FIREWALLOVÁ OCHRANA. Firewall protection. Ing. Bc. Marek Čandík, PhD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FIREWALLOVÁ OCHRANA. Firewall protection. Ing. Bc. Marek Čandík, PhD."

Transkript

1 FIREWALLOVÁ OCHRANA Firewall protection Ing. Bc. Marek Čandík, PhD. Abstrakt: Nárůst bezpečnostních incidentů v elektronické komunikaci prostřednictvím počítačových sítí klade stále větší důraz na bezpečnost. Významným prvkem v této oblasti jsou firewally. Článek pojednává o základních funkcích a typech firewallů a interpretuje některé jejich vlastnosti. Klíčová slova: bezpečnost, počítačové sítě, firewall. Abstract Increase in security incidents in electronic communications over computer networks is placing ever greater emphasis on security. An important element in this area are firewalls. The article discusses the basic functions and types of firewalls and interprets some of their properties. Keywords: security, computer network, firewall. 1

2 Úvod Kybernetické útoky jsou stále četnější a sofistikovanější. Jsou vedeny zejména prostřednictvím Internetu [Rábek, 2015]. Útočí na data uživatelů, nebo na internetové služby. Ztráty způsobené kybernetickými útoky jsou nemalé v listopadu 2015 uváděné ztráty způsobené kybernetickými útoky (za období posledních 12 měsíců) odhadly celosvětově firmy na 315 miliard dolarů. Napadený byl přitom každý šestý podnik 1. Účinnou obranou před útoky je jejich prevence, která snižuje nebo odstraňuje možnost provést útok. Jedním ze základních obranných prvků je v současnosti firewall. Tento umí monitorovat provoz, v případě detekce útoku umí uplatnit mechanismy obrany, jako např. filtrování provozu, jeho omezování nebo jeho přesměrování. 1 Firewall Firewall představuje síťové zařízení nebo software, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi (s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení) a jehož úkolem je oddělit sítě s různými přístupovými právy (typicky např.. Internet a Intranet) a kontrolovat tok dat mezi těmito sítěmi na základě definovaných pravidel pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje. Pomocí firewallů tak lze dosáhnout bezpečnější připojení k Internetu - firewally kontrolují a poté schvalují nebo zamítají jednotlivé pokusy o připojení mezi interní sítí a externími sítěmi jako je např. Internet. Termín firewall byl historicky používán v různých významech, zejména ve smyslu ochrany něčeho před něčím. Nejprve se používal ve významu pro zeď, která měla zabránit požáru uvnitř budovy. Poté byl termín používán také pro označení plechu, který odděluje motor vozidla, v letecké dopravě se tento termín vžil pro označení zdi oddělující v letadle prostor pro cestující. V souvislosti s elektronickou komunikací se technologie firewallu se objevila na konci 80.let 20. století (jeho předchůdci v zabezpečování sítě byly směrovače). 1 Kybernetické útoky stály firmy za poslední rok 315 miliard dolarů [online]. 2

3 Základní funkcí firewallů je kontrola údajů. Tato probíhá na základě uplatňování stanovených pravidel (analýza stanovených podmínek a určených akcí). Podmínky se stanovují pro údaje, které lze získat z datového toku (např. zdrojová, cílová adresa, zdrojový nebo cílový port, atd. Úkolem firewallu je vyhodnotit údaje získané z datového toku a pokud jsou splněny stanovené podmínky, provede se akce. Základními akcemi jsou povolení datového toku zamítnutí datového toku. Po vykonání jedné z těchto akcí firewall přestane paket zpracovávat. K efektivnějšímu využití firewallů se využívá analýza dalších atributů komunikace a slouží k rozšíření některých komunikačních a bezpečnostních služeb, např. pro logování hlaviček paketu, změnu hlaviček atd. Významnou vlastností firewallu je schopnost překladu adres (Network Address Translation - NAT). NAT umožňuje měnit zdrojové a cílové adresy v paketech, čím se nejčastěji umožňuje komunikace se sítěmi s privátními adresami. Tento překlad adres probíhá pomocí pravidel. Podle toho, na níž vrstvě firewall analyzuje síťový provoz, rozlišujeme v zásadě dva firewally: Aplikační proxy server paketový filtr. Jsou přímo připojeny k okruhům, které poskytují přístup k jiným sítím. Z tohoto důvodu se jim často říká zabezpečení hranic. Aby každý hostitelský počítač v rámci sítě nemusel provádět funkce firewallů sám, a zbytečně by nezatěžoval své prostředky a zdroje, lze použitím firewallu soustředit veškeré externí služby zabezpečení do optimálního zařízení, vyhrazeného přímo k tomuto účelu. Ze své podstaty vytvářejí firewally mezi interními a externími sítěmi úzká místa, protože veškerý provoz, který putuje mezi interní sítí a externím prostředím, musí projít jediným bodem. 3

