Bezpečné Česko v bezpečné Evropě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečné Česko v bezpečné Evropě"

Transkript

1 Grantové řízení na podporu informování o Evropské unii v České republice Bezpečné Česko v bezpečné Evropě Návrh projektu Příloha č. 1 Praha, březen 2006 Vyhlašovatel grantového řízení Úřad vlády ČR Odbor pro informování o evropských záležitostech Předkladatel projektu PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. Rooseveltova 893/ Praha 6

2 Část A: Základní charakteristika projektu Název projektu Bezpečné Česko v bezpečné Evropě Komunikační okruh Bezpečná Evropa Podokruhy Projekt se bude zabývat problematikou spadající do všech tří podokruhů: a) Vstup ČR do Schengenského systému b) Vnitřní bezpečnost EU c) Otázky Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU Základní popis projektu Ambicí projektu je poskytnout laické i odborné veřejnosti základní i specificky zaměřené informace o vybraných tématech bezpečnostní politiky EU a pozici ČR ve vztahu k nim. Obecným východiskem projektu je chápání problematiky bezpečnosti Evropské unie v její komplexnosti. Cílovým skupinám tedy budou prezentována dílčí témata (tématické podokruhy) ve vzájemných souvislostech. V rámci projektu se uskuteční tři semináře ve vybraných regionech ČR a tři panelové diskuse k aktuálním problémům bezpečnosti EU. Tyto aktivity budou jak prostředkem předávání informací o bezpečnostních otázkách EU a ČR v kontextu EU, tak i nástrojem pro zjištění zpětné vazby od cílových skupin. Průběh akcí bude zdokumentován v písemném shrnutí představených témat a průběhu diskuse. Semináře budou doplněny rozhlasovou besedou na totožné téma a za účasti odborníků, kteří na semináři vystoupili. Na základě identifikovaných mezer v informování o aktivitách ČR a EU spadajících do II. a III. pilíře EU bude součástí projektu také pravidelné publikování internetového Euro Bezpečnostního Bulletinu (Euro BB). Výčet výsledků 1. Tři semináře pro širokou i odbornou veřejnost uspořádané ve třech různých krajích ČR. 2. Tři rozhlasové besedy odvysílané v Českém rozhlase (ČRo Sever, ČRo Plzeň, ČRo 6) v návaznosti na každý seminář a na stejná témata jako semináře. Uspořádání rozhlasových besed je předjednáno s Českým rozhlasem. Dílčí informace o výsledcích projektu budou poskytovány i v rámci vysílání ČRo 1 Radiožurnál a regionálních rozhlasových stanic. 3. Tři panelové diskuse ATD (Aktuální Tématické Diskuse) k aktuálním problémům bezpečnostní politiky EU uspořádané v Praze. 4. České otazníky nad bezpečností EU budou shrnutím otázek a odpovědí, které v diskusích na seminářích a v rámci ATD vzbudily největší pozornost. Počítá se s vydáním tištěné publikace v nákladu ks, která bude po skončení projektu distribuována účastníkům seminářů, ATD a nabídnuta k dispozici odboru o informování o evropských záležitostech Úřadu vlády a všem Eurocentrům k dalšímu využití. Publikace bude k dispozici také v elektronické podobě. 5. Euro BB (Euro Bezpečnostní Bulletin) tři vydání internetového bulletinu, který přinese souhrn důležitých informací o dění v ČR a EU v oblasti II. a III. pilíře. Součástí Euro BB budou informační texty o klíčových aspektech bezpečnostní politiky EU, jimž bude věnována pozornost především v rámci seminářů a ATD: Bezpečnost EU v globálním kontextu (EU a další hlavní aktéři světového vývoje). Bezpečnostní politika EU ve Středomoří a na Blízkém východě Bezpečnostní strategie EU a její promítnutí do tvorby a realizace české bezpečnostní politiky. Doktrína lidské bezpečnosti EU jako součást rozšířeného pojetí bezpečnosti 2

3 Mise EU a Bojová uskupení EU významný nástroj realizace bezpečnostní politiky EU. Haagský program EU a boj proti terorismu. Schengenský systém a Česká republika: politická a bezpečnostní dimenze. Energetická bezpečnost EU významná priorita unijní bezpečnostní politiky Evropská zbrojní agentura struktura, cíle, priority. Tento postup byl vyhodnocen jako živější a účelnější forma než klasický sborník vydávaný u příležitosti seminářů. k různým tématům bezpečnostní politiky EU. Euro BB bude dostupný na portálu Tímto způsobem zveřejnění bude zajištěna možnost zpětné vazby čtenářů. Výčet cílových skupin 1) Široká veřejnost 2) Politici a management politických stran 3) Úředníci státní správy a samosprávy na ústřední a regionální úrovni 4) Bezpečnostní komunita 5) Novináři Cena projektu Rozdělení nákladů v projektu Cena pracovních úkonů Cena užitečně vynaložených nákladů Cena externích vstupů Celková cena projektu Kč Kč Kč Kč Podíl financování na celkové ceně projektu Výše spolufinancování (procentní a faktická) 7,6 % Kč Částka nárokovaná na Úřadu Kč 3

