âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU"

Transkript

1 âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âaspv 2008

2 PRAVIDLA BRÄNNBALLU HLAVA PRVNÍ: Definice 1 Box pálkafiû: Je prostor pro pálkafie v zázemí o rozmûrech 8 2 m, mezi místem pro odpal a metou ã. 1 ve vzdálenosti 4 m od hlavní ãáry. 2 Bränner: Spoluhráã hráãû v poli, pohybuje se ve vnûj ím poli jen za hlavní ãarou. Nesmí vstoupit ani sebrat míã z vnitfiního pole. 3 Dvoumetov odpal: Pálkafi a ostatní bûïci na metách postoupí o dvû mety vpfied, oproti metám které drïeli v okamïiku odpalu. 4 Hra: Je povel rozhodãího k zahájení hry, nebo k opûtnému zahájení hry po pfieru ení na pokyn rozhodãího. Aby hra mohla b t zahájena, musí b t hráãi polafii v poli, jeden z hráãû pálkafiû v místû pro odpal, bränner za hlavní ãarou, ostatní pálkafii v boxu pro pálkafie, nebo na metách. 5 Meta: Plocha ve vnûj ím poli, která je vymezena prodlouïen mi ãarami vnitfiního pole. 6 Cílová meta: Území na hlavní ãáfie v délce 3 m vyznaãeno kuïely. 7 Meta brännera: Je vyznaãen ãtverec vnû vnitfiního pole, pfied hlavní ãarou o rozmûrech 1 1 m, vzdálen 1m od hlavní ãáry a 5,5 m od cílové mety. 8 Místo pro odpal: Území ve vnûj ím poli uprostfied mezi první a cílovou metou o rozmûrech 2 m 4 m. 9 Odpal: Je úder pálkou do míãe s vlastním nadhozem, nebo zasaïení (teã) pálkou nadhozeného míãe. 10 Pálkovi tû: Je ãást hfii tû ve tvaru obdélníku ve vnitfiním poli, na hlavní ãáfie, uprostfied mezi první a cílovou metou o rozmûrech 16 6 m. 11 Vnûj í pole: Je ãást hfii tû vnû obdélníku m (vnitfiní pole). Z vnûj- ích stran je ohraniãené místem pro diváky dle místních podmínek. 13 Vnitfiní pole: âást hfii tû o rozmûrech m. 14 V seã pro odpal: Navazuje na,,místo pro odpal. Je tvofiena dvûma ãarami smûrem do hfii tû, které svírají úhel 90. Na hlavní ãáfie je ohraniãena dvûma kuïely ve vzdálenosti 4 m. Délka obou ãar svírající 90 smûrem do hfii tû je dána velikostí vnûj ího pole, musí pfiesahovat vnitfiní pole, pro orientaci rozhodãích jsou obû ãáry ve vnûj ím poli zv raznûny kuïely barevnû odli n mi od kuïelû vyznaãujících mety. 1

3 HLAVA DRUHÁ: Hfii tû 8 x 2 m 1 Hfii tû na brännball by mûla b t volná plocha s doporuãen mi rozmûry m s travnat m, pískov m nebo mlatov m povrchem. Podél hlavní ãáry a boãních ãar (20 m), by mûlo b t vyznaãeno zázemí v pruhu irokém 9 m. 2 Nelze-li dodrïet uvedené rozmûry hfii tû, nebo jsou na hfii ti pfiekáïky, smí se soutûï utkání sehrát na hfii ti men ím s vyznaãením pfiekáïek a úpravou pravidel (dvoumetov odpal). S úpravou pravidel musí pofiadatel seznámit v echny vedoucí druïstev, hráãe a rozhodãí pfied zahájením soutûïe. 3 Vnitfiní pole má rozmûry m. Spojnice met a hlavní ãára (rovnobûïná se spojnicí met ã. 2 a 3) se znaãí vïdy s pfiesahem v rozích o3 m. 4 V echny ãáry (lajny), jsou souãástí hfii tû a met. Vyznaãují se v ífice 5 10 cm, vãetnû mety brännera. Metu brännera je moïné vyznaãit vhodn m kobercem s patfiiãn mi rozmûry. 5 Meta ã. 1, 2 a 3 je plocha ve vnûj ím poli, která je vymezena prodlouïen mi ãarami vnitfiního pole v délce 3 m Konce pfiesahujících ãar v délce 3 m a jejich prûseãík jsou oznaãeny kuïely. 2

