STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond"

Transkript

1 STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

2 STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond Název: J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond (dále jen Fond) IČ: Sídlo fondu: Pobřežní 3, Praha 8, povolení Ministerstva financí k vydávání podílových listů za účelem vytvoření Datum vzniku: podílových fondů ze dne 7. prosince 1994 č.j. 101/66 370/1994 Založen jako uzavřený podílový fond a jeho zakladatelem byla Investiční společnost RENTIA, a.s. (změna obchodního jména na Investiční společnost PB, a.s., IČ: ). Valná hromada Investiční společnosti PB, a.s. rozhodla dne o přeměně fondu na otevřený podílový fond. Komise pro cenné papíry povolila přeměnu svým rozhodnutím č.j. 101/32805/1998 ze dne , které nabylo právní moci dne Obhospodařovatel: Obchodní firma: J&T Asset Management, investiční společnost a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Investiční společnost je řádným členem Unie investičních společností ČR Akcionář: J&T Banka, a.s % akcionář Sídlo: Pobřežní 3, Praha 8, Doručovací adresa: Pobřežní 14, Praha 8, IČ: Základní kapitál: ,-Kč Otevřený podílový fond Podílové listy: - cenné papíry na doručitele - zaknihované ve Druh fondu: Středisku cenných papírů - nejsou veřejně obchodovatelné - volně převoditelné - jmenovitá hodnota podílového listu je 500,- Kč Statut Fondu je vydán v souladu se zákonem č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon). Fond není právnickou osobou a jeho majetek je společným majetkem podílníků. Majetek ve Fondu se zvyšuje nebo snižuje o výsledek, kterého bylo dosaženo při jeho obhospodařování. Je zaměřen na růst majetku ve Fondu jako celku a tím i na růst majetku podílníků. 1. Zaměření a cíle investiční politiky 1.1. Základním cílem investiční politiky je zabezpečení dosažení růstu hodnoty majetku Fondu (růstový Fond) investováním do diverzifikovaného portfolia cenných papírů a jiných investičních nástrojů, bez zásadních omezení investování do odvětví a regionů. Fond investuje především do dluhopisů, akcií a dalších investičních nástrojů v souladu se Zákonem a tímto Statutem. Vzájemné procentní zastoupení jednotlivých skupin instrumentů v majetku Fondu bude přizpůsobováno aktuální situaci na finančním trhu a situaci Fondu, vždy s cílem zhodnocení majetku podílníků Fondu. Fond se při svých investicích chová jako střednědobý portfoliový investor. Fond při svých investicích zachovává princip obezřetnosti a vhodnou diverzifikací (rozložením) majetku Fondu vyvažuje rizika a dodržuje nižší tržní riziko portfolia cenných papírů Fondu. Veškeré úrokové, dividendové, kapitálové a další výnosy Fond reinvestuje. Fond nebude vyplácet výnosy z podílových listů. Fond je svým zaměřením smíšeným růstovým fondem Fond investuje výlučně v souladu se Zákonem a tímto Statutem na základě zásad omezení a rozložení rizika dle 24 Zákona do: a. státních dluhopisů a dluhopisů, za které převzal stát záruku, b. hypotéčních zástavních listů, c. dluhopisů, jejichž emitenty jsou Česká národní banka a banky, d. jiných likvidních dluhopisů, které jsou veřejně obchodovatelné, a dluhopisů se splatností do jednoho roku, které jsou vedeny v evidenci zřízené Českou národní bankou podle zvláštního zákona, e. veřejně obchodovatelných akcií, jež jsou zárukou dostatečné likvidity, a zatímních listů nahrazujících akcie, u nichž emitent požádal o povolení k veřejnému obchodování, f. dluhopisů, jejichž emitenty jsou členské země Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD) nebo centrální banky těchto států,

