Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit"

Transkript

1

2 1. Identifika ní údaje Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Motiva ní název: Vzd lávací program : Studijní forma vzd lávání : Vzd láním k prosperit nižší a vyšší stupe víceletého gymnázia, ty leté gym. a gymnázium se sportovní p ípravou denní P edkladatel: Název školy: Gymnázium a St ední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, p ísp vková Adresa školy: Jilemnice, Tkalcovská 460 Jméno editele: Koordinátor tvorby ŠVP: Ji í Šorm, Mgr. Milada Junková, Mgr. Kontakty: Tel.: , 259, Fax: WWW: I O: REDIZO: IZO: Z izovatel: Název: Liberecký kraj Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2 Kontakty: Tel.: WWW: Platnost dokumentu od: razítko školy. podpis editele 1) Školní vzd lávací program je zpracován podle Rámcového vzd lávacího programu pro základní a gymnaziální vzd lávání. 1

3 2. Charakteristika školy Právní forma: p ísp vková organizace I O : RED-IZO: Druh školy: gymnázium a st ední odborná škola Datum za azení do rejst íku: Cílová kapacita školy: 600 žák Cílový po et t íd: 20 t íd Cílová skupina: nižší a vyšší stupe víceletého gymnázia, ty leté gym. a gymnázium se sportovní p ípravou Po et t íd v ro nících: 1 Sou ásti školy: Gymnázium (budova se dv ma p ístavbami) St ední odborná škola U ební pavilon (odlou ené pracovišt ) Domov mládeže (t i budovy - odlou ená pracovišt ) Pedagogický sbor : stabilizovaný s tém stoprocentní aprobovaností, ítající kolem šedesáti ped. pracovník (u itel, trenér a vychovatel DM). Pr m rný v k ped. sboru je 39 let. Dlouhodobé projekty: Globe (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je dlouhodobý mezinárodní program, který nabízí student m prost ednictvím praktických m ení a pozorování provád ných v okolí školy, poznávat p írodu kolem sebe a získávat k ní kladný vztah. vícedenní exkurze - tematicky zam ené exkurze pro žáky gymnázia v rámci výuky jednotlivých p edm t. Cílem exkurzí je propojit výuku s praxí kurzy LVVZ lyža ský výchovn -vzd lávací kurz je po ádán v zimních m sících žáci se u í zvládat lyža ské b žecké a sjezdové techniky, snowboard. Kurz trvá 1 týden. seznamovací kurzy pro studenty 1. ro ník n kolikadenní kurz poznávání regionu setkávání s významnými osobnostmi v regionu herec Stanislav Zindulka, spisovatelka Marie Kubátová Spolupráce s rodi i a jinými subjekty: Školská rada, výbor SRPDŠ, rodi ovské sch zky, PPP Semily, výchovný poradce školy, M stský ú ad Jilemnice, M stská knihovna Jilemnice, Krkonošské muzeum Jilemnice, Spole enský d m Jilm Jilemnice, Sportovní centrum Jilemnice, Sokol Jilemnice, CVLK Liberec Umíst ní školy: Výuka probíhá ve t ech budovách vzdálených od sebe do 10 min. ch ze. V budoucnu by se m la výuka koncentrovat do jedné budovy. Výhodou je dostupnost sportovních za ízení, léka ského zabezpe ení, kulturního za ízení,... Vybavení školy: Škola má 3 u ebny ICT, odbornou u ebnu fyziky, laborato chemie, laborato biologie, 2 u ebny hudební a výtvarné výchovy, multimediální u ebnu, 9 multimediálních sad s dataprojektorem, 8 t íd je vybaveno novým nábytkem. Stravování žák poskytuje EUREST za ízení školního stravování s.r.o. snídan a ob dy, v budov školy pak celodenn bufet možnost zakoupení drobného ob erstvení. Pro internátní možnost stravování formou plné penze. Hygienická stránka odpovídá b žným pravidl m WC, sprchy pro sportovce a trenéry. Volný as mohou studenti trávit v prázdných t ídách nebo ve studovn. 2

