Institut pozvání v migračním právu - Příklady ze zahraničních právních úprav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut pozvání v migračním právu - Příklady ze zahraničních právních úprav"

Transkript

1 Německo: Institut pozvání v migračním právu - Příklady ze zahraničních právních úprav Pavel Čižinský březen 2007 V německém cizineckém právu se institut pozvání nazývá prohlášením o závazku (Verpflichtungserklärung) a upravovaly ho jak zákon o pobytu cizinců platný do roku 2004 (Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet (Ausländergesetz AuslG) ze dne (BGBl. I S. 1354)) 1 tak i současný německý cizinecký zákon z roku v podstatě identicky. Zákon dělí prohlášení na ručení za náklady na obživu na straně jedné a ručení za náklady na vycestování na straně druhé. Co se týče nákladů na obživu, stanovil 84 německého cizineckého zákona z roku 1990 zákona následovně: Kdo se vůči orgánu cizinecké správy nebo vůči zastupitelskému úřadu zavázal, že ponese náklady na obživu cizince, je povinnen uhradit všechny veřejné prostředky, které byly vydány na obživu tohoto cizince včetně zajištění ubytování a péče při nemoci tak jako i výdaje, které se zakládaly na cizincově zákonném nároku. Nehradí se náklady, které spočívají na placení příspěvků (pozn. překlad autora) Okruh výdajů, které je možno požadovat od hostitele v Německu, je tedy širší než v České republice, neboť se nejedná jen o výdaje státu, nýbrž i o jakékoli veřejné prostředky, které byly v souvislosti s pobytem cizince vydány. Půjde zejména i o výdaje spolkových zemí a obcí. Závazek se vztahuje i na sociální dávky, na které vznikne cizinci nárok proto, že mu nebyla poskytnuta obživa či ubytování od hostitele. V Německu se jedná např. o dávky žadatelům o azyl a o úhradu pobytu v nemocnici. 3 Pokud tedy německý hostitel pozval cizince a ten pak v Německu požádal o azyl, může být tento hostitel povolán k placení nákladů pobytu cizince v azylových zařízeních. Naopak typy dávek, které 1

2 vyplývají z placení příspěvků (v ČR např. nemocenské, podpora v nezaměstnanosti), nemohou být hostiteli naúčtovány: pokud tedy cizinec začně v Neměcku pracovat, přispívá na nemocenské pojištění a onemocní, nemůže stát požadovat úhradu dávek v nemoci po hostiteli. Prohlášení o závazku musí mít písemnou formu a je vykonatelné správní exekucí, k níž může dát podnět kterýkoli veřejnoprávní subjekt, který za cizince něco zaplatil. Orgán cizinecké správy má povinnost na žádost sdělit tomuto veřejnoprávnímu subjektu, kdo za cizince ručí, a poskytnout mu veškeré potřebné informace, které ovšem smějí být použity jen k dobytí pohledávky za hostitelem. Úprava ručení za náklady na vyhoštění 4 cizince má stručnější úpravu, podstatné je, že hostitel ručí vedle cizince, ne až v případě, že cizinec nemůže platit (dále ručí rovněž dopravce i nelegální zaměstnavatel). I od hostitele může být požadováno již dopředu zajištění tohoto závazku (kauce, zadržení jízdenek, letenek aj). V praxi se obě prohlášení činí na téže listině, která tedy zahrnuje jak ručení za obživu tak i ručení za náklady na vycestování. Prohlášení je nutno činit před cizineckou policií nebo před zastupitelským úřadem, a to za poplatek 20 EUR. Formuláře prohlášení o závazku, které ovšem nejsou zákonem předepsány, počítají s tím, že hostitel je fyzickou osobou a zve jednoho cizince nebo maximálně jednu rodinu. Německý zákon ovšem připouští i to, aby se např. firma ADAC zaručila za všechny své klienty, kteří se německým úřadům při žádosti o turistické vízum prokáží tzv. carnet de touriste. Tato praxe fungovala několik let pro občany Rumunska, Bulharska, Ukrajiny a pobaltských států a byla zcela pokryta německým cizineckým zákonem. Zajímavostí německé praxe byla i tzv. bankovní záruka, kterou na svých internetových stránkách nabízel okres Coesfeld. Pokud byl hostitel klientem banky, mohl svou banku požádat, aby se za cizince zaručila tato banka, přičemž banka by případné náklady naúčtovala hostiteli. Úřadům stačilo, když se banka zavázala do výše DM. Poté, co pozvaný cizinec vycestoval a zaslal svému hostiteli potvrzení o překročení hranic (Grenzübertrittsbescheinigung), mohl hostitel společně s bankou celou záruku zrušit. Ani německé pozvání nedává pozvanému cizinci právní nárok na vstup popř. na udělení víza. Pozvání je pouze dokladem, jímž cizinec prokáže splnění jedné z podmínek 7 německého cizineckého zákona z roku 1990 pro udělení povolení k pobytu, totiž schopnost cizince hradit si sám svůj pobyt včetně zdravotního pojištění. Bez splnění této podmínky cizinci pobyt udělen být nesmí; splnění podmínky lze ale prokázat i jinými způsoby. Např. výměny 2