4 2 Pravidla firewallu Základem každého filtrovacího pravidla je jedna nebo více podmínek, které umožňují vybrat paket. Pokud paket vyhoví podmínkám, provede se akce, která je součástí definice pravidla. Pokud je nesplní, pokračuje se ve vyhodnocování dalšího pravidla v řetězu pravidel. Pokud paket nesplňuje ani jednu podmínku, dostane se na konec řetězu pravidel a provede se akce, která je specifikována jako "standardní politika" (default policy)[kučera, 2014]. ACCEPT: paket bude akceptován DROP: paket bude zahoděn. Odesílatel paketu se o tom ani nedozví QUEUE: pošle paket na zpracování uživatelskému procesu RETURN: přestane vyhodnocovat pravidla v tomto řetězu a pokračuje ve vyhodnocování pravidel v řetězu, s níž se sem dostal. (návrat z funkce nebo procedury) jméno_řetězce: paket bude dále zpracovávat v řetězu pravidel "jméno_řetězce" jméno_rozšíření: paket se předá na zpracování nějakému rozšíření (modulu) firewallu. DNAT: umožní modifikovat cílovou adresu příchozího paketu REDIRECT: umožní přesměrovat paket na samotný firewall (používá se např.. Při transparentním proxy) Nastavení pravidel pro komunikaci přes firewall se běžně označuje termínem bezpečnostní politika firewalu. Tato bezpečnostní politika zahrnuje jak samotná pravidla komunikace mezi sítěmi, tak i různá globální nastavení, překlady adres (NAT Network Address Translation), pokyny pro vytváření šifrovaných spojení mezi šifrovacími branami (VPN Virtual Private Networks) nebo vyhledávání protokolových anomálií (IDS Intrusion Detection System)[Lukeš, 2010]. 3 Klasifikace firewallů Současné firewally můžeme rozdělit do několika kategorií[url, 2010]: 1. Osobní firewally (personální firewally)- firewally jsou logicky umístěné mezi operační systém a uživatelské aplikace. Dokážou proto omezovat komunikaci nejen na základě služeb, portů a IP adres, ale také odlišují konkrétní aplikace 4

5 (V současnosti se tento druh firewallů integruje také s antivirovými programy). Mívá obvykle podobu speciálního software, který bývá nainstalován na počítači, který je připojen k Internetu. 2. Vestavěné firewally (Jednodušší paketové filtry) - jsou často implementovány do směrovačů, přepínačů, nebo také WiFi přístupových bodů. Oproti pokročilejším řešením však vestavěné firewally poskytují pouze omezenou funkčnost, zejména kvůli omezeným výpočetním prostředkům. 3. Softwarové firewally jsou softwarové produkty určené pro serverové operační systémy. Využívají se v případech, kdy požadujeme, aby na daném serveru běžely mimo služeb firewallu také další služby. Nejedná se ovšem o tzv. osobní firewally, ale o specializovaný software s netriviálním nastavením a tedy není vhodný pro laického uživatele. 4. Hardwarové firewally - Tyto firewally můžou být založeny na vlastní architektuře s ASIC (tj. aplikačně specifickými integrovanými) obvody (využívány pro akceleraci náročných výpočtů, zejména kryptografických, a můžou proto zabezpečit hardwarovým firewallům vyšší propustnost), nebo také na standardní PC architektuře označují se převážně jako appliance, která poskytuje lepší optimalizaci softwaru na cílový hardware a také možnost garance propustnosti, Hardwarové firewally jsou obvykle založeny na standardním unixovém operačním systému, nebo využívají tyto systémy po vlastních úpravách. Bývá realizován jako samostatné zařízení, ale často je též součástí jiné hardwarové síťové komponenty, jako je například router nebo switch. Tento druh firewallu poskytuje zabezpečení proti napadení opravdu na vysoké úrovni. Jedním zařízením lze chránit více počítačů současně, což u velkých sítí usnadňuje nároky na jejich konfiguraci a jejich funkcionalita funguje nezávisle na operačním systému nainstalovaném na jednotlivých počítačích v síti. 5. firewally s hloubkovou inspekcí tzv. stavové firewally s rozšířením funkcionality o IDS/IPS 2 služby. Cílem hloubkové inspekce detekce útoků na 2 Intrusion Detection Systems (IDS) nebo Intrusion Prevention Systems (IPS). IDS jsou zařízení, která monitorují aktivitu sítě nebo systému za účelem odhalení nekalých praktik. IPS se pak snaží takovým aktivitám předejít, nebo je zastavit. 5

