Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro šk. rok 2014/2015 Ředitelka školy:. Mgr. Věra Velísková Metodička prevence:. Mgr. Marcela Langerová

2 OBSAH: 1. Úvod Charakteristika školy 3 3. Zmapování situace 3 4. Dlouhodobé cíle 4 5. Krátkodobé cíle 4 6. Seznámení ředitelky školy s programem, dohoda o realizaci programu Seznámení pedagogických pracovníků a rodičů s programem a jejich začlenění do jeho realizace Seznam plánovaných besed, přednášek a interaktivních programů Prevence ve výuce Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi, volný čas žáků Metodické pomůcky, informace a kontakty Schránka důvěry, nástěnka metodičky prevence Konzultační hodiny.. 9 Příloha: Seznam organizací poskytujících odbornou pomoc 10 Program proti šikanování 14 Zápis z rozhovoru s informátorem. 20

3 1. Úvod Pro vypracování tohoto programu byly využity závazné či doporučené podklady, zejména Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j.22294/2013-1, Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování MŠMT č.j / ve znění pozdějších úprav, Národní strategie protidrogové politiky na období a Národní strategie primární prevence rizikového chování na období Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Sazovice je malotřídní škola venkovského typu, která nabízí příjemné prostředí pro děti, žáky, učitele i ostatní nepedagogické pracovníky. Je školou rodinného typu s malým počtem dětí a žáků ve třídách, což umožňuje větší individuální přístup vyučujících k dětem. Menšího počtu žáků využívají vyučující rovněž pro realizaci různých metod a forem práce i pro projektové vyučování, což je ve škole úspěšně realizováno. V letošním školním roce navštěvuje školu celkem 30 dětí, které se vyučují ve dvou třídách. I. třída 1. ročník (7 žáků), 2. ročník (8 žáků) II. třída - 3. ročník (6 žáků), 4. ročník (9 žáků) Celkem zde pracují čtyři pedagogičtí pracovníci tři učitelky (jedna je zároveň ředitelkou školy) a jedna vychovatelka. Při škole současně pracuje jedno oddělení školní družiny, které navštěvuje 21žáků. Součástí školy je také mateřská škola, školní jídelna a školní zahrada s veřejným hřištěm, které mohou žáci využívat i ve svém volném čase.v loňském roce prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. 3. Zmapování situace Základní škola a Mateřská škola Sazovice je společenství, které chce podporovat duševní i fyzické zdraví svých členů žáků, pedagogických i nepedagogických zaměstnanců a zákonných zástupců, rodičů. Našim společným cílem je usilovat o harmonické vztahy mezi všemi členy společenství vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k odpovědnosti za své chování a jednání

4 vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů vytváření životních postojů a kvalitního žebříčku hodnot s důrazem na život bez drog, násilného, xenofobního a diskriminačního chování rozvoji a podpoře sociálních kompetencí, posilování duševní odolnosti vůči stresu a negativním zážitkům nácviku vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty rozvoj schopnosti žáků klást otázky, umění vyjádřit svůj názor 4. Dlouhodobé cíle Dlouhodobé cíle vycházejí ze školního vzdělávacího programu Škola základ života č.j. MŠZŠ 99/2013 a z Preventivní strategie školy. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Ve spolupráci s rodiči chceme formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se a dělat rozhodnutí. Osobnost, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti to vše s ohledem na svůj věk. 5. Krátkodobé cíle Na základě vyhodnocení minimálního preventivního programu pro šk. rok 2013/2014 jsme se rozhodli v letošním školním roce pro tyto cíle, na které se chceme více zaměřit: zlepšování vztahů mezi žáky zkvalitňování sociálního klimatu ve škole týmová spolupráce učitelů vytváření otevřeného partnerství mezi rodiči a školou nabídku pravidelných školních i mimoškolních aktivitžákům zajištění odborného vzdělávání všech pedagogů v oblasti primární prevence výchovu ke zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví

5 Podrobné rozdělení cílů, odpovědní pracovníci Nabídka pravidelných školních i mimoškolních aktivitžákům Vytváření otevřeného partnerství mezi rodiči a školou září Mgr. Věra Velísková, Středisko volného času TYMY, Rytmik o.p.s. průběžně Vánoční dílny + jarmark, velikonoční tvoření s rodiči Celé Česko čte dětem předčítání z knih našich rodičů a prarodičů Zdravé odpoledne s rodiči prosinec, duben říjen-květen březen Mgr. Věra Velísková, vyučující českého jazyka Mgr. Vladimíra Ciranová, Den otevřených dveří květen Mgr. Věra Velísková, Týmová spolupráce učitelů průběžně Mgr. Věra Velísková, Zlepšování vztahů mezi žáky průběžně Seznamovací odpoledne září Mgr. M. Langerová, obč. sdružení Podané ruce Zkvalitňování sociálního klimatu ve škole průběžně všichni pracovníci školy Zajištění odborného vzdělávání všech pedagogů v oblasti primární prevence Výchova ke zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví (+ zdravé odpoledne s rodiči) průběžně průběžně březen Mgr. Marcela Langerová, Mgr. Věra Velísková

