ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO tel Š K O L N Í R O K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 Š K O L N Í R O K 2 0 11 2 0 12"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO tel V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K

2 OBSAH: 1. Charakteristika školy, základní údaje o škole 2. Organizace vzdělávání a výchovy, učební plán 3. Údaje o pracovnících 4. Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Prospěch žáků 5.2. Chování 5.3. Předmětové komise 5.4. Reedukační činnost 5.5. Zpráva výchovného poradce 5.6. Kroužky, které pracovaly na škole 5.7. Exkurze, akce, projekty 5.8 Oslavy 75. výročí založení české školy v Meziměstí 5.9. Tábor ZŠ v Meziměstí: Los pravěkulos Aktivity školy organizace a účast v soutěžích 6. Zpráva vedoucí školní jídelny 7. Zpráva vedoucí školní družiny 8. Kontroly 8.1. Kontroly provedené Městem Meziměstí, pověřeným městem Broumov, KÚ Královéhradeckého kraje 8.2. Kontroly provedené Českou školní ispekcí 8.3. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem 8.4. Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány 9. Práce, které byly provedeny na ZŠ 10. Projekt EU peníze školám 2

3 1.Charakteristika školy, základní údaje o škole Základní škola, Meziměstí,okres Náchod, Školní 236 byla zařazena do sítě škol pod identifikačním číslem jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Město Meziměstí. Škola sdružuje základní školu s kapacitou 400 žáků (IZO ), školní družinu s kapacitou 75 dětí ( IZO ) a školní jídelnu. Ředitel školy: Mgr.Mück Zdeněk Telefon: , Internet: Zástupce ředitele: Mgr.Eliška Řeháková Školská rada při Základní škole, Meziměstí, okres Náchod byla zřízena Identifikační číslo Má 6 členů, kteří byli na základě výsledků voleb jmenováni Základní škola poskytuje základní vzdělání, má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Škola měla ve školním roce 2011/2012 celkem 12 tříd a 214 žáků (stav k ). Vyučování ve všech ročnících probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Žáci se specifickými poruchami učení jsou po doporučení pedagogické poradny vyučování dle individuálních plánů. Žáci se učili v 13 odborných pracovnách /Vv, Hv, D, Nj, Aj, Čj, M, F-Ch, Pč, Z,Tv, informatika, kuchyňka, šití /. Školní družina měla 3 oddělení. Sídlí ve 3 místnostech, k dispozici má zahradu a je dobře vybavena pomůckami pro sport, hry, atd. Pro zájmovou činnost je k dispozici tělocvična od 6.50 do 21.00, školní hřiště, odborné pracovny, tenisový kurt, atd. Počet integrovaných žáků 43 se v průběhu roku zvýšil až na 45, s žáky bylo pracováno při vyučování i v hodinách nápravy podle individuálního plánu. 2.Organizace vzdělávání a výchovy, učební plán ve školním roce 2011/2012 ŠVP Škola pro každého, 2007/107 Předmět Předmět Čj Čj Cj Cj Inf. 1 Cj 3 3 M M Prv Ch 2 2 Př 2 2 F Vl 1 1 Př Vv Z Hv D Pč Ov Tv Hv Celkem Vv Pč Tv Inf 1 Volitelné

4 Celkem Volitelné předměty 7.r. informatika 8.r. přírodovědná praktika 9.r. - informatika, sportovní hry Průřezová témata Výuka plavání - 3.a 4. třídy Dopravní výchova 4.třída Výchova ke zdraví - 5. třída Zdravé zuby třídy Člověk v ohrožení třídy Volba povolání 8.a 9. třídy Výchova k rodičovstí 8. a 9. třídy Celoškolní akce a projekty: Sportovní den ředitele školy Dožínky Den zemědělství Královéhradeckého kraje Oslavy 75. výročí založení české školy v Meziměstí Multimediální projekt Planeta Země 3000 Čína Divadla ( pohádka, muzikálové a filmové melodie) Školní dílny vánoční a velikonoční Akce česko-polského přátelství (sport. soutěže, výlety) Lyžařský výcvik Kurs plavání Vánoční jarmark Třídní projekty (2. sv. válka v českém filmu, První pomoc, Mediální výchova, Čtenářská gramotnost, Knihovnické minimum,) Slavnost slabikáře Geopark Vnitrosudetská pánev Broumovsko Školní časopis Volavka Sběr papíru 3.Údaje o pracovnících (stav k ) Třída Třídní učitel( ka) 1. A Mgr. Lenka Bohanská 1. B Romana Ťažkyová 2. A 3. A Mgr. Rambousková Jaroslava Mgr. Cvrčková Eva 4.A Mgr. Ottmarová Iva 4.B Chaloupková Jaroslava 5.A Mgr. Zítková Marta 6.A Tereza Sokolová 7.A Mgr. Kociánová Anna 8.A Ing. Jitka Zelená 9.A Mgr. Souček Jan 9.B Bc. Marečková Lucie Pracovníků celkem : 30 Z toho mužů : 5 4

