SDA A N N U A L Z P R Á V A R E P O R T V Ý R O Č N C I A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDA A N N U A L Z P R Á V A R E P O R T V Ý R O Č N C I A"

Transkript

1 Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association SDA C I A Z P R Á V A A N N U A L Í V Ý R O Č N R E P O R T 2009

2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení panové, obdobně jako již v předcházejících patnácti výročních zprávách Svazu dovozců automobilů (SDA) Vás chceme seznámit s posláním našeho Svazu, jeho aktivitami, ale zejména s výsledky jeho činnosti za rok Cílem této výroční zprávy je podání ucelených informací z oblasti našeho působení, tedy především importu motorových vozidel a problematice s ním související. Zpráva je proto pojata jako faktografický doklad, jenž má umožnit, i přes jeho určitou modernizaci, aby informace v něm obsažené byly v maximální míře porovnatelné s informacemi publikovanými v letech 1994 až Součástí této zprávy jsou již tradičně věrohodné údaje o registracích motorových vozidel na území ČR, získávané z oficiálních zdrojů, tedy především statistická data o registracích, zatímco dříve uváděná data o prodejích zůstávají jen tam, kde je vhodné vyjádřit i vývojové trendy. Tato výroční zpráva je tak srovnatelná, co do významu a charakteru statistických údajů, s obdobnými informačními dokumenty publikovanými v zahraničí. Zpráva, stejně jako v minulých letech, neobsahuje hodnocení činnosti jednotlivých členů Svazu, protože to přísluší především jim samotným či jejich partnerům. Děkujeme předem za Vaši pozornost, kterou věnujete následujícím stránkám této zprávy. Praha, březen 2010 Výkonný výbor a Rada ředitelů Svazu dovozců automobilů INTRODUCTION Ladies and gentlemen, As in the preceding fifteen Annual Reports of the Car Importers Association (CIA), we wish to acquaint you with the mission of our Association, its activities and especially with the results of its activity for The aim of this Annual Report is to provide complete information about our field of activity, which means in particular the importing of motor vehicles and the problems related to this. The report is therefore conceived as a factual document, which should make it possible, in spite of a certain degree of modernisation, for the information contained in it to be comparable to the maximum extent with the information published in the year 1994 to By tradition part of this report consists of reliable data on the registration of motor vehicles on the territory of the Czech Republic, acquired from official sources, i.e. in particular the statistical data on registrations, whereas the data on sales given formerly remain only where it is suitable to express development trends also. This Annual Report can thus also be compared, as far as concerns the significance and nature of the statistical data, with similar informative documents published abroad. The report, as in past years, does not include the evaluation of the activity of the individual members of the Association, because this is a matter chiefly for themselves and their partners. We would like to thank you in advance for the attention you devote to the following pages of this report. Prague, March 2010 The Executive Committee and Board of Directors Car Importers Association SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ SDA Poslání svazu Svaz dovozců automobilů je dobrovolné sdružení právnických subjektů působících v České republice v oblasti dovozu silničních motorových vozidel a obchodu s nimi, včetně jejich servisních služeb. Cílem SDA je ve smyslu stanov především: vytváření optimálních podmínek pro rozvoj tohoto druhu činnosti systematické zvyšování úrovně prodejů a poskytovaných služeb zákazníkům prosazování a hájení společných i individuálních zájmů členů, pokud nejsou vzájemně v rozporu vzájemná informovanost a podpora v duchu korektní volné soutěže na trhu, jakož i koordinace prosazování a hájení společných zájmů s jinými podobnými zájmovými skupinami či sdruženími a svazy udržování a případný rozvoj styků s obdobnými zahraničními sdruženími a svazy podle svých možností podporovat technický, ekonomický, sociální a kulturní rozvoj celé české společnosti podporovat a ochraňovat obchodní činnost členů v oblastech kolektivního marketingu, propagace, inzerce, včetně pořádání odpovídajících akcí, které tyto cíle naplňují. Orgány svazu Rada ředitelů (RŘ) je nejvyšším orgánem a rozhoduje o základních cílech Svazu a jeho strategii. Předseda Rady je současně předsedou Výkonného výboru. Členem Rady je nejvyšší statutární zástupce každého z členů Svazu. Rada ředitelů koná pravidelná a podle potřeby i mimořádná zasedání. Výkonný výbor (VV) je výkonným orgánem Svazu. Výkonný výbor je šestičlenný. Rada ředitelů volí jeho pět členů na dobu 30-ti měsíců, THE CAR IMPORTERS ASSOCIATION CIA Mission of the Association The Car Importers Association is a voluntary association of legal subjects active in the Czech Republic in the sphere of the import and sale of road motor vehicles, including their servicing. The aim of the CIA is, in the sense of the statutes, in particular: the creation of optimum conditions for the development of this type of activity the systematic raising of the standard of sales and of services provided to customers the promotion and protection of the joint and individual interests of members provided they are not mutually at variance mutual information and support in the spirit of correct free competition on the market, as well as coordination of the promotion and protection of joint interests with similar groups or associations and unions maintaining and possibly developing contacts with similar associations and unions abroad according to our possibilities to support the technical, economic, social and cultural development of Czech society as a whole to support and protect the commercial activity of members in the fields of collective marketing, publicity and advertising, including the organisation of appropriate events supporting these aims. Bodies of the Association The Board of Directors (BD) is the supreme body and decides on the basic aims of the Association and its strategy. The Chairman of the Board is simultaneously the Chairman of the Executive Committee. The highest statutory representative of each member of the Association is a member of the Board. The Board of Directors holds regular meetings and also extraordinary meetings according to need. The Executive Committee (Exec. Com.) is the executive body of the Association. The Executive Committee has six members. The Board of Directors elects five of its members for a period of 30 months; the sixth member is always the Secretary of the Association. The elected members of the Executive Committee alternate for periods of 6 2

