Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé"

Transkript

1 Obchodní financování Bankovní záruky vydané neplatební Záruky neplatební jsou zajišťovací instrumenty vhodné pro zabezpečení neplatebních povinností v tuzemském i zahraničním obchodě. Princip vydané záruky Jde o povinnost banky uspokojit oprávněného (odběratele) do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže příkazce/klient (dodavatel) nesplní určité povinnosti. Podmínkou pro výplatu bankovní záruky je obvykle písemné prohlášení oprávněného (odběratele), že příkazce/klient (dodavatel) nesplnil své smluvní povinnosti. Případně se i konkretizuje, které povinnosti nejsou splněné. Typy neplatebních záruk podle charakteru zajištěné povinnosti Záruka za nabídku do veřejné soutěže Záruka, zajišťující kompenzaci zadavateli zakázky (oprávněnému) v případě, že uchazeč (příkazce záruky) buď stáhne svou nabídku před koncem zadávací lhůty, nebo poté, co mu byla zakázka udělena, nepodepíše příslušnou smlouvu, dodatečně změní podmínky své nabídky nebo nezařídí vystavení dalších záruk požadovaných v souvislosti s řádným plněním smlouvy nebo s vrácením případné zálohy. Do soutěží lze vystavit i příslib vystavení bankovní záruky, pokud to zadavatel požaduje. Záruka za vrácení platby předem Záruka zajišťující vrácení zálohy, kterou odběratel předem zaplatil dodavateli (příkazci záruky) podle podmínek smlouvy, v případě, že dodavatel neuskuteční dodávku nebo ji uskuteční jen částečně v dohodnuté lhůtě. Záruka za řádné provedení kontraktu Záruka zajišťující splnění kontraktu v souladu s podmínkami kontraktu. Záruka za vrácení zádržného/záruka za záruční dobu Záruka zajišťující zaplacení v případě, že dodavatel nesplní podmínky kontraktu v záruční lhůtě. Záruky přímé a nepřímé Přímé záruky jsou vystavovány ČSOB z příkazu klienta přímo ve prospěch oprávněného. Nepřímé záruky jsou vystavovány ČSOB z příkazu klienta prostřednictvím zahraniční banky s instrukcí, aby zahraniční banka vystavila bankovní záruku ve prospěch oprávněného. Nepřímé záruky je možné použít v situacích, kdy legislativa státu odběratele nepřipouští záruky vydané zahraničními bankami. Výhody neplatebních záruk Tím, že klient (dodavatel) dá vystavit záruku ve prospěch odběratele: Poskytne odběrateli kvalitní zajištění svých smluvních povinností. Získá dříve finanční prostředky (platba předem, zádržné). Nemusí blokovat vlastní finanční prostředky (je-li záruka vystavena místo složení peněžní jistoty k nabídce ve veřejné soutěži). Splní podmínky obchodního kontraktu nebo zadání veřejné soutěže. Posílí svou pozici na trhu ve vztahu ke konkurenci. Alternativní produkty Instrumentem zcela rovnocenným bankovní záruce je standby akreditiv.

2 Právní úprava a mezinárodní zvyklosti Schéma záruční transakce Občanský zákoník Jednotné zvyklosti a pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání, publikace Mezinárodní obchodní komory č. 758 (použití těchto pravidel pro bankovní záruku závisí na dohodě mezi smluvními partnery a musí být výslovně uvedeno v textu bankovní záruky). KLIENT ČSOB/ /DODAVATEL/ /PŘÍKAZCE 2 1 3a) ODBĚRATEL/ /OPRÁVNĚNÝ 4b) 3b) ZAHRANIČNÍ BANKA 1 Odběratel uzavře s dodavatelem obchodní smlouvu požadující vystavení záruky za vrácení platby předem, za řádné provedení kontraktu nebo za zádržné/záruční dobu. U záruk do soutěží zadávací dokumentace pro soutěž stanoví, že s nabídkou musí být předložena záruka za nabídku. 2 Dodavatel podá žádost o vystavení příslušné záruky (spolu s předepsaným textem, je-li požadován smlouvou, zadávací dokumentací apod.). 3a) Přímá záruka: ČSOB vystaví záruku a buď ji zašle přímo oprávněnému (odběrateli), nebo záruku předá dodavateli (příkazci/klientovi, uchazeči v soutěži) na jeho žádost s tím, aby ji sám odeslal oprávněnému. 3b) Nepřímá záruka: ČSOB požádá na základě své protizáruky zahraniční banku, aby vystavila záruku ve prospěch oprávněného (v předepsaném znění nebo ve znění obvyklém v daném teritoriu) a předala ji oprávněnému. 4b) Nepřímá záruka: Zahraniční banka vystaví záruku v souladu s instrukcemi, které obdržela od ČSOB, a zašle ji přímo oprávněnému nebo ji předá místnímu zástupci příkazce/klienta. Slovníček záruka za nabídku, záruka za vádium Bid Bond, Tender Guarantee, Provisional Guarantee garantie de soumission Bietungsgarantie záruka za vrácení akontace, akontační záruka Advance Payment Bond, Repayment Guarantee, Down Payment Guarantee garantie de restitution d acompte Anzahlungsgarantie záruka za řádné splnění kontraktu, kauční záruka, záruka za dobré provedení Performance Bond, Final Guarantee garantie de bonne exécution Leistungs-/Liefergarantie, Gewährleistungs garantie, Erfüllungs garantie záruka za zádržné, záruka za záruční dobu Retention Money Guarantee, Warranty Guarantee garantie de dispense de retenue de garantie Haftrücklassgarantie, Gewährleistungsgarantie Tento dokument je nezávazného charakteru a nepředstavuje nabídku podle 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ve znění pozdějších předpisů), ani veřejnou nabídku podle 1780 občanského zákoníku.