3 mládeže se odehrávají často bez pozvání. Naopak i při splnění podmínky dostatečných prostředků cizinci udělen pobyt být může, ovšem nemusí. Nenárokovost povolání pobytu umožňuje zastupitelským úřadům požadovat po žadatelích o víza a jiná povolení k pobytu v podstatě jakékoli další doklady. Německá ambadáda v Ankaře tak kupříkladu požadovala po tureckých žadatelích, kteří se chtěli podívat do Německa, i potvrzení jejich tureckého zaměstnavatele o délce dovolené a výpis z obchodního rejstříku týkající se tohoto jejich zaměstnavatele. Co je ale nutno zdůraznit, je skutečnost, že německé pozvání lze použít nejen při žádání o krátkodobá víza, nýbrž zákon tomu přinejmenším nebrání i při žádostech o delší pobyty. Rakousko: Také rakouský spolkový zákon o vstupu, pobytu a trvalém usazení cizinců z roku nazýval institut pozvání prohlášením o závazku (Verpflichtungserklärung). Umožňoval jím udělení povolení k pobytu (nejen krátkodobého víza, nýbrž jakéhokoli povolení kromě nejstabilnějšího povolení k usazení 6 ) i případech, kdy by toto povolení jinak udělit nebylo možno. Rakouský cizinecký zákon 1997 totiž v 10 stanovil obligatorní důvody pro zamítnutí udělení víza, tzv. Versagungsgründe a mezi nimi též tyto dvě skutečnosti: cizinec nedisponuje zdravotním pojištěním kryjícím všechny rizika nebo trpí závažnou nemocí anebo nemá dostatek prostředků na živobytí či v případě je dočasného povolení k pobytu na cestu zpět domů. nebezpečí, že cizincův pobyt se stane zátěží rozpočtu místních samospráv, vyjma případů, kdy by měl cizinec na dotyčnou dávku právní nárok. V obou těchto důvodech je možno vízum přesto udělit, pokud se buď určitá veřejnoprávní korporace nebo jiná osoba za cizince zaručí výše zmíněným prohlášením o závazku. Tato soukromá osoba musí mít své hlavní bydliště na území Rakouska, pokud jde o právnickou osobu, musí mít v Rakousku své sídlo. Zavázat se musí k úhradě všech nákladů, které mohou veřejnoprávním subjektům vzniknout v důsledku pobytu cizince ( 10/3 zákona) 7. Na základě tohoto prohlášení o závazku bylo tedy možno udělit povolení k pobytu až na jeden rok. Po velké novele rakouského cizineckého práva z prosince roku 2005 (tzv. cizinecký balíček 2005) se dosavadní prohlášení o závazku přesunulo do nového zákona o cizinecké policii 8 a začalo se vztahovat jen na víza, které 3

