Náměty na projektové vyučování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náměty na projektové vyučování"

Transkript

1 AHO Náměty na projektové vyučování Mgr. Michaela Drozdová Mgr. Kateřina Fiurášková Mgr. Hana Grygárková AHOL Střední odborná škola, s.r.o.

2 Obsah Projekt č. 1 biologická laboratoř... 2 Projekt č. 2 biologická laboratoř... 4 Projekt č. 1 environmentální laboratoř... 6 Projekt č. 2 environmentální laboratoř... 9 Projekt č. 1 meteorologická stanice Projekt č. 2 meteorologická stanice Projekt č. 1 člověk a mimořádné události Projekt č. 2 člověk a mimořádné události

3 Projekt č. 1 biologická laboratoř Klasifikace projektu Cíl projektu: pozorování rostlinných těl Typ projektu: krátkodobý projekt Věková skupina: studenti 1. ročníků Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí a zajímavostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby, implementace teoretických poznatků do praxe Časové rozvržení projektu: 1. vyučovací hodina zadání úkolů vyučovací hodina mikroskopovací techniky 4. vyučovací hodina prezentace výsledků a výklad problematiky Mezipředmětové vztahy: biologie, informatika, anglický jazyk Realizace projektu: zadání úkolů sběr přírodnin techniky mikroskopování prezentace výsledků Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby, práce s internetem, zisk dovedností základních mikroskopovacích technik 2

4 Podrobný popis projektu: Studenti provedou sběr rostlinného materiálu. Pomocí optického mikroskopu s digitální videokamerou budou probíhat pozorování v oblasti: - rostlinná buňka (cytologie) - rostlinná pletiva (histologie) - rostlinné orgány (organologie) Studenti budou provádět komplexní řezy jednotlivými částmi rostlinných těl a budou tak muset analyzovat nejen specifické útvary rostlinného těla, ale budou muset určit všechny části pozorovaného materiálu. Získané fotografie budou vytištěny a studenti popíší všechny pozorované části. Nejzdařilejší práce budou prezentovány formou výstavy v galerii školy. Přílohy: fotografie z mikroskopu (autoři: studenti SOŠ AHOL) 3

5 Projekt č. 2 biologická laboratoř Klasifikace projektu Cíl projektu: pozorovat hmyzí zástupce a jejich metamorfózu Typ projektu: krátkodobý projekt Věková skupina: studenti 1. ročníku Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí a zajímavostí, práce s měřicími přístroji Časové rozvržení projektu: 1. vyučovací hodina zadání projektu 2. vyučovací hodina vytvoření chovných nádob s hmyzem následující přibližně dva měsíce pozorování a měření změn závěr projektu analýza a vyhodnocení projektu, prezentace výsledků Mezipředmětové vztahy: biologie, ekologie, informatika Realizace projektu: zadání úkolů vytvoření chovných stanic pozorování změn, případně měření fyziologických pochodů u hmyzu analýza prezentace výsledků Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby 4

6 Podrobný popis projektu: Zadáním projektu je vytvoření chovné stanice hmyzích housenek. Studenti si vytvoří z plastových láhví (se seříznutým hrdlem) improvizovaná terária, ve kterých budou chovat housenky hmyzu. Jejich sběr proběhne v jarních měsících. Následovat bude pozorování metamorfózy jednotlivých druhů s případným měřením fyziologických procesů pomocí čidel dostupných v laboratoři. Jednotlivé fáze proměn budou fotografovány. Závěrem projektu bude publikování fotografií. 5

7 Projekt č. 1 environmentální laboratoř Klasifikace projektu Cíl projektu: mapovat hodnoty ph srážek v Moravskoslezském kraji Typ projektu: celoroční projekt Věková skupina: studenti všech ročníků Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí a zajímavostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby (včetně cizojazyčných odborných pojmů) Časové rozvržení projektu: počátek školního roku seznámení s projektem, zadání individuálních sběrů dat během školního roku měření ph vzorků studentů, zaznamenávání dat, průběžné analýzy za každý měsíc závěr školního roku zpracování výsledků, vytvoření mapy, prezentace výsledků Mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, biologie, ekologie, ochrana zdraví, anglický jazyk, informatika, matematika Realizace projektu: zadání úkolů seznámení se s problematikou kyselých dešťů (odkazy na internet, přednáška, vytvoření myšlenkové mapy) konzultace individuální sběr dat analýzy vzorků matematické zpracování výsledků prezentace výsledků 6

