Úprava doménových jmen v českém právním řádu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úprava doménových jmen v českém právním řádu"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo informačních a komunikačních technologií Ústav práva a technologií Diplomová práce Úprava doménových jmen v českém právním řádu Kateřina Hlaváčová 2015

2 Prohlašuji, ţe jsem práci na téma: Úprava doménových jmen v českém právním řádu zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem pouţila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu pouţitých pramenů a literatury. Kateřina Hlaváčová 2

3 Na tomto místě bych chtěla vřele poděkovat vedoucímu této práce panu Mgr. Michalu Koščíkovi, Ph.D. za cenné rady, konzultace a zpětnou vazbu, která mi dopomohla práci zdárně dokončit, děkuji mu za pozitivní přístup a podporu, jeţ mi při tvorbě této práce věnoval. 3

4 ANOTACE Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou doménových jmen v českém právním řádu. Obecná část této práce rozebírá pojem doménového jména, zásady přidělování, strukturu a funkce doménových jmen. Vedle toho práce analyzuje teoreticko-právní uchopení právní povahy doménového jména. Ve zvláštní části se práce zaměřuje na praktické otázky převodu doménového jména pomocí smlouvy včetně souvisejícího institutu postoupení pohledávky. Dále je kriticky zhodnocena praxe převodů doménových jmen na základě rozhodnutí obecných a rozhodčích soudů. Závěr práce je věnován rozboru veřejné nabídky rozhodčí smlouvy formulované v Pravidlech registrace doménových jmen v cctld.cz. Klíčová slova: Cese, Doménové jméno, Relativní majetkové právo, Rozhodčí doloţka, Věc v právním smyslu. ABSTRACT This thesis deals with legal concept of a domain name within Czech jurisdiction. The introductory chapter of this thesis comprises explanation of the notion of domain name, its structure, its functions and its legal nature. The next chapter focuses on practical issues of contractual transferring of domain name and assignment of receivable. This thesis also comprises critical evaluation of transferring domain name by judicial decisions. The final chapter provides insight to arbitration clause formulated under the trade terms of administrator of cctld.cz. 4

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ ADR Alternativní řešení sporů Centrální registr Registr doménových jmen v národní TLD.cz, jehoţ pořizovatelem je správce domény CZ.NIC Drţitel Osoba, která je vlastníkem práv k doménovému jménu a má pro sebe registrováno doménové jméno ObčZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Pravidla Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz, není-li uvedeno jinak, účinných od Rozhodčí soud Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky SOZ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Správce domény Zájmové sdruţení právnických osob CZ.NIC TLD Doména nejvyšší úrovně WHOIS Veřejně přístupná databáze shromaţďující údaje o doménových jménech a jejich drţitelích ZRŘ Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů Právní stav je ke dni 1. března

6 Obsah ÚVOD TECHNICKÉ ASPEKTY DOMÉNOVÝCH JMEN Pojem doménového jména a IP adresa Struktura doménového jména Přidělování národní domény.cz PRÁVNÍ POVAHA DOMÉNOVÝCH JMEN Věc v právním smyslu Dle zák. č. 40/ Dle zák. č. 89/ Relativní majetkové právo Absolutizace relativních práv CESE DOMÉNOVÝCH JMEN Cese smluvní Smlouva o postoupení pohledávky Postoupení smlouvy Kupní smlouva Cese doménových jmen na základě rozhodnutí Nejvýznamnější rozhodnutí soudu Právo třetí osoby nezúčastněné na řízení Nárok na odstranění závadného stavu Uţití analogie Komparace s jinými právními řády Testamentární cese DALŠÍ VYUŢITELNÉ INSTITUTY Drţba Zástavní právo Nezapsaná označení Uţití analogie v právu doménových jmen

7 5. VEŘEJNÁ NABÍDKA ROZHODČÍ SMLOUVY Zákon o rozhodčím řízení Občanský zákoník Nový systém řešení sporů ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY SEZNAM PRÁVNÍ PŘEDPISŮ SEZNAM JUDIKATURY SEZNAM ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ PŘÍLOHY Příloha č. 1: Smluvní vzor

