ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO tel Š K O L N Í R O K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 Š K O L N Í R O K 2 0 11 2 0 12"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO tel V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K

2 OBSAH: 1. Charakteristika školy, základní údaje o škole 2. Organizace vzdělávání a výchovy, učební plán 3. Údaje o pracovnících 4. Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Prospěch žáků 5.2. Chování 5.3. Předmětové komise 5.4. Reedukační činnost 5.5. Zpráva výchovného poradce 5.6. Kroužky, které pracovaly na škole 5.7. Exkurze, akce, projekty 5.8 Oslavy 75. výročí založení české školy v Meziměstí 5.9. Tábor ZŠ v Meziměstí: Los pravěkulos Aktivity školy organizace a účast v soutěžích 6. Zpráva vedoucí školní jídelny 7. Zpráva vedoucí školní družiny 8. Kontroly 8.1. Kontroly provedené Městem Meziměstí, pověřeným městem Broumov, KÚ Královéhradeckého kraje 8.2. Kontroly provedené Českou školní ispekcí 8.3. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem 8.4. Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány 9. Práce, které byly provedeny na ZŠ 10. Projekt EU peníze školám 2

3 1.Charakteristika školy, základní údaje o škole Základní škola, Meziměstí,okres Náchod, Školní 236 byla zařazena do sítě škol pod identifikačním číslem jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Město Meziměstí. Škola sdružuje základní školu s kapacitou 400 žáků (IZO ), školní družinu s kapacitou 75 dětí ( IZO ) a školní jídelnu. Ředitel školy: Mgr.Mück Zdeněk Telefon: , Internet: Zástupce ředitele: Mgr.Eliška Řeháková Školská rada při Základní škole, Meziměstí, okres Náchod byla zřízena Identifikační číslo Má 6 členů, kteří byli na základě výsledků voleb jmenováni Základní škola poskytuje základní vzdělání, má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Škola měla ve školním roce 2011/2012 celkem 12 tříd a 214 žáků (stav k ). Vyučování ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci se specifickými poruchami učení jsou po doporučení pedagogické poradny vyučování dle individuálních plánů. Žáci se učili v 13 odborných pracovnách /Vv, Hv, D, Nj, Aj, Čj, M, F-Ch, Pč, Z,Tv, informatika, kuchyňka, šití /. Školní družina měla 3 oddělení. Sídlí ve 3 místnostech, k dispozici má zahradu a je dobře vybavena pomůckami pro sport, hry, atd. Pro zájmovou činnost je k dispozici tělocvična od 6.50 do 21.00, školní hřiště, odborné pracovny, tenisový kurt, atd. Počet integrovaných žáků 43 se v průběhu roku zvýšil až na 45, s žáky bylo pracováno při vyučování i v hodinách nápravy podle individuálního plánu. 2.Organizace vzdělávání a výchovy, učební plán ve školním roce 2011/2012 ŠVP Škola pro každého, 2007/107 Předmět Předmět Čj Čj Cj Cj Inf. 1 Cj 3 3 M M Prv Ch 2 2 Př 2 2 F Vl 1 1 Př Vv Z Hv D Pč Ov Tv Hv Celkem Vv Pč Tv Inf 1 Volitelné

4 Celkem Volitelné předměty 7.r. informatika 8.r. přírodovědná praktika 9.r. - informatika, sportovní hry Průřezová témata Výuka plavání - 3.a 4. třídy Dopravní výchova 4.třída Výchova ke zdraví - 5. třída Zdravé zuby třídy Člověk v ohrožení třídy Volba povolání 8.a 9. třídy Výchova k rodičovstí 8. a 9. třídy Celoškolní akce a projekty: Sportovní den ředitele školy Dožínky Den zemědělství Královéhradeckého kraje Oslavy 75. výročí založení české školy v Meziměstí Multimediální projekt Planeta Země 3000 Čína Divadla ( pohádka, muzikálové a filmové melodie) Školní dílny vánoční a velikonoční Akce česko-polského přátelství (sport. soutěže, výlety) Lyžařský výcvik Kurs plavání Vánoční jarmark Třídní projekty (2. sv. válka v českém filmu, První pomoc, Mediální výchova, Čtenářská gramotnost, Knihovnické minimum,) Slavnost slabikáře Geopark Vnitrosudetská pánev Broumovsko Školní časopis Volavka Sběr papíru 3.Údaje o pracovnících (stav k ) Třída Třídní učitel( ka) 1. A Mgr. Lenka Bohanská 1. B Romana Ťažkyová 2. A 3. A Mgr. Rambousková Jaroslava Mgr. Cvrčková Eva 4.A Mgr. Ottmarová Iva 4.B Chaloupková Jaroslava 5.A Mgr. Zítková Marta 6.A Tereza Sokolová 7.A Mgr. Kociánová Anna 8.A Ing. Jitka Zelená 9.A Mgr. Souček Jan 9.B Bc. Marečková Lucie Pracovníků celkem : 30 Z toho mužů : 5 4

