Zvláštní obchodní podmínky VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY (dále jen VÚP ) vydané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvláštní obchodní podmínky VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY (dále jen VÚP ) vydané dne 30.5.2012"

Transkript

1 Zvláštní obchodní podmínky VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY (dále jen VÚP ) vydané dne Článek I. Úvodní ustanovení 1. Věřitel poskytuje Úvěry svým členům na základě zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky. 2. Tyto VÚP upravují vzájemná práva a povinnosti Věřitele, Dlužníka a/nebo Poskytovatele Zajištění a manželky/manžele těchto osob vznikající v souvislosti s projednáváním Žádosti o poskytnutí Úvěru, jednáním o uzavření Smlouvy o Úvěru, Smlouvy o Zajištění a jejich uzavřením, jakož i dalších dokumentů v souvislosti se Smlouvou o Úvěru, zejména jednostranná prohlášení těchto osob vůči Věřiteli. Článek II. Pojmy Definice pojmů Pojmy psané s velkým počátečním písmenem uváděné Smlouvě a VÚP mají následující význam, pokud jejich význam není vymezen ve Smlouvě jinak: Platební účet znamená platebníúčet Dlužníka zřízený a vedený Věřitelem pro Dlužníka na základě Rámcové smlouvy o poskytování vybraných služeb, na který je v souladu se Smlouvou o Úvěru načerpán Úvěr a který slouží ke splácení závazků Dlužníka podle Smlouvy o Úvěru, Celková výše Úvěru znamená částku stanovenou ve Smlouvě o Úvěru, kterou se Věřitel zavázal poskytnout Dlužníkovi při splnění stanovených podmínek, Den čerpání Úvěru se rozumí den, kdy dojde v souladu se Smlouvou o Úvěru k čerpání Úvěru nebo jeho části a převodu peněžních prostředků z Úvěrového účtu na Platební účet, Dlužník znamená právnickou nebo fyzickou osobu, s níž Věřitel uzavřel Smlouvu o Úvěru nebo smlouvu o přistoupení k závazku, kterou právnická nebo fyzická osoba přistoupila k závazkům Dlužníka ze Smlouvy o Úvěru; případně znamená právnické nebo fyzické osoby, s nimiž Věřitel uzavřel Smlouvu o Úvěru nebo smlouvu o přistoupení k závazku, kterou právnické nebo fyzické osoby přistoupily k závazkům Dlužníka ze Smlouvy o Úvěru; v případě, že je na straně Dlužníka více osob, má se za to, že za svoje závazky odpovídají společně a nerozdílně, ve Smlouvě o Úvěru budou označovány společně jako Dlužník, není-li ve Smlouvě o Úvěru uvedeno jinak, Doba fixace Úrokové sazby znamená období uvedené ve Smlouvě o Úvěru, po kterou se nemění výše Úrokové sazby, a které počíná běžet Dnem čerpání Úvěru, Další doba fixace Úrokové sazby znamená období uvedené ve Smlouvě o Úvěru po kterou se nemění výše Úrokové sazby, které počíná běžet dnem následujícím po uplynutí Doby fixace Úrokové sazby resp. uplynutí Další doby fixace Úrokové sazby. Domovská stránka znamená internetovou stránku Klient se rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba, s níž Věřitel uzavřel Smlouvu o Úvěru, Konečná splatnost Úvěru znamená den uvedený ve splátkovém kalendáři, který je přílohou Smlouvy o Úvěru a tvoří její nedílnou součást, ke kterému musí být poskytnutý Úvěr spolu s veškerým příslušenstvím Dlužníkem Věřiteli splacen, pokud jej Dlužník za podmínek uvedených ve Smlouvě o Úvěru nesplatil předčasně anebo pokud Věřitel pro další období, jež začíná dnem následujícím po dni, kdy byl Dlužník oprávněn poskytnutý Úvěr předčasně splatit, poskytnutí Úvěru nevypověděl. V případě výpovědi poskytnutí Úvěru ze strany Věřitele znamená Konečná splatnost Úvěru den, kdy byl Dlužník dle Smlouvy o Úvěru oprávněn poskytnutý Úvěr předčasně splatit. Období čerpání Úvěru znamená období uvedené ve Smlouvě o Úvěru, po které je Dlužník při splnění podmínek stanovených ve Smlouvě o Úvěru oprávněn čerpat Úvěr, Odkládací podmínky čerpání Úvěru znamená podmínky stanovené ve Smlouvě o Úvěru, jejichž splněním a prokázáním Věřiteli je podmíněno čerpání Úvěru Dlužníkem, Pevná úroková sazba znamená Úrokovou sazbu, jejíž výše anebo způsob jejího stanovení je uveden ve Smlouvě o Úvěru a jejíž výše se nemění po celou Dobu fixace Úrokové sazby, Poplatky a Odměny znamená jakékoli peněžité plnění Klienta ve prospěch Věřitele, za jednotlivé služby poskytované Věřitelem, ke kterému se Klient zavázal ve Smlouvě. Za služby poskytované Věřitelem platí Klient Poplatky a odměny ve výši dle Sazebníku účinnéhov den provedení zpoplatňovaného úkonu nebo dohodnuté ve Smlouvě. Věřitel je oprávněn vázat poskytnutí služby na zaplacení Poplatku nebo Odměny nebo její části, Poskytovatel Zajištění znamená Dlužník nebo třetí osoba, se kterou Věřitel uzavřel Smlouvu o Zajištění ohledně Zajištění splnění závazků Dlužníka ze Smlouvy o Úvěru, Referenční úroková sazba znamená sazbu specifikovanou ve Smlouvě o Úvěru pro určení výše Úrokové sazby po uplynutí Doby fixace Úrokové sazby nebo Další doby fixace Úrokové sazby, Sazebník znamená přehled Poplatků a Odměn souvisejících s úvěry a jejich výše za jednotlivé služby poskytnuté Věřitelem; určuje rovněž výši poplatků za upomínky zaslané Dlužníkovi při nesplnění podmínek Smlouvy; Věřitel aktuální znění Sazebníku, které je nedílnou součástí Smlouvy, zveřejňuje ve svých obchodních místech a na Domovské stránce. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Věřitel je oprávněn Sazebník měnit s tím, že je povinen aktuální znění Sazebníku vhodným způsobem zveřejnit na svých obchodních místech, Smlouva znamená Smlouva o Úvěru, Smlouva o Zajištění nebo Žádost o poskytnutí Úvěru, Smlouva o Úvěru znamená jakoukoli smlouvu mezi Věřitelem a Dlužníkem 1