8 ÚVOD Právo doménových jmen se stalo svébytným subsystémem práva informačních a komunikačních technologií. Není divu, kdyţ hodnota některých doménových jmen dosahuje enormních částek. Tak kupříkladu hodnoty nejúspěšnějších českých doménových jmen se blíţí částce tří milionu korun. Z doménových spekulací se tak brzy stal výnosný, i kdyţ jak uţ to tak bývá, nepříliš legální business. Dospěli jsme dokonce tak daleko, ţe Česká republika má vlastní filmový snímek o tom, jak se z jednoho doménového spekulanta stal milionář. 1 I kdyţ ve světě není příliš obvyklé, aby internetové adresy měly svou zvláštní úpravu, dostává se uţivatelům internetu ochrany v rámci obecných institutů civilního práva a práva duševního vlastnictví. Je velmi zajímavé sledovat, jak několik desetiletí staré instituty mohou pasovat na novodobé problémy 21. století. To je taktéţ důvod, proč jsem si právo doménových jmen vybrala jako téma své diplomové práce, neboť i kdyţ je problematika řazena mezi právo informačních a komunikačních technologií, zrcadlí se napříč spektrem jiných právních odvětví, převáţně občanského práva, obchodního práva, práva duševního vlastnictví a teorie práva. V jedné odborné publikaci 2 její autorka uvedla, ţe diskuze o věcnosti či relativnosti práv k doménovým jménům, není někdy příliš věcná. S tímto názorem si hned zpočátku dovolím nesouhlasit. Kaţdý fundovanější právník ví, ţe teorie práva má v systému práva své důleţité místo. Smysl teorie práva pěkně shrnují slova Petra Kolmana: Hlavní raison d etre právní teorie v dnešní době spatřuji, mimo výše zmíněných úkolů a cílů, v obecném (resp. nejobecnějším) pojetí TP, tedy že jde o určitou teoretickou hradbu bránící vědeckému nešvaru spočívajícím v tom, že mnohdy pro jednotlivé stromy není vidět celý les (v našem případě práv) 3. Pokud nevíme jak něco teoreticky uchopit, je potom velmi těţké se pohnout dále. Je to jako snaţit se naučit matematické operace se zlomky, aniţ bychom uměli sčítat a odčítat. 1 Film Czech Made Man z roku 2011, reţie Tomáš Řehořek. 2 MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě. Ostrava: nakladatelství KEY Publishing s.r.o., 2012, s KOLMAN, Petr. Místo teorie práva v systému právní vědy. epravo.cz[online]. Publikováno [cit ]. 8

9 Ostatně stejný názor zastává i jeden z největších odborníku na právo informačních a komunikačních technologií Radim Polčák. V rozhovoru pro právníradce.ihned.cz uvedl: Informační a komunikační technologie často dekonstruují základní právní instituty. Pak jde o výzvu právě pro filozofii nebo pro teorii, aby určila, v čem spočívají pravé základy těchto institutů. 4 Publikací a internetových článků na právní povahu doménových jmen za poslední desetiletí vyšel nespočet, nicméně aţ s nástupem rekodifikace civilního práva se některé otázky znovu otevírají. V obecné části následujícího výkladu bych chtěla rozebrat, jaký byl pohled na právní povahu doménových jmen před a jak se tato povaha změnila s nástupem rekodifikace civilního práva. Pro lepší pochopení tématu jsem povaţovala za důleţité v obecné části práce zdůraznit technické aspekty doménových jmen. Ve zvláštní části práce se zaměřím zejména na problematiku převodů a přechodů doménových jmen a procesněprávní problematiku řešení sporů z TLD.cz. Vzhledem k relativní novosti ObčZ se bude můj výklad mnohdy opírat o úvahy, které nebyly na poli akademického a soudního prostředí doposud řešeny. Jako cíl jsem si také kladla vnést do práce svůj vlastní názor a případně kriticky zhodnotit jiţ publikované názory některých autorů. Předmětem této práce není problematika zásahu do práv z průmyslového vlastnictví a jednání z nekalé soutěţe, neboť to rozsah práce nedovoluje a toto téma jiţ bylo několikrát uspokojivě vyřešeno, jak v odborných publikacích, tak soudní a arbitráţní judikaturou. Cílem této práce je technické a teoretické uchopení internetové adresy napříč institutů soukromého práva. V této práci jsem pouţila zejména metodu analýzy a srovnávání odborných textů, judikatury a právních předpisů. 4 JANUŠ, Jan. Radim Polčák: Hodně z toho, s čím lidé souhlasí na sítích, je nemravné nebo neplatné. Pravniradce.ihned.cz[online]. Economia, publikováno [cit ]. 9

10 1. TECHNICKÉ ASPEKTY DOMÉNOVÝCH JMEN 1.1. Pojem doménového jména a IP adresa V českém ani v unijním právu nenalezneme legální definici doménového jména. Stručnou definici doménového jména nalezneme ve slovenském právním řádu 5, dle kterého je doména symbolická adresa v elektronickej komunikačnej sieti. 6 Nařízení o zavádění domény nejvyššího stupně.eu se ve svých úvodních ustanoveních vyjadřuje pouze k významu domény nejvyššího stupně: TLD je nedílnou součásti infrastruktury internetu. Mají zásadní význam pro celosvětovou interoperabilitu sítě World Wide Web. Propojení se sítí a přítomnost na ni umožňuje přidělováním jmen domény a souvisejících adres dovoluje uživatelům najít na sítí počítače a webové stránky. 7 S pojmem doménové jméno neslučitelně souvisí pojem IP adresa. IP adresa neboli Internet Protocol Adress lze definovat jako světově jedinečný kód, pomocí kterého identifikujeme konkrétní síťové rozhraní připojené k počítačové síti. Jedinečný přitom znamená, ţe jedno síťové rozhraní můţe mít více IP adres, nemůţe však více rozhraní mít v jednom okamţiku stejnou IP adresu. Zjednodušené řečeno nám IP adresa umoţňuje rozlišení určitého počítače zapojeného do počítačové sítě a komunikaci s tímto počítačem, ze kterého jsou odesílána data, jeţ jsou označena IP adresou odesílatele i příjemce. Vzhledem k numerické povaze IP adres je jejich pouţívání uţivatelský náročné, nepohodlné a s nízkou rozlišovací schopností. Proto jsou k jednotlivým IP adresám přiřazována doménová jména tvořena sledem znaků splňující kritéria správce domény (nejčastěji tvořena sledem písmen fantazijní povahy). 8 Byl tedy vytvořen Domain name systém (DNS), který převádí binární hodnoty IP adres na reálná textová jména. 9 Doménové jméno by se 5 2 písm. d) bod 1 zákona č. 22/2004 Sb., o elektronickom obchode, ve znění pozdějších předpisů 6 MALIŠ, Petr. Co to jsou doménová jména, aneb nad právní povahou doménových jmen. elaw.cz[online]. Publikováno [cit ]. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně.eu. 8 DISMAN, Marek. Právní úprava domény EU. Praha: nakladatelství Linde, 2011, s MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě. Ostrava: nakladatelství KEY Publishing s.r.o., 2012, s

