E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE"

Transkript

1 E-LEARNINGOVÉ PRACOVIŠTĚ DOPRAVNÍ FAKULTY JANA PERNERA UNIVERZITY PARDUBICE JAROSLAVA MACHALÍKOVÁ, FRANTIŠEK MACHALÍK, STANISLAV MACHALÍK Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice zavádění e-learningu na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Jsou v něm představeny LMS používané na DFJP (edoceo a vlastní systém elma), shrnuty dosavadní zkušenosti v oblasti e-learningu a prezentovány dílčí výsledky projektů řešených s podporou MŠMT/FRVŠ. Klíčová slova: e-learning, LMS, studijní opory Abstract: This paper describes the issue of e-learning at the Transport Faculty of Jan Perner of the University of Pardubice. In this paper, the LMS used at DFJP (edoceo and DFJP system elma) is introduced, next, the paper summarizes the DFJP experience in e-learning, and presents partial results of the projects solved in conjunction with MŠMT / FRVŠ. Key words: e-learning, LMS, study aids 1. ÚVOD Rychlý rozvoj počítačových systémů i rostoucí potřeby šíření informací přinášejí do oblasti výuky nové poznatky i nové programové vybavení, rozšiřující a vylepšující možnosti zpracování informací. Výukové systémy založené na použití počítačů a počítačových sítí včetně Internetu vyvolávají základní změny v pojetí pedagogického procesu, zejména v přístupu k prezentaci informací a ke komunikaci mezi pedagogem a studenty. S tím souvisí také vývoj nových technologií umožňujících nové přístupy k práci s informacemi i k využívání možností multimediálních systémů ve výuce. 2. SOUČASNÝ STAV E-LEARNINGU NA DFJP Nová kvalita ve vzdělávání úzce souvisí s rozvojem nových výukových forem a procesů s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT), mezi něž se řadí i e-learning: pro komunikaci účastníků výuky, pro získávání informací a pro distribuci výukových materiálů využívá především síťové prostředí (Internet a/nebo lokální sítě). Tento typ výukového procesu podporuje bezbariérový přístup ke vzdělávání. Všechny potřebné materiály jsou zpravidla uloženy na jednom centrálním počítači (serveru), ke kterému se vyučující a studenti připojují z lokálních počítačů; pro studium využívají zejména internetový prohlížeč. Tento způsob studia lze sice realizovat i na jednotlivých samostatných PC, v nejnutnějších případech i jako studium z CD, z videokazet nebo z tištěných materiálů; na Dopravní fakultě Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice však bude preferováno využití počítačových sítí, zejména internetu. DFJP má v akademickém roce 2003/ studentů (z toho 960 studuje v bakalářském, 477 v magisterském, 44 v navazujícím magisterském a 127 v doktorském studiu; 1141 posluchačů studuje v prezenční, 467 v kombinované formě studia). Jsou zde realizovány čtyři studijní programy v prezenční a kombinované formě studia: 3709 R Dopravní technologie a spoje bakalářský program, 3708 T Dopravní inženýrství a spoje magisterský program, N3708 Dopravní inženýrství a spoje navazující magisterský studijní program kombinovaného studia, 3710 V Technika a technologie v dopravě a spojích doktorský program. V bakalářském a magisterském programu studium probíhá v pěti studijních oborech: Dopravní management, marketing a logistika, Technologie a řízení dopravy, Dopravní prostředky, 199