5 žen : 25 Pedagogičtí pracovníci : 20 z toho učitelé : 16 z toho vychovatelé : 2 z toho pedagogičtí asistenti : 2 rodičovská dovolená : 0 z toho učitelé : 0 Pedagogické asistentky: p. Erika Kučerová má 0,75 úvazku, p.marcela Schusserová 0,75 úvazku Školní družina: ve školní družině pracovala p. Jana Fléglová na dohodu (2 hodiny denně). Kvalifikovanost Kvalifikovaný učitel - Vysoká škola pedagogická magisterský studijní program aprobace Odborně kvalifikovaný učitel - Vysoká škola pedagogická - magisterský studijní program učí jiný předmět, než má v aprobaci nebo na jiném stupni školy Nekvalifikovaný učitel - jiné vzdělání kvalifikovaných nekvalifikovaných celkem 1.stupeň 6,1 81,3% 1,4 18,7 % 7,5 2.stupeň 4,9 57,6 % 3,6 42,4 % 8,5 Školní družina 2 91 % 0,2 9 % 2,2 Celkem škola + průměr 13 71,4% 5,2 28,6% 18,2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků: I v tomto školním roce jsme využívali především nabídky CVKHK, které má svá pracoviště v Náchodě, Trutnově i Hradci Králové, nabídky využilo celkem 16 vyučujících (český jazyk, anglický jazyk, výtvarná výchova,informatika, matematika), část seminářů jsme hradili z dotačního programu EUpeníze školám. Vyučující IT se účastnil třídenního semináře IT. 4.Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků Do 1. ročníku nastoupilo 30 žáků, se souhlasem zastupitelstva byla třída rozdělena na dvě, finance na další pracovní sílu je možno doplnit z provozních nákladů. Nakonec nebylo nutné k tomuto kroku přistoupit, pracovní sílu jsme ufinancovali z prostředků KÚ, ovšem na úkor odebrání osobních příplatků všem pedagogickým pracovníkům. K zápisu přišlo 42 žáků, 35 žáků bylo doporučeno k nástupu do 1. třídy, (z toho jedna žákyně 5tiletá), 7 žákům byl povolen odklad povinné školní docházky na základě doporučení PPP nebo lékaře. Vycházející žáci z 9. třídy : 30 žáků Žáci vycházející z nižších ročníků : 0 žáků Dva žáci 8. ročníku, jeden žák 7. ročníku a jeden žák 9. ročníku požádali o prodloužení školní docházky, všem bylo vyhověno. Žáci přijatí na víceleté gymnázium: 1 žák (z 5. roč) 5

6 5.Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Prospěch žáků 1.pololetí Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnocen Celkem údaje k pololetí Ročník Počet žáků Prosp.s vyzn. Prospělo Neprospělo Nehodnocen Celkem údaje k (před opravnými zkouškami) Opravné zkoušky byly provedeny Dva žáci při opravné zkoušce uspěli (anglický jazyk), 1 žák se k opravné zkoušce nedostavil, ročník opakuje, 4 žáci měli víc jak dvě nedostatečné, opakují ročník bez možnosti opravné zkoušky, jeden žák 9. ročníku s více jak dvěma nedostatečnými přešel na střední školu (splněno 9 let povinné školní docházky), 2 žáci postupují do vyššího ročníku (již jednou na daném stupni opakovali). Opakování ročníku: 5 žáků (3 na 1. stupni, 2 na 2. stupni) 6

