Úprava doménových jmen v českém právním řádu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úprava doménových jmen v českém právním řádu"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo informačních a komunikačních technologií Ústav práva a technologií Diplomová práce Úprava doménových jmen v českém právním řádu Kateřina Hlaváčová 2015

2 Prohlašuji, ţe jsem práci na téma: Úprava doménových jmen v českém právním řádu zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem pouţila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenů a literatury. Kateřina Hlaváčová 2

3 Na tomto místě bych chtěla vřele poděkovat vedoucímu této práce panu Mgr. Michalu Koščíkovi, Ph.D. za cenné rady, konzultace a zpětnou vazbu, která mi dopomohla práci zdárně dokončit, děkuji mu za pozitivní přístup a podporu, jeţ mi při tvorbě této práce věnoval. 3

4 ANOTACE Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou doménových jmen v českém právním řádu. Obecná část této práce rozebírá pojem doménového jména, zásady přidělování, strukturu a funkce doménových jmen. Vedle toho práce analyzuje teoreticko-právní uchopení právní povahy doménového jména. Ve zvláštní části se práce zaměřuje na praktické otázky převodu doménového jména pomocí smlouvy včetně souvisejícího institutu postoupení pohledávky. Dále je kriticky zhodnocena praxe převodů doménových jmen na základě rozhodnutí obecných a rozhodčích soudů. Závěr práce je věnován rozboru veřejné nabídky rozhodčí smlouvy formulované v Pravidlech registrace doménových jmen v cctld.cz. Klíčová slova: Cese, Doménové jméno, Relativní majetkové právo, Rozhodčí doloţka, Věc v právním smyslu. ABSTRACT This thesis deals with legal concept of a domain name within Czech jurisdiction. The introductory chapter of this thesis comprises explanation of the notion of domain name, its structure, its functions and its legal nature. The next chapter focuses on practical issues of contractual transferring of domain name and assignment of receivable. This thesis also comprises critical evaluation of transferring domain name by judicial decisions. The final chapter provides insight to arbitration clause formulated under the trade terms of administrator of cctld.cz. 4

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ ADR Alternativní řešení sporů Centrální registr Registr doménových jmen v národní TLD.cz, jehoţ pořizovatelem je správce domény CZ.NIC Drţitel Osoba, která je vlastníkem práv k doménovému jménu a má pro sebe registrováno doménové jméno ObčZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Pravidla Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz, není-li uvedeno jinak, účinných od Rozhodčí soud Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SOZ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Správce domény Zájmové sdruţení právnických osob CZ.NIC TLD Doména nejvyšší úrovně WHOIS Veřejně přístupná databáze shromaţďující údaje o doménových jménech a jejich drţitelích ZRŘ Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů Právní stav je ke dni 1. března

6 Obsah ÚVOD TECHNICKÉ ASPEKTY DOMÉNOVÝCH JMEN Pojem doménového jména a IP adresa Struktura doménového jména Přidělování národní domény.cz PRÁVNÍ POVAHA DOMÉNOVÝCH JMEN Věc v právním smyslu Dle zák. č. 40/ Dle zák. č. 89/ Relativní majetkové právo Absolutizace relativních práv CESE DOMÉNOVÝCH JMEN Cese smluvní Smlouva o postoupení pohledávky Postoupení smlouvy Kupní smlouva Cese doménových jmen na základě rozhodnutí Nejvýznamnější rozhodnutí soudu Právo třetí osoby nezúčastněné na řízení Nárok na odstranění závadného stavu Uţití analogie Komparace s jinými právními řády Testamentární cese DALŠÍ VYUŢITELNÉ INSTITUTY Drţba Zástavní právo Nezapsaná označení Uţití analogie v právu doménových jmen

7 5. VEŘEJNÁ NABÍDKA ROZHODČÍ SMLOUVY Zákon o rozhodčím řízení Občanský zákoník Nový systém řešení sporů ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM PRÁVNÍ PŘEDPISŮ SEZNAM JUDIKATURY SEZNAM ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHY Příloha č. 1: Smluvní vzor

8 ÚVOD Právo doménových jmen se stalo svébytným subsystémem práva informačních a komunikačních technologií. Není divu, kdyţ hodnota některých doménových jmen dosahuje enormních částek. Tak kupříkladu hodnoty nejúspěšnějších českých doménových jmen se blíţí částce tří milionu korun. Z doménových spekulací se tak brzy stal výnosný, i kdyţ jak uţ to tak bývá, nepříliš legální business. Dospěli jsme dokonce tak daleko, ţe Česká republika má vlastní filmový snímek o tom, jak se z jednoho doménového spekulanta stal milionář. 1 I kdyţ ve světě není příliš obvyklé, aby internetové adresy měly svou zvláštní úpravu, dostává se uţivatelům internetu ochrany v rámci obecných institutů civilního práva a práva duševního vlastnictví. Je velmi zajímavé sledovat, jak několik desetiletí staré instituty mohou pasovat na novodobé problémy 21. století. To je taktéţ důvod, proč jsem si právo doménových jmen vybrala jako téma své diplomové práce, neboť i kdyţ je problematika řazena mezi právo informačních a komunikačních technologií, zrcadlí se napříč spektrem jiných právních odvětví, převáţně občanského práva, obchodního práva, práva duševního vlastnictví a teorie práva. V jedné odborné publikaci 2 její autorka uvedla, ţe diskuze o věcnosti či relativnosti práv k doménovým jménům, není někdy příliš věcná. S tímto názorem si hned zpočátku dovolím nesouhlasit. Kaţdý fundovanější právník ví, ţe teorie práva má v systému práva své důleţité místo. Smysl teorie práva pěkně shrnují slova Petra Kolmana: Hlavní raison d etre právní teorie v dnešní době spatřuji, mimo výše zmíněných úkolů a cílů, v obecném (resp. nejobecnějším) pojetí TP, tedy že jde o určitou teoretickou hradbu bránící vědeckému nešvaru spočívajícím v tom, že mnohdy pro jednotlivé stromy není vidět celý les (v našem případě práv) 3. Pokud nevíme jak něco teoreticky uchopit, je potom velmi těţké se pohnout dále. Je to jako snaţit se naučit matematické operace se zlomky, aniţ bychom uměli sčítat a odčítat. 1 Film Czech Made Man z roku 2011, reţie Tomáš Řehořek. 2 MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě. Ostrava: nakladatelství KEY Publishing s.r.o., 2012, s KOLMAN, Petr. Místo teorie práva v systému právní vědy. epravo.cz[online]. Publikováno [cit ]. 8

