Nyní si poslechneme Andrease Clausse z Německa. Chtěl bych ho krátce představit. Srdečně vítám. Narodil se 1950, odmaturoval

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nyní si poslechneme Andrease Clausse z Německa. Chtěl bych ho krátce představit. Srdečně vítám. Narodil se 1950, odmaturoval"

Transkript

1 Nyní si poslechneme Andrease Clausse z Německa. Chtěl bych ho krátce představit. Srdečně vítám. Narodil se 1950, odmaturoval a vystudoval podnikové hospodářství, od roku 1990 je samostatně činný ve finanční branži a má ve svém povolání za sebou tolik zkušeností, že tu ani nemáme čas všechny je uvádět, každopádně je vedoucím firmy Novertis Invest GmbH, podporoval zakládání nebo se podílel na velkém množství firem a momentálně jsou těžištěm jeho činnosti přednášky o makroekonomických a fyzioekonomických procesech, zájem o fyzickou ekonomii a technické přírodovědné inovace a vývoj vlastních projektů v této oblasti. To jsou jeho současné činnosti. Ještě o něm vím, že je dvacet let ženatý srdečně gratuluji - dvě děti, osmnáctiletý chlapec a patnáctileté děvče, a jeho záliby jsou: povolání, rodina - to se mi líbí - přátelé, běh, jízda na kole a - což mě dnes obzvlášť těší - kabaretista kabaret. A jak jsem vycítil, je to muž, který má nadání vyložit nám kabaretistickým způsobem některé skutečně tragické omyly, abychom se s nimi dokázali vyrovnat. A já vám přeji dobrou zábavu a veselí při přednášce. Bude hovořit o světové hospodářské krizi a já myslím, že do toho vidí. Myslím, že neznám nikoho vlastně se ještě vůbec neznáme, ale slyšel jsem ho mluvit a myslel jsem si 1

2 přitom, že něco takového jsem ještě neslyšel: člověk, který jde tak k jádru a tak vidí do celé té finanční krize. My jako AZK jsme prostě slyšeli, že to s celou finanční situací, s finanční krizí vypadá mnohem hůř, než jsme doposud slyšeli a zajímá nás prostě, o co hůř to s námi vypadá. A děkujeme, že budete hovořit bez zábran, nepokrytě, necenzurovaně a myslím, že se s tím musíme vyrovnat. Teď tedy uslyšíme krátký intenzivní kurz o penězích a právu. Andreas Clauss. Děkuji pěkně. Mluviti stříbro. Mlčeti zlato. Kdo zlato má, mlčet si můţe. Kdo však si přál, abys jak stařec třaslavý jen potají a tiše proklínal bezpráví? Neboť - mlčíš-li vţdy a všude vše ještě horší bude. Nespatříš ani záblesk práva, o kterém se ti zdává. A pro toho, kdo jako ty nekoná a mlčí jen pro toho můţe svět zůstat nezměněn. Kdo nepozdvihne hlas, ten mlčí na souhlas. Herman van Veen. Ta báseň je přes dvacet let stará a já patřím k těm, kteří jsou uţ přes dvacet let činní v poskytování finančních sluţeb let z toho - řekl bych - jako neoliberální systémový idiot, potom na světě došlo k pár událostem a změnám, i v mém vlastním ţivo- 2

3 tě, které mě dovedly k hlubšímu zamyšlení. Studoval jsem sice podnikovou ekonomiku, národohospodářství, abych pak zjistil, ţe i tam se zavádí na nesprávnou kolej. Pak jsem se začal zabývat fyzickou ekonomikou, to je - téměř bych řekl - zakázaná věda, nebo to, o čem se nerado slyší, a to trochu změnilo můj pohled na svět a o tom bych vám chtěl dnes něco přednést. Jedním z nejdůleţitějších poznatků ze zabývání se fyzickou ekonomikou byl fakt, ţe zdravá fyzická ekonomika takové lidi jako mne poskytovatele finančních sluţeb vlastně vůbec nepotřebuje. To je hloupý poznatek, kdyţ je člověk sám v tom oboru činný. Ale pak se mi trochu ulevilo, protoţe jsem při dalším studiu zjistil, ţe takové lidi jako daňové poradce, hospodářské kontrolory a tyhle všechny Mc Kinseyovské týpky zdravá fyzická ekonomika také nepotřebuje. A tak jsem si pomyslel: dobře, alespoň v tom nejsem sám - a pokud hledíte nevěřícně a ptáte se: co to vykládá? můţeme hned udělat namátkovou zkoušku: představte si, ţe okamţitě a najednou by se všichni hospodářští kontroloři, poskytovatelé finančních sluţeb a daňoví poradci skáceli mrtví. A teď upřímně - 3

4 a váţně: postrádali byste je? Postrádali byste je ve svém ţivotě? Ale kdyţ svoji práci zastaví zemědělec, kdyţ vypne vypínač dodavatel energie, všimneme si toho hned. Pak tady prostě zhasne světlo. A kdyţ se člověk zabývá dále ekonomikou, zjistí, ţe příjem jmenovaných profesních skupin se má nepřímo úměrně k jejich fyzio-ekonomickému významu. A pak si člověk řekne, ţe něco na tomhle světě funguje nesprávně, a o tom bych vám chtěi dnes prostě a jasně pár věcí vyprávět, takţe vstoupíme do tematiky. Nazval jsem to rychlokurs, protoţe za hodinu nebo něco přes hodinu není tolik času, ty věci se dají jen načrtnout a chtěi bych to - je uţ odpoledne a měli jsme uţ dnes těţkou stravu - podat lehce stravitelným způsobem. Svoji přednášku nazývám také: Fyzická ekonomika kontra globalizace a finance. Nebo: Co jste uţ vţdycky o hospodářství tušili, ale nechtěli tomu věřit! Většina lidí se totiţ brání tomu, vzít na vědomí to, co se děje. Nebo vám můţu vyprávět něco o subprime krizi. Bylo to náhodné vykolejení kasínového kapitalismu, nebo plánované hromadné zničení fyzických hodnot? Ze subprime krize se mezitím stala finanční krize. Řeknu vám, co je to ve skutečnosti a ţe to tak je dobře. 4