7 Jeden žák 9. ročníku nebyl ze zdravotních důvodů klasifikován, na základě žádosti o prodloužení školní docházky opakuje 9. třídu 5.2. Chování Žáci s druhým stupněm z chování v 1. pol. : 5 ve 2. pol. : 5 Žáci s třetím stupněm z chování v 1. pol. : 2 ve 2. pol. : 3 Celkový počet neomluvených hodin v 1. pol. : 27 ve 2. pol. : 97 Snížené známky z chování byly v 1.pol. hlavně za nekázeň, neplnění školních povinností, ve 2.pol. za nekázeň, neplnění školních povinností, neomluvené hodiny. Celkový počet neomluvených hodin je vyšší než v loňském roce, problém neomluvených hodin jsme řešili do 20 hodin formou pohovoru se zákonnými zástupci žáka a zápisem, nad 20 hodin spolu s odborem školství v Broumově, bylo řešeno s rodiči jako přestupek s finančním postihem. Škola velice úzce spolupracuje s Odborem péče o děti v Broumově, s městskými a obecními úřady v okolí, s Policií Meziměstí, Broumov a Náchod, s PPP, Kompas Broumov. Učební osnovy a plány byly splněny. Spolupráce se zřizovatelem Městem Meziměstí je na dobré úrovni Předmětové komise Předmětové komise pracovaly v tomto složení: 1. stupeň:chaloupková Jaroslava 2. stupeň : M-F-CH-I-Pč: Řehák Jan Čj-Nj-Aj-D-Z-Př-On-Rv a další: Řeháková Eliška Předmětové komise se scházely podle potřeby, řešily problematiku tvorby ŠVP, tematických plánů a metodických postupů, soutěží, učebnic, atd Reedukační činnost Na škole bylo celkem 43 integrovaných dětí na 1. a 2. stupni, které jsou vyučovány podle individuálních plánů, z toho 40 s vývojovými poruchami učení, 2 s poruchou chování, 1 s těžkým tělesným postižením. V průběhu roku se počet měnil, z důvodů nových vyšetření, nástup nebo odchod ze školy apod., počet se zvýšil až na 41, po dohodě s PPP byla ale některým žákům hodina reedukace zrušena z důvodů nedostatečné přípravy na hodiny nápravy, nebo kompenzací SPU. V dohodách bylo 8 h nápravy vad, vzhledem k zredukování počtu integrovaných žáků byl počet hodin nápravy snížen v průběhu roku o 1 h. 7

8 S dětmi se pracovalo při hodinách individuálně a přiměřeně jejich schopnostem. Při výuce se používala učebna informatiky, zvláštní učebna a pomůcky určené těmto dětem. Školu navštěvuje 1 tělesně postižený žák( v 9. třídě), na pomoc má pedagogického asistenta a osobní počítač. Tento žák používá výtah a 2 rampy, bezbariérové přístupy do budovy a WC, speciální lavice a židle. V 7. třídě pracuje pedagogická asistentka s dvěma žáky s poruchou chování. Pomůcky Vybavujeme jednotlivé ročníky novými učebnicemi, z ostatních pomůcek byly zakoupeny výukové programy, didaktické hry, nástěnné obrazy a soubory, sešity a pomůcky pro integrované děti, vybavení do Tv, pomůcky ŠD,, atd. V rámci projektu EU-peníze školám hradíme některé pomůcky (učebnice, názorné výukové pomůcky) z dotačních prostředků. V rámci projektu EU-peníze školám proběhla dvě výběrová řízení na na veřejnou zakázku Modernizace a vybavení výpočetní technikou. Z prostředků EU byly zakoupeny monitory do učebny informatiky, dataprojektor do učebny výtvarné výuky, počítač + monitor do sborovny, několik notebooků. V průběhu roku byly dovybaveny novým školním nábytkem dvě třídy na 1. stupni (stavitelné stolky+židle, 20 pracovních míst) Problémy ZŠ Meziměstí: 1. Malá kvalifikovanost na 2. stupni. 2. Děti přicházející z jiných škol jsou v učivu rozdílně daleko, především v jazycích Zpráva výchovného poradce Pracovníci na škole: 1 vých.poradce 5 dyslektických asistentek Celkový počet : 6 pracovníků Hlavní pozornost práce výchovného poradce byla věnována především problematice volby povolání a spec. pedagogiky,prevence sociálně patologických jevů mezi žáky. Ve školním roce 2011/2012 bylo integrováno 43 žáků, z toho 1 žák se zdravotním postižením a 42 žáků s vývojovými poruchami učení a chování. V průběhu roku přibyli další žáci, kteří byli postupně vyšetřeni v PPP. Na škole pracovaly 2pedagogické asistentky, jedna s žákem se zdravotním postižením (9. třída), jedna se dvěma žáky s poruchou chování (7. třída). Výchovné poradenství na škole je zaměřeno na 1. stupni především na pomoc žákům s vývojovými poruchami učení a na 2. stupni je hlavní náplní pomoc žákům v kariérním poradenství při volbě profesní orientace, přípravě na budoucí povolání. Volba povolání se ve školním roce 2011/2012 vyučovala především v předmětu Občanská nauka v 8. a 9. ročníku. Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sami sebe, pomoc při rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a odborných učilišť a jejich oborů. Na závěr si žáci mohli nanečisto vyplnit přihlášku ke studiu. Kromě základní informace o síti škol v našem regionu, požadavcích jednotlivých škol a nárocích na žáky, termínech dnů otevřených dveří a eventuelních návštěvách u nás ve škole byli žáci informováni 8