6 aplikační vrstvě pomocí porovnávání přenášených paketů s databází signatur podobně, jako to dělá antivirový, nebo antispamový program. Kromě funkce paketového filtru si udržuje tabulku aktuálně navázaných spojení. Jednotlivé položky se v tabulce tvoří při zahájení relace, která jde přes stavové zařízení. Příchozí pakety jsou pak porovnávány s tabulkou a v případe shody podle pravidla jsou propuštěné dál, nebo zahozeny. Informace ve stavové tabulce musí být jednoznačné a podrobné, aby případný útočník nemohl napodobit provoz, který by mohl projít. O každém spojení se uchovává určitá skupina informací, která by měla relaci jednoznačně identifikovat, tedy například zdrojová a cílová adresa, čísla portu, pořadové číslo, příznaky, protokol, typ ICMP1. Nejnáročnější kontrola je prováděna během navázání spojení, poté jsou již pakety zpracovávány rychleji. Datagram muže spadat do následujících kategorií: o NEW - zahájení nové komunikace o ESTABLISHED, RELATED - navázané spojení o INVALID - datagram je neidentifikovatelný, nenáleží do žádného existujícího spojení 6. Samostatnou skupinu firewallů tvoří speciální firewally zaměřené na konkrétní aplikaci. Jde zejména o firewally pro ochranu webových aplikací, databázových serverů, ových serverů, filtrování webového obsahu, nebo zamezení úniku informací přes úzkou množinu služeb. Omezená funkčnost je nahrazena možností pokročilé konfigurace pravidel pro kontrolu a filtrování přesně definovaných služeb, což je možné právě díky jejich úzkému zaměření. Aplikační firewally můžou nahrazovat a doplňovat ochranu vestavěnou přímo v aplikacích a zjednodušit tak vývoj a nasazení bezpečných aplikací. Běžnější řešení zabezpečení velkých sítí je založeno na hardwarových firewallech. Hardwarové a softwarové firewally se liší málo. U hardwarových firewallů je hardwarová akcelerace vztažena pouze na základní funkčnost, filtrování paketů. Antivir, antispam, antimalware, IDS/IPS a další rozšiřující funkcionalita je implementována v procesoru a samotný výkon závisí pouze na množině spuštěných ochran a počtu hledaných vzorů. Z toho důvodu ani nejvýkonnější hardwarové firewally s propustností desítek Gbit/s neposkytují tyto pokročilé bezpečnostní funkce. 6

7 Softwarové i hardwarové firewally se vyskytují ve verzích SOHO a Enterprise. Největším rozdílem je zejména propustnost, přičemž část výrobců toto omezení raději nahrazuje počtem současných spojení, nebo počtem uživatelů. 4 Základní funkce firewallů Firewally fungují primárně na základě tří metod [Krajča, 2009]: Filtrování paketů - Paketový filtr (bezstavový) je jednoduchý program, který povoluje nebo zamítá pakety na základě informací obsažených na sít ové vrstvě, například tedy dle IP adresy. Odmítá pakety TCP/IP od neautorizovaných uživatelů a odmítá pokusy o připojení k neautorizovaným službám. Filtrace paketů probíhá na základě informací v jejich hlavičce, zejména zdrojové a cílové adresy, zdrojového a cílového portu, atd. Pro svoji nenáročnost se používá tam, kde není potřeba důkladné filtrování a je zapotřebí velká propustnost, nevýhodou je absence porozumění návaznosti paketů a účinnost odvozená od správného nastavení pravidel. Speciální případ filtrování paketů představují aplikační brány - jsou to takové paketové filtry, které dokážou využít informace i z poslední, aplikační vrstvy sít ového modelu. Aplikační brána je tedy schopna například povolit pouze FTP spojení pod jistým uživatelským jménem, pouze některé FTP příkazy nebo třeba rozlišit HTTP požadavky na základě informací obsažených v HTTP hlavičce. Z povahy věci je takové filtrování nejnáročnější na výpočetní výkon, avšak existují i hardwarová řešení. Překládání síťových adres (NAT) - Překládá IP adresy interních hostitelských počítačů a skrývaje před monitorováním zvenčí. Funkci NAT se někdy také říká maskování adres IP. Služby proxy - Vytváří na základě požadavků interních hostitelských počítačů připojení na aplikační vrstvě. Tím úplně ruší propojení mezi interními a externími hostiteli na síťové vrstvě. V závislosti na definici firewallu pracuje proxy v součinnosti, nebo jako součást firewallu. Proxy funguje jako prostředník mezi odesílatelem a příjemcem, přičemž může do této komunikace vstupovat a například zakrýt adresu skutečného příjemce odesílateli nebo kontrolovat komunikační tok na přítomnost virů. Většina firewallu také provádí dvě další důležité služby zabezpečení [Krajča, 2009]: 7