3 Obchodní financování Bankovní záruky vydané platební Platební záruky jsou vhodným zajišťovacím instrumentem k zabezpečení plateb nebo platebních povinností odběratelů vůči dodavatelům v tuzemském i zahraničním obchodě. Princip vydané záruky Jde o povinnost banky uspokojit věřitele (oprávněného/dodavatele) do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník (příkazce/klient/odběratel) nezaplatí svůj dluh. Podmínkou pro výplatu bankovní záruky je obvykle písemné prohlášení věřitele, že dlužník nezaplatil při splatnosti svůj dluh, případně předložení dalších dokumentů (např. kopie nezaplacené faktury). Lhůta platnosti platební záruky by měla být alespoň o 15 dní delší, než je lhůta splatnosti zajištěného dluhu. Záruky přímé a nepřímé Alternativní produkty Instrument zcela rovnocenný bankovní záruce je standby akreditiv. Vysoký stupeň jistoty zaplacení zboží představuje dokumentární akreditiv. Právní úprava a mezinárodní zvyklosti Občanský zákoník Jednotné zvyklosti a pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání, publikace Mezinárodní obchodní komory č. 758 (použití těchto pravidel pro bankovní záruku závisí na dohodě mezi smluvními partnery a musí být výslovně uvedeno v textu bankovní záruky). Přímé záruky jsou vystavovány ČSOB z příkazu klienta přímo ve prospěch oprávněného. Nepřímé záruky jsou vystavovány ČSOB z příkazu klienta prostřednictvím zahraniční banky s instrukcí, aby zahraniční banka vystavila bankovní záruku ve prospěch oprávněného. Nepřímé záruky je možné použít v situacích, kdy legislativa státu odběratele nepřipouští záruky vydané zahraničními bankami. Výhody platebních záruk Podá-li odběratel žádost vystavit platební záruku ve prospěch svého dodavatele: Může získat výhodnější platební podmínky (např. odklad platby nebo úvěr). Může navázat snáze nové obchodní kontakty. Může posílit svou pozici v obchodním vztahu.

4 Schéma záruční transakce KLIENT ČSOB/ /ODBĚRATEL/ /PŘÍKAZCE 1 DODAVATEL/ /OPRÁVNĚNÝ 2 3a) 4b) 3b) ZAHRANIČNÍ BANKA 1 Odběratel (Klient ČSOB) uzavře s dodavatelem (oprávněným) obchodní smlouvu požadující vystavení platební záruky. 2 Odběratel podá žádost o vystavení příslušné záruky (spolu s předepsaným textem, je-li požadován smlouvou). 3a) Přímá záruka: ČSOB vystaví záruku a buď ji zašle přímo oprávněnému (dodavateli), nebo ji předá příkazci (odběrateli) na jeho žádost s tím, aby ji oprávněnému odeslal sám. 3b) Nepřímá záruka: ČSOB požádá na základě své protizáruky zahraniční banku, aby vystavila záruku ve prospěch oprávněného (v předepsaném znění nebo ve znění obvyklém v daném teritoriu) a předala ji oprávněnému. 4b) Nepřímá záruka: Zahraniční banka vystaví záruku v souladu s instrukcemi, které obdržela od ČSOB, a zašle ji přímo oprávněnému nebo ji předá místnímu zástupci příkazce/klienta. Slovníček platební záruka Payment Bond, Payment Guarantee garantie de paiement Zahlungsgarantie Tento dokument je nezávazného charakteru a nepředstavuje nabídku podle 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ve znění pozdějších předpisů), ani veřejnou nabídku podle 1780 občanského zákoníku.