9 Ostatně stejný názor zastává i jeden z největších odborníku na právo informačních a komunikačních technologií Radim Polčák. V rozhovoru pro právníradce.ihned.cz uvedl: Informační a komunikační technologie často dekonstruují základní právní instituty. Pak jde o výzvu právě pro filozofii nebo pro teorii, aby určila, v čem spočívají pravé základy těchto institutů. 4 Publikací a internetových článků na právní povahu doménových jmen za poslední desetiletí vyšel nespočet, nicméně aţ s nástupem rekodifikace civilního práva se některé otázky znovu otevírají. V obecné části následujícího výkladu bych chtěla rozebrat, jaký byl pohled na právní povahu doménových jmen před a jak se tato povaha změnila s nástupem rekodifikace civilního práva. Pro lepší pochopení tématu jsem povaţovala za důleţité v obecné části práce zdůraznit technické aspekty doménových jmen. Ve zvláštní části práce se zaměřím zejména na problematiku převodů a přechodů doménových jmen a procesněprávní problematiku řešení sporů z TLD.cz. Vzhledem k relativní novosti ObčZ se bude můj výklad mnohdy opírat o úvahy, které nebyly na poli akademického a soudního prostředí doposud řešeny. Jako cíl jsem si také kladla vnést do práce svůj vlastní názor a případně kriticky zhodnotit jiţ publikované názory některých autorů. Předmětem této práce není problematika zásahu do práv z průmyslového vlastnictví a jednání z nekalé soutěţe, neboť to rozsah práce nedovoluje a toto téma jiţ bylo několikrát uspokojivě vyřešeno, jak v odborných publikacích, tak soudní a arbitráţní judikaturou. Cílem této práce je technické a teoretické uchopení internetové adresy napříč institutů soukromého práva. V této práci jsem pouţila zejména metodu analýzy a srovnávání odborných textů, judikatury a právních předpisů. 4 JANUŠ, Jan. Radim Polčák: Hodně z toho, s čím lidé souhlasí na sítích, je nemravné nebo neplatné. Pravniradce.ihned.cz[online]. Economia, publikováno [cit ]. 9

10 1. TECHNICKÉ ASPEKTY DOMÉNOVÝCH JMEN 1.1. Pojem doménového jména a IP adresa V českém ani v unijním právu nenalezneme legální definici doménového jména. Stručnou definici doménového jména nalezneme ve slovenském právním řádu 5, dle kterého je doména symbolická adresa v elektronickej komunikačnej sieti. 6 Nařízení o zavádění domény nejvyššího stupně.eu se ve svých úvodních ustanoveních vyjadřuje pouze k významu domény nejvyššího stupně: TLD je nedílnou součásti infrastruktury internetu. Mají zásadní význam pro celosvětovou interoperabilitu sítě World Wide Web. Propojení se sítí a přítomnost na ni umožňuje přidělováním jmen domény a souvisejících adres dovoluje uživatelům najít na sítí počítače a webové stránky. 7 S pojmem doménové jméno neslučitelně souvisí pojem IP adresa. IP adresa neboli Internet Protocol Adress lze definovat jako světově jedinečný kód, pomocí kterého identifikujeme konkrétní síťové rozhraní připojené k počítačové síti. Jedinečný přitom znamená, ţe jedno síťové rozhraní můţe mít více IP adres, nemůţe však více rozhraní mít v jednom okamţiku stejnou IP adresu. Zjednodušené řečeno nám IP adresa umoţňuje rozlišení určitého počítače zapojeného do počítačové sítě a komunikaci s tímto počítačem, ze kterého jsou odesílána data, jeţ jsou označena IP adresou odesílatele i příjemce. Vzhledem k numerické povaze IP adres je jejich pouţívání uţivatelský náročné, nepohodlné a s nízkou rozlišovací schopností. Proto jsou k jednotlivým IP adresám přiřazována doménová jména tvořena sledem znaků splňující kritéria správce domény (nejčastěji tvořena sledem písmen fantazijní povahy). 8 Byl tedy vytvořen Domain name systém (DNS), který převádí binární hodnoty IP adres na reálná textová jména. 9 Doménové jméno by se 5 2 písm. d) bod 1 zákona č. 22/2004 Sb., o elektronickom obchode, ve znění pozdějších předpisů 6 MALIŠ, Petr. Co to jsou doménová jména, aneb nad právní povahou doménových jmen. elaw.cz[online]. Publikováno [cit ]. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně.eu. 8 DISMAN, Marek. Právní úprava domény EU. Praha: nakladatelství Linde, 2011, s MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě. Ostrava: nakladatelství KEY Publishing s.r.o., 2012, s

