Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečné Česko v bezpečné Evropě"

Transkript

1 Grantové řízení na podporu informování o Evropské unii v České republice Bezpečné Česko v bezpečné Evropě Návrh projektu Příloha č. 1 Praha, březen 2006 Vyhlašovatel grantového řízení Úřad vlády ČR Odbor pro informování o evropských záležitostech Předkladatel projektu PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. Rooseveltova 893/ Praha 6

2 Část A: Základní charakteristika projektu Název projektu Bezpečné Česko v bezpečné Evropě Komunikační okruh Bezpečná Evropa Podokruhy Projekt se bude zabývat problematikou spadající do všech tří podokruhů: a) Vstup ČR do Schengenského systému b) Vnitřní bezpečnost EU c) Otázky Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU Základní popis projektu Ambicí projektu je poskytnout laické i odborné veřejnosti základní i specificky zaměřené informace o vybraných tématech bezpečnostní politiky EU a pozici ČR ve vztahu k nim. Obecným východiskem projektu je chápání problematiky bezpečnosti Evropské unie v její komplexnosti. Cílovým skupinám tedy budou prezentována dílčí témata (tématické podokruhy) ve vzájemných souvislostech. V rámci projektu se uskuteční tři semináře ve vybraných regionech ČR a tři panelové diskuse k aktuálním problémům bezpečnosti EU. Tyto aktivity budou jak prostředkem předávání informací o bezpečnostních otázkách EU a ČR v kontextu EU, tak i nástrojem pro zjištění zpětné vazby od cílových skupin. Průběh akcí bude zdokumentován v písemném shrnutí představených témat a průběhu diskuse. Semináře budou doplněny rozhlasovou besedou na totožné téma a za účasti odborníků, kteří na semináři vystoupili. Na základě identifikovaných mezer v informování o aktivitách ČR a EU spadajících do II. a III. pilíře EU bude součástí projektu také pravidelné publikování internetového Euro Bezpečnostního Bulletinu (Euro BB). Výčet výsledků 1. Tři semináře pro širokou i odbornou veřejnost uspořádané ve třech různých krajích ČR. 2. Tři rozhlasové besedy odvysílané v Českém rozhlase (ČRo Sever, ČRo Plzeň, ČRo 6) v návaznosti na každý seminář a na stejná témata jako semináře. Uspořádání rozhlasových besed je předjednáno s Českým rozhlasem. Dílčí informace o výsledcích projektu budou poskytovány i v rámci vysílání ČRo 1 Radiožurnál a regionálních rozhlasových stanic. 3. Tři panelové diskuse ATD (Aktuální Tématické Diskuse) k aktuálním problémům bezpečnostní politiky EU uspořádané v Praze. 4. České otazníky nad bezpečností EU budou shrnutím otázek a odpovědí, které v diskusích na seminářích a v rámci ATD vzbudily největší pozornost. Počítá se s vydáním tištěné publikace v nákladu ks, která bude po skončení projektu distribuována účastníkům seminářů, ATD a nabídnuta k dispozici odboru o informování o evropských záležitostech Úřadu vlády a všem Eurocentrům k dalšímu využití. Publikace bude k dispozici také v elektronické podobě. 5. Euro BB (Euro Bezpečnostní Bulletin) tři vydání internetového bulletinu, který přinese souhrn důležitých informací o dění v ČR a EU v oblasti II. a III. pilíře. Součástí Euro BB budou informační texty o klíčových aspektech bezpečnostní politiky EU, jimž bude věnována pozornost především v rámci seminářů a ATD: Bezpečnost EU v globálním kontextu (EU a další hlavní aktéři světového vývoje). Bezpečnostní politika EU ve Středomoří a na Blízkém východě Bezpečnostní strategie EU a její promítnutí do tvorby a realizace české bezpečnostní politiky. Doktrína lidské bezpečnosti EU jako součást rozšířeného pojetí bezpečnosti 2