2 Dopravní infrastruktura, Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury. V doktorském programu studium probíhá ve dvou studijních oborech: Dopravní prostředky a infrastruktura, Technologie a management v dopravě a telekomunikacích. Na podzim r byla udělena akreditace pro nově navržený nový studijní obor Aplikovaná informatika v dopravě. Kombinované studium je založeno zčásti na prezenční, zčásti na distanční formě studia. Průměrná hodinová dotace předmětu prezenčního studia činí 48 hodin za semestr, z toho 24 hodin přednášek a 24 hodin cvičení. Pro posluchače kombinovaného studia fakulta organizuje na DFJP v Pardubicích, na Vzdělávacím a informačním pracovišti DFJP Praha a na Dislokovaném pracovišti DFJP v České Třebové konzultace s periodou 14 dní. Konzultace probíhají zpravidla dva dny v týdnu. Průměrný počet hodin konzultací z jednoho předmětu činí 20 hodin za semestr, což představuje cca 40 % hodinové dotace předmětu v prezenční formě studia. Konzultace mají v závislosti na předmětu formu přednášky, cvičení nebo semináře, zpravidla jde o kombinaci všech uvedených forem. 3. PROJEKTY URČENÉ NA PODPORU ZAVÁDĚNÍ E-LEARNINGU NA DFJP Aby bylo dosaženo úspěšnosti a efektivnosti e-learningu jako základního způsobu počítačové podpory vzdělávání s využitím multimédií, je nezbytné dbát na kvalitní přípravu jeho hlavních prvků učitele, studijních materiálů, technologií, vzdělávací instituce i studenta. Institucionální zabezpečení zde má mimořádně významnou úlohu, protože musí zabezpečit správu celého projektu. Aby byla výuka v systému e-learningu efektivní, je nezbytné, aby se jí zabývala koordinovaně celá fakulta. Realizace výuky musí navazovat na dlouhodobou strategii, která musí nutně zahrnovat dostatečný přísun finančních prostředků. Fakulta resp. univerzita musí zabezpečovat i kvalitní servisní služby zajišťující přípravu, podporu a vyváženou funkci všech hlavních prvků e-learningu. Optimální řešení v akademických podmínkách v současné době představuje spojení e- learningu s klasickým vzděláváním; podíl distančních prvků výuky se bude zvyšovat v kombinovaném i v prezenčním studiu. Jestliže se fakulta rozhodne realizovat výuku v e-learningovém systému, musí si všichni zainteresovaní pracovníci (jak vedení fakulty, tak jednotliví pedagogové) uvědomit i problémy, které s sebou toto rozhodnutí přináší. Proto je vytvářen tým složený z erudovaných pedagogů, kteří mají základní orientaci v možnostech a potřebách LMS a kteří budou schopni definovat osnovu (scénář) kurzu/předmětu, z odborníků v oblasti IT, kteří hotový kurz zařadí do LMS a následně jej uvedou do reálného provozu. Budou se podílet i na jeho přípravě, například formou zpracování jednotlivých požadavků na multimediální součásti a grafické provedení jeho jednotlivých částí. (Tento požadavek by sice bylo možno zajistit zadáním realizace celého projektu externí organizaci profesionálně zaměřené na tvorbu e-learningových kurzů, je to však kvůli finanční i časové náročnosti v současných podmínkách DFJP nerealizovatelné.). Tvorbě jednotlivých kurzů bude věnována důsledná pozornost, včetně potřebné motivace autorů-tvůrců a spolupracovníků na jednotlivých úrovních zpracování kurzů a včetně jejich ohodnocení. Zpravidla nelze požadovat od všech autorů kurzů-pedagogů veškerou činnost od uvědomění si určité potřeby daného kurzu přes analýzu jednotlivých částí až po jeho realizaci a předání k provozování v systému. DFJP z výše uvedených důvodů v roce 2003 přihlásila do výběrového řízení a v roce 2004 řeší dva rozsáhlé projekty, zaměřené na podporu rozvoje e-learningu: Tvorba multimediálních učebních pomůcek pro výuku na DFJP rozvojový projekt č. 507/2004 programu MŠMT pro veřejné vysoké školy, vyhlášený na rok 2004 (1 mil. Kč), 200

