Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Minimální preventivní program ZŠ Generála Janouška Generála Janouška 1006, Praha 9 - Černý Most Školní rok: Zpracovaly: Ing. Marie Kučerová, Mgr. Zdeňka Moškvanová(Školní metodici prevence)

2 Minimální preventivní program Typy rizikového chování: Charakteristika školy Dlouhodobé cíle Minimálního preventivního programu Krátkodobé cíle Minimálního preventivního programu Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích...11 předmětů I. stupeň II. stupeň Program proti šikanování Školní krizový plán Přílohy

3 Školní rok: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele Minimální preventivní program Základní škola Generála Janouška 1006, Praha 9 Černý Most, Mgr. Ilona Šťastná na ředitele Jméno školního metodika Mgr. Zdenka Moškvanová metodik pro I. stupeň prevence Telefon seznam.cz Specializační studium Studuje Ne Realizátor vzdělávání Jméno školního metodika Ing. Marie Kučerová metodik prevence pro II. stupeň prevence Telefon seznam.cz Specializační studium Studuje Ne Realizátor vzdělávání Jméno výchovného poradce PaeDr. Hana Vohralíková vých. poradce pro I.stupeň Telefon Specializační studium Realizátor vzdělávání Ano Jméno výchovného poradce Mgr. Zuzana Ptáčková vých. poradce pro II. stupeň Telefon Specializační studium Studuje Ne Realizátor vzdělávání 3

4 Jméno školního psychologa PhDr. Věra Semerádová Telefon Počet tříd Počet žáků/studentů Počet ped. pracovníků ZŠ - I stupeň ZŠ - II. stupeň Víceleté gymnázium 4leté gymnázium SŠ ostatní Celkem pedagogů na škole* 35 4

5 Základním pilířem primární prevence je prevence rizikového chování. Rozumíme vzorce chování, v jejichž důsledku může docházet k prokazatelnému nárůstu výchovně vzdělávacích, zdravotních, sociálních a dalších rizik pro jedince nebo společnost. Efektivní prevencí předcházíme výskytu sociálně patologických jevů. 1. Typy rizikového chování: agrese a šikana, násilí a vandalismus intolerance, antisemitismus, extremismus rasismus, xenofobie,homofobie závislostní chování, užívání všech návykových látek, gambling negativní působení sekt sexuální rizikové chování 5

6 2. Charakteristika školy Základní škola Generála Janouška je velká škola sídlištního typu. Jedná se o rozsáhlou dvoupatrovou budovu s velmi dobrým materiálně technickým zázemím. K výuce jsou k dispozici dvě počítačové učebny, čtyři odborné pracovny, z toho tři jsou vybaveny interaktivní tabulí. Sportovnímu vyžití žáků slouží tři tělocvičny a gymnastický sál.žáci využívají nově zařízenou cvičnou kuchyňku.výuka probíhá také v dílnách,na školním pozemku a v nově zbudované učebně pod širým nebem.volný čas mohou žáci trávit ve školní knihovně,která slouží jako školní informační centrum.nechybí ani školní jídelna a družina. Zázemí školy umožňuje bezproblémovou realizaci preventivních i volnočasových aktivit. Národnostní charakteristika žáků je dosti pestrá. Žáky naší školy je asi 42 cizinců,12 národností. Ráz školy určuje i sociální složení sídliště.značné množství Romů,dětí ze sociálně slabých a neúplných rodin s sebou přináší některé specifické problémy různé formy skrytého záškoláctví,značná tolerance rodičů k zneužívání legálních drog jejich dětmi,obtížná spolupráce s rodiči,problémy s uplatňováním principů zdravého životního stylu,nedostatečná nebo žádná domácí příprava žáků,rodiči nekontrolované trávení volného času,formování rizikových part v prostoru sídliště. K problematickým místům, co se týká výskytu rizikového chování, patří venkovní areál školy zvláště okolí tělocvičny a venkovní učebny. Za velký problém také považujeme velký počet malých obchodů v okolí školy, kde se dá snadno opatřit jak alkohol, tak cigarety. Společenská tolerance k těmto drogám je alarmující. Povědomí mají někteří žáci i o jiných drogách zejména o marihuaně, vyloučit se nedá ani jejich osobní zkušenost. Zamezit kouření žáků alespoň v bezprostřední blízkosti školy nám pomáhá Městská policie, která se také stará o bezpečnost žáků v ranních a odpolední hodinách. Školní metodici prevence spolupracují s výchovnými poradci, se školním psychologem, speciálními pedagogy, s vedením školy zejména s třídními učiteli, kteří nejlépe znají třídní kolektivy a mohou na ně intenzivně a dlouhodobě působit např. při třídnických hodinách, kde jsou schopni odhalit různé formy rizikového chování. 6

