E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE"

Transkript

1 E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE JAROSLAVA MACHALÍKOVÁ, FRANTIŠEK MACHALÍK, STANISLAV MACHALÍK Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice zavádění e-learningu na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Jsou v něm představeny LMS používané na DFJP (edoceo a vlastní systém elma), shrnuty dosavadní zkušenosti v oblasti e-learningu a prezentovány dílčí výsledky projektů řešených s podporou MŠMT/FRVŠ. Klíčová slova: e-learning, LMS, studijní opory Abstract: This paper describes the issue of e-learning at the Transport Faculty of Jan Perner of the University of Pardubice. In this paper, the LMS used at DFJP (edoceo and DFJP system elma) is introduced, next, the paper summarizes the DFJP experience in e-learning, and presents partial results of the projects solved in conjunction with MŠMT / FRVŠ. Key words: e-learning, LMS, study aids 1. ÚVOD Rychlý rozvoj počítačových systémů i rostoucí potřeby šíření informací přinášejí do oblasti výuky nové poznatky i nové programové vybavení, rozšiřující a vylepšující možnosti zpracování informací. Výukové systémy založené na použití počítačů a počítačových sítí včetně Internetu vyvolávají základní změny v pojetí pedagogického procesu, zejména v přístupu k prezentaci informací a ke komunikaci mezi pedagogem a studenty. S tím souvisí také vývoj nových technologií umožňujících nové přístupy k práci s informacemi i k využívání možností multimediálních systémů ve výuce. 2. SOUČASNÝ STAV E-LEARNINGU NA DFJP Nová kvalita ve vzdělávání úzce souvisí s rozvojem nových výukových forem a procesů s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT), mezi něž se řadí i e-learning: pro komunikaci účastníků výuky, pro získávání informací a pro distribuci výukových materiálů využívá především síťové prostředí (Internet a/nebo lokální sítě). Tento typ výukového procesu podporuje bezbariérový přístup ke vzdělávání. Všechny potřebné materiály jsou zpravidla uloženy na jednom centrálním počítači (serveru), ke kterému se vyučující a studenti připojují z lokálních počítačů; pro studium využívají zejména internetový prohlížeč. Tento způsob studia lze sice realizovat i na jednotlivých samostatných PC, v nejnutnějších případech i jako studium z CD, z videokazet nebo z tištěných materiálů; na Dopravní fakultě Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice však bude preferováno využití počítačových sítí, zejména internetu. DFJP má v akademickém roce 2003/ studentů (z toho 960 studuje v bakalářském, 477 v magisterském, 44 v navazujícím magisterském a 127 v doktorském studiu; 1141 posluchačů studuje v prezenční, 467 v kombinované formě studia). Jsou zde realizovány čtyři studijní programy v prezenční a kombinované formě studia: 3709 R Dopravní technologie a spoje bakalářský program, 3708 T Dopravní inženýrství a spoje magisterský program, N3708 Dopravní inženýrství a spoje navazující magisterský studijní program kombinovaného studia, 3710 V Technika a technologie v dopravě a spojích doktorský program. V bakalářském a magisterském programu studium probíhá v pěti studijních oborech: Dopravní management, marketing a logistika, Technologie a řízení dopravy, Dopravní prostředky, 199