9 i o náležitostech pracovní smlouvy, přijímacím pohovoru, způsobech, jak se ucházet o zaměstnání, kde se informovat o možnostech získání odpovídající práce a samozřejmě i o činnosti Úřadu práce v Náchodě. 2. listopadu 2011 proběhlo setkání rodičů žáků 9. ročníků se zástupci Úřadu práce Náchod, které se pro naši školu konalo stejně jako v loňském roce v prostorách ZŠ Hradební v Broumově.Rodiče tak získali především informace o aktuálním stavu situace na trhu práce v našem regionu,byli také upozorněni na perspektivní obory z hlediska uplatnění v našem regionu. Akci zorganizoval Úřad práce v Náchodě pro žáky ZŠ Meziměstí, Martínkovice a Broumov. O termínech dnů otevřených dveří na středních školách jsou žáci i rodiče informováni prostřednictvím výchovného poradce nebo ředitele školy. Další informace o možnostech studia na středních školách mohli žáci čerpat z propagačních materiálů jednotlivých škol, umístěných na nástěnkách, a často využívali možnost vyhledávání potřebných informací na internetu v počítačové učebně během přestávek nebo po vyučování,případně v rámci hodin občanské výchovy. Rodiče využili i možnost individuální konzultace s výchovným poradcem a třídním učitelem. Žáci 9. ročníků navštívili v říjnu (26/10, 27/10) Informační centrum Úřadu práce v Náchodě, kde si vyzkoušeli i testy zaměřené na profesní orientaci. Kromě toho jsme se zúčastnili Veletrhu středních škol , který se konal v prostorách sportovní haly na Hamrech v Náchodě. Někteří žáci využili nabídky testu profesní orientace prováděné PPP v Náchodě. Také návštěva Gastrodne organizovaného Střední školou spol. stravování v Teplicích nad Metují dne zajisté přispěla k rozšíření možnosti volby budoucí profese, zúčastnili se žáci 8. a 9. ročníku. Žáci si mohli v letošním roce podat pouze 2 přihlášky v každém kole přijímacího řízení. Jednotlivá kola vyhlašovaly konkrétní školy podle situace a volných míst. Zachován byl i způsob podávání přihlášky uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. V dubnu proběhlo 1. kolo a v květnu 2. kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Všichni žáci 9. tříd (celkem 30) byli přijati ke studiu na SŠ. Možnosti studia víceletého gymnázia využil 1 žák 5. ročníku, který byl přijat. V tomto roce nebylo již nutné vypracovávat Výstupní hodnocení žáka,rozhodnutím ministerstva byla tato příloha přihlášky zrušena. Při řešení výchovných problémů spolupracujeme s p. Hlouškovou a p. Machovou z odboru sociálních věcí pro mládež, s oddělením péče o dítě a PPP v Náchodě. Také jsme ocenili v loňském školním roce pomoc KOMPASU, který nám pomohl řešit problémy. Při prevenci sociálně patologických jevů a řešení drogové závislosti poskytujeme žákům informace také v rámci systematické výchovy v předmětu Občanská výchova. Využili jsme i nabídky Policie ČR a zorganizovali na škole besedy na téma Šikana a kyberšikana a Trestní zodpovědnost mladistvých. Besedy měly u žáků kladný ohlas. Vedení školy věnuje pozornost rozvoji volnočasových aktivit dětí. Všichni vyučující se snaží vést žáky k sebevědomí, k správnému sebehodnocení, k stanovení reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, k zvládání stresů a k dovednosti a především snaze zvládat a řešit své problémy. Tyto zásady se rovněž staly součástí nově vypracovaných ŠVP. V rámci výchovného poradenství a třídních hodin využívají učitelé individuálního přístupu k žákům. Ve škole jsou k dispozici různé materiály, např. videokazety s problematikou sociálně patologických jevů - drogy, AIDS, kouření, hrací automaty atd. Učitelé i výchovný poradce využívají nabídek dalšího vzdělávání v této oblasti, které poskytuje Centrum vzdělávání v Náchodě a PPP. Ve škole jsou využívána také kurikula Sorosovy nadace, která byla vyvinuta pro Projekt regionálního zdravotního vzdělávání ve školách střední a východní Evropy. Jedná se o tato kurikula - Prevence kouření, AIDS, Výživa a vaše zdraví, Úvod do sexuality a Alkohol a jiné drogy. 9