5 Jedná se o systémovou krizi, která právě probíhá, a my se nacházíme na jedinečném bodě ve vývoji lidských dějin a sice poprvé pravděpodobně za celou dobu trvání lidstva - globálně. Ale na druhé straně se zde nabízí - kdyţ slyšíte spoustu strašných věcí - i mnoho pozitivního - protoţe zde máme moţnosti něco konečně napravit. Podívejme se na to: Údajně to mělo začít touto takzvanou subprime krizí a přitom klesly ceny nemovitostí pod základni sazbu - pod základní sazbou se v USA poskytovaly úvěry na nemovitosti lidem, kteří si to vlastně vůbec nemohli dovolit. Tak asi podle motta: Koupíme si ten drahý dům, který si nemůţeme dovolit, a do druhé garáţe si dáme Landrover, který si taky nemůţeme dovolit, abychom ohromili souseda, kterého vůbec nemáme rádi. To všechno pak neprobíhalo dobře a trh se zhroutil a tady právě vidíte MSCI World Index, který podchycuje akcie, vypadá to chmurně, na světle ta křivka taky nevypadá lépe, pořád jsou to tytéţ grafy. Kdyţ se člověk dívá na trhy s akciemi, na spálené miliardy, kapitalizaci trhu za poslední měsíce, a to je uděláno do prosince 2008, k tomu se ještě přidá asi 15%, od začátku roku do dneška, nevy- 5

6 padá to dobře, a jako poskytovatel finančních sluţeb jsem pro jistotu odloţil kravatu kompetencí, protoţe toto je model hospodářská krize", který ti lidé budou moci někdy pouţít. A mám k tomu i vhodnou básničku - rád recituji básně nebo malá čtyřverší: Na burzách to krachlo, finance se rozvrátily, a tak jsme s dětmi draka z mých akcií vyrobili. Vyšli jsme si na luka, kde vlahé vánky foukají, a tam jsem přece jen spatřil, jak mé akcie stoupají. Děkuji za potlesk. Vy se smějete, ale jen proto, ţe to nebyly vaše akcie. Kdyţ se jedná o vlastní akcie, má člověk jiný pocit. To, co tu vidíme, je odpisová listina Lehman Brothers, pouţíval jsem ji na prezentacích vloni v dubnu. Sčítali to a pak zjistili - proboha, máme v nejistých a mizerných papírech přes 400 miliard. A tady stojí banky, od kterých následující papíry máme. To uvádím jen proto, abych ukázal, jak je mezitím narušeno i naše vnímání, nebo jak prostě akceptujeme to, čím nás denně zahlcují média, neboť to, co tu stálo jako úhrn do dubna minulého roku, 6

7 to máme dnes během týdne. A nikoho to nevzrušuje. Pokračujeme nějak všichni jako by to vůbec neexistovalo. A Lehmann sám - je minulost. Jak víte, ti mezitím také zanikli. A tak to pokračuje sviţně dál a já tvrdím, ţe to není náhodné vykolejení, nýbrţ ţe to bylo uděláno úmyslně. Skutečně zajímavé je, ţe zkracovala Lehmanova banka, protoţe Lehman Brothers byla jedna ze systémových bank, protoţe vlastníci Lehman Brothers patří k vlastníkům Federal Reserve. A tím nechali zkrachovat jednu z pěti důleţitých investičních bank. Jak to? Nebo otázka: Proč právě Lehman? Stručně vám ji zodpovím, nemohu to ale rozvádět - ověřte si sami, co vám tu vyprávím. Vzali Lehmana, protoţe Lehman měl nejvíce závazků v Evropě. To znamená, ţe ten problém neseme hlavně my zde, co se týče ztrát. A nedivíte se také, ţe spolu se subprime krizí, která se pak převalila k nám a ke které ale došlo v USA, se najednou dostaly do zpráv banky jako zdejší UBS, nebo v Německu zemské banky zde a zemské banky onde a IKB, především vţdycky banky s vysokým státním podílem. Proč asi? 7

8 Protoţe s vysokým státním podílem ručí daňový poplatník rychleji a lépe neţ soukromé banky. A před pár týdny v Německu stát zasáhl - ach, co to povídám - stát - to je firma, ale k tomu se ještě dostanu, zasáhl, aby zachránil Komerční banku. Ten celý krám byl na burze ohodnocen na necelé čtyři miliardy pak do té banky vrazí 16 miliard a získá tím podíl 25 %. Ptám se pak, jestli jsem ve škole nepochopil počítání s procenty? Co se to tu vlastně děje? Nebo proč si necháme líbit určité věci, které se odehrávají kaţdý den, protoţe... vysokému peněţnictví nejde nikdy, dámy a pánové, o peníze... prostřednictvím peněz k něčemu dochází: systematické přerozdělení majetku od chudých k bohatým. A to, jak jsem musel zjistit, je úloha moderních finančních sluţeb. Myslete na to, kdyţ vidíte svého bankéře - aha, jde o systematické přesunutí majetku od chudých k bohatým. Jestli tím myslí i mě? O tom se dá popřemýšlet. Hlavní problém je v tom, ţe většina lidí v tomto skvělém globalizovaném světě informací pořád ještě málo nebo vůbec nechápe tématiku peněz. Pouţíváme je kaţdý den. Je to téměř nejpouţívanější produkt, dalo by se říct. Produkt proto, jelikoţ peníze nejsou Bohem dané. Peníze nejsou univerzální 8