2 Dopravní infrastruktura, Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury. V doktorském programu studium probíhá ve dvou studijních oborech: Dopravní prostředky a infrastruktura, Technologie a management v dopravě a telekomunikacích. Na podzim r byla udělena akreditace pro nově navržený nový studijní obor Aplikovaná informatika v dopravě. Kombinované studium je založeno zčásti na prezenční, zčásti na distanční formě studia. Průměrná hodinová dotace předmětu prezenčního studia činí 48 hodin za semestr, z toho 24 hodin přednášek a 24 hodin cvičení. Pro posluchače kombinovaného studia fakulta organizuje na DFJP v Pardubicích, na Vzdělávacím a informačním pracovišti DFJP Praha a na Dislokovaném pracovišti DFJP v České Třebové konzultace s periodou 14 dní. Konzultace probíhají zpravidla dva dny v týdnu. Průměrný počet hodin konzultací z jednoho předmětu činí 20 hodin za semestr, což představuje cca 40 % hodinové dotace předmětu v prezenční formě studia. Konzultace mají v závislosti na předmětu formu přednášky, cvičení nebo semináře, zpravidla jde o kombinaci všech uvedených forem. 3. PROJEKTY URČENÉ NA PODPORU ZAVÁDĚNÍ E-LEARNINGU NA DFJP Aby bylo dosaženo úspěšnosti a efektivnosti e-learningu jako základního způsobu počítačové podpory vzdělávání s využitím multimédií, je nezbytné dbát na kvalitní přípravu jeho hlavních prvků učitele, studijních materiálů, technologií, vzdělávací instituce i studenta. Institucionální zabezpečení zde má mimořádně významnou úlohu, protože musí zabezpečit správu celého projektu. Aby byla výuka v systému e-learningu efektivní, je nezbytné, aby se jí zabývala koordinovaně celá fakulta. Realizace výuky musí navazovat na dlouhodobou strategii, která musí nutně zahrnovat dostatečný přísun finančních prostředků. Fakulta resp. univerzita musí zabezpečovat i kvalitní servisní služby zajišťující přípravu, podporu a vyváženou funkci všech hlavních prvků e-learningu. Optimální řešení v akademických podmínkách v současné době představuje spojení e- learningu s klasickým vzděláváním; podíl distančních prvků výuky se bude zvyšovat v kombinovaném i v prezenčním studiu. Jestliže se fakulta rozhodne realizovat výuku v e-learningovém systému, musí si všichni zainteresovaní pracovníci (jak vedení fakulty, tak jednotliví pedagogové) uvědomit i problémy, které s sebou toto rozhodnutí přináší. Proto je vytvářen tým složený z erudovaných pedagogů, kteří mají základní orientaci v možnostech a potřebách LMS a kteří budou schopni definovat osnovu (scénář) kurzu/předmětu, z odborníků v oblasti IT, kteří hotový kurz zařadí do LMS a následně jej uvedou do reálného provozu. Budou se podílet i na jeho přípravě, například formou zpracování jednotlivých požadavků na multimediální součásti a grafické provedení jeho jednotlivých částí. (Tento požadavek by sice bylo možno zajistit zadáním realizace celého projektu externí organizaci profesionálně zaměřené na tvorbu e-learningových kurzů, je to však kvůli finanční i časové náročnosti v současných podmínkách DFJP nerealizovatelné.). Tvorbě jednotlivých kurzů bude věnována důsledná pozornost, včetně potřebné motivace autorů-tvůrců a spolupracovníků na jednotlivých úrovních zpracování kurzů a včetně jejich ohodnocení. Zpravidla nelze požadovat od všech autorů kurzů-pedagogů veškerou činnost od uvědomění si určité potřeby daného kurzu přes analýzu jednotlivých částí až po jeho realizaci a předání k provozování v systému. DFJP z výše uvedených důvodů v roce 2003 přihlásila do výběrového řízení a v roce 2004 řeší dva rozsáhlé projekty, zaměřené na podporu rozvoje e-learningu: Tvorba multimediálních učebních pomůcek pro výuku na DFJP rozvojový projekt č. 507/2004 programu MŠMT pro veřejné vysoké školy, vyhlášený na rok 2004 (1 mil. Kč), 200

