OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, Přezletice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice"

Transkript

1 OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, Přezletice IČ : Tel./fax: Tel.: Z á v ě r e č n ý ú č e t k PŘÍJMY : Skutečnost k : ,73 Kč Schválený rozpočet před úpravami: ,- Kč Rozpočet byl schválen jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši ,- Kč byl vyrovnán naspořenými prostředky z minulých let na částku shodnou s výdaji, tedy ,- Kč. Na vyrovnání schváleného rozpočtu nebyly předpokládány (ani využity) externí zdroje, bankovní půjčky, úvěry apod. Daňové příjmy, získané za daně z nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických a fyzických osob, příjmy z kapitálových výnosů a poplatků (Třída 1 Daňové příjmy) byly v celkové výši ,17 Kč, což je o 49 tis. Kč méně oproti obdrženým daňovým příjmům Třídy 1 v r Tento pokles byl zaznamenán přes výrazný nárůst obyvatel obce. Nárůst byl zaznamenán u položky Daň z příjmů fyzických osob (cca tis. Kč), výrazný propad byl u položky Daň z příjmů OSVČ (cca 362 tis. Kč). Daň z příjmů právnických osob byla zhruba na úrovni r Mírný pokles byl zaznamenán u DPH (cca - 24 tis. Kč), daň z nemovitostí byla přibližně na úrovni r Poplatky za komunální odpad vzrostly o cca 120 tis. Kč oproti r a poplatky za zhodnocení stavebního pozemku byly přibližně na úrovni r Daňové příjmy jsou obcí neovlivnitelné, neboť jsou zasílány finančními úřady přímo na účet obce. V oblasti nedaňových příjmů (Třída 2 příjmy z poskytování služeb a prodeje zboží, z pronájmu pozemků, z úroků, dividendy, neinvestiční dary apod.) byly hodnoty nižší oproti schválenému rozpočtu i oproti r Dosažené nedaňové příjmy příjmy činily ,56 Kč, tj. o 101 tis. Kč méně než v předchozím roce (a o cca 542 tis. Kč než hodnoty rozpočtované). Hlavním důvodem poklesu byly nižší příjmy z poskytování služeb, pokles přijatých úroků, nižší výnos ze separovaného odpadu apod. Nezanedbatelnými příjmy obce byly v r Kapitálové příjmy (Třída 3), které nebyly původně rozpočtovány (event. jejich hodnota v rozpočtu před úpravami byla na nulové úrovni). Příjmy Třídy 3 dosáhly výše ,- Kč a jedná se o prostředky, získané obcí jako příspěvek od developerů. V menší míře byly tyto příjmy vytvořeny i prodejem pro obec nevyužitelných drobných pozemků v k.ú. Praha Vinoř.

2 Dodatečně byly rozpočtovány (formou rozpočtového opatření) Přijaté transfery (Třída 4), které byly tvořeny příspěvkem Stč. kraje na chod místní správy a činily ,- Kč. Zbývající část tvoří přijatá dotace na volby do krajského zastupitelstva (21 tis. Kč) a záloha na prezidentské volby ve výši 1 tis. Kč. Dotace na volby do krajského zastupitelstva nebyla dočerpána, částka 4.795,- Kč byla vrácena na účty poskytovatele v lednu Záloha dotace na prezidentské volby rovněž nebyla v r využita a byla vrácena na účet příslušného finančního úřadu v březnu Celkově obec získala příjmy o ,27 Kč nižší než bylo plánováno. VÝDAJE : Skutečnost k : ,79 Kč Schválený rozpočet před úpravami: ,- Kč Celkové plánované výdaje byly překročeny v souvislosti s nárůstem cen nakupovaných služeb a energií, zvýšením DPH a tím i cen nakupovaných služeb (např. svozu komunálních a jiných odpadů), nutných oprav a úprav majetku obce (zejm. komunikací, veřejného osvětlení, údržby ploch apod.), zvýšenými náklady na právní, poradenské a jiné služby, spojené s přípravou výstavby mateřské školy. Výdaje byly v souladu s rozpočtem vynaloženy takto : Hlavní složkou výdajů byly běžné rozpočtové výdaje (Třída 5), které činily celkem ,29 Kč, což je o cca 7% méně než rozpočtovaná hodnota a o více než méně tis. Kč než v r Nejvýznamnější položkou těchto výdajů byly náklady na opravy a udržování obecního majetku (zejm. doplatky za dílčí provedené úpravy místních komunikací např. zbudování otočky BUS, úprava zastávek apod.) v celkové výši 964,5 tis. Kč; náklady spojené s tvorbou a dodržováním územního plánu (360 tis. Kč), komunální služby (597 tis. Kč veřejné osvětlení, opravy a údržba majetku apod.), příspěvky obyvatelstvu v rámci sociálního poradenství (274 tis. Kč), náklady na činnost místní správy (tj. mzdy, zákonné odvody za zaměstnance, provoz obecních budov, konzultační, poradenské a právní služby, ostatní nakupované služby, opravy a údržba budov apod.) v celkové výši tis. Kč, zákonné náklady na činnost samosprávy/zo (980 tis. Kč), náklady na provoz veřejné silniční dopravy (138 tis. Kč), náklady na odvádění a čištění odpadních vod (151 tis. Kč), příspěvek na provoz MŠ (703 tis. Kč ost. náklady, uvedené v pol. MŠ se vztahují již k přípravě výstavby nové MŠ), příspěvek na žáky ZŠ (314 tis. Kč), náklady na kulturní, společenské a sportovní akce (cca 182 tis. Kč) atd. Přesto byly běžné výdaje nižší oproti r. 2011, a to o 2.225,5 tis. Kč, což bylo způsobeno zejména nižší investiční činností a menšími nákupy služeb (velká řada oprav obecního majetku byla zajištěna vlastními THP pracovníky obce). Další část výdajů byla tvořena kapitálovými výdaji (Třída 6), jejichž celková výše činila ,50 Kč (rozpočtovaná hodnota pouze ,- Kč). V této účtové třídě byly mj. zahrnuty náklady na neplánované investiční akce, které nebyly při tvorbě rozpočtu předpokládány tj. přeúčtování vybavení mateřské školy apod.