6 6. Seznámení ředitelky školy s programem, dohoda o realizaci programu Po vypracování Minimálního programu metodičkou prevence proběhne konzultace s ředitelkou školy a dohoda o realizaci programu v následujícím školním roce. Ředitelka školy bude průběžně informována o průběhu jednotlivých akcí, jejich evaluaci a o celkovém plnění krátkodobých cílů minimálního preventivního programu. 7. Seznámení pedagogických pracovníků a rodičů s programem a jejich začlenění do jeho realizace Pedagogičtí pracovníci se podílejí na tvorbě minimálního programu, s jeho finální podobou jsou seznámeni na pracovní poradě v listopadu.průběžně se budou podílet na evaluaci jednotlivých programů.učitelé začleňují preventivní témata do výuky jednotlivých předmětů (viz ŠVP), jednotlivé problémy a nejasnosti z oblasti prevence rizikových projevů chování konzultují s metodičkou prevence, výchovnou poradkyní a vedením školy. Škola v prevenci rizikového chování nabízí rodičům spolupráci ve formě komunikace na třídních schůzkách, individuální konzultace s učiteli, metodičkou prevence, výchovnou poradkyní a ředitelkou školy. Rodiče se mohou s programem seznámit na třídních schůzkách v listopadu, případně na konzultacích s metodičkou prevence. Program bude k dispozici i na webových stránkách školy. Zde rodiče také najdou například adresáře poskytovatelů služeb s ohledem na problematiku zvládání sociálněnežádoucího chování u dětí, seznam platných předpisů v oblasti prevence rizikového chování a důležité informace týkající se šikany včetně internetové poradny. Na základě dobrých zkušeností z minulého roku bychom chtěli i v letošním školním roce organizovat vánoční dílny pro rodiče a děti, a také zkusit uspořádat výtvarné nebo keramické dílny pro rodiče. V březnu bychom chtěli zorganizovat přednášku na téma zdravý životní styl spojenou s ochutnávkou pokrmů zdravé výživy připravených žáky. V květnu již pravidelně přivítáme všechny zájemce na dni otevřených dveří.

7 8. Seznam plánovaných besed, přednášek a interaktivních programů Název přednášky, besedy Termín Třída Pořádající organizace nebo programu Seznamovací odpoledne Občanské sdružení Podané ruce Preventivní program Hasík HZS Zlín Jsem cyklista a 4. Dopravní hřiště Malenovice Preventivní program Hasík HZS Zlín O Sněhurce trochu jinak a 2. Občanské sdružení Podané ruce prevence kouření Opilá studánka prevence a 4. Občanské sdružení Podané ruce alkoholu Interaktivní beseda o Africe leden p. Surmařová Nemocné království zdravá únor Občanské sdružení Podané ruce výživa Bezpečně na silnici duben Dopravní hřiště Malenovice 9. Prevence ve výuce Při vyučování se snažíme vybudovat vzájemnou důvěru mezi učitelkami a žáky a vytvářet bezpečné prostředí. Výuka ve všech třídách začíná pravidelně komunitním kruhem, který slouží jednak k probírání víkendových zážitků, reflexi, ale také se zde mohou žáci vyjádřit k různým otázkám. Žáci ví, že se mohou na učitelky obrátit a bude respektován jejich názor a jejich potřeby. Učitelky získávají důvěru žáků i prostřednictvím utváření vztahu s rodinou a jejich sociálním prostředím. Při řešení problémů jsou učitelky otevřeny komunikaci s žáky, rodiči i ostatními pedagogy. Žáci velkou část vyučování spolupracují ve dvojicích nebo skupinách. Učitelky věnují pozornost práci ve skupinách, podporují zapojení všech členů skupiny a rozvoj kompetencí týmové práce. Žáci se učí vést diskusi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodně reagovat na kritiku.