7 3. Dlouhodobé cíle Minimálního preventivního programu spolupráce s o. s. Prospe na projektu Dlouhodobé primární prevence informovanost všech žáků školy v oblasti rizikového chování upevňování zdravého sociálního klimatu ve třídách i celé škole výchova ke zdravému životnímu stylu práce s cizinci podpora sociálně znevýhodněných dětí práce s dětmi se specifickými poruchami učení a chování práce zaměřená na sebehodnocení žáků, na posilování zdravého sebevědomí poskytování dostatečného zázemí k efektivnímu trávení volného času žáků v prostorách školy podpora aktivní spolupráce školy s rodiči ( konzultace,třídní schůzky,den otevřených dveří,školní poradenské pracoviště,besedy o.s. Prospe,akademie,vánoční trhy) 7

8 4. Krátkodobé cíle Minimálního preventivního programu Cíl: Zvýšit informovanost žáků o škodlivosti kouření, vyjasnění faktů a mýtů o kouření Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: vzdělávací program České koalice proti tabáku 2hod. blok Nekuřátka 174 žáků (3. a 4. třída) Zvýšení počtu dětí, které vnímají kouření jako nebezpečný návyk s dopady na zdraví i domácí rozpočet Návaznost na dlouhodobé cíle: Cíl souvisí se snahou podat dětem takové informace, které přispějí ke snížení počtu dětí kuřáků a se zdravým životním stylem. Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Zvýšit informovanost žáků o poruchách příjmu potravy beseda Státní zdrav. ústav 1hod. Poruchy příjmu potravy 26 dívek (6. třída) Posílení zdravého sebevědomí žáků, přijetí sebe sama, rozvoj pozitivního sebehodnocení Návaznost na dlouhodobé cíle: Cíl souvisí se zaměřením na zdravý životní styl. Cíl: Zvýšit informovanost o problematice nechtěného těhotenství a o možnostech antikoncepce Ukazatele dosažení cíle: přednáška Státní zdrav. ústav - Prevence v oblasti gynekologie 22 dívek (9. třída) 8

9 Zdůvodnění cíle: Získání informací o zabránění nechtěnému těhotenství a o plánovaném rodičovství Návaznost na dlouhodobé cíle: Cíl souvisí se zaměřením na zdravý životní styl a bezpečné sexuální chování Cíl: Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: Poskytnout základní informace o problematice extremismu beseda Bc. David Lebeda Úvod do problematiky extremismu 66 žáků (8. třídy) Získání informací o hnutích směřujících k potlačování práv a svobod občanů Návaznost na dlouhodobé cíle: Cíl souvisí se zaměřením na potlačování velmi nebezpečné formy rizikového chování extremismus a s podporou vzájemné tolerance Cíl: Poskytnout informace pro úspěšné poskytnutí předlékařské pomoci Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: beseda a praktický nácvik 1. pomoci záchranná služba 127 žáků (6. a 8. třídy) Získání informací a praktických dovedností, které umožní poskytnutí 1. pomoci Návaznost na dlouhodobé cíle: Cíl souvisí se zaměřením na zdravý životní cíl 9

