Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 MUSTERDOPPELSEITEN AUS DEM KAPITEL ARCHITEKTUR AUSGESUCHTE DOPPELSE TENMUSTER S ND N CHT W E M BUCH N DER GLE CHEN RE HENFOLGE PRESENT ERT ill. 279 veslařský klub Neratovice ill. 322 ill. 324 ill. 322,323,324 FONTÁNA / Monumentální objekt pro exteriér ze skla a kovu, Teplice zámecký park. Ploché sklo foat 6 mm, opaxit bílý a černý 6 a 9 mm, barevné akcenty hutní sklo, kovová část nerez ocel, vyřezáno strojově i ručně z 45 tun skla, průměr čočky 900 cm, výška 550 cm. Provedení autor s týmem se spoluúčastí Glavunion Teplice /později Glaverbel, nyní AGC Flat Glass Czech a.s. současně investorem/, PP Svor /kovová část/ a Olpe Teplice /technologie systému oběhu vody/. Architektonický koncept a spolupráce arch. M. Gabriel. Po vzájemných diskusích o zásadní tvarové definitivně zpracoval Gabrielův atelier AGN náročnou technickou dokumentaci. Kromě architektonického konceptu navrhnul architekt rovněž definitivní tvar kovové horní části díla. Mým úkolem bylo výtvarné zpracování spodní skleněné části včetně organizace a realizace díla a jde tedy o práci spoluautorskou. Publikováno v revue Neues Glas, New Glass, č. 2, 2002, Uta Klotz Sklo v architektuře a krajině, Ivo Rozsypal rozhovor FOUNTAIN / Monumental object for exterior in glass and metal, Teplice Castle park. Flat glass float 6 mm, opaxite white and black 6 and 9 mm, colour accents hot shaped glass metal part stainless steel, machine and hand cut out from 45 tons of glass, lens diameter 900 cm, height 550 cm. Implemented by the author with a team participation of Glavunion Teplice /later on Glaverbel, now AGC Flat Glass Czech Ltd. simultaneously investor/, PP Svor /metal part/ and Olpe Teplice /water circulation system technology/, architectonic concept and cooperation with Arch. M. Gabriel. After mutual discussions of the fundamental shape demanding technical documentation finally elaborated by the Gabriel s studio AGN. Besides the architectonic concept the architect designed also the final shape of the metal upper part of the work. My task was the artistic designing of the lower glass part including the organization and implementation of the work, so it is a coauthor work, published in review Neues Glas, New Glass, no. 2, 2002, Uta Klotz Glass in Architecture and in the Landscape, Ivo Rozsypal interview ill. 323 ill. 280 nasazován prvořadě na různé raubířské úkoly. Jedním z nich byla realizace výše zmíněné stěny navržené Eliášem. Představovala jednu z prvních prací po absolutoriu VŠUP. Muselo se to pískovat mimo kabinu. Desky ležely v příšerné pískovně na kozách v horizontální poloze. Pak se na ně nasypal kopeček korundu, na něj se vertikálně přisadila jakási roura asi 40 cm vysoká o průměru cca 15 cm, do které ústil husí krk, přivádějící natlakovaný vzduch. Přípravek byl speciálně pro tuto akci vymyšlen nějakým opravdu mimořádně fundovaným technikem. Hrůza. S tímto zařízením jsem při neustálém dosypávání korundu putoval po povrchu skla ve zvláštním rytmu a pohybu, protože jsem musel dávat pozor, abych příliš dlouhým setrváním na jednom místě nespálil klihovinový kryt vytvářející šablonu. Musel jsem striktně držet taught me a lot and who was an excellent sandblaster, for example this can be seen in the famous beautiful plates by Oliva using very old equipment. Later I was allowed to sandblast the plates but as a rookie I was put mainly on the various difficult jobs that nobody else would do. One of them was the implementation of the aforementioned wall designed by Eliáš. It represented one of his first works after leaving VŠUP. It had to be sandblasted outside the box. Sheets were lying horizontally in the terrible sandblasting plant on saw bucks. Then, a blob of corundum was poured on and a tube that was some 40 cm in height and about 15 cm in diameter with a flexible hose supplied compressed air. The fixture was developed especially for this operation by a really extraordinary funded engineer. Terrible. While continuously adding corundum I was running over the glass surface in a special rhythm and movement and I had to be careful not to stay too long in one place or else I would burn the glutinous cover that served as stencil. I strictly had to keep the upright position which wasn t easy as I was 264 A R C H ITE K TU R A PR ÁCE P R O VE ŘE J N É P R OS TO RY IN TE RIÉ R E X TERI É R ill. 279,280,281 VESLAŘI / 1974 Neratovice veslařský klub, bylo vytvořeno mnoho fotografických, kresebných a malovaných studií /ukázka vlevo/, skleněný obraz v kovovém rámu, ploché sklo malované a pískované v několika plánech za sebou, výška 150 cm, délka 300 cm, provedení autor WORK S FOR P U B L I C AR EAS IN TERI OR E XTE R IOR ill. 282 monumentální fontána v Zámeckém parku Teplice ROWERS / 1974 jako šafránu. Odehrávalo se to v různých kvalitativních rovinách a někdy tak nemohoucmě, že jsme věc připomínkami v několika kolech jako členové komise dodělali či úplně přetavili. Architekt totiž postupuje správně pouze tehdy, když již v prvopočátku vstup výtvarníků do hry jasně koncipuje. To znamená ve fázi prvních úvah, když se dělají první skicy, plány a uvažuje se o tom, jak bude budova, architektonické dílo vypadat např. materiálově a jak to bude působit v základním rozhození hmot atd. Nemělo by se nikdy zapomínat na onoho ducha, na to k čemu je ta budova určena a co se v ní bude dít. Rovněž výtvarník by měl, pokud je vůbec nutné jeho služeb použít, být schopen přispět k tomu, aby se koncept vyvíjel komplexně a současně, a aby se tedy výtvarné dílo nestalo pouze dodatečnou nálepkou. V tomto smyslu jsem se vždy snažil pracovat nejen jako výtvarník, ale i jako člen uměleckých komisí. SKLENĚNÉ VÝTVARNÉ DÍLO V ARCHITEKTUŘE. Sklo jakožto výtvarné dílo se již po dlouhá staletí objevovalo jako exkluzivní medium zušlechťující architekturu v interiérových souvislostech. To se týká nejen dutého skla, tedy váz, nápojových souborů, ale v přímé vazbě s architekturou osvětlovadel, zrcadel a v monumentální formě vitráží v architektuře sakrální. Moderní doba však posunula použitelnost skla do zcela jiné roviny. Není to již role interiérová doplňující, ale stává se doslova podstatou. Současná budova, jejíž kabát je prakticky ze skla, je vlastně jakousi obrovskou plastikou, která spoluutváří město. Sklo je jedním ze základních Neratovice rowing club, made numerous photographic, drawn and painted studies /an example left/, glass painting in metal frame, flat glass painted and sandblasted in several plans one after another, height 150 cm, length 300 cm, implemented by the author ill. 281 AR C H IT E C T U R E ill. 283, ill ARC H ITEK TURA PR ÁC E P R O V EŘ EJN É PR OS TO RY IN TER IÉ R EX TE R IÉR WO R KS FO R P U B L IC A R EA S IN TER IO R EX TE R IOR CANYON ill. 333 ill. 333,334 SESTAVENÍ NA MÍSTĚ Poté, co byla podstatná část skleněné hmoty, sestavena v Novém Boru v prostoru ateliéru a pod přistavěnými stany, byly jed notlivé vrstvy očíslovány, převezeny a sestavovány na místě. K přesnému ukládání byly zhotoveny důmyslné pomůcky. Velké nasazení fyzických sil celého týmu, protože bylo potřeba usadit ručně 45 tun skla, které tito pracovníci vlastně přenášeli, překládali a ukládali minimálně třikrát. Na záběrech vlevo jsou zřetelné působivé optické barevné efekty docílené vkládanými mezivrstvami z bílého a černého opaxitu. Navíc věkový rozdíl mezi námi nebyl tak výrazný. SKLENĚNÁ STĚNA I. / 1982 GLASS WALL I. / 1982 Břeclav House of Culture, relief arrangement in the foyer, 1 st foor, combined technology of glass and metal structure, system of vertically ordered silvered cylindrical glass elements and flat mirrors, height 300 cm, length 1200 cm, implemented by the plant 15 stained glass branch enterprise Crystalex Nový Bor, architectonical cooperation Arch. M. Steinhauser designer of the building, published in the book by A. Langhamer Czech Glass, AR C H ITEKTU RA dragging the flexible hose behind me. Naturally half of the poured corundum flew immediately into the air or better said filled the room with the slightest movement. And despite having a respirator I inhaled a lot of the powder. In light of the environ mental and hygiene standards we have now, it was absolutely crazy. Nevertheless at that time I was full of energy and was I able to exhale the horrible chemicals in