Poziční dokument pro oblast přístup k informacím a otevřenosti veřejné správy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poziční dokument pro oblast přístup k informacím a otevřenosti veřejné správy"

Transkript

1 Poziční dokument připravila v rámci několikaměsíční spolupráce napříč nevládními organizacemi pracovní skupina expertů Rekonstrukce státu jako analytický materiál s konkrétními doporučeními, jak optimálně vyřešit situaci v této oblasti. Poziční dokument byl oponován externími experty a sloužil jako odborné východisko při přípravě konkrétních a do voleb prosaditelných požadavků projektu Rekonstrukce státu. Poziční dokument pro oblast přístup k informacím a otevřenosti veřejné správy 1 Hlavní problém V oblasti přístupu k informacím je hlavním problémem a) nízká vymahatelnost práva na informace. Příčinou je, že ve veřejné správě stále převládá princip diskrétnosti, namísto principu publicity a presumpce otevřenosti. S nárůstem angažovanosti občanů, kteří pro veřejnou kontrolu požadují větší množství více sofistikovaných informací, se prudce zvyšuje odpor úřadů k poskytování informací, požadavky někdy označují za zneužívání práva. Právní kultura v této oblasti upadá, kulturu otevřenosti systematicky nepodporuje žádný orgán státu. Dochází k procesním průtahům, úmyslnému i neúmyslnému chybnému právnímu posouzení a neoprávněnému odepírání informací. Žadatel často po mnoho let nemůže získat informaci, na kterou má právo. Ani rozhodnutí soudů nemusejí vést k poskytnutí informace. Zákon o svobodném přístupu k informacím neumožňuje prolomit tzv. administrativní ping-pong, kdy povinný subjekt opakovaně odepírá informaci a nadřízený orgán jeho chybné rozhodnutí ruší a vrací k novému projednání. V konkrétním případě (žádost vůči MČ Praha 5 z r. 2009) byl žadatel po více než 400 dnech procesu opět prakticky na samém počátku žádání o informaci, která by měla být bezproblémově a ihned každému poskytnuta, přičemž mezitím proběhlo celkem 38 procesních úkonů (např., rozhodnutí o žádosti, odvolání atd.). U většiny úřadů se vydává extrémní energie na nalezení důvodů k odepření informací, vyhledání věcných a procesních fint pro blokování přístupu. Taktéž soudní projednávání žalob je zdlouhavé a tím neguje smysl práva na informace. Například z namátkového srovnání deseti kauz, které řešil Nejvyšší správní soud, plyne, že v případech napadení rozhodnutí 2. stupně u soudu trvá projednání žaloby 1,8 roku a celkové řízení do vydání rozhodnutí o kasační stížnosti (což však ještě nepředstavuje získání informace) se blíží třem rokům. Smysl přístupu k informacím tkví v rychlosti. Nadřazením procesní stránky je však ve většině důležitých případů zcela iluzorní a toto základní právo se procesní cestou popírá. 2 Další problémy jsou b) v rovině aktivního poskytování informací veřejné úřady nedostatečně plní povinnost zveřejňovat základní informace o své činnosti. Osnovu povinně zveřejněných informací a zveřejňování dalších informací, stanovených v 5 InfZ, například neplní ani část ministerstev. Zároveň je struktura povinných informací již překonaná a nevystihuje klíčové informace, které se v dnešní době očekávají od orgánů veřejné správy (např. metainformace a rejstříky či souhrnné informace o veřejném zadávání). c) Nedostatečná je znalost úřadů o problematice opakovaného využití informací (Reuse), poskytování těchto informací k opakovanému použití, a v oblasti Otevřených dat,

