E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE"

Transkript

1 E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE JAROSLAVA MACHALÍKOVÁ, FRANTIŠEK MACHALÍK, STANISLAV MACHALÍK Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice zavádění e-learningu na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Jsou v něm představeny LMS používané na DFJP (edoceo a vlastní systém elma), shrnuty dosavadní zkušenosti v oblasti e-learningu a prezentovány dílčí výsledky projektů řešených s podporou MŠMT/FRVŠ. Klíčová slova: e-learning, LMS, studijní opory Abstract: This paper describes the issue of e-learning at the Transport Faculty of Jan Perner of the University of Pardubice. In this paper, the LMS used at DFJP (edoceo and DFJP system elma) is introduced, next, the paper summarizes the DFJP experience in e-learning, and presents partial results of the projects solved in conjunction with MŠMT / FRVŠ. Key words: e-learning, LMS, study aids 1. ÚVOD Rychlý rozvoj počítačových systémů i rostoucí potřeby šíření informací přinášejí do oblasti výuky nové poznatky i nové programové vybavení, rozšiřující a vylepšující možnosti zpracování informací. Výukové systémy založené na použití počítačů a počítačových sítí včetně Internetu vyvolávají základní změny v pojetí pedagogického procesu, zejména v přístupu k prezentaci informací a ke komunikaci mezi pedagogem a studenty. S tím souvisí také vývoj nových technologií umožňujících nové přístupy k práci s informacemi i k využívání možností multimediálních systémů ve výuce. 2. SOUČASNÝ STAV E-LEARNINGU NA DFJP Nová kvalita ve vzdělávání úzce souvisí s rozvojem nových výukových forem a procesů s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT), mezi něž se řadí i e-learning: pro komunikaci účastníků výuky, pro získávání informací a pro distribuci výukových materiálů využívá především síťové prostředí (Internet a/nebo lokální sítě). Tento typ výukového procesu podporuje bezbariérový přístup ke vzdělávání. Všechny potřebné materiály jsou zpravidla uloženy na jednom centrálním počítači (serveru), ke kterému se vyučující a studenti připojují z lokálních počítačů; pro studium využívají zejména internetový prohlížeč. Tento způsob studia lze sice realizovat i na jednotlivých samostatných PC, v nejnutnějších případech i jako studium z CD, z videokazet nebo z tištěných materiálů; na Dopravní fakultě Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice však bude preferováno využití počítačových sítí, zejména internetu. DFJP má v akademickém roce 2003/ studentů (z toho 960 studuje v bakalářském, 477 v magisterském, 44 v navazujícím magisterském a 127 v doktorském studiu; 1141 posluchačů studuje v prezenční, 467 v kombinované formě studia). Jsou zde realizovány čtyři studijní programy v prezenční a kombinované formě studia: 3709 R Dopravní technologie a spoje bakalářský program, 3708 T Dopravní inženýrství a spoje magisterský program, N3708 Dopravní inženýrství a spoje navazující magisterský studijní program kombinovaného studia, 3710 V Technika a technologie v dopravě a spojích doktorský program. V bakalářském a magisterském programu studium probíhá v pěti studijních oborech: Dopravní management, marketing a logistika, Technologie a řízení dopravy, Dopravní prostředky, 199

