1. Základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 1.1 škola název školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Čeladná, příspěvková organizace adresa školy Čeladná 551, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel:mgr. Zdenka Přadková zástupce ředitele:mgr. Jana Satinská kontakt tel.: fax: www:zsceladna.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Čeladná adresa zřizovatele Čeladná 1, kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Základní škola 250 Školní družina 45 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,8 16,5 2. stupeň ZŠ ,8 10,7 Školní družina Školní jídelna ZŠ 1 Organizace je plně organizovaná základní škola se školní družinou a školní jídelnou. V budově je dále detašované pracoviště Základní umělecké školy Frýdlant n.o., které poskytuje umělecké vzdělávání v oborech hry na flétnu, klavír a výtvarném. Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy, dále funguje jako vývařovna pro právní subjekty Mateřské škola Čeladná, do pro Základní školu a Mateřskou školu A.Bílka v Metylovicích, od pro Mateřskou školu Beruška Čeladná a od pro ZŠ Pstruží. 1

2 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální 8 učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 Sportovní zařízení Dílny - výtvarná 1 Žákovský nábytek stavitelný Vybavení učebními pomůckami, hračkami, odpovídající sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty odpovídající Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben odpovídající pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní odpovídající technikou Investiční rozvoj Je realizován průběžně zřizovatelem Kmenových učeben je 9, všechny jsou vybaveny stavitelným nábytkem, který je upravován během roku podle tělesných proporcí žáků. 4 učebny na II. stupni a 2 učebny na I. stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi, v ostatních třídách jsou PC sestavy a dataprojektory. Odborné učebny PC, F-CH, CJ jsou vybaveny audiovizuální technikou. Žáci mají k dispozici 2 herny, které využívají o přestávkách. V tomto školním roce byla od dána do provozu nová sportovní hala. Investorem stavby byla obec Čeladná, zůstala také jejím provozovatelem. Škola tak získala nadstandardní podmínky pro tělesnou výchovu i sportovní a zájmovou činnost. Škola nemá školní dílnu, neboť pracovní činnosti dílny nejsou v náplni ŠVP. Původní dílna byla přestavěna na výtvarnou dílnu a slouží jednak pro školní výuku, jednak pro činnost výtvarné sekce ZUŠ Frýdlant n.o. i zájmové činnosti žáků. Učebnice jsou průběžně obnovovány podle potřeb vyučujících, jejich aktuálního stavu i finančních možností školy. V jazyce českém v 6. ročníku a v jazyce anglickém od 4. ročníku výše jsou žáci vyučováni podle ucelené interaktivní řady učebnic Oxford UP. Vyučující vytvářejí i vlastní studijní materiály v rámci projektu Peníze do škol. Jednotlivé kabinety jsou velmi dobře vybaveny nejnovějšími didaktickými pomůckami, ty jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Bylo rovněž započato zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců výměnou kancelářského nábytku, podlahových krytin a PC techniky. Zásadním problém školy zůstává špatný stav vytápění a elektroinstalace. 2

3 1.6. Vybavení ICT Pracovní stanice standard ICT skutečnost plán Počet žáků Počet pedagogických pracovníků Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Pracovní stanice sloužící pro práci nepedagogických pracovníků - 4 Počet pracovních stanic celkem Počet pracovních stanic na 100 žáků Technické parametry stanic počet Starší 5 let 31 Novější nevyhovuje standardu ICT - Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost plán Počet přípojných míst Splněn Sdílení dat Ano Ano Splněn Sdílení prostředků Ano Ano Splněn Připojení do internetu Ano Ano Splněn Komunikace mezi uživateli Ano Ano Splněn Bezpečnost dat Ano Ano Splněn Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Splněn Internet připojení Standard ICT Skutečnost Plán Rychlost 512/128 a 1024/ /2000 Splněn Agregace Nejvýše 1:10 1:1 Splněn Veřejné IP adresy Ano Ano Splněn Neomezený přístup na internet Ano Ano Splněn Oddělení VLAN (pedagog, žák) Ano Ano Splněn QoS (vzdálená správa) Ano Ano Splněn Filtrace obsahu Ano Ano Splněn Antispam Ano Ano Splněn Antivir Ano Ano Splněn Druh techniky prezenční a grafická Skutečnost Plán Dataprojektor 9 9 Dotyková (interaktivní) tabule 6 2 Tiskárny 10 8 Kopírka 1 1 Skener 1 1 Notebook 2 1 3