8 Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí, zisk dovedností práce s měřícími zařízeními, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby (včetně cizojazyčných pojmů), práce s internetem Podrobný popis projektu: - v rámci projektu budou průběžně během celého školního roku prováděny odběry dešťové vody z nejrůznějších míst Moravskoslezského kraje (včetně odběru srážkové vody přímo v areálu školy) o sběr dat začíná již v měsíci září a končí v červnu o předpokládá se, že studenti budou obstarávat nejen vzorky z okolí Ostravy, ale také z dalších měst Moravskoslezského kraje - studenti si budou sami testovat hodnotu ph svého vzorku (měřit mohou digitálním ph metrem nebo ph senzorem Vernier) - všechny hodnoty budou pečlivě a podrobně zapisovány - výstupem projektu bude nejen statistické zpracování dat, ale vznikne také mapa, kde budou vyznačeny nejpostiženější oblasti kraje (případně nejpostiženější část Ostravy) - v závěru školního roku proběhne shrnutí studentského mapování stavu životního prostředí v našem kraji o budou vyhodnoceni nejaktivnější studenti sběrači dat o bude vyhodnocena nejaktivnější třída Pokud bude zapojena SOŠ AHOL do projektu s Ostravskou univerzitou (v jednání, termín 12/2011), celý projekt bude soutěžit v rámci všech středních škol Moravskoslezského kraje. Vybraní studenti by tak projekt prezentovali před jinými studenty a tím by prezentovali nejen práci na projektu, ale také myšlenku environmentální laboratoře na SOŠ AHOL. Nedílnou součástí by bylo samozřejmě také zdokonalení komunikačních a prezentačních dovedností studentů. 7

9 Přílohy: Příloha č. 1: Mapa Ostravy a okolí (upraveno podle - do ní budou označovány pouze extrémní hodnoty ph Příloha č. 2: Ukázka tabulky pro zaznamenávání dat. Datum Jméno studenta, třída Odběrové místo Hodnota ph Poznámka 8

10 Projekt č. 2 environmentální laboratoř Klasifikace projektu Cíl projektu: pozorování modelových ekosystémů Typ projektu: celoroční projekt Věková skupina: studenti všech ročníků Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí a zajímavostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby (včetně cizojazyčných odborných pojmů) Časové rozvržení projektu: první pololetí školního roku seznámení s projektem, výroba modelových ekosystémů během školního roku pozorování ekosystémů, práce s vlastním ekosystémem druhé pololetí školního roku simulace působení kyselých dešťů na modelový ekosystém závěr školního roku zpracování výsledků, prezentace výsledků Mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika, biologie, ekologie, anglický jazyk, informatika Realizace projektu: zadání úkolů seznámení se s problematikou kyselých dešťů tvorba modelových ekosystémů pozorování a práce s ekosystémem aplikace roztoků simulujících kyselé deště pozorování změn 9

11 analýza prezentace výsledků Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby (včetně cizojazyčných pojmů), práce s internetem Podrobný popis projektu: V rámci projektu bude každá třída vytvářet modelový suchozemský a vodní ekosystém přičemž jediným omezením bude rozměr ekosystému (tj. pětilitrová sklenice). Každá třída bude rozdělena na dvě skupiny, podle typu ekosystému, který budou zpracovávat. Studenti tak budou vytvářet z donesených přírodnin (rostlin, hub i živočichů) ekosystém a budou během celého školního roku o něj pečovat. Všechny ekosystémy budou vystaveny v laboratoři s podrobnými popisy jednotlivých přírodnin. V druhé části školního roku (druhé pololetí) bude probíhat simulace působení kyselých dešťů na vlastní ekosystém. Kyselé deště budou vyrobeny jako roztoky kyseliny octové o ph odpovídajícím ph kyselých dešťů. Závěrem proběhne analýza pozorování. Zveřejnění výsledků proběhne formou fotografií na stránkách školy a na Z nejlepších fotografií bude zpracován poster a bude prezentován na konferenci (např. v rámci studentských vědeckých konferencí pořádaných univerzitami). Přílohy: fotografie ekosystémů 10