10 Cíl: Posílit rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, stmelování třídy Ukazatele dosažení cíle: Zdůvodnění cíle: 3 denní adaptační kurz 61 žáků (6. třídy) Pozitivní ovlivnění atmosféry ve třídě, sblížení žáků skrze silné emocionální zážitky Návaznost na dlouhodobé cíle: Cíl souvisí s navozováním příznivého psychosociálního klimatu ve třídě Cíl: Nastavit pravidla nově vznikajících kolektivů,posílit rozvoj sociálních a komunikačních dovedností Ukazatele dosažení cíle: 4 setkání po 4 hodinách Triangl 76 žáků (1. třídy) Zdůvodnění cíle: Návaznost na dlouhodobé cíle: Seznámení a sblížení žáků,pozitivní ovlivnění atmosféry ve třídě Cíl souvisí s navozováním příznivého psychosociálního klimatu ve třídě 10

11 5. Primární prevence v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů 5.1. I. stupeň Primární prevenci na prvním stupni má na starosti zejména třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Třídní učitel má možnost začlenit problematiku prevence do třídnických hodin. Při výuce lze využít různých metod, např. výklad, beseda, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování, dramatickou výchovu nebo využití materiálů z oblasti primární prevence. V období mladšího školního věku považujeme za důležité tyto momenty: navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě osvojování a upevňování základních návyků v oblasti hygieny, životosprávy, sdělení základních informací z oblasti prevence experimentování s alkoholem a cigaretami seznámení se základy etické a právní výchovy zaměření pozornosti na včasné odhalování specifických poruch učení nebo i jiných postižení -zajištění všestranného rozvoje osobnosti žáka včasné diagnostikování soc. - patologických problémů ve třídních kolektivech aktivní spolupráce s rodiči předkládání pestré nabídky volnočasových aktivit zapojení žáků do projektů ekologické výchovy rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků prostřednictvím návštěv filmových a divadelních představení, koncertů, besed, prostřednictvím účasti ve vědomostních,uměleckých i sportovních soutěžích 11

12 1. třída - osobní bezpečí - základní zásady mezilidské komunikace - vztahy v dětském kolektivu - každý člověk je jiný - základní hygienické návyky - využití volného času - rodina, jako bezpečné místo 2. třída - lidské tělo - zdraví a jeho ochrana - zacházení s léky - režim dne - vztahy mezi lidmi - chování v krizových situacích 3. třída - pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové závislosti - zdraví a jeho ochrana - lidé kolem nás, multikulturní výchova - využívání volného času - ochrana proti obtěžování cizí osobou 4. třída - domov, rodina, důvěra, vztahy - léčivé a návykové látky - vztahy v dětském kolektivu - komunikace - poznatky o negativních vlivech tabáku a alkoholu - nebezpečí při komunikaci s cizími osobami 12

13 5. třída - lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími - životospráva a důsledky nevhodných návyků - puberta - využívání volného času - pojmy drogová závislost a sexuální výchova - vztahy v dětském kolektivu Cíl: po pěti letech by děti měly umět - definovat rodinu jako zázemí a útočiště - zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými - mít základní sociální dovednosti - chránit se před cizími lidmi - mít základní zdravotní a hygienické návyky - správně si zorganizovat svůj volný čas - rozlišit léky a návykové látky - znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách - znát následky užívání návykových látek 5.2. II. stupeň Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, chemie, dějepis, český jazyk a literatura. K práci s tématy lze využít metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek. 13