2 uzavřenou dle 497 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění jejích pozdějších dodatků, včetně jejích veškerých nedílných součástí a příloh, Smlouva o Zajištění znamená jakoukoli smlouvu mezi Věřitelem a Poskytovatelem zajištění ohledně Zajištění za splnění závazku Dlužníka nebo Poskytovatele Zajištění ze Smlouvy, ve znění jejích pozdějších dodatků, včetně jejích veškerých nedílných součástí a příloh, Splátka Úvěru znamená částku uvedenou ve Smlouvě o Úvěru, která zahrnuje splátku jistiny Úvěru a úrok z Úvěru. Pokud Smlouva o Úvěru stanoví rozdílnou splatnost jistiny Úvěru a úroků z Úvěru, pak Splátka Úvěru znamená částku zahrnující úhrady výše uvedené nebo některé z nich. Výše jednotlivých Splátek Úvěru je blíže specifikována ve splátkovém kalendáři, který je přílohou Smlouvy o Úvěru a tvoří její nedílnou součást, Úroková sazba znamená výši úrokové sazby, jakou je úročen poskytnutý Úvěr a která je uvedena ve Smlouvě o Úvěru. Byla-li ve Smlouvě o Úvěru sjednána Doba fixace Úrokové sazby, pak po jejím skočení bude Úroková sazba pro Další dobu fixace Úrokové sazby stanovena způsobem uvedeným ve Smlouvě o Úvěru, a to v závislosti na výši Referenční úrokové sazby.. Úvěr znamená částku, kterou Věřitel na základě Smlouvy o Úvěru skutečně poskytl Dlužníkovi, Úvěrový účet znamená vnitřní účet vedený Věřitelem, na kterém se eviduje aktuální stav Poskytnutého Úvěru; na tento účet se rovněž Úvěr splácí z Platebního účtu, Věřitel znamená AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, IČ: se sídlem Hradec Králové, Gočárova třída 312, PSČ ; VOP znamená Všeobecné obchodní podmínky Věřitele platné a účinné kde dni vydání těchto VÚP ve znění jejich pozdějších změn a doplňků, VÚP znamená tyto Všeobecné úvěrové podmínky, ve znění jejich pozdějších změn a doplňků, Vynaložené náklady Věřitele znamenají veškeré vynaložené náklady Věřitele spojené s posouzením Žádosti o poskytnutí Úvěru a dále veškeré vynaložené náklady Věřitele v případě porušení smluvní povinnosti ze strany Klienta anebo v důsledku jednání Klienta, zejména veškeré náklady, které Věřitel vynaloží při úkonech vedoucích k uspokojení jejích pohledávek za Klientem ze Smlouvy a to zejména náklady právního zastoupení, soudní a správní poplatky, jakož i veškeré jiné náklady spojené s uplatněním a vymáháním pohledávek soudní či mimosoudní cestou, a dále veškeré náklady spojené s realizací Zajištění včetně veškerých nákladů spojených s oceněním předmětu Zajištění apod. Dále náklady spojené zejména v souvislosti s vymáháním jakýchkoli pohledávek Věřitele vůči Klientu, zejména hotové výdaje Věřitele, odměnu za zastupování a hotové výdaje zástupce v souvislosti s vymáháním pohledávek, soudním (včetně insolvenčního a exekučního), správním, rozhodčím či jiným řízením, správní poplatky apod.) jakož i náklady, které Věřiteli vzniknou v souvislosti s jeho účastí v soudním, správním, rozhodčím či jiném sporném řízení, Zajištění znamená jakékoli smluvní ujednání mezi Věřitelem a Poskytovatelem zajištění ohledně Zajištění řádné úhrady pohledávek Věřitele za Dlužníkem a/nebo za Poskytovatelem zajištění ze Smlouvy, a to zejména vznik ručení za závazky Dlužníka, přistoupení k závazku Dlužníka, zřízení zástavního práva k věcem movitým nebo nemovitým ve prospěch Věřitele, zajišťovací převod vlastnického práva k věcem movitým nebo nemovitým na Věřitele, Postoupení pohledávek ve prospěch Věřitele, Základní podmínky znamená základní charakteristiku Úvěru poskytovaného na základě Smlouvy o Úvěru, zejména výše Úvěru, druh Úvěru, Období čerpání Úvěru, výši Úrokové sazby, specifikaci Referenční úrokové sazby, Dobu fixace úrokové sazby, frekvence splátek Úvěru, výši Odměny za sjednání závazku poskytnout Úvěr, výši Rezervačního poplatku, konečnou splatnost Úvěru apod. pokud byli účastníky Smlouvy o Úvěru sjednány, Žádost o poskytnutí Úvěru znamená písemnou žádost žadatele o poskytnutí Úvěru, jím podepsanou, která se váže k příslušné Smlouvě o Úvěru, je její nedílnou součástí a ve které Dlužník je povinen uvést pravdivě, nezkresleně a úplně všechny požadované informace a doložit všechny požadované přílohy, Žádost o čerpání Úvěru znamená písemnou žádost Dlužníka o čerpání Úvěru, jím podepsanou, učiněnou na platném formuláři Věřitele obsahující zejména datum požadovaného čerpání Úvěru a jeho výši. Článek III. Vznik úvěrového vztahu 1. Věřitel poskytuje Úvěry svým členům v souladu se svým finančním plánem a obchodní politikou na smluvním základě. Na poskytnutí Úvěru Věřitelem není právní nárok. 2. Věřitel je oprávněn Žádosti o poskytnutí Úvěru Dlužníka nevyhovět, a to bez uvedení důvodu. Tato skutečnost nemá vliv na povinnost Dlužníka uhradit Poplatek za posouzení Žádosti o poskytnutí Úvěru a Vynaložené náklady Věřitele. 3. Smlouvou o Úvěru se Věřitel zavazuje poskytnout Dlužníku peněžní prostředky do Celkové výše Úvěru a Dlužník se zavazuje vrátit Úvěr Věřiteli a zaplatit úroky z Úvěru a Poplatky a Odměny. Ve Smlouvě o Úvěru jsou stanoveny zejména Základní podmínky Úvěru, jakož i měna Úvěru. Pokud Smlouva o Úvěru nestanoví jinak, Dlužník splatí Úvěr a úroky z Úvěru Věřiteli v měně Úvěru. 4. Smlouvu o Zajištění uzavírá Věřitel s Poskytovatelem Zajištění ohledně Zajištění závazků Dlužníka ze Smlouvy o Úvěru a Smlouvy o Zajištění. Poskytovatelem Zajištění může být i Dlužník. 5. Pokud Smlouvu o Úvěru uzavírá více Dlužníků, odpovídají tito Dlužníci za veškeré závazky vůči Věřiteli ze Smlouvy o Úvěru společně a nerozdílně. Pokud Smlouvu o Zajištění uzavírá více Poskytovatelů Zajištění, 2

3 jsou závazky Poskytovatelů Zajištění vůči Věřiteli společné a nerozdílné. Článek IV. Smluvní podmínky úvěrových vztahů A. Úročení 1. Smlouva o Úvěru stanoví výši Úrokové sazby nebo způsob jejího určení pro výpočet úroků z Úvěru, které je Dlužník povinen hradit Věřiteli. Pokud je Úroková sazba ve Smlouvě o úvěru stanovena jako Pevná úroková sazba, pak se tato sazba nemění po Dobu fixace Úrokové sazby. 2. Veškeré propočty úroků se provádí na bázi 360 dnů v roce a 30 dní v měsíci nebo na bázi 360 dnů v roce a skutečného počtu dní v měsíci (včetně prvního dne, avšak s vyloučením posledního dne Úrokového období). Úrokovým obdobím se rozumí období, na něž je fixována Úroková sazba dohodnutá ve Smlouvě o Úvěru. 3. Není-li dohodnuto jinak, pak Referenční úrokovou sazbou je: BOR nebo PRIBOR nebo EURIBOR nebo základní sazba Věřitele určená ve Smlouvě o úvěru. 4. Rozhodným dnem pro stanovení výše Referenční úrokové sazby je pracovní den předcházející Dni čerpání Úvěru nebo poslední pracovní den Doby fixace Úrokové sazby. 5. V případě podstatných změn situace na peněžním trhu a/nebo na trhu Úvěrů je Věřitel oprávněn jednostranně upravit úrokovou sazbu dle aktuální situace tak, aby byly kompenzovány náklady Věřitele vzniklé v souvislosti s takovouto změnou či změnami. 6. V případě prodlení Dlužníka s úhradou jakékoliv splátky jistiny Úvěru či její části (případně zesplatněné jistiny Úvěru), je Věřitel oprávněn požadovat po Dlužníku zaplacení úroků z prodlení v zákonné výši a dále zaplacení smluvní pokuty až do výše 0,1 % ze splátky jistiny Úvěru či její části po splatnosti (případně ze zesplatněné jistiny Úvěru) za každý den prodlení s její úhradou do doby jejich úplného uhrazení. Věřitelem uložená smluvní pokuta je splatná denně. 7. V případě prodlení Dlužníka s úhradou jakékoliv splátky úroků Úvěru či její části je Věřitel oprávněn požadovat po Dlužníkovi zaplacení smluvní pokuty až do výše 0,1 % ze splátky úroků Úvěru či její části po splatnosti za každý den prodlení a to do doby jejich úplného uhrazení. Věřitelem uložená smluvní pokuta je splatná denně. 8. V případě zesplatnění Úvěru je Věřitel oprávněn požadovat po Dlužníkovi z důvodu prodlení Dlužníka s úhradou zesplatněného Úvěru zaplacení smluvní pokuty až do výše 0,1 % pouze ze zesplatněné jistiny Úvěru. 9. Klient je povinen hradit Věřiteli smluvní úrok za poskytnutí mu Úvěru, běžící ve výši specifikované v Základních podmínkách Smlouvy o Úvěru ode dne čerpání Úvěru až do dne uhrazení celkové výše jistiny Úvěru. 10. Vzniknou-li Věřiteli při poskytování Úvěrů dodatečně zvýšené náklady spojené s plněním povinností vzniklých Věřiteli na základě nabytí účinnosti (jakož i změny v interpretaci): a) právního předpisu (včetně opatření ČNB nebo jiného státního orgánu) a/nebo b) úředního sdělení či jiného předpisu nemající charakter obecně závazného právního předpisu ČNB nebo jiného státního orgánu, zavazuje se Klient uhradit Věřiteli na její žádost peněžní částku odpovídající zvýšeným nákladům Věřitele. B. Poplatky a Odměny 1. Klient bere na vědomí, že veškeré poplatky a odměny související s poskytnutím Úvěru Věřitelem Klientovi jsou stanoveny a vymezeny v Sazebníku. 2. Klient je povinen zaplatit Věřiteli veškeré Poplatky a Odměny dle Smlouvy, a to ve výši uvedené v Sazebníku, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. 3. Klient bere na vědomí, že v případě vzniku skutečnosti, s níž je spojena poplatková povinnost, Věřitel je oprávněn požadovat po Klientovi úhradu daného poplatku, a to ve výši uvedené v Sazebníku, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. 4. Poplatky a Odměny jsou splatné k poslednímu dni příslušeného kalendářního měsíce, kdy vznikl Věřiteli nárok na jejich uhrazení. C. Čerpání Úvěru 1. Dlužník je oprávněn k čerpání Úvěru v Období čerpání Úvěru nebo v termínech a částkách výslovně uvedených ve Smlouvě o Úvěru. Dlužník není oprávněn žádat o čerpání Úvěru a Věřitel není povinen umožnit Dlužníkovi Čerpání Úvěru, v případě, že ke Dni čerpání Úvěru (a) nejsou splněny všechny Odkládací podmínky čerpání, (b) Dlužník nemá zřízen Platební účet, (c) nastal nebo hrozí, že nastane některý z případů uvedených v čl. VII. těchto VÚP Věřitele nebo některý z případů porušení povinnosti Klienta uvedených ve Smlouvě. V případě sporu zda jsou splněny podmínky pro neumožnění čerpání Úvěru, je vždy rozhodující stanovisko Věřitele. 2. Dlužník může Věřitele požádat o čerpání Úvěru i po skončení Období čerpání Úvěru. Čerpání Úvěru je pak možné pouze se souhlasem Věřitele, a to na základě písemného dodatku ke Smlouvě o Úvěru uzavřeném mezi účastníky Smlouvy o Úvěru. Vysloví-li Věřitel souhlas s čerpáním Úvěru po skončení Období čerpání a byl-li v tomto smyslu uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě o Úvěru má se za to, že příslušné Období čerpání Úvěru bylo prodlouženo dohodou mezi Věřitelem a Dlužníkem do dne, kdy bylo provedeno skutečné čerpání Úvěru a Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli za toto prodloužené 3