3 Mise EU a Bojová uskupení EU významný nástroj realizace bezpečnostní politiky EU. Haagský program EU a boj proti terorismu. Schengenský systém a Česká republika: politická a bezpečnostní dimenze. Energetická bezpečnost EU významná priorita unijní bezpečnostní politiky Evropská zbrojní agentura struktura, cíle, priority. Tento postup byl vyhodnocen jako živější a účelnější forma než klasický sborník vydávaný u příležitosti seminářů. k různým tématům bezpečnostní politiky EU. Euro BB bude dostupný na portálu Tímto způsobem zveřejnění bude zajištěna možnost zpětné vazby čtenářů. Výčet cílových skupin 1) Široká veřejnost 2) Politici a management politických stran 3) Úředníci státní správy a samosprávy na ústřední a regionální úrovni 4) Bezpečnostní komunita 5) Novináři Cena projektu Rozdělení nákladů v projektu Cena pracovních úkonů Cena užitečně vynaložených nákladů Cena externích vstupů Celková cena projektu Kč Kč Kč Kč Podíl financování na celkové ceně projektu Výše spolufinancování (procentní a faktická) 7,6 % Kč Částka nárokovaná na Úřadu Kč 3

4 Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl Celkovým cílem projektu je poskytnout cílovým skupinám kvalitní základní i specificky zaměřené informace o vybraných tématech bezpečnostní politiky EU a jejích konkrétních aktuálních i potenciálních dopadech na každodenní život obyvatel České republiky. Ambicí projektu je jednak poskytování informací, tak vedení veřejné debaty o otázkách bezpečnosti, které se přímo týkají České republiky jako člena EU. Projekt by měl také přispět k odstraňování určitého rozporu signalizovaného sociologickými šetřeními, kdy na jedné straně nemají občané problém s posilováním integrace v bezpečnostní politice v rámci EU (společná zahraniční a bezpečnostní politika, vznik společných ozbrojených sil), na straně druhé, ale odmítají posilování institutů, které by byly pro silnější integraci nezbytné (společný prezident, ministr zahraničních věcí atd.) 2. Definice primárních cílových skupin 2.1 Cílová skupina široká veřejnost Definice cílové skupiny Tuto cílovou skupinu představuje nejširší veřejnost. Široká veřejnost tedy občané ČR má právo a možnost spolurozhodovat o budoucnosti Evropské unie. Aby toto právo mohla uplatňovat, potřebuje mít základní znalosti o evropských politikách, institucích a agendách. Týká se to i oblasti bezpečnosti, která se dostává do popředí veřejného zájmu Regionální rozložení cílové skupiny Praha a Středočeský kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj Celá ČR prostřednictvím posluchačů ČRo1 Radiožurnálu, regionálních stanic ČRo, ČRo 6, dalších regionálních rozhlasových stanic a Euro BB Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu Širší veřejnost začíná podle průzkumů veřejného mínění vnímat důležitost bezpečnostní dimenze Evropské unie, resp. úlohu EU jako garanta bezpečnosti České republiky. Není ale zatím přesněji schopna identifikovat cíle, instituce, nástroje a priority bezpečnostní politiky Evropské unie. Projekt si proto klade za cíl otevřít veřejnou diskusi o některých klíčových tématech bezpečnostní politiky, která mají (nebo budou mít) přímý vliv na společnost jako celek a občana zvláště Identifikace informační potřeby cílové skupiny Problematika bezpečnosti Evropské unie se v konfrontaci s konkrétními bezpečnostními hrozbami (terorismus, organizovaný zločin, nelegální migrace) stává jedním z důležitých témat, která občané reflektují. V tomto rámci se dosud nesystematicky seznamují s možnostmi a nástroji, které má EU k dispozici pro odvracení a minimalizaci bezpečnostních hrozeb. Absentuje též vnímání značné provázanosti bezpečnostní politiky ČR s bezpečnostní politikou EU. 4