12 Projekt č. 1 meteorologická stanice Klasifikace projektu Cíl projektu: Rozšíření znalostí žáků týkajících se měření teploty a vlhkosti a globálních meteorologických jevů. Navržení a vyrobení vlastního přístroje na meteorologické měření (z běžně dostupných materiálů). Zaznamenání dat naměřených tímto přístrojem a jejich porovnání s profesionálně získanými daty. Příprava a realizace exkurze na zvolenou meteorologickou stanici. Typ projektu: Střednědobý (převážně domácí) projekt cca 1 měsíc Věková skupina: všechny ročníky Hodnocení přínosu projektu z hlediska žáků: Prohloubení zájmu o jevy související se získáváním meteorologických dat, porozumění fyzikálním principům používaných k získávání těchto dat a jejich aplikace při návrhu konstrukce vlastních přístrojů. Rozvoj manuální zručnosti a dovedností při jejich konstrukci. Hledání zdrojů na internetu i v knižních publikacích, zpracování a kritické hodnocení získaných informací. Časové rozvržení projektu: 1. vyučovací hodina vytvoření skupin, zadání úkolů, rozdělení činností v rámci dané skupiny. 2. až 3. vyučovací hodina konzultace, kontrola mezivýsledků 4. a 5. vyučovací hodina předložení výsledků každé skupiny ve formě komentovaného posteru s teoretickou částí projektu a prezentace výrobku a jeho dokumentace. 1 den exkurze do vybrané meteorologické stanice Mezipředmětové vztahy: Fyzika, zeměpis, biologie, informatika, pracovní činnosti Realizace projektu: rozdělení žáků do skupin, zadání úkolů v teoretické části projektu výběr měřicího přístroje samostatná práce žáků ve skupinách 11

13 povinné konzultace a předložení částečných výsledků v daných termínech, v případě potřeby i mimo ně výstup z projektu poster s výsledky teoretické části projektu. Žáci musí být schopni zodpovídat dotazy vyučujícího i spolužáků k tématu, které zpracovávali. výstup z projektu výrobek (měřicí přístroj) a jeho dokumentace. Záznam dat získaných tímto přístrojem a jeho porovnání s profesionálně získanými daty. Vše bude vystaveno v prostorách školy. Na závěr projektu se doporučuje se žáky připravit a realizovat exkurzi do vybrané meteorologické stanice. Rozdělení třídy do pěti skupin (dle preferencí žáků). Každá skupina si vybere či vylosuje jedno teoretické a jedno praktické téma: Teoretická témata: 1. Teploměry I klasické teploměry používané v domácnosti a běžném životě, jejich fyzikální principy a konstrukce, rozsah použitelnosti. Například: kapalinové teploměry, různé typy lékařských teploměrů, bimetalové teploměry a spínače v domácích spotřebičích, Galileův teploměr používaný k dekoraci domácností, maximální a minimální teploměr, apod. 2. Teploměry II teploměry používané v průmyslu či vědeckých laboratořích, měření extrémních teplot (jak vysokých tak i velmi nízkých), měření teploty pro vojenské účely. Fyzikální principy a konstrukce těchto teploměrů, rozsah použitelnosti. Například: odporový teploměr, radiační teploměr, Segnerovy zuby, přístroje pro zjišťování pohybu osob založené na měření teploty, atd. 3. Teploměrné stupnice, teplotní roztažnost pevných látek historie měření teploty, teplotní stupnice používané u nás i ve světě v minulosti i nyní, jejich základní body. Fyzikální princip teplotní roztažnosti pevných látek, její využití v praxi, možné negativní důsledky a jejich eliminace. 4. Vlhkost fyzikální principy měření vlhkosti, typy vlhkoměrů, rosný bod. 5. Podnebí a počasí rozdíl mezi těmito dvěma pojmy. Souvislost podnebných pásem na Zemi se zeměpisnou šířkou, vzdáleností od oceánů, apod. Životní podmínky, typické druhy živočichů a rostlin v daných pásmech. Význam a důsledky mořských proudů pro počasí a podnebí. Cirkulace atmosféry, hurikány, monzuny, bríza. 12