4 6 Meta brännera o rozmûrech 1 1 m je mezi cílovou metou a krajním bodem místa pro odpal bliï ím k cílové metû ve vzdálenosti 1 m od hlavní ãáry a 5,5 m od cílové mety (viz. plánek). Pro turnaje je doporuãeno vyznaãit metu brännera pevnû pfiipevnûn m kobercem. 7 Na hlavní ãáfie uprostfied, mezi Cílovou metou a metou ã. 1, v délce 4 m, je vyznaãeno dvûma kuïely (barevnû odli n mi od kuïelû oznaãujících mety) místo pro odpal s kolmicemi z krajních bodû smûrem do vnûj ího pole v délce 2 m. 8 Z krajních bodû místa pro odpal, smûrem do vnitfiního pole s vrcholov m úhlem 90 je vyznaãena v seã pro odpal. Délka ãar oznaãující v seã je dána velikostí vnûj ího pole. Na konci vyznaãení v seãe jsou kuïely shodné barvy s kuïely vyznaãující místo pro odpal. Vyznaãení v seãe musí pfiesahovat rozmûry vnitfiního pole. 9 Pálkovi tû je vyznaãeno ve tvaru obdélníku 16 6 m (viz obrázek). Do tohoto prostoru smí vstoupit hráãi polafii aï po provedení odpalu. 10 Území pro trenéra vedoucího druïstva pálkafiû je vyhrazeno v zámezí (minimálnû 5 m od hlavní ãáry) za boxem pálkafiû. Z jiného prostoru je rozhodãí povinen tyto ãinovníky vykázat. 11 Území pro trenéra vedoucího druïstva hráãû v poli je vyhrazeno mezi metou ã. 1 a ã. 2. Minimálnû 5 m od spojnice met ã. 1 a ã Území pro diváky, je fiádnû vyznaãeno páskou nebo ãarou (vápno). Území pro diváky vymezí pofiadatel. Dle moïností se doporuãuje 9 m od spojnice mety ã. 3 a cílové mety. 3

5 HLAVA T ETÍ: V zbroj a v stroj 1 Míã pro hru je urãen tenisov míãek, Ïluté nebo bílé barvy. 2 Pálka je vyrobena z jednoho kusu dfieva. Je povoleno opatfiit rukojeè páskou. Rozmûry pálky jsou uvedeny na obrázku, jiné rozmûry, tvary a úpravy nejsou oproti nákresu povoleny. 3 Mety jsou oznaãeny kuïely stejné barvy viz nákres hfii tû. Meta ã. 1, 2 a 3 jsou vyznaãeny tfiemi kuïely, cílová meta je oznaãena dvûma kuïely 4 V seã pro odpal je vyznaãena ãtyfimi kuïely barevnû odli en mi od kuïelû na metách. 5 Sportovní úbor. V ichni hráãi druïstva musí mít jednotné dresy nebo jednotn úbor. a) Na zádech a na prsou musí mít kaïd hráã ãíslo kontrastní barvy, minimálnû 15 cm vysoké. âísla musí odpovídat pofiadí na pálce b) Pfii hfie nesmûjí mít hráãi na sobû prsteny, náu nice a podobné pfiedmûty, které mohou b t podle názoru rozhodãího nebezpeãné. c) HráãÛm v poli i na pálce nejsou povoleny pfii hfie jakékoliv rukavice a dal í pfiedmûty na rukou. Poznámka: Rozhodãí musí poïádat hráãe, aby tyto pfiedmûty odloïili, kdo neuposlechne nemûïe k utkání nastoupit. 4

6 6 Sportovní obuv v ichni hráãi musí b t pfii hfie obuti. Obuv mûïe b t plátûná, koïená nebo imitace tûchto materiálû. S v stupky na podráïkách jsou povoleny pouze,,gumotextilní kopaãky. Hráãi s jinou, neï pfiedepsanou obuví nemohou k utkání nastoupit. HLAVA âtvrtá: Hráãi a náhradníci 1 DruÏstvo se skládá z jedenácti hráãû a dvou náhradníkû, druïstva mohou b t koedukovaná. 2 Hráãi jednotliv ch druïstev jsou oznaãeni viditeln mi ãísly (1 13) dle pofiadí na pálce. 3 Pofiadí hráãû na pálce stanoví trenér (vedoucí druïstva kapitán) a zapí- e jej pfied utkáním do protokolu o utkání. 4 V utkání je povoleno vystfiídat nejv e dva hráãe, ktefií musí b t uvedeni v protokolu pfied utkáním. Stfiídání povoluje rozhodãí. 5 Hráã, kter byl vystfiídán, se nesmí hry v daném utkání znovu zúãastnit. Byl-li stfiídán hráã na pálce, náhradník musí nastoupit na stejné místo v pofiadí na pálce stfiídajícího hráãe. 6 Minimální poãet hráãû na hfii ti je devût. Klesne-li v druïstvu poãet hráãû ménû jak devût, utkání je ukonãeno kontumací. HLAVA PÁTÁ: Hrací doba 1 Utkání se hraje na dva poloãasy, jeden poloãas trvá 12 minut hrubého ãasu. 2 Rozhodãí mûïe prodlouïit kaïd poloãas, v nûmï byl podle jeho mínûní ãas prome kán stfiídáním, pfiepravou zranûn ch hráãû z hrací plochy nebo z jin ch dûvodû. 3 O prodlouïení doby hry informuje rozhodãí zapisovatele, mûïe, ale nemusí o prodlouïení vyrozumût kapitány trenéry. 4 Pofiadatel je povinen zajistit pfii utkání ãasomíru na viditelném místû. 5