4 mohou opravňovat k max. šestiměsíčnímu pobytu. Vedle těchto spíše krátkodobých víz 9 zavedl rakouský cizinecký zákon z roku druhý druh pozvání, které nazval záručním prohlášením (Haftungserklärung) 11 a vymezil ho v 2 řádek 15 jako notářsky či soudně ověřené prohlášení třetích osob s nejméně pětiletou délkou platnosti, že uhradí požadavky zdravotního pojištění kryjícího veškerá rizika, ubytování a odpovídající obživy a že ručí za náhradu těch výdajů, které vzniknou jednotce územní samosprávy při prosazování zákazu pobytu, vyhoštění, odsunu nebo výkonu vyhošťovací vazby, stejně tak jako použití mírnějších prostředků, jako i za náklady z titulu sociální pomoci..., přičemž je prokázána platební schopnost této třetí osoby. Dle 15 téhož zákona ručí zvoucí osoba i za úhradu té části ceny integračních kurzů, které neplatí spolková vláda, tedy za tu část, kterou musí platit sám cizinec. Zákon užívá záruční prohlášení ve dvou směrech: stanoví jednak, kdy jej dovoluje užít, aby jím cizinec nahradil splnění určitých předpokladů pro splnění víza 12 a pak uvádí naopak, kdy je odevzdání záručního prohlášení povinností, i když by cizinci jinak měli nárok na udělení pobytu. Předložení záručního prohlášení se připouští jen u těch kategorií cizinců, které jsou upřednostňovány evropskou legislativou: umělci a studenti. Zákon dále předpokládá záruční prohlášení i u vědců a u těch cizinců, kteří chtějí absolvovat odborné školení anebo pracovat jako dobrovolníci, a to ve sféře sociálních služeb. V ostatních případech (zejména u účelu pobytu zaměstnání či samostatně výdělečná činnost) zákon záruční prohlášení nepřipouští a cizinec tedy musí splnění požadovaných kritérií prokázat sám bez pomoci rakouské osoby. Záruční prohlášení je tedy v těchto případech pojato jako procesní ulehčení žadatelům o povolení k pobytu v případech, kdy je na snazším vyřizování těchto povolení veřejný zájem. 13 Naopak povinnost podepsat záruční prohlášení mají rakouští občané a občané jiných států EU, jejichž rodinní příslušníci žádají z titulu této rodinné příslušnosti o pobyt v Rakousku, a to bez ohledu na finanční situaci tohoto rodinného příslušníka. Zde je záruční prohlášení zavedeno jako dodatečná podmínka pro sloučení rodiny. 14 Vystavení záručního prohlášení, ačkoli dotyčná osoba věděla nebo musela vědět, že mu nebude moci dostát, je přestupkem se sankcí až EUR nebo 14 dnů vězení ( 77 rakouského cizineckého zákona z roku 2005). 4