5 2.2 Cílová skupina politici a management politických stran Definice cílové skupiny Politici s důrazem na členy zahraničních a bezpečnostních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, politici na regionální a komunální úrovni. Tato cílová skupina je svým způsobem specifická v tom, že její představitelé v Parlamentu působí jako předkladatele témat a moderátoři politické a veřejné diskuse o bezpečnostní politice EU a jako nositelé praktických zkušeností s bezpečnostní politikou EU, což je prakticky využitelné v rámci projektu. Zároveň ale mohou být i příjemci kvalifikovaných informací, především o specifických otázkách bezpečnostní politiky EU. Politici, kteří působí na regionální úrovni, mají menší zkušenosti s problematikou bezpečnostní politiky EU, nicméně vlivem její dynamiky, která se začíná bezprostředně dotýkat i regionů, především v oblasti vnitřní bezpečnosti, si začínají uvědomovat její důležitost. Z tohoto důvodu mohou být též příjemci kvalifikovaných informací, které mohou díky bezprostřednějšímu kontaktu se širší veřejností právě této skupině předávat Regionální rozložení cílové skupiny Praha sídlo orgánů exekutivní a výkonné moci Regiony ČR prostřednictvím komunikace s poslanci a senátory za jednotlivé regiony Politici a management politických stran v celé ČR prostřednictvím Euro BB Praha, Karlovarský a Liberecký kraj (regionální i komunální úroveň) Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu Míra informovanosti u této cílové skupiny kolísá podle možností kontaktu představitelů vymezených kategorií s problematikou evropské bezpečnosti. Jako nejlépe informovanou část této cílové skupiny lze identifikovat politiky na centrální úrovni, kteří participují na činnosti orgánů EU (resp. celoevropských politických stran).řada politiků, která nemá tuto přímou zkušenost (především na regionální úrovni) může význam bezpečnostní politiky EU nedoceňovat. Absentuje především vnímání dalších dimenzí bezpečnosti, které souvisí i s regionální politikou (např.infrastrukturní bezpečnost) Identifikace informační potřeby cílové skupiny Další vývoj a prohlubování integrace v oblasti bezpečnostní politiky EU bude vyžadovat rozšíření míry a kvality informovanosti určených představitelů cílové skupiny. Přehled v dané problematice bude i jedním z předpokladů kvalifikovaně zastávat politické funkce. 5

6 2.3 Cílová skupina úředníci státní správy a samosprávy na ústřední a regionální úrovni Definice cílové skupiny Úředníci státní správy a samosprávy jsou v obdobném postavení jako politici, protože jsou zároveň uživateli a nositeli informací. Za převážné uživatele informací lze považovat úředníky na ústřední a regionální úrovni, kteří zatím mají velmi omezený nebo žádný kontakt s problematikou bezpečnostní politiky EU, respektive nejsou informováni o rozšiřující se dimenzi bezpečnostní politiky EU. Nositeli informací jsou především vedoucí pracovníci nebo specialisté zabývající se problematikou EU, kteří mohou sehrávat roli kvalitních moderátorů veřejné diskuse s tím, že na základě aktivit projektu si mohou rozšířit nebo prohloubit své znalosti. Právě tato část cílové skupiny představuje velmi důležitou nositelku kontinuity informování o problematice bezpečnostní politiky EU v delším časovém horizontu vůči široké veřejnosti, politikům, bezpečnostní komunitě i novinářům Regionální rozložení cílové skupiny Praha sídlo orgánů exekutivní a výkonné moci Praha, Karlovarský a Liberecký kraj regionální i komunální úroveň Celá ČR prostřednictvím Euro BB Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu Míra informovanosti je odvislá od konkrétního pracovního zařazení a frekvence styku s evropskou (bezpečnostní) problematikou. U vedoucích pracovníků nebo specialistů zabývajících se problematikou EU je dobrá, absentuje však vnímání širšího kontextu bezpečnostní politiky EU. U členů cílové skupiny, kteří nepřicházejí bezprostředně do styku s bezpečnostní problematikou EU může být stav informovanosti jen omezený Identifikace informační potřeby cílové skupiny Vzhledem k faktu, že představitelé této cílové skupiny jsou nebo budou nositeli základních i odborných informací o bezpečnostní politice EU v delším časovém horizontu, je nutné poskytnout této cílové skupině maximální množství kvalitních informací, které mohou jednak odstraňovat možný informační deficit a jednak rozšiřovat či prohlubovat získané znalosti. 6

7 2.4 Cílová skupina Bezpečnostní komunita Definice cílové skupiny Bezpečnostní komunita zahrnuje odborníky z nevládních organizací, neziskového sektoru, univerzit, vědeckých a výzkumných institucí, kteří se aktivně vyjadřují k otázkám bezpečnosti státu a problémům bezpečnostní politiky. Bezpečnostní komunita představuje velmi vlivný nástroj informovanosti o problematice bezpečnostní politiky EU a zároveň platformu pro veřejný dialog. Postavení a role bezpečnostní komunity je dána především její neformální autoritou vůči širší i odborné veřejnosti a její nezávislostí na politicích a státní správě a samosprávě. Bezpečnostní komunita je nástrojem efektivní komunikace otázek bezpečnosti a bezpečnostní politiky EU širší veřejnosti Regionální rozložení cílové skupiny Praha sídlo Karlovy Univerzity, vysokých škol, řady nevládních organizací zabývajících se bezpečnostní politikou Karlovarský a Liberecký kraj s důrazem na místní vysoké školy a nevládní organizace zabývající se bezpečnostní politikou Celá ČR prostřednictvím neformálních komunikačních sítí, kterými je bezpečnostní komunita propojena, a prostřednictvím Euro BB Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu Míra informovanosti této cílové skupiny je poměrně dobrá, což vyplývá z jejího profesního zázemí Identifikace informační potřeby cílové skupiny Bezpečnostní komunita si rozšíří vědomosti o širších politických, ekonomických a institucionálních okolnostech a souvislostech, které se pojí k realizaci bezpečnostní politiky EU. Velmi důležitým prvkem bude i objasňování vzájemných vztahů a vazeb mezi EU a NATO v oblasti bezpečnostní politiky. 7