11 tedy dalo definovat jako: doména druhého stupně tvořená povolenou kombinací povolených znaků. 10 Vyhledání počítače pod doménovým jménem umoţňuje jmenný server systému DNS, který převede doménové jméno na příslušnou IP adresu a poté naváţe spojení s příslušným síťovým rozhraním a dojde k přenosu dat. Rezervovaná doménová jména v síti Internet jsou spravována z jednoho místa, coţ zajišťuje, ţe více IP adres nemá shodné doménové jméno. 11 Donedávna mohla být doménová jména registrována pouze v latince a ASCII znaků ( American Standard Code For Information Interchange ), nicméně vývoj internetové komunity dovolil registraci doménových jmen napsaných i v jiných znacích jako je arabština, čínština, cyrilice apod. 12 Z výše uvedeného vyplývá, ţe základní funkcí doménového jména je funkce technicko-identifikační. Doménové jméno však plní řadu dalších sekundárních funkcí, neméně důleţitých - vyhledávací, propagační, informační a soutěţní. Funkce informační znamená, ţe znění doménového jména nám můţe poskytnout obraz o obsahu webových stránek a drţiteli internetové adresy. To ovšem není zcela stoprocentní, neboť často mohou být doménová jména pro běţné uţivatele internetu klamavá. Například národní vrcholná doména (dále jen TLD ).cz navozuje dojem, ţe webovou stránku provozuje subjekt z České republiky, ale nemusí tomu tak nutně být, neboť takovou podmínku správce domény neklade. 13 Pochybnou z hlediska informační funkce se téţ můţe zdát oblíbenost vrcholné domény.tv, která je národní doménou Tuvalu, ale také evokuje dojem spojení se zkratkou slova television. Propagační funkci plní doménové jména zejména tím, ţe odkazuje na určité webové stránky, které šíří povědomí o určitém produktu, fyzické osobě či obchodní firmě podnikatele a společnosti, přičemţ doménové jméno ovlivňuje návštěvnost této webové stránky. Poslední funkce soutěţní je vlastně následkem 10 Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz. CZ.NIC správce domény.cz [online]. CZ.NIC, z.s.p.o., 2014 [cit ]. 11 JAKL, Ladislav. Uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit: [sborník příspěvků ke konferenci]. 1. vyd. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2007, s WIPO Intellectual property Survey. WIPO.int[online]. Publikováno [cit ]. 13 POLČÁK, Radim. ".EU" - aktuálně k problematice evropské domény. ITpravo.cz[online]. Publikováno [cit ]. 11

12 funkcí předchozích. 14 Dobré, lehce zapamatovatelné a trefné doménové jméno znamená určitou výhodu na trhu (například Doménová jména tak začala slouţit jako identifikátory společností a jejich výrobků a sluţeb na internetu, coţ jim nepochybně dává výše zmíněnou hospodářskou hodnotu. Tato vlastnost internetových adres tak vede ke vzniku mnohých sporů s dalšími označeními, které zde existovaly ještě před příchodem internetu, jako jsou například ochranné známky či obchodní firmy Struktura doménového jména Doménová jména jsou vytvářena z jednotlivých částí, které jsou hierarchicky seřazeny dle kritéria obecnosti. Jsou tvořeny na základě tzv. stromové struktury. Nejobecnější je doména nejvyššího řádu, kterou můţeme rozdělit do dvou druhů: generické TLD a národní TLD. Generické TLD se neváţou k ţádnému území či státu (výjimkou jsou domény.gov a.mil, které mohou být uţívány pouze subjekty v USA) a je jím například fenomenálně známá.com či.net, ale také nově vzniklá.museum,.coop nebo.name. Národní doména je doména nejvyššího řádu konkrétního státu (závislého území) tvořena dvěma písmeny. Národní TLD je samozřejmě i česká TLD.cz, nicméně mezi ně můţeme zařadit i evropskou.eu, i kdyţ se neváţe přímo k určitému státu. Důvodem tohoto názoru není jen fakt, ţe se TLD.eu tak sama označila v implementačním Nařízení, ale je to ta skutečnost, ţe jí byl přidělen kód EU za účelem internetové cctld a to pro splnění podmínek usnesení ze dne 25. září 2000, které vydala Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 16 Tedy i přes fakt, ţe název národní (neboli country code ) evokuje dojem, ţe se jedná o něco spojeného s jedním národem či územím jednoho státu, není tomu vţdy tak. Národní doména můţe být spojena i s územím či s oblastí. Například TLD.su pro Sovětský svaz je také povaţována za národní doménu PELIKÁNOVÁ, Radka a Karel ČERMÁK. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000, s WIPO Intellectual property Survey. WIPO.int[online]. Publikováno [cit ]. 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně.eu. 17 Doména.su nadále v síti internet existuje. 12