4 období Rezervační poplatek, pokud byl ve Smlouvě o Úvěru sjednán. 3. Pokud ze strany Dlužníka nedošlo k čerpání Úvěru během Období čerpání Úvěru, zaniká závazkový vztah mezi Dlužníkem a Věřitelem založený Smlouvou o Úvěru, a to k poslednímu dni měsíce, ve kterém skončilo Období čerpání Úvěru. Tím není dotčena povinnost Dlužníka splnit veškeré peněžité závazky Dlužníka vůči Věřiteli. Tyto své závazky je Dlužník povinen uhradit do 5-ti pracovních dnů od zániku závazkového vztahu založeného Smlouvou o Úvěru. 4. V případě, že Klient nesplní Odkládací podmínky čerpání včas a v plném rozsahu nebo Celkovou výši Úvěru nevyčerpá v plné výši z jiného důvodu, má Věřitel právo po něm požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku nečerpání Úvěru a úhradu Poplatku za nečerpání Úvěru, a to ve výši určené v Sazebníku. 5. Věřitel poskytne Dlužníkovi Celkovou výši Úvěru do 3 pracovních dnů od prokázání splnění poslední Odkládací podmínky čerpání na základě písemné Žádosti o čerpání Úvěru; jsou-li ve Smlouvě o Úvěru sjednány konkrétní termíny a částky poskytnutí peněžních prostředků představujících Celkovou výši Úvěru Věřitel poskytne Dlužníku Celkovou výši Úvěru v těchto termínech a částkách, a to za podmínek ve Smlouvě o Úvěru uvedených. 6. Není-li mezi Dlužníkem a Věřitelem dohodnuto jinak, Věřitel převede peněžní prostředky poskytnuté v rámci čerpání Úvěru z příslušného Úvěrového účtu v Den čerpání na Platební účet. 7. Žádost o čerpání Úvěru lze učinit pouze písemně a na formuláři Věřitele. Žádost o čerpání Úvěru musí být řádně podepsána Klientem. Žádost o čerpání Úvěru vyplněná v souladu se Smlouvou o Úvěru a těmito VÚP je po jejím účinném doručení Věřiteli závazná a neodvolatelná jak pro Dlužníka, tak pro Věřitele. Neobsahuje-li Žádost o čerpání Úvěru všechny požadované náležitosti a přílohy, je Věřitel oprávněn Klienta vyzvat k doplnění Žádosti o čerpání Úvěru. Žádost o čerpání Úvěru se považuje za účinně doručenou Věřiteli okamžikem doručení posledního dokumentu, který obsahuje všechny údaje dosud chybějící v Žádosti o čerpání Úvěru, za předpokladu, že takto doplněná Žádost o čerpání Úvěru vyhovuje podmínkám uvedeným ve Smlouvě o Úvěru a VÚP. V případě sporu zda jsou splněny ze strany Dlužníka podmínky výše uvedené je vždy rozhodující stanovisko Věřitele. 8. Žádost o čerpání musí obsahovat zejména (a) výši částky požadovaného čerpání Úvěru, která nesmí překročit Celkovou výši Úvěru a musí odpovídat dalším podmínkám stanoveným ve Smlouvě o Úvěru, (b) datum uskutečnění požadovaného čerpání Úvěru, které musí připadnout na pracovní den během Období čerpání; pokud je však toto datum dřívější než 5. pracovní den následující po dni doručení příslušné Žádosti o čerpání, je Věřitel oprávněn tuto lhůtu prodloužit o 5 pracovních dní, (c) další údaje stanovené Věřitelem. K Žádosti o čerpání Úvěru musí být přiloženy listinné doklady prokazující účel čerpání Úvěru a/nebo doklady požadované Věřitelem v souladu se Smlouvou o Úvěru, zejména doklady prokazující splnění Odkládacích podmínek čerpání Úvěru. 9. Na žádost Dlužníka je Věřitel oprávněn, dle svého uvážení poskytnout Dlužníkovi Čerpání Úvěru i v dřívějším termínu než je datum požadovaného uskutečnění čerpání Úvěru, který je uveden v Žádosti o čerpání Úvěru. D. Splácení Úvěru 1. Dlužník je povinen splácet poskytnutý Úvěr a platit úroky z Úvěru způsobem a v termínech uvedených ve Smlouvě o Úvěru, jejích dodatcích a v těchto VÚP. 2. Dlužník a Věřitel se dohodli, že Splátky Úvěru a veškeré jiné závazky Dlužníka vůči Věřiteli vzniklé na základě Smlouvy budou realizovány formou inkasa z Platebního účtu vedeného Věřitelem, pokud Věřitel neurčí jinak. Podpisem Smlouvy o Úvěru a těchto VÚP Věřitele dává Dlužník Věřiteli svůj souhlas k úhradě svých závazků výše uvedených inkasem z Platebního účtu. Dlužník se zároveň zavazuje, že nejpozději v den splatnosti kteréhokoli svého závazku vůči Věřiteli zajistí na Platebním účtu dostatek peněžních prostředků k jeho úhradě. Dlužník se zároveň zavazuje, že až do úplného uhrazení veškerých svých peněžitých závazků ze Smlouvy o Úvěru neodvolá souhlas výše uvedený a nevypoví nebo neodstoupí od rámcové smlouvy o poskytování vybraných služeb. V případě, že peněžní prostředky na Platebním účtu, z něhož je inkaso Věřitelem prováděno, nebudou postačovat k uhrazení všech splatných závazků Dlužníka vůči Věřiteli, budou peněžní prostředky na Platebním účtu inkasovány na splacení splatných závazků Dlužníka vůči Věřiteli v pořadí určeném Věřitelem. 3. Klient zmocňuje Věřitele a Věřitel má právo debetovat Platební účet, jakož i další účty Klienta zřízené a vedené Věřitelem, v termínech splatnosti jednotlivých závazků Klienta ve výši těchto závazků. 4. Klient vyslovuje podpisem Smlouvy o Úvěru a těchto VÚP Věřitele souhlas s tím, že pokud zůstatek peněžních prostředků na Platebním účtu nepostačuje ke splnění veškerých splatných závazků Klienta vůči Věřiteli vzniklých na základě Smlouvy o Úvěru, je Věřitel oprávněn tyto splatné pohledávky inkasovat z kteréhokoli jiného účtu Klienta u Věřitele. 5. Věřitel v případech shora uvedených je oprávněn neprovést kterýkoli pokyn Klienta ve vztahu k peněžním prostředkům na Platebním účtu nebo jiném účtu Klienta u Věřitele či jinak neumožnit Klientovi nakládat s prostředky na kterémkoli účtu Klienta. Pokud nebude na účtech Klienta dostatek peněžních prostředků k úhradě veškerých splatných závazků Klienta vůči Věřiteli, je Věřitel rovněž oprávněn odmítnout přijmout částečné plnění Klienta, nebo provést jen částečné inkaso, a to vždy výlučně dle svého uvážení. 6. Dlužník vyslovuje souhlas s tím, že pokud nebude dohodnuto jinak, je Věřitel při nevyčerpání Celkové výše Úvěru do konce Období čerpání Úvěru oprávněn upravit předpis splátek Poskytnutého Úvěru či jiné podmínky splácení v závislosti na takovéto změně. Změnu předpisu splátek Věřitel oznámí Dlužníkovi, přičemž Dlužník je 4

