Nyní si poslechneme Andrease Clausse z Německa. Chtěl bych ho krátce představit. Srdečně vítám. Narodil se 1950, odmaturoval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nyní si poslechneme Andrease Clausse z Německa. Chtěl bych ho krátce představit. Srdečně vítám. Narodil se 1950, odmaturoval"

Transkript

1 Nyní si poslechneme Andrease Clausse z Německa. Chtěl bych ho krátce představit. Srdečně vítám. Narodil se 1950, odmaturoval a vystudoval podnikové hospodářství, od roku 1990 je samostatně činný ve finanční branži a má ve svém povolání za sebou tolik zkušeností, že tu ani nemáme čas všechny je uvádět, každopádně je vedoucím firmy Novertis Invest GmbH, podporoval zakládání nebo se podílel na velkém množství firem a momentálně jsou těžištěm jeho činnosti přednášky o makroekonomických a fyzioekonomických procesech, zájem o fyzickou ekonomii a technické přírodovědné inovace a vývoj vlastních projektů v této oblasti. To jsou jeho současné činnosti. Ještě o něm vím, že je dvacet let ženatý srdečně gratuluji - dvě děti, osmnáctiletý chlapec a patnáctileté děvče, a jeho záliby jsou: povolání, rodina - to se mi líbí - přátelé, běh, jízda na kole a - což mě dnes obzvlášť těší - kabaretista kabaret. A jak jsem vycítil, je to muž, který má nadání vyložit nám kabaretistickým způsobem některé skutečně tragické omyly, abychom se s nimi dokázali vyrovnat. A já vám přeji dobrou zábavu a veselí při přednášce. Bude hovořit o světové hospodářské krizi a já myslím, že do toho vidí. Myslím, že neznám nikoho vlastně se ještě vůbec neznáme, ale slyšel jsem ho mluvit a myslel jsem si 1

2 přitom, že něco takového jsem ještě neslyšel: člověk, který jde tak k jádru a tak vidí do celé té finanční krize. My jako AZK jsme prostě slyšeli, že to s celou finanční situací, s finanční krizí vypadá mnohem hůř, než jsme doposud slyšeli a zajímá nás prostě, o co hůř to s námi vypadá. A děkujeme, že budete hovořit bez zábran, nepokrytě, necenzurovaně a myslím, že se s tím musíme vyrovnat. Teď tedy uslyšíme krátký intenzivní kurz o penězích a právu. Andreas Clauss. Děkuji pěkně. Mluviti stříbro. Mlčeti zlato. Kdo zlato má, mlčet si můţe. Kdo však si přál, abys jak stařec třaslavý jen potají a tiše proklínal bezpráví? Neboť - mlčíš-li vţdy a všude vše ještě horší bude. Nespatříš ani záblesk práva, o kterém se ti zdává. A pro toho, kdo jako ty nekoná a mlčí jen pro toho můţe svět zůstat nezměněn. Kdo nepozdvihne hlas, ten mlčí na souhlas. Herman van Veen. Ta báseň je přes dvacet let stará a já patřím k těm, kteří jsou uţ přes dvacet let činní v poskytování finančních sluţeb let z toho - řekl bych - jako neoliberální systémový idiot, potom na světě došlo k pár událostem a změnám, i v mém vlastním ţivo- 2

3 tě, které mě dovedly k hlubšímu zamyšlení. Studoval jsem sice podnikovou ekonomiku, národohospodářství, abych pak zjistil, ţe i tam se zavádí na nesprávnou kolej. Pak jsem se začal zabývat fyzickou ekonomikou, to je - téměř bych řekl - zakázaná věda, nebo to, o čem se nerado slyší, a to trochu změnilo můj pohled na svět a o tom bych vám chtěl dnes něco přednést. Jedním z nejdůleţitějších poznatků ze zabývání se fyzickou ekonomikou byl fakt, ţe zdravá fyzická ekonomika takové lidi jako mne poskytovatele finančních sluţeb vlastně vůbec nepotřebuje. To je hloupý poznatek, kdyţ je člověk sám v tom oboru činný. Ale pak se mi trochu ulevilo, protoţe jsem při dalším studiu zjistil, ţe takové lidi jako daňové poradce, hospodářské kontrolory a tyhle všechny Mc Kinseyovské týpky zdravá fyzická ekonomika také nepotřebuje. A tak jsem si pomyslel: dobře, alespoň v tom nejsem sám - a pokud hledíte nevěřícně a ptáte se: co to vykládá? můţeme hned udělat namátkovou zkoušku: představte si, ţe okamţitě a najednou by se všichni hospodářští kontroloři, poskytovatelé finančních sluţeb a daňoví poradci skáceli mrtví. A teď upřímně - 3

4 a váţně: postrádali byste je? Postrádali byste je ve svém ţivotě? Ale kdyţ svoji práci zastaví zemědělec, kdyţ vypne vypínač dodavatel energie, všimneme si toho hned. Pak tady prostě zhasne světlo. A kdyţ se člověk zabývá dále ekonomikou, zjistí, ţe příjem jmenovaných profesních skupin se má nepřímo úměrně k jejich fyzio-ekonomickému významu. A pak si člověk řekne, ţe něco na tomhle světě funguje nesprávně, a o tom bych vám chtěi dnes prostě a jasně pár věcí vyprávět, takţe vstoupíme do tematiky. Nazval jsem to rychlokurs, protoţe za hodinu nebo něco přes hodinu není tolik času, ty věci se dají jen načrtnout a chtěi bych to - je uţ odpoledne a měli jsme uţ dnes těţkou stravu - podat lehce stravitelným způsobem. Svoji přednášku nazývám také: Fyzická ekonomika kontra globalizace a finance. Nebo: Co jste uţ vţdycky o hospodářství tušili, ale nechtěli tomu věřit! Většina lidí se totiţ brání tomu, vzít na vědomí to, co se děje. Nebo vám můţu vyprávět něco o subprime krizi. Bylo to náhodné vykolejení kasínového kapitalismu, nebo plánované hromadné zničení fyzických hodnot? Ze subprime krize se mezitím stala finanční krize. Řeknu vám, co je to ve skutečnosti a ţe to tak je dobře. 4