7 HLAVA ESTÁ: Hra 1 Zahájení hry. O tom, které druïstvo nastoupí v utkání první na pálku, a které do pole se rozhoduje losováním a to buì, pomocí mince nebo jin m zpûsobem. Pro urychlení hry mohou b t urãeny, rozlosovány posty druïstev (pálka pole), pfiedem. 2 O zpûsobilosti hfii tû pro zahájení hry rozhoduje v hradnû hlavní rozhodãí. 3 V utkání vítûzí druïstvo, které dosáhlo v platné hfie vût ího poãtu bodû. Utkání mûïe skonãit i nerozhodn m v sledkem. 4 DosaÏení bodû druïstvem hráãû na pálce: a) Pfii obûhnutí v ech tfií met a dosaïení cílové mety, s pfieru ením bûhu na nûkteré z met z dûvodu,,zastavení hry, získávají pálkafii 1 bod. b) Za obûhnutí celého kola (Home run) po vlastním odpalu bez pfieru ení hry získává pálkafi 6 bodû. c) Za chybu hráãû v poli, kdy bränner pfiekroãí hlavní ãáru nebo sebere míãek z vnitfiního pole získávají pálkafii 4 body. 5 DosaÏení bodû druïstvem hráãû v poli: a) Chycen míãek pfiímo z odpalu do jedné ruky (i mimo v seã) 2 body. b) Chycen míãek pfiímo z odpalu (i mimo v seã) do obou rukou nebo s dotykem tûla nebo s dotykem jedné ruky a poté chycení druhou rukou 1 bod. c) Za Burnned (spálen hráã), kaïdého hráãe, kter nedosáhl mety, nebo vybûhl z mety a jiï se nestaãil na metu vrátit pfied zvoláním bränn, zavfiená hra 1 bod. d) Nastane-li situace, kdy pálkafii nemají hráãe na pálce 6 bodû. e) Za úmyslné poru ení pravidla pálkafiû,,pofiadí na pálce 5 bodû. f) Pálkafi po odpalu neodloïí pálku v místû pro odpal 1 bod. HLAVA SEDMÁ: Hra na pálce 1 Pálkafii odpalují na pokyn hlavního rozhodãího v pfiedem urãeném pofiadí, podle protokolu. Poru ení tohoto pravidla znamená zisk pûti bodû pro polafie. (Ostatní hráãi pálkafii musí b t v boxu pálkafiû nebo na metách). 2 Pálkafi si nadhazuje sám vlastním nadhozem. Poãet nadhozû je omezen prvním dobr m odpalem. 3 Pfii dobrém odpalu musí pálkafi stát v prostoru místa pro odpal (území 4 2 m) 6

8 4 Dobr odpal je odpálení míãe, po nûmï míã: a) Dopadne do v seãe a zûstane uvnitfi. b) Dopadne do v seãe a po odrazu pfiejde mimo v seã. c) Dopadne do v seãe a po odrazu pfiejde za hlavní ãáru. d) Zasáhne ve v seãi pro odpal hráãe nebo rozhodãího nebo jejich odûv. e) Je chycen nebo teãován hráãem v poli, i kdyï nestojí ve v seãi pro odpal. f) Dobr odpal je, i kdyï pálkující hráã jen míã teãuje a dopad míãe splàuje nûkter z bodû a e. g) Pfii dobrém odpalu pálkující hráã, musí stát pfied hlavní ãarou a nesmí se jí dot kat. 5 Splnûním podmínek dobrého odpalu je odloïení pálky v místû pro odpal, odloïení pálky mimo urãené místo: Pálkafi je spálen a jde na metu ã Dobr odpal ohla uje hlavní rozhodãí v rokem,,dobr odpal a signalizuje upaïením s praporkem. 7 Pfiejde-li míã pfii dobrém odpalu mezi diváky do boãních stran hfii tû, nebo nastane pro hráãe v poli, pfii získání míãe jiná pfiekáïka a míã není dosaïiteln, pfiizná rozhodãí pálkafii dvoumetov odpal. Poznámka: Pfied utkáním musí pofiadatel seznámit rozhodãí, hráãe a vedoucí se situací, kdy rozhodãí pfiizná hráãi dvoumetov odpal. 8 Dvoumetov odpal znamená, Ïe pálkafi a ostatní bûïci na metách postoupí o dvû mety vpfied oproti metám, na kter ch stáli v okamïiku odpalu. 9 Chybn odpal je odpálení míãe, po nûmï míã: a) Dopadne mimo v seã pfii prvním dotyku zemû. b) Dopadne do v seãe pálkující hráã cel m chodidlem pfiestoupil základní ãáru. d) Dopadne do v seãe pálkující hráã neodloïil pálku v prostoru pro odloïení pálky (pálkafi je spálen, jde na metu ã. 1). 10 Pfii chybném odpalu pálkafii zûstávají na pûvodních metách a pálkafii, ktefií vybûhli se musí vrátit na mety (nejsou spáleni). 11 Pfii dobrém odpalu pálkafi vybíhá a snaïí se co nejdfiíve do lápnout za prodlouïenou hlavní ãáru vymezující,,cílovou metu s do lapem na mety ã. 1, 2, a 3. âáry lajny vymezující vnitfiní pole hfii tû musí pálkafi obíhat z vnûj í strany. 12 Pfii dosaïení cílové mety nohou probûhnutí získává pálkafi bod (dal í viz Body). 7