14 A. Úkoly a činnost učitelů: posílit úlohu učitele v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včas diagnostikovat a intervenovat při riziku vzniku sociálně patologických jevů, spolupracovat s výchovnou poradkyní a ostatními odborníky při jejich řešení. věnovat pozornost problematickým skupinám žáků nebo jednotlivcům, odhalovat projevy asociálního chování mezi žáky soustředit se zejména na problematiku šikany. v rámci prevence kouření nabídnout dostatek informací sledovat často se opakující krátkodobé absence žáků prevence záškoláctví sebevzdělávat se v nových metodách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu. zařazovat problematiku primární prevence do třídnických hodin B. Aktivity pro žáky: výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu, vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. věnovat nadále zvýšenou pozornost prevenci kouření - osvěta v rámci hodin OV, RV, třídnických hodin dovednost volby správné životosprávy zamezit vzniku poruch příjmu potravy vytváření příznivého klimatu v třídních kolektivech formou organizování výletů, exkurzí, lyžařského výcvikového kurzu, adaptačních kurzů, ekologických pobytů a škol v přírodě organizování akcí směřujících k oživení zdravého klimatu ve škole nabídka volnočasových aktivit (kroužky).účast v literárních, vzdělávacích, sportovních a jiných soutěžích. rozvoj ekologické výchovy (sběr plastových víček, papíru, kompostování bioodpadu, péče o květinovou výzdobu apod.). 6. třída - vhodná náplň volného času, zdravý životní styl - ochrana zdraví 14

15 - rodina a její funkce pro zdravý rozvoj jedince - osobní bezpečí, způsob chování v krizových situacích - rizika zneužívání návykových látek - způsoby odmítání - centra odborné pomoci 7. třída - komunikace mezi lidmi - mezilidské vztahy - péče o zdraví, život s handicapem - sexuální výchova, vztahy mezi dívkami a chlapci - osobní bezpečí, šikana, sexuální násilí - drogy a jejich dělení účinky, prevence 8. třída - fyziologie, působení drog na oběhový, nervový a dechový systém - tělesné, duševní a sociální změny u závislého člověka - rozvoj sebepoznání a sebepojetí - řešení problémů, chování v krizových situacích, konflikty - agresivita, šikana, různé formy násilí - sexuální výchova, odlišnosti, deviace - drogová závislost, kontaktní centra 9. třída - sebevědomí, sebepojetí, rozvoj osobnosti - zdravé sexuální chování - volba životního partnera - sociální výchova, vztah k jiným kulturám, národnostem - komunikace - právní odpovědnost, trestní normy 15

16 Cíl: žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět: - pojmenovat základní návykové látky - znát jejich účinky na lidský organizmus - znát základní právní normy týkající se návykových látek - vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku -zdravě posilovat své sebevědomí - správně se rozhodovat, odmítat v souvislosti s návykovými látkami - zaujímat zdravé životní postoje, chránit své zdraví - orientovat se v problematice sexuální výchovy - bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc - zvládat základní sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů apod.) 16

17 6. Program proti šikanování Za šikanování považuje škola dle Metodického pokynu MŠMT čj ú záměrné ubližování či zastrašování žáka cílené fyzické i psychické útoky vydírání, vyhrožování, poškozování věcí opakované slovní útoky (nadávky, pomluvy, ponižování) sexuální obtěžování až zneužívání útoky prostřednictvím elektronické komunikace (kyberšikana) demonstrativní přehlížení a ignorování žáka Zmíněné chování je považováno za šikanu, pokud se děje vůči jednotlivci nebo skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Postupy při řešení šikany Veškeré incidenty, kdy mezi dětmi dochází k výše zmíněnému chování, řeší pedagogičtí pracovníci citlivě, s ohledem na individualitu jednotlivých žáků a v kontextu sociálního klimatu dané třídy či skupiny. Při prevenci, vyšetřování i řešení šikany škola úzce spolupracuje s rodiči žáků. 17