11 tedy dalo definovat jako: doména druhého stupně tvořená povolenou kombinací povolených znaků. 10 Vyhledání počítače pod doménovým jménem umoţňuje jmenný server systému DNS, který převede doménové jméno na příslušnou IP adresu a poté naváţe spojení s příslušným síťovým rozhraním a dojde k přenosu dat. Rezervovaná doménová jména v síti Internet jsou spravována z jednoho místa, coţ zajišťuje, ţe více IP adres nemá shodné doménové jméno. 11 Donedávna mohla být doménová jména registrována pouze v latince a ASCII znaků ( American Standard Code For Information Interchange ), nicméně vývoj internetové komunity dovolil registraci doménových jmen napsaných i v jiných znacích jako je arabština, čínština, cyrilice apod. 12 Z výše uvedeného vyplývá, ţe základní funkcí doménového jména je funkce technicko-identifikační. Doménové jméno však plní řadu dalších sekundárních funkcí, neméně důleţitých - vyhledávací, propagační, informační a soutěţní. Funkce informační znamená, ţe znění doménového jména nám můţe poskytnout obraz o obsahu webových stránek a drţiteli internetové adresy. To ovšem není zcela stoprocentní, neboť často mohou být doménová jména pro běţné uţivatele internetu klamavá. Například národní vrcholná doména (dále jen TLD ).cz navozuje dojem, ţe webovou stránku provozuje subjekt z České republiky, ale nemusí tomu tak nutně být, neboť takovou podmínku správce domény neklade. 13 Pochybnou z hlediska informační funkce se téţ můţe zdát oblíbenost vrcholné domény.tv, která je národní doménou Tuvalu, ale také evokuje dojem spojení se zkratkou slova television. Propagační funkci plní doménové jména zejména tím, ţe odkazuje na určité webové stránky, které šíří povědomí o určitém produktu, fyzické osobě či obchodní firmě podnikatele a společnosti, přičemţ doménové jméno ovlivňuje návštěvnost této webové stránky. Poslední funkce soutěţní je vlastně následkem 10 Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz. CZ.NIC správce domény.cz [online]. CZ.NIC, z.s.p.o., 2014 [cit ]. 11 JAKL, Ladislav. Uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit: [sborník příspěvků ke konferenci]. 1. vyd. Praha: Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů, 2007, s WIPO Intellectual property Survey. WIPO.int[online]. Publikováno [cit ]. 13 POLČÁK, Radim. ".EU" - aktuálně k problematice evropské domény. ITpravo.cz[online]. Publikováno [cit ]. 11

12 funkcí předchozích. 14 Dobré, lehce zapamatovatelné a trefné doménové jméno znamená určitou výhodu na trhu (například Doménová jména tak začala slouţit jako identifikátory společností a jejich výrobků a sluţeb na internetu, coţ jim nepochybně dává výše zmíněnou hospodářskou hodnotu. Tato vlastnost internetových adres tak vede ke vzniku mnohých sporů s dalšími označeními, které zde existovaly ještě před příchodem internetu, jako jsou například ochranné známky či obchodní firmy Struktura doménového jména Doménová jména jsou vytvářena z jednotlivých částí, které jsou hierarchicky seřazeny dle kritéria obecnosti. Jsou tvořeny na základě tzv. stromové struktury. Nejobecnější je doména nejvyššího řádu, kterou můţeme rozdělit do dvou druhů: generické TLD a národní TLD. Generické TLD se neváţou k ţádnému území či státu (výjimkou jsou domény.gov a.mil, které mohou být uţívány pouze subjekty v USA) a je jím například fenomenálně známá.com či.net, ale také nově vzniklá.museum,.coop nebo.name. Národní doména je doména nejvyššího řádu konkrétního státu (závislého území) tvořena dvěma písmeny. Národní TLD je samozřejmě i česká TLD.cz, nicméně mezi ně můţeme zařadit i evropskou.eu, i kdyţ se neváţe přímo k určitému státu. Důvodem tohoto názoru není jen fakt, ţe se TLD.eu tak sama označila v implementačním Nařízení, ale je to ta skutečnost, ţe jí byl přidělen kód EU za účelem internetové cctld a to pro splnění podmínek usnesení ze dne 25. září 2000, které vydala Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 16 Tedy i přes fakt, ţe název národní (neboli country code ) evokuje dojem, ţe se jedná o něco spojeného s jedním národem či územím jednoho státu, není tomu vţdy tak. Národní doména můţe být spojena i s územím či s oblastí. Například TLD.su pro Sovětský svaz je také povaţována za národní doménu PELIKÁNOVÁ, Radka a Karel ČERMÁK. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000, s WIPO Intellectual property Survey. WIPO.int[online]. Publikováno [cit ]. 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 733/2002 ze dne 22. dubna 2002 o zavádění domény nejvyšší úrovně.eu. 17 Doména.su nadále v síti internet existuje. 12