the afternoon when riding my bike for many kilometres. /Later I will try to find place for mentioning the largearea etching in the yard. I was the chiefetcher and acid filler and remembering how often I did it alone... it is rather grim humour. But I think back on it with great nostalgia/. Master Eliáš was satisfied with the result. It can be said as goodnatured Moravians from Haná we were connected by mutual sympathy and were actually friends. Moreover, the age difference between us wasn t too big. Thus I became Bohouš s personal glazer for some time. At that time he couldn t cut glass yet, rather he was afraid of it and I helped him with setups and adjustment of various works and I often did some jobs on the PRÁCE PRO VEŘEJNÉ PROSTO RY INTE RIÉR EXTERIÉR ASSEMBLY IN PLACE After the main part of the glass mass was assembled in Nový Bor in the studio and under built up tents individual layers were numbered, transported and assembled in place. For an accurate assembly ingenious tools were manufactured. Considerably physically demanding for the complete team because of the need to lay 45 tons of glass by hand, which was actually carried, reloaded and assembled by the workers at least three times. The snapshots on the left show distinct impressive colour effects reached by inserted interlayers of white and black opaxite. WOR KS FOR PUBLIC AREAS INTERIOR EXTERIOR AR C H ITECTU RE ill ill AR C HITEK TU R A PR ÁC E P R O V E Ř E J N É PR OSTO RY IN TE R IÉ R E XTE R IÉR TECHNO / 1986 ARC H ITEC TU R E 305 ill. 289 návrhy a realizace designs and implementations Work for architecture, Prague, Ministry of Electrotechnical Development of the Czech Republic. Entrance room, sandblasted flat glass elecrofloat 6 mm in two plans one after another, fixed in a metal structure, length 900 cm, height 300 cm, very demanding implementation especially in the matter of precision of wokmanship. The sheets were coated with glue stock /floated whiting, glycerine and glue/ with cutin motifs, with problematic sequence of parallel lines because of their passing the divided surface of glass zones in long draughts. I myself made all preparing works, cuttingin and the sandblasting itself in the workshop at Kepkovi Kostelec nad Labem, all the designs on the right paper, pencil, Chinese ink, tempera, crayon 100 x 100 cm okresní vlastivědné muzeum v Kravařích frst step of the project was a commission approval of the project and the amount of royalty for the project. There were certain relatively stable and especially clear patterns. If the relevant project was approved by the commission, the royalty was reimbursed. I can confirm, in the North Bohemian commission we were anxious to evaluate the fees as discerningly as possible, to consider their proportionality, and there were no declared excesses. The amounts of fees for projects were different and depending naturally on total costs of the whole object. It was a preliminary stage, financially clear, followed by the manufacturing one. If the artist got approval of the work implementation according to the commissioned project at own expenses, sometimes high amounts under the socialist conditions, the transparency was already rather misty. It offered the chance for the artist to line his own pocket with a high portion of the amount. A lot of operations couldn't be documented, as done half illicitly or on the sly in all kinds of selfhelp, as there was no other way. In my case, I came off a loser several times in the implementation /Culture House Česká Lípa/. I wasn't able to scam anything and never regarded a task as a mere business. It is not a selfglorification, but that s how it is. I regarded any job as a challenge even if it concerned a fairly unimportant building /Neratovice/. Then, there were many smart guys, especially in hardly transparent Prague, who committed literally barbarities with their artistic activities for plenty of money. Political leaders even publicly promoted many of them. In that way, many Prague public spaces and cinemas were devalua ted with horrible and monstrously implemented creations of various giant walls and other monuments. The SANDBLASTING TECHNIQUE, able to make wonders, was literally degraded to the lowest degree in the context of architecture. It became almost a synonym of cheapness and bad quality for the wide public and crowds of less informed artists and architects. I will take ill. 288,289 TECHNO / 1986 Selection of numerous considerations and searches, preparation for forming sculptures in shape corresponding to the time period, operating moreover as lighting fixtures, a very interesting project because of their designation for the interior of an ancient timbered building. Therefore I selected a material harmony of wood, glass and rope and I was convinced the mutual relation of the materials would form the necessary creative tension and simultaneously the result would echo with the ancient atmosphere and materials of this exceptional building. Preliminary designs of various sizes, drawing and painting, paper, pencil, Chinese ink, tempera, author s property. AR C H ITEKTU R A aby výtvarníkovi zůstávalo z tohoto obnosu v kapse dost. Leckteré operace se nedaly dokladovat, protože se dělaly všelijakou svépomocí načerno nebo napůl načerno, protože to prostě jinak nešlo. V mém případě došlo několikrát k tomu, že jsem na realizaci prodělal /Kulturní dům Česká Lípa/. Neuměl jsem nic odfláknout a nikdy jsem nebral zadaný úkol jako pouhý kšeft. To není žádná sebeglorifikace, ale je to tak. Vždycky jsem zadání bral jako výzvu, i když šlo o nikterak významnou budovu. /Neratovice/ Fungovala tehdy totiž řada chytráků, zejména v těžko čitelné Praze, kteří výtvarnými aktivitami páchali za hodně peněz doslova zvěrstva. Většinou to byli lidé opírající se dokonce okázale o přízeň politických vůdců. Tak bylo znehod noceno příšernými a v provedení nehorázně odfláknutými kreacemi mnoho pražských veřejných prostor a kin různými pískovanými obřími stěnami a jinými monumenty. TECHNIKA PÍSKOVÁNÍ, se kterou lze dělat zázraky, tak byla doslova v kontextu s architekturou degrado vána na nejnižší úroveň. Pro široké okolí a frontu méně informovaných výtvarníků a architektů se stala skoro synonymem lacinosti a záporné kvality. Dovolím si zdůraznit, že podřadnost role, kterou začala hrát, jsem přece jen několika pracemi vyvrátil a zachraňoval tak její reputaci. Vedle zmíněné kompozice Techno jsem osobně vypískoval několik dalších velkoploš ných děl, která držela standard dobré úrovně. V roce 1986 jsem současně s Technem navr hl a provedl dva metry vysoký STÁTNÍ ZNAK pro krásnou budovu radnice, tehdy Národního Práce pro architekturu, Praha, Ministerstvo pro elektrotechnický rozvoj České republiky. Vstupní prostor, pískované ploché sklo elekrofloat 6 mm ve dvou plánech za sebou, fixováno v kovové konstrukci, délka 900 cm, výška 300 cm, realizace velmi náročná hlavně pokud šlo o peciznost provedení. Tabule byly natřeny klihovinou /plavená křída, glycerin a klih/ a do ní byly motivy vyřezány. Problematická byla návaznost paralelních linií, poněvadž ty probíhaly v dlouhých tazích dělenou plochou skleněných pásů. Všechny přípravné práce, vyřezání a vypískování jsem osobně provedl v dílně u Kepků, Kostelec nad Labem, návrhy vpravo papír, tužka, tuš, tempera, pastelka 100 x 100 cm DESIGNS OF LIGHTING COLUMNS / soudně, zvažovat jejich úměrnost, a že k vysloveným excesům nedocházelo. Výše honorářů za návrhy byly různé a odvislé přirozeně od celkových nákladů na celý objekt. To byla fáze přípravná, finančně jasně čitelná, a následovala fáze výrobní. Pokud byla výtvarníkovi schválena realizace díla podle schváleného návrhu ve vlastní režii, a to byly na socialistické WOR K S FO R P U B L I C A R E A S IN TE R IO R E X T ER IOR ill. 288 NÁVRHY SVĚTELNÝCH SLOUPŮ / 1983 Výběr z mnoha úvah a hledání, příprava k vytvoření současné době tvaroslovně odpovídajících plastik, které měly navíc ještě funkci svítidel, úkol velmi zajímavý, poněvadž byly určeny do interiéru starobylé roubené stavby. Volil jsem proto materiálový souzvuk dřeva, skla a lana a byl jsem přesvědčen, že vzájemný vztah těchto materiálů vytvoří potřebné výtvarné napětí a současně výsledek bude rezonovat se starobylým ovzduším a materiály této výjimečné stavby. Přípravné