5 Obchodní financování Bankovní záruky přijaté Přijaté záruky jsou vhodným zajištěním jak pro dodavatele, kteří chtějí zajistit například zaplacení svých dodávek formou platební bankovní záruky, tak pro odběratele, kteří naopak požadují zajištění kvality, množství a termínů dodávek nebo spolehlivosti nabídky do soutěže formou neplatební bankovní záruky. Může jít o příjemce záruky od bank tuzemských i zahraničních. Princip přijaté záruky Bankovní záruka je nejčastěji vystavena ve prospěch klienta ČSOB tuzemskou nebo zahraniční bankou. ČSOB na žádost klienta: Záruku zaregistruje. Ověří podpisy ručící banky na záruce. Posoudí znění záruky. Koresponduje s ručící bankou podle instrukcí klienta ohledně případných změn záruky. Uplatní na žádost klienta a podle jeho dispozic nároky ze záruky u ručící banky. ČSOB však sama nevstupuje do závazku vůči klientovi. Výhody přijatých záruk Přijetím záruky od banky svého smluvního partnera získává klient zajištění pohledávky. Ověřením podpisů na záruce nebo potvrzením autentičnosti došlé swiftové zprávy od ručící banky získává klient jistotu, pokud jde o formální stránku vystavené záruky. Posouzení textu přijaté bankovní záruky a včasné vyjednání požadovaných změn s ručící bankou eliminuje případné problémy při uplatnění nároků plynoucích ze záruky. Oprávněný ze záruky (klient) získá prostředníka pro uplatnění záruky, neboť ČSOB zasílá uplatnění nároků ručící bance a ověřuje podpisy klienta na dokumentech, pokud je to v záruce předepsáno. Alternativní produkty Instrument zcela rovnocenný bankovní záruce je standby akreditiv. Vysoký stupeň jistoty zaplacení zboží představuje dokumentární akreditiv. Právní úprava a mezinárodní zvyklosti, kterými se řídí přijaté záruky Právo země, ve které se nachází banka záruku vystavující (pokud není v textu záruky uvedeno jinak). Občanský zákoník Jednotné zvyklosti a pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání, publikace Mezinárodní obchodní komory č. 758 (použití těchto pravidel pro bankovní záruku závisí na dohodě mezi smluvními partnery a musí být výslovně uvedeno v textu bankovní záruky).

6 Schéma záruční transakce DODAVATEL/ /ODBĚRATEL 1 KLIENT ČSOB/ /ODBĚRATEL/ /DODAVATEL 2 3a) 4a) 4b) RUČÍCÍ BANKA 3b) 1 Dodavatel a odběratel uzavřou obchodní kontrakt, v němž je uvedena nutnost zajistit smluvní povinnosti bankovní zárukou. 2 Příkazce (obchodní partner klienta ČSOB) předloží své bance (ručící banka) žádost o vystavení příslušné záruky (spolu s předepsaným textem, je-li požadován smlouvou). 3a) Ručící banka vystaví záruku a zašle ji přímo oprávněnému (klientovi ČSOB). 3b) Ručící banka vystaví záruku a zašle ji ČSOB s žádostí, aby záruku předala oprávněnému (klientovi ČSOB). 4a) Klient ČSOB si dá záruku zaregistrovat u ČSOB, která zároveň ověří podpisy na záruce a posoudí její text. 4b) ČSOB záruku zaregistruje, ověří podpisy na záruce, posoudí její text a zašle ji oprávněnému (klientovi ČSOB). Tento dokument je nezávazného charakteru a nepředstavuje nabídku podle 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ve znění pozdějších předpisů), ani veřejnou nabídku podle 1780 občanského zákoníku.

Bankovní produkty exportního financování

Bankovní produkty exportního financování Bankovní produkty exportního Monika Houštecká ředitelka odboru obchodů České spořitelny 28. června 2011 PRODUKTY EXPORTNÍHO FINANCOVÁNÍ Předexportní (výrobní) Exportní českému dodavateli ( dodavatelských

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

Management pohledávek v praxi

Management pohledávek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D.