13 Niţší součást doménového jména neţ je doména nejvyššího řádu tvoří tzv. domény druhého stupně. Ty mohou být přidělovány osobám v právním smyslu s moţností dalšího dělení na tzv. subdomény. Poslední části je tzv. hostname označující konkrétní počítač osoby v právním smyslu, jeţ si doménu zaregistrovala. Uspořádání doménového jména je zprava doleva, od nejméně obecné po nejobecnější (tj. hostname subdoména doména druhého stupně TLD. Např. pocitac2.pobocka3.notebooky.cz). Jednotlivé části doménového jména jsou odděleny tečkou. 18 Předmětem sporů bývají nejčastěji domény druhého stupně, neboť tato část doménového jména můţe kolidovat s jinými označeními zboţí a sluţeb podnikatelů či jmény osob Přidělování národní domény.cz TLD.cz je spravována zájmovým sdruţením právnických osob CZ.NIC, z.s.p.o. (Czech Network Information Centre) zaloţená roku Sdruţení CZ.NIC provozuje registry doménových jmen a zabezpečuje provoz domény. Samotná registrace se však provádí prostřednictvím registrátorů, kteří jsou komerčními subjekty s přístupem k Centrálnímu registru doménových jmen. 19 Seznam registrátorů nalezneme na internetových stránkách správce domény. Přidělování doménových jmen je postaveno na dvou základních zásadách. Zásada jedinečnosti znamená, ţe jeden subjekt můţe mít více doménových jmen, více subjektů však nemůţe mít jedno doménové jméno. 20 Zjednodušeně řečeno to znamená, ţe na světě neexistují dvě doménová jména o stejném znění. Druhou je zásada priority, která je definovaná anglickým souslovím first come, first serve 21. To znamená, ţe kdyţ se najdou dva zájemci o stejné doménové jméno, vyhrává ten, co si jej registruje jako první. Tyto dvě zásady jsou vyjádřeny v Pravidlech pomocí jedné věty: požadované Doménové jméno není v době zpracování žádosti 18 PELIKÁNOVÁ, Radka a Karel ČERMÁK. Právní aspekty doménových jmen. Praha: Linde, 2000, s Jak registrovat doménu.cz. CZ.NIC správce domény.cz [online]. CZ.NIC, z.s.p.o., 2014 [cit ]. 20 KOŠČÍK, Michal. Doménové spory [online]. Brno 2007 [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 21 Volné přeloţeno: kdo dřív přijde, ten dřív má 13

14 Centrálním registrem registrováno. 22 Ţádné jiné zásady se při registraci domény pod TLD.cz nepouţívají, správce ani registrátor nezkoumá, zda li obsah slova vyjadřující doménové jméno koresponduje s činností subjektu, který si doménové jméno registruje. Registrace doménového jména neprochází stejným formálním postupem jako zápis ochranné známky či obchodní firmy a dochází tak k doménovým sporům. S tímto ovšem vyvstává otázka, kterou si můţe klást běţný uţivatel internetu: Proč, kdyţ vznikají mezi drţitelem doménového jména a vlastníky práv na označení konflikty, neexistuje v Pravidlech správce domény nějaký normativní korektiv, jenţ by tento nedostatek odstranil? Kdyby existovalo pravidlo, které by zakazovalo registraci doménového jména zaměnitelné s obchodní firmou, argumentum ad absurdum by to znamenalo, ţe společnost s názvem Jan Novák, s.r.o, by byla jedinou, která má právo zaregistrovat si doménové jméno (a ostatní zaměnitelné variace). Ale co jiné obchodní firmy s podobným zněním, majitelé ochranných známek s podobným zněním, či jiný Jan Novák? Proto se musí řešit doménové spory ad hoc s ohledem na kaţdý konkrétní případ, zda li opravdu došlo k zásahu do práv ke konkrétnímu chráněnému označení. Není v silách zákonodárce ani správce domény stanovit, kdo má silnější právo ke konkrétnímu znění doménového jména. V Austrálii registrace doménového jména vyţaduje jednak, aby subjekt měl bydliště či místo podníkání na území Austrálie a dále je třeba doloţit důkaz, ţe doménové jméno koresponduje s ochrannou známkou, obchodním jménem či osobním jménem. 23 V Austrálii je ovšem situace poněkud jiná neţ u nás, neboť absolutní práva se tam váţou pouze k ochranné známce. Na rozdíl od ochranných známek, názvy společností neváţou v Austrálii k sobě vlastnická práva. 24 S jistým zjednodušením se dá říci, ţe vlastníci ochranných známek mají při registraci přednost. 22 Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz. CZ.NIC správce domény.cz [online]. CZ.NIC, z.s.p.o., 2014 [cit ]. 23 WILLOUGHBY, Tony, Sally M ABEL a Torsten BETTINGER. Domain name law and practice. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 2005, cxlviii, s Differences between trade marks, business and domain name [online]. IP Australia 2014 [cit ]. 14