návrhy různých formátů, kresba a malba, papír, tužka, tuš, tempera, majetek autora. A tak jsem se na čas stal Bohoušovým osobním sklenářem. On tehdy ještě neuměl řezat sklo, spíš se toho bál, a tak jsem mu pomáhal při úpravách a osazování různých prací i formou tzv. melouchu. Objevil se však oficiální úkol závažného charakteru. Dostavilo se pro mne velké dilema, když jsem byl v přípravném prvním ročníku na VŠUP. Eliáš byl pověřen význam ným úkolem, fontánou pro EXPO 67 Montreal. Nosným materiálem řešení bylo vertikálně vějířovitě řazené ploché sklo, velké desky tvarované vlnovitými výřezy. Autor chtěl, abych to realizoval, dokonce domlouval na VŠUP, abych byl pro tuto akci mimořádně uvolněn. Já jsem si však přijetí na školu příliš vážil, než abych hned na začátku studia absentoval, i když to lákavé bylo. Byla to šance. Světová výstava, jet za moře, docela dobrý výdělek, škola by mě dokonce pustila, ale odmítl jsem to. STAROBRNĚNSKÝ KLÁŠTER VITRÁŽE V CHRÁMU NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. Brzy přišla doba, kdy Bohouš začal vytvářet svoje známé kompozice z vrstvených desek plochého skla, zejména pro sakrální architekturu. Jedním z takových úkolů bylo i nepříliš velké okno v gotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně /str , ill /. Zadání zakázky mělo však podmínku, že Eliáš najde řešení, jak dát dohromady částečně provizorně zasklené rozměrné okno s rozetou v průčelí příčné lodi nad hlavním vstupem, silně poškozené při bombardování Brna koncem druhé světové války, a že zajistí návrh a také provedení. /Problematika tohoto úkolu je podrobně popsá na na str. 263/. Byl to tak neuvěřitelně komplikovaný úkol, spojený s restaurováním starých fragmentů vitráží, že se to Eliášovi vůbec nechtělo dělat. A tak mě do toho zkrátka navezl. Ten úkol vyžadoval výtvarníka schopného věci i řemeslně provést. Věděl, že jsem vitrážník a jako výtvarníka mě také nepovažoval za blbce, neboť prohlašoval: Ivane, nejlepší dva malíři jsme my dva. /To byl ovšem jeho typický humor./ A tak jsem se na řešení této neobvyklé úlohy hodil. Já jsem v té době byl však ještě studentem na VŠUP, měl jsem pomalu před státnicemi a dělat jsem to nechtěl, tak jako kdysi zmíněnou fontánu pro EXPO. Tady jsem se měl stát navíc autorem návrhu. Přesto mě ale dostal docela roztomilou lstí se skicou k velké komisi, zasedající v Praze v Mánesu, která to kupodivu naprosto bez problému přijala. Já jsem tu malůvku udělal s tím, že stejně neprojde a budu mít pokoj. Pak mi nezbývalo nic jiného, než do toho jít. Byl jsem do tohoto úkolu vržen. A tak se stalo, že moji první práci do architektury jsem dělal coby student. Před prof. Libenským jsem to tajil, protože jsem to považoval za šílenou drzost. Bylo s tím spojeno totiž mimo jiné mnoho jednání s úřady v Brně, památkáři atd., /vzpomínám si, že jedním z úředních odborných činitelů, kteří nám byli nakloněni, byl prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc., dnes děkan Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně/ a tak jsme s Bohoušem jezdili do Brna a vesměs nás doprovázela Alexandra Berková /kapitola G Historie, str. 366, 370, ill /, se kterou jsem tehdy žil. Dodávala mi odvahu. Eliáše jsem měl rád. Jeho střelenost mi byla sympatická. Byl to bláznivý workholik. Komisí schválený návrh, který se nezachoval, jsem rozkreslil do pracovního velkého rozměru 1:1. Tuto abstraktní kompozici klasickou vitráž malovanou a skládanou do olov jsem nazval MEDITACE O STVOŘENÍ SVĚTA. Se spolužákem ze sklářské průmyslovky a později kole gou z Vitráží Borského skla Jaroslavem Skuhravým /kapitola H Proces vzniku, str. 390/ jsem věc v letech realizoval a osadil. Byl to naprosto mimořádný, dlouhodobý proces, obrovská výzva a boj. Mnoho se za pochodu měnilo. Náročné bylo nalézti vztah se starými fragmenty a rozetou. Můj vstup do koexistence s pracemi pro architekturu byl skokem do vody z nejvyššího můstku bez přípravy a bylo to asi dobře. Ne vždy ovšem jsem stál před tak významnou stavbou, jako byla cihlová gotika kostela na Starém Brně. VZTAHY S INVESTO RY. Těsně po absolutoriu školy vysoké jsem řešil značně nezajímavý prostor domu veslařské ho klubu v Neratovicích. Prostřednictvím tohoto úkolu chci sdělit, jak nejednoduchá práce ill. 334 Details of the glass mass of the fountain, pregnant complete fundamental lensshaped object is cut through with this violent interference with passing water and allowing a view inwards the mass centre, forming a dynamically waved core. Already a year before the implementation itself a test of comparatively large block of glued float sheets was done, the block was left outside for the whole winter to be tested for the frost influence, despite of it the behavior of the huge complex was a great unknown. Layers only spot glued with silicons and epoxyde, so that a permanent fine water film stays among them and it is almost unbelievable the film doesn t get frozen tearing the surrounding glass even in extreme frosts. svislou polohu, což nebylo jednoduché, protože jsem za sebou tahal husí krk. Pochopitelně při sebemenším naklonění polovina množství nasypávaného korundu vlétla hned do povětří, lépe řečeno naplňovala prostor pískovny. A třebaže jsem měl respirátor, hodně jsem se toho prachu nadý chal. Z hlediska dnešních ekologických a zdravotních norem to bylo něco absolutně šíleného. Já jsem v té době byl ovšem jura a odpoledne jsem se při mnoha kilometrech na kole z té hrůzy vydýchal. /Pokusím se ještě později najít prostor a zmínit se, jak jsme velkoplošně na dvoře leptali. Byl jsem hlavní leptač a nalévač kyseliny a když si vybavím jak jsem to dělal často sám... je to dosti šibeniční humor. Ale vzpomínám na to s velkou nostalgií/. Mistr Eliáš projevil s výsledkem spokojenost. Dá se říci, že jsme byli vázáni vzájemnými sympatiemi Břeclav Kulturní dům, reliéfní kompozice v předsálí, 1. poschodí, kombinovaná technologie skla a kovové konstrukce, systém vertikálně řazených vystříbřovaných válcovitých skleněných prvků a plochých zrcadel, výška 300 cm, délka 1200 cm, provedení provoz 15 vitráže ob.pod. Crystalex Nový Bor, architektonická spolupráce arch. M. Steinhauser autor budovy, publikováno v knize A. Langhamer České sklo, Detaily skleněné hmoty fontány, pregnantní celkový základní čočkovitý tvar objektu je protnut tímto výrazným zásahem, kterým protéká voda a zároveň umožňuje nahlédnout do nitra centra hmoty, tvořící dynamic ky zvlněné jádro. Již rok před vlastní realizací byl proveden test poměrně velkého bloku slepovaných desek floatu, blok byl ponechán venku přes celou zimu k ověření působení mrazu, přesto jak se zachová v zimních podmínkách obrovský celek bylo velkou neznámou. Vrstvy byly lepeny pouze bodově silikony a epoxidem, takže mezi nimi zůstává permanentně jemný film vody. Je až neuvěřitelné, že i při extrémních mrazech tento film nezamrzne a netrhá okolí. Břeclav House of Culture, relief composition in the main hall, combined technology of glass and metal structure, grid of blown glass elements, opal and silvered clear glass, flat mirrors cut and painted, height 300 cm, length 1200 cm, implemented by the plant 15 stained glass, branch enterprise Crystalex Nový Bor, architectonical cooperation Arch.M. Steinhauser designer of the building ill. 282 AR CHITE C TU R E KAŇON GLASS WALL II / 1982 ill. 283 ill. 332 ill. 332 SKLENĚNA STĚNA II. / 1982 Břeclav Kulturní dům, reliéfní kompozice v hlavní hale, kombinovaná technologie skla a kovové konstrukce, rastr foukaných skleněných prvků, opál a vystříbřovaný křišťál, plochá zrcadla broušená a malovaná, výška 300 cm, délka 1200 cm, provedení provoz 15 vitráže, ob.pod. Crystalex Nový Bor, architektonická spolupráce arch. M. Steinhauser autor budovy komplex budov Kulturního domu Břeclav complying with those relationships much more distinctively than the people from the Academy. Thus, it has been given by the character and differences of these universities. There were just few miracles of the real symbiosis of an artwork complex with the architecture itself. It took place in different levels of quality and sometimes so incompetently, that we as members of the committee often completed or quite recast the project by means of suggestions in several rounds. The architect proceeds properly just when he clearly conceives the participation