8 2.5 Cílová skupina novináři Definice cílové skupiny Novináře lze rozdělit do tří podskupin: Novináři specializovaní na zahraniční a bezpečnostní politiku EU, kteří působí na celostátní úrovni. Tato skupina může být nositelem jak obecnějších informací o bezpečnostní politice EU, určených pro širší veřejnost, tak i informací odbornějších, určených pro cílové skupiny politiků, úředníků a bezpečnostní komunitu. Novináři působící na regionální úrovni. Tato skupina může být především výraznou nositelkou základních informací o bezpečnostní politice EU pro širší veřejnost v regionech. Novináři a média, kteří přislíbili spolupráci na projektu. Tito novináři budou jak nositeli, tak prostředníky v poskytování informací o bezpečnostní politice EU Regionální rozložení cílové skupiny Celá ČR prostřednictvím celostátních médií Karlovarský, Liberecký kraj prostřednictvím regionálních médií Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu Informovanost dané cílové skupiny závisí na výše uvedené specializaci, přičemž zvláště v případě novinářů specializovaných na problematiku zahraniční a bezpečnostní politiky EU je informovanost velmi vysoká. V případě druhé skupiny je nižší, nicméně je nutné brát v úvahu schopnost novinářů získávat informace a pracovat s nimi Identifikace informační potřeby cílové skupiny V daném případě se jedná především o poskytování informací, které se budou soustřeďovat především na témata, která jsou v centru pozornosti projektu. Dá se očekávat i zvýšený zájem o komunikaci s významnými aktéry aktivit v rámci projektu (politici, experti). Toto bude významné především v souvislosti s libereckým seminářem EU a ČR: Boj proti terorismu pět let poté (výsledek projektu č. 1), který se uskuteční v den pátého výročí teroristického útoku na Spojené státy. 8