5 žen : 25 Pedagogičtí pracovníci : 20 z toho učitelé : 16 z toho vychovatelé : 2 z toho pedagogičtí asistenti : 2 rodičovská dovolená : 0 z toho učitelé : 0 Pedagogické asistentky: p. Erika Kučerová má 0,75 úvazku, p.marcela Schusserová 0,75 úvazku Školní družina: ve školní družině pracovala p. Jana Fléglová na dohodu (2 hodiny denně). Kvalifikovanost Kvalifikovaný učitel - Vysoká škola pedagogická magisterský studijní program aprobace Odborně kvalifikovaný učitel - Vysoká škola pedagogická - magisterský studijní program učí jiný předmět, než má v aprobaci nebo na jiném stupni školy Nekvalifikovaný učitel - jiné vzdělání kvalifikovaných nekvalifikovaných celkem 1.stupeň 6,1 81,3% 1,4 18,7 % 7,5 2.stupeň 4,9 57,6 % 3,6 42,4 % 8,5 Školní družina 2 91 % 0,2 9 % 2,2 Celkem škola + průměr 13 71,4% 5,2 28,6% 18,2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků: I v tomto školním roce jsme využívali především nabídky CVKHK, které má svá pracoviště v Náchodě, Trutnově i Hradci Králové, nabídky využilo celkem 16 vyučujících (český jazyk, anglický jazyk, výtvarná výchova,informatika, matematika), část seminářů jsme hradili z dotačního programu EUpeníze školám. Vyučující IT se účastnil třídenního semináře IT. 4.Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků Do 1. ročníku nastoupilo 30 žáků, se souhlasem zastupitelstva byla třída rozdělena na dvě, finance na další pracovní sílu je možno doplnit z provozních nákladů. Nakonec nebylo nutné k tomuto kroku přistoupit, pracovní sílu jsme ufinancovali z prostředků KÚ, ovšem na úkor odebrání osobních příplatků všem pedagogickým pracovníkům. K zápisu přišlo 42 žáků, 35 žáků bylo doporučeno k nástupu do 1. třídy, (z toho jedna žákyně 5tiletá), 7 žákům byl povolen odklad povinné školní docházky na základě doporučení PPP nebo lékaře. Vycházející žáci z 9. třídy : 30 žáků Žáci vycházející z nižších ročníků : 0 žáků Dva žáci 8. ročníku, jeden žák 7. ročníku a jeden žák 9. ročníku požádali o prodloužení školní docházky, všem bylo vyhověno. Žáci přijatí na víceleté gymnázium: 1 žák (z 5. roč) 5

6 5.Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Prospěch žáků 1.pololetí Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnocen Celkem údaje k pololetí Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnocen Celkem údaje k (před opravnými zkouškami) Opravné zkoušky byly provedeny Dva žáci při opravné zkoušce uspěli (anglický jazyk), 1 žák se k opravné zkoušce nedostavil, ročník opakuje, 4 žáci měli víc jak dvě nedostatečné, opakují ročník bez možnosti opravné zkoušky, jeden žák 9. ročníku s více jak dvěma nedostatečnými přešel na střední školu (splněno 9 let povinné školní docházky), 2 žáci postupují do vyššího ročníku (již jednou na daném stupni opakovali). Opakování ročníku: 5 žáků (3 na 1. stupni, 2 na 2. stupni) 6

