Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2012/2013 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Předkladatel: Mgr. Vladimír Doležal, ředitel školy Ve Stádlci Obsah: 1. Charakteristika školy 1.1 Základní charakteristika ZŠ a MŠ Stádlec 1.2 Přehled učebních dokumentů, přehled oborů vzdělávání 1.3 Organizační a personální zabezpečení 1.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků 2. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 2.1 Hodnocení Základní školy 2.2 Hodnocení Školní družiny 2.3 Hodnocení Mateřské školy 3. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 4. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, následném přijetí do školy, zápis do MŠ 6. Základní údaje o hospodaření v roce Charakteristika školy 1.1. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název školy: Základní škola a mateřská škola Stádlec Red IZO Adresa školy: Stádlec 128, web: Součást školy: základní škola - kapacita: 40 žáků IZO: Tel.: Součást školy: mateřská škola - kapacita: 30 žáků IZO: Tel.: Součást školy: školní družina - kapacita: 25 žáků IZO: Součást školy: školní jídelna výdejna, kapacita: 100 žáků IZO: Základní údaje o škole: Škola je podlimitní malotřídka prvého stupně se čtyřmi ročníky v jedné třídě (v r. 2012/13) 1. stupeň 1 třída - 3 ročníky 6 žáků 2. třída 2 žáci 3. třída 2 žáci 4. třída 1 žák 5. třída 1 žák

2 Školní družina 6 žáků Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace IČO : Číslo účtu: /0100 Zřizovatel školy: Městys Stádlec Adresa: Stádlec 150, Tel.: Web: IČO: Ředitel Základní školy a mateřské školy Stádlec: Jméno, příjmení, titul: Vladimír Doležal, Mgr. Datum narození: Adresa: Krakovská 2805, Tábor Datum posledního vydání rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Datum zahájení činnosti: Počet žáků ZŠ Stádlec k : 6 Údaje o školské radě: Zřízena , prvá schůze předsedou zvolen p. Marcel Pinc Počet členů 3 (zástupce zřizovatele: zastupitel Pavel Doubek, zástupce ZŠ: Alena Štamberková vychovatelka ŠD, zástupce rodičů Marcel Pinc) Charakteristika školy Úplnost a velikost školy - Základní škola Stádlec je organizována jako málotřídní škola pro první až pátý ročník s jedním oddělením školní družiny. Pět ročníků je vyučováno v jedné třídě. Rozhodnutím MŠMT byla škola zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení s účinností od s názvem Základní škola a mateřská škola Stádlec Školu navštěvují žáci obcí Stádlec, Křída, Slavňovice a Staré Sedlo, případně dojíždějí žáci i z dalších obcí, které do spádové oblasti přímo nepatří. Kapacita školy je 40 žáků, kapacita školní družiny je 30 žáků, kapacita školní jídelny je 100 obědů, kapacita MŠ je 30 dětí. Materiální vybavení školy Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový software. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní knihovna. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový software jsou průběžně doplňovány. Školní nábytek je obnovovaný, dobře udržovaný. Škola sídlí v samostatné patrové budově (z r. 1938) s plynovým vytápěním. Budova je ve velmi dobrém stavu, suchá, udržovaná. Opravy a údržba jsou prováděny průběžně dle potřeby a finančních možností. Pro výuku jsou využívány převážně 2 prostorné a světlé třídy. Školní družina využívá 1 místnost, ta je uzpůsobena na hry, volnočasové aktivity a zároveň plní funkci počítačové učebny (výuka Informatiky, výuka Matematiky a ČJ.) V každém patře jsou WC a umývárny pro hochy a dívky. V jedné místnosti sídlí ředitel školy. Dvě místnosti jsou využity jako kabinety na pomůcky, učebnice a materiál pro žáky a vyučující. Šatny se nacházejí v suterénu školy. Škola využívá ke sportu i odpočinku zahradu za školou. Škola není bezbariérová. Součástí školy je školní jídelna, která je v samostatné budově vedle školy.