9 3. Výsledky projektu Výčet všech výsledků projektu 1. Tři semináře pro širokou i odbornou veřejnost uspořádané ve třech různých krajích ČR. 2. Tři rozhlasové besedy odvysílané v Českém rozhlase (ČRo Sever, ČRo Plzeň, ČRo 6) v návaznosti na každý seminář a na stejná témata jako semináře. Dílčí informace bude poskytovat i celostátní vysílání ČRo 1 Radiožurnál, regionální redakce ČRo a další regionální rozhlasové stanice. 3. Tři panelové diskuse ATD (Aktuální Tématické Diskuse) k aktuálním problémům bezpečnostní politiky EU uspořádané v Praze. 4. České otazníky nad bezpečností EU budou shrnutím otázek a odpovědí, které v diskusích na seminářích a v rámci ATD vzbudily největší pozornost. Počítá se s vydáním tištěné publikace v nákladu ks, která bude po skončení projektu distribuována účastníkům seminářů, ATD a nabídnuta k dispozici odboru o informování o evropských záležitostech Úřadu vlády a všem Eurocentrům k dalšímu využití. Publikace bude k dispozici také v elektronické podobě. 5. Euro BB (Euro Bezpečnostní Bulletin) tři vydání internetového bulletinu, který přinese souhrn důležitých informací o dění v ČR a EU v oblasti II. a III. pilíře. Součástí Euro BB budou informační texty o klíčových aspektech bezpečnostní politiky EU, jimž bude věnována pozornost především v rámci seminářů a ATD: Bezpečnost EU v globálním kontextu (EU a další hlavní aktéři světového vývoje). Bezpečnostní politika EU ve Středomoří a na Blízkém východě Bezpečnostní strategie EU a její promítnutí do tvorby a realizace české bezpečnostní politiky. Doktrína lidské bezpečnosti EU jako součást rozšířeného pojetí bezpečnosti Mise EU a Bojová uskupení EU významný nástroj realizace bezpečnostní politiky EU. Haagský program EU a boj proti terorismu. Schengenský systém a Česká republika: politická a bezpečnostní dimenze. Energetická bezpečnost EU významná priorita unijní bezpečnostní politiky Evropská zbrojní agentura struktura, cíle, priority. Tento postup byl vyhodnocen jako živější a účelnější forma než klasický sborník vydávaný u příležitosti seminářů. k různým tématům bezpečnostní politiky EU. Euro BB bude dostupný na portálu Tímto způsobem zveřejnění bude zajištěna možnost zpětné vazby čtenářů. Zdůvodnění, jak výsledky projektu splňují celkový cíl Hlavní osou projektu budou tři semináře zaměřené na klíčová témata bezpečnostní politiky EU určené pro širokou i odbornou veřejnost. Paralelně bude zajištěno průběžné poskytování relevantních informací jednak prostřednictvím prezentace témat v rozhlasovém vysílání (tři rozhlasové besedy expertů), tak i zajištěním vlastních informačních zdrojů (Euro BB). Tento přístup poskytne cílovým skupinám dostatek informací o hlavních směrech bezpečnostní politiky EU. Projekt bude mít nejen regionální, ale i celostátní dopad. Velmi důležitou součástí projektu bude zajištění zpětné vazby z průběhu všech hlavních akcí (semináře, ATD, reakce na obsah Euro BB). Ze zpětné vazby mohou vyplynout i náměty na zvýraznění některých témat ještě v průběhu projektu. Dialog s účastníky aktivit se promítne i do přípravy publikace České otazníky nad bezpečností EU, která bude vydána jako praktická příručka nejen pro účastníky projektu, ale i pro odbor pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády a Eurocentra. 9

10 3.1 Výsledek projektu č. 1 Tři semináře Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 1 týká Vzhledem k tomu, že problematika bezpečnostní politiky EU je pojata v její komplexnosti, bude se projekt zabývat problematikou všech tří podokruhů (Vstup ČR do Schengenského systému, vnitřní bezpečnost EU, otázky Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU). Detailní popis projektu č. 1 Tři semináře Seminář č. 1: ČR a vstup do Schengenského systému národní a regionální aspekty Obsah, témata a přednášející Vstup do Schengenského systému jako mezník a příležitost pro bezpečnostní politiku (předběžně: ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra) Vstup do Schengenského systému: vliv na působení a práci bezpečnostních a justičních orgánů na regionální úrovni (předběžně: ředitel služby cizinecké a pohraniční policie) Schengenský systém a lidská práva Selma Muhić-Dizdarević) Schengenský systém a zkušenosti z jeho realizace (předběžně: představitel bezpečnostních orgánů SRN spolková země Bavorsko) Forma: Úvod do tématu a interaktivní diskuse Místo konání: Cheb (Mariánské Lázně) Termín: červen 2006 Účast: cca 100 účastníků především z Karlovarského kraje (široká veřejnost, komunální politici, úředníci, novináři, zástupci místních neziskových organizací) Seminář č. 2: EU a ČR: boj proti terorismu pět let poté Seminář se uskuteční symbolicky 11. září 2006 v den 5. výročí teroristického útoku na USA Obsah/témata: Protiteroristická politika EU: úkoly a priority. Plnění Akčního plánu boje proti terorismu EU (předběžně: představitel Evropské komise/evropského parlamentu, protiteroristický expert z Velké Británie Henry Plater Zyberk Conflict studies Research Centre Swindon). Priority ČR v boji proti terorismu. Národní akční plán boje proti terorismu ČR (předběžně: vysoký představitel Ministerstva vnitra ČR (BIS) Úřadu pro zahraniční styky a informace). EU a mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu. Spolupráce EU a Spojených států v boji proti terorismu (předběžně: představitel Evropské komise/evropského parlamentu, představitel velvyslanectví Spojených států v ČR). Forma: Vystoupení + diskuse Místo konání: Liberec Termín: 11. září 2006 Účast: cca 100 účastníků především z Libereckého a Středočeského kraje (široká veřejnost, komunální politici, úředníci, novináři, zástupci místních neziskových organizací) 10

