STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Prováděcí metodický pokyn Fondu ke Směrnici ISPA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Prováděcí metodický pokyn Fondu ke Směrnici ISPA"

Transkript

1 STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Prováděcí metodický pokyn Fondu ke Směrnici ISPA

2 VYSVĚTLENÍ A ZPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH POJMŮ REGISTRAČNÍ TABULKY PROJEKTU (DÁLE JEN TABULKA ) 1. Název projektu Registrační číslo SFŽP ČR Předkladatel projektu Datum zpracování PIDS Datum úpravy PIDS Navrhovaný finanční rok ISPA Předpokládané datum předložení projektu Kontaktní osoba 2. Realizace; Vlastník Provoz; Vlastník Příjemce podpory (financí) Budoucí vlastník Ostatní účastníci 3. Typ projektu Dotčená složka životního prostředí Přeshraniční vliv Stručný a výstižný název projektu, pod kterým bude projekt registrován v databázi Žadatel nevyplňuje, vyplní SFŽP a sdělí předkladateli Právnický subjekt, který žádá o podporu ISPA. Možno navíc uvést zpracovatele Tabulky, ale je nutno jej výslovně označit jako zpracovatele Datum odeslání tabulky na SFŽP Žadatel nevyplňuje, doplní SFŽP po doručení upřesňujících informací, budou-li požadovány Rok, ve kterém má být zahájeno financování z programu ISPA; musí odpovídat údajům v bodě 7 Tabulky Předpokládané datum, ve kterém je žadatel schopen předložit dokumentaci v rozsahu 3. etapy podle směrnice Uvést osobu odpovědnou za údaje v Tabulce, která má právo tyto údaje doplňovat a měnit. V případě, že tato osoba není zástupcem žadatele, výslovně uvést, že je kontaktní osobou na základě plné moci (např. zástupce zpracovatele Tabulky). Zpravidla to bude žadatel a budoucí vlastník. Je-li (bude-li) žadatelem sdružení, uvést jednotlivé členy sdružení, případně na základě jakého zákona bylo (bude) sdružení vytvořeno. Může to být žadatel a budoucí vlastník, pokud bude zajišťovat provoz zhotoveného díla, nebo lze uvést předpokládaného provozovatele a charakter smluvního vztahu, na jehož základě bude dílo provozovat. Zpravidla to bude žadatel Zpravidla totožný s žadatelem Uvést další (právnické) subjekty, považuje-li to předkladatel za účelné Označit některou z nabízených možností; v případě, že neodpovídá ani jedné ze tří nabízených, označit jako ostatní a stručně charakterizovat - Uvést voda, ovzduší, odpady, podle priorit, uvedených v příloze 5 této směrnice. - Označit kategorii podle Usn. vlády č. 997 ze dne Uvést ano/ne, stručně jej charakterizovat a případně se odvolat na příslušnou mezistátní smlouvu.

3 Umístění 4. Vztah k Nár. strategii ISPA, Aprox. strategii Vztah k úz. Plánu a dalším plán. dok. Priorita Jak projekt odpovídá legislativě a pol. EU Cíle (měřitelné) Koncoví uživatelé Očekávaný vliv na zaměstnanost 5. Časový harmonogram projektu 6. Celkový projekt Části projektu Současný stav projektu Zpracované studie a průzkumy 7. Rozsah projektu; Náklady Rozsah projektu; Doba realizace Uvést umístění realizovaného díla, v případě, že díla budou realizována v několika obcích, vyjmenovat všechny. Odvolat se na příslušná ustanovení těchto dokumentů. Dokumenty v aktualizované verzi jsou k disposici na MŽP Odbor integrovaného financování, případně na SFŽP. Odvolat se na tyto dokumenty, pokud existují. V dalších etapách budou tyto dokumenty vyžadovány. Uvést prioritu podle přílohy 5, bodu 1 až 3 této směrnice. Uvést příslušnou směrnici EU a její dotčený článek podle přílohy 3 této směrnice, případně další dokumenty EU Uvést kvantitativní ukazatele zlepšení živ. Prostředí (např. počet připojených EO, snížení znečištění, množství zpracovaného odpadu a pod.) Zpravidla uvést obce a počet obyvatel. Uvést předpokládaný počet trvalých a přechodných pracovních míst nově vzniklých. Uvést předpokládaný časový průběh, musí odpovídat bodu 7 Tabulky. Stručný popis a charakteristika celého projektu Pokud se projekt skládá z relativně samostatných částí, popsat samostatně tyto části nebo dílčí projekty. Charakterizovat stupeň rozpracovanosti projektu, co již bylo uděláno, na čem se pracuje, která rozhodnutí a povolení byla vydána, která jsou v řízení a pod. Uvést i pro jednotlivé dílčí projekty Jmenovitě uvést již hotové dokumenty Uvést předpokládané náklady a jaký způsobem se k nim došlo (např. odhad, studie, projektová dokumentace a pod.) Souvisí s bodem 5 Tabulky. Fáze příprav vychází ze stupně rozpracovanosti projektu. Fáze výběrového řízení příprava dokumentace výběr. ř. 3 až 6 měs., lhůty výběr. ř. min. 2 měs. a pod. Fáze výstavby závisí na rozsahu a podmínkách realizace.