of artists from the very beginning. It means, in the stage of initial considerations, with the first sketches and plans done, when the look of the building, architectural work is thought over e.g. in light of materials and with the view of its acting in the basic distribution of masses etc. One should never forget, what the building is designated for and what will happen inside. Also the artist, if it is in general necessary to use his service, should be able to contribute to the complex development of the concept and simultaneously not to allow the work to become just a supplementary sticker. Both as an artist and as a member of art committees, I tried to work in this way. GLASS ARTWORK IN ARCHITECTURE. Glass as an artwork appeared as an exclusive medium refining architecture in the interior context for many centuries. It concerns not only hollow glass, i.e. vases, drinking sets, but also lighting units, mirrors directly connected with architecture and monumental form of stained glass windows in church architecture. side for him. But an offcial task of high importance appeared. It was a serious dilemma for me in the preliminary first year at VŠUP. Eliáš was entrusted with an important order, a foun tain for EXPO 67 in Montreal. The basic material of the design was fat fingers of glass arran ged vertically. It concerned large sheets shaped with wavy cuts. The designer wanted me to implement it and even discussed at VŠUP me being allowed time off school for that event. Nevertheless I made much of my entrance the school and didn t want to be absent at the beginning of studies, however it was an attractive offer. It was a chance. The world exhibition, to travel overseas, rather good earnings, even the school would release me, but I refused it. OLD BRNO MONASTERY STAINED GLASS WINDOWS IN THE VIRGIN MARY ASSUMP TION CHURCH. Soon the time came when Bohouš started to create his known arrangements of layered fat glass sheets especially for religious architecture. One such order was also a not too large window in the gothic church of the Virgin Mary Assumption in Brno /pp , ill /. The contract letting was conditioned for Eliáš by asking him to reconstruct a temporarily partglazed large window with a rosette in the face of the transept, above the front gate; the window was heavily damaged during the Brno bombing at the end of the World War II. /Questions of this task are described in detail on p. 263/. It was such an unbelievably complicated task connected with renovation of old stained glass fragments that Eliáš didn t want to do it at all. And so he simply put me up to it. The task needed an artist able to provide also craft implementation. He knew I was a stained glass window maker and didn t consider me as a silly artist as he used to say: Ivan, both of us we are the best painters. /It was naturally his typical humour/. Thus I was suitable for the unusual task. Nevertheless I was then still a student of VŠUP, nearly facing state examinations and I wanted to refuse, as I had once the mentioned fountain for the EXPO. Moreover I was to become the designer. Despite this, he caught me using a quite lovely trick with a sketch for the great committee sitting in Mánes, Prague, and it was surprisingly accepted without any problem. I did the little drawing supposing it wouldn t pass through and it would be over. So I had no choice, I was thrown into the task. And so my first work for architecture happened to be done during my studies. I kept it back from Prof. Libenský as I considered it to be terrible impudence. Among others it was connected with extensive dealings with authorities in Brno, conservationists etc., /I remember that one of the official skilled agents who wished us well was Professor Jan Sedlák CSc., today he is the Dean of the Faculty of the Technical University in Brno/, thus I and Bohouš travelled to Brno usually accompanied by Alexandra Berková, /chapter G History, pp. 366, 370, ill /, I was living then with. She encouraged me. I liked Eliáš. I enjoyed his crackedness. He was a crazy workaholic. I redrew the unpreserved authorized sketch in the large working size 1:1. I called that abstract composition a classic painted and lead supported stained glass MEDITATION ON WORLD CREATION. In I implemented and mounted the work with my glass schoolmate and later on colleague from Vitráže Borského skla Jaroslav Skuhravý /chapter H Process of Origin, p. 390/. It was an absolutely extraordinary longterm process, great challenge and fight. A lot changed over time. It was demanding to find a relati onship with old fragments and rosette. My entering the coexistence with works for architecture was a dive off from the highest tower, which was probably good. Not always I faced such an important building as the brick gothic church in Staré Brno was. RELATIONS WITH INVESTORS. Just after leaving the university I redesigned one of the quite uninteresting spaces of the rowing club house in Neratovice. I use this order to describe how works for architecture can be uneasy in relation to submitters and investors. The rowing club wanted to have the object entrance decorated somehow. They contacted the stained glass head Ministerstvo pro elektrotechnický rozvoj Praha řezání skla vodním paprskem, ale celý proces vzniku tohoto monumentu od prvních skic do kolaudace byl nezapomenutelným pozitivním zážitkem, přesto, že jsem kráčel cestou neprozkoumanou. Prvořadě příležitost vytvořit dominantní objekt hlavní haly nového, velmi zdařilého architektonického celku, není tak častá, zejména pak pokud jde o stavbu takového významu, jako je krajské finanční centrum. Dílo architektů Michala Gabriela /kapitola H Proces vzniku, str. 395/ a Miroslava Johanovského se povedlo. Ředitel banky /tehdy rovněž v roli investora/ ing. Jiří Ládiš, který je zjevně mužem na svém místě i ve své profesi, neboť řídí tento ústav i v roce 2008, je současně velkým sympatizantem umění, kterému navíc dobře rozumí. Vstup výtvarných děl do kontextu s exteriérem a interiérem objektu byl již od počátku zrodu této budovy chápán naprosto koncepčně tak, aby tato díla byla citlivě integrovanými prvky, jednoznačně s celkem srostlými. A pokud se k sobě dostanou osvícený inves tor, který ví co chce, dobří architekti a výtvarníci, vzniká tým, který má pouze v takto vzácné symbioze šanci přivést na svět pozoruhodný harmonický celek. Obrazovým i textovým informacím o této práci jsem věnoval široký prostor na str , protože si takový rozměr zaslouží. Tato akce byla skutečně něco mimořádného a předřadil jsem ji bez ohledu na chro nologickou posloupnost svých počinů v souvislosti s architekturou. TECHNO /str. 272,273/ z roku 1986 je dalším příkladem velmi pozitivních vazeb a okolností, kdy je opravdu radost pracovat. Samozřejmě vždy, kdy nejde o banalitu, nechá na díle autor kus svého života, ener gie a mozkového sádla, protože každá realizace přináší problémy. Tato skleněná stěna monument from the first sketches up until its approval was an unforgettably positive experience, even though I was walking through yet an unexplored way. First of all, the chance to crea te a dominant object for the main hall of a new, very successful architectonic complex, isn't too frequent, especially for an important building such as the regional financial centre. The work by architects Michal Gabriel /chapter H Process of Origin, p. 395/ and Miroslav Johanovský turned out well. The bank director /then also in the role of an investor/ Jiří Ládiš, Eng. /Master of Engineering/, evidently a man in his proper place and profession, as he has been directing this institute even in 2008, is also a great friend of art, who moreover knows a lot about it. From the origin of this building, it was understood that the admission of art works in context with both exterior and interior of the object had to be sensitively integrated elements, unambiguously intergrown within the entire complex. And when an enlightened investor who knows what he wants and good architects and artists come together, a team is created. And only in such a rare symbiosis there is a chance to bring a remarkable harmonic complex into being. I extensively presented both visual and verbal information about this work on pages , as it deserves such an extent. This event was really