2 Dopravní infrastruktura, Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury. V doktorském programu studium probíhá ve dvou studijních oborech: Dopravní prostředky a infrastruktura, Technologie a management v dopravě a telekomunikacích. Na podzim r byla udělena akreditace pro nově navržený nový studijní obor Aplikovaná informatika v dopravě. Kombinované studium je založeno zčásti na prezenční, zčásti na distanční formě studia. Průměrná hodinová dotace předmětu prezenčního studia činí 48 hodin za semestr, z toho 24 hodin přednášek a 24 hodin cvičení. Pro posluchače kombinovaného studia fakulta organizuje na DFJP v Pardubicích, na Vzdělávacím a informačním pracovišti DFJP Praha a na Dislokovaném pracovišti DFJP v České Třebové konzultace s periodou 14 dní. Konzultace probíhají zpravidla dva dny v týdnu. Průměrný počet hodin konzultací z jednoho předmětu činí 20 hodin za semestr, což představuje cca 40 % hodinové dotace předmětu v prezenční formě studia. Konzultace mají v závislosti na předmětu formu přednášky, cvičení nebo semináře, zpravidla jde o kombinaci všech uvedených forem. 3. PROJEKTY URČENÉ NA PODPORU ZAVÁDĚNÍ E-LEARNINGU NA DFJP Aby bylo dosaženo úspěšnosti a efektivnosti e-learningu jako základního způsobu počítačové podpory vzdělávání s využitím multimédií, je nezbytné dbát na kvalitní přípravu jeho hlavních prvků učitele, studijních materiálů, technologií, vzdělávací instituce i studenta. Institucionální zabezpečení zde má mimořádně významnou úlohu, protože musí zabezpečit správu celého projektu. Aby byla výuka v systému e-learningu efektivní, je nezbytné, aby se jí zabývala koordinovaně celá fakulta. Realizace výuky musí navazovat na dlouhodobou strategii, která musí nutně zahrnovat dostatečný přísun finančních prostředků. Fakulta resp. univerzita musí zabezpečovat i kvalitní servisní služby zajišťující přípravu, podporu a vyváženou funkci všech hlavních prvků e-learningu. Optimální řešení v akademických podmínkách v současné době představuje spojení e- learningu s klasickým vzděláváním; podíl distančních prvků výuky se bude zvyšovat v kombinovaném i v prezenčním studiu. Jestliže se fakulta rozhodne realizovat výuku v e-learningovém systému, musí si všichni zainteresovaní pracovníci (jak vedení fakulty, tak jednotliví pedagogové) uvědomit i problémy, které s sebou toto rozhodnutí přináší. Proto je vytvářen tým složený z erudovaných pedagogů, kteří mají základní orientaci v možnostech a potřebách LMS a kteří budou schopni definovat osnovu (scénář) kurzu/předmětu, z odborníků v oblasti IT, kteří hotový kurz zařadí do LMS a následně jej uvedou do reálného provozu. Budou se podílet i na jeho přípravě, například formou zpracování jednotlivých požadavků na multimediální součásti a grafické provedení jeho jednotlivých částí. (Tento požadavek by sice bylo možno zajistit zadáním realizace celého projektu externí organizaci profesionálně zaměřené na tvorbu e-learningových kurzů, je to však kvůli finanční i časové náročnosti v současných podmínkách DFJP nerealizovatelné.). Tvorbě jednotlivých kurzů bude věnována důsledná pozornost, včetně potřebné motivace autorů-tvůrců a spolupracovníků na jednotlivých úrovních zpracování kurzů a včetně jejich ohodnocení. Zpravidla nelze požadovat od všech autorů kurzů-pedagogů veškerou činnost od uvědomění si určité potřeby daného kurzu přes analýzu jednotlivých částí až po jeho realizaci a předání k provozování v systému. DFJP z výše uvedených důvodů v roce 2003 přihlásila do výběrového řízení a v roce 2004 řeší dva rozsáhlé projekty, zaměřené na podporu rozvoje e-learningu: Tvorba multimediálních učebních pomůcek pro výuku na DFJP rozvojový projekt č. 507/2004 programu MŠMT pro veřejné vysoké školy, vyhlášený na rok 2004 (1 mil. Kč), 200

