Slovo Ředitele. Petr Hampacher ředitel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo Ředitele. Petr Hampacher ředitel"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014

2 2

3 OBSAH Slovo ředitele... 1 Druhy služeb let Majáku... 4 Primární prevence Děti na rozcestí Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež NZDM Zapes NZDM Voraz NZDM Vagón Zpráva o činnosti Zpráva o hospodaření Výrok auditora Dopisy od dětí / zpětná vazba Přehled škol Kontakt Děkujeme... 29

4 4

5 Slovo Ředitele Výroční zpráva, kterou držíte v ruce, popisuje mnoho nového v uplynulém období. To bylo znovu plné změn i růstu, a to jak na poli primární prevence, tak i nízkoprahových sociálních služeb, na jehož konci je Maják znovu o něco větší a silnější organizací. Tak například bez dalšího omezování služeb se nám podařilo personálně zajistit a otevřít další, v pořadí již třetí nízkoprahový klub, díky kterému se naše pomoc mladým lidem rozšiřuje již i na Hrádecko. Koncem roku prakticky současně jsme museli projít auditem sociálních služeb ve všech třech nízkoprahových klubech. Důvodem byla přímá vazba na výše dotací pro další období. Jsem velice rád, že pracovníci v sociálních službách obdrželi od nezávislé organizace vysokou známku za své nadšení a kvalitní práci. Jsem rád, že v minulých obdobích Maják započal přesahovat hranice poskytované primární prevence a v posledních letech i sociálních služeb. Ano, i díky všestrannému týmu pracovníků, Maják v současnosti pomáhá dokonce i mladistvým delikventům. Na tomto zatím posledním dlouhodobém projektu Maják odborně participuje s Probační a mediační službou v Liberci, se kterou společně nastavujeme individuální plán pro každého nezletilého delikventa s cílem odklonit jej od kriminální dráhy. K tomu všemu jsme oslavili 15 let. Ano, přátelé, Majáku je skutečně již 15 let. Oslavu jsme pojali velkoryse a mysleli při tom i na naší cílovou skupinu, pro kterou jsme uspořádali koncert australského zpěváka Paula Colmana. Sobě i celému pracovnímu týmu pak závěrem přeji po rychlém nárůstu dalších nabízených služeb do dalšího období stabilizaci pracovních povinností i potřebné usazení nové organizační a komunikační struktury. Na úplný závěr zmíním, že nebylo možné do této zprávy vměstnat vše zajímavé, jak bych si přál, i proto ji berte jako skutečně malé retro minulého roku. Ucelenější obrázek se případným zájemcům pokusím nastínit při osobním setkání. Petr Hampacher ředitel 1

6 Druhy služeb Obecně prospěšná společnost MAJÁK byla založena dne Sborem Jednoty bratrské v Liberci a Nadací EURONISA. Jejím posláním je napomáhat při řešení negativních sociálních jevů rozšířených mezi dětmi, mládeží a mladými dospělými, a to jak preventivním působením, tak při řešení již vzniklých situací pomocí odpovídajících programů, volnočasových aktivit a sociálních služeb. SYSTÉM ROZVOJE A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Platná certifikace programů všeobecné primární prevence. Externí rozvojové audity kvality sociálních služeb. Soustavné vzdělávání pracovníků v organizaci. Aktivní účast na komunitním plánování Libereckého kraje. 2

