âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU"

Transkript

1 âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âaspv 2008

2 PRAVIDLA BRÄNNBALLU HLAVA PRVNÍ: Definice 1 Box pálkafiû: Je prostor pro pálkafie v zázemí o rozmûrech 8 2 m, mezi místem pro odpal a metou ã. 1 ve vzdálenosti 4 m od hlavní ãáry. 2 Bränner: Spoluhráã hráãû v poli, pohybuje se ve vnûj ím poli jen za hlavní ãarou. Nesmí vstoupit ani sebrat míã z vnitfiního pole. 3 Dvoumetov odpal: Pálkafi a ostatní bûïci na metách postoupí o dvû mety vpfied, oproti metám které drïeli v okamïiku odpalu. 4 Hra: Je povel rozhodãího k zahájení hry, nebo k opûtnému zahájení hry po pfieru ení na pokyn rozhodãího. Aby hra mohla b t zahájena, musí b t hráãi polafii v poli, jeden z hráãû pálkafiû v místû pro odpal, bränner za hlavní ãarou, ostatní pálkafii v boxu pro pálkafie, nebo na metách. 5 Meta: Plocha ve vnûj ím poli, která je vymezena prodlouïen mi ãarami vnitfiního pole. 6 Cílová meta: Území na hlavní ãáfie v délce 3 m vyznaãeno kuïely. 7 Meta brännera: Je vyznaãen ãtverec vnû vnitfiního pole, pfied hlavní ãarou o rozmûrech 1 1 m, vzdálen 1m od hlavní ãáry a 5,5 m od cílové mety. 8 Místo pro odpal: Území ve vnûj ím poli uprostfied mezi první a cílovou metou o rozmûrech 2 m 4 m. 9 Odpal: Je úder pálkou do míãe s vlastním nadhozem, nebo zasaïení (teã) pálkou nadhozeného míãe. 10 Pálkovi tû: Je ãást hfii tû ve tvaru obdélníku ve vnitfiním poli, na hlavní ãáfie, uprostfied mezi první a cílovou metou o rozmûrech 16 6 m. 11 Vnûj í pole: Je ãást hfii tû vnû obdélníku m (vnitfiní pole). Z vnûj- ích stran je ohraniãené místem pro diváky dle místních podmínek. 13 Vnitfiní pole: âást hfii tû o rozmûrech m. 14 V seã pro odpal: Navazuje na,,místo pro odpal. Je tvofiena dvûma ãarami smûrem do hfii tû, které svírají úhel 90. Na hlavní ãáfie je ohraniãena dvûma kuïely ve vzdálenosti 4 m. Délka obou ãar svírající 90 smûrem do hfii tû je dána velikostí vnûj ího pole, musí pfiesahovat vnitfiní pole, pro orientaci rozhodãích jsou obû ãáry ve vnûj ím poli zv raznûny kuïely barevnû odli n mi od kuïelû vyznaãujících mety. 1

3 HLAVA DRUHÁ: Hfii tû 8 x 2 m 1 Hfii tû na brännball by mûla b t volná plocha s doporuãen mi rozmûry m s travnat m, pískov m nebo mlatov m povrchem. Podél hlavní ãáry a boãních ãar (20 m), by mûlo b t vyznaãeno zázemí v pruhu irokém 9 m. 2 Nelze-li dodrïet uvedené rozmûry hfii tû, nebo jsou na hfii ti pfiekáïky, smí se soutûï utkání sehrát na hfii ti men ím s vyznaãením pfiekáïek a úpravou pravidel (dvoumetov odpal). S úpravou pravidel musí pofiadatel seznámit v echny vedoucí druïstev, hráãe a rozhodãí pfied zahájením soutûïe. 3 Vnitfiní pole má rozmûry m. Spojnice met a hlavní ãára (rovnobûïná se spojnicí met ã. 2 a 3) se znaãí vïdy s pfiesahem v rozích o3 m. 4 V echny ãáry (lajny), jsou souãástí hfii tû a met. Vyznaãují se v ífice 5 10 cm, vãetnû mety brännera. Metu brännera je moïné vyznaãit vhodn m kobercem s patfiiãn mi rozmûry. 5 Meta ã. 1, 2 a 3 je plocha ve vnûj ím poli, která je vymezena prodlouïen mi ãarami vnitfiního pole v délce 3 m Konce pfiesahujících ãar v délce 3 m a jejich prûseãík jsou oznaãeny kuïely. 2