10 5.6. Kroužky, které pracovaly na škole: - sportovní (florbal) starší žáci, pravidelně - mažoretky, pravidelně - keramický, pravidelně - turistický, pravidelně Od září 2011 nemohou být finance na vedení kroužků organizovaných školou hrazeny ze státního rozpočtu, jsou financovány rodiči (náklady rozpočítané mezi žáky navštěvující jednotlivé kroužky), z těchto důvodů došlo i k snížení počtu kroužků vzhledem k menšímu zájmu žáků Exkurze, akce, projekty: - září Sportovní dny Lehkoatletický pětiboj (2. st.), branný závod (1. st.), turnaj v minikopané (1. stupeň) - Den zemědělství Královéhradeckého kraje (2. stupeň) - filmové představení Lidice (žáci 8. a 9. tříd) v Polici nad Metují - 9. třídy návštěva Úřadu práce(beseda o volbě povolání - výlet turistického kroužku (Broumov Den lesů ČR) - říjen - oslavy výročí školy - Orientační běh v Sokolowsku - společný výlet s polskou družební školou (Wroclaw bazén + arboretum) - 4. tř. výuka na dopravním hřišti v Bělovsi - 5. třída exkurze do Prahy - 9. třídy Veletrh středních škol Náchod - výlet turistického kroužku (Ratibořice) - listopad - sportovní akce (florbal, minikopaná - turnaje) - výlet turistického kroužku Rožmitál, Šonov - prosinec - divadelní společnost Julie Jurištové - pohádka Čertův švagr (1. stupeň)- spojeno s mikulášským programem - Vánoční jarmark - výlet turistického kroužku Vánoční ZOO, Dvůr Králové nad Labem - výstava Gastroden Teplice nad Metují - vánoční vystoupení žáků 2. stupně v pečovatelském domě - multimediální program Láska ano, děti ještě ne Náchod, žáci 8. a 9. ročníku - vánoční výstava v Broumově, Polici nad Metují (4. a 5. ročník) - leden - sportovní akce (florbal, fotbal) - účast na Tříkrálové sbírce - zápis do 1. tříd - návštěva 1. třídy žáci MŠ Meziměstí + MŠ Vižňov - projekt Planeta Země 3000 Čína Broumov ročník - divadlo Slunečnice Brno muzikál Růženka. stupeň - únor - divadelní pořad Příhody lišky Bystroušky (Divadlo jednoho herce HK) 10