13 Niţší součást doménového jména neţ je doména nejvyššího řádu tvoří tzv. domény druhého stupně. Ty mohou být přidělovány osobám v právním smyslu s moţností dalšího dělení na tzv. subdomény. Poslední části je tzv. hostname označující konkrétní počítač osoby v právním smyslu, jeţ si doménu zaregistrovala. Uspořádání doménového jména je zprava doleva, od nejméně obecné po nejobecnější (tj. hostname subdoména doména druhého stupně TLD. Např. pocitac2.pobocka3.notebooky.cz). Jednotlivé části doménového jména jsou odděleny tečkou. 18 Předmětem sporů bývají nejčastěji domény druhého stupně, neboť tato část doménového jména můţe kolidovat s jinými označeními zboţí a sluţeb podnikatelů či jmény osob Přidělování národní domény.cz TLD.cz je spravována zájmovým sdruţením právnických osob CZ.NIC, z.s.p.o. (Czech Network Information Centre) zaloţená roku Sdruţení CZ.NIC provozuje registry doménových jmen a zabezpečuje provoz domény. Samotná registrace se však provádí prostřednictvím registrátorů, kteří jsou komerčními subjekty s přístupem k Centrálnímu registru doménových jmen. 19 Seznam registrátorů nalezneme na internetových stránkách správce domény. Přidělování doménových jmen je postaveno na dvou základních zásadách. Zásada jedinečnosti znamená, ţe jeden subjekt můţe mít více doménových jmen, více subjektů však nemůţe mít jedno doménové jméno. 20 Zjednodušeně řečeno to znamená, ţe na světě neexistují dvě doménová jména o stejném znění. Druhou je zásada priority, která je definovaná anglickým souslovím first come, first serve 21. To znamená, ţe kdyţ se najdou dva zájemci o stejné doménové jméno, vyhrává ten, co si jej registruje jako první. Tyto dvě zásady jsou vyjádřeny v Pravidlech pomocí jedné věty: požadované Doménové jméno není v době zpracování žádosti 18 PELIKÁNOVÁ, Radka a Karel ČERMÁK. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000, s Jak registrovat doménu.cz. CZ.NIC správce domény.cz [online]. CZ.NIC, z.s.p.o., 2014 [cit ]. 20 KOŠČÍK, Michal. Doménové spory [online]. Brno 2007 [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 21 Volné přeloţeno: kdo dřív přijde, ten dřív má 13

14 Centrálním registrem registrováno. 22 Ţádné jiné zásady se při registraci domény pod TLD.cz nepouţívají, správce ani registrátor nezkoumá, zda li obsah slova vyjadřující doménové jméno koresponduje s činností subjektu, který si doménové jméno registruje. Registrace doménového jména neprochází stejným formálním postupem jako zápis ochranné známky či obchodní firmy a dochází tak k doménovým sporům. S tímto ovšem vyvstává otázka, kterou si můţe klást běţný uţivatel internetu: Proč, kdyţ vznikají mezi drţitelem doménového jména a vlastníky práv na označení konflikty, neexistuje v Pravidlech správce domény nějaký normativní korektiv, jenţ by tento nedostatek odstranil? Kdyby existovalo pravidlo, které by zakazovalo registraci doménového jména zaměnitelné s obchodní firmou, argumentum ad absurdum by to znamenalo, ţe společnost s názvem Jan Novák, s.r.o, by byla jedinou, která má právo zaregistrovat si doménové jméno (a ostatní zaměnitelné variace). Ale co jiné obchodní firmy s podobným zněním, majitelé ochranných známek s podobným zněním, či jiný Jan Novák? Proto se musí řešit doménové spory ad hoc s ohledem na kaţdý konkrétní případ, zda li opravdu došlo k zásahu do práv ke konkrétnímu chráněnému označení. Není v silách zákonodárce ani správce domény stanovit, kdo má silnější právo ke konkrétnímu znění doménového jména. V Austrálii registrace doménového jména vyţaduje jednak, aby subjekt měl bydliště či místo podníkání na území Austrálie a dále je třeba doloţit důkaz, ţe doménové jméno koresponduje s ochrannou známkou, obchodním jménem či osobním jménem. 23 V Austrálii je ovšem situace poněkud jiná neţ u nás, neboť absolutní práva se tam váţou pouze k ochranné známce. Na rozdíl od ochranných známek, názvy společností neváţou v Austrálii k sobě vlastnická práva. 24 S jistým zjednodušením se dá říci, ţe vlastníci ochranných známek mají při registraci přednost. 22 Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz. CZ.NIC správce domény.cz [online]. CZ.NIC, z.s.p.o., 2014 [cit ]. 23 WILLOUGHBY, Tony, Sally M ABEL a Torsten BETTINGER. Domain name law and practice. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 2005, cxlviii, s Differences between trade marks, business and domain name [online]. IP Australia 2014 [cit ]. 14

