1. Základní údaje o škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní údaje o škole"

Transkript

1 1.1 škola název školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Čeladná, příspěvková organizace adresa školy Čeladná 551, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitel:mgr. Zdenka Přadková zástupce ředitele:mgr. Jana Satinská kontakt tel.: fax: www:zsceladna.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Čeladná adresa zřizovatele Čeladná 1, kontakt tel.: fax: součásti školy kapacita Základní škola 250 Školní družina 45 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ ,8 16,5 2. stupeň ZŠ ,8 10,7 Školní družina Školní jídelna ZŠ 1 Organizace je plně organizovaná základní škola se školní družinou a školní jídelnou. V budově je dále detašované pracoviště Základní umělecké školy Frýdlant n.o., které poskytuje umělecké vzdělávání v oborech hry na flétnu, klavír a výtvarném. Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy, dále funguje jako vývařovna pro právní subjekty Mateřské škola Čeladná, do pro Základní školu a Mateřskou školu A.Bílka v Metylovicích, od pro Mateřskou školu Beruška Čeladná a od pro ZŠ Pstruží. 1

2 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální 8 učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 1 Sportovní zařízení Dílny - výtvarná 1 Žákovský nábytek stavitelný Vybavení učebními pomůckami, hračkami, odpovídající sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty odpovídající Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben odpovídající pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní odpovídající technikou Investiční rozvoj Je realizován průběžně zřizovatelem Kmenových učeben je 9, všechny jsou vybaveny stavitelným nábytkem, který je upravován během roku podle tělesných proporcí žáků. 4 učebny na II. stupni a 2 učebny na I. stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi, v ostatních třídách jsou PC sestavy a dataprojektory. Odborné učebny PC, F-CH, CJ jsou vybaveny audiovizuální technikou. Žáci mají k dispozici 2 herny, které využívají o přestávkách. V tomto školním roce byla od dána do provozu nová sportovní hala. Investorem stavby byla obec Čeladná, zůstala také jejím provozovatelem. Škola tak získala nadstandardní podmínky pro tělesnou výchovu i sportovní a zájmovou činnost. Škola nemá školní dílnu, neboť pracovní činnosti dílny nejsou v náplni ŠVP. Původní dílna byla přestavěna na výtvarnou dílnu a slouží jednak pro školní výuku, jednak pro činnost výtvarné sekce ZUŠ Frýdlant n.o. i zájmové činnosti žáků. Učebnice jsou průběžně obnovovány podle potřeb vyučujících, jejich aktuálního stavu i finančních možností školy. V jazyce českém v 6. ročníku a v jazyce anglickém od 4. ročníku výše jsou žáci vyučováni podle ucelené interaktivní řady učebnic Oxford UP. Vyučující vytvářejí i vlastní studijní materiály v rámci projektu Peníze do škol. Jednotlivé kabinety jsou velmi dobře vybaveny nejnovějšími didaktickými pomůckami, ty jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Bylo rovněž započato zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců výměnou kancelářského nábytku, podlahových krytin a PC techniky. Zásadním problém školy zůstává špatný stav vytápění a elektroinstalace. 2

3 1.6. Vybavení ICT Pracovní stanice standard ICT skutečnost plán Počet žáků Počet pedagogických pracovníků Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání Pracovní stanice sloužící pro práci nepedagogických pracovníků - 4 Počet pracovních stanic celkem Počet pracovních stanic na 100 žáků Technické parametry stanic počet Starší 5 let 31 Novější nevyhovuje standardu ICT - Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť standard ICT skutečnost plán Počet přípojných míst Splněn Sdílení dat Ano Ano Splněn Sdílení prostředků Ano Ano Splněn Připojení do internetu Ano Ano Splněn Komunikace mezi uživateli Ano Ano Splněn Bezpečnost dat Ano Ano Splněn Personifikovaný přístup k datům Ano Ano Splněn Internet připojení Standard ICT Skutečnost Plán Rychlost 512/128 a 1024/ /2000 Splněn Agregace Nejvýše 1:10 1:1 Splněn Veřejné IP adresy Ano Ano Splněn Neomezený přístup na internet Ano Ano Splněn Oddělení VLAN (pedagog, žák) Ano Ano Splněn QoS (vzdálená správa) Ano Ano Splněn Filtrace obsahu Ano Ano Splněn Antispam Ano Ano Splněn Antivir Ano Ano Splněn Druh techniky prezenční a grafická Skutečnost Plán Dataprojektor 9 9 Dotyková (interaktivní) tabule 6 2 Tiskárny 10 8 Kopírka 1 1 Skener 1 1 Notebook 2 1 3

