ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO tel Š K O L N Í R O K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 Š K O L N Í R O K 2 0 11 2 0 12"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO tel V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K

2 OBSAH: 1. Charakteristika školy, základní údaje o škole 2. Organizace vzdělávání a výchovy, učební plán 3. Údaje o pracovnících 4. Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Prospěch žáků 5.2. Chování 5.3. Předmětové komise 5.4. Reedukační činnost 5.5. Zpráva výchovného poradce 5.6. Kroužky, které pracovaly na škole 5.7. Exkurze, akce, projekty 5.8 Oslavy 75. výročí založení české školy v Meziměstí 5.9. Tábor ZŠ v Meziměstí: Los pravěkulos Aktivity školy organizace a účast v soutěžích 6. Zpráva vedoucí školní jídelny 7. Zpráva vedoucí školní družiny 8. Kontroly 8.1. Kontroly provedené Městem Meziměstí, pověřeným městem Broumov, KÚ Královéhradeckého kraje 8.2. Kontroly provedené Českou školní ispekcí 8.3. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem 8.4. Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány 9. Práce, které byly provedeny na ZŠ 10. Projekt EU peníze školám 2

3 1.Charakteristika školy, základní údaje o škole Základní škola, Meziměstí,okres Náchod, Školní 236 byla zařazena do sítě škol pod identifikačním číslem jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Město Meziměstí. Škola sdružuje základní školu s kapacitou 400 žáků (IZO ), školní družinu s kapacitou 75 dětí ( IZO ) a školní jídelnu. Ředitel školy: Mgr.Mück Zdeněk Telefon: , Internet: Zástupce ředitele: Mgr.Eliška Řeháková Školská rada při Základní škole, Meziměstí, okres Náchod byla zřízena Identifikační číslo Má 6 členů, kteří byli na základě výsledků voleb jmenováni Základní škola poskytuje základní vzdělání, má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Škola měla ve školním roce 2011/2012 celkem 12 tříd a 214 žáků (stav k ). Vyučování ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci se specifickými poruchami učení jsou po doporučení pedagogické poradny vyučování dle individuálních plánů. Žáci se učili v 13 odborných pracovnách /Vv, Hv, D, Nj, Aj, Čj, M, F-Ch, Pč, Z,Tv, informatika, kuchyňka, šití /. Školní družina měla 3 oddělení. Sídlí ve 3 místnostech, k dispozici má zahradu a je dobře vybavena pomůckami pro sport, hry, atd. Pro zájmovou činnost je k dispozici tělocvična od 6.50 do 21.00, školní hřiště, odborné pracovny, tenisový kurt, atd. Počet integrovaných žáků 43 se v průběhu roku zvýšil až na 45, s žáky bylo pracováno při vyučování i v hodinách nápravy podle individuálního plánu. 2.Organizace vzdělávání a výchovy, učební plán ve školním roce 2011/2012 ŠVP Škola pro každého, 2007/107 Předmět Předmět Čj Čj Cj Cj Inf. 1 Cj 3 3 M M Prv Ch 2 2 Př 2 2 F Vl 1 1 Př Vv Z Hv D Pč Ov Tv Hv Celkem Vv Pč Tv Inf 1 Volitelné

4 Celkem Volitelné předměty 7.r. informatika 8.r. přírodovědná praktika 9.r. - informatika, sportovní hry Průřezová témata Výuka plavání - 3.a 4. třídy Dopravní výchova 4.třída Výchova ke zdraví - 5. třída Zdravé zuby třídy Člověk v ohrožení třídy Volba povolání 8.a 9. třídy Výchova k rodičovstí 8. a 9. třídy Celoškolní akce a projekty: Sportovní den ředitele školy Dožínky Den zemědělství Královéhradeckého kraje Oslavy 75. výročí založení české školy v Meziměstí Multimediální projekt Planeta Země 3000 Čína Divadla ( pohádka, muzikálové a filmové melodie) Školní dílny vánoční a velikonoční Akce česko-polského přátelství (sport. soutěže, výlety) Lyžařský výcvik Kurs plavání Vánoční jarmark Třídní projekty (2. sv. válka v českém filmu, První pomoc, Mediální výchova, Čtenářská gramotnost, Knihovnické minimum,) Slavnost slabikáře Geopark Vnitrosudetská pánev Broumovsko Školní časopis Volavka Sběr papíru 3.Údaje o pracovnících (stav k ) Třída Třídní učitel( ka) 1. A Mgr. Lenka Bohanská 1. B Romana Ťažkyová 2. A 3. A Mgr. Rambousková Jaroslava Mgr. Cvrčková Eva 4.A Mgr. Ottmarová Iva 4.B Chaloupková Jaroslava 5.A Mgr. Zítková Marta 6.A Tereza Sokolová 7.A Mgr. Kociánová Anna 8.A Ing. Jitka Zelená 9.A Mgr. Souček Jan 9.B Bc. Marečková Lucie Pracovníků celkem : 30 Z toho mužů : 5 4