11 - lyžařský výcvik Pec pod Sněžkou (6., 7., 8. ročník) - březen - recitační soutěž školní kolo - zahájeno Knihovnické minimum - školní kolo soutěže Matematický klokan - divadelní představení divadla Duha pohádka o Červené Karkulce (1. stupeň) - testování 8. ročníku počítačová gramotnost - výlet turistického kroužku ledopády v Teplických skalách - duben - velikonoční dílny (1. stupeň) - výukový program Galerie Náchod Mařákovci v náchodských sbírkách (7. roč.) - Divadélko pro školy HK Nová dobrodružství veverky Zrzečky - Divadelní cestopis - Mc. Donald ročník (všesport. stadion Meziměstí) - zahájena výuka plavání (3. a 4. ročník) - Coca Cola cap fotbal (Trutnov) - zájezd do Anglie - květen - agentura Pernštejni Gotika-život rytířů za vlády Lucemburků - sport. akce (minifotbal) - preventivní program pro třídy Policie ČR šikana + kyberšikana, trestní zodpovědnost mladistvých - společný výlet s polskou družební školou (HK- aquapark, Josefov pevnost) - sběr papíru - srovnávací testy Niqes jednotné srovnávací testy pro žáky 5. a 9. tříd - přírodovědná soutěž pro 1. stupeň poznáváme rostliny a živočichy - červen -Slavnost slabikáře (1. tř) - atletické závody školních družin (Náchod) - školní výlety a exkurze podle tříd Spolupráce s polskou partnerskou školou v Sokolovsku: - září Sportovní dny - turnaj v minikopané - září - silniční běh v Meziměstí - říjen atletické závody v Mieroszowě - říjen společný výlet s polskou družební školou do Wroclawi (aquapark, japonské zahrady) -květen společný výlet do Hradce Králové a Josefova Poznávací exkurze do Anglie Po třech letech se opět uskutečnil poznávací zájezd do Londýna a na pobřeží Anglie. Spolu se školou v Broumově a Polici nad Metují se zájezd uskutečnil ve dnech Oslavy 75. výročí založení české školy v Meziměstí Významnou akcí byly oslavy 75. výročí založení české školy v Meziměstí, které se uskutečnily 1. října Přípravy na akci byly náročné, zúčastnili se jich všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy. Škola byla vyzdobena výrobky žáků jednotlivé ročníky se prezentovaly svými projekty. Oslav se účastnili nejen současní žáci a pracovníci, dorazilo i velké množství rodičů, bývalých žáků a mezi krásné okamžiky patřilo i setkání bývalých pedagogů a pracovníků školy. K nejzajímavějším projektům patřila výstava fotografií jednotlivých tříd z archivu školy. Na škole je vydáván školní časopis Školní VOLAVKA (čtvrtletně). 11