5 povinen hradit takto nově stanovené splátky Poskytnutého Úvěru. 7. Dlužník se zavazuje splácet poskytnutý Úvěr v pravidelných splátkách v souladu se splátkovým kalendářem, který je přílohou Smlouvy o Úvěru a její nedílnou součástí, a to pod ztrátou výhody splátek v případě prodlení s úhradou kterékoliv splátky Úvěru. Dostaneli se Dlužník do prodlení s jakoukoliv splátkou Úvěru, Věřiteli vzniká právo zesplatnit Úvěr po uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne prodlení Dlužníka. Věřitel je však povinen dané právo včas vůči Dlužníkovi uplatnit, a to nejpozději do doby splatnosti další splátky Úvěru. Neuplatněním práva Věřitele vůči Dlužníkovi v dané lhůtě dochází k zániku tohoto práva, avšak pouze v případě, že dlužná a další splatná splátka Úvěru včetně jejich příslušenství a uložených smluvních pokut byla Dlužníkem řádně a včas uhrazena. Neuhrazením další splátky Úvěru Věřiteli opět vzniká právo na zesplatnění Úvěru, a to za stejných podmínek uvedených výše. Věřitel je oprávněn Dlužníku vypovědět poskytnutí Úvěru pro další období, jež začíná dnem následujícím po dni, kdy byl Dlužník oprávněn dle Smlouvy o úvěru poskytnutý Úvěr předčasně splatit. Výpověď musí být Dlužníku doručena nejpozději jeden měsíc před dnem, kdy byl Dlužník oprávněn poskytnutý Úvěr předčasně splatit. 8. Dlužník je kdykoliv oprávněn předčasně splatit Úvěr, a to mimořádnou splátkou ve výši nesplacené jistiny Úvěru, včetně veškerého příslušenství, splatného ke dni úhrady mimořádné splátky, a to na základě písemné Žádosti o předčasné splacení Úvěru předložené Věřiteli minimálně 6 týdnů před předpokládaným datem předčasného splacení Úvěru, avšak za povinnosti uhradit Poplatek za Předčasné splacení Úvěru vymezený v článku I. Smlouvy o Úvěru, přičemž součástí tohoto poplatku jsou ušlé úroky do data minimální délky Úvěru uvedené v článku I. Smlouvy o Úvěru, anebo dále ušlé úroky do doby fixace úrokové sazby. Dlužník je oprávněn předčasně splatit Úvěr jen z jeho zčásti pouze na základě předchozí dohody s Věřitelem. Článek V. Prohlášení a informační povinnosti Klienta 1. Klient prohlašuje, že veškeré listiny a jiné doklady předložené Věřiteli v souvislosti s Žádostí o poskytnutí Úvěru a právním vztahem založeným Smlouvou jsou úplné, pravdivé, platné, účinné a právně vymahatelné a potvrzuje a zaručuje, že veškeré záruky a prohlášení učiněná vůči Věřiteli, včetně prohlášení uvedených ve Smlouvě jsou úplná, pravdivá, platná a účinná. 2. Klient prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy a) jeho způsobilost k právním úkonům není nijak omezena. V případě, je-li Klient právnickou osobou, fyzické osoby, které jménem těchto právnických osob jednaly/jednají s Věřitelem, byly/jsou oprávněny jménem těchto právnických osob činit právní úkony, které vůči Věřiteli učinily nebo zamýšlí učinit; b) uzavření Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících nezpůsobí porušení jakéhokoliv jeho závazku, ani porušení majetkových či smluvních práv třetích osob; c) seznámil Věřitele se všemi svými závazky, které vznikly nebo by reálně vzniknout mohly z titulu jím poskytnutého Zajištění za závazky třetích osob nebo z titulu jeho odpovědnosti za úhradu jeho vlastních závazků či závazků třetích osob; d) má veškerá veřejnoprávní povolení/oprávnění potřebná k výkonu podnikatelské nebo jiné činnosti, kterou provozuje; e) řádně splnil nebo je připraven řádně splnit veškeré své závazky ze Smlouvy; f) uzavření Smlouvy není v rozporu s žádnou smlouvou, dokumentem, rozhodnutím soudu, rozhodčím nálezem anebo správním rozhodnutím, a to bez ohledu na jeho účinnost a právní moc, které jsou pro Klienta závazné anebo kterými jsou dotčena jeho práva a povinnosti anebo mají vliv na stav jeho majetku, ani nepředstavuje porušení kteréhokoli právního předpisu; g) mu není známo, že by hrozilo či již bylo zahájeno jakéhokoli řízení před soudem, rozhodcem či orgánem veřejné správy proti jeho osobě či majetku, řízení (mimo jiné návrh zahájení insolvenčního řízení, návrh na nařízení předběžného opatření nebo návrh na výkon rozhodnutí), zahájeno trestní stíhání proti jeho osobě nebo jeho statutárním orgánům, které by mohlo nepříznivě ovlivnit jeho právní, finanční nebo ekonomické postavení a/nebo jeho schopnost či možnost řádně a včas plnit kterýkoli závazek vyplývající ze Smlouvy a/nebo jeho celkovou majetkovou, resp. ekonomickou nebo podnikatelskou situaci a podle jeho vědomí žádný takový návrh nebo řízení ani nehrozí a dále, že neexistuje věřitel, který by měl vůči němu vykonatelnou pohledávku; že není v takové situaci, která vyžaduje, aby podal na svoji osobu návrh na zahájení insolvenčního řízení; že v takové situaci není žádná z fyzických nebo právnických osob, které mají v Klientovi majetkovou účast vyšší jak 10% základního kapitálu nebo účast na hlasovacích právech vyšší jak 10%, že nebylo rozhodnuto o zrušení Klienta a jeho likvidaci, kromě skutečností uvedených ve Smlouvě; h) není v prodlení s úhradou jakýchkoli daní, plateb pojistného na sociální a zdravotní pojištění, cel, poplatků nebo jiných plateb obdobného charakteru, které je povinen hradit na základě platných právních předpisů a nemá ke dni uzavření Smlouvy v evidenci daní zachyceny žádné daňové nedoplatky, nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 5

