Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Vzd láním k prosperit"

Transkript

1

2 1. Identifika ní údaje Školní vzd lávací program pro základní a gymnaziální vzd lávání 1) Motiva ní název: Vzd lávací program : Studijní forma vzd lávání : Vzd láním k prosperit nižší a vyšší stupe víceletého gymnázia, ty leté gym. a gymnázium se sportovní p ípravou denní P edkladatel: Název školy: Gymnázium a St ední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, p ísp vková Adresa školy: Jilemnice, Tkalcovská 460 Jméno editele: Koordinátor tvorby ŠVP: Ji í Šorm, Mgr. Milada Junková, Mgr. Kontakty: Tel.: , 259, Fax: WWW: I O: REDIZO: IZO: Z izovatel: Název: Liberecký kraj Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2 Kontakty: Tel.: WWW: Platnost dokumentu od: razítko školy. podpis editele 1) Školní vzd lávací program je zpracován podle Rámcového vzd lávacího programu pro základní a gymnaziální vzd lávání. 1

3 2. Charakteristika školy Právní forma: p ísp vková organizace I O : RED-IZO: Druh školy: gymnázium a st ední odborná škola Datum za azení do rejst íku: Cílová kapacita školy: 600 žák Cílový po et t íd: 20 t íd Cílová skupina: nižší a vyšší stupe víceletého gymnázia, ty leté gym. a gymnázium se sportovní p ípravou Po et t íd v ro nících: 1 Sou ásti školy: Gymnázium (budova se dv ma p ístavbami) St ední odborná škola U ební pavilon (odlou ené pracovišt ) Domov mládeže (t i budovy - odlou ená pracovišt ) Pedagogický sbor : stabilizovaný s tém stoprocentní aprobovaností, ítající kolem šedesáti ped. pracovník (u itel, trenér a vychovatel DM). Pr m rný v k ped. sboru je 39 let. Dlouhodobé projekty: Globe (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je dlouhodobý mezinárodní program, který nabízí student m prost ednictvím praktických m ení a pozorování provád ných v okolí školy, poznávat p írodu kolem sebe a získávat k ní kladný vztah. vícedenní exkurze - tematicky zam ené exkurze pro žáky gymnázia v rámci výuky jednotlivých p edm t. Cílem exkurzí je propojit výuku s praxí kurzy LVVZ lyža ský výchovn -vzd lávací kurz je po ádán v zimních m sících žáci se u í zvládat lyža ské b žecké a sjezdové techniky, snowboard. Kurz trvá 1 týden. seznamovací kurzy pro studenty 1. ro ník n kolikadenní kurz poznávání regionu setkávání s významnými osobnostmi v regionu herec Stanislav Zindulka, spisovatelka Marie Kubátová Spolupráce s rodi i a jinými subjekty: Školská rada, výbor SRPDŠ, rodi ovské sch zky, PPP Semily, výchovný poradce školy, M stský ú ad Jilemnice, M stská knihovna Jilemnice, Krkonošské muzeum Jilemnice, Spole enský d m Jilm Jilemnice, Sportovní centrum Jilemnice, Sokol Jilemnice, CVLK Liberec Umíst ní školy: Výuka probíhá ve t ech budovách vzdálených od sebe do 10 min. ch ze. V budoucnu by se m la výuka koncentrovat do jedné budovy. Výhodou je dostupnost sportovních za ízení, léka ského zabezpe ení, kulturního za ízení,... Vybavení školy: Škola má 3 u ebny ICT, odbornou u ebnu fyziky, laborato chemie, laborato biologie, 2 u ebny hudební a výtvarné výchovy, multimediální u ebnu, 9 multimediálních sad s dataprojektorem, 8 t íd je vybaveno novým nábytkem. Stravování žák poskytuje EUREST za ízení školního stravování s.r.o. snídan a ob dy, v budov školy pak celodenn bufet možnost zakoupení drobného ob erstvení. Pro internátní možnost stravování formou plné penze. Hygienická stránka odpovídá b žným pravidl m WC, sprchy pro sportovce a trenéry. Volný as mohou studenti trávit v prázdných t ídách nebo ve studovn. 2

4 Škola má dv t locvi ny a dále pronajímá halu od M sta Jilemnice a sokolovnu od Sokola. 3. Charakteristika ŠVP Zam ení školy : Gymnázium všeobecné (osmileté) Gymnázium všeobecné ( ty leté) Gymnázium se sportovní p ípravou ( ty leté) Technické lyceum ( ty leté) Profil absolventa : absolvent si odnáší dobrý všeobecný p ehled o poznatcích ze základních obor lidského v d ní a m že navázat další studium má dobré komunikativní dovednosti jazykové a mediální je schopen samostatn pracovat, ešit úkoly a sebekriticky hodnotit svou práci má pozitivní vztah ke vzd lávání a sportovním aktivitám je tolerantní, zodpov dný, uctivý k ostatním a má slušné vystupování umí vhodnou formou prezentovat výsledky své práce a své názory umí samostatn používat moderní informa ní technologie k získávání informací chrání své zdraví, dokáže pomoci druhým a podílí se na ochran životního prost edí Organizace p ijímacího ízení Organizace p ijímacího ízení je zve ej ována na webových stránkách školy (www.gymjil.cz) v požadovaném termínu. P ijímací ízení do ty letého a osmiletého cyklu studia se sestává z: hodnocení prosp chu z eského jazyka, matematiky a celkového prosp chu za poslední t i hodnocená období ústního pohovoru výstupního hodnocení (zapo ítávají se také pomocné body za umíst ní v olympiádách a p edm tových sout žích) sou ástí p ijímacího ízení pro studijní obor gymnázium se sportovní p ípravou jsou i testy t lesné zdatnosti pokud budou žáci ZŠ povinn testováni spole ností CERMAT, pak tyto testy budou sou ástí p ijímacího ízení Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitních zkoušek bude zve ejn na na webových stránkách školy v souladu s Výchovné a vzd lávací strategie: spole né postupy na úrovni školy, uplat ované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cílen utvá í a rozvíjí klí ové kompetence žák Zabezpe ení výuky žák se speciálními vzd lávacími pot ebami Vzd lávání žák se sociálním znevýhodn ním ve spolupráci s PPP zajistí škola podmínky pro vzd lávání 3

