SPECIFIKA FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ A POSKYTOVÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIFIKA FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ A POSKYTOVÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů SPECIFIKA FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ A POSKYTOVÁNÍ HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ (Vyhodnocení financování odlišných developerských projektů a formulace trendů budoucího vývoje developerského financování v ČR) Diplomová práce Autor: Bc. Hedvika Štěpánková Finance, pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha únor 2009

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Hedvika Štěpánková

3 Poděkování Děkuji Ing. Šeflové, své vedoucí bakalářské práce, za odbornou pomoc při vedení této práce, za její cenné rady a připomínky, které mi byly přínosem při zpracování a dokončení mé diplomové práce. Hedvika Štěpánková

4 OBSAH: Anotace práce... 6 ÚVOD TEORETICKÉ VYMEZENÍ DEVELOPERSKÉHO A HYPOTEČNÍHO FINANCOVÁNÍ Obecné cenotvorné faktory na trhu nemovitostí Obecné cenotvorné faktory na trhu nemovitostí ze strany poptávky Obecné cenotvorné faktory na trhu nemovitostí ze strany nabídky Regionální odlišnosti a ceny rezidenčních nemovitostí Základní vymezení developerského financování Charakteristika developerského financování Vývoj developerského financování Principy financování developerských projektů Požadované zajištění pro poskytnuté financování Posouzení stavební společnosti Základní vymezení hypotečního financování Charakteristika hypotečního úvěru Současné trendy hypotečních úvěrů v České republice Čerpání a splácení hypotečních úvěrů Úvěrové postupy u hypotečních úvěrů Právní aspekty trhu nemovitostí METODOLOGIE ANALÝZA DEVELOPERSKÉHO FINANCOVÁNÍ Zdroje financování developerských projektů Analýza projektu při zpracování úvěrové žádosti Financování za účelem prodeje bytových jednotek Financování za účelem pronájmu bytových jednotek Platební záruky za poskytnuté platby Poskytování hypoték z developerských projektů KOMPARACE FINANCOVÁNÍ 2 ODLIŠNÝCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ VYBRANÉ BANKY Financování za účelem prodeje bytových jednotek Projekt Rezidence Alfa Praha Stodůlky Účel financování a základní parametry úvěru Posouzení stavební společnosti a zprostředkovatele prodeje Analýza investora a kalkulace investičních nákladů Podmínky čerpání úvěru Poskytování hypoték z developerského projektu Rezidence Alfa Financování za účelem pronájmu bytových jednotek Projekt Rezidence Beta Účel financování a základní parametry úvěru Posouzení stavební společnosti a realitní kanceláře Analýza investora a kalkulace investičních nákladů Podmínky čerpání úvěru PERSPEKTIVY VÝVOJE DEVELOPERSKÉHO FINANCOVÁNÍ V ČR Hypoteční krize a ekonomický pokles v USA

5 5.2. Vliv finanční krize na developerské financování v ČR Perspektivy budoucího vývoje developerského financování v ČR ZÁVĚRY A VÝSLEDKY HODNOCENÍ DEVELOPERSKÉHO FINANCOVÁNÍ Výsledky Výsledky komparace 2 odlišných developerských projektů ze strany banky Výsledky komparace 2 odlišných developerských projektů ze strany developera Závěry Doporučení Seznam použité literatury Seznam grafů a tabulek Seznam příloh

6 Anotace práce Diplomová práce Specifika financování developerských projektů a poskytování hypotečních úvěrů je rozdělena do 5 kapitol. První kapitola pojednává o teoretickém vymezení developerského a hypotečního financování. Zabývá se trhem s bydlením v České republice, dále základním vymezením jak developerského, tak i hypotečního financování, přes právní aspekty trhu nemovitostí. Druhá kapitola se zabývá analýzou developerského financování a je převážně zaměřena na specifika developerského financování jako je rozdělení financování na financování za účelem prodeje bytových jednotek nebo financování za účelem pronájmu bytových jednotek. Tato kapitola se dále zabývá analýzou dlužníka, specifikami čerpání, zajištěním a i nefinančními aspekty projektu. Třetí kapitola je postavena na komparaci dvou konkrétních reálných developerských projektů vybrané banky. Porovnává zde financování bytové výstavby, kdy první rezidenční nemovitost je určena k následnému prodeji bytových jednotek a druhá rezidenční nemovitost k dlouhodobému pronájmu bytových jednotek. Čtvrtá kapitola se věnuje zamyšlením nad perspektivami budoucího vývoje developerského financování v České republice v souvislosti s finanční krizí v USA. V poslední 5. kapitole práce vyúsťuje v porovnání výhodnosti developera specializovat se na jeden či druhý typ financování a zároveň v posouzení rizikovosti jednotlivých způsobů financování ze strany financující banky. The annotation of the thesis The thesis Specifies of financing of developing projects and providing of mortgage loans is dividend into 5 chapters. The first chapter deals with the theoretical determination of development and mortgage financing. It engages in the real estate market in the Czech Republic, furthermore in the basic definition both development and mortgage financing, through the legal aspects of the real estate market. The second chapter deals with the analysis of the development financing and it is mainly focused on the specifics of development financing a financing which are the financing for the purpose of the sale of the flats and the financing for the purpose of the lease of the flats. Furthermore this chapter deals with the analyses of the debtor, the specifics of the 6