5 žen : 25 Pedagogičtí pracovníci : 20 z toho učitelé : 16 z toho vychovatelé : 2 z toho pedagogičtí asistenti : 2 rodičovská dovolená : 0 z toho učitelé : 0 Pedagogické asistentky: p. Erika Kučerová má 0,75 úvazku, p.marcela Schusserová 0,75 úvazku Školní družina: ve školní družině pracovala p. Jana Fléglová na dohodu (2 hodiny denně). Kvalifikovanost Kvalifikovaný učitel - Vysoká škola pedagogická magisterský studijní program aprobace Odborně kvalifikovaný učitel - Vysoká škola pedagogická - magisterský studijní program učí jiný předmět, než má v aprobaci nebo na jiném stupni školy Nekvalifikovaný učitel - jiné vzdělání kvalifikovaných nekvalifikovaných celkem 1.stupeň 6,1 81,3% 1,4 18,7 % 7,5 2.stupeň 4,9 57,6 % 3,6 42,4 % 8,5 Školní družina 2 91 % 0,2 9 % 2,2 Celkem škola + průměr 13 71,4% 5,2 28,6% 18,2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků: I v tomto školním roce jsme využívali především nabídky CVKHK, které má svá pracoviště v Náchodě, Trutnově i Hradci Králové, nabídky využilo celkem 16 vyučujících (český jazyk, anglický jazyk, výtvarná výchova,informatika, matematika), část seminářů jsme hradili z dotačního programu EUpeníze školám. Vyučující IT se účastnil třídenního semináře IT. 4.Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků Do 1. ročníku nastoupilo 30 žáků, se souhlasem zastupitelstva byla třída rozdělena na dvě, finance na další pracovní sílu je možno doplnit z provozních nákladů. Nakonec nebylo nutné k tomuto kroku přistoupit, pracovní sílu jsme ufinancovali z prostředků KÚ, ovšem na úkor odebrání osobních příplatků všem pedagogickým pracovníkům. K zápisu přišlo 42 žáků, 35 žáků bylo doporučeno k nástupu do 1. třídy, (z toho jedna žákyně 5tiletá), 7 žákům byl povolen odklad povinné školní docházky na základě doporučení PPP nebo lékaře. Vycházející žáci z 9. třídy : 30 žáků Žáci vycházející z nižších ročníků : 0 žáků Dva žáci 8. ročníku, jeden žák 7. ročníku a jeden žák 9. ročníku požádali o prodloužení školní docházky, všem bylo vyhověno. Žáci přijatí na víceleté gymnázium: 1 žák (z 5. roč) 5

6 5.Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Prospěch žáků 1.pololetí Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnocen Celkem údaje k pololetí Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnocen Celkem údaje k (před opravnými zkouškami) Opravné zkoušky byly provedeny Dva žáci při opravné zkoušce uspěli (anglický jazyk), 1 žák se k opravné zkoušce nedostavil, ročník opakuje, 4 žáci měli víc jak dvě nedostatečné, opakují ročník bez možnosti opravné zkoušky, jeden žák 9. ročníku s více jak dvěma nedostatečnými přešel na střední školu (splněno 9 let povinné školní docházky), 2 žáci postupují do vyššího ročníku (již jednou na daném stupni opakovali). Opakování ročníku: 5 žáků (3 na 1. stupni, 2 na 2. stupni) 6