9 13 Pálkafii se smí pohybovat,,pouze ve vnûj ím poli. BûÏí-li pálkafi uvnitfi hfii tû a tím si zkrátí dráhu, musí se vrátit na metu ã Pfii obíhání met se mohou pálkafii pfiedbíhat. 15 Pálkafi musí do lápnout na metu (prostor ve v seãi pfiesahujících ãar vnû vnitfiního pole) dfiíve, neï bränner stojí na svojí metû alespoà jednou nohou, drïí ve vzpaïené ruce míãek a zvolá hlasitû Bränn (spálen ). Poru ení tohoto pravidla znamená, Ïe se hráãi, ktefií nestojí na metách musí vrátit zpût na pfiedchozí metu. Polafii získávají za kaïdého vracejícího se hráãe (spálen ) jeden bod. 16 Na metû mûïe stát jeden i více hráãû. 17 Nastane-li situace, Nikdo není na pálce (v ichni pálkafii jsou na metách), jde odpalovat hráã dle protokolu o utkání. Hráã s nejmen ím poãtem odpalû a s nejniï ím pofiadov m ãíslem. 18 JestliÏe bûïci pálkafii, úmyslnû pfiekáïí v cestû na metu hráã v poli soupefi, rozhodãí pfiizná podle svého mínûní po kozen m hráãûm pálkafiûm poãet met, kter ch by dosáhli, kdyby polafi nepfiekáïel. 19 Pfiedãasn v bûh je, opustí-li pálkafi bûïec metu pfied odpalem. Odpal se opakuje, v ichni hráãi se vrátí na pûvodní mety. 20 Pfiedãasn odpal: a) Míã je odpálen pálkafiem pfied uzavfiením hry pálkafi je spálen, postupuje na metu ã. 1, ostatní pálkafii bûïci jsou ve hfie dokud bränner nezavfie hru. b) Míã je odpálen pálkafiem po uzavfiení hry, dfiíve neï se bûïci vrátili na v chozí metu pálkafi je spálen, bûïí na metu ã. 1, v ichni bûïci se musí vrátit na metu, ze které pfii pfiedãasném odpalu vybûhli, respektive na kterou se nestihli vrátit. HLAVA OSMÁ: Hra v poli 1 Hráãi v poli jsou libovolnû rozmístûni ve vnitfiním i vnûj ím poli, mohou stát i za základní ãarou. Pfii odpalu nesmí stát Ïádn hráã v území pálkovi tû. 2 Do pálkovi tû mohou polafii vstoupit po odpalu. 3 Hráãi v poli mohou zastavit pálkafie v dal ím postupu jedin m moïn m ZpÛsobem Zastavením hry. 8

10 4 Zastavená hra je, je-li bränner na svoji metû alespoà jednou nohou, drïí ve vzpaïené ruce míãek a hlasitû zvolá Bränn. Bränner se nesmí dot kat jinou ãásti tûla zemû mimo chodidel. 5 Bränner je spoluhráã hráãû v poli, pohybuje se ve vnûj ím poli jen za hlavní ãarou. Nesmí do vnitfiního pole vstoupit ani z nûj sebrat míãek (trest 4 body). 6 V mûna brännera je povolena spoluhráãem ve vnitfiním poli i nov m stfiídajícím hráãem. Stfiídání i v mûna je povolena jen se souhlasem rozhodãího. 7 Brání-li pálkafi bûïec úmyslnû hráãi v poli pfii chytání odpáleného míãe nebo pfiihrávce (kopnutí a podobnû), pálkafi je spálen a vrací se na metu ã. 1. HLAVA DEVÁTÁ: Nesportovní chování Za nesportovní chování se povaïuje: 1 Hráã nebo vedoucí druïstva pouïívá v roky poniïující nebo napadající soupefie, vedoucí, rozhodãí, funkcionáfie nebo diváky. 2 Hráã nebo vedoucí druïstva slovy nebo jednáním projevuje nesouhlas s rozhodnutím rozhodãího. 3 Opustí-li vedoucí druïstva trenér místo jemu urãené pravidly a vstoupí do hfii tû. 4 Úmyslné zdrïování hry. a) HráãÛ na pálce: Zámûrn m otálením pfii odpalu. Opakovan m pfiedãasn m vybíháním z mety. b) HráãÛ v poli: ProdluÏování doby odhozu míãku brännerovi. Zámûrné prodluïování zavfiení hry bannerem. 5 Bránûní ve hfie: a) Úmyslné bránûní hráãû v poli hráãûm pálkafiûm v bûhu. b) Úmyslné bránûní hráãû na pálce hráãûm v poli pfii chytání házení míãku. 6 Za nesportovní chování hlavní rozhodãí hráãe, trenéra nebo vedoucího napomene. 9