3 šestým členem je vždy tajemník Svazu. Volení členové Výkonného výboru se v 6-ti měsíčním intervalu střídají ve funkci předsedy výboru a současně tak i předsedy Rady ředitelů. Výkonný výbor jedná pravidelně měsíčně a podle potřeby zasedá i mimořádně. Technická sekce (TS) je odborným orgánem Svazu, který pracuje trvale. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní. Sekce nákladních automobilů (SNA) je stálým odborným orgánem Svazu, který se orientuje na zvláštní problematiku segmentu klasických nákladních automobilů. Jednání částečně probíhají jako společná výjezdní s Technickou sekcí. Sekce motocyklů (SM) je také stálým odborným orgánem Svazu, který byl ustaven pro systematické řešení problematiky motocyklové branže. Zasedání sekce se konají pravidelně měsíčně a to jako řádná či výjezdní. Sekce statistiky a Sekce PR jsou dalšími odbornými orgány Svazu, které se scházejí v případě potřeby k řešení problematiky statistik a koordinace činnosti pracovníků PR. Sekretariát svazu tvoří tajemník a jeho asistentka. Sekretariát vykonává administrativně-technické a koordinační práce nezbytné pro spolehlivou funkci Svazu a jeho orgánů. Tajemník se zúčastňuje všech zasedání VV, RŘ a odborných orgánů. Sekretariát pravidelně zveřejňuje některé vybrané informace, především statistiky, na vlastních webových stránkách. Vzhledem ke stálým změnám v české legislativě sekretariát věnoval i v roce 2009 výraznou pozornost těmto změnám, protože se významně dotýkají činnosti Svazu i jeho členů. Tiskové konference (TK) byly Svazem v roce 2009 pořádány jako pravidelné čtvrtletní konference, zaměřené především na aktuální témata (výsledky registrací, výstavy apod.). Stanovy a etický kodex byly trvale základními dokumenty, které spolu s rozpočtem i v roce 2009 zásadně určovaly rozsah a směry činnosti Svazu. Členská základna Svaz dovozců automobilů má ke dni vydání této zprávy 45 členů zastupujících 68 světově známých značek osobních, lehkých užitkových a nákladních automobilů, autobusů a motocyklů. V průběhu roku 2009 ukončily svou činnost společnosti AuTec Group s.r.o., importér motocyklů zn. BMW, a AMT Group a.s. (Jaguar, Land Rover). Za nové členy byly přijaty firmy DK auto-moto s.r.o., dovážející motocykly zn. Triumph, a dovozce nákladních automobilů Isuzu Trucks Czech Republic, s.r.o. Servisní a dealerská síť členů SDA je provozována v souladu s nařízením EK č.1400/2002 ES. Zákazníci jsou přijímáni a obsluhováni v přehledném, kulturním i příjemném prostředí a na co nejsnáze dostupných místech. I nadále vycházíme ze strategie trvalého zajištění perfektních prodejních a poprodejních služeb, tj. záručních i pozáručních oprav, prodeje náhradních dílů, příslušenství, výbavy i doplňků v témže místě, kde se rozhoduje o případné koupi nového vozidla. U většiny prodejců je standardně praktikován prodej a poskytování služeb pro několik značek vozidel. Zcela běžně jsou poskytovány i další související služby, jako např. leasingové, asistenční nebo pojišťovací, zprostředkování registrací vozidel i jejich převodů apod. Aktivity svazu První velkou akcí Svazu v roce 2009 bylo slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku ankety Auto roku v ČR. Na gala večeru byl novinářskou porotou vyhlášen vítěz této prestižní ankety, kterým se stal ze 42 nominovaných automobil Škoda Superb, který také zvítězil v kategorii vozů střední a vyšší střední třídy. V dalších kategoriích zvítězily vozy Ford Fiesta (vozy malé a nižší střední třídy), Citroën Berlingo (vozy months in the function of Chairman of the Committee and simultaneously also the Chairman of the Board of Directors. The Executive Committee meets regularly each month and also has extraordinary meetings if necessary. The Technical Section (TS) is a professional body of the Association that works permanently. The meetings of the section take place regularly once a month either as ordinary or excursion meetings. The Trucks Section (TrS) is a permanent professional body of the Association that concentrates on the special problems of the segment of classical trucks (lorries). The meetings take place partly as joint excursion meetings with the Technical Section. The Motorcycle Section (MS) is also a permanent professional body of the Association, which was established for the systematic tackling of the problems of the motorcycle branch. The meetings of the section take place regularly once a month either as ordinary or excursion meetings.. The Statistics Section and The PR Section are further professional bodies of the Association, which meet in case of need to resolve the problems of statistics and the coordination of the activity of PR workers. The Secretariat of the Association consists of the Secretary and his assistant. The Secretariat carries out the administrative-technical and coordination work essential to the reliable functioning of the Association and its bodies. The Secretary attends all the meetings of the Exec. Com., the Board and the professional bodies. The Secretariat regularly publishes some selected information, especially statistics, on its own website. With regard to the constant changes in Czech legislation the Secretariat also devoted marked attention in 2009 to these changes because they significantly concern the activity of the Association and of its members. Press Conferences (PC) were organised by the Association in 2009 as regular quarterly conferences aimed particularly at topical themes (the results of registrations, exhibitions, etc.). The Statutes and Code of Ethics were constantly the basic documents, which, together with the budget, continued in 2009 to determine on principle the extent and directions of the activity of the Association. Membership Base As of the date of publication of this Annual Report the Car Importers Association has 45 member representing 68 world-famous makers of passenger cars, light utility and trucks, buses and motorcycles. In the course of 2009 the firms of AuTec Group s.r.o., importer of BMW motorcycles, and AMT Group a.s. (Jaguar, Land Rover) terminated their activity. New members accepted were the firms of DK auto-moto s.r.o., which imports Triumph motorcycles, and the truck importer Isuzu Trucks Czech Republic, s.r.o. The Service and Dealers Network of CIA members is operated in keeping with the EC regulation No.1400/2002 EC. Customers are served in an uncluttered, civilised and pleasant environment in a place as easy to access as possible. Our basic strategy continues to be that of ensuring permanently all the essential services, i.e. repairs both during and after the guarantee period, sales of replacement parts, accessories, equipment and additional items in the same place that a decision is made on the possible purchase of a new vehicle. For the majority of dealers it is also standard practice to sell and provide services for several makes of vehicle. It is also quite common to provide further related services such as leasing, assistance or insurance, arranging for the registration of vehicles and their transfers, and so on. Activities of the Association The first big event of the Association in 2009 was the ceremonial announcement of the results of the 15th year of the opinion poll Car of the Year in the Czech Republic. At the gala evening the winner of this prestigious poll was announced by the journalists jury out of the 42 nominated cars the winner was the Škoda Superb, which also won in the category of medium and upper medium class. In further categories the winning cars were Ford Fiesta (small and lower medium class cars), Citroën Berlingo (MPV), Audi Q5 (SUV) and among the sports cars the first place was taken by the VW Scirocco. This event was also 3

