âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU"

Transkript

1 âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âaspv 2008

2 PRAVIDLA BRÄNNBALLU HLAVA PRVNÍ: Definice 1 Box pálkafiû: Je prostor pro pálkafie v zázemí o rozmûrech 8 2 m, mezi místem pro odpal a metou ã. 1 ve vzdálenosti 4 m od hlavní ãáry. 2 Bränner: Spoluhráã hráãû v poli, pohybuje se ve vnûj ím poli jen za hlavní ãarou. Nesmí vstoupit ani sebrat míã z vnitfiního pole. 3 Dvoumetov odpal: Pálkafi a ostatní bûïci na metách postoupí o dvû mety vpfied, oproti metám které drïeli v okamïiku odpalu. 4 Hra: Je povel rozhodãího k zahájení hry, nebo k opûtnému zahájení hry po pfieru ení na pokyn rozhodãího. Aby hra mohla b t zahájena, musí b t hráãi polafii v poli, jeden z hráãû pálkafiû v místû pro odpal, bränner za hlavní ãarou, ostatní pálkafii v boxu pro pálkafie, nebo na metách. 5 Meta: Plocha ve vnûj ím poli, která je vymezena prodlouïen mi ãarami vnitfiního pole. 6 Cílová meta: Území na hlavní ãáfie v délce 3 m vyznaãeno kuïely. 7 Meta brännera: Je vyznaãen ãtverec vnû vnitfiního pole, pfied hlavní ãarou o rozmûrech 1 1 m, vzdálen 1m od hlavní ãáry a 5,5 m od cílové mety. 8 Místo pro odpal: Území ve vnûj ím poli uprostfied mezi první a cílovou metou o rozmûrech 2 m 4 m. 9 Odpal: Je úder pálkou do míãe s vlastním nadhozem, nebo zasaïení (teã) pálkou nadhozeného míãe. 10 Pálkovi tû: Je ãást hfii tû ve tvaru obdélníku ve vnitfiním poli, na hlavní ãáfie, uprostfied mezi první a cílovou metou o rozmûrech 16 6 m. 11 Vnûj í pole: Je ãást hfii tû vnû obdélníku m (vnitfiní pole). Z vnûj- ích stran je ohraniãené místem pro diváky dle místních podmínek. 13 Vnitfiní pole: âást hfii tû o rozmûrech m. 14 V seã pro odpal: Navazuje na,,místo pro odpal. Je tvofiena dvûma ãarami smûrem do hfii tû, které svírají úhel 90. Na hlavní ãáfie je ohraniãena dvûma kuïely ve vzdálenosti 4 m. Délka obou ãar svírající 90 smûrem do hfii tû je dána velikostí vnûj ího pole, musí pfiesahovat vnitfiní pole, pro orientaci rozhodãích jsou obû ãáry ve vnûj ím poli zv raznûny kuïely barevnû odli n mi od kuïelû vyznaãujících mety. 1

3 HLAVA DRUHÁ: Hfii tû 8 x 2 m 1 Hfii tû na brännball by mûla b t volná plocha s doporuãen mi rozmûry m s travnat m, pískov m nebo mlatov m povrchem. Podél hlavní ãáry a boãních ãar (20 m), by mûlo b t vyznaãeno zázemí v pruhu irokém 9 m. 2 Nelze-li dodrïet uvedené rozmûry hfii tû, nebo jsou na hfii ti pfiekáïky, smí se soutûï utkání sehrát na hfii ti men ím s vyznaãením pfiekáïek a úpravou pravidel (dvoumetov odpal). S úpravou pravidel musí pofiadatel seznámit v echny vedoucí druïstev, hráãe a rozhodãí pfied zahájením soutûïe. 3 Vnitfiní pole má rozmûry m. Spojnice met a hlavní ãára (rovnobûïná se spojnicí met ã. 2 a 3) se znaãí vïdy s pfiesahem v rozích o3 m. 4 V echny ãáry (lajny), jsou souãástí hfii tû a met. Vyznaãují se v ífice 5 10 cm, vãetnû mety brännera. Metu brännera je moïné vyznaãit vhodn m kobercem s patfiiãn mi rozmûry. 5 Meta ã. 1, 2 a 3 je plocha ve vnûj ím poli, která je vymezena prodlouïen mi ãarami vnitfiního pole v délce 3 m Konce pfiesahujících ãar v délce 3 m a jejich prûseãík jsou oznaãeny kuïely. 2