3 Vybudování e-learningového pracoviště DFJP projekt č. 690 A c/2004 řešený s podporou FRVŠ (dotace FRVŠ 538 tis. Kč, příspěvek fakulty 161 tis. Kč). Se zaváděním e-learningu na DFJP souvisí i část řešení transformačního a rozvojového projektu č. 484/2004 Dopravní technologie a spoje, obor Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury (jeden z pokračujících projektů programu MŠMT pro veřejné vysoké školy), projektu FRVŠ F1a 692/2004 Softwarová podpora výuky environmentálně zaměřených předmětů. Cílem řešených projektů je na DFJP systematicky a koordinovaně rozvíjet tvorbu studijních opor pro výukový proces využívající elektronická média. Dále jsou v souvislosti s tvorbou studijních opor využívány výsledky řešení již uzavřených projektů, např. projektu FRVŠ F1d 168/2003 On-line učební pomůcka pro výuku environmentálně zaměřených předmětů [1], projektů FRVŠ zaměřených na budování a inovace počítačových učeben i projektů řešených s podporou Nadačního fondu Jana Pernera a Institutu Jana Pernera, o.p.s. V rámci dotazníkového průzkumu MŠMT projevila fakulta zájem o realizaci projektu řešeného s podporou Evropských sociálních fondů v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3 Prohloubení vysokoškolského vzdělávání odborníků pro trvale udržitelnou dopravu (bezpečnost, spolehlivost, ochrana životního prostředí) a několika dalších menších projektů, které by (v případě přijetí) rovněž obsahovaly dílčí části zaměřené na rozvoj e-learningu na fakultě. Rozvojový projekt MŠMT Tvorba multimediálních učebních pomůcek pro výuku na DFJP je zaměřen na tři základní oblasti: výběr a doplnění hardwarového a softwarového vybavení pro tvorbu studijních opor na DFJP, vyškolení pedagogů fakulty na všech potřebných úrovních, zahájení procesu tvorby studijních opor a e-learningových kurzů pro všechny studijní obory na DFJP. Hlavním cílem řešení rozvojového projektu FRVŠ Vybudování e-learningového pracoviště DFJP je: zřídit na DFJP multimediální e-learningové pracoviště, po hardwarové i softwarové stránce vybavené tak, aby vyhovovalo nárokům kladeným na tvorbu studijních opor (součástí řešení je i zakoupení serveru s operačním a databázovým systémem, LMS edoceo s 300 licencemi, dvou PC a jednoho notebooku, digitálního fotoaparátu a kamery, základního softwaru Adobe Premiere, Adobe In Design, Macromedia Studio MX 2004), připravit podmínky pro uplatňování nových vzdělávacích metod a nových poznatků ve výuce, doplňování nově pojatých učebních materiálů a multimediálních pomůcek, v systému edoceo navrhnout a vytvořit ukázkové části kurzu z problematiky počítačových sítí a ochrany životního prostředí v dopravě, funkci systému otestovat na vybraném vzorku studentů a připravit jej pro rutinní provoz. Realizace obou projektů přispěje ke zvýšení kvality a efektivnosti pedagogické činnosti na DFJP, zlepší se i možnosti uplatnění absolventů v praxi. Projekt je v souladu s programem rozvoje DFJP a UPA, vytváří předpoklady k postupnému zavádění e-learningového systému výuky jak v distančním, tak v kombinovaném a prezenčním studiu. Jako součást řešení obou projektů se v lednu 2004 konal kurz Distanční vzdělávací technologie a její využití ve vysokoškolské praxi, zabezpečovaný lektorkami Centra pro studium vysokého školství Národního centra distančního vzdělávání. Bylo vyškoleno 33 pracovníků fakulty, kteří obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Na červenec t. r. je připravován kurz práce s aplikací Autor (součást LMS edoceo, která umožňuje vytvářet strukturu kurzu, vlastní testy a 201