4 Část B: Rozvaha 1. Celkový cíl Celkovým cílem projektu je poskytnout cílovým skupinám kvalitní základní i specificky zaměřené informace o vybraných tématech bezpečnostní politiky EU a jejích konkrétních aktuálních i potenciálních dopadech na každodenní život obyvatel České republiky. Ambicí projektu je jednak poskytování informací, tak vedení veřejné debaty o otázkách bezpečnosti, které se přímo týkají České republiky jako člena EU. Projekt by měl také přispět k odstraňování určitého rozporu signalizovaného sociologickými šetřeními, kdy na jedné straně nemají občané problém s posilováním integrace v bezpečnostní politice v rámci EU (společná zahraniční a bezpečnostní politika, vznik společných ozbrojených sil), na straně druhé, ale odmítají posilování institutů, které by byly pro silnější integraci nezbytné (společný prezident, ministr zahraničních věcí atd.) 2. Definice primárních cílových skupin 2.1 Cílová skupina široká veřejnost Definice cílové skupiny Tuto cílovou skupinu představuje nejširší veřejnost. Široká veřejnost tedy občané ČR má právo a možnost spolurozhodovat o budoucnosti Evropské unie. Aby toto právo mohla uplatňovat, potřebuje mít základní znalosti o evropských politikách, institucích a agendách. Týká se to i oblasti bezpečnosti, která se dostává do popředí veřejného zájmu Regionální rozložení cílové skupiny Praha a Středočeský kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj Celá ČR prostřednictvím posluchačů ČRo1 Radiožurnálu, regionálních stanic ČRo, ČRo 6, dalších regionálních rozhlasových stanic a Euro BB Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu Širší veřejnost začíná podle průzkumů veřejného mínění vnímat důležitost bezpečnostní dimenze Evropské unie, resp. úlohu EU jako garanta bezpečnosti České republiky. Není ale zatím přesněji schopna identifikovat cíle, instituce, nástroje a priority bezpečnostní politiky Evropské unie. Projekt si proto klade za cíl otevřít veřejnou diskusi o některých klíčových tématech bezpečnostní politiky, která mají (nebo budou mít) přímý vliv na společnost jako celek a občana zvláště Identifikace informační potřeby cílové skupiny Problematika bezpečnosti Evropské unie se v konfrontaci s konkrétními bezpečnostními hrozbami (terorismus, organizovaný zločin, nelegální migrace) stává jedním z důležitých témat, která občané reflektují. V tomto rámci se dosud nesystematicky seznamují s možnostmi a nástroji, které má EU k dispozici pro odvracení a minimalizaci bezpečnostních hrozeb. Absentuje též vnímání značné provázanosti bezpečnostní politiky ČR s bezpečnostní politikou EU. 4

5 2.2 Cílová skupina politici a management politických stran Definice cílové skupiny Politici s důrazem na členy zahraničních a bezpečnostních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, politici na regionální a komunální úrovni. Tato cílová skupina je svým způsobem specifická v tom, že její představitelé v Parlamentu působí jako předkladatele témat a moderátoři politické a veřejné diskuse o bezpečnostní politice EU a jako nositelé praktických zkušeností s bezpečnostní politikou EU, což je prakticky využitelné v rámci projektu. Zároveň ale mohou být i příjemci kvalifikovaných informací, především o specifických otázkách bezpečnostní politiky EU. Politici, kteří působí na regionální úrovni, mají menší zkušenosti s problematikou bezpečnostní politiky EU, nicméně vlivem její dynamiky, která se začíná bezprostředně dotýkat i regionů, především v oblasti vnitřní bezpečnosti, si začínají uvědomovat její důležitost. Z tohoto důvodu mohou být též příjemci kvalifikovaných informací, které mohou díky bezprostřednějšímu kontaktu se širší veřejností právě této skupině předávat Regionální rozložení cílové skupiny Praha sídlo orgánů exekutivní a výkonné moci Regiony ČR prostřednictvím komunikace s poslanci a senátory za jednotlivé regiony Politici a management politických stran v celé ČR prostřednictvím Euro BB Praha, Karlovarský a Liberecký kraj (regionální i komunální úroveň) Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu Míra informovanosti u této cílové skupiny kolísá podle možností kontaktu představitelů vymezených kategorií s problematikou evropské bezpečnosti. Jako nejlépe informovanou část této cílové skupiny lze identifikovat politiky na centrální úrovni, kteří participují na činnosti orgánů EU (resp. celoevropských politických stran).řada politiků, která nemá tuto přímou zkušenost (především na regionální úrovni) může význam bezpečnostní politiky EU nedoceňovat. Absentuje především vnímání dalších dimenzí bezpečnosti, které souvisí i s regionální politikou (např.infrastrukturní bezpečnost) Identifikace informační potřeby cílové skupiny Další vývoj a prohlubování integrace v oblasti bezpečnostní politiky EU bude vyžadovat rozšíření míry a kvality informovanosti určených představitelů cílové skupiny. Přehled v dané problematice bude i jedním z předpokladů kvalifikovaně zastávat politické funkce. 5

6 2.3 Cílová skupina úředníci státní správy a samosprávy na ústřední a regionální úrovni Definice cílové skupiny Úředníci státní správy a samosprávy jsou v obdobném postavení jako politici, protože jsou zároveň uživateli a nositeli informací. Za převážné uživatele informací lze považovat úředníky na ústřední a regionální úrovni, kteří zatím mají velmi omezený nebo žádný kontakt s problematikou bezpečnostní politiky EU, respektive nejsou informováni o rozšiřující se dimenzi bezpečnostní politiky EU. Nositeli informací jsou především vedoucí pracovníci nebo specialisté zabývající se problematikou EU, kteří mohou sehrávat roli kvalitních moderátorů veřejné diskuse s tím, že na základě aktivit projektu si mohou rozšířit nebo prohloubit své znalosti. Právě tato část cílové skupiny představuje velmi důležitou nositelku kontinuity informování o problematice bezpečnostní politiky EU v delším časovém horizontu vůči široké veřejnosti, politikům, bezpečnostní komunitě i novinářům Regionální rozložení cílové skupiny Praha sídlo orgánů exekutivní a výkonné moci Praha, Karlovarský a Liberecký kraj regionální i komunální úroveň Celá ČR prostřednictvím Euro BB Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu Míra informovanosti je odvislá od konkrétního pracovního zařazení a frekvence styku s evropskou (bezpečnostní) problematikou. U vedoucích pracovníků nebo specialistů zabývajících se problematikou EU je dobrá, absentuje však vnímání širšího kontextu bezpečnostní politiky EU. U členů cílové skupiny, kteří nepřicházejí bezprostředně do styku s bezpečnostní problematikou EU může být stav informovanosti jen omezený Identifikace informační potřeby cílové skupiny Vzhledem k faktu, že představitelé této cílové skupiny jsou nebo budou nositeli základních i odborných informací o bezpečnostní politice EU v delším časovém horizontu, je nutné poskytnout této cílové skupině maximální množství kvalitních informací, které mohou jednak odstraňovat možný informační deficit a jednak rozšiřovat či prohlubovat získané znalosti. 6