3 g. zahraničních cenných papírů, s nimiž se obchoduje na veřejném trhu zemí OECD nebo na jiném zahraničním trhu, za předpokladu, že výběr tohoto trhu byl schválen Komisí pro cenné papíry, h. opčních listů opravňujících získat veřejně obchodovatelné cenné papíry, i. podílových listů otevřených podílových fondů, j. kupónů k cenným papírům specifikovaným Zákonem, k. jiných instrumentů peněžního trhu (termínované vklady apod.) Nejvyšší přípustný celkový podíl zahraničních cenných papírů na majetku ve Fondu činí 60% Akcie tvoří maximálně 70% majetku ve Fondu. Celková hodnota cenných papírů, jichž se týkají operace podle bodu 1.5. Statutu (opční a termínové obchody), nesmí přesáhnout 60% majetku ve Fondu Obhospodařovatel může pro Fond souladu se Zákonem uzavírat termínové a opční obchody jen k omezení rizik z nepříznivého vývoje kursů cenných papírů, úrokových měr a devizových kursů v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu. Za termínový obchod se pro účely Zákona považuje smlouva o koupi cenných papírů, pokud doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazků z této smlouvy je delší než 15 dnů. Pokud lze termínové a opční obchody uzavírat na veřejném trhu, obhospodařovatel je povinen uzavírat je pouze na veřejném trhu. 2. Zásady hospodaření s majetkem 2.1. Fond je formou kolektivního investování. Pro jednotlivé podílníky tak: vytváří předpoklady pro růst hodnoty vložených prostředků podílníků prostřednictvím růstu majetku vytvořeného z těchto prostředků, čímž chrání prostředky podílníků proti inflačnímu znehodnocování, snižuje riziko z případného nezdaru investování tím, že rozděluje investice do několika oblastí a na více subjektů, 2.2. Z majetku ve Fondu nesmí být poskytovány půjčky, úvěry nebo dary, zálohy na nákup cenných papírů pro tento Fond, ani jím nelze ručit za závazky obhospodařovatele nebo třetích osob. Majetku ve Fondu rovněž nesmí být použito k úhradě závazků, které s činností Fondu nesouvisejí. Obhospodařovatel může za podmínek stanovených v 5d Zákona půjčit cenné papíry z majetku ve Fondu, který obhospodařuje, ne však na dobu delší než 30 dnů K pokrytí dočasných potřeb spojených s obhospodařováním majetku ve Fondu může obhospodařovatel přijímat úvěry a půjčky včetně půjček cenných papírů a to nejdéle na dobu šesti měsíců, přičemž souhrn přijatých úvěrů nesmí překročit 10 % majetku ve Fondu. Smlouva o poskytnutí úvěru nebo půjčky zajištěné zajišťovacím převodem cenných papírů musí mít náležitosti podle 5e Zákona Při nákupu nebo prodeji cenného papíru do majetku nebo z majetku ve Fondu postupuje obhospodařovatel tak, aby cenné papíry nakoupil za nejnižší cenu a prodal za nejvyšší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče nakoupit nebo prodat. Stejnou odbornou péči vynakládá obhospodařovatel i při obchodech s právy spojenými s cennými papíry nebo odvozenými od cenných papírů, úrokových měr a kursů deviz Hodnota podílového listu se stanoví jako podíl vlastního jmění ve Fondu a počtu vydaných podílových listů. Hodnota podílového listu je vypočtena na čtyři desetinná místa. Pro stanovení hodnoty podílového listu je oceňován majetek ve Fondu nejméně jedenkrát týdně. Výpočet hodnoty cenných papírů v majetku ve Fondu se řídí platnou vyhláškou Ministerstva financí. 3. Výnosy a náklady 3.1. Výnosy Fondu tvoří zejména: dividendy z akcií úroky z vkladů a dluhových cenných papírů kapitálové výnosy realizované z operací na finančním trhu výnosy z půjčování cenných papírů, včetně úroků kladné kursové rozdíly ze zahraničních měn