7 Jeden žák 9. ročníku nebyl ze zdravotních důvodů klasifikován, na základě žádosti o prodloužení školní docházky opakuje 9. třídu 5.2. Chování Žáci s druhým stupněm z chování v 1. pol. : 5 ve 2. pol. : 5 Žáci s třetím stupněm z chování v 1. pol. : 2 ve 2. pol. : 3 Celkový počet neomluvených hodin v 1. pol. : 27 ve 2. pol. : 97 Snížené známky z chování byly v 1.pol. hlavně za nekázeň, neplnění školních povinností, ve 2.pol. za nekázeň, neplnění školních povinností, neomluvené hodiny. Celkový počet neomluvených hodin je vyšší než v loňském roce, problém neomluvených hodin jsme řešili do 20 hodin formou pohovoru se zákonnými zástupci žáka a zápisem, nad 20 hodin spolu s odborem školství v Broumově, bylo řešeno s rodiči jako přestupek s finančním postihem. Škola velice úzce spolupracuje s Odborem péče o děti v Broumově, s městskými a obecními úřady v okolí, s Policií Meziměstí, Broumov a Náchod, s PPP, Kompas Broumov. Učební osnovy a plány byly splněny. Spolupráce se zřizovatelem Městem Meziměstí je na dobré úrovni Předmětové komise Předmětové komise pracovaly v tomto složení: 1. stupeň:chaloupková Jaroslava 2. stupeň : M-F-CH-I-Pč: Řehák Jan Čj-Nj-Aj-D-Z-Př-On-Rv a další: Řeháková Eliška Předmětové komise se scházely podle potřeby, řešily problematiku tvorby ŠVP, tematických plánů a metodických postupů, soutěží, učebnic, atd Reedukační činnost Na škole bylo celkem 43 integrovaných dětí na 1. a 2. stupni, které jsou vyučovány podle individuálních plánů, z toho 40 s vývojovými poruchami učení, 2 s poruchou chování, 1 s těžkým tělesným postižením. V průběhu roku se počet měnil, z důvodů nových vyšetření, nástup nebo odchod ze školy apod., počet se zvýšil až na 41, po dohodě s PPP byla ale některým žákům hodina reedukace zrušena z důvodů nedostatečné přípravy na hodiny nápravy, nebo kompenzací SPU. V dohodách bylo 8 h nápravy vad, vzhledem k zredukování počtu integrovaných žáků byl počet hodin nápravy snížen v průběhu roku o 1 h. 7