8 Šifrovaná autentizace - Umožňuje uživatelům veřejných sítí prokazovat firewallu svou totožnost, a získávat tak přístup k privátní síti z externích lokalit. Propojování virtuálních privátních sítí - Ustavuje bezpečné propojení mezi dvěma privátními sítěmi přes veřejné prostředí, např. Internet. Fyzicky oddělené sítě tak mohou ke komunikaci místo pronajatých linek používat Internet. VPN se také říká zašifrované tunely. Některé firewally také nabízejí další dodatečné služby, které se nevztahují přímo k zabezpečení [Krajča, 2009]: Skenování virů - Prohledává příchozí datový toky a zjišťuje, zda neobsahuje signatury virů. Filtrování obsahu - Umožňuje blokovat interním uživatelům přístup k určitým typům obsahu podle kategorií, např. pornografie, propaganda rasistických organizací, a informace o hackerství. Filtrovací pravidla musí být validována a funkčně testována. 5 Sít ové architektury Z hlediska bezpečnosti je důležité také zkoumat vhodnost použití architektury pro danou situaci. Z hlediska použití firewaalů se rozlišují tyto síťové architektury (Teršel, 2012): Single-box architektury - funkcionalita firewallu je přítomna pouze na jednom zařízení, které se nachází mezi vnější a vnitřní sítí. Filtrovacím zařízením může být směrovač, který funguje jako stavový paketový filtr (screening router), nebo obecný počítač s alespoň dvěmi sít ovými rozhraními (dual-homed host), který je připojen alespoň ke dvěma sítím, a může tak bránit přímému spojení mezi těmito sítěmi; tedy funguje jako proxy zprostředkovatel komunikace mezi zařízeními. Z principu fungování této architektury je jasné, že tato konfigurace vytváří jediné místo selhání a také úzké místo, což jsou hlavní bezpečnostní nevýhody. Screened host architektury - Základem této architektury je směrovač, který odděluje vnější a vnitřní sít, a dále tzv. opevněný počítač (bastion host), který je připojen pouze k vnitřní síti. Filtrovací směrovač může dle nastavení propouštět, nebo zabraňovat některým tokům mezi vnitřní a vnější sítí, a jiné toky 8

9 přesměrovávat na opevněný počítač, který funguje jako proxy. Tato architektura poskytuje obecně větší úroveň bezpečnosti než single-box architektury. Screened subnet architektury - Použitím principu vrstvení, za účelem odstranění jediného místa selhání, vzniká architektura filtrované podsítě, která je umístěna mezi vnitřní a vnější sít a je oddělena vnitřním a vnějším filtrovacím směrovačem. Takové oddělující podsíti se také říká perimetr nebo demilitarizovaná zóna. Opevněné počítače, na kterých běží služby, které mají být přístupné z vnější sítě, se pak umísťují do této oddělující podsítě. Potenciální útočník musí překonat vnější filtrovací router, pro přístup například k webovému serveru umístěném v demilitarizované zóně, a další vnitřní filtrovací router pro vniknutí do vnitřní sítě. Multiple screened subnets architektury - Pro posílení bezpečnosti je možné filtrované podsítě, demilitarizované zóny, dále vrstvit a kombinovat s filtrujícími směrovači a proxy servery. Příkladem takové architektury budiž sít skládající se ze dvou demilitarizovaných zón, které jsou mezi sebou propojeny dvěma proxy servery, kde jsou obě zóny odděleny. Závěr Aktivním přístupem k prevenci a ochraně počítačů lze významně snížit četnost a následky kybernetických útoků. Firewally představují jedno ze základních řešení, které vede ke zvýšení bezpečnosti. Jejich typová a funkční variabilita usnadňuje přístupnost zabezpečení širokému okruhu uživatelů a umožňuje výběr jak softwarových, tak i hardwarových řešení na jedné straně, na druhé straně nabízí široké spektrum modulárních bezpečnostních mechanismů určených běžným uživatelům i odborníkům v oblasti síťové bezpečnosti. 9

10 Literatura: Potůček, Petr. Testováni firewallů pomocí hardwarového testovacího přístroje. Brno: FI MU, Teršel Jiří. Firewall pro prostředí s vysokou úrovní zabezpečení. Brno: FI MU, Rábek, Martin. Aktivní obrana sítě pro potlačení kybernetických útoků. Brno: FI MU, Krajča, Jaroslav. Způsoby ochrany počítačových sítí a samostatných počítačů pomocí technologie firewallů. Zlín: FAI UTB, Housírek, Libor. Bezpečnostní řešení IT společnosti. Zlín: FAI UTB, Kučera, Pavel. Řízení informační bezpečnosti a bezpečnosti dat ve firemní síti. Zlín: FAI UTB, Hraňo Jan. Bezpečnost dat v informatice, Zlín: FAI UTB, Hejtman Jan. Získávání dat z cizího počítače a možnosti aktivní obrany. Zlín: FAI UTB, Lukeš, Radim. Ochrana firemních dat. Zlín: FAI UTB, Kybernetické útoky stály firmy za poslední rok 315 miliard dolarů [online]. Klasifikace dnešních firewallů.[online] Kuchař, Martin. Firewall obrňte své počítače, 2005 [online] Softwarové firewally. [online] Zabarikádujte se Firewally bez tajemnství I. [online] 10

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Zabezpečení počítačových sítí Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Zabezpečení sítě úvod Důvody pro zabezpečení (interní) sítě? Nebezpečí ze strany veřejného Internetu Spyware Malware

Více

Zabezpečení v síti IP

Zabezpečení v síti IP Zabezpečení v síti IP Problematika zabezpečení je dnes v počítačových sítích jednou z nejdůležitějších oblastí. Uvážíme-li kolik citlivých informací je dnes v počítačích uloženo pak je požadavek na co

Více

Firewally a iptables. Přednáška číslo 12

Firewally a iptables. Přednáška číslo 12 Firewally a iptables Přednáška číslo 12 Firewall síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo zabezpečení. Druhy firewallu Podle