4 6 Meta brännera o rozmûrech 1 1 m je mezi cílovou metou a krajním bodem místa pro odpal bliï ím k cílové metû ve vzdálenosti 1 m od hlavní ãáry a 5,5 m od cílové mety (viz. plánek). Pro turnaje je doporuãeno vyznaãit metu brännera pevnû pfiipevnûn m kobercem. 7 Na hlavní ãáfie uprostfied, mezi Cílovou metou a metou ã. 1, v délce 4 m, je vyznaãeno dvûma kuïely (barevnû odli n mi od kuïelû oznaãujících mety) místo pro odpal s kolmicemi z krajních bodû smûrem do vnûj ího pole v délce 2 m. 8 Z krajních bodû místa pro odpal, smûrem do vnitfiního pole s vrcholov m úhlem 90 je vyznaãena v seã pro odpal. Délka ãar oznaãující v seã je dána velikostí vnûj ího pole. Na konci vyznaãení v seãe jsou kuïely shodné barvy s kuïely vyznaãující místo pro odpal. Vyznaãení v seãe musí pfiesahovat rozmûry vnitfiního pole. 9 Pálkovi tû je vyznaãeno ve tvaru obdélníku 16 6 m (viz obrázek). Do tohoto prostoru smí vstoupit hráãi polafii aï po provedení odpalu. 10 Území pro trenéra vedoucího druïstva pálkafiû je vyhrazeno v zámezí (minimálnû 5 m od hlavní ãáry) za boxem pálkafiû. Z jiného prostoru je rozhodãí povinen tyto ãinovníky vykázat. 11 Území pro trenéra vedoucího druïstva hráãû v poli je vyhrazeno mezi metou ã. 1 a ã. 2. Minimálnû 5 m od spojnice met ã. 1 a ã Území pro diváky, je fiádnû vyznaãeno páskou nebo ãarou (vápno). Území pro diváky vymezí pofiadatel. Dle moïností se doporuãuje 9 m od spojnice mety ã. 3 a cílové mety. 3

5 HLAVA T ETÍ: V zbroj a v stroj 1 Míã pro hru je urãen tenisov míãek, Ïluté nebo bílé barvy. 2 Pálka je vyrobena z jednoho kusu dfieva. Je povoleno opatfiit rukojeè páskou. Rozmûry pálky jsou uvedeny na obrázku, jiné rozmûry, tvary a úpravy nejsou oproti nákresu povoleny. 3 Mety jsou oznaãeny kuïely stejné barvy viz nákres hfii tû. Meta ã. 1, 2 a 3 jsou vyznaãeny tfiemi kuïely, cílová meta je oznaãena dvûma kuïely 4 V seã pro odpal je vyznaãena ãtyfimi kuïely barevnû odli en mi od kuïelû na metách. 5 Sportovní úbor. V ichni hráãi druïstva musí mít jednotné dresy nebo jednotn úbor. a) Na zádech a na prsou musí mít kaïd hráã ãíslo kontrastní barvy, minimálnû 15 cm vysoké. âísla musí odpovídat pofiadí na pálce b) Pfii hfie nesmûjí mít hráãi na sobû prsteny, náu nice a podobné pfiedmûty, které mohou b t podle názoru rozhodãího nebezpeãné. c) HráãÛm v poli i na pálce nejsou povoleny pfii hfie jakékoliv rukavice a dal í pfiedmûty na rukou. Poznámka: Rozhodãí musí poïádat hráãe, aby tyto pfiedmûty odloïili, kdo neuposlechne nemûïe k utkání nastoupit. 4