11 7 Za opakované nesportovní chování hlavní rozhodãí hráãe z dal í hry vylouãí, náhradník za potrestaného hráãe nemûïe do konce utkání nastoupit. 8 Za opakované nesportovní chování trenéra nebo vedoucího, hlavní rozhodãí vykáïe dotyãného z hfii tû. 9 Vylouãen hráã, vedoucí nebo trenér se musí odebrat pfiímo do atny a tam vyãkat do konce utkání, nebo alespoà opustit hrací plochu. Pokud tak neuãiní má hlavní rozhodãí právo utkání skreãovat. ROZHODâÍ Utkání fiídí nestrannû sbor rozhodãích podle pravidel brännballu a rozpisu pfiíslu né soutûïe turnaje. SloÏení sboru rozhodãích: jeden hlavní rozhodãí tfii rozhodãí na metách jeden pomocn rozhodãí (pofiadí na pálce) jeden zapisovatel a jeden pomocník zapisovatele Bûhem utkání, vãetnû pfiestávky v polovinû utkání, nesmí nikdo ze sboru rozhodãích hovofiit s diváky, trenéry, vedoucími a hráãi. Hráãi, trenéfii, vedoucí a ostatní ãlenové druïstev jsou povinni se fiídit na hfii ti a v jeho okolí pokyny ãlenû sboru rozhodãích. Ti mohou pfiikázat ãinovníkûm druïstev cokoliv, co je nezbytné pro uplatnûní tûchto pravidel. V ichni rozhodãí mají pfii rozhodování praporek. Postavení ãlenû sboru rozhodãích Hlavní rozhodãí stojí v blízkosti zapisovatele a cílové mety vnûj ího hracího pole viz plán hfii tû. Rozhodãí na metách stojí stále na hfii ti tak, aby mohli co nejlépe rozhodovat o hfie na metách a souãasnû posuzovat dobré a patné odpaly hráãû na pálce. Pomocn rozhodãí stojí na pfiehledném místû u boxu pálkafiû. Zapisovatel a jeho pomocník je v blízkosti hlavního rozhodãího (mají k dispozici stolek a Ïidle, pro elektronick zápis je doporuãen notebook). Povinnosti hlavního rozhodãího Prohlédnout hfii tû, jeho vyznaãení a rozhodnout o zpûsobilosti hfii tû ke hfie. Posoudit vhodnost poãasí a dostateãnou viditelnost, v pfiípadû potfieby nafiizuje úpravu hfii tû. Zkontrolovat zda v stroj a v zbroj hráãû odpovídá ustanovení pravidel. Objasní územní pravidla obûma druïstvûm a jejich vedoucím. Zve druïstva k nástupu a provádí losování. Praporkem dává pokyn k zahájení utkání i k zahájení druhého poloãasu utkání. 10

12 Po zastavené hfie dává pokyn praporkem pálkafii k odpalu. Rozhoduje ve spolupráci s rozhodãími na metách, zda je odpal dobr nebo chybn, zda byl odpálen míã chycen v letu správnû, jednou nebo obûma rukama. Rozhoduje ve spolupráci s rozhodãími na metách zda pálkafii dosáhli met pfied nebo po uzavfiení hry. Rozhoduje, zda pálkafi pfii pfiekroãení cílové mety získal jeden nebo est bodû ( Home run ). Posuzuje hru brännera a rozhoduje pfied zvoláním Bränn zda byly splnûny v echny podmínky pro Zavfiení hry. Ve keré dosaïené body hráãû na pálce a v poli, hlásí zapisovateli a jeho pomocníkovi. Rozhodãí má právo v pfiípadû úmyslného zdrïování hry hrací dobu prodlouïit viz Hrací doba. Posuzuje dobr a chybn odpal z hlediska pfie lapu základní ãáry pálkafiem pfii odpalu. Mûfií a sleduje ãas, hvizdem na pí Èalku konãí první poloãas a celé utkání. Sdûluje zapisovateli délku prodlouïení utkání. Hlavní rozhodãí má rozhodující a koneãné slovo. Hlavní rozhodãí je vybaven praporkem a pí Èalkou. Povinnosti rozhodãích na metách Posuzují dobr a chybn odpal z hlediska dopadu míãku a dávají signál hlavnímu rozhodãímu. Kontrolují postavení hráãû na metách. Posuzují dosaïení mety pálkafiem a dávají signál hlavnímu rozhodãímu zda bylo dosaïení mety pfied uzavfiením hry brännerem, nebo do lo k opaãné situaci spálení hráãe. Signalizují hlavnímu rozhodãímu poãet spálen ch hráãû. Signalizují hlavnímu rozhodãímu, zda se v ichni spálení hráãi vrátili na pfiedchozí metu nebo na metu ã. 1. Rozhodãí na metách jsou vybaveni praporky. Povinnosti pomocného rozhodãího: Sleduje pofiadí hráãû na pálce, do kopie Protokolu zaznamenává odpaly hráãû. NedodrÏení pofiadí hráãû na pálce signalizuje hlavnímu rozhodãímu. Signalizuje hlavnímu rozhodãímu situaci nikdo není na pálce. Posuzuje dobr a chybn odpal, dává signál hlavnímu rozhodãímu. Povinnosti zapisovatele a jeho pomocníka: Dle pokynû hlavního rozhodãího zapisovatel zapisuje do Protokolu (viz Pfiíloha ã. 1) dosaïené body, pomocn zapisovatel sleduje a kontroluje správnost zapsan ch pokynû. Jsou odpovûdni za úplné vyplnûní zápisu (podpisy kapitánû ) 11

13 SIGNÁLY ROZHODâÍCH Povinnosti rozhodãích, pomocníka rozhodãího, zapisovatele a pomocníka zapisovatele jsou pfiesnû stanoveny v pfiedcházející kapitole pravidel brännballu. Rozhodãí na metách, pomocn rozhodãí, zapisovatel a pomocník zapisovatele se povaïují za plnoprávné spolupracovníky hlavního rozhodãího. Hlavní rozhodãí v ak zûstává rozhodujícím ãinitelem, ostatní ãlenové sboru rozhodãích mu pomáhají fiídit utkání podle ustanovení pravidel. Hlavní rozhodãí a rozhodãí na metách nastupují k utkání s praporkem. Pfii signalizaci drïí rozhodãí praporek vïdy v pravé ruce. Sbor rozhodãích se pfied zahájením utkání dohodne o podrobnostech spolupráce a signalizaci dle tûchto pokynû: Hlavní rozhodãí Zahájení utkání, zahájení druhého poloãasu utkání, znovuotevfiení hry. VzpaÏit pravou (s praporkem obr. 1a, 1b, 1c), ãeln m obloukem zevnitfi pfiipaïit, povel,,hra. obr. 1a obr. 1b 12