7 Druhy obecně prospěšných služeb 1. Přednášková a poradenská činnost v oblasti prevence negativních sociálních jevů vyskytujících se mezi mladými lidmi se zaměřením na tato hlavní témata: prevenci závislosti na drogách, nikotinu, hracích automatech apod., prevenci projevů rasismu, extremismu, antisemitismu a xenofobie, prevenci růstu kriminality a násilí, problematiku fanatismu a náboženských sekt, problematiku partnerských vztahů a sexuální výchovy, včetně problematiky sexuálně přenosných chorob a otázek spojených s interrupcí, problematiku netolismu, počítačové kriminality a rizik virtuálního světa. 2. Provoz bezpečného klubového prostoru, kde lze trávit volný čas a realizovat se ve volnočasových aktivitách; poskytování pomoci a podpory mladým lidem v obtížných a rizikových životních situacích prostřednictvím odpovídajících sociálních služeb. 3. Terénní sociální práce nabídka sociálních služeb mladým lidem v nepříznivé životní situaci v jejich přirozeném prostředí. 4. Skupinová práce se začínajícími mladistvými delikventy. 5. Nabídka výkonu obecně prospěšných prací při výkonu alternativních trestů pro mladistvé. 6. Organizace diskusních a zájmových klubů, seminářů a dílen pro mládež. 7. Pořádání kulturních, sportovních a jiných obdobných akcí zaměřených na prevenci výše uvedených negativních sociálních jevů u cílových skupin (např. tábory, soutěže, koncerty apod.). 8. Zprostředkování služeb poskytovaných jinými obdobně zaměřenými subjekty mladým lidem. 3

8 15let Majáku Ano, je tomu již 15 let, kdy Maják započal svou cestu. Od roku 1999, kdy jej založily Sbor Jednoty bratrské v Liberci a Nadace EURONISA, uběhlo mnoho času. Nostalgicky dnes vzpomínáme na počátky prvního lektora primární prevence, současně jediného zaměstnance i ředitele v jedné osobě v malé kanceláři a navíc bez internetu. Křesťanské hodnoty a touha podávat pravdivé informace však vždy převládala nad všemi obtížemi. V současnosti Maják poskytuje již komplexní služby a zdaleka se neomezuje jen na prevenci. Vizí Majáku je poskytovat ucelený soubor služeb každému, kdo jej potřebuje a projeví o něj zájem. Od monitoringu rizikového chování ve škole, přes individuální podporu v krizových životních situacích v životě mladých lidí (životní krize, konflikt se zákonem), např. v našich nízkoprahových klubech až po nabídku rodinného poradenství. Maják dnes nabízí mladému člověku místo, kde se může bez obav svěřit a společně s pracovníky hledat to nejlepší řešení. Nabídka bezpečného neformálního prostředí spolu s opravdovým zájmem i podporou jedinečnosti a nedotknutelnosti každého člověka se pak nese Majákem od jeho počátku a stále stojí na prvním místě při poskytování všech odborných služeb. Proto i oslava 15 let proběhla téměř v rodinné atmosféře. Velký dík v naší činnosti patřil a patří všem partnerům i školám, které naši činnost jakkoli podporují. Maják i jim přeje mnoho úspěchů v činnosti i školní výchově. K oslavě 15. výročí Majáku, byl uspořádán koncert australského pop-rockového zpěváka Paula Colmana, který byl určen především cílové skupině, tedy dospívající mládeži z Liberecka. Koncert se uskutečnil v Kulturním centru VRATISLAVICE

9 5

10 Primární prevence 2014 Mgr. Jan Molnár vedoucí primární prevence, lektor Bc. Petra Horáčková koordinátor prevence, lektor Bc. Patrik Müller lektor Bc. Roman Kladivo lektor (do ) Jaromír Babka lektor David Nitra lektor Martin Kalášek lektor V roce 2014 primární prevence zaznamenala zřejmě největší změny v programech za své celé působení a to obzvláště v letním předělu pololetí. V květnu 2014 proběhlo certifikační šetření podle standardů MŠMT. Získání certifikátu je současně jedna z podmínek oprávnění žádat o dotaci MŠMT. Certifikace nebyla jednoduchá, museli jsme přijmout celou řadu změn a to na všech úrovních od struktur programů, přes jejich hodnocení až po organizaci práce. Certifikát jsme získali zatím na jeden rok, přičemž dopracované výtky certifikační komise by nám měly napomoci získat v srpnu 2015 certifikaci plnou, a to na celých pět let. Seznam doporučení certifikačního týmu nám tedy byl zdrojem usilovné práce s cílem zásadních změn, které povedou k efektivnější primární prevenci. Jednou z hlavních změn je transformace jednotlivých programů do podoby uceleného program dlouhodobé a komplexní primární prevence pro třídy. Mnohé programy pak prošly změnou cílů, odborného zaměření v prevenci a především větším zacílením na postoje žáků. Programy dále získaly větší časovou dotaci, ze zaběhlých dvou hodin na tři. Tím vznikl větší prostor se jednotlivým tématům věnovat podrobněji. Rozšířili jsme témata rizikového chování. 6