3 Vybudování e-learningového pracoviště DFJP projekt č. 690 A c/2004 řešený s podporou FRVŠ (dotace FRVŠ 538 tis. Kč, příspěvek fakulty 161 tis. Kč). Se zaváděním e-learningu na DFJP souvisí i část řešení transformačního a rozvojového projektu č. 484/2004 Dopravní technologie a spoje, obor Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury (jeden z pokračujících projektů programu MŠMT pro veřejné vysoké školy), projektu FRVŠ F1a 692/2004 Softwarová podpora výuky environmentálně zaměřených předmětů. Cílem řešených projektů je na DFJP systematicky a koordinovaně rozvíjet tvorbu studijních opor pro výukový proces využívající elektronická média. Dále jsou v souvislosti s tvorbou studijních opor využívány výsledky řešení již uzavřených projektů, např. projektu FRVŠ F1d 168/2003 On-line učební pomůcka pro výuku environmentálně zaměřených předmětů [1], projektů FRVŠ zaměřených na budování a inovace počítačových učeben i projektů řešených s podporou Nadačního fondu Jana Pernera a Institutu Jana Pernera, o.p.s. V rámci dotazníkového průzkumu MŠMT projevila fakulta zájem o realizaci projektu řešeného s podporou Evropských sociálních fondů v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3 Prohloubení vysokoškolského vzdělávání odborníků pro trvale udržitelnou dopravu (bezpečnost, spolehlivost, ochrana životního prostředí) a několika dalších menších projektů, které by (v případě přijetí) rovněž obsahovaly dílčí části zaměřené na rozvoj e-learningu na fakultě. Rozvojový projekt MŠMT Tvorba multimediálních učebních pomůcek pro výuku na DFJP je zaměřen na tři základní oblasti: výběr a doplnění hardwarového a softwarového vybavení pro tvorbu studijních opor na DFJP, vyškolení pedagogů fakulty na všech potřebných úrovních, zahájení procesu tvorby studijních opor a e-learningových kurzů pro všechny studijní obory na DFJP. Hlavním cílem řešení rozvojového projektu FRVŠ Vybudování e-learningového pracoviště DFJP je: zřídit na DFJP multimediální e-learningové pracoviště, po hardwarové i softwarové stránce vybavené tak, aby vyhovovalo nárokům kladeným na tvorbu studijních opor (součástí řešení je i zakoupení serveru s operačním a databázovým systémem, LMS edoceo s 300 licencemi, dvou PC a jednoho notebooku, digitálního fotoaparátu a kamery, základního softwaru Adobe Premiere, Adobe In Design, Macromedia Studio MX 2004), připravit podmínky pro uplatňování nových vzdělávacích metod a nových poznatků ve výuce, doplňování nově pojatých učebních materiálů a multimediálních pomůcek, v systému edoceo navrhnout a vytvořit ukázkové části kurzu z problematiky počítačových sítí a ochrany životního prostředí v dopravě, funkci systému otestovat na vybraném vzorku studentů a připravit jej pro rutinní provoz. Realizace obou projektů přispěje ke zvýšení kvality a efektivnosti pedagogické činnosti na DFJP, zlepší se i možnosti uplatnění absolventů v praxi. Projekt je v souladu s programem rozvoje DFJP a UPA, vytváří předpoklady k postupnému zavádění e-learningového systému výuky jak v distančním, tak v kombinovaném a prezenčním studiu. Jako součást řešení obou projektů se v lednu 2004 konal kurz Distanční vzdělávací technologie a její využití ve vysokoškolské praxi, zabezpečovaný lektorkami Centra pro studium vysokého školství Národního centra distančního vzdělávání. Bylo vyškoleno 33 pracovníků fakulty, kteří obdrželi osvědčení o absolvování kurzu. Na červenec t. r. je připravován kurz práce s aplikací Autor (součást LMS edoceo, která umožňuje vytvářet strukturu kurzu, vlastní testy a 201