Více

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27

Obsah. Část I Základy bezpečnosti...9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení...11. Kapitola 2 Filtrování paketů...27 Obsah Část I Základy bezpečnosti..............9 Kapitola 1 Základy obvodového zabezpečení.................11 Důležité pojmy...12 Hloubková obrana...15 Případová studie hloubkové obrany...25 Shrnutí...26

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU. DMZ z pohledu akademické sféry

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU. DMZ z pohledu akademické sféry POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU DMZ z pohledu akademické sféry Doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. - děkan 19. 3. 2013 OBSAH Úvod Firewall a DMZ Modelové topologie DMZ Nejčastější

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy 2005/2006 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů KS2 VŠFS; Aplikovaná informatika; SW systémy

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Y36SPS Bezpečnostní architektura PS

Y36SPS Bezpečnostní architektura PS Y36SPS Bezpečnostní architektura PS Jan Kubr - Y36SPS 1 8/2007 Cíle ochrany data utajení integrita dostupnost zdroje zneužití výkonu útok na jiné systémy uložení závadného obsahu pověst poškození dobrého

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Bezpečnost počítačových sítí

Bezpečnost počítačových sítí Bezpečnost počítačových sítí jak se bezpečně připojit k internetu Způsoby útoků: Pasivní odposlech Odposlechnutí veškeré komunikace, která je dostupná. Síťová karta se přepne do tzv. promiskuitního režimu,

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

Bezpečnost sítí, Firewally, Wifi. Ing. Pavel Píše

Bezpečnost sítí, Firewally, Wifi. Ing. Pavel Píše Bezpečnost sítí, Firewally, Wifi Ing. Pavel Píše Útoky na síť Z Internetu Ze strany interní sítě Základní typy síťových útoků Útoky na bezpečnost sítě Útoky na propustnost sítě (šířka pásma, záplavové

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz Model TCP/IP - IP vrstva 2 Obsah 3. bloku IPv4 záhlaví, IP adresy ARP/RARP, ICMP, IGMP,

Více

Jak vybrat správný firewall. Martin Šimek Západočeská univerzita

Jak vybrat správný firewall. Martin Šimek Západočeská univerzita Jak vybrat správný firewall Martin Šimek Západočeská univerzita EurOpen.CZ, Měřín, 5. října 2015 Obsah prezentace K čemu je firewall? Co je to firewall? Kam svět spěje? Nová generace firewallů? Jak vypadá

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

Monitorování datových sítí: Dnes

Monitorování datových sítí: Dnes Monitorování datových sítí: Dnes FlowMon Friday, 29.5.2015 Petr Špringl springl@invea.com Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost sítě = Network Behavior Analysis

Více

Bezpečnost sí, na bázi IP

Bezpečnost sí, na bázi IP Bezpečnost sí, na bázi IP Intranet Vnitřní síť od Internetu izolována pomocí: filtrace, proxy a gateway, skrytých sí,, wrapperu, firewallu, za vyuţi, tunelu. Filtrace Filtrace Filtrace umožňuje oddělit

Více

Operační systémy 2. Firewally, NFS Přednáška číslo 7b

Operační systémy 2. Firewally, NFS Přednáška číslo 7b Operační systémy 2 Firewally, NFS Přednáška číslo 7b Firewally a iptables Firewall síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a/nebo

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Bezpečnostní monitoring a detekce anomálií, případová studie botnet Chuck Norris. Petr Špringl springl@invea.cz

Bezpečnostní monitoring a detekce anomálií, případová studie botnet Chuck Norris. Petr Špringl springl@invea.cz Bezpečnostní monitoring a detekce anomálií, případová studie botnet Chuck Norris Petr Špringl springl@invea.cz INVEA-TECH Česká společnost, univerzitní spin-off, spolupráce CESNET a univerzity, projekty

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

Flow monitoring a NBA

Flow monitoring a NBA Flow monitoring a NBA Kdy, kde a jak? Petr Špringl, Zdeněk Vrbka, Michal Holub springl@invea.cz, vrbka@invea.cz, holub@invea.cz Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost

Více

Firewall, mac filtering, address filtering, port forwarding, dmz. Ondřej Vojtíšek, Jakub Niedermertl

Firewall, mac filtering, address filtering, port forwarding, dmz. Ondřej Vojtíšek, Jakub Niedermertl Firewall, mac filtering, address filtering, port forwarding, dmz Ondřej Vojtíšek, Jakub Niedermertl Firewall obecně Síťový HW/SW prvek, který slouží k zabezpečení/omezení komunikace vedené mezi částmi

Více

12. Bezpečnost počítačových sítí

12. Bezpečnost počítačových sítí 12. Bezpečnost počítačových sítí Typy útoků: - odposlech při přenosu - falšování identity (Man in the Middle, namapování MAC, ) - automatizované programové útoky (viry, trojské koně, ) - buffer overflow,

Více

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen.

Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. 1 Při konfiguraci domácího směrovače a bezdrátové sítě se setkáte s obrovským počtem zkratek, jejichž význam je jen málokdy dostatečně vysvětlen. Bez jejich znalosti však jen stěží nastavíte směrovač tak,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Firewall, IDS a jak dále? Flow monitoring a NBA, případové studie. Jiří Tobola INVEA-TECH

Firewall, IDS a jak dále? Flow monitoring a NBA, případové studie. Jiří Tobola INVEA-TECH Firewall, IDS a jak dále? Flow monitoring a NBA, případové studie Jiří Tobola INVEA-TECH INVEA-TECH Český výrobce řešení FlowMon pro monitorování a bezpečnost síťového provozu Desítky referencí na českém

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou,

Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, optickým vláknem nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení

Více

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ CAD pro techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě http://ottp.fme.vutbr.cz/cad/

Více

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Computer Network Research Group at FEI UPCE V případě zájmu se ozvěte na email: Josef.horalek@upce.cz Host Intrusion Prevention System Cílem

Více

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SPŠE a IT Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz ISO_OSI 2 Obsah 1. bloku Vrstvový model Virtuální/fyzická komunikace Režie přenosu Způsob přenosu

Více

Použití programu WinProxy

Použití programu WinProxy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY Použití programu WinProxy pro připojení domácí sítě k internetu Semestrální práce z předmětu Lokální počítačové sítě

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Bezpečnost webových stránek

Bezpečnost webových stránek Teze k diplomové práci na téma: Bezpečnost webových stránek Vypracoval: Jan Kratina, PEF, INFO, 5.ročník Vedoucí projektu: RNDr. Dagmar Brechlerová Jan Kratina 2005 Téma diplomové práce Bezpečnost webových

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Koncept BYOD. Jak řešit systémově? Petr Špringl

Koncept BYOD. Jak řešit systémově? Petr Špringl Koncept BYOD Jak řešit systémově? Petr Špringl springl@invea.cz Firemní infrastruktura dnes Lokality, pobočky Vzdálený přístup Vlastní zařízení Různé OS a verze Služby v cloudu Externí dodavatelé Kybernetické

Více

Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Agenda Úvod do problematiky Seznam problémů Definice požadavků,

Více

Obrana sítě - základní principy

Obrana sítě - základní principy Obrana sítě - základní principy 6.6.2016 Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Agenda Základní úvod, přehled designu sítí, technických prostředků a možností zabezpečení. Zaměřeno na nejčastější

Více

Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí. Simac Technik ČR, a.s.

Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí. Simac Technik ČR, a.s. Ochrana mobilních uživatelů před hrozbami Internetu mimo firemní prostředí Simac Technik ČR, a.s. Praha, 5.5. 2011 Jan Kolář, Solution Architect Jan.kolar@simac.cz 1 Hranice sítě se posunují Dříve - Pracovalo

Více

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí

Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Řešení pro vaše e technologie, technologie pro vaše řešení Filip Navrátil PCS spol. s r.o. Divize DataGuard stánek 45 přízemí Skupina PCS Společnosti sjednocené pod názvem PCS se zabývají širokým spektrem

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Distribuované systémy a počítačové sítě

Distribuované systémy a počítačové sítě Distribuované systémy a počítačové sítě propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Studentská unie ČVUT v Praze, klub Silicon Hill. 22. února Ondřej Caletka (SU ČVUT) IPv6 nové (ne)bezpečí? 22.

Studentská unie ČVUT v Praze, klub Silicon Hill. 22. února Ondřej Caletka (SU ČVUT) IPv6 nové (ne)bezpečí? 22. IPv6 nové (ne)bezpečí? Ondřej Caletka Studentská unie ČVUT v Praze, klub Silicon Hill 22. února 2011 Ondřej Caletka (SU ČVUT) IPv6 nové (ne)bezpečí? 22. února 2011 1 / 14 Silicon Hill Studentský klub Studentské

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

OpenVPN. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) OpenVPN 3. března 2013 1 / 16

OpenVPN. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) OpenVPN 3. března 2013 1 / 16 OpenVPN Ondřej Caletka 3. března 2013 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) OpenVPN 3. března 2013 1 / 16 Virtuální privátní sítě Vytvoření

Více

IPS a IDS. Martin Beránek. 17. března 2014. Martin Beránek (SSPŠ) IPS a IDS 17. března 2014 1 / 25

IPS a IDS. Martin Beránek. 17. března 2014. Martin Beránek (SSPŠ) IPS a IDS 17. března 2014 1 / 25 IPS a IDS Martin Beránek Střední Smíchovská průmyslová škola 17. března 2014 Martin Beránek (SSPŠ) IPS a IDS 17. března 2014 1 / 25 Gnuskola Tato prezentace je vytvořena pomocí svobodného software v rámci

Více

Normy ISO/IEC Aplikační bezpečnost

Normy ISO/IEC Aplikační bezpečnost Normy ISO/IEC 27034 Aplikační bezpečnost V Brně dne 21. listopadu 2013 Soubor norem řady ISO/IEC 27034 ISO/IEC 27034 Information technology Security techniques Application security Bezpečnostní doporučení