6 příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo na clu, kromětěch závazků, o kterých Dlužník prokazatelně informoval Věřitele před poskytnutím Úvěru; pokud se toto prohlášení ukáže anebo stane nepravdivým, Klient výslovně souhlasí s tím, aby Věřitel dle svého uvážení splnila tyto povinnosti v příslušné výši za Klienta, a Klient se zavazuje uhradit Věřiteli částku takového plnění a náklady s tím spojené. Klient je zejména povinen neprodleně oznámit Věřiteli, že požádal příslušné orgány o splátky, posečkání daně či prominutí daňového nedoplatku. i) soupis majetku a závazků Klienta, včetně jejich výše, s uvedením svých dlužníků, věřitelů a jejich adres, vedených soudních sporů, rozhodčích nebo správních řízení, ve kterých je Klient účastníkem, jakož i soupis veškerých uzavřených smluv týkajících se předmětu Zajištění předložený Věřiteli před uzavřením Smlouvy o Úvěru, pokud jeho předložení bylo ze strany Věřitele anebo kdykoli následně vyžádáno, je úplný, pravdivý, platný a účinný. j) všechny údaje o jeho osobě a o majetkové resp. ekonomické a podnikatelské situaci a ostatní informace, zejména o bankovních účtech zřízených u jiných bank a spořitelních a úvěrních družstvech, svých majetkových účastech v jiných právnických osobách vyšších jak 10% základního kapitálu nebo vyšších jak 10% na hlasovacích právech, o všech osobách ovládaných Klientem a všech osobách ovládající Klienta ve smyslu ustanovení 66a Obchodního zákoníku, sdělené Věřiteli v souvislosti s uzavřením Smlouvy, pokud jeho předložení bylo ze strany Věřitele anebo kdykoli následně vyžádáno, jsou úplné, pravdivé, platné a účinné 3. Klient se zavazuje poskytovat Věřiteli následující informace a dokumenty, a to bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtách níže uvedených nebo stanovených Věřitelem, a to ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele. Klient se zavazuje: a) neprodleně informovat Věřitele o případném porušení některé ze svých povinností či jejím hrozícím porušení, jakož i změně ve vztahu k pravdivosti a úplnosti svých prohlášení a ujištění učiněných ve Smlouvě; b) informovat Věřitele s dostatečným předstihem, nebo ihned poté, co se dozví o veškerých zamýšlených úkonech a opatřeních, jimiž dojde nebo může dojít ke změně podmínek, za nichž byla Smlouva uzavřena; c) informovat Věřitele bez zbytečného odkladu o jakékoli skutečnosti nebo změně ve své finanční situaci, jejímž důsledkem dojde nebo by mohlo dojít k porušení závazků Klienta; d) informovat Věřitele o zahájení soudního řízení, rozhodčího řízení, správního řízení nebo vyšetřování orgánu činného v trestním řízení, které by mohlo ovlivnit schopnost Klienta řádně splnit jeho závazky dle Smlouvy; e) informovat o všech nových skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné a včasné splácení Úvěru podle Smlouvy včetně jeho příslušenství. Pro účely Smlouvy se takovými skutečnostmi zejména rozumí ztráta zaměstnání Klienta, podstatné změny majetkových poměrů Klienta, jako jsou např. změny výše základního kapitálu, podstatné zhoršení finanční situace Klienta, podstatné snížení hodnoty vlastního hmotného majetku, dále nikoli náhodné či nikoli ojedinělé zpožďování v plnění dohodnutých dlužných závazků k ostatním věřitelům, skutečnosti jež by mohly být důvodem ke vstupu Klienta do likvidace, k zahájení insolvenčního řízení či k nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek, změny týkající se jeho sídla či statutárního orgánu, podstatné změny týkající se osob, které poskytují Zajištění závazkového vztahu mezi Věřitelem a Klientem, změny ve struktuře společníků/akcionářů Klienta; f) předkládat Věřiteli ve lhůtách stanovených Smlouvou účetní závěrku. Klient je dále povinen předkládat Věřiteli přílohu k účetní závěrce, v rozsahu podle platných právních a účetních předpisů, a to nejpozději do jednoho měsíce od schválení účetní závěrky příslušným orgánem Klienta. V případě, že se na Klienta vztahuje povinnost ověření účetní závěrky auditorem a vyhotovení Výroční zprávy, je Klient povinen předložit Zprávu auditora a Výroční zprávu nejpozději do jednoho měsíce od schválení těchto dokumentů příslušným orgánem Klienta; g) na požádání Věřitele nejpozději do třiceti dnů od vyžádání, předložit Věřiteli též aktualizaci výhledové finanční situace, daňové přiznání, potvrzení správce daně, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení o řádném splnění svých splatných finančních závazků a vlastní čestné prohlášení o tom, že není v prodlení vůči státu nebo jinému subjektu s úhradou daní či poplatků, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního pojištění, cla a jiných povinných plateb, přehled pohledávek a závazků dle požadavků Věřitele, příp. další statistické údaje či účetní výkazy; h) předkládat Věřiteli stejnopis (příp. kopii) přiznání k dani z příjmu včetně všech příloh spolu s potvrzením o doručení správci daně, a to nejpozději do jednoho týdne po jeho odeslání nebo předání správci daně; i) předkládat Věřiteli kopie podání k obchodnímu rejstříku příslušného soudu (opatřené podacím razítkem obchodního rejstříku příslušného soudu), kterými Klient žádá o zápis, změnu nebo výmaz údajů zapisovaných do obchodního rejstříku, a to do jednoho týdne po jejich podání (odeslání) na soud a bez zbytečného odkladu po vydání usnesení o 6

7 zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku příslušný aktualizovaný výpis z obchodního rejstříku; j) informovat Věřitele o otevření účtu v jiné bance nebo spořitelním družstvu, k) předem písemně informovat Věřitele o všech právních úkonech, který by ve svém důsledku vedl ke změně v osobách ovládaných (ve smyslu 66a Obchodního zákoníku) Klientem a v osobách ovládajících (ve smyslu 66a Obchodního zákoníku) Klienta a ke změně ve vzájemných vztazích těchto osob ke Klientovi. l) Předem písemně informovat Věřitele o změně struktury svých dceřiných společností, např. v důsledku prodeje akcií nebo obchodních podílů; m) informovat Věřitele o podstatném rozšíření nebo jiné podstatné změně předmětu podnikání; n) předem písemně informovat Věřitele o uskutečnění významné investice, která přesahuje 15% z bilanční sumy nebo celkového majetku Klienta, není-li ve Smlouvě dohodnut jiný limit; o) předem písemně informovat Věřitele o uzavření jiné smlouvy podstatné pro podnikání Klienta (např. smlouva o tichém společenství, smlouva o výlučném obchodním zastoupení, smlouva o sdružení apod.); p) neprodleně písemně informovat Věřitele o podstatné změně ve vedení společnosti; q) neprodleně písemně informovat Věřitele o změnách ve struktuře vlastníků Klienta a/nebo o pohybech v podílech vlastníků Klienta větších než 10% základního kapitálu Klienta; r) zanikne-li nebo zhorší-li se za trvání závazků Klienta vůči Věřiteli Zajištění Úvěru oproti Zajištění sjednanému ve Smlouvě, například snížením hodnoty poskytnuté zástavy, je Klient povinen o tom Věřitele bez prodlení informovat; Klient se zavazuje informovat Věřitele o vzniku pojistné události na předmětu Zajištění, a to bezodkladně po jejím vzniku; s) neprodleně písemně informovat Věřitele o podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na majetek Klienta; t) v případě, že je Klient v takové situaci, která vyžaduje, aby podal návrh zahájení insolvenčního řízení na svoji osobu (tzn. dlužnický návrh), je oprávněn toto učinit až po předchozí (písemné) konzultaci s Věřitelem, které současně s písemným sdělením této informace předloží také veškerý soupis svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků, věřitelů a jejich adres a dále soupis všech soudních, správních a rozhodčích řízení, ve kterých je Klient účastníkem. Předložený seznam majetku a závazků musí Klient podepsat a výslovně o něm prohlásit, že je pravdivý a úplný; u) předkládat Věřiteli všechny další dokumenty, jsou-li uvedené v příslušné Smlouvě a ve lhůtách uvedených v příslušné Smlouvě; v) písemně informovat Věřitele o veškerých změnách v údajích obsažených ve Smlouvě a informacích poskytnutých na jejím základě, změnách ovlivňujících identifikaci Klienta, jeho adresu pro doručování písemností, právní postavení nebo podpisové oprávnění, a to ve lhůtě deseti pracovních dnů předtím, než ke změně dojde, a ve stejné lhůtě na vlastní náklady předložit Věřiteli dokumenty prokazující tyto změny a další informace, které si Věřitel v přiměřeném rozsahu od Klienta vyžádá; w) informovat Věřitele o nárocích třetích osob vůči Klientu týkajících se předmětu Zajištění, zejména o podaném návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí nebo nařízení exekuce prodejem předmětu Zajištění, žalobním návrhu na určení vlastnického práva k předmětu Zajištění apod., a to bez zbytečného dokladu poté, co se o této skutečnosti Klient dozvěděl, x) předložit Věřiteli i jiné dokumenty, které si Věřitel může vyžádat dle vlastního uvážení, a to vždy v termínech, ve vyžádání Věřitelem stanovených. 4. Každé z prohlášení a ujištění Klienta uvedené v tomto článku výše se považuje za zopakované ke každému dni v období trvání Smlouvy. Klient je povinen zajistit, aby prohlášení a ujištění byla pravdivá. Nepravdivost uvedených prohlášení a ujištění je Případem porušení Smlouvy. Článek VI. Závazky Klienta 1. Klient se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Věřitele neučiní právní úkony níže uvedené: a) neuzavře jako věřitel smlouvy o úvěru, půjčce a poskytnutí úvěru či půjčky (včetně navyšování již sjednaných úvěrů a půjček) leasingové nebo faktoringové smlouvy s třetí osobou; b) neuzavře jako dlužník smlouvy o úvěru, půjčce a přijetí úvěru či půjčky (včetně navyšování již sjednaných úvěrů a půjček) leasingové nebo faktoringové smlouvy s třetí osobou nebo nepřevezme dluh třetí osoby nebo nepřistoupí k závazku třetí osoby; c) neposkytne jakékoliv jistoty třetí osobě za závazky své či jiné osoby, tj. zejména zástavní práva, postoupení pohledávek, ručení, slib odškodnění, vystavení či aval směnek, ani vydat příkaz třetí osobě poskytnout Zajištění jakéhokoliv druhu za závazky své či jiné osoby (např. vystavení Bankovní záruky); d) neučiní změny ve statutárních nebo dalších orgánech jiného klienta, který jako další Dlužník uzavřel s Věřitelem smlouvu o Úvěru nebo Poskytovatele zajištění; e) neučiní změny v majetkové struktuře jiného klienta, který jako další dlužník uzavřel s Věřitelem Smlouvu o Úvěru nebo Poskytovatele zajištění, zejména nepřevede obchodní podíl/akcie/členský vklad/další vklad jiného Klienta nebo Poskytovatele zajištění na třetí osobu a nezřídí k tomuto obchodnímu podílu / akciím /členského vkladu / dalšímu vkladu jakékoliv věcné právo třetí osoby, zejména právo zástavní nebo předkupní f) nepřevede, nezatíží, nebo jakýmkoli jiným právním úkonem se zbaví dle názoru 7