5 Jedná se o systémovou krizi, která právě probíhá, a my se nacházíme na jedinečném bodě ve vývoji lidských dějin a sice poprvé pravděpodobně za celou dobu trvání lidstva - globálně. Ale na druhé straně se zde nabízí - kdyţ slyšíte spoustu strašných věcí - i mnoho pozitivního - protoţe zde máme moţnosti něco konečně napravit. Podívejme se na to: Údajně to mělo začít touto takzvanou subprime krizí a přitom klesly ceny nemovitostí pod základni sazbu - pod základní sazbou se v USA poskytovaly úvěry na nemovitosti lidem, kteří si to vlastně vůbec nemohli dovolit. Tak asi podle motta: Koupíme si ten drahý dům, který si nemůţeme dovolit, a do druhé garáţe si dáme Landrover, který si taky nemůţeme dovolit, abychom ohromili souseda, kterého vůbec nemáme rádi. To všechno pak neprobíhalo dobře a trh se zhroutil a tady právě vidíte MSCI World Index, který podchycuje akcie, vypadá to chmurně, na světle ta křivka taky nevypadá lépe, pořád jsou to tytéţ grafy. Kdyţ se člověk dívá na trhy s akciemi, na spálené miliardy, kapitalizaci trhu za poslední měsíce, a to je uděláno do prosince 2008, k tomu se ještě přidá asi 15%, od začátku roku do dneška, nevy- 5

6 padá to dobře, a jako poskytovatel finančních sluţeb jsem pro jistotu odloţil kravatu kompetencí, protoţe toto je model hospodářská krize", který ti lidé budou moci někdy pouţít. A mám k tomu i vhodnou básničku - rád recituji básně nebo malá čtyřverší: Na burzách to krachlo, finance se rozvrátily, a tak jsme s dětmi draka z mých akcií vyrobili. Vyšli jsme si na luka, kde vlahé vánky foukají, a tam jsem přece jen spatřil, jak mé akcie stoupají. Děkuji za potlesk. Vy se smějete, ale jen proto, ţe to nebyly vaše akcie. Kdyţ se jedná o vlastní akcie, má člověk jiný pocit. To, co tu vidíme, je odpisová listina Lehman Brothers, pouţíval jsem ji na prezentacích vloni v dubnu. Sčítali to a pak zjistili - proboha, máme v nejistých a mizerných papírech přes 400 miliard. A tady stojí banky, od kterých následující papíry máme. To uvádím jen proto, abych ukázal, jak je mezitím narušeno i naše vnímání, nebo jak prostě akceptujeme to, čím nás denně zahlcují média, neboť to, co tu stálo jako úhrn do dubna minulého roku, 6

7 to máme dnes během týdne. A nikoho to nevzrušuje. Pokračujeme nějak všichni jako by to vůbec neexistovalo. A Lehmann sám - je minulost. Jak víte, ti mezitím také zanikli. A tak to pokračuje sviţně dál a já tvrdím, ţe to není náhodné vykolejení, nýbrţ ţe to bylo uděláno úmyslně. Skutečně zajímavé je, ţe zkracovala Lehmanova banka, protoţe Lehman Brothers byla jedna ze systémových bank, protoţe vlastníci Lehman Brothers patří k vlastníkům Federal Reserve. A tím nechali zkrachovat jednu z pěti důleţitých investičních bank. Jak to? Nebo otázka: Proč právě Lehman? Stručně vám ji zodpovím, nemohu to ale rozvádět - ověřte si sami, co vám tu vyprávím. Vzali Lehmana, protoţe Lehman měl nejvíce závazků v Evropě. To znamená, ţe ten problém neseme hlavně my zde, co se týče ztrát. A nedivíte se také, ţe spolu se subprime krizí, která se pak převalila k nám a ke které ale došlo v USA, se najednou dostaly do zpráv banky jako zdejší UBS, nebo v Německu zemské banky zde a zemské banky onde a IKB, především vţdycky banky s vysokým státním podílem. Proč asi? 7

8 Protoţe s vysokým státním podílem ručí daňový poplatník rychleji a lépe neţ soukromé banky. A před pár týdny v Německu stát zasáhl - ach, co to povídám - stát - to je firma, ale k tomu se ještě dostanu, zasáhl, aby zachránil Komerční banku. Ten celý krám byl na burze ohodnocen na necelé čtyři miliardy pak do té banky vrazí 16 miliard a získá tím podíl 25 %. Ptám se pak, jestli jsem ve škole nepochopil počítání s procenty? Co se to tu vlastně děje? Nebo proč si necháme líbit určité věci, které se odehrávají kaţdý den, protoţe... vysokému peněţnictví nejde nikdy, dámy a pánové, o peníze... prostřednictvím peněz k něčemu dochází: systematické přerozdělení majetku od chudých k bohatým. A to, jak jsem musel zjistit, je úloha moderních finančních sluţeb. Myslete na to, kdyţ vidíte svého bankéře - aha, jde o systematické přesunutí majetku od chudých k bohatým. Jestli tím myslí i mě? O tom se dá popřemýšlet. Hlavní problém je v tom, ţe většina lidí v tomto skvělém globalizovaném světě informací pořád ještě málo nebo vůbec nechápe tématiku peněz. Pouţíváme je kaţdý den. Je to téměř nejpouţívanější produkt, dalo by se říct. Produkt proto, jelikoţ peníze nejsou Bohem dané. Peníze nejsou univerzální 8