5 škola povolí žáku studium podle individuálního studijního plánu, pokud to zdravotní stav vyžaduje škola zajistí žák m se spec. vzd lávacími pot ebami individuální p ístup škola zohlední míru postižení p i hodnocení výsledk vzd lávání škola disponuje fondem u ebnic pro sociáln znevýhodn né žáky Vzd lávání žáku se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodn ním škola povolí žáku studium podle individuálního studijního plánu, pokud to zdravotní stav vyžaduje škola zajistí individuální p ístup žák m se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodn ním škola zohlední míru postižení p i hodnocení výsledk vzd lávání škola nemá bezbariérový p ístup škola poskytuje služby logopedického asistenta Zabezpe ení výuky žák mimo ádn nadaných škola podporuje ú ast žák na olympiádách a sout žích u itelé pracují individuáln mimo vyu ování s nadanými žáky p i vysokém nadání žáka je škola se žákem pracovat podle individuálního vzd lávacího plánu Za len ní pr ezových témat pro nižší stupe gymnázia: vychází z u ebních osnov jednotlivých vyu ovacích p edm t. Forma realizace pr ezových témat je uskute ována projekty, ast ji integrací do jednotlivých vyu ovacích okruh. Forma realizace je dopl ována aktuální nabídkou kulturních, spole enských a sportovních akcí (koncerty, divadelní p edstavení, výstavy, exkurze, sout že, kurzy,...) Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání prima M, F sekunda M, F tercie M, F kvarta F Sebepoznání a sebepojetí prima Tv sekunda Tv, Vv tercie Vv Seberegulace a sebeorganizace sekunda M, Ov tercie Tv kvarta Tv, M Psychohygiena prima Ov sekunda Ch tercie Tv kvarta Tv Kreativita prima Hv tercie M kvarta M Sociální rozvoj Poznávání lidí prima Ov sekunda Nj tercie Ov kvarta Ov 4

6 Mezilidské vztahy prima Ov sekunda Nj tercie Ov, D kvarta Ov, D Komunikace prima Aj, M, Tv sekunda Nj, M, Hv, Tv tercie M kvarta M Kooperace a kompetice prima M, Tv sekunda M, Tv tercie Tv Morální rozvoj ešení problém a rozhod. doved. prima Tv sekunda M, Tv tercie M, Tv, Ov kvarta M, Tv, Ov Hodnoty, postoje, praktická etika tercie Ov kvarta Ov Výchova demokratického ob ana Ob anská spole nost a škola prima OV, Vv sekunda Vv tercie Vv kvarta Vv Ob an, ob anská spole nost a stát sekunda Ov tercie Ov, D kvarta Ov, D Formy participace ob. v polit. život tercie Ov kvarta Ov Principy demok. jako formy vlády sekunda D tercie D kvarta D Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a sv t nás zajímá prima j, Vv sekunda j, Vv, Ch tercie Aj, Ov, Ch, Vv kvarta Aj, Ov, Ch, Vv Objevujeme Evropu a sv t prima Z, ICT sekunda Z, ICT tercie Ov kvarta Ov Jsme Evropané prima D, Hv sekunda D, Hv tercie D, Hv, Bi, Z kvarta D, Hv 5

7 Multikulturní výchova Kulturní diference prima Ov sekunda Ov, Hv, Nj tercie Hv kvarta Hv, Nj, Fj Lidské vztahy prima ICT, Vv sekunda ICT, Ov, Fj tercie Vv kvarta Nj Etnický p vod prima ICT sekunda ICT tercie D kvarta Z, D Multikulturalita prima j, Aj, Ov sekunda j tercie j kvarta j, Vv Princip sociálního smíru a solidarity tercie D, Fj kvarta D Environmentální výchova Ekosystémy prima Z kvarta Bi Základní podmínky života prima Bi sekunda Ch tercie Ch Lidské aktivity a problémy živ. prost edí prima Z tercie Ov, F kvarta Ov, F, Bi, Ch, Fj Vztah lov ka k prost edí sekunda Hv tercie Z kvarta Bi Mediální výchova Kritické tení a vnímání med. sd lení prima j sekunda j tercie Ov, ICT kvarta Ov, ICT Interpret. vztahu med. sd lení a reality sekunda Ov tercie ICT, Vv kvarta ICT, Vv Stavba mediálních sd lení prima Ov tercie j kvarta j Vnímání autora mediálních sd lení prima Hv tercie j kvarta j Fungování a vliv médií ve spole nosti tercie ICT, Hv kvarta ICT, Hv Tvorba mediálního sd lení tercie j, ICT kvarta j, ICT Práce v realiza ním týmu prima Vv 6