5 Polsko: Polský zákon o pobytu cizinců 15 zná institut pozvání (zaproszenie) jako možnost prokázání dostatečných prostředků ke vstupu, tranzitu, pobytu a odjezdu z území Polska ( 15 zákona). Pozvání smí vystavit: polský občan cizinec pobývající v Polsku alespoň 5 let nebo mající trvalý pobyt a právnická osoba se sídlem na území Polska. Pozvání musí obsahovat i popis vztahu mezi hostitelem a pozvaným (do pozvání lze zahrnout celou rodinu cizince). Na žádost je zvoucí osoba povinna prokázat svou schopnost závazku z pozvání vyplývajícího dostát a mj. i prokázat právní důvod užívání nemovitosti, kde cizinec má bydlet. Pozvání musí být úřadem vojvodství zaneseno do registru pozvání (ewidencja zaproszeń) a je platné 1 rok. Touto obligatorní délkou platnosti pozvání se liší pozvání dle současného zákona od předešlého typu pozvání za platnosti dřívějších právních předpisů, v nichž byla doba pobytu cizince vymezena podle dnů tento starší typ pozvání mohl být používán jen do 30.října Pokud zvoucí osoba nesplnila své závazky vyplývající z pozvání, stanoví vojvodství rozhodnutím částku, kterou pobyt cizince stál veřejné rozpočty a tuto částku pak vymáhá správní exekucí. Slovensko: Zvláštností slovenského instututu pozvání, upraveného v 15 slovenského zákona 48/2002 Z.z o pobyte cudzincov, je zákonné omezení okruhu cizinců, kteří mohou být pozváni, jen na určité osoby. Soukromá osoba může pozvat jen svého rodinného příslušníka (rodiče, dítě, prarodiče, vnuka, manžela, zetě a snachu); podnikatel (fyzická ale i právnická osoba) může pozvat jen osobu, která vykonává obdobnou činnost zřejmě tedy také jen podnikatele. Fyzické osoby mohou pozvat jinou osobu, než svého rodinného příslušníka, jen se souhlasem Ministerstva vnitra 17 ; o tento souhlas žádá policejní orgán, který pozvání ověřuje. Pozvání ověřuje policie, a to do 15 dnů od podání žádosti. K žádosti o ověření pozvání se přikládá kolek Sk. 5

6 Francie: Francouzské právo zná dva typy dokumentů, které spadají do institutu pozvání. Je to jednak doklad o ubytování (justificatif d'hébergement) a pak doklady stanovené dekretem Státní rady týkající se účelu a podmínek pobytu a finančních prostředků na mj. zdravotní pojištění a repatriaci ( Čl. L211-1 cizineckého zákoníku 18 ). V praxi jsou ovšem oba tyto doklady spojovány, někdy přímo i zákonem. Doklad o ubytování má formu potvrzení o přijetí cizince a nelze ho uzavřít bez garance ostatních nákladů pobytu. Hostitel tedy nejen potvrzuje, že cizinci ubytování zajistí, nýbrž se výslovně zavazuje k úhradě ostatních nákladů na pobyt cizince, a to nejen v Francii, ale i na území ostatních smluvních států Schengenské úmluvy. Zajímavé je, že závazek hostitele je omezen výší částky, kterou by musel mít sám cizinec v případě, že by toto potvrzení o přijetí neměl; hostitel tedy nenese veškeré náklady, nýbrž jen náklady do té výše, jejichž prokázání cizinci svým pozváním ušetřil. Doklad o ubytování se vystavuje písemnou formou před komunálním úřadem (v Paříži, Lyonu a Marseille před úřady městských částí arrondissement). Starosta může ověření dokladu o ubytování odmítnout např. pokud ubytování neodpovídá obvyklému ubytování anebo pokud hostitel nedostál svým závazkům z dřívějších dokladů o ubytování. Za účelem ověřování stavu věcí může být provedena obhlídka věcí na místě, a to nejen ze strany sociálních pracovníků komunálního úřadu, nýbrž i pracovníky Národní agentury příjímání cizinců a migrace (Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations) 19. Tato agentura následně každý doklad o ubytování registruje, a to za správní poplatek 15 EUR 20. Zajištění ostatních nákladů pobytu (kromě ubytování) je možné touto formou jen v případě krátkodobých pobytů do 3 měsíců za rodinnými a soukromými účely. V případě ostatních a delších pobytů se tedy zřejmě vyžaduje jak justificatif d'hébergement, tak i prokázání dostatečných finančních prostřednů jinak než garancí ze strany francouzské osoby. Oba tyto doklady jsou s výhradou mezinárodní smlouvy povinné pro všechny cizince přicházející do Francie ( Čl. L211-1 cizineckého zákoníku); Státní rada ovšem může stanovit, že v určitých případech (důvody humanitární, kulturní výměna, návštěva z účelem urgentního lékařského zákroku) se potvrzení o ubytování vyžadovat nemusí. Francouzský cizinecký zákoník výslovně stanoví, že justificatif d herbergement je dokladem odpovídajícím Schengenské úmluvě. 6