6 6 Sportovní obuv v ichni hráãi musí b t pfii hfie obuti. Obuv mûïe b t plátûná, koïená nebo imitace tûchto materiálû. S v stupky na podráïkách jsou povoleny pouze,,gumotextilní kopaãky. Hráãi s jinou, neï pfiedepsanou obuví nemohou k utkání nastoupit. HLAVA âtvrtá: Hráãi a náhradníci 1 DruÏstvo se skládá z jedenácti hráãû a dvou náhradníkû, druïstva mohou b t koedukovaná. 2 Hráãi jednotliv ch druïstev jsou oznaãeni viditeln mi ãísly (1 13) dle pofiadí na pálce. 3 Pofiadí hráãû na pálce stanoví trenér (vedoucí druïstva kapitán) a zapí- e jej pfied utkáním do protokolu o utkání. 4 V utkání je povoleno vystfiídat nejv e dva hráãe, ktefií musí b t uvedeni v protokolu pfied utkáním. Stfiídání povoluje rozhodãí. 5 Hráã, kter byl vystfiídán, se nesmí hry v daném utkání znovu zúãastnit. Byl-li stfiídán hráã na pálce, náhradník musí nastoupit na stejné místo v pofiadí na pálce stfiídajícího hráãe. 6 Minimální poãet hráãû na hfii ti je devût. Klesne-li v druïstvu poãet hráãû ménû jak devût, utkání je ukonãeno kontumací. HLAVA PÁTÁ: Hrací doba 1 Utkání se hraje na dva poloãasy, jeden poloãas trvá 12 minut hrubého ãasu. 2 Rozhodãí mûïe prodlouïit kaïd poloãas, v nûmï byl podle jeho mínûní ãas prome kán stfiídáním, pfiepravou zranûn ch hráãû z hrací plochy nebo z jin ch dûvodû. 3 O prodlouïení doby hry informuje rozhodãí zapisovatele, mûïe, ale nemusí o prodlouïení vyrozumût kapitány trenéry. 4 Pofiadatel je povinen zajistit pfii utkání ãasomíru na viditelném místû. 5

7 HLAVA ESTÁ: Hra 1 Zahájení hry. O tom, které druïstvo nastoupí v utkání první na pálku, a které do pole se rozhoduje losováním a to buì, pomocí mince nebo jin m zpûsobem. Pro urychlení hry mohou b t urãeny, rozlosovány posty druïstev (pálka pole), pfiedem. 2 O zpûsobilosti hfii tû pro zahájení hry rozhoduje v hradnû hlavní rozhodãí. 3 V utkání vítûzí druïstvo, které dosáhlo v platné hfie vût ího poãtu bodû. Utkání mûïe skonãit i nerozhodn m v sledkem. 4 DosaÏení bodû druïstvem hráãû na pálce: a) Pfii obûhnutí v ech tfií met a dosaïení cílové mety, s pfieru ením bûhu na nûkteré z met z dûvodu,,zastavení hry, získávají pálkafii 1 bod. b) Za obûhnutí celého kola (Home run) po vlastním odpalu bez pfieru ení hry získává pálkafi 6 bodû. c) Za chybu hráãû v poli, kdy bränner pfiekroãí hlavní ãáru nebo sebere míãek z vnitfiního pole získávají pálkafii 4 body. 5 DosaÏení bodû druïstvem hráãû v poli: a) Chycen míãek pfiímo z odpalu do jedné ruky (i mimo v seã) 2 body. b) Chycen míãek pfiímo z odpalu (i mimo v seã) do obou rukou nebo s dotykem tûla nebo s dotykem jedné ruky a poté chycení druhou rukou 1 bod. c) Za Burnned (spálen hráã), kaïdého hráãe, kter nedosáhl mety, nebo vybûhl z mety a jiï se nestaãil na metu vrátit pfied zvoláním bränn, zavfiená hra 1 bod. d) Nastane-li situace, kdy pálkafii nemají hráãe na pálce 6 bodû. e) Za úmyslné poru ení pravidla pálkafiû,,pofiadí na pálce 5 bodû. f) Pálkafi po odpalu neodloïí pálku v místû pro odpal 1 bod. HLAVA SEDMÁ: Hra na pálce 1 Pálkafii odpalují na pokyn hlavního rozhodãího v pfiedem urãeném pofiadí, podle protokolu. Poru ení tohoto pravidla znamená zisk pûti bodû pro polafie. (Ostatní hráãi pálkafii musí b t v boxu pálkafiû nebo na metách). 2 Pálkafi si nadhazuje sám vlastním nadhozem. Poãet nadhozû je omezen prvním dobr m odpalem. 3 Pfii dobrém odpalu musí pálkafi stát v prostoru místa pro odpal (území 4 2 m) 6