4 1.6.6 Programové vybavení Skutečnost Plán Operační systém Ano Splněn Antivirový program Ano Splněn Textový editor Ano Splněn Tabulkový editor Ano Splněn Editor prezentací Ano Splněn Grafický editor - rastrová grafika Ano Splněn Grafický editor - vektorová grafika Ano Splněn Webový prohlížeč Ano Splněn Editor webových stránek Ano Splněn Klient elektronické pošty Ano Splněn Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici Ano Splněn Programy odborného zaměření Ano Splněn Typ vzdělávání pedagogických prac. Standard ICT Skutečnost Plán Z Základní uživatelské znalosti P Vzdělávání poučených uživatelů S Specifické vzdělávání 1 4 M - Vzdělávání ICT koordinátorů 1 1 Práce s interaktivním softwarem Activboard Finance ONIV státní rozpočet Projekty a granty ,00 Zřizovatel ,80 Celkem , Další ukazatele Skutečnost Plán Diskový prostor na uložení dat pro žáky Ano Splněn Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) Ano Splněn Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Ano Splněn Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Ano Splněn Blokování přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí Ano Splněn Přístup k ICT z domova pro pedagogy Ano Splněn Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách 44 Splněn Vybavování školy ICT technikou se stalo jednou z priorit dalšího rozvoje školy. Počítačová učebna s 26 pracovními místy, vysokorychlostním připojením na internet, interaktivní tabulí, laserovou tiskárnou, softwarem kontrolujícím pohyb žáků na síti, splňuje všechny požadavky na PC učebnu, je flexibilně, plánovitě a hlavně soustavně využívána při výuce ve všech vyučovacích předmětech všech tříd. Tři ze čtyř kmenových učeben na II.stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi, čtvrtá pak PC sestavou s dataprojektorem. Na I. stupni jsou ve dvou třídách umístěny interaktivní tabule, každá třída má PC sestavu. Rovněž dvě odborné učebny mají toto vybavení. Všichni pedagogičtí pracovními mají v kabinetech PC sestavy, připojení na LAN síť a internet. K tisku a kopírování je využívána nová barevná tiskárna a pak tiskárny 4

5 v jednotlivých kabinetech. Pedagogové mohou využívat pro výuku i pro tvorbu vlastních metodických výukových materiálů tři druhy softwaru Ekotab, Smartboard a Activboard. Proškolení pedagogů pro tvorbu DUM bylo umožněno díky účasti školy na projektu Peníze do škol a to v rozsahu 18 hodin. Od září 2010 byla přijata do pracovního poměru vyučující s oborem informatika, což umožnilo rychleji řešit vznikající problémy spojené s ICT. 1.7 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 Kontakt R. Gajdošová Školská rada se sešla v tomto školním roce jen 1x : , projednala a schválila Zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok. K předložené zprávě nebyly vzneseny žádné námitky. 1.8 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Klub rodičů při ZŠ Čeladná Zaměření Spolupráce se ZŠ Kontakt D.Kuttlerová Spolupráce s rodiči se uskutečňovala ve dvou rovinách: na společných schůzkách, třídních schůzkách a konzultacích, na nichž byli zákonní zástupci seznamováni s plány práce školy, zprávou o činnosti školy a především s výsledky výchovně vzdělávací práce školy a dále pak na neformální úrovni při organizaci školního karnevalu a školních programech. Klub rodičů při ZŠ Čeladná se výrazně podílel na spolufinancování řady školních akcí zájezdy do divadla, odměny na soutěže, odměny žákům na konci školního roku a nakupované kulturní programy pro žáky a rovněž financování pracovních sešitů pro žáky. Výbor KR se scházel s vedením školy a řešil problémy vznesené na třídních schůzkách. Škola dále pokračovala v programu KEA společnosti SCIO a předkládala rodičům dotazníky o kvalitě školy, které pak slouží jako podklady k vlastnímu hodnocení školy a zvyšování kvality školy. K průběžnému informování o dění na škole sloužily rodičům jednak webové stránky školy a jednak školní časopis ECHO, vydávaný ve spolupráci s firmou REPRONIS. 5