8 Za len ní pr ezových témat pro vyšší stupe víceletého gymnázia, ty leté gym. a gymnázium se sportovní p ípravou: vychází z u ebních osnov jednotlivých vyu ovacích p edm t. Forma realizace pr ezových témat je uskute ována projekty, ast ji integrací do jednotlivých vyu ovacích okruh. Forma realizace je dopl ována aktuální nabídkou kulturních, spole enských a sportovních akcí (koncerty, divadelní p edstavení, výstavy, exkurze, sout že, kurzy,...) Osobnostní a sociální výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 1. ro ník, kvinta j, Nj, ZSV, Hv, Vv, sport 2. ro ník, sexta j, Nj, Hv, Vv, TSP, Tv, sport 3. ro ník, septima j, Aj, AK, sport 4. ro ník, oktáva j, Aj, TSP, AK, sport Seberegulace, organiza ní dovednosti a efektivní ešení problém 1. ro ník, kvinta Nj, ZSV, Hv, Vv, Tv, sport 2. ro ník, sexta Nj, Hv, sport 3. ro ník, septima Ajr, Nj, Ch, TSP, Tv, sport 4. ro ník, oktáva Ajr, Nj, Tv, ChS, sport Sociální komunikace 1. ro ník, kvinta j, Aj, ZSV, ICT, Hv, Vv, sport 2. ro ník, sexta j, Hv, Vv, sport 3. ro ník, septima j, Aj, TSP, sport 4. ro ník, oktáva j, Aj, Nj, sport Morálka všedního dne 1. ro ník, kvinta j, Nj, ZSV, sport 2. ro ník, sexta j, Aj, Nj, ZSV, sport 3. ro ník, septima j, D, ICT, TSP, sport 4. ro ník, oktáva j, AK, D, sport Spolupráce a sout ž 1. ro ník, kvinta Hv, Vv, sport 2. ro ník, sexta Aj, Hv, Vv, Tv, sport 3. ro ník, septima Nj, TSP, sport 4. ro ník, oktáva Aj, Nj, AK, sport Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Globaliza ní a rozvojové procesy 1. ro ník, kvinta Hv 2. ro ník, sexta Hv 3. ro ník, septima Nj, sport 4. ro ník, oktáva ZS, sport Globální problémy, jejich p í iny a d sledky 1. ro ník, kvinta Ch 3. ro ník, septima Nj, Ch, ChS 4. ro ník, oktáva ChS Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 2. ro ník, sexta ZSV 3. ro ník, septima AK 4. ro ník, oktáva Nj, ZS, AK Žijeme v Evrop 1. ro ník, kvinta j, Aj, D, ZSV 2. ro ník, sexta j, Aj, Nj, D, ZSV, Z 3. ro ník, septima j, Aj, D, HiS, sport 4. ro ník, oktáva j, D, ZS, sport Vzd lávání v Evrop a ve sv t 2. ro ník, sexta Nj, ZSV 7

9 Multikulturní výchova Základní problémy sociokulturních rozdíl 1. ro ník, kvinta j, Aj, Z, Hv 2. ro ník, sexta D, ZSV, TSP 3. ro ník, septima Ajr, Bi, HiS 4. ro ník, oktáva Ajr, Bi, ZS, BiS, AK Psychosoc. aspekty interkulturality 4. ro ník, oktáva Nj Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z r zného kulturního prost edí 1. ro ník, kvinta Nj, ZSV, Vv 2. ro ník, sexta Hv 3. ro ník, septima Aj 4. ro ník, oktáva Nj, ZS Environmentální výchova Problematika vztah organism a prost edí 1. ro ník, kvinta Aj, Nj, Bi 2. ro ník, sexta Bi 3. ro ník, septima Ajr, Bi 4. ro ník, oktáva Ajr, Bi, BiS, ZS, AK lov k a životní prost edí 1. ro ník, kvinta Aj, D, Ch, Hv, Tv 2. ro ník, sexta Nj, Ch, Bi, Fy, Z, Hv 3. ro ník, septima j, Nj, Bi, Fy, ChS 4. ro ník, oktáva Ch, Bi, BiS, ZS, ChS Životní prost edí regionu a eské republiky 1. ro ník, kvinta Aj 2. ro ník, sexta Bi, Ch 3. ro ník, septima Bi, AK 4. ro ník, oktáva Bi, ChS, ZS, BiS, AK Mediální výchova Média a mediální produkce 1. ro ník, kvinta Nj, ZSV, Tv 2. ro ník, sexta ICT 3. ro ník, septima Tv, HiS Mediální produkty a jejich významy 1. ro ník, kvinta Aj 2. ro ník, sexta Aj, j, Nj 3. ro ník, septima j, HiS, AK 4. ro ník, oktáva AK Uživatelé 3. ro ník, septima Ajr, Nj 4. ro ník, oktáva Ajr Ú inky med. produkce a vliv médií 1. ro ník, kvinta D, ZSV, Hv 2. ro ník, sexta ZSV, Hv 3. ro ník, septima Ajr, Nj 4. ro ník, oktáva Ajr, D Role médií v moderních d jinách 2. ro ník, sexta ZSV 3. ro ník, septima Ajr, AK 4. ro ník, oktáva Aj, Nj, D, Ajr, AK 8