8 4 Dobr odpal je odpálení míãe, po nûmï míã: a) Dopadne do v seãe a zûstane uvnitfi. b) Dopadne do v seãe a po odrazu pfiejde mimo v seã. c) Dopadne do v seãe a po odrazu pfiejde za hlavní ãáru. d) Zasáhne ve v seãi pro odpal hráãe nebo rozhodãího nebo jejich odûv. e) Je chycen nebo teãován hráãem v poli, i kdyï nestojí ve v seãi pro odpal. f) Dobr odpal je, i kdyï pálkující hráã jen míã teãuje a dopad míãe splàuje nûkter z bodû a e. g) Pfii dobrém odpalu pálkující hráã, musí stát pfied hlavní ãarou a nesmí se jí dot kat. 5 Splnûním podmínek dobrého odpalu je odloïení pálky v místû pro odpal, odloïení pálky mimo urãené místo: Pálkafi je spálen a jde na metu ã Dobr odpal ohla uje hlavní rozhodãí v rokem,,dobr odpal a signalizuje upaïením s praporkem. 7 Pfiejde-li míã pfii dobrém odpalu mezi diváky do boãních stran hfii tû, nebo nastane pro hráãe v poli, pfii získání míãe jiná pfiekáïka a míã není dosaïiteln, pfiizná rozhodãí pálkafii dvoumetov odpal. Poznámka: Pfied utkáním musí pofiadatel seznámit rozhodãí, hráãe a vedoucí se situací, kdy rozhodãí pfiizná hráãi dvoumetov odpal. 8 Dvoumetov odpal znamená, Ïe pálkafi a ostatní bûïci na metách postoupí o dvû mety vpfied oproti metám, na kter ch stáli v okamïiku odpalu. 9 Chybn odpal je odpálení míãe, po nûmï míã: a) Dopadne mimo v seã pfii prvním dotyku zemû. b) Dopadne do v seãe pálkující hráã cel m chodidlem pfiestoupil základní ãáru. d) Dopadne do v seãe pálkující hráã neodloïil pálku v prostoru pro odloïení pálky (pálkafi je spálen, jde na metu ã. 1). 10 Pfii chybném odpalu pálkafii zûstávají na pûvodních metách a pálkafii, ktefií vybûhli se musí vrátit na mety (nejsou spáleni). 11 Pfii dobrém odpalu pálkafi vybíhá a snaïí se co nejdfiíve do lápnout za prodlouïenou hlavní ãáru vymezující,,cílovou metu s do lapem na mety ã. 1, 2, a 3. âáry lajny vymezující vnitfiní pole hfii tû musí pálkafi obíhat z vnûj í strany. 12 Pfii dosaïení cílové mety nohou probûhnutí získává pálkafi bod (dal í viz Body). 7

9 13 Pálkafii se smí pohybovat,,pouze ve vnûj ím poli. BûÏí-li pálkafi uvnitfi hfii tû a tím si zkrátí dráhu, musí se vrátit na metu ã Pfii obíhání met se mohou pálkafii pfiedbíhat. 15 Pálkafi musí do lápnout na metu (prostor ve v seãi pfiesahujících ãar vnû vnitfiního pole) dfiíve, neï bränner stojí na svojí metû alespoà jednou nohou, drïí ve vzpaïené ruce míãek a zvolá hlasitû Bränn (spálen ). Poru ení tohoto pravidla znamená, Ïe se hráãi, ktefií nestojí na metách musí vrátit zpût na pfiedchozí metu. Polafii získávají za kaïdého vracejícího se hráãe (spálen ) jeden bod. 16 Na metû mûïe stát jeden i více hráãû. 17 Nastane-li situace, Nikdo není na pálce (v ichni pálkafii jsou na metách), jde odpalovat hráã dle protokolu o utkání. Hráã s nejmen ím poãtem odpalû a s nejniï ím pofiadov m ãíslem. 18 JestliÏe bûïci pálkafii, úmyslnû pfiekáïí v cestû na metu hráã v poli soupefi, rozhodãí pfiizná podle svého mínûní po kozen m hráãûm pálkafiûm poãet met, kter ch by dosáhli, kdyby polafi nepfiekáïel. 19 Pfiedãasn v bûh je, opustí-li pálkafi bûïec metu pfied odpalem. Odpal se opakuje, v ichni hráãi se vrátí na pûvodní mety. 20 Pfiedãasn odpal: a) Míã je odpálen pálkafiem pfied uzavfiením hry pálkafi je spálen, postupuje na metu ã. 1, ostatní pálkafii bûïci jsou ve hfie dokud bränner nezavfie hru. b) Míã je odpálen pálkafiem po uzavfiení hry, dfiíve neï se bûïci vrátili na v chozí metu pálkafi je spálen, bûïí na metu ã. 1, v ichni bûïci se musí vrátit na metu, ze které pfii pfiedãasném odpalu vybûhli, respektive na kterou se nestihli vrátit. HLAVA OSMÁ: Hra v poli 1 Hráãi v poli jsou libovolnû rozmístûni ve vnitfiním i vnûj ím poli, mohou stát i za základní ãarou. Pfii odpalu nesmí stát Ïádn hráã v území pálkovi tû. 2 Do pálkovi tû mohou polafii vstoupit po odpalu. 3 Hráãi v poli mohou zastavit pálkafie v dal ím postupu jedin m moïn m ZpÛsobem Zastavením hry. 8