9 princip. Peníze jsou člověkem vynalezený princip. Tvrdím, ţe to je jeden z nejlepších vynálezů, na které lidstvo kdy přišlo. Jen byl naprosto zpervertován. A moc nad penězi, nad našimi penězi, bychom si zase měli vzít zpátky a nedovolit soukromému sdruţení aby je ze zájmu o zisk tisklo. To je vlastní jádro problému celé věci. A chtěl bych ukázat, jak k tomu dochází a co to mělo doposud za důsledky. Filosofové kladou s oblibou otázku - ostatně zcela zbytečnou - co bylo nejdřív: vejce, nebo slepice? O tom se dá dlouho diskutovat. V peněţním systému lze tuto otázku velmi snadno zodpovědět. Ţijeme v systému dluţených peněz a uţ samo jméno to říká: dluţené peníze. Nejprve tedy dluh. A pak přišly peníze. Příčinou jakékoliv bankovky, kterou máte v kapsách, je úvěr, který si někdo vzal. Jinak by tento dluh nebo tato bankovka prostě a jednoduše neexistovaly. Pročeţ je výše veškerých dluhů vţdy stejně vysoká jako výše jmění na světě. Nebo jinak řečeno: kdyby všechny lidi napadlo nebo měli moţnost - většina tuto moţnost bohudík nemá - splatit své dluhy - coţ uţ nemohou - ale kdyby existovala schopnost splatit všechny dluhy, zmizely by všechny peníze. 9

10 Ţádné peníze by uţ neexistovaly. To si většina lidí vůbec neuvědomuje. A především ani to, jak se peníze dělají. A tento pohyb se vţdycky zakládá na exponenciálním růstu. Proč? Protoţe při tvorbě peněz - nebo v tomto případě při tvorbě dluhu nebyly zároveň vytvořeny i úroky, které jsou poţadovány. To je úplně jednoduché. Představte si, ţe máme 100 tisíc a to jsou veškeré peníze a nás je deset ekonomických účastníků a kaţdý z nás dostane 10 tisíc. A jako bankéř řeknu, ţe to musím vytisknout, musím to spravovat, musím se o to starat a to má svoji cenu a ta je 5%. Souhlasíš s tím? A my se na sebe podíváme a řekneme: ano. 5 % - to se svým ekonomickým potenciálem zvládnu. Stanovíme splatnost za jeden rok a začneme se honit, abychom si navzájem vyfoukli ty peníze na úvěr, protoţe kaţdý musí na konci roku splatit o 5 % víc. V celkovém součtu 105 tisíc. Problém je - nebo jde o to - a to je šikovně narafičeno - ţe banka říká, ţe jako platidlo přijme pouze peníze, které sama vydala. Ale oni vydali přesně jen těch 100 tisíc. To znamená, ţe 105 tisíc vůbec nelze zaplatit, protoţe vůbec neexistují. Kaţdopádně neexistuje těch pět tisíc. Jen si toho nikdo nevšimne. 10

11 My se honíme jako křečkové v kolečku, abychom si navzájem vyfoukli peníze na úvěr. Sedmi nebo osmi lidem se povede úvěr splatit a ti ostatní se diví: zatraceně, kde je mých 5%? Kdo je teď asi má? A proč nejsou tady? A existují teď dvě moţnosti - a to je smysl tohoto systému: první moţnost je přihlásit se, ţe uţ nemůţu. Hloupé je, ţe všechno, co jsem do té doby udělal, je pryč. To totiţ připadne jako záruka bance. Protoţe ta nebyla tak hloupá, aby mi dala peníze jenom tak - ne - ti chtějí vţdycky záruky. Uţ jste si toho všimli? Kdyţ jste chtěli u banky úvěr - ti chtějí vţdycky záruky. Vţdyť o ty jde - ne o nějaké pitomé peníze. Ty se dají kaţdý den vytisknout - a to oni také dělají. Protoţe banka musí jako záruku za těch 100 tisíc, které vydá - víte, jakou musí sloţit maximálně částku? Jako záruku? Záruku ve výši 4% - víc ne. No a to si od vás jistě budou moci přinejmenším vzít, kdyţ to nevyjde. To je zajímavé. Další moţnost, která se s oblibou uţívá, protoţe v úhrnu a díky různým dobám splatnosti a zúročení atd. si toho nikdo nevšimne - a pak si člověk řekne: osud, náhoda, špatná trţní situace, je to nevýhodné, nějaké zdůvodnění se pro všechno vţdycky najde - zkus to ještě jednou od začátku, dostaneš další úvěr. Tím chci říct, ţe dluhy nelze v úhrnu nikdy splatit, nýbrţ jde to jen s dalším zadluţením. A ať uţ vezmu 5% nebo 10% nebo 20% přijde k tomu pak úrok a úrok z úroku a proto to musí vést k ta- 11

12 kové exponenciální křivce. A sice z matematických a ne z ideologických důvodů. A teď se podíváme - to je jedna z podstatných fólií - tu musíte - nemusíte vůbec nic - ale bylo by velmi radno, abyste tomu porozuměli, abyste mohli hned od začátku příštího týdne vyvodit důsledky - co se týče vašich vlastních peněz. Protoţe - kdyţ vezmu tenhle úrok z úroků se 100 %, je to velmi jednoduché a kaţdému to je okamţitě jasné a kaţdý tomu rozumí. Neboť z 1 při 100 % jsou 2, a zase 100 % atd. atd. A člověk si řekne - ouvej, tam je ale rychle game over. U 5 % se ale stane přesně totéţ. Jen ne v prvních letech, tam si toho ještě nikdo nevšimne. A pak to stále narůstá. A pak mám přesně tentýţ efekt, jen časově posunutý. A sice máme pak tyto katastrofy kaţdých let, podle toho, jaká byla průměrná výše úroků v dotyčném společenství. To taky navlékli šikovně - proč tak dlouho - jednou za let? A proč potřebuji takové úrokové sazby? Protoţe všichni lidé, kteří by mohli o katastrofách zpravovat, ti uţ zemřeli. Uţ nejsou. Ti, kteří za poslední hospodářské krize v letech byli v plném rozkvětu ţivota, dvaceti aţ padesátiletí, a účastnili se ekonomického procesu, ať jako dělník, zemědělec nebo podnikatel, ti uţ z biologických důvodů zpravidla nejsou. 12