8 S dětmi se pracovalo při hodinách individuálně a přiměřeně jejich schopnostem. Při výuce se používala učebna informatiky, zvláštní učebna a pomůcky určené těmto dětem. Školu navštěvuje 1 tělesně postižený žák( v 9. třídě), na pomoc má pedagogického asistenta a osobní počítač. Tento žák používá výtah a 2 rampy, bezbariérové přístupy do budovy a WC, speciální lavice a židle. V 7. třídě pracuje pedagogická asistentka s dvěma žáky s poruchou chování. Pomůcky Vybavujeme jednotlivé ročníky novými učebnicemi, z ostatních pomůcek byly zakoupeny výukové programy, didaktické hry, nástěnné obrazy a soubory, sešity a pomůcky pro integrované děti, vybavení do Tv, pomůcky ŠD,, atd. V rámci projektu EU-peníze školám hradíme některé pomůcky (učebnice, názorné výukové pomůcky) z dotačních prostředků. V rámci projektu EU-peníze školám proběhla dvě výběrová řízení na na veřejnou zakázku Modernizace a vybavení výpočetní technikou. Z prostředků EU byly zakoupeny monitory do učebny informatiky, dataprojektor do učebny výtvarné výuky, počítač + monitor do sborovny, několik notebooků. V průběhu roku byly dovybaveny novým školním nábytkem dvě třídy na 1. stupni (stavitelné stolky+židle, 20 pracovních míst) Problémy ZŠ Meziměstí: 1. Malá kvalifikovanost na 2. stupni. 2. Děti přicházející z jiných škol jsou v učivu rozdílně daleko, především v jazycích Zpráva výchovného poradce Pracovníci na škole: 1 vých.poradce 5 dyslektických asistentek Celkový počet : 6 pracovníků Hlavní pozornost práce výchovného poradce byla věnována především problematice volby povolání a spec. pedagogiky,prevence sociálně patologických jevů mezi žáky. Ve školním roce 2011/2012 bylo integrováno 43 žáků, z toho 1 žák se zdravotním postižením a 42 žáků s vývojovými poruchami učení a chování. V průběhu roku přibyli další žáci, kteří byli postupně vyšetřeni v PPP. Na škole pracovaly 2pedagogické asistentky, jedna s žákem se zdravotním postižením (9. třída), jedna se dvěma žáky s poruchou chování (7. třída). Výchovné poradenství na škole je zaměřeno na 1. stupni především na pomoc žákům s vývojovými poruchami učení a na 2. stupni je hlavní náplní pomoc žákům v kariérním poradenství při volbě profesní orientace, přípravě na budoucí povolání. Volba povolání se ve školním roce 2011/2012 vyučovala především v předmětu Občanská nauka v 8. a 9. ročníku. Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sami sebe, pomoc při rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a odborných učilišť a jejich oborů. Na závěr si žáci mohli nanečisto vyplnit přihlášku ke studiu. Kromě základní informace o síti škol v našem regionu, požadavcích jednotlivých škol a nárocích na žáky, termínech dnů otevřených dveří a eventuelních návštěvách u nás ve škole byli žáci informováni 8

9 i o náležitostech pracovní smlouvy, přijímacím pohovoru, způsobech, jak se ucházet o zaměstnání, kde se informovat o možnostech získání odpovídající práce a samozřejmě i o činnosti Úřadu práce v Náchodě. 2. listopadu 2011 proběhlo setkání rodičů žáků 9. ročníků se zástupci Úřadu práce Náchod, které se pro naši školu konalo stejně jako v loňském roce v prostorách ZŠ Hradební v Broumově.Rodiče tak získali především informace o aktuálním stavu situace na trhu práce v našem regionu,byli také upozorněni na perspektivní obory z hlediska uplatnění v našem regionu. Akci zorganizoval Úřad práce v Náchodě pro žáky ZŠ Meziměstí, Martínkovice a Broumov. O termínech dnů otevřených dveří na středních školách jsou žáci i rodiče informováni prostřednictvím výchovného poradce nebo ředitele školy. Další informace o možnostech studia na středních školách mohli žáci čerpat z propagačních materiálů jednotlivých škol, umístěných na nástěnkách, a často využívali možnost vyhledávání potřebných informací na internetu v počítačové učebně během přestávek nebo po vyučování,případně v rámci hodin občanské výchovy. Rodiče využili i možnost individuální konzultace s výchovným poradcem a třídním učitelem. Žáci 9. ročníků navštívili v říjnu (26/10, 27/10) Informační centrum Úřadu práce v Náchodě, kde si vyzkoušeli i testy zaměřené na profesní orientaci. Kromě toho jsme se zúčastnili Veletrhu středních škol , který se konal v prostorách sportovní haly na Hamrech v Náchodě. Někteří žáci využili nabídky testu profesní orientace prováděné PPP v Náchodě. Také návštěva Gastrodne organizovaného Střední školou spol. stravování v Teplicích nad Metují dne zajisté přispěla k rozšíření možnosti volby budoucí profese, zúčastnili se žáci 8. a 9. ročníku. Žáci si mohli v letošním roce podat pouze 2 přihlášky v každém kole přijímacího řízení. Jednotlivá kola vyhlašovaly konkrétní školy podle situace a volných míst. Zachován byl i způsob podávání přihlášky uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. V dubnu proběhlo 1. kolo a v květnu 2. kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni žáci 9. tříd (celkem 30) byli přijati ke studiu na SŠ. Možnosti studia víceletého gymnázia využil 1 žák 5. ročníku, který byl přijat. V tomto roce nebylo již nutné vypracovávat Výstupní hodnocení žáka,rozhodnutím ministerstva byla tato příloha přihlášky zrušena. Při řešení výchovných problémů spolupracujeme s p. Hlouškovou a p. Machovou z odboru sociálních věcí pro mládež, s oddělením péče o dítě a PPP v Náchodě. Také jsme ocenili v loňském školním roce pomoc KOMPASU, který nám pomohl řešit problémy. Při prevenci sociálně patologických jevů a řešení drogové závislosti poskytujeme žákům informace také v rámci systematické výchovy v předmětu Občanská výchova. Využili jsme i nabídky Policie ČR a zorganizovali na škole besedy na téma Šikana a kyberšikana a Trestní zodpovědnost mladistvých. Besedy měly u žáků kladný ohlas. Vedení školy věnuje pozornost rozvoji volnočasových aktivit dětí. Všichni vyučující se snaží vést žáky k sebevědomí, k správnému sebehodnocení, k stanovení reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů a k dovednosti a především snaze zvládat a řešit své problémy. Tyto zásady se rovněž staly součástí nově vypracovaných ŠVP. V rámci výchovného poradenství a třídních hodin využívají učitelé individuálního přístupu k žákům. Ve škole jsou k dispozici různé materiály, např. videokazety s problematikou sociálně patologických jevů - drogy, AIDS, kouření, hrací automaty atd. Učitelé i výchovný poradce využívají nabídek dalšího vzdělávání v této oblasti, které poskytuje Centrum vzdělávání v Náchodě a PPP. Ve škole jsou využívána také kurikula Sorosovy nadace, která byla vyvinuta pro Projekt regionálního zdravotního vzdělávání ve školách střední a východní Evropy. Jedná se o tato kurikula - Prevence kouření, AIDS, Výživa a vaše zdraví, Úvod do sexuality a Alkohol a jiné drogy. 9