4 MPV), Audi Q5 (vozy SUV) a mezi sportovními vozy získal prvenství VW Scirocco. Tato akce byla úspěšná i mezi laickou veřejností, protože její tipovací části se zúčastnilo přes 70 tisíc respondentů, z nichž byl vylosován výherce hlavní ceny poukázky v hodnotě 600 tis. Kč na zakoupení automobilu. Druhou významnou společnou svazovou akcí, resp. naší sekce Moto, byla březnová výstava Motocykl 2009, uspořádaná na výstavišti v Praze Holešovicích, kterou shlédlo 41 tisíc návštěvníků. Na tuto výstavu pak navázal 13. ročník ankety Motocykl roku Stejně jako v letech minulých bylo při ní vybíráno šest nejoblíbenějších strojů v různých kategoriích a jeden nejúspěšnější motocykl jako vítěz absolutní. Anketa byla ukončena slavnostním vyhlášením výsledků na společenském večeru a jejím absolutním vítězem se stal stroj BMW 1200 GS Adventure, který tak získal právo užívat titul Motocykl roku 2009 v ČR. To, že i tato anketa byla úspěšná, potvrzuje účast téměř 43 tisíc respondentů, z nichž byl vylosován vítěz hodnotné první ceny, tj. motocyklu Hyosung GV 650 Aguila. Naše svazové automobilové značky se zúčastnily také další významné akce a to mezinárodního autosalonu Brno Během šesti dnů shlédlo expozice více než 130 tisíc návštěvníků. V rámci výstavy byla zorganizována i řada doprovodných programů pro odborníky i pro motoristickou veřejnost. Z hlediska vnitrosvazové činnosti bylo nejvýznamnější jarní zasedání Rady ředitelů SDA, na kterém byl zvolen nový výkonný výbor, schváleny základní dokumenty jako zprávy o čerpání rozpočtu za rok 2008, návrh rozpočtu na rok 2009, harmonogram zasedání orgánů SDA, ale také projednány hlavní úkoly pro celý nastávající rok. Z nich je zde třeba zmínit alespoň některé, jako např. další zdokonalování informačního systému svazu, legislativní činnost a podpora státní správy ve věcech technických informací, či podkladů k otázkám fiskálním či životního prostředí. Velmi oceňovaný je náš neustále se rozšiřující informační portál, jehož význam potvrzují stále vzrůstající počty návštěvníků. V březnu byla vydána výroční zpráva SDA za rok 2008 a v dubnu, v úplném znění, byla zveřejněna též na našem portálu. Nadále byla, prakticky celoročně, věnována pozornost podmínkám, které mají přímý vliv na prodej a uvádění nových vozidel do provozu. V důležité legislativní oblasti jsme se bohužel v roce 2009 zlepšení podnikatelského prostředí v ČR nedočkali. Politická situace a časté změny ve vedení rezortů neumožnily zásadní změny některých zastaralých nebo nepřesných právních předpisů. V oblasti silničních vozidel je rozhodující jejich uvádění do provozu tedy zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zásadní novela tohoto zákona je již dlouho připravována a zároveň neustále odkládána. Přitom je bezpodmínečně nutné řešit zlepšení práce STK a SME a dohledu nad jejich činností, zajistit plnou aplikaci směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/46 o evropském schválení typu vozidla, a upřesnit některé úkony procesu registrace vozidel v ČR. Dále je nutné řešit bezprecedentní situaci ve výkonu státní správy, jejíž některé nižší články (dopravní úřady pověřených obcí) umožňují uvádění do provozu a registraci vozidel, která hrubě neplní platné předpisy pro provoz v ČR (a EU), přičemž nadřízený orgán nemůže, nebo jen velmi obtížně, tato rozhodnutí změnit či zrušit. Neprovázanost a nevymahatelnost některých zákonných předpisů se projevuje i v oblastech životního prostředí, financí atd. Dáváme proto opakovaně ke zvážení, zda by neměla být na úrovni rezortů MD, MF, MPO a MŽP zpracována dlouhodobá koncepce rozvoje vozového parku a dopad jeho provozu na životní prostředí. Jedná se jak o výhled (zavádění nových technologií, paliv a jejich případné zvýhodnění), tak o řešení stávající situace přestárlého vozového parku (dodržování technických podmínek, zvážení daňového zatížení vozidel nadměrně zatěžujících ovzduší, atd.). successful with the lay public as more than 70,000 respondents participated in the part tipping the winner. From these was drawn the winner of the main prize vouchers worth 600,000 CZK towards the purchase of a car. The second important Association event, actually the event of the Motorcycle Section, was the March motorcycle show Motocykl 2009, held at the exhibition venue in Prague Holešovice, which was visited by 41,000 visitors. Associated with this show was the 13th year of the opinion poll Motorcycle of the Year As in past years, the six most popular machines in various categories were selected there and then the most successful motorcycle was announced as the absolute winner. The opinion poll ended with the gala announcement of the results at a social evening and the absolute winner was the BMW 1200 GS Adventure, which thus won the right to use the title Motorcycle of the Year 2009 in the Czech Republic. That this opinion poll was also successful is confirmed by the participation of almost 43,000 respondents, one of whom was drawn as the winner of the valuable first prize, a Hyosung GV 650 Aguila motorcycle. Our Association s car makes also participated in a further important event the international Autosalon Brno In the course of six days the exhibition was visited by over 130,000 visitors. During the exhibition a number of accompanying programs were organised also for both professionals and the motoring public. From the point of view of activity within the Association the most important event was the spring meeting of the CIA Board of Directors, at which the new Executive Committee was elected, basic documents were approved such as the Report on the Budget for 2008, the draft Budget for 2009 and the timetable of meetings of CIA bodies, but there was also discussion of the main tasks for the whole of the coming year. At least some of these must be mentioned, such as the further improvement of the information system of the Association, legislative activity and support for state administration in matters of technical information, or the basic material on fiscal questions or the environment. Our constantly expanding information portal is highly appreciated, its importance confirmed by continuously increasing numbers of visitors. The Annual Report of the CIA for 2008 was issued in March and was also published in full in April on our website. In addition attention was devoted, practically throughout the year, to conditions that have a direct influence on sales and putting new vehicles into operation. In the important legislative sphere we unfortunately did not achieve an improvement of the business environment in the Czech Republic in The political situation and frequent changes in departmental leadership made it impossible to make basic changes to some of the outdated or inaccurate legal regulations. In the sphere of road vehicles their putting into operation is decisive in other words Law No. 56/2001 Coll. on the conditions of operation of vehicles on the roads. The basic amendment to this Law has long been in the process of preparation and simultaneously constantly deferred. At the same time it is essential to resolve the improvement of the work of Technical Control Stations (STK) and Emission Measurement Stations (SME) and supervision of their activities, to ensure the full application of the Directive of the European Parliament and Council No. 2007/46 on the European Approval of Vehicle Type, and to define some parts of the process of vehicle registration in the Czech Republic. It is also necessary to resolve the unprecedented situation in the execution of state administration, some lower elements of which (the transport authorities of authorised communities) permit the putting into operation and registration of vehicles, which grossly fail to meet the valid regulations for operation in the Czech Republic (and the EU), when the superior body cannot, or only with great difficulty, change or cancel this decision. The impossibility of executing and enforcing some legislative regulations also appear in the spheres of environment, finance, etc. We therefore repeated make the suggestion that a longterm concept of the development of the vehicle fleet and the impact of its operation on the environment should perhaps be prepared at the level of the departments of the Ministry of Transport, Ministry of Finance, Ministry of Industry and Trade and Ministry for the Envi- 4