Více

FlowMon Vaše síť pod kontrolou

FlowMon Vaše síť pod kontrolou FlowMon Vaše síť pod kontrolou Kompletní řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí Michal Bohátka bohatka@invea.com Představení společnosti Český výrobce, univerzitní spin-off Založena 2007

Více

Advanced IT infrastructure control: Do it better, safer, easier and cheaper. FlowMon ADS 3. Nová generace řešení pro analýzu provozu datové sítě

Advanced IT infrastructure control: Do it better, safer, easier and cheaper. FlowMon ADS 3. Nová generace řešení pro analýzu provozu datové sítě Advanced IT infrastructure control: Do it better, safer, easier and cheaper FlowMon ADS 3 Nová generace řešení pro analýzu provozu datové sítě FlowMon ADS Přehled produktu Řešení pro automatickou analýzu

Více

Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací dokumentace

Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací dokumentace Příloha č.1 Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací dokumentace Strana: 1/6 Dodávka UTM zařízení FIREWALL Zadávací dokumentace Identifikace dokumentu: Název dokumentu: Dodávka UTM zařízení FIREWALL zadávací

Více

Network Security. Dell SonicWALL portfolio. Jan Ježek business communication s.r.o.

Network Security. Dell SonicWALL portfolio. Jan Ježek business communication s.r.o. Network Security Dell SonicWALL portfolio Jan Ježek business communication s.r.o. Bylo, nebylo Kybernetické hrozby v síti Nebezpečí nepřichází jen zvenku Víte, kdo je připojen do vaší sítě? Víte, jaké

Více

Technická opatření pro plnění požadavků GDPR

Technická opatření pro plnění požadavků GDPR Technická opatření pro plnění požadavků GDPR Bezpečnost v souladu s regulací EU Ondřej Číž ociz@vmware.com 2015 VMware Inc. All rights reserved. Průzkum - metodika Metodika Cílová skupina Vzorek CATI telefonické

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

Technologie počítačových komunikací

Technologie počítačových komunikací Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 9 Technologie počítačových komunikací Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz

Více

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11 Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark

Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Použití analyzátoru paketů bezdrátových sítí Wireshark Ladislav Sirový Ing. Ladislav Beránek, Csc. Školní rok: 2008-2009 Abstrakt Analýza sítí se zabývá sledováním a vyhodnocováním provozu počítačových

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010

Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě. Michal Kahánek 22. 9. 2010 Průmyslová komunikace přes mobilní telefonní sítě Michal Kahánek 22. 9. 2010 Program Produkty Moxa pro mobilní komunikaci Operační módy mobilních modemů OnCell Operační módy mobilních IP modemů OnCell

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Bezpečnostní projekt Případová studie

Bezpečnostní projekt Případová studie Bezpečnostní projekt Případová studie V Brně dne 24. a 31.10.2013 Metodika zabezpečení síťové infrastruktury Potenciální hrozbou pro síťovou infrastrukturu jsou lidé (nedbalost či neznalost uživatelů nebo

Více

Virtuální sítě 2.část VLAN

Virtuální sítě 2.část VLAN Virtuální sítě 2.část VLAN Cíl kapitoly Cílem této části kapitoly je porozumět a umět navrhnout základní schéma virtuálních lokálních sítí. Klíčové pojmy: Broadcast doména, členství VLAN, IEEE 802.10,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány)

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Moderní technologie Internetu Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) Abstrakt Popis jednoho z mechanizmů

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí

Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1138_Komunikační protokoly počítačů a počítačových sítí_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače

Aktivní prvky: brány a směrovače. směrovače Aktivní prvky: brány a směrovače směrovače 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky brány a směrovače 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

Flow monitoring a NBA

Flow monitoring a NBA Flow monitoring a NBA Kdy, kde a jak? Petr Špringl springl@invea.com Obsah Monitorování datových toků = Flow monitoring Flow monitoring a bezpečnost sítě = Network Behavior Analysis (NBA) Monitorování

Více

BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU. Martin Macek,

BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU. Martin Macek, BEZPEČNOST (BEZ)DRÁTU Martin Macek, mmacek@netlancers.cz O nás KDO? CO? JAK? Společnost zaměřená na bezpečnost počítačových sítí Certifikovaní odborníci Společnost založena roku 2009 Jsme LIR, vlastníme

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Chytré řešení pro filtrování českého webu

Chytré řešení pro filtrování českého webu Chytré řešení pro filtrování českého webu Security Fórum 2012 29. března, Praha Karol Kubanda Trusted Network Solutions, a.s. Agenda Představení společnosti TNS Proč filtrovat webový obsah Americký nebo

Více

Technické aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti

Technické aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti D Ů V Ě Ř U J T E S I L N Ý M Technické aspekty zákona o kybernetické bezpečnosti Michal Zedníček Key Account Manager CCSSS, ID No.: CSCO11467376 michal.zednicek@alef.com ALEF NULA, a.s. Petr Vácha Team