10 4. U ební plán Výrazné odd lení nižšího a vyššího stupn gymnázia; vý et povinných vyu ovacích p edm t s jejich asovými dotacemi pro jednotlivé ro níky; uvedení asových dotací pro volitelné p edm ty v jednotlivých ro nících; celkové po ty hodin v jednotlivých ro nících a celkové po ty hodin za nižší a vyšší stupe. U ební plán zpracován v P íloze U ební osnovy název vyu ovacího p edm tu charakteristika vyu ovacího p edm tu vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu U ební osnovy zpracovány v P íloze Hodnocení žák a autoevaluace školy Hodnocení je provád no výhradn klasifikací. Pravidla a kritéria pro hodnocení prosp chu žák jsou sou ástí Školního ádu. Pravidla a kritéria pro hodnocení chování žák jsou sou ástí Školního ádu. 7. Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy je provád no v t íletých cyklech. Autoevaluace zpracována v P íloze. 2 9

11 Vzd lávací oblasti 1.O 2.O 3.O 4.O J a literatura 15 2 eský jazyk a literatura J Jazyk a jazyková Cizí jazyk 12 1 Anglický jazyk AJ 4(4) 3(3) 3(3) 3(3) 13(13) komunikace Další cizí jazyk 7 N mecký/francouzský jazyk NJ/FJ 2(2) 2(2) 3(3) 7(7) Matematika a její aplikace 15 2 Matematika a její aplikace M Informa ní a komunika ní technologie Informa ní a komunika ní technologie IVT 1(1) 1(1) 1(1) 2(2) 5(5) D jepis D jepis D lov k a spole nost 11 2 Výchova k ob anství 1 Výchova k ob anství OV lov k a p íroda Um ní a kultura Fyzika 1 Fyzika F Chemie 1 Chemie Ch P írodopis Biologie Bi Zem pis Zem pis Z Hudební výchova Hudební výchova HV 10 Výtvarná výchova Výtvarná výchova VV lov k a zdraví T lesná výchova T lesná výchova TV 3(3) 2(2) 3(3) 2(2) 10(10) 10 Výchova ke zdraví lov k a sv t práce 3 1 Celková povinná asová dotace Pozn.: Vzd lávací obory 1) Tu n vytišt né údaje jsme povinni dodržet. Minim. asová dotace 2) Ve vzd lávací oblasti Um ní a kultura si žák v 1. a 2. ro níku volí bu 2 h HV a 1 h VV nebo opa n, ve 3. a 4. ro níku pokra uje pouze v p edm tu, který m l v tší hodinovou dotaci. 3) Nebude-li po et zájemc o jeden z dvojice volitelných p edm t dostate ný, bude t ída rozd lena na 2 skupiny jednoho z t chto p edm t. T ída se nap. m že d lit na dv skupiny NJ. 4) Vzd lávací obsah vzd l. oboru Výchova ke zdraví se realizuje v rámci p edm t TV (1.O a 3.O) a Bi (4.O) ) Vzd lávací obsah vzd l. oboru lov k a sv t práce (nap.práce s laboratorní technikou, Využití digitálních technologií a Sv t práce) se realizuje v rámci p edm t F (1.O), Ch (2.O), IVT (3.O) a OV (4.O). 6) íslo v závorce udává, kolik hodin bude d lených. Nap. 5(1) znamená, že z 5 hodin bude 1 d lená. U ební plán pro ro ník osmiletého studia Dispon. asová dotace P esun asové dotace Gymnázium a SOŠ Jilemnice P r e z o v á t é m a t a P edm t Zkratka p edm tu 3(3) asová dotace t ída 3(3) 2(2) 2(2) celkem 10(10)

12 eský jazyk a literatura Charakteristika vyu ovacího p edm tu eský jazyk je vyu ován s asovou dotací 5, 4, 4, 4 hodiny v jednotlivých ro nících. Vzd lávací obor eský jazyk a literatura je sou ástí oblasti Jazyk a jazyková komunikace, která zaujímá st žejní postavení ve výchovn vzd lávacím procesu. Dobrá úrove jazykové kultury pat í k podstatným znak m všeobecné vysp losti absolventa základního vzd lávání. Jazykové vyu ování vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umož ují správn vnímat r zná jazyková sd lení, rozum t jim, vhodn se vyjad ovat a ú inn uplat ovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dovednosti získané ve vzd lávacím oboru eský jazyk a literatura jsou pot ebné nejen pro kvalitní jazykové vzd lání, ale jsou d ležité i pro úsp šné osvojování poznatk v dalších oblastech vzd lávání. Užívání eštiny jako mate ského jazyka v jeho mluvené i písemné podob umož uje žák m poznat a pochopit spole ensko-kulturní vývoj lidské spole nosti. P i realizaci daného vzd lávacího oboru se vytvá ejí p edpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci u í interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v r zných komunika ních situacích a aby se um li orientovat p i vnímání okolního sv ta i sebe sama. Vzd lávací obsah vzd lávacího oboru eský jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro p ehlednost je rozd len do t í složek: Komunika ní a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzd lávací obsah jednotlivých složek vzájemn prolíná. Komunika ní a slohová výchova Žáci se u í vnímat a chápat r zná jazyková sd lení, íst s porozum ním, kultivovan psát, mluvit a rozhodovat se na základ p e teného nebo slyšeného textu r zného typu vztahujícího se k nejr zn jším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ro nících se u í posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. Jazyková výchova Žáci získávají v domosti a dovednosti pot ebné k osvojování spisovné podoby eského jazyka. U í se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k p esnému a logickému myšlení, které je základním p edpokladem jasného, p ehledného a srozumitelného vyjad ování. P i rozvoji pot ebných znalostí a dovedností se uplat ují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, nap. dovednosti porovnávat r zné jevy, jejich shody a odlišnosti, t ídit je podle ur itých hledisek a dospívat k zobecn ní. eský jazyk se tak od po átku vzd lávání stává nejen nástrojem získávání v tšiny informací, ale i p edm tem poznávání. Literární výchova Žáci poznávají prost ednictvím etby základní literární druhy, u í se vnímat jejich specifické znaky, postihovat um lecké zám ry autora a formulovat vlastní názory o p e teném díle. U í se také rozlišovat literární fikci od skute nosti. Postupn získávají a rozvíjejí základní tená ské návyky i schopnosti tvo ivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatk m a prožitk m, které mohou pozitivn ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.

