Institut pozvání v migračním právu - Příklady ze zahraničních právních úprav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut pozvání v migračním právu - Příklady ze zahraničních právních úprav"

Transkript

1 Německo: Institut pozvání v migračním právu - Příklady ze zahraničních právních úprav Pavel Čižinský březen 2007 V německém cizineckém právu se institut pozvání nazývá prohlášením o závazku (Verpflichtungserklärung) a upravovaly ho jak zákon o pobytu cizinců platný do roku 2004 (Gesetz über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet (Ausländergesetz AuslG) ze dne (BGBl. I S. 1354)) 1 tak i současný německý cizinecký zákon z roku v podstatě identicky. Zákon dělí prohlášení na ručení za náklady na obživu na straně jedné a ručení za náklady na vycestování na straně druhé. Co se týče nákladů na obživu, stanovil 84 německého cizineckého zákona z roku 1990 zákona následovně: Kdo se vůči orgánu cizinecké správy nebo vůči zastupitelskému úřadu zavázal, že ponese náklady na obživu cizince, je povinnen uhradit všechny veřejné prostředky, které byly vydány na obživu tohoto cizince včetně zajištění ubytování a péče při nemoci tak jako i výdaje, které se zakládaly na cizincově zákonném nároku. Nehradí se náklady, které spočívají na placení příspěvků (pozn. překlad autora) Okruh výdajů, které je možno požadovat od hostitele v Německu, je tedy širší než v České republice, neboť se nejedná jen o výdaje státu, nýbrž i o jakékoli veřejné prostředky, které byly v souvislosti s pobytem cizince vydány. Půjde zejména i o výdaje spolkových zemí a obcí. Závazek se vztahuje i na sociální dávky, na které vznikne cizinci nárok proto, že mu nebyla poskytnuta obživa či ubytování od hostitele. V Německu se jedná např. o dávky žadatelům o azyl a o úhradu pobytu v nemocnici. 3 Pokud tedy německý hostitel pozval cizince a ten pak v Německu požádal o azyl, může být tento hostitel povolán k placení nákladů pobytu cizince v azylových zařízeních. Naopak typy dávek, které 1

2 vyplývají z placení příspěvků (v ČR např. nemocenské, podpora v nezaměstnanosti), nemohou být hostiteli naúčtovány: pokud tedy cizinec začně v Neměcku pracovat, přispívá na nemocenské pojištění a onemocní, nemůže stát požadovat úhradu dávek v nemoci po hostiteli. Prohlášení o závazku musí mít písemnou formu a je vykonatelné správní exekucí, k níž může dát podnět kterýkoli veřejnoprávní subjekt, který za cizince něco zaplatil. Orgán cizinecké správy má povinnost na žádost sdělit tomuto veřejnoprávnímu subjektu, kdo za cizince ručí, a poskytnout mu veškeré potřebné informace, které ovšem smějí být použity jen k dobytí pohledávky za hostitelem. Úprava ručení za náklady na vyhoštění 4 cizince má stručnější úpravu, podstatné je, že hostitel ručí vedle cizince, ne až v případě, že cizinec nemůže platit (dále ručí rovněž dopravce i nelegální zaměstnavatel). I od hostitele může být požadováno již dopředu zajištění tohoto závazku (kauce, zadržení jízdenek, letenek aj). V praxi se obě prohlášení činí na téže listině, která tedy zahrnuje jak ručení za obživu tak i ručení za náklady na vycestování. Prohlášení je nutno činit před cizineckou policií nebo před zastupitelským úřadem, a to za poplatek 20 EUR. Formuláře prohlášení o závazku, které ovšem nejsou zákonem předepsány, počítají s tím, že hostitel je fyzickou osobou a zve jednoho cizince nebo maximálně jednu rodinu. Německý zákon ovšem připouští i to, aby se např. firma ADAC zaručila za všechny své klienty, kteří se německým úřadům při žádosti o turistické vízum prokáží tzv. carnet de touriste. Tato praxe fungovala několik let pro občany Rumunska, Bulharska, Ukrajiny a pobaltských států a byla zcela pokryta německým cizineckým zákonem. Zajímavostí německé praxe byla i tzv. bankovní záruka, kterou na svých internetových stránkách nabízel okres Coesfeld. Pokud byl hostitel klientem banky, mohl svou banku požádat, aby se za cizince zaručila tato banka, přičemž banka by případné náklady naúčtovala hostiteli. Úřadům stačilo, když se banka zavázala do výše DM. Poté, co pozvaný cizinec vycestoval a zaslal svému hostiteli potvrzení o překročení hranic (Grenzübertrittsbescheinigung), mohl hostitel společně s bankou celou záruku zrušit. Ani německé pozvání nedává pozvanému cizinci právní nárok na vstup popř. na udělení víza. Pozvání je pouze dokladem, jímž cizinec prokáže splnění jedné z podmínek 7 německého cizineckého zákona z roku 1990 pro udělení povolení k pobytu, totiž schopnost cizince hradit si sám svůj pobyt včetně zdravotního pojištění. Bez splnění této podmínky cizinci pobyt udělen být nesmí; splnění podmínky lze ale prokázat i jinými způsoby. Např. výměny 2