4 6 Meta brännera o rozmûrech 1 1 m je mezi cílovou metou a krajním bodem místa pro odpal bliï ím k cílové metû ve vzdálenosti 1 m od hlavní ãáry a 5,5 m od cílové mety (viz. plánek). Pro turnaje je doporuãeno vyznaãit metu brännera pevnû pfiipevnûn m kobercem. 7 Na hlavní ãáfie uprostfied, mezi Cílovou metou a metou ã. 1, v délce 4 m, je vyznaãeno dvûma kuïely (barevnû odli n mi od kuïelû oznaãujících mety) místo pro odpal s kolmicemi z krajních bodû smûrem do vnûj ího pole v délce 2 m. 8 Z krajních bodû místa pro odpal, smûrem do vnitfiního pole s vrcholov m úhlem 90 je vyznaãena v seã pro odpal. Délka ãar oznaãující v seã je dána velikostí vnûj ího pole. Na konci vyznaãení v seãe jsou kuïely shodné barvy s kuïely vyznaãující místo pro odpal. Vyznaãení v seãe musí pfiesahovat rozmûry vnitfiního pole. 9 Pálkovi tû je vyznaãeno ve tvaru obdélníku 16 6 m (viz obrázek). Do tohoto prostoru smí vstoupit hráãi polafii aï po provedení odpalu. 10 Území pro trenéra vedoucího druïstva pálkafiû je vyhrazeno v zámezí (minimálnû 5 m od hlavní ãáry) za boxem pálkafiû. Z jiného prostoru je rozhodãí povinen tyto ãinovníky vykázat. 11 Území pro trenéra vedoucího druïstva hráãû v poli je vyhrazeno mezi metou ã. 1 a ã. 2. Minimálnû 5 m od spojnice met ã. 1 a ã Území pro diváky, je fiádnû vyznaãeno páskou nebo ãarou (vápno). Území pro diváky vymezí pofiadatel. Dle moïností se doporuãuje 9 m od spojnice mety ã. 3 a cílové mety. 3

5 HLAVA T ETÍ: V zbroj a v stroj 1 Míã pro hru je urãen tenisov míãek, Ïluté nebo bílé barvy. 2 Pálka je vyrobena z jednoho kusu dfieva. Je povoleno opatfiit rukojeè páskou. Rozmûry pálky jsou uvedeny na obrázku, jiné rozmûry, tvary a úpravy nejsou oproti nákresu povoleny. 3 Mety jsou oznaãeny kuïely stejné barvy viz nákres hfii tû. Meta ã. 1, 2 a 3 jsou vyznaãeny tfiemi kuïely, cílová meta je oznaãena dvûma kuïely 4 V seã pro odpal je vyznaãena ãtyfimi kuïely barevnû odli en mi od kuïelû na metách. 5 Sportovní úbor. V ichni hráãi druïstva musí mít jednotné dresy nebo jednotn úbor. a) Na zádech a na prsou musí mít kaïd hráã ãíslo kontrastní barvy, minimálnû 15 cm vysoké. âísla musí odpovídat pofiadí na pálce b) Pfii hfie nesmûjí mít hráãi na sobû prsteny, náu nice a podobné pfiedmûty, které mohou b t podle názoru rozhodãího nebezpeãné. c) HráãÛm v poli i na pálce nejsou povoleny pfii hfie jakékoliv rukavice a dal í pfiedmûty na rukou. Poznámka: Rozhodãí musí poïádat hráãe, aby tyto pfiedmûty odloïili, kdo neuposlechne nemûïe k utkání nastoupit. 4