9 princip. Peníze jsou člověkem vynalezený princip. Tvrdím, ţe to je jeden z nejlepších vynálezů, na které lidstvo kdy přišlo. Jen byl naprosto zpervertován. A moc nad penězi, nad našimi penězi, bychom si zase měli vzít zpátky a nedovolit soukromému sdruţení aby je ze zájmu o zisk tisklo. To je vlastní jádro problému celé věci. A chtěl bych ukázat, jak k tomu dochází a co to mělo doposud za důsledky. Filosofové kladou s oblibou otázku - ostatně zcela zbytečnou - co bylo nejdřív: vejce, nebo slepice? O tom se dá dlouho diskutovat. V peněţním systému lze tuto otázku velmi snadno zodpovědět. Ţijeme v systému dluţených peněz a uţ samo jméno to říká: dluţené peníze. Nejprve tedy dluh. A pak přišly peníze. Příčinou jakékoliv bankovky, kterou máte v kapsách, je úvěr, který si někdo vzal. Jinak by tento dluh nebo tato bankovka prostě a jednoduše neexistovaly. Pročeţ je výše veškerých dluhů vţdy stejně vysoká jako výše jmění na světě. Nebo jinak řečeno: kdyby všechny lidi napadlo nebo měli moţnost - většina tuto moţnost bohudík nemá - splatit své dluhy - coţ uţ nemohou - ale kdyby existovala schopnost splatit všechny dluhy, zmizely by všechny peníze. 9

10 Ţádné peníze by uţ neexistovaly. To si většina lidí vůbec neuvědomuje. A především ani to, jak se peníze dělají. A tento pohyb se vţdycky zakládá na exponenciálním růstu. Proč? Protoţe při tvorbě peněz - nebo v tomto případě při tvorbě dluhu nebyly zároveň vytvořeny i úroky, které jsou poţadovány. To je úplně jednoduché. Představte si, ţe máme 100 tisíc a to jsou veškeré peníze a nás je deset ekonomických účastníků a kaţdý z nás dostane 10 tisíc. A jako bankéř řeknu, ţe to musím vytisknout, musím to spravovat, musím se o to starat a to má svoji cenu a ta je 5%. Souhlasíš s tím? A my se na sebe podíváme a řekneme: ano. 5 % - to se svým ekonomickým potenciálem zvládnu. Stanovíme splatnost za jeden rok a začneme se honit, abychom si navzájem vyfoukli ty peníze na úvěr, protoţe kaţdý musí na konci roku splatit o 5 % víc. V celkovém součtu 105 tisíc. Problém je - nebo jde o to - a to je šikovně narafičeno - ţe banka říká, ţe jako platidlo přijme pouze peníze, které sama vydala. Ale oni vydali přesně jen těch 100 tisíc. To znamená, ţe 105 tisíc vůbec nelze zaplatit, protoţe vůbec neexistují. Kaţdopádně neexistuje těch pět tisíc. Jen si toho nikdo nevšimne. 10

11 My se honíme jako křečkové v kolečku, abychom si navzájem vyfoukli peníze na úvěr. Sedmi nebo osmi lidem se povede úvěr splatit a ti ostatní se diví: zatraceně, kde je mých 5%? Kdo je teď asi má? A proč nejsou tady? A existují teď dvě moţnosti - a to je smysl tohoto systému: první moţnost je přihlásit se, ţe uţ nemůţu. Hloupé je, ţe všechno, co jsem do té doby udělal, je pryč. To totiţ připadne jako záruka bance. Protoţe ta nebyla tak hloupá, aby mi dala peníze jenom tak - ne - ti chtějí vţdycky záruky. Uţ jste si toho všimli? Kdyţ jste chtěli u banky úvěr - ti chtějí vţdycky záruky. Vţdyť o ty jde - ne o nějaké pitomé peníze. Ty se dají kaţdý den vytisknout - a to oni také dělají. Protoţe banka musí jako záruku za těch 100 tisíc, které vydá - víte, jakou musí sloţit maximálně částku? Jako záruku? Záruku ve výši 4% - víc ne. No a to si od vás jistě budou moci přinejmenším vzít, kdyţ to nevyjde. To je zajímavé. Další moţnost, která se s oblibou uţívá, protoţe v úhrnu a díky různým dobám splatnosti a zúročení atd. si toho nikdo nevšimne - a pak si člověk řekne: osud, náhoda, špatná trţní situace, je to nevýhodné, nějaké zdůvodnění se pro všechno vţdycky najde - zkus to ještě jednou od začátku, dostaneš další úvěr. Tím chci říct, ţe dluhy nelze v úhrnu nikdy splatit, nýbrţ jde to jen s dalším zadluţením. A ať uţ vezmu 5% nebo 10% nebo 20% přijde k tomu pak úrok a úrok z úroku a proto to musí vést k ta- 11