13 Kompetence k u ení rozvíjí u žák dovednosti pot ebné k osvojování u iva, p edkládá žák m možnosti používání osvojených dovedností z jazykového vzd lávání v jiných oblastech, vede žáky k systematickému vedení a ukládání informací, vede žáky k aplikaci nau ených pravidel pravopisu a jejich vzájemnému propojování, seznamuje žáky s mluvnickými a literárními termíny souvisejícími s probíraným u ivem. Kompetence k ešení problém vede žáky k tomu, aby samostatn nalézali pravidla, kterými se ídí probírané mluvnické jevy, vede žáky k tomu, aby um li nalézat chyby v textu a od vodnit správné ešení. Kompetence komunikativní vede žáky ke správné formulaci obsahu sd lení v rámci probíraných žánr, nabízí žák m dostatek p íležitostí k porozum ní probíraných literárních text, pomocí literárního i gramatického u iva rozši uje slovní zásobu žák, vede žáky ke správné, srozumitelné stavb v tných celk, k vypráv ní. Kompetence sociální a personální vytvá í p íležitosti k tomu, aby žáci mohli diskutovat v malých skupinách i v rámci celé t ídy, vede žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc. Kompetence ob anské seznamuje žáky s naším slovesným d dictvím a vysv tluje jim jeho význam, podporuje v žácích pot ebu literárního projevu, recitace, etby. Kompetence pracovní vede žáky k dodržování hygienických pravidel pro tení a psaní, vede žáky k p íprav a udržování jejich u ebního prostoru. Jazyk a jazyková komunikace P edm t:: eský jazyk a literatura Období: Prima - Kvarta Žák: O ekávané výstupy seznámí se se základními literárními druhy a žánry; te s porozum ním a dokáže p evypráv t text a najít hlavní myšlenku; vyvodí z textu charakteristické znaky daného literárního žánru; uvede p íklad charakteristika literárních, druh (lyrika, epika, drama); rozlišení poezie a prózy; antický mýtus (báje); epos; bajka; pohádka; pov st U ivo Ro ník Pr ezová témata Prima Sekunda Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech TO - Evropa a sv t nás zajímá

14 ecké drama; Starý zákon; Nový zákon charakterizuje st edov kou literaturu na našem území i ve sv t ; dokáže uvést p íklad literárního díla daného období staroslov nské písemnictví; cyrilometod jská misie; vznik esky psané literatury; literatura p edhusitská a husitská Prima Sekunda Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech TO - Evropa a sv t nás zajímá porozumí pojm m renesance, humanismus,baroko; seznámí se s hlavními p edstaviteli a díly v daném období renesance, humanismus a baroko v eské a sv tové literatu e Prima Sekunda Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech TO - Evropa a sv t nás zajímá vymezuje období národního obrození v eských zemích; má p ehled o základních dílech první poloviny 19. století národní obrození romantismus po átky realismu Sekunda Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech TO - Evropa a sv t nás zajímá orientuje se v literatu e 2. poloviny 19. století spisovn vyslovuje eská a b žn užívaná cizí slova rozlišuje p íklady v textu, dokládá nejd ležit jší zp soby obohacování slovní zásoby a zásady tvo ení eských slov, rozpoznává p enesená pojmenování, zvlášt ve frazeologických spojeních literatura 2. poloviny 19. století realismus zvuková stránka jazyka; výslovnost a p ízvuk zp soby obohacování slovní zásoby; stavba slova Sekunda Prima Sekunda Prima Sekunda samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, se SS a dalšími jazykovými p íru kami seznámení s jazykovými p íru kami Prima Sekunda správn t ídí slovní druhy, tvo í spisovné tvary slov a v dom je používá ve vhodné komunika ní situaci; ur í mluvnické kategorie jmen a sloves uv domí si pojem v tná melodie, rozpozná v ty podle postoje mluv ího ur ování slovních druh, mluvnické významy a tvary jmen a sloves; stup ování p ídavných jmen a p íslovcí druhy v t podle postoje mluv ího Prima Sekunda Prima Sekunda