6 1.9. Vyřizování stížností, oznámení Výroční zpráva o činnosti školy Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád at Stěžovatel Stížnost vyřídil m podání Obsah stížnosti Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Nesouhlas s výchovným opatřením H.Milatová Z.Přadková Čeladná Nesouhlas s postupem školy při šetření šikany a se sníženým stupněm z chování J.a M.Blažkovi Čeladná 684 Z.Přadková M.M.Pavlovič 1.11 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyříd podání 0l První stížnost zákonného zástupce směřovala k práci třídní učitelky dle názoru matky bylo žákovi uloženo výchovné opatření neoprávněně. Při jednání ve výchovné komisi byly zákonnému zástupci předloženy důvody uloženého výchovného opatření, rovněž byl podrobně vysvětlen způsob vedení třídy třídní učitelkou. Byly přijaty závěry a doporučení pro další spolupráci a v průběhu školního roku byly oběma stranami respektovány. Druhá stížnost se týkala způsobu šetření šikany a sníženého stupně z chování. Stížnost byla projednávána písemně a to preventistou a třídní učitelem v jedné osobě a ředitelkou školy. Podání stížnosti proti sníženému stupni z chování bylo podáno po zákonné lhůtě. Celkově byla stížnost vyhodnocena jako neoprávněná. 6

7 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.9. b) dobíhající soustava ód Obor vzdělání Kód oborů podle dřívějších ředpisů Zařazené třídy C/001 Základní škola nebyl přidělen Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9. č.j.2/ Vzdělávací program Základní škola, čj /96-2 Předmět Třída 5. Český jazyk 7 Anglický jazyk 4D Matematika 5 Pří odověda 2 Vlastivěda 2 Hudební výchova 1 Výtvarná výchova 1 Praktické činnosti 1 Tělesná výchova 2 Volitelné předměty 0 Disponibilní dotace *) 1 Týdenní dotace povinných předmětů 26 Nepovinné předměty Náboženství 1 7

8 2.2.2.Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná,č.j.2/2008 Předmět Informační a komunikační technologie 1 1 Český jazyk a literatura 8 9 1D 7 1D 7 1D D 5 1D Anglický jazyk D 1D Matematika 4 5 1D 5 1D 6 2D D 5 1D Člověk a jeho svět D Dějepis D Výchova k občanství D Fyzika D Chemie 2 2 Přírodopis D 1D Zeměpis D 2 1D Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět prá 1D Pracovní činnost Volitelné předměty 4 4D 4 4D 4 4D Disponibilní dotace Týdenní dotace povinných předmětů Dělené hodiny 1. stupeň 2. stupeň celkem počet dělených hodin Komentář byl posledním rokem, v němž škola vyučovala podle dvou vzdělávacích programů - v 5.ročníku podle programu Základní škola, v ostatních ročnících 8