15 2. PRÁVNÍ POVAHA DOMÉNOVÝCH JMEN Nejprve je třeba podotknout, ţe se pohybujeme v oblasti práva soukromého, neboť správu národních doménových jmen zajišťují zásadně soukromé, nestátní instituce (výjimkou je ale například Finsko) a rozhodování o právech k doménovým jménům spadá do pravomoci civilních soudů 25. S tím také souvisí uplatnění základních zásad soukromého práva jako je rovnost stran, svoboda uzavřít smlouvu, zásada dobré víry aj. 26 Zásada dobré víry je v právu doménových jmen obzvlášť důleţitá, rozhodčí soudy totiţ často svou argumentaci v nálezu staví na zlé či dobré víře drţitele napadeného doménového jména. Jedním z takových je kupříkladu rozhodčí nález ze dne 1. prosince 2013, který stanoví: Pokud se nejedná o prokazatelné jednání ve zlé víře, například tzv. typosquatting, těžící z obvyklých překlepů známých názvů. 27 Tento trend je bezesporu inspirován UDRP (Uniform Domain-Name Dispute- Resolution Policy) pravidly při rozhodování o generické TLD.com či právní úpravou USA obsaţenou v Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act 28, který soudcům poskytuje instrukce pro nalezení úmyslu ve zlé víře osoby, která si doménové jméno nechala zaregistrovat, a to demonstrativním výčtem 9 kritérií. 29 Právo doménových jmen je také z velké části tvořeno tzv. soft law a to dokonce i v rámci národní TLD. Správce domény registraci doménových jmen řídí svými pravidly, která jsou z velké části inspirována doporučeními s názvem cctld Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes, které byly vydány organizací WIPO 20. června Vzhledem k tomu, ţe doménových jmen pod jednou TLD je konečná mnoţina, je třeba s nimi nakládat opatrně. Znění doménového jména pod cctld.cz je 25 KOŠČÍK, Michal. Doménové spory [online]. Brno 2007 [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 26 Srov. ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s Rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve sporu č ze dne whoever knowingly and fraudulently or in bad faith registers or uses an identifier described in subparagraph (C) shall be guilty of a Class B misdemeanor 29 MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, Radka. Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě. Ostrava: nakladatelství KEY Publishing s.r.o., 2012, s WIPO Intellectual property Survey. WIPO.int[online]. Publikováno [cit ]. 15

16 technicky omezeno: můţe obsahovat pouze znaky (a-z,0-9-) a jeho délka můţe činit nejvýše 63 znaků 31. Dalo by se tedy říci, ţe dalším charakteristickým rysem doménových jmen je konečná množina doménových jmen pod jednou TLD. Z toho bychom mohli odvodit, ţe můţeme rozdělit doménová jména na dvě kategorie: 1. existující doménová jména a 2. abstraktní doménová jména. Existující doménová jména jsou taková, která jsou jiţ zaregistrovaná a jsou vyhledatelná v databázi WHOIS. Za abstraktní doménové jméno 32 povaţuji takové, které ještě zaregistrované nebylo. Jedná se tedy o jakousi moţnost si doménové jméno v určitém znění zaregistrovat. Přičemţ můj názor je, ţe abstraktní doménové jméno nemůţe být předmětem právních vztahů a na zaregistrování domény neexistuje v našem právním řádu ţádný právní nárok. Abstraktní doménové jméno nemůţe být věcí v právním smyslu, neboť mu chybí tzv. ovladatelnost, jeţ je, jak uvidíme dále, jedním ze znaků věcí v právním smyslu. I kdyţ se tento závěr můţe zdát jasný, nemusí tomu tak vţdy být. V článku publikovaném v časopise Rekodifikace a praxe 33 jeho autor vyjadřuje názor, ţe doménové jméno by mohlo být příslušenstvím obchodní firmy. Pokud by tato premisa byla pravdivá, měl by majitel obchodní firmy právní nárok na zaregistrování doménového jmena a doména (dokonce i ta neexistující) by se stala jakýmsi nehmotným majetkem majitele obchodní firmy. Tento závěr by byl ovšem velmi problematický, neboť bychom rozhodli, ţe majitel obchodní firmy má lepší nárok neţ majitel ochranné známky či nositel jména. Navíc takovému názoru nesvědčí, jak pravidla správce domény, tak legislativa. Abstraktní pojetí doménového jména zmiňují pro lepší uchopení problematiky právní povahy doménových jmen. Nicméně následující výklad o právní povaze doménových jmen se bude týkat výhradně existujících doménových jmen. Před bylo doménové jméno předmět soukromoprávních vztahů v rámci triády dle 118 občanského zákoníku z roku 1964 (dále jen SOZ ): předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, a pokud to jejich povaha připouští 31 Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz. CZ.NIC správce domény.cz [online]. CZ.NIC, z.s.p.o., 2014 [cit ]. 32 Pojem abstraktní doménové jméno je terminus technicus, který uţívám pro účely této práce. Nejedná se o pojem, který by se vyskytoval v odborné literatuře. 33 LAVRUSHIN, Konstantin. Doménové jméno ve světle NOZ. Rekodifikace a praxe. 2013, č. 5, s