8 V rámci různých projektů se žáci blíže seznamují s děním kolem sebe. Celoškolními projekty také podporujeme spolupráci žáků napříč ročníky. Žáci se navzájem poznávají a učí se spolupracovat starší s mladšími. V letošním školním roce budou realizovány tyto celoškolní projekty: Sedmikráska - tříletý projekt zaměřený na ekologii třídění odpadů, recyklace, exkurze do firmy MRB Sazovice, vybudování informačních panelů podél cyklostezky do Mysločovic informujících o rostlinách a živočiších žijících v tomto ekosystému. V letošním roce uspořádáme přírodovědnou soutěž pro žáky 4. a 5. ročníků okolních škol. Řemesla dvouletý projekt zaměřený na tradice a lidovou výrobu Rodilí mluvčí do škol projekt zaměřený na zapojení rodilých mluvčích do výuky, rozvoj komunikace v anglickém jazyce a seznámení s jinými kulturami. Celé Česko čte dětem projekt zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. V rámci naší školy budeme zvát naše rodiče, prarodiče, ale také zástupce obce a různých organizací k nám do školy a ti budou žákům představovat své oblíbené knihy z dětství. V letošním roce bychom se mnohem více chtěli zaměřit na výchovu ke zdravému životnímu stylu a seznamovat žáky se zásadami zdravého stravování. V průběhu celého školního roku budou probíhat různé aktivity, které vyvrcholí na jaře společnou akcí s rodiči. O přestávkách mezi vyučovacími hodinami nabízíme žákům možnost pobytu v tělocvičně a za příznivého počasí i na školním hřišti. Do vyučovacích hodin učitelé zařazují relaxační a TV chvilky a na léto chystáme zábavné sportovní dopoledne. 10. Spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi, volný čas žáků V letošním školním roce bychom rádi opět spolupracovali s krajskou metodičkou prevence PhDr. J. Peterkovou, Krajskou pedagogicko psychologickou poradnou ve Zlíně (okresní metodička prevence Mgr. M. Pelajová), Policií ČR, OSPOD Zlín (p. Olga Kotasová), se střediskem výchovné péče Domek ve Zlíně (PhDr. Z. Marková, Mgr. J. Rozumová), občanským sdružením Podané ruce (p. V. Langerová) a dalšími institucemi. Velmi dobrá je spolupráce s Obecním úřadem v Sazovicích, s obecní knihovnou, s místními organizacemi (hasiči, myslivci), s místním dětským folklorním kroužkem Konopka, včelařským kroužkem a

9 kroužkem dovedných rukou Kutílek. Ve spolupráci se Střediskem volného času TYMY Holešov se nám podařilo zajistit bohatou nabídku kroužků pro naše žáky (sportovní kroužek, výtvarný a keramický kroužek, kytarová školička a angličtinka pro nejmenší). V letošním školním roce také pokračuje výuka hry na hudební nástroj, takže žáci mohou v odpoledních hodinách navštěvovat i hodiny klavíru, flétny nebo keybordu. V neposlední řadě mohou žáci pravidelně navštěvovat i nově zavedený kroužek pro malé čtenáře čítárna. Domnívám se, že nabídka kroužků na využití volného času je bohatá, a že si každý žák může vybrat dle svého zaměření. 11. Metodické pomůcky, informace a kontakty V kabinetě metodičky prevence a výchovné poradkyně jsou k dispozici propagační materiály pro potřebu metodičky nebo ostatních učitelů, seznam platných předpisů v oblasti prevence rizikového chování, seznam institucí, organizací a odborníků, působících v oblasti protidrogové prevence ve Zlínském kraji a seznam s kontakty odborných pracovníků. Je zde také umístěna videotéka s tematikou protidrogové prevence. 12. Schránka důvěry, nástěnka metodika prevence Schránka důvěry je umístěna u vchodu do hlavní budovy, vedle nástěnky metodičky prevence. Každý den je pravidelně vybírána, případné podněty jsou ihned prodiskutovány s ředitelkou školy a řešeny. Nástěnka metodičky prevence je pravidelně obměňována, rodiče i žáci se zde mohou seznámit např. s evaluacemi jednotlivých programů, ukázkami práce žáků nebo fotografiemi z jednotlivých preventivních aktivit. V letošním školním roce také plánujeme vyhlášení soutěže týkající se bezpečného chování žáků v různých situacích. 13. Konzultační hodiny V letošním školním roce jsou konzultační hodiny stanoveny takto: Školní metodička prevence v úterý od Výchovná poradkyně ve středu od V ostatních dnech po předchozí domluvě.

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2015 Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace Vřesinská 22, 742 83 Klimkovice Školní preventivní strategie je vypracována na základě těchto strategií, metodických

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou

Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Vypracovala Ing. Milena Rudolfová, školní metodik prevence Schválila: Mgr. Věra Turková, ředitelka školy Účinnost ode dne:

Více

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016

Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní škola Petrovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2016 Základní informace o programu: Realizátorem programu je Základní a Mateřská

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie pro školní rok 2014/2016 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Zpracovala:Mgr.Šárka Badurová Schválil: Mgr. Bohuslav Těžký Osnova: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok 2015/2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, Kosmonosy 293 06 Jméno a příjmení ředitele

Více

ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice

ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice Škola: ZŠ Lelekovice, Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice Školní rok: 2014/2015 Počet žáků ve škole: 143 Zaměření minimálního preventivního programu Minimální preventivní program je zaměřen na všechny žáky

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz. Školní preventivní strategie Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Současný stav problematiky Škola

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Školní preventivní strategie V Praze dne: 1.9.2012 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy 1. Současný stav problematiky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE pro období 2013-2018 MOTTO: Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu. Johann Wolfgang

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

Školní preventivní strategie ZŠ Votice

Školní preventivní strategie ZŠ Votice Školní preventivní strategie ZŠ Votice Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ÚVOD CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚVOD Problematika sociálně patologických jevů by měla být v popředí zájmu nejen ve školách, ale v celé společnosti. Úspěšná prevence těchto jevů ve škole výrazně snižuje riziko studijních selhání, trestné

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola pro tělesně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více