13 A proto musíme tu zkušenost činit stále znovu. To je taky docela šikovné, protoţe věříme tomu, co stojí v novinách, a ty nám o tom vykládají něco jiného. Tak - a teď se podíváme, jak probíhala minulá hospodářská krize. Nemůţu to teď přesně odůvodňovat - věřte mi to, nebo si to ověřte - akciové trhy stoupají vţdy tehdy, kdyţ uţ se v reálném hospodářství nedá nic vydělat. Protoţe pak to jde do spekulace. Tak tomu bylo počátkem 20. let, v náběhu k 1. světové hospodářské krizi, a nový trh v 20. letech byl automobilový průmysl - Henry Ford, pásová výroba, nové chemické výrobky atd. atd. Ty vedly k ohromnému vzrůstu produkce, naneštěstí špatným směrem. Kdyţ se člověk zabývá fyzickou ekonomikou, dospěje jednou k zjištění, ţe - co se týče tématu mobility a individuální dopravy - to, co řeknu, vás udiví - od vynalezení auta neexistuje ţádný vědeckotechnický pokrok. Proč jsem dospěi k té výpovědi? Má to pořád ještě čtyři kola a spalovací motor a hotovo. A v osobní dopravě tím na světě přepravovat 6,5 miliardy lidí - to nebude fungovat. Tečka. A jako fyzický ekonom člověk zkoumá všechny potřebné procesy látkové přeměny ve výměně mezi lidmi a přírodou k dosaţení nějakého ekonomického účinku. A ekonomický - ne ekonomický, ale materiální efekt je dopravit osobu z místa A na místo B. Jestli tam musí, to mě teď nezajímá. Ale jde o to, jaké vynaloţení energie v úhrnu vývoje infra- 13

14 struktury atd. bylo zapotřebí k přepravě osoby z A do B. A kdyţ to zkoumáte a abstrahujete to od peněz, jen z hlediska vynaloţené energie - zjistíte u osobní přepravy a tématu auto následující: od vynalezení auta stoupá spotřeba energie k přepravě osoby z A do B permanentně. Takţe ţádná produktivita. My se tam sice dnes velice pohodlně dostaneme, s elektronickým zavíráním oken a klimatizací, a zítra mi tam zabudují kávovar ale z energetického hlediska je to šílenství. Bude to fungovat pro bohatou část světa, ale ne pro všechny lidi. Představte si - nemusíte si nic představovat - tak to prostě je - v Evropě máme na 100 obyvatel 50 aut. A víte, jaký je poměr v Číně? Na 100 obyvatel 2 auta. Víc nemají. Jen celou spoustu Číňanů. Proto musel být silniční provoz v Pekingu během olympijských her regulován. Kdyby to Číňané jen zdvojnásobili, uţ tu nepůjde vůbec nic. Ne abyste si mysleli, ţe dojde ropa - ne, nejdřív by zmizely všechny kovy pro všechna auta, která se musí postavit, aby měl kaţdý Číňan vlastní auto. Můţeme jim na to upírat právo a říct, ţe jen v Evropě smíme mít 50 aut na 100 obyvatel? Kdyţ Číňan řekne: poslyšte, my chceme mít taky 10 %. Jakým právem bychom jim to chtěli odpírat? Jen to nebude fungovat - a sice z fyzické stránky - to nemá nic společného s penězi - kvůli energii, přesunu energie apod. to nebude fungovat. Číňané ovšem také zapomněli Konfucia a Lao-Tse - vydávají se právě evrop- 14

15 skou a americkou cestou. Dobrou noc, dámy a pánové. Za světové hospodářské krize to bylo tak - abych se vrátil k tématu - akciové trhy stoupaly - zadluţení stoupá. To je taky docela šikovně uděláno, protoţe lidi zjistí: člověče, na burzách vyděláme za rok % a úvěry jsou na 5-6 %. Tak si vezmu úvěr a investuju do akcií. A pak je peněz víc a víc a víc... A tak se přijde na nápad investovat do akcií na úvěr. Úvěry jsou vystavovány denně. A jednou - to byl tzv. černý pátek, který byl sice v úterý, ale to je jedno - se přišlo na nápad, vypovědět hranice úvěrů a někteří museli své akcie prodat. Kdyţ hodně lidí prodá akcie, má to zase co dělat s cenou - nabídka a poptávka. A tenhle krach na burze byl vyvolán úmyslně. Zajímavé je, co se dělo: zadluţení dále stoupalo. Musím ještě vyloţit, co znázorňuje tento graf: nahoře stojí: celková úvěrová expanze v poměru k hrubému národnímu produktu. Takţe: udělá se graf z poměru hodnot - v čitateli stojí úhrn veškerých dluhů, které nějaké společenství - v tomto případě americké - udělalo. A ve jmenovateli stojí - vyjádřena v penězích celková hodnota statků a sluţeb, kterou toto společenství vytvořilo a vyrobilo. A z toho se vypočítá podíl a z toho se udělá graf a na tom je pak vidět, jak vysoký byl stupeň zadluţení k nahospodaření určitého hrubého národního produktu. To je tu znázorněno. 15