12 Škola má své www. stránky kde se veřejnost průběžně může informovat o aktivitách školy, zjišťovat aktuální údaje, prohlížet příspěvky a fotografie. Testování žáků V březnu 2012 proběhlo na naší škole testování zaměřené na počítačovou gramotnost v 8. ročníku. Srovnávací testy Niqes Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy připravil pro žáky 5. a 9. tříd celostátní jednotné srovnávací testy. V porovnání s celostátním průměrem si naše škola vedla úspěšně Letní tábor Los pravěkulos aneb lovci a sběrači Projekt Los pravěkulos je projektem celoročním a navazuje na téměř 15-letou tradici projektů, které se zabývají mimoškolní činností žáků ZŠ Meziměstí. Letošní projekt v sobě zahrnuje dva typy aktivit. Letní tábor, který se uskutečnil o hlavních prázdninách a několik exkurzí turistického kroužku pracujícího při základní škole během celého školního roku. Uskutečnil se ve Studené Vodě u Broumova, srpna Věk dětí: 8-15let. Trvání akce: 10dní, počet účastníků: 106. Příprava tábora probíhala po celý rok a turistický kroužek podniká jeden až dva výlety do měsíce. Aktivity jsou určeny pro žáky ZŠ Meziměstí, ale zúčastnit se jich mohou i rodinní příslušníci dětí, příbuzní i kamarádi, kteří navštěvují jiné školy (ZŠ Vamberk, ZŠ Kostelec nad Orlicí a jiné). Pedagogický dozor tvoří učitelé naší školy i bývalí žáci naší školy, dále dobrovolníci z celého Královéhradeckého kraje (Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Broumov). Letní tábor byl zaměřen na tematiku pravěku a turistický kroužek se specializuje na místa v našem regionu, kde lze nalézt historické památky - zkameněliny v Zeleném hájku, geopark Vnitrosudetská pánevn Broumovsko ve Vižňově, lom v Rožmitále. Cílem projektu Los pravěkulos je návrat k přírodě a jejím hodnotám. Po řadě projektů s moderní tematikou (Asterix a Obelix, 20 tisíc mil pod mořem, S tebou mě baví svět foto lze nalézt na ), jsme zvolili letos návrat k přírodě, jejímu poznání, využití a přežití v ní. Ve středu zájmu byly i otázky bezpečnosti v lesích, např. při vichřicích, bouřkách, průtrži mračen. Dalším důležitým cílem projektu je pěstování dobrých vztahů mezi žáky a předcházení nevhodnému chování mezi dětmi (šikana a záškoláctví). Máme zkušenost, že děti, které mají zážitky ze společných akcí, si méně ubližují a více mezi sebou spolupracují. Táborová základna ve Studené Vodě je chatová, sociální zařízení je s teplou vodou, k dispozici je i velký bazén. Počet účastníků akcí je stoupající a pobyty mají kladné ohlasy také mezi rodičovskou veřejností. Každá akce je zdokumentována na CD, které obdrží každý její účastník. Zároveň je možné zhlédnout fotografie i na stránkách školy Většina vedoucích a instruktorů jsou bývalí žáci ZŠ v Meziměstí, hlavní vedoucí tábora je učitelka ZŠ v Meziměstí Mgr. Marta Zítková.. 12

13 5.10. Aktivity školy organizace a účast v soutěžích Soutěže umístění účast Matematický Klokan školní kolo 210 žáků Atletické závody v Polsku 1.m.,3. m.,6. m. 9 žáků Orientační běh v Sokolowsku 1. m., 3.m. starší, mladší chlapci Coca Cola Cup Trutnov starší chlapci Fotbal ml. žáci Meziměstí 1.m Mladší žáci Turnaj vve vybíjené 6. třídy, Broumov starší chlapci Turnaj ve florbalu, okrskové kolo, Broumov starší chlapci Turnaj v minikopané, Broumov Mladší žáci Lehkoatletické závody ŠD Broumov 1.m,2.m, 3.m Mladší žáci Turnaj ve fotbale, Broumov 2. m. mladší žáci Turnaj ve vybíjené 7. m Mladší žáci Poznávání živoč.,rostlin a minerálů 1.st 80 žáků Mc Donald Meziměstí, stadion 3. m třídy Recitační a pěvecká soutěž ŠK 30 žáků Sportovní dny Meziměstí - minikopaná 1.m 6 družstev Sportovní dny Meziměstí postřeh. závod I. stupeň Sportovní dny Meziměstí (čtyřboj) II. stupeň 6. Zpráva vedoucí školní jídelny Vedoucí ŠJ: 1, kvalifikaci splňuje Vedoucí kuchařka: 1, kvalifikaci splňuje Kuchařka: 2, kvalifikaci splňuje Pomocná kuchařka: 1 Školní jídelna zajišťuje obědy pro 300 strávníků denně ( žáci a zaměstnanci ZŠ, MŠ Vižňov, školní důchodci, cizí strávníci a pečovatelská služba). Vaří se dvě jídla. 7. Zpráva vedoucí školní družiny Vedoucí ŠD: 1, kvalifikaci splňuje Vychovatelka : 1, kvalifikaci splňuje 0,25 částečný úvazek Družinu navštěvuje 71 dětí z třídy. V provozu od 6.00 h. do h. Družina není pokračováním vyučování, ale je zaměřena na rekreační činnost. Průběžně jsou doplňovány hračky, hry a pomůcky na pracovní činnosti. Výrobky si děti odnášejí domů. Využívá hřiště kolem školy, tělocvičnu a keramickou dílnu. Chodí na vycházky do lesa a okolí školy. 13