15 rozlišuje v ty jedno lenné a dvoj lenné, dokáže rozpoznat základní a rozvíjející v tné leny v ty jedno lenné a dvoj lenné; v tné leny Prima Sekunda ovládá pravidla psaní malých a velkých písmen zásady psaní malých a velkých písmen Prima Sekunda vysv tlí pravidla shody p ísudku s podm tem rozlišuje spisovný jazyk, ná e í a obecnou eštinu a zd vodní jejich užití odlišuje ve teném nebo slyšeném textu fakta od názor a hodnocení, ov uje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informa ními zdroji shoda p ísudku s podm tem; základy interpunkce ve v t rozvrstvení národního jazyka, jazyk spisovný a nespisovný, obecná eština, za azení eštiny do slovanských jazyk kritické tení p edloženého textu (analytické, hodnotící) Prima Sekunda Prima Sekunda Multikulturní výchova TO - multikulturalita Prima Sekunda Mediální výchova TO - kritické tení a vnímání mediálních sd lení, pravidla komunikace, vedení diskuse a dialogu dorozumívá se kultivovan, výstižn, jazykovými prost edky vhodnými pro danou komunika ní situaci rozlišení a vhodné užití formálního a neformálního stylu Prima Sekunda vyvodí charakteristické znaky, vyhledá v tisku p íklady a samostatn vytvo í dané slohové útvary odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodn užívá spisovné jazykové prost edky vzhledem ke svému komunika nímu zám ru vyhledává klí ová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvo í otázky a stru né poznámky, výpisky nebo výtah z p e teného textu; samostatn p ipraví a s oporou o text p ednese referát vymezí pojmy vypravování a popis, rozpozná jejich charakteristické rysy, pracuje s textem dokáže v textu najít a rozlišit obrazná pojmenování a tropy zpráva, oznámení, dopis, , objednávka rozlišení r zných komunika ních prost edk, komunikace verbální a neverbální výtah a výpisky, tení s porozum ním vypravování, popis obrazná pojmenování a tropy Prima Sekunda Prima Sekunda Prima Sekunda Prima Sekunda Tercie

16 formuluje ústn i písemn dojmy ze své etby, návšt vy divadelního nebo filmového p edstavení a názory na um lecké dílo reflexe etby Tercie Mediální výchova TO - stavba mediálních sd lení rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, sv j názor doloží argumenty aspekty um lecké literatury Tercie Kvarta Mediální výchova TO - stavba mediálních sd lení porovnává r zná ztvárn ní téhož nám tu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování, dokáže charakterizovat hlavní postavy, najít hlavní myšlenku díla, výstižn formuluje vlastní názor na etbu vyhledává informace v r zných typech katalog, v knihovn i v dalších informa ních zdrojích seznámí se se základními díly eské a sv tové literatury orientuje se v um leckých sm rech, seznámí se s díly autor tohoto období, te s porozum ním, zaujme vlastní názor na etbu, dokáže charakterizovat hlavní postavy, najít hlavní myšlenku díla, výstižn formuluje vlastní názor na etbu orientuje se v um leckých sm rech, seznámí se s díly autor tohoto období, te s porozum ním, zaujme vlastní názor na etbu, dokáže charakterizovat hlavní postavy, najít hlavní myšlenku díla, výstižn formuluje vlastní názor na etbu tená ský zážitek internet a CD-ROM jako zdroj informací; knihovna jako kulturní a literární centrum odraz 1. a 2. sv tové války v eské a sv tové literatu e eská a sv tová literatura 1. poloviny 20. století eská a sv tová literatura 2. poloviny 20. století Tercie Tercie Tercie Tercie Tercie vysv tlí pojem v ta jednoduchá a pojem souv tí, dokáže je vyhledat v textu, ur it spojovací výrazy, osvojí si zásady interpunkce; dokáže ur it v tné leny a druhy vedlejších v t a vztahy mezi sou adn spojenými v tami; v domosti uplat uje syntax v tné leny a jejich druhy- prohloubení u iva souv tí sou adné a pod adné Tercie

17 sou adn spojenými v tami; v domosti uplat uje v syntaktickém rozboru textu dokáže zapsat e p ímou se správnou interpunkcí, p evede e p ímou na nep ímou a naopak; ovládá zásady po ádku slov ve v t a dokáže rozlišit mluvnický a slovní zápor zvládá užití a výslovnost p ejatých slov; sklo uje jména p ejatá a cizí jména vlastní druhy vedlejších v t významový pom r mezi sou adn spojenými v tami interpunkce složité souv tí p ímá a nep ímá e po ádek slov ve v t mluvnický a slovní zápor seznámí se s tvo ením a používáním p echodník p echodníky slova p ejatá, jejich výslovnost a pravopis Tercie Tercie Tercie samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, se SS a dalšími jazykovými p íru kami rozlišuje subjektivní a objektivní sd lení a komunika ní zám r partnera v hovoru rozlišuje subjektivní a objektivní sd lení a komunika ní zám r partnera v hovoru odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodn užívá spisovné jazykové prost edky vzhledem ke svému komunika nímu zám ru zapojuje se do diskuse, ídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu využívá poznatk o jazyce a stylu ke gramaticky i v cn správnému písemnému projevu a k tvo ivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvo ivému psaní na základ vlastních dispozic a osobních zájm dokáže vytvo it proslov a výklad na dané téma samostatná práce s vhodnými jazykovými p íru kami Tercie - Kvarta subjektivn lad ný popis Tercie - Kvarta Mediální výchova TO - vnímání autora mediálních sd lení formulace otázek na dané téma a aktivní vstup do rozhovoru eština národní jazyk ech rozlišení r zných komunika ních situací a vhodné zvolení komunika ních prost edk, p im ené reakce na danou komunika ní situaci pravidla komunikace, vedení diskuse a dialogu zpracování úvahy na dané téma, uplatn ní vlastních zkušeností, názor a postoj výklad Tercie Tercie Kvarta Tercie Kvarta Tercie Kvarta Mediální výchova TO - tvorba mediálního sd lení Tercie Kvarta