16 A 1929 jsme měli na trhu vyvolání této krize a zajímavé bylo, ţe zadluţení dále stoupalo - na 270 % hrubého sociálního produktu. A teď přišlo něco zajímavého. Velká světová hospodářská krize začala aţ milióny nezaměstnaných všude v Evropě, v Americe, znáte to moţná z dějepisných knih, to znamená nekonečné zavírání podniků, to na druhé straně znamená, ţe hrubý národní produkt, totiţ úhrn hodnoty vyrobených statků a sluţeb musí zákonitě klesat. Souhlasíte? Jmenovatel se zmenší. Kdyţ se uţ nikdo nezadluţí ani markou nebo frankem nebo eurem, musel by ten poměr vystřelit ještě víc vzhůru. A jak vidíte - přesně to ale nečiní. Dluhy se splatily ještě rychleji neţ klesal hrubý národní produkt. A teď přijde důleţitá otázka: jak je to moţné? Vyjádřím to velice vybraně: umoření dluhů zřeknutím se věřitele. V USA zkrachovalo během dvou let 16 tisíc bank. A - dámy a pánové - co tento graf jednoznačně ukazuje, je následující fakt: peníze se neztrácejí tam, kde si myslíte - na nespolehlivých trzích s akciemi. Ty také klesly o %, ale kdyţ investuji do nějaké firmy, která produkuje něco smysluplného pro vývoj lidstva a naši existenci, ta firma moţná zanikne, ale schopnost a činnost lidí dělat něco, aby zde na zemi mohli ţít, to se neztratí a bude to tu stále - ať uţ s akciovým trhem, ať s peněţním 16

17 systémem nebo bez peněţního systému, na tom se prostě a jednoduše nic nezmění - změní se jen ocenění podniků, které jste bohuţel moc draze koupili - ale ty nezmizely a schopnost se také neztratila. Ale dá-li se hovořit o trvalosti - vaše peníze na vašem účtu, vaše peníze ve smlouvách o stavebním spoření, ţivotních pojištěních, ty zmizely. A ty zmizely vţdycky natrvalo. Tam se ztrácejí peníze. Peníze se ztrácejí vţdycky v hotovosti. A na sporoţiru. To, co vám říkám, berte váţně, protoţe další vývoj ukazuje dodnes, ţe kdyţ dnes vytvoříme poměr mezi celkovým zadluţením a BSP, dostali jsme se na 550 %, a to je tak vysoké jako ještě nikdy v dějinách. A kdyţ mi hodně lidí říká: vţdyť to ale jde, pane Clauss, tak říkám: jasně, ţe to jde, oni optimalizují výšku pádu. To je všechno, co se dělá. A přesně na to, aby mohli optimalizovat výši pádu, vynalezly se všechny ty zvláštní finanční produkty - total return fonds - a v oblasti našeho jazyka existuje spousta anglických pojmů, které vám přívětivý bankéř také nedokáţe vysvětlit - proto první tip pro vás - kupujte jen takové produkty, o kterých víte, co za tím vězí a co je tím skutečně míněno - to totiţ většinou neumějí vůbec vysvětlit. A to všechno se zatím nezhroutilo jenom proto, protoţe zatím mohli v principu nechat peníze v kasinu. Ale běda, vlije-li se tato spousta peněz do reálného hospodářství. Pak - dobrou noc. 17

18 A tyto peníze - tuto spoustu peněz je třeba odbourat. A hádejte, kde je jedno z největších volných jmění? U Němců. A kam to uloţili? Cílevědomě a důsledně přesně tam, kde se to má ztratit. Totiţ přesně do těch produktů, které jsem právě jmenoval. Tam to uloţili. Kdyţ víte, co se s penězi v budoucnu stane, zvykněte uţ si na ten pohled, ten uţ není tak veselý - uţ nejsme u akcií, ale u tématu peněz. A proč to musí pryč? Musí to pryč z následujícího důvodu - i ve smyslu vysokého peněţnictví: v posledních 30 letech se objem produkce zboţí průmyslových zemí zčtyřnásobil, ale ve stejné době se objem peněz a úvěrů zčtyřicetinásobil. A teď k té hlavní zvrácenosti: peníze byly - dámy a pánové vynalezeny proto, to byl hlavní důvod pro peníze, a bylo to revoluční a senzační - aby existoval jednotný směnný prostředek pro účastníky trhu. Jestli vezmu jako na některých tichomořských ostrovech pár vzácných mušlí nebo jestli vezmu zlato nebo stříbro, tam spočívá hodnota alespoň v platidle samém. Nebo vezmu nějaký papír, na kterém se všichni shodneme, to jsme tu právě udělali a říkáme, ţe to je náš výměnný prostředek. Proč se neudrţuje stabilní hodnota? Vţdyť to je vlastně nejdůleţitější měřítko hodnoty... Ale nejdůleţitější je toto: v globalizovaném světě mění kaţdý den svého majítele zboţí v hodnotě 26 miliard. Hřebíky, šrouby, nemovitosti, ropa, zlato, všech- 18

19 no, co je. Všechno zboţí, s kterým se dá obchodovat. Denně za 26 miliard. Hedge Fund kapitál má momentálně celosvětově objem 1,1 biliónu. Měnový obchod za den - musím tu fólii obnovit - ten mezitím vystřelil na 2,2-2,5 biliónu za den. Kaţdý den mění vlastníka více neţ dva bilióny - bilión je číslo s dvanácti nulami - před desetinnou čárkou dvojka, dvanáct nul - tolik biliónů dolarů mění denně majitele. A obchod s deriváty to všechno trumfne - se skoro 4 bilióny denně. Finanční nástroje odvozené od reálného zboţí, které se denně virtuálně přesunují sem a tam. To znamená, ţe jen 0,5 % veškerých peněz, které na světě denně kolují, se pohybuje z důvodu, pro který byly původně vynalezeny. 99,5 % všech existujících kolujících peněz kaţdý den na světě je z ekonomického hlediska k ničemu. Nejsou zapotřebí. Je jich přespříliš, musí se odstranit. Ostatně i ve smyslu vysokých financí. Musí to zmizet. Ničí to svět. Je to zvrácenost. Momentálně se tyto peníze pohybují v mezinárodním globálním kasinu a kaţdý den se tam ničí o trochu víc. V USA to teď vypadá následovně - jen pár čísel - dotknu se toho úmyslně jen letmo a nechci to dále prohlubovat a jen to rychle projdu. Celkové dluhy USA obnášejí momentálně 53 biliónů. A to je vyšší neţ celosvětový národní produkt ve výši 40 biliónů. Jen dluhy Američanů. 19