4 Škola má dv t locvi ny a dále pronajímá halu od M sta Jilemnice a sokolovnu od Sokola. 3. Charakteristika ŠVP Zam ení školy : Gymnázium všeobecné (osmileté) Gymnázium všeobecné ( ty leté) Gymnázium se sportovní p ípravou ( ty leté) Technické lyceum ( ty leté) Profil absolventa : absolvent si odnáší dobrý všeobecný p ehled o poznatcích ze základních obor lidského v d ní a m že navázat další studium má dobré komunikativní dovednosti jazykové a mediální je schopen samostatn pracovat, ešit úkoly a sebekriticky hodnotit svou práci má pozitivní vztah ke vzd lávání a sportovním aktivitám je tolerantní, zodpov dný, uctivý k ostatním a má slušné vystupování umí vhodnou formou prezentovat výsledky své práce a své názory umí samostatn používat moderní informa ní technologie k získávání informací chrání své zdraví, dokáže pomoci druhým a podílí se na ochran životního prost edí Organizace p ijímacího ízení Organizace p ijímacího ízení je zve ej ována na webových stránkách školy ( v požadovaném termínu. P ijímací ízení do ty letého a osmiletého cyklu studia se sestává z: hodnocení prosp chu z eského jazyka, matematiky a celkového prosp chu za poslední t i hodnocená období ústního pohovoru výstupního hodnocení (zapo ítávají se také pomocné body za umíst ní v olympiádách a p edm tových sout žích) sou ástí p ijímacího ízení pro studijní obor gymnázium se sportovní p ípravou jsou i testy t lesné zdatnosti pokud budou žáci ZŠ povinn testováni spole ností CERMAT, pak tyto testy budou sou ástí p ijímacího ízení Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitních zkoušek bude zve ejn na na webových stránkách školy v souladu s Výchovné a vzd lávací strategie: spole né postupy na úrovni školy, uplat ované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cílen utvá í a rozvíjí klí ové kompetence žák Zabezpe ení výuky žák se speciálními vzd lávacími pot ebami Vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním ve spolupráci s PPP zajistí škola podmínky pro vzd lávání 3

5 škola povolí žáku studium podle individuálního studijního plánu, pokud to zdravotní stav vyžaduje škola zajistí žák m se spec. vzd lávacími pot ebami individuální p ístup škola zohlední míru postižení p i hodnocení výsledk vzd lávání škola disponuje fondem u ebnic pro sociáln znevýhodn né žáky Vzd lávání žáku se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodn ním škola povolí žáku studium podle individuálního studijního plánu, pokud to zdravotní stav vyžaduje škola zajistí individuální p ístup žák m se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodn ním škola zohlední míru postižení p i hodnocení výsledk vzd lávání škola nemá bezbariérový p ístup škola poskytuje služby logopedického asistenta Zabezpe ení výuky žák mimo ádn nadaných škola podporuje ú ast žák na olympiádách a sout žích u itelé pracují individuáln mimo vyu ování s nadanými žáky p i vysokém nadání žáka je škola se žákem pracovat podle individuálního vzd lávacího plánu Za len ní pr ezových témat pro nižší stupe gymnázia: vychází z u ebních osnov jednotlivých vyu ovacích p edm t. Forma realizace pr ezových témat je uskute ována projekty, ast ji integrací do jednotlivých vyu ovacích okruh. Forma realizace je dopl ována aktuální nabídkou kulturních, spole enských a sportovních akcí (koncerty, divadelní p edstavení, výstavy, exkurze, sout že, kurzy,...) Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání prima M, F sekunda M, F tercie M, F kvarta F Sebepoznání a sebepojetí prima Tv sekunda Tv, Vv tercie Vv Seberegulace a sebeorganizace sekunda M, Ov tercie Tv kvarta Tv, M Psychohygiena prima Ov sekunda Ch tercie Tv kvarta Tv Kreativita prima Hv tercie M kvarta M Sociální rozvoj Poznávání lidí prima Ov sekunda Nj tercie Ov kvarta Ov 4

6 Mezilidské vztahy prima Ov sekunda Nj tercie Ov, D kvarta Ov, D Komunikace prima Aj, M, Tv sekunda Nj, M, Hv, Tv tercie M kvarta M Kooperace a kompetice prima M, Tv sekunda M, Tv tercie Tv Morální rozvoj ešení problém a rozhod. doved. prima Tv sekunda M, Tv tercie M, Tv, Ov kvarta M, Tv, Ov Hodnoty, postoje, praktická etika tercie Ov kvarta Ov Výchova demokratického ob ana Ob anská spole nost a škola prima OV, Vv sekunda Vv tercie Vv kvarta Vv Ob an, ob anská spole nost a stát sekunda Ov tercie Ov, D kvarta Ov, D Formy participace ob. v polit. život tercie Ov kvarta Ov Principy demok. jako formy vlády sekunda D tercie D kvarta D Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a sv t nás zajímá prima j, Vv sekunda j, Vv, Ch tercie Aj, Ov, Ch, Vv kvarta Aj, Ov, Ch, Vv Objevujeme Evropu a sv t prima Z, ICT sekunda Z, ICT tercie Ov kvarta Ov Jsme Evropané prima D, Hv sekunda D, Hv tercie D, Hv, Bi, Z kvarta D, Hv 5