7 Španělsko: Pozvání omezené pouze na doklad o zajištění ubytování má i současné španělské právo. Španělská carta de invitación může dle čl. 28 královského dekretu č. 2393/2004 nahradit jen potvrzení o tom, že cizinec má během pobytu zajištěné bydlení. Ostatní náležitosti žádosti o pobyt (např. účel pobytu, dostatek prostředků k pobytu a k vycestování, zdravotní pojištění, doklad o oprávněnosti pobytu v místě podání žádosti o povolení k pobytu tedy v zemi, kde cizinec žádá na španělském zastupitelském úřadě) musí cizinec prokázat jinak. I tak ovšem musí být carta de invitación ověřena notářem a splňovat další podmínky stanovené španělským premiérem na návrh Ministerstva zahraničních věcí a spolupráce, Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí. Vedle carta de invitación zná španělské právo ovšem ještě pozvání, které pozvanému cizinci vystaví určitý ekonomický a tím jej zve jako svého zaměstnance do Španělska (čl. 7 královského dekretu). Ruská federace: Ruský cizinecký zákon z roku rozlišuje dva typy pozváni: obecné pozvání (např. turistické a jiné běžné účely) a zvláštní pozváni pro specifické účely, kterými je studium a práce. Zaměstnavatelé vyřizují pozvání pro cizince na základě kvót, kteří regulují počet cizinců, pracujících v Rusku ( 8 odst. 1 a 2 ruského cizineckého zákona z roku 2002). Pozvání a kvóty na pozvání tedy plní důležitou regulační funkci pro ruský pracovní trh. Hostitelem mohou být nejen právnické a fyzické osoby, ale taky organy státní moci Ruské federace, diplomatické zastupitelství, konzuláty a mezinárodní organizace ( 16 ruského cizineckého zákona z roku 2002). Hostitel musí podepsat tzv. záruční list, ve kterém se zavazuje poskytovat cizinci peníze na živobytí (existenční minimum) a zpáteční cestu, zajistit cizinci ubytováni (min. 12 m2 nebo hotel) a zdravotní pojištění. Pokud se jedná o pozváni pro pracovní účely, je obsahem pozvání také závazek poskytovat cizinci mzdu, která nesmí být nižší než minimální mzda. Hostitel-fyzická osoba musí poskytnout také informace o svých příjmech. Pravomoc k ověřování pozvání na základě žádosti od fyzických a právnických osob (včetně cizinců žijících trvale v Rusku) a od místních samospráv byla v roce 2002 přenesena z Ministerstva zahraničních věci na Ministerstvo vnitra. 7