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Poskytnutí úvěru na akci "Modernizace farmy Požáry"

Poskytnutí úvěru na akci Modernizace farmy Požáry Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Poskytnutí úvěru

Více

Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním. Vojtěch Lekavý

Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním. Vojtěch Lekavý Analýza rizik a výhod platebních instrumentů L/C, CAD a jiných platebních instrumentů v mezinárodním obchodě Vojtěch Lekavý Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Abstrakt česky Tato bakalářská práce se zabývá

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Alternativní formy financování podniku. Martina Kurková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie. Alternativní formy financování podniku. Martina Kurková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomie Alternativní formy financování podniku Martina Kurková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Sektorový zadavatel: Veřejná zakázka: ČSAD Frýdek-Místek a.s. Frýdek-Místek, Politických obětí 2238, PSČ 738 01 IČ: 451 92 090 Dodávka autobusů CNG pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. v letech 2014-2015 otevřené

Více

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům

Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obchodní podmínky poskytování bankovních záruk a úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám podnikatelům Obsah 1. Základní ustanovení 2. Čerpání Úvěru 3. Úroky z Úvěru 4. Splácení Úvěru 5. Ustanovení o

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO DNE 17. 12. 2014 PRODEJ POHLEDÁVEK ÚVĚROVÉHO PORTFOLIA METROPOLITNÍHO SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA V LIKVIDACI Dne 23. 12. 2013 byl zjištěn úpadek dlužníka Metropolitní spořitelní družstvo v likvidaci, se sídlem Praha 2, Balbínova 404/22, PSČ 120 00, IČ: 255 71 150, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELKO EP, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen "Všeobecné podmínky") upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen "předmětu

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Úvěry pro korporátní klientelu a jejich zajištění

Úvěry pro korporátní klientelu a jejich zajištění Bankovní institut vysoká škola Praha Úvěry pro korporátní klientelu a jejich zajištění Diplomová práce Šedivá Kateřina Březen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Úvěry

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky ING Bank N.V., pobočka Praha 1. Úvod 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) ING Bank N. V., pobočka Praha, (dále jen Banka ) upravují všechny bankovní

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB PRO STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHY A,

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Návrh na zlepšení postupů při vymáhání pohledávek ve společnosti ABC, a. s. Bc. Amália Bezděková

Návrh na zlepšení postupů při vymáhání pohledávek ve společnosti ABC, a. s. Bc. Amália Bezděková Návrh na zlepšení postupů při vymáhání pohledávek ve společnosti ABC, a. s. Bc. Amália Bezděková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek s ohledem

Více

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701

Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, tel. 380 766 707, fax 380 766 701 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku

Více

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s.

Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. Příloha č. 1 Podmínky pro úvěrové produkty Raiffeisenbank a. s. OBSAH I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 II. DEFINICE POJMŮ 2 III. POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH PRODUKTŮ 3 IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU A/NEBO BANKOVNÍCH

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 6. 2015 1

OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 6. 2015 1 OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 6. 2015 1 OBSAH OBCHODNÍ PODMÍNKY... 1 OBSAH... 2 Preambule:... 4 Definice:... 4 Povinnosti a práva odběratele... 4 Cenové podmínky... 4 Kupní smlouva... 5 Odběratel... 5

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Panek Group Europe s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem Petrovická 283, 344 01 Domažlice identifikační číslo: 015 72 822 daňové identifikační číslo: CZ01572822 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

Kontaktní osoby v KUPEG

Kontaktní osoby v KUPEG PŘÍRUČKA KLIENTA Kontaktní osoby v KUPEG Jméno Kontakt Account manager Underwriter Likvidace a vymáhání Specialista vymáhání KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika

Více

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů

Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Raiffeisenbank a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů I VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ...1 II ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ...1 II.1 ÚVĚROVÁ SMLOUVA... 1 III HYPOTEČNÍ ÚVĚRY...1 III.1 ZAJIŠTĚNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU... 1 III.2

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ČÁST A VYBUDOVÁNÍ CENTRA DIFERENCOVANÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT - DODÁVKA TECHNOLOGIÍ DO DATOVÝCH SÁLŮ A ENERGOCENTRUM Zadavatel: Master Internet, s.r.o. Identifikační

Více

Analýza nedobytných pohledávek v účetním subjektu

Analýza nedobytných pohledávek v účetním subjektu JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza nedobytných

Více

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla

Vymáhání pohledávek: obecná pravidla Vymáhání pohledávek: obecná pravidla 1 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku pohledávek a zajištění pohledávek mimosoudní vymáhání pohledávek závěr 2 obsah úvodem vznik pohledávek prevence vzniku

Více