9 již podle vlastního ŠVP. ČŠI provedla srovnávací analýzu ŠVP s RVP pro základní vzdělávání. Bylo konstatováno, že ŠVP je zpracován podle požadavků školského zákona a RVP pro základní vzdělávání. Organizace vzdělávání, metody a formy výuky umožňují realizovat a naplňovat ŠVP s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáka. ŠVP zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy a je veřejný. Disponibilní hodiny na I. i na II.st. byly použity především na posílení nosných předmětů českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Od škola získala prostředky z Projektu ESF Peníze do škol, které jí mimo jiné umožnily individualizaci výuky tj. dělení hodin pro zvyšování kvality vzdělávání žáků. Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků představovala výuku žáků ve skupinách, která byla metodicky a didakticky přizpůsobena schopnostem a individuálním potřebám žáků včetně potřeb žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Individualizovaná výuky probíhala v českém jazyce ve 3., 4. a 5.ročníku a na II.st. v 8.ročníku. Dále byla individualizována výuka anglického jazyka 1 hodina ve 3., 4., ročníku a 3 hodiny v 6 ročníku. 2.3 Nepovinné předměty název nepovinného předmětu počet zařazených žáků Náboženství Zájmové útvary Dramatický kroužek Sborový zpěv Sportovní hry Angličtina I.st. Rybářský kroužek Keramika DFS Četynka Orientální tance Latinsko-americké tance I., II. Florbal Flétnaásek Klavír Výtvarná výchova Mgr.H.Golasová Mgr. L.Bartoňková Mgr.G.Janáčová Cambridge Center J.Honkyš R.Novobílská P.Pustková B.Kopecká A.Lang J.Mar ZUŠ Frýdlant n.o. ZUŠ Frýdlant n.o. ZUŠ Frýdlant n.o. V mimoškolní činnosti nabídla škola žákům 11 zájmových útvarů a 3 obory ZUŠ. Vedoucími kroužků byli jednak pedagogové školy, jednak externisté. Kroužky byly financovány zákonnými zástupci přes Klub rodičů. Výsledy zájmové činnosti pak žáci mohli prezentovat na školních programech pro veřejnost Vánočním koncertu v kostele sv.j.nepomuckého v Čeladné a na školní akademii v květnu 2011, příznačně nazvaném ZŠ Čeladná tančí, zpívá, hraje. DFS Četynka pak vystupoval na několika akcím pořádaných v obci např. otevření výstavy v Památníku J.Kaluse, kácení máje v BRC Čeladné apod. 9

10 3. Personální zabezpečení činnosti školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 26 Počet učitelů ZŠ 13 Asistent pedagoga 2 Učitel náboženství 1 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet správních zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci ped.praxe vzdělání Aprobace 1. Učitelka 1,0 19 let VŠ r. 2. učitelka 1,0 28 let VŠ r. 3. učitelka 1,0 34 let VŠ r. 4. učitelka 1,0 22 let VŠ r. 5. učitelka 1,0 25 let VŠ r. 6. zást.řed.školy 1,0 26 let VŠ r. 7. učitelka 1,0 7 let VŠ N-OV 8. učitel 1,0 14 let VŠ OV-D 9. učitelka 1,0 20 let VŠ CH-ZzV 10. učitelka 1,0 2 roky VŠ Z-TV 11. učitelka 1,0 31 let VŠ Č-D 12. učitel 1,0 13 let VŠ M-Z 13. řed.školy 1,0 36 let VŠ Č-D 14. asistentka 0,6 12 let SŠ Vychov. 15. asistentka 0,6 7 let SŠ 15. Učitel náb. 0,09 9 let VŠ Teologie 16. Vychovatelka ŠD 0,89 32 let SŠ Průměrná délka praxe pedagogických zaměstnanců činila 20 let. Většina pedagogů působí na škole dlouhodobě a k obměně dochází většinou po odchodu zaměstnance do důchodu. V tomto školním roce odešel do starobního důchodu dlouholetý učitel M-Z Mgr.M.Melka a na jeho místo byla přijata Mgr. B.Dudková, učitelka s oborem M a informatika. Nově byla přijata asistentka pedagoga pro žáka s lehkým mentálním postižením na II. stupni. 10