something extraordinary and I gave it priority despite of the chronological sequence of my works within the context of architecture. TECHNO /pp. 272, 273/ from 1986 is another example of very positive conditions and circumstances under which it is really a pleasure to work. Except for banalities, the author naturally gives always a piece of his life, energy and brain fat to the work as every implementation brings problems. The glass wall for the former Ministry of ElectroTechnical Development of the Czech Republic in the Karlovo Square in Prague was a demanding work based on the PRÁCE PRO VEŘEJNÉ PROSTO RY INTERIÉR EXTERIÉR WORKS FOR PUBLIC AREAS INTERIOR EXTERIOR AR C H ITEC TU R E ill ill A R C H ITE K TU R A PRÁCE PRO VEŘEJNÉ PROSTO RY INTERIÉR EXTERIÉR WORKS FOR PUBLIC AREAS INTERIOR EXTERIOR AR C H IT EC T U R E ill ill. 293 DYMAMIKA POHYBU VODY / 1986 kresby, malby, skicy a úvahy o řešení skleněné stěny, reliéfu pro vstupní halu velmi rozměrné nové budovy úpravny vody v Bedřichově, výběr návrhů na celkové ploše 100 x 100 cm, papír, tužka, tempera, lak, majetek autora DYNAMICS OF WATER MOVEMENT / 1986 drawings, paintings, sketches and considerations on a glass wall design, a relief for the entrance hall of a very large new building of a water treatment plant in Bedřichov, selection of designs in the total area of 100 x 100 cm, paper, pencil, tempera, lacquer, author s property ill. 291 VODA / 1987 realizovaný výsledek ve vstupní hale úpravny vody v Bedřichově, skleněná stěna v kovovém rámu, kombinace sklářských technik, tři vrstvy plochého skla, zpracováno malováním a rytinou, aplikace plastických skleněných prvků volně zpracovaných litím na huti, výška 300 cm, délka 600 cm, provedení autor v závěrečné fázi s pomocí týmu, architektonická spolupráce arch. J. Hanel autor budovy WATER / 1987 pro tehdejší Ministerstvo pro elektrotechnický rozvoj České republiky na Karlově náměstí v Praze byla náročnou prací založenou na grafické přesnosti obrazce, provedenou technologií pískování skleněných tabulí skla elektrofloat. Všechny práce tohoto druhu jsem prováděl od návrhu přes početné přípravné operace, t.j. přípravu klihovinového krytu, vyřezávání motivu do tohoto krytu po vypískování naprosto vlastnoručně. Díky vstřícnosti pana Vladimíra Kepky jsem mohl celou tu rozměrnou kompozici provést v jeho dílně v Kostelci nad Labem. Stalo se, že mi jednou vylétla pod tlakem z pistole tryska, kterou jsem málo utáhl a celou jednu pracnou, takřka hotovou tabuli zničila. To se stává, ale malér jsem nesl statečně. Pro zajíma vost udávám, že to byla doba, kdy vybuchla atomová elektrárna v Černobylu na Ukrajině. Výsledek však investora nadchnul a již při osazování díla, což se dělo za plného provozu, tedy značného množství procházejících lidí tímto foyerem, padala příjemná slova pochvaly včetně výrazů jako krása, paráda, noblesa atd. To je vždy velmi povzbudivé a pro mne leckdy cennější než honorář. Výsledek působil opravdu velmi kultivovaně a hlavně to v sobě mělo něco, co náplň zaměření ministerstva nesla. A o to jsem se vždy snažil abych nedodával bezobsažné dekorace, což se tehdy od špatných výtvarníků hojně objevovalo. Tato akce měla pro mne ještě jeden velmi světlý bod. Realizoval jsem dílo mimo výroby rámu a pomoci při montáži sám, a sám jsem jednotlivé pásy skla transportoval na střeše svého přítele a věrného dělníka, automobilu Lada combi. Při nakládání a skládání mi však naprosto nezištně pomáhal živý přítel, spolužák Jozef Sekyra /na str. 272 je se stěnou vyobrazen/. Bylo to mnoho jízd mezi Prahou a Kostelcem nad Labem a je až neuvěřitelné, jak tento legendární pražský bohém byl vždy ukázněně a obětavě ráno připraven k akci, kam jsem pro něj ze svého doupěte the resulting implementation in the entrance hall of a water treatment plant in Bedřichov, a glass wall in a metal frame, combination of glassmaking techniques, three glass layers, painted and engraved, application of sculptural glass elements free cast in hotshop, height 300 cm, length 600 cm, implemented by the author, in the final phase with help of a team, architectonical cooperation Arch. J. Hanel designer of the building graphic exactness of the pattern, implemented using Electrofloat glass sheet sandblasting technology. All works of this type from design, numerous preliminary operations, i.e. prepara tion of a glue stock cover, motif carving into the cover and the sandblasting itself were done entirely by myself. Thanks to the helpful Mr. Vladimír Kepka I could implement the whole siza ble configuration in his workshop in Kostelec nad Labem. Once, I destroyed an almost finished sheet of glass when a loose nozzle few off the end of the gun. It can happen, but I bravely faced the trouble. As a matter of interest, it was at the time of the nuclear plant explosion in Chernobyl, Ukraine. Nevertheless, the investor was enchanted by the result and already during setting the work, which was made under full operation, agreeable words of appreciation could be heard including expressions like beautiful, outstanding, magnificent etc. This is always very encouraging and for me sometimes more valuable than the fee I receive. The result was really very cultivated and in particular it included something contained in the administrative schedule of the ministry. I have always tried not to deliver decorations having no thing to say, which was a frequent action of bad artists in that period. This event had for me one more positive output. I implemented the work alone apart from the manufacturing the frame and I also had help setting up the artwork. I myself transported the individual glass sheets on the roof of my friend and workmate Lada Combi car. My living friend, schoolmate Jozef Sekyra /his picture with the wall on page 272/ unselfishly helped me with loading and unloading. There were many journeys between Prague and Kostelec nad Labem and it was almost unbelievable that in the morning the legendary Prague Bohemian was always properly and selflessly ready for action on Myslíkova street where I ran in every day from my den on kompozice je jako celek obtížně fotografovatelná, proto prezentuji detaily a dva pohledy z centra doprava a doleva a composition as a complex is hardly to photograph, therefore I present details and two views from the centre right and left úpravna vody Bedřichov v Jizerských horách ill AR C H ITEKTU R A PR ÁC E P R O V E Ř E JN É P R OS TO RY IN TE R I É R EX TE R IÉ R W OR K S F OR PU BL IC A R E A S I N TE R IOR EXTER IOR AR C H ITE C TU R E 275 ill. 306 STUDIE Život našeho okresu / model prostorové kompozice 1:10, zadáním bylo výtvarné řešení prostorů bočních kapes rozsáhlé hlavní haly, uvádějících vstupy do sálů prostřednictvím dvou skleněných monumentálních prostorových objektů reliéfních stěn, tato nerealizovaná varianta pravé stěny předpokládala velkoryse pojaté rozpětí dvou velkých skleněných ploch vykloněných a protínajících prostor jako křídla motýla, skýtající zajímavé průhledy, stylizovaný pohled na Českou Lípu z ptačí perspektivy, mezi plochami páteřovitý plastický geometrický útvar se symbolikou důležitých míst v okresu, délka modelu 175 cm, dřevotříska, ploché sklo částečně malované a pískované STUDY Life of Our Region / model of the spatial composition 1:10, desired a creative solution of spaces of the lateral pockets of the large main hall, opening the auditorium entrances with two monumental spatial glass objects relief walls, that unimplemented version of the right wall presumed a generous spread of two large glass sheets bent out and intersecting the space like butterfly wings giving interesting throughviews, a stylized bird s eye view of Česká Lípa, between the sheets a backbonelike sculptural geometrical formation with symbology of important places of the region, length of the model 175 cm, chipboard, flat glass partly painted and sandblasted budova Kulturního domu Crystal Česká Lípa a takových nádherných zážitků jsem měl více. Je rovněž třeba zdůraznit, že tato publikace, zejména pokud jde o práce pro architekturu a veřejné prostory, zdaleka nemohla pojmout všechno, co jsem na tomto poli spáchal. ZÁŽITKY PONĚKUD ZAKALENÉ. Absolvoval jsem kromě již zmíněných Veslařů několik akcí, které naopak opravdu nebyly procházkou růžo vým sadem. Nemluvím o výsledku, ale