7 drawing of the loan, the security for the loan and also non financial aspects of the project. The third chapter is bottomed on the comparison of two concrete development projects of chosen bank. There is compared financing of the residential construction, where the first residential real estate is intended for consequential sale of the flats and the second residential real estate is intended for long-term lease. The forth chapter goes in the muse on the perspectives of the future development of the development financing in the Czech republic in connection with the financial crises in the USA. In the last fifth chapter the thesis comes from the comparison of the advantageousness of specialization of the developer for the first or the second type of the financing and herewith in the examination of the risk of each way of the financing from the side of the financing bank. 7

8 ÚVOD V České republice dominuje bytovému trhu bydlení vlastnické, které má v našem kulturním prostředí tradici. Podíl vlastnického bydlení v Česku patří k nejvyšším v Evropě, avšak další nárůst bude zřejmě jen pozvolný. Velký přesun z bydlení v nájmu do bydlení vlastnického způsobily hlavně privatizace obecních bytů, bytů podnikových i převody z majetku družstev. Více než o záležitost investiční se jednalo o transfer finanční transformaci vlastnictví. Poptávku po nových bytech a domech do osobního vlastnictví táhly dva hlavní faktory, a to vědomí výhodnosti takové investice a příznivá situace v oblasti hypotečního financování. Při rozhodování o koupi nové nemovitosti hraje velmi důležitou roli především kvalita lokality (její dopravní obslužnost, občanská vybavenost, zeleň a okolí). Ceny zděných bytů stále rostly, ale již nižším tempem oproti růstu v minulém období. Lidé si stále pořizují byty jako investici do budoucna a pokud v nich nebydlí, nemovitosti pronajímají. Co se týká charakteru nemovitosti, i v současnosti převažují menší byty. Největší boom bytové výstavby proběhl v letech , kdy klienti využili snížené sazby DPH pro bytovou výstavbu. V průběhu roku 2008 rostoucí trend poptávky po nemovitostech do osobního vlastnictví stále pokračoval, i když pomaleji než v předchozích letech. V posledních letech spolu se vzrůstajícím zájmem o vlastní bydlení vzrostla poptávka po financování výstavby rezidenčních projektů. Vzhledem k obrovské výši poptávky byly některé projekty rozprodány ještě před vydáním stavebního povolení. Banky na tuto situaci reagovaly zpřístupňováním úvěrů jak pro developery, tak i pro klienty žádající o hypoteční úvěr. Úrokové marže byly ovlivněny konkurenčním bojem mezi bankami a i další podmínky poskytnutí úvěru byly mnohem benevolentnější. Tento trend je v současné době, vzhledem k celosvětové finanční krizi, na ústupu, ale poptávka po vlastním bydlení stále existuje, i když v menší míře než dříve. Podmínky poskytování úvěru se velmi zpřísnily a dostupnost úvěrů se zhoršila. Banky zvýšily požadavky na vlastní zdroje klienta a celkově zpřísnily podmínky poskytování úvěrů. Některé banky dokonce přistoupily k úplnému zastavení poskytování developerských úvěrů. Další omezení úvěrů se nepřímo projevilo i ve výši úrokových sazeb, 8

9 Cílem diplomové práce je porovnání financování dvou odlišných developerských projektů a formulace trendů dalšího budoucího vývoje developerského financování v České republice. Klade si za cíl posoudit výhodnost jedné či druhé formy financování jak ze strany banky, tak i ze strany developera a celkově ukázat postup zpracování konkrétních úvěrových případů financující bankou. 9