14 Praktická témata: Každá skupina si vybere či vylosuje jeden z níže uvedených přístrojů. Navrhne konstrukci tohoto přístroje, vyrobí ho a zkalibruje (přesnost kalibrace dle možností, v závislosti na typu přístroje). Přístroj použije k měření dané veličiny, porovná získané hodnoty s daty získanými srovnávacím měřením pomocí profesionálně vyrobeného přístroje. K návrhu a výrobě přístroje připraví písemnou (případně fotografickou) dokumentaci, kterou spolu se samotným přístrojem a naměřenými daty předloží při prezentaci. A. Kapalinový teploměr B. Plynový teploměr C. Bimetalový teploměr D. Galileův teploměr E. Odporový teploměr F. Vlasový vlhkoměr G. Psychrometr Ke zpracování tématu využijte dostupné knižní a internetové zdroje (české i cizojazyčné). Výstupem projektu bude poster se zjištěnými teoretickými informacemi. Důraz se klade nejen na věcnou správnost informací, ale i na grafické zpracování. Druhým výstupem projektu bude vlastnoručně vyrobený měřící přístroj, jeho dokumentace a naměřená data. Dokumentaci je vhodné doplnit fotografiemi z průběhu tvorby. Hodnocení projektu: Každý žák bude za projekt ohodnocen dvěma známkami. První známka bude vyjadřovat kvalitu posteru (kritéria viz výše), Druhá známka bude odpovídat kvalitě ústní prezentace výrobku a schopnosti každého jednotlivce zodpovídat dotazy kladené během prezentace. 13

15 Projekt č. 2 meteorologická stanice Klasifikace projektu Cíl projektu: Rozšíření a prohloubení znalostí žáků z oblasti předpovídání počasí a to jak historickými metodami, tak nejmodernějšími metodami používanými v současnosti. Využití předchozích zkušeností žáků s předpovídáním počasí na základě pozorování přírody. Na základě dlouhodobých statistik ověření přesnosti lidových pranostik souvisejících s předpovědí počasí. Nalezení souvislostí mezi různými vědními obory, které se krátkodobými či dlouhodobými předpověďmi počasí z různých hledisek zabývají. Typ projektu: Střednědobý (převážně domácí) projekt cca 1 měsíc Věková skupina: všechny ročníky Hodnocení přínosu projektu z hlediska žáků: Prohloubení zájmu o běžně pozorovatelné jevy související s vývojem a předpovědí počasí, rozšíření vědomostí z oboru, který v současné době není běžnou součástí výuky. Hledání zdrojů na internetu i v knižních publikacích, zpracování a kritické hodnocení získaných informací. Časové rozvržení projektu: 1. vyučovací hodina vytvoření skupin, zadání úkolů, rozdělení činností v rámci dané skupiny. 2. až 3. vyučovací hodina konzultace, kontrola mezivýsledků 4. a 5. vyučovací hodina předložení výsledků každé skupiny ve formě prezentace a komentovaného posteru Mezipředmětové vztahy: Matematika, biologie, informatika, český jazyk, fyzika Realizace projektu: rozdělení žáků do skupin, zadání úkolů výběr témat samostatná práce žáků ve skupinách 14

16 povinné konzultace a předložení částečných výsledků v daných termínech, v případě potřeby i mimo ně výstup z projektu powerpointová prezentace výstup z projektu Poster, jehož obsah budou žáci komentovat při prezentaci a který bude zveřejněn v prostorách školy. Žáci musí být schopni zodpovídat dotazy vyučujícího i spolužáků k tématu, který zpracovávali. Rozdělení třídy do čtyř skupin (dle preferencí žáků). Každá skupina si vybere (či vylosuje, pokud nedojde k dohodě) jedno z témat: 1. Meteorologické družice a radary Principy fungování meteorologických radarů a družic, v současnosti používané typy družic a rozdíly mezi nimi, výpočet rychlosti pohybu alespoň dvou vybraných meteorologických družic pohybujících se v různé výšce nad zemským povrchem. Porovnání dat získaných různými typy těchto přístrojů v určitém období, jejich souvislost s vývojem počasí v dané oblasti. 2. Pozorování oblaků a oblohy Popis a charakteristika jednotlivých druhů oblaků, jejich souvislost s očekávaným počasím. Pozorování oblaků během nejméně tří dnů, jejich dokumentace fotografií či videozáznamem, snaha o jejich zařazení do systému. Záznam počasí, které s výskytem daných oblaků souviselo a porovnání vlastního pozorování s teoretickými poznatky. 3. Předpovídání podle přírody Zjištění, jaké přírodní jevy jsou či v minulosti bývaly využívány k předpovídání počasí, vlastní pozorování těchto jevů. Zjištění, zda a nakolik předpověď odpovídá skutečnému vývoji počasí. Popsání, jaké jevy slouží či v minulosti sloužily k předpovídání počasí v jiných zemích či podnebných pásech (jako zdroj lze využít internet, odborné publikace či beletrii). 4. Pranostiky Vyhledání pokud možno všech lidových pranostik (a to jak těch, které souvisely s počasím, tak těch, které se týkaly ročních období, dne a noci, apod.). Zařazení těchto pranostik k danému dni či období, jehož se týkají. U méně známých pranostik jejich přeložení do současného jazyka. Ověření platnosti alespoň pěti vybraných pranostik pomocí dlouhodobých meteorologických dat. Ke zpracování tématu využijte dostupné internetové či knižní zdroje (české i cizojazyčné). 15