11 Práce lektorů s kolektivem probíhá nově v komunitním kruhu, do programů je vsunuto více aktivit. Stěžejním se stalo přesunutí programu více na žáky skrze různé aktivity. Komplexní program probíhá nově ve dvou blocích. Změn je samozřejmě více i na rovině spolupráce se školou. Statistiky níže nejvíce poukazují na proběhlé změny, kde se časová dotace s jednotlivými kolektivy více prohlubovala, proto již není ukazatel pouze číslo týkající se kvantity navštívených škol a žáků apod. Ve spolupráci s některými školami vznikly nově také tři programy pro rodiče, u kterých se jednotliví lektoři snažili předat své zkušenosti z praxe. Tyto programy hodnotíme velmi pozitivně. Pro školy je samozřejmě těžké takové akce vůbec zorganizovat, proto si vážíme, že tuto aktivitu pro rodiče podnikly. Vedle stěžejní práce probíhají i setkávání na odborné rovině s ostatními organizacemi v Liberci a okolí. Našimi preventivními programy a návaznou činností naplňujeme výkon sociálně právní ochrany dětí (vyhledávání ohrožených dětí, realizace preventivních programů pro rodiče, ochrana dětí před škodlivými vlivy). Za tým primární prevence Mgr. Jan Molnár 7

12 8

13 Počet žáků a programů Místo Liberec Jablonec Ostatní Celkem 1. Pololetí Programů Žáků 1. Stupeň dohromady Stupeň dohromady 6264 SŠ 1209 Žáků Místo Liberec Jablonec Ostatní Královohradecký kraj Celkem 2. Pololetí Programů Žáků Tématické ZŠ 1391 Tématické SŠ 146 Komplexní 1555 Třídní skupiny ZŠ 256 Třídní skupiny SŠ 536 Žáků

14 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Cílem nízkoprahových služeb Majáku je podpora mladých lidí z Nového Města pod Smrkem, Liberce a Hrádku nad Nisou, kteří bezcílně a neorganizovaně tráví svůj volný čas na ulicích a vykazují společensky nepřijatelné a rizikové chování, příp. jsou jím akutně ohroženi. 10

15 Děti na rozcestí Projekt Děti na rozcestí byl započat v říjnu roku 2013 z podnětu Městské policie Liberec při spolupráci s Probační a mediační službou a OSPOD. Jde o program prevence kriminality pro děti ve věku let. Projekt si klade za cíl odklonit kontaktované dospívající osoby od případné kriminální kariéry a snížit rizika opakování protiprávního jednání. Dalším cílem je vytváření podmínek pro získání potřebných sociálních dovedností a kompetencí k vymanění z nepříznivých sociálních vlivů. Nově vzniklá preventivní skupina tak přímo řeší přetrvávající potřebu Majáku hlouběji pracovat s mládeží ohroženou přijetím rizikového způsobu života. Bc. Karin Novotná sociální pracovnice 11

16 NZDM Zapes Jan Pelant vedoucí NZDM Bc. Karin Novotná sociální pracovník Ing. Pavla Molnárová kontaktní pracovník Pavel Rada kontaktní pracovník Zapes v Liberci se na první pohled může zdát jako alternativa k různým zájmovým činnostem, kroužkům nebo jiným organizovaným aktivitám. Na druhý pohled už je ale jasně patrné, že stěžejní činností v Zapesu je snaha o hlubokou individuální kontaktní práci s každým klientem ve věku let. Zásadní význam naší klubové činnosti spočívá v poradenské a preventivní činnosti, kde je dětem a mládeži umožněno popovídat si nebo se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Klubový prostor pak pracovníci i klienti vnímají jako bezpečné místo, prosté všech rizikových faktorů, které mladého člověka negativně ovlivňují. V minulém roce jsme po dlouhé úvaze v týmu snížili věkovou hranici pro vstup do klubu z 11 na 10 let. Nyní toto rozhodnutí hodnotím velmi pozitivně. Pružně jsme reagovali na specifické potřeby místní lokality a současně jsme vyplnili kapacitní možnosti klubu. V minulém roce naši pomoc využilo celkem 113 klientů. Jan Pelant vedoucí NZDM Zapes 12