10 4 Zastavená hra je, je-li bränner na svoji metû alespoà jednou nohou, drïí ve vzpaïené ruce míãek a hlasitû zvolá Bränn. Bränner se nesmí dot kat jinou ãásti tûla zemû mimo chodidel. 5 Bränner je spoluhráã hráãû v poli, pohybuje se ve vnûj ím poli jen za hlavní ãarou. Nesmí do vnitfiního pole vstoupit ani z nûj sebrat míãek (trest 4 body). 6 V mûna brännera je povolena spoluhráãem ve vnitfiním poli i nov m stfiídajícím hráãem. Stfiídání i v mûna je povolena jen se souhlasem rozhodãího. 7 Brání-li pálkafi bûïec úmyslnû hráãi v poli pfii chytání odpáleného míãe nebo pfiihrávce (kopnutí a podobnû), pálkafi je spálen a vrací se na metu ã. 1. HLAVA DEVÁTÁ: Nesportovní chování Za nesportovní chování se povaïuje: 1 Hráã nebo vedoucí druïstva pouïívá v roky poniïující nebo napadající soupefie, vedoucí, rozhodãí, funkcionáfie nebo diváky. 2 Hráã nebo vedoucí druïstva slovy nebo jednáním projevuje nesouhlas s rozhodnutím rozhodãího. 3 Opustí-li vedoucí druïstva trenér místo jemu urãené pravidly a vstoupí do hfii tû. 4 Úmyslné zdrïování hry. a) HráãÛ na pálce: Zámûrn m otálením pfii odpalu. Opakovan m pfiedãasn m vybíháním z mety. b) HráãÛ v poli: ProdluÏování doby odhozu míãku brännerovi. Zámûrné prodluïování zavfiení hry bannerem. 5 Bránûní ve hfie: a) Úmyslné bránûní hráãû v poli hráãûm pálkafiûm v bûhu. b) Úmyslné bránûní hráãû na pálce hráãûm v poli pfii chytání házení míãku. 6 Za nesportovní chování hlavní rozhodãí hráãe, trenéra nebo vedoucího napomene. 9

11 7 Za opakované nesportovní chování hlavní rozhodãí hráãe z dal í hry vylouãí, náhradník za potrestaného hráãe nemûïe do konce utkání nastoupit. 8 Za opakované nesportovní chování trenéra nebo vedoucího, hlavní rozhodãí vykáïe dotyãného z hfii tû. 9 Vylouãen hráã, vedoucí nebo trenér se musí odebrat pfiímo do atny a tam vyãkat do konce utkání, nebo alespoà opustit hrací plochu. Pokud tak neuãiní má hlavní rozhodãí právo utkání skreãovat. ROZHODâÍ Utkání fiídí nestrannû sbor rozhodãích podle pravidel brännballu a rozpisu pfiíslu né soutûïe turnaje. SloÏení sboru rozhodãích: jeden hlavní rozhodãí tfii rozhodãí na metách jeden pomocn rozhodãí (pofiadí na pálce) jeden zapisovatel a jeden pomocník zapisovatele Bûhem utkání, vãetnû pfiestávky v polovinû utkání, nesmí nikdo ze sboru rozhodãích hovofiit s diváky, trenéry, vedoucími a hráãi. Hráãi, trenéfii, vedoucí a ostatní ãlenové druïstev jsou povinni se fiídit na hfii ti a v jeho okolí pokyny ãlenû sboru rozhodãích. Ti mohou pfiikázat ãinovníkûm druïstev cokoliv, co je nezbytné pro uplatnûní tûchto pravidel. V ichni rozhodãí mají pfii rozhodování praporek. Postavení ãlenû sboru rozhodãích Hlavní rozhodãí stojí v blízkosti zapisovatele a cílové mety vnûj ího hracího pole viz plán hfii tû. Rozhodãí na metách stojí stále na hfii ti tak, aby mohli co nejlépe rozhodovat o hfie na metách a souãasnû posuzovat dobré a patné odpaly hráãû na pálce. Pomocn rozhodãí stojí na pfiehledném místû u boxu pálkafiû. Zapisovatel a jeho pomocník je v blízkosti hlavního rozhodãího (mají k dispozici stolek a Ïidle, pro elektronick zápis je doporuãen notebook). Povinnosti hlavního rozhodãího Prohlédnout hfii tû, jeho vyznaãení a rozhodnout o zpûsobilosti hfii tû ke hfie. Posoudit vhodnost poãasí a dostateãnou viditelnost, v pfiípadû potfieby nafiizuje úpravu hfii tû. Zkontrolovat zda v stroj a v zbroj hráãû odpovídá ustanovení pravidel. Objasní územní pravidla obûma druïstvûm a jejich vedoucím. Zve druïstva k nástupu a provádí losování. Praporkem dává pokyn k zahájení utkání i k zahájení druhého poloãasu utkání. 10