2 tedy aktivního poskytování datových souborů v použitelné podobě, jakož i obecných pravidel pro technické a další parametry zveřejňování informací. d) Dalšími problémy v oblasti přístupu k informacím jsou nedostatky celého systému. Chybí některé funkce, které se v jiných státech v jejich politice otevřenosti veřejné správy považují za klíčové: 1. sledování celé oblasti transparentnosti a speciálně přístupu k informacím z hlediska zájmu veřejnosti o informace (statistiky žádostí, analýza rychlosti a účinnosti poskytování informací, nakládání s informacemi v úřadech s ohledem na jejich poskytování, promyšlené aktivní zveřejňování), 2. mediační a metodická podpora v konkrétních informačních sporech (pro žadatele i úřady) 3. sledování legislativy, zasahující do práva na informace, 4. budování otevřené datové infrastruktury 5. vzdělávání a metodická pomoc pro úřady, 6. seznamování veřejnosti s možnostmi a rozumnou mírou požadavků na přístup k informacím, 7. mezinárodní kontakty s institucemi, které v ostatních zemích mají tyto oblasti na starosti, 8. a další funkce. Jak problémy v oblasti poskytování informací na žádosti a aktivního zveřejňování informací, tak i nedostatek ostatních funkcí v oblasti přístupu k informacím a neúcta k rozhodnutím soudů ukazují, že ale je zlepšení již není realizovatelné pouze procedurálními změnami, nutná hlubší a institucionální reforma systému. 3 Cíle OPS Cílem OPS v této oblasti je zásadní systémová a institucionální změna v řešení problematiky přístupu k informacím, konkrétně: Klíčové cíle: 1. Změna myšlení o přístupu k informacím do polohy presumpce otevřenosti a systémového prvku politiky státu podporujícího konkurenceschopnost. Odebrat kompetenci přístupu k informacím z resortu Ministerstva vnitra 1, zřídit nezávislý dohledový orgán s mediační a metodickou rolí jako součástí řízení. 2. Rozvinout princip otevřených dat, zejména pro zveřejňování hospodaření (faktury, smlouvy, veřejné zakázky), poskytování databází, včetně kompetence dohledového orgánu k formulaci datových struktur, katalogu dat a organizace zveřejňování. 3. usnadnit proces žádostí o informace, zejména a. zrychlení a zefektivnění přístupu k informacím, ochrana před obstrukcemi, včetně odlehčení od procesů běžného správního řízení b. zavést test veřejného zájmu v poloze presumpce otevřenosti c. zavést sankce pro nevyřízení žádosti ve lhůtě, úmyslné poskytnutí nepravdivých informací, neoprávněné zničení informace s úmyslem znemožnit její poskytnutí. d. úpravou zákona nebo metodikou dohledového orgánu vyjasnit opakovaně chybné výklady některých ustanovení 1 Ministerstvo vnitra opakovaně destruuje připravované novelizace InfZ v rozporu s usnesením a záměry vlády nadřazováním zájmů povinných subjektů nad zájmy veřejnosti (viz příprava novely v r a v r. 2012, pokus podsunout přílepek k omezení přístup k inf. v rámci zdravotnické reformy).