10 5.6. Kroužky, které pracovaly na škole: - sportovní (florbal) starší žáci, pravidelně - mažoretky, pravidelně - keramický, pravidelně - turistický, pravidelně Od září 2011 nemohou být finance na vedení kroužků organizovaných školou hrazeny ze státního rozpočtu, jsou financovány rodiči (náklady rozpočítané mezi žáky navštěvující jednotlivé kroužky), z těchto důvodů došlo i k snížení počtu kroužků vzhledem k menšímu zájmu žáků Exkurze, akce, projekty: - září Sportovní dny Lehkoatletický pětiboj (2. st.), branný závod (1. st.), turnaj v minikopané (1. stupeň) - Den zemědělství Královéhradeckého kraje (2. stupeň) - filmové představení Lidice (žáci 8. a 9. tříd) v Polici nad Metují - 9. třídy návštěva Úřadu práce(beseda o volbě povolání - výlet turistického kroužku (Broumov Den lesů ČR) - říjen - oslavy výročí školy - Orientační běh v Sokolowsku - společný výlet s polskou družební školou (Wroclaw bazén + arboretum) - 4. tř. výuka na dopravním hřišti v Bělovsi - 5. třída exkurze do Prahy - 9. třídy Veletrh středních škol Náchod - výlet turistického kroužku (Ratibořice) - listopad - sportovní akce (florbal, minikopaná - turnaje) - výlet turistického kroužku Rožmitál, Šonov - prosinec - divadelní společnost Julie Jurištové - pohádka Čertův švagr (1. stupeň)- spojeno s mikulášským programem - Vánoční jarmark - výlet turistického kroužku Vánoční ZOO, Dvůr Králové nad Labem - výstava Gastroden Teplice nad Metují - vánoční vystoupení žáků 2. stupně v pečovatelském domě - multimediální program Láska ano, děti ještě ne Náchod, žáci 8. a 9. ročníku - vánoční výstava v Broumově, Polici nad Metují (4. a 5. ročník) - leden - sportovní akce (florbal, fotbal) - účast na Tříkrálové sbírce - zápis do 1. tříd - návštěva 1. třídy žáci MŠ Meziměstí + MŠ Vižňov - projekt Planeta Země 3000 Čína Broumov ročník - divadlo Slunečnice Brno muzikál Růženka. stupeň - únor - divadelní pořad Příhody lišky Bystroušky (Divadlo jednoho herce HK) 10