7 Jeden žák 9. ročníku nebyl ze zdravotních důvodů klasifikován, na základě žádosti o prodloužení školní docházky opakuje 9. třídu 5.2. Chování Žáci s druhým stupněm z chování v 1. pol. : 5 ve 2. pol. : 5 Žáci s třetím stupněm z chování v 1. pol. : 2 ve 2. pol. : 3 Celkový počet neomluvených hodin v 1. pol. : 27 ve 2. pol. : 97 Snížené známky z chování byly v 1.pol. hlavně za nekázeň, neplnění školních povinností, ve 2.pol. za nekázeň, neplnění školních povinností, neomluvené hodiny. Celkový počet neomluvených hodin je vyšší než v loňském roce, problém neomluvených hodin jsme řešili do 20 hodin formou pohovoru se zákonnými zástupci žáka a zápisem, nad 20 hodin spolu s odborem školství v Broumově, bylo řešeno s rodiči jako přestupek s finančním postihem. Škola velice úzce spolupracuje s Odborem péče o děti v Broumově, s městskými a obecními úřady v okolí, s Policií Meziměstí, Broumov a Náchod, s PPP, Kompas Broumov. Učební osnovy a plány byly splněny. Spolupráce se zřizovatelem Městem Meziměstí je na dobré úrovni Předmětové komise Předmětové komise pracovaly v tomto složení: 1. stupeň:chaloupková Jaroslava 2. stupeň : M-F-CH-I-Pč: Řehák Jan Čj-Nj-Aj-D-Z-Př-On-Rv a další: Řeháková Eliška Předmětové komise se scházely podle potřeby, řešily problematiku tvorby ŠVP, tematických plánů a metodických postupů, soutěží, učebnic, atd Reedukační činnost Na škole bylo celkem 43 integrovaných dětí na 1. a 2. stupni, které jsou vyučovány podle individuálních plánů, z toho 40 s vývojovými poruchami učení, 2 s poruchou chování, 1 s těžkým tělesným postižením. V průběhu roku se počet měnil, z důvodů nových vyšetření, nástup nebo odchod ze školy apod., počet se zvýšil až na 41, po dohodě s PPP byla ale některým žákům hodina reedukace zrušena z důvodů nedostatečné přípravy na hodiny nápravy, nebo kompenzací SPU. V dohodách bylo 8 h nápravy vad, vzhledem k zredukování počtu integrovaných žáků byl počet hodin nápravy snížen v průběhu roku o 1 h. 7

8 S dětmi se pracovalo při hodinách individuálně a přiměřeně jejich schopnostem. Při výuce se používala učebna informatiky, zvláštní učebna a pomůcky určené těmto dětem. Školu navštěvuje 1 tělesně postižený žák( v 9. třídě), na pomoc má pedagogického asistenta a osobní počítač. Tento žák používá výtah a 2 rampy, bezbariérové přístupy do budovy a WC, speciální lavice a židle. V 7. třídě pracuje pedagogická asistentka s dvěma žáky s poruchou chování. Pomůcky Vybavujeme jednotlivé ročníky novými učebnicemi, z ostatních pomůcek byly zakoupeny výukové programy, didaktické hry, nástěnné obrazy a soubory, sešity a pomůcky pro integrované děti, vybavení do Tv, pomůcky ŠD,, atd. V rámci projektu EU-peníze školám hradíme některé pomůcky (učebnice, názorné výukové pomůcky) z dotačních prostředků. V rámci projektu EU-peníze školám proběhla dvě výběrová řízení na na veřejnou zakázku Modernizace a vybavení výpočetní technikou. Z prostředků EU byly zakoupeny monitory do učebny informatiky, dataprojektor do učebny výtvarné výuky, počítač + monitor do sborovny, několik notebooků. V průběhu roku byly dovybaveny novým školním nábytkem dvě třídy na 1. stupni (stavitelné stolky+židle, 20 pracovních míst) Problémy ZŠ Meziměstí: 1. Malá kvalifikovanost na 2. stupni. 2. Děti přicházející z jiných škol jsou v učivu rozdílně daleko, především v jazycích Zpráva výchovného poradce Pracovníci na škole: 1 vých.poradce 5 dyslektických asistentek Celkový počet : 6 pracovníků Hlavní pozornost práce výchovného poradce byla věnována především problematice volby povolání a spec. pedagogiky,prevence sociálně patologických jevů mezi žáky. Ve školním roce 2011/2012 bylo integrováno 43 žáků, z toho 1 žák se zdravotním postižením a 42 žáků s vývojovými poruchami učení a chování. V průběhu roku přibyli další žáci, kteří byli postupně vyšetřeni v PPP. Na škole pracovaly 2pedagogické asistentky, jedna s žákem se zdravotním postižením (9. třída), jedna se dvěma žáky s poruchou chování (7. třída). Výchovné poradenství na škole je zaměřeno na 1. stupni především na pomoc žákům s vývojovými poruchami učení a na 2. stupni je hlavní náplní pomoc žákům v kariérním poradenství při volbě profesní orientace, přípravě na budoucí povolání. Volba povolání se ve školním roce 2011/2012 vyučovala především v předmětu Občanská nauka v 8. a 9. ročníku. Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sami sebe, pomoc při rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a odborných učilišť a jejich oborů. Na závěr si žáci mohli nanečisto vyplnit přihlášku ke studiu. Kromě základní informace o síti škol v našem regionu, požadavcích jednotlivých škol a nárocích na žáky, termínech dnů otevřených dveří a eventuelních návštěvách u nás ve škole byli žáci informováni 8