14 obr. 1c Zastavená hra (obr. 2). VzpaÏit pravou (s praporkem) Chybn odpal. VzpaÏit pravou (s praporkem), hvizd na pí Èalku, povel,,chybn odpal (obr. 2). obr. 2 13

15 Pokraãování ve hfie (obr. 3a, 3b). Opakovanû: UpaÏit pfiipaïit vpfied, (s praporkem) povel,,hraj. DosaÏení bodû. Sdûluje hlavní rozhodãí zapisovateli verbálnû po vzájemné dohodû pfiíklad: dvû ruce = chycení míãku po odpalu do obou rukou tj. bod pro polafie tfii spáleni = tfii spálení hráãi tj. tfii body pro polafie. obr. 3a obr. 3b Rozhodãí na metách DosaÏení mety pálkafiem po uzavfiení hry brännerem spálen hráã (obr. 4). VzpaÏit pravou (s praporkem), levou vzpaïit zevnitfi dlaà dovnitfi, vztyãením poãtu prstû ukázat poãet spálen ch hráãû, pfiípadnû pro pfiesnûj- í informaci poãet spálen ch hráãû sdûlí verbálnû hlavnímu rozhodãímu. obr. 4 14

16 Bezchybné dosaïení mety pálkafiem (obr. 5). UpaÏit pravou (s praporkem). obr. 5 Hráãi se nevrátili na mety (obr. 6). VzpaÏit pravou(s praporkem), v drï ve vzpaïení, dokud se v ichni hráãi nevrátí na mety. obr. 6 15

17 Chybn odpal první dopad míãku mimo v seã (obr. 7a, 7b). VzpaÏit pravou (s praporkem), levou skrãit pfiipaïmo, pfiedloktí vzhûru, dlaà dovnitfi, upaïit, prsty smûfiují k místu dopadu míãku. Nûkolikrát pohyb levou païí opakovat. obr. 7a obr. 7b Dobr odpal první dopad míãku do v seãe upaïit pravou (s praporkem), levou pfiipaïit dovnitfi obû ruce, v pravé praporek. 16

18 17

19 Obsah: HLAVA PRVNÍ: Definice HLAVA DRUHÁ: Hfii tû HLAVA T ETÍ: V zbroj a v stroj HLAVA âtvrtá: Hráãi a náhradníci HLAVA PÁTÁ: Hrací doba HLAVA ESTÁ: Hra HLAVA SEDMÁ: Hra na pálce HLAVA OSMÁ: Hra v poli HLAVA DEVÁTÁ: Nesportovní chování ROZHODâÍ SIGNÁLY ROZHODâÍCH Pfiíloha Petr Koláfi vedoucí Komise rekreaãních sportû âaspv Kontakt: Petr Koláfi, Velatice119, tel.: , mobil: volny Editoval: Mgr. Vít Hanáãek 18

20 SPORTOVNÍ, KOLÍCÍ A KLUBOVÉ CENTRUM âaspv Ohradské námûstí 162/ Praha 5-StodÛlky Tel.:

21 KLUB ZDRAVÍ OZP Výhody poskytované účastníkům Klubu zdraví OZP (KZOZP) karta slevového systému EUROBEDS (je využívána jako průkaz účastníka KZOZP), příspěvek na úhradu ročního členského příspěvku v partnerské sportovní organizaci, příspěvek na ubytování ve vybrané síti ubytovacích zařízení, spojené s aktivním sportováním v případě KČT je příspěvek na ubytování nahrazen příspěvkem 200 Kč k úhradě sady 20 kuponů, na které bude poskytována sleva ve vybraných zařízeních cestovního ruchu (hotely, penziony, koupaliště, hrady, divadla a další atrakce), příspěvek na úhradu startovného při aktivní účasti na sportovních nebo turistických akcích partnerských sportovních organizací, zařazených do programu Sportujte s OZP, zdravotní program očkování proti klíšťové encefalitidě, zdravotní program sportovní prohlídky, příspěvek na sportovní připojištění léčebných výloh v celém světě u Vitalitas pojišťovny, a.s., slevy u cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS s.r.o., slevy při nákupu volně prodejných zdravotních přípravků u internetového obchodu Pears Health Cyber, s.r.o. Účastníky KZOZP se mohou stát všichni registrovaní členové partnerských sportovních organizací - pojištěnci OZP, od pěti let věku, prostřednictvím odborů, oddílů, sportovních klubů nebo sdružení, ve kterých jsou registrováni. Bližší informace k programům Sportujte s OZP a Klub zdraví OZP jsou průběžně zveřejňovány prostřednictvím: internetových stránek OZP: časopisu OZP: BONUS info, kontaktních míst OZP: Ředitelství OZP - Praha: Roškotova 1225/1, Praha 4, infolinka: , modrá linka: , fax: , internet: elektronická podatelna: Pobočky OZP jsou v každém krajském městě ČR. Změna podmínek vyhrazena.