10 1. TEORETICKÉ VYMEZENÍ DEVELOPERSKÉHO A HYPOTEČNÍHO FINANCOVÁNÍ 1.1 Obecné cenotvorné faktory na trhu nemovitostí Obecné cenotvorné faktory na trhu nemovitostí ze strany poptávky 1) Růst reálných příjmů domácností Dlouhodobý vývoj zvyšujících se životních nákladů sledovaných v Indexu spotřebitelských cen i změna podílu jeho jednotlivých složek ukazují na schopnost domácností v ČR vyrovnat se s růstem životních nákladů. Vývoj čistých příjmů domácností alespoň donedávna tvořil hlavní determinantu vývoje cen rezidenčních nemovitostí. K měření finanční dostupnosti vlastnického bydlení srovnáním průměrných cen bytů a průměrných ročních disponibilních příjmů domácností se používá indikátor price-to-income (P/I). Z hlediska absolutní hodnoty indikátoru P/I v roce 2006 (hodnota 2,6) patří Česká republika v mezinárodním srovnání k nejlevnějším zemím jako je Rakousko nebo Finsko. Avšak i tento indikátor je třeba brát s určitou rezervou vzhledem k regionální odlišnostem. Tabulka č.1: Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v Kč v letech Období Průměrná hrubá mzda v Kč Zdroj: vlastní úprava 2) Demografický vývoj obyvatelstva V 2007 a 2008 vrcholí podíl poptávky stimulovaný přítomností populačně silných ročníků kupujících na trhu nemovitostí. Ve věkových skupinách let je v současnosti největší podíl kupujících pořizujících si rezidenční bydlení. U osob blíže k hranici 25 let se většinou jedná o první samostatné bydlení, u osob blíže k hranici 34 let se jedná o pořízení bydlení v souvislosti se založením rodiny. Budoucí pokles poptávky související s odlivem silných populačních ročníků bude částečně kompenzován průběžně se zvyšujícím počtem jednočlenných domácností (samostatně bydlících) a růstem poptávky po vlastnické formě bydlení ze strany zahraničních 10

11 migrantů. Cenotvorný význam demografického faktoru se bude do budoucna zvyšovat, neboť přírůstek poptávky z výše nastíněných zdrojů zřejmě zcela tak silný výpadek nenahradí. 3) Dostupnost úvěrů na bydlení nabídka peněžního sektoru Nabídka hypotečních úvěrů v České republice je svou šíří i kvalitou delší dobu srovnatelná se západní Evropou. V roce 2007 nabídly banky řadu nových produktů a služeb, které především zrychlily a usnadnily vyřízení a získání hypotečního úvěru. V současné době poskytují hypoteční úvěry tyto banky: Komerční banka, a.s. Česká spořitelna, a.s. Hypoteční banka, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Raiffeisenbank, a.s. 1 GE Money Bank, a.s. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 2 Wüstenrot hypoteční banka a.s. LBBW Bank CZ, a.s. 3 Volksbank CZ, a.s. Oberbank AG pobočka Česká republika Citibank a.s. ING Bank N.V. Waldviertler Sparkasse mbank, a.s. Poptávku po hypotékách podporovaly relativně nízké úrokové sazby, i když v průběhu celého roku 2007 měly spíše vzestupný trend. Jak ukazují výzkumy, úrokové sazby považuje za hlavní kritérium při výběru banky většina osob, která žádá o hypoteční došlo k právnímu spojení ebanky a Raiffeisenbank došlo ke sloučení HVB Bank Czech Republic, a.s. a Živnostenské banky, a.s pod název UniCredit Bank Czech Republic, a.s změnila Bawag Bank CZ a.s. svůj právní název na LBBW Bank CZ, a.s. 11