12 Po zastavené hfie dává pokyn praporkem pálkafii k odpalu. Rozhoduje ve spolupráci s rozhodãími na metách, zda je odpal dobr nebo chybn, zda byl odpálen míã chycen v letu správnû, jednou nebo obûma rukama. Rozhoduje ve spolupráci s rozhodãími na metách zda pálkafii dosáhli met pfied nebo po uzavfiení hry. Rozhoduje, zda pálkafi pfii pfiekroãení cílové mety získal jeden nebo est bodû ( Home run ). Posuzuje hru brännera a rozhoduje pfied zvoláním Bränn zda byly splnûny v echny podmínky pro Zavfiení hry. Ve keré dosaïené body hráãû na pálce a v poli, hlásí zapisovateli a jeho pomocníkovi. Rozhodãí má právo v pfiípadû úmyslného zdrïování hry hrací dobu prodlouïit viz Hrací doba. Posuzuje dobr a chybn odpal z hlediska pfie lapu základní ãáry pálkafiem pfii odpalu. Mûfií a sleduje ãas, hvizdem na pí Èalku konãí první poloãas a celé utkání. Sdûluje zapisovateli délku prodlouïení utkání. Hlavní rozhodãí má rozhodující a koneãné slovo. Hlavní rozhodãí je vybaven praporkem a pí Èalkou. Povinnosti rozhodãích na metách Posuzují dobr a chybn odpal z hlediska dopadu míãku a dávají signál hlavnímu rozhodãímu. Kontrolují postavení hráãû na metách. Posuzují dosaïení mety pálkafiem a dávají signál hlavnímu rozhodãímu zda bylo dosaïení mety pfied uzavfiením hry brännerem, nebo do lo k opaãné situaci spálení hráãe. Signalizují hlavnímu rozhodãímu poãet spálen ch hráãû. Signalizují hlavnímu rozhodãímu, zda se v ichni spálení hráãi vrátili na pfiedchozí metu nebo na metu ã. 1. Rozhodãí na metách jsou vybaveni praporky. Povinnosti pomocného rozhodãího: Sleduje pofiadí hráãû na pálce, do kopie Protokolu zaznamenává odpaly hráãû. NedodrÏení pofiadí hráãû na pálce signalizuje hlavnímu rozhodãímu. Signalizuje hlavnímu rozhodãímu situaci nikdo není na pálce. Posuzuje dobr a chybn odpal, dává signál hlavnímu rozhodãímu. Povinnosti zapisovatele a jeho pomocníka: Dle pokynû hlavního rozhodãího zapisovatel zapisuje do Protokolu (viz Pfiíloha ã. 1) dosaïené body, pomocn zapisovatel sleduje a kontroluje správnost zapsan ch pokynû. Jsou odpovûdni za úplné vyplnûní zápisu (podpisy kapitánû ) 11

13 SIGNÁLY ROZHODâÍCH Povinnosti rozhodãích, pomocníka rozhodãího, zapisovatele a pomocníka zapisovatele jsou pfiesnû stanoveny v pfiedcházející kapitole pravidel brännballu. Rozhodãí na metách, pomocn rozhodãí, zapisovatel a pomocník zapisovatele se povaïují za plnoprávné spolupracovníky hlavního rozhodãího. Hlavní rozhodãí v ak zûstává rozhodujícím ãinitelem, ostatní ãlenové sboru rozhodãích mu pomáhají fiídit utkání podle ustanovení pravidel. Hlavní rozhodãí a rozhodãí na metách nastupují k utkání s praporkem. Pfii signalizaci drïí rozhodãí praporek vïdy v pravé ruce. Sbor rozhodãích se pfied zahájením utkání dohodne o podrobnostech spolupráce a signalizaci dle tûchto pokynû: Hlavní rozhodãí Zahájení utkání, zahájení druhého poloãasu utkání, znovuotevfiení hry. VzpaÏit pravou (s praporkem obr. 1a, 1b, 1c), ãeln m obloukem zevnitfi pfiipaïit, povel,,hra. obr. 1a obr. 1b 12

