INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ze vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie vychází vyučovací předmět Informatika. Vyučovací předmět: INFORMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Informatika (Inf) Vyučovací předmět Informatika naplňuje vzdělávací obsah stanovený ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje ţáky na vyuţívání ICT v jiných vyučovacích předmětech a umoţňuje jim dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti (získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a vyuţívat je při dalším vzdělávání i v praktickém ţivotě). Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou je vzdělávací předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu vede k ţádoucímu odlehčení paměti při současné moţnosti vyuţít mnohonásobně většího počtu dat a informací neţ dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky. Dovednosti získané ve vzdělávacím předmětu Informatika umoţňují ţákům aplikovat výpočetní techniku a bohatou škálou vzdělávacích programů a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního vzdělávání. Tím přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Informatika Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je rozčleněn na tři oblasti: Základy práce s počítačem, Vyhledávání informací a komunikace, Zpracování a vyuţití informací. Ţáci se seznamují se strukturou a činností počítače, poznávají moţnosti jeho vyuţití, pracují s hotovými didaktickými programy, získávají základy práce s grafikou, vyhledávají a třídí informace, kriticky je posuzují a převádí do praktického ţivota v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady. Informatika je povinný předmět s hodinovou dotací v 5. a 6. ročníku. Ţáci se však seznamují s prací na počítačích jiţ od prvního ročníku (zj. základní ovládání počítače, vyuţívání didaktických programů). Výuka probíhá v budově školy, ve dvou učebnách vybavených počítači. Při výuce se předpokládá uplatňování zásady jeden počítač pro jednoho ţáka. Z tohoto důvodu se třídy dělí na skupiny. Ţáci mohou své znalosti a dovednosti dále rozvíjet na krouţcích (Krouţek informatiky) a v hodinách nepovinného předmětu Informatika ve vyšších ročnících. V 6. ročníku vyuţíváme materiál (pracovní listy, metodické příručky a aktivity na interaktivní tabuli) vytvořený v grantovém projektu OPVK Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, CZ.1.07/1.1.06/ , který byl spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. V tomto materiálu jsou některá průřezová témata začleněna do konkrétního učiva Informatiky. 1

2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení - vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení Vedeme ţáky k poznání úlohy informací a informačních činností a k vyuţívání moderních informačních a komunikačních technologií, k porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uloţením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým vyuţitím. Učíme ţáky porovnávat informace a poznatky z většího mnoţství alternativních informačních zdrojů (za účelem dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací). Vedeme ţáky k pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů. Učíme ţáky k práci s chybou Učíme ţáky v praxi vyuţívat korekci textu pomocí vnitřních nástrojů vhodného softwaru. Jdeme příkladem - neustále se dalším vzděláváním seznamujeme s dalšími moţnostmi vyuţívání ICT. Kompetence k řešení problémů - podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů Učíme ţáky nebát se problémů; prakticky je vedeme k pouţívání techniky v duchu myšlenky: technika má slouţit nám a ne my jí. Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme ţáky prakticky problémy řešit. Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení. Jdeme příkladem - učíme se sami lépe, s rozumem a s nadhledem řešit různé problémové situace. Kompetence komunikativní - vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci Vedeme ţáky vyuţívat při interakci s počítačem logické a algoritmické myšlení. Vedeme k tvořivému vyuţívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce. V komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřujeme na správné uţívání českého (cizího jazyka) s ohledem na gramatiku a syntaxi. Podporujeme formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa vyuţíváním internetové sítě. Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. Učíme ţáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, internetové stránky, prezentace apod.). Jdeme příkladem profesionálním přístupem ke komunikaci s rodiči a širší veřejností. Dodrţujeme základní typografická pravidla, dbáme na estetický vzhled výstupního materiálu. 2