4 ostatní výnosy 3.2. Náklady Fondu tvoří: úplata obhospodařovateli za obhospodařování Fondu správní a soudní poplatky příslušné daně cena pořízení prodaných cenných papírů poplatky depozitáři za výkon funkce depozitáře Fondu poplatky za nákup a prodej cenných papírů nebo za obstarání nákupu a prodeje cenných papírů do či z majetku ve Fondu organizátorům trhu a obchodníkům s cennými papíry, poplatky za vypořádání obchodů se zahraničními cennými papíry a jejich správu záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky nákladové prémie z opčních a termínových obchodů úroky z případných úvěrů, přijatých podle 14 odst. 3 Zákona náklady na sloučení nebo splynutí podílových fondů náklady na audit účetní závěrky 3.3. Výsledky hospodaření s majetkem ve Fondu se zjišťují v souladu s účetní metodikou platnou v daném období. Hospodářský výsledek Fondu nebude použit k výplatě výnosů z podílových listů Fondu, ale veškerý kladný hospodářský výsledek bude reinvestován. Pokud hospodaření Fondu skončí ztrátou, použije se ke krytí ztráty nerozdělený zisk z minulých let. Nestačí-li tyto zdroje, musí být ztráta kryta snížením kapitálového fondu. 4. Způsob prodeje podílových listů a stanovení hodnoty podílového listu pro prodej a odkup 4.1. Při vydávání podílového listu je přijatá částka za podílový list rovna aktuální hodnotě podílového listu zvýšené o přirážku ve výši 3,00% z aktuální hodnoty podílového listu v případě, že nenastane situace ve smyslu ustanovení bodu 4.2. Statutu, která obhospodařovatele opravňuje ke snížení nebo úplné eliminaci této přirážky. Tato přirážka je určena na administrativní náklady obhospodařovatele spojené s prodejem a je příjmem obhospodařovatele Obhospodařovatel je oprávněn nabídnout skupinám právnických nebo fyzických osob snížení nebo úplnou eliminaci přirážky (ve smyslu bodu 4.1. Statutu) tehdy, je-li vydání podílových listů těmto skupinám provázeno odpovídajícím snížením nákladů na marketing Fondu či finanční poradenství. Obhospodařovatel je navíc oprávněn, výlučně na základě svého uvážení, snížit přirážku u větších nebo opakovaných investic. O každém rozhodnutí ohledně snížení nebo úplné eliminace procentní výše přirážky bude obhospodařovatel písemně informovat Komisi, včetně uvedení důvodu k takovému postupu V rámci ochrany zájmů stávajících podílníků Fondu, pro udržení stability Fondu je obhospodařovatel oprávněn, v odůvodněných případech, odmítnout žádost o vydání podílových listů Fondu. O takovém postupu a důvodech bude obhospodařovatel písemně informovat Komisi Podílník má právo na odkoupení svých podílových listů. Obhospodařovatel je povinen od podílníka odkoupit podílový list bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 14 pracovních dnů ode dne uplatnění práva na odkoupení podílového listu. Částka za odkoupení bude podílníkovi dle jeho volby při uplatnění požadavku na odkoupení buď připsána na zvolený účet, nebo zaslána poštovní poukázkou. V případě, že bude částka za odkoupení podílových listů zasílána podílníkovi poštovní poukázkou, jsou příslušné poplatky nákladem podílníka. Podílový list je odkupován za cenu, která se rovná hodnotě podílového listu stanovené postupem podle bodu 2.5., platnou v den uplatnění požadavku na odkoupení. Po dobu dvou let následujících po dni přeměny Fondu na otevřený podílový fond, tj. do včetně, se cena snižuje o srážku ve výši 2,00 % z hodnoty odkupovaných podílových listů. Srážka při odkupu podílových listů zůstává v majetku ve Fondu. Po uplynutí této doby není při odkoupení podílového listu vyplácená částka za podílový list snížena o srážku z aktuální hodnoty podílového listu V rámci odkupu podílového listu, který je ve vlastnictví podílníka nejméně 6 měsíců, má podílník právo na výměnu zaknihovaných podílových listů Fondu za zaknihované podílové listy otevřených podílových fondů, které jsou spravovány obhospodařovatelem. Obhospodařovatel neúčtuje za výměnu přirážku z prodeje nově získaných podílových listů Obhospodařovatel může odkupování podílových listů v mimořádných případech, nejdéle však na tři měsíce pozastavit, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků. V takovém případě se postup řídí ustanoveními 13 odstavce 4 až 10 Zákona. Toto pozastavení a jeho důvod musí