12 kové exponenciální křivce. A sice z matematických a ne z ideologických důvodů. A teď se podíváme - to je jedna z podstatných fólií - tu musíte - nemusíte vůbec nic - ale bylo by velmi radno, abyste tomu porozuměli, abyste mohli hned od začátku příštího týdne vyvodit důsledky - co se týče vašich vlastních peněz. Protoţe - kdyţ vezmu tenhle úrok z úroků se 100 %, je to velmi jednoduché a kaţdému to je okamţitě jasné a kaţdý tomu rozumí. Neboť z 1 při 100 % jsou 2, a zase 100 % atd. atd. A člověk si řekne - ouvej, tam je ale rychle game over. U 5 % se ale stane přesně totéţ. Jen ne v prvních letech, tam si toho ještě nikdo nevšimne. A pak to stále narůstá. A pak mám přesně tentýţ efekt, jen časově posunutý. A sice máme pak tyto katastrofy kaţdých let, podle toho, jaká byla průměrná výše úroků v dotyčném společenství. To taky navlékli šikovně - proč tak dlouho - jednou za let? A proč potřebuji takové úrokové sazby? Protoţe všichni lidé, kteří by mohli o katastrofách zpravovat, ti uţ zemřeli. Uţ nejsou. Ti, kteří za poslední hospodářské krize v letech byli v plném rozkvětu ţivota, dvaceti aţ padesátiletí, a účastnili se ekonomického procesu, ať jako dělník, zemědělec nebo podnikatel, ti uţ z biologických důvodů zpravidla nejsou. 12

13 A proto musíme tu zkušenost činit stále znovu. To je taky docela šikovné, protoţe věříme tomu, co stojí v novinách, a ty nám o tom vykládají něco jiného. Tak - a teď se podíváme, jak probíhala minulá hospodářská krize. Nemůţu to teď přesně odůvodňovat - věřte mi to, nebo si to ověřte - akciové trhy stoupají vţdy tehdy, kdyţ uţ se v reálném hospodářství nedá nic vydělat. Protoţe pak to jde do spekulace. Tak tomu bylo počátkem 20. let, v náběhu k 1. světové hospodářské krizi, a nový trh v 20. letech byl automobilový průmysl - Henry Ford, pásová výroba, nové chemické výrobky atd. atd. Ty vedly k ohromnému vzrůstu produkce, naneštěstí špatným směrem. Kdyţ se člověk zabývá fyzickou ekonomikou, dospěje jednou k zjištění, ţe - co se týče tématu mobility a individuální dopravy - to, co řeknu, vás udiví - od vynalezení auta neexistuje ţádný vědeckotechnický pokrok. Proč jsem dospěi k té výpovědi? Má to pořád ještě čtyři kola a spalovací motor a hotovo. A v osobní dopravě tím na světě přepravovat 6,5 miliardy lidí - to nebude fungovat. Tečka. A jako fyzický ekonom člověk zkoumá všechny potřebné procesy látkové přeměny ve výměně mezi lidmi a přírodou k dosaţení nějakého ekonomického účinku. A ekonomický - ne ekonomický, ale materiální efekt je dopravit osobu z místa A na místo B. Jestli tam musí, to mě teď nezajímá. Ale jde o to, jaké vynaloţení energie v úhrnu vývoje infra- 13

14 struktury atd. bylo zapotřebí k přepravě osoby z A do B. A kdyţ to zkoumáte a abstrahujete to od peněz, jen z hlediska vynaloţené energie - zjistíte u osobní přepravy a tématu auto následující: od vynalezení auta stoupá spotřeba energie k přepravě osoby z A do B permanentně. Takţe ţádná produktivita. My se tam sice dnes velice pohodlně dostaneme, s elektronickým zavíráním oken a klimatizací, a zítra mi tam zabudují kávovar ale z energetického hlediska je to šílenství. Bude to fungovat pro bohatou část světa, ale ne pro všechny lidi. Představte si - nemusíte si nic představovat - tak to prostě je - v Evropě máme na 100 obyvatel 50 aut. A víte, jaký je poměr v Číně? Na 100 obyvatel 2 auta. Víc nemají. Jen celou spoustu Číňanů. Proto musel být silniční provoz v Pekingu během olympijských her regulován. Kdyby to Číňané jen zdvojnásobili, uţ tu nepůjde vůbec nic. Ne abyste si mysleli, ţe dojde ropa - ne, nejdřív by zmizely všechny kovy pro všechna auta, která se musí postavit, aby měl kaţdý Číňan vlastní auto. Můţeme jim na to upírat právo a říct, ţe jen v Evropě smíme mít 50 aut na 100 obyvatel? Kdyţ Číňan řekne: poslyšte, my chceme mít taky 10 %. Jakým právem bychom jim to chtěli odpírat? Jen to nebude fungovat - a sice z fyzické stránky - to nemá nic společného s penězi - kvůli energii, přesunu energie apod. to nebude fungovat. Číňané ovšem také zapomněli Konfucia a Lao-Tse - vydávají se právě evrop- 14

15 skou a americkou cestou. Dobrou noc, dámy a pánové. Za světové hospodářské krize to bylo tak - abych se vrátil k tématu - akciové trhy stoupaly - zadluţení stoupá. To je taky docela šikovně uděláno, protoţe lidi zjistí: člověče, na burzách vyděláme za rok % a úvěry jsou na 5-6 %. Tak si vezmu úvěr a investuju do akcií. A pak je peněz víc a víc a víc... A tak se přijde na nápad investovat do akcií na úvěr. Úvěry jsou vystavovány denně. A jednou - to byl tzv. černý pátek, který byl sice v úterý, ale to je jedno - se přišlo na nápad, vypovědět hranice úvěrů a někteří museli své akcie prodat. Kdyţ hodně lidí prodá akcie, má to zase co dělat s cenou - nabídka a poptávka. A tenhle krach na burze byl vyvolán úmyslně. Zajímavé je, co se dělo: zadluţení dále stoupalo. Musím ještě vyloţit, co znázorňuje tento graf: nahoře stojí: celková úvěrová expanze v poměru k hrubému národnímu produktu. Takţe: udělá se graf z poměru hodnot - v čitateli stojí úhrn veškerých dluhů, které nějaké společenství - v tomto případě americké - udělalo. A ve jmenovateli stojí - vyjádřena v penězích celková hodnota statků a sluţeb, kterou toto společenství vytvořilo a vyrobilo. A z toho se vypočítá podíl a z toho se udělá graf a na tom je pak vidět, jak vysoký byl stupeň zadluţení k nahospodaření určitého hrubého národního produktu. To je tu znázorněno. 15