18 charakterizuje vybraného literárního hrdinu na základ vlastní etby proslov charakteristika literárních postav Tercie Kvarta v mluveném a psaném projevu p ipraveném i improvizovaném vhodn užívá verbálních i nonverbálních i paralingválních prost edk e i využívá znalostí o jazyk. norm p i tvorb vhodných jazyk. projev podle komunika ní situace orientuje se v textu a dokáže pracovat s informacemi, vyhledávat je a zpracovávat je rozlišuje základní prost edky zvukové stránky jazyka a dokáže je používat stylistika funk ní styly, slohové postupy a útvary podle zám ru mluv ího jazyk a komunikace, norma a kodifikace, kultura jazyka a e i informatika a racionální studium textu zvuková stránka jazyka Tercie Kvarta Tercie Kvarta Tercie Kvarta Tercie Kvarta orientuje se v nejstarších literárních památkách nejstarší literární památky Tercie Kvarta Multikulturní výchova antická literatura TO - multikulturalita seznámí se s nejd ležit jšími díly daného období st edov ká literatura Tercie Kvarta Multikulturní výchova TO - multikulturalita

19 Anglický jazyk Charakteristika vyu ovacího p edm tu Anglický jazyk je vyu ován v prvním až tvrtém ro níku nižšího gymnázia s asovou dotací 4, 3, 3, 3 hodin. Hodiny jsou d lené. Jeho obsahem je napl ování o ekávaných výstup vzd lávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tématických okruh pr ezových témat Rámcového vzd lávacího programu pro základní vzd lávání. Cílem je poskytnout žák m nástroj komunikace p i kontaktu s lidmi z r zných ástí sv ta, ale i pro práci s po íta em, internetem atd. Proto klademe d raz na rozvoj komunika ních dovedností, kterým pod izujeme i výuku gramatické ásti vzd lávacího p edm tu. Výuka probíhá vždy v celém ro níku najednou. Žáci jsou rozd leni do skupin podle dosažené úrovn. V ro níku tak bývá více skupin na anglický jazyk, než je kmenových t íd. V prvním ro níku nižšího gymnázia je asová dotace ty i hodiny týdn, ve druhém, t etím a tvrtém ro níku jsou to t i hodiny týdn. Cílem p edm tu anglický jazyk je zopakovat i poskytnout žák m základ slovní zásoby a b žných konverza ní frází, na jednoduchých textech budovat tená ské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Zejména v po átcích up ednost ujeme induktivní zp sob výuky p ed výukou deduktivní. Neu íme tedy nejd íve pou ky, ale ponecháváme žák m prostor, aby si z text íkadel, jednoduchých básni ek a podobn sami odvodili, jak vyjád it jiné v ty. Gramatiku u íme teprve tehdy, když jsou p íslušné pojmy zvládnuty v p edm tu eský jazyk a literatura (nap. asování sloves). Pozd ji pracují žáci ve v tší mí e s autentickými texty, konverzují spolu anglicky ve v tších celcích. V souvislosti s probíraným zem pisným a d jepisným u ivem se žáci seznamují s reáliemi anglicky mluvících zemí. Angli tinu používají p i práci s internetem i v ástech jiných vyu ovacích p edm t.ve vyu ovacím p edm tu anglický jazyk využíváme pro utvá ení a rozvoj klí ových kompetencí. Na konci základního vzd lávání: Kompetence k u ení žák chápe d ležitost komunikovat anglicky pro další studium i praktický život, propojuje probraná témata a jazykové jevy, vyhledává samostatné nástroje k odstra ování problém p i komunikaci v angli tin. Kompetence k ešení problém žák eší jednoduché problémové situace v cizojazy ném prost edí, se snaží o odstran ní zábran mluvit anglicky s cizím lov kem, se u í opsat obsah myšlenky, chybí-li slovní zásoba. Kompetence komunikativní žák rozumí jednoduchému sd lení v anglickém jazyce, formuluje jednoduché myšlenky anglicky, rozumí promluv i p im enému textu v anglickém jazyce, využívá dovedností osvojených v anglickém jazyce k navázání kontaktu i vztahu. Kompetence sociální a personální

20 žák v jednoduchých situacích vyžádá a poskytne pomoc, radu, dodržuje v anglicky mluvícím prost edí zásady slušného chování, se podílí v anglicky hovo ící skupin na jednoduchém úkolu. Kompetence ob anské žák získává p edstavy o zvycích v anglicky mluvících zemích a porovnává je se zvyky našimi, se u í srovnávat ekologické a environmentální otázky týkající se anglicky mluvících zemí a eské republiky. Kompetence pracovní žák samostatn pracuje s dvojjazy ným a výkladovým slovníkem, využívá anglického jazyka k získávání informací z r zných oblastí. Oblast: Jazyk a jazyková komunikace P edm t:: Anglický jazyk Období: Prima - Kvarta O ekávané výstupy U ivo Ro ník Pr ezová témata Žák: vyslovuje a te foneticky správn v p im eném rozsahu slovní zásoby. rozumí jednoduchým pokyn m a v tám, adekvátn na n reaguje. ísla (1-100), základní fonetické zna ky slovní zásoba z tématických celk pozdravy a rozlou ení, p edstavování se, vyjád it souhlas a nesouhlas, sd lení záliby, reakce na pokyny Prima Osobnostní a sociální výchova TO sociální rozvoj - komunikace rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova. abeceda (spelling) etba z autentických text