5 Zcela samostatnou kapitolou je vydávání prováděcích právních předpisů (většinou vyhlášek) k přijatým zákonům. Často se stává, že zákon nabude účinnosti, ale prováděcí právní předpis není příslušným rezortem vydán. Záleží na jeho vedení či libovůli úředníků, kdy bude vůbec vydán zda v řádech týdnů, měsíců nebo dokonce roků. Právní jistota je značně narušena dotčené subjekty (občané, podnikatelé, atd.) mají a musí zákon dodržovat, ale mnohdy bez prováděcího předpisu neví jak, přičemž příslušný rezort tentýž zákon porušuje tím, že požadovaný předpis nevydá. To se děje bez jakéhokoliv postihu a dopadu na odpovědné státní úředníky. Doporučujeme zvážit, zda by tato velmi nepříznivá situace nešla obecně řešit tak, že pokud nebude do účinnosti zákona vydán prováděcí právní předpis, pozbývá tak celý zákon platnosti. Předkladatelé návrhů zákonů by tak pravděpodobně důkladně zvažovali stanovení legisvaganční lhůty to je doby od vydání zákona do jeho účinnosti. Pro SDA tak i nadále zůstává prioritou problematika vybraných zákonů např. technického (tj. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) a environmentálních (obzvláště 185/2001 Sb. o odpadech a požadavků směrnice 2000/53/ES) i jejich prováděcích předpisů. Zejména mimořádnou pozornost bude muset sekretariát a VV věnovat projednávání těchto problematik s ohledem na zatím ne zcela standardní způsob implementace do národního právního řádu. Hospodaření SDA Hospodaření SDA v účetním roce 2009 vycházelo z rozpočtu schváleného Radou ředitelů. Příjmovou složkou rozpočtu byly členské příspěvky a úroky z účtu. Výdajovou složkou byly obvyklé náklady na provoz sekretariátu, jako mzdy, nájemné, cestovné a dopravné, náklady na spojové služby, režijní spotřební kancelářský materiál, vyhotovení výroční zprávy za minulý rok, překladatelské a poradenské služby, statistky registrací a další vývoj i údržba informačního systému apod. Hospodaření SDA bylo průběžně sledováno Výkonným výborem Svazu. Závěrečnou zprávu o hospodaření za rok 2009 bude projednávat a schvalovat Rada ředitelů spolu s novým rozpočtem na rok 2010 v době distribuce této zprávy. TRH NOVÝCH SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2009 A PODÍL SDA NA NĚM Od roku 2004 používáme k hodnocení trhu silničních motorových vozidel jako zdroj věrohodných údajů registr motorových vozidel obdobně jako v ostatních vyspělých zemích. Dříve, od roku 1993, používaná statistika prodejů, zpracovávaná na základě informací jednotlivých výrobců a dovozců i celních statistik, nebyla považována za dostatečně objektivní, a proto ji nadále používáme jen k posouzení trendů. V průběhu roku 2009 se na českém automobilovém trhu projevily nejen důsledky celosvětové hospodářské krize, ale také tuzemských legislativních změn, zejména v oblasti odpočtu DPH. Došlo tak sice k mírnému nárůstu registrací u osobních automobilů, ale k výraznému poklesu zejména u nákladních vozidel, ale i autobusů a motocyklů, snížil se počet prvních registrací dovážených ojetých vozů, a velká část automobilů dříve homologovaných a registrovaných v kategorii N1 se formálně vrátila mezi osobní vozy M1. Registrace nových vozidel V roce 2009 bylo v ČR registrováno celkem ks nových osobních, ks lehkých užitkových a ks nákladních automobilů, 775 ks autobusů a ks motocyklů včetně mopedů. Za srovronment. This concerns both prospects (introduction of new technology, fuels and their eventual preference), and also the resolving of the current situation of an outdated vehicle fleet (observance of technical conditions, considering the taxing of vehicles excessively burdening the atmosphere, etc.). A chapter on its own is the issuing of executive legal regulations (usually decrees or orders) on laws that have been passed. It frequently happens that a law comes into effect, but no executive regulation is issued by the appropriate department. It depends on its leadership or the discretion of officials when it will be issued whether in a matter of weeks, months or even years. Legal security is considerable disrupted the subjects concerned (citizens, businessmen, etc.) should and must obey the law, but often they do not know how in the absence of an executive regulation, and in fact the department concerned is breaking the same law by not issuing the required regulation. This occurs without the slightest recourse or impact on the state officials responsible. We recommend that it be considered whether this highly unpleasant situation might not be generally resolved by the entire law concerned ceasing to be valid if no executive legal regulation is issued by the time the law comes into effect. Those proposing draft laws would thus probably thoroughly consider the setting of the period from the publication of the law to its coming into effect. For the CIA the problem of selected laws that are technical (i.e. Law No. 56/2001 Coll. on conditions of operation of vehicles on the roads) and environmental (especially No. 185/2001 Coll. on waste and the requirements of Directive 2000/53/EC) and their executive regulations thus continues to be a priority. In particular the Secretariat and the Executive Committee will have to pay special attention to the discussion of these problems with regard to the hitherto not quite standard manner of implementation in the national legal code. Financial Management of the CIA The financial management of the CIA in the 2009 accounting year was based on the budget approved by the Board of Directors. The revenues component of the budget consisted of membership fees and interest on the account. The expenditure component consisted of the usual expenses of the running of the Secretariat such as wages, rent, travel expenses, costs of communication services, consumer office material overheads, the preparation of the Annual Report for the past year, translation and consultancy services, statistics of registrations and further development and maintenance of the information system, etc. The financial management of the CIA was followed currently by the Executive Committee of the Association. The final report on profits and losses for 2009 will be discussed and approved by the Board of Directors together with the new budget for 2010 at the time this report is being distributed. THE MARKET FOR NEW MOTOR ROAD VEHICLES IN THE CZECH REPUBLIC IN 2009 AND THE CIA S SHARE IN IT Since 2004 we have been using the register of motor vehicles as a source of trustworthy information in the same way as in other advanced countries. The sales statistics used earlier, from 1993, prepared on the basis of information from individual makers and importers and customs statistics, was not considered to be sufficiently objective, and we therefore continue to use it only for the consideration of trends. In the course of 2009 the Czech automobile market was affected not only by the consequences of the global economic crisis, but also by domestic legislative changes, especially in the field of VAT deduction. Although this did cause a slight increase in the registrations of passenger cars, there was a marked decline in particular in trucks, but also in buses and motorcycles; there was a drop in the number of first registrations of imported used cars and a large proportion or cars formerly standardised and registered in category N1 (light commercial vehicles) formally returned to category M1 (passenger cars). 5