7 Multikulturní výchova Kulturní diference prima Ov sekunda Ov, Hv, Nj tercie Hv kvarta Hv, Nj, Fj Lidské vztahy prima ICT, Vv sekunda ICT, Ov, Fj tercie Vv kvarta Nj Etnický p vod prima ICT sekunda ICT tercie D kvarta Z, D Multikulturalita prima j, Aj, Ov sekunda j tercie j kvarta j, Vv Princip sociálního smíru a solidarity tercie D, Fj kvarta D Environmentální výchova Ekosystémy prima Z kvarta Bi Základní podmínky života prima Bi sekunda Ch tercie Ch Lidské aktivity a problémy živ. prost edí prima Z tercie Ov, F kvarta Ov, F, Bi, Ch, Fj Vztah lov ka k prost edí sekunda Hv tercie Z kvarta Bi Mediální výchova Kritické tení a vnímání med. sd lení prima j sekunda j tercie Ov, ICT kvarta Ov, ICT Interpret. vztahu med. sd lení a reality sekunda Ov tercie ICT, Vv kvarta ICT, Vv Stavba mediálních sd lení prima Ov tercie j kvarta j Vnímání autora mediálních sd lení prima Hv tercie j kvarta j Fungování a vliv médií ve spole nosti tercie ICT, Hv kvarta ICT, Hv Tvorba mediálního sd lení tercie j, ICT kvarta j, ICT Práce v realiza ním týmu prima Vv 6

8 Za len ní pr ezových témat pro vyšší stupe víceletého gymnázia, ty leté gym. a gymnázium se sportovní p ípravou: vychází z u ebních osnov jednotlivých vyu ovacích p edm t. Forma realizace pr ezových témat je uskute ována projekty, ast ji integrací do jednotlivých vyu ovacích okruh. Forma realizace je dopl ována aktuální nabídkou kulturních, spole enských a sportovních akcí (koncerty, divadelní p edstavení, výstavy, exkurze, sout že, kurzy,...) Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 1. ro ník, kvinta j, Nj, ZSV, Hv, Vv, sport 2. ro ník, sexta j, Nj, Hv, Vv, TSP, Tv, sport 3. ro ník, septima j, Aj, AK, sport 4. ro ník, oktáva j, Aj, TSP, AK, sport Seberegulace, organiza ní dovednosti a efektivní ešení problém 1. ro ník, kvinta Nj, ZSV, Hv, Vv, Tv, sport 2. ro ník, sexta Nj, Hv, sport 3. ro ník, septima Ajr, Nj, Ch, TSP, Tv, sport 4. ro ník, oktáva Ajr, Nj, Tv, ChS, sport Sociální komunikace 1. ro ník, kvinta j, Aj, ZSV, ICT, Hv, Vv, sport 2. ro ník, sexta j, Hv, Vv, sport 3. ro ník, septima j, Aj, TSP, sport 4. ro ník, oktáva j, Aj, Nj, sport Morálka všedního dne 1. ro ník, kvinta j, Nj, ZSV, sport 2. ro ník, sexta j, Aj, Nj, ZSV, sport 3. ro ník, septima j, D, ICT, TSP, sport 4. ro ník, oktáva j, AK, D, sport Spolupráce a sout ž 1. ro ník, kvinta Hv, Vv, sport 2. ro ník, sexta Aj, Hv, Vv, Tv, sport 3. ro ník, septima Nj, TSP, sport 4. ro ník, oktáva Aj, Nj, AK, sport Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Globaliza ní a rozvojové procesy 1. ro ník, kvinta Hv 2. ro ník, sexta Hv 3. ro ník, septima Nj, sport 4. ro ník, oktáva ZS, sport Globální problémy, jejich p í iny a d sledky 1. ro ník, kvinta Ch 3. ro ník, septima Nj, Ch, ChS 4. ro ník, oktáva ChS Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 2. ro ník, sexta ZSV 3. ro ník, septima AK 4. ro ník, oktáva Nj, ZS, AK Žijeme v Evrop 1. ro ník, kvinta j, Aj, D, ZSV 2. ro ník, sexta j, Aj, Nj, D, ZSV, Z 3. ro ník, septima j, Aj, D, HiS, sport 4. ro ník, oktáva j, D, ZS, sport Vzd lávání v Evrop a ve sv t 2. ro ník, sexta Nj, ZSV 7