9 i o náležitostech pracovní smlouvy, přijímacím pohovoru, způsobech, jak se ucházet o zaměstnání, kde se informovat o možnostech získání odpovídající práce a samozřejmě i o činnosti Úřadu práce v Náchodě. 2. listopadu 2011 proběhlo setkání rodičů žáků 9. ročníků se zástupci Úřadu práce Náchod, které se pro naši školu konalo stejně jako v loňském roce v prostorách ZŠ Hradební v Broumově.Rodiče tak získali především informace o aktuálním stavu situace na trhu práce v našem regionu,byli také upozorněni na perspektivní obory z hlediska uplatnění v našem regionu. Akci zorganizoval Úřad práce v Náchodě pro žáky ZŠ Meziměstí, Martínkovice a Broumov. O termínech dnů otevřených dveří na středních školách jsou žáci i rodiče informováni prostřednictvím výchovného poradce nebo ředitele školy. Další informace o možnostech studia na středních školách mohli žáci čerpat z propagačních materiálů jednotlivých škol, umístěných na nástěnkách, a často využívali možnost vyhledávání potřebných informací na internetu v počítačové učebně během přestávek nebo po vyučování,případně v rámci hodin občanské výchovy. Rodiče využili i možnost individuální konzultace s výchovným poradcem a třídním učitelem. Žáci 9. ročníků navštívili v říjnu (26/10, 27/10) Informační centrum Úřadu práce v Náchodě, kde si vyzkoušeli i testy zaměřené na profesní orientaci. Kromě toho jsme se zúčastnili Veletrhu středních škol , který se konal v prostorách sportovní haly na Hamrech v Náchodě. Někteří žáci využili nabídky testu profesní orientace prováděné PPP v Náchodě. Také návštěva Gastrodne organizovaného Střední školou spol. stravování v Teplicích nad Metují dne zajisté přispěla k rozšíření možnosti volby budoucí profese, zúčastnili se žáci 8. a 9. ročníku. Žáci si mohli v letošním roce podat pouze 2 přihlášky v každém kole přijímacího řízení. Jednotlivá kola vyhlašovaly konkrétní školy podle situace a volných míst. Zachován byl i způsob podávání přihlášky uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. V dubnu proběhlo 1. kolo a v květnu 2. kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni žáci 9. tříd (celkem 30) byli přijati ke studiu na SŠ. Možnosti studia víceletého gymnázia využil 1 žák 5. ročníku, který byl přijat. V tomto roce nebylo již nutné vypracovávat Výstupní hodnocení žáka,rozhodnutím ministerstva byla tato příloha přihlášky zrušena. Při řešení výchovných problémů spolupracujeme s p. Hlouškovou a p. Machovou z odboru sociálních věcí pro mládež, s oddělením péče o dítě a PPP v Náchodě. Také jsme ocenili v loňském školním roce pomoc KOMPASU, který nám pomohl řešit problémy. Při prevenci sociálně patologických jevů a řešení drogové závislosti poskytujeme žákům informace také v rámci systematické výchovy v předmětu Občanská výchova. Využili jsme i nabídky Policie ČR a zorganizovali na škole besedy na téma Šikana a kyberšikana a Trestní zodpovědnost mladistvých. Besedy měly u žáků kladný ohlas. Vedení školy věnuje pozornost rozvoji volnočasových aktivit dětí. Všichni vyučující se snaží vést žáky k sebevědomí, k správnému sebehodnocení, k stanovení reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů a k dovednosti a především snaze zvládat a řešit své problémy. Tyto zásady se rovněž staly součástí nově vypracovaných ŠVP. V rámci výchovného poradenství a třídních hodin využívají učitelé individuálního přístupu k žákům. Ve škole jsou k dispozici různé materiály, např. videokazety s problematikou sociálně patologických jevů - drogy, AIDS, kouření, hrací automaty atd. Učitelé i výchovný poradce využívají nabídek dalšího vzdělávání v této oblasti, které poskytuje Centrum vzdělávání v Náchodě a PPP. Ve škole jsou využívána také kurikula Sorosovy nadace, která byla vyvinuta pro Projekt regionálního zdravotního vzdělávání ve školách střední a východní Evropy. Jedná se o tato kurikula - Prevence kouření, AIDS, Výživa a vaše zdraví, Úvod do sexuality a Alkohol a jiné drogy. 9