6 natelné období roku 2008 to bylo ks osobních, ks lehkých užitkových a ks nákladních automobilů, ks autobusů a ks motocyklů, rovněž včetně mopedů. Osobní automobily (M1) Registrace nových osobních automobilů v roce 2009 vzrostly oproti roku 2008 o 12,53%, tj. o ks. Přitom podíl značek členů SDA na celkovém počtu registrací vzrostl na 70,24% (tj. zvýšení o cca 2%), u ostatních byl 29,76%. Nejčastěji registrovanou značkou nadále zůstala Škoda se registracemi (29,46%), dále následovaly značky Ford (9,93%), VW (7,29%), Renault (6,56%), Hyundai (5,21%), Kia (4,55%), Citroën (4,46%), Peugeot (4,13%), atd. Z hlediska segmentů zůstal zachován největší podíl malých vozidel (mini + malé) (36,01%); v něm byla nejčastěji registrovaným automobilem Škoda Fabia ks (32,99%), dále Ford Fusion ks (13,36%), Peugeot ks (4,77%), atd. Druhou příčku zaujaly vozy střední třídy s 19,39%, s pořadím Škoda Octavia ks (71,27%), VW Passat ks (7,33%), Ford Mondeo (5,81%) atd. Třetí příčku obsadily vozy nižší střední třídy s 17,70%) s pořadím Kia Cee d ks (14,44 %), Renault Megane (12,80%), Hyundai i ks (11,50%), atd. Dále následovaly třídy MPV (11,65%) s vedoucím typem Škoda Roomster (3 166 ks), terénní (8,21%) v čele se Škodou Yeti (1 635 ks), vyšší střední (2,95%) se Škodou Superb (3 058 ks), sportovní (0,61%) s Audi A5 (167 ks) a nakonec třída luxusních vozidel s 398 ks (0,22%) a vedoucím typem Mercedes S se 133 ks. Z hlediska druhu použitého paliva se podíl vozidel s naftovými motory oproti roku 2008 zvýšil o 7,67 % na 31,77% a snížil se naopak podíl vozidel s benzinovým motorem na 64,88%, také podíl CNG se zvýšil na 0,06%, přičemž palivo E85 používá 0,02% vozidel. Lehké užitkové automobily (N1) V této kategorii klesl celkový počet registrovaných vozidel oproti roku 2008 o vozidel (67,61 %). Tento dramatický pokles měl dvě příčiny přesun mnoha vozidel v důsledku legislativní změny v odpočtu DPH do kategorie M1 a hospodářskou recesi. Z celkem registrovaných vozidel připadl největší podíl na značku Škoda 14,78% trhu (2 872 ks), druhý byl Ford s 12,67% (2 462 ks), následují VW 12,59% (2 445 ks), Renault 8,30% (1 612 ks), Peugeot 8,22% (1 597 ks), Citroën - 6,79% (1 320 ks), Fiat 6,56% (1 274 ks), Mercedes-Benz 5,91% (1 148 ks) atd. Ke změnám došlo také v podílech jednotlivých obchodních tříd, kde v kategorii do 2,0 t činil podíl 30,96% (loni 42,24%), do 3,0 t 44,40% (41,2%), do 3,5 t 20,51% (12,03%) a nezařazeno bylo 4,13%. Podíl značek členů SDA vzrostl z 75,4% v roce 2009 na 85,2%. Z hlediska použitého druhu paliva bylo vozidel (18,10%) vybaveno benzinovými motory, vozidel (77,37%) naftovými motory, 75 vozidel (0,39%) mělo pohon CNG, jedno vozidlo s palivem E85 a nezařazeno bylo 803 vozidel (4,13%). Automobily do 3,5 t (M1+N1) Pokud bychom hodnotili kategorie vozidel M1+N1 společně, pak bylo v roce 2009 registrováno celkem ks osobních a lehkých užitkových vozidel, což je o vozidel (-11,08 %) méně, než v roce Společný podíl členů SDA by pak činil 72,016 %. U samostatného hodnocení firemních vozidel (pro objektivní posouzení dopadu změny zákona o DPH a hospodářské recese) činí propad 16,9 % (19 620ks). Toto snížení pak lze považovat za přímý důsledek hospodářské krize v oblasti firemních automobilů do 3,5 t. Registration of New Vehicles In 2009 there were registered in the Czech Republic in all 161,659 new passenger cars, 19,427 light vans and 4,760 trucks, 775 buses and 19,741 motorcycles, including mopeds. In the comparable period in 2008 the figures were 143,661 passenger cars, 59,986 light vans and 10,581 trucks, 1,191 buses and 27,222 motorcycles, also including mopeds. Passenger Cars (M1) The registration of new passenger cars in 2009 rose in comparison with 2008 by 12.53%, i.e. by 17,998. At the same time the share of the makes of CIA members in the total number of registrations grew to 70.24% (i.e. an increase of about 2%); the share of the rest was 29.76%. The most frequently registered make was again Škoda with 47,620 registrations (29.46%), then followed Ford 16,054 (9.93%), VW 11,781 (7.29%), Renault 10,604 (6.56%), Hyundai 8,416 (5.21%), Kia 7,348 (4.55%), Citroën 7,209 (4.46%), Peugeot 6,684 (4.13%), etc. From the point of view of segments the largest share continued to be that of small cars (mini + small) (36.01%), where the most frequently registered car was the Škoda Fabia 17,175 cars (32.99%), followed by Ford Fusion 6,957 cars (13.36%), Peugeot 207 2,482 cars (4.77%), etc. The second most numerous segment was the medium class with 19.39%, in the order Škoda Octavia 21,923 cars (71.27%), VW Passat 2,256 cars (7.33%), Ford Mondeo 1,788 (5.81%) etc. The third place was taken by cars of the lower medium class with 17.70%, in the order Kia Cee d 4,110 cars (14.44 %), Renault Megane 3,644 (12.80%), Hyundai i30 3,274 cars (11.50%), etc. Then came the classes MPV (11.65%) where the leading type was the Škoda Roomster (3,166 cars), off-road (8.21%) led by the Škoda Yeti (1,635 cars), the higher medium (2.95%) with the Škoda Superb (3,058 cars), sports (0.61%) with the Audi A5 (167 cars) and finally the luxury cars with 398 vehicles (0.22%) where the leading type was the Mercedes S with 133 cars. From the point of view of fuel type used the share of vehicles with a Diesel motor rose in comparison with 2008 by 7.67 % to 31.77% and there was a reduction in the proportion of vehicles with petrol engines to 64.88%. The share of CNG also rose to 0.06%, whereas E85 fuel is used by 0.02% of vehicles. Light Utility Vehicles (N1) In this category the total number of registered vehicles dropped in comparison with 2008 by 40,559 vehicles (67.61 %). This dramatic decline had two causes the shifting of many vehicles as a result of the legislative change in VAT deduction to category M1 and the economic recession. Of the total of 19,427 vehicles registered the greatest share was that of Škoda 14.78% of the market (2,872 vehicles), in second place was Ford with 12.67% (2,462 vehicles), followed by VW 12.59% (2,445 vehicles), Renault 8.30% (1,612 vehicles), Peugeot 8.22% (1,597 vehicles), Citroën 6.79% (1,320 vehicles), Fiat 6.56% (1,274 vehicles), Mercedes-Benz 5.91% (1,148 vehicles), etc. Changes also occurred in the shares of the individual commercial classes, where in the category up to 2 tons the share was 30.96% (last year 42.24%), up to 3 tons was 44.40% (41.2%), up to 3.5 tons 20.51% (12.03%) and 4.13% were unclassified. The share of makers who are CIA members rose from 75.4% in 2009 to 85.2%. With regard to the type of fuel used there were 3,517 vehicles (18.10%) equipped with petrol engines, 15,031 vehicles (77.37%) with Diesel motors, 75 vehicles (0.39%) were driven by CNG, one vehicle with E85 fuel and 803 vehicles (4.13%) were unclassified. Vehicles up to 3.5 tons (M1+N1) If we were to evaluate the categories M1+N1 together, then in 2009 there were registered in all 181,086 passenger cars and light utility vehicles, which means 22,561 vehicles ( %) less than in The joint share of the makes of CIA members would then be %. With the separate evaluation of company vehicles (for the objective consideration of the impact of the change in the VAT Law and the economic recession) the drop was 16.9 % (19,620 vehicles). This decline can then be considered to be a direct result of the economic crisis in the field of company vehicles under 3.5 tons. 6