3 mládeže se odehrávají často bez pozvání. Naopak i při splnění podmínky dostatečných prostředků cizinci udělen pobyt být může, ovšem nemusí. Nenárokovost povolání pobytu umožňuje zastupitelským úřadům požadovat po žadatelích o víza a jiná povolení k pobytu v podstatě jakékoli další doklady. Německá ambadáda v Ankaře tak kupříkladu požadovala po tureckých žadatelích, kteří se chtěli podívat do Německa, i potvrzení jejich tureckého zaměstnavatele o délce dovolené a výpis z obchodního rejstříku týkající se tohoto jejich zaměstnavatele. Co je ale nutno zdůraznit, je skutečnost, že německé pozvání lze použít nejen při žádání o krátkodobá víza, nýbrž zákon tomu přinejmenším nebrání i při žádostech o delší pobyty. Rakousko: Také rakouský spolkový zákon o vstupu, pobytu a trvalém usazení cizinců z roku nazýval institut pozvání prohlášením o závazku (Verpflichtungserklärung). Umožňoval jím udělení povolení k pobytu (nejen krátkodobého víza, nýbrž jakéhokoli povolení kromě nejstabilnějšího povolení k usazení 6 ) i případech, kdy by toto povolení jinak udělit nebylo možno. Rakouský cizinecký zákon 1997 totiž v 10 stanovil obligatorní důvody pro zamítnutí udělení víza, tzv. Versagungsgründe a mezi nimi též tyto dvě skutečnosti: cizinec nedisponuje zdravotním pojištěním kryjícím všechny rizika nebo trpí závažnou nemocí anebo nemá dostatek prostředků na živobytí či v případě je dočasného povolení k pobytu na cestu zpět domů. nebezpečí, že cizincův pobyt se stane zátěží rozpočtu místních samospráv, vyjma případů, kdy by měl cizinec na dotyčnou dávku právní nárok. V obou těchto důvodech je možno vízum přesto udělit, pokud se buď určitá veřejnoprávní korporace nebo jiná osoba za cizince zaručí výše zmíněným prohlášením o závazku. Tato soukromá osoba musí mít své hlavní bydliště na území Rakouska, pokud jde o právnickou osobu, musí mít v Rakousku své sídlo. Zavázat se musí k úhradě všech nákladů, které mohou veřejnoprávním subjektům vzniknout v důsledku pobytu cizince ( 10/3 zákona) 7. Na základě tohoto prohlášení o závazku bylo tedy možno udělit povolení k pobytu až na jeden rok. Po velké novele rakouského cizineckého práva z prosince roku 2005 (tzv. cizinecký balíček 2005) se dosavadní prohlášení o závazku přesunulo do nového zákona o cizinecké policii 8 a začalo se vztahovat jen na víza, které 3