16 A 1929 jsme měli na trhu vyvolání této krize a zajímavé bylo, ţe zadluţení dále stoupalo - na 270 % hrubého sociálního produktu. A teď přišlo něco zajímavého. Velká světová hospodářská krize začala aţ milióny nezaměstnaných všude v Evropě, v Americe, znáte to moţná z dějepisných knih, to znamená nekonečné zavírání podniků, to na druhé straně znamená, ţe hrubý národní produkt, totiţ úhrn hodnoty vyrobených statků a sluţeb musí zákonitě klesat. Souhlasíte? Jmenovatel se zmenší. Kdyţ se uţ nikdo nezadluţí ani markou nebo frankem nebo eurem, musel by ten poměr vystřelit ještě víc vzhůru. A jak vidíte - přesně to ale nečiní. Dluhy se splatily ještě rychleji neţ klesal hrubý národní produkt. A teď přijde důleţitá otázka: jak je to moţné? Vyjádřím to velice vybraně: umoření dluhů zřeknutím se věřitele. V USA zkrachovalo během dvou let 16 tisíc bank. A - dámy a pánové - co tento graf jednoznačně ukazuje, je následující fakt: peníze se neztrácejí tam, kde si myslíte - na nespolehlivých trzích s akciemi. Ty také klesly o %, ale kdyţ investuji do nějaké firmy, která produkuje něco smysluplného pro vývoj lidstva a naši existenci, ta firma moţná zanikne, ale schopnost a činnost lidí dělat něco, aby zde na zemi mohli ţít, to se neztratí a bude to tu stále - ať uţ s akciovým trhem, ať s peněţním 16

17 systémem nebo bez peněţního systému, na tom se prostě a jednoduše nic nezmění - změní se jen ocenění podniků, které jste bohuţel moc draze koupili - ale ty nezmizely a schopnost se také neztratila. Ale dá-li se hovořit o trvalosti - vaše peníze na vašem účtu, vaše peníze ve smlouvách o stavebním spoření, ţivotních pojištěních, ty zmizely. A ty zmizely vţdycky natrvalo. Tam se ztrácejí peníze. Peníze se ztrácejí vţdycky v hotovosti. A na sporoţiru. To, co vám říkám, berte váţně, protoţe další vývoj ukazuje dodnes, ţe kdyţ dnes vytvoříme poměr mezi celkovým zadluţením a BSP, dostali jsme se na 550 %, a to je tak vysoké jako ještě nikdy v dějinách. A kdyţ mi hodně lidí říká: vţdyť to ale jde, pane Clauss, tak říkám: jasně, ţe to jde, oni optimalizují výšku pádu. To je všechno, co se dělá. A přesně na to, aby mohli optimalizovat výši pádu, vynalezly se všechny ty zvláštní finanční produkty - total return fonds - a v oblasti našeho jazyka existuje spousta anglických pojmů, které vám přívětivý bankéř také nedokáţe vysvětlit - proto první tip pro vás - kupujte jen takové produkty, o kterých víte, co za tím vězí a co je tím skutečně míněno - to totiţ většinou neumějí vůbec vysvětlit. A to všechno se zatím nezhroutilo jenom proto, protoţe zatím mohli v principu nechat peníze v kasinu. Ale běda, vlije-li se tato spousta peněz do reálného hospodářství. Pak - dobrou noc. 17

18 A tyto peníze - tuto spoustu peněz je třeba odbourat. A hádejte, kde je jedno z největších volných jmění? U Němců. A kam to uloţili? Cílevědomě a důsledně přesně tam, kde se to má ztratit. Totiţ přesně do těch produktů, které jsem právě jmenoval. Tam to uloţili. Kdyţ víte, co se s penězi v budoucnu stane, zvykněte uţ si na ten pohled, ten uţ není tak veselý - uţ nejsme u akcií, ale u tématu peněz. A proč to musí pryč? Musí to pryč z následujícího důvodu - i ve smyslu vysokého peněţnictví: v posledních 30 letech se objem produkce zboţí průmyslových zemí zčtyřnásobil, ale ve stejné době se objem peněz a úvěrů zčtyřicetinásobil. A teď k té hlavní zvrácenosti: peníze byly - dámy a pánové vynalezeny proto, to byl hlavní důvod pro peníze, a bylo to revoluční a senzační - aby existoval jednotný směnný prostředek pro účastníky trhu. Jestli vezmu jako na některých tichomořských ostrovech pár vzácných mušlí nebo jestli vezmu zlato nebo stříbro, tam spočívá hodnota alespoň v platidle samém. Nebo vezmu nějaký papír, na kterém se všichni shodneme, to jsme tu právě udělali a říkáme, ţe to je náš výměnný prostředek. Proč se neudrţuje stabilní hodnota? Vţdyť to je vlastně nejdůleţitější měřítko hodnoty... Ale nejdůleţitější je toto: v globalizovaném světě mění kaţdý den svého majítele zboţí v hodnotě 26 miliard. Hřebíky, šrouby, nemovitosti, ropa, zlato, všech- 18