10 5.6. Kroužky, které pracovaly na škole: - sportovní (florbal) starší žáci, pravidelně - mažoretky, pravidelně - keramický, pravidelně - turistický, pravidelně Od září 2011 nemohou být finance na vedení kroužků organizovaných školou hrazeny ze státního rozpočtu, jsou financovány rodiči (náklady rozpočítané mezi žáky navštěvující jednotlivé kroužky), z těchto důvodů došlo i k snížení počtu kroužků vzhledem k menšímu zájmu žáků Exkurze, akce, projekty: - září Sportovní dny Lehkoatletický pětiboj (2. st.), branný závod (1. st.), turnaj v minikopané (1. stupeň) - Den zemědělství Královéhradeckého kraje (2. stupeň) - filmové představení Lidice (žáci 8. a 9. tříd) v Polici nad Metují - 9. třídy návštěva Úřadu práce(beseda o volbě povolání - výlet turistického kroužku (Broumov Den lesů ČR) - říjen - oslavy výročí školy - Orientační běh v Sokolowsku - společný výlet s polskou družební školou (Wroclaw bazén + arboretum) - 4. tř. výuka na dopravním hřišti v Bělovsi - 5. třída exkurze do Prahy - 9. třídy Veletrh středních škol Náchod - výlet turistického kroužku (Ratibořice) - listopad - sportovní akce (florbal, minikopaná - turnaje) - výlet turistického kroužku Rožmitál, Šonov - prosinec - divadelní společnost Julie Jurištové - pohádka Čertův švagr (1. stupeň)- spojeno s mikulášským programem - Vánoční jarmark - výlet turistického kroužku Vánoční ZOO, Dvůr Králové nad Labem - výstava Gastroden Teplice nad Metují - vánoční vystoupení žáků 2. stupně v pečovatelském domě - multimediální program Láska ano, děti ještě ne Náchod, žáci 8. a 9. ročníku - vánoční výstava v Broumově, Polici nad Metují (4. a 5. ročník) - leden - sportovní akce (florbal, fotbal) - účast na Tříkrálové sbírce - zápis do 1. tříd - návštěva 1. třídy žáci MŠ Meziměstí + MŠ Vižňov - projekt Planeta Země 3000 Čína Broumov ročník - divadlo Slunečnice Brno muzikál Růženka. stupeň - únor - divadelní pořad Příhody lišky Bystroušky (Divadlo jednoho herce HK) 10