9 Multikulturní výchova Základní problémy sociokulturních rozdíl 1. ro ník, kvinta j, Aj, Z, Hv 2. ro ník, sexta D, ZSV, TSP 3. ro ník, septima Ajr, Bi, HiS 4. ro ník, oktáva Ajr, Bi, ZS, BiS, AK Psychosoc. aspekty interkulturality 4. ro ník, oktáva Nj Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z r zného kulturního prost edí 1. ro ník, kvinta Nj, ZSV, Vv 2. ro ník, sexta Hv 3. ro ník, septima Aj 4. ro ník, oktáva Nj, ZS Environmentální výchova Problematika vztah organism a prost edí 1. ro ník, kvinta Aj, Nj, Bi 2. ro ník, sexta Bi 3. ro ník, septima Ajr, Bi 4. ro ník, oktáva Ajr, Bi, BiS, ZS, AK lov k a životní prost edí 1. ro ník, kvinta Aj, D, Ch, Hv, Tv 2. ro ník, sexta Nj, Ch, Bi, Fy, Z, Hv 3. ro ník, septima j, Nj, Bi, Fy, ChS 4. ro ník, oktáva Ch, Bi, BiS, ZS, ChS Životní prost edí regionu a eské republiky 1. ro ník, kvinta Aj 2. ro ník, sexta Bi, Ch 3. ro ník, septima Bi, AK 4. ro ník, oktáva Bi, ChS, ZS, BiS, AK Mediální výchova Média a mediální produkce 1. ro ník, kvinta Nj, ZSV, Tv 2. ro ník, sexta ICT 3. ro ník, septima Tv, HiS Mediální produkty a jejich významy 1. ro ník, kvinta Aj 2. ro ník, sexta Aj, j, Nj 3. ro ník, septima j, HiS, AK 4. ro ník, oktáva AK Uživatelé 3. ro ník, septima Ajr, Nj 4. ro ník, oktáva Ajr Ú inky med. produkce a vliv médií 1. ro ník, kvinta D, ZSV, Hv 2. ro ník, sexta ZSV, Hv 3. ro ník, septima Ajr, Nj 4. ro ník, oktáva Ajr, D Role médií v moderních d jinách 2. ro ník, sexta ZSV 3. ro ník, septima Ajr, AK 4. ro ník, oktáva Aj, Nj, D, Ajr, AK 8

10 4. U ební plán Výrazné odd lení nižšího a vyššího stupn gymnázia; vý et povinných vyu ovacích p edm t s jejich asovými dotacemi pro jednotlivé ro níky; uvedení asových dotací pro volitelné p edm ty v jednotlivých ro nících; celkové po ty hodin v jednotlivých ro nících a celkové po ty hodin za nižší a vyšší stupe. U ební plán zpracován v P íloze U ební osnovy název vyu ovacího p edm tu charakteristika vyu ovacího p edm tu vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu U ební osnovy zpracovány v P íloze Hodnocení žák a autoevaluace školy Hodnocení je provád no výhradn klasifikací. Pravidla a kritéria pro hodnocení prosp chu žák jsou sou ástí Školního ádu. Pravidla a kritéria pro hodnocení chování žák jsou sou ástí Školního ádu. 7. Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy je provád no v t íletých cyklech. Autoevaluace zpracována v P íloze. 2 9

11 Vzd lávací oblasti 1.O 2.O 3.O 4.O J a literatura 15 2 eský jazyk a literatura J Jazyk a jazyková Cizí jazyk 12 1 Anglický jazyk AJ 4(4) 3(3) 3(3) 3(3) 13(13) komunikace Další cizí jazyk 7 N mecký/francouzský jazyk NJ/FJ 2(2) 2(2) 3(3) 7(7) Matematika a její aplikace 15 2 Matematika a její aplikace M Informa ní a komunika ní technologie Informa ní a komunika ní technologie IVT 1(1) 1(1) 1(1) 2(2) 5(5) D jepis D jepis D lov k a spole nost 11 2 Výchova k ob anství 1 Výchova k ob anství OV lov k a p íroda Um ní a kultura Fyzika 1 Fyzika F Chemie 1 Chemie Ch P írodopis Biologie Bi Zem pis Zem pis Z Hudební výchova Hudební výchova HV 10 Výtvarná výchova Výtvarná výchova VV lov k a zdraví T lesná výchova T lesná výchova TV 3(3) 2(2) 3(3) 2(2) 10(10) 10 Výchova ke zdraví lov k a sv t práce 3 1 Celková povinná asová dotace Pozn.: Vzd lávací obory 1) Tu n vytišt né údaje jsme povinni dodržet. Minim. asová dotace 2) Ve vzd lávací oblasti Um ní a kultura si žák v 1. a 2. ro níku volí bu 2 h HV a 1 h VV nebo opa n, ve 3. a 4. ro níku pokra uje pouze v p edm tu, který m l v tší hodinovou dotaci. 3) Nebude-li po et zájemc o jeden z dvojice volitelných p edm t dostate ný, bude t ída rozd lena na 2 skupiny jednoho z t chto p edm t. T ída se nap. m že d lit na dv skupiny NJ. 4) Vzd lávací obsah vzd l. oboru Výchova ke zdraví se realizuje v rámci p edm t TV (1.O a 3.O) a Bi (4.O) ) Vzd lávací obsah vzd l. oboru lov k a sv t práce (nap.práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií a Sv t práce) se realizuje v rámci p edm t F (1.O), Ch (2.O), IVT (3.O) a OV (4.O). 6) íslo v závorce udává, kolik hodin bude d lených. Nap. 5(1) znamená, že z 5 hodin bude 1 d lená. U ební plán pro ro ník osmiletého studia Dispon. asová dotace P esun asové dotace Gymnázium a SOŠ Jilemnice P r e z o v á t é m a t a P edm t Zkratka p edm tu 3(3) asová dotace t ída 3(3) 2(2) 2(2) celkem 10(10)