3 Kompetence sociální a personální - rozvíjet u ţáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých Vedeme ţáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu a v jiných médiích. Minimalizujeme pouţívání frontální metody výuky a podporujeme vzájemnou spolupráci ţáků. Učíme ţáky kriticky hodnotit práci svoji práci.. Podporujeme vzájemnou pomoc ţáků, vytváříme situace, kdy se ţáci vzájemně potřebují. Ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami učíme výhodám vyuţívání informačních technologií. Důsledně vyţadujeme dodrţování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se vzájemně ţáci nevyrušovali při tvořivé práci. Jdeme příkladem vlastní zkušenosti ţáků podporujeme a vyuţíváme je při výuce ţáků ostatních. Dovedeme se učit od zkušenějších ţáků, kteří mají širší rozhled v oblasti ICT. Kompetence občanské - vychovávat ţáky - jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, - jako osobnosti zodpovědné za svůj ţivot, své zdraví a za své ţivotní prostředí, - jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích Netolerujeme záliby ţáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům. Nabízíme ţákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól neţádoucím sociálně patologickým jevům. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. Neustále monitorujeme chování ţáků (především při práci s internetem), včas přijímáme účinná opatření. Vyuţíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP a uplatňujeme individuální přístup k ţákům. Rozumně a zodpovědně vyuţíváme informačních zdrojů s ohledem na jejich účinnost a vliv na osobnost jedince. V hodnocení ţáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace. Jsme vţdy připraveni komukoliv z ţáků podat pomocnou ruku. Jdeme příkladem respektujeme právní předpisy, zákony o duševním vlastnictví. Respektujeme osobnost ţáka, jeho práva a záliby. Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru při vyučování. Kompetence pracovní - vést ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit ţáky pouţívat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit ţáky chránit své zdraví při práci, pomoci ţákům při volbě jejich budoucího povolání Vedeme ţáky vyuţíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení efektivnosti jejich činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce. Vedeme ţáky k dodrţování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť. Učíme ţáky provádět základní údrţbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci s výpočetní technikou. 3

4 Jdeme příkladem písemné informace určené ke zveřejnění vytváříme na počítači. Ve své učitelské profesi v maximální míře vyuţíváme moţnosti, které nám poskytují dostupné informační a komunikační technologie. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 4

5 5.ročník Základy práce s počítačem Vyuţívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběţnější periferie. Vysvětlí základní pojmy informace, informační zdroje. Uvede příklady informačních zdrojů, z nichţ se informace získávají. Popíše počítač, vysvětlí jeho funkce. Pojmenuje přídavná vstupní a výstupní zařízení, vysvětlí jejich moţné vyuţití. Zapne a správně vypne počítač. Předvede práci s myší. Zadá vstupní informace pomocí klávesnice, popíše funkci důleţitých kláves. Orientuje se v základním uţivatelském prostředí programu Windows. Provede základní operace s ikonou (označení, přesun, zrušení, zaloţení, kopie, přejmenování, otevření ikony do okna, zavření). Předvede práci s okny (minimalizace, maximalizace, zavření). Prakticky předvede základní operace s hlavní nabídkou (označení a otevření hlavní nabídky, pohyb po hlavní nabídce, otevření programu z hlavní nabídky). Informatika základní pojmy. Informační zdroje. Struktura, funkce a popis počítače. Myš, práce s myší. Klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí. Operační systém a jeho funkce: - základní pojmy a prvky (ikona, okno, plocha, sloţka, soubor, hlavní nabídka, hlavní panel) - základní principy ovládání operačního systému (operace s ikonami, s okny, s hlavní nabídkou) Respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software a postupuje poučeně v případě jejich závady. Chrání data před poškozením, ztrátou a zneuţitím. Uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem, aktivně je dodrţuje. Uvede, jak postupovat, či na koho se obrátit v případě závady počítače. Chrání data před poškozením, ztrátou, zneuţitím. Základní pravidla bezpečnosti práce. Péče o počítač, závady, poruchy. Prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým uţíváním počítače. 5

6 5.ročník Vyhledávání informací a komunikace Při vyhledávání informací na internetu pouţívá jednoduché a vhodné cesty. Společenský tok informací (vznik, přenos, zpracování, distribuce informací). Vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích. Komunikuje pomocí internetu či jiných běţných komunikačních zařízení. Zpracování a využití informací Pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru. Vysvětlí pojem internet, uvede význam internetu. Uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášet, zpracovat a dále vyuţít. Předvede práci s internetovým prohlíţečem. Otevře stránky pomocí hypertextu. Vyhledá poţadovanou informaci s pomocí učitele. S pomocí učitele zaloţí svoji ovou adresu. Předvede komunikaci pomocí chatu, e- mailu, telefonu. Spustí a zavře různé typy výukových programů, předvede práci s těmito programy. Otevře jednoduchý grafický program, nakreslí v tomto programu obrázek, uloţí jej a vytiskne. Nakreslí zadaný obrázek za pouţití kreslících nástrojů. Napíše jednoduchý text v textovém editoru, opraví případné chyby. Označí blok textu, blok zformátuje. Vloţí do textu obrázek. Textový dokument uloţí a vytiskne. Metody a nástroje vyhledávání informací. Základy práce s internetovým prohlíţečem. Vyhledávání informací na internetu. Základní způsoby komunikace ( , chat, telefonování). Výukové programy a práce s nimi. Grafický editor. Textový editor: - základy psaní a editace textu - formátování textu - vkládání obrázků - tisk a úpravy před tiskem 6