8 Věřitele objemově nebo výnosově podstatné části svého podnikání, ani jinak fakticky či právně dle názoru Věřitele podstatně znehodnotí svůj podnik a majetek; g) nenaloží se svým majetkem jiným způsobem než jak je obvyklé v daném oboru podnikání, uzavře obchodní či jiné smlouvy na jiném než obvyklém základě; h) nevstoupí do obchodního vztahu, resp. nebude účasten na obchodní transakci, která by pro něho představovala vyšší obchodní riziko, tzn. riziko vyšší než je obvyklé v oboru jeho podnikání; i) nezpůsobí zánik nebo přeměnu právní formy Klienta; j) neuskuteční sloučení, splynutí či jinou formu fúze nebo rozdělení Klienta nebo snížení jeho základního kapitálu; k) Klient se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Věřitele neučiní právní úkon, v jehož důsledku by vstoupil Klient do likvidace. Pokud Klient vstoupí do likvidace na základě jiné skutečnosti, zavazuje se Klient o tom informovat Věřitele nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala; l) neučiní právní úkony vedoucí ke změně v jeho majetkové struktuře spočívající ve změně přímého nebo nepřímého podílu třetích osob na jeho základním kapitálu, nebo hlasovacích právech, zejména v důsledku převodu obchodního podílu/akcií, změny stanov/společenské smlouvy/zakladatelské listiny. Nepřímým podílem se rozumí podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo osob, nad kterými je vykonávána kontrola, když kontrolu nad osobou pro účely těchto VÚP vykonává ten, kdo je ve vztahu k této osobě ovládající osobou, tj. osoba, která disponuje alespoň 30% hlasovacích práv na určité osobě. 2. Klient je povinen umožnit zástupcům Věřitele a Věřitelem pověřeným osobám vstup do všech prostorů souvisejících s podnikáním Klienta a zpřístupnit jí ke kontrolám všechny písemnosti, doklady a účetní knihy, které může Věřitel rozumně požadovat, a poskytnout Věřiteli na jeho žádost další informace týkající se jeho podnikání a veškerou potřebnou součinnost. 3. Klient je povinen udržovat své závazky vůči Věřiteli vzniklé na základě Smlouvy o Úvěru po celou dobu jejich trvání nejméně na stejné úrovni (pari passu) se všemi jeho dalšími současnými a budoucími závazky vůči třetím osobám, zejména pokud jde o jejich rozsah, pořadí jejich vymahatelnosti a/nebo Zajištění, a proto Klient není oprávněn přednostně uspokojovat žádné jiné závazky s výjimkou závazků, o nichž tak stanoví právní předpisy. 4. Klient nesmí čerpat Úvěr příp. jeho část, pokud nastanou okolnosti, které mohou ohrozit návratnost Úvěru a/nebo mohou vést k porušení Smlouvy Klientem. 5. V případě, že některé ze Zajištění sjednané mezi Klientem a Věřitelem, ztratí podle názoru Věřitele zcela nebo zčásti svou hodnotu, zanikne či se stane nedostatečným k tomu, aby zajistilo Úvěr dle požadavků Věřitele, může Věřitel na Klientovi požadovat přiměřené dodatečné Zajištění. Pro účely tohoto odstavce se rozumí ztrátou hodnoty některého ze Zajištění situace, kdy by Věřitel nemohl v původně předpokládaném rozsahu uspokojit své zajištěné nároky. Klient je v takovém případě povinen ve lhůtě stanovené Věřitelem nahradit zaniklé Zajištění či Zajištění, jehož hodnota se snížila, jiným Zajištěním pokud možno stejné formy a/nebo dorovnat hodnotu příslušného Zajištění na jeho původní rozsah Klient není oprávněn po celou dobu trvání právního vztahu dle Smlouvy ukončit jednostranně (výpověď, odstoupení) platnost rámcové smlouvy o poskytování vybraných služeb nebo bez předchozího souhlasu Věřitele smlouvu o vedení kteréhokoli jiného účtu vedeného Věřitelem 8. Klient se zavazuje poskytovat veškerou nezbytnou součinnost Věřiteli, kterou je Věřitel oprávněn dle Smlouvy po Klientovi požadovat. 9. Klient není oprávněn bez písemného souhlasu Věřitele jakýmkoli způsobem uveřejňovat, popř. jakkoli zpřístupňovat třetím osobám Smlouvu, používat tyto dokumenty jako vzor či podklad pro jiné obchody a právní vztahy. Článek VII. Případy porušení Smlouvy 1. K porušení Smlouvy ze strany Klienta dojde, poruší-li Klient kterékoliv ustanovení Smlouvy, zejména když: a) učiní jakéhokoli nepravdivé, neúplné, zkreslené nebo zavádějící prohlášení vůči Věřiteli v souvislosti s uzavřením příslušné Smlouvy anebo kdykoli po jejich uzavření; nebo b) je v prodlení s jakoukoliv Splátkou Úvěru nebo nesplní jiný splatný závazek vůči Věřiteli; nebo c) jakékoliv jeho prohlášení nebo ujištění učiněné ve Smlouvě, VÚP je, nebo se stane nepravdivým či neplatným; nebo d) nesplní svoji informační povinnost stanovenou článkem V. těchto VÚP nebo ve Smlouvě; nebo e) nedodrží některý ze svých závazků nebo ujištění uvedených ve Smlouvě, v článku VI. těchto VÚP; nebo f) použije Úvěr k jinému účelu, než byl sjednán ve Smlouvě o Úvěru; nebo g) bude vůči Klientovi nebo Poskytovali zajištění nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, jež ohrozí majetkovou a finanční situaci Klienta nebo Poskytovale zajištění závažným způsobem h) bude vůči Klientovi nebo Poskytovali zajištění podán návrh na zahájení insolvenčního řízení i) dojde-li podle názoru Věřitele k zániku nebo zhoršení Zajištění; nebo j) dojde-li na straně Klienta k jakýmkoli změnám, které by mohly mít dle názoru Věřitele vliv na úvěrový vztah založený Smlouvou o Úvěru (např. organizačně-právní změna, změna vlastnických a majetkových poměrů, změna předmětu činnosti, fúze, přeměna apod.) k) Klient nebo jeho ovládající osoba nebo jím ovládaná osoba / ovládané osoby nesplní jakýkoliv ze svých splatných závazků vůči Věřiteli nebo vyhlásí platební neschopnost nebo v poměrech Klienta, jeho ovládající osoby nebo jím ovládané osoby / ovládaných osob nastanou takové změny, které podle názoru Věřitele znamenají 8