6 6 Sportovní obuv v ichni hráãi musí b t pfii hfie obuti. Obuv mûïe b t plátûná, koïená nebo imitace tûchto materiálû. S v stupky na podráïkách jsou povoleny pouze,,gumotextilní kopaãky. Hráãi s jinou, neï pfiedepsanou obuví nemohou k utkání nastoupit. HLAVA âtvrtá: Hráãi a náhradníci 1 DruÏstvo se skládá z jedenácti hráãû a dvou náhradníkû, druïstva mohou b t koedukovaná. 2 Hráãi jednotliv ch druïstev jsou oznaãeni viditeln mi ãísly (1 13) dle pofiadí na pálce. 3 Pofiadí hráãû na pálce stanoví trenér (vedoucí druïstva kapitán) a zapí- e jej pfied utkáním do protokolu o utkání. 4 V utkání je povoleno vystfiídat nejv e dva hráãe, ktefií musí b t uvedeni v protokolu pfied utkáním. Stfiídání povoluje rozhodãí. 5 Hráã, kter byl vystfiídán, se nesmí hry v daném utkání znovu zúãastnit. Byl-li stfiídán hráã na pálce, náhradník musí nastoupit na stejné místo v pofiadí na pálce stfiídajícího hráãe. 6 Minimální poãet hráãû na hfii ti je devût. Klesne-li v druïstvu poãet hráãû ménû jak devût, utkání je ukonãeno kontumací. HLAVA PÁTÁ: Hrací doba 1 Utkání se hraje na dva poloãasy, jeden poloãas trvá 12 minut hrubého ãasu. 2 Rozhodãí mûïe prodlouïit kaïd poloãas, v nûmï byl podle jeho mínûní ãas prome kán stfiídáním, pfiepravou zranûn ch hráãû z hrací plochy nebo z jin ch dûvodû. 3 O prodlouïení doby hry informuje rozhodãí zapisovatele, mûïe, ale nemusí o prodlouïení vyrozumût kapitány trenéry. 4 Pofiadatel je povinen zajistit pfii utkání ãasomíru na viditelném místû. 5

7 HLAVA ESTÁ: Hra 1 Zahájení hry. O tom, které druïstvo nastoupí v utkání první na pálku, a které do pole se rozhoduje losováním a to buì, pomocí mince nebo jin m zpûsobem. Pro urychlení hry mohou b t urãeny, rozlosovány posty druïstev (pálka pole), pfiedem. 2 O zpûsobilosti hfii tû pro zahájení hry rozhoduje v hradnû hlavní rozhodãí. 3 V utkání vítûzí druïstvo, které dosáhlo v platné hfie vût ího poãtu bodû. Utkání mûïe skonãit i nerozhodn m v sledkem. 4 DosaÏení bodû druïstvem hráãû na pálce: a) Pfii obûhnutí v ech tfií met a dosaïení cílové mety, s pfieru ením bûhu na nûkteré z met z dûvodu,,zastavení hry, získávají pálkafii 1 bod. b) Za obûhnutí celého kola (Home run) po vlastním odpalu bez pfieru ení hry získává pálkafi 6 bodû. c) Za chybu hráãû v poli, kdy bränner pfiekroãí hlavní ãáru nebo sebere míãek z vnitfiního pole získávají pálkafii 4 body. 5 DosaÏení bodû druïstvem hráãû v poli: a) Chycen míãek pfiímo z odpalu do jedné ruky (i mimo v seã) 2 body. b) Chycen míãek pfiímo z odpalu (i mimo v seã) do obou rukou nebo s dotykem tûla nebo s dotykem jedné ruky a poté chycení druhou rukou 1 bod. c) Za Burnned (spálen hráã), kaïdého hráãe, kter nedosáhl mety, nebo vybûhl z mety a jiï se nestaãil na metu vrátit pfied zvoláním bränn, zavfiená hra 1 bod. d) Nastane-li situace, kdy pálkafii nemají hráãe na pálce 6 bodû. e) Za úmyslné poru ení pravidla pálkafiû,,pofiadí na pálce 5 bodû. f) Pálkafi po odpalu neodloïí pálku v místû pro odpal 1 bod. HLAVA SEDMÁ: Hra na pálce 1 Pálkafii odpalují na pokyn hlavního rozhodãího v pfiedem urãeném pofiadí, podle protokolu. Poru ení tohoto pravidla znamená zisk pûti bodû pro polafie. (Ostatní hráãi pálkafii musí b t v boxu pálkafiû nebo na metách). 2 Pálkafi si nadhazuje sám vlastním nadhozem. Poãet nadhozû je omezen prvním dobr m odpalem. 3 Pfii dobrém odpalu musí pálkafi stát v prostoru místa pro odpal (území 4 2 m) 6