11 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100% Učitelé 1. stupně 100% Učitelé 2. stupně 100% Učitelé 2. stupně 100% Asistent pedagoga 100% 4. třída 100 % Asistent pedagoga 100% 7. třída 100% Vychovatelka ŠD 100% Vychovatelství 100% Učitel náboženství 100% I. stupeň 100% Komentář Všichni pedagogičtí zaměstnanci získali odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem 563/204 Sb., ve znění novely zákona č.159/2010 Sb. Aprobovanost ve výuce je pojem, který zákonné normy nepoužívají, nicméně ve školské praxi znamená, jak je studijní obor učitele při výuce využíván. Na menších školách při malém počtu pedagogů je velmi obtížné plně tzv. aprobovaně výuku zajistit. Všechny hlavní předměty jsou vyučovány aprobovaně, problémem zůstávají výchovy a to hudební a výtvarná. Zde jsou využívány aprobace vyučujících na I. stupni. 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchodového věku v důchodě. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář Průměrný věk pedagogického sboru 43 let. Do starobního důchodu odešel 1 pedagog, na jeho místo byla přijata učitelka se sedmiletou praxí. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 Vedoucí školní jídelny 1,0 SŠ 2 Hlavní kuchařka 1,0 SŠ 3 Kuchařka 0,7 SOU 4 kuchařka 1,0 SOU 5 Pracovnice obch.provozu 0,25 SŠ 11

12 6 ekonom 0,6 SŠ 7 školník 1,0 SOU 8 uklízečka 1,0 SOU 9 uklízečka 1,0 SOU Celkem 7,55 V tomto školním roce rozvázal pracovní poměr dohodou 1 zaměstnanec, na základě konkurzu byl pak přijat nový školník. K dalším personálním změnám nedošlo. 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6 ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2010/ K zápisu do 1.třídy se v řádném termínu dostavilo 26 dětí, z toho 5 po odkladu školní docházky, o odklad požádalo 5 zákonných zástupců. Dva žáci byli přijati dodatečně. Jeden přestupem z jiné školy, kde již byl zapsán v řádném termínu, a druhý po přestěhování z Itálie. 12

13 Skladba zapsaných žáků poprve u zápisu po odkladu žádost o odklad po termínu Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 1 0 soukromá gymnázia 1 2 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: 13

14 gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední střední celkem akademie školy školy školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 2 0 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 17 0 Přijímacího řízení na střední školy pro školní rok se zúčastnilo celkem 17 žáků 9. ročníku - zpracováno a odesláno bylo celkem 48 přihlášek, 4 žáci 7. ročníku zpracováno a odesláno bylo celkem 5 přihlášek a 2 žáci 5. ročníku zpracovány a odeslány byly celkem 2 přihlášky. S výjimkou dvou žáků 7. ročníku byli všichni přijati v prvním kole přijímacího řízení (pouze několik z nich až po odvolání). Přehled přijatých žáků podle typu SŠ gymnázia SPŠ OSŠ s maturitou OSŠ s výučním listem 0 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 14

15 1.stupeň Třída Výroční zpráva o činnosti školy Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním I II III IV V Celkem stupeň Třída Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo Nehodnoceno žáků vyznamenáním 1. stupeň stupeň Celkem Porovnání výsledků vzdělávání 15

16 Porovnání průměrných výsledků vzdělávání 1,62 1,6 1,58 1,56 1,54 1,61 1,52 1,5 1,48 1, / /2011 Výsledky vzdělávání byly v letošním školním roce lepší o 0,08, nicméně toto číslo není zcela vypovídající, neboť do celkového průměru byly zahrnuty i výsledky žákyně, která nastoupila do školy a byla klasifikována na předchozí škole 5 nedostatečnými. Tři žáci byli na konci šk.r. hodnoceni nedostatečnou z matematiky. Dva zákonní zástupci si podali žádost o přezkoumání výsledků hodnocení v matematice, jedna žákyně u komisionálního přezkoušení uspěla, druhý žák neuspěl, nicméně postoupil, neboť již ročník opakoval. Jedna žákyně vykonala úspěšně opravnou zkoušku. 16

17 Prospěch v procentech prospěl ; 39,21% neprospěl; 1,70% prospěl s vyznamenáním; 59,09% prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl Počet žáků s vyznamenáním se zvýšil o 4%, o 2,3% klesl počet žáků, kteří neprospěli. Porovnání průměrů v hlavních předmětech na II. stupni. 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,48 2,47 2,55 Řada1 2,1 2,34 2,37 2 2,18 2,18 2,16 1,9 ČJ AJ M Z D P F CH 17