7 2.4 Cílová skupina Bezpečnostní komunita Definice cílové skupiny Bezpečnostní komunita zahrnuje odborníky z nevládních organizací, neziskového sektoru, univerzit, vědeckých a výzkumných institucí, kteří se aktivně vyjadřují k otázkám bezpečnosti státu a problémům bezpečnostní politiky. Bezpečnostní komunita představuje velmi vlivný nástroj informovanosti o problematice bezpečnostní politiky EU a zároveň platformu pro veřejný dialog. Postavení a role bezpečnostní komunity je dána především její neformální autoritou vůči širší i odborné veřejnosti a její nezávislostí na politicích a státní správě a samosprávě. Bezpečnostní komunita je nástrojem efektivní komunikace otázek bezpečnosti a bezpečnostní politiky EU širší veřejnosti Regionální rozložení cílové skupiny Praha sídlo Karlovy Univerzity, vysokých škol, řady nevládních organizací zabývajících se bezpečnostní politikou Karlovarský a Liberecký kraj s důrazem na místní vysoké školy a nevládní organizace zabývající se bezpečnostní politikou Celá ČR prostřednictvím neformálních komunikačních sítí, kterými je bezpečnostní komunita propojena, a prostřednictvím Euro BB Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu Míra informovanosti této cílové skupiny je poměrně dobrá, což vyplývá z jejího profesního zázemí Identifikace informační potřeby cílové skupiny Bezpečnostní komunita si rozšíří vědomosti o širších politických, ekonomických a institucionálních okolnostech a souvislostech, které se pojí k realizaci bezpečnostní politiky EU. Velmi důležitým prvkem bude i objasňování vzájemných vztahů a vazeb mezi EU a NATO v oblasti bezpečnostní politiky. 7

8 2.5 Cílová skupina novináři Definice cílové skupiny Novináře lze rozdělit do tří podskupin: Novináři specializovaní na zahraniční a bezpečnostní politiku EU, kteří působí na celostátní úrovni. Tato skupina může být nositelem jak obecnějších informací o bezpečnostní politice EU, určených pro širší veřejnost, tak i informací odbornějších, určených pro cílové skupiny politiků, úředníků a bezpečnostní komunitu. Novináři působící na regionální úrovni. Tato skupina může být především výraznou nositelkou základních informací o bezpečnostní politice EU pro širší veřejnost v regionech. Novináři a média, kteří přislíbili spolupráci na projektu. Tito novináři budou jak nositeli, tak prostředníky v poskytování informací o bezpečnostní politice EU Regionální rozložení cílové skupiny Celá ČR prostřednictvím celostátních médií Karlovarský, Liberecký kraj prostřednictvím regionálních médií Stav informovanosti cílové skupiny o daném komunikačním okruhu Informovanost dané cílové skupiny závisí na výše uvedené specializaci, přičemž zvláště v případě novinářů specializovaných na problematiku zahraniční a bezpečnostní politiky EU je informovanost velmi vysoká. V případě druhé skupiny je nižší, nicméně je nutné brát v úvahu schopnost novinářů získávat informace a pracovat s nimi Identifikace informační potřeby cílové skupiny V daném případě se jedná především o poskytování informací, které se budou soustřeďovat především na témata, která jsou v centru pozornosti projektu. Dá se očekávat i zvýšený zájem o komunikaci s významnými aktéry aktivit v rámci projektu (politici, experti). Toto bude významné především v souvislosti s libereckým seminářem EU a ČR: Boj proti terorismu pět let poté (výsledek projektu č. 1), který se uskuteční v den pátého výročí teroristického útoku na Spojené státy. 8

9 3. Výsledky projektu Výčet všech výsledků projektu 1. Tři semináře pro širokou i odbornou veřejnost uspořádané ve třech různých krajích ČR. 2. Tři rozhlasové besedy odvysílané v Českém rozhlase (ČRo Sever, ČRo Plzeň, ČRo 6) v návaznosti na každý seminář a na stejná témata jako semináře. Dílčí informace bude poskytovat i celostátní vysílání ČRo 1 Radiožurnál, regionální redakce ČRo a další regionální rozhlasové stanice. 3. Tři panelové diskuse ATD (Aktuální Tématické Diskuse) k aktuálním problémům bezpečnostní politiky EU uspořádané v Praze. 4. České otazníky nad bezpečností EU budou shrnutím otázek a odpovědí, které v diskusích na seminářích a v rámci ATD vzbudily největší pozornost. Počítá se s vydáním tištěné publikace v nákladu ks, která bude po skončení projektu distribuována účastníkům seminářů, ATD a nabídnuta k dispozici odboru o informování o evropských záležitostech Úřadu vlády a všem Eurocentrům k dalšímu využití. Publikace bude k dispozici také v elektronické podobě. 5. Euro BB (Euro Bezpečnostní Bulletin) tři vydání internetového bulletinu, který přinese souhrn důležitých informací o dění v ČR a EU v oblasti II. a III. pilíře. Součástí Euro BB budou informační texty o klíčových aspektech bezpečnostní politiky EU, jimž bude věnována pozornost především v rámci seminářů a ATD: Bezpečnost EU v globálním kontextu (EU a další hlavní aktéři světového vývoje). Bezpečnostní politika EU ve Středomoří a na Blízkém východě Bezpečnostní strategie EU a její promítnutí do tvorby a realizace české bezpečnostní politiky. Doktrína lidské bezpečnosti EU jako součást rozšířeného pojetí bezpečnosti Mise EU a Bojová uskupení EU významný nástroj realizace bezpečnostní politiky EU. Haagský program EU a boj proti terorismu. Schengenský systém a Česká republika: politická a bezpečnostní dimenze. Energetická bezpečnost EU významná priorita unijní bezpečnostní politiky Evropská zbrojní agentura struktura, cíle, priority. Tento postup byl vyhodnocen jako živější a účelnější forma než klasický sborník vydávaný u příležitosti seminářů. k různým tématům bezpečnostní politiky EU. Euro BB bude dostupný na portálu Tímto způsobem zveřejnění bude zajištěna možnost zpětné vazby čtenářů. Zdůvodnění, jak výsledky projektu splňují celkový cíl Hlavní osou projektu budou tři semináře zaměřené na klíčová témata bezpečnostní politiky EU určené pro širokou i odbornou veřejnost. Paralelně bude zajištěno průběžné poskytování relevantních informací jednak prostřednictvím prezentace témat v rozhlasovém vysílání (tři rozhlasové besedy expertů), tak i zajištěním vlastních informačních zdrojů (Euro BB). Tento přístup poskytne cílovým skupinám dostatek informací o hlavních směrech bezpečnostní politiky EU. Projekt bude mít nejen regionální, ale i celostátní dopad. Velmi důležitou součástí projektu bude zajištění zpětné vazby z průběhu všech hlavních akcí (semináře, ATD, reakce na obsah Euro BB). Ze zpětné vazby mohou vyplynout i náměty na zvýraznění některých témat ještě v průběhu projektu. Dialog s účastníky aktivit se promítne i do přípravy publikace České otazníky nad bezpečností EU, která bude vydána jako praktická příručka nejen pro účastníky projektu, ale i pro odbor pro informování o evropských záležitostech Úřadu vlády a Eurocentra. 9