4 1.6.6 Programové vybavení Skutečnost Plán Operační systém Ano Splněn Antivirový program Ano Splněn Textový editor Ano Splněn Tabulkový editor Ano Splněn Editor prezentací Ano Splněn Grafický editor - rastrová grafika Ano Splněn Grafický editor - vektorová grafika Ano Splněn Webový prohlížeč Ano Splněn Editor webových stránek Ano Splněn Klient elektronické pošty Ano Splněn Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Ano Splněn Programy odborného zaměření Ano Splněn Typ vzdělávání pedagogických prac. Standard ICT Skutečnost Plán Z Základní uživatelské znalosti P Vzdělávání poučených uživatelů S Specifické vzdělávání 1 4 M - Vzdělávání ICT koordinátorů 1 1 Práce s interaktivním softwarem Activboard Finance ONIV státní rozpočet Projekty a granty ,00 Zřizovatel ,80 Celkem , Další ukazatele Skutečnost Plán Diskový prostor na uložení dat pro žáky Ano Splněn Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) Ano Splněn Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Ano Splněn Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Ano Splněn Blokování přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí Ano Splněn Přístup k ICT z domova pro pedagogy Ano Splněn Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách 44 Splněn Vybavování školy ICT technikou se stalo jednou z priorit dalšího rozvoje školy. Počítačová učebna s 26 pracovními místy, vysokorychlostním připojením na internet, interaktivní tabulí, laserovou tiskárnou, softwarem kontrolujícím pohyb žáků na síti, splňuje všechny požadavky na PC učebnu, je flexibilně, plánovitě a hlavně soustavně využívána při výuce ve všech vyučovacích předmětech všech tříd. Tři ze čtyř kmenových učeben na II.stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi, čtvrtá pak PC sestavou s dataprojektorem. Na I. stupni jsou ve dvou třídách umístěny interaktivní tabule, každá třída má PC sestavu. Rovněž dvě odborné učebny mají toto vybavení. Všichni pedagogičtí pracovními mají v kabinetech PC sestavy, připojení na LAN síť a internet. K tisku a kopírování je využívána nová barevná tiskárna a pak tiskárny 4

5 v jednotlivých kabinetech. Pedagogové mohou využívat pro výuku i pro tvorbu vlastních metodických výukových materiálů tři druhy softwaru Ekotab, Smartboard a Activboard. Proškolení pedagogů pro tvorbu DUM bylo umožněno díky účasti školy na projektu Peníze do škol a to v rozsahu 18 hodin. Od září 2010 byla přijata do pracovního poměru vyučující s oborem informatika, což umožnilo rychleji řešit vznikající problémy spojené s ICT. 1.7 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt R. Gajdošová Školská rada se sešla v tomto školním roce jen 1x : , projednala a schválila Zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok. K předložené zprávě nebyly vzneseny žádné námitky. 1.8 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Klub rodičů při ZŠ Čeladná Zaměření Spolupráce se ZŠ Kontakt D.Kuttlerová Spolupráce s rodiči se uskutečňovala ve dvou rovinách: na společných schůzkách, třídních schůzkách a konzultacích, na nichž byli zákonní zástupci seznamováni s plány práce školy, zprávou o činnosti školy a především s výsledky výchovně vzdělávací práce školy a dále pak na neformální úrovni při organizaci školního karnevalu a školních programech. Klub rodičů při ZŠ Čeladná se výrazně podílel na spolufinancování řady školních akcí zájezdy do divadla, odměny na soutěže, odměny žákům na konci školního roku a nakupované kulturní programy pro žáky a rovněž financování pracovních sešitů pro žáky. Výbor KR se scházel s vedením školy a řešil problémy vznesené na třídních schůzkách. Škola dále pokračovala v programu KEA společnosti SCIO a předkládala rodičům dotazníky o kvalitě školy, které pak slouží jako podklady k vlastnímu hodnocení školy a zvyšování kvality školy. K průběžnému informování o dění na škole sloužily rodičům jednak webové stránky školy a jednak školní časopis ECHO, vydávaný ve spolupráci s firmou REPRONIS. 5