4

5 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K IDENTIFIKAČNÍMU DOKUMENTU PROJEKTU - PID 1. Údaje požadované v první části dokumentu PID ( Základní údaje o projektu ) se přijímají z dokumentu PIDS v případě, že nedošlo ke změnám. Údaje o předkladateli projektu a odpovědných institucích je nutné doplnit podle 13 písm. a) Obchodního zákoníku ve smyslu pozdějších předpisů. 2. Předložit doklad o právní subjektivitě žadatele. 3. Veškeré údaje deklarované v PIDS jako např. UR, SP, apod. je nutno doložit ověřenými kopiemi příslušných požadovaných dokumentů 4. Osoba pověřená zastupováním předkladatele vůči SFŽP ČR předloží plnou moc, nebo ověřenou kopii svého zmocnění 5. Potvrzení odboru územního plánování příslušného okresu (kraje) o zařazení stavby do územního plánu 6. Stanovisko odboru životního prostředí příslušného okresu (kraje) 7. Stanovisko České inspekce životního prostředí 8. Ekonomické údaje se vyplňují do tabulek, které jsou součástí zaslaného formuláře PID (příloha č. 1) 9. Požadované technické parametry (ekologické efekty) se vyplní do tabulek, které jsou součástí zaslaného formuláře PID (příloha č. 2) 10. Předložit předprojektovou studii, včetně rozpočtu

6 Obce, města Obce a města předkládají následující doklady o ekonomické a důchodové situaci jako přílohy k Identifikačnímu dokumentu projektu PID: a/ výkaz o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů (Úč 2-12M) b/ přehled aktiv a pasiv ÚČ 6-01 (malé obce), Úč ROPO 3-02 ( velké obce) c/ rozpočet na následující rok d/ přehled o ručitelských závazcích vč. komentáře e/ výpočet ukazatele dluhové služby obce dle definice MF ČR f/ zdroje financování projektu (tabulka č. 1) nutno přiložit: - čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování, provést podrobný rozbor vlastních zdrojů, popř. doložit výpis z účtu, apod. - komentář k zajištění cizích zdrojů financování, doložení předběžného příslibu bankovního úvěru či jiného zdroje financování. Doporučujeme vypracování alespoň 2 variant financování projektu (75% podpora z prostředků programu ISPA je maximální, je nutno zvažovat i možnosti financování s nižším podílem prostředků z programu ISPA). g/ Cash-Flow (tabulka č. 2) vyplňuje se - od 1. roku zachyceného na předložených ekonomických výkazech za příslušné účetní období (viz. bod. a/ a b/) - do konce splacení návratných zdrojů financování projektu (úvěry, půjčky) a jednoho roku navíc nebo do konce financování projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování. V návaznosti na varianty struktury financování (viz. bod f/) vypracovat také variantní Cash-Flow. h/ přehled o stávajících úvěrech a půjčkách a jejich splácení (tabulka č. 4) i/ přehled o plánovaných úvěrech a půjčkách vč. půjček z programu ISPA a SFŽP a jejich splácení ( tabulka č. 5) j/ předběžný návrh na zajištění půjčky dle Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR(v případě žádosti o půjčku od SFŽP) uvedené výkazy nutno předkládat za poslední dva celé roky hospodaření a k poslednímu vykazovanému období Za vlastní zdroje financování se považují finanční prostředky žadatele, které nemají charakter půjček, úvěrů, dotací apod. od jiných subjektů