5 obhospodařovatel neprodleně oznámit Komisi pro cenné papíry a informovat podílníky. Doba pozastavení odkupování podílových listů začíná běžet dnem rozhodnutí obhospodařovatele o pozastavení odkupování podílových listů. Zákaz odkupování podílových listů se vztahuje i na podílové listy o jejichž odkoupení podílníci požádali před jeho pozastavením, pokud nedošlo dosud k jejich odkoupení, a na podílové listy, na jejichž odkup bylo uplatněno právo během doby pozastavení odkupování podílových listů. Podílník nemá právo na úrok z prodlení po dobu pozastavení odkupování podílových listů, ledaže obhospodařovatel již byl v době pozastavení odkupování podílových listů v prodlení, nebo pokud Komise pro cenné papíry zrušila rozhodnutí obhospodařovatele o pozastavení odkupování podílových listů jako neodůvodněné. Úrok z prodlení musí uhradit obhospodařovatel ze svých prostředků Jestliže počet podílových listů se snížil o více než 50 % v porovnání s průměrným stavem za poslední tři měsíce, je obhospodařovatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Komisi pro cenné papíry a zrušit Fond pokud Komise pro cenné papíry nerozhodne jinak. Při zrušení Fondu se postupuje podle 35d Zákona. 5. Obhospodařující investiční společnost a obhospodařování otevřeného podílového fondu 5.1. Obchodní firma: J&T Asset Management, investiční společnost a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Investiční společnost je řádným členem Unie investičních společností ČR Akcionář: J&T Banka, a.s % akcionář Sídlo: Pobřežní 3, Praha 8, Doručovací adresa: Pobřežní 14, Praha 8, IČ: Základní kapitál: ,-Kč 5.2. Obhospodařováním se rozumí sestavení portfolia Fondu a zajišťování jeho optimálního složení průběžným prodejem a nákupem majetku a výkon práv a povinností s ním spojených podle obecně platných právních předpisů. Při obhospodařování Fondu je obhospodařovatel povinen: dodržovat platné předpisy a zákonná nařízení odbornou péči v souladu s 17a Zákona usilovat o růst majetku ve Fondu zabezpečovat maximálně možný výnos Fondu dbát na ochranu zájmů podílníků zabezpečovat vedení účetnictví pro Fond účtovat podle platných předpisů v podvojné účetní soustavě sestavovat účetní závěrku a zabezpečit její audit zabezpečit dostačující likviditu a kladný tok peněz přeceňovat portfolio a jednotlivé druhy cenných papírů podle tohoto Statutu dodržovat ve Fondu investiční limity uvedené v 24 Zákona a omezení vyplývající z 24a Zákona sestavovat za Fond zprávy o výsledcích hospodaření a zabezpečit jejich zveřejňování v souladu s 25 a 26 Zákona 5.3. Majetek ve Fondu tvoří samostatnou majetkovou podstatu oddělenou od hospodaření investiční společnosti a od ostatních fondů obhospodařovaných obhospodařovatelem. Úplata obhospodařovateli za obhospodařování majetku ve Fondu za jeden kalendářní rok činí maximálně 1,90 % průměrné roční hodnoty vlastního jmění ve Fondu, která se vypočte jako průměr hodnoty vlastního jmění k poslednímu dni každého kalendářního měsíce daného roku. Úplata je splatná zálohově ve čtvrtletních splátkách, vždy nejpozději do patnáctého kalendářního dne měsíce následujícího po daném čtvrtletí. Výše čtvrtletní splátky se rovná 1/2 % z průměrné čtvrtletní hodnoty vlastního jmění, jež se vypočte jako průměr hodnoty vlastního jmění k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v daném čtvrtletí. Po uzavření účetního roku se provede vyúčtování úplaty, se splatností do 30 dnů od vyúčtování. 6. Depozitář 6.1. Depozitářem Fondu je Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na příkopě 33, IČ: Depozitář provádí ve prospěch Fondu veškeré činnosti a funkce uvedené pro tento účel v ustanovení 30 a násl. Zákona. 7. Způsob zveřejňování 7.1. Obhospodařovatel je povinen nejdéle do jednoho měsíce po skončení pololetí a do tří měsíců po skončení roku uveřejňovat zprávy o hospodaření s majetkem v Fondu za podmínek uvedených v 25 Zákona. Za den uveřejnění