17 NZDM Voraz Martina Dvořáková, DiS. vedoucí NZDM sociální pracovník David Nitra kontaktní pracovník Hana Ptáčková kontaktní pracovník Zdeňka Jersáková asistentka v sociálních službách Posláním NZDM Voraz je pracovat s mladými lidmi ve věku let z Nového Města pod Smrkem a okolí, kteří vykazují nebo jsou ohrožováni společensky nepřijatelným či rizikovým chováním a poskytovat jim pomoc a podporu v jejich přirozeném prostředí. V rámci klubu i na ulicích města jsme pracovali s konkrétními mladými lidmi, se kterými jsme řešili jejich složité životní situace. Těmto klientům byly poskytovány služby formou konzultací, osobních rozhovorů, poradenství a krizových intervencí, které by se nikdy neuskutečnily bez důvěry ve vztazích mezi pracovníky a klienty. Pracovníci NZDM Voraz řeší s klienty nejčastěji jejich problémy v oblasti rodiny, školy, nezaměstnanosti, závislostí nebo zaměstnanosti. Obecně je naším cílem především zapojení mladých lidí do normálního života tak, aby byli schopni vystoupit ze začarovaného kruhu problémového rodinného zázemí, předčasného ukončení vzdělání, dlouhodobé nezaměstnanosti a dluhové pasti. Pro mnohé mladé lidi je také hlavním důvodem jejich rizikového trávení volného času nuda a nedostatek jiných příležitostí takovým klientům se snažíme nabídnout alternativní volnočasové aktivity. Učíme je, že volný čas se dá trávit také jinak než vandalizováním svého okolí nebo užíváním alkoholu. Sociální služby NZDM Voraz jsou klientům poskytovány anonymně a zdarma. V roce 2014 jsme se také zaměřili na rozšíření otevírací doby klubu, který nyní funguje každý den od pondělí do pátku a nabízí navíc svým návštěvníkům také různé specificky zaměřené programy např. programy jen pro ženy nebo prostor pro realizaci vlastních aktivit např. zkoušku hudební skupiny nebo tanečního souboru. V rámci nové otevírací doby je také více prostoru pro individuální poradenství nebo doučování. Naším cílem je také nabízet mladým lidem v našem regionu akce, které mohou být zajímavou alternativou trávení volného času. Našich služeb v roce 2014 využilo 178 klientů. Martina Dvořáková, DiS. vedoucí NZDM Voraz sociální pracovnice 13

18 NZDM Vagón Petr Hampacher - vedoucí NZDM BC. Karin Novotná - sociální pracovnice Naďa Vokálová kontaktní pracovnice Pavel Rada terénní pracovník Šimon Mayer terénní pracovník V říjnu 2014 Maják otevřel další, v pořadí již třetí nízkoprahový klub. Ten pod názvem Vagón sídlí v Hrádku nad Nisou. Služba je poskytována jak ambulantní formou (klub), tak i terénní (streetwork) v lokalitách a prostředí blízké cílové skupině let, pro kterou i nízkoprahový, anonymní klub zůstává stále ještě výzvou. I přes krátké období k hodnocení se práce v klubu i v terénu slibně rozjíždí a nabízené služby jsou již od jeho otevření hojně využívány cílovou skupinou. Petr Hampacher ředitel vedoucí NZDM Vagón 14

19 NZDM 2014 Vagón (2 měsíce) Voraz Zapes Počet aktivních klientů Poskytnuté odborné služby MAJÁK o.p.s realizuje v letech projekt IP5 Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ a SR ČR. 15