7 Zdroje financování projektu Náklady na realizaci celkem 1. vlastní zdroje financování 2. cizí zdroje financování z toho: 2.1. nenávratné - ISPA - SFŽP - ostatní * Celková suma z toho v jednotlivých letech realizace projektu (v tis. Kč) v tis. Kč v % Tabulka č návratné ** - ISPA - SFŽP - komerční úvěry - ostatní * * uvést o jaké konkrétní zdroje se jedná ** půjčky, úvěry, návratné finanční výpomoci Datum zpracování: Sestavil: Schválil: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona.

8 Tok peněžní hotovosti Cash Flow (v tis. Kč) (vyplňují obce, města, sdružení obcí) Tabulka č. 2 č.ř. splácení Vyplňuje návratných se od 1. roku zdrojů zachyceného financování předložených respektive do ek. konce výkazech realizace do konce (nečerpání návratných finančních zdrojů), plus jeden rok navíc. projektu A POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1. PŘÍJMY P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 P3 Třída 3 Kapitálové příjmy- ř P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050 Kp Konsolidace celkem - ř.4060 Pk Pc - Kp Příjmy po konsolidaci - ř.4200 P5 - úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř P6 - úvěry dlouhodobé - ř.8123 P7 - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111 P8 - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121 P9 - ostatní Pf P5 +P6+P7+P8+P9 Přijaté úvěry a komunální obligace P10 - výše uvažované dotace z ISPA P11 - výše uvažované půjčky z ISPA P12 - výše uvažovaného komerčního úvěru P13 - výše uvažované dotace ze SFŽP P14 - výše uvažovaného úvěru ze SFŽP P15 - ostatní Pp P10+P11+P12+P13+P14+P15 Financování projektu celkem P Pk + Pf + Pp KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210 V2 Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje - ř V3 Třída 7 Ostatní výdaje - ř.4230 Vc V1+V2+V3 Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř Kv Konsolidace celkem - ř Vk Vc - Kv Výdaje po konsolidaci - ř.4430 V4 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114 V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124 V6 - splátka jistiny uvažovaného úvěru z ISPA V7 - splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP V8 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112 V9 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122

9 V10 Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9+V10 - ostatní Splátky jistin úvěrů, dluhopisů V Vk + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM D P-V Hotovost běžného roku E A+D Hotovost na konci roku Poznámka Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovná nule. Úroky nejsou uváděny samostatně, neboť jsou výnosem nebo nákladem, proto se považují za příjmy nebo výdaje. Komentář: (Zejména okomentovat významné či významně kolísající položky) Datum zpracování: Sestavil: Schválil: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona. Přehled o přijatých úvěrech, půjčkách a jejich splácení (v tis. Kč) Tabulka č. 4 Č. Název věřitele Zůstatek úvěrů k předcházejícího nesplacených Zůstatek úvěrů roku ke dni žádosti zpracování Splátky v letech Komentář:

10 Datum zpracování: Sestavil: Schválil: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných Přehled o plánovaných úvěrech, půjčkách a jejich splátkách včetně úvěrů z programu ISPA a SFŽP (v tis. Kč) Tabulka č. 5 nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona. Č. Název věřitele Výše uvažovaného úvěru Splátky v letech Komentář:

11 Datum zpracování: Sdružení měst a obcí Sestavil: Schválil: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona. Sdružení měst a obcí předkládají následující doklady o ekonomické a důchodové situaci jako přílohy k Identifikačnímu dokumentu projektu PID: a/ přehled subjektů které svazek vytvořily a vztahy mezi nimi, cíle sdružení b/ výkaz o hospodaření sdružení (příjmy a výdaje) c/ přehled aktiv a pasiv sdružení d/ zakladatelskou smlouvu sdružení e/ stanovy sdružení f/ přehled o ručitelských závazcích sdružení vč. komentáře g/ zdroje financování projektu (tabulka č.1) nutno doplnit: - čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování, provést podrobný rozbor vlastních zdrojů, popř. doložit výpis z účtu, apod. - komentář k zajištění cizích zdrojů financování, doložení předběžného příslibu bankovního úvěru či jiného zdroje financování. Doporučujeme vypracování alespoň 2 variant financování projektu (75% podpora z prostředků programu ISPA je maximální, je nutno zvažovat i možnosti financování s nižším podílem prostředků z programu ISPA). a/ Cash-Flow za sdružení (tabulka č. 2) - vyplňuje se: - od 1. roku zachyceného na předložených ek. výkazech za příslušné účetní období (viz. bod. b/ a c/) - do konce splacení návratných zdrojů financování projektu (půjčky, úvěry) a jednoho roku navíc nebo do konce financování projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování. - V návaznosti na varianty struktury financování (viz. bod i/) vypracovat také variantní Cash-Flow. b/ přehled o stávajících úvěrech a půjčkách sdružení a jejich splácení (tabulka č. 4). c/ přehled o plánovaných úvěrech a půjčkách sdružení vč. půjček z programu ISPA a SFŽP a jejich splácení ( tabulka č. 5) d/ ekonomické podklady jednotlivých obcí a měst, které se významně podílejí na financování projektu: - výkaz o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů (Úč 2-12M) - přehled aktiv a pasiv ÚČ 6-01 (malé obce), Úč ROPO 3-02 (velké obce) uvedené výkazy nutno předkládat za poslední dva celé roky hospodaření a k poslednímu vykazovanému období za vlastní zdroje financování se považují finanční prostředky žadatele, které nemají charakter půjček, úvěrů, dotací apod. od jiných subjektů

12 - rozpočet na následující rok - přehled o ručitelských závazcích vč. komentáře - výpočet ukazatele dluhové služby obce dle definice MF ČR l/ přehled vybraných ekonomických ukazatelů sdružených obcí (tabulka č. 6) m/ přehled splácení stávajících úvěrů a půjček obcí (tab. č. 6.1.) v případě nesplaceného zůstatku úvěrů a půjček vyplnit u příslušných obcí n/ přehled splácení plánovaných úvěrů a půjček obcí (tab. č. 6.2.) podíl jednotl. obcí na splácení úvěrů a půjček spojených s realizací projektu, popř. splátky úvěrů a půjček, které budou čerpány za jiným účelem o/ předběžný návrh na zajištění půjčky dle Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR (v případě žádosti o půjčku od SFŽP)

13 Zdroje financování projektu Náklady na realizaci celkem 1. vlastní zdroje financování 2. cizí zdroje financování z toho: 2.1. nenávratné - ISPA - SFŽP - ostatní * Celková suma z toho v jednotlivých letech realizace projektu (v tis. Kč) v tis. Kč v % Tabulka č návratné ** - ISPA - SFŽP - komerční úvěry - ostatní * * uvést o jaké konkrétní zdroje se jedná ** půjčky, úvěry, návratné finanční výpomoci Datum zpracování: Sestavil: Schválil: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona.

14 Tok peněžní hotovosti Cash Flow (v tis. Kč) (vyplňují obce, města, sdružení obcí) Tabulka č. 2 č.ř. splácení Vyplňuje návratných se od 1. roku zdrojů zachyceného financování předložených respektive do ek. konce výkazech realizace do konce (nečerpání návratných finančních zdrojů), plus jeden rok navíc. projektu A POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1. PŘÍJMY P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 P3 Třída 3 Kapitálové příjmy- ř P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem /před konsolidací/ - ř.4050 Kp Konsolidace celkem - ř.4060 Pk Pc - Kp Příjmy po konsolidaci - ř.4200 P5 - úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - ř P6 - úvěry dlouhodobé - ř.8123 P7 - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111 P8 - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121 P9 - ostatní Pf P5 +P6+P7+P8+P9 Přijaté úvěry a komunální obligace P10 - výše uvažované dotace z ISPA P11 - výše uvažované půjčky z ISPA P12 - výše uvažovaného komerčního úvěru P13 - výše uvažované dotace ze SFŽP P14 - výše uvažovaného úvěru ze SFŽP P15 - ostatní Pp P10+P11+P12+P13+P14+P15 Financování projektu celkem P Pk + Pf + Pp KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE V1 Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210 V2 Třída 6 Kapitálové /investiční /výdaje - ř V3 Třída 7 Ostatní výdaje - ř.4230 Vc V1+V2+V3 Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř Kv Konsolidace celkem - ř Vk Vc - Kv Výdaje po konsolidaci - ř.4430 V4 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř.8114 V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř.8124 V6 - splátka jistiny uvažovaného úvěru z ISPA