9 nepříznivé ovlivnění kvality Zajištění závazků Klienta vůči Věřiteli nebo schopnosti Klienta splácet poskytnutý Úvěr. 2. Pokud dojde k porušení Smlouvy ze strany Klienta, je Věřitel oprávněn: a) odmítnout čerpání dalších částek Úvěru pokud nebyl Úvěr čerpán do Celkové výše Úvěru, a/nebo b) Splátky Úvěru včetně všech ostatních finančních závazků Klienta vůči Věřiteli prohlásit za okamžitě splatné; a/nebo c) bez předchozího sdělení Klientovi započítat všechny své pohledávky (jak splatné, tak i nesplatné) vůči Klientovi proti veškerým pohledávkám Klienta vůči Věřiteli, nezávisle na jejich formě (způsobu jejich uložení) nebo měně, ve které jsou vedeny. Výslovně se sjednává, že Věřitel může k započtení použít i nesplatné pohledávky Klienta vůči Věřiteli či pohledávky Klienta z vkladů, a to včetně pohledávek z jeho běžných i vkladových účtů; a/nebo d) bez předchozího sdělení Klientovi provést blokaci prostředků na všech jeho účtech vedených Věřitelem, a to až do výše všech nesplacených finančních závazků Klienta vůči Věřiteli vyplývajících ze Smlouvy, přičemž tato blokace se bude vztahovat i na platby došlé na tyto účty po provedení blokace účtů; a/nebo e) odstoupit od Smlouvy o Úvěru. 3. Pokud Dlužník nesplatí své splatné závazky vůči Věřiteli, je Věřitel oprávněn přistoupit k uspokojení své pohledávky s využitím prostředků, jimiž je závazek Klienta zajištěn, a dalších právních prostředků. V případě, že byly Věřiteli poskytnuty do úschovy věci či peníze, je Věřitel oprávněn takové věci zadržet ve smyslu 175 občanského zákoníku. Článek VIII. Pořadí plateb a splátek při porušení Smlouvy V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením jakékoliv částky dlužné Věřiteli podle Smlouvy, příp. několika Smluv, budou peněžní prostředky, které Klient poté zaplatí Věřiteli nebo které Věřitel získá realizací Zajištění závazků Klienta vůči Věřiteli, použity na úhradu takových závazků Klienta v pořadí určeném Věřitelem. Článek IX. Smluvní pokuty 1. V případě, že nastane kterýkoli z případů porušení Smlouvy (čl. VII VÚP), je Věřitel oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty až do výše 1% z Úvěru, a to za každý jednotlivý případ porušení Smlouvy, nebo 2. V případě, že nastane kterýkoli z případů porušení Smlouvy (čl.vii VÚP), je Věřitel oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty až do výše 0,5% z Úvěru za každý den trvání porušení Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ porušení Smlouvy. 3. V případě, že Věřitel využije svého oprávnění dle čl. VII bod 2 písm. b) nebo e) VÚP pro některý případ porušení Smlouvy ze strany Klienta nebo nastane ztráta výhody splátek a Věřitel vyzve Klienta k úhradě nesplacené jistiny Úvěru a úroků z Úvěru, je Věřitel oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty až do výše nesplacené jistiny Úvěru. 4. Vznik nároku Věřitele na uhrazení jakékoli smluvní pokuty Klientem nemá vliv na právo Věřitele požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti Klienta, za které je Věřitel oprávněn požadovat smluvní pokutu. Článek X. Započtení 1. Věřitel je oprávněn kdykoli použít na úhradu jakýchkoliv svých splatných pohledávek za Klientem peněžní prostředky na kterémkoliv účtu Klienta vedeném u Věřitele, a to i bez ohledu na splatnost pohledávky Klienta na výplatu peněžních prostředků z dotčeného účtu. Použití peněžních prostředků z účtu provede Věřitel kdykoliv od okamžiku, kdy nastala splatnost její pohledávky, jejich odepsáním z účtu, a to i bez předchozího vyrozumění Klienta. V případě, že by prostředky na těchto účtech nepostačovaly k úhradě splatných pohledávek Věřitele na provedení ostatních plateb zadaných Klientem Věřiteli, je Věřitel oprávněn provést přednostně úhradu svých splatných pohledávek. Věřitel je oprávněn na základě svého volního uvážení inkasovat za účelem úhrady splátek dle Smlouvy o Úvěru a/nebo smlouvy o Zajištění své pohledávky jak z Platebního účtu, tak z jiného účtu Klienta u Věřitele, a to za předpokladu, že na Platebním účtu nebo jiném účtu Klienta není dostatek peněžních prostředků pro splátku v plné výši; s čímž Klient podpisem těchto VÚP Věřitele vyslovuje souhlas. 2. Klient není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za Věřitelem. 3. Ve všech příslušných závazkových vztazích mezi Klientem a Věřitelem je vyloučeno použití ustanovení 361 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník. 4. Věřitel je oprávněn kdykoli započíst jakékoliv své pohledávky za Klientem proti jakýmkoliv pohledávkám Klienta za Věřitelem bez ohledu na splatnost vzájemných pohledávek a dále bez ohledu na měnu, ve které jsou vedeny a právní vztah, ze kterého vyplývají. Článek XI. Závěrečná ustanovení 1. Tyto VÚP jsou spolu s VOP a Sazebníkem nedílnou součástí Smlouvy, a to za předpokladu, že Smlouva na VÚP odkazuje a VÚP byly ke Smlouvě přiloženy nebo byly Klientovi známy a Klient učinil o tomto ve Smlouvě prohlášení, a to ve znění platném a účinném k okamžiku uzavření Smlouvy, nedojde-li následně v souladu s těmito VÚP k jejich změně. Obsahují-li VÚP úpravu odlišnou od VOP, má úprava obsažená ve VÚP přednost. K jednotlivým ustanovením VÚP se nepřihlíží, pokud Smlouva stanoví výslovně jinak. Pokud však zvláštní úprava ve Smlouvě není v rozporu s odpovídajícím ustanovením VÚP, VOP nebo Sazebníku, ani jejich aplikaci výslovně 9

10 nevylučuje, použije se společně s nimi jako jejich doplnění. 2. Klient vyjadřuje podpisem těchto VÚP svůj souhlas a obeznámení s VÚP a Sazebníkem platným a účinným ke dni podpisu VÚP, jakož i souhlas se způsobem jejich případných následných změn a doplnění; současně se Klient zavazuje jednat v souladu se všemi jejich ustanoveními. 3. Neuplatnění či případné částečné uplatnění nebo prodlení v uplatnění jakýchkoli práv vyplývajících ze Smlouvy, nebude vykládáno ani jako vzdání se těchto práv a ani nebude mít za následek zánik nároků. 4. Klient podpisem těchto VÚP vyslovuje souhlas s tím, aby Věřitel jednostranně postoupil veškerá svá práva, jakož i povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu. 5. Věřitel je oprávněn využívat důvěrné informace pro účely správy závazkového vztahu mezi Klientem a Věřitelem na základě Smlouvy a pro veškeré další účely související s podnikatelskou činností Věřitele. Věřitel je dále oprávněn poskytnout důvěrné informace třetím osobám, které Věřitel pověřil plněním kterýchkoli svých zákonných či smluvních povinností, jakož i veškerým třetím osobám, na něž Věřitel hodlá převést nebo postoupit své pohledávky za Klientem, a veškerým dalším družstevním záložnám, bankám, zahraničním bankám, pobočkám zahraničních bank, pojišťovnám a dalším finančním institucím pro účely hodnocení úvěruschopnosti Klienta. 6. Není-li dohodnuto jinak, písemná sdělení doručuje Věřitel dle svého rozhodnutí některým z níže uvedených způsobů, a to prostřednictvím: a) držitele poštovní licence (pošty); tuzemská zásilka se považuje za doručenou třetím pracovním dnem po dni odeslání, zásilky do evropských států se považují za doručené pátým pracovním dnem a do mimoevropských států desátým pracovním dnem po dni odeslání bez ohledu na to, jestli Klient zásilku převzal či nikoliv. Zásilky doručované Věřitelem Klientovi do vlastních rukou jsou považovány za doručené okamžikem jejich převzetí či okamžikem odmítnutí jejich převzetí, případně třetím pracovním dnem od uložení zásilky na poště. V případě, že se zásilka Věřiteli vrátí jako nedoručitelná, považuje se za okamžik doručení den vrácení zásilky Věřiteli, pokud tato skutečnost nastala dříve než ve lhůtách výše uvedených, b) jiného doručovatele (kurýrní služby) nebo zaměstnance Věřitele; zásilka je doručena převzetím Klientem, resp. pověřenou osobou, nebo odmítnutím jejího převzetí, c) obchodního místa Věřitele, kde Věřitel uzavřel s Klientem Smlouvu; zásilka je doručena uložením zásilky v příslušném obchodním místě k vyzvednutí Klientem. Klient je povinen písemně oznámit Věřiteli změnu svojí adresy, která je uvedena ve Smlouvě Věřiteli, jinak je Věřitel oprávněn doručovat korespondenci na adresu Klienta výše uvedenou. Není-li dohodnuto jinak, Klient doručuje písemná sdělení Věřiteli prostřednictvím držitele poštovní licence, a to na adresu jeho sídla. d) datové schránky, má-li ji Klient v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zřízenou. 7. Klient - fyzická osoba tímto souhlasí a bere na vědomí, že Věřitel je oprávněn na základě Smlouvy anebo těchto VÚP Věřitele nebo v souvislosti s právním vztahem vyplývajícím na jejich základě shromažďovat jeho osobní údaje, na něž se vztahuje ochrana podle příslušného právního předpisu (zejména jeho jméno, příjmení, adresu, telefonní a faxová čísla, adresy elektronické pošty, datum narození, rodné číslo, informace o stavu majetku a závazků, osobním stavu, příjmu a úvěrové historii), a tyto údaje využívat, zpracovávat je a zacházet s nimi stejným způsobem jako s důvěrnými informacemi dle odst. 2 tohoto článku VÚP Věřitele. Klient dále souhlasí a bere na vědomí, že Věřitel je oprávněn zpracovávat kterékoli tyto osobní údaje (zejména shromažďovat, kombinovat, uchovávat, ukládat na nosiče informací, poskytovat, upravovat, zpřístupňovat, využívat, sdělovat, zveřejňovat, třídit, blokovat a likvidovat osobní údaje) bez ohledu na účel, pro který byly tyto údaje shromážděny, umožňovat zpracování těchto osobních údajů třetím osobám (včetně osob se sídlem mimo území České republiky) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, sdružovat tyto osobní údaje s osobními údaji, které byly shromážděny pro jiné účely a předávat tyto osobní údaje jakémukoli smluvnímu partnerovi Věřitele. Věřitel je dále oprávněn ukládat a uchovávat tyto osobní údaje do ukončení obchodního vztahu na základě Smlouvy a po dobu dalších 10 let následujících po jeho ukončení. Klient bere na vědomí, že poskytnutí jeho osobních údajů Věřiteli je bez ohledu na to, zda je poskytne Klient nebo kterákoli třetí osoba v souladu s těmito VÚP Věřitele, plně dobrovolné. Klient bere na vědomí své právo (v mezích zákona) přístupu k osobním údajům shromážděným a zpracovaným Věřitelem v souladu s ustanoveními tohoto článku, jakož i své právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo nárokovat zákonem stanovená opatření k nápravě (zejména omluvu, zdržení se protiprávního jednání a odstranění protiprávního stavu, zadostiučinění, blokaci a likvidaci příslušných osobních údajů, opravu a doplnění nesprávných nebo nepřesných osobních údajů, peněžitou náhradu a náhradu škody) v případě, že Věřitel poruší své zákonné povinnosti týkající se zpracování a ochrany osobních údajů. Souhlas udělený Klientem pro zpracování osobních údajů v souladu s tímto článkem je poskytován na dobu trvání smluvního vztahu mezi Věřitelem a Klientem založeného Smlouvou a dále na dobu deseti let od zániku tohoto smluvního vztahu. 8. Klient není oprávněn žádné ze svých práv či žádnou ze svých pohledávek vzniklých na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Věřitele převést nebo postoupit na jinou osobu. V případě, že Věřitel takový souhlas udělí, vztahují se na nabyvatele této pohledávky stejné povinnosti jako na původního věřitele (tzn. Klienta). Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Věřitel je oprávněn kterákoli svá práva a pohledávky vzniklé na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou nebo jakýmkoli dalším ujednáním mezi Věřitelem a Klientem kdykoli postoupit podle vlastního volného uvážení a v souvislosti s tím sdělit postupníkovi všechny potřebné informace včetně identifikačních údajů Klienta, výše dluhu a jeho příslušenství, Zajištění dlužné pohledávky a dalších práv s 10