17 práva nebo jiné majetkové hodnoty. Odborná veřejnost se dlouhou dobu přela o tom, do které ze zmíněných kategorií doménové jméno spadá. O tom, ţe to není věc, panovala shoda, ale zařazení doménového jméno do kategorie práva či majetkové hodnoty uţ tak jednoznačné nebylo. Osobně se přikláním k názoru, který formuloval David Sehnálek na serveru IT právo 34. Autor povaţuje doménové jméno za relativní majetkové právo, neboť internetová adresa představuje v podstatě nárok oprávněného zaloţený smlouvou se správcem domény a registrátorem. Tyto úvahy potvrdil v roce 2012 také Nejvyšší soud, kdyţ v právní větě svého rozsudku konstatoval: Právo k doméně není vlastnickým právem, neboť nejde o věc v právním smyslu, ale jde o smluvně získané právo soukromoprávní povahy. 35 S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se v odborné veřejnosti rozvířila řada diskuzí. Jedna z nich se týká právě právní povahy doménových jmen. Asi nejčastějším problémem, o kterém se odborníci přou, je otázka, jestli se k doménovému jménu váţou absolutní či relativní práva. Všechny spekulace a neshody vychází ze širokého pojetí věci v právním smyslu. Je velmi těţko uvěřitelné, ţe něco co můţe dosahovat hodnoty aţ 250 miliónů USD (např. nejţádanější domény sex.com či bussines.com 36 ) není předmětem ţádné právní úpravy v české legislativě a dokonce se o něm nezmiňuje ani tak moderní kodex jako je ObčZ. Tato situace je ovšem jen zdánlivá, neboť doménová jména si vystačí v rámci obecných institutů ObčZ Věc v právním smyslu Dle zák. č. 40/1964 Pojem věc nebyl do v českém právu nikde legálně definován. Legální definice věci byla zakotvena v dnes jiţ neplatném zákoníku o mezinárodním obchodu, nicméně právní teorie vykládá tento pojem stále ve stejném znění. Je to 34 SEHNÁLEK, David. Právní povaha doménového jména. ITpravo.cz[online]. Publikováno [cit ]. 35 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.. dubna 2012 sp. zn. 23 Cdo 3407/ MACGREGOR, Radka. Pravda o druhových doménových jménech. Právní rozhledy. 2004, č. 14, s

18 tedy hmotný předmět, který je zároveň ovladatelný a uţitečný 37, přičemţ uţitečnost je třeba vykládat z ekonomického hlediska (například stará dopisní známka je zjevně nepouţitelná, ale má ekonomickou hodnotu tedy je uţitečná). Zápis doménového jména do databáze DNS serveru na pevném disku má hmotnou povahu. Doménové jméno můţeme také ovládat. Nesporné je také kritérium ekonomické hodnoty doménového jména. I přesto však odborná veřejnost, soudní praxe ani Světová organizace duševního vlastnictví nikdy nepovaţovala doménové jméno za věc v právním smyslu. 38 Problémem je zde právě hmotná povaha doménového jména. Kdyţ se pevný disk se zapsanými doménovými jmény znehodnotí, hodnota internetové adresy tímto nezmizí. Nelze proto podle mého názoru zaměňovat zápis doménového jména na pevném disku s doménovým jménem jako takovým. Je to srovnatelné například s autorským dílem, které je právní teorií povaţováno za nehmotný statek, nicméně také má své hmotné vyjádření. 39 Z faktu, ţe doménové jméno nebylo povaţováno za věc v právním smyslu, plynuly důsledky týkající se právní povahy doménového jména. K doménovému jménu se nemohly vázat vlastnická ani jiná věcná práva Dle zák. č. 89/2012 Jak jiţ bylo naznačeno v předchozí kapitole, ObčZ koncepci věci v právním smyslu zcela změnil, kdyţ v 489 stanoví, ţe věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouţí potřebě lidí. To je nepochybně inspirováno Československým obecným zákoníkem občanským, který ve svém 285 stanovil Všechno, co od osoby je rozdílné a slouží k užívání lidí, sluje věc v právním smyslu. Věc v právním smyslu je tak rozdílná od věci v běţném slova smyslu a ve smyslu přírodních věd. Pojmové znaky věci jsou určeny jak negativně (tedy vše co je rozdílné od osoby), tak pozitivně (slouţí k uţívání lidí). 40 ObčZ se tak uchyluje k širokému pojmu věci a 37 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009, s SEHNÁLEK, David. Právní povaha doménového jména. ITpravo.cz[online]. Publikováno [cit ]. 39 Viz. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů 40 ROUČEK, František a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl druhý, ( 285 až 530.). Reprint původního vydání. Praha: CODEX Bohemia,