11 - lyžařský výcvik Pec pod Sněžkou (6., 7., 8. ročník) - březen - recitační soutěž školní kolo - zahájeno Knihovnické minimum - školní kolo soutěže Matematický klokan - divadelní představení divadla Duha pohádka o Červené Karkulce (1. stupeň) - testování 8. ročníku počítačová gramotnost - výlet turistického kroužku ledopády v Teplických skalách - duben - velikonoční dílny (1. stupeň) - výukový program Galerie Náchod Mařákovci v náchodských sbírkách (7. roč.) - Divadélko pro školy HK Nová dobrodružství veverky Zrzečky - Divadelní cestopis - Mc. Donald ročník (všesport. stadion Meziměstí) - zahájena výuka plavání (3. a 4. ročník) - Coca Cola cap fotbal (Trutnov) - zájezd do Anglie - květen - agentura Pernštejni Gotika-život rytířů za vlády Lucemburků - sport. akce (minifotbal) - preventivní program pro třídy Policie ČR šikana + kyberšikana, trestní zodpovědnost mladistvých - společný výlet s polskou družební školou (HK- aquapark, Josefov pevnost) - sběr papíru - srovnávací testy Niqes jednotné srovnávací testy pro žáky 5. a 9. tříd - přírodovědná soutěž pro 1. stupeň poznáváme rostliny a živočichy - červen -Slavnost slabikáře (1. tř) - atletické závody školních družin (Náchod) - školní výlety a exkurze podle tříd Spolupráce s polskou partnerskou školou v Sokolovsku: - září Sportovní dny - turnaj v minikopané - září - silniční běh v Meziměstí - říjen atletické závody v Mieroszowě - říjen společný výlet s polskou družební školou do Wroclawi (aquapark, japonské zahrady) -květen společný výlet do Hradce Králové a Josefova Poznávací exkurze do Anglie Po třech letech se opět uskutečnil poznávací zájezd do Londýna a na pobřeží Anglie. Spolu se školou v Broumově a Polici nad Metují se zájezd uskutečnil ve dnech Oslavy 75. výročí založení české školy v Meziměstí Významnou akcí byly oslavy 75. výročí založení české školy v Meziměstí, které se uskutečnily 1. října Přípravy na akci byly náročné, zúčastnili se jich všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. Škola byla vyzdobena výrobky žáků jednotlivé ročníky se prezentovaly svými projekty. Oslav se účastnili nejen současní žáci a pracovníci, dorazilo i velké množství rodičů, bývalých žáků a mezi krásné okamžiky patřilo i setkání bývalých pedagogů a pracovníků školy. K nejzajímavějším projektům patřila výstava fotografií jednotlivých tříd z archivu školy. Na škole je vydáván školní časopis Školní VOLAVKA (čtvrtletně). 11