3 Technické vybavení: Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů je určena učebna výpočetní techniky s pěti stanicemi připojenými k internetu, PC v ředitelně, dvěma učitelskými a dvěma žákovskými notebooky. Učitelé mají počítače k dispozici v ředitelně a v učebně. Pracovníci školy a žáci mají své přístupové heslo. V ředitelně je umístěna multifunkční kopírka, ve škole jsou dále využívány: čtečka knih, tablet, digitální fotoaparát, keyboard, televize, videa, DVD, CD přehrávače a další přístroje doplňující výuku. Hygienické podmínky: Pitný režim na škole je zajištěn školní jídelnou. Žáci mají po celý den k dispozici termos s nápoji. Využíváme i akci Evropské unie Ovoce do škol a žáci dostávají 2 x měsíčně ovoce nebo zeleninu bezplatně. Pro odpočinek jsou k dispozici koberce ve třídách, prostory školní družiny, školní zahrada. Na sociální zařízení teče teplá voda a jsou zde elektrické sušáky rukou. Žáci mohou využít školní družinu od 6.00 do 16.00, vyučování začíná v 8:00 hod. Přestávky jsou desetiminutové, hlavní přestávka je dvacetiminutová. Za příznivého počasí trávíme hlavní přestávku na prostranství za školou. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 35 minut. V této době žáci odcházejí v doprovodu vyučujících na oběd do školní jídelny, která je v sousední budově. Podle rozvrhu se někteří vracejí na vyučování, ostatní tráví čas ve školní družině nebo odcházejí domů. Odpolední vyučování začíná ve 12,15 hodin a končí ve 13,55. Charakteristika mateřské školy Úplnost a velikost školy - Mateřská škola Stádlec je organizována jako jednotřídní škola pro děti od 3 do 6 ti let. Rozhodnutím MŠMT byla škola zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení s účinností od s názvem Základní škola a mateřská škola StádlecMateřskou školu navštěvují žáci obcí Stádlec, Křída, Slavňovice a Staré Sedlo, případně dojíždějí žáci i z dalších obcí, které do spádové oblasti přímo nepatří. Materiální a technické vybavení Mateřská škola sídlí v budově ze 60. let. V budově je k dispozici pro děti velká herna, dále tělocvična, ložnice pro odpolední odpočinek, šatna a umývárna se sociálním zařízením. Prostory MŠ jsou propojeny s jídelnou. Vybavení školky je průběžně doplňováno hračkami a pomůckami pro výuku. Děti MŠ využívají všechny tři hlavní místnosti a dále zahradu MŠ s,,domečkem,, a mobiliářem. Technické vybavení MŠ je standartní velká plochá TV, přehrávač VHS kazet a DVD disků, dva radiopřehrávače, počítač pro děti a pracovní počítač s multifunkční tiskárnou pro pedagogy s internetem. Dále je k dispozici klavír. Hygienické podmínky MŠ Pitný režim v MŠ je zajištěn po celý den školní jídelnou. Pro odpočinek jsou k dispozici koberce v herně a prostory ložnice. V umývárně a toaletách teče teplá voda. Provoz začíná v hodin. Dopolední svačina je v 9.30 oběd v 11.30, odpolední svačina je ve hodin. Děti odcházejí domů buď po 12 hodině nebo po odpoledním klidu po 15. hodině. Mateřská škola je v provozu do hodin.

4 1.2. Přehled učebních dokumentů Základní škola: ŠVP ZV : Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (platný od , aktualizovaný ). ŠVP školy je k dispozici u ředitele školy a na webových stránkách školy. Školní řád: platný od Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy. Žáci byli seznámeni na začátku školního roku. Mateřská škola: ŠVP pro předškolní vzdělávání Klíček k poznání (platný od ). ŠVP je k dispozici u ředitele školy a na webových stránkách školy. Vyučovací Počet hodin v ročníku předměty ZŠ podle učebního plánu Český jazyk Matematika Informatika 1 1 Prvouka Přírodověda 1 1 Anglický jazyk Vlastivěda 2 2 Dramatická výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Týdenní počet hodin Organizační a personální zajištění Pracovníci ZŠ a MŠ Stádlec v roce 2012/13 Pracovník Funkce Úvazek poznámka vzdělání Mgr. Vladimír Doležal Ředitel 1,0 VŠ PF Mgr. Daniela Dvořáková Třídní učitelka 0,9 Zástup za VŠ PF (Kateřina Pecháčková - MD) MD Alena Štamberková Vychovatelka 0,3 SPgŠ - maturita + učitelka MŠ 0,7 SPgŠ - maturita