8 Ověření pozvání je zamítnuto automaticky, pokud existuje jeden z následujících důvodů: bezpečnost státu, deportace z RF během posledních 5 let, odsouzení v RF za těžký trestní čin, persona non grata, nesplněni podmínek pro udělení víza. Ověření pozvání dále může, ale nemusí, být zamítnuto v případě porušení pravidel překročení hranic RF, odsouzení v RF za úmyslný trestní čin, v případě, že žadatel o sobě poskytl falešné informace, předložil falešné doklady anebo se dopustil daňových úniků. V praxi je Ministerstvo vnitra je kritizováno, že dlouhé vyřizování ověření pozvání komplikuje služební cesty cizinců do Ruska. Řada cizinců si proto raději vyřizuje (kupuje) potvrzení od turistických agentur, na jejichž základě získají vízum na zastupitelských úřadech mnohem snadněji než bývá ověření pozvání, zejména pokud je žadatelem fyzická osoba. Pozvání je institutem, který je často využíván padělateli dokladů k obejití ruských imigračních předpisů. S falešnými vízy se často setkával např. ruský konzulát v Gruzii 22. Schengenská úmluva: Institut pozvání má rovněž svou celoschengenskou dimenzi. V čl. 5 Schengenské prováděcí dohody jsou totiž vyloženy podmínky vstupu kteréhokoli občana třetí země na dobu do 3 měsíců: a) držitel pasu nebo jiného dokladu opravňujícího k překročení hranic b) udělení víza, pokud neexistuje osvobození od vízové povinnosti (dnes již v rámci společné vízové politiky činí tato rozhodnutí Brusel) c) předložení, pokud nutno, dokladů o účelu a dalších okolnostech pobytu a disponování dostatečnými prostředky k zajištění živobytí jak po dobu pobytu tak i pro cestu zpět do své země původu tak pro průjezd do další třetí země, anebo schopnost tyto prostředky legálním způsobem získat. d) nesmí být na seznamu osob, jimž se má vstup odepřít e) nesmí představovat nebezpečí pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost či mezinárodní vztahy jedné ze smluvních stran. Pokud cizinec tyto podmínky nesplňuje, může mu být umožněn vstup jen tehdy, pokud to určitý stát považuje za nutné z důvodů humanitárních, z důvodů státního zájmu anebo z důvodu mezinárodních závazků, ovšem takový pobyt bude povolen jen na území dotyčného státu a tento stát o tom musí 8

9 informovat ostatní.tato situace je tedy Schengenskou úmluvou pojata jako výjimečná. Ačkoli není z textu Schengenské úmluvy zcela zřejmé, zda-li je druhá podmínka čl. 5 písm. c) také obligatorní (anebo zda i pro ni platí vsuvka if necessary ) je zřejmé, že smluvní strany Schengenské úmluvy na sebe vzaly závazek zjišťovat u cizinců ze třetích zemí jejich majetkové poměry a udílet pobyt jen těm, u nichž jsou prostředky k pobytu zajištěny. Toto je tedy i závazek z evropského práva popř. závazek z mezinárodního práva. Institut pozvání tedy slouží smluvním státům Schengenské úmluvy i k tomu, aby plnily své závazky vyplývající z této úmluvy, respektive aby byly nenapadnutelné ze strany ostatních smluvních stran, pokud určitý cizinec, kterého na schengenské území vpustily, se stane zátěží jiného evropského státu. Je jasné, že v důsledku odstranění hraničních kontrol se může cizinec, který byl pozván na území jednoho státu, dostat i do ostatních zemí schengenského prostoru, přičemž v prvních 3 měsících svého pobytu toto může učinit většinou i zcela legálně. Důslednou kontrolou pozvání tak tedy každý smluvní stát zajišťuje nejen zájmy své, nýbrž i zájmy ostatních států a vzhledem k tomu, že migraci zcela kontrolovat nelze a k problémům bude vždy docházet, potřebují státy i jakési alibi, na které se mohou v těchto případech odvolat. Poznámky: 1Viz: 2Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz AufenthG) Verkündet als Artikel I des Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz, BGBl I, Seite 1950). 3Asylbewerberleistungsgesetz, Krankenhausbehandlungsgesetz 4Nejen deportace, tedy výkon rozhodnutí o správním vyhoštění, nýbrž jakýkoli nucený odjezd (něm. Abschiebung, Zurückschiebung, Zurückweisung) 5Bundesgesetz über die Einreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Fremden (Fremdengesetz FrG) 9