8 4 Dobr odpal je odpálení míãe, po nûmï míã: a) Dopadne do v seãe a zûstane uvnitfi. b) Dopadne do v seãe a po odrazu pfiejde mimo v seã. c) Dopadne do v seãe a po odrazu pfiejde za hlavní ãáru. d) Zasáhne ve v seãi pro odpal hráãe nebo rozhodãího nebo jejich odûv. e) Je chycen nebo teãován hráãem v poli, i kdyï nestojí ve v seãi pro odpal. f) Dobr odpal je, i kdyï pálkující hráã jen míã teãuje a dopad míãe splàuje nûkter z bodû a e. g) Pfii dobrém odpalu pálkující hráã, musí stát pfied hlavní ãarou a nesmí se jí dot kat. 5 Splnûním podmínek dobrého odpalu je odloïení pálky v místû pro odpal, odloïení pálky mimo urãené místo: Pálkafi je spálen a jde na metu ã Dobr odpal ohla uje hlavní rozhodãí v rokem,,dobr odpal a signalizuje upaïením s praporkem. 7 Pfiejde-li míã pfii dobrém odpalu mezi diváky do boãních stran hfii tû, nebo nastane pro hráãe v poli, pfii získání míãe jiná pfiekáïka a míã není dosaïiteln, pfiizná rozhodãí pálkafii dvoumetov odpal. Poznámka: Pfied utkáním musí pofiadatel seznámit rozhodãí, hráãe a vedoucí se situací, kdy rozhodãí pfiizná hráãi dvoumetov odpal. 8 Dvoumetov odpal znamená, Ïe pálkafi a ostatní bûïci na metách postoupí o dvû mety vpfied oproti metám, na kter ch stáli v okamïiku odpalu. 9 Chybn odpal je odpálení míãe, po nûmï míã: a) Dopadne mimo v seã pfii prvním dotyku zemû. b) Dopadne do v seãe pálkující hráã cel m chodidlem pfiestoupil základní ãáru. d) Dopadne do v seãe pálkující hráã neodloïil pálku v prostoru pro odloïení pálky (pálkafi je spálen, jde na metu ã. 1). 10 Pfii chybném odpalu pálkafii zûstávají na pûvodních metách a pálkafii, ktefií vybûhli se musí vrátit na mety (nejsou spáleni). 11 Pfii dobrém odpalu pálkafi vybíhá a snaïí se co nejdfiíve do lápnout za prodlouïenou hlavní ãáru vymezující,,cílovou metu s do lapem na mety ã. 1, 2, a 3. âáry lajny vymezující vnitfiní pole hfii tû musí pálkafi obíhat z vnûj í strany. 12 Pfii dosaïení cílové mety nohou probûhnutí získává pálkafi bod (dal í viz Body). 7