7 6.ročník VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A Vysvětlí, co je počítačový virus. Nejzákladnější pojmy výpočetní techniky KOMUNIKACE Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závaţnost a vzájemnou návaznost. Uvede příklad významné, méně významné -vyuţití výpočetní techniky v různých oblastech a bezvýznamné informace k zadanému tématu. Uvede příklady nevěrohodných informačních zdrojů. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ Ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a vyuţívá vhodných aplikací. Uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem. Pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví. Vytvoří a uloţí soubor. Vytiskne zpracovaný dokument. Napíše poţadovaný text, opraví v textu chyby. V nastavení stránky upraví vzhled dokumentu. Označí různé bloky textu myší a některé (řádek, slovo, celý dokument) klávesnicí. Vyuţije schránku při práci s textem (při kopírování, přesouvání). Pouţije ozdobné písmo a různé grafické prvky ke grafické úpravě dokumentu. Pracuje se styly. Stáhne z internetu text i obrázky, zpracuje a uloţí. lidské činnosti - hardware, software, data, BIT a Byte Obsah skříně počítače - základní deska, procesor, paměť RAM, sloty, přídavné karty, disketová mechanika, CD-ROM a DVD mechaniky, DVD-ROM, zdroj napájení Externí zařízení počítače a další připojitelná zařízení - tiskárny, skener, modem, reproduktory, mikrofon, dataprojektor, interaktivní tabule, USB disky, CompactFlash karty, UPS záloţní zdroj, paralelní port, sériový port, USB port - záznamová média a jejich porovnání - další druhy počítačů - zásady a bezpečnost práce s počítačem - hygiena práce s počítačem - druhy operačních systémů Uspořádání dat na disku - soubor, adresář sloţka, kořenový adresář, velikost souboru, datum vytvoření Základy operačního systému MS Windows - pracovní plocha, okno a práce s oknem, jeho typy, zobrazení a konfigurace okna, další moţnosti nastavení okna - hlavní panel - přepínání mezi programy prostřednictvím hlavního panelu a klávesových zkratek 7

8 Pouţívá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje Najde více informačních zdrojů a posoudí jejich relaci. jednoduché vztahy mezi údaji. Zpracuje a prezentuje na uţivatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě. Vytvoří jednoduchou tabulku. - operace s adresáři a soubory (procházení diskem pomocí objektu Tento počítač, Průzkumník, vytvoření sloţky, přejmenování objektu, smazání objektu, kopírování, přesun souborů a sloţek, práce s více objekty najednou) - vytvoření zástupce programu na pracovní ploše Windows - schránka - základní konfigurace a nastavení - programové balíky pro Windows Textový editor MS WORD - základní editace textu - základní formátování textu (typ, velikost, řez písma) - práce se soubory a dokumenty (uloţení, otevření souboru, vytvoření nového souboru, šablony, záhlaví a zápatí) - pravítka - základní tvorba tabulky - odráţky, číslování, detailní formát písma a odstavce, kopírování formátu, schránka, vyhledávání a nahrazování textu, text ve sloupcích, iniciála, funkce Zpět a Znovu, automatické opravy, kontrola pravopisu - vkládání obrázků Internet - vyhledávání v internetu - stahování a ukládání dat - 6.ročník 8

9 Předvede prezentaci v programu PowerPoint PowerPoint. - základní okno programu - šablony - rozloţení snímků, přidání dalších snímků - prohlídka prezentace - nové textové pole - úprava textu (velikost a barva písma, zarovnání textu) - mazání textových polí a celých snímků - vloţení grafických objektů (obrázek, klipart, WordArt, automatické tvary) 6.ročník 9

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat elementární

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program IVT Gymnázium Strakonice, Máchova 174 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika)

Informační a komunikační technologie (výpočetní technika) (výpočetní technika) Předmět je vyučován od 6. do 9. ročníku s časovou dotací 8 hodin. Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardwaru a softwaru, k praktickému zvládnutí práce

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3. 5.3.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vyučovací předmět Informatika vychází

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 0 0 0 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a práce v síti. Dále jsou vedeni k praktickému

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Informační a komunikační technologie / IT I. název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IT) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: I. a II. stupeň ZŠ Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY 478 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ZÁKLADY INFORMATIKY CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+1 0+1 0+1 Povinnost

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více