4 mohou opravňovat k max. šestiměsíčnímu pobytu. Vedle těchto spíše krátkodobých víz 9 zavedl rakouský cizinecký zákon z roku druhý druh pozvání, které nazval záručním prohlášením (Haftungserklärung) 11 a vymezil ho v 2 řádek 15 jako notářsky či soudně ověřené prohlášení třetích osob s nejméně pětiletou délkou platnosti, že uhradí požadavky zdravotního pojištění kryjícího veškerá rizika, ubytování a odpovídající obživy a že ručí za náhradu těch výdajů, které vzniknou jednotce územní samosprávy při prosazování zákazu pobytu, vyhoštění, odsunu nebo výkonu vyhošťovací vazby, stejně tak jako použití mírnějších prostředků, jako i za náklady z titulu sociální pomoci..., přičemž je prokázána platební schopnost této třetí osoby. Dle 15 téhož zákona ručí zvoucí osoba i za úhradu té části ceny integračních kurzů, které neplatí spolková vláda, tedy za tu část, kterou musí platit sám cizinec. Zákon užívá záruční prohlášení ve dvou směrech: stanoví jednak, kdy jej dovoluje užít, aby jím cizinec nahradil splnění určitých předpokladů pro splnění víza 12 a pak uvádí naopak, kdy je odevzdání záručního prohlášení povinností, i když by cizinci jinak měli nárok na udělení pobytu. Předložení záručního prohlášení se připouští jen u těch kategorií cizinců, které jsou upřednostňovány evropskou legislativou: umělci a studenti. Zákon dále předpokládá záruční prohlášení i u vědců a u těch cizinců, kteří chtějí absolvovat odborné školení anebo pracovat jako dobrovolníci, a to ve sféře sociálních služeb. V ostatních případech (zejména u účelu pobytu zaměstnání či samostatně výdělečná činnost) zákon záruční prohlášení nepřipouští a cizinec tedy musí splnění požadovaných kritérií prokázat sám bez pomoci rakouské osoby. Záruční prohlášení je tedy v těchto případech pojato jako procesní ulehčení žadatelům o povolení k pobytu v případech, kdy je na snazším vyřizování těchto povolení veřejný zájem. 13 Naopak povinnost podepsat záruční prohlášení mají rakouští občané a občané jiných států EU, jejichž rodinní příslušníci žádají z titulu této rodinné příslušnosti o pobyt v Rakousku, a to bez ohledu na finanční situaci tohoto rodinného příslušníka. Zde je záruční prohlášení zavedeno jako dodatečná podmínka pro sloučení rodiny. 14 Vystavení záručního prohlášení, ačkoli dotyčná osoba věděla nebo musela vědět, že mu nebude moci dostát, je přestupkem se sankcí až EUR nebo 14 dnů vězení ( 77 rakouského cizineckého zákona z roku 2005). 4

5 Polsko: Polský zákon o pobytu cizinců 15 zná institut pozvání (zaproszenie) jako možnost prokázání dostatečných prostředků ke vstupu, tranzitu, pobytu a odjezdu z území Polska ( 15 zákona). Pozvání smí vystavit: polský občan cizinec pobývající v Polsku alespoň 5 let nebo mající trvalý pobyt a právnická osoba se sídlem na území Polska. Pozvání musí obsahovat i popis vztahu mezi hostitelem a pozvaným (do pozvání lze zahrnout celou rodinu cizince). Na žádost je zvoucí osoba povinna prokázat svou schopnost závazku z pozvání vyplývajícího dostát a mj. i prokázat právní důvod užívání nemovitosti, kde cizinec má bydlet. Pozvání musí být úřadem vojvodství zaneseno do registru pozvání (ewidencja zaproszeń) a je platné 1 rok. Touto obligatorní délkou platnosti pozvání se liší pozvání dle současného zákona od předešlého typu pozvání za platnosti dřívějších právních předpisů, v nichž byla doba pobytu cizince vymezena podle dnů tento starší typ pozvání mohl být používán jen do 30.října Pokud zvoucí osoba nesplnila své závazky vyplývající z pozvání, stanoví vojvodství rozhodnutím částku, kterou pobyt cizince stál veřejné rozpočty a tuto částku pak vymáhá správní exekucí. Slovensko: Zvláštností slovenského instututu pozvání, upraveného v 15 slovenského zákona 48/2002 Z.z o pobyte cudzincov, je zákonné omezení okruhu cizinců, kteří mohou být pozváni, jen na určité osoby. Soukromá osoba může pozvat jen svého rodinného příslušníka (rodiče, dítě, prarodiče, vnuka, manžela, zetě a snachu); podnikatel (fyzická ale i právnická osoba) může pozvat jen osobu, která vykonává obdobnou činnost zřejmě tedy také jen podnikatele. Fyzické osoby mohou pozvat jinou osobu, než svého rodinného příslušníka, jen se souhlasem Ministerstva vnitra 17 ; o tento souhlas žádá policejní orgán, který pozvání ověřuje. Pozvání ověřuje policie, a to do 15 dnů od podání žádosti. K žádosti o ověření pozvání se přikládá kolek Sk. 5