4 definovat podmínky pro průchod kurzem). Úvodní etapy tvorby opor se řídí metodickými pokyny zpracovanými na základě poznatků, získaných na lednovém kurzu; tyto pokyny obdrželi vedoucí kateder a členové jednotlivých autorských kolektivů. Důraz je kladen zejména na to, aby opory byly v souladu s požadavky Národního centra distančního vzdělávání. Za obsah a formu opory odpovídá výhradně autor resp. autorský kolektiv. Rozpracované opory budou předkládat autoři k první průběžné kontrole v první polovině července, ve formě vhodné k zařazení do systému edoceo je budou odevzdávat od září do listopadu Druhá průběžná kontrola stavu řešení bude provedena v rámci semináře e-learning a tvorba multimediálních učebních pomůcek v listopadu 2004, kde budou pracovníci fakulty prezentovat nejdůležitější části opor, jejichž jsou autory. Do pak budou hotové opory odevzdány řešitelskému týmu projektu 507/2004 a podle rozsahu a kvality vytvořených opor budou z prostředků projektu vyplaceny odměny autorům. U všech opor se předpokládá i v dalších letech průběžná aktualizace, doplňování a úpravy. 4. LMS POUŽÍVANÉ NA DFJP 4.1. edoceo Po analýze finančních možností fakulty, vlastností jednotlivých komerčně dodávaných systémů i potenciálních možností zapojení pracovníků fakulty byl jako systém optimální pro podmínky DFJP zvolen LMS edoceo 3.5 s aplikací Autor (TRASK, s. r. o., Praha). Systém je cenově dostupný, jedná se o český produkt, a je využíván na další fakultě Univerzity Pardubice na Fakultě ekonomicko-správní. Připravuje se jeho nasazení i na dalších fakultách Univerzity Pardubice. V rámci testovacího provozu LMS edoceo na DFJP byly navrženy a vytvořeny dva ukázkové kurzy v systému edoceo Počítačové sítě a Základy programování v jazyku Pascal. Obsahem kurzu Počítačové sítě je část problematiky počítačových sítí, vybraná tak, aby ilustrovala možnosti multimediální výuky prostřednictvím LMS edoceo (obsahuje textovou část členěnou do krátkých celků, která je zpracována ve formě internetových stránek včetně videoukázky obsahující krátkou instruktáž ke zhotovení propojovacího kabelu). Na výukovou část navazuje část testová, v níž studenti ověřují získané znalosti. Obsahem kurzu Algoritmizace a programování v jazyku Pascal jsou texty zaměřené na výuku základů programovacího jazyka Pascal. Je zde ilustrována možnost využití univerzálního formátu PDF při vytváření a zpřístupňování výukových textů. Soubory byly vytvořeny v textovém editoru Word2000 a do formátu PDF konvertovány v programu Adobe Acrobat Distiller 5.0 CZ elma Pro potřeby akreditace kombinované formy bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika v dopravě byl vytvořen a v r implementován vlastní řídící systém LMS elma [2, 3]. Akreditace oboru proběhla úspěšně v říjnu 2003, systém je běžně využíván ve výuce. Byl zatím naplněn dvěma kurzy (výukovými materiály i testy) Informatika I a Informatika II. Pro předmět Informatika I byla podle vlastního scénáře ve spolupráci s profesionálním kameramanem rovněž vytvořena multimediální učební pomůcka Výroba UTP kabelu s konektory RJ-45 pro připojení počítače k síti jako 2,5 minutový digitální videozáznam. Vlastní řídící systém elma byl opakovaně testován na skupinách uživatelů. Na základě jejich připomínek byly vylepšeny některé funkce systému. Učební opory zatím nemají přísně standardizovanou formu; přepracování do formy odpovídající standardům bude realizováno v průběhu roku 2004 na základě poznatků získaných absolvováním kurzů NCDiV. Vlastní řídící systém elma je odladěn a je zaveden do výuky jako podpůrná učební pomůcka, doplňující stávající výukové materiály. Rozšiřuje možnosti nasazení elektronických učebních pomůcek ve výuce, čímž ji zpestřuje a činí ji pro studenty zajímavější a přitažlivější. Přínosem vytvořeného řídícího systému je zejména jeho testovací část s možností zpětné vazby (včetně odkazu na kapitolu, k jejímuž prostudování se má student vrátit po chybné odpovědi na otázku testu) a možnost okamžitého nasazení pro zkoušení studentů. Pedagog má možnost si přehledným způsobem detailně zobrazit informace o testování studentů a o jejich výsledcích, uspořádané podle své okamžité potřeby. 202