11 - lyžařský výcvik Pec pod Sněžkou (6., 7., 8. ročník) - březen - recitační soutěž školní kolo - zahájeno Knihovnické minimum - školní kolo soutěže Matematický klokan - divadelní představení divadla Duha pohádka o Červené Karkulce (1. stupeň) - testování 8. ročníku počítačová gramotnost - výlet turistického kroužku ledopády v Teplických skalách - duben - velikonoční dílny (1. stupeň) - výukový program Galerie Náchod Mařákovci v náchodských sbírkách (7. roč.) - Divadélko pro školy HK Nová dobrodružství veverky Zrzečky - Divadelní cestopis - Mc. Donald ročník (všesport. stadion Meziměstí) - zahájena výuka plavání (3. a 4. ročník) - Coca Cola cap fotbal (Trutnov) - zájezd do Anglie - květen - agentura Pernštejni Gotika-život rytířů za vlády Lucemburků - sport. akce (minifotbal) - preventivní program pro třídy Policie ČR šikana + kyberšikana, trestní zodpovědnost mladistvých - společný výlet s polskou družební školou (HK- aquapark, Josefov pevnost) - sběr papíru - srovnávací testy Niqes jednotné srovnávací testy pro žáky 5. a 9. tříd - přírodovědná soutěž pro 1. stupeň poznáváme rostliny a živočichy - červen -Slavnost slabikáře (1. tř) - atletické závody školních družin (Náchod) - školní výlety a exkurze podle tříd Spolupráce s polskou partnerskou školou v Sokolovsku: - září Sportovní dny - turnaj v minikopané - září - silniční běh v Meziměstí - říjen atletické závody v Mieroszowě - říjen společný výlet s polskou družební školou do Wroclawi (aquapark, japonské zahrady) -květen společný výlet do Hradce Králové a Josefova Poznávací exkurze do Anglie Po třech letech se opět uskutečnil poznávací zájezd do Londýna a na pobřeží Anglie. Spolu se školou v Broumově a Polici nad Metují se zájezd uskutečnil ve dnech Oslavy 75. výročí založení české školy v Meziměstí Významnou akcí byly oslavy 75. výročí založení české školy v Meziměstí, které se uskutečnily 1. října Přípravy na akci byly náročné, zúčastnili se jich všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. Škola byla vyzdobena výrobky žáků jednotlivé ročníky se prezentovaly svými projekty. Oslav se účastnili nejen současní žáci a pracovníci, dorazilo i velké množství rodičů, bývalých žáků a mezi krásné okamžiky patřilo i setkání bývalých pedagogů a pracovníků školy. K nejzajímavějším projektům patřila výstava fotografií jednotlivých tříd z archivu školy. Na škole je vydáván školní časopis Školní VOLAVKA (čtvrtletně). 11

12 Škola má své www. stránky kde se veřejnost průběžně může informovat o aktivitách školy, zjišťovat aktuální údaje, prohlížet příspěvky a fotografie. Testování žáků V březnu 2012 proběhlo na naší škole testování zaměřené na počítačovou gramotnost v 8. ročníku. Srovnávací testy Niqes Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy připravil pro žáky 5. a 9. tříd celostátní jednotné srovnávací testy. V porovnání s celostátním průměrem si naše škola vedla úspěšně Letní tábor Los pravěkulos aneb lovci a sběrači Projekt Los pravěkulos je projektem celoročním a navazuje na téměř 15-letou tradici projektů, které se zabývají mimoškolní činností žáků ZŠ Meziměstí. Letošní projekt v sobě zahrnuje dva typy aktivit. Letní tábor, který se uskutečnil o hlavních prázdninách a několik exkurzí turistického kroužku pracujícího při základní škole během celého školního roku. Uskutečnil se ve Studené Vodě u Broumova, srpna Věk dětí: 8-15let. Trvání akce: 10dní, počet účastníků: 106. Příprava tábora probíhala po celý rok a turistický kroužek podniká jeden až dva výlety do měsíce. Aktivity jsou určeny pro žáky ZŠ Meziměstí, ale zúčastnit se jich mohou i rodinní příslušníci dětí, příbuzní i kamarádi, kteří navštěvují jiné školy (ZŠ Vamberk, ZŠ Kostelec nad Orlicí a jiné). Pedagogický dozor tvoří učitelé naší školy i bývalí žáci naší školy, dále dobrovolníci z celého Královéhradeckého kraje (Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Broumov). Letní tábor byl zaměřen na tematiku pravěku a turistický kroužek se specializuje na místa v našem regionu, kde lze nalézt historické památky - zkameněliny v Zeleném hájku, geopark Vnitrosudetská pánevn Broumovsko ve Vižňově, lom v Rožmitále. Cílem projektu Los pravěkulos je návrat k přírodě a jejím hodnotám. Po řadě projektů s moderní tematikou (Asterix a Obelix, 20 tisíc mil pod mořem, S tebou mě baví svět foto lze nalézt na ), jsme zvolili letos návrat k přírodě, jejímu poznání, využití a přežití v ní. Ve středu zájmu byly i otázky bezpečnosti v lesích, např. při vichřicích, bouřkách, průtrži mračen. Dalším důležitým cílem projektu je pěstování dobrých vztahů mezi žáky a předcházení nevhodnému chování mezi dětmi (šikana a záškoláctví). Máme zkušenost, že děti, které mají zážitky ze společných akcí, si méně ubližují a více mezi sebou spolupracují. Táborová základna ve Studené Vodě je chatová, sociální zařízení je s teplou vodou, k dispozici je i velký bazén. Počet účastníků akcí je stoupající a pobyty mají kladné ohlasy také mezi rodičovskou veřejností. Každá akce je zdokumentována na CD, které obdrží každý její účastník. Zároveň je možné zhlédnout fotografie i na stránkách školy Většina vedoucích a instruktorů jsou bývalí žáci ZŠ v Meziměstí, hlavní vedoucí tábora je učitelka ZŠ v Meziměstí Mgr. Marta Zítková.. 12