12 úvěr. V prosinci 2007 byly na trhu poskytovány hypoteční úvěry za průměrnou úrokovou sazbu 5,34 % p.a., přičemž ve stejném období roku 2006 za 4,38 % p.a. 4. 4) Státní politika v oblasti podpory bydlení Státní politika podpory bydlení zlepšuje výchozí pozici uživatelů nemovitostí. Význam státní podpory ale klesá, neboť přesun subvencí od plošného zvýhodnění směrem k adresnému systému podpory sociálně potřebných, počet příjemců státní podpory značně limituje. Vlastníci všech rezidenčních nemovitostí nadále neplatí daň z kapitálového zhodnocení (po dvou letech trvalého bydlení v zakoupené nemovitosti), ani daň z implicitního nájemného. Lidé, kteří na pořízení bydlení využijí hypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, si nadále mohou, pokud ve vlastněné nemovitostí žijí, odepsat z daňového základu úhrn všech zaplacených ročních úroků z hypotečních úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření použitých na pořízení bydlení do limitu Kč. 5) Deregulace nájemného Dlouho očekávané odstranění deformace trhu nemovitostí pro nájemní bydlení formou deregulace nájemného započalo v roce 2006, kdy byl na základě politického kompromisu přijat zákon o jednostranném zvyšování nájemného 107/2006 Sb. spolu s dílčí novelizací Občanského zákoníku a jeho cílem je přiblížit úroveň regulovaných nájmů cenám tržního nájemného Obecné cenotvorné faktory na trhu nemovitostí ze strany nabídky 1) Objem výstavby nových rezidenčních nemovitostí Rostoucí nabídka nových rezidenčních nemovitostí zásadním způsobem ovlivňuje ceny nemovitostí. Na trhu nemovitostí nelze však jednoznačně konstatovat, že vzrůstající objem nabídky způsobuje tlak na snížení cen produktu. Tržní soutěžení developerů v oblasti cen rezidenčních nemovitostí není založeno na plošné konkurenci, ale spíše na segmentaci trhu. Existují tři základní cenové hladiny trhu z hlediska cílení projektů 4 Zdroj Fitcentrum Hypoindex 12

13 jejich cílovým skupinám kupujícím. Jedná se o nízké, střední a drahé pásmo rezidenčních nemovitostí. Umístění projektu v jedné z těchto hladin je podnikatelským rozhodnutím developera, podmíněným zejména lokalitou výstavby a budoucím standardem nemovitosti. V nízké cenové hladině jsou přítomny silné cenové konkurenční tlaky, vzhledem k cílení produktu na nízkopříjmové skupiny kupujících, ve střední cenové hladině hraje cena nemovitosti nepoměrně menší roli a v drahém pásmu rezidenčních nemovitostí probíhá tržní soupeření developerů, prostřednictvím nastavení úrovně ceny nemovitostí, pouze ve velmi malé míře. 2) Privatizace bytového fondu v majetku měst a obcí Privatizace bytového fondu v majetku měst a obcí probíhá již několik let. Prostřednictvím privatizace dochází ke změně vlastníků desítek tisíc bytových jednotek, přičemž nabyvateli vlastnictví k privatizovaným nemovitostem jsou jejich oprávnění nájemci, kteří dosud požívali výhod regulovaného nájemného. Privatizace bytového fondu časově dlouhodobě předchází deregulaci nájemného a svým způsobem přispívá k odstranění nerovných podmínek na trhu nájemního bydlení. Vliv privatizace bytového fondu jako cenotvorného faktoru v kontextu celého trhu v ČR je relativně malý, avšak v jednotlivých regionech se jeho význam může lišit. Také z pohledu statistiky ČSÚ, který sleduje průměrné ceny a konstruuje indexy cen nemovitostí v ČR na základě údajů z daňových přiznání k dani z převodu nemovitosti, může objem transakcí (převodů vlastnictví v rámci privatizace) v regionech s nízkými počty standardních tržních transakcí, zkreslovat statistické výpočty průměrných cen. Převody vlastnictví v rámci privatizace probíhají za výrazně nižší cenu, než je cena dosahovaná na trhu. 3) Vysoký potenciál nevyužitých kapacit V ČR se stále vyskytuje existence nadměrné ubytovací kapacity, zejména v souvislosti se zneužíváním současné extrémní právní ochrany nájemních vztahů v bytech s regulovaným nájemným. Tento stav by se měl narovnat po celkové deregulaci nájemného. 13