5 Miloslava Hejná Učitelka MŠ 1,0 SPgŠ - maturita Michaela Kohoutková Kuchařka 1,0 SOU výuč list kuchař + SŠ - maturita Helena Trošková Uklízečka 0,9 SOU - vyučena Kateřina Kovaříková Vedoucí ŠJ DPP 300 hodin SŠ maturita 1.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/13 bylo zaměřeno především na realizaci povinného školení v rámci projektu EU Peníze školám (třídní učitel a ředitel školy) a další nezbytně nutná školení (Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení). Vzhledem k personálním změnám souvisejícím se sloučením MŠ a ZŠ (odchod obou ředitelek počátkem září), dlouhodobé absenci učitelky ZŠ od počátku školního roku a nástupu nového pracovníka do MŠ, nebylo další vzdělávání pedagogických pracovníků realizované. Prioritou bylo zajištění chodu MŠ i ZŠ s novými pedagogy, jejich seznámení s problematikou chodu málotřídní ZŠ a jednotřídní MŠ. Mgr. Vladimír Doležal - DVPP - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení NIDV Č. Budějovice (123 hodin) Mgr. Vladimír Doležal Školení BOZP pro vedoucí pracovníky (ZVAS Tábor) studium k prohlubování kvalifikace Mgr. Vladimír Doležal - DVPP Aktivity pro podporu čtenářské gramotnosti NIDV Č. Budějovice - 8 hodin (EU peníze školám) Mgr. Vladimír Doležal - DVPP DUMy efektivně pro interaktivní tabule SmartBoard NIDV Č. Budějovice 4 hodiny (EU peníze školám) Mgr. Vladimír Doležal - DVPP Výukové materiály pro interaktivní tabule lépe a bez chyb ZVAS Tábor 4 hodiny (EU peníze školám) Mgr. Kateřina Pecháčková - DVPP Rozvíjení čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce NIDV Č. Budějovice 8 hodin (EU peníze školám) Mgr. Kateřina Pecháčková - DVPP Výukové materiály pro interaktivní tabule lépe a bez chyb ZVAS Tábor 4 hodiny (EU peníze školám) Vzdělávání pracovnic školních jídelen (hygienické minimum, zdravotní rizika potravin) - neakreditováno MŠMT hodiny Vzdělávací středisko: Základní škola Vodňany, Alešova 50

6 2. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 2.1 Hodnocení základní školy Ročník počet žáků prospěli Chování : všichni klasifikováni 1. stupněm Počet integrovaných žáků 0 Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny ŠVP školy byl plněn a učební a tématické plány byly dodržovány Hodnocení školní družiny: ŠVP školní družiny byl plněn. Školní družina úzce spolupracuje se školou. Probíhá především v učebně ŠD v odpoledním čase. Do družiny chodilo 6 dětí. V rámci družiny vzhledem k malému počtu neprobíhaly klasické zájmové kroužky. V tomto školním roce byla zaměřena pro zájemce činnost na výuku šachů a rybářských dovedností (středy) pod vedením ředitele školy. Družina plní funkci především relaxační a poskytuje dětem prostor pro odpočinek v době, jsou rodiče v práci. Z dalších běžných aktivit ŠD lze jmenovat vycházky do okolí, výtvarnou činnost, hra stolních her, částečně i přípravu na výuku a práci s počítačem. 2.3 Hodnocení mateřské školy ŠVP pro základní vzdělávání byl plněn. Počet dětí zapsaných k byl 24. Mateřská škola pracuje jako jednotřídní a to denně kromě letních prázdnin a dnů školního volna, kdy je zájem o docházku minimální. MŠ je v provozu od 6.00 do hodin a její činnost je zajišťována 2 učitelkami MŠ (celkem 1,7 úvazku) a jednou provozní pracovnicí (0,9 úvazku pro MŠ i ZŠ). Věkové složení dětí je od 3 do 6-ti let. Tento způsob práce je sice náročný na organizaci, ale v současných podmínkách bez podstatného navýšení mzdových prostředků, nelze změnit. Nově příchozí děti se většinou rychle začlení do kolektivu a naučí se od ostatních dětí respektovat daná pravidla. Starší děti pomáhají mladším. Část aktivit mateřské školy se odehrává v přírodě (cca ). K tomu využíváme i školní zahradu s herními prvky. Pro předškoláky probíhala pro zájemce výuka hry na flétnu (úterky), kroužek AJ na ZŠ (středa). S předškoláky se věnujeme rozvíjení matematických představ, předčtenářských dovedností, rozvoji grafomotoriky a docvičování řeči (časopis Kuliferda), pro menší děti pracujeme také s časopisem Sluníčko. 3) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ve školním roce 2012/13: Od počátku října se pro děti mateřské školy rozběhl pondělní kroužek angličtiny (Mgr. Dvořáková) a úterní výuka hry na flétnu pro předškoláky (Miloslava Hejná)