13 5.10. Aktivity školy organizace a účast v soutěžích Soutěže umístění účast Matematický Klokan školní kolo 210 žáků Atletické závody v Polsku 1.m.,3. m.,6. m. 9 žáků Orientační běh v Sokolowsku 1. m., 3.m. starší, mladší chlapci Coca Cola Cup Trutnov starší chlapci Fotbal ml. žáci Meziměstí 1.m Mladší žáci Turnaj vve vybíjené 6. třídy, Broumov starší chlapci Turnaj ve florbalu, okrskové kolo, Broumov starší chlapci Turnaj v minikopané, Broumov Mladší žáci Lehkoatletické závody ŠD Broumov 1.m,2.m, 3.m Mladší žáci Turnaj ve fotbale, Broumov 2. m. mladší žáci Turnaj ve vybíjené 7. m Mladší žáci Poznávání živoč.,rostlin a minerálů 1.st 80 žáků Mc Donald Meziměstí, stadion 3. m třídy Recitační a pěvecká soutěž ŠK 30 žáků Sportovní dny Meziměstí - minikopaná 1.m 6 družstev Sportovní dny Meziměstí postřeh. závod I. stupeň Sportovní dny Meziměstí (čtyřboj) II. stupeň 6. Zpráva vedoucí školní jídelny Vedoucí ŠJ: 1, kvalifikaci splňuje Vedoucí kuchařka: 1, kvalifikaci splňuje Kuchařka: 2, kvalifikaci splňuje Pomocná kuchařka: 1 Školní jídelna zajišťuje obědy pro 300 strávníků denně ( žáci a zaměstnanci ZŠ, MŠ Vižňov, školní důchodci, cizí strávníci a pečovatelská služba). Vaří se dvě jídla. 7. Zpráva vedoucí školní družiny Vedoucí ŠD: 1, kvalifikaci splňuje Vychovatelka : 1, kvalifikaci splňuje 0,25 částečný úvazek Družinu navštěvuje 71 dětí z třídy. V provozu od 6.00 h. do h. Družina není pokračováním vyučování, ale je zaměřena na rekreační činnost. Průběžně jsou doplňovány hračky, hry a pomůcky na pracovní činnosti. Výrobky si děti odnášejí domů. Využívá hřiště kolem školy, tělocvičnu a keramickou dílnu. Chodí na vycházky do lesa a okolí školy. 13