15 V7 - splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP V8 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř.8112 V9 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř.8122 V10 Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9+V10 - ostatní Splátky jistin úvěrů, dluhopisů V Vk + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM D P-V Hotovost běžného roku E A+D Hotovost na konci roku Poznámka Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovná nule. Úroky nejsou uváděny samostatně, neboť jsou výnosem nebo nákladem, proto se považují za příjmy nebo výdaje. Komentář: (Zejména okomentovat významné či významně kolísající položky) Datum zpracování: Sestavil: Schválil: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Přehled o přijatých úvěrech, půjčkách a jejich splácení (v tis. Kč) Tabulka č. 4 Č. Název věřitele Zůstatek úvěrů k Zůstatek předcházejícího nesplacených úvěrů Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených roku ke dni žádosti zpracování Splátky v letech v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona

16 Komentář: Sestavil: Schválil: Přehled o plánovaných úvěrech, půjčkách a jejich splátkách včetně úvěrů z programu ISPA a SFŽP (v tis. Kč) tabulka č. 5 Datum Č. zpracování: Název věřitele Výše uvažovaného Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: úvěru Splátky v letech Tímto potvrzuji správnost a - - úplnost údajů - - uvedených v - této - příloze a - - beru - - na - - vědomí, že - - uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona Komentář:

17 Datum zpracování: Sestavil: Schválil: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona.

18 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů /vyplňuje sdružení obcí za všechny sdružené obce/ v tis. Kč Tabulka č. 6 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 Město, obec Daňové příjmy* Nedaňové příjmy* podíl vl.zdrojů na projektu (tis.kč/%) podíl vl. zdrojů na real. akce v jednotl. letech aktuální zůst. fin.prostř.** nesplac.zůst. úvěrů a půj.* aktiva* Celkem 100% *k posledního vykazovaného kalendářního roku **obce, které budou předkládat ekonomické výkazy tento zůstatek doloží výpisy z účtů (běžný účet, termínovaný účet ) V případě zůstatku úvěrů a půjček - viz. sl. 7 vyplnit u příslušných obcí tabulku č Sestavil: Schválil: Datum zpracování: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona.

19 Přehled splácení úvěrů a půjček - s t á v a j í c í ch /vyplňuje sdružení obcí za obce, které vykázaly zůstatek úvěrů a půjček v tab. č. 6, sl. č. 7/ v tis. Kč Tabulka č. 6.1 Město, obec Poskytovatel úvěru (půjčky) Zůstatek úvěru (půjčky) splátky stávajících úvěrů a půjček v jednotl. letech Celkem: Sestavil: Schválil: Datum zpracování: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona.

20 Přehled splácených úvěrů a půjček - p l á n o v a n ý ch /vyplňuje sdružení obcí za obce, které se budou podílet na splácení úvěrů a půjček spojených s realizací projektu, popř. budou čerpat a splácet další úvěry či půjčky/ v tis. Kč Tabulka č. 6.2 Město, obec Poskytovatel úvěru (půjčky) Výše úvěru/podílu pro splácení Splátky plánovaných úvěrů a půjček spojených s realizací projektu, popř. dalších plánovaných úvěrů a půjček v jednotlivých letech Celkem Sestavil: Schválil: Datum zpracování: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona.