14 4) Vývoj cen stavebních prací Celý realitní trh je ovlivňován mimo jiné i růstem stavebních nákladů. Ty stoupaly v uplynulých letech o více než 10 % ročně. Nebylo výjimkou zdražení klíčových komodit několikrát v průběhu realizace stavby. Vezmeme-li v úvahu zvyšující se cenu peněz, potřebu většího množství vlastního kapitálu a nutnost dosáhnout vyšších předprodejů a předpronájmů, budou roky 2008 a 2009 velmi složité pro malé developery bez zvučných jmen a kvalitně připravených projeků. 5) Prostorová omezení velkých městských sídel Ve velkých městech ČR nastává situace, kdy se počet nezastavěných pozemků vhodných pro výstavbu v kvalitních či centrálních lokalitách snižuje. Tento fakt může způsobovat rostoucí ceny stávajících nemovitostí Regionální odlišnosti a ceny rezidenčních nemovitostí Územní rozdíly v cenách rezidenčních nemovitostí jsou na území České republiky značné. Tyto disproporce způsobuje nedostatek atraktivních lokalit jejichž parametry vyhovují aktuálním trendům ve spotřebních preferencích bydlení. Zásadní roli hraje celková kvalita lokality ve které se nemovitost nachází, vybavenost lokality, dopravní obslužnost a úroveň zaměstnanosti v místě. Těmto faktorům odpovídá zjednodušený popis rozložení cenové hladiny rezidenčních nemovitostí v ČR. Nejdražší nemovitosti se nacházejí v Praze a jejím nejbližším okolí, následuje Brno, jednotlivá krajská města odstupňovaná zhruba dle úrovně zaměstnanosti v regionech, poté bývalá okresní města s dobrou dopravní obslužností, pracovními příležitostmi a kvalitním životním prostředím. Zvláštní postavení mají známé lázeňské a rekreační lokality Karlovarsko, Mariánsko-lázeňsko, Krkonošské lokality, Lipensko, kde ceny nemovitostí v některých případech dokonce převyšovaly ceny pražské (speciálně např. Špindlerův Mlýn), v těchto lokalitách se však jedná o rezidenční nemovitosti pořizované pro tzv. druhé bydlení. 14

15 1.2. Základní vymezení developerského financování Charakteristika developerského financování Developerské financování je financování speciálních záměrů bytové výstavby nebo výstavby nebytových prostor, které jsou většinou realizovány účelově založenou společností (SPC 5 ) a zahrnují nákup pozemků za účelem podnikání, projektování a jejich zastavění až do následného prodeje jednotlivých jednotek po jejich dokončení. Úvěry poskytnuté na realizaci developerských projektů se splácejí z tržeb za prodej jednotek. Výnosy sloužící ke splacení úvěru musí vyplývat pouze z daného developerského projektu. V rámci developerského financování existuje i tzv. projektové financování, kdy investiční záměr je realizován rovněž SPC a zahrnuje koupi, rekonstrukci nebo výstavbu nemovitosti za účelem pronájmu. Developerské financování představují tyto produkty: a) Investiční úvěr b) Platební záruky za poskytnuté platby c) Návazné financování konečných kupujících Cílovou skupinou pro developerské financování jsou soukromí investoři do bytových objektů nebo výnosových nemovitostí. Financující banky kladou velký důraz na zkušenosti a reálnou historii jak developerské společnosti, tak ostatních partnerů účastnících se realizace daného projektu (generální dodavatel, architekti, společnosti zabývající se pronájmem či prodejem projektu a další účastníci) Vývoj developerského financování Pro roky 2007 a 2008 je v oblasti nemovitostního financování právnických osob charakteristický dynamický vývoj jak v oblasti financování developmentu, tak v oblasti financování investic. V obou oblastech banky hledaly cestu k získání nových klientů pomocí stále atraktivnějších podmínek, a to nejen cenových, ale také pro klienty výhodnějších parametrů a struktury financování. Vzhledem k sílicímu konkurenčnímu prostředí na mezibankovním trhu, finanční ústavy 5 SPC special purpose company zkratka pro jednoúčelově založenou společnost. 15