6 1.9. Vyřizování stížností, oznámení Výroční zpráva o činnosti školy Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád at Stěžovatel Stížnost vyřídil m podání Obsah stížnosti Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Nesouhlas s výchovným opatřením H.Milatová Z.Přadková Čeladná Nesouhlas s postupem školy při šetření šikany a se sníženým stupněm z chování J.a M.Blažkovi Čeladná 684 Z.Přadková M.M.Pavlovič 1.11 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyříd podání 0l První stížnost zákonného zástupce směřovala k práci třídní učitelky dle názoru matky bylo žákovi uloženo výchovné opatření neoprávněně. Při jednání ve výchovné komisi byly zákonnému zástupci předloženy důvody uloženého výchovného opatření, rovněž byl podrobně vysvětlen způsob vedení třídy třídní učitelkou. Byly přijaty závěry a doporučení pro další spolupráci a v průběhu školního roku byly oběma stranami respektovány. Druhá stížnost se týkala způsobu šetření šikany a sníženého stupně z chování. Stížnost byla projednávána písemně a to preventistou a třídní učitelem v jedné osobě a ředitelkou školy. Podání stížnosti proti sníženému stupni z chování bylo podáno po zákonné lhůtě. Celkově byla stížnost vyhodnocena jako neoprávněná. 6

7 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.9. b) dobíhající soustava ód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších ředpisů Zařazené třídy C/001 Základní škola nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. č.j.2/ Vzdělávací program Základní škola, čj /96-2 Předmět Třída 5. Český jazyk 7 Anglický jazyk 4D Matematika 5 Pří odověda 2 Vlastivěda 2 Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 1 Praktické činnosti 1 Tělesná výchova 2 Volitelné předměty 0 Disponibilní dotace *) 1 Týdenní dotace povinných předmětů 26 Nepovinné předměty Náboženství 1 7

8 2.2.2.Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná,č.j.2/2008 Předmět Informační a komunikační technologie 1 1 Český jazyk a literatura 8 9 1D 7 1D 7 1D D 5 1D Anglický jazyk D 1D Matematika 4 5 1D 5 1D 6 2D D 5 1D Člověk a jeho svět D Dějepis D Výchova k občanství D Fyzika D Chemie 2 2 Přírodopis D 1D Zeměpis D 2 1D Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět prá 1D Pracovní činnost Volitelné předměty 4 4D 4 4D 4 4D Disponibilní dotace Týdenní dotace povinných předmětů Dělené hodiny 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Komentář byl posledním rokem, v němž škola vyučovala podle dvou vzdělávacích programů - v 5.ročníku podle programu Základní škola, v ostatních ročnících 8