14 obr. 1c Zastavená hra (obr. 2). VzpaÏit pravou (s praporkem) Chybn odpal. VzpaÏit pravou (s praporkem), hvizd na pí Èalku, povel,,chybn odpal (obr. 2). obr. 2 13

15 Pokraãování ve hfie (obr. 3a, 3b). Opakovanû: UpaÏit pfiipaïit vpfied, (s praporkem) povel,,hraj. DosaÏení bodû. Sdûluje hlavní rozhodãí zapisovateli verbálnû po vzájemné dohodû pfiíklad: dvû ruce = chycení míãku po odpalu do obou rukou tj. bod pro polafie tfii spáleni = tfii spálení hráãi tj. tfii body pro polafie. obr. 3a obr. 3b Rozhodãí na metách DosaÏení mety pálkafiem po uzavfiení hry brännerem spálen hráã (obr. 4). VzpaÏit pravou (s praporkem), levou vzpaïit zevnitfi dlaà dovnitfi, vztyãením poãtu prstû ukázat poãet spálen ch hráãû, pfiípadnû pro pfiesnûj- í informaci poãet spálen ch hráãû sdûlí verbálnû hlavnímu rozhodãímu. obr. 4 14

16 Bezchybné dosaïení mety pálkafiem (obr. 5). UpaÏit pravou (s praporkem). obr. 5 Hráãi se nevrátili na mety (obr. 6). VzpaÏit pravou(s praporkem), v drï ve vzpaïení, dokud se v ichni hráãi nevrátí na mety. obr. 6 15

17 Chybn odpal první dopad míãku mimo v seã (obr. 7a, 7b). VzpaÏit pravou (s praporkem), levou skrãit pfiipaïmo, pfiedloktí vzhûru, dlaà dovnitfi, upaïit, prsty smûfiují k místu dopadu míãku. Nûkolikrát pohyb levou païí opakovat. obr. 7a obr. 7b Dobr odpal první dopad míãku do v seãe upaïit pravou (s praporkem), levou pfiipaïit dovnitfi obû ruce, v pravé praporek. 16

18 17

19 Obsah: HLAVA PRVNÍ: Definice HLAVA DRUHÁ: Hfii tû HLAVA T ETÍ: V zbroj a v stroj HLAVA âtvrtá: Hráãi a náhradníci HLAVA PÁTÁ: Hrací doba HLAVA ESTÁ: Hra HLAVA SEDMÁ: Hra na pálce HLAVA OSMÁ: Hra v poli HLAVA DEVÁTÁ: Nesportovní chování ROZHODâÍ SIGNÁLY ROZHODâÍCH Pfiíloha Petr Koláfi vedoucí Komise rekreaãních sportû âaspv Kontakt: Petr Koláfi, Velatice119, tel.: , mobil: volny Editoval: Mgr. Vít Hanáãek 18

20 SPORTOVNÍ, KOLÍCÍ A KLUBOVÉ CENTRUM âaspv Ohradské námûstí 162/ Praha 5-StodÛlky Tel.:

21 KLUB ZDRAVÍ OZP Výhody poskytované účastníkům Klubu zdraví OZP (KZOZP) karta slevového systému EUROBEDS (je využívána jako průkaz účastníka KZOZP), příspěvek na úhradu ročního členského příspěvku v partnerské sportovní organizaci, příspěvek na ubytování ve vybrané síti ubytovacích zařízení, spojené s aktivním sportováním v případě KČT je příspěvek na ubytování nahrazen příspěvkem 200 Kč k úhradě sady 20 kuponů, na které bude poskytována sleva ve vybraných zařízeních cestovního ruchu (hotely, penziony, koupaliště, hrady, divadla a další atrakce), příspěvek na úhradu startovného při aktivní účasti na sportovních nebo turistických akcích partnerských sportovních organizací, zařazených do programu Sportujte s OZP, zdravotní program očkování proti klíšťové encefalitidě, zdravotní program sportovní prohlídky, příspěvek na sportovní připojištění léčebných výloh v celém světě u Vitalitas pojišťovny, a.s., slevy u cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS s.r.o., slevy při nákupu volně prodejných zdravotních přípravků u internetového obchodu Pears Health Cyber, s.r.o. Účastníky KZOZP se mohou stát všichni registrovaní členové partnerských sportovních organizací - pojištěnci OZP, od pěti let věku, prostřednictvím odborů, oddílů, sportovních klubů nebo sdružení, ve kterých jsou registrováni. Bližší informace k programům Sportujte s OZP a Klub zdraví OZP jsou průběžně zveřejňovány prostřednictvím: internetových stránek OZP: časopisu OZP: BONUS info, kontaktních míst OZP: Ředitelství OZP - Praha: Roškotova 1225/1, Praha 4, infolinka: , modrá linka: , fax: , internet: elektronická podatelna: Pobočky OZP jsou v každém krajském městě ČR. Změna podmínek vyhrazena.