7 V rámci školní družiny se každou středu konal v prvém pololetí šachový kroužek, ve druhém pololetí kroužek rybářský (ředitel školy) Malá svatomartinská slavnost, výroba lampiónů v MŠ od 14:00 program ZŠ pro seniory v restauraci u Kyriánů (pohádka, písničky, poezie, tanec) Ke konci listopadu byl s dětmi ve třídě ZŠ založen koutek přírody (akvárium, terárium). Děti z MŠ a ZŠ shlédly několik pohádkových vystoupení v MŠ (divadélko Sedmiklásek) se uskutečnila Mikulášská nadílka pro děti v mateřince i ve škole se konala besídka pro rodiče dětí v MŠ o týden později besídka pro rodiče školáků jsme připravili pro děti z MŠ i ZŠ Vánoční anglickou hodinu spolu s Jazykovou školou Tábor V závěru měsíce listopadu dochází k realizaci 2. etapy technického vybavení počítačové učebny v ZŠ Další akce: Průběžně práce na školním webovém časopise Plavecký výcvik pro všechny školáky - čtvrtky od 13. prosince do 28. února v táborském bazénu hodin - vystoupení žáků školy pro děti z MŠ Den otevřených dveří ZŠ od 8.00 do hod hodin - Zápis dětí do Základní školy Karnevalové dopoledne v MŠ (pro děti MŠ) Maškarní rej ve škole (masky, zábavné hry a soutěže) Školní divadelní představení : 1) Pátek 8. března - Kocour Modroočko - Divadlo Oskara Nedbala 2) Pondělí 22. dubna Šípková Růženka (v MŠ) 3) Pondělí 20. května O Štěstí a Neštěstí - Divadlo Oskara Nedbala Dále : Středa 24. dubna Den Země: Soutěže a hry pro děti z MŠ (připravila ZŠ Stádlec) Úterý 30. dubna Návštěva a prohlídka zámku ve Stádlci žáci školy Čtvrtek 2. května Dopravní hřiště (ve Spolupráci s DDM Tábor a Dopravní policií ČR) Den dětí - připravila Základní škola pro předškoláky Červen : Školní výlet ZOO Jihlava - žáci školy Výlet MŠ Stádlec velbloudí farma u Chýnova ZŠ Stádlec se zapojila do sběru hliníku pořádaného OF České republiky a Ekocentrem Říčany Z celkem 45 zapojených škol jsme obsadili 4. místo za 34,10 kg (5.68 kg odevzdaného hliníku na žáka) Další prezentace školy: Škola využívá k prezentaci a informovanosti veřejnosti vlastní webové stránky od prosince 2012 (dokumentace, rozvrhy, aktuality, jídelníček, fotogalerie.),