19 opouští materialistické a pozitivistické hledisko 41. Věc musí být něco, co je pro člověka uţitečné, coţ plyne z dikce zákona: slouţí potřebě lidí. Tento pojmový znak věci zůstal stejný jako u věci před rokem Druhým znakem je, ţe věcí je jen to, čeho se mohou týkat subjektivní majetková práva. To znamená, ţe aby věc v právním smyslu mohla být předmětem právních vztahů, musí být ovladatelná. I tento znak tedy zůstává stejný jako před rekodifikací. Výraznou změnou, jak jsem jiţ zmínila, je skutečnost, ţe věcí mohou být i nehmotné objekty. Tím rozšiřuje pojem věci jak na nehmotné statky, tak na subjektivní práva Relativní majetkové právo Nehledě na skutečnost, ţe v předchozím výkladu jsem označila doménové jméno za věc v právním smyslu, chtěla bych nadále obhájit názor, který zde byl i před , ţe doménové jméno je relativní majetkové právo. Z výše uvedené koncepce věci v právním smyslu jiţ víme, ţe si tyto dvě kategorie neodporují. Troufám si nadále tvrdit, ţe doménové jméno je relativním majetkovým právem a absolutní práva se k němu váţou jen v rámci absolutizace relativních práv (viz kapitola 2.4). Jak jsem jiţ naznačila výše, doménové jméno se stává předmětem občanskoprávních vztahů aţ uzavřením komplexu smluv, v jehoţ konečném důsledku je zde pohledávka věřitele (drţitele doménového jména) na majetkové plnění poskytované správcem domény a registrátorem. Předmětem občanskoprávních vztahů tedy není označení, které s sebou doménové jméno nese, ale pohledávka, kterou drţitel doménového jména získal uzavřením smlouvy. Drţitel uzavírá smlouvu o registraci s registrátorem podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Registrátor uzavírá taktéţ nepojmenovanou smlouvu o spolupráci se správcem domény. Domnívám se, ţe na základě těchto dvou smluv vzniká specifický třístranný právní vztah mezi drţitelem doménového jména, registrátorem a správcem domény. I kdyţ správce domény v obchodních podmínkách pro registrátory 42 vylučuje jakýkoliv právní vztah mezi drţitelem a správcem domény, nelze existenci právního vztahu mezi nimi vyloučit. 41 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sněmovní tisky [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, [cit ]. 42 Obchodní podmínky pro registrátory. CZ.NIC správce domény.cz [online]. CZ.NIC, z.s.p.o., 2015 [cit ]. 19

20 Nepochybně totiţ mezi správcem domény a drţitelem existují práva a povinnosti. Drţitel je zavázán svým souhlasem dodrţovat pravidla registrace doménových jmen a na oplátku je oprávněn uţívat sluţeb, které správce domény poskytuje. O vzniku smluvního vztahu mezi správcem domény a drţitelem svědčí nadále fakt, ţe registrace doménového jména nezaniká, ani ve chvíli zániku registrátora 43. Pro lepší představu právních vztahů slouţí následující diagram. SD Smlouva o spolupráci Držitel DJ registrátor Smlouva o registraci Obsah tohoto závazkového vztahu lze vyčíst z Pravidel, i kdyţ vzhledem k zásadě smluvní volnosti, můţe být obsahem závazkového vztahu vše, co není zakázáno. Obecně tedy má drţitel právo na udrţování registrace doménového jména v platnosti, povinnost zaplatit registrační poplatek a povinnost vyvinout veškeré úsilí, které lze na něm spravedlivě poţadovat, aby zajistil, ţe doménové jméno nebude porušovat práva třetích osob. Registrátor má povinnost provést registraci doménového jména v Centrálním registru a povinnost k případné změně údajů. Správce domény má povinnost vést záznam o registrovaném doménovém jménu v Centrálním Registru a zároveň právo v určitých situacích zrušit registraci doménového jména 44. Na rozdíl od části odborné veřejnosti, doménové jméno za nehmotný statek nepovaţuji. Jednou z vlastností nehmotných statků je totiţ potenciální ubiquita. Potenciální ubiquita neboli všudypřítomnost je moţnost nehmotného statku být neomezeně pouţíván bez ohledu na čas a místo blíţe neurčeným počtem subjektů Čl Pravidel 44 Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz. CZ.NIC správce domény.cz [online]. CZ.NIC, z.s.p.o., 2014 [cit ]. 45 KOUKAL, Pavel. Souběh ochrany průmyslových vzorů s ochranou autorskoprávní a známkoprávní [online]. Brno 2008 [cit ]. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 20

Právní aspekty problematiky doménových jmen

Právní aspekty problematiky doménových jmen Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní aspekty problematiky doménových jmen Bakalářská práce Autor: Robin Habáň Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Lucie Hanušová Právo informačních technologií Problematika doménových jmen, jejich ochrany ve vzájemných vztazích se souvisejícími oblastmi Diplomová práce

Více

Spory o doménová jména právní úprava a rozhodovací praxe českých soudních i mimosoudních orgánů

Spory o doménová jména právní úprava a rozhodovací praxe českých soudních i mimosoudních orgánů Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Spory o doménová jména právní úprava a rozhodovací praxe českých soudních i mimosoudních orgánů Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Ústav práva a technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE. Aktuální judikatura v doménových sporech