12 Škola má své www. stránky kde se veřejnost průběžně může informovat o aktivitách školy, zjišťovat aktuální údaje, prohlížet příspěvky a fotografie. Testování žáků V březnu 2012 proběhlo na naší škole testování zaměřené na počítačovou gramotnost v 8. ročníku. Srovnávací testy Niqes Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy připravil pro žáky 5. a 9. tříd celostátní jednotné srovnávací testy. V porovnání s celostátním průměrem si naše škola vedla úspěšně Letní tábor Los pravěkulos aneb lovci a sběrači Projekt Los pravěkulos je projektem celoročním a navazuje na téměř 15-letou tradici projektů, které se zabývají mimoškolní činností žáků ZŠ Meziměstí. Letošní projekt v sobě zahrnuje dva typy aktivit. Letní tábor, který se uskutečnil o hlavních prázdninách a několik exkurzí turistického kroužku pracujícího při základní škole během celého školního roku. Uskutečnil se ve Studené Vodě u Broumova, srpna Věk dětí: 8-15let. Trvání akce: 10dní, počet účastníků: 106. Příprava tábora probíhala po celý rok a turistický kroužek podniká jeden až dva výlety do měsíce. Aktivity jsou určeny pro žáky ZŠ Meziměstí, ale zúčastnit se jich mohou i rodinní příslušníci dětí, příbuzní i kamarádi, kteří navštěvují jiné školy (ZŠ Vamberk, ZŠ Kostelec nad Orlicí a jiné). Pedagogický dozor tvoří učitelé naší školy i bývalí žáci naší školy, dále dobrovolníci z celého Královéhradeckého kraje (Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Broumov). Letní tábor byl zaměřen na tematiku pravěku a turistický kroužek se specializuje na místa v našem regionu, kde lze nalézt historické památky - zkameněliny v Zeleném hájku, geopark Vnitrosudetská pánevn Broumovsko ve Vižňově, lom v Rožmitále. Cílem projektu Los pravěkulos je návrat k přírodě a jejím hodnotám. Po řadě projektů s moderní tematikou (Asterix a Obelix, 20 tisíc mil pod mořem, S tebou mě baví svět foto lze nalézt na ), jsme zvolili letos návrat k přírodě, jejímu poznání, využití a přežití v ní. Ve středu zájmu byly i otázky bezpečnosti v lesích, např. při vichřicích, bouřkách, průtrži mračen. Dalším důležitým cílem projektu je pěstování dobrých vztahů mezi žáky a předcházení nevhodnému chování mezi dětmi (šikana a záškoláctví). Máme zkušenost, že děti, které mají zážitky ze společných akcí, si méně ubližují a více mezi sebou spolupracují. Táborová základna ve Studené Vodě je chatová, sociální zařízení je s teplou vodou, k dispozici je i velký bazén. Počet účastníků akcí je stoupající a pobyty mají kladné ohlasy také mezi rodičovskou veřejností. Každá akce je zdokumentována na CD, které obdrží každý její účastník. Zároveň je možné zhlédnout fotografie i na stránkách školy Většina vedoucích a instruktorů jsou bývalí žáci ZŠ v Meziměstí, hlavní vedoucí tábora je učitelka ZŠ v Meziměstí Mgr. Marta Zítková.. 12

13 5.10. Aktivity školy organizace a účast v soutěžích Soutěže umístění účast Matematický Klokan školní kolo 210 žáků Atletické závody v Polsku 1.m.,3. m.,6. m. 9 žáků Orientační běh v Sokolowsku 1. m., 3.m. starší, mladší chlapci Coca Cola Cup Trutnov starší chlapci Fotbal ml. žáci Meziměstí 1.m Mladší žáci Turnaj vve vybíjené 6. třídy, Broumov starší chlapci Turnaj ve florbalu, okrskové kolo, Broumov starší chlapci Turnaj v minikopané, Broumov Mladší žáci Lehkoatletické závody ŠD Broumov 1.m,2.m, 3.m Mladší žáci Turnaj ve fotbale, Broumov 2. m. mladší žáci Turnaj ve vybíjené 7. m Mladší žáci Poznávání živoč.,rostlin a minerálů 1.st 80 žáků Mc Donald Meziměstí, stadion 3. m třídy Recitační a pěvecká soutěž ŠK 30 žáků Sportovní dny Meziměstí - minikopaná 1.m 6 družstev Sportovní dny Meziměstí postřeh. závod I. stupeň Sportovní dny Meziměstí (čtyřboj) II. stupeň 6. Zpráva vedoucí školní jídelny Vedoucí ŠJ: 1, kvalifikaci splňuje Vedoucí kuchařka: 1, kvalifikaci splňuje Kuchařka: 2, kvalifikaci splňuje Pomocná kuchařka: 1 Školní jídelna zajišťuje obědy pro 300 strávníků denně ( žáci a zaměstnanci ZŠ, MŠ Vižňov, školní důchodci, cizí strávníci a pečovatelská služba). Vaří se dvě jídla. 7. Zpráva vedoucí školní družiny Vedoucí ŠD: 1, kvalifikaci splňuje Vychovatelka : 1, kvalifikaci splňuje 0,25 částečný úvazek Družinu navštěvuje 71 dětí z třídy. V provozu od 6.00 h. do h. Družina není pokračováním vyučování, ale je zaměřena na rekreační činnost. Průběžně jsou doplňovány hračky, hry a pomůcky na pracovní činnosti. Výrobky si děti odnášejí domů. Využívá hřiště kolem školy, tělocvičnu a keramickou dílnu. Chodí na vycházky do lesa a okolí školy. 13