12 eský jazyk a literatura Charakteristika vyu ovacího p edm tu eský jazyk je vyu ován s asovou dotací 5, 4, 4, 4 hodiny v jednotlivých ro nících. Vzd lávací obor eský jazyk a literatura je sou ástí oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která zaujímá st žejní postavení ve výchovn vzd lávacím procesu. Dobrá úrove jazykové kultury pat í k podstatným znak m všeobecné vysp losti absolventa základního vzd lávání. Jazykové vyu ování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umož ují správn vnímat r zná jazyková sd lení, rozum t jim, vhodn se vyjad ovat a ú inn uplat ovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dovednosti získané ve vzd lávacím oboru eský jazyk a literatura jsou pot ebné nejen pro kvalitní jazykové vzd lání, ale jsou d ležité i pro úsp šné osvojování poznatk v dalších oblastech vzd lávání. Užívání eštiny jako mate ského jazyka v jeho mluvené i písemné podob umož uje žák m poznat a pochopit spole ensko-kulturní vývoj lidské spole nosti. P i realizaci daného vzd lávacího oboru se vytvá ejí p edpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci u í interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v r zných komunika ních situacích a aby se um li orientovat p i vnímání okolního sv ta i sebe sama. Vzd lávací obsah vzd lávacího oboru eský jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro p ehlednost je rozd len do t í složek: Komunika ní a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzd lávací obsah jednotlivých složek vzájemn prolíná. Komunika ní a slohová výchova Žáci se u í vnímat a chápat r zná jazyková sd lení, íst s porozum ním, kultivovan psát, mluvit a rozhodovat se na základ p e teného nebo slyšeného textu r zného typu vztahujícího se k nejr zn jším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ro nících se u í posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. Jazyková výchova Žáci získávají v domosti a dovednosti pot ebné k osvojování spisovné podoby eského jazyka. U í se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k p esnému a logickému myšlení, které je základním p edpokladem jasného, p ehledného a srozumitelného vyjad ování. P i rozvoji pot ebných znalostí a dovedností se uplat ují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, nap. dovednosti porovnávat r zné jevy, jejich shody a odlišnosti, t ídit je podle ur itých hledisek a dospívat k zobecn ní. eský jazyk se tak od po átku vzd lávání stává nejen nástrojem získávání v tšiny informací, ale i p edm tem poznávání. Literární výchova Žáci poznávají prost ednictvím etby základní literární druhy, u í se vnímat jejich specifické znaky, postihovat um lecké zám ry autora a formulovat vlastní názory o p e teném díle. U í se také rozlišovat literární fikci od skute nosti. Postupn získávají a rozvíjejí základní tená ské návyky i schopnosti tvo ivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatk m a prožitk m, které mohou pozitivn ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

13 Kompetence k u ení rozvíjí u žák dovednosti pot ebné k osvojování u iva, p edkládá žák m možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzd lávání v jiných oblastech, vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací, vede žáky k aplikaci nau ených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování, seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným u ivem. Kompetence k ešení problém vede žáky k tomu, aby samostatn nalézali pravidla, kterými se ídí probírané mluvnické jevy, vede žáky k tomu, aby um li nalézat chyby v textu a od vodnit správné ešení. Kompetence komunikativní vede žáky ke správné formulaci obsahu sd lení v rámci probíraných žánr, nabízí žák m dostatek p íležitostí k porozum ní probíraných literárních text, pomocí literárního i gramatického u iva rozši uje slovní zásobu žák, vede žáky ke správné, srozumitelné stavb v tných celk, k vypráv ní. Kompetence sociální a personální vytvá í p íležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé t ídy, vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence ob anské seznamuje žáky s naším slovesným d dictvím a vysv tluje jim jeho význam, podporuje v žácích pot ebu literárního projevu, recitace, etby. Kompetence pracovní vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro tení a psaní, vede žáky k p íprav a udržování jejich u ebního prostoru. Jazyk a jazyková komunikace P edm t:: eský jazyk a literatura Období: Prima - Kvarta Žák: O ekávané výstupy seznámí se se základními literárními druhy a žánry; te s porozum ním a dokáže p evypráv t text a najít hlavní myšlenku; vyvodí z textu charakteristické znaky daného literárního žánru; uvede p íklad charakteristika literárních, druh (lyrika, epika, drama); rozlišení poezie a prózy; antický mýtus (báje); epos; bajka; pohádka; pov st U ivo Ro ník Pr ezová témata Prima Sekunda Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech TO - Evropa a sv t nás zajímá