18 Výroční zpráva o činnosti školy Z grafu vyplývá, že nejobtížnějším předmětem na II. stupni byla chemie, následována anglickým jazykem a matematikou. Žáci školy se pravidelně každoročně účastní testování společností SCIO a to v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce a všeobecných studijních předpokladech. Nejlepších výsledků dosahují žáci v anglickém jazyce, následuje český jazyk a nejslabší výsledky mají žáci dlouhodobě v matematice. Dle porovnání obecných studijních předpokladů žáků s jejich výsledky v uvedených předmětech vyplývá, že většina žáků využívá optimálně svých studijních předpokladů. Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU I II III IV V Celkem Důtky ŘŠ 2. stupeň Třída Počet Pochvala Pochvala NTU Důtka Důtka stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň VI VII VIII IX Celkem Celkový přehled: Počet žáků Pochval a TU Pochval a ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň stupeň stupeň Celkem

19 Komentář Výchovná opatření NTU DTU DŘŠ PTU PŘŠ Známky z chování Velmi dobré uspokojivé neuspokojivé neuspokojivé 1% uspokojivé 2% Velmi dobré 97% Pozitivní byly i výsledky výchovné práce školy. Celkově se výrazně zvýšil počet pochval a to zejména ředitele školy. Žáci vyšších ročníků se podíleli aktivně na celé řadě školních akcí i akcí pro veřejnost Vánočním koncertě, Školní akademii, Dni dětí, spolupracovali s vedením 19

20 školy při řešení organizačních záležitostí a vedli informační nástěnky pro žáky. Řada žáků získala ocenění i za výborné studijní výsledky, výsledky v soutěžích i celostátních testech, v nichž patřili mezi nejlepší řešitele v kraji. Pokud jde o výchovná opatření, nejvíce bylo uloženo napomenutí třídního učitele za časté zapomínání pomůcek a neplnění školních povinností. Výrazně se snížil počet uložených důtek ředitele školy, někteří žáci své chování následně zlepšili, u některých vedla ke zlepšení komunikace zákonných zástupců se školou a využívání odborných služeb poradenských zařízení. Snížené stupně z chování měli žáci jen jedné třídy, přičemž 3. stupeň z chování si přinesla žákyně při přestupu na naši školu za vysoký počet zameškaných hodin. Pokud jde o důvody snížených stupňů z chování, zůstávají již dlouhodobě podobné vulgarita ve vyjadřování, agresivní chování, soustavné narušování vyučovacích hodin, neplnění školních povinností a neomluvenou absenci. 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin 1. stupeň , stupeň , ,91 Celkem , ,55 Počet neomluvených hodin na žáka 20

21 Zameškané hodiny omluvené hodiny neomluvené hodiny / /2011 Celkový počet omluvených zameškaných hodiny výrazně poklesl oproti minulému školnímu roku, přičemž je nutné vzít úvahu i skutečnost, že celkový stav byl ovlivněn i žákyní, která měla velmi vysoký počet zameškaných hodiny a ze zdravotních důvodů pracovala dle IVP. Pokud jde o zameškané nemluvené hodiny i zde došlo k poklesu o 0,1, 385 neomluvených hodin měla již zmíněná žákyně přestupující z jiné školy. 5.1.,5.2 Přílohy ke zprávě 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Mentální IV., VII. 2 Tělesné VII., IX. 2 S vývojovými poruchami učení III.,IV.,V., 9 VI.,VIII. Zdravotně znevýhodnění VIII. 1 Celkový počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byl 13, z toho 5 dívek. Žák mimořádně nadaný nebyl diagnostikován. Osmi žákům byl zpracován IVP, u sedmi žáků byla prováděna náprava. Péče a vzdělávání žáků s SPU byly poskytovány v úzké spolupráci s PPP ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně a SPC ve Frýdku-Místku a Ostravě. V tomto školním roce působili na škole 2 asistenti pedagoga oba pracovali se žáky s lehkým 21