o realizačních a jiných problémech, které na věci vrhaly dočasně stín, s odstupem času jsou nepodstatné, ale tehdy byly zdrojem docela velkých stresů. A přitom to bylo tak zbytečné. Vznik zmíněných osvětlovadel v divadle Nový Bor a celkové rekonstrukce interiéru probíhal od určité fáze bohužel ne zrovna v ideálním konsenzu s investorem, ale přesto vzniknul výborný výsledek. V těžkých porodních bolestech se prý rodí občas silní jedinci. K pompéznímu znovuzahájení provozu v roce 1983 náš tým včetně architektů, kteří odvedli vynikající práci, nebyl vůbec pozván. Tak to tehdy chodilo. Totéž se mi stalo ještě jednou. Po dlouholetém restaurování komplexu roubených staveb Vísecké rychty OKRESNÍHO VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V KRAVAŘÍCH /str /, kam was a fabulous working atmosphere and there were more such beautiful experiences for me. It is also necessary to underline this publication could hardly include everything I did in this field, especially regarding works for architecture and public spaces. EXPERIENCES RATHER CLOUDY. Besides the already mentioned ROWERS I experienced several events, which on the contrary were really no walk in a nice park. I am not speaking about the result, but about problems with implementation and other temporarily casting clouds over things, now they seem minor things, but at that time, they were a source of quite serious stress. Nevertheless it was so unnecessary. Unfortunately, the origin of the aforementioned lighting units in the Nový Bor theatre and the total reconstruction of the interior didn t go in complete agreement with the investor from a certain moment, but despite this the result was excellent. Sometimes strong individuals are said to be born with serious labor. Our team, including architects who did a very good job, wasn t invited at all to the pompous reopening in That was the way things were done then. The same happened to me once more. After a longstanding pokračování na straně 294 to be continued on page 294 ill. 306 ill. 307 COOL JAZZ / původní název Kruh ill. 307 práce pro architekturu, Česká Lípa Dům kultury, levé křídlo hlavní haly, objekt nad vstupem do velkého sálu kombinovaná technologie skla a kovové konstrukce, ploché sklo float malované, ryté /ručované/ a částečně lepené, kompozice se vyvíjí na ploše 1750 cm délky a 550 cm výšky, provedení autor s týmem, architektonická spolupráce arch. J. Suchomel autor budovy, na řešení tohoto úkolu byla vypsána soutěž COOL JAZZ / originally Circle work for architecture, Česká Lípa House of Culture, left wing of the main hall, object above the major auditorium entrance, combined technology of glass and metal structure, flat glass float painted, engraved and partly glued, the composition developed in the area of 1750 cm long and 550 cm high, implemented by the author with a team, architectonical cooperation Arch. J. Suchomel the designer of the building, the project was put out to tender zajímavá dispozice vnitřního prostoru byla the interesting disposition of the internal space was 286 AR CHITEKTU RA P RÁCE PR O VEŘ EJN É PR OSTO RY INTE RIÉR EX TER IÉ R identická podle středové osy jako hmota celé budovy a skýtala zajímavé průhledy na dvě monumentální stěny nad vchody do kina a sálu in the centre line identical to the mass of the whole building and offered interesting throughviews of two monumental walls above the cinema and hall entrances WORKS FOR P UBL IC A REAS IN TERIOR E XTE RIOR ARCHITECTUR E ARCHITEKTU R A hotel Forum Praha Pankrác ill. 292,293 PIVO / 1988 detaily Práce pro architekturu, Praha, hotel Forum, prostor pivnice a bowlingu ve spodní části hotelu. Skleněný paravan v dřevěném rámu, vitráž, původní zadání Vývoj výroby piva v Čechách se nakonec jevilo jako příliš popisné téma, proto se koncepce nakonec naklonila ke značně abstrahovanému projevu. Určitým partiím /pivovarnické kotle/ byly ponechány nicméně poměrně reálné formy. V rozsáhlém prostoru je paravan předsazen před velkorysé prosklení orientované směrem k Nuselskému údolí a mostu. Abych dosáhnul určité hmotnosti malby a vlastně eliminoval průhlednost, tabule jsem napřed zmatoval, tím bylo dosaženo pergamenové průsvitnosti. Malované vypalované ploché sklo, dvě vrstvy za sebou, kombinace stříkání a malby štětcem, celková délka čtyřdílné horizontální kompozice s pauzami 24 m, výška 80 cm, provedení autor se spoluúčastí provozu 15 vitráže, oborového podniku Crystalex Nový Bor, architektonická spolupráce arch.trávníček autor budovy a arch. Mayer, na tento úkol byla vypsána soutěž. BEER / 1988 details Work for architecture, Prague, hotel Forum, the pub and bowling rooms, in the hotel basement. A glass screen in a wooden frame, stained glass, the original project Development of beer brewing in Bohemia finally appeared too descriptive, therefore the concept finally moved towards greatly abstracted expression. Nevertheless some parts /brewing boilers/ were left in comparatively real shapes. In the large room the screen stands out from a largescale glass wall oriented to the Nuselské valley and bridge. To reach a certain weight of the painting and actually eliminate its transparency I matted the sheets first and reached in this way a pergameneous transparency. Painted fired flat glass, two layers one after another, combination of spraying and brush painting, total length of the fourpiece horizontal composition with breaks 24 m, height 80 cm, implemented by the author with participation of the plant 15 Stained glass of the branch company Crystalex Nový Bor, architectonic cooperation Arch.Trávníček the designer of the building and Arch. Mayer, the project was put out to tender. P RÁCE PR O VEŘ EJN É PROSTO RY INTE RIÉR EX TER IÉ R ve Veverkově ulici nad Strossmayerákem denně zajížděl do Myslíkovy ulice. Dělal to opravdu z ryzího přátelství a nezbývá, než smeknout. VODA z roku 1986, reliéfní skleněná stěna pro vstupní prostor obří stavby úpravny vody v Bedřichově v Jizerských horách vznikala za okolností rovněž docela příjemných. Vztahy s investorem a autorem objektu panem architektem Lubomírem Hanelem byly skvělé a rovněž přístup vedení provozu Vitráže Crystalexu /ing. Petr Zajác, kapitola H Proces vzniku, str. 390/, které mi umožnilo připravit a vyrobit dílo v jeho prostorách, nebyl tak samozřejmý /str. 274, 275/. Stejně tak mi bylo vstřícně vyhověno provést rozsáhlou malovanou vitráž v roce 1988 pro nový hotel Forum v Praze na Pankrá ci /str. 276, 277/. Tehdy můj dlouhodobě rozestavěný ateliér nebyl ještě zdaleka provozu schopný a navíc jsem kromě velkého prostoru potřeboval možnost stříkání a vypálení barev. Bez této pomoci bych práci nemohl provést a jsem za to vděčný. Opět spolupráce s investorem, ředitelem ing. Filipem, autorem budovy architektem Trávníčkem a architektem Mayerem, který měl na starost interiéry, byla výborná. Potom přišla jiná doba, dnes se hotel Forum jmenuje jinak, je v soukromém majetku a převážná většina výtvarných děl včetně mé dlouhé vitráže paravanu pro prostor pivnice a bowlingu nesoucí lapidární název PIVO, byla v rámci rekonstrukce odstraněna k velké nelibosti pana architekta, autorů dalších děl i mé. FONTÁNA v Zámeckém parku v Teplicích z roku nás všechny, kteří se kolem jejího vzniku pohybovali, velmi potrápila. To je přirozené, protože jsme řešili úkol po všech stránkách náročný, riskantní a nezvyklý. Proto jsem také v rozhovorech s novináři použil několikrát příměr terra incognita = neznámá půda či země. Hlavním problémem a základním otazníkem byly povětrnostní vlivy, mráz atd. Samozřejmě, že jsem předcházející zimu provedl několik testů, jejichž výsledky byly kladné, absolutní jistotu jsem však nezískal, protože v celkové obrovské defnitivní hmotnosti se všechno mohlo chovat jinak. Ale nervozita byla zbyteč ná. Dnes fontána existuje již 13 roků a přežila několik neuvěřitelně krutých zim bez sebemenších negativních dopadů. Přesto jsem ji musel již několikrát restaurovat, neboť utrpěla za tu dobu mnohé šrámy vedené vandalskou rukou. Tento fakt sice vrhá na náš pozoruhodný počin stín, ale dílo, které získalo již zvláštní patinu existuje hrdě dále a mám k němu otcovský láskyplný vztah. Celý proces vzniku a následující opravy opět byly vysilující, ale stálo to za WOR KS FOR PUB LIC ARE AS INTER IOR EX TERIOR AR CH ITEC TUR E 277