14 8. Kontroly 8.1. Kontroly provedené Městem Meziměstí, pověřeným městem Broumov, KÚ Královéhradeckého kraje: finanční kontrola příspěvkové organizace ZŠ Meziměstí dvě drobné závady administrativního charakteru byly odstraněny následně 8.2. Kontroly provedené Českou školní ispekcí : kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutým školám a školským zařízením, kontrolované období - rok 2010 a 2011 do data kontroly drobná závada administrativního charakteru (předběžná kontrola v účetnictví) odstraněna následně 8.3. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem : Nebyly provedeny 8.4. Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány : kontrola BOZP (p. Marek) bez závad revize vybavení tělocvičny a tělocvičného nářadí drobné závady odstraněny na místě hygiena ŠJ bez závad 9. Práce, které byly provedeny na ZŠ: - vymalování stropů na chodbách, vstupní hala, kuchyně, drobné opravy výmalby - revize tělocvičny a nářadí, hromosvodů - čištění kanalizace u školy - oprava havárie odpadního potrubí v kuchyni ZŠ - oprava vybavení školního dětského hřiště výměna dřevěného obložení pískoviště + schody na skluzavku, výměna písku - instalace nové rozhlasové ústředny + kontrola rozvodu po budově - modernizace vybavení počítačové učebny (monitory, PC), audiovizualizace učebny Vv a Hv - oprava fasády na spojovací budově - oprava stropu spojovací chodby - oprava havárie vodovodního potrubí v přízemí nové budovy - kompletní oprava vnitřních okenních parapetů na nové budově včetně jídelny 10. Projekt EU peníze školám I v letošním roce jsme pokračovali v realizaciprojektu 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, známého také pod názvem EU peníze školám.. Škola získala po odeslání 2. monitorovací zprávy druhou splátku doúčtování ve výši 40% rozpočtu projektu ( ,40). Finance jsme v letošním školním roce využili v oblasti individualizace výuky ( dělení 1 hodiny informatiky v 6. třídě a dělení 1 hodiny českého jazyka literatury v 6. třídě vzhledem k vyššímu počtu žáků i s náročnějším přechodem žáků z 1. na 2. stupeň). V oblasti inovace výuky tvořilo 11 vyučujících výukové materiály, které pilotně odzkoušeli na dané skupině žáků. 14

15 V oblasti DVPP jsme využili finanční dotaci ke zvýšení počtu vyučujících účastnících se odborných seminářů a školení. V průběhu realizace projektu předkládáme průběžné monitorovací zprávy, které popisují věcnou část realizovaného projektu v monitorovacím období. Tři monitorovací zprávy máme již schválené a odsouhlasené. Nemalým problémem při realizaci projektu byl opět nákup pomůcek z oblasti elektroniky (vybavení školy ICT technikou), kdy jsme jako příjemci povinni dodržovat pravidla zadávání veřejných zakázek tzv. malého rozsahu, tj CZK a provést výběrové řízení. Veškeré údaje v této zprávě jsou uzavřeny k a byly projednány na pedagogické radě dne vypracovala Mgr. Eliška Řeháková, ZŘŠ Schváleno Školskou radou ZŠ Meziměstí dne: V Meziměstí, dne. Mgr. Zdeněk Mück, ředitel školy 15

16 16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 Š K O L N Í R O K 2 0 0 9 2 0 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 Š K O L N Í R O K 2 0 0 9 2 0 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9 2 0 10 1 OBSAH: 1. Charakteristika školy, základní údaje o škole 2. Organizace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 2 2 0 0 3 1 1.Charakteristika školy Základní škola Meziměstí, Školní, 236 byla zařazena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MEZIMĚSTÍ, okres Náchod Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 7 2 0 0 8 1 1.Charakteristika školy Základní škola, Meziměstí,okres Náchod,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Hodnocení školního roku 2010/2011

Hodnocení školního roku 2010/2011 Hodnocení školního roku 2010/2011 1. Oblast vzdělávací a výchovná 1.1 Ve šk. roce 2010/2011 jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Obecná škola v 5. ročníku a podle vlastního školního vzdělávacího

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 1 2 0 0 2 1.Charakteristika školy Základní škola Meziměstí, Školní, 236 byla zařazena do

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více