22 Sportcentrum ČASPV Žinkovy tel.: Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně tel.: Česká asociace Sport pro všechny Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 Stodůlky tel.: , fax:

PRAVIDLA BRÄNNBALLU. HLAVA PRVNÍ: Definice

PRAVIDLA BRÄNNBALLU. HLAVA PRVNÍ: Definice PRAVIDLA BRÄNNBALLU HLAVA PRVNÍ: Definice 1 Box pálkařů: Je prostor pro pálkaře v zázemí o rozměrech 8 x 2 m, mezi místem pro odpal a metou č.1 ve vzdálenosti 4 m od hlavní čáry. 2 Bränner : Spoluhráč

Více

PRAVI DLA BASKETBALU. Platná od 1. 9. 2004. âeská basketbalová federace Praha

PRAVI DLA BASKETBALU. Platná od 1. 9. 2004. âeská basketbalová federace Praha PRAVI DLA BASKETBALU Platná od 1. 9. 2004 âeská basketbalová federace Praha Z anglického originálu Official Basketball Rules, schváleného 12. 6. 2004 v PafiíÏi. Copyright FIBA Pfieklad: Dr. Zdenûk Procházka

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INLINE HOKEJE

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INLINE HOKEJE pravidla 23.3.2006 16:06 Stránka 1 Federation Internationale de Roller Sports www.rollersports.org OFFICIAL RULE BOOK IN-LINE HOCKEY February 2006 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INLINE HOKEJE Únor 2006 Schváleno âeskou

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INLINE HOKEJE

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INLINE HOKEJE Federation Internationale de Roller Sports www.rollersports.org OFFICIAL RULE BOOK IN-LINE HOCKEY February 2002 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INLINE HOKEJE Únor 2002 Schváleno âeskou Asociací In-line Hokeje Autorsk

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

ANGLICKÁ DÁMA 12 bíl ch a 12 ãern ch

ANGLICKÁ DÁMA 12 bíl ch a 12 ãern ch DÁMA 12 bíl ch a 12 ãern ch kamenû, hrací plán achovnice je natoãena tak, aby v pravém dolním rohu bylo bílé pole. Oba hráãi umístí kameny své barvy na ãerná pole na prvních tfiech fiadách své strany.

Více

Soft Cup Pravidla hry

Soft Cup Pravidla hry Soft Cup Pravidla hry Upraveno pro potřeby skautského turnaje. V detailech se od skutečných pravidel softbalu mohou lišit, avšak hlavní myšlenka zůstává. Vysvětlivky VZ vedoucí závodu HR hlavní rozhodčí

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

Westernové disciplíny Western Horsemanship

Westernové disciplíny Western Horsemanship 28 Text Mgr. Jitka Kynclová, foto Lenka Šteklová Svět koní 1/2007: Western Westernové disciplíny Western Horsemanship Western horsemanship je soutûïí na první pohled trochu matoucí. Pokud se bez znalosti

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU

2010-2013. DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU DODATEK č.3 k PRAVIDLŮM SOFTBALLU 2010-2013 Tento Dodatek obsahuje opravy, změny a doplnění vybraných ustanovení Pravidel softballu 2010-2013, která schválila Česká softballová asociace a jsou platná od

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidla turnaje v malé kopané O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidlo 1 Hrací plocha I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 54 m, šířka 22 30 m. II. Brankové

Více

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2 1. âlovûãe nezlob se! Jedna z nejoblíbenûj ích rodinn ch her Dva aï ãtyfii Herní plán "âlovûãe nezlob se", pro kaïdého hráãe 4 stejnobarevné halmiãky, 1 hrací

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 1. HRACÍ PLOCHA Veškeré zápasy turnaje jsou hrány na hřištích s travnatým povrchem (TJ Zaječov) Rozměr hřiště: 20x40m. 2. DÉLKA HRY Délka hrací doby ve skupinách

Více

HALOVÁ KOPANÁ MLADŠÍ ŽACTVO

HALOVÁ KOPANÁ MLADŠÍ ŽACTVO Pražské sdružení Sport pro všechny ve spolupráci s TJ Slavoj Břevnov PRAHA OPEN 2016 Bulletin č. HALOVÁ KOPANÁ MLADŠÍ ŽACTVO Rozpis otevřeného turnaje mladších žáků a žákyň v halové kopané v roce 2016

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1)

Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidla soutěže STARŠÍCH PŘÍPRAVEK OFS Brno - venkov (5+1) Pravidlo I: Počet hráčů a počet minitýmů Hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, buď na jednom minihřišti nebo souběžně na dvou minihřištích.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA Pravidlo 1 Hrací plocha Hrací plocha fotbalové hřiště u 4. ZŠ s umělým povrchem. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Branka je umístěna na brankové

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

28. listopadu 2013 hráči ročníku 2005 a mladší

28. listopadu 2013 hráči ročníku 2005 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 28. listopadu 2013 hráči ročníku 2005 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava mobil:

Více

13. února 2014 Mladší žáci ročníku 2001 a mladší

13. února 2014 Mladší žáci ročníku 2001 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 13. února 2014 Mladší žáci ročníku 2001 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

ZODIAC NÁVOD K OBSLUZE. merit - 25D

ZODIAC NÁVOD K OBSLUZE. merit - 25D ZODIAC NÁVOD K OBSLUZE merit - 25D HISTORIE ZNAâKY Jen nûkolik znaãek se mûïe pochlubit tak bohatou historií, jako Zodiac, jejíï poãátky sahají do zaãátkû 19. století, kdy Jacob Calame otevfiel svou hodináfiskou

Více

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval:

Číslo testu: 802. Pravidlová komise FAČR Testy. Tento test vypracoval: Tento test vypracoval: Pravidlová komise FAČR Testy Číslo testu: 802 Dne: 1 Je hráč v ofsajdu, převezme-li v ofsajdové pozici míč přímo z kopu z rohu? 2 Je rozhodčí povinen dát po dosažení branky znamení

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a Abeceda české házené aneb hrajte s námi českou házenou Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a ilustrace.