22 mentálním postižením. 5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovněvzdělávacího procesu Byl sestaven dle školských předpisů. Bylo zajišťováno odborně proškolenými pedagogy, vzdělávání 2 žáků s mentálním postižením pak asistenty pedagoga. Mimořádné nadání bylo zjištěno u jedné žákyně, v novém školním roce bude navrženo její diagnostikování. Školní řád vycházel z platné legislativy a jeho součástí byl i klasifikační řád. Informační systém vůči žákům a rodičům byl realizován prostřednictvím: třídních schůzek, žákovských knížek, školního časopisu ECHO, dotazníků SCIO, školních programů, školních fór, nástěnek, školního rozhlasu, Ve škole nebyl školní psycholog ani speciální pedagog. Spolupráce VP probíhala na schůzkách se zástupci SPC F-M a v Ostravě, PPP ve F-M a Novém Jičíně. MPP zpracován, ne vždy je plně využíván pedagogy Převládalo pozitivní klima, pouze v 6. ročníku se objevily poměrně silné negativní projevy chování několika jedinců, které ovlivňovaly výuku i celkovou atmosféru ve třídě. Pohovory se žáky, se zákonnými zástupci, 22

23 nabídnuta preventivní setkávání se školním preventistou, spolupráce s OSPOD, SVP ve Frýdku- Místku a etopedy a ostatními odbornými pracovišti. Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky Byl obecně dodržován. Obecně probíhal. Vyučovací hodiny měly přiměřené cíle, byly respektovány individuální vzdělávací potřeby zejména integrovaných žáků. Většina vyučujících cíle konkretizovala, problémem některých vyučovacích hodin bylo špatné časové rozvržení hodin, následně nebyla zvládnuta závěrečná část hodin nebylo ověřeno dosažení cílů ve výuce. Téměř vždy probíhala. Všechny třídy i odborné učebny byly velmi vhodně esteticky i funkčně vybaveny, na I.stupni 2 interaktivními tabulemi a PC, na II.stupni 3 interak. tabulemi a jedna třída dataprojektorem s přístupem na internet, 1 odborná učebna jako multimediální a 1 PC učebna s 26 pracovními místy a interak. tabulí. Ve třídách i ve společných prostorách školy jsou vystaveny práce žáků, školní projekty. Většina vyučujících využívala vhodně pomůcky či DT zejména interaktivní tabulevyučující si připravovali vlastní digitální učební materiály, powerpointové prezentace, luštěnky, křížovky, testy, pracovní listy 23

24 ap., školní počítačové programy pro jednotlivé předměty, audio programy, v anglickém jazyce byly do výuky zavedeny interaktivní učebnice. Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod Řízení výuky bylo většinou účelné, promyšlené vzhledem k cílům. V některých hodinách chybělo ověření zvládnutí cíle v závěrečné části hodiny. Většina vyučujících přistupovala k žákům se znalostí jejich potřeb, pozitivním přístupem, snahou zvyšovat jejich sebedůvěru, v komunikaci pak vedli žáky k respektování spolužáků a vzájemné toleranci.bohužel, v některých třídách byli žáci, kteří přes veškerou snahu školy i ve spolupráci se zákonnými zástupci nebyli ochotni vzájemného respektu, úcty ke spolužákům ani k vyučujícím. Většina sledovaných hodin byla založena na interakci, aktivním učení, využívání vlastních zkušeností žáků. Metody prožitkového učení se objevují zejména na I. stupni, zřídka na II.st., nicméně 1 vyučující předvedla hospitační hodinu českého jazyka s využitím metody INSERT pro podporu čtenářské gramotnosti. Formy výuky bývají účelné vzhledem k cílům, nicméně stále převládá frontální výuka. Lze hodnotit průměrně, dobře připravená hodina vykazuje učitele jako organizátora. Některé zvolené metody nevedly ke zvolenému cíli, 24

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1026/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1026/08-04 Název školy Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Rokycany, příspěvková organizace Adresa: Osek 16, 338 21 Osek Identifikátor:

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Pavel Vičl, ředitel školy V Roudnici nad Labem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více