18 Strategie vyšetřování a řešení počáteční šikany rozhovory s informátory a svědky ochrana obětí a rozhovor s nimi rozhovor s rodiči obětí, stanovení krátkodobých i dlouhodobých opatření proti opakování šikany rozhovor s agresory schůzka s rodiči agresorů, dohoda o výchovném působení, případně zprostředkování péče externích odborníků, sdělení výchovných opatření pravidelná následná práce s kolektivem Počáteční šikanu řeší ve většině případů třídní učitel za pomoci metodika prevence, školního psychologa a výchovného poradce. Strategie vyšetřování a řešení pokročilé a nestandardní šikany záchrana a ochrana oběti domluva pedagogických pracovníků na spolupráci a postupu vyšetřování zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi pokračující pomoc a podpora oběti nahlášení na policii vlastní vyšetřování 18

19 Postupy se vždy odvíjejí od konkrétní situace. Prioritou je v každém případě záchrana, pomoc a podpora oběti. O situaci je informován celý pedagogický sbor, který se domluví na spolupráci a postupu při vyšetřování. Pokročilou šikanu škola nahlašuje na Policii a při dalším vyšetřování a řešení s ní úzce spolupracuje. V případě potřeby škola informuje odbor sociálně právní ochrany dětí (dle místa bydliště žáka). Škola je v kontaktu s externími spolupracovníky z resortu školství, zdravotnictví i sociální péče. Výchovná opatření Pro potrestání agresora lze využít běžná výchovná opatření. Jejich přehled je součástí Školního řádu. V mimořádných případech budou užita další opatření. Například doporučení rodičům dobrovolně umístit dítě do pobytového oddělení Střediska výchovné péče nebo realizovat dobrovolný pobyt v Diagnostickém ústavu. 7. Školní krizový plán Školní krizový plán se uplatňuje při řešení krizových situací ve škole. Krizovou situací rozumíme situaci, která vyžaduje přerušení vyučování v dané třídě a oddělení jednoho či více žáků od zbytku třídy. S krizovým plánem jsou obeznámeni všichni pracovníci školy a je k dispozici ve sborovně na nástěnce. 19

20 Krizové situace afektivní záchvat dítě pod vlivem návykových látek epileptický záchvat úraz náhlé onemocnění svévolné opuštění třídy (školy) zjištění příznaků šikany další situace vyžadující uplatnění Školního krizového plánu Postup v krizové situaci Primární intervence zajistit bezpečnost dítěte, které se nachází v krizové situaci, oddělit ho od ostatních dětí vyslat spojku (spolehlivého žáka), který situaci oznámí školnímu psychologovi nebo vedení školy zajistit bezpečnost ostatních dětí pokud je nutná přítomnost pedagoga u dítěte v krizové situaci, převezme dozor nad třídou jiný pedagog, který právě neučí, případně jakákoli jiná osoba starší 18ti let,přivolání pedagoga či jiné osoby do dané třídy zajistí vedení školy následná intervence 20

21 Následná intervence Další práci s dítětem či se třídou dle druhu krizové situace zajišťují: interní pracovníci: školní psycholog, školní speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce externí pracovníci: pedagogicko-psychologická poradna, Středisko výchovné péče, dětská psychiatrie, preventivní skupina Policie ČR 8. Přílohy Vnitřní informační zdroje : - odborné časopisy Prevence Závislosti a my - webové stránky školy - schránka důvěry D0 dveře kanceláře výchovného poradce a metodika prevence - školní časopis I. stupeň Školáček, II. stupeň Tucvaj - školní parlament - informační nástěnky v přízemí školy - školní informační centrum - Školní poradenské pracoviště Vnější informační zdroje: Akutní nebezpečí: - Integrovaný záchranný systém Policie ČR Městská policie Lékařská pomoc Hasiči 150 Oznamovací povinnost: - OSPOD, Bří Venclíků městská policie, Vlčkova 1067/ Státní zastupitelství, 28.pluku 1523/29, Vršovice Zdravotnictví: - dětský a dorostový lékař, poliklinika Parník MUDr. Mašková MUDr. Jedličková MUDr. Bubáková Fakultní nemocnice Bulovka Riaps krizové centrum Centrum krizové intervence PL Bohnice