11 Seminář č. 3: EU jako globální a regionální bezpečnostní aktér Motto: Myslet globálně, jednat lokálně Javier Solana, vysoký představitel EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Obsah/témata: Evropská unie a perspektivy vývoje bezpečnostní situace ve světě pohled z ČR (vedoucí SBP CESES FSV UK) Bezpečnostní strategie EU a Doktrína lidské bezpečnosti (Human Security Doctrine): nový přístup k bezpečnosti (předběžně: poslanec Evropského parlamentu). Bezpečnostní aspekty Evropské politiky sousedství: východní Evropa, Zakavkazsko, Středomoří (předběžně: poslanec Evropského parlamentu). Výsledky a perspektivy misí EU (Althea. Concordia, Proxima, Policejní mise v Bosně a Hercegovině, Artemis). Role Bojových uskupení EU (EU Battle Groups) jako nástroje unijní angažovanosti při zajišťování globální a regionální bezpečnosti. (předběžně: představitel Ministerstva obrany ČR). Forma: Vystoupení + diskuse Místo konání: Praha Termín: listopad 2006 Účast: cca 100 účastníků (představitelé státní správy a samosprávy, bezpečnostní komunity, novináři, studenti z celé ČR, veřejnost). Propojenost výsledku č. 1 s ostatními výsledky projektu Tři semináře zaměřené na klíčové oblasti bezpečnostní politiky EU jsou integrálně propojeny z obsahového hlediska ze všemi ostatními výstupy (ATD, Euro BB). Důležité jsou dva aspekty na které je kladen důraz: a) dílčí témata seminářů spolu s tématy řešenými v dalších částech projektu dávají cílovým skupinám možnost pochopit cíle a úkoly bezpečnostní politiky ve vzájemných souvislostech. b) semináře a další témata projektu poukazují na několik rovin bezpečnostní politiky EU (regionální, národní, evropská, globální). c) Klíčové informace k tématům semináře budou k dispozici na Euro BB. d) Problémy diskutované na seminářích budou zachyceny v publikaci České otazníky nad bezpečností EU. Výčet zdrojů a informací pro výsledek projektu č. 1 Konzultace obsahu seminářů s odborníky European Commission - External Relations Activities of the European Union Justice, freedom and security European Security and Defence Policy (ESDP) Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Centre for European Reform A secure Europe in a better world. European security strategy. Brussels: EU (2003) A human security doctrine for Europe. Brussels: EU (2004), 11

12 EU Plan of Action on Combating Terrorism Národní akční plán boje proti terorismu Everts. S., Freedman L., Grant Ch., Heisbourg F., Keohane D., O Hanlon M. A European Way of War. London: Centre for European reform (2004) Keohane, D. The EU and counter-terorism. London: Centre of European Reform (2005) European Security and Defence Policy (ESDP) Bezpečnostní politika České republiky výzvy a problémy. (2004) Bezpečnostní budoucnost České republiky otázky, výzvy, problémy. (2005) Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti - sborník z konference (2005) Relevantní informační texty, publikované v Euro BB: o Bezpečnost EU v globálním kontextu (EU a další hlavní aktéři světového vývoje). o Bezpečnostní politika EU ve Středomoří a na Blízkém východě o Bezpečnostní strategie EU a její promítnutí do tvorby a realizace české bezpečnostní politiky. o Doktrína lidské bezpečnosti EU jako součást rozšířeného pojetí bezpečnosti o Mise EU a Bojová uskupení EU významný nástroj realizace bezpečnostní politiky EU. o Haagský program EU a boj proti terorismu. o Schengenský systém a Česká republika: politická a bezpečnostní dimenze Vztah výsledku projektu k cílové skupině 1 široká veřejnost Výsledky projektu se projeví zvýšením informovanosti cílové skupiny široké veřejnosti o cílech a aktuálních prioritách bezpečnostní politiky Evropské unie a také o konkrétních důsledcích bezpečnostní politiky EU pro ČR a její občany Vztah výsledku projektu k cílové skupině 2 politici a management politických stran Výsledky projektu se projeví zvýšením úrovně informovanosti cílové skupiny o cílech a aktuálních prioritách bezpečnostní politiky Evropské unie se zvláštním zaměřením na některé klíčové problémy bezpečnostní politiky EU, které mají svůj význam v procesu politické komunikace a rozhodování na národní i nadnárodní úrovni. Informace získané v rámci projektu mohou přispět k silnějšímu vnímání propojenosti bezpečností politiky EU a bezpečnostní politiky ČR Vztah výsledku projektu k cílové skupině 3 úředníci státní správy a samosprávy na ústřední a regionální úrovni Výsledky projektu se projeví zvýšením specifických znalostí o bezpečnostní politice EU, v případě regionální úrovně i regionálních aspektů bezpečnostní politiky EU Vztah výsledku projektu k cílové skupině 4 bezpečnostní komunita Bezpečnostní komunita bude na základě projektu více vnímat celkový kontext bezpečnostní politiky EU v rámci vývoje globální bezpečnostní situace Vztah výsledku projektu k cílové skupině 5 novináři Novináři získají základní a rozšířený přehled o klíčových aspektech bezpečnostní politiky EU, který jim umožní lépe pracovat s informacemi o bezpečnostní politice EU, kterou budou vnímat v širším zahraničněpolitickém kontextu. 12