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ

Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Volitelný předmět CIZÍ JAZYK - NJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Německý jazyk vyučujeme jako další cizí jazyk zpravidla od 7. ročníku. Žáci si rozšiřují

Více

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi

- pravidla výslovnosti, technika správného čtení, intonace mluveného projevu. - pozdravy, poděkování. - otázky a odpovědi Vzdělávací oblast: VOLITELNÝ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Obor vzdělávací oblasti: DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Ročník: 7 Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Poznámky - vyslovuje a čte plynule nahlas

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

2 ANGLICKÝ JAZYK. 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2 ANGLICKÝ JAZYK 2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk rozpracovává vzdělávací obsahu oboru Cizí jazyk z RVP ZV. Na prvním stupni základní školy žáci

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 2.část

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

Očekávané výstupy předmětu

Očekávané výstupy předmětu Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. Ročník učebnice Project 3, Project Plus Pracovní sešit k Projectu 3 Project Grammar a rozšiřující učebnice Project Plus Očekávané

Více

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce

Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Vzd lávací oblast : Volitelné p edm ty Jazyk a jazyková komunikace Vyu ovací p edm t: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika p edm tu: Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Konverzace

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Anglický jazyk Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného

Více

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08

-národní jazyk, nářečí, obecná čeština - jazykové příručky a slovníky STANDARDY: ČJL-9-2-03 ČJL-9-2-08 JAZYKOVÁ VÝCHOVA Obecné poučení o jazyce MUV (kulturní diference, etnický původ) ž. se seznamuje s mluvnickými termíny souvisejícími s učivem ž. se seznamuje se slovesným dědictvím ž.si osvojuje základní

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - ve znění dodatku č.30., platného od 1.9.2011 (7.r.) a ve znění změn, platných od 1.9.2013 (9.r.). Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č.8 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 6. ročník ČESKÝ JAZYK chápe jejich funkci při tvorbě vyšších jazykových celků Tvarosloví - určí mluvnické kategorie u podstatných jmen - uvědomí si

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

V. Učební osnovy. 1. stupeň

V. Učební osnovy. 1. stupeň V. Učební osnovy 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA: Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Německý jazyk ROČNÍK: 7. Výstupy Učivo Průřezová témata - osvojí si základní výslovnostní návyky -

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Charakteristika vyučovacího předmětu: Gymnázium Jana Keplera (čtyřleté, 2. ročník, další cizí jazyk) FRANCOUZSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení: Vyučovací předmět Francouzský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu V předmětu Výchova ke zdraví je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, v oboru Výchova ke

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Český jazyk a literatura. Charakteristika vzdělávací oblasti

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Český jazyk a literatura. Charakteristika vzdělávací oblasti 5 Učební osnovy 5.1 Charakteristika vzdělávací oblasti Základní škola a mateřská škola Střítež nad Ludinou, příspěvková organizace Vzdělávací oblast je realizována v povinných vyučovacích předmětech, Anglický

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 4 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Šestileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Šestileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Šestileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, ŠVP, Šestileté všeobecné studium

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014

03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 03-ŠVP-Německý jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 10) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : N Ě M E C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia ČESKÝ JAZYK A LITERATURA pro nižší a vyšší stupeň gymnázia Charakteristika vyučovacího předmětu 1/ Obsahové vymezení: Předmět Český jazyk a literatura realizuje vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, ŠVP, Osmileté všeobecné studium

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pojďte s námi do světa

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pojďte s námi do světa ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pojďte s námi do světa 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úplnost

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ANJ-VG - konverzace - základní kurz

ANJ-VG - konverzace - základní kurz ANJ-VG - konverzace - ní kurz Předmět Konverzace z angličtiny OVO ŠVP Tématický celek Učivo ŠVP Zařazení PT Integrace rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 1. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - porozumí písemným

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk

Další cizí jazyk Německý jazyk Další cizí jazyk Německý jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP ZV a ze Společného evropského referenčního rámce

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Výchova k občanství. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a společnost Výchova k občanství Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova k občanství vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj-H-3/1-4 další cizí jazyk Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-3/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-3/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li Anglický jazyk - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Rozumí informacím v jednoduchých Žák si osvojí: Osobnostní a sociální poslechových textech, jsou-li zvukovou a grafickou podobu

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Anglický jazyk - 1. a 2. ročník (tab. 2) Vyslovuje foneticky správně anglickou abeceda Osobnostní a sociální výchova abecedu - seznamuje se s rozdíly v české abecedě a anglické Rozvoj schopností poznávání

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

Německý jazyk - Tercie

Německý jazyk - Tercie - Tercie Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Učební osnovy II. přepracovaná verze

Učební osnovy II. přepracovaná verze Učební osnovy II. přepracovaná verze JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Motto: Jazyk je jediný nástroj, který se častým používáním ostří. Charakteristika vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávání

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEO CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové,

Více