20 16

21 Zpráva o činnosti 2014 Frýdlantští dramatici v NZDM Zapes komnata klienti NZDM Voraz natáčí vlastní video EC párty setkání klientů z NZDM Voraz s vrstevníky z USA Across the street pouliční fotbalová liga ve Vratislavicích nad Nisou. V druhém turnaji vyhrálo NZDM Voraz 1. místo Vodní bitva v NZDM Zapes English Camp Kořenov s účastí klientů z NZDM Zapes Otevření nového NZDM v Hrádku nad Nisou. Maják provozuje již 3 kluby První společná dílna v novém NZDM v Hrádku n. Nisou Pečení cukroví v NZDM Zapes S klienty NZDM v Hrádku n. Nisou po stopách Fantoma staré Prahy - Víkendová akce Street battle třetí ročník hiphopové akce s účastí Wessani crew, Kalwiche a Enveje v NZDM Voraz push-ups challenge výzva pro klienty NZDM Voraz zvládnout dvacet tisíc kliků do 120 minut

22 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samost. movitým věcem (a souborům movitých věcí) Pokladna Ceniny Peníze na bankovním účtu Peníze na cestě Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby Pohledávky za zaměstnanci Jiné pohledávky Náklady příštích období Příjmy příštích období Součet aktiv Aktiva Počáteční stav Hospodářský výsledek Konečný stav Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům Zdravotní pojištění Sociální pojištění Ostatní přímé daně a důchodové pojištění Jiné závazky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Vlastní jmění Fondy Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Součet pasiv Pasiva Počáteční stav Konečný stav ROZVAHA

23 Nakoupený materiál Nakoupené zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady Náklady na reprezentaci Služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní daně a poplatky Dary Jiné provozní náklady Výnosy Tržby za služby Tržby za prodané zboží Úroky Jiné ostatní výnosy Dary a příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem Hospodářský výsledek Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 24 Poskytnuté členské příspěvky Náklady celkem VÝSLEDOVKA 19

24 20

25 21

26 Dopisy od dětí Tento den byl velice zábavný pane Míro, zaujalo mě vaše nadšení a nápady. Vaše pojmenování hry,, blbá hra,, bylo zajímavé a trefné a dost jsme se pobavily. Bavil jste se o našich problémech s pubertou a radil jste nám, jak ji bezpečně a pohodlně zvládnout i bez hubnutí a dalších věcí. Alespoň mě to velice zaujalo a určitě i ostatní ve třídě. Byl jste velice milý a ochotný pro nás. Tešíme se na vás a doufám, že přijedete s novými tématy!.) NIKY K nám přijel muž z organizace Maják. Měl nám tři hodiny přednášet na téma Partnerské vztahy a pojetí krásy. Představil se nám jménem Míra. Nejdřív nechal v naší třídě kolovat pásku s fixou na, které jsme měli napsat své jméno, abychom si mohli tykat. Potom měl úvod. V průběhu přednášky jsme hráli tři hry, které byli, jak zábavné, tak poučné. Po celou dobu byla veselá a příjemná atmosféra. Jelikož to bylo vtipnější formou, tak to ani nebylo nudné, naopak to bylo zajímavé. Pan z Majáku Míra mi byl sympatický, byl hodný a bylo vidět, že umí pracovat s dětmi. Přednáška se mi moc líbila a určitě bych byla pro další. SÍMA Ráno, když jsem přišel do třídy tak to vypadalo, jako normální den. Pár minut před programem se začali ve třídě dít velké přesuny. Když byla třída připravena, tak za nedlouhou dobu přišel mladý muž. Velice mě v prvních minutách překvapil, protože sice se z obou stran moc neznáme, ale nabídl nám tykání. Jmenuje se v dnešní době, myslím, moc nepoužívaným jménem Míra. Od této chvíle, už bylo jen na něm, aby nás zaujal. Myslím, že se mu to náramně povedlo. Z neklidné třídy se najednou stala klidná, spolupracující skupina. Náplní programu je, jak z názvu vyplívá Partnerské vztahy a pojetí krásy. Na začátek jsme hráli hru Moje židle, která sice vůbec nesouvisela s tématem, ale myslím, že Míra zkoušel naší spolupráci. Potom jsme se rozdělili na čtyři skupiny. Dostali jsme každá skupina téma a velký papír a na něj jsme měli napsat věci spjaté s daným pojmem. Když jsme to dokončili, tak každý tým představil svou práci. Na závěr jsme to shrnuli a rozloučili se. Myslím, že Míra je dobrej přednašeč. Líbilo se mi to. TADEÁŠ 22