10 3.1 Výsledek projektu č. 1 Tři semináře Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 1 týká Vzhledem k tomu, že problematika bezpečnostní politiky EU je pojata v její komplexnosti, bude se projekt zabývat problematikou všech tří podokruhů (Vstup ČR do Schengenského systému, vnitřní bezpečnost EU, otázky Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU). Detailní popis projektu č. 1 Tři semináře Seminář č. 1: ČR a vstup do Schengenského systému národní a regionální aspekty Obsah, témata a přednášející Vstup do Schengenského systému jako mezník a příležitost pro bezpečnostní politiku (předběžně: ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra) Vstup do Schengenského systému: vliv na působení a práci bezpečnostních a justičních orgánů na regionální úrovni (předběžně: ředitel služby cizinecké a pohraniční policie) Schengenský systém a lidská práva Selma Muhić-Dizdarević) Schengenský systém a zkušenosti z jeho realizace (předběžně: představitel bezpečnostních orgánů SRN spolková země Bavorsko) Forma: Úvod do tématu a interaktivní diskuse Místo konání: Cheb (Mariánské Lázně) Termín: červen 2006 Účast: cca 100 účastníků především z Karlovarského kraje (široká veřejnost, komunální politici, úředníci, novináři, zástupci místních neziskových organizací) Seminář č. 2: EU a ČR: boj proti terorismu pět let poté Seminář se uskuteční symbolicky 11. září 2006 v den 5. výročí teroristického útoku na USA Obsah/témata: Protiteroristická politika EU: úkoly a priority. Plnění Akčního plánu boje proti terorismu EU (předběžně: představitel Evropské komise/evropského parlamentu, protiteroristický expert z Velké Británie Henry Plater Zyberk Conflict studies Research Centre Swindon). Priority ČR v boji proti terorismu. Národní akční plán boje proti terorismu ČR (předběžně: vysoký představitel Ministerstva vnitra ČR (BIS) Úřadu pro zahraniční styky a informace). EU a mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu. Spolupráce EU a Spojených států v boji proti terorismu (předběžně: představitel Evropské komise/evropského parlamentu, představitel velvyslanectví Spojených států v ČR). Forma: Vystoupení + diskuse Místo konání: Liberec Termín: 11. září 2006 Účast: cca 100 účastníků především z Libereckého a Středočeského kraje (široká veřejnost, komunální politici, úředníci, novináři, zástupci místních neziskových organizací) 10

11 Seminář č. 3: EU jako globální a regionální bezpečnostní aktér Motto: Myslet globálně, jednat lokálně Javier Solana, vysoký představitel EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Obsah/témata: Evropská unie a perspektivy vývoje bezpečnostní situace ve světě pohled z ČR (vedoucí SBP CESES FSV UK) Bezpečnostní strategie EU a Doktrína lidské bezpečnosti (Human Security Doctrine): nový přístup k bezpečnosti (předběžně: poslanec Evropského parlamentu). Bezpečnostní aspekty Evropské politiky sousedství: východní Evropa, Zakavkazsko, Středomoří (předběžně: poslanec Evropského parlamentu). Výsledky a perspektivy misí EU (Althea. Concordia, Proxima, Policejní mise v Bosně a Hercegovině, Artemis). Role Bojových uskupení EU (EU Battle Groups) jako nástroje unijní angažovanosti při zajišťování globální a regionální bezpečnosti. (předběžně: představitel Ministerstva obrany ČR). Forma: Vystoupení + diskuse Místo konání: Praha Termín: listopad 2006 Účast: cca 100 účastníků (představitelé státní správy a samosprávy, bezpečnostní komunity, novináři, studenti z celé ČR, veřejnost). Propojenost výsledku č. 1 s ostatními výsledky projektu Tři semináře zaměřené na klíčové oblasti bezpečnostní politiky EU jsou integrálně propojeny z obsahového hlediska ze všemi ostatními výstupy (ATD, Euro BB). Důležité jsou dva aspekty na které je kladen důraz: a) dílčí témata seminářů spolu s tématy řešenými v dalších částech projektu dávají cílovým skupinám možnost pochopit cíle a úkoly bezpečnostní politiky ve vzájemných souvislostech. b) semináře a další témata projektu poukazují na několik rovin bezpečnostní politiky EU (regionální, národní, evropská, globální). c) Klíčové informace k tématům semináře budou k dispozici na Euro BB. d) Problémy diskutované na seminářích budou zachyceny v publikaci České otazníky nad bezpečností EU. Výčet zdrojů a informací pro výsledek projektu č. 1 Konzultace obsahu seminářů s odborníky European Commission - External Relations Activities of the European Union Justice, freedom and security European Security and Defence Policy (ESDP) Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Centre for European Reform A secure Europe in a better world. European security strategy. Brussels: EU (2003) A human security doctrine for Europe. Brussels: EU (2004), 11