14 ecké drama; Starý zákon; Nový zákon charakterizuje st edov kou literaturu na našem území i ve sv t ; dokáže uvést p íklad literárního díla daného období staroslov nské písemnictví; cyrilometod jská misie; vznik esky psané literatury; literatura p edhusitská a husitská Prima Sekunda Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech TO - Evropa a sv t nás zajímá porozumí pojm m renesance, humanismus,baroko; seznámí se s hlavními p edstaviteli a díly v daném období renesance, humanismus a baroko v eské a sv tové literatu e Prima Sekunda Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech TO - Evropa a sv t nás zajímá vymezuje období národního obrození v eských zemích; má p ehled o základních dílech první poloviny 19. století národní obrození romantismus po átky realismu Sekunda Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech TO - Evropa a sv t nás zajímá orientuje se v literatu e 2. poloviny 19. století spisovn vyslovuje eská a b žn užívaná cizí slova rozlišuje p íklady v textu, dokládá nejd ležit jší zp soby obohacování slovní zásoby a zásady tvo ení eských slov, rozpoznává p enesená pojmenování, zvlášt ve frazeologických spojeních literatura 2. poloviny 19. století realismus zvuková stránka jazyka; výslovnost a p ízvuk zp soby obohacování slovní zásoby; stavba slova Sekunda Prima Sekunda Prima Sekunda samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, se SS a dalšími jazykovými p íru kami seznámení s jazykovými p íru kami Prima Sekunda správn t ídí slovní druhy, tvo í spisovné tvary slov a v dom je používá ve vhodné komunika ní situaci; ur í mluvnické kategorie jmen a sloves uv domí si pojem v tná melodie, rozpozná v ty podle postoje mluv ího ur ování slovních druh, mluvnické významy a tvary jmen a sloves; stup ování p ídavných jmen a p íslovcí druhy v t podle postoje mluv ího Prima Sekunda Prima Sekunda

15 rozlišuje v ty jedno lenné a dvoj lenné, dokáže rozpoznat základní a rozvíjející v tné leny v ty jedno lenné a dvoj lenné; v tné leny Prima Sekunda ovládá pravidla psaní malých a velkých písmen zásady psaní malých a velkých písmen Prima Sekunda vysv tlí pravidla shody p ísudku s podm tem rozlišuje spisovný jazyk, ná e í a obecnou eštinu a zd vodní jejich užití odlišuje ve teném nebo slyšeném textu fakta od názor a hodnocení, ov uje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informa ními zdroji shoda p ísudku s podm tem; základy interpunkce ve v t rozvrstvení národního jazyka, jazyk spisovný a nespisovný, obecná eština, za azení eštiny do slovanských jazyk kritické tení p edloženého textu (analytické, hodnotící) Prima Sekunda Prima Sekunda Multikulturní výchova TO - multikulturalita Prima Sekunda Mediální výchova TO - kritické tení a vnímání mediálních sd lení, pravidla komunikace, vedení diskuse a dialogu dorozumívá se kultivovan, výstižn, jazykovými prost edky vhodnými pro danou komunika ní situaci rozlišení a vhodné užití formálního a neformálního stylu Prima Sekunda vyvodí charakteristické znaky, vyhledá v tisku p íklady a samostatn vytvo í dané slohové útvary odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodn užívá spisovné jazykové prost edky vzhledem ke svému komunika nímu zám ru vyhledává klí ová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvo í otázky a stru né poznámky, výpisky nebo výtah z p e teného textu; samostatn p ipraví a s oporou o text p ednese referát vymezí pojmy vypravování a popis, rozpozná jejich charakteristické rysy, pracuje s textem dokáže v textu najít a rozlišit obrazná pojmenování a tropy zpráva, oznámení, dopis, , objednávka rozlišení r zných komunika ních prost edk, komunikace verbální a neverbální výtah a výpisky, tení s porozum ním vypravování, popis obrazná pojmenování a tropy Prima Sekunda Prima Sekunda Prima Sekunda Prima Sekunda Tercie

16 formuluje ústn i písemn dojmy ze své etby, návšt vy divadelního nebo filmového p edstavení a názory na um lecké dílo reflexe etby Tercie Mediální výchova TO - stavba mediálních sd lení rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, sv j názor doloží argumenty aspekty um lecké literatury Tercie Kvarta Mediální výchova TO - stavba mediálních sd lení porovnává r zná ztvárn ní téhož nám tu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování, dokáže charakterizovat hlavní postavy, najít hlavní myšlenku díla, výstižn formuluje vlastní názor na etbu vyhledává informace v r zných typech katalog, v knihovn i v dalších informa ních zdrojích seznámí se se základními díly eské a sv tové literatury orientuje se v um leckých sm rech, seznámí se s díly autor tohoto období, te s porozum ním, zaujme vlastní názor na etbu, dokáže charakterizovat hlavní postavy, najít hlavní myšlenku díla, výstižn formuluje vlastní názor na etbu orientuje se v um leckých sm rech, seznámí se s díly autor tohoto období, te s porozum ním, zaujme vlastní názor na etbu, dokáže charakterizovat hlavní postavy, najít hlavní myšlenku díla, výstižn formuluje vlastní názor na etbu tená ský zážitek internet a CD-ROM jako zdroj informací; knihovna jako kulturní a literární centrum odraz 1. a 2. sv tové války v eské a sv tové literatu e eská a sv tová literatura 1. poloviny 20. století eská a sv tová literatura 2. poloviny 20. století Tercie Tercie Tercie Tercie Tercie vysv tlí pojem v ta jednoduchá a pojem souv tí, dokáže je vyhledat v textu, ur it spojovací výrazy, osvojí si zásady interpunkce; dokáže ur it v tné leny a druhy vedlejších v t a vztahy mezi sou adn spojenými v tami; v domosti uplat uje syntax v tné leny a jejich druhy- prohloubení u iva souv tí sou adné a pod adné Tercie