5 Řídící systém elma je navržen jako otevřený systém, který je možno průběžně doplňovat o další moduly a přizpůsobovat jej aktuálním potřebám výuky, případně jej propojit s informačním systémem pro zpracování studijní agendy Srovnání vlastního řídícího systému elma se systémem edoceo Ze srovnání komerčního řídícího systému edoceo s vlastním řídícím výukovým systémem elma, popsaným v tomto příspěvku, vyplývají následující závěry: edoceo poskytuje uživatelům podstatně více možností ve výukové i testovací části (snazší změny v učebních materiálech, více variant testů včetně možnosti několika správných odpovědí resp. slovních odpovědí, možnost uvádění aktualit na úvodní stránce, možnost přímé komunikace mezi uživateli apod.). V systému elma je však možno poměrně jednoduchým způsobem tyto služby doplnit. Naopak vlastní řídící systém má ve srovnání s edoceem možnost feedbacku odkazuje studenta po nesprávné odpovědi v testu na kapitolu k opětovnému prostudování. Výhodou systému elma je jeho otevřenost, snadný přístup ke zdrojovým kódům a možnost rychlého, pružného provádění úprav či změn naproti tomu jakékoli změny ve zdrojových kódech edocea je nutno realizovat prostřednictvím pracovníků společnosti TRASK Solutions s. r. o. Praha. Podle posledních informací, získaných na semináři uživatelů edocea, do jisté míry tuto komplikaci pravděpodobně zjednoduší nová firemní politika TRASKu; v souladu s ní je v současné době systém přizpůsobován potřebám výuky na vysokých školách, zejména na základě úzké spolupráce s VŠE Praha. Poslední verze LMS edoceo umožňují uživateli vygenerovat výukové materiály pro off-line studium. Tato možnost nebyla do systému elma zahrnuta, potřebné úpravy by však opět nebyly složité. Systém elma slučuje roli administrátora a pedagoga a předpokládá, že pedagog vykonává současně i funkci tutora. Tato maximálně zjednodušená struktura e-learningového kurzu je určena pro úvodní etapu zavádění e-learningu např. na technických vysokých školách, kde pedagog ovládá obsluhu počítače na potřebné úrovni. Jedná se o personálně úspornou variantu rozšíření systému o další skupiny uživatelů je i v tomto případě nepříliš náročné. Systém elma je plně otevřený zpracováním informací obsažených v databázi je proto možno uživatelům pružně poskytovat další služby, formulované přesně podle jejich požadavků. Případné změny v LMS edoceo je zatím přes veškeré zintenzivnění kontaktů principiálně možno provádět pouze v součinnosti s pracovníky TRASKu, uživatel nemůže zasahovat do zdrojového kódu. Systém elma byl vytvořen a je provozován výhradně s využitím freewarových produktů (Apache, MySQL, PHP). 5. ZÁVĚR Zpřístupněním studijních opor v rámci e-learningu mohou především studenti v kombinované formě studia racionalizovat samostudium, minimalizovat dojíždění na konzultace, uvolňování ze zaměstnání apod. Elektronická podpora výuky zefektivní také prezenční studium. Reálný je i předpoklad, že existence e-learningových opor podpoří zájem uchazečů o studium na fakultě disponující těmito možnostmi podpory výuky. Zařazení e-learningových metod do výuky je i jedním z požadavků akreditačního resp. reakreditačního řízení, které je pro DFJP aktuální již v r Literatura 1. MACHALÍKOVÁ, J.; PÍŠA, R.; SEJKOROVÁ, M. On-line učební pomůcka pro výuku environmentálně zaměřených předmětů. Zpráva pro závěrečné oponentní řízení projektu F1d 168/2003 řešeného s podporou FRVŠ. Pardubice:, leden MACHALÍK, S., MACHALÍK, F., MACHALÍKOVÁ, J. e-learning a jeho využití ve výuce. Sborník mezinárodní konference Informační technologie v dopravě Infotrans Pardubice února Pardubice:. Str ISBN: MACHALÍK, S.: e-learning a jeho využití v praxi. Diplomová práce. Brno: VUT Brno,

6 Doc. RNDr. Jaroslava Machalíková, CSc. Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra provozní spolehlivosti, diagnostiky a mechaniky v dopravě Dislokované pracoviště DFJP Slovanská 452, Česká Třebová RNDr. František Machalík Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra informatiky v dopravě Studentská 95, Pardubice Ing. Stanislav Machalík Dopravní fakulta Jana Pernera Katedra informatiky v dopravě Studentská 95, Pardubice 204

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s.

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 010 Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí závěrečná zpráva Program: Podprogram:. Program na podporu vzdělávání v oblasti

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK

METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova METODIKA PRO PŘEDMĚT TVORBA A SPRÁVA WWW STRÁNEK 2009 Mgr. Jan Kubrický M E T O D I K A P Ř E D M Ě T U Zaměření a cíle předmětu

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Distanční vzdělávání a e-learning

Distanční vzdělávání a e-learning Distanční vzdělávání a e-learning 1 Pokuste se definovat následující pojmy. Zamyslete se, jaké formy studia jsou realizovány na VŠFS. 2 Terminologie distanční vzdělávání Prezenční kombinované distanční

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO

PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO JANA HRUBÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Na naší fakultě jsme byli úspěšní při podání

Více

Výuka statistiky v Moodle zkušenosti a možnosti (11 let s Moodlem na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava) Václav Friedrich Pavel Hradecký

Výuka statistiky v Moodle zkušenosti a možnosti (11 let s Moodlem na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava) Václav Friedrich Pavel Hradecký Výuka statistiky v Moodle zkušenosti a možnosti (11 let s Moodlem na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava) Václav Friedrich Pavel Hradecký Václav Friedrich Pavel Hradecký Část první TROCHA NOSTALGIE NEUŠKODÍ

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33296 Název projektu Systém elektronické podpory studia Příjemce České vysoké učení technické v Praze Datum zahájení realizace

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

ICT plán školy na období 2007-2008

ICT plán školy na období 2007-2008 ICT plán školy na období 2007-2008 Název školy : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Ulice : Školní 1610 Místo : Rožnov pod Radhoštěm PSČ : 756 61 Tel. : 571 752 311

Více