3 Vybudování e-learningového pracoviště DFJP projekt č. 690 A c/2004 řešený s podporou FRVŠ (dotace FRVŠ 538 tis. Kč, příspěvek fakulty 161 tis. Kč). Se zaváděním e-learningu na DFJP souvisí i část řešení transformačního a rozvojového projektu č. 484/2004 Dopravní technologie a spoje, obor Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury (jeden z pokračujících projektů programu MŠMT pro veřejné vysoké školy), projektu FRVŠ F1a 692/2004 Softwarová podpora výuky environmentálně zaměřených předmětů. Cílem řešených projektů je na DFJP systematicky a koordinovaně rozvíjet tvorbu studijních opor pro výukový proces využívající elektronická média. Dále jsou v souvislosti s tvorbou studijních opor využívány výsledky řešení již uzavřených projektů, např. projektu FRVŠ F1d 168/2003 On-line učební pomůcka pro výuku environmentálně zaměřených předmětů [1], projektů FRVŠ zaměřených na budování a inovace počítačových učeben i projektů řešených s podporou Nadačního fondu Jana Pernera a Institutu Jana Pernera, o.p.s. V rámci dotazníkového průzkumu MŠMT projevila fakulta zájem o realizaci projektu řešeného s podporou Evropských sociálních fondů v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3 Prohloubení vysokoškolského vzdělávání odborníků pro trvale udržitelnou dopravu (bezpečnost, spolehlivost, ochrana životního prostředí) a několika dalších menších projektů, které by (v případě přijetí) rovněž obsahovaly dílčí části zaměřené na rozvoj e-learningu na fakultě. Rozvojový projekt MŠMT Tvorba multimediálních učebních pomůcek pro výuku na DFJP je zaměřen na tři základní oblasti: výběr a doplnění hardwarového a softwarového vybavení pro tvorbu studijních opor na DFJP, vyškolení pedagogů fakulty na všech potřebných úrovních, zahájení procesu tvorby studijních opor a e-learningových kurzů pro všechny studijní obory na DFJP. Hlavním cílem řešení rozvojového projektu FRVŠ Vybudování e-learningového pracoviště DFJP je: zřídit na DFJP multimediální e-learningové pracoviště, po hardwarové i softwarové stránce vybavené tak, aby vyhovovalo nárokům kladeným na tvorbu studijních opor (součástí řešení je i zakoupení serveru s operačním a databázovým systémem, LMS edoceo s 300 licencemi, dvou PC a jednoho notebooku, digitálního fotoaparátu a kamery, základního softwaru Adobe Premiere, Adobe In Design, Macromedia Studio MX 2004), připravit podmínky pro uplatňování nových vzdělávacích metod a nových poznatků ve výuce, doplňování nově pojatých učebních materiálů a multimediálních pomůcek, v systému edoceo navrhnout a vytvořit ukázkové části kurzu z problematiky počítačových sítí a ochrany životního prostředí v dopravě, funkci systému otestovat na vybraném vzorku studentů a připravit jej pro rutinní provoz. Realizace obou projektů přispěje ke zvýšení kvality a efektivnosti pedagogické činnosti na DFJP, zlepší se i možnosti uplatnění absolventů v praxi. Projekt je v souladu s programem rozvoje DFJP a UPA, vytváří předpoklady k postupnému zavádění e-learningového systému výuky jak v distančním, tak v kombinovaném a prezenčním studiu. Jako součást řešení obou projektů se v lednu 2004 konal kurz Distanční vzdělávací technologie a její využití ve vysokoškolské praxi, zabezpečovaný lektorkami Centra pro studium vysokého školství Národního centra distančního vzdělávání. Bylo vyškoleno 33 pracovníků fakulty, kteří obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Na červenec t. r. je připravován kurz práce s aplikací Autor (součást LMS edoceo, která umožňuje vytvářet strukturu kurzu, vlastní testy a 201

4 definovat podmínky pro průchod kurzem). Úvodní etapy tvorby opor se řídí metodickými pokyny zpracovanými na základě poznatků, získaných na lednovém kurzu; tyto pokyny obdrželi vedoucí kateder a členové jednotlivých autorských kolektivů. Důraz je kladen zejména na to, aby opory byly v souladu s požadavky Národního centra distančního vzdělávání. Za obsah a formu opory odpovídá výhradně autor resp. autorský kolektiv. Rozpracované opory budou předkládat autoři k první průběžné kontrole v první polovině července, ve formě vhodné k zařazení do systému edoceo je budou odevzdávat od září do listopadu Druhá průběžná kontrola stavu řešení bude provedena v rámci semináře e-learning a tvorba multimediálních učebních pomůcek v listopadu 2004, kde budou pracovníci fakulty prezentovat nejdůležitější části opor, jejichž jsou autory. Do pak budou hotové opory odevzdány řešitelskému týmu projektu 507/2004 a podle rozsahu a kvality vytvořených opor budou z prostředků projektu vyplaceny odměny autorům. U všech opor se předpokládá i v dalších letech průběžná aktualizace, doplňování a úpravy. 4. LMS POUŽÍVANÉ NA DFJP 4.1. edoceo Po analýze finančních možností fakulty, vlastností jednotlivých komerčně dodávaných systémů i potenciálních možností zapojení pracovníků fakulty byl jako systém optimální pro podmínky DFJP zvolen LMS edoceo 3.5 s aplikací Autor (TRASK, s. r. o., Praha). Systém je cenově dostupný, jedná se o český produkt, a je využíván na další fakultě Univerzity Pardubice na Fakultě ekonomicko-správní. Připravuje se jeho nasazení i na dalších fakultách Univerzity Pardubice. V rámci testovacího provozu LMS edoceo na DFJP byly navrženy a vytvořeny dva ukázkové kurzy v systému edoceo Počítačové sítě a Základy programování v jazyku Pascal. Obsahem kurzu Počítačové sítě je část problematiky počítačových sítí, vybraná tak, aby ilustrovala možnosti multimediální výuky prostřednictvím LMS edoceo (obsahuje textovou část členěnou do krátkých celků, která je zpracována ve formě internetových stránek včetně videoukázky obsahující krátkou instruktáž ke zhotovení propojovacího kabelu). Na výukovou část navazuje část testová, v níž studenti ověřují získané znalosti. Obsahem kurzu Algoritmizace a programování v jazyku Pascal jsou texty zaměřené na výuku základů programovacího jazyka Pascal. Je zde ilustrována možnost využití univerzálního formátu PDF při vytváření a zpřístupňování výukových textů. Soubory byly vytvořeny v textovém editoru Word2000 a do formátu PDF konvertovány v programu Adobe Acrobat Distiller 5.0 CZ elma Pro potřeby akreditace kombinované formy bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika v dopravě byl vytvořen a v r implementován vlastní řídící systém LMS elma [2, 3]. Akreditace oboru proběhla úspěšně v říjnu 2003, systém je běžně využíván ve výuce. Byl zatím naplněn dvěma kurzy (výukovými materiály i testy) Informatika I a Informatika II. Pro předmět Informatika I byla podle vlastního scénáře ve spolupráci s profesionálním kameramanem rovněž vytvořena multimediální učební pomůcka Výroba UTP kabelu s konektory RJ-45 pro připojení počítače k síti jako 2,5 minutový digitální videozáznam. Vlastní řídící systém elma byl opakovaně testován na skupinách uživatelů. Na základě jejich připomínek byly vylepšeny některé funkce systému. Učební opory zatím nemají přísně standardizovanou formu; přepracování do formy odpovídající standardům bude realizováno v průběhu roku 2004 na základě poznatků získaných absolvováním kurzů NCDiV. Vlastní řídící systém elma je odladěn a je zaveden do výuky jako podpůrná učební pomůcka, doplňující stávající výukové materiály. Rozšiřuje možnosti nasazení elektronických učebních pomůcek ve výuce, čímž ji zpestřuje a činí ji pro studenty zajímavější a přitažlivější. Přínosem vytvořeného řídícího systému je zejména jeho testovací část s možností zpětné vazby (včetně odkazu na kapitolu, k jejímuž prostudování se má student vrátit po chybné odpovědi na otázku testu) a možnost okamžitého nasazení pro zkoušení studentů. Pedagog má možnost si přehledným způsobem detailně zobrazit informace o testování studentů a o jejich výsledcích, uspořádané podle své okamžité potřeby. 202