10 StF: BGBl. I Nr. 75/1997 6Niederlassungsbewilligung. Toto prohlášení o závazku bylo možno použít nejen na krátkodobý pobyt, ale i na pobyty delší; zákon ovšem výslovně vylučoval, aby bylo možno na jeho základě udělit povolení k trvalému pobytu (Niederlassungserlaubnis). Za platnosti dřívějšího rakouského zákona ovšem bylo možné i toto. 7Formulář prohlášení obsahoval demonstrativní výčet všech možných typů výdajů libovolné veřejnoprávní korporace (spolek, země, obce aj.; v jednom výčtu se objevily i náklady na případné trestní stíhání), povinnost uhradit případné náklady do 14 dnů od výzvy a povinnost nechat svůj podpis ověřit. Viz: 8 Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 FPG). 9I tato víza mohou ovšem opravňovat ke krátkodobému zaměstnání. 10 Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz - NAG) 11http://www.bmi.gv.at/downloadarea/niederlassung/zertifizierung/Haftung serklaerung.pdf pak uvádí, jaké předpoklady pro udělení povolení k pobytu musí toto záruční prohlášení nahrazovat: právní nárok na ubytování, odpovídající místně obvyklému bydlení zdravotní pojištění kryjící všechny rizika a pobyt cizince nemůže vést k žádnému finančnímu zatížení žádného samosprávného celku (zejména tedy spolkové zěmě a kraje) 13 11, 61, 63, 64, 66 a 68 rakouského cizineckého zákona z roku a 56 rakouského cizineckého zákona z roku USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach zákona 10

11 17Častým důvodem pozvání je uzavření manželství, slovenský zákon tedy byrokraticky komplikuje i návštěvy mezi partmery, a to až do chvíle jejich sňatku. 18Zákoník o vstupu a pobytu cizinců a o právu azylu, viz 19Viz dále Na stránkách se název této agentury překládá jako Národní agentura pro přistěhovalectví a migraci. 20Srov. čl. L211-3 až L cizineckého zákoníku 21Zákon č FZ 22V roce 2005 ruský konzulát v Tbilisi obrátil se na Federální migrační službu RF s prosbou o vypracováni expertize pravosti 150 pozváni pro gruzinské občané, 148 byli uznány falešnými. 11

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR Odbor azylové a migrační politiky oddělení koncepcí a analýz OBSAH PREZENTACE I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu

Více

Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU

Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU Země Belgie Bulharsko Chorvatsko Estonsko Právní úprava Čl. 2 zákona č. 10-10-1913 obsahuje stejný požadavek pro formu plné moci

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Základy práva, 21. listopadu 2016

Základy práva, 21. listopadu 2016 Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy práva, 21. listopadu 2016 ké právo Přehled přednášky ké právo ké právo ké právo Soubor právních norem, které ukládají cizincům povinnosti nebo

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 Usnesení návrh Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 k řešení problému s hrazením regulačních poplatků za lékařskou péči žadatelů o udělení mezinárodní ochrany Rada vlády ČR pro lidská práva

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj. Martin Pecina ministr vnitra

Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj. Martin Pecina ministr vnitra Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj Martin Pecina ministr vnitra Hospodářská krize první polovina roku 2009 = konec platnosti až 68 000 pracovních povolení Rizika pro občany a stát zahraniční

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

PŘIHLÁŠKA. 1.1.- Identifikace poskytovatele služeb 1

PŘIHLÁŠKA. 1.1.- Identifikace poskytovatele služeb 1 PŘIHLÁŠKA Vážení, v příloze Vám zasíláme přihlášku [název poskytovatele služeb] v souvislosti s výzvou k vyjádření zájmu ze strany poskytovatelů údajů v oblasti finančních služeb. ODDÍL 1.- IDENTIFIKAČNÍ

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Předkládací zpráva pro Parlament České republiky

Předkládací zpráva pro Parlament České republiky Předkládací zpráva pro Parlament České republiky Smlouvy o předávání a přebírání osob, které nelegálně pobývají na území státu, tzv. readmisní smlouvy, tvoří právní základ pro realizaci navracení protiprávně

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU POBYT V JINÉM STÁTĚ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Pobyt v jiném státě EU V této kapitole se dozvíte: Instituce, které Vám pomohou s vyřízením Vašeho pobytu v jiné členské zemi EU. K čemu slouží

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona

343/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna školského zákona 343/2007 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2007, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Mgr. Jana Horská, Ph.D.