7 Nákladní automobily (N2,3) Tato kategorie vozidel zaznamenala značný meziroční pokles a to o 55%. Celkem bylo registrováno nákladních vozidel, což je o ks méně než v roce Nejúspěšnějším prodejcem byla značka Mercedes-Benz s 23,38% trhu (1 113 ks), následuje MAN 16,24% (773 ks), Iveco 16,16% (769 ks), DAF 12,10% (576 ks), RVI 8,87% (422 ks ), Scania 6,74% (321 ks), Volvo 5,92% (282 ks), atd. Z hlediska provedení vozidel bylo nejvíce podvozků ks (59,03%), dále tahačů ks (32,16%), skříňových provedení 107 ks (2,25%), atd. Z pohledu kategorií tvoří 29,3% kat. N2 (do 12 t), 65,4% kat. N3 (nad 12 t), nezařazeno bylo 5,3%. Autobusy (M2,3) Autobusů bylo registrováno 775, což je o 416 ks (34,93%) méně než v roce Z hlediska provedení bylo 239 ks (30,32%) městských, 390 ks (50,32%) linkových, 61 ks (7,87%) dálkových, nezařazeno bylo 45 kusů (5,81%) atd. V hodnocení podle značek byly nejčastěji registrovány autobusy SOR 253 kusů, Irisbus 240 kusů, Mercedes 123 kusů atd. Motocykly (L) Oproti roku 2008 celkové registrace motocyklů poprvé po řadě let nárůstu klesly o ks (27,5%). Podíl mopedů a motocyklů do 50 cm 3 je 26,68%, nad 50 cm 3 32,09%, jiné (čtyřkolky a sněžné skútry) 11,66%, nezařazeno 29,57%. Pořadí dle značek je: Honda ks, Yamaha ks, Suzuki ks, atd. Ve třídě se zdvihovým objemem motoru do 50 cm 3 byla nejčastěji registrována značka TMEC s 563 ks. Motocyklům o objemu nad 50 cm 3 vévodila nadále značka Honda s registracemi, Yamaha vykázala 977 registrací, Suzuki na třetím místě 699, atd. V kategorii čtyřkolek vede svazová značka TGB se 435 ks. Podíl SDA na kategorii vozidel L činil 50,57% (v roce 2008 to bylo 48,21%). Pokud jde o tento segment obecně, je nepříjemnou skutečností, že počet vozidel, která nelze standardně zařadit podle běžných kriterií, neboť nejsou k dispozici, překročil 29,57% z celkových registrací nových motocyklů. Jedná se o individuálně dovážené stroje, schvalované do provozu regionálními dopravními úřady. Trucks (N2,3) This vehicle category recorded a considerable inter-annual drop of 55%. In total 4,760 trucks were registered, which is 5,821 less than in The most successful seller was Mercedes-Benz with 23.38% of the market (1,113 vehicles), followed by MAN 16.24% (773 vehicles), Iveco 16.16% (769 vehicles), DAF 12.10% (576 vehicles), RVI 8.87% (422 vehicles ), Scania 6.74% (321 vehicles), Volvo 5.92% (282 vehicles), etc. From the viewpoint of versions of vehicle the most registered were undercarriages 2,810 vehicles (59.03%), then traction units 1,531 vehicles (32.16%), vans 107 vehicles (2.25%), etc. From the category viewpoint 29.3% are in category N2 (up to 12 t), 65.4% category N3 (over 12 t) and 5.3% were unclassified. Buses (M2,3) 775 buses were registered, which is 416 vehicles (34.93%) less than in From the viewpoint of version there were 239 municipal buses (30.32%), 390 route buses (50.32%), 61 inter-city buses (7.87%) and 45 (5.81%) were unclassified. In the evaluation according to make the most frequently registered were SOR buses 253 vehicles, Irisbus 240 vehicles, Mercedes 123 vehicles, etc. Motorcycles (L) In comparison with 2008 the total registration of motorcycles dropped, for the first time after a number of years of growth, by vehicles (27.5%). The share of mopeds and motorcycles up to 50 cc was 26.68%, over 50 cc 32.09%, others (quad bikes and snow scooters) 11.66%, and unclassified 29.57%. The order according to make was: Honda 1,485 bikes, Yamaha 1,438, Suzuki 1,026, etc. In the class with motor capacity up to 50 cc the most frequently registered make was TMEC with 563 bikes. Motorcycles with engine capacity over 50 cc continued to be led by Honda with 1,340 registrations, Yamaha recorded 977 registrations, Suzuki was in third place with 699, etc. In the quad bike category the leader was CIA member TGB with 435 bikes. The CIA share in the L category of vehicles was 50.57% (in 2008 it was 48.21%). As far as concerns this segment in general, it is an unpleasant fact that the number of vehicles that cannot be classified in a standard manner according to normal criteria, because they are not available, exceeded 29.57% of the total registrations of new motorcycles. These are individually imported machines approved for use by regional transport authorities. TRH OJETÝMI VOZIDLY V ČR V ROCE 2009 Aby obraz o trhu se silničními vozidly byl co nejúplnější, musíme alespoň stručně zmínit i tento segment. V roce 2009 byl zaznamenán po mnoha letech nárůstu i v kategorii dovezených ojetých osobních automobilů pokles registrací, a to o 37,37% ( kusů). Celkově bylo registrováno dovezených ojetých osobních automobilů, oproti ks za rok Z hlediska stáří dovážených ojetých osobních automobilů bylo 20,8% starších 10 let, z toho 2% starších 15 let. Nejvíce dováženou kategorií byla ojetá auta stará 5 až 10 let 41,24% ( kusů, vozidel 3 až 5 let bylo 22,48%, 1 až 3 roky 12,42% a ročních ojetin bylo dovezeno (3,07%). Ojetých lehkých užitkových automobilů bylo za rok 2009 dovezeno kusů, což je o 33,6% (4 219 ks) méně než v roce předchozím, přičemž věková struktura je dost podobná osobním vozům. Ojetých nákladních vozidel a autobusů z dovozu bylo registrováno také méně kusů (za rok 2008 to bylo ks), resp. 208 autobusů, oproti 285 v roce Stejně tak poklesly registrace dovezených ojetých motocyklů kusů ve srovnání s za rok THE USED VEHICLE MARKET IN THE CZECH REPUBLIC IN 2009 For the picture of the road vehicle market to be as complete as possible we must also touch, at least briefly, on this segment. In 2009, after many years of growth, a drop in registrations was also recorded in the category of imported used passenger cars, by 37.37% (86,372 vehicles). In all 144,602 imported used passenger cars were registered, compared with 230,974 vehicles in From the viewpoint of the age of the imported used cars 20.8% were more than 10 years old, of which 2% more than 15 years old. The most-imported category was that of used cars between 5 and 10 years old 41.24% (59,641 vehicles), vehicles between 3 and 5 years old accounted for 22.48%, 1 to 3 years old 12.42% and one-year-old used cars accounted for 4,438 imports (3.07%). The number of used light utility vehicles imported in 2009 was 8,337 vehicles, which is 33.6% (4,219 vehicles) less than in the preceding year. The age structure is fairly similar to that of passenger cars. There were also less imported used trucks and buses registered 2,611 vehicles (in 2008 the number was 3,367). In the case of buses there were 208 compared with 285 in There was a similar decline in the number of imported used motorcycles 14,836 in comparison with 22,671 in