12 EU Plan of Action on Combating Terrorism Národní akční plán boje proti terorismu Everts. S., Freedman L., Grant Ch., Heisbourg F., Keohane D., O Hanlon M. A European Way of War. London: Centre for European reform (2004) Keohane, D. The EU and counter-terorism. London: Centre of European Reform (2005) European Security and Defence Policy (ESDP) Bezpečnostní politika České republiky výzvy a problémy. (2004) Bezpečnostní budoucnost České republiky otázky, výzvy, problémy. (2005) Proměny konceptu vnitřní bezpečnosti - sborník z konference (2005) Relevantní informační texty, publikované v Euro BB: o Bezpečnost EU v globálním kontextu (EU a další hlavní aktéři světového vývoje). o Bezpečnostní politika EU ve Středomoří a na Blízkém východě o Bezpečnostní strategie EU a její promítnutí do tvorby a realizace české bezpečnostní politiky. o Doktrína lidské bezpečnosti EU jako součást rozšířeného pojetí bezpečnosti o Mise EU a Bojová uskupení EU významný nástroj realizace bezpečnostní politiky EU. o Haagský program EU a boj proti terorismu. o Schengenský systém a Česká republika: politická a bezpečnostní dimenze Vztah výsledku projektu k cílové skupině 1 široká veřejnost Výsledky projektu se projeví zvýšením informovanosti cílové skupiny široké veřejnosti o cílech a aktuálních prioritách bezpečnostní politiky Evropské unie a také o konkrétních důsledcích bezpečnostní politiky EU pro ČR a její občany Vztah výsledku projektu k cílové skupině 2 politici a management politických stran Výsledky projektu se projeví zvýšením úrovně informovanosti cílové skupiny o cílech a aktuálních prioritách bezpečnostní politiky Evropské unie se zvláštním zaměřením na některé klíčové problémy bezpečnostní politiky EU, které mají svůj význam v procesu politické komunikace a rozhodování na národní i nadnárodní úrovni. Informace získané v rámci projektu mohou přispět k silnějšímu vnímání propojenosti bezpečností politiky EU a bezpečnostní politiky ČR Vztah výsledku projektu k cílové skupině 3 úředníci státní správy a samosprávy na ústřední a regionální úrovni Výsledky projektu se projeví zvýšením specifických znalostí o bezpečnostní politice EU, v případě regionální úrovně i regionálních aspektů bezpečnostní politiky EU Vztah výsledku projektu k cílové skupině 4 bezpečnostní komunita Bezpečnostní komunita bude na základě projektu více vnímat celkový kontext bezpečnostní politiky EU v rámci vývoje globální bezpečnostní situace Vztah výsledku projektu k cílové skupině 5 novináři Novináři získají základní a rozšířený přehled o klíčových aspektech bezpečnostní politiky EU, který jim umožní lépe pracovat s informacemi o bezpečnostní politice EU, kterou budou vnímat v širším zahraničněpolitickém kontextu. 12

13 3.2 Výsledek projektu č. 2 rozhlasové diskuse Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 2 týká Vzhledem k tomu, že problematika bezpečnostní politiky EU je pojata v její komplexnosti, bude se projekt zabývat problematikou všech tří podokruhů (Vstup ČR do Schengenského systému, vnitřní bezpečnost EU, otázky Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU). Detailní popis projektu č. 2 rozhlasové diskuse Tento výsledek projektu s omezenými možnostmi (celkově kratší akce, se stručnějšími vystoupeními pozvaných odborníků, nemožnost interaktivního kladení dotazů) bude mít pro obě cílové skupiny stejný přínos jako semináře. Navíc odvysíláním pořadů v širším regionálním (ČRo Sever, ČRo Plzeň) a celostátním (ČRo 6) měřítku bude informační přínos seminářů zprostředkován potenciálně mnohem širšímu publiku; přinejmenším těm, kteří se chtěli osobně zúčastnit seminářů a z nejrůznějších důvodů se jim to nepovedlo. Publicita těchto rozhlasových besed bude koordinována s regionálními Eurocentry a samozřejmě i se samotným Českým rozhlasem. Nad rámec diskusí budou ještě poskytovány informace o některých dílčích otázkách bezpečnostní politiky EU v dalších regionálních rozhlasových stanicích. Spolupráce s ČRo 6 bude realizována ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, která s ČRo 6 dlouhodobě spolupracuje při pořádání společných rozhlasových debat k řadě témat veřejného zájmu. Šéfredaktor ČRo 6 Ing. Ivan Štern vyjádřil připravenost ke spolupráci i k tématice bezpečnostní politiky EU. Propojenost výsledku č. 2 s ostatními výsledky projektu V návaznosti na každý seminář bude vysílána rozhlasová beseda zúčastněných expertů k danému tématu. (ČRo Plzeň - seminář č. 1: ČR a vstup do Schengenského systému národní a regionální aspekty, ČRo Sever - seminář č. 2: EU a ČR: boj proti terorismu pět let poté, ČRo 6 seminář č. 3: EU jako globální a regionální bezpečnostní aktér). Vysílání pořadu bude avizováno dostatečně včas před konáním semináře, aby o něm věděli všichni ti, kteří se z kapacitních a jiných důvodů nebudou moci osobně zúčastnit semináře. Bude-li to možné, stejní experti, kteří byli pozváni na předchozí seminář, popřípadě i další odborníci k dané problematice, přednesou ve stručnější podobě své vystoupení ze semináře a následně povedou diskusi s redaktorem na připravené otázky, které zčásti budou reprezentovat i dotazy vznesené publikem přímo na semináři. Výčet zdrojů a informací pro výsledek projektu č. 2 Hlavním zdrojem informací budou vyjádření expertů, kteří budou diskutovat na rozhlasových besedách. Témata budou konzultována s dalšími odborníky. V potaz budou vzaty také reakce publika na seminářích Vztah výsledku projektu k cílové skupině 1 široká veřejnost Široká veřejnost bude informována o názorech expertů na řadu problémů bezpečnostní politiky EU, které mají i bezprostřední vztah k životu občanů (Schengen, terorismus) Vztah výsledku projektu k cílové skupině 2 politici a management politických stran Tato cílová skupina může prostřednictvím rozhlasových diskusí získat podněty k politické komunikaci rozhodování o dané problematice Vztah výsledku projektu k cílové skupině 3 úředníci státní správy a samosprávy na ústřední a regionální úrovni Tato cílová skupina může prostřednictvím rozhlasových diskusí získat podněty k politické komunikaci a rozhodování i o dané problematice Vztah výsledku projektu k cílové skupině 4 bezpečnostní komunita Tato cílová skupina může prostřednictvím rozhlasových diskusí zvýšit svojí informovanost o některých zásadních aspektech bezpečnostní politiky EU. 13

