpracovali zaměstnanci společnosti pod vedením ředitele v březnu Grafická úprava a sazba: Bc. Matěj Vajner Počet výtisků: 400 MAJÁK o. p. s., Liberec Bankovní spojení: Fio a. s., pobočka Liberec /2010 (primární prevence) /2010 (nízkoprahové sociální služby) Konopná 776, Liberec 14, Tel.: , IČO:

31 Děkujeme Jelikož pomáhat při řešení negativních sociálních jevů rozšířených mezi dětmi a mládeží něco stojí, vážíme si všech, kteří nám v této činnosti pomáhají věcně, finančně, radou či pomocnou rukou, a významně tím přispívají k realizaci našeho poslání. Zakladatelé Jednota bratrská Liberec Nadace EURONISA Jednotlivci ThMgr. Martin Bukovský Státní úřady Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské úřady Liberecký kraj Města a obce Město Liberec Město Nové Město pod Smrkem Město Hrádek nad Nisou Nadace Nadace Mezinárodní potřeby Nadace EURONISA F-nadace Nadace Racek 27

32 28

Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy.

Vážení pedagogové, Pro upřesňující informace neváhejte a zavolejte, rád Vám odpovím na veškeré dotazy. Obsah JAK OBJEDNAT PREVENTIVNÍ PROGRAMY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015... 3 Kontakty pro objednávání, dotazy, konzultace... 3 NABÍDKA PROGRAMŮ... 4 Komplexní program primární prevence Jdi dál!... 4 Tematické

Více

Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016

Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016 Katalog služeb na školní rok 2015 / 2016 Vážení pedagogové a další spolupracovníci, Blíží se závěr školního roku, ve kterém došlo v mnoha směrech k pozitivním změnám ve vzájemné spolupráci. Doufám, že

Více

zpráva výroční obecně prospěšná společnost pro preventivní pomoc mládeži

zpráva výroční obecně prospěšná společnost pro preventivní pomoc mládeži zpráva výroční 2010 obecně prospěšná společnost pro preventivní pomoc mládeži Vážení přátelé, vážíme si Vašeho zájmu seznámit se s činností společnosti MAJÁK v roce 2010. Oceňujeme také úsilí a činy všech,

Více

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky!

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky! Milí přátelé pomáhání, rádi vám předkládáme zprávu o roce 2014. Díky obětavé práci zaměstnanců i dobrovolníků a také díky rozmanité pomoci mnohých z vás se toho událo tolik, že to výroční zpráva nemůže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Výroční zpráva 2014. vystřihněte si pexeso!

Výroční zpráva 2014. vystřihněte si pexeso! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014 vystřihněte si pexeso! Střediska Triangl, Stopa čápa, Komunitní centrum Amaro Phurd Pražská, Komunitní centrum ZIP, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení Prostor za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení Prostor za rok 2013 Slovo ředitele Prostor plus je profesionální obecně prospěšná společnost, která již více než deset let všestranně rozvíjí prostředí, ve kterém působí.

Více

Co se nám podařilo v roce 2014?

Co se nám podařilo v roce 2014? Výroční zpráva 2014 Co se nám podařilo v roce 2014? Proxima Sociale byla první rok obecně prospěšnou společností. Poprvé se konal letní příměstský tábor pro děti a mládež v Dobříši. Programy pro děti a

Více

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3 Výroční zpráva 2013 OBSAH Slovo ředitele 3 Přehled projektů 4 O Pontonu 5 Důležité momenty roku 2013 6 Organizační schéma 7 Bedna 8 COM.PASS 13 Jsem Ready! 18 Klubíčko 23 Pixla 28 Bednění 34 Pixlování

Více

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení Výroční zpráva 2007 obsah úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení nzdm modrý pomeranč komunitní centrum amaro phurd

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot mládeži a podpora rozvoje

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel

Milí přátelé, Děkujeme všem, kteří nás již 10 let podporují nebo nám jen tak drží palce. Mgr. Roman Brzezina, ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodem 3 Údaje o organizaci 4 Poslání 6 Organizační schéma 7 Zpráva o činnosti 8 Statistika za první dekádu existence 9 Historie ve zkratce 10 Nízkoprahová zařízení pro děti a

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Proxima sociale. Výroční zpráva 2003

Proxima sociale. Výroční zpráva 2003 Proxima sociale Výroční zpráva 2003 Proxima sociale q výroční zpráva 2003 Proxima sociale je občanské sdružení, které se profesně zabývá sociální prací a provozuje komunitní centra v Praze Modřanech (Krok)

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. 2012 Výroční zpráva OBSAH: Str. 03 Str. 04 Str. 05 Úvodní slovo O nás Poskytujeme sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY!

Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! Výroční zpráva 2014 JIŽ NEJEN DROGY! OBSAH Úvodní slovo 3 Veřejný závazek Laxus o. s. a Semiramis o. s. 4 Základní informace o Laxus o. s. a Semiramis o. s. 5 Centrum primární prevence 6-9 Projekt Vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2014 www.mostknadeji.eu

Výroční zpráva 2014 www.mostknadeji.eu Výroční zpráva 2014 www.mostknadeji.eu MOST K NADĚJI, Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR, č.j.: II/s-OS/1-27632/95-R, IČO: 63125137, Bankovní spojení. č.ú.: 3371253369/0800 Sídlo: P. Jilemnického

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

Zastupitelstvo města Brna schválilo Koncepci prevence kriminality na léta 2008 2012 (tzv. Městský program prevence kriminality), ve kterém jsou na

Zastupitelstvo města Brna schválilo Koncepci prevence kriminality na léta 2008 2012 (tzv. Městský program prevence kriminality), ve kterém jsou na 2 Zastupitelstvo města Brna schválilo Koncepci prevence kriminality na léta 2008 2012 (tzv. Městský program prevence kriminality), ve kterém jsou na základě komplexní bezpečností analýzy a jasně zformulovaných

Více

úvodník občanské sdružení na ceste č

úvodník občanské sdružení na ceste č úvodník občanské sdružení na ceste č Milí čtenáři výroční zprávy, v letošním roce mně poprvé po dvanácti letech fungování naší organizace připadl úkol napsat pár slov úvodem. Přemýšlení nad ním mě přivedlo

Více

OBSAH. Vážení Vy, kteří jste se rozhodli vyhradit díl svého času a strávit jej v naší společnosti.

OBSAH. Vážení Vy, kteří jste se rozhodli vyhradit díl svého času a strávit jej v naší společnosti. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodem 3 Údaje o organizaci 4 Poslání 5 Organizační schéma 6 Zpráva o činnosti 7 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 8 NZDM Klub Bunkr, Třinec 10 NZDM Klub Bunkr, Bohumín

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Výroční zpráva 2014. LIGA o. p. s.

Výroční zpráva 2014. LIGA o. p. s. Výroční zpráva 2014 Bruntál, červen 2015 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika společnosti... 3 3. Organizační struktura... 5 4. Poskytované sociální služby... 6 5. Sociálně právní ochrana dětí...

Více