8 BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU Problematika bezpečnosti silničního provozu je trvale v popředí zájmu členů SDA, přičemž Svaz pokračoval intenzivně v jednáních s příslušnými ministerstvy i výbory parlamentu o přetrvávajících problémech ve schvalování technické způsobilosti vozidel, jejich kontrole v provozu, až po návrhy na urychlení obnovy vozového parku v ČR. Členové Svazu nadále pořádali své vlastní akce zaměřené na kontroly technického stavu a seřízení motorů, brzd, odpružení a tlumení, světel i správného užívání vozidel. Někteří členové spolupracovali při produkci výukových a instruktážních audiovizuálních programů zaměřených právě na bezpečnost provozu vozidel. SAFETY ON THE ROADS The problem of road safety is continually at the forefront of the interests of CIA members. The Association continued intensively in the talks with appropriate ministries and parliamentary committees on the continuing problems in the approval of the technical fitness of vehicles, control of them in operation and proposals for hastening the renewal of the vehicle fleet in the Czech Republic. The members of the Association continued to hold their own events aimed at checking the technical condition, engine tuning, brakes, suspension and springs, lights and the correct use of the vehicles. A number of members cooperated in the production of instructive and educational audio-visual programs aimed at the safety of vehicles on the roads. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podobně jako v předcházejících letech, také v průběhu roku 2009, předával Svaz a jeho orgány i jednotliví členové kvalifikované informace zákonodárcům a výkonné moci hlavně v souvislosti se studiemi o dopadech přestárlého vozového parku a jeho provozu na znečištění ovzduší, na hospodaření s odpady a jejich produkci, resp. likvidaci a recyklaci. Státní správa ani parlament však dosud neakceptovaly žádný z návrhů či námětů, které by řešily tyto závažné problémy. Svaz nadále považuje za rozhodující především to, že na trh byla jeho členy uváděna nová technika výrazně šetrnější k životnímu prostředí i energetickým zdrojům. THE ENVIRONMENT As in previous years, so also in 2009 the Association and its bodies and also individual members passed on qualified information to legislators and executive power, mainly in connection with studies on the impact of the out-dated vehicle fleet on pollution of the atmosphere, on handling of waste and its production, or liquidation and re-cycling. So far neither the state administration nor Parliament has accepted any of the fundamental proposals or suggestions that would resolve these serious problems. The Association continues to consider it decisive in particular that its members should introduce to the market new technology markedly kinder both to the environment and power resources. DALŠÍ AKTIVITY ČLENŮ SVAZU Další aktivity jednotlivých členů SDA tradičně spočívaly především ve sponzorské oblasti zacílené zejména do kultury a umění, vzdělávání, sportu, sociální oblasti a zdravotnictví, i do boje proti drogám a alkoholismu. OTHER ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION AND ITS MEMBERS Other activities of the Association and its members traditionally lay mainly in the sponsorship field, aimed at culture and art, education, sport, the social sphere and the health service, as well as the fight against drugs and alcoholism. ZÁVĚR 16. vydání výroční zprávy, které se Vám dostává do rukou, je nejen důkazem toho, že Svaz dovozců automobilů je již více než šestnáct let významnou a nesmírně životaschopnou, ale také uznávanou a respektovanou organizací doma i v zahraničí. Údaje uvedené v této zprávě představují Svaz jako takový, jeho organizaci a členskou základnu, ale poskytují rovněž obraz o stavu a vývoji tuzemského trhu motorových vozidel. SDA svojí činností potvrzuje nezastupitelnou funkci v hospodářské a tržní struktuře České republiky a trvalým úsilím přispívá k vytváření co nejvhodnějšího prostředí pro odpovědné, kompetentní a solidní podnikání v oblasti obchodu s dováženými motorovými vozidly. Na tomto místě stojí za připomenutí, že tuzemský trh motorových vozidel se z pohledu SDA bohužel stále potýká s problémy vyplývajícími z chybějící dlouhodobé koncepce rozvoje silničních vozidel s dopadem na bezpečnost silničního provozu a životní prostředí. Chybí rovněž odpovídající právní prostředí a efektivní kontrolní mechanizmy, které jsou nezbytné pro soustavné a cílevědomé působení na řešení problémů, a to i těch, které jsou spojené s naším členstvím v EU. CONCLUSION The 16th issue of the Annual Report, which you have now in your hands, is proof of the fact that the Car Importers Association has been not only an important and extremely viable, but also recognised and respected organisation both at home and abroad for over 16 years now. The data given in this report presents the Association as such, its organisation and its membership base, but also provide a picture of the state and development of the domestic market for motor vehicles. Through its activity the CIA confirms its irreplaceable function in the economic and market structure of the Czech Republic and through its continual efforts it contributes to the creation of the most favourable environment for responsible, competent and solid business in the field of the sale of imported motor vehicles. At this point it is worth mentioning that the domestic market for motor vehicles is still, from the point of view of the CIA unfortunately, facing the problems arising from the lack of a long-term concept for the development of road vehicles with impact on road safety and the environment. Also lacking are the appropriate legal environment and effective control mechanisms, which are essential for the constant and purposeful tackling of problems, including those connected with our membership in the EU. POZNÁMKA: Podrobnější přehledy registrací nových a ojetých vozidel v ČR v roce 2009 a vyřazování vozidel jsou uvedeny dále v přílohách této zprávy a především na našem portálu: NOTE: More detailed overviews of the registrations of new and used vehicles in the Czech Republic in 2009 and the scrapping of vehicles are given in the appendixes to this Report and especially on our portal: 8