6 Francie: Francouzské právo zná dva typy dokumentů, které spadají do institutu pozvání. Je to jednak doklad o ubytování (justificatif d'hébergement) a pak doklady stanovené dekretem Státní rady týkající se účelu a podmínek pobytu a finančních prostředků na mj. zdravotní pojištění a repatriaci ( Čl. L211-1 cizineckého zákoníku 18 ). V praxi jsou ovšem oba tyto doklady spojovány, někdy přímo i zákonem. Doklad o ubytování má formu potvrzení o přijetí cizince a nelze ho uzavřít bez garance ostatních nákladů pobytu. Hostitel tedy nejen potvrzuje, že cizinci ubytování zajistí, nýbrž se výslovně zavazuje k úhradě ostatních nákladů na pobyt cizince, a to nejen v Francii, ale i na území ostatních smluvních států Schengenské úmluvy. Zajímavé je, že závazek hostitele je omezen výší částky, kterou by musel mít sám cizinec v případě, že by toto potvrzení o přijetí neměl; hostitel tedy nenese veškeré náklady, nýbrž jen náklady do té výše, jejichž prokázání cizinci svým pozváním ušetřil. Doklad o ubytování se vystavuje písemnou formou před komunálním úřadem (v Paříži, Lyonu a Marseille před úřady městských částí arrondissement). Starosta může ověření dokladu o ubytování odmítnout např. pokud ubytování neodpovídá obvyklému ubytování anebo pokud hostitel nedostál svým závazkům z dřívějších dokladů o ubytování. Za účelem ověřování stavu věcí může být provedena obhlídka věcí na místě, a to nejen ze strany sociálních pracovníků komunálního úřadu, nýbrž i pracovníky Národní agentury příjímání cizinců a migrace (Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations) 19. Tato agentura následně každý doklad o ubytování registruje, a to za správní poplatek 15 EUR 20. Zajištění ostatních nákladů pobytu (kromě ubytování) je možné touto formou jen v případě krátkodobých pobytů do 3 měsíců za rodinnými a soukromými účely. V případě ostatních a delších pobytů se tedy zřejmě vyžaduje jak justificatif d'hébergement, tak i prokázání dostatečných finančních prostřednů jinak než garancí ze strany francouzské osoby. Oba tyto doklady jsou s výhradou mezinárodní smlouvy povinné pro všechny cizince přicházející do Francie ( Čl. L211-1 cizineckého zákoníku); Státní rada ovšem může stanovit, že v určitých případech (důvody humanitární, kulturní výměna, návštěva z účelem urgentního lékařského zákroku) se potvrzení o ubytování vyžadovat nemusí. Francouzský cizinecký zákoník výslovně stanoví, že justificatif d herbergement je dokladem odpovídajícím Schengenské úmluvě. 6

7 Španělsko: Pozvání omezené pouze na doklad o zajištění ubytování má i současné španělské právo. Španělská carta de invitación může dle čl. 28 královského dekretu č. 2393/2004 nahradit jen potvrzení o tom, že cizinec má během pobytu zajištěné bydlení. Ostatní náležitosti žádosti o pobyt (např. účel pobytu, dostatek prostředků k pobytu a k vycestování, zdravotní pojištění, doklad o oprávněnosti pobytu v místě podání žádosti o povolení k pobytu tedy v zemi, kde cizinec žádá na španělském zastupitelském úřadě) musí cizinec prokázat jinak. I tak ovšem musí být carta de invitación ověřena notářem a splňovat další podmínky stanovené španělským premiérem na návrh Ministerstva zahraničních věcí a spolupráce, Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí. Vedle carta de invitación zná španělské právo ovšem ještě pozvání, které pozvanému cizinci vystaví určitý ekonomický a tím jej zve jako svého zaměstnance do Španělska (čl. 7 královského dekretu). Ruská federace: Ruský cizinecký zákon z roku rozlišuje dva typy pozváni: obecné pozvání (např. turistické a jiné běžné účely) a zvláštní pozváni pro specifické účely, kterými je studium a práce. Zaměstnavatelé vyřizují pozvání pro cizince na základě kvót, kteří regulují počet cizinců, pracujících v Rusku ( 8 odst. 1 a 2 ruského cizineckého zákona z roku 2002). Pozvání a kvóty na pozvání tedy plní důležitou regulační funkci pro ruský pracovní trh. Hostitelem mohou být nejen právnické a fyzické osoby, ale taky organy státní moci Ruské federace, diplomatické zastupitelství, konzuláty a mezinárodní organizace ( 16 ruského cizineckého zákona z roku 2002). Hostitel musí podepsat tzv. záruční list, ve kterém se zavazuje poskytovat cizinci peníze na živobytí (existenční minimum) a zpáteční cestu, zajistit cizinci ubytováni (min. 12 m2 nebo hotel) a zdravotní pojištění. Pokud se jedná o pozváni pro pracovní účely, je obsahem pozvání také závazek poskytovat cizinci mzdu, která nesmí být nižší než minimální mzda. Hostitel-fyzická osoba musí poskytnout také informace o svých příjmech. Pravomoc k ověřování pozvání na základě žádosti od fyzických a právnických osob (včetně cizinců žijících trvale v Rusku) a od místních samospráv byla v roce 2002 přenesena z Ministerstva zahraničních věci na Ministerstvo vnitra. 7