22 Sportcentrum ČASPV Žinkovy tel.: Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně tel.: Česká asociace Sport pro všechny Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 Stodůlky tel.: , fax:

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina

Auto Mower. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Auto Mower NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. âe tina Gratulujeme Vám k Va emu

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

VINYASA ASHTANGA YOGA

VINYASA ASHTANGA YOGA VINYASA ASHTANGA YOGA dïívamani bhradïath phaná sahasr vidruth vi vambará mandalája ananthája nagarádïaja namaha ábáhú puru ákáram ankhaãakraasi dhárinam sahasra írasam vétam pranamámi pataàdïalim gurubhjó

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky âeská centrála cestovního ruchu

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZA ÍZENÍ âeské REPUBLIKY KATEGORIE HOTEL, HOTEL GARNI, PENZION A MOTEL

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZA ÍZENÍ âeské REPUBLIKY KATEGORIE HOTEL, HOTEL GARNI, PENZION A MOTEL Priloha_klasifikace_C0903 26.8.2003 14:58 Stránka I HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní

Více

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014

Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 XV. ročník fotbalového turnaje LORD CUP RÝMAŘOV 2014 Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov Datum : 20. 6. 21. 6. 2014 Přílohy : Propozice Pravidla Časový harmonogram Tabulka výsledků Soupiska mužstva (odevzdat

Více

UÏivatelská pfiíruãka

UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka Stanice Premium Reflexes Vám umoïní snadn a rychl pfiístup ke v em sluïbám a funkcím systému Alcatel 4400. POPIS STANICE V této uïivatelské pfiíruãce naleznete: " kompletní popis

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB. pravidla. zpracoval: Petr Kolář

Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB. pravidla. zpracoval: Petr Kolář Česká asociace sport pro všechny KOMISE REKREAČNÍCH SPORTŮ KUBB pravidla zpracoval: Petr Kolář OBSAH KAPITOLA I. HŘIŠTĚ...3 1. Hřiště...3 2. Hrací pole...3 2.1. Středová čára...3 2.2. Základní čáry...3

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE STANOVENÍ NÁHRAD PRO ROZHODČÍ V JEDNORÁZOVÝCH A DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍCH A POŽADAVKY NA JEJICH KVALIFIKACI

SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE STANOVENÍ NÁHRAD PRO ROZHODČÍ V JEDNORÁZOVÝCH A DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍCH A POŽADAVKY NA JEJICH KVALIFIKACI ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cstv.cz fax: +420 220 513 597 SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit

Více

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně)

Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014. (nový text je vyznačen červeně) Změny pravidel volejbalu schválené kongresem FIVB 2014 (nový text je vyznačen červeně) Ruletext 2013-16 Ruletext 2015-16 1. HRACÍ PLOCHA 1.1 Rozměry Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: ABC Braník U13 Ředitel turnaje a předseda STK: Pavel MAŘÍK Organizační výbor: STK: Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

Hra tělem v žákovských kategoriích

Hra tělem v žákovských kategoriích Hra tělem v žákovských kategoriích Posun věkové hranice a. Od roku 2005 byla v platnosti směrnice ČSLH, omezující hru tělem pro kategorii žáků 5. tříd a mladších. b. Od září 2012 se věková hranice posouvá

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz Miniházená 4 + 1 1. Garant ligy Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz házené (PSH). Garant dává k dispozici svůj personál pro organizaci jednotlivých turnajů

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZA ÍZENÍ âeské REPUBLIKY KATEGORIE HOTEL, HOTEL GARNI, PENSION A MOTEL 2006-2009

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZA ÍZENÍ âeské REPUBLIKY KATEGORIE HOTEL, HOTEL GARNI, PENSION A MOTEL 2006-2009 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZA ÍZENÍ âeské REPUBLIKY KATEGORIE HOTEL, HOTEL GARNI, PENSION A MOTEL 2006-2009 HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2 Číslo 2 Listopad 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu,

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více