9 již podle vlastního ŠVP. ČŠI provedla srovnávací analýzu ŠVP s RVP pro základní vzdělávání. Bylo konstatováno, že ŠVP je zpracován podle požadavků školského zákona a RVP pro základní vzdělávání. Organizace vzdělávání, metody a formy výuky umožňují realizovat a naplňovat ŠVP s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáka. ŠVP zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy a je veřejný. Disponibilní hodiny na I. i na II.st. byly použity především na posílení nosných předmětů českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Od škola získala prostředky z Projektu ESF Peníze do škol, které jí mimo jiné umožnily individualizaci výuky tj. dělení hodin pro zvyšování kvality vzdělávání žáků. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků představovala výuku žáků ve skupinách, která byla metodicky a didakticky přizpůsobena schopnostem a individuálním potřebám žáků včetně potřeb žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Individualizovaná výuky probíhala v českém jazyce ve 3., 4. a 5.ročníku a na II.st. v 8.ročníku. Dále byla individualizována výuka anglického jazyka 1 hodina ve 3., 4., ročníku a 3 hodiny v 6 ročníku. 2.3 Nepovinné předměty název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Náboženství Zájmové útvary Dramatický kroužek Sborový zpěv Sportovní hry Angličtina I.st. Rybářský kroužek Keramika DFS Četynka Orientální tance Latinsko-americké tance I., II. Florbal Flétnaásek Klavír Výtvarná výchova Mgr.H.Golasová Mgr. L.Bartoňková Mgr.G.Janáčová Cambridge Center J.Honkyš R.Novobílská P.Pustková B.Kopecká A.Lang J.Mar ZUŠ Frýdlant n.o. ZUŠ Frýdlant n.o. ZUŠ Frýdlant n.o. V mimoškolní činnosti nabídla škola žákům 11 zájmových útvarů a 3 obory ZUŠ. Vedoucími kroužků byli jednak pedagogové školy, jednak externisté. Kroužky byly financovány zákonnými zástupci přes Klub rodičů. Výsledy zájmové činnosti pak žáci mohli prezentovat na školních programech pro veřejnost Vánočním koncertu v kostele sv.j.nepomuckého v Čeladné a na školní akademii v květnu 2011, příznačně nazvaném ZŠ Čeladná tančí, zpívá, hraje. DFS Četynka pak vystupoval na několika akcím pořádaných v obci např. otevření výstavy v Památníku J.Kaluse, kácení máje v BRC Čeladné apod. 9

10 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 26 Počet učitelů ZŠ 13 Asistent pedagoga 2 Učitel náboženství 1 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1. Učitelka 1,0 19 let VŠ r. 2. učitelka 1,0 28 let VŠ r. 3. učitelka 1,0 34 let VŠ r. 4. učitelka 1,0 22 let VŠ r. 5. učitelka 1,0 25 let VŠ r. 6. zást.řed.školy 1,0 26 let VŠ r. 7. učitelka 1,0 7 let VŠ N-OV 8. učitel 1,0 14 let VŠ OV-D 9. učitelka 1,0 20 let VŠ CH-ZzV 10. učitelka 1,0 2 roky VŠ Z-TV 11. učitelka 1,0 31 let VŠ Č-D 12. učitel 1,0 13 let VŠ M-Z 13. řed.školy 1,0 36 let VŠ Č-D 14. asistentka 0,6 12 let SŠ Vychov. 15. asistentka 0,6 7 let SŠ 15. Učitel náb. 0,09 9 let VŠ Teologie 16. Vychovatelka ŠD 0,89 32 let SŠ Průměrná délka praxe pedagogických zaměstnanců činila 20 let. Většina pedagogů působí na škole dlouhodobě a k obměně dochází většinou po odchodu zaměstnance do důchodu. V tomto školním roce odešel do starobního důchodu dlouholetý učitel M-Z Mgr.M.Melka a na jeho místo byla přijata Mgr. B.Dudková, učitelka s oborem M a informatika. Nově byla přijata asistentka pedagoga pro žáka s lehkým mentálním postižením na II. stupni. 10