16 čím dál častěji podstupovaly vyšší míru rizika, než tomu bylo v minulosti, a spolupracovaly s developerskými společnostmi již od velmi ranných akvizičních fází. Pomáhaly investorům spolufinancovat nákup pozemků, často i bez územního rozhodnutí, či vybudování potřebné infrastruktury. V oblasti financování investic banky nabízely kupujícím agresivní podmínky projevující se ve vysokém podílu úvěru vzhledem k tržní hodnotě nemovitosti (LTV 6 ) s odkladem splátek úvěru mnohdy i na 1 3 roky či dlouhým amortizačním plánem přesahujícím 20 let. Podstatnou hybnou silou ve financování nemovitostí byl neustávající příliv zahraničních investorů, jejichž poptávka po komerčních nemovitostech zcela zásadně převýšila nabídku českého nemovitostního trhu, což vedlo k razantnímu růstu cen těchto nemovitostí. Na tuto situaci musely reagovat tuzemské banky nabídkou podmínek financování, které by byl investor schopen získat ve své domovské zemi. Pokud by tak neučinily, riskovaly by ztrátu svých pozic ve prospěch zahraničních bank. Toho si byli zahraničních investoři vědomi a zvyšovali tak tlak na české banky zejména v oblasti snižování požadované výše vlastního kapitálu, splatnosti úvěru a dalších parametrů financování. Konec tohoto dynamického, agresivního vývoje financování nemovitostí způsobila nemovitostí krize, která se z původní americké subprime mortgage crises rozšířila na všechny finanční trhy světa, včetně financování nemovitostí v České republice. Tato krize přerostla v krizi likvidity, kdy nedostatek finančních prostředků a nejistota vede financující banky k podstatně větší obezřetnosti Principy financování developerských projektů Financování nemovitostí je poskytováno jako projektové ve formě krátkodobého stavebního úvěru na dobu maximálně dvou let v závislosti na délce výstavby projektu a posléze dlouhodobého investičního úvěru s průměrnou splatností pět až deset let. V případě dlouhodobých investičních úvěrů banky upřednostňují kratší lhůty splatnosti při zachování individuálního amortizačního kalendáře na období až dvaceti pěti let dle charakteru a kvality financované nemovitosti. U rezidenčních projektů banky poskytují pouze stavební úvěr se splatností odpovídající době výstavby nemovitosti, prodloužený 6 LTV loan to value. 16

17 o lhůtu nezbytnou pro následný prodej bytových jednotek. Obvykle se pohybuje od dvou do čtyř let. Vzhledem ke skutečnosti, že developerské financování je založeno pouze na riziku daného projektu, standardně některé banky požadují založení jednoúčelové společnosti (SPC), která kromě realizace financovaného projektu nemá další aktivity. To zaručuje transparentnost a snadnou kontrolu finančních toků ve společnosti. Výjimkou bývají stavební firmy, které v minulosti spolupracovaly na realizaci podobných projektů v roli generálního dodavatele stavby a snaží se realizovat projekty i z pozice developera. Nositelem úvěru pak může být i stavební společnost. V tabulce č.2 jsou uvedeny základní požadavky jedné z financujících bank pro developerské financování, které jsou při žádosti o úvěr prověřovány. Tabulka č.2: Standardní požadavky bank pro developerské financování 1. Zkušenost a reálná historie developerské společnosti a ostatních partnerů účastnících se realizace daného projektu 2. Vlastní zdroje dlužníka 7 proinvestované před prvním čerpáním úvěru 3. Kontrola nákladů projektu a vlastního průběhu výstavby nezávislým stavebním expertem určeným bankou 4. Doložení budoucího zájmu o konkrétní projekt ve formě předpronájmů nebo předprodejů ve výši zcela závisející na konkrétních paramentech jednotlivých projektů 5. Poměr výše úvěru k tržní hodnotě financované nemovitosti by neměl přesáhnout stanované procento 6. Zajištění standardního pojištění nemovitosti jak po dobu výstavby, tak po jejím dokončení 7. Zajištění všech potřebných povolení souvisejících s výstavbou a provozem financované nemovitosti 8. Eliminace měnových rizik 8 Zdroj: Interní materiály Volksbank CZ, a.s. Před poskytnutím úvěru banky analyzují jednotlivá rizika spojená s daným financováním, mezi která patří zejména: Riziko získání veškerých potřebných povolení k výstavbě a užívání nemovitosti Riziko dokončení nemovitosti dle harmonogramu 7 Equity 8 Soulad mezi měnou úvěru a měnou příjmu určeného ke splácení úvěru 17