22 - Středisko pro děti,mládež a rodin. terapii Linky pro pomoc dětem: - Linka bezpečí nebo Linka důvěry Dětského krizového centra Pomoc obětem násilí: - Sdružení proti násilí na dětech ACORUS pomoc obětem domácího násilí a jejich dětem SOS linka pro oběti domácího násilí ROSA informační a poradenské centrum pro ženy Bílý kruh bezpečí DONA linka Závislosti: - Toxikologické informační středisko , O.S. Prev- centrum PL Bohnice detox a léčba Apolinář detox DROP IN,Nadace pro prevenci a léčbu drog.záv. a AIDS SANANIM Centrum pomoci závislým , Protikuřácká poradna při 1. LF UK Pedagogicky psychologická poradna pro Prahu 3 a 9, U Nové školy 871,Praha 9 Vysočany , Státní zdravotnický ústav Česká koalice proti tabáku Pestrá společnost o.s. Prospe koordinátorka Petra Raffayová

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Sovová, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2012-2013) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2014-2015) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, Liberec 15 I. ÚVOD Cílem primární prevence je vést děti ke zdravému životnímu stylu, ke správným postojům vůči zátěžím a problémům,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBSAH ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice Školní rok 2013-2014 Školní metodik prevence a výchovný poradce: Mgr. Marie Krejčí Spolupráce: ředitel školy, třídní učitelé a ostatní pedagogičtí

Více

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole Dobrá výchova dětí je i programem prevence jednotlivých zdraví poškozujících a život znehodnocujících závislostí a jevů Metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Loučovice, Loučovice 231 382 76 Loučovice školní rok 2014/2015 Název školy : Sídlo školy: Ředitel školy : Zástupce ředitele : Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2013-2014 Úvod Hlavní cíl Dílčí cíle Vymezení cílové skupiny Vlastní program školy Koordinace aktivit Analýza současného stavu Tradice školy, školní prostředí Aktivity školy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň

Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Minimální preventivní program školní rok 2014 / 2015 ZŠ a MŠ Adamov II. stupeň Vypracovala: Mgr. Ilona Šturchová 1. Úvod V České republice všeobecně je zaznamenáván nárůst rizikového chování a zneužívání

Více

Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012

Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012 Minimální preventivní program šk. rok 2011/2012 (Prevence sociálně patologických jevů) Úvod Současná společnost s sebou přináší kromě řady nových vynálezů a poznatků také řadu problémů, které se projevují

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HEYROVSKÉHO 33

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HEYROVSKÉHO 33 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HEYROVSKÉHO 33 Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Žije li dítě káráno, naučí se odsuzovat. Žije li dítě v nepřátelství, naučí se útočit. Žije li dítě v posměchu,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PREVENCE SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PREVENCE SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PREVENCE SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍCH JEVŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE RUDNÍK Vypracovala : Bc. Simona Schwaningerová školní metodik prevence Obsah: Rada Robert Fulghum : Neberte si, co děti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice

Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice Minimální preventivní program Základní škola Kamenné Žehrovice 1. Úvod 1.1. Informace o škole 1.1.1. Kontakty Adresa: Karlovarská 150 273 01 Kamenné Žehrovice Telefon: 312 658 070 E-mail: zs.kamennezehrovice@seznam.cz

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola Krnov příspěvková organizace Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov Školní preventivní strategie Zpracovala: Mgr. Jitka Klimenková školní metodik prevence Poslední úpravy: září 2012 0 Předkladatel:

Více

Minimální preventivní program. ZŠ Votice

Minimální preventivní program. ZŠ Votice Minimální preventivní program ZŠ Votice pro školní rok 2014 /2015 Zpracovala: Mgr. Hana Poskočilová, školní metodik prevence Název školy: Základní škola Votice, okres Benešov Adresa: Pražská 235, Votice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Č.j. 1392/2014 Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 Zpracovatel: Marie Edrová Realizátor: výchovný poradce a všichni učitelé Mgr. Romana Kolářová Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více