4 definovat podmínky pro průchod kurzem). Úvodní etapy tvorby opor se řídí metodickými pokyny zpracovanými na základě poznatků, získaných na lednovém kurzu; tyto pokyny obdrželi vedoucí kateder a členové jednotlivých autorských kolektivů. Důraz je kladen zejména na to, aby opory byly v souladu s požadavky Národního centra distančního vzdělávání. Za obsah a formu opory odpovídá výhradně autor resp. autorský kolektiv. Rozpracované opory budou předkládat autoři k první průběžné kontrole v první polovině července, ve formě vhodné k zařazení do systému edoceo je budou odevzdávat od září do listopadu Druhá průběžná kontrola stavu řešení bude provedena v rámci semináře e-learning a tvorba multimediálních učebních pomůcek v listopadu 2004, kde budou pracovníci fakulty prezentovat nejdůležitější části opor, jejichž jsou autory. Do pak budou hotové opory odevzdány řešitelskému týmu projektu 507/2004 a podle rozsahu a kvality vytvořených opor budou z prostředků projektu vyplaceny odměny autorům. U všech opor se předpokládá i v dalších letech průběžná aktualizace, doplňování a úpravy. 4. LMS POUŽÍVANÉ NA DFJP 4.1. edoceo Po analýze finančních možností fakulty, vlastností jednotlivých komerčně dodávaných systémů i potenciálních možností zapojení pracovníků fakulty byl jako systém optimální pro podmínky DFJP zvolen LMS edoceo 3.5 s aplikací Autor (TRASK, s. r. o., Praha). Systém je cenově dostupný, jedná se o český produkt, a je využíván na další fakultě Univerzity Pardubice na Fakultě ekonomicko-správní. Připravuje se jeho nasazení i na dalších fakultách Univerzity Pardubice. V rámci testovacího provozu LMS edoceo na DFJP byly navrženy a vytvořeny dva ukázkové kurzy v systému edoceo Počítačové sítě a Základy programování v jazyku Pascal. Obsahem kurzu Počítačové sítě je část problematiky počítačových sítí, vybraná tak, aby ilustrovala možnosti multimediální výuky prostřednictvím LMS edoceo (obsahuje textovou část členěnou do krátkých celků, která je zpracována ve formě internetových stránek včetně videoukázky obsahující krátkou instruktáž ke zhotovení propojovacího kabelu). Na výukovou část navazuje část testová, v níž studenti ověřují získané znalosti. Obsahem kurzu Algoritmizace a programování v jazyku Pascal jsou texty zaměřené na výuku základů programovacího jazyka Pascal. Je zde ilustrována možnost využití univerzálního formátu PDF při vytváření a zpřístupňování výukových textů. Soubory byly vytvořeny v textovém editoru Word2000 a do formátu PDF konvertovány v programu Adobe Acrobat Distiller 5.0 CZ elma Pro potřeby akreditace kombinované formy bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika v dopravě byl vytvořen a v r implementován vlastní řídící systém LMS elma [2, 3]. Akreditace oboru proběhla úspěšně v říjnu 2003, systém je běžně využíván ve výuce. Byl zatím naplněn dvěma kurzy (výukovými materiály i testy) Informatika I a Informatika II. Pro předmět Informatika I byla podle vlastního scénáře ve spolupráci s profesionálním kameramanem rovněž vytvořena multimediální učební pomůcka Výroba UTP kabelu s konektory RJ-45 pro připojení počítače k síti jako 2,5 minutový digitální videozáznam. Vlastní řídící systém elma byl opakovaně testován na skupinách uživatelů. Na základě jejich připomínek byly vylepšeny některé funkce systému. Učební opory zatím nemají přísně standardizovanou formu; přepracování do formy odpovídající standardům bude realizováno v průběhu roku 2004 na základě poznatků získaných absolvováním kurzů NCDiV. Vlastní řídící systém elma je odladěn a je zaveden do výuky jako podpůrná učební pomůcka, doplňující stávající výukové materiály. Rozšiřuje možnosti nasazení elektronických učebních pomůcek ve výuce, čímž ji zpestřuje a činí ji pro studenty zajímavější a přitažlivější. Přínosem vytvořeného řídícího systému je zejména jeho testovací část s možností zpětné vazby (včetně odkazu na kapitolu, k jejímuž prostudování se má student vrátit po chybné odpovědi na otázku testu) a možnost okamžitého nasazení pro zkoušení studentů. Pedagog má možnost si přehledným způsobem detailně zobrazit informace o testování studentů a o jejich výsledcích, uspořádané podle své okamžité potřeby. 202

5 Řídící systém elma je navržen jako otevřený systém, který je možno průběžně doplňovat o další moduly a přizpůsobovat jej aktuálním potřebám výuky, případně jej propojit s informačním systémem pro zpracování studijní agendy Srovnání vlastního řídícího systému elma se systémem edoceo Ze srovnání komerčního řídícího systému edoceo s vlastním řídícím výukovým systémem elma, popsaným v tomto příspěvku, vyplývají následující závěry: edoceo poskytuje uživatelům podstatně více možností ve výukové i testovací části (snazší změny v učebních materiálech, více variant testů včetně možnosti několika správných odpovědí resp. slovních odpovědí, možnost uvádění aktualit na úvodní stránce, možnost přímé komunikace mezi uživateli apod.). V systému elma je však možno poměrně jednoduchým způsobem tyto služby doplnit. Naopak vlastní řídící systém má ve srovnání s edoceem možnost feedbacku odkazuje studenta po nesprávné odpovědi v testu na kapitolu k opětovnému prostudování. Výhodou systému elma je jeho otevřenost, snadný přístup ke zdrojovým kódům a možnost rychlého, pružného provádění úprav či změn naproti tomu jakékoli změny ve zdrojových kódech edocea je nutno realizovat prostřednictvím pracovníků společnosti TRASK Solutions s. r. o. Praha. Podle posledních informací, získaných na semináři uživatelů edocea, do jisté míry tuto komplikaci pravděpodobně zjednoduší nová firemní politika TRASKu; v souladu s ní je v současné době systém přizpůsobován potřebám výuky na vysokých školách, zejména na základě úzké spolupráce s VŠE Praha. Poslední verze LMS edoceo umožňují uživateli vygenerovat výukové materiály pro off-line studium. Tato možnost nebyla do systému elma zahrnuta, potřebné úpravy by však opět nebyly složité. Systém elma slučuje roli administrátora a pedagoga a předpokládá, že pedagog vykonává současně i funkci tutora. Tato maximálně zjednodušená struktura e-learningového kurzu je určena pro úvodní etapu zavádění e-learningu např. na technických vysokých školách, kde pedagog ovládá obsluhu počítače na potřebné úrovni. Jedná se o personálně úspornou variantu rozšíření systému o další skupiny uživatelů je i v tomto případě nepříliš náročné. Systém elma je plně otevřený zpracováním informací obsažených v databázi je proto možno uživatelům pružně poskytovat další služby, formulované přesně podle jejich požadavků. Případné změny v LMS edoceo je zatím přes veškeré zintenzivnění kontaktů principiálně možno provádět pouze v součinnosti s pracovníky TRASKu, uživatel nemůže zasahovat do zdrojového kódu. Systém elma byl vytvořen a je provozován výhradně s využitím freewarových produktů (Apache, MySQL, PHP). 5. ZÁVĚR Zpřístupněním studijních opor v rámci e-learningu mohou především studenti v kombinované formě studia racionalizovat samostudium, minimalizovat dojíždění na konzultace, uvolňování ze zaměstnání apod. Elektronická podpora výuky zefektivní také prezenční studium. Reálný je i předpoklad, že existence e-learningových opor podpoří zájem uchazečů o studium na fakultě disponující těmito možnostmi podpory výuky. Zařazení e-learningových metod do výuky je i jedním z požadavků akreditačního resp. reakreditačního řízení, které je pro DFJP aktuální již v r Literatura 1. MACHALÍKOVÁ, J.; PÍŠA, R.; SEJKOROVÁ, M. On-line učební pomůcka pro výuku environmentálně zaměřených předmětů. Zpráva pro závěrečné oponentní řízení projektu F1d 168/2003 řešeného s podporou FRVŠ. Pardubice:, leden MACHALÍK, S., MACHALÍK, F., MACHALÍKOVÁ, J. e-learning a jeho využití ve výuce. Sborník mezinárodní konference Informační technologie v dopravě Infotrans Pardubice února Pardubice:. Str ISBN: MACHALÍK, S.: e-learning a jeho využití v praxi. Diplomová práce. Brno: VUT Brno,