3 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ : Skutečnost k : ,94 Kč Zůstatek na běžném účtu obce byl k ve výši : ,54 Kč. Tyto finanční prostředky jsou rezervou na vybudování potřebné infrastruktury obce v dalších letech a rezervou na udržení standardních služeb obce v souvislosti s poklesem příjmů obce v předchozím období. Část prostředků je určena na krytí předpokládaného rozpočtového schodku (rozpočtovaný schodek pro r činí ,- Kč). Součástí závěrečného účtu je: 1. Závěrečný účet příspěvkové organizace Mateřská škola Přezletice 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přezletice za r. 2012, které se uskutečnilo ve dnech a s tímto výsledkem: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených po písmenem c): ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Územní celek neprovedl inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů účty 401, 403, 406, 408, 432, 903 Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v části C.2 nebyly vykázány oprávky k majetku pořízeného z transferů Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen dle inventarizačních evidencí u účtů 314, 388, 377, 324, 333, 336, 342, 389 Byly zjištěny nedostatky spočívající v: ( 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) C2) neprůkaznosti vedení účetnictví Územní celek neprovedl fyzickou inventuru k účtu 902 a dokladovou inventuru k účtům 042, 052 Územní celek inventarizací neověřil, zda skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví u účtu 031 Pozemky a u účtu 028 Drobný dlyouhodobý majetek Územní celeke ukončil inventarizaci majetku, pohledávek a závazků dne , tj. více než 2 měsíce po rozvahovém dni. C4) porušení povinností územního celku stanovených zvláštními právními předpisy Finanční hospodaření nebylo uskutečňováno v souladu se schváleným rozpočtem, nebylo rozpočtováno o některých výdajích, z rozpočtu obce hrazeny výdaje za příspěvkovou organizaci, došlo k přečerpání výdajů rozpočtu v některých rozpočtových položkách. Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se.

4 Podíly dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 7,73% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,28% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00% Komentář: Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 1.100,- Kč, tato částka byla použita pro výpočet ukazatele podílu pohledávek na rozpočtu územního celku. Celkový objem dlouhodobých závazků činí 0,- Kč. Chyby a nedostatky, zjištěné při dílčím přezkoumání v r a chyby a nedostatky, zjištěné při přezkoumání hospodaření za předchozí roky byly napraveny. Výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu (schválený rozpočet, změny rozpočtu), Rozvaha, Účetní závěrka za r vč. příloh; Zpráva z přezkoumání hospodaření obce za r a Závěrečný účet příspěvkové organizace Mateřská škola Přezletice jsou k nahlédnutí na OÚ. V Přezleticích

5

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ: 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014

Zpráva č. 169/2014/IAK. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hlavní 210 763 10 Hvozdná datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. března 2015 Ing. Jaroslav Císař KUZL 37954/2014 IAK

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75.

schválený % 34100..00 116.67 117.95 135.66 .00 40000.,00 120.11 49.14 101.80 0..00 -20 1335 1.25 -475 1341 93.75 -742 1347 352.15 3056.92 75. obec Nižbor KEO 8.04 / UclSe PŘÍJMY - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Róz-lil Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY r-1-..t- ~*~~~4- ^,.* -1,-, e. s- 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2741683.83

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2014 údaje jsou v Kč Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet rozpočet Daňové příjmy- třída 1 5 000 000 5 113 810 6 084 711,54 Nedaňové příjmy třída 2 847 800

Více

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012

Zpráva č. 262/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hvozdná, IČ: 00283991 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hvozdná Hvozdná 210 763 11 Želechovice nad Dřevnicí datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.3.2013 Ing. Jaroslav Císař KUSP 42625/2012

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: 13686/EK/2014 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Úhlejov, IČ: 00272281 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

Závěrečný účet obce Horní Maršov za rok 2011 doplňující údaje Zůstatek na běžném účtu k 31. 12. 2011 21 139 083,23 Obec Horní Maršov má tyto úvěry - zůstatek k 31. 12. 2011 6 404 484,29 Komerční banka

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚHLEJOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. HOSPODAŘENÍ ROZVAHA K 31. 12. 2013 AKTIVA Stav k 1. 1. 2013

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více