9 13 Pálkafii se smí pohybovat,,pouze ve vnûj ím poli. BûÏí-li pálkafi uvnitfi hfii tû a tím si zkrátí dráhu, musí se vrátit na metu ã Pfii obíhání met se mohou pálkafii pfiedbíhat. 15 Pálkafi musí do lápnout na metu (prostor ve v seãi pfiesahujících ãar vnû vnitfiního pole) dfiíve, neï bränner stojí na svojí metû alespoà jednou nohou, drïí ve vzpaïené ruce míãek a zvolá hlasitû Bränn (spálen ). Poru ení tohoto pravidla znamená, Ïe se hráãi, ktefií nestojí na metách musí vrátit zpût na pfiedchozí metu. Polafii získávají za kaïdého vracejícího se hráãe (spálen ) jeden bod. 16 Na metû mûïe stát jeden i více hráãû. 17 Nastane-li situace, Nikdo není na pálce (v ichni pálkafii jsou na metách), jde odpalovat hráã dle protokolu o utkání. Hráã s nejmen ím poãtem odpalû a s nejniï ím pofiadov m ãíslem. 18 JestliÏe bûïci pálkafii, úmyslnû pfiekáïí v cestû na metu hráã v poli soupefi, rozhodãí pfiizná podle svého mínûní po kozen m hráãûm pálkafiûm poãet met, kter ch by dosáhli, kdyby polafi nepfiekáïel. 19 Pfiedãasn v bûh je, opustí-li pálkafi bûïec metu pfied odpalem. Odpal se opakuje, v ichni hráãi se vrátí na pûvodní mety. 20 Pfiedãasn odpal: a) Míã je odpálen pálkafiem pfied uzavfiením hry pálkafi je spálen, postupuje na metu ã. 1, ostatní pálkafii bûïci jsou ve hfie dokud bränner nezavfie hru. b) Míã je odpálen pálkafiem po uzavfiení hry, dfiíve neï se bûïci vrátili na v chozí metu pálkafi je spálen, bûïí na metu ã. 1, v ichni bûïci se musí vrátit na metu, ze které pfii pfiedãasném odpalu vybûhli, respektive na kterou se nestihli vrátit. HLAVA OSMÁ: Hra v poli 1 Hráãi v poli jsou libovolnû rozmístûni ve vnitfiním i vnûj ím poli, mohou stát i za základní ãarou. Pfii odpalu nesmí stát Ïádn hráã v území pálkovi tû. 2 Do pálkovi tû mohou polafii vstoupit po odpalu. 3 Hráãi v poli mohou zastavit pálkafie v dal ím postupu jedin m moïn m ZpÛsobem Zastavením hry. 8

10 4 Zastavená hra je, je-li bränner na svoji metû alespoà jednou nohou, drïí ve vzpaïené ruce míãek a hlasitû zvolá Bränn. Bränner se nesmí dot kat jinou ãásti tûla zemû mimo chodidel. 5 Bränner je spoluhráã hráãû v poli, pohybuje se ve vnûj ím poli jen za hlavní ãarou. Nesmí do vnitfiního pole vstoupit ani z nûj sebrat míãek (trest 4 body). 6 V mûna brännera je povolena spoluhráãem ve vnitfiním poli i nov m stfiídajícím hráãem. Stfiídání i v mûna je povolena jen se souhlasem rozhodãího. 7 Brání-li pálkafi bûïec úmyslnû hráãi v poli pfii chytání odpáleného míãe nebo pfiihrávce (kopnutí a podobnû), pálkafi je spálen a vrací se na metu ã. 1. HLAVA DEVÁTÁ: Nesportovní chování Za nesportovní chování se povaïuje: 1 Hráã nebo vedoucí druïstva pouïívá v roky poniïující nebo napadající soupefie, vedoucí, rozhodãí, funkcionáfie nebo diváky. 2 Hráã nebo vedoucí druïstva slovy nebo jednáním projevuje nesouhlas s rozhodnutím rozhodãího. 3 Opustí-li vedoucí druïstva trenér místo jemu urãené pravidly a vstoupí do hfii tû. 4 Úmyslné zdrïování hry. a) HráãÛ na pálce: Zámûrn m otálením pfii odpalu. Opakovan m pfiedãasn m vybíháním z mety. b) HráãÛ v poli: ProdluÏování doby odhozu míãku brännerovi. Zámûrné prodluïování zavfiení hry bannerem. 5 Bránûní ve hfie: a) Úmyslné bránûní hráãû v poli hráãûm pálkafiûm v bûhu. b) Úmyslné bránûní hráãû na pálce hráãûm v poli pfii chytání házení míãku. 6 Za nesportovní chování hlavní rozhodãí hráãe, trenéra nebo vedoucího napomene. 9