17 Výstupem projektu bude powerpointová prezentace a poster se zjištěnými informacemi. Důraz se klade nejen na věcnou správnost informací, ale i originalitu a celkové zpracování posteru, nejlépe doplněné vlastními zkušenostmi či fotografiemi z pozorování. Hodnocení projektu: Každý žák bude za projekt ohodnocen dvěma známkami. První známka bude vyjadřovat kvalitu posteru (kritéria viz výše), Druhá známka bude odpovídat kvalitě ústní prezentace celé skupiny a schopnosti každého jednotlivce zodpovídat dotazy kladené během prezentace. 16

18 Projekt č. 1 člověk a mimořádné události Klasifikace projektu Cíl projektu: rozšířit znalosti žáků o vodě a změnit pohled na plýtvání s pitnou vodou Typ projektu: Krátkodobý projekt - 1 měsíc Věková skupina: 1. ročník Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí a zajímavostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby, exkurze do čističky vod Časové rozvržení projektu: 1. vyučovací hodina - zadání úkolů 2. vyučovací hodina prezentace výsledků 3. vyučovací hodina - prezentace výsledků Mezipředmětové vztahy: Chemie, fyzika, biologie, ekologie, ochrana zdraví Realizace projektu: rozdělení žáků do skupin, zadání úkolů rozdělení témat konzultace výstup z projektu poster hodnocení na internetu Rozdělení do čtyř skupin po pěti žácích rozdělení bude probíhat náhodně losem čísla 1 5. Každá skupina si vylosuje své téma: 1. Voda a její fyzikální a chemické vlastnosti 2. Rozdělení vody podle skupenství, podle salinity, podle hydrologie a meteorologie, + vymyslete jeden pokus na téma voda 17

19 3. Spotřeba vody u vás v domácnosti, v ČR a ve světě, hospodaření s pitnou vodou, světové zásoby pitné vody 4. Čištění vody, živočichové, kteří indikují čistotu vody nejbližší čistička vody, průběh + schéma Každá skupina si zpracuje své téma do powerpointové prezentace, bude čerpat minimálně z jednoho anglického zdroje (ne obrázek) a vytvořenou prezentaci potom odprezentujte - nejlépe i s fotografiemi z průběhu projektu! ;) Druhým výstupem projektu bude potom plakát od každé skupiny o rozměrech 40 x 40 cm z tvrdého bílého papíru. Každý si nechá roh (20x20cm), který překrývá přední plakát Voda jako čistý a nebudou jej nijak vystříhávat! Jednotlivé plakáty se potom spojí a vznikne z nich jeden velký. Každý své téma zpracuje a vyobrazí plakát po svém hlavní kritérium je: co nejméně textu a co nejvíce originality! Vlastnosti vody Rozdělení vody Pitná voda Čištění vody Hodnocení projektu: Každá skupina bude za své zpracování ohodnocena známkou a navíc bude vyhlášena internetová soutěž na facebooku o nejlepší část posteru snažte se! ;) Po skončení projektu půjde celá třída na exkurzi do čističky vod, abychom všichni viděli praktické čištění vody! 18