18

19 KRESBA A MALBA tzv. volná zaujímá v mé tvorbě vlastně rovnocennou pozici vedle objektů ze skla. Je to naprosto svébytná samostatná oblast, která byla v podobě obrazů vytvořena bez jakýchkoliv souvislostí se sklem, přesto však je s touto tvorbou zákonitě myšlenkově provázána. Je proto obtížné separovat volný obraz a třeba kresbu či malbu /obzvláště v případě obdobného rozměru/, která je spíše vizí budoucího projektu provedeného ze skla. Navíc by to bylo úplně zbytečné a není to nutné. Dokonce i kresby a malby, které jsou od počátku jednoznačně zaměřenými a konkrétními návrhy skleněných plastik do této řady patří jak svým tvaroslovím, tak myšlenkovým pozadím, neboť inspirační zdroje jsou jasně vyřčeným společným jmenovatelem. VZTAH SKLENĚ NÉHO OBJEKTU A KRESBY je důležitý a úzký, v mém případě vlastně neodmyslitelně nutný, protože mé objekty jsou ve většině útvary takřka architektonicky vystavěnými, systémy předem vyprojektovanými, kterým kresebná příprava předcházet musí. To je ovšem zcela racionální, předrealizační fáze, kterou provází většinou řada vysloveně pocitových, emociálních skic a kreseb v různých měřítcích. Ty jsou alfou a omegou veš kerého původního hledání řešení. Něco se často rodí z mlhovin představ, směřujících k výsledku, který snad dosáhne kýženého napětí, emocionálního úderu a naléhavosti. ill. 345 ill. 346 figurativní projevy tendence prostupující celou tvorbou ill. 345,346,347,348 ŽENSKÁ FIGURA / Série kreseb, které vznikly jako součást studijního programu na VŠUP, pro ateliér sklářského výtvarnictví, charakteristická tradiční neodmyslitelná průprava. Sochařsky monumentálně chápaný přístup, druhý ročník studia /ill. 345, 346, 347/ a čtvrtý ročník po návratu z Francie a Německa. Tato skupina z roku 1970 nese již zřetelně jiné rysy /ill. 348/, papír, úhel, výška 200 cm, /ill. 346, 348/, nebo formát 100 x 70 cm /ill. 345, 347/, zachovaly se pouze menší formáty /ill. 345, 347/, které jsou v majetku autora. FEMALE FIGURE / Series of drawings ensued as a part of a study programme at the VŠUP, for the Art Glass Department, characteristic essential training. Sculpturally monumentally understood approach, the second year of studies /ill. 345, 346, 347/ and the fourth year after returning from France and Germany. This group from 1970 already bears obviously different attributes /ill. 348/, paper, Chinese ink, height 200 cm, /ill. 346, 348/, or 100 x 70 cm format /ill. 345, 347/, preserved just smaller formats /ill. 345, 347/, owned by the author. lidská figura studijní zdroj pochopení výtvarných vztahů a souvislostí human figures an educational source of understanding of art relations and connections 314 MAL B A A K RES B A MENSCHENGESTALT AUSGANGSPUNKT UND GRUNDLAGE FÜR ALLES DRAWING AND PAINTING, so called free or independent, are as important to me as is creating glass objects. Painting is quite a separate discipline to glass making, though the creative spirit inevitably links them. Thus, it is difficult to separate a drawing or a painting /especially in the instance of a similar size/ from a vision of a project made of glass. Moreover, to do this would be unnecessary. Even drawings and paintings, which were originally intended as designs for glass sculptures fall into this category due to both their form and conceptual origin. Both modes of creation clearly have the same origin of inspiration. GLASS OBJECTS AND DRAWINGS are very closely related, and in my case are actually an inseparable necessity, as my objects are generally built almost architecturally. They are preplanned sys tems, which are inevitably preceded by preliminary drawings. This is naturally quite a normal preparatory stage, followed by a range of feelingbased emotive sketches and drawings on various scales. They are essen tial for the entire process of searching for a solution. Often something is born from a collection of images, pointing to a result, which may reach the desired tension, emotive impact and passion. However, I don t see the initial drawings just as a straightforward technical project support. Here, I attempt to create functional paintings or graphics, which can stand alone on a small scale. Beside drawings or possibly paintings directly related to realization of a particular glass object, figurative displays a tendency running trough the complete work ill. 348 ill. 347 SU M AR IZU JÍC Í PR Ů Ř EZ T VOR BOU SU MMAR IZIN G OVERV IEW OF T H E WOR K PAINTIN G AN D DR AW ING 315 MUSTERDOPPELSEITEN AUS DEM KAPITEL MALEREI UND ZEICHNUNG AUSGESUCHTE DOPPELSEITENMUSTER SIND NICHT WIE IM BUCH IN DER GLEICHEN REIHENFOLGE PRESENTIERT ill. 358 ill. 359 VSTŘÍCNÉ KAMARÁDKY / 1971 a 1979 VOILÀ LA VRAIE EXPRESSION D AMITIÉ 1979 a 2005 hle opravdový výraz přátelství ženské pozadí dokonalý útvar a nádherná skulptura Série obrazů tvořící uzavřenou řadu, ponechán charakter rychle nahozené skicy či podmalby, ale není vyloučeno, že tato díla budou dopracována ještě důkladněji a detailněji jako příklad na následující stránce ve smyslu kresebném i barevném. V každém případě určitá monochromnost této skupiny zůstává zachována. Malba na pevném podkladě sololit, tužka, tempera, olej, laky, formáty cca 110 x 110 cm, majetek autora. Malba na pevném podkladě sololit, tužka, olej, laky, 103 x 85 cm, soukromá sbírka Česká republika. Spontánně namalovaný obraz, jeho kompozice však byla předem pečlivě připravena a nakreslena, jeho živelnost a smyslnost byla uvážlivě i při promyšleném dotahování zachována ve stadiu připomínajícím spíše skicu ve snaze nezbavit věc dynamického napětí a bezprostřednosti. Přesto, že obraz má podobu určité nedodělanosti, je ve svém definitivním stavu hotovým dílem. I červená plocha připomínající divoce vylitou barvu je ve své struktuře pečlivou detailní prací provedenou miniaturním štětcem. Prapůvod tohoto obrazu je staršího data, již z roku 1971, neboť obdobné skicy byly součástí příprav k řešení figurativní kompozice v rámci státní závěrečné zkoušky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Tento pohyb figury se ve zcela jiné stylizaci /určeno pro foukané plastické malované tvary kombinované s plochým sklem/ objevuje v levé části malovaného návrhu z roku 1973, /viz kapitola Počátky str. 33/. ACCOMMODATING FRIENDS / 1971 and 1979 female backside a perfect shape and a beautiful sculpture A series of paintings in a closed range, retaining the nature of fast sketched outline or field painting, however the works may be finished even more thoroughly and in detail, an example both in sense of drawing and colour on the following page. In any case the group remains monochromatic to a certain extent. Painting on a solid base sololite, pencil, tempera, oil, lackquers, sizes c. 110 x 110 cm, owned by the author. ill. 358 nás, byl něco jako příchod poslů nebes. Můj citový obzor byl rozšířen a obohacen novým chápáním života a světa prostřednictvím lásky ke zvířatům obecně. Nějak dnes chápu i toho, kdo doma chová třeba krajtu tygrovitou. KŮŇ, ZÁZRAK PŘÍRODY. Naši sousedé pracují v lese. V těsné blízkosti žil donedávna jejich starý kůň, můj kamarád Fricek. Tento lesní dělník, krásný a ztepilý dříč přebýval v malé stáji. Každé ráno pokorně zapřažen odcházel tahat klády do lesa. Pozoroval jsem občas toto nádherné stvoření s jakou odevzdaností plní tu každodenní úlohu, a přiznám se, že jsem tam stával dojat a občas mě to až rozbrečelo. Možná ze mne mluví stařecký sentiment. Kůň je opravdu zcela výjimečným ušlechtilým darem a zázrakem přírody. Nádherná bytost s úžasně vybudovanou figurou, která navíc vyrostla pouze z voňa vých trav a bylinek a není to zákeřný predátor. Co všechno toto plémě tak neodmyslitelně spojené s dějinami lidstva zažilo ve válkách, bitvách, kolik zastalo otrocké dřiny a často i příšerného zacházení, ale také lásky! Člověk žije s tímto druhem pospolitě po staletí. Krávy nemají takovou noblesu jako koně, ale dojímají mě neméně. Jsou to požehnané družky, které nás obdarovávají vlastně životem. Nedávno jsem při procházce se psy zahlédnul starší paní, která přenesla na druhou stranu cesty traverzujícího šneka, protože téměř jistě by ho někdo přejel. Možná, že to vyzní jako sentimentální bláboly, ale neodpustil jsem si to. Čím jsem starší, tím více si uvědomuji, že opravdu asi platí, že KDO NEMÁ VZTAH KE ZVÍŘATŮM, NEMŮŽE MÍT VZTAH K LIDEM. Ale i příroda neživá, horniny, hory, tektonika zem ských vrstev, to všechno jsou neméně fascinující zázraky. Lomnický štít a seskupení horských mas, v jeho těsné blízkosti tvoří jedno z nejkrásnějších sousoší, které úžasný reliéf povrchu LO A REAL EXPRESSION OF FRIENDSHIP 1979 and 2005 voilà la vraie expression d amitié to the forest for timber hauling. Sometimes, I watched this beautiful creature with resignation performing everyday tasks. I confess that I used to stand there moved, sometimes to tears. Maybe the old man s sentiment speaks from me. The horse is really a quite exceptional gift and wonder of nature. It is a beautiful being with an amazingly built figure, grown from a diet of fragrant herbage. Furthermore, it is no sinister predator. This species has experienced so much and is so inherently linked with human history in wars and battles and has been through much enslaved drudgery and often even terrific cruelty, but also love! Men have lived with this animal gregariously for centuries. Cows don t possess such nobleness as horses, but they affect me no less. These blessed companions give us life. Recently, when walking the dogs, I saw an older lady putting a snail traversing the street to the other side as it would be almost surely driven over by someone. This may sound like sentimental babble, nevertheless I couldn t refrain from mentioning this. The older I am the more can realize the truth of saying that HE WHO DOESN T LIKE ANIMALS CANNOT HAVE A RELATIONSHIP WITH PEOPLE. But even inanimate nature; minerals, mountains, the tectonics of earth layers, are no less fascinating wonders. Lomnický Pike and the agglomeration of mountain masses in its vicinity form one of the most beautiful sculptural groups found in the astonishing relief of the Earth surface. Already from my childhood I have been affected by the formation like an altar, a tri ptych or some space for unknown rituals, even as a throne or the meeting place an unknown civilization. Maybe this statement would not be seen as revolutionary, NEVERTHELESS, LIFE AND NATURE AROUND ME IS SUFFICIENT AS A SOURCE OF INSPIRATION. I don t look Painting on a solid base sololite, pencil, oil, lackquers, 103 x 85 cm, private collection the Czech Republic. Spontaneous painting, nevertheless its composition carefully prepared and drawn in advance, its spontaneity and sensuality despite an elaborated drawing up ponderously kept in the stage reminding more a sketch so as not to get off a dynamic tension and naturalness of the work, the seemingly unfnished painting in its final appearance a finished work. Also the red area reminding a wildly poured out ink represents in its structure a careful detailed work done with a miniature brush. The very origin of this work is older already from 1971, as similar sketches were a part of preparations for designing a figurative composition within the State Final Exam at the Academy of Art, Architecture and Design Prague, the movement of the figure appears in a quite different stylization /intended for blown sculptural painted shapes combined with fat glass/ in the left part of a painted design from 1973, /see chapter Beginnings, p. 33/. ill. 360 PŘÍKLADY TÁHNOU ill. 359 dočasné výrazné vlivy popu a nové figurace Nic nového pod sluncem, téma není objeveno ani novou figurací, ani pop artem, je to téma věčné příklad obrazu Intimité, připisovaného velkému mistru francouzského realizmu Courbetovi. certain temporary influences of pop and new figurations EXEMPLA TRAHUNT Nothing new under the sun, the theme found neither by a new figuration, nor by popart, an eternal one an example of the painting Intimité attributed Coubert, the great master of the French realism. ill. 360 ill M AL BA A KR ESBA SU MAR IZUJÍC Í PR ŮŘ EZ TVOR BOU ill. 361 SU MMARIZIN G OVERVIEW OF THE WOR K ill. 362 LA FEMELLE SAMICE / holubičí modrá ill. 361 PA IN TIN G AN D D R AW IN G LA FEMELLE SAMICE / 1999 nedokončeno pocta Artemis z Efesu malba na dřevotřísce, tempera, olej, laky, 70 x 80 cm, soukromý majetek Česká republika kresba na papíře, fixovaném na pevném podkladě, tužka, černý akryl, 150 x 150 cm LA FEMELLE FEMALE / doveblue drawing on paper, fixed on a solid base, pencil, black acryl, 150 x 150 cm honour to Artemis of Efesos painting on chipboard, tempera, oil, lackquers, 70 x 80 cm, private ownership the Cz. Rep. 321 ill. 363 LA FEMELLE FEMALE / 1999 unfnished LA FEMELLE SAMICE / Bojovnice ill. 364 malba na plátně, tužka, tempera, olej, laky, 160 x 130 cm, majetek autora LA FEMELLE SAMICE / čertovská ill. 362 malba na plátně, tempera, olej, tužka, laky, 130 x 115 cm, umístěno v kulečníkové kavárně školy restaurantu AJETO Nový Bor, sbírka majitele Petra Novotného, Česká republika LA FEMELLE FEMALE/ devilish painting on canvas, tempera, oil, pencil, lackquers, 130 x 115 cm, situated in the billiard cafe room of the school restaurant AJETO Nový Bor, collection of its owner Petr Novotný, the Czech Republic ill. 364 LA FEMELLE FEMALE / Fighter painting on canvas, pencil, tempera, oil, lackquers, 160 x 130 cm, owned by the author LA FEMELLE SAMICE / holubičí bílá ill. 365 malba na překližce, tužka, křídy, tempera, olej, laky, 130 x 115 cm, sbírka Vladimír Ťoupalík, Česká republika LA FEMELLE FEMALE / dovewhite painting on chipboard, pencil, chalks, tempera, oil, lackquers, 130 x 115 cm, collection of Vladimír Ťoupalík, the Czech Republic ill. 365 ill. 363 abstrahované stylizace ženské figury směřující ke skleněným plastikám abstracted stylizations of female figure leading to glass sculptures 322 MAL B A A KR ES BA SUMARIZU JÍCÍ PRŮŘEZ TVOR BOU SUMMARIZING OVERVIEW OF THE WORK PA IN TIN G AN D D R AW IN G 323