18 Riziko překročení plánovaného rozpočtu. Toto riziko je v současné době hodnoceno jako jedno z nejvyšších s ohledem na dynamický nárůst cen stavebních prací, stavebnímu boomu a nedostatku kapacit Riziko případné realizace zástavy nemovitosti vyplývající zejména z poměru výše úvěru k tržní hodnotě nemovitosti Riziko pronájmu či prodeje bytových jednotek nemovitosti Riziko zvýšení úrokových sazeb Měnové riziko Riziko případného prodeje nemovitosti po uplynutí doby splatnosti úvěru v případě, že doba amortizace je delší než samotná doba úvěru Požadované zajištění pro poskytnuté financování Banky požadují typy zajištění, které jsou obvyklé v zahraničí i v českém právním prostředí. Většina developerských projektů je poskytována na non-recouse bázi 9, tedy není většinou zajištěna žádným materiálním ručením ze strany mateřské společnosti. Nedůležitější požadavek na zajištění developerského financování je zástavní právo ve prospěch financující banky na pozemek a budovu v 1. pořadí, které je zapsáno v katastru nemovitostí. Čerpání úvěru je možné většinou po zápisu zástavního práva na pozemek. V úvěrové smlouvě bývá stanovena podmínka, že financovaná budova bude zaměřena neprodleně po dosažení takového stupně rozestavěnosti budovy, že je z ní patrné stavebnětechnické a funkční uspořádání prvního patra a že bude uzavřena zástavní smlouva i na rozestavěný objekt a předložena k zápisu katastrálním úřadu. Další minimální požadavky na zajištění: Předkupní právo ve prospěch financující banky Vinkulace stavebního pojištění Vinkulace pojištění nemovitosti Dohoda o přímé vykonatelnosti pohledávky formou notářského zápisu Postoupení (cese) budoucích nároků na kupní cenu za jednotky objektu Postoupení (cese) provedení úhrad kupní ceny 9 Jištění úvěru pouze financovaným projektem a nemovitostí 18

19 Postoupení (cese) či zástava pohledávek vyplývajících z nájemních smluv Zástava pohledávek z účtů určených pro platby nájemného, platby kupních cen, případně dalších dle individuální potřeby 2 biankosměnky příjemce úvěru Osobní ručení společníků/ akcionářů, resp. osob zodpovědných za projekt Zástava ostatního majetku společnosti nebo majetku společníků (náhrada vlastních prostředků) Zástava/ postoupení podílů společníků Podřízenost veškerých půjček společníka respektive spřízněných osob poskytnutých dlužníkovi vůči bankovnímu ústavu Postoupení finančních nároků dlužníka vyplývajících ze smlouvy o dílo s generálním dodavatelem, pokud se jedná o výstavbu nemovitosti Výše uvedené standardní zajišťovací instrumenty mohou být rozšířeny o další zajištění, a to na základě specifik daného projektu Posouzení stavební společnosti Při rozhodování banky o poskytnutí financování hraje významnou roli posouzení stavební firmy. Stavební firma musí financující bance doložit úspěšně dokončené srovnatelné projekty a investiční náklady na developerský projekt nesmí být vyšší než je určitá část obratu firmy v posledních letech 10. Bilance stavební firmy musí vykazovat minimálně vyrovnaný výsledek. Mezi developerem a stavební firmou musí být uzavřena smlouva, která zaručí kompletní dokončení za sjednanou cenu a ve sjednané době a penále pro případ nedodržení výše uvedených podmínek. Pokud sjednaná cena díla přesáhne určitou částku stanovenou financující bankou, stavební firma musí poskytnout bankovní záruku za splnění smlouvy na určitou část stavebních nákladů během doby výstavby a záruku na část stavebních nákladů po dokončení. Práva ze záruky za splnění smlouvy jsou postoupeny bance. Je nutné, aby text bankovní záruky tuto skutečnost zohledňoval. Bankovní záruku je možné nahradit 10 Požadovaná výše obratu stavební firmy je jednotlivými bankovními ústavy stanovena individuálně. Například Volksbank CZ, a.s. vyžaduje, aby investiční náklady projektu nepřesahovaly třetinu ročního obratu stavební společnosti. 19

20 sjednáním pozastávky části ceny díla po dobu výstavby a části po dokončení (kolaudace) díla. Více firem pro dílčí úseky není dovoleno, pouze v jednotlivých případech, kdy je takové řešení účelné Základní vymezení hypotečního financování Charakteristika hypotečního úvěru Hypoteční úvěr je všeobecně chápán jako dlouhodobý úvěr, jehož splacení je zajištěno zástavním právem k nemovitosti určité hodnoty 11. Z tohoto vymezení vyplývají i charakteristické rysy hypotečního úvěru, a to: převažující účel úvěru výše úvěru doba splatnosti úvěru Nový zákon o dluhopisech č. 190/2004 Sb., který vstoupil v platnost dnem vstupu České republiky do EU, tj , definoval nově hypoteční úvěry: Definice: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. Zastavená nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor. Investovat do nemovitostí lze různými formami při různých druzích motivů a záměrů. Může jít o účelové investování v podobě: koupě nemovitosti výstavba nemovitosti opravy, rekonstrukce, modernizace nebo dostavba stávající nemovitosti 11 Ve Francii se např. pro hypoteční úvěry používá termín credit immobilier úvěr na nemovitosti. 20