11 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100% Učitelé 1. stupně 100% Učitelé 2. stupně 100% Učitelé 2. stupně 100% Asistent pedagoga 100% 4. třída 100 % Asistent pedagoga 100% 7. třída 100% Vychovatelka ŠD 100% Vychovatelství 100% Učitel náboženství 100% I. stupeň 100% Komentář Všichni pedagogičtí zaměstnanci získali odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem 563/204 Sb., ve znění novely zákona č.159/2010 Sb. Aprobovanost ve výuce je pojem, který zákonné normy nepoužívají, nicméně ve školské praxi znamená, jak je studijní obor učitele při výuce využíván. Na menších školách při malém počtu pedagogů je velmi obtížné plně tzv. aprobovaně výuku zajistit. Všechny hlavní předměty jsou vyučovány aprobovaně, problémem zůstávají výchovy a to hudební a výtvarná. Zde jsou využívány aprobace vyučujících na I. stupni. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodě. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář Průměrný věk pedagogického sboru 43 let. Do starobního důchodu odešel 1 pedagog, na jeho místo byla přijata učitelka se sedmiletou praxí. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 Vedoucí školní jídelny 1,0 SŠ 2 Hlavní kuchařka 1,0 SŠ 3 Kuchařka 0,7 SOU 4 kuchařka 1,0 SOU 5 Pracovnice obch.provozu 0,25 SŠ 11

12 6 ekonom 0,6 SŠ 7 školník 1,0 SOU 8 uklízečka 1,0 SOU 9 uklízečka 1,0 SOU Celkem 7,55 V tomto školním roce rozvázal pracovní poměr dohodou 1 zaměstnanec, na základě konkurzu byl pak přijat nový školník. K dalším personálním změnám nedošlo. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2010/ K zápisu do 1.třídy se v řádném termínu dostavilo 26 dětí, z toho 5 po odkladu školní docházky, o odklad požádalo 5 zákonných zástupců. Dva žáci byli přijati dodatečně. Jeden přestupem z jiné školy, kde již byl zapsán v řádném termínu, a druhý po přestěhování z Itálie. 12

13 Skladba zapsaných žáků poprve u zápisu po odkladu žádost o odklad po termínu Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 0 soukromá gymnázia 1 2 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: 13

14 gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 2 0 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 17 0 Přijímacího řízení na střední školy pro školní rok se zúčastnilo celkem 17 žáků 9. ročníku - zpracováno a odesláno bylo celkem 48 přihlášek, 4 žáci 7. ročníku zpracováno a odesláno bylo celkem 5 přihlášek a 2 žáci 5. ročníku zpracovány a odeslány byly celkem 2 přihlášky. S výjimkou dvou žáků 7. ročníku byli všichni přijati v prvním kole přijímacího řízení (pouze několik z nich až po odvolání). Přehled přijatých žáků podle typu SŠ gymnázia SPŠ OSŠ s maturitou OSŠ s výučním listem 0 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 14

15 1.stupeň Třída Výroční zpráva o činnosti školy Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním I II III IV V Celkem stupeň Třída Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Porovnání výsledků vzdělávání 15

16 Porovnání průměrných výsledků vzdělávání 1,62 1,6 1,58 1,56 1,54 1,61 1,52 1,5 1,48 1, / /2011 Výsledky vzdělávání byly v letošním školním roce lepší o 0,08, nicméně toto číslo není zcela vypovídající, neboť do celkového průměru byly zahrnuty i výsledky žákyně, která nastoupila do školy a byla klasifikována na předchozí škole 5 nedostatečnými. Tři žáci byli na konci šk.r. hodnoceni nedostatečnou z matematiky. Dva zákonní zástupci si podali žádost o přezkoumání výsledků hodnocení v matematice, jedna žákyně u komisionálního přezkoušení uspěla, druhý žák neuspěl, nicméně postoupil, neboť již ročník opakoval. Jedna žákyně vykonala úspěšně opravnou zkoušku. 16

17 Prospěch v procentech prospěl ; 39,21% neprospěl; 1,70% prospěl s vyznamenáním; 59,09% prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Počet žáků s vyznamenáním se zvýšil o 4%, o 2,3% klesl počet žáků, kteří neprospěli. Porovnání průměrů v hlavních předmětech na II. stupni. 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,48 2,47 2,55 Řada1 2,1 2,34 2,37 2 2,18 2,18 2,16 1,9 ČJ AJ M Z D P F CH 17