15 2. PRÁVNÍ POVAHA DOMÉNOVÝCH JMEN Nejprve je třeba podotknout, ţe se pohybujeme v oblasti práva soukromého, neboť správu národních doménových jmen zajišťují zásadně soukromé, nestátní instituce (výjimkou je ale například Finsko) a rozhodování o právech k doménovým jménům spadá do pravomoci civilních soudů 25. S tím také souvisí uplatnění základních zásad soukromého práva jako je rovnost stran, svoboda uzavřít smlouvu, zásada dobré víry aj. 26 Zásada dobré víry je v právu doménových jmen obzvlášť důleţitá, rozhodčí soudy totiţ často svou argumentaci v nálezu staví na zlé či dobré víře drţitele napadeného doménového jména. Jedním z takových je kupříkladu rozhodčí nález ze dne 1. prosince 2013, který stanoví: Pokud se nejedná o prokazatelné jednání ve zlé víře, například tzv. typosquatting, těžící z obvyklých překlepů známých názvů. 27 Tento trend je bezesporu inspirován UDRP (Uniform Domain-Name Dispute- Resolution Policy) pravidly při rozhodování o generické TLD.com či právní úpravou USA obsaţenou v Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act 28, který soudcům poskytuje instrukce pro nalezení úmyslu ve zlé víře osoby, která si doménové jméno nechala zaregistrovat, a to demonstrativním výčtem 9 kritérií. 29 Právo doménových jmen je také z velké části tvořeno tzv. soft law a to dokonce i v rámci národní TLD. Správce domény registraci doménových jmen řídí svými pravidly, která jsou z velké části inspirována doporučeními s názvem cctld Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes, které byly vydány organizací WIPO 20. června Vzhledem k tomu, ţe doménových jmen pod jednou TLD je konečná mnoţina, je třeba s nimi nakládat opatrně. Znění doménového jména pod cctld.cz je 25 KOŠČÍK, Michal. Doménové spory [online]. Brno 2007 [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 26 Srov. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve sporu č ze dne whoever knowingly and fraudulently or in bad faith registers or uses an identifier described in subparagraph (C) shall be guilty of a Class B misdemeanor 29 MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě. Ostrava: nakladatelství KEY Publishing s.r.o., 2012, s WIPO Intellectual property Survey. WIPO.int[online]. Publikováno [cit ]. 15

16 technicky omezeno: můţe obsahovat pouze znaky (a-z,0-9-) a jeho délka můţe činit nejvýše 63 znaků 31. Dalo by se tedy říci, ţe dalším charakteristickým rysem doménových jmen je konečná množina doménových jmen pod jednou TLD. Z toho bychom mohli odvodit, ţe můţeme rozdělit doménová jména na dvě kategorie: 1. existující doménová jména a 2. abstraktní doménová jména. Existující doménová jména jsou taková, která jsou jiţ zaregistrovaná a jsou vyhledatelná v databázi WHOIS. Za abstraktní doménové jméno 32 povaţuji takové, které ještě zaregistrované nebylo. Jedná se tedy o jakousi moţnost si doménové jméno v určitém znění zaregistrovat. Přičemţ můj názor je, ţe abstraktní doménové jméno nemůţe být předmětem právních vztahů a na zaregistrování domény neexistuje v našem právním řádu ţádný právní nárok. Abstraktní doménové jméno nemůţe být věcí v právním smyslu, neboť mu chybí tzv. ovladatelnost, jeţ je, jak uvidíme dále, jedním ze znaků věcí v právním smyslu. I kdyţ se tento závěr můţe zdát jasný, nemusí tomu tak vţdy být. V článku publikovaném v časopise Rekodifikace a praxe 33 jeho autor vyjadřuje názor, ţe doménové jméno by mohlo být příslušenstvím obchodní firmy. Pokud by tato premisa byla pravdivá, měl by majitel obchodní firmy právní nárok na zaregistrování doménového jmena a doména (dokonce i ta neexistující) by se stala jakýmsi nehmotným majetkem majitele obchodní firmy. Tento závěr by byl ovšem velmi problematický, neboť bychom rozhodli, ţe majitel obchodní firmy má lepší nárok neţ majitel ochranné známky či nositel jména. Navíc takovému názoru nesvědčí, jak pravidla správce domény, tak legislativa. Abstraktní pojetí doménového jména zmiňují pro lepší uchopení problematiky právní povahy doménových jmen. Nicméně následující výklad o právní povaze doménových jmen se bude týkat výhradně existujících doménových jmen. Před bylo doménové jméno předmět soukromoprávních vztahů v rámci triády dle 118 občanského zákoníku z roku 1964 (dále jen SOZ ): předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, a pokud to jejich povaha připouští 31 Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz. CZ.NIC správce domény.cz [online]. CZ.NIC, z.s.p.o., 2014 [cit ]. 32 Pojem abstraktní doménové jméno je terminus technicus, který uţívám pro účely této práce. Nejedná se o pojem, který by se vyskytoval v odborné literatuře. 33 LAVRUSHIN, Konstantin. Doménové jméno ve světle NOZ. Rekodifikace a praxe. 2013, č. 5, s