17 sou adn spojenými v tami; v domosti uplat uje v syntaktickém rozboru textu dokáže zapsat e p ímou se správnou interpunkcí, p evede e p ímou na nep ímou a naopak; ovládá zásady po ádku slov ve v t a dokáže rozlišit mluvnický a slovní zápor zvládá užití a výslovnost p ejatých slov; sklo uje jména p ejatá a cizí jména vlastní druhy vedlejších v t významový pom r mezi sou adn spojenými v tami interpunkce složité souv tí p ímá a nep ímá e po ádek slov ve v t mluvnický a slovní zápor seznámí se s tvo ením a používáním p echodník p echodníky slova p ejatá, jejich výslovnost a pravopis Tercie Tercie Tercie samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, se SS a dalšími jazykovými p íru kami rozlišuje subjektivní a objektivní sd lení a komunika ní zám r partnera v hovoru rozlišuje subjektivní a objektivní sd lení a komunika ní zám r partnera v hovoru odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodn užívá spisovné jazykové prost edky vzhledem ke svému komunika nímu zám ru zapojuje se do diskuse, ídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu využívá poznatk o jazyce a stylu ke gramaticky i v cn správnému písemnému projevu a k tvo ivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvo ivému psaní na základ vlastních dispozic a osobních zájm dokáže vytvo it proslov a výklad na dané téma samostatná práce s vhodnými jazykovými p íru kami Tercie - Kvarta subjektivn lad ný popis Tercie - Kvarta Mediální výchova TO - vnímání autora mediálních sd lení formulace otázek na dané téma a aktivní vstup do rozhovoru eština národní jazyk ech rozlišení r zných komunika ních situací a vhodné zvolení komunika ních prost edk, p im ené reakce na danou komunika ní situaci pravidla komunikace, vedení diskuse a dialogu zpracování úvahy na dané téma, uplatn ní vlastních zkušeností, názor a postoj výklad Tercie Tercie Kvarta Tercie Kvarta Tercie Kvarta Mediální výchova TO - tvorba mediálního sd lení Tercie Kvarta

18 charakterizuje vybraného literárního hrdinu na základ vlastní etby proslov charakteristika literárních postav Tercie Kvarta v mluveném a psaném projevu p ipraveném i improvizovaném vhodn užívá verbálních i nonverbálních i paralingválních prost edk e i využívá znalostí o jazyk. norm p i tvorb vhodných jazyk. projev podle komunika ní situace orientuje se v textu a dokáže pracovat s informacemi, vyhledávat je a zpracovávat je rozlišuje základní prost edky zvukové stránky jazyka a dokáže je používat stylistika funk ní styly, slohové postupy a útvary podle zám ru mluv ího jazyk a komunikace, norma a kodifikace, kultura jazyka a e i informatika a racionální studium textu zvuková stránka jazyka Tercie Kvarta Tercie Kvarta Tercie Kvarta Tercie Kvarta orientuje se v nejstarších literárních památkách nejstarší literární památky Tercie Kvarta Multikulturní výchova antická literatura TO - multikulturalita seznámí se s nejd ležit jšími díly daného období st edov ká literatura Tercie Kvarta Multikulturní výchova TO - multikulturalita