Více

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice Fotbalový klub Bolatice Opavská 45, 747 23 Bolatice web: fotbal.bolatice.cz, email: FK.Bolatice@seznam.cz Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice Název akce: Termín akce: Zahájení akce: O pohár starosty

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE

BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE BPT 093 RX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 1 BPT 093 RX DIGITÁLNÍ PROGRAMOVATELN TERMOSTAT s individuálním nastavením pro pracovní dny a víkend.

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší

21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 21. února 2013 MINI žáci ročníku 2002 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

8. března 2012 MINI žáci ročníku 2000 a mladší

8. března 2012 MINI žáci ročníku 2000 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 8. března 2012 MINI žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první 1 FOOLBALL.paragrafy Proč? Pravidla této hry jsem vymyslel proto, že se myslím, že na fotbalovém hřišti se dají provozovat i jiné hry než je fotbal. Podle nových pravidel půjde o hru, která nebude svázaná

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

29. února 2012 Mladší žáci ročníku 1999 a mladší

29. února 2012 Mladší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. února 2012 Mladší žáci ročníku 1999 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Ženy Místo konání: Vracov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

MANUÁL. Rozhodčí třída C

MANUÁL. Rozhodčí třída C MANUÁL Rozhodčí třída C Organizace dne 8h00 8h50 9h00 10h00 10h45 10h55 12h30 13h15 14h45 15h00 16h50 17h00 17h30 - Úvod do hry - Přivítání - Představení účastníků a lektorů - Časový harmonogram - Představení

Více

7. března 2013 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

7. března 2013 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 7. března 2013 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE OFS TŘEBÍČ PRO MLADŠÍ ŽÁKY

PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE OFS TŘEBÍČ PRO MLADŠÍ ŽÁKY PROPOZICE HALOVÉHO TURNAJE OFS TŘEBÍČ PRO MLADŠÍ ŽÁKY Pořadatel : KTM OFS Třebíč Místo : Městská sportovní hala TJ Spartak Třebíč Termín : sobota 16.2. 2013 Sraz účastníků : skupina,,kraj - 8.00 hod.,

Více

Propozice turnaje starší přípravky FK Bolatice

Propozice turnaje starší přípravky FK Bolatice Fotbalový klub Bolatice, z.s. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice web: fotbal.bolatice.cz, email: FK.Bolatice@seznam.cz Propozice turnaje starší přípravky FK Bolatice Název akce: Termín akce: Zahájení akce:

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Pravidla malého fotbalu 5 + 1. Pravidlo 1. Hrací plocha

Pravidla malého fotbalu 5 + 1. Pravidlo 1. Hrací plocha Pravidla malé kopané Pravidla malého fotbalu 5 + 1 Pravidlo 1 Hrací plocha I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 54 m, šířka 22 30 m. Vyjma hřiště Strž, kde je

Více

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěže Předseda

Více

sporty známé i neznámé

sporty známé i neznámé sporty známé i neznámé František Táborský GRADA PUBLISHING Franti ek Táborsk SPORTOVNÍ HRY Základní pravidla organizace historie Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014.

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. Pořadatel Okresní komise FUTSALU Zlín. ( OKF ) OKF si vyhrazuje

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

VCKT. Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven. Obsah soupravy: Bezpeãnostní zásady: Doporuãen hofiák:

VCKT. Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven. Obsah soupravy: Bezpeãnostní zásady: Doporuãen hofiák: VCKT M o n t á Ï n í n á v o d Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven Obsah soupravy: Rozdûlovací ãelo Papír pro ochranu spojû Kovov kanystr s lepicím pásem Ochranná hliníková lepicí páska

Více

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení Systémy soutěží Základní legislativa Florbalové vybavení Systémy soutěží 1 Systémy soutěží - sezóna 2010/2011 se hraje v rámci ČFbU 98 soutěží - Pohárové soutěže mužů a žen (finále prosinec) Nejvyšší celostátní

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Juniorky Místo konání: Aš Datum: 29. 30. dubna 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá Kuželky Aš

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù

SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù SOLODOOR D V E E A Z Á R U B N ù GRAFICK MANUÁL FIRMY SOLODOOR OBSAH ÚVOD str. 3 LOGOTYP 1 str. 4 LOGOTYP barevné provedení - pozitiv LOGOTYP ãernobílé provedení - pozitiv LOGOTYP barevné provedení - negativ

Více

A.F.C. HUMPOLEC. HALOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ přípravek - ročník 2005 a ml. (mladší přípravka)

A.F.C. HUMPOLEC. HALOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ přípravek - ročník 2005 a ml. (mladší přípravka) A.F.C. HUMPOLEC POŘÁDÁ HALOVÝ FOTBALOVÝ TURNAJ přípravek - ročník 2005 a ml. (mladší přípravka) pořadatel: fotbalový klub A.F.C. HUMPOLEC Kdy: turnaj v neděli 22.12.2013 od 8.30 hod.- 15.00 hod. Startovné:

Více