13 3.2 Výsledek projektu č. 2 rozhlasové diskuse Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 2 týká Vzhledem k tomu, že problematika bezpečnostní politiky EU je pojata v její komplexnosti, bude se projekt zabývat problematikou všech tří podokruhů (Vstup ČR do Schengenského systému, vnitřní bezpečnost EU, otázky Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU). Detailní popis projektu č. 2 rozhlasové diskuse Tento výsledek projektu s omezenými možnostmi (celkově kratší akce, se stručnějšími vystoupeními pozvaných odborníků, nemožnost interaktivního kladení dotazů) bude mít pro obě cílové skupiny stejný přínos jako semináře. Navíc odvysíláním pořadů v širším regionálním (ČRo Sever, ČRo Plzeň) a celostátním (ČRo 6) měřítku bude informační přínos seminářů zprostředkován potenciálně mnohem širšímu publiku; přinejmenším těm, kteří se chtěli osobně zúčastnit seminářů a z nejrůznějších důvodů se jim to nepovedlo. Publicita těchto rozhlasových besed bude koordinována s regionálními Eurocentry a samozřejmě i se samotným Českým rozhlasem. Nad rámec diskusí budou ještě poskytovány informace o některých dílčích otázkách bezpečnostní politiky EU v dalších regionálních rozhlasových stanicích. Spolupráce s ČRo 6 bude realizována ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, která s ČRo 6 dlouhodobě spolupracuje při pořádání společných rozhlasových debat k řadě témat veřejného zájmu. Šéfredaktor ČRo 6 Ing. Ivan Štern vyjádřil připravenost ke spolupráci i k tématice bezpečnostní politiky EU. Propojenost výsledku č. 2 s ostatními výsledky projektu V návaznosti na každý seminář bude vysílána rozhlasová beseda zúčastněných expertů k danému tématu. (ČRo Plzeň - seminář č. 1: ČR a vstup do Schengenského systému národní a regionální aspekty, ČRo Sever - seminář č. 2: EU a ČR: boj proti terorismu pět let poté, ČRo 6 seminář č. 3: EU jako globální a regionální bezpečnostní aktér). Vysílání pořadu bude avizováno dostatečně včas před konáním semináře, aby o něm věděli všichni ti, kteří se z kapacitních a jiných důvodů nebudou moci osobně zúčastnit semináře. Bude-li to možné, stejní experti, kteří byli pozváni na předchozí seminář, popřípadě i další odborníci k dané problematice, přednesou ve stručnější podobě své vystoupení ze semináře a následně povedou diskusi s redaktorem na připravené otázky, které zčásti budou reprezentovat i dotazy vznesené publikem přímo na semináři. Výčet zdrojů a informací pro výsledek projektu č. 2 Hlavním zdrojem informací budou vyjádření expertů, kteří budou diskutovat na rozhlasových besedách. Témata budou konzultována s dalšími odborníky. V potaz budou vzaty také reakce publika na seminářích Vztah výsledku projektu k cílové skupině 1 široká veřejnost Široká veřejnost bude informována o názorech expertů na řadu problémů bezpečnostní politiky EU, které mají i bezprostřední vztah k životu občanů (Schengen, terorismus) Vztah výsledku projektu k cílové skupině 2 politici a management politických stran Tato cílová skupina může prostřednictvím rozhlasových diskusí získat podněty k politické komunikaci rozhodování o dané problematice Vztah výsledku projektu k cílové skupině 3 úředníci státní správy a samosprávy na ústřední a regionální úrovni Tato cílová skupina může prostřednictvím rozhlasových diskusí získat podněty k politické komunikaci a rozhodování i o dané problematice Vztah výsledku projektu k cílové skupině 4 bezpečnostní komunita Tato cílová skupina může prostřednictvím rozhlasových diskusí zvýšit svojí informovanost o některých zásadních aspektech bezpečnostní politiky EU. 13