19 Anglický jazyk Charakteristika vyu ovacího p edm tu Anglický jazyk je vyu ován v prvním až tvrtém ro níku nižšího gymnázia s asovou dotací 4, 3, 3, 3 hodin. Hodiny jsou d lené. Jeho obsahem je napl ování o ekávaných výstup vzd lávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruh pr ezových témat Rámcového vzd lávacího programu pro základní vzd lávání. Cílem je poskytnout žák m nástroj komunikace p i kontaktu s lidmi z r zných ástí sv ta, ale i pro práci s po íta em, internetem atd. Proto klademe d raz na rozvoj komunika ních dovedností, kterým pod izujeme i výuku gramatické ásti vzd lávacího p edm tu. Výuka probíhá vždy v celém ro níku najednou. Žáci jsou rozd leni do skupin podle dosažené úrovn. V ro níku tak bývá více skupin na anglický jazyk, než je kmenových t íd. V prvním ro níku nižšího gymnázia je asová dotace ty i hodiny týdn, ve druhém, t etím a tvrtém ro níku jsou to t i hodiny týdn. Cílem p edm tu anglický jazyk je zopakovat i poskytnout žák m základ slovní zásoby a b žných konverza ní frází, na jednoduchých textech budovat tená ské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Zejména v po átcích up ednost ujeme induktivní zp sob výuky p ed výukou deduktivní. Neu íme tedy nejd íve pou ky, ale ponecháváme žák m prostor, aby si z text íkadel, jednoduchých básni ek a podobn sami odvodili, jak vyjád it jiné v ty. Gramatiku u íme teprve tehdy, když jsou p íslušné pojmy zvládnuty v p edm tu eský jazyk a literatura (nap. asování sloves). Pozd ji pracují žáci ve v tší mí e s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve v tších celcích. V souvislosti s probíraným zem pisným a d jepisným u ivem se žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Angli tinu používají p i práci s internetem i v ástech jiných vyu ovacích p edm t.ve vyu ovacím p edm tu anglický jazyk využíváme pro utvá ení a rozvoj klí ových kompetencí. Na konci základního vzd lávání: Kompetence k u ení žák chápe d ležitost komunikovat anglicky pro další studium i praktický život, propojuje probraná témata a jazykové jevy, vyhledává samostatné nástroje k odstra ování problém p i komunikaci v angli tin. Kompetence k ešení problém žák eší jednoduché problémové situace v cizojazy ném prost edí, se snaží o odstran ní zábran mluvit anglicky s cizím lov kem, se u í opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba. Kompetence komunikativní žák rozumí jednoduchému sd lení v anglickém jazyce, formuluje jednoduché myšlenky anglicky, rozumí promluv i p im enému textu v anglickém jazyce, využívá dovedností osvojených v anglickém jazyce k navázání kontaktu i vztahu. Kompetence sociální a personální

20 žák v jednoduchých situacích vyžádá a poskytne pomoc, radu, dodržuje v anglicky mluvícím prost edí zásady slušného chování, se podílí v anglicky hovo ící skupin na jednoduchém úkolu. Kompetence ob anské žák získává p edstavy o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnává je se zvyky našimi, se u í srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a eské republiky. Kompetence pracovní žák samostatn pracuje s dvojjazy ným a výkladovým slovníkem, využívá anglického jazyka k získávání informací z r zných oblastí. Oblast: Jazyk a jazyková komunikace P edm t:: Anglický jazyk Období: Prima - Kvarta O ekávané výstupy U ivo Ro ník Pr ezová témata Žák: vyslovuje a te foneticky správn v p im eném rozsahu slovní zásoby. rozumí jednoduchým pokyn m a v tám, adekvátn na n reaguje. ísla (1-100), základní fonetické zna ky slovní zásoba z tématických celk pozdravy a rozlou ení, p edstavování se, vyjád it souhlas a nesouhlas, sd lení záliby, reakce na pokyny Prima Osobnostní a sociální výchova TO sociální rozvoj - komunikace rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. abeceda (spelling) etba z autentických text

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program pro uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Záme ník Kód a obor vzd lání: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy

5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy 5.6 U ební osnovy pro 6. 9. ro ník t ída s rozší enou výukou výtvarné výchovy eský jazyk Anglický jazyk Matematika Informa ní a komunika ní technologie jepis Výchova k ob anství Fyzika Chemie írodopis

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, který žákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě.

Více

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk)

PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK (Další cizí jazyk) ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Ţák nacvičí výslovnost německých

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.2. Anglický jazyk 4.3.2. Anglický jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení: Cílem vyučování je získat zájem o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu, osvojení potřebných jazykových znalostí

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazykové komunikace Vyu ovací p edm t: eský jazyk a literatura

Vzd lávací oblast : Jazyk a jazykové komunikace Vyu ovací p edm t: eský jazyk a literatura Vzd lávací oblast : Jazyk a jazykové komunikace Vyu ovací p edm t: eský jazyk a literatura Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu eský jazyk a literatura je vzd

Více

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň

5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň 5.1.3. Další cizí jazyk: Německý jazyk pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu - přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzd lávací program

Školní vzd lávací program ŠKODA AUTO a.s., St ední odborné u ilišt strojírenské, odšt pný závod Školní vzd lávací program Pro žáky a další uchaze e, kte í ukon ili povinnou školní docházku Nástroja Kód a obor vzd lání: 23-52-H/01

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace

Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Předmět Německý jazyk - SextaB a 2A - úroveň A2 - Učebnice Direkt 1 (6. - 10. lekce) OVO RVP OVO ŠVP Jazyková úroveň podle SERR (A2) Učivo RVP Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace Mezipředmětové vztahy Zařazení

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Časové a organizační vymezení Předmět německý jazyk jako další cizí jazyk je vyučován v 7. 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. Obsahové vymezení:

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více