21 Příspěvkové organizace Příspěvkové organizace předkládají následující doklady o ekonomické a důchodové situaci jako přílohy k Identifikačnímu dokumentu projektu PID: a/ stručná charakteristika organizace b/ rozvaha (Úč ROPO 3-02) 1 c/ výsledovka (Úč ROPO 4-02) d/ přehled o ručitelských závazcích vč. komentáře e/ rozpočet na následující rok f/ zdroje financování projektu (tabulka č. 1) nutno přiložit: - čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování, provést podrobný rozbor vlastních zdrojů, popř. doložit výpis z účtu, apod. 2 - komentář k zajištění cizích zdrojů financování, doložení předběžného příslibu bankovního úvěru či jiného zdroje financování. Doporučujeme vypracování alespoň 2 variant financování projektu (75% podpora z prostředků programu ISPA je maximální, je nutno zvažovat i možnosti financování s nižším podílem prostředků z programu ISPA). a/ Cash-Flow (tabulka č. 3) vyplňuje se - od 1. roku zachyceného na předložených ekonomických výkazech za příslušné účetní období (viz. bod. b/ a c/) - do konce splacení návratných zdrojů financování projektu (úvěry, půjčky) a jednoho roku navíc nebo do konce financování projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování. V návaznosti na varianty struktury financování (viz. bod f/) vypracovat také variantní Cash-Flow. a/ přehled o stávajících úvěrech a půjčkách a jejich splácení (tabulka č. 4) b/ přehled o plánovaných úvěrech a půjčkách vč. půjček z programu ISPA a SFŽP a jejich splátkách ( tabulka č. 5) c/ přehled o tvorbě a potřebě finančních zdrojů ( tabulka č.7) d/ předběžný návrh na zajištění půjčky dle Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR (v případě žádosti o půjčku od SFŽP) 1 uvedené výkazy nutno předkládat za poslední dva celé roky hospodaření a k poslednímu vykazovanému období 2 za vlastní zdroje financování se považují finanční prostředky žadatele, které nemají charakter půjček, úvěrů, dotací apod. od jiných subjektů

22 Zdroje financování projektu Náklady na realizaci celkem 1. vlastní zdroje financování 2. cizí zdroje financování z toho: 2.1. nenávratné - ISPA - SFŽP - ostatní * Celková suma z toho v jednotlivých letech realizace projektu (v tis. Kč) v tis. Kč v % Tabulka č návratné ** - ISPA - SFŽP - komerční úvěry - ostatní * * uvést o jaké konkrétní zdroje se jedná ** půjčky, úvěry, návratné finanční výpomoci Datum zpracování: Sestavil: Schválil: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona.

23 Tok peněžní hotovosti Cash Flow (v tis. Kč) (Vyplňují všichni žadatelé kromě obcí, měst a sdružení obcí - tyto subjekty vyplňují údaje v tabulce č. 2) Tabulka č. 3 č.ř. ek. Vyplňuje výkazech se od do 1. konce roku zachyceného splácení návratných na předložených R o k resp. do konce realizace projektu (nečerpání zdrojů návratných fin. finančních zdrojů), plus jeden rok navíc A POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ (+) 1 Hospodářský výsledek za účetní období (+) 2 Daňové odpisy hmot. a nehm. invest. majetku (+) 3 Nové krátkodobé úvěry 4 Nové úvěry střednědobé a dlouhodobé (+) 5 Zůst. cena prodaného hm. a nehm. inv. majetku (+) 6 Prodané cenné papíry v ceně pořízení (+) 7 Jiné příjmy (+) 8 Změna stavu zásob (P-,U+) 9 Změna stavu pohledávek (P-,U+) 10 Změna stavu závazků (P+,U-) 11 Změna stavu nákladů (P+,U-) 12 Změna základního jmění (P+,U-) 13 Změna zůstatku daně z přidané hodnoty (+,-) 14 Změna časového rozlišení (+,-) B PŘÍJMY CELKEM (ř. 1 až 14) 15 Nákup hm. a nehm. inv. majetku v ceně pořízení (-) 16 Nákup cenných papírů v ceně pořízení (-) 17 Aktivace majetku zahrnutá do příjmů (-) 18 Splátky krátkodobých úvěrů (-) 19 Splátky střednědobých a dlouhodobých úvěrů (-) 20 Vyplacené dividendy a podíly vlastníků (-) 21 Jiné platby a výdaje (-) C PLATBY A VÝDAJE CELKEM (ř.15 až 21) D HOTOVOST BĚŽNÉHO ROKU (B - C) E HOTOVOST NA KONCI ROKU (A + D)

24 Komentář: (Zejména okomentovat významné či významně kolísající položky) Datum zpracování: Sestavil: Schválil: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona.