11 dlužnou pohledávkou spojených. Zároveň je Věřitel oprávněn předat v této souvislosti postupníkovi potřebné listiny a dokumenty vztahující se k dlužné pohledávce. 9. Klient jako strana, vůči níž se práva Věřitele ze Smlouvy promlčují, tímto výslovným prohlášením ve smyslu ustanovení 401 obchodního zákoníku prodlužuje délku promlčecí doby práv Věřitele vyplývajících z této Smlouvy na 10 let. 10. V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy a/nebo těchto VÚP Věřitele nebo jiného dokumentu bude neplatné, nezákonné či nevynutitelné, ostatní ustanovení nadále zůstanou platná a vynutitelná. Klient a Věřitel se tímto zavazují, že takovéto neplatné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení nahradí ustanovením platným či vynutitelným nebo alespoň ustanovením s obdobným obchodním nebo právním smyslem. 11. Není-li výslovně určeno jinak, platí, že úkon učiněný Věřitelem vůči některému z účastníků Smlouvy je úkonem učiněným vůči všem účastníkům Smlouvy na straně Klienta; a úkon učiněný kterýmkoli z účastníků Smlouvy na straně Klienta je úkonem, který je činěn jménem všech subjektů na straně Klienta a každého z nich v plném rozsahu zavazuje. Věřitel nezkoumá vzájemné nároky účastníků Smlouvy na straně Klienta a ani nenese odpovědnost za vzájemné neoprávněné zásahy do jejich práv. 12. Tyto VÚP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky Věřitele, si Věřitel vyhrazuje právo kdykoli VÚP měnit, doplňovat, novelizovat nebo je rušit vydáním nových VÚP a jejich změnu zveřejnit ve svých obchodních místech. Klient je oprávněn vyslovit svůj nesouhlas se změnou VÚP pouze písemně, doporučeným dopisem adresovaným Věřiteli, a to do deseti dnů od zveřejnění změny VÚP. Neoznámí-li Klient svůj nesouhlas se změnou VÚP v této lhůtě a je nadále ve smluvním vztahu se Věřitelem, pak platí, že se změnou VÚP Věřitel vyslovil souhlas; a to s účinností ode dne určeného Věřitelem v příslušné změně VÚP. 13. Klient výslovně prohlašuje, že se seznámil s platným Sazebníkem a souhlasí, aby mu Věřitel účtoval Poplatky a Odměny obsažené ve Smlouvě nebo v Sazebníku platném ke dni jejich vyúčtování Věřitelem a případně vůči němu uplatňoval smluvní pokuty a zákonné úroky z prodlení. 14. Klient prohlašuje, že se před podpisem těchto VÚP řádně seznámil s jejich veškerými jednotlivými ustanoveními, že s jejich obsahem souhlasí, nemá vůči nim žádných výhrad či připomínek a je srozuměn s veškerými svými právy a povinnostmi, které z těchto ustanovení vyplývají, na důkaz čehož tyto VÚP podepisuje. 15. Věřitel může jednostranným prohlášením oznámit, že ve vztahu ke Klientovi omezuje nebo netrvá na plnění některých smluvních povinností stanovených ve Smlouvě nebo těchto VÚP, přičemž toto vzdání se svých práv může i jen časově omezit. Současně je Věřitel oprávněn toto prohlášení kdykoli odvolat. 16. Věřitel je oprávněn odmítnout jakékoliv mu poskytnuté ručení, a to bez uvedení důvodu. 17. V případě, že Klientem byla Věřiteli ve Smlouvě udělena plná moc či jakékoli zmocnění, je Věřitel oprávněn zmocnit třetí osobu dle svého uvážení k realizaci tohoto zmocnění. 18. Pokud je v těchto VÚP, VOP nebo Smlouvě použit termín konkursní řízení, návrh na prohlášení konkursu resp. návrh na vyrovnání, rozumí se jím insolvenční řízení resp. návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. V Hradci Králové dne.. Věřitel V dne.. Dlužník 11

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto úvěrové podmínky Banky pro fyzické osoby nepodnikatele (dále jen Úvěrové podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry

Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro poskytování a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0374819109 SMLOUVA O ÚVĚRU č. 11788/11/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD

SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 11592/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. (dále jen Produktové podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto Produktové podmínky pro osobní úvěry Raiffeisenbank a.s. upravují základní práva a

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 2/23/1 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 2035/04/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v

Více

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce )

Strana 1 (celkem 7) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) (dále jen Správce ) Smlouva č... bankovní spojení: email: (dále jen Věřitel ) a bankovní spojení: (dále jen Dlužník ) a (dále jen Správce ) uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu ust. 2390 a následujícího zákona č. 89/2012

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČSOB SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY Obchodní podmínky pro ČSOB Spotřebitelské úvěry vydává, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD Usnesení č. 6/413 Příloha č. 1 Strana 1 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE č. 922/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE Tyto podmínky obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené úvěrové smlouvy pro fyzické osoby nepodnikatele vydané Komerční bankou.

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLUVNÍ STRANY & Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. LEDNA 2014 stránka 1 ze 5 Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí úvěru (dále jen VOP ) společnosti FINEMONEY, SE, se sídlem V

Více

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU. na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM. Výzva k podávání nabídek VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU podle ustanovení 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na uzavření SMLOUVY O PROVÁDĚNÍ EXEKUCÍ SOUDNÍM EXEKUTOREM Výzva k podávání

Více

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět podmínek Tyto Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank (dále

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800

I. Smluvní strany. Davidem Maralíkem, jednatelem Křížová 2598/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 24150975. Česká spořitelna 2621242319/0800 KUÍ1SP08GAGS1 t -^^ 5Íli k. VY (DODATKU) Z V-al ť : :,to rok L J_. fj; r' otjb > I. Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. rijna 117, 702 18 Ostrava zastoupen: afeni uiaueuofeii 'UIS^AON t&sabssoat

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD

SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD SMLOUVA O ÚVĚRU č. 10412/12/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 14000 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem:

PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: PODMÍNKY VEŘEJNÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na postoupení pohledávky České republiky - Ministerstva financí za dlužníkem: se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01 I. Stanovení podmínek veřejného výběrového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaném v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního rejstříku vedeného

Více

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky

DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky V Náchodě dne: 1.5.2014 DIVOKÁ KOSMETIKA Obchodní a reklamační podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou závazné pro nákup výrobků značky DIVOKÁ KOSMETIKA (dále

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO ÚVĚROVÉ OBCHODY ÚČINNÉ OD 1. KVĚTNA 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 01 2 ÚVĚRY 01 2.1

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU)

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ZVÝHODNĚNÉ SLUŽBY (JIHOČESKÉHO PODNIKATELSKÉHO VOUCHERU) Smluvní strany: 1. Poskytovatel: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD

Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD evidenční číslo (pro interní potřebu České spořitelny, a.s.): 0474918139 Smlouva o úvěru č. 10856/14/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČO: 45244782

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více