11 7 Za opakované nesportovní chování hlavní rozhodãí hráãe z dal í hry vylouãí, náhradník za potrestaného hráãe nemûïe do konce utkání nastoupit. 8 Za opakované nesportovní chování trenéra nebo vedoucího, hlavní rozhodãí vykáïe dotyãného z hfii tû. 9 Vylouãen hráã, vedoucí nebo trenér se musí odebrat pfiímo do atny a tam vyãkat do konce utkání, nebo alespoà opustit hrací plochu. Pokud tak neuãiní má hlavní rozhodãí právo utkání skreãovat. ROZHODâÍ Utkání fiídí nestrannû sbor rozhodãích podle pravidel brännballu a rozpisu pfiíslu né soutûïe turnaje. SloÏení sboru rozhodãích: jeden hlavní rozhodãí tfii rozhodãí na metách jeden pomocn rozhodãí (pofiadí na pálce) jeden zapisovatel a jeden pomocník zapisovatele Bûhem utkání, vãetnû pfiestávky v polovinû utkání, nesmí nikdo ze sboru rozhodãích hovofiit s diváky, trenéry, vedoucími a hráãi. Hráãi, trenéfii, vedoucí a ostatní ãlenové druïstev jsou povinni se fiídit na hfii ti a v jeho okolí pokyny ãlenû sboru rozhodãích. Ti mohou pfiikázat ãinovníkûm druïstev cokoliv, co je nezbytné pro uplatnûní tûchto pravidel. V ichni rozhodãí mají pfii rozhodování praporek. Postavení ãlenû sboru rozhodãích Hlavní rozhodãí stojí v blízkosti zapisovatele a cílové mety vnûj ího hracího pole viz plán hfii tû. Rozhodãí na metách stojí stále na hfii ti tak, aby mohli co nejlépe rozhodovat o hfie na metách a souãasnû posuzovat dobré a patné odpaly hráãû na pálce. Pomocn rozhodãí stojí na pfiehledném místû u boxu pálkafiû. Zapisovatel a jeho pomocník je v blízkosti hlavního rozhodãího (mají k dispozici stolek a Ïidle, pro elektronick zápis je doporuãen notebook). Povinnosti hlavního rozhodãího Prohlédnout hfii tû, jeho vyznaãení a rozhodnout o zpûsobilosti hfii tû ke hfie. Posoudit vhodnost poãasí a dostateãnou viditelnost, v pfiípadû potfieby nafiizuje úpravu hfii tû. Zkontrolovat zda v stroj a v zbroj hráãû odpovídá ustanovení pravidel. Objasní územní pravidla obûma druïstvûm a jejich vedoucím. Zve druïstva k nástupu a provádí losování. Praporkem dává pokyn k zahájení utkání i k zahájení druhého poloãasu utkání. 10

12 Po zastavené hfie dává pokyn praporkem pálkafii k odpalu. Rozhoduje ve spolupráci s rozhodãími na metách, zda je odpal dobr nebo chybn, zda byl odpálen míã chycen v letu správnû, jednou nebo obûma rukama. Rozhoduje ve spolupráci s rozhodãími na metách zda pálkafii dosáhli met pfied nebo po uzavfiení hry. Rozhoduje, zda pálkafi pfii pfiekroãení cílové mety získal jeden nebo est bodû ( Home run ). Posuzuje hru brännera a rozhoduje pfied zvoláním Bränn zda byly splnûny v echny podmínky pro Zavfiení hry. Ve keré dosaïené body hráãû na pálce a v poli, hlásí zapisovateli a jeho pomocníkovi. Rozhodãí má právo v pfiípadû úmyslného zdrïování hry hrací dobu prodlouïit viz Hrací doba. Posuzuje dobr a chybn odpal z hlediska pfie lapu základní ãáry pálkafiem pfii odpalu. Mûfií a sleduje ãas, hvizdem na pí Èalku konãí první poloãas a celé utkání. Sdûluje zapisovateli délku prodlouïení utkání. Hlavní rozhodãí má rozhodující a koneãné slovo. Hlavní rozhodãí je vybaven praporkem a pí Èalkou. Povinnosti rozhodãích na metách Posuzují dobr a chybn odpal z hlediska dopadu míãku a dávají signál hlavnímu rozhodãímu. Kontrolují postavení hráãû na metách. Posuzují dosaïení mety pálkafiem a dávají signál hlavnímu rozhodãímu zda bylo dosaïení mety pfied uzavfiením hry brännerem, nebo do lo k opaãné situaci spálení hráãe. Signalizují hlavnímu rozhodãímu poãet spálen ch hráãû. Signalizují hlavnímu rozhodãímu, zda se v ichni spálení hráãi vrátili na pfiedchozí metu nebo na metu ã. 1. Rozhodãí na metách jsou vybaveni praporky. Povinnosti pomocného rozhodãího: Sleduje pofiadí hráãû na pálce, do kopie Protokolu zaznamenává odpaly hráãû. NedodrÏení pofiadí hráãû na pálce signalizuje hlavnímu rozhodãímu. Signalizuje hlavnímu rozhodãímu situaci nikdo není na pálce. Posuzuje dobr a chybn odpal, dává signál hlavnímu rozhodãímu. Povinnosti zapisovatele a jeho pomocníka: Dle pokynû hlavního rozhodãího zapisovatel zapisuje do Protokolu (viz Pfiíloha ã. 1) dosaïené body, pomocn zapisovatel sleduje a kontroluje správnost zapsan ch pokynû. Jsou odpovûdni za úplné vyplnûní zápisu (podpisy kapitánû ) 11