8 Ověření pozvání je zamítnuto automaticky, pokud existuje jeden z následujících důvodů: bezpečnost státu, deportace z RF během posledních 5 let, odsouzení v RF za těžký trestní čin, persona non grata, nesplněni podmínek pro udělení víza. Ověření pozvání dále může, ale nemusí, být zamítnuto v případě porušení pravidel překročení hranic RF, odsouzení v RF za úmyslný trestní čin, v případě, že žadatel o sobě poskytl falešné informace, předložil falešné doklady anebo se dopustil daňových úniků. V praxi je Ministerstvo vnitra je kritizováno, že dlouhé vyřizování ověření pozvání komplikuje služební cesty cizinců do Ruska. Řada cizinců si proto raději vyřizuje (kupuje) potvrzení od turistických agentur, na jejichž základě získají vízum na zastupitelských úřadech mnohem snadněji než bývá ověření pozvání, zejména pokud je žadatelem fyzická osoba. Pozvání je institutem, který je často využíván padělateli dokladů k obejití ruských imigračních předpisů. S falešnými vízy se často setkával např. ruský konzulát v Gruzii 22. Schengenská úmluva: Institut pozvání má rovněž svou celoschengenskou dimenzi. V čl. 5 Schengenské prováděcí dohody jsou totiž vyloženy podmínky vstupu kteréhokoli občana třetí země na dobu do 3 měsíců: a) držitel pasu nebo jiného dokladu opravňujícího k překročení hranic b) udělení víza, pokud neexistuje osvobození od vízové povinnosti (dnes již v rámci společné vízové politiky činí tato rozhodnutí Brusel) c) předložení, pokud nutno, dokladů o účelu a dalších okolnostech pobytu a disponování dostatečnými prostředky k zajištění živobytí jak po dobu pobytu tak i pro cestu zpět do své země původu tak pro průjezd do další třetí země, anebo schopnost tyto prostředky legálním způsobem získat. d) nesmí být na seznamu osob, jimž se má vstup odepřít e) nesmí představovat nebezpečí pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost či mezinárodní vztahy jedné ze smluvních stran. Pokud cizinec tyto podmínky nesplňuje, může mu být umožněn vstup jen tehdy, pokud to určitý stát považuje za nutné z důvodů humanitárních, z důvodů státního zájmu anebo z důvodu mezinárodních závazků, ovšem takový pobyt bude povolen jen na území dotyčného státu a tento stát o tom musí 8