19 no, co je. Všechno zboţí, s kterým se dá obchodovat. Denně za 26 miliard. Hedge Fund kapitál má momentálně celosvětově objem 1,1 biliónu. Měnový obchod za den - musím tu fólii obnovit - ten mezitím vystřelil na 2,2-2,5 biliónu za den. Kaţdý den mění vlastníka více neţ dva bilióny - bilión je číslo s dvanácti nulami - před desetinnou čárkou dvojka, dvanáct nul - tolik biliónů dolarů mění denně majitele. A obchod s deriváty to všechno trumfne - se skoro 4 bilióny denně. Finanční nástroje odvozené od reálného zboţí, které se denně virtuálně přesunují sem a tam. To znamená, ţe jen 0,5 % veškerých peněz, které na světě denně kolují, se pohybuje z důvodu, pro který byly původně vynalezeny. 99,5 % všech existujících kolujících peněz kaţdý den na světě je z ekonomického hlediska k ničemu. Nejsou zapotřebí. Je jich přespříliš, musí se odstranit. Ostatně i ve smyslu vysokých financí. Musí to zmizet. Ničí to svět. Je to zvrácenost. Momentálně se tyto peníze pohybují v mezinárodním globálním kasinu a kaţdý den se tam ničí o trochu víc. V USA to teď vypadá následovně - jen pár čísel - dotknu se toho úmyslně jen letmo a nechci to dále prohlubovat a jen to rychle projdu. Celkové dluhy USA obnášejí momentálně 53 biliónů. A to je vyšší neţ celosvětový národní produkt ve výši 40 biliónů. Jen dluhy Američanů. 19

20 Ta čísla s bilióny vám nic neříkají, proto něco jiného: americký státní dluh narůstá denně o 2 milardy. Deficit zahraničního trhu vzrůstá denně o 2,2 miliardy. To znamená, ţe americký stát a jeho občané vydávají za vteřinu o 45 tisíc dolarů víc, neţ vydělají. Neţ sami vyhospodaří. A to i o vánocích, na Silvestra... Proč to mohou dělat? Protoţe mají v rukou monopol na peníze. Oni tisknou světové peníze a existuje jen dolar. Protoţe všechny ostatní měny jsou zpravidla pojištěny dolarem jako rezervou, jako zárukou. Euro ostatně z 80 %. Vy zde ve Švýcarsku jste si nechali vzít krytí vaší měny zlatem v roce Na světě uţ nejsou peníze kryté hodnotami, je to uţ jen fiat money, buďteţ peníze, jak se říká, oni je prostě tisknou a kaţdý den nanovo. Samozřejmě produkujeme také odpovídající větší mnoţství zboţí, ţe? Jako miliardy a bilióny, vkládané denně nebo týdně do hospodářského koloběhu na záchranu systému, ne lidí. To je na tom to zločinné. Snaţí se tím zachránit svůj zničený systém a ne lidi. Jde ale o nás. Nejde o peníze. Jde o naši ţivotaschopnost a schopnost přeţít jako lidská společnost. O to se jedná. Kdosi jednou řekl, ţe s ekonomikou je to úplně jednoduché. Dobře si ţiju tehdy, kdyţ dlouhodobě víc přijímám neţ vydávám. Tak jednoduchý je svět. A tady se 20

21 podívejte, jak si počíná americká vláda ohledně výdajů: příjmy odpadají a výdaje závratně stoupají. To, co se děje, vypadá nějak nezdravě. K tomu se ještě přidají záchranné balíky jakéhosi pana Obamy, jehoţ volební boj byl financován právě pěti bankami z Wall Street. Ti ho udělali. Přes miliardu dolarů. Člověk by se mohl domnívat, jaké zájmy bude případně zastupovat. Lehce o tom zafilozofovat... A pak si člověk řekne: aha, Američané mají problém. Mají deficit zahraničního obchodu. Dostanou tedy více dodávek fyzického zboţí, neţ sami do světa dávají. A ten deficit vzrůstá také exponentciálně. Ti tedy mají problém, řekneme si. V roce 1992 se říkalo: vedoucí hospodářská světová velmoc dělá ročně deficit zahraničního obchodu ve výši 50 miliard. To je katastrofa - říkala spousta ekonomů. Dnes uţ to nikoho nevzrušuje, dnes to dělají kaţdých čtrnáct dní. Tento deficit. A víte, pro koho je to problém? - Pro nás. Hlavně pro Německo jakoţto mistra světa v exportu. Co znamená mistr světa v exportu? Mistr světa v exportu znamená, ţe jsme do světa vyvezli více fyzického zboţí, neţ jsme od nich dostali. A jak se to saldo vyrovnává? Uţ to tušíte malými zelenými cedulkami, zvanými dolary. To je ale hloupé. A oni to jednoduše tisknou. A tento dolar se případně měnovými spekulacemi sníţí nebo vyzdvihne - v posledních 2-3 letech ztratil dolar 21