20 Ta čísla s bilióny vám nic neříkají, proto něco jiného: americký státní dluh narůstá denně o 2 milardy. Deficit zahraničního trhu vzrůstá denně o 2,2 miliardy. To znamená, ţe americký stát a jeho občané vydávají za vteřinu o 45 tisíc dolarů víc, neţ vydělají. Neţ sami vyhospodaří. A to i o vánocích, na Silvestra... Proč to mohou dělat? Protoţe mají v rukou monopol na peníze. Oni tisknou světové peníze a existuje jen dolar. Protoţe všechny ostatní měny jsou zpravidla pojištěny dolarem jako rezervou, jako zárukou. Euro ostatně z 80 %. Vy zde ve Švýcarsku jste si nechali vzít krytí vaší měny zlatem v roce Na světě uţ nejsou peníze kryté hodnotami, je to uţ jen fiat money, buďteţ peníze, jak se říká, oni je prostě tisknou a kaţdý den nanovo. Samozřejmě produkujeme také odpovídající větší mnoţství zboţí, ţe? Jako miliardy a bilióny, vkládané denně nebo týdně do hospodářského koloběhu na záchranu systému, ne lidí. To je na tom to zločinné. Snaţí se tím zachránit svůj zničený systém a ne lidi. Jde ale o nás. Nejde o peníze. Jde o naši ţivotaschopnost a schopnost přeţít jako lidská společnost. O to se jedná. Kdosi jednou řekl, ţe s ekonomikou je to úplně jednoduché. Dobře si ţiju tehdy, kdyţ dlouhodobě víc přijímám neţ vydávám. Tak jednoduchý je svět. A tady se 20

21 podívejte, jak si počíná americká vláda ohledně výdajů: příjmy odpadají a výdaje závratně stoupají. To, co se děje, vypadá nějak nezdravě. K tomu se ještě přidají záchranné balíky jakéhosi pana Obamy, jehoţ volební boj byl financován právě pěti bankami z Wall Street. Ti ho udělali. Přes miliardu dolarů. Člověk by se mohl domnívat, jaké zájmy bude případně zastupovat. Lehce o tom zafilozofovat... A pak si člověk řekne: aha, Američané mají problém. Mají deficit zahraničního obchodu. Dostanou tedy více dodávek fyzického zboţí, neţ sami do světa dávají. A ten deficit vzrůstá také exponentciálně. Ti tedy mají problém, řekneme si. V roce 1992 se říkalo: vedoucí hospodářská světová velmoc dělá ročně deficit zahraničního obchodu ve výši 50 miliard. To je katastrofa - říkala spousta ekonomů. Dnes uţ to nikoho nevzrušuje, dnes to dělají kaţdých čtrnáct dní. Tento deficit. A víte, pro koho je to problém? - Pro nás. Hlavně pro Německo jakoţto mistra světa v exportu. Co znamená mistr světa v exportu? Mistr světa v exportu znamená, ţe jsme do světa vyvezli více fyzického zboţí, neţ jsme od nich dostali. A jak se to saldo vyrovnává? Uţ to tušíte malými zelenými cedulkami, zvanými dolary. To je ale hloupé. A oni to jednoduše tisknou. A tento dolar se případně měnovými spekulacemi sníţí nebo vyzdvihne - v posledních 2-3 letech ztratil dolar 21

22 nejméně 20 % své hodnoty, vidíte, ţe jen přebytek zahraničního obchodu Němců činí miliard, vezměme 200 miliard, minus 20 % měnové spekulace, a nazdar 40 miliard. Je ještě ně\- kdo, kdo má ještě větší problémy neţ my, a to jsou Číňani. Ti mají měnové rezervy dva bilióny byl ohledně toho osloven bývalý šéf emisní banky Greenspan - člověče, Číňané to mají s dolarem v rukou, bylo to na konferenci o nemovitostech v New Yorku, poté, co uţ nebyl šéfem emisní banky, ti jsou pak nějak upřímní, někdy říkají pravdu. Oni vlastně říkají vţdycky pravdu, musí se jen přesně naslouchat. Četl jsem to ráno v novinách a div jsem si nerozlil kafe, kdyţ jsem to viděl - to jsem si musel schovat. Zeptali se ho: Číňané to mají v rukou, kdyby teď ty svoje dolary - mají skoro dva bilióny dolarů měnové rezervy, proto hrají na stejné straně. Ti nepotřebují slabý dolar, přišli by o dva bilióny. Číňané mají velký zájem - jsou také orientováni na export. Víte, jaký byl pokles minulý měsíc? 18 % u Číňanů. Importy poklesly o 43 %. Vidíte, ţe se právě děje něco významného, ale v zákulisí. Tyhle zlomy - ty chtějí - donutili nás zúčastnit se všude hry. Protoţe najednou má kaţdý své zájmy. Oni své bilióny taky nechtějí ztratit tím, ţe by se dolar vypařil do vzduchu 22

23 nebo případně do nirvány. Takţe všichni se účastní hry. Němci nakonec také. Ti také nemají zájem o to, aby se dolar vypařil. Protoţe to je naše pokrytí exportních přebytků, které jsme dodali. A podle hlášení agentury Reuters se ptali Greenspana, Číňané to přece mají v ruce, ti mohou manipulovat s dolarem, a Greenspan povídá: ne, to mi nedělá ţádné starosti. A oni, ohromení, říkají: Ale vţdyť to mají v rukou. Kdyţ Číňané vrhnou prostě svoje dolary na trh, co potom? A Greenspan na to podal skvělou odpověď, kterou vám nechci upřít: Je velmi nepravděpodobné, ţe by Číňané odprodali své dolarové rezervy, protoţe nenajdou nikoho, kdo by jim je odkoupil. Novináři jsou z toho hotoví, co se to děje, Greenspan odchází, ještě jednou se otočí a řekne ještě jednu zajímavou větu: Lidi, uţívejte si ţivota, dokud ještě můţete. Berte to váţně. A tady vidíme dolar v střemhlavém pádu. Kupní síla 1 dolar r dnes uţ je to jen 13 centů. Nejstabilnější měna na světě - německá marka, byla jen o 15 % lepší. A to byla nejstabilnější měna na světě. 23