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Komunikační napojení účastníků na centrální depozitář cenných papírů

Komunikační napojení účastníků na centrální depozitář cenných papírů Komunikační napojení účastníků na centrální depozitář cenných papírů Obsah Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Význam pojmů a použitých zkratek... 3 Článek 3 Technický popis účastnického komunikačního

Více

Cloud pro utajované informace. OIB BO MV 2012, Karel Šiman

Cloud pro utajované informace. OIB BO MV 2012, Karel Šiman Cloud pro utajované informace OIB BO MV 2012, Karel Šiman Utajované informace (UI) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

FlowMon ADS 3. Nová generace řešení pro analýzu provozu datové sítě. Pavel Minařík pavel.minarik@advaict.com

FlowMon ADS 3. Nová generace řešení pro analýzu provozu datové sítě. Pavel Minařík pavel.minarik@advaict.com 3 Nová generace řešení pro analýzu provozu datové sítě Pavel Minařík pavel.minarik@advaict.com Přehled produktu Plug-in pro řešení FlowMon Network Behavior Analysis Určen pro detekci provozních a bezpečnostních

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání

Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání 1. Co je to síť Část l«rozbočovače, přepínače a přepínání Rozbočovače a přepínače Rozbočovače Přepínače 3. Auto-nesotiation Co je to auto-nesotiation Jak funkce auto-nesotiation funsuje Když funkce auto-nesotiation

Více

Elektronický podpis. Základní princip. Digitální podpis. Podpis vs. šifrování. Hashování. Jednosměrné funkce. Odesílatel. Příjemce

Elektronický podpis. Základní princip. Digitální podpis. Podpis vs. šifrování. Hashování. Jednosměrné funkce. Odesílatel. Příjemce Základní princip Elektronický podpis Odesílatel podepíše otevřený text vznikne digitálně podepsaný text Příjemce ověří zda podpis patří odesílateli uvěří v pravost podpisu ověří zda podpis a text k sobě

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Autor Průřezové téma Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_293_Bezpečnost_v_síti

Více

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank

Projekt VRF LITE. Jiří Otisk, Filip Frank Projekt VRF LITE Jiří Otisk, Filip Frank Abstrakt: VRF Lite - použití, návaznost na směrování v prostředí poskytovatelské sítě. Možnosti řízených prostupů provozu mezi VRF a globální směrovací tabulkou.

Více

Access Control Lists (ACL)

Access Control Lists (ACL) Access Control Lists (ACL) Počítačové sítě 11. cvičení ACL Pravidla pro filtrování paketů (bezestavová) Na základě hlaviček (2.,) 3. a 4. vrstvy Průchod pravidly od 1. k poslednímu Při nalezení odpovídajícího

Více

Jak ochráníte svoji síť v roce 2015? Michal Motyčka

Jak ochráníte svoji síť v roce 2015? Michal Motyčka Jak ochráníte svoji síť v roce 2015? Michal Motyčka motycka@invea.com Gartner doporučuje Gartner doporučuje monitorovat vnitřní síť pomocí Flow Monitoringu a NBA INVEA-TECH 2015 Přehled síťové bezpečnosti

Více

Firewal ing v Linuxe

Firewal ing v Linuxe Firewalling v Linuxe Úloha firewallu na koncovom počítači obmedzenie prístupnosti sieťových služieb obmedzenie odchádzajúcej komunikácie na routeri obmedzenie komunikácie medzi sieťami network address

Více

2. Nízké systémové nároky

2. Nízké systémové nároky FIREMNÍ ŘEŠENÍ ESET firemní řešení 1/6 Při každodenním používání bezpečnostního softwaru jsou nejdůležitější jeho vlastnosti. V ESETu si myslíme, že firemní řešení má být rychlé a snadno spravovatelné.

Více

Flow Monitoring & NBA. Pavel Minařík

Flow Monitoring & NBA. Pavel Minařík Flow Monitoring & NBA Pavel Minařík minarik@invea.cz Formulace zadání Zákazník požaduje řešení pro monitorování a analýzu provozu datové sítě Měření provozu v prostředí multi-10gbps infrastruktury Historie

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

GDPR A INFORMAČNÍ SYSTÉM. Nadežda Andrejčíková Libor Piškula

GDPR A INFORMAČNÍ SYSTÉM. Nadežda Andrejčíková Libor Piškula GDPR A INFORMAČNÍ SYSTÉM Nadežda Andrejčíková Libor Piškula GDPR a informační systém Obsah: 1. Principy ochrany 2. Legitimnost zpracování osobních údajů 3. Praktické dopady GDPR 4. Technologické aspekty

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

FlowMon ADS praktické aplikace a případové studie. Pavel Minařík INVEA-TECH, a.s.

FlowMon ADS praktické aplikace a případové studie. Pavel Minařík INVEA-TECH, a.s. FlowMon ADS praktické aplikace a případové studie Pavel Minařík INVEA-TECH, a.s. SNMP (monitoring) Monitoring sítě pouze na úrovni základních čítačů, chybí detailní informace Datové toky (next generation

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více