17 práva nebo jiné majetkové hodnoty. Odborná veřejnost se dlouhou dobu přela o tom, do které ze zmíněných kategorií doménové jméno spadá. O tom, ţe to není věc, panovala shoda, ale zařazení doménového jméno do kategorie práva či majetkové hodnoty uţ tak jednoznačné nebylo. Osobně se přikláním k názoru, který formuloval David Sehnálek na serveru IT právo 34. Autor povaţuje doménové jméno za relativní majetkové právo, neboť internetová adresa představuje v podstatě nárok oprávněného zaloţený smlouvou se správcem domény a registrátorem. Tyto úvahy potvrdil v roce 2012 také Nejvyšší soud, kdyţ v právní větě svého rozsudku konstatoval: Právo k doméně není vlastnickým právem, neboť nejde o věc v právním smyslu, ale jde o smluvně získané právo soukromoprávní povahy. 35 S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se v odborné veřejnosti rozvířila řada diskuzí. Jedna z nich se týká právě právní povahy doménových jmen. Asi nejčastějším problémem, o kterém se odborníci přou, je otázka, jestli se k doménovému jménu váţou absolutní či relativní práva. Všechny spekulace a neshody vychází ze širokého pojetí věci v právním smyslu. Je velmi těţko uvěřitelné, ţe něco co můţe dosahovat hodnoty aţ 250 miliónů USD (např. nejţádanější domény sex.com či bussines.com 36 ) není předmětem ţádné právní úpravy v české legislativě a dokonce se o něm nezmiňuje ani tak moderní kodex jako je ObčZ. Tato situace je ovšem jen zdánlivá, neboť doménová jména si vystačí v rámci obecných institutů ObčZ Věc v právním smyslu Dle zák. č. 40/1964 Pojem věc nebyl do v českém právu nikde legálně definován. Legální definice věci byla zakotvena v dnes jiţ neplatném zákoníku o mezinárodním obchodu, nicméně právní teorie vykládá tento pojem stále ve stejném znění. Je to 34 SEHNÁLEK, David. Právní povaha doménového jména. ITpravo.cz[online]. Publikováno [cit ]. 35 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.. dubna 2012 sp. zn. 23 Cdo 3407/ MACGREGOR, Radka. Pravda o druhových doménových jménech. Právní rozhledy. 2004, č. 14, s

18 tedy hmotný předmět, který je zároveň ovladatelný a uţitečný 37, přičemţ uţitečnost je třeba vykládat z ekonomického hlediska (například stará dopisní známka je zjevně nepouţitelná, ale má ekonomickou hodnotu tedy je uţitečná). Zápis doménového jména do databáze DNS serveru na pevném disku má hmotnou povahu. Doménové jméno můţeme také ovládat. Nesporné je také kritérium ekonomické hodnoty doménového jména. I přesto však odborná veřejnost, soudní praxe ani Světová organizace duševního vlastnictví nikdy nepovaţovala doménové jméno za věc v právním smyslu. 38 Problémem je zde právě hmotná povaha doménového jména. Kdyţ se pevný disk se zapsanými doménovými jmény znehodnotí, hodnota internetové adresy tímto nezmizí. Nelze proto podle mého názoru zaměňovat zápis doménového jména na pevném disku s doménovým jménem jako takovým. Je to srovnatelné například s autorským dílem, které je právní teorií povaţováno za nehmotný statek, nicméně také má své hmotné vyjádření. 39 Z faktu, ţe doménové jméno nebylo povaţováno za věc v právním smyslu, plynuly důsledky týkající se právní povahy doménového jména. K doménovému jménu se nemohly vázat vlastnická ani jiná věcná práva Dle zák. č. 89/2012 Jak jiţ bylo naznačeno v předchozí kapitole, ObčZ koncepci věci v právním smyslu zcela změnil, kdyţ v 489 stanoví, ţe věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouţí potřebě lidí. To je nepochybně inspirováno Československým obecným zákoníkem občanským, který ve svém 285 stanovil Všechno, co od osoby je rozdílné a slouží k užívání lidí, sluje věc v právním smyslu. Věc v právním smyslu je tak rozdílná od věci v běţném slova smyslu a ve smyslu přírodních věd. Pojmové znaky věci jsou určeny jak negativně (tedy vše co je rozdílné od osoby), tak pozitivně (slouţí k uţívání lidí). 40 ObčZ se tak uchyluje k širokému pojmu věci a 37 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s SEHNÁLEK, David. Právní povaha doménového jména. ITpravo.cz[online]. Publikováno [cit ]. 39 Viz. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů 40 ROUČEK, František a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl druhý, ( 285 až 530.). Reprint původního vydání. Praha: CODEX Bohemia,

19 opouští materialistické a pozitivistické hledisko 41. Věc musí být něco, co je pro člověka uţitečné, coţ plyne z dikce zákona: slouţí potřebě lidí. Tento pojmový znak věci zůstal stejný jako u věci před rokem Druhým znakem je, ţe věcí je jen to, čeho se mohou týkat subjektivní majetková práva. To znamená, ţe aby věc v právním smyslu mohla být předmětem právních vztahů, musí být ovladatelná. I tento znak tedy zůstává stejný jako před rekodifikací. Výraznou změnou, jak jsem jiţ zmínila, je skutečnost, ţe věcí mohou být i nehmotné objekty. Tím rozšiřuje pojem věci jak na nehmotné statky, tak na subjektivní práva Relativní majetkové právo Nehledě na skutečnost, ţe v předchozím výkladu jsem označila doménové jméno za věc v právním smyslu, chtěla bych nadále obhájit názor, který zde byl i před , ţe doménové jméno je relativní majetkové právo. Z výše uvedené koncepce věci v právním smyslu jiţ víme, ţe si tyto dvě kategorie neodporují. Troufám si nadále tvrdit, ţe doménové jméno je relativním majetkovým právem a absolutní práva se k němu váţou jen v rámci absolutizace relativních práv (viz kapitola 2.4). Jak jsem jiţ naznačila výše, doménové jméno se stává předmětem občanskoprávních vztahů aţ uzavřením komplexu smluv, v jehoţ konečném důsledku je zde pohledávka věřitele (drţitele doménového jména) na majetkové plnění poskytované správcem domény a registrátorem. Předmětem občanskoprávních vztahů tedy není označení, které s sebou doménové jméno nese, ale pohledávka, kterou drţitel doménového jména získal uzavřením smlouvy. Drţitel uzavírá smlouvu o registraci s registrátorem podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Registrátor uzavírá taktéţ nepojmenovanou smlouvu o spolupráci se správcem domény. Domnívám se, ţe na základě těchto dvou smluv vzniká specifický třístranný právní vztah mezi drţitelem doménového jména, registrátorem a správcem domény. I kdyţ správce domény v obchodních podmínkách pro registrátory 42 vylučuje jakýkoliv právní vztah mezi drţitelem a správcem domény, nelze existenci právního vztahu mezi nimi vyloučit. 41 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisky [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, [cit ]. 42 Obchodní podmínky pro registrátory. CZ.NIC správce domény.cz [online]. CZ.NIC, z.s.p.o., 2015 [cit ]. 19