6 Doc. RNDr. Jaroslava Machalíková, CSc. Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra provozní spolehlivosti, diagnostiky a mechaniky v dopravě Dislokované pracoviště DFJP Slovanská 452, Česká Třebová RNDr. František Machalík Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra informatiky v dopravě Studentská 95, Pardubice Ing. Stanislav Machalík Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra informatiky v dopravě Studentská 95, Pardubice 204

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky)

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky) Vnitřní hodnocení VŠFS za období 2006 2010 (4 akademické roky) PRAHA - říjen 2010 Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 1.1 Návaznost na vnitřní hodnocení za období 2004-2006...4 2 Vzdělávací činnost a pedagogický

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru

Aktualizace dlouhodobého záměru Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Aktualizace dlouhodobého záměru pro rok 2005 VŠMIE květen 2004 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) Vltavská 14/585, 150 00

Více

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické

Více

Základy e-learningu 2003

Základy e-learningu 2003 Doc. Ing. Karel Květoň, DrSc., e-mail: kveton@comtel.cz, tel.: 241 444 074 Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003 Karel Květoň Praha, prosinec 2003 Název: Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2011 Září 2010 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu

Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu (program OP RLZ, projekt CZ.04.1.03./4.2.00.1./0002, KP 2/003) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Modul M1 Cestovní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumně-vývojové a další tvůrčí činnosti na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumně-vývojové a další tvůrčí činnosti na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumně-vývojové a další tvůrčí činnosti na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice Pardubice listopad 1999 1. Úvod 1.1 Východiska dlouhodobého záměru Fakulty

Více

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radek Maleček Brno, jaro 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Záměr kapitoly V této kapitole vás seznámím se základními informacemi z oblasti distančního vzdělávání. Jejich pochopení zaručí úspěch vašeho studia. Nejprve vysvětlím hlavní principy

Více

DVA ROKY DISTANČNÍHO STUDIA NA FAKULTĚ PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ZKUŠENOSTI A NÁMĚTY

DVA ROKY DISTANČNÍHO STUDIA NA FAKULTĚ PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ZKUŠENOSTI A NÁMĚTY DVA ROKY DISTANČNÍHO STUDIA NA FAKULTĚ PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ZKUŠENOSTI A NÁMĚTY TOMÁŠ KUBÁLEK, BLANKA VOLKMEROVÁ Vysoká škola ekonomická v Praze Abstrakt: Software a hardware

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti VŠVSMV v Praze na období 2006-2010 1. Východiska Dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr VŠVSMV v Praze byl stanoven v projektu,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více