13 SIGNÁLY ROZHODâÍCH Povinnosti rozhodãích, pomocníka rozhodãího, zapisovatele a pomocníka zapisovatele jsou pfiesnû stanoveny v pfiedcházející kapitole pravidel brännballu. Rozhodãí na metách, pomocn rozhodãí, zapisovatel a pomocník zapisovatele se povaïují za plnoprávné spolupracovníky hlavního rozhodãího. Hlavní rozhodãí v ak zûstává rozhodujícím ãinitelem, ostatní ãlenové sboru rozhodãích mu pomáhají fiídit utkání podle ustanovení pravidel. Hlavní rozhodãí a rozhodãí na metách nastupují k utkání s praporkem. Pfii signalizaci drïí rozhodãí praporek vïdy v pravé ruce. Sbor rozhodãích se pfied zahájením utkání dohodne o podrobnostech spolupráce a signalizaci dle tûchto pokynû: Hlavní rozhodãí Zahájení utkání, zahájení druhého poloãasu utkání, znovuotevfiení hry. VzpaÏit pravou (s praporkem obr. 1a, 1b, 1c), ãeln m obloukem zevnitfi pfiipaïit, povel,,hra. obr. 1a obr. 1b 12

14 obr. 1c Zastavená hra (obr. 2). VzpaÏit pravou (s praporkem) Chybn odpal. VzpaÏit pravou (s praporkem), hvizd na pí Èalku, povel,,chybn odpal (obr. 2). obr. 2 13

15 Pokraãování ve hfie (obr. 3a, 3b). Opakovanû: UpaÏit pfiipaïit vpfied, (s praporkem) povel,,hraj. DosaÏení bodû. Sdûluje hlavní rozhodãí zapisovateli verbálnû po vzájemné dohodû pfiíklad: dvû ruce = chycení míãku po odpalu do obou rukou tj. bod pro polafie tfii spáleni = tfii spálení hráãi tj. tfii body pro polafie. obr. 3a obr. 3b Rozhodãí na metách DosaÏení mety pálkafiem po uzavfiení hry brännerem spálen hráã (obr. 4). VzpaÏit pravou (s praporkem), levou vzpaïit zevnitfi dlaà dovnitfi, vztyãením poãtu prstû ukázat poãet spálen ch hráãû, pfiípadnû pro pfiesnûj- í informaci poãet spálen ch hráãû sdûlí verbálnû hlavnímu rozhodãímu. obr. 4 14

16 Bezchybné dosaïení mety pálkafiem (obr. 5). UpaÏit pravou (s praporkem). obr. 5 Hráãi se nevrátili na mety (obr. 6). VzpaÏit pravou(s praporkem), v drï ve vzpaïení, dokud se v ichni hráãi nevrátí na mety. obr. 6 15

17 Chybn odpal první dopad míãku mimo v seã (obr. 7a, 7b). VzpaÏit pravou (s praporkem), levou skrãit pfiipaïmo, pfiedloktí vzhûru, dlaà dovnitfi, upaïit, prsty smûfiují k místu dopadu míãku. Nûkolikrát pohyb levou païí opakovat. obr. 7a obr. 7b Dobr odpal první dopad míãku do v seãe upaïit pravou (s praporkem), levou pfiipaïit dovnitfi obû ruce, v pravé praporek. 16