14 8. Kontroly 8.1. Kontroly provedené Městem Meziměstí, pověřeným městem Broumov, KÚ Královéhradeckého kraje: finanční kontrola příspěvkové organizace ZŠ Meziměstí dvě drobné závady administrativního charakteru byly odstraněny následně 8.2. Kontroly provedené Českou školní ispekcí : kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutým školám a školským zařízením, kontrolované období - rok 2010 a 2011 do data kontroly drobná závada administrativního charakteru (předběžná kontrola v účetnictví) odstraněna následně 8.3. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem : Nebyly provedeny 8.4. Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány : kontrola BOZP (p. Marek) bez závad revize vybavení tělocvičny a tělocvičného nářadí drobné závady odstraněny na místě hygiena ŠJ bez závad 9. Práce, které byly provedeny na ZŠ: - vymalování stropů na chodbách, vstupní hala, kuchyně, drobné opravy výmalby - revize tělocvičny a nářadí, hromosvodů - čištění kanalizace u školy - oprava havárie odpadního potrubí v kuchyni ZŠ - oprava vybavení školního dětského hřiště výměna dřevěného obložení pískoviště + schody na skluzavku, výměna písku - instalace nové rozhlasové ústředny + kontrola rozvodu po budově - modernizace vybavení počítačové učebny (monitory, PC), audiovizualizace učebny Vv a Hv - oprava fasády na spojovací budově - oprava stropu spojovací chodby - oprava havárie vodovodního potrubí v přízemí nové budovy - kompletní oprava vnitřních okenních parapetů na nové budově včetně jídelny 10. Projekt EU peníze školám I v letošním roce jsme pokračovali v realizaciprojektu 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známého také pod názvem EU peníze školám.. Škola získala po odeslání 2. monitorovací zprávy druhou splátku doúčtování ve výši 40% rozpočtu projektu ( ,40). Finance jsme v letošním školním roce využili v oblasti individualizace výuky ( dělení 1 hodiny informatiky v 6. třídě a dělení 1 hodiny českého jazyka literatury v 6. třídě vzhledem k vyššímu počtu žáků i s náročnějším přechodem žáků z 1. na 2. stupeň). V oblasti inovace výuky tvořilo 11 vyučujících výukové materiály, které pilotně odzkoušeli na dané skupině žáků. 14

15 V oblasti DVPP jsme využili finanční dotaci ke zvýšení počtu vyučujících účastnících se odborných seminářů a školení. V průběhu realizace projektu předkládáme průběžné monitorovací zprávy, které popisují věcnou část realizovaného projektu v monitorovacím období. Tři monitorovací zprávy máme již schválené a odsouhlasené. Nemalým problémem při realizaci projektu byl opět nákup pomůcek z oblasti elektroniky (vybavení školy ICT technikou), kdy jsme jako příjemci povinni dodržovat pravidla zadávání veřejných zakázek tzv. malého rozsahu, tj CZK a provést výběrové řízení. Veškeré údaje v této zprávě jsou uzavřeny k a byly projednány na pedagogické radě dne vypracovala Mgr. Eliška Řeháková, ZŘŠ Schváleno Školskou radou ZŠ Meziměstí dne: V Meziměstí, dne. Mgr. Zdeněk Mück, ředitel školy 15

16 16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 7 2 0 0 8 1 1.Charakteristika školy Základní škola, Meziměstí,okres Náchod,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 2 2 0 0 3 1 1.Charakteristika školy Základní škola Meziměstí, Školní, 236 byla zařazena

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

A) Organizace vyučování a provozu školy

A) Organizace vyučování a provozu školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007 1. Přesný název školy Základní škola Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 Datum posledního rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol : 6. 6. 2007 2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRACHOVICE, OKRES CHRUDIM Výroční zpráva - školní rok 2013/2014 (dle 7 Vyhlášky č.15/2005 Sb.) 1.Charakteristika školy 1.1. Obecná charakteristika školy Úplná základní škola (1.-9.ročník),

Více

Výroční zpráva školní rok 2009-10

Výroční zpráva školní rok 2009-10 Výroční zpráva školní rok 2009-10 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2. Personální

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín

Výroční zpráva. o činnosti školy. Základní škola KELČ, okres Vsetín Základní škola KELČ, okres Vsetín Kelč 229 756 43 KELČ Tel/ Fax: 571 641 127 http://zskelc.sweb.cz e-mail: zskelc@vm.inext.cz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 I. Charakteristika

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany

Základní škola Chlumčany, okr.plzeň-jih Komenského 154, 334 42 Chlumčany OBSAH:... 2 1. Charakteristika školy... 3 1.1. Název školy (přesný název organizace dle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol)... 3 1.2. Název a adresa zřizovatele... 3 1.3. Poslední zařazení do sítě škol...

Více