6 zprávy o hospodaření se považuje den předání této zprávy Komisi pro cenné papíry a Středisku cenných papírů. Pololetní a roční zprávy o hospodaření a účetní závěrky jsou veřejnosti k dispozici v sídle obhospodařovatele. Výsledky vycházející z roční účetní závěrky ověřené auditorem (zkrácená rozvaha a výsledovka) jsou zveřejňovány v Obchodním věstníku. V Obchodním věstníku jsou zveřejňovány i zprávy o případných změnách Statutu, o pozastavení odkupování podílových listů, či zrušení tohoto pozastavení. Nejméně jedenkrát za týden uveřejňuje obhospodařovatel údaje o hodnotě podílového listu a hodnotě vlastního jmění v podílovém fondu v Hospodářských novinách, případně v jiném celostátně vydávaném deníku, a jsou též zveřejněny v sídle obhospodařovatele a zaslány Středisku cenných papírů. Obhospodařovatel uveřejňuje nejméně jedenkrát měsíčně za období předchozích tří měsíců údaj o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly podílové listy vydány a odkoupeny. Uvedené údaje jsou vždy k dispozici v sídle obhospodařovatele, zároveň jsou tyto zprávy vyvěšeny po dobu jednoho měsíce na vývěsce společnosti, která je veřejně přístupná, a poté uloženy v sídle společnosti, kde jsou rovněž na vyžádání k dispozici veřejnosti, dále jsou zaslány Středisku cenných papírů, případně zveřejněny v jednom celostátně vydávaném deníku či Obchodním věstníku Při zveřejňování údajů podle bodu 7.1. se obhospodařovatel řídí také požadavky UNIS ČR, jež dále zveřejňuje převzaté údaje na jeho internetovské stránce. 8. Investiční rizika Investičním rizikem se rozumí nejistota dosažení očekávaných výnosů z investice. Investiční riziko Fondu je determinováno investiční politikou a investičním cílem Fondu uvedenými v tomto Statutu. Obhospodařovatel v intencích investiční politiky Fondu vybírá a diverzifikuje investice s cílem snížit investiční riziko. Hodnota podílového listu může kolísat, a to zejména v závislosti na: i. obecném ekonomickém vývoji, ii. vývoji cen akcií, iii. pohybu úrokových měr a kursů dluhopisů, iv. pohybu devizových kursů. Investice do podílových listů Fondu není garantována státem ani obhospodařovatelem, ani není ze zákona nebo na základě rozhodnutí obhospodařovatele či jinak pojištěna. Historické výnosy Fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. 9. Pravidla pro přijímání změn statutu Návrhy na změny tohoto Statutu musí být schváleny představenstvem obhospodařovatele, který je předkládá ke schválení Komisi pro cenné papíry. Pokud Komise pro cenné papíry tyto změny neschválí, nenabývá změna Statutu fondu platnosti. 10. Závěrečné ustanovení Tento Statut upravuje vztahy mezi obhospodařovatelem Fondu na straně jedné a majiteli podílových listů (podílníky) na straně druhé. Je základním dokumentem Fondu. předseda představenstva

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Patria investiční společnosti, a.s.

Patria investiční společnosti, a.s. Patria investiční společnost, a.s. STATUT PODÍLOVÉHO FONDU Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Podílový fond. Název podílového

Více

PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND. Statut. (úplné znění)

PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND. Statut. (úplné znění) PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND Statut (úplné znění) Tento statut stanoví cíle a hlavní zásady, kterými se Pioneer česká investiční společ nost, a.s. řídí

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. březen 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní firma: KB Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů.........3 Část

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. STATUT IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 1 Vymezení některých pojmů Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají k

Více

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 63078074

Více