24 A nabízí se tedy otázka - nevím, jak je to tady u vás ve Švýcarsku, ale v průměru má kaţdý Němec dvě ţivotní pojištění. Na co to mají? Kdo jim to prodal? A proč? A konkurence se snaţí o to, ţe jedni vyplatí za 100 na 30 let 100 tisíc a ti druzí říkají - my vyplatíme 120 tisíc. A kolem toho se odehrává konkurence. Protoţe duch si představuje - aha tisíc - a uvaţují vţdycky v dnešní kupní síle, to jim ale slibují za třicet let. Největší riziko, které si nakoupíte, není to, jestli vyplatí 100 nebo 120 tisíc, to nedělají a nedělali. Před 30 lety slibovali ostatně Němcům 120 tisíc marek - a dostanete je? Jsou to eura. Leţ. Pryč to bylo. Ţádné marky. Ty mezitím zrušili. Ale při mněně z toho udělali polovinu. 1 byly 2 marky. A dnes dostanete za tolik co za marku. Nazdar. Pryč. A pizza, která stála dříve 8 marek, stojí dnes 8. V čem je rozdíl? Můj majetek se přitom o polovinu zmenšil. A tak jak dnes rozšiřují mnoţství peněz, za 120 tisíc výplatného ţivotní pojistky - kdyţ budeme mít štěstí, dostanete za to jízdenku k nádraţí. A mezi tím mohou leţet dva týdny. Tak rychle to můţe jít. Hyperinflace v Německu v roce 1923 proběhla během 9 měsíců. A tam jsme byli u biliónů za 1 US-dolar. A nemyslete si, ţe se to nemůţe znovu stát. A to vám ukáţu zde - toto byly hyperinflace v minulém a tomto století: těch dat si jen tak povšimněte, protoţe v mé- 24

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ

DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ Přepis debaty ČSSD k důchodové reformě DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ ze dne 11. prosince 2010 Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych vás přivítal na dnešní panelové diskusi, kterou

Více

Téma 1 Investování zahraničních subjektů v ČR po ER

Téma 1 Investování zahraničních subjektů v ČR po ER SEZNAM TÉMAT Téma 1 Investování zahraničních subjektů v ČR po ER...2 Téma 2 Pevný kurz CZK vůči jiným měnám vyhlašovaný na jeden rok a vliv na zahraniční obchod...3 Téma 3 Daně ve společnosti po ER...7

Více

CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ. děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla firma. Deloitte & Touche.

CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ. děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla firma. Deloitte & Touche. LIBERÁLNÍ INSTITUT a CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla firma Deloitte & Touche. J e r r y J o r d a n : ZMĚNĚNÁ ÚLOHA CENTRÁLNÍCH BANK V XXI. STOLETÍ

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 2 Pierre Franckh (2005) Překlad z němčiny: Mgr. Jana Novotná (2008) Digitalizace (8/2011) Sny se uskutečňují. Kaţdý den, kaţdou minutu, kaţdou vteřinu.

Více

Základní příjem jako kulturní impulz Filmová esej. Autoři: Daniel Häni a Enno Schmidt

Základní příjem jako kulturní impulz Filmová esej. Autoři: Daniel Häni a Enno Schmidt Základní příjem 1 Základní příjem jako kulturní impulz Filmová esej. Autoři: Daniel Häni a Enno Schmidt Přepis českých titulků. 1. Co je základní příjem? :: 0:07 Příjem je jako vzduch pod křídly. V podobě

Více

Zpracoval: Ing. Petr Taubinger, e-mail: taubinger@seznam.cz

Zpracoval: Ing. Petr Taubinger, e-mail: taubinger@seznam.cz OD PENĚŽNÍHO A MĚNOVÉHO SYSTÉMU K EKONOMICE ZALOŽENÉ NA PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH / ZDROJÍCH aneb Od chaotické monetární správy zdrojů a neudržitelného růstu k inteligentní správě zdrojů a dynamické rovnováze

Více

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8 METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8 název projektu: Investování hrou registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016, číslo výzvy: 54 číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 - Zvyšování

Více

investiční Andrej Babiš: Nabízím selský rozum a přístup řádného hospodáře . magazin Jak získat práci ve finančním sektoru

investiční Andrej Babiš: Nabízím selský rozum a přístup řádného hospodáře . magazin Jak získat práci ve finančním sektoru Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat I vydává agentura Impax media, spol s r o, ve spolupráci s wwwinvestičníwebcz I časopis je distribuován rovněž elektronicky na 135 000 uživatelů

Více

- 1 - Bezúročná ekonomika

- 1 - Bezúročná ekonomika - 1 - Bezúročná ekonomika Rudolf Vaský emigroval v roce 1969 do USA. V New Jersey a v Texasu pracoval nejprve v obchodě s nemovitostmi a potom deset let v oblasti hypotéčního financování. Po roce 1989

Více

DESET LET MĚNY EURO. Sborník vítězných prací literární soutěže pro studenty středních škol

DESET LET MĚNY EURO. Sborník vítězných prací literární soutěže pro studenty středních škol DESET LET MĚNY EURO Sborník vítězných prací literární soutěže pro studenty středních škol OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 JAK VIDÍM BUDOUCNOST EVROPSKÉ UNIE... 4 EURO CELOU EVROPOU... 6 EVROPSKÁ KRIZE NEBO NÁKAZA

Více

Přepis části projevu generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v Červeném Hrádku dne 17. července 1989

Přepis části projevu generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v Červeném Hrádku dne 17. července 1989 Přepis části projevu generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše v Červeném Hrádku dne 17. července 1989 ( ) A na kraji mu řekli podívali se, máme ještě málo kulturních domů. Řekli: hřiště ne, ale jestli