18 Výroční zpráva o činnosti školy Z grafu vyplývá, že nejobtížnějším předmětem na II. stupni byla chemie, následována anglickým jazykem a matematikou. Žáci školy se pravidelně každoročně účastní testování společností SCIO a to v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce a všeobecných studijních předpokladech. Nejlepších výsledků dosahují žáci v anglickém jazyce, následuje český jazyk a nejslabší výsledky mají žáci dlouhodobě v matematice. Dle porovnání obecných studijních předpokladů žáků s jejich výsledky v uvedených předmětech vyplývá, že většina žáků využívá optimálně svých studijních předpokladů. Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU I II III IV V Celkem Důtky ŘŠ 2. stupeň Třída Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled: Počet žáků Pochval a TU Pochval a ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň stupeň stupeň Celkem

19 Komentář Výchovná opatření NTU DTU DŘŠ PTU PŘŠ Známky z chování Velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neuspokojivé 1% uspokojivé 2% Velmi dobré 97% Pozitivní byly i výsledky výchovné práce školy. Celkově se výrazně zvýšil počet pochval a to zejména ředitele školy. Žáci vyšších ročníků se podíleli aktivně na celé řadě školních akcí i akcí pro veřejnost Vánočním koncertě, Školní akademii, Dni dětí, spolupracovali s vedením 19

20 školy při řešení organizačních záležitostí a vedli informační nástěnky pro žáky. Řada žáků získala ocenění i za výborné studijní výsledky, výsledky v soutěžích i celostátních testech, v nichž patřili mezi nejlepší řešitele v kraji. Pokud jde o výchovná opatření, nejvíce bylo uloženo napomenutí třídního učitele za časté zapomínání pomůcek a neplnění školních povinností. Výrazně se snížil počet uložených důtek ředitele školy, někteří žáci své chování následně zlepšili, u některých vedla ke zlepšení komunikace zákonných zástupců se školou a využívání odborných služeb poradenských zařízení. Snížené stupně z chování měli žáci jen jedné třídy, přičemž 3. stupeň z chování si přinesla žákyně při přestupu na naši školu za vysoký počet zameškaných hodin. Pokud jde o důvody snížených stupňů z chování, zůstávají již dlouhodobě podobné vulgarita ve vyjadřování, agresivní chování, soustavné narušování vyučovacích hodin, neplnění školních povinností a neomluvenou absenci. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň , stupeň , ,91 Celkem , ,55 Počet neomluvených hodin na žáka 20

21 Zameškané hodiny omluvené hodiny neomluvené hodiny / /2011 Celkový počet omluvených zameškaných hodiny výrazně poklesl oproti minulému školnímu roku, přičemž je nutné vzít úvahu i skutečnost, že celkový stav byl ovlivněn i žákyní, která měla velmi vysoký počet zameškaných hodiny a ze zdravotních důvodů pracovala dle IVP. Pokud jde o zameškané nemluvené hodiny i zde došlo k poklesu o 0,1, 385 neomluvených hodin měla již zmíněná žákyně přestupující z jiné školy. 5.1.,5.2 Přílohy ke zprávě 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Mentální IV., VII. 2 Tělesné VII., IX. 2 S vývojovými poruchami učení III.,IV.,V., 9 VI.,VIII. Zdravotně znevýhodnění VIII. 1 Celkový počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byl 13, z toho 5 dívek. Žák mimořádně nadaný nebyl diagnostikován. Osmi žákům byl zpracován IVP, u sedmi žáků byla prováděna náprava. Péče a vzdělávání žáků s SPU byly poskytovány v úzké spolupráci s PPP ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně a SPC ve Frýdku-Místku a Ostravě. V tomto školním roce působili na škole 2 asistenti pedagoga oba pracovali se žáky s lehkým 21