25 Přehled o přijatých úvěrech, půjčkách a jejich splácení (v tis. Kč) Tabulka č. 4 Č. Název věřitele Zůstatek úvěrů k předcházejícího nesplacených Zůstatek úvěrů roku ke dni žádosti zpracování Splátky v letech Komentář: Sestavil: Schválil: Přehled o plánovaných úvěrech, půjčkách a jejich splátkách včetně úvěrů z programu ISPA a SFŽP (v tis. Kč) Tabulka č. 5 Datum Č. zpracování: Název věřitele Výše uvažovaného Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: úvěru Splátky v letech Tímto potvrzuji správnost a - - úplnost údajů - - uvedených v - této - příloze a - - beru - - na - - vědomí, že - - uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona

26 5 6 7 Komentář: Přehled Datum zpracování: o tvorbě a potřebě finančních zdrojů (v tis. Kč) (Vyplňují podnikatelské subjekty č.ř. Vyplňuje se za stejné období jako Cash-Flow R o k Sestavil: Schválil: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení Tabulka nesprávných č. 7 nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona Tržby 2 Náklady 3 Bilanční zisk (ř. 1-2) 4 Daňová povinnost 5 Povinné příděly fondům 6 Disponibilní zisk (ř ) 7 Odpisy 8 Zdroje celkem (ř ) 9 Splátky úvěrů 10 Zůstatek zdrojů (ř. 8-9)

27 Komentář: Podnikatelské subjekty Datum zpracování: Sestavil: Schválil: Telefon: Podpis: Telefon: Podpis: Podnikatelské subjekty předkládají následující doklady o ekonomické a důchodové situaci jako přílohy k Identifikačnímu dokumentu projektu PID: Tímto potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této příloze a beru na vědomí, že uvedení nesprávných nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno podle 250 b trestního zákona. a/ stručná charakteristika subjektu, odborné zkušenosti, dosavadní působení na trhu, charakteristika výrobního programu, strategie, bankovní informace b/ podnikatelský záměr c/ rozvaha /aktiva a pasiva/ ( Úč POD 1-01) 3 d/ výkaz zisku a ztrát (výsledovka Úč 2-01) 1 e/ zpráva auditora (u subjektů podléhajících auditu ) 4 f/ daňové přiznání potvrzené příslušným finančním úřadem 2 g/ potvrzení finančního úřadu o daňové disciplíně h/ přehled o ručitelských závazcích vč. komentáře i/ zdroje financování projektu (tabulka č. 1) nutno přiložit: - čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování, provést podrobný rozbor vlastních zdrojů, popř. doložit výpis z účtu, apod. 5 - komentář k zajištění cizích zdrojů financování, doložení předběžného příslibu bankovního úvěru či jiného zdroje financování. Doporučujeme vypracování alespoň 2 variant financování projektu (75% podpora z prostředků programu ISPA je maximální, je nutno zvažovat i možnosti financování s nižším podílem prostředků z programu ISPA). 3 uvedené výkazy nutno předkládat za poslední dva celé roky hospodaření a k poslednímu vykazovanému období. Nově vzniklé podnikatelské subjekty předkládají zahajující rozvahu, výsledovku. 4 za poslední 2 auditovaná období 5 za vlastní zdroje financování se považují finanční prostředky žadatele, které nemají charakter půjček, úvěrů, dotací, apod. od jiných subjektů