9 informovat ostatní.tato situace je tedy Schengenskou úmluvou pojata jako výjimečná. Ačkoli není z textu Schengenské úmluvy zcela zřejmé, zda-li je druhá podmínka čl. 5 písm. c) také obligatorní (anebo zda i pro ni platí vsuvka if necessary ) je zřejmé, že smluvní strany Schengenské úmluvy na sebe vzaly závazek zjišťovat u cizinců ze třetích zemí jejich majetkové poměry a udílet pobyt jen těm, u nichž jsou prostředky k pobytu zajištěny. Toto je tedy i závazek z evropského práva popř. závazek z mezinárodního práva. Institut pozvání tedy slouží smluvním státům Schengenské úmluvy i k tomu, aby plnily své závazky vyplývající z této úmluvy, respektive aby byly nenapadnutelné ze strany ostatních smluvních stran, pokud určitý cizinec, kterého na schengenské území vpustily, se stane zátěží jiného evropského státu. Je jasné, že v důsledku odstranění hraničních kontrol se může cizinec, který byl pozván na území jednoho státu, dostat i do ostatních zemí schengenského prostoru, přičemž v prvních 3 měsících svého pobytu toto může učinit většinou i zcela legálně. Důslednou kontrolou pozvání tak tedy každý smluvní stát zajišťuje nejen zájmy své, nýbrž i zájmy ostatních států a vzhledem k tomu, že migraci zcela kontrolovat nelze a k problémům bude vždy docházet, potřebují státy i jakési alibi, na které se mohou v těchto případech odvolat. Poznámky: 1Viz: 2Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz AufenthG) Verkündet als Artikel I des Gesetzes zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz, BGBl I, Seite 1950). 3Asylbewerberleistungsgesetz, Krankenhausbehandlungsgesetz 4Nejen deportace, tedy výkon rozhodnutí o správním vyhoštění, nýbrž jakýkoli nucený odjezd (něm. Abschiebung, Zurückschiebung, Zurückweisung) 5Bundesgesetz über die Einreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Fremden (Fremdengesetz FrG) 9

10 StF: BGBl. I Nr. 75/1997 6Niederlassungsbewilligung. Toto prohlášení o závazku bylo možno použít nejen na krátkodobý pobyt, ale i na pobyty delší; zákon ovšem výslovně vylučoval, aby bylo možno na jeho základě udělit povolení k trvalému pobytu (Niederlassungserlaubnis). Za platnosti dřívějšího rakouského zákona ovšem bylo možné i toto. 7Formulář prohlášení obsahoval demonstrativní výčet všech možných typů výdajů libovolné veřejnoprávní korporace (spolek, země, obce aj.; v jednom výčtu se objevily i náklady na případné trestní stíhání), povinnost uhradit případné náklady do 14 dnů od výzvy a povinnost nechat svůj podpis ověřit. Viz: 8 Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 FPG). 9I tato víza mohou ovšem opravňovat ke krátkodobému zaměstnání. 10 Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Österreich (Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz - NAG) 11http://www.bmi.gv.at/downloadarea/niederlassung/zertifizierung/Haftung serklaerung.pdf pak uvádí, jaké předpoklady pro udělení povolení k pobytu musí toto záruční prohlášení nahrazovat: právní nárok na ubytování, odpovídající místně obvyklému bydlení zdravotní pojištění kryjící všechny rizika a pobyt cizince nemůže vést k žádnému finančnímu zatížení žádného samosprávného celku (zejména tedy spolkové zěmě a kraje) 13 11, 61, 63, 64, 66 a 68 rakouského cizineckého zákona z roku a 56 rakouského cizineckého zákona z roku USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach zákona 10

11 17Častým důvodem pozvání je uzavření manželství, slovenský zákon tedy byrokraticky komplikuje i návštěvy mezi partmery, a to až do chvíle jejich sňatku. 18Zákoník o vstupu a pobytu cizinců a o právu azylu, viz 19Viz dále Na stránkách se název této agentury překládá jako Národní agentura pro přistěhovalectví a migraci. 20Srov. čl. L211-3 až L cizineckého zákoníku 21Zákon č FZ 22V roce 2005 ruský konzulát v Tbilisi obrátil se na Federální migrační službu RF s prosbou o vypracováni expertize pravosti 150 pozváni pro gruzinské občané, 148 byli uznány falešnými. 11

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů

AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR OBSAH PREZENTACE. I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu trendů AKTUÁLNÍ TRENDY A AKTIVITY V OBLASTI ŘÍZENÍ MIGRACE DO ČR Odbor azylové a migrační politiky oddělení koncepcí a analýz OBSAH PREZENTACE I. Trendy v oblasti migrace do ČR II. Aktuální opatření v kontextu

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 Usnesení návrh Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne září 2008 k řešení problému s hrazením regulačních poplatků za lékařskou péči žadatelů o udělení mezinárodní ochrany Rada vlády ČR pro lidská práva

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU

Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU Právní úprava požadavku na zvláštní formu plné moci v některých zemích EU Země Belgie Bulharsko Chorvatsko Estonsko Právní úprava Čl. 2 zákona č. 10-10-1913 obsahuje stejný požadavek pro formu plné moci

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Aktuální novely zákona o místních poplatcích