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Ústav práva a technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE. Aktuální judikatura v doménových sporech Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Ústav práva a technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE Aktuální judikatura v doménových sporech Jiří Chomát 2014/2015 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Právní ochrana software

Právní ochrana software Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právní ochrana software Bakalářská práce Autor: Lukáš Muţný Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Mgr. Tomáš

Více

Autonomie vůle a obchodní závazky

Autonomie vůle a obchodní závazky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Autonomie vůle a obchodní závazky Bakalářská práce Autor: Hanka Tobolíková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Natália Štefanková,

Více

Způsoby nabývání vlastnictví

Způsoby nabývání vlastnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Způsoby nabývání vlastnictví Bakalářská práce Autor: Lucie Brabcová právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

Petra Lukešová. Cizí kapitál jako součást obchodního majetku

Petra Lukešová. Cizí kapitál jako součást obchodního majetku Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Petra Lukešová Cizí kapitál jako součást obchodního majetku se zaměřením na smlouvu o půjčce, smlouvu o úvěru a vklad tichého společníka ve smyslu smlouvy

Více

Lukáš Rezek. Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

Lukáš Rezek. Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Lukáš Rezek Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Zánik účasti

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Věřitel a dlužník v procesu stávající právní úpravy v ČR. Zuzana Rašková

Věřitel a dlužník v procesu stávající právní úpravy v ČR. Zuzana Rašková Věřitel a dlužník v procesu stávající právní úpravy v ČR Zuzana Rašková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se vztahu mezi věřitelem a dluţníkem. Teoretická

Více

Management pohledávek v praxi

Management pohledávek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Dispozice s obchodní firmou

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. DIPLOMOVÁ PRÁCE Dispozice s obchodní firmou ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Dispozice s obchodní firmou Zpracovala: Kateřina Godycká Plzeň 2014 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Dispozice

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Právnická fakulta. Veronika Mojdlová. Ochrana soukromí zaměstnance v pracovněprávních vztazích.

Univerzita Palackého v Olomouci. Právnická fakulta. Veronika Mojdlová. Ochrana soukromí zaměstnance v pracovněprávních vztazích. Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Veronika Mojdlová Ochrana soukromí zaměstnance v pracovněprávních vztazích Diplomová práce Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Ochrana

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Právo a finance Katedra obchodního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚVĚROVÁ SMLOUVA ONDŘEJ SÝKORA 2010/2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Úvěrová smlouva zpracoval

Více

Běžný účet jako institut obchodního práva

Běžný účet jako institut obchodního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Běžný účet jako institut obchodního práva Bakalářská práce Autor: Ivana Tomanová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Smlouvy o přepravě věci

Smlouvy o přepravě věci Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouvy o přepravě věci Bakalářská práce Autor: Anna Juráňová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Michal Mědílek Praha Duben,

Více

K rozhodování sporů z nekalé soutěže (z rozhodovací praxe soudů ČR)

K rozhodování sporů z nekalé soutěže (z rozhodovací praxe soudů ČR) K rozhodování sporů z nekalé soutěže (z rozhodovací praxe soudů ČR) Podklady pro vystoupení na semináři JA SR dne 4. června 2014 Priemyselné práva, nekalá súťaž, Pezinok JUDr. Jiří Macek předseda senátu

Více

Právní úprava počítačových programů

Právní úprava počítačových programů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Právní úprava počítačových programů Bakalářská práce Autor: Jolana Kühnel Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Dědění ze zákona před a po rekodifikaci soukromého práva Barbora Chmelařová 2012/2013 Prohlašuji,

Více

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Smlouva o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky Bankovní institut vysoká škola Praha Smlouva o postoupení pohledávky Bakalářská práce Zdena Brandová Duben 2015 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouva o postoupení pohledávky Bakalářská

Více

Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti

Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odpovědnost a ručení členů orgánů akciové společnosti Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Květa Sklenářová Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Lhůty dle daňového řádu

Lhůty dle daňového řádu Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ondřej Popelka Lhůty dle daňového řádu Bakalářská práce Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Lhůty dle daňového řádu vypracoval samostatně

Více

Klára Hladíková. Bankovní tajemství a jeho právní aspekty

Klára Hladíková. Bankovní tajemství a jeho právní aspekty Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Klára Hladíková Bankovní tajemství a jeho právní aspekty Diplomová práce Olomouc 2012 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci na téma Bankovní tajemství a

Více

Smlouva zasílatelská a smlouva o přepravě věci

Smlouva zasílatelská a smlouva o přepravě věci Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouva zasílatelská a smlouva o přepravě věci Bakalářská práce Autor: Eva Venturová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Aneta Hralová Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci

Více

TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic

TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic Diplomová práce Vedoucí

Více

Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti

Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti využití emise akcií a obligací k financování podnikatelské činnosti akciové společnosti Diplomová práce Autor: Jaroslav Pencák

Více

Ochrana zahraničních investic v České republice v legislativě a praxi

Ochrana zahraničních investic v České republice v legislativě a praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra veřejné správy a práva Ochrana zahraničních investic v České republice v legislativě a praxi Bakalářská práce Autor: František Werner Právní administrativa

Více