5 Řídící systém elma je navržen jako otevřený systém, který je možno průběžně doplňovat o další moduly a přizpůsobovat jej aktuálním potřebám výuky, případně jej propojit s informačním systémem pro zpracování studijní agendy Srovnání vlastního řídícího systému elma se systémem edoceo Ze srovnání komerčního řídícího systému edoceo s vlastním řídícím výukovým systémem elma, popsaným v tomto příspěvku, vyplývají následující závěry: edoceo poskytuje uživatelům podstatně více možností ve výukové i testovací části (snazší změny v učebních materiálech, více variant testů včetně možnosti několika správných odpovědí resp. slovních odpovědí, možnost uvádění aktualit na úvodní stránce, možnost přímé komunikace mezi uživateli apod.). V systému elma je však možno poměrně jednoduchým způsobem tyto služby doplnit. Naopak vlastní řídící systém má ve srovnání s edoceem možnost feedbacku odkazuje studenta po nesprávné odpovědi v testu na kapitolu k opětovnému prostudování. Výhodou systému elma je jeho otevřenost, snadný přístup ke zdrojovým kódům a možnost rychlého, pružného provádění úprav či změn naproti tomu jakékoli změny ve zdrojových kódech edocea je nutno realizovat prostřednictvím pracovníků společnosti TRASK Solutions s. r. o. Praha. Podle posledních informací, získaných na semináři uživatelů edocea, do jisté míry tuto komplikaci pravděpodobně zjednoduší nová firemní politika TRASKu; v souladu s ní je v současné době systém přizpůsobován potřebám výuky na vysokých školách, zejména na základě úzké spolupráce s VŠE Praha. Poslední verze LMS edoceo umožňují uživateli vygenerovat výukové materiály pro off-line studium. Tato možnost nebyla do systému elma zahrnuta, potřebné úpravy by však opět nebyly složité. Systém elma slučuje roli administrátora a pedagoga a předpokládá, že pedagog vykonává současně i funkci tutora. Tato maximálně zjednodušená struktura e-learningového kurzu je určena pro úvodní etapu zavádění e-learningu např. na technických vysokých školách, kde pedagog ovládá obsluhu počítače na potřebné úrovni. Jedná se o personálně úspornou variantu rozšíření systému o další skupiny uživatelů je i v tomto případě nepříliš náročné. Systém elma je plně otevřený zpracováním informací obsažených v databázi je proto možno uživatelům pružně poskytovat další služby, formulované přesně podle jejich požadavků. Případné změny v LMS edoceo je zatím přes veškeré zintenzivnění kontaktů principiálně možno provádět pouze v součinnosti s pracovníky TRASKu, uživatel nemůže zasahovat do zdrojového kódu. Systém elma byl vytvořen a je provozován výhradně s využitím freewarových produktů (Apache, MySQL, PHP). 5. ZÁVĚR Zpřístupněním studijních opor v rámci e-learningu mohou především studenti v kombinované formě studia racionalizovat samostudium, minimalizovat dojíždění na konzultace, uvolňování ze zaměstnání apod. Elektronická podpora výuky zefektivní také prezenční studium. Reálný je i předpoklad, že existence e-learningových opor podpoří zájem uchazečů o studium na fakultě disponující těmito možnostmi podpory výuky. Zařazení e-learningových metod do výuky je i jedním z požadavků akreditačního resp. reakreditačního řízení, které je pro DFJP aktuální již v r Literatura 1. MACHALÍKOVÁ, J.; PÍŠA, R.; SEJKOROVÁ, M. On-line učební pomůcka pro výuku environmentálně zaměřených předmětů. Zpráva pro závěrečné oponentní řízení projektu F1d 168/2003 řešeného s podporou FRVŠ. Pardubice:, leden MACHALÍK, S., MACHALÍK, F., MACHALÍKOVÁ, J. e-learning a jeho využití ve výuce. Sborník mezinárodní konference Informační technologie v dopravě Infotrans Pardubice února Pardubice:. Str ISBN: MACHALÍK, S.: e-learning a jeho využití v praxi. Diplomová práce. Brno: VUT Brno,