Aktuální novely zákona o místních poplatcích Aktuální novely zákona o místních poplatcích Nová úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Přehled aktuálních změn

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

PŘIHLÁŠKA. 1.1.- Identifikace poskytovatele služeb 1

PŘIHLÁŠKA. 1.1.- Identifikace poskytovatele služeb 1 PŘIHLÁŠKA Vážení, v příloze Vám zasíláme přihlášku [název poskytovatele služeb] v souvislosti s výzvou k vyjádření zájmu ze strany poskytovatelů údajů v oblasti finančních služeb. ODDÍL 1.- IDENTIFIKAČNÍ

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU

POBYT V JINÉM STÁTĚ EU POBYT V JINÉM STÁTĚ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Pobyt v jiném státě EU V této kapitole se dozvíte: Instituce, které Vám pomohou s vyřízením Vašeho pobytu v jiné členské zemi EU. K čemu slouží

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Místní poplatky. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Místní poplatky Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Počty občanů ČR a cizinců s platným povolením k pobytu v jednotlivých

Více

Nezletilý bez doprovodu na území ČR

Nezletilý bez doprovodu na území ČR Nezletilý bez doprovodu na území ČR Mgr. Anna Strádalová (ÚMČ Praha 5) Nezletilý bez doprovodu (NBD) nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu

Více

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA

ZÁKON 325/1999 1 94 ČÁST PRVNÍ. MEZINÁRODNÍ OCHRANA OBSAH Úvodní slovo... XI Rozdělení práce... XII Poděkování... XIII Seznam použitých zkratek... XIV Seznam relevantních mezinárodních smluv, jiných mezinárodních instrumentů, právních předpisů ES/EU a dokumentů

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení: Titul za

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud Krajský soud v Brně Spis. značka I KSBR INS / Dlužník 0 Fyzická osoba 02 Právnická osoba Státní příslušnost II Osobní údaje Příjmení: Čech Jméno: Petr Titul za jm.: Mgr.

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Česká republika vstupuje do Schengenu podrobné informace pro cizince občany třetích zemí

Česká republika vstupuje do Schengenu podrobné informace pro cizince občany třetích zemí - Za jakých podmínek mohu získat jednotné schengenské vízum? - Co když některou z výše uvedených podmínek nesplňuji? Např. mi trvá zákaz vstupu na území jednoho ze států Schengenu? - Jaký je poplatek za

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004 370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení Změna: 438/2009 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i DLUŽNÍK 01 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení: Dat. narození: iii Obec: Rodné číslo: Osobní stav: 02 Typ: Právnická

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i DLUŽNÍK 01 Typ: Fyzická osoba Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení: Dat. narození: iii Rodné číslo: Osobní stav: 02 Typ: Právnická osoba

Více

Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008

Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti. Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008 Podnikání na Ukrajině specifika a záludnosti Mgr. Monika Šimůnková Hošková Brno, 16. dubna 2008 Ukrajinský právní systém Hlavním pramenem psané normy Druhotné prameny práva a podzákonné předpisy pouze

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Vznik pracovního poměru. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Každý má právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26 Listiny) soud může určit zákaz výkonu některých činností jako trest, ale jen pokud se

Více

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Dat. narození: iii Osobní

Více

Pro kombinované turistické pobyty (Rusko-Pobaltí-Rusko atd.), kdy se navštíví RF dvakrát, je zapotřebí vízum pro dva vjezdy.

Pro kombinované turistické pobyty (Rusko-Pobaltí-Rusko atd.), kdy se navštíví RF dvakrát, je zapotřebí vízum pro dva vjezdy. 1. Obecná pravidla získání ruských víz K vjezdu do Ruské federace občané České republiky musí mít vízum, vystavené konzulárním oddělením RF v Praze, které naše cestovní agentura MORAVIA CONTACT po dohodě

Více

Udělení státního občanství České republiky

Udělení státního občanství České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Udělení státního občanství České republiky 04. Základní informace k životní situaci Státní občané cizího státu trvale žijící na území

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice

Obec Dřetovice VÝZVA. k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice Obec Dřetovice VÝZVA k podání nabídky pro výběr zpracovatele nového územního plánu obce Dřetovice katastrální území Dřetovice 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Název zadavatele: Obec Dřetovice IČ zadavatele:

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Pasové a vízové služby Téma Ročník Autor Pasové a vízové

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více