20 Projekt č. 2 člověk a mimořádné události Klasifikace projektu Cíl projektu: rozšířit znalosti žáků o ohni a zvýšit jejich zájem o hledání informací Typ projektu: Krátkodobý projekt - 1 měsíc Věková skupina: 1. ročník Hodnocení přínosu projektu: poznání, obohacení znalostí a zajímavostí, mezipředmětové propojení, rozšíření slovní zásoby, exkurze na Integrovaný záchranný systém. Časové rozvržení projektu: 1. vyučovací hodina - zadání úkolů 2. vyučovací hodina prezentace výsledků 3. vyučovací hodina - prezentace výsledků Mezipředmětové vztahy: Chemie, fyzika, biologie, ochrana zdraví Realizace projektu: rozdělení žáků do skupin, zadání úkolů rozdělení témat konzultace výstup z projektu poster hodnocení na internetu Rozdělení do čtyř skupin po pěti žácích rozdělení bude probíhat náhodně losem čísla 1 5. Každá skupina si vylosuje své téma: 1. Historie ohně a oheň v bájích a mýtech kdy byl objeven, v kterých bájích a mýtech se vyskytuje, jakou tam plní funkci, způsob rozdělávání ohně, 19

21 2. Oheň jako dobrý pomocník jeho veškeré kladné působení pro lidi, slavné objevy na základě ohně 3. Oheň jako zlý rádce jak se předcházet vzniku požárů, slavné požáry v historii i současnosti 4. Oheň jako symbol jakých symbolem je oheň, co znázorňuje, co znamená Každá skupina si zpracuje své téma do powerpointové prezentace, bude čerpat minimálně z jednoho anglického zdroje (ne obrázek) a vytvořenou prezentaci potom odprezentujte - nejlépe i s fotografiemi z průběhu projektu! ;) Druhým výstupem projektu bude potom plakát od každé skupiny o rozměrech 40 x 40 cm z tvrdého bílého papíru. Každý si nechá roh (20x20cm), který překrývá přední plakát Oheň jako čistý a nebudou jej nijak vystříhávat! Jednotlivé plakáty se potom spojí a vznikne z nich jeden velký. Každý své téma zpracuje a vyobrazí na plakát po svém hlavní kritérium je: co nejméně textu a co nejvíce originality! Historie ohně Oheň jako dobrý pomocník Oheň jako zlý rádce Oheň jako symbol Hodnocení projektu: Každá skupina bude za své zpracování ohodnocena známkou a navíc bude vyhlášena internetová soutěž na facebooku o nejlepší část posteru snažte se! ;) 20

22 21

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134 OBSAH Úvod... 5 Co publikace obsahuje a komu je určena?... 7 Školní přírodovědné projekty... 9 Místo školních projektů v přírodovědném vzdělávání... 9 Kompetence a dovednosti rozvíjené školními projekty...

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH PLNĚNÍ PODMÍNEK... 4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 6 OBČANSKÁ VÝCHOVA... 8 DĚJEPIS... 10 BIOLOGIE... 12 CHEMIE... 15 ZEMĚPIS...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Environmentální výchova průřezové téma

Environmentální výchova průřezové téma Environmentální výchova průřezové téma Zpracovala: Dagmar Bibrová Spolupracovali: Jitka Božková Eva Bustová Blanka Dvořáková Hana Hedbávná Miroslava Lónová Hana Tesařová Eva Trnová Václav Piskač Úvod...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého vzdělávacího cyklu (zpracováno podle RVP ZV) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Základní charakteristika školy Seznam studijních oborů : Studijní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: CŽV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou

Více

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21 1. ÚVOD... 8 1.1 Cíl práce... 8 2. METODY VÝUKY... 9 2.1 Tradiční výuka... 10 2.2 Názornost při výuce... 10 2.3 Výuka a ICT... 12 2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12 3 STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KNIHAŘ. 34-57-H/01 dokončovací zpracování. Platnost ŠVP od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KNIHAŘ. 34-57-H/01 dokončovací zpracování. Platnost ŠVP od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-57-H/01 dokončovací zpracování Platnost od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem OBSAH strana 1. Identifikační údaje 5 1.1 Charakteristika školy 7 1.1.1 Historie SOŠmgp v

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Mechanik elektrotechnik Kód a název oboru:

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 31. srpna 2013 s platností od 1. září

Více

Profilová maturitní zkouška v odborných školách

Profilová maturitní zkouška v odborných školách Profilová maturitní zkouška v odborných školách Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, který realizuje

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Opava, Otická 18, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PRAMENY Motto: My sami musíme být tou změnou, kterou chceme vidět ve světě kolem nás. Mahátma Gándhí Obsah

Více

5.4. Člověk a jeho svět

5.4. Člověk a jeho svět 5.4. Člověk a jeho svět Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Tato

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více