6 Doc. RNDr. Jaroslava Machalíková, CSc. Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra provozní spolehlivosti, diagnostiky a mechaniky v dopravě Dislokované pracoviště DFJP Slovanská 452, Česká Třebová RNDr. František Machalík Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra informatiky v dopravě Studentská 95, Pardubice Ing. Stanislav Machalík Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra informatiky v dopravě Studentská 95, Pardubice 204

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Velká kniha e-learningu

Velká kniha e-learningu Velká kniha e-learningu Potřebné know-how pro provoz a přípravu kurzů. I.A Základní pojmy 1. Základní pojmy 1.1. Distanční vzdělávání 1.2. Vzdělávání online (Web-Based Learning) 1.2.1. Charakteristiky

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ALENA OPLETALOVÁ, MILAN KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Název projektu: Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0339 Doba

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI

PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI PODPORA VÝUKY MATEMATIKY E-LEARNINGOVÝMI KURZY S MULTIMEDIÁLNÍMI STUDIJNÍMI MATERIÁLY Radomír Paláček, Dagmar Dlouhá VŠB - Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Tento příspěvek popisuje projekt Vytvoření

Více

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ DOTAZNÍKOVÉ HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY PRO SOUČASNÉ STUDENTY NA FAKULTĚ METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Projekt ModIn Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013

Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 2012/2013 Dotazník pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně 0/0 V rámci projektu OPVK byl realizován průzkum názorů absolventů studijních programů GaK,

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc.

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012. Tematický okruh a specifikace: F1/a. Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Závěrečná zpráva projektu FRVŠ 678/2012/F1/a: Číslo projektu: 678/2012 Tematický okruh a specifikace: F1/a Řešitel: Doc., Ing. Václav Hrazdil, CSc. Název projektu: Inovace výuky ekologických aspektů stavební

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky

Pořadové číslo: 4. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky Pořadové číslo: 4 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce fyziky. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje jeho

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU

CŽV na FI, Telč 14. 4. 2009. Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Celoživotní vzdělávání na Fakultě informatiky MU Přehled aktivit CŽV na FI Studium jednotlivých předmětů akreditovaných studijních programů v rámci CŽV Další vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení:

Mgr. Lenka Nováková Mgr. Jaroslav Milfait Mgr. Stanislav Srba 9. Odborný garant: Mgr. Jan Žídek 10. Materiální a technické zabezpečení: Pořadové číslo: 2 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Zeměpis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST JAN ČERNÝ, PETR NOVÁK Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Článek popisuje problematiku rozvoje elearningu na UJEP. Snahu o vytvoření jednotného celouniverzitního

Více

IPNIN - Podnikání na na Internetu

IPNIN - Podnikání na na Internetu IPNIN - Podnikání na na Internetu Ing. Miloslav Macháček, Ph.D. garant předmětu Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice Cíl předmětu - STAG Cílem předmětu je uvedení do problematiky

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více