14 3.2.5 Vztah výsledku projektu k cílové skupině 5 novináři Rozhlasové besedy mohou soustředit pozornost novinářů na některá dílčí témata bezpečnostní politiky v národním a evropském kontextu. 3.3 Výsledek projektu č. 3 - Aktuální tématické diskuse - ATD Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 3 týká Aktuální tématické diskuse se zaměří především na některé klíčové otázky spojené se Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou. Detailní popis projektu č. 3 ATD Tři diskuse tohoto formátu k aktuálním problémům bezpečnosti EU budou uspořádány v Praze. Publikum nebude tak početné jako u seminářů a bude zde větší prostor pro specificky zaměřenou diskusi podle zájmů odborné veřejnosti. Opět budou pozváni přední odborníci na zvolená témata, aby přednesli úvodní vystoupení před diskusí. ATD č. 1: Energetická bezpečnost EU Obsah/témata: Výsledky summitu EU k otázce energetické bezpečnosti, který se bude konat v březnu 2006 (předběžně: představitel Ministerstva zahraničních věcí ČR) ČR stav energetické bezpečnosti. Možnosti prohlubování kooperace při jejím zajišťování v rámci EU (předběžně: představitel Ministerstva průmyslu a obchodu a ČEZ). Forma: Vystoupení + diskuse Místo konání: Praha Termín: květen 2006 Účast: cca účastníků bezpečnostní komunita, novináři, politici, management politických stran, úředníci ATD č. 2.: Evropská unie a Blízký východ Obsah/téma: Blízký východ hrozby a rizika pro Evropu, cesty řešení (předběžně: poslanec Evropského parlamentu) Forma: Vystoupení + diskuse Místo konání: Praha Termín: červenec 2006 Účast: cca účastníků bezpečnostní komunita, novináři, politici, management politických stran, úředníci ATD č. 3: Evropský obranný průmysl a místo ČR v něm Obsah/témata: Prohlubování spolupráce a koordinace v oblasti zbrojního průmyslu v rámci EU významná součást integračního procesu v oblasti bezpečnosti (předběžně expert SBP CESES FSV UK Ing. Josef Fučík) Evropská zbrojní agentura jako významný nástroj Evropské bezpečnostní a obranné politiky (předběžně prezident Asociace obranného průmyslu RNDr. Jiří Hynek). Forma: Vystoupení + diskuse Místo konání: Praha Termín: říjen 2006 Účast: cca účastníků bezpečnostní komunita, novináři, politici, management politických stran, úředníci 14

15 Propojenost výsledku č. 3 s ostatními výsledky projektu ATD vychází z komplexního pojetí problematiky bezpečnosti EU, které se projevuje v rámci ostatních výstupů projektu, ale zaměřuje specifickou pozornost na některé klíčové problémy bezpečnostní politiky. ATD nabídne cílovým skupinám detailnější analytický pohled. Výčet zdrojů a informací pro výsledek projektu č. 3 Mimo základních informačních podkladů, publikovaných v Euro BB budou hlavními zdroji a poskytovateli informací experti, vystupující v rámci ATD. K obsahu diskusí proběhnou také konzultace s odborníky na jednotlivá témata. Relevantní informační texty, publikované v Euro BB: Bezpečnostní politika EU ve Středomoří a na Blízkém východě Energetická bezpečnost EU významná priorita unijní bezpečnostní politiky Evropská zbrojní agentura struktura, cíle, priority Vztah výsledku projektu k cílové skupině 1 široká veřejnost Široká veřejnost není primární cílovou skupinou projektu, ale bude mít možnost zúčastnit se ATD a bude tak mít příležitost získat nové informace a detailní vhled do konkrétního problému bezpečnosti EU Vztah výsledku projektu k cílové skupině 2 politici a management politických stran Politici a management politických stran bude mít prostřednictvím ATD příležitost seznámit se s diskutovanými problémy v užším, zato však hlubším záběru a získat fundovanou odpověď na své specificky zaměřené dotazy Vztah výsledku projektu k cílové skupině 3 úředníci státní správy a samosprávy na ústřední a regionální úrovni Úředníci státní správy a samosprávy, zejména na ústřední úrovni, budou mít prostřednictvím ATD příležitost seznámit se s diskutovanými problémy v užším, zato však hlubším záběru a získat fundovanou odpověď na své specificky zaměřené dotazy Vztah výsledku projektu k cílové skupině 4 bezpečnostní komunita Bezpečnostní komunita bude mít prostřednictvím ATD příležitost seznámit se s diskutovanými problémy v užším, zato však hlubším záběru a získat fundovanou odpověď na své specificky zaměřené dotazy Vztah výsledku projektu k cílové skupině 5 novináři Novináři budou mít prostřednictvím ATD příležitost seznámit se s diskutovanými problémy v užším, zato však hlubším záběru a získat fundovanou odpověď na své specificky zaměřené dotazy. 15

16 3.4 Výsledek projektu č. 4 Publikace České otazníky nad bezpečností EU Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 4 týká Vzhledem k tomu, že problematika bezpečnostní politiky EU je pojata v její komplexnosti, bude se projekt zabývat problematikou všech tří podokruhů (Vstup ČR do Schengenského systému, vnitřní bezpečnost EU, otázky Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU). Detailní popis projektu č. 4 Publikace České otazníky nad bezpečností EU Čtvrtým výsledkem projektu bude reflexe obsahu debat na seminářích a v rámci ATD (České otazníky nad bezpečnostní politikou EU). Půjde o příručku sestavenou z otázek publika a reakcí zúčastněných expertů. Je reálný předpoklad, že takto sestavená příručka bude zajímavá pro všechny cílové skupiny projektu. Počítá se s vydáním tištěné publikace v nákladu ks, která bude po završení projektu distribuována účastníkům seminářů, ATD a nabídnuta k dispozici odboru o informování o evropských záležitostech Úřadu vlády a všem Eurocentrům k dalšímu využití. Propojenost výsledku č. 4 s ostatními výsledky projektu Propojenost logicky vyplývá ze zaměření publikace, která bude reflektovat diskuse na seminářích a v rámci ATD (výsledky č. 1 a 3). Výčet zdrojů a informací pro výsledek projektu č. 4 Obsah diskuse na seminářích a ATD, konzultace s odborníky Vztah výsledku projektu k cílové skupině 1 široká veřejnost Široká veřejnost může získat základní přehled o otázkách, které nejvíce zajímají účastníky diskusí v oblasti bezpečnostní politiky EU Vztah výsledku projektu k cílové skupině 2 politici a management politických stran Politici a management politických stran mohou získat základní přehled o otázkách, které nejvíce zajímají účastníky diskusí v oblasti bezpečnostní politiky EU Vztah výsledku projektu k cílové skupině 3 úředníci státní správy a samosprávy na ústřední a regionální úrovni Úředníci státní správy a samosprávy mohou získat základní přehled o otázkách, které nejvíce zajímají účastníky diskusí v oblasti bezpečnostní politiky EU Vztah výsledku projektu k cílové skupině 4 bezpečnostní komunita Bezpečnostní komunita může získat základní přehled o otázkách, které nejvíce zajímají účastníky diskusí v oblasti bezpečnostní politiky EU Vztah výsledku projektu k cílové skupině 5 novináři Novináři mohou získat základní přehled o otázkách, které nejvíce zajímají účastníky diskusí v oblasti bezpečnostní politiky EU a zároveň může být podkladem pro další zacílení jejich pozornosti na aktuální témata bezpečnostní politiky EU a ČR. 16