22 nejméně 20 % své hodnoty, vidíte, ţe jen přebytek zahraničního obchodu Němců činí miliard, vezměme 200 miliard, minus 20 % měnové spekulace, a nazdar 40 miliard. Je ještě ně\- kdo, kdo má ještě větší problémy neţ my, a to jsou Číňani. Ti mají měnové rezervy dva bilióny byl ohledně toho osloven bývalý šéf emisní banky Greenspan - člověče, Číňané to mají s dolarem v rukou, bylo to na konferenci o nemovitostech v New Yorku, poté, co uţ nebyl šéfem emisní banky, ti jsou pak nějak upřímní, někdy říkají pravdu. Oni vlastně říkají vţdycky pravdu, musí se jen přesně naslouchat. Četl jsem to ráno v novinách a div jsem si nerozlil kafe, kdyţ jsem to viděl - to jsem si musel schovat. Zeptali se ho: Číňané to mají v rukou, kdyby teď ty svoje dolary - mají skoro dva bilióny dolarů měnové rezervy, proto hrají na stejné straně. Ti nepotřebují slabý dolar, přišli by o dva bilióny. Číňané mají velký zájem - jsou také orientováni na export. Víte, jaký byl pokles minulý měsíc? 18 % u Číňanů. Importy poklesly o 43 %. Vidíte, ţe se právě děje něco významného, ale v zákulisí. Tyhle zlomy - ty chtějí - donutili nás zúčastnit se všude hry. Protoţe najednou má kaţdý své zájmy. Oni své bilióny taky nechtějí ztratit tím, ţe by se dolar vypařil do vzduchu 22

23 nebo případně do nirvány. Takţe všichni se účastní hry. Němci nakonec také. Ti také nemají zájem o to, aby se dolar vypařil. Protoţe to je naše pokrytí exportních přebytků, které jsme dodali. A podle hlášení agentury Reuters se ptali Greenspana, Číňané to přece mají v ruce, ti mohou manipulovat s dolarem, a Greenspan povídá: ne, to mi nedělá ţádné starosti. A oni, ohromení, říkají: Ale vţdyť to mají v rukou. Kdyţ Číňané vrhnou prostě svoje dolary na trh, co potom? A Greenspan na to podal skvělou odpověď, kterou vám nechci upřít: Je velmi nepravděpodobné, ţe by Číňané odprodali své dolarové rezervy, protoţe nenajdou nikoho, kdo by jim je odkoupil. Novináři jsou z toho hotoví, co se to děje, Greenspan odchází, ještě jednou se otočí a řekne ještě jednu zajímavou větu: Lidi, uţívejte si ţivota, dokud ještě můţete. Berte to váţně. A tady vidíme dolar v střemhlavém pádu. Kupní síla 1 dolar r dnes uţ je to jen 13 centů. Nejstabilnější měna na světě - německá marka, byla jen o 15 % lepší. A to byla nejstabilnější měna na světě. 23

24 A nabízí se tedy otázka - nevím, jak je to tady u vás ve Švýcarsku, ale v průměru má kaţdý Němec dvě ţivotní pojištění. Na co to mají? Kdo jim to prodal? A proč? A konkurence se snaţí o to, ţe jedni vyplatí za 100 na 30 let 100 tisíc a ti druzí říkají - my vyplatíme 120 tisíc. A kolem toho se odehrává konkurence. Protoţe duch si představuje - aha tisíc - a uvaţují vţdycky v dnešní kupní síle, to jim ale slibují za třicet let. Největší riziko, které si nakoupíte, není to, jestli vyplatí 100 nebo 120 tisíc, to nedělají a nedělali. Před 30 lety slibovali ostatně Němcům 120 tisíc marek - a dostanete je? Jsou to eura. Leţ. Pryč to bylo. Ţádné marky. Ty mezitím zrušili. Ale při mněně z toho udělali polovinu. 1 byly 2 marky. A dnes dostanete za tolik co za marku. Nazdar. Pryč. A pizza, která stála dříve 8 marek, stojí dnes 8. V čem je rozdíl? Můj majetek se přitom o polovinu zmenšil. A tak jak dnes rozšiřují mnoţství peněz, za 120 tisíc výplatného ţivotní pojistky - kdyţ budeme mít štěstí, dostanete za to jízdenku k nádraţí. A mezi tím mohou leţet dva týdny. Tak rychle to můţe jít. Hyperinflace v Německu v roce 1923 proběhla během 9 měsíců. A tam jsme byli u biliónů za 1 US-dolar. A nemyslete si, ţe se to nemůţe znovu stát. A to vám ukáţu zde - toto byly hyperinflace v minulém a tomto století: těch dat si jen tak povšimněte, protoţe v mé- 24

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku?

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Asi všichni máme zkušenost s tím, že nám rodiče spořili, a když jsme se k penězům v osmnácti letech dostali, nebylo z nich skoro

Více

Pro Service Czech Republic s.r.o. IČ: 243 05 863. Kaprova 42/14 110 00 Praha

Pro Service Czech Republic s.r.o. IČ: 243 05 863. Kaprova 42/14 110 00 Praha Pro Service Czech Republic s.r.o. IČ: 243 05 863 Kaprova 42/14 110 00 Praha Telefon: (+420) 723 746 846 E-mail: info@proservicegroup.cz Web: www.proservicegroup.cz Představte si, že máte možnost mít v

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Seminární práce z ekonomie a managementu

Seminární práce z ekonomie a managementu 1 Seminární práce z ekonomie a managementu Banky a její lidé za oponou Daniel Vorel 2008 2 Poslední věc, kterou by si lidé za oponou přáli je uvědomělá, informovaná veřejnost, schopna kritického myšlení.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Kam mizí bohatství vytvořené vyšší produktivitou práce?