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Financování residenčního developmentu 9. října 2008

Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu 9. října 2008 Financování residenčního developmentu Agenda 1. Je stále co financovat? Faktory mající vliv na poptávku Dopady krize 2. Základní parametry financování

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou )

Nájemní byty Liberec. ( developerský projekt se státní zárukou ) Nájemní byty Liberec ( developerský projekt se státní zárukou ) Realizační subjekty Developer : INTERMA, a.s., Liberec Investor : RENTAL INVEST LBC, a.s. Partneři : -Česká spořitelna, a.s. Státní fond

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 75126001 Název: NOVOPACKO Sídlo: Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) účetní metoda se nemění A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 22.02.2016 14h52m53s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 I Č O :00261874 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015

PŘÍLOHA za období : 12/2015 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 21.03.2016 15h53m11s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :47920912 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Svazek obcí Skupinový

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

/ Firemní bankovnictví. Úspěch přichází tehdy, pokud do sebe vše zapadá

/ Firemní bankovnictví. Úspěch přichází tehdy, pokud do sebe vše zapadá / Firemní bankovnictví Úspěch přichází tehdy, pokud do sebe vše zapadá O bance 3 roky na trhu Více než 100.000 klientů Bilanční suma 25.000.000.000 Kč Vlastníkem britská finanční skupina AnaCap Financial

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 71211721 Název: Svazek obcí "ÚPA" Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít

Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu. 1. Prostředky úvěrového fondu lze použít Pravidla Obce Velká Kraš o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů, poskytnutých obci Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů I.

Více

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004

Věstník ČNB částka 13/2004 ze dne 25. června 2004 Třídící znak 1 0 5 0 4 5 3 0 OPATŘ ENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 11. ČERVNA 2004, KTERÝM SE STANOVÍ OBSAH, ZPŮSOB VEDENÍ A NÁLEŽITOSTI EVIDENCE KRYTÍ HYPOTEČNÍCH ZÁSTAVNÍCH LISTŮ V OBĚHU 1 Česká

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2014

PŘÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h21m23s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2014 I Č O :47920912 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Skupinový vodovod Dobrochov (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Předmět úpravy ZÁKON ze dne 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) Parlament se usnesl

Více

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název účetní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: PŘÍLOHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (text)

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Rezidenční development v Praze

Rezidenční development v Praze Rezidenční development v Praze Pavlína Rödlová Pražský rezidenční trh tvoří v rámci České republiky specifickou oblast. Koncentruje se zde vysoká poptávka i nabídka rezidenčních nemovitostí, stejně jako

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA ( / ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00544566 Název: Obec Pravcice @U=721. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00273295 Název: Městys Žernov Sídlo: Žernov čp. 112, 552 03 Žernov A.1. Netýká se nás A.2. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona vyplnění se nepředpokládá A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Popis účetních metod stanovených účetní jednotkou ve vnitroorganizačních

Více

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011

Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Wüstenrot hypoteční banka a.s. Sazebník poplatků/úhrad za poskytované služby k hypotečním úvěrům platný od 1.1.2011 Sazebník se vztahuje na služby poskytované fyzickým a právnickým osobám Položka Výše

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

378/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODPORA VÝSTAVBY DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 378/2005 Sb. ZÁKON ze dne 19. srpna 2005 o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, Změna: 126/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00600890 Název: Obec Žákovice Sídlo: Žákovice 100, 753 54 Žákovice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) "Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Komerční úvěry 2. Hypoteční úvěry - hypoteční a stavební úvěry (projektové financování) v české i v cizí měně 3. Obecné

Více

Trendy tuzemského realitního trhu

Trendy tuzemského realitního trhu Trendy tuzemského realitního trhu Podobně jako ve druhé polovině roku 2008 a v roce 2009, pokračoval i v roce 2010 propad trhu, i když v relativním vyjádření se jednalo o menší procentní hodnoty. Propad

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 20.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje objektů bývalých Otavských kasáren společnosti Seniorský

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více