17 3.5 Výsledek projektu č. 5 Bulletin Euro BB Všechny aspekty komunikačního okruhu, kterých se výsledek projektu č. 5 týká Vzhledem k tomu, že problematika bezpečnostní politiky EU je pojata v její komplexnosti, bude se projekt zabývat problematikou všech tří podokruhů (Vstup ČR do Schengenského systému, vnitřní bezpečnost EU, otázky Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU). Detailní popis projektu č. 5 Bulletin Euro BB Budou vydána tři čísla internetového bulletinu o bezpečnosti Euro BB, který přinese souhrn důležitých informací o dění v ČR a EU v oblasti II. a III. pilíře. Součástí Euro BB budou informační texty o klíčových aspektech bezpečnostní politiky EU, které budou diskutovány v rámci seminářů a ATD: Bezpečnost EU v globálním kontextu (EU a další hlavní aktéři světového vývoje). Bezpečnostní politika EU ve Středomoří a na Blízkém východě Bezpečnostní strategie EU a její promítnutí do tvorby a realizace české bezpečnostní politiky. Doktrína lidské bezpečnosti EU jako součást rozšířeného pojetí bezpečnosti Mise EU a Bojová uskupení EU významný nástroj realizace bezpečnostní politiky EU. Haagský program EU a boj proti terorismu. Schengenský systém a Česká republika: politická a bezpečnostní dimenze. Energetická bezpečnost EU významná priorita unijní bezpečnostní politiky Evropská zbrojní agentura struktura, cíle, priority. Tento způsob publikace textů byl vyhodnocen jako živější a účelnější forma než klasický sborník, vydávaný u příležitosti seminářů. k různým tématům bezpečnostní politiky EU. Euro BB bude dostupný na portálu Tímto způsobem zveřejnění bude zajištěna možnost zpětné vazby čtenářů. Propojenost výsledku č. 5 s ostatními výsledky projektu Euro BB doplňuje všechny dílčí projekty. Informační texty publikované v rámci Euro BB úzce navazují na pořádané seminář a ATD (výstupy č. 1 a 3). Výčet zdrojů a informací pro výsledek projektu č. 5 Odborné studie, uvedené výše Konzultace s odborníky European Commission - External Relations Activities of the European Union Justice, freedom and security European Security and Defence Policy (ESDP) Středisko bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, Centre for European Reform Institute for Security Studies 17

18 3.5.1 Vztah výsledku projektu k cílové skupině 1 široká veřejnost Široká veřejnost získá v přehledné a ucelené podobě informace o bezpečnostní politice EU a o bezpečnostní politice ČR v jejím rámci Vztah výsledku projektu k cílové skupině 2 politici a management politických stran Politici a management politických stran získají v přehledné a ucelené podobě informace o bezpečnostní politice EU a o bezpečnostní politice ČR v jejím rámci. Publikované informační texty poskytnou podrobnější vhled do vybraných agend bezpečnostní politiky EU Vztah výsledku projektu k cílové skupině 3 úředníci státní správy a samosprávy na ústřední a regionální úrovni Úředníci státní správy a samosprávy získají v přehledné a ucelené podobě informace o bezpečnostní politice EU a o bezpečnostní politice ČR v jejím rámci. Publikované informační texty poskytnou podrobnější vhled do vybraných agend bezpečnostní politiky EU Vztah výsledku projektu k cílové skupině 4 bezpečnostní komunita Bezpečnostní komunita získá v přehledné a ucelené podobě informace o bezpečnostní politice EU a o bezpečnostní politice ČR v jejím rámci. Publikované informační texty poskytnou podrobnější vhled do vybraných agend bezpečnostní politiky EU Vztah výsledku projektu k cílové skupině 5 novináři Novináři získají v přehledné a ucelené podobě informace o bezpečnostní politice EU a o bezpečnostní politice ČR v jejím rámci. Publikované informační texty poskytnou podrobnější vhled do vybraných agend bezpečnostní politiky EU. 18

19 4. Zabezpečení výsledků projektu 4.1 Relevantní zkušenost PhDr. Miloš Balabán, CSc. je vedoucím Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK, které jako integrální součást bezpečnostní komunity pravidelně organizuje besedy, prezentace a přednášky k různým aspektům bezpečnostní politiky ČR a EU (detailní přehled viz Členové realizačního týmu se v rámci CESES FSV UK podílejí na řešení výzkumného záměru FSV a FF UK "Rozvoj české společnosti v Evropské unii: výzvy a rizika" ( ), kde je CESES FSV UK řešitelem dílčího projektu Vize a strategie rozvoje české společnosti v Evropské unii. Jeho součástí je i týmový projekt Bezpečnost, který se soustřeďuje především na výzkum otázek rozšířeného pojetí bezpečnosti a prognózování vývoje bezpečnostní situace v Evropě a ve světě. Členové realizačního týmu jsou prostřednictvím CESES FSV UK zapojeni do Sítě excelence CINEFOGO (Civil Society and New Forms of Governance in Europe). V projektu financovaném prostřednictvím 6. rámcového programu EU je CESES FSV UK národním koordinátorem a zároveň zodpovídá za část Spread of Excellence, jejímž posláním je komunikace aktivit. Členové realizačního týmu se podílejí v rámci CESES FSV UK na pořádání tématických besed pro širší odbornou sféru v oblasti veřejné politiky. 4.2 Lidské zdroje Realizátoři projektu PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. o garant projektu Ing. Mirka Kortusová o projektová manažerka Mgr. Marta Nachtmannová o PR, ekonomika projektu Mgr. Jan Stejskal o odpovědný redaktor Euro BB PhDr. Libor Stejskal o komunikace s externími experty, příprava publikace Profily realizátorů projektu PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. (*1962) Absolvent Vojenské akademie, v letech sloužil v armádě. Působil na MO ČR, kde měj mj. v gesci spolupráci resortu obrany s bezpečnostní komunitou a nevládními organizacemi. Od roku 2001 spolupracuje s CESES FSV UK, od roku 2004 je v jeho rámci vedoucím Střediska bezpečnostní politiky. V roce 2000 dokončil doktorské studium na IMS FSV UK, v disertační práci se zaměřil na vývoj ruské bezpečnostní politiky v devadesátých letech XX století. V letech se autorsky a manažersky podílel na dvou projektech EU/PHARE a byl nositelem grantu v rámci NATO Research Fellowship Programme se zaměřením na úlohu nevládních organizací v procesu civilního řízení a kontroly ozbrojených sil. Od roku 1999 vyučuje problematiku SZBP v rámci vzdělávacího kurzu o EU (Europeum) pro odborníky z veřejné správy a soukromého sektoru. Je členem redakční rady Vojenských rozhledů. Publikoval desítky odborných studií a článků mj. v časopise Mezinárodní politika a Vojenské rozhledy. 19