20 Nepochybně totiţ mezi správcem domény a drţitelem existují práva a povinnosti. Drţitel je zavázán svým souhlasem dodrţovat pravidla registrace doménových jmen a na oplátku je oprávněn uţívat sluţeb, které správce domény poskytuje. O vzniku smluvního vztahu mezi správcem domény a drţitelem svědčí nadále fakt, ţe registrace doménového jména nezaniká, ani ve chvíli zániku registrátora 43. Pro lepší představu právních vztahů slouţí následující diagram. SD Smlouva o spolupráci Držitel DJ registrátor Smlouva o registraci Obsah tohoto závazkového vztahu lze vyčíst z Pravidel, i kdyţ vzhledem k zásadě smluvní volnosti, můţe být obsahem závazkového vztahu vše, co není zakázáno. Obecně tedy má drţitel právo na udrţování registrace doménového jména v platnosti, povinnost zaplatit registrační poplatek a povinnost vyvinout veškeré úsilí, které lze na něm spravedlivě poţadovat, aby zajistil, ţe doménové jméno nebude porušovat práva třetích osob. Registrátor má povinnost provést registraci doménového jména v Centrálním registru a povinnost k případné změně údajů. Správce domény má povinnost vést záznam o registrovaném doménovém jménu v Centrálním Registru a zároveň právo v určitých situacích zrušit registraci doménového jména 44. Na rozdíl od části odborné veřejnosti, doménové jméno za nehmotný statek nepovaţuji. Jednou z vlastností nehmotných statků je totiţ potenciální ubiquita. Potenciální ubiquita neboli všudypřítomnost je moţnost nehmotného statku být neomezeně pouţíván bez ohledu na čas a místo blíţe neurčeným počtem subjektů Čl Pravidel 44 Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz. CZ.NIC správce domény.cz [online]. CZ.NIC, z.s.p.o., 2014 [cit ]. 45 KOUKAL, Pavel. Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou autorskoprávní a známkoprávní [online]. Brno 2008 [cit ]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 20

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie

Doménová jména. Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie Masarykova univerzita Právnická fakulta Pracovní skupina pro právo a informační technologie JUDr. Radim Polčák, Ph.D. radim.polcak@law.muni.cz www.law.muni.cz ICQ: 217-486-919 Přehled témat Pojem a podstata

Více

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát

14. května 2015. JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Doménové spory 14. května 2015 JUDr. Petr Hostaš člen předsednictva / rozhodce / advokát Druhy domén nejvyšší úrovně (TLD) 2 gtld (generic top level domain) -.com,.net,.org,... cctld (country code top

Více

Doménová jména a doménové. Michal Koščík

Doménová jména a doménové. Michal Koščík Doménová jména a doménové spory II Michal Koščík Struktura doménového jména Root domain. Doména nejvyššího řádu top level domain (TLD) Generické -.com.gov.org.biz.edu Národní -.cz.uk.de.sk.ru Subdomény

Více

Právní povaha doménového jména

Právní povaha doménového jména Právní povaha doménového jména Právní povaha doménového jména Vlastnictví (?) Závazkový vztah (?) Jiná majetková hodnota (?) Praktický význam Dá se doménové jméno prodat? Pokud squattera zbavíme DJ právní

Více

Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů

Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů Domény.cz.xxx..eu Komparace řešení sporů PRÁVO DOMÉNOVÝCH JMEN ODPOVĚDNÍKY Otazka č. 1 b) smluvní strany závazkového vztahu jsou následujicí: - správce domény - registrátor - držitel doménového jména Z

Více

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY

ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY ROZHODČÍ SOUD při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SPORY O DOMÉNY JUDr. Petr Hostaš advokát člen předsednictva Rozhodčího soudu 17. sympozium EDI, Praha 15.4.2011 Doména

Více

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing.

IT Spory. 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010. Dr. Vít Horáček. (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. IT Spory 16. Sympozium EDI Praha, 15. dubna 2010 Dr. Vít Horáček (za přispění materiálů Mgr. Zbyňka Loebla a Ing. Ondřeje Nováka) Doménové spory Pravomoc Rozhodčího soudu CZ.NIC.eu... Rozhodčí řízení u

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net

Obchodní firma. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obchodní firma 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodní firmy 8 ObZ OBCHODNÍFIRMA(FIRMA) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009)

Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) Licenční smlouva (nejen) k předmětům průmyslového vlastnictví (v.2009) (2005 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Nehmotný statek 2 základní vlastnosti: Efemerní materializace

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ. Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 119/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno *********. ROZHODČ Í NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře

Více

Občanskoprávní kolegium a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky proto přijalo toto

Občanskoprávní kolegium a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky proto přijalo toto Č. 40 Odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti zaniká právní titul, na jehož základě nabyl účastník smlouvy vlastnické právo, a obnovuje se původní stav i v případě, že nabyvatel, dříve

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Okamžik účinků výpovědi z nájmu bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2734/2012 Nejvyšší soud ČR se zabýval

Více

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1 OBSAH Seznam použitých zkratek........................................ IX Seznam předpisů citovaných v komentáři............................ XI Vývoj právní úpravy a průběh příprav zákona o majetkovém

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Smlouva o vkladovém účtu. Bakalářská práce

Smlouva o vkladovém účtu. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Smlouva o vkladovém účtu Bakalářská práce Autor: Jana Pajerková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Mgr.