27 Primárka - zpětná vazba ZŠ a MŠ Doctrina s.r.o. - zpětná vazba Hodnocení od žáka: Líbila se mi ta hra, kde jsme se seřadily podle barvy očí a podle velikosti nohou. Při těch hrách jsem se naučila, že holky nesmí opovrhovat kluky a kluci nesmí opovrhovat holkami. Týmová práce je super, když se k sobě hezky chováme. žákyně 4. třídy Hodnocení od učitele: Hodnocení programu: Hodnotám pozitivně. Děti se přiměřeným způsobem dozvěděly, co je šikana, jak vzniká a jak se zachovat v situaci, kdy se s ní setkají. Na program bude možné navázat během školního roku a povědomí o této problematice rozšiřovat. Díky hrám se otevřely i jiné otázky a problémy ve vztazích ve třídě. Hodnocení lektora: Lektor podle mého názoru volil vhodné hry a aktivity, i z rozhovorů s dětmi bylo patrné, že děti program bavil a lektora vnímaly velmi pozitivně. Podněty k programu: Z programu vzešlo mnoho dobrých podnětů pro další činnosti ve třídě (spolupráce dvojic kluk-holka aj.) Dobrý den pane Molnare,omlouvám se že jsem nenapsal dřív,protože jsem měl vypnutý počítač. A ještě k tomu jak jste přišel vyprávět o ty šikany byla to paráda. Dnešní přednáška o šikaně se mi líbila. Když budu mít nějaký problem asi přijdu. > Mužete mi když tak napsat budu rád. Dobrý den Honzo,dneska jste byl u nás ve třídě. Velice se mi líbily ty scénky a aktivity. Byl bych moc rád kdybyste nás ještě navštívil. Posílám vám poděkování za dnešní dopoledne, v naší třídě na téma agrese a šikana. Ať se vám stále daří v MAJÁKU Děkuji že jste k nám přišel moc se mi to líbilo Ahoj Honzo, dnešní přednáška se mi fakt líbila a chtěla bych, aby si zase někdy přišel. Nejvíts se mi líbili hry na přemísťování. 23

28 PŘEHLED ŠKOL Liberec - 28 Jablonec nad Nisou - 9 Turnov - 4 Nový Bor - 4 Frýdlant - 3 Semily - 3 Hrádek nad Nisou - 2 Tanvald - 2 Bílý potok - 1 Cvikov - 1 Dětřichov - 1 Dolní Maxov - 1 (Josefův Důl) Hodkovice nad Mohelkou - 1 Jablonné v Podještědí - 1 Jilemnice - 1 Lomnice nad Popelkou - 1 Lučany nad Nisou - 1 Mříčná - 1 Raspenava - 1 Stráž nad Nisou - 1 Velké Hamry - 1 Zákupy - 1 Žandov - 1 Železný Brod - 1 Česká Lípa - 1 Skalice u České Lípy - 1 Dolní Řasnice Jičín - 1 (jiný kraj) Město - počet škol

29 25

30 Obsah výroční zprávy zpracovali zaměstnanci společnosti pod vedením ředitele v březnu Grafická úprava a sazba: Bc. Matěj Vajner Počet výtisků: 400 MAJÁK o. p. s., Liberec Bankovní spojení: Fio a. s., pobočka Liberec /2010 (primární prevence) /2010 (nízkoprahové sociální služby) Konopná 776, Liberec 14, Tel.: , IČO:

31 Děkujeme Jelikož pomáhat při řešení negativních sociálních jevů rozšířených mezi dětmi a mládeží něco stojí, vážíme si všech, kteří nám v této činnosti pomáhají věcně, finančně, radou či pomocnou rukou, a významně tím přispívají k realizaci našeho poslání. Zakladatelé Jednota bratrská Liberec Nadace EURONISA Jednotlivci ThMgr. Martin Bukovský Státní úřady Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské úřady Liberecký kraj Města a obce Město Liberec Město Nové Město pod Smrkem Město Hrádek nad Nisou Nadace Nadace Mezinárodní potřeby Nadace EURONISA F-nadace Nadace Racek 27

32 28

OBSAH Slovo ředitele Druhy obecně prospěšných služeb Primární prevence Nízkoprahové služby pro ohrožené děti, mládež a mladé dospělé Rozvaha

OBSAH Slovo ředitele Druhy obecně prospěšných služeb Primární prevence Nízkoprahové služby pro ohrožené děti, mládež a mladé dospělé Rozvaha VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH Slovo ředitele... Druhy obecně prospěšných služeb... Primární prevence... Lektorský tým... Zásady poskytování programů... Nízkoprahové služby pro ohrožené děti, mládež a mladé

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

Zakládací smlouvu ve znění dodatku č. 6

Zakládací smlouvu ve znění dodatku č. 6 Sbor Jednoty bratrské v Liberci se sídlem Liberec 5, Boženy Němcové 54/9, 460 01 IČ: 46744860 Jednající: Bc. Zdeněk Sůva, Hvězdná 491, Liberec V, 460 01, RČ 750603/2567 (dále jen Sbor JB ) a Nadace EURONISA

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

zpráva výroční obecně prospěšná společnost pro preventivní pomoc mládeži

zpráva výroční obecně prospěšná společnost pro preventivní pomoc mládeži zpráva výroční 2010 obecně prospěšná společnost pro preventivní pomoc mládeži Vážení přátelé, vážíme si Vašeho zájmu seznámit se s činností společnosti MAJÁK v roce 2010. Oceňujeme také úsilí a činy všech,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha Turnov IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. Jana Palacha 804 511 01 Turnov IČ 26004674 HLAVNÍ CÍLE A OBLASTI ČINNOSTI V ROCE 2007 - rozšiřování a zkvalitňování vzdělávací nabídky - projektová

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio

Výroční. zpráva. Občanské sdružení Madio 2011 zpráva Občanské sdružení Madio vydává pravidelně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2011. Madio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho základního cíle:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009 Hlavní kniha analyticky Strana 1 Název 022100 DHM 59 50 59 50 Celkem 59 50 59 50 022 Celkem 0,00 0,00 59 50 59 50 028100 DDHM nad 3000,- 5 806,00 0,00 30 989,00 0,00 22 427,00 0,00 53 416,00 0,00 28 817,00

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha

Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Tělovýchovná jednota Stolní tenis Praha Výroční zpráva 2012 Bilance tří let TJ Stolní tenis vznikla v červnu 2010 z podnětu členů TTC Praha. TJ založili ustavující členové ing. Miloslav Fuček, ing. Svatobor

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne:

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: Hlavní kniha analyticky Strana 1 Název 022100 DHM 23.04.2009 336 984,20 0,00 396 484,20 0,00 Celkem 59 50 336 984,20 0,00 396 484,20 0,00 022 Celkem 59 500,00 0,00 336 984,20 0,00 396 484,20 0,00 028100

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

DOMA BEZ OBAV DOMA BEZ OBAV Revoluční 1003/3 Praha 1 110 00 ču 107-4810960247/0100 wwwkrasapomociopscz Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb Výkaz

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz

Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2006 Poslání a cíle organizace Poslání Náplní organizace je poskytovat sociální poradenství a pomoc

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

výroční zpráva agapé, o. s. - výroční zpráva 2012 Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou strana 12 strana 1

výroční zpráva agapé, o. s. - výroční zpráva 2012 Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou strana 12 strana 1 agapé, o. s. - výroční zpráva 2012 AGAPÉ, o. s. Rychnov nad Kněžnou výroční zpráva 2012 AGAPÉ, o. s. Se sídlem: Panská 1492 516 01 Rychnov nad Kněžnou registrace u MV ČR - VS/1-1/46481/01-R dne 20. 3.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více