Mgr. Jana Horská, Ph.D. Mgr. Jana Horská, Ph.D. Dvousměrný proces cizinci (menšina) většina Socio-ekonomická pracovní trh(vč. příjmů) bydlení sociální zabezpečení vzdělávání Kulturní hodnoty a postoje, kulturní vzorce a vzorce

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Nezletilý bez doprovodu na území ČR

Nezletilý bez doprovodu na území ČR Nezletilý bez doprovodu na území ČR Mgr. Anna Strádalová (ÚMČ Praha 5) Nezletilý bez doprovodu (NBD) nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu

Více

VSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO SCHENGENU. Informace pro občany třetích zemí. Přehled druhů víz: situace před a po

VSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO SCHENGENU. Informace pro občany třetích zemí. Přehled druhů víz: situace před a po TYP VÍZA CHARAKTERISTIKA VÍZA UKÁZKA PŘED 21.12.2007 PO 21.12.2007 Mohu s tímto vízem cestovat po zemích Schengenu? Kde bude možné o požádat? Bude možné prodloužit platnost vydaného víza? LETIŠTNÍ A PRŮJEZDNÍ

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Česká republika vstupuje do Schengenu podrobné informace pro cizince občany třetích zemí

Česká republika vstupuje do Schengenu podrobné informace pro cizince občany třetích zemí - Za jakých podmínek mohu získat jednotné schengenské vízum? - Co když některou z výše uvedených podmínek nesplňuji? Např. mi trvá zákaz vstupu na území jednoho ze států Schengenu? - Jaký je poplatek za

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Zajištění bezpečnostní situace České republiky

Zajištění bezpečnostní situace České republiky Zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize Ivan Langer ministr vnitra Východiska podzim 2008 první náznaky ekonomické

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Repatriace Úvod k repatriacím

Repatriace Úvod k repatriacím Repatriace 2005 1. Úvod k repatriacím REPATRIACE JEJICH SMYSL A CÍLE Program dobrovolných repatriací do země původu (nebo jiné země) hrazených z rozpočtu státu, je jednou z priorit Správy uprchlických

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

Zaměstnávání uprchlíků. Kdo je uprchlíkem? Jak poznám žadatele o azyl a držitele mezinárodní ochrany?

Zaměstnávání uprchlíků. Kdo je uprchlíkem? Jak poznám žadatele o azyl a držitele mezinárodní ochrany? Zaměstnávání uprchlíků Kdo je uprchlíkem? Jak poznám žadatele o azyl a držitele mezinárodní ochrany? Kdo je uprchlíkem? Uprchlíkem je osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním

Více

Informace pro zaměstnavatele, kteří by chtěli zaměstnat uprchlíky

Informace pro zaměstnavatele, kteří by chtěli zaměstnat uprchlíky Informace pro zaměstnavatele, kteří by chtěli zaměstnat uprchlíky A. Za jakých podmínek lze uprchlíka zaměstnat? Uprchlíci přicházející z tzv. třetích zemí (tj. států mimo Evropskou unii, Norsko, Island,

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Aktuální novely zákona o místních poplatcích

Aktuální novely zákona o místních poplatcích Aktuální novely zákona o místních poplatcích Nová úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Přehled aktuálních změn

Více

Aplikace tzv. Dublinského nařízení v České republice v roce 2009

Aplikace tzv. Dublinského nařízení v České republice v roce 2009 Aplikace tzv. Dublinského nařízení v České republice v roce 2009 Úvod Ke dni vstupu České republiky do Evropské unie (k 1. 5. 2004) vzniklo v rámci odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup software Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 8) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název veřejné zakázky:

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů

Účel zpracování osobních údajů: evidence fyzických osob z důvodu ověřených podpisů Odbor správní Matrika Účel zpracování osobních údajů: vedení matrik, změny jména a příjmení adresní a identifikační údaje Stanoveno zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost

Více