22 mentálním postižením. 5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu Byl sestaven dle školských předpisů. Bylo zajišťováno odborně proškolenými pedagogy, vzdělávání 2 žáků s mentálním postižením pak asistenty pedagoga. Mimořádné nadání bylo zjištěno u jedné žákyně, v novém školním roce bude navrženo její diagnostikování. Školní řád vycházel z platné legislativy a jeho součástí byl i klasifikační řád. Informační systém vůči žákům a rodičům byl realizován prostřednictvím: třídních schůzek, žákovských knížek, školního časopisu ECHO, dotazníků SCIO, školních programů, školních fór, nástěnek, školního rozhlasu, Ve škole nebyl školní psycholog ani speciální pedagog. Spolupráce VP probíhala na schůzkách se zástupci SPC F-M a v Ostravě, PPP ve F-M a Novém Jičíně. MPP zpracován, ne vždy je plně využíván pedagogy Převládalo pozitivní klima, pouze v 6. ročníku se objevily poměrně silné negativní projevy chování několika jedinců, které ovlivňovaly výuku i celkovou atmosféru ve třídě. Pohovory se žáky, se zákonnými zástupci, 22

23 nabídnuta preventivní setkávání se školním preventistou, spolupráce s OSPOD, SVP ve Frýdku- Místku a etopedy a ostatními odbornými pracovišti. Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Byl obecně dodržován. Obecně probíhal. Vyučovací hodiny měly přiměřené cíle, byly respektovány individuální vzdělávací potřeby zejména integrovaných žáků. Většina vyučujících cíle konkretizovala, problémem některých vyučovacích hodin bylo špatné časové rozvržení hodin, následně nebyla zvládnuta závěrečná část hodin nebylo ověřeno dosažení cílů ve výuce. Téměř vždy probíhala. Všechny třídy i odborné učebny byly velmi vhodně esteticky i funkčně vybaveny, na I.stupni 2 interaktivními tabulemi a PC, na II.stupni 3 interak. tabulemi a jedna třída dataprojektorem s přístupem na internet, 1 odborná učebna jako multimediální a 1 PC učebna s 26 pracovními místy a interak. tabulí. Ve třídách i ve společných prostorách školy jsou vystaveny práce žáků, školní projekty. Většina vyučujících využívala vhodně pomůcky či DT zejména interaktivní tabulevyučující si připravovali vlastní digitální učební materiály, powerpointové prezentace, luštěnky, křížovky, testy, pracovní listy 23

24 ap., školní počítačové programy pro jednotlivé předměty, audio programy, v anglickém jazyce byly do výuky zavedeny interaktivní učebnice. Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod Řízení výuky bylo většinou účelné, promyšlené vzhledem k cílům. V některých hodinách chybělo ověření zvládnutí cíle v závěrečné části hodiny. Většina vyučujících přistupovala k žákům se znalostí jejich potřeb, pozitivním přístupem, snahou zvyšovat jejich sebedůvěru, v komunikaci pak vedli žáky k respektování spolužáků a vzájemné toleranci.bohužel, v některých třídách byli žáci, kteří přes veškerou snahu školy i ve spolupráci se zákonnými zástupci nebyli ochotni vzájemného respektu, úcty ke spolužákům ani k vyučujícím. Většina sledovaných hodin byla založena na interakci, aktivním učení, využívání vlastních zkušeností žáků. Metody prožitkového učení se objevují zejména na I. stupni, zřídka na II.st., nicméně 1 vyučující předvedla hospitační hodinu českého jazyka s využitím metody INSERT pro podporu čtenářské gramotnosti. Formy výuky bývají účelné vzhledem k cílům, nicméně stále převládá frontální výuka. Lze hodnotit průměrně, dobře připravená hodina vykazuje učitele jako organizátora. Některé zvolené metody nevedly ke zvolenému cíli, 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala: Mgr. Jana Satinská Ředitelka školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELADNÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZPRACOVALA: MGR. JANA SATINSKÁ ŘEDITELKA ŠKOLY Obsah 1. Základní údaje o škole 1 1.1 Škola 1 1.2 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 Česká republika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 2. 9. 2012 V Dolní Rovni 2. 9. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs. JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2010-2011 v Berouně dne 22.9.2011 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Školní rok: 2010/ 2011 Zpracovatel: Hana Bolková 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola Prachatice, Národní 1018 Adresa školy Národní 1018, Prachatice, 383 01 IČ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více