14 8. Kontroly 8.1. Kontroly provedené Městem Meziměstí, pověřeným městem Broumov, KÚ Královéhradeckého kraje: finanční kontrola příspěvkové organizace ZŠ Meziměstí dvě drobné závady administrativního charakteru byly odstraněny následně 8.2. Kontroly provedené Českou školní ispekcí : kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutým školám a školským zařízením, kontrolované období - rok 2010 a 2011 do data kontroly drobná závada administrativního charakteru (předběžná kontrola v účetnictví) odstraněna následně 8.3. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem : Nebyly provedeny 8.4. Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány : kontrola BOZP (p. Marek) bez závad revize vybavení tělocvičny a tělocvičného nářadí drobné závady odstraněny na místě hygiena ŠJ bez závad 9. Práce, které byly provedeny na ZŠ: - vymalování stropů na chodbách, vstupní hala, kuchyně, drobné opravy výmalby - revize tělocvičny a nářadí, hromosvodů - čištění kanalizace u školy - oprava havárie odpadního potrubí v kuchyni ZŠ - oprava vybavení školního dětského hřiště výměna dřevěného obložení pískoviště + schody na skluzavku, výměna písku - instalace nové rozhlasové ústředny + kontrola rozvodu po budově - modernizace vybavení počítačové učebny (monitory, PC), audiovizualizace učebny Vv a Hv - oprava fasády na spojovací budově - oprava stropu spojovací chodby - oprava havárie vodovodního potrubí v přízemí nové budovy - kompletní oprava vnitřních okenních parapetů na nové budově včetně jídelny 10. Projekt EU peníze školám I v letošním roce jsme pokračovali v realizaciprojektu 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známého také pod názvem EU peníze školám.. Škola získala po odeslání 2. monitorovací zprávy druhou splátku doúčtování ve výši 40% rozpočtu projektu ( ,40). Finance jsme v letošním školním roce využili v oblasti individualizace výuky ( dělení 1 hodiny informatiky v 6. třídě a dělení 1 hodiny českého jazyka literatury v 6. třídě vzhledem k vyššímu počtu žáků i s náročnějším přechodem žáků z 1. na 2. stupeň). V oblasti inovace výuky tvořilo 11 vyučujících výukové materiály, které pilotně odzkoušeli na dané skupině žáků. 14

15 V oblasti DVPP jsme využili finanční dotaci ke zvýšení počtu vyučujících účastnících se odborných seminářů a školení. V průběhu realizace projektu předkládáme průběžné monitorovací zprávy, které popisují věcnou část realizovaného projektu v monitorovacím období. Tři monitorovací zprávy máme již schválené a odsouhlasené. Nemalým problémem při realizaci projektu byl opět nákup pomůcek z oblasti elektroniky (vybavení školy ICT technikou), kdy jsme jako příjemci povinni dodržovat pravidla zadávání veřejných zakázek tzv. malého rozsahu, tj CZK a provést výběrové řízení. Veškeré údaje v této zprávě jsou uzavřeny k a byly projednány na pedagogické radě dne vypracovala Mgr. Eliška Řeháková, ZŘŠ Schváleno Školskou radou ZŠ Meziměstí dne: V Meziměstí, dne. Mgr. Zdeněk Mück, ředitel školy 15

16 16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 2 2 0 0 3 1 1.Charakteristika školy Základní škola Meziměstí, Školní, 236 byla zařazena

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 7 2 0 0 8 1 1.Charakteristika školy Základní škola, Meziměstí,okres Náchod,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 1 2 0 0 2 1.Charakteristika školy Základní škola Meziměstí, Školní, 236 byla zařazena do

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Pocinovice, Pocinovice135 345 09 Pocinovice ZŠ IZO 102004153, MŠ IZO 107540401 IČO

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více