Více

7/2012 investiční. Speciál: . magazin. Nejpůvabnější ekonomická moderátorka v Česku. Pět kroků, jimiž se na burze vyhnete hlubokým ztrátám

7/2012 investiční. Speciál: . magazin. Nejpůvabnější ekonomická moderátorka v Česku. Pět kroků, jimiž se na burze vyhnete hlubokým ztrátám Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat I vydává agentura Impax media, spol s r o, ve spolupráci s wwwinvestičníwebcz I vychází v nákladu 50 000 ks I elektronická distribuce 135 000

Více

Ať nám dají do výplaty

Ať nám dají do výplaty VÍME CO CHCEME zpravodaj odborářů siemens elektromotory s. r. o. I. ZO OS KOVO MOHELNICE 1/2015 občasník 19. 3. 2015... vystoupili z odborů... strana 3-5 amazon - asociální firma strana 6-10 (ne)loučení

Více

Má ještě smysl sociální stát?

Má ještě smysl sociální stát? přepis diskuse Má ještě smysl sociální stát? pořádal přípravný výbor think-tanku CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii 17. leden 2011, přednáškový sál New York University Prague,

Více

Metodika 2. modul Finanční gramotnost

Metodika 2. modul Finanční gramotnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 2. modul Finanční gramotnost Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

finance finance privátní Abyste si v penzi mohli plnit své sny 01/2013 klientský magazín společnosti AWD privátní

finance finance privátní Abyste si v penzi mohli plnit své sny 01/2013 klientský magazín společnosti AWD privátní finance privátní Abyste si v penzi mohli plnit své sny 1 01/2013 klientský magazín společnosti AWD privátní finance Nepropadejte panice Jestli znáte knížku Stopařův průvodce Galaxií, víte, že věta Nepropadejte

Více

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice 6 Lidé Poznejte naše klienty, kteří mají skutečně zajímavé životní osudy i kariéry Grand Tour. Velká cesta Švýcarskem autem

Více

Předmluva: Váţení čtenáři,

Předmluva: Váţení čtenáři, Předmluva: Váţení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním

Více

Podnikání v USA. Chudý Honza, bohatý John. John Vanhara

Podnikání v USA. Chudý Honza, bohatý John. John Vanhara Podnikání v USA Chudý Honza, bohatý John John Vanhara John Vanhara Podnikání v USA Chudý Honza, bohatý John John Vanhara, 2009 EastBiz Corporation, 2009 Editace: Petr Hyťha, DiS. Jazyková korektura: Dušan

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Adam Kopal. ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market. Bakalářská práce

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Adam Kopal. ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market. Bakalářská práce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Adam Kopal ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market Bakalářská práce Ing. Petr Bačík, Ph.D Olomouc 2010 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou diplomovou

Více

METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST METODICKÁ PODPORA PRO LEKTORA CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Sborník textů: Ţena v církvi a ve společnosti III.

Sborník textů: Ţena v církvi a ve společnosti III. Sborník textů: Ţena v církvi a ve společnosti III. Obsah: Předmluva Mgr. Michaela Freiová: Ţena v současné křesťanské civilizaci Mons. Erwin Joseph Ender: Projev na 10. výročním sněmu UKŢ Ing. Bohuslava

Více

ROTHBARD_penize2_136_p.qxd 28.12.2001 9:59 Page 1 PENÍZE V RUKOU STÁTU

ROTHBARD_penize2_136_p.qxd 28.12.2001 9:59 Page 1 PENÍZE V RUKOU STÁTU PENÍZE V RUKOU STÁTU Murray N. Rothbard PENÍZE V RUKOU STÁTU Jak vláda zničila naše peníze Murray N. Rothbard PENÍZE V RUKOU STÁTU Praha 2001 Překlad z anglického originálu Murray N. Rothbard: What Has

Více

Ekonomem snadno a rychle

Ekonomem snadno a rychle Ekonomem snadno a rychle P Noviny studentů s články z předmětu Základy ekonomie Porovnání Velké hospodářské krize s krizí současnou Adam Janák Co předcházelo a jaké jsou příčiny Velké hospodářské krize

Více

Průvodce chytrého investora ve zlatě

Průvodce chytrého investora ve zlatě www.ekka-gold.cz Zdeněk Ďuriš Průvodce chytrého investora ve zlatě / 1 Zdeněk Ďuriš Průvodce chytrého investora ve zlatě Obsah 4 / Prolog o inteligenci a lidské svobodě 5 / O svobodě, morálním hazardu

Více

Přehled zpráv. Manaţer Economie: Bez propouštění bychom spadli do obrovské ztráty... 9 30.9.2013 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika_ obr_

Přehled zpráv. Manaţer Economie: Bez propouštění bychom spadli do obrovské ztráty... 9 30.9.2013 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika_ obr_ Přehled zpráv Manaţer Economie: Bez propouštění bychom spadli do obrovské ztráty... 9 30.9.2013 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika obr Vyplatí se vydávat kvalitní noviny?... 10 30.9.2013 ČT 24 ~ str. 01 ~ 22:00

Více

PSYCHOLOGIE OBCHODOVÁNÍ

PSYCHOLOGIE OBCHODOVÁNÍ PSYCHOLOGIE OBCHODOVÁNÍ www.financnik.cz Uvod: Sedím před obrazovkou počítače. V jednom okně otevřené okno s živými daty. Trh právě otevírá. Pozoruji volatilitu otevíracího rozpětí. Trh vyráží prudce vzhůru,

Více

Investování do komodit

Investování do komodit Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Investování do komodit Diplomová práce Autor: Bc. Robin Svačina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Michal Grubl Praha Duben,

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH JIŘÍ HALÍK

FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH JIŘÍ HALÍK FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH JIŘÍ HALÍK O projektu Cílem projektu je.. Abstrakt Cílová skupina Obsah Úvodní slovo... 6 Motto:... 8 1 Proč být finančně gramotní... 9 1.1 Průvodci

Více