20 Ing. Mirka Kortusová (*1971) Absolvovala Stavební fakultu Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Od ledna 2006 je projektovou manažerkou v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, kde koordinuje projekt vzdělávacího a poradenského centra pro zkvalitnění strategického řízení, podporovaného z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a Magistrátu hlavního města Prahy. V letech pracovala na Městském úřadu v Chomutově, nejprve jako referentka a od roku 1999 jako vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a služeb, kde zajišťovala jak výkon státní správy v přenesené působnosti, tak i výkon samosprávy obce a to v oblastech životního prostředí, dopravy a služeb. V průběhu praxe na městském úřadu získala Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti na úseku silniční a městské dopravy (vyhl. MV ČR č. 260/1991 Sb.). V roce 1998 byla zvolena do funkce přísedícího u Okresního soudu v Chomutově. V letech zajišťovala jako OSVČ inženýrskou činnost v investiční výstavbě. Mgr. Marta Nachtmannová (*1977) Vystudovala demografii na Přírodovědecké fakultě a ekonomii se zaměřením na evropskou ekonomickou integraci a hospodářskou politiku na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2004 je interní doktorandkou oboru veřejná a sociální politika, v akademickém roce získala výzkumné stipendium Jeune chercheur francophone na CEFRES. V letech pracovala u českých poboček dvou zahraničních firem, kde měla na starosti finanční řízení, informační systémy a přípravu terénních šetření. V letech na Úřadu vlády zajišťovala zejména koordinaci a komunikaci při zpracování Strategie udržitelného rozvoje ČR. Od června roku 2004 je výzkumnou pracovnicí CESES FSV UK, kde se zaměřuje na metodologii veřejné politiky, otázkám vládnutí a komunikaci. Vyučuje ekonomiku a demografii na Vysoké škole zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě. Je spoluautorkou monografie Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky. (2005) a autorkou a spoluautorkou několika studií. Mgr. Jan Stejskal (*1978) Absolvoval základy humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií a poté veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2004 absolvoval půlroční studijní stáž na Högskolan Dalarna ve Švédsku se zaměřením na EU. Od února 2006 je odborným referentem na Ministerstvu obrany ČR. Od roku 2003 spolupracuje s Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, od roku 2005 je zde výzkumným pracovníkem Střediska bezpečnostní politiky. V září 2005 zahájil doktorské studium na Fakultě sociálních věd UK se zaměřením na problémy bezpečnostní politiky ČR ve vztahu k vnitřním bezpečnostním agendám EU a Evropské bezpečnostní a obranné politice. Kromě současných bezpečnostních otázek se zabývá vývojem československé armády v letech Je spoluautorem tří monografií. PhDr. Libor Stejskal (*1977) Absolvoval základy humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií a poté veřejnou a sociální politiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde je od roku 2005 interním doktorandem. Od roku 2003 spolupracuje s Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, od roku 2005 je zde výzkumným pracovníkem Střediska bezpečnostní politiky. Po vojenské základní službě v letech absolvoval studijní pobyt v Dánsku na Kodaňské univerzitě ( ). Zabývá se novými koncepty bezpečnosti, vztahem občanů a bezpečnosti v moderní společnosti, reformou ozbrojených sil a jejich rolí v bezpečnostním systému. Je spoluautorem knih Drama 38: Opevnění, Češi a Němci, mobilizace na Liberecku v roce 1938 a Jak jsme na tom. A co dál? Strategický audit České republiky a autorem několika studií. 20

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Úvod k základům bezpečnostní politiky Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Základy bezpečnostní politiky (2+0) O čem to bude? 1) Přednášející 2) Témata přednášek 3) Literatura ke studiu Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Ing.

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST V ARMÁDĚ ČR mjr. Ing. Milan Jirsa, Ph.D. milan.jirsa@unob.cz Univerzita obrany Brno Fakulta vojenských technologií 4. 2. 2014, Cyber Security 2014 Stručný přehled důležitých událostí

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě

Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Evaluace jako součást tvorby a implementace strategických dokumentů v české veřejné správě Příspěvek do panelu Metodologické výzvy v rámci konference Evaluace pro budoucnost Praha, 30. května 2012 Obsah

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Plzeň na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 2 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 3 2.1 Komunikační

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Komunikační strategie MAS

Komunikační strategie MAS Komunikační strategie MAS Obsah komunikační strategie: Cíle komunikace Mezi cíle komunikace obvykle patří informovat relevantní zainteresované strany o podstatě a harmonogramu projektu, přesvědčit je o

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti

Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla. B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada. C.) Zpráva o činnosti Obsah: A.) Úvodní slovo předsedy správní rady Ing.Zdeňka Ertla B.) Orgány: Správní rada Dozorčí rada C.) Zpráva o činnosti Zakládací aktivity Spolupráce s neziskovým sektorem Spolupráce s veřejným sektorem

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol

Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Komunikace jako faktor udržitelnosti a strategického rozvoje vysokých škol Petr Uherka Tým KA05 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Co je KA05? Cíl KA05 Východisko projektu:

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha

nistán n jako výzva pro nostní politiku EU bezpečnostn 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Afghánist nistán n jako výzva pro Společnou zahraniční a bezpečnostn nostní politiku EU Eva Svobodová, Ph.D. 8. 12. 2011 Eurocentrum Praha Témata Společná bezpečnostní a obranná politika (Common Security

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více