28 a/ Cash-Flow (tabulka č. 3) vyplňuje se - od 1. roku zachyceného na předložených ekonomických výkazech za příslušné účetní období (viz. bod. c/ a d/) - do konce splacení návratných zdrojů financování (úvěry, půjčky) a jednoho roku navíc nebo do konce financování projektu v případě, že nebudou použity návratné zdroje financování. V návaznosti na varianty struktury financování (viz. bod f/) vypracovat také variantní Cash-Flow. k/ přehled o stávajících úvěrech a půjčkách a jejich splácení (tabulka č. 4) l/ přehled o plánovaných úvěrech a půjčkách vč. půjček z programu ISPA a SFŽP a jejich splátkách ( tabulka č. 5) m/ přehled o tvorbě a potřebě finančních zdrojů ( tabulka č.7) n/ předběžný návrh na zajištění půjčky dle Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR (v případě žádosti o půjčku od SFŽP) V případě, že se jedná o podnikatelský subjekt, v němž mají majetkovou účast města, obce, nebo sdružení měst a obcí, budou požadovány podklady i od těchto subjektů.

Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3

Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3 Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 Příjemce pomoci zajistí financování všech nákladů nezapočítaných do základu pro výpočet

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE - SUBJEKTU (REALIZÁTORA OPATŘENÍ, INVESTORA) 1. Název subjektu 2. IČO 3. OKEČ

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE - SUBJEKTU (REALIZÁTORA OPATŘENÍ, INVESTORA) 1. Název subjektu 2. IČO 3. OKEČ Reg.č. (vyplní SFŽP ČR) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PODPORY ZE SFŽP ČR Směrnice MŽP o poskytování a čerpání finančních prostředků ze SFŽP ČR pro investiční projekty realizované v rámci Fondu soudržnosti Státní

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 39. výzva OPŽP Název projektu Žadatel Identifikační číslo projektu 18905427 Kraj realizace Středočeský

Více

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn

- 1 - PŘEDNÁŠKA. Energetický audit. Ing. Petr Severýn - 1 - PŘEDNÁŠKA Energetický audit Ing. Petr Severýn 1. Úvod Energetika tvoří vždy páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality životní úrovně

Více

Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 50. výzva OPŽP Název projektu Žadatel Obec Identifikační číslo projektu 25766428 Kraj realizace Středočeský

Více

OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY

OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY PROSINEC 2008 ROČNÍK XVIII ČÁSTKA 12 VĚSTNÍK RESORTNÍ PŘEDPISY 3. Přílohy I Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 1. listopadu 2008... 1 METODICKÉ

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí platnosti Příloh I podpisem ministra životního prostředí.

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí platnosti Příloh I podpisem ministra životního prostředí. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 1. listopadu 2008 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen

Více

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.

Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 14.08.2007 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond )

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

I. Obsah energetického posudku

I. Obsah energetického posudku Struktura Energetického posudku pro Prioritní osu 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek ÚVOD Energetický

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP VERZE KE DNI 20. 6. 2014, ÚČINNÁ OD 20. 6. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená

Více

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Název projektu Žadatel Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 44. výzva OPŽP - Nemocnice Jihlava - oddělení dlouhodobě nemocných Identifikační

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Ročník XIII, Červenec 2013, Částka 7 OBSAH 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory

Žádost o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost o poskytnutí podpory Žádost o poskytnutí podpory z Žádost o poskytnutí podpory Operační program Životní prostředí, výzva č. 60. výzva OPŽP Název projektu Žadatel Identifikační číslo projektu 28283060 Kraj realizace Vysočina

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1. vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 vyhlašuje podle usnesení vlády ČR č. 1300 ze dne 21. listopadu 2007 program EFEKT 2008 (Státní program na podporu úspor energie a využití

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH

Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH Květen 2008 Ročník XVIII částka 5 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření

Více

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2010 V Praze dne 7. 4. 2011 Č. j.: SFZP 040189/2011 Schvaluje:... Ing. Radka Bučilová pověřena řízením Státního fondu životního prostředí ČR Bere na vědomí:... Veronika

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ZDRAVOTNÍ ORDINACE TRABANTSKÁ 268/8 PRAHA STALICE listopad 2013 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy záměry b), c), d) 1. Popis opatření Opatření je zaměřeno

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU ŠATNY A KLUBOVNY FC U SPORTOVIŠTĚ 54/5 PRAHA - SLIVENEC únor 2014 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST

Více