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady

Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Rozhoduj o Evropě modelové zasedání Rady EU a Evropské rady Realizátor projektu: Projektu vyjádřili podporu: OBSAH Část A: Základní charakteristika projektu... 3 Základní popis projektu:... 3 Výčet cílových

Více

Žadatel: Titul projektu: Druh projektu: Obsah: Část A: Základní charakteristika projektu Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl

Žadatel: Titul projektu: Druh projektu: Obsah: Část A: Základní charakteristika projektu Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl Žadatel: ICOS Český Krumlov, Náměstí Svornosti 2, 38101 Český Krumlov Titul projektu: Evropská unie a život v regionu - komplexní regionální informační servis Druh projektu: I.A vládní komunikační priority

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU, Úřad vlády ČR červenec 2007 V první polovině roku 2009 bude Česká republika předsedat

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 1. Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu,

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Ustavení komplexního systému řízení bezpečnosti České republiky

Ustavení komplexního systému řízení bezpečnosti České republiky PhDr. Antonín Rašek, PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. a kol. [*] Ustavení komplexního systému řízení bezpečnosti České republiky Strategický tah Ustavení komplexního systému řízení bezpečnosti České republiky

Více

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování sociálních služeb Daniel Rosecký Pavla Oriniaková OBSAH: 1. Úvod... 4 1.1. Co to je komunitní plánování?... 4 1.2. Co to je komunitní plánování sociálních služeb?... 4 1.3. Důvody pro zapojení veřejnosti do přípravy plánovacích

Více

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM Modelový projekt je indikativní a má sloužit jako návod pro přípravu projektů dle metodického rámce. Jedná se o obsahový projekt v komunikačním okruhu Rozcestník pro evropské

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Program. českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016

Program. českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 V 4 Trust Společná důvěra Ministerstvo zahraničních věcí

Více

České předsednictví bez bariér? Politika přípravy ČR na předsednictví v Radě EU

České předsednictví bez bariér? Politika přípravy ČR na předsednictví v Radě EU Reda Ifrah, Radana Kubová, Tereza Medunová, Jana Sochorcová České předsednictví bez bariér? Politika přípravy ČR na předsednictví v Radě EU Working Paper č. 26 Příspěvek byl vypracován v rámci předmětu

Více

Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH:

Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH: Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj OBSAH: III. Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců... 1 1. Úvod k aktualizované Koncepci integrace cizinců... 1 1.1. Mezinárodní kontext vývoje

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Analýza současného stavu zajištění. zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Analýza současného stavu zajištění. zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ analýza současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR analýza současného stavu zajištění environmentálního vzdělávání pracovníků veřejné správy v ČR analýza současného

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém

Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Analyticko-koncepční studie Systémový rozvoj dalšího vzdělávání Koncept analyticko-koncepční práce v oblasti informační a poradenský systém Souhrnná zpráva dílčí části projektu Koncept. Projekt: Zadavatel:

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY

TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI (TPZ) V KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Dokument je určen k metodické podpoře zakládání a rozvoje paktů zaměstnanosti v ČR Projednáno na celostátní konferenci k teritoriálním paktům zaměstnanosti 4. 12. 2014 v Praze TERITORIÁLNÍ PAKTY ZAMĚSTNANOSTI

Více

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014

Návrh plánu výzkumné činnosti. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Návrh plánu výzkumné činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. na rok 2014 Úvod Východiskem pro výzkumnou činnost VÚPSV, v.v.i. v následujícím období je "Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV,

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

ACFC/SR/II (2004) 007

ACFC/SR/II (2004) 007 ACFC/SR/II (2004) 007 SECOND REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (Czech version) (Received on

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY AKČNÍ PLÁN. k plnění Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2010-2011

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY AKČNÍ PLÁN. k plnění Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2010-2011 ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY AKČNÍ PLÁN k plnění Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2010-2011 PRAHA 2010 OBSAH ÚVOD... 3 I. PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH V ROCE

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 III. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 PRAHA 2013 Summary Koncepce ochrany obyvatelstva

Více