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T S v a z D o v o z c ů A u t o m o b i l ů C a r I m p o r t e r s A s s o c i a t i o n V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 8 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážená paní, vážený pane, cestou této výroční

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2016 Registrace nových vozidel V roce 2016 vzrostly v ČR meziročně registrace ve všech kategoriích silničních motorových vozidel s výjimkou autobusů.

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v 1. pololetí roku 2016 Registrace nových vozidel Osobní automobily V období 1-6/2016 bylo v ČR registrováno celkem 132 778 nových osobních automobilů.

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6 / 2011 Registrace nových vozidel V období 1-6/2011 bylo v ČR registrováno celkem 88 284 nových osobních automobilů, 5 981 lehkých užitkových

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Registrace nových vozidel V období 1-9/2016 bylo v ČR registrováno celkem 192 714 nových osobních automobilů. Tyto údaje potvrdily meziroční

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2017

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2017 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2017 Registrace nových vozidel Rostoucí trend registrací osobních automobilů stále pokračuje V období 1-6/2017 bylo v ČR registrováno celkem

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V roce 2014 registrace automobilů všech kategorií rostly, registrace motocyklů nepatrně klesly.

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2017 Registrace nových vozidel V březnu padl historický rekord v měsíčních registracích nových osobních automobilů. V období 1-3/2017 bylo

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2010 Registrace nových vozidel V období 1-9/2010 bylo v ČR registrováno celkem 223507 osobních automobilů, 13896 lehkých užitkových automobilů,

Více

REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013

REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 Svaz Dovozců automobilů Car Importers Association REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR V ROCE 2013 PETROLsummit 13 Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2013 a 1-9/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů. Car Importers Association

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Svaz Dovozců Automobilů. Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA Svaz Dovozců Automobilů ANNUAL REPORT Car Importers Association 2004 Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, prostřednictvím této výroční zprávy Vás chceme seznámit se Svazem dovozců automobilů

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2012

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2012 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2012 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2012 a 1-6/2011 2012 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2015 a 1-6/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2016 a 1-9/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2015 a 1-3/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Water Planning in the Czech Republic

Water Planning in the Czech Republic Plánování v oblasti vod v České republice Water Planning in the Czech Republic RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, státní podnik (State Enterprise) e-mail: kubala@pvl.cz Namur, 28 th September 2005 IMPLEMENTAČNÍ

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2012

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2012 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2012 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2012 a 1-3/2011 2012 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2013 a 1-3/2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání let 2014 a 2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-3/2016 a 1-3/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2016

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2016 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2016 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2016 a 1-6/2015 2016 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2015 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2015 a 1-9/2014 2015 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2017

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2017 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2017 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání let 2017 a 2016 2017 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-6/2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-6/2014 a 1-6/2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Svaz Dovozců Automobilů

Svaz Dovozců Automobilů VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů 2006 Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, dovolte cestou této výroční zprávy Vás seznámit s posláním Svazu dovozců automobilů

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-9/2014 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání 1-9/2014 a 1-9/2013 2014 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

Svaz Dovozců Automobilů

Svaz Dovozců Automobilů VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Car Importers Association Svaz Dovozců Automobilů Úvodní slovo Vážená paní, Vážený pane, cestou této výroční zprávy by Vás Svaz dovozců automobilů rád seznámil se svým posláním

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Amendment - correction - change of the Supplementary Regulations

Amendment - correction - change of the Supplementary Regulations Amendment - correction - change of the Supplementary Regulations CHARGING: The Organizing Committee will supply for recharging electric power 220V/16A (1 phase) in parc fermé in Český Krumlov, České Budějovice

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2014 Registrace nových vozidel Osobní automobily V 1. čtvrtletí letošního roku zaznamenáváme výrazný nárůst registrací silničních motorových

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013

Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013 Grafy a tabulky ke statistice vozidel registrovaných v ČR v roce 2013 Registrace nových vozidel Registrace vozidel v ČR Srovnání let 2013 a 2012 2013 Kategorie Nová vozidla Ojetá vozidla Celkem Z roku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016

Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Komentář ke statistice vozidel registrovaných v ČR v období 1-3/2016 Registrace nových vozidel Osobní automobily V 1. čtvrtletí tohoto roku jsme výraznější nárůst registrací zaznamenali u osobních a nákladních

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV

READERS OF MAGAZÍN DNES + TV READERS OF MAGAZÍN + MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI READERS OF MAGAZÍN DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY READERS OF MAGAZÍN +, ONA, DOMA AND PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO

READERS OF MF DNES, LIDOVÉ NOVINY AND METRO READERS OF, LIDOVÉ NOVINY AND METRO MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

C I A. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

C I A. Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT SDA C I A Svaz Dovozců Automobilů Car Importers Association VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, do rukou se Vám dostává jubilejní, již 20. vydání Výroční zprávy Svazu

Více