8 Dále pravidelně informuje o své činnosti ve Zpravodaji obce (měsíčník), V některých případech upozorňuje na důležité aktivity prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu. O některých důležitých akcích informuje i v regionálním tisku. 4) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012 /13 na škole proběhla inspekční činnost České školní inspekce. Kontrola ČŠI - Jihočeský inspektorát ve dnech 28. a 29. května 2013 byla zaměřena na oblast školního stravování (poskytování služeb a vedení dokumentace, výživové normy, účtování, dodržování podmínek školního stravování ). V rámci kontroly bylo konstatováno, že je postupováno vždy v souladu s právními předpisy a podmínky školního stravování jsou dodržovány. Během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady. 5) Údaje o zápisu k povinné školní docházce, následném přijetí do školy a přijatých dětech do MŠ Zápis do 1. ročníku Základní školy Stádlec se konal dne 12. února Počet odkladů 0. Přijat byl 1 žák. Do mateřské školy bylo přijato pro školní rok 2013/14 6 dětí, další dvě byly přijaty počátkem roku ) Základní údaje o hospodaření v roce 2012: Základní škola a mateřské škola Stádlec je příspěvkovou organizací obce Stádlec financovaná ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje a zřizovatelem Městysem Stádlec. Provoz školy financuje obec (energie, voda, opravy, materiál, služby zpracování mezd, telefony, revize.) Mzdové náklady jsou financovány z velké části ze státního rozpočtu a částečně z rozpočtu zřizovatele. Státní prostředky totiž nepokrývají mzdové náklady základní školy, protože škola nedosahuje dostatečného počtu žáků ZŠ. Škola a zřizovatel sepisují proto smlouvu na pokrytí zbylých mzdových nákladů, kde se zřizovatel po předběžné kalkulaci zavazuje tyto náklady uhradit. Největší akcí v roce byla plánovaná rekonstrukce školní jídelny: odstranění staré podlahy, položení dlažby a vymalování. Tato rekonstrukce probíhala v průběhu měsíce července. Rozpočet jako nově vzniklá organizace od získala prostředky na provoz a mzdové náklady od obce a ze státního rozpočtu. Z předchozích zaniklých organizací (MŠ a ZŠ) byly převedeny prostředky z FKSP a rezervního fondu, dále zřizovatel poskytl dotaci na provoz do konce roku 2012 a na doplatek mezd pedagogům.

9 položka Státní Obecní Mzdy + odvody + OON doplatek za podlimitní smlouva dotace žáky Na provoz organizace : dotace Dorovnání rozpočtu za dotace převzatou PO Z FKSP MŠ a ZŠ 2365, ,26 převod Z rezervního fondu MŠ ,33 převod Vybraná položka V Kč V Kč Náklady celkem : z toho Výnosy celkem z toho: materiál Výnosy z činnosti energie Výnosy z transferů opravy údržba cestovné Hospodářský výsledek ostatní služby mzdy zákonné soc. pojištění kooperativa pojištění Škola, školka, družina a školní jídelna pracovala po celý rok ve stejném režimu, jak byl nastaven počátkem září. Všechny závazky spojené s nutnými personálními změnami byly vyrovnány.. Červen - získali jsme pro potřeby školy školky 5 kusů PC monitorů od ČSOB Výsledkem reorganizace (splynutí ZŠ a MŠ) je v závěru školního roku 2012/13 snížení celkového počtu pracovníků ze 7,35 na 5,93. Zároveň je výsledkem měsíční úspora mzdových prostředků ,-Kč. Roční úspora činí cca ,- Kč. Další úspory telefon a internet Kč/rok, zpracování mezd a účetnictví Kč /rok. Na velmi dobré úrovni je spolupráce se zřizovatelem školy. Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2012/13 ZŠ a MŠ Stádlec Předkladatel: Mgr. Vladimír Doležal Zpracoval: Mgr. Vladimír Doležal

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2012/2013 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace

školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Školská rada schválila dne: Předsedkyně školské rady: Radmila Maráková

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Škola... 3 1.2 Zřizovatel...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 03/04 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 0 odst. zákona č. 56/004 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Čj.: Hru-9/14/3 Výroční zpráva ředitele školy Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 č.j.: ZM/089/2014 Zpracovala: Předkládá: Mgr. Hana Gorgolová Mgr. Hana Gorgolová Zpracována k 31. 8. 2014 Obsah I.... 2 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více