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků

Bankovní záruka. Obecně o zajišťovacích prostředcích. Právní úprava zajišťovacích prostředků Bankovní záruka 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Obecně o zajišťovacích prostředcích Funkce: zajišťovací, preventivní, nahrazovací Závazek zajišťovaný a závazek zajišťující

Více

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ČÁST PRVNÍ Právo autorské a práva

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo duševního vlastnictví Cíl předmětu: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo duševního vlastnictví Cílem je získat znalosti z oboru soukromého práva, týkajícího se všech druhů práv duševního vlastnictví, které

Více

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR

Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům. JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Alternativní řešení spotřebitelských sporů na jednotném trhu 14. února 2012, Evropský dům JUDr. Marie Moravcová tajemnice RS při HK ČR a AK ČR Zapojení Rozhodčího soudu do existujících systémů ADR/ODR:

Více

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE:

TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: TENTO DOKUMENT BYL VYTVOŘEN PRO POTŘEBY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ S UZÁVĚRKOU 06.03.2008 A OBSAHUJE: INFORMAČNÍ MEMORANDUM A PŘÍLOHY: (ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, VZOR ZÁVAZNÉ SMLOUVY A SOUPIS DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva. JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obec jako správce majetku a rekodifikace soukromého práva JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. Obsah 1. Účinnost NOZ 2. Přechodná ustanovení 3. Postup při uzavírání smluv 4. Odpovědnost volených členů orgánů obcí

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce.

Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce. Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Kolaudační řízení rok 2006/2007 Klára Benišová 2 Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Více

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011

Patent. Roman Šebesta 6.12.2011 Patent Roman Šebesta 6.12.2011 Bližší specifikace Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje: u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem

Více

Plátce spotřební daně

Plátce spotřební daně Spotřební daně Právní úprava Problematika spotřebních daní je upravena v ČR zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (ZSD), Spotřební daň je uvalena na tzv. vybrané výrobky těmi jsou minerálních oleje,

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz

Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1.Úvodní ustanovení...1 2.Definice pojmů... 1 3.Registrace Doménového jména...2 4.Prodloužení registrace Doménového jména...

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO DEFINICE OBČANSKÉHO PRÁVA Občanské právo (hmotné) je právní odvětví právního řádu, které upravuje majetkové vztahy fyzických osob mezi sebou, popřípadě majetkové

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace )

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato Pravidla registrace stanoví pravidla pro registraci

Více

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka.

- k rukám prezidenta Českého střeleckého svazu, pana Ing. Petra Barocha. Věc: Vyjádření ve věci právního stavu areálu střelnice Brno Kývalka. Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokáti Mgr. Marcela Štraitová JUDr. Ing. Milan Mleziva Vedoucí kanceláře JUDr. Jaroslav Kejval Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová

Více

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE

Novace. Přistoupení. pohledávky. Převzetí dluhu. Narovnaní. k dluhu. Privat INTERCESE FORTFAITING. Kumulat INTERCESE Změny závazků D ZV V Převzetí dluhu Privat INTERCESE Novace Narovnaní Postoupení pohledávky CESE Přistoupení k dluhu Kumulat INTERCESE smluvní ESKONT FACTORING FORTFAITING testamentární ZAVĚŤ Dd SMLOUVA

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího

Více

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce.

Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Návrh na nařízení exekuce s vysvětlivkami. Tento návrh lze použít na všechny případy nařízení exekuce. Exekutorskému úřadu v Hodoníně 1/ Mgr. Kamil Brančík Sadová 15, 695 01 Hodonín Oprávněný: 2/ se sídlem

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 30.9.2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

27/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách ČÁST PRVNÍ

27/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách ČÁST PRVNÍ 27/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách Změna: 499/2004 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

ROZHODČÍ NÁLEZ Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky POZN. V textu je namísto sporného doménového jména a jakýchkoliv výrazů, podle kterých by bylo možno identifikovat strany sporu, užíváno ********* nebo jiných anonymizujících znaků. Pokud byl některý anonymizovaný

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 298/12 ze dne 13. 12. 2012 Loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana veřejného zájmu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 13. prosince 2012 mimo ústní jednání

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra obchodního práva Bakalářská práce Obec jako podnikatel Markéta Jehličková 2010/2011 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Obec

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka. (Prodávající) (Kupujícím) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka (Prodávající) a. (Kupujícím) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek, se sídlem Praha 1, Kaprova

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014. Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Změny v katastru nemovitostí od 1.1.2014 Ing. Karel Švarc Katastrální úřad pro Pardubický kraj Nový občanský zákoník (NOZ) zákon č. 89/2012Sb. Účinnost od 1.1.2014 Rozsah celkem 3081 paragrafů NOZ ruší

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně, Ekonomická informatika SOFTWAROVÝ AUDIT (Bakalářská

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 289/2015-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více