Kam mizí bohatství vytvořené vyšší produktivitou práce? Kam mizí bohatství vytvořené vyšší produktivitou práce? Václav Umlauf( více o autorovi > ) 3.12.2014 Komu prospěla vyšší produktivita práce nastartovaná od 50. let? V 60. a 70. letech prospěla všem a navíc

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

ZÁKLADY EKONOMIE. vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura:

ZÁKLADY EKONOMIE. vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura: ZÁKLADY EKONOMIE vyučující: jandova@econ.muni.cz kancelář 504 (katedra ekonomie) 3 bloky výuky, ukončení: písemná zkouška literatura: ppt v ISu (Studijní materiály BPE_ZEKO) HOLMAN, R.: Základy ekonomie

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Vrabci v hrsti a holubi na střeše

Vrabci v hrsti a holubi na střeše Vrabci v hrsti a holubi na střeše Tomáš Bleša @bizwiz @bizwiz Tomáš Bleša Podnikání od 1993 (na VŠ) Mac aplikace www.bizwiz.cz Web aplikace Systém InTouch CRM (www.intouch-crm.cz) Zpravodajský agregátor

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky

Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Možné finanční dopady oddlužení v období 2008 2014 na státní rozpočet České republiky Abstrakt: Stále se zhoršující ekonomická situace většiny českých rodin a seniorů, vede některé z nich do finančních

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR

Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Parametry a priority přestavby železniční sítě ČR Ing. Jiří Kalčík, projektant dopravních staveb Současný stav ţelezniční sítě České republiky vznikl historickým vývojem, který je od svých počátků konzistentní.

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč.

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. I N F L A C E Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. INFLACE 5 1 17:55 1 Výukový materiál je připraven pro 9. ročník s využitím Power

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014 Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru a pokora přináší mír. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ XI 19 23:13 1 XI 17 21:57 2 SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys

lidí ve firmě CÍLEM JE ÚSPĚCH Petr Hrubý Vlastníbyznys CÍLEM JE ÚSPĚCH lidí ve firmě Petr Hrubý V roce 1998 založil společnost Broker Consulting, z níž se za 17 let stal přední hráč na tuzemském trhu finančních konzultantů. Dnes přichází firma na trh s projektem

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov

Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov Co ti brání v podnikání? 9. 9. 2014 - Prostějov 1 Říkejte mi Jirko ještě vloni v červnu jsem byl ve škole dneska vedu vlastní firmu s tvorbou stránek jsem začínal ve 14 2 Co děláme v iparťákovi? 3 iparťák

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Rostliny stavba těla Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Rostliny stavba těla Stručná anotace učební jednotky Ţáci se seznamují

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

jestli existují další.

jestli existují další. Takže, breatharián, syrová Jsou ještě Jestli existují další Q, strava, waterián, cokoli budete, budete-li se s tím cítit dobře, prosím, udělejte to, ale nezapomínejte meditovat na Světlo a Zvuk, protože

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_245_ESP_03 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled

Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Michal Slavík Smilovice 3.5.2005 Obsah Podstata penzijního systému (PS) Jednoduchý model penzijního systému Závěry modelu Důsledky pro realitu Otevřené

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003

Sojové boby long. Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu. Únor 2003 Sojové boby long Nákup sojových bobů spekulace na růst kurzu Únor 2003 1 Sojové boby na vzestup Trh sojových bobů se nacházel v dlouhodobém sestupném trendu. Podle všech ukazatelů utvořil na začátku minulého

Více

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA:

Miroslav Adamec, ARAS: JUDr. Jiří Srstka, DILIA: Miroslav Adamec, ARAS: A poprosím pana doktora Srstku, aby nám vysvětlil, jak je nebezpečný nechráněný styk námětu s Českou televizí. (Smích.) Jsme malinko v časovém skluzu. Pane doktore, dobrý den. Než

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03.

Kukuřice - LONG. Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. Kukuřice - LONG Vysoká poptávka a nízké zásoby tlačí cenu kukuřice vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 16. 03. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Informační seminář Rozpočet a jeho rizika Bc. Roman Kysela Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Informační seminář Rozpočet a jeho rizika Bc. Roman Kysela Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Informační seminář Rozpočet a jeho rizika Bc. Roman Kysela Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Proč je důležitý rozpočet a přehled o financích o Ačkoli státy to běžně dělají,

Více

Likvidita a cash flow

Likvidita a cash flow Likvidita a cash flow Peníze v podniku - likvidita Likvidní peníze jsou to, co podnik může okamžitě použít k placení (za dodávky, daně, za právní služby, na splácení úvěru, nájemného, poplatky za všechno

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012

Pen P íze í I. Rovnováha pen I. ě Rovnováha pen žního trhu 23.2.2012 Peníze I. Rovnováha peněžního trhu 23.2.2012 Peníze jsou vše, co funguje jako všeobecně přijímatelný prostředek směny. Peněžní funkce: 1. Prostředek směny 2. Zúčtovací jednotka 3. Uchovatel hodnoty Drobeček

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

INDEX FINANČNÍ SVOBODY 2011 30.5.2011

INDEX FINANČNÍ SVOBODY 2011 30.5.2011 2011 30.5.2011 (IFS) je ekonomický ukazatel převzatý ze spojených států (discretionary income), který jako jediný v České republice zavedl INFORMAČNÍ INSTITUT. přesněji měří reálné bohatství českých domácností,

Více

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA

LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA LIGA NEÚPLATNÝCH liberální národní obchodní klub samospráv, podnikatelů a firem PRAVDA ČEST DŮVĚRA Motivační heslo Mluv pravdu Staň se čestným Získej důvěru Výklad pojmů NEÚPLATNOST v anglicky mluvících

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 1. Křížovka Co navštěvují firmy, když si chtějí vybrat a prohlídnout zboží? Č. Zadání 1 Půjčka od banky 2 Přehled kurzů všech měn kurzovní 3 Cizí měna v hotovosti 4 Bezhotovostní cizí měna 5 Splácením

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 2 2. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY PŘÍKLAD Č. 1 Vysvětlete pojem ekonomická vzácnost. Užitečnost + omezenost. Ani v ráji se neztratila

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více