3 Veškeré cíle, včetně klíčových: 1. Otočit převažující myšlení o přístupu k informacím do polohy presumpce otevřenosti a systémového prvku politiky státu podporujícího konkurenceschopnost.. K takové kultivaci je nutné vyjmout kompetenci k přístupu k informacím z resortu Ministerstva vnitra 2. Logickým řešením je v rámci standardní protikorupční infrastruktury zřídit nezávislý dohledový orgán pro oblast svobodného přístupu k informacím, který bude jak prosazovat přístup k informacím v konkrétních případech, tak formulovat koncepčně a dlouhodobě politiku otevřenosti. Přechodně lze kompetenci svěřit Ministerstvu spravedlnosti. 2. Princip Otevřených dat považovat za klíčový a strategický směr rozvoje transparentnosti veřejné správy. V tomto pojetí například zakotvit a. zveřejňování smluv, faktur, údajů o veřejných zakázkách a databází v podobě Otevřených dat 3, b. upřesnění opakovaného použití informací (princip RE-USE), například povinnost poskytovatele vycházet technologicky a organizačně vstříc zpracovatelům informací, či stejná váha formulářového dotazu jako žádosti o informaci podané dle InfZ, c. poskytování některých definovaných databází ve formě Otevřených dat. d. kompetenci dohledového orgánu k formulaci datových struktur, katalogu dat a organizace zveřejňování formou Otevřených dat. 3. zrychlit a zefektivnit přístup k informacím a ochranu před obstrukcemi, například a. zavést mediační a metodickou roli dohledového orgánu jako součásti řízení b. zavést informační příkaz, vydaný dohledovým orgánem, proti kterému se povinný subjekt může bránit žalobou k soudu, tj. obrácení žalobního břemene, c. odlehčovat informační řízení od procesů běžného správního řízení směrem k neformálnosti a rychlosti (asymetrické řízení 4 ), například stanovit možnost žadatele žádat o metainformace (tj. informaci co a jak o určité věci má úřad k disposici) a povinnost úřadu vyhovět této žádosti v kratší lhůtě než pro poskytnutí informace, stanovit též povinnost úřadu poskytovat metainformace při výzvě k upřesnění žádosti, d. srozumitelněji konkretizovat různé formy poskytnutí informací, včetně nahlížení, pořízení si kopií vlastním zařízením, elektronickým nahlížením pomocí zobrazovacího zařízení úřadu (např. počítače v jeho síti) anebo dálkovým přístupem, e. upřesnit definici informace tak, aby se nebylo možné vyloučit některé fáze vzniku informace f. umožnit anonymní žádosti, kde to nebrání procesu vyřízení 5. To by odstranilo častou nevraživost vůči žadatelům v malých českých poměrech. 4. Zavést test veřejného zájmu pro všechny typy informací a byl formulován jako presumpce otevřenosti, tj. pokud nepřeváží veřejný či soukromý zájem na ochraně, informace se poskytne. Zavést taxativní výčet některých oblastí, v nichž veřejný zájem na přístup k informaci vždy převažuje, dokud se neprokáže opak (např. informace, které odhalují korupci a zneužívání moci, špatné hospodaření se státním nebo obecním majetkem, nebo jiné nezákonné či neúčelné akce 2 Ministerstvo vnitra opakovaně destruuje připravované novelizace InfZ v rozporu s usnesením a záměry vlády nadřazováním zájmů povinných subjektů nad zájmy veřejnosti (viz příprava novely v r a v r. 2012, pokus podsunout přílepek k omezení přístup k inf. v rámci zdravotnické reformy). 3 návrh s těmito rysy se aktuálně projednává ve Sněmovně (tisk č. 740 posl. Farského a dalších) 4 poskytnutí informace (vyhovění žádosti) musí vyžadovat co nejméně úkonů a administrativy. Teprve při nutnosti informaci odepřít mohou nastoupit formální procedury. 5 možnost anonymní žádosti požaduje Úmluva Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům

4 nebo nedostatek činnosti správních orgánů nebo odpovědných úředníků Bulharský zákon o přístupu k informacím v případech s obchodním tajemstvím) 5. Zavést sankce ve formě přestupku (případně správního deliktu) směřující pokud možno co nejvíce ke konkrétní odpovědné osobě, a to za a. nevyřízení žádosti ve lhůtě, b. vydání rozhodnutí v rozporu s právem, c. úmyslné poskytnutí nepravdivých informací, d. neoprávněné zničení informace s úmyslem znemožnit její poskytnutí. 6. Zrychlit a zpřehlednit soudní přezkum, a. umožnit, aby soud rozhodoval i bez dodání podkladů (pokud je žalovaný úřad nedodá), jen na základě žaloby, a to v případě, pokud právní a skutkový stav uvedený v žalobě nevyvolává důvodné pochybnosti (polský příklad) b. změnit postup při vyžadování úhrady a stížnosti proti její výši tak, aby nenastávaly dva odlišné režimy soudního přezkumu. 7. Upravit okruhy povinně zveřejňovaných informací formou publikačních schémat, včetně a. vynutitelnosti (která nyní není), b. zveřejňování určitých typů metainformací (o tom, jaké informace má úřad k disposici) c. zpřehlednění a propojení se specifickými okruhy informací (údaje o veřejných zakázkách, smlouvy, faktury) d. sjednocení formy výroční zprávy do vzorové tabulky, aby bylo možno hromadně vyhodnocovat celkovou situaci v přístup k informacím. 8. Vyloučit metodikou dohledového orgánu, případně i úpravou zákona, opakovaně chybné výklady některých ustanovení, jako je a. ochrana nových a interní informací b. přístupnost k informaci bez ohledu na její oficiálnost c. ochrana informací z trestního řízení mimo orgány činné v trestním řízení, d. mimořádně rozsáhlé vyhledávání, 9. Usnadnit administrativu úřadů a. Umožnit obranu před zneužitím práva (kverulační žádosti) pomocí rychlého nezávislého posouzení (dohledový orgán) se zásadní elektronizací řízení. b. umožnit elektronické řízení, např. tím, že na žádost podanou em lze i v navazujících procesních postupech (sdělení rozhodnutí) použít obyčejnou ovou komunikaci. 10. Ratifikovat Úmluvu Rady Evropy o přístupu k úředním dokumentům. Ve vztahu k chystané novelizaci Infozákona, připravené Ministerstvem vnitra, odmítáme zejména tyto návrhy: možnost povinného subjektu odmítnout žádost pro obstrukčnost a provokativnost (úřad nemůže rozhodovat sám ve vlastní věci zda ho daná žádost provokuje či ji vnímá obstrukčně). Posouzení obstrukčnosti se musí řídit nejen počtem či rozsahem žádostí, ale též souvislostmi a účelností žádostí, respektující např. práci watchdogové organizace, závisející na vyžádaných informacích. podřízení informačního řízení kompletně pod řízení podle správního řádu, které je příliš robustní a umožňuje tedy rozsáhlé obstrukce a zdržení procesu,

5 nevhodné redefinování povinných subjektů, které způsobí ztrátu mnohaleté judikatury a některé subjekty nezahrne, vyloučení přístupu k informacím z trestního řízení z působnosti Infozákona vyjma informací, které by mohly zmařit či ohrozit prověřování trestní věci vyloučení přístupu k informacím o činnosti ozbrojených sil a bezpečnostních sborů rozšíření možnosti odepřít interní informace na jakékoliv vnitřní poměry (doposud se vztahuje jen na předpisy a pokyny) chybně formulované použití bankovního tajemství jako důvodu odepření informace. Naopak souhlasíme se sloučením z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a z. č. 123/1998 Sb. o přístupu k informacím o životním prostředí. Tato norma není často používaná a rozdílnost procesu vyvolává komplikace. O. Kužílek (Otevřená společnost), A. Ziegler (Zelený kruh), P. Humlíčková (Zelený kruh), L. Franková (Oživení) 24. září 2012

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním

Nový správní řád (nejen) z pohledu osob dotčených rozhodováním âtvrtletní P ÍLOHA VùNOVANÁ OCHRANù VE EJN CH ZÁJMÒ CESTOU PRÁVA Tua res agitur paries cum proximus ardet (O tebe jde, hoří-li sousedův dům) Pfiipravuje nezisková organizace právníkû PILA pro ãasopis Právní

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje

Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje Přenosy, pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva obce či kraje zejména s ohledem na případnou ochranu osobnosti a osobních údajů zaznamenávaných osob Seznam použitých

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Smart administration v cestovním ruchu

Smart administration v cestovním ruchu 1 Smart administration v cestovním ruchu Luděk Beneš, Pavel Kajml, Michal Kalman, Michaela Luňáčková, Marie Stříbrná ORE-institut, o.p.s. Praha 2008 2 Smart administration v oblasti cestovního ruchu Vydalo:

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo vnitra ČR Odbor bezpečnostní politiky Analýza možného zefektivnění systému ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti na místní úrovni a vzájemného vztahu Policie ČR a místní samosprávy 2011

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více