18 17

19 Obsah: HLAVA PRVNÍ: Definice HLAVA DRUHÁ: Hfii tû HLAVA T ETÍ: V zbroj a v stroj HLAVA âtvrtá: Hráãi a náhradníci HLAVA PÁTÁ: Hrací doba HLAVA ESTÁ: Hra HLAVA SEDMÁ: Hra na pálce HLAVA OSMÁ: Hra v poli HLAVA DEVÁTÁ: Nesportovní chování ROZHODâÍ SIGNÁLY ROZHODâÍCH Pfiíloha Petr Koláfi vedoucí Komise rekreaãních sportû âaspv Kontakt: Petr Koláfi, Velatice119, tel.: , mobil: volny Editoval: Mgr. Vít Hanáãek 18

20 SPORTOVNÍ, KOLÍCÍ A KLUBOVÉ CENTRUM âaspv Ohradské námûstí 162/ Praha 5-StodÛlky Tel.:

21 KLUB ZDRAVÍ OZP Výhody poskytované účastníkům Klubu zdraví OZP (KZOZP) karta slevového systému EUROBEDS (je využívána jako průkaz účastníka KZOZP), příspěvek na úhradu ročního členského příspěvku v partnerské sportovní organizaci, příspěvek na ubytování ve vybrané síti ubytovacích zařízení, spojené s aktivním sportováním v případě KČT je příspěvek na ubytování nahrazen příspěvkem 200 Kč k úhradě sady 20 kuponů, na které bude poskytována sleva ve vybraných zařízeních cestovního ruchu (hotely, penziony, koupaliště, hrady, divadla a další atrakce), příspěvek na úhradu startovného při aktivní účasti na sportovních nebo turistických akcích partnerských sportovních organizací, zařazených do programu Sportujte s OZP, zdravotní program očkování proti klíšťové encefalitidě, zdravotní program sportovní prohlídky, příspěvek na sportovní připojištění léčebných výloh v celém světě u Vitalitas pojišťovny, a.s., slevy u cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS s.r.o., slevy při nákupu volně prodejných zdravotních přípravků u internetového obchodu Pears Health Cyber, s.r.o. Účastníky KZOZP se mohou stát všichni registrovaní členové partnerských sportovních organizací - pojištěnci OZP, od pěti let věku, prostřednictvím odborů, oddílů, sportovních klubů nebo sdružení, ve kterých jsou registrováni. Bližší informace k programům Sportujte s OZP a Klub zdraví OZP jsou průběžně zveřejňovány prostřednictvím: internetových stránek OZP: časopisu OZP: BONUS info, kontaktních míst OZP: Ředitelství OZP - Praha: Roškotova 1225/1, Praha 4, infolinka: , modrá linka: , fax: , internet: elektronická podatelna: Pobočky OZP jsou v každém krajském městě ČR. Změna podmínek vyhrazena.

22 Sportcentrum ČASPV Žinkovy tel.: Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně tel.: Česká asociace Sport pro všechny Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 Stodůlky tel.: , fax:

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY

PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 1 PA M A T U J PRO VLâATA, SVùTLU KY A ÎABIâKY 2002 vlči barevne 18.8.02 15:34 Stránka 2 PODùKOVÁNÍ V EM âlenòm ODBORU VLâAT A SVùTLU EK, SEST E MARCELE ONDRÁKOVÉ MARCIPÁNCE,

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013 Fotbalová asociace České republiky Pravidlová komise Diskařská 2431/4, 160 17, Praha 6 Strahov Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2013 Uvedeny jsou zde stručně pouze podstatnější

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011

Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011 Všechny otázky bez odpovědí 16.4.2011 1 Družstvo, které rozehrává PVK,... 1 nemusí čekat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15m. 2 musí vždy vyčkat, až se hráči soupeře vzdálí 9,15m. 3 ve vzdálenosti větší

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.2014 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 2.3.204 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více