20

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

UKÁZKY DVOJSTRAN Z KAPITOLY ARCHITEKTURA VYBRANÉ UKÁZKY DVOJSTRAN NEJSOU PREZENTOVÁNY V POŘADÍ SHODNÉM S KNIHOU. ill. 279 veslařský klub Neratovice ill. 322 ill. 324 ill. 322,323,324 FONTÁNA / 1995 96

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

SAMPLE TWOPAGE SPREADS FROM CHAPTER ARCHITECTURE SAMPLE TWOPAGE SPREADS ARE NOT PRESENTED IN THE ORDER OF THE BOOK. ill. 279 veslařský klub Neratovice ill. 322 ill. 324 ill. 322,323,324 FONTÁNA / 1995

Více

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN

BRNO LOUNGE CHAIR. design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR design Vladimír Ambroz 2011 YES IS MORE AMOSDESIGN BRNO LOUNGE CHAIR Firma AMOSDESIGN realizovala rekonstrukci interiéru vily TUGENDHAT a při této příležitosti zhotovila také repliky

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Kuže / Cone plastika / object design Studio IRDS Ingrid Račková a David Suchopárek, IRDS Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT 17.

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PRACOVNÍ LIST PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PART ONE Spelling of the verbs a) make present participles/add -ing b) put the verbs in the past read swim leave catch come rain hear burn wear think say take shine smoke give carry have take get can t

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Chit Chat 2 - Lekce 4

Chit Chat 2 - Lekce 4 www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Lekce (ch_unit.jbb) Chit Chat - Lekce Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit next to vedle, u opposite naproti supermarket supermarket

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC x y w z PC105 150 1000 500 112 Identification Type Collection Line Designed by Description BLANC CUARTA suspension lamp (C) BLANC Standard Line Ismael Sugranes Features Technology The lamps of this collection

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH.

STEP-IN PURE. Barva vany 001: Bílá 4 až 5 mm sanitární akrylát, zesílený GFK. Rozměry v mm / ceny v bez DPH. STEP-IN PURE Modely Přehled Vana a sprchový kout v jednom Odnímatelná akrylátová dvířka Pohodlný vstup do sprchového prostoru Snadná obsluha Bezpečný odtokový systém s 2 opdady Moderní odtokový žlab v

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

by time inspirováno časem

by time inspirováno časem ARTE U by time inspirováno časem Představujeme Vám nástěnné hodiny v luxusní modelové řadě ARTEU. Tradice hodinářského řemesla v Novém Městě nad Metují sahá do druhé poloviny devatenáctého století. Po

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping...

Obsah. 2 Obsah. Úvod... strana 3. Gingerbread Boy... strana 4. Sleeping Beauty... strana 11. The Old Grey Cat Is Sleeping... příběhy Stories 1 příběhy Stories 1 Obsah Úvod... strana 3 Gingerbread Boy... strana 4 Sleeping Beauty... strana 11 The Old Grey Cat Is Sleeping... strana 17 Gigantic Turnip... strana 25 Šablony... strana

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II

FILM REVIEW. